Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA „DANUBIUS” din GALAŢI

FACULTATEA DE DREPT
Forma de învăţământ: zi
Anul universitar: 2009/2010

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei DREPT EUROPEAN AL Codul disciplinei DD4111


CONCURENŢEI
Anul de studiu IV Semestrul I Tipul de evaluare finală (E/V) E
Regimul disciplinei (Ob., Op., F.) Ob. Nr. de 3
credite
Total ore din planul de învăţământ 36 Totalul ore studiu 70 Total ore pe semestru 106
individual
Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice
(grad didactic şi ştiinţific,
nume, prenume) Lect. univ. drd. Angelica Roşu Lect. univ. drd. Angelica Roşu
Catedra de specialitate DREPT PUBLIC ŞI DREPT PRIVAT

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ


Total C S LP
36 24 12 -

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)


1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare:
- cunoaşterea noţiunilor specifice dreptului european al concurenţei;
- explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice
ale acestei discipline;
- capacitatea de a interpreta normele de drept în raport cu situaţiile concrete.

2. Instrumental-aplicative:
- utilizarea adecvată a noţiunilor specifice dreptului european al concurenţei;
Competenţe - participarea la luarea unor decizii cu referire la situaţii reale sau imaginare, prin asumarea de
specifice responsabilităţi specific;
disciplinei - participarea la identificarea unor soluţii pentru probleme legate de aplicarea normelor dreptului
european al concurenţei.

3. Atitudinale:
- cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice;
- promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civic;
- valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice.
Conţinutul disciplinei
Tematică generală Tematică curs Tematică seminar/lucrări
practice
I. Uniunea Europeană – scurtă prezentare I.Uniunea Europeană – scurtă prezentare

1. De la Comunităţile Europene la 1. De la Comunităţile Europene la


Uniunea Europeană Uniunea Europeană
Comunităţile Europene: CECO, 1.1. Comunităţile Europene: CECO,
CEE, EUROATOM CEE, EUROATOM
Tratatul de la Maastricht instituind 1.2. Tratatul de la Maastricht instituind
Uniunea Europeană Uniunea Europeană
Extinderea Uniunii Europene 1.3. Extinderea Uniunii Europene
2. Structura Uniunii Europene. Principalele 2. Uniunea Europeană astăzi
instituţii 2.1. Structura Uniunii Europene
3. Dreptul comunitar: izvoare, caracteristici 2.2. Principalele instituţii
3.1. Izvoarele dreptului comunitar 3. Dreptul comunitar: izvoare, caracteristici
3.2. Caracteristicile dreptului comunitar 3.1. Izvoarele dreptului comunitar
3.2. Caracteristicile dreptului comunitar

II. Consideraţii generale privind dreptul


european al concurenţei şi politica II. Consideraţii generale privind dreptul
concurenţială european al concurenţei şi politica
concurenţială
1. Noţiune, conţinut, obiective
Noţiunea de concurenţă şi drept al 1. Noţiune, conţinut, obiective
concurenţei 1.1. Noţiunea de concurenţă şi drept al
Conţinutul dreptului european al concurenţei
concurenţei 1.2. Conţinutul dreptului european al
Obiectivele dreptului concurenţei concurenţei
Destinatarii regulilor privind 1.3. Obiectivele dreptului concurenţei
concurenţa comercială 2. Momente cheie în evoluţia dreptului
2. Momente cheie în evoluţia dreptului european al concurenţei
european al concurenţei 3. Principalii actori implicaţi în politica în
3. Principalii actori implicaţi în politica în domeniul concurenţei
domeniul concurenţei 3.1. Comisia Europeană
Comisia Europeană 3.2. Curtea Europeană de Justiţie
Curtea Europeană de Justiţie 3.3. Parlamentul European
Parlamentul European 3.4. Autorităţile naţionale
Autorităţile naţionale 4. Destinatarii regulilor privind concurenţa
comercială
III. Practici interzise în domeniul 4.1. Întreprinderile
concurenţei comerciale 4.2. Statul

1. Acorduri, decizii, practici concertate şi III. Practici interzise în domeniul


înţelegerile între întreprinderi concurenţei comerciale
Acorduri
Decizii de asociere de întreprinderi 1. Acorduri, decizii, practici concertate şi
Înţelegerile şi practicile concertate înţelegerile între întreprinderi
2. Abuzul de poziţie dominantă 1.1. Acorduri
Piaţa relevantă 1.2. Decizii de asociere de întreprinderi
Poziţia dominantă 1.3. Înţelegerile şi practicile concertate
Exploatarea abuzivă a dominanţei 2. Abuzul de poziţie dominantă
3. Controlul concentrărilor 2.1. Piaţa relevantă
Consideraţii principale 2.2. Poziţia dominantă
Raţiunea controlului concentrărilor 2.3. Exploatarea abuzivă a dominanţei
Sfera de aplicare a Regulamentului 3. Controlul concentrărilor
139/2004 3.1. Consideraţii principale
3.2. Raţiunea controlului concentrărilor
IV. Statul şi piaţa 3.3. Sfera de aplicare a Regulamentului
139/2004
1. Ajutoarele de stat acordate ntreprinderilor
Consideraţii generale IV. Statul şi piaţa
2
Principiul incompatibilităţii
ajutoarelor de stat 1. Ajutoarele de stat acordate întreprinderilor
Derogări de la principiul 1.1.Consideraţii generale
incompatibilităţii 1.2. Principiul incompatibilităţii ajutoarelor
2. Întreprinderile publice – monopol de stat de stat
1.3.Derogări de la principiul
V. Relaţia dreptului european al incompatibilităţii
concurenţei cu drepturile naţionale 2. Întreprinderile publice – monopol de stat
ale statelor membre
V. Relaţia dreptului european al concurenţei
1. Aplicarea cumulativă sau alternativă a cu drepturile naţionale ale statelor
dreptului comunitar şi naţional al membre
concurenţei
2. Cooperarea în aplicarea dreptului 1. Aplicarea cumulativă sau alternativă a
concurenţei dreptului comunitar şi naţional al
2.1. Cooperarea cu autorităţile naţionale concurenţei
2.2. Cooperarea cu instanţele naţionale 2. Cooperarea în aplicarea dreptului
concurenţei
2.1. Cooperarea cu autorităţile naţionale
2.2. Cooperarea cu instanţele naţionale

Bibliografie selectivă 1. O. Căpăţână, Dreptul concurenţei comerciale. Concurenţa neloială pe piaţa internă
şi internaţională, Editura Lumina Lex, Bucureşti; reeditare 1996;
2. N. Charbit, Secteur public et droit de la concurrence, Joly, Paris, 1999;
3. A. Fuerea, Drept comunitar al afacerilor, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2006;
4. T. Ştefan, B. Andreşan-Grigoriu, Drept comunitar, volumul II, Institutul Naţional al
Magistraturii, 2007;
5. A. Cotuţiu, G.V. Sabău, Drept român şi comunitar al concurenţei, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2008;
6. C. Grynfogel, Droit communautaire de la cocurrence, 3e édition, LGDJ, 2008;
7. P. Craig, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudenţă şi
doctrină. Ediţia a IV-a. Drept comunitar, serie coordonată de Beatrice Andreşan-
Grigoriu şi Tudorel Ştefan, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în %


{total = 100%}
• Media notelor acordate la seminar / lucrări practice 20
• Notele obţinute la testele periodice sau parţiale
• Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi 10
• Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii 20
de caz …
• Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la
concursuri profesionale
• Nota acordată la examinarea finală 50
• Alte note
Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) :
- cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la - punctaj maxim pentru activitatea din timpul
curs; anului (seminar);
- activitate la seminar de 50 %. - punctaj maxim pentru lucrarea scrisă la
examenul final.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului (completaţi cu zero
activităţile care nu sunt cerute)
1. descifrarea şi studiul notiţelor de curs 5 8. pregătire prezentări orale 3
2. studiu după manual, suport de curs 8 9. pregătire examinare finală 8
3. studiul bibliografiei minimale indicate 6 10. consultaţii 1
4. documentare suplimentară în bibliotecă 6 11. documentare pe net 6
5. activitate specifică de pregătire pentru seminar / 5 12. alte activităţi: participare 5
lucrări practice sesiuni comunicări ştiinţifice
3
6. realizare teme de casă, eseuri, referate, 7 1. alte activităţi: documentare 5
proiecte, traduceri etc. pe teren
7. pregătire teste periodice sau parţiale - 2. alte activităţi: proiecte de 5
cercetare

Data întocmirii: septembrie 2009

Titular curs: Lect. univ. drd. Angelica Roşu


Semnătura:

Titular seminar: Lect. univ. drd. Angelica Roşu


Semnătura:

Şef catedră:
Prof. univ. dr. Ioan HUMĂ

4
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” din GALAŢI
FACULTATEA DE DREPT
Forma de învăţământ: zi
Anul universitar: 2009-2010

PROGRAMA ANALITICĂ
Disciplina: DREPT EUROPEAN AL CONCURENŢEI

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul IV Forme de verificare Nr. credite


Anul de Total ore
studiu Sem. I Sem II.
Cod disciplină
C S C S Sem. I Sem. II Sem I Sem. II
C S

Nr. Ore 2 2 - - 24 12 E7 - 3 - DD4111

B. Obiectivele disciplinei:

Cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu problematica politicii de concurenţă a Uniunii Europene. Analiza
principiilor mediului concurenţial şi a reglementărilor legale din spaţiul Uniunii Europene este esenţială pentru a înţelege
trăsăturile de bază ale pieţei interne comunitare. Cursul nu se va rezuma însă strict la normele legale referitoare la concurenţa
în UE, ci va explora şi cadrul instituţional de susţinere al politicii de concurenţă, precum şi implicaţiile economice ale
implementării acestei politici, atât la nivel macroeconomic, cât şi microeconomic.

C. Metode de predare-învăţare: prelegerea, dezbaterea unor texte de lege, rezolvarea unor speţe; predarea cunoştinţelor se
va face în conformitate cu strategiile actualizate- curs pe suport electronic, înregistrat pe CD, retroproiector- şi folosind şi alte
elemente novatoare etc.

D. Forme şi metode de evaluare:

- condiţii: frecvenţă, elaborarea unor lucrări de seminar, parcurgerea bibliografiei, participarea la dezbateri la seminar;
- criterii: capacitatea de sinteză a informaţiilor, calitatea formulării judecăţilor şi răspunsurilor în cadrul examinării,
originalitatea lucrărilor elaborate, însuşirea corespunzătoare a cunoştinţelor de specialitate;
- forme: examen scris;
- formula notei finale: 50% examen; 50% activitatea de la seminar

E. Conţinutul cursurilor/ număr de ore pentru fiecare temă:

1. Uniunea Europeană – scurtă prezentare


- De la Comunităţile Europene la Uniunea Europeană
- Structura Uniunii Europene. Principalele instituţii
- Dreptul comunitar: izvoare, caracteristici
Nr. ore curs: 4

2. Consideraţii generale privind dreptul european al concurenţei şi politica concurenţială


- Noţiune, conţinut, obiective, destinatarii regulilor privind concurenţa comercială
- Momente cheie în evoluţia dreptului european al concurenţei
- Principalii actori implicaţi în politica în domeniul concurenţei
Nr. ore curs: 4

3. Practici interzise în domeniul concurenţei comerciale


- Acorduri, decizii, practici concertate şi înţelegeri între întreprinderi
- Abuzul de poziţie dominantă
- Controlul concentrărilor

Nr. ore curs: 8

5
4. Statul şi piaţa
- Ajutoarele de stat acordate întreprinderilor
- Întreprinderile publice – monopol de stat
Nr. ore curs: 4

5. Relaţia dreptului european al concurenţei cu drepturile naţionale ale statelor membre


- Aplicarea cumulativă sau alternativă a dreptului comunitar şi naţional al concurenţei
- Cooperarea în aplicarea dreptului concurenţei
Nr. ore curs: 4

F. Conţinutul seminariilor/ număr de ore pentru fiecare temă:

1. Uniunea Europeană – scurtă prezentare


- De la Comunităţile Europene la Uniunea Europeană
- Structura Uniunii Europene. Principalele instituţii
- Dreptul comunitar: izvoare, caracteristici
Nr. ore seminar: 2

2. Consideraţii generale privind dreptul european al concurenţei şi politica concurenţială


- Noţiune, conţinut, obiective, destinatarii regulilor privind concurenţa comercială
- Momente cheie în evoluţia dreptului european al concurenţei
- Principalii actori implicaţi în politica în domeniul concurenţei
Nr. ore seminar: 2

3. Practici interzise în domeniul concurenţei comerciale


- Acorduri, decizii, practici concertate şi înţelegeri între întreprinderi
- Abuzul de poziţie dominantă
- Controlul concentrărilor
Nr. ore seminar: 4
4. Statul şi piaţa
- Ajutoarele de stat acordate întreprinderilor
- Întreprinderile publice – monopol de stat
Nr. ore seminar: 2
5. Relaţia dreptului european al concurenţei cu drepturile naţionale ale statelor membre
- Aplicarea cumulativă sau alternativă a dreptului comunitar şi naţional al concurenţei
- Cooperarea în aplicarea dreptului concurenţei
Nr. ore seminar: 2
G. Bibliografie de elaborare a cursului:

8. O. Căpăţână, Dreptul concurenţei comerciale. Concurenţa neloială pe piaţa internă şi internaţională, Editura
Lumina Lex, Bucureşti; reeditare 1996;
9. N. Charbit, Secteur public et droit de la concurrence, Joly, Paris, 1999;
10. A. Fuerea, Drept comunitar al afacerilor, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2006;
11. T. Ştefan, B. Andreşan-Grigoriu, Drept comunitar, volumul II, Institutul Naţional al Magistraturii, 2007;
12. A. Cotuţiu, G.V. Sabău, Drept român şi comunitar al concurenţei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
13. C. Grynfogel, Droit communautaire de la cocurrence, 3e édition, LGDJ, 2008;
14. P. Craig, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudenţă şi doctrină. Ediţia a IV-a. Drept
comunitar, serie coordonată de Beatrice Andreşan-Grigoriu şi Tudorel Ştefan, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009

Data aprobării programei analitice în catedră:

Şef catedră:
Prof. univ. dr. Ioan HUMĂ