Sunteți pe pagina 1din 5

MAXBLECHE,R

II{IMI CICATRIZATE
Prefayd, Ji;a biobibliograficd ;i referin{e critice
de Lucian PricoP

EDITURA CARTEX
Redactor: Lucian Pricop
Grafician copertd: Mdddlina Pricop
Teh nored ac tor: Ecaterina PislS

Coperta I: Felix Vallotton


Tdndrd bolnavd, ulei pe pdnzd, 1892

CUPRINS
Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Rominiei
BLECHER, MAX
Inimi cicatrizate lMax Blecher ; pref., fiqI biobibliograficl qi Moartea precisd, definitd, cunoscutd ln detalii,
referin{e critice de Lucian Pricop. - Bucureqti: Cartex,2016 ca un obiect (prefa[6 de Lucian Pricop)....... 7
rsBN 978-60 6-8023 -7 9 -3 Fi;d biobibliograJicd ................... l9
Referinle critice......... ................... 21
l. Pricop, Lucian (pref.) (bibliogr.)
82 1.1 35.1 -3
Inirni cicatrizate ............ ............... 37
1

Textul edifiei de fald este reprodus dtrpd Inimi cicatrizqte [roman],


M. Blecheq Editura librdriei ,,universala" Alcalay&Co.,
Bucureqti, 1937.
Am lZcut unele modificdri de ortografie, pistrdnd intacte sensul
qi topica frazei lui Becher. Am optat pentru numele complet al
autorului din rafiuni editoriale.
Quel terrible souvenir d affronterl
Kierkegaard

manuel urc[ scara intunecoas[; mirosea in aer vag a


produse farmaceutice qi a cauciuc ars. in fundul coridorului
ingust, recunoscu uqa albd care ii fusese indicat[. Intri fErd si
mai bat6. inclperea in care se gdsi pirea mai veche inc[ Ei rnai
mucegditi dec6t coridorul. Lumina venea printr-un singur
geam gi rlspindea o claritate albastrl gi nesigurd peste dezor-
dinea din salonaq, unde revistele zlceau rdviqite pretutindeni,
acoperind masa de marmurd Ei scaunele solemne, invelite in
halate albe ca in niqte haine comode de voiaj, inainte de
mutare.
Emanuel mai mult cdnt decdt se aqezd intr-un fotoliu'
Observl cu surprindere umbre parcurgAnd odaia;i descoperi
subit cd geamul din fund era in realitate un acvarium in care
pluteau lent peEti negri, bulbucali qi gra;i. C6teva secunde
rdmase cu ochii mari deschiqi urmdrindule alunecarea lene;[,
uitind aproape pentru ce venise.
intr-adevdr, pentru ce venise aici? Aha! iEi aduse aminte
Ei tugi incetiqor pentru a-Ei anun{a prezenla, dar nimeni nu
rdspunse. TAmplele ii mai zvdcneau inc6, dar mai mult din
cauza goanei pe care o diduse de la doctorul Bertrand pind
I Ce arnintire ingroziloare am de infruntatt. (t. n.)
aici, decit de reali emo{ie. in odaia asta gravd gi veche se simli Medicul continua sd fumeze, arunc6nd nepisbtor scrumul
pu{in mai liniqtit. pe podea, pe podeaua acestei teribile odii ;tiinlifice unde
O u;5 se deschise ;i o femeie str6bltu cu pagi repezi fiecare centimetru pdtrat pdrea incdrcat cu mistere ;i elec-
salonaqul, dispdrdnd pe u$a dinspre coridor. Lui Emanuel ii tricitate.
pdru rdu cd n-o oprise pentru a o ruga sI anunle cd e acolo.
Pe;tii continuau sd alunece triqti in lumina mohordti. in sal6
- Vi scoateli numai c6maEa... Emanuel era gata. incepu
sd tremure.
era atdta ticere qi intuneric, atdta liniqte, inc0t, dacd situalia
- Vd este frig? intrebi doctorul. Totul dureazd o minut6.
asta ar fi durat o etemitate, Emanuel n-ar fi avut nimic de spus.
Contactul rece, t6ios, cu masa de tinichea pe care se
Dimpotrivd, ar fi acceptat-o cu resemnare, r[m6nAnd astfel
inci mult timp dincoace de adevdrul brutal pe care, poate, va intinse, il strdb[tu cu un fior mai intens.
trebui sI-l afle peste c6teva minute. in dosul unei uEi cineva - $i acum atenfie... cAnd v5 voi spune eu, veli opri
tuqi scurt ca un rdspuns intdrziat la tusea lui de adineaori. respirafia... as vrea si iasd o radiografie bund.
in prag apdru o fiin!6 micd, intunecati, ca un animal Doctorul deschise Ei inchise o cutie metalici. Becul se
speriat ieEind dintr-o vizuinS. stinse. Un clinchet declanq[ un declic precis. O manet[ cizu
- Sunteli trimis de doctorul Bertrand? Bine! $tiu, mi-a net, cu o tiieturi liniard in intuneric. Curentul incepu a vibra
telefonat... dureri violente in qale, nu-i aqa? O radiografie a surd ca un animal iritat. Totul se desfrgurd metalic qi precis,
coloanei vertebrale. ca in jocurile acelea de atenlie unde o bild nichelatd cade cu
Omulelul iqi freca nervos mdinile ca pentru a indepirta exactitudine din despdrfituri in despdr1iturd...
resturile de lirdna ce-i rdmdseserd prinse de degete c6nd iqi
-Acum! spuse doctorul.
sipase bdrlogul. Avea ochi mici de cartil6, tumefiali, sticlind Emanuel i;i opri respirafia. Inima prinse a-i bate puternic
auriu in lumina s1ab5. rdsun6nd parci in tabla pe care stdtea culcat. Tot intunericul ii
- Vom vedea indatd ce este... Poftim dupl mine. Emanuel vdjdia in urechi. Se auzi un nou frsdit, care se inteli Ei care se
il urmd, strdbdtu coridorul qi se trezi in fala unei oddi absolut stinse apoi brusc ca un cdrbune aruncat in apd.
intunecoase. De aici venea mirosul greu de cauciuc ars.
Un bec slab se aprinse descoperind o sald plind de aparate - Puteli respira, spuse din nou doctorul.
Se fEcu iar lurnin6. Emanuel avu deodatd un moment de
medicale cu structuri nichelate de levi qi bare de circ. Erau
atdtea fire electrice pretutindeni, inc6t Emanuel rdmase extremd luciditate. Pentru ce era el acolo intins pe masd?
nedumerit in prag, de team[ ca intrAnd gi atingAnd vreunul sI Pentru ce?
nu declanqeze un formidabil curent plin de hdsnete qi scAntei. Avu certitudinea clar[ cd e foarte bolnav. Totul iniurul lui
o spunea cu evidenld. Ce insemnau toate aceste aparate? Desi-
- Poftim!... poftim... ii spuse doctorul aproape ludndu-l
de rnAnd. Puteli sd vd dezbricali aici... ;i doctorul ii ardtd o gur cI nu erau frcute pentru oamenii sdnltogi. $i din moment
ladii cu guruburi, o maqinS enigmaticl cs servea, dupi cum se ce se g6sea el acolo, in rnijlocul lor, incollit de ele...
vede, din cdnd in cdnd drept canapea. -Emanuel comitea pentru Medicul scotea placa din masa de tinichea.
intiia oar[ in viala 1ui ac]iunea atAt de simplS Ei de intimd de - Vd rog sd nu vi imbrdca{i incd... si vdd dacd e bund...
a-;i dezbrlca hainele, intr-un cadru at6t de solemn. stali aqa... intins.

40 4t
Doctorul lud haina lui Emanuel gi i-o puse pe piept, dintr-un moment in altul, ca un copac rupt, ca o pdpuqd de
pdturind-o cu ingrijiri tandre; numai mama lui in copillrie il cdrpd.
invelea a$a cu plapoma inainte de culcare. intr-un rAnd, la pcnsiunea unde stdtea, in odaia lui, pusese
Ce o si spuie doctorul? Ce va ardta placa? lngrozitoarea o capcand pe podea qi un goarece se prinse in ea, in toiul noplii.
placd... Se simlea acum din nou bine, sub haina caldd qi moale. Emanuel aprinse lurnina qi il vdzu cum se invdrtea innebunit
DacI nu l-ar fi tdiat tabla sub el cu rdceala ei nepldcuti qi daca de teroare in re{eaua de s6rrni a capcanei. in zorii zilei
ar fi putut rezema capul de altceva decdt de o bari de metal, goarecele nu mai era acolo; reuqise s[ deschidd porti]a gi
poate cd ar fi adormit. Tremura ugor din cauza ricelii, dar se sc6pase. Umbla insi prin odaie at6t de zdpdcit, at6t de inspii-
simlea copleqit de o epuizare plscut5 qi odihnitoare. in fundul mdntat, cu miEcdri at6t de incete gi nesigure, incdt ar fi putut
coridorului, undeva, se auzi o uqd trintiti cu zgomot. Aqadar fi prins cu rnAna. De c0teva ori qoarecele trecu pe lAng[ gaura
viala continua in depdrtare sd funclioneze mai depar1e... El se propriei lui ascunzdtori, o mirosi ugor qi totuEi nu intrl indun-
simli retras dintr-insa, la addpost sub hainl, a$a cum era, gol tru... era complet zdpdcit de spaima qi osteneala noplii petre-
pe lnasa de radiografie. cute in capcand. Emanuel, ducAndu-se pAni la lada cu lucmrile
lui, avu gesturi precaute qi moi care ii aduseri aminte de
- Placa e bund, spuse doctorul ieqind din cabin[. Mi se qoarecele tArAndu-se pe podea. $i e[ acum mai mult se tAra,
pare insd cI o vertebrd e atacatd riu de tot... LipseEte din ea o
bucat[ de os... dec6t mergea. Se simfea identificat cu Eoarecele acela pArr5 in
Doctorul spuse toate acestea intr-o franluzeascd rapidd pe cca mai mdrunti atitudine. Umbla tot atAt de ingrozit, tot atAt
care Emanuel nu o inlelegea prea bine qi cu intreruperi, de z[pIcit...
arzdndu-qi degetele cu capltul de ligard pe care il reluase de
Medicul intrase din nou in cabinS. Emanuel se gdndi
atunci brusc sE se sinucidd, spAnzurdndu-se cu cureaua de la
pe o mdsu![ ;i din care trlgea avid. Emanuel rdmase nedu -
pantaloni de una din barele metalice. Dar gtndul acesta era
merit, nu inlelese bine. ii lipsea o bucatd de os din vertebrd?
atAt de slab qi de inoperant, incdt nu confinea nici mdcar
Dar cum dispdruse de acolo? intreb[ pe doctor.
energia necesar[ pentru a ridica o mdn5. Era desigur o idee
- E roasd... roasi de microbi, rdspunse omule{ul negru. excelenti, tot atAt de excelent[ ca, de pildd, pentru $oarece a
Complet mistuitd... ca un dinte ros de carie.
reintra in gaura lui, dar tot atit de vagd qi de scursd de realitate.
- Chiar in coloana vertebralS'/ De altfel nici nu rSmase mult timp singur. Medicul veni
- Da, chiar in coloand... o vertebri distrus5... cu cliqeul, umed inc5, si i-l arate. Aprinse un bec mai mare qi
,,$i atunci cum de nu m-am prdbuEit p0ni acum stAnd in puse radiografia in lumina lui. Emanuel privi uimit, absent,
picioare, de vreme ce insSgi axa de susfinere a corpului e umbrele negre care ii reprezentau scheletul; cea mai secretd qi
ruptd?" g6ndi Emanuel. igi aduse aminte cd trebuie si se intimd structurd a corpului lui imprimatd acolo in transparenfe
imbrace, dar nu indrizni sE se ridice dec6t cu precauliuni intunecatc qi funebre.
infinite, sprijinindu-se tot timpul de aparate; in piept i se fdcuse * Iat5... aici... E o veftebrl sdnltoas5, explici doctorul. $i
un asemenea gol, ir-rcdt ii auzea vuietul clar ca zumzetul din aici, maijos, aceea din care lipsegte o bucatd de os... se vede
interiorul unei scoici pusi 1a ureche. Inima bdtea in vid cu bine cd e roasd.
lovituri arnplificate. Putea aEadar cotpul lui si se intr-adevdr era acolo o vertebr[ stirb6.
[6ngd
42 43

S-ar putea să vă placă și