Sunteți pe pagina 1din 12

_______________________Școala Profesională or.

Rîșcani____________________

(Institituția de învățământ)
Aprobat:

La ședința Consiliului profesoral Nr. __ din

___________________
(directorul instituției)
_______________________
”_____”__________20__

PLAN EDUCAŢIONAL INDIVIDUALIZAT

Perioada de realizare ____________________

cu revizuire semestrială

1. Date generale despre elev

Numele, prenumele elevului ____________________________________________________

Data nașterii ________________________________________________________________

Grupa________________________

Recomandarea Serviciului de asistență psihopedagogică privind formele de incluziune a


elevului:

o totală o parțială o ocazională

2. .Particularități individuale de dezvoltare a elevului


Domeniu de Descriere succintă a nivelului Puncte forte Necesități
dezvoltare actual
Fizic

1
Limbaj și
comunicare

Cognitiv

Socio-
emoţional

Comportamen

2
t adaptativ

3. Servicii de suport ce urmează a fi prestate de către personalul didactic și


nondidactic
Denumirea serviciului Specialistul care va Data încadrării Perioada
presta, locul elevului în serviciu /frecvența

4. Tip curriculum la discipline de studiu


Nr. Disciplina de studiu CG CGA CM Nr. Disciplina de CG CGA CM
crt. crt. studiu
1. 11.
2. 12.
3. 13.
4. 14.
5. 15.
6. 16.
7. 17.
8. 18.
9. 19.
10. 20.

Este scutit de studierea unor discipline școlare sau unele discipline sunt excluse/comasate

Nu

3
Da (a indica disciplina/disciplinele)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Adaptări
Adaptări psihopedagogice Adaptări în materie de Adaptări ambientale
evaluare

Necesită echipament specializat:

Nu
Da (a indica echipamentul necesar)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Evaluări
Domeniul de evaluare Perioada/data Note privind rezultatele
evaluării

4
(data, specialistul care a
evaluat etc.)

7. Activități de pregătire a tranziției elevului


Tranziția se va realiza la un alt nivel de învățămînt (profesional-tehnic)

Activitatea planificată Periodicitatea Responsabil Parteneri Rezultate


/ data scontate

8. Activități de consultare a părinților/altor reprezentanți legali în procesul PEI


Activitatea planificată Data Responsabil Rezultate scontate

5
Surse de informare în procesul de elaborare a PEI
Raportul de evaluare complexă a dezvoltării copilului (SAP)
PEI precedent
Părinții/reprezentantul legal al copilului
Elevul
Alte (de indicat)

Membrii echipei de elaborare a PEI:


Nume, prenume Funcția Semnătura

Consultarea PEI cu părinții/reprezentantul legal și elevul


PEI a fost consultat cu părinții/reprezentantul legal:
Numele, prenumele părintelui/reprezentantului legal________________________________
Semnătura ______________________ Data _______________________________________
PEI a fost consultat cu elevul:
Semnătura______________________ Data ________________________________________

Coordonat: Aprobat:
Președintele comisiei metodice Director
____________________________ ________________________
(denumirea comisiei metodice) (nume, prenume)
____________________________ _______________________
(nume, prenume, semnătură) (semnătura)
_______________________20___ _________________20____

Curriculum modificat la*


______________________________________________________
(disciplina de studiu)
Elev _______________________________________________________________________

6
Grupa_____________________________________________________________________
_

Perioada de realizare ________________________________________________________


Profesor ___________________________________________________________________
(nume, prenume)

Finalități Conținuturi Strategii/tehnologii Strategii de Note privind


educaționale didactice evaluare rezultatele
(Activități de învățare (se vor indica monitorizării
conforme cerințelor strategiile (nivelul de
educaționale speciale specifice de atingere a
ale elevului) evaluare pentru finalităților)
fiecare finalitate
proiectată)

7
8
9
Fișă de monitorizare a evoluției în dezvoltarea copilului

Domeniul de Data Nume, prenume Progrese înregistrate


La finele La finele anului de
dezvoltare specialist
semestrului I studii
al anului de studii
___________ ___________

Fizic

Limbaj și
comunicare

10
Cognitiv

Socio-
emoţional

Comportament
adaptativ

11
12

S-ar putea să vă placă și