Sunteți pe pagina 1din 3

Gândirea socială a Bisericii – reinventarea unei realităţi

Teologul ortodox Olivier Clement mărturisea că în societatea contemporană secularizată,


credinţa creştină poate fi purtătoare de viaţă "promovând gratuitul, neasimilabilul, situându-se
la nivelul legitimitãţilor ultime şi manifestând o anume vizibilitate, discretã". Regăsim în
aceste cuvinte modelul treimic, Sfânta Treime, Dumnezeul Cel Unu în Fiinţă care se
descoperă lumii în Trei Persoane: Tatăl Care oferă gratuit viaţa şi măreţia a tot ceea ce
înseamnă Universul de aici şi de dincolo, gest izvorât dintr-o iubire neasimilabilă logicii
umane, mai presus de orice înţelegere şi totuşi fondatoare de civilizaţie şi izvor de veşnicie
pentru oameni, Fiul Care prin întruparea Sa, lucrarea Sa în lume, Sfintele Sale Patimi pe
Cruce şi Învierea Sa din morţi oferă legitimitate gândului altfel nebun că omul este chemat la
îndumnezeire, la a deveni chip şi asemănare de Dumnezeu şi Duhul Cel Care discret, în taină
este Domnul de viaţă făcătorul şi a Cărui lucrare deşi nevăzută, este totuşi vizibilă în
minunăţia întregii Creaţii.

Gândire si traire

Secolul XXI debutează pentru Biserica noastră cu o răscruce a unor drumuri care aparent ne
propun acelaşi ţel – redescoperirea gândirii sociale a Biserici. S-a gândit mult şi s-a scris mult
despre acest subiect, însă, mă întreb: s-a trăit profund această promisiune de regenerare a
gândirii Bisericii, acest demers grăbit spre ceea ce pare a fi un fel de "El Dorado" al gândirii
teologice contemporane, au fost coborâte în inimă gândurile noastre despre a reaşeza într-un
fel de simbioză Împărăţia Cerurilor cu împărăţia oamenilor? Suntem la răscruce precum un
pelerin nechibzuit surprins de apusul soarelui pe cărările unui codru întunecat, moment în care
copacii sunt zugrăviţi în culoarea roşie a sfârşitului de zi şi fiecare în parte amăgeşte că el ar fi
indicatorul cel bun spre ieşirea din pădure, spre liman...

Necesitatea vindecării, a intervenţiei imediate întru exorcizarea unei civilizaţii care şi-a uitat
originile şi nu-şi mai află viitorul nu poate fi tăgăduită. Întunericul care cuprinde sufletele
semenilor noştri are chipul mincinos al unei pseudo-lumini, răul nu mai este Răul cu "R"
mare, este fie doar un drept al omului de a fi oricum, chiar şi anti-esenţă, anti-uman, fie o
interdicţie ce tinde să devină scop în sine, sfârşind prin a se auto-devora – este interzis a
interzice... Această nebunie a amestecului de valori şi non-valori provocă drame ai căror
actori ajung la a susţine că drama lor este de fapt normalitatea, că răul nu există, ci este doar o
alternativă de vieţuire/supravieţuire pe care cei "conservatori", "tradiţionalişti", "anti-
democraţi" nu o acceptă. Răul prinde să ia chip de lumină... Este acest rău, un rău al
sistemului, al societăţii, generat într-un fel supra-personal de această societate sau mai curând,
răul a devenit propriu fiinţelor umane care, libere fiind, au ales calea răului construind în cele
din urmă şi o societate purtătoare de rău? Poate că aceasta este răscrucea.

Milostenie facuta din program nu din dragoste

Biserica sau, mai exact, administraţia bisericească este tentată să aleagă drept răspuns
construirea de modele de intervenţie şi relaţionare cu societatea sau cu diferitele componente
ale acesteia. Înainte de toate, este mai eficient aşa, iar din perspectivă teologică este chiar mai
simplu. În numele poruncii "Iubeşte-ţi aproapele!" se fac eforturi uriaşe pentru a se crea şi
extinde sistemul de asistenţă socială al Bisericii – nefericită înlocuire a filantropiei creştine cu
incompleta şi necreştineasca noţiune de asistare socială. Am revendicat şi recuperat clădirile
pe care Biserica le-a pierdut în vremea comunismului, am ridicat azile, cantine, centre de zi,
avem o reţea naţională de birouri de asistenţă socială în centrele eparhiale, numărul
persoanelor asistate de sistemul bisericesc este de sute de mii şi acest număr creşte în fiecare
an. Totuşi, iubirea de semeni şi de Dumnezeu nu creşte, ci rămâne parcă rătăcită printre sacii
cu pachete de alimente, casele construite pentru sinistraţi şi cifrele statistice care împăunează
rapoartele anuale de activitate. Un duh oarecum protestant glorifică fapta şi aduce la tăcere
cuvântul. Se uită tragic faptul că Iisus Hristos a vindecat propovăduind şi a propovăduit
vindecând...

Sistemul de învăţământ teologic este mai dezvoltat ca niciodată pe pământurile româneşti.


Avem zeci de seminarii teologice, de facultăţi de teologie, mii de profesori de teologie în
învăţământul pre-universitar şi universitar, sute de doctoranzi şi doctori în teologie. Totuşi,
teologhisirea nu este o prezenţă vie şi constantă în viaţa cetăţii, cuvântul despre Dumnezeu
pare a fi mai mult un doct discurs academic, pretext pentru o efemeră carieră de scriitor de
cărţi, decât izvor de viaţă veşnică şi mântuire de suflete. Administraţia bisericească luptă să
salveze acest sistem nu numai de la restrângerea pe care, pe drept sau pe nedrept, i-o solicită
puterea laică, ci mai ales să-l salveze de el însuşi. Un sistem supra-dimensionat, "fabrici" de
teologi care şi-au pierdut duhul urmării poruncii "mergeţi şi învăţaţi toate popoarele"...

Se spune că există o cultura ortodoxă sau măcar un filon creştin-ortodox în cultura


românească. Editurile eparhiilor, dar şi edituri laice tipăresc în milioane de exemplare
lucrările unor venerabili şi născuţi în Cer gânditori creştini români, în fiecare an se lansează
dezbateri, se ţin conferinţe, se propun teme pentru simpozioane de cultură ortodoxă, însă
chipul culturii noastre ortodoxe rămâne încă întors spre venerarea unui trecut glorios. Aceasta
pentru că omul ortodox de carte şi de cultură este încă o raritate şi de obicei, el poartă marca
veritabilului doar dacă este deopotrivă şi călugăr, preot, duhovnic sau un purtător în suferinţă
şi iubire al Crucii lui Hristos. Altfel, asistăm la schimonoseala sincretistă a unor auto-
proclamaţi oameni de cultură ortodocşi, pentru care vieţuirea în Biserică este mai mult
turismul religios pe la vreo mânăstire de protocol ca prilej de savante discuţii la ceas de masă
îmbelşugată şi gustos stropită cu vin bisericesc, decât participarea smerită la Sfânta Liturghie
în bisericuţa anonimă de cartier. Deşi, oficial, cultura se afişează alături de cultul nostru
ortodox, totuşi realitatea efectelor unei sărace vieţi de cultură ortodoxă se poate descrie ca o
tristă scoatere a cuvântului "cult" din cuvântul "cultură", ceea ce rămâne fiind un fel de
indispoziţie, de iritare pe care intelectualul rasat o simte în preajma unui smerit călugăr din
pustie care insistă să răspundă ispitelor prin rugăciune şi iertare, nu prin construcţii
intelectualiste pretenţioase.

Relatia Bisericii cu Statul

În încercarea de a oferi modele, administraţia bisericească îşi canalizează de ceva vreme


marea parte a energiei către o mult discutată reaşezare a relaţiilor cu statul, demersul fiind
important cel puţin din perspectiva ineditului şi pericolului unei situaţii nemaiîntâlnite pentru
Biserica noastră, anume separarea totală între Stat şi Biserică. Felurite temeri, după cum
felurite sunt şi sufletele celor care formează Biserica, au tulburat mersul de ceasornic molcom
de până acum al administraţiei bisericeşti: vom pierde sprijinul financiar, vor fi intruziuni
tiranice în viaţa bisericească, vom fi marginalizaţi etc. S-au găsit şi răspunsuri utilizându-se
superficial porunca "daţi Cezarului ceea ce este al Cezarului", iar odată liniştite apele prin
aplicarea noii Legi a cultelor într-o manieră prietenoasă faţă de Biserica Ortodoxă, statul sau
mai bine zis, politicul rămâne o parte din societatea românească despre care administraţia
bisericească vorbeşte, dar faţă de care nu se încumetă să reacţioneze până la ultimele
consecinţe. Aderarea României la Uniunea Europeană a complicat această relaţie, astfel că
mărturisirea loialităţii Bisericii faţă de statul şi poporul român din perspectiva caracterului de
biserică naţională, aşa cum ne obişnuisem de la 1918 şi până mai acum câţiva ani, rămâne pe
de o parte, doar o valoare regională fără prea mare importanţă pentru supra-statul unional,
căci nu oferă nimic folositor demersului de clonare a "naţiunii europene", iar pe de altă parte
nu ajută la redescoperirea dimensiunii universale a creştinismului ortodox de către popoarele
rătăcite ale Occidentului european. Însă, şi aici asistăm la o îngheţare într-un model de aşa-
zisă convieţuire paşnică dintre stat şi Biserică, în ciuda evidenţei că statul român este acum o
parte componentă a unui supra-stat care dictează o politică de o neutralitate neprietenoasă faţă
de Biserică, politică întemeiată pe aceleaşi principii care au inspirat proiectul încă eşuat al
Constituţiei Europene fără Hristos.

Demersul de redescoperire a gândirii sociale a Bisericii este în pericol de a produce o


dedublare a realităţii bisericeşti. Pe de o parte, se nasc noi teorii şi practici menite să facă din
Biserică un actor social implicat, construindu-se o stare de fapt proprie mai degrabă unor
instituţii strict umane, iar pe de altă parte, rămâne oarecum izolată vieţuirea în duhul Sfintei
Liturghii şi în lucrarea Liturghiei după Liturghie, adică apartenenţa la o instituţie care a fost,
este şi va rămâne până la sfârşitul timpului o instituţie divino-umană, Biserica – Trupul lui
Hristos. Neputinţa de a aplica un model treimic în ceea ce construim teoretic şi practic, pentru
a răspunde încercărilor acestui început de secol XXI, ne determină să poleim cu simboluri
creştine conţinuturi care nu sunt specifice vieţii în duhul creştin ortodox. Mult dorita Liturghie
după Liturghie dobândeşte deocamdată doar forma unei redescoperiri/ reinventări a gândirii
sociale a Bisericii, gândire care, deşi nu explicit, a fost întotdeauna proprie Bisericii noastre şi
mai ales activităţii mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos.

Marcel Răduţ Selişte