Sunteți pe pagina 1din 6

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN VASLUI

PALATUL COPIILOR VASLUI ŞCOALA GIMNAZIALĂ


”CONSTANTIN PARFENE” VASLUI
Str. Ştefan cel Mare, nr. 62 Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 20
Tel./ Fax 0235/313512 Tel/fax 0235312402
Nr. din Nr. din

Aprobat,
Inspector Şcolar General al I.S.J. Vaslui,
Prof. Elena MUSTAȚĂ

Concursul județean de tradiții și obiceiuri de iarnă

Ediţia a XVII-a, 1 – 18 decembrie 2021 , CAEJ 2021, poziția 88

ORGANIZAREA CONCURSULUI: Organizatorii concursului sunt: Palatul Copiilor Vaslui şi


Şcoala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Vaslui.
SCOPUL PROIECTULUI: cunoașterea și promovarea obiceiurilor și tradițiilor de iarnă specifice
zonei; dezvoltarea aptitudinilor artistice ale copiilor
GRUP ŢINTĂ: preşcolari şi elevi cu vârste cuprinse între 3 și 19 ani, fete și băieți, de la instituţii de
învăţământ preuniversitar de stat şi particulare, palate şi cluburi ale elevilor, din toată ţara
SECŢIUNI: 1. Obiceiuri de Crăciun, 2. Obiceiuri de Anul Nou
CATEGORII DE VÂRSTE: înv. preşcolar (3 - 6 ani), înv. primar (6 -10 ani), înv. gimnazial (11-14
ani), înv. liceal/profesional (15 -19 ani)
CONDIŢII DE JURIZARE:
 Participă formaţii reprezentative ale instituţii de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare,
palate şi cluburi ale elevilor din judeţul Vaslui şi din alte judeţe ale ţării, alcătuite din concurenţi
+cadru didactic coordonator (maximum 2 coordonatori/grup/formaţie).
 Numărul prezentat la concurs să fie sub forma unui clip video, de bună calitate, cu o durată de
maximum 5 minute.
 Nu se admite sub nicio formă participarea cu numere copiate de pe internet, promovate în acest
concurs sunt interpretările originale, autentice ale unor obiceiuri specifice zonei din care este
concurentul/concurenţii.
Juriul va fi constituit din profesori de specialitate, muzică şi folclor, cadre didactice, care va
aprecia: autenticitatea obiceiurilor prin textul, costumaţia, recuzita adecvată numărului prezentat,
calitatea şi originalitatea interpretării, atitudine, expresie, dinamică. Hotărârea juriului nu poate fi
contestată.
Premii: Se vor acorda locurile I, II, III, menţiuni şi diplome de participare, toate în format digital.
De asemenea fiecărui cadru didactic îndrumător i se va transmite, în format digital, adeverință.

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI:


25 octombrie – 30 noiembrie 2021: Popularizarea concursului prin intermediul comunicării online:
site-uri (https://isj.vs.edu.ro, https://www.scoala3cparfenevaslui.ro, http://palatulcopiilorvaslui.ro, etc.),
pagini de facebook oficiale, articole în presa online, etc.
1 – 5 decembrie 2021, etapa locală, selecţia obiceiurilor de iarnă, la nivelul instituţiilor de învăţământ
preuniversitar de stat şi particulare, palate şi cluburi ale elevilor, cu care vor participa şcolile la concurs,
în etapa finală
6 – 12 decembrie 2021, etapa județeană:
Modalitatea de înscriere:
Un cadru didactic poate participa cu maximum 2 numere în concurs!
Fiecare cadru didactic trimite într-un singur email la adresa concursdatinavaslui@gmail.com:
 Protocolul de colaborare (anexa 1), semnat, stampilat, înregistrat şi de instituţia şcolară
participantă;
 Fișa de înscriere (anexa 2) pentru fiecare număr din concurs, completată integral, corect și lizibil;
 Materialul video cu obiceiurile de iarnă, înregistrarea de bună calitate, cu durata maximă de 5
minute;
Important!!!
 Fiecare cadru didactic, va avea, la dosarul personal, de la fiecare dintre copiii înscriși la concurs,
Acordul parental pentru minori de prelucrare a datelor cu caracter personal (anexa 3), în scopul
participării şi promovării acestui eveniment.
 Materialele video se vor realiza cu respectarea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor cu Sars-
CoV2.
 Nerespectarea aspectelor precizate în Regulamentul concursului atrage excluderea din concurs.
13 – 17 decembrie 2021, jurizarea evoluţiei participanţilor la concurs, la etapa judeţeană, pe baza
înregistrărilor primite
18 decembrie 2021, Gala laureaţilor, postarea înregistrărilor concurenţilor pe canalul de YouTube al
concursului https://www.youtube.com/channel/UCiisOIWbf37pLZe1LyradJQ, site-ul şi paginile de
facebook ale instituţiilor organizatoare: https://www.scoala3cparfenevaslui.ro,
http://palatulcopiilorvaslui.ro, https://www.facebook.com/scoala.constantin.parfene.vaslui,
https://www.facebook.com/groups/432792703491276
18 decembrie 2021 – 31 ianuarie 2022, comunicarea premiilor obţinute pe adresa de email
comunicată în Fișa de înscriere.

Orice informaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului pot fi obţinute la numărul
de telefon 0748266657 (prof. înv. primar Olaru Nastica).

Director Palatul Copiilor Vaslui, Director Școala Gimnazială ”Constantin Parfene” Vaslui,
Prof. Cristin CIOBOTARIU Prof. Magdalena Monica PĂTRĂCUȚĂ

Coordonatori concurs,
Prof. Constantin OLARU
Prof. înv. primar Nastica OLARU
PALATUL COPIILOR VASLUI ŞCOALA GIMNAZIALĂ ANEXA 1
”CONSTANTIN PARFENE” VASLUI
Str. Ştefan cel Mare, nr. 62 Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 20
Tel./ Fax 0235/313512 Tel/fax 0235312402
Nr. din Nr. din
________________________
_______________________
________________________
Nr...........din.................
Protocol de colaborare
încheiat la data de: 2021
între partenerii:
I.Palatul Copiilor Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 62, tel/fax 0235/313512 e-mail:
secretariat@palatulcopiilorvaslui.ro, web: http://palatulcopiilorvaslui.ro, instituţie reprezentată de director, prof.
Ciobotariu Cristin, şi coordonator proiect, prof. Olaru Constantin,
şi
Şcoala Gimnazială “Constantin Parfene” Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. M. Kogălniceanu nr. 20, tel/fax
0235/312402 e-mail: scoalacparfenevaslui@yahoo.com, web: www.scoala3cparfenevaslui.ro, instituţie
reprezentată de director, prof. Pătrăcuță Magdalena Monica și coordonator proiect, prof. înv. primar Olaru
Nastica
şi
II. ________________________________ cu sediul în ___________________________, tel.
___________________, reprezentată de director, prof. ________________________________________.

Obiectul prezentului Protocol de colaborare îl constituie stabilirea rolului şi responsabilităţilor partenerilor în


cadrul Proiectului educativ, cu titlul “DATINA”, ediţia a XVII-a, cu activitatea principală, Concurs judeţean,
decembrie 2021.
Articolul 1
A. Rolul si responsabilităţile Palatului Copiilor Vaslui şi ale Şcolii Gimnaziale “Constantin Parfene” Vaslui
 să informeze instituţiile şcolare despre proiectul educativ;
 să mediatizeze proiectul educativ pe site-urile oficiale ale instituţiei;
 să asigure resursele necesare desfășurării activităților din proiect;
 să asigure transparenţa şi obiectivitatea competiției din cadrul proiectului;
 să emită şi să distribuie diplomele/adeverințele, în format digital, elevilor premianţi şi cadrelor didactice
îndrumătoare;
 să realizeze monitorizarea şi evaluarea rezultatelor proiectul educativ
 să asigure diseminarea proiectului în comunitatea locală şi naţională.
B. Rolul și responsabilităţile _________________________________________
 să sprijine mediatizarea proiectului educativ;
 să colaboreze cu aplicanții în vederea unei bune desfăşurări a activităţilor propuse;
 să transmită înregistrările participante la concurs/să participe la concurs cu respectarea condiţiilor din
Regulament;
 să se asigure că fiecare participant are completat Acordul parental pentru minori de prelucrare a datelor cu
caracter personal sau Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul concursului;
Articolul 2 Durata parteneriatului
Prezentul protocol de colaborare este valabil până la finalizarea proiectului (precizaţi data de început –01/12/2021
şi de încheiere –31/01/2022)
Articolul 3 Dispoziţii finale
Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării de către cele două părţi.
Prezentul Acord de parteneriat este semnat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Director Palatul Copiilor Vaslui, Director Școala Gimnazială ”Constantin Parfene” Vaslui,
Prof. Cristin CIOBOTARIU Prof. Magdalena Monica PĂTRĂCUȚĂ
Instiutia școlară____________________________
Director, Prof. _____________________________
Semnătura, ________________________________
Antetul unităţii de învăţământ ANEXA 2
Stampila

Nr. ____ din ________

CONCURSUL JUDEŢEAN DE OBICEIURI DE IARNĂ

1 - 18 decembrie 2021, ediția a XVII-a


FIŞA DE ÎNSCRIERE – PARTICIPARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:___________________________________________
LOCALITATEA: ________________________________________________________
NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:
_______________________________________________________________________
GRUPA/CLASA: ___________
NUMĂRUL PREZENTAT: ________________________________________________
DENUMIREA GRUPULUI/ANSAMBLULUI:
_______________________________________________________________________
NUMĂR DE COPII: ______________________________________________________
TIMP DE EVOLUŢIE: ______________
TELEFON:_________________________
ADRESA DE E-MAIL: ___________________________________________________

Prin completarea acestei Fișe de înscriere, îmi exprim acordul referitor la prelucrarea și
utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul acestui concurs.
Declar pe proprie răspundere că am de la fiecare participant Acordul parental pentru minori de
prelucrare a datelor cu caracter personal, necesar în acest concurs.

Data: ________________ Semnătura:

Unitatea de învăţământ,_________________________
Director,
Prof. __________________________
Stampilă
ANEXA 3

ACORD PARENTAL PENTRU MINORI


DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/a__________________________________________________, domiciliat
în localitatea_________________________, judetul/sectorul____________________,
str._______________________, nr._____, bloc_______, scara________, etaj______,
ap._____, în calitate de părinte/reprezentant legal al
minorului/ei___________________________________, preșcolar/elev la unitatea de
învățământ___________________________________________________________________, în
grupa/clasa _______________, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu
caracter personal ale fiului/fiicei mele, precum și înregistrarea audio-video a acestuia/acesteia în
vederea participării la Concursul Județean de Obiceiuri de Iarnă ”DATINA” ONLINE 2021 și a
promovării acestuia.
Înţeleg că prelucrarea datelor personale de către Beneficiar se va realiza cu respectarea prevederilor
Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr.
129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005, precum şi a prevederilor Regulamentului
(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018
(Publicată in Monitorul Oficial numărul 651 din data de 26 iulie 2018).

Data, Semnătura,

S-ar putea să vă placă și