Sunteți pe pagina 1din 5

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea DANUBIUS Galai


de Drept
De Drept Public i Drept Privat
Drept
Licen
Drept

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de seminar
II
2.4 Anul de
2.5 Semestrul
studiu

DREPT EUROPEAN
Lect.univ.dr. Tache BOCANIALA
Lect.univ.dr. Tache BOCANIALA
IV 2.6 Tipul de
E4 2.7 Regimul
evaluare
disciplinei2

Obl.

2.8. Codul
disciplinei

DD2207

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3
2
3.1 Numr de ore pe sptmn
din care: 3.2 curs
3.3 seminar / laborator
42
28 3.6 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de
din care: 3.5 curs
nvmnt
3.7 Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platforme electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.8 Total ore de studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numrul de credite

1
14
ore
25
5
18
1
12
9
70
112
5

4. Precondiii (acolo unde este cazul) (Se menioneaz disciplinele care trebuie studiate anterior.)
4.1 de curriculum

4.2 de competene

Drept constituional i instituii politice I


Drept constituional i instituii politice II
Drept internaional public I
C.1. Utilizarea adecvat a conceptelor, teoriilor, paradigmelor i metodologiilor din domeniul
juridic

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului
5.2 de desfurare a
seminarului / laboratorului

1
2

- sal de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online,


internet
- sal de seminar, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online,
internet

licen, masterat, doctorat


obligatorie, opional, facultativ
1

6. Competene specifice acumulate (Vizeaz competenele asigurate de programul de studiu din


care face parte disciplina.)

C.3. Aplicarea legislaiei romneti, a legislaiei europene i a celorlalte instrumente juridice


internaionale, prin urmtorii descriptori:
- Identificarea normelor juridice din sistemul de drept romnesc i european i a principalelor
instrumente juridice internaionale care au relevan pentru dreptul Uniunii Europene;
- Explicarea i interpretarea normelor juridice naionale, a celor europene i a prevederilor
internaionale prin utilizarea cunotinelor specifice dreptului Uniunii Europene;
- Identificarea prevederilor legale din ordinea juridic a Uniunii Europene, aplicabile ntr-un
context determinat ;
- Realizarea studiului juridic i distingerea ntre prevederile relevante fa de cele irelevante care au
inciden n rezolvarea unor situaii specifice;
- Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislaiei Uniunii Europene n vigoare.
C.4. Interpretarea, corelarea i compararea instituiilor juridice din dreptul naional, dreptul
european i dreptul altor state, prin urmtorii descriptori:
- Definirea conceptelor i analiza acestora, precum i a metodelor i teoriilor utilizate n
interpretarea i compararea instituiilor din dreptul Uniunii Europene;
- Realizarea de corelaii i comparaii ntre instituii ale sistemului de drept naional i cel al
dreptului Uniunii Europene, cu utilizarea metodelor i tehnicilor;
- Interpretarea i evaluarea metodelor specifice ce pot fi utilizate pentru determinarea raportului
dintre instituiile dreptului naional i cel al dreptului Uniunii Europene;
- Realizarea unui proiect sau a unui studiu privind raportul dintre instituiile de drept naional i cel
al dreptului Uniunii Europene.

Competene
transversale

Competene profesionale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Disciplina Dreptul European urmrete pregtirea studenilor cu temeinice


cunotine juridice privind nfiinarea i evoluia organizatoric i
funcional a Uniunii Europene, competenele instituiilor U.E. i raporturile
dintre acestea precum i aplicarea normelor acestei ramuri de drept n
ordinea juridic naional a statelor membre.
explicarea i descrierea principiilor fundamentale, ale normelor i
instituiilor juridice de drept al Uniunii Europene;
definirea conceptului de izvor al dreptului Uniunii Europene,
enumerarea i caracterizarea izvoarelor de drept al Uniunii Europene;
prezentarea subiectelor dreptului Uniunii Europene i a raporturilor
dintre ele;
analizarea sistemului instituional al Uniunii Europene sub aspectul
principiilor, organizrii, funcionrii i procedurilor;
capacitatea de a interpreta relaia de autoritate dintre instituiile
europene i statele membre ale U.E/instituiile statelor membre;
inventarierea principalelor instrumente juridice de drept al Uniunii
Europene n contextul evoluiei acestor reglementri i a relaiilor
dintre Uniunea European i instituiile acesteia , pe deoparte i
celelalte subiecte ale dreptului;
dezvoltarea capacitii de analiz a unor procese complexe, precum
integrare sau europenizare din perspectiva Romniei, prin
aplicarea unor teorii la evenimentele/procesele curente care afecteaz
diferite sfere de activitate (instituii, politica, politicile publice,
dreptul, economia etc.).
capacitatea de a susine un discurs logic, coerent, de a argumenta
opiniile, de a formula concluzii originale, de a utiliza corect limbajul
juridic;
dezvoltarea capacitii de analiz i sintez, de evaluare i
autoevaluare, de adaptare la noi situaii.
2

8. Coninuturi
8.1 Curs
1. Constituirea i evoluia comunitilor europene, a Uniunii
Europene i a dreptului Uniunii Europene
2. Sistemul instituional al Uniunii Europene

3. Ordinea juridic a Uniunii Europene

4. Competenele Uniunii Europene

Metode de predare
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentri video, sistem e-learning
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentri video, sistem e-learning
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentri video, sistem e-learning
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentri video, sistem e-learning

Observaii
8 ore

6 ore

8ore

6 ore

BIBLIOGRAFIE
Bibliografie minimal de studiu pentru studeni
Diaconu, Nicoleta (2011) Dreptul Uniunii Europene Tratat. Bucuresti: Lumina Lex.
Fabin, Gyula (2010). Drept instituional comunitar. Bucureti: Hamangiu
Fuerea, Augustin (2011) Manualul Uniunii Europene. Bucuresti: Universul juridic.
Hum, Ioan (2007). Drept comunitar. Bucureti: Didactic i Pedagogic.
Sauron, Jean-Luc (2010) Curs de institutii Europene. Iasi: Polirom.
andru, Daniel-Mihail (2010) Dreptul Uniunii Europene. Bucuresti: Ed. Universitara.
Bibliografie selectiv de elaborare a cursului
Bercea, Raluca (2007). Drept comunitar. Principii. Bucureti: C.H. Beck.
Chilea, Dragos (2014). Dreptul Uniunii Europene: 300 de intrebari si raspunsuri. Bucureti: C.H. Beck.
Clergerie, Jean-Louis .a. (2008). L Union europenne. 7-e d. Paris: Dalloz.
Corbett, Richard .a. (2007). Parlamentul European. Bucureti: Monitorul Oficial.
Cotea, Felician (2009). Drept comunitar european. Bucureti: Wolters Kluwer.
Diaconu, Nicoleta (2011) Dreptul Uniunii Europene Tratat. Bucuresti: Lumina Lex.
Dragomir, Eduard (2009). Tratatul de la Lisabona, Bucureti: Ed. Nomina Lex.
Fabin, Gyula (2008) Drept institutional comunitar. Cluj-Napoca: Sfera.
Fabin, Gyula (2010). Drept instituional comunitar. Bucureti: Hamangiu.
Fuerea, Augustin (2010). Manualul Uniunii Europene. Ed. a IV-a. Bucureti: Universul Juridic.
Fuerea, Augustin (2011) Manualul Uniunii Europene. Bucuresti: Universul juridic.
Gautron, Jean-Claude (2009). Droit Europen. Paris: Dalloz.
Groza , Ana-Maria (2015). Probleme de drept european. Bucureti: C.H. Beck
Hum, Ioan (2007). Drept comunitar. Bucureti: Didactic i Pedagogic.
Isaac, Guy & Blanquet. Marc (2006). Droit gnral de lUnion Europenne. 9e d. Paris: Dalloz-Sirey.
Manin, Philippe (2005). LUnion Europenne. Institutions. Ordre juridique. Contentieux. Paris: Ed. A. Pedone.
Manolache, Octavian (2006). Tratat de drept comunitar. Bucureti: C. H. Beck.
Masson, A. (2009). Droit communautaire. Droit institutionnel et droit matriel. Bruxelles: d. Larcier.
Ni, Dan & Dragomir, Eduard (2009). Instituiile Uniunii Europene. Conform Tratatului de la Lisabona. Bucureti:
Editura Nomina Lex.
Mazilu, Dumitru (2005). Integrarea european. Bucureti: Lumina Lex.
Popescu, Roxana M. .a. (2009). Drept comunitar european: Caiet de seminar. Bucureti: Universul Juridic.
Sauron, Jean-Luc (2010) Curs de institutii Europene. Iasi: Polirom.
Sidjanski, Dusan (2010) Viitorul federalist al Europei Comunitatea Europeana de la origini la Tratatul de la
Lisabona. Iasi: Polirom.
Spence, David & Edwards, Geoffrey (2008) Comisia Europeana. Bucuresti: Monitorul Oficial.
andru, Daniel-Mihail (2007). Drept comunitar. Integrarea european. Bucureti: Editura Universitar.
andru, Daniel-Mihail (2010) Dreptul Uniunii Europene. Bucuresti: Ed. Universitara.
tefan, Tudorel (2007). Drept comunitar. Bucureti: C.H. Beck.
tefan, Tudorel .a. (2008). Drept comunitar: Culegere de grile i spee. Bucureti: C.H. Beck.
Tudor, Georgiana .a. (2006). Jurisprudena CJCE. Vol. 1: Principiile dreptului comunitar. Bucureti: C.H. Beck.
tefan, Tudorel (2007). Drept comunitar. Bucureti: C.H. Beck.
Tescasiu, Bianca (2009) Institutii Europene Schimbari si adaptari din perspectiva extinderii UE. Bucuresti:
C.H.Beck.
Vataman, Dan (2009) Organizatii Europene euroatlantice. Bucuresti: C.H.Beck.
Vataman, Dan (2011) Drept institutional al Ununii Europene. Bucuresti: C.H.Beck .
Voicu, Marin (2007) Introducere in dreptul european. Bucuresti: Universul juridic.
3

Voicu, Marin (2010) Jurisdictii si proceduri judiciare in Uniunea Europeana. Bucuresti: Universul juridic.
*** Revista Romn de Drept Comunitar (2007-2011). Bucureti: Wolters Kluwer.
*** Repertoriul Jurisprudenei Curii de Justiie i a Tribunalului de Prim Instan (2007-2010). Luxemburg: Ed.
Curia.
8.2 Seminar / laborator
1. Noiuni introductive privind dreptul Uniunii Europene

2. Constituirea i evoluia comunitilor europene i a


Uniunii Europene
3. Principalele tratate ale comunitilor europene i ale
Uniunii Europene

4. Procesul de extindere a Uniunii Europene

5. Organizarea i funcionarea instituiilor Uniunii


Europene:Consiliul European, Consiliul, Comisia,
Parlamentul, Curtea de Conturi, Banca Central
Europeana
6. Organizarea i funcionarea instituiilor jurisdicionale
ale Uniunii Europene: Curtea de Justiie, Tribunalul,
Tribunalul Funciei Publice. Proceduri i aciuni
7. Izvoarele dreptului Uniunii Europene

8. Principiile ordinii juridice a Uniunii Europene


Aplicarea normelor juridice ale Uniunii Europene n
ordinea juridic a Romniei
9. Repartizarea puterilor ntre instituiile Uniunii
Europene

10. Controlul de legalitate al actelor adoptate de


instituiile Uniunii Europene i controlul jurisdicional

11. Principiile stabilirii competenelor Uniunii Europene


Domeniile de competen ale Uniunii Europene
12. Uniuniea Europeana, spaiu de libertate , securitate i
justiie

Metode i procedee didactice


explicaia, conversaia euristic, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de
caz, analiza, sinteza, prezentri video, sistem
e-learning
explicaia, conversaia euristic, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de
caz, analiza, sinteza, prezentri video, sistem
e-learning
explicaia, conversaia euristic, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de
caz, analiza, sinteza, prezentri video, sistem
e-learning
explicaia, conversaia euristic, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de
caz, analiza, sinteza, prezentri video, sistem
e-learning
explicaia, conversaia euristic, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de
caz, analiza, sinteza, prezentri video, sistem
e-learning
explicaia, conversaia euristic, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de
caz, analiza, sinteza, prezentri video, sistem
e-learning
explicaia, conversaia euristic, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de
caz, analiza, sinteza, prezentri video, sistem
e-learning
explicaia, conversaia euristic, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de
caz, analiza, sinteza, prezentri video, sistem
e-learning
explicaia, conversaia euristic, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de
caz, analiza, sinteza, prezentri video, sistem
e-learning
explicaia, conversaia euristic, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de
caz, analiza, sinteza, prezentri video, sistem
e-learning
explicaia, conversaia euristic, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de
caz, analiza, sinteza, prezentri video, sistem
e-learning
explicaia, conversaia euristic, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de
caz, analiza, sinteza, prezentri video, sistem
e-learning

Observaii
1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

2 ore

2 ore

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

Bibliografie
Diaconu, Nicoleta (2011) Dreptul Uniunii Europene Tratat. Bucuresti: Lumina Lex.
Fabin, Gyula (2010). Drept instituional comunitar. Bucureti: Hamangiu
Fuerea, Augustin (2011) Manualul Uniunii Europene. Bucuresti: Universul juridic.
Hum, Ioan (2007). Drept comunitar. Bucureti: Didactic i Pedagogic.
Chilea, Dragos (2014). Dreptul Uniunii Europene: 300 de intrebari si raspunsuri. Bucureti: C.H. Beck.
andru, Daniel-Mihail (2010) Dreptul Uniunii Europene. Bucuresti: Ed. Universitara.
4

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii


epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Coninuturile tiinifice ale temelor propuse n cadrul acestei discipline sunt n concordan cu cele din alte centre
universitare din ar i din strintate, cu rezultatele recente ale cercetrii tiinifice n domeniul dreptului Uniunii
Europene i valorific practica judiciar recent i problematica actual a relaiilor interinstitutionale si interstatale ce
intereseaz instituii aparinnd dreptului Uniunii Europene.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Frecven, parcurgerea
Examen scris
bibliografiei, cunoaterea
informaiei predate la curs, gradul
de nsuire a limbajului de
specialitate
Frecven, elaborarea unor
Evaluare continu
10.5 Seminar / laborator
referate, teme de cas, teste,
participarea la dezbateri, gradul
de nsuire a limbajului de
specialitate
10.6 Standard minim de performan
cunoaterea n proporie de 60 % a informaiei predate la curs;
activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

10.3 Pondere
din nota final
70%

30%

_________________