Sunteți pe pagina 1din 6

Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Unitatea de înv. .............................................

Aleea 1 Iunie nr. 6 .......................................................................


Loc. Focşani - Jud. Vrancea, Localitatea......................................................
Tel./fax : 0237 215538 Judeţul ..........................................................
E-mail: Tel.: ...............................................................
scoalanicolaeiorgafocsani@yahoo.com E-mail: ..........................................................
Nr……...... din………………… Nr……….din………………………………

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi, ..................................

1. Părţile contractante:
A. Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” cu sediul în localitatea Focşani, judeţul Vrancea,
reprezentată de prof. Trandafir Daniela, director de unitate, şi de prof. lb. engleză Dănilă Nicoleta şi
prof. lb. franceză Dumitraşcu Viorica, iniţiatori şi coordonatori de Proiect, în calitate de Aplicant;
şi
B. Instituţia de învăţământ .................................................................................................................
cu sediul în localitatea.............................................., judeţul ..............................................., reprezentată de
..............................................., director de unitate, şi .....................................................................................,
şi ........................................................................................................în calitate de Participant.
2. Scopul acordului:
Prezentul Acord de parteneriat are în vedere colaborarea dintre Aplicant şi Partener cu scopul
organizării şi desfăşurării activităţilor extracurriculare cuprinse în cadrul Proiectului educațional
regional „Magia Crăciunului”, Ediţia a V-a. Proiectul cuprinde domeniul de activitate: Concurs bilingv
limba engleză – limba franceză.
3. Obligaţiile părţilor:
A. Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Focşani, se obligă:
-să pună la dispoziţie şcolilor partenere calendarul evenimentelor din Proiect;
-să asigure desfăşurarea în bune condiţii a Proiectului educaţional;
-să organizeze o expoziţie online cu lucrările participanţilor;
-să respecte termenele de desfăşurare a activităţilor;
-să acorde diplome participanţilor şi adeverinţe cadrelor didactice implicate în proiect;
-să comunice în timp util orice modificare apărută în derularea activităţilor.
B. Instituţia de învăţământ participantă se obligă:
-să mediatizeze concursul în şcoală;
-să pregătească copiii pentru activitate şi să selecteze participanţii la concurs;
-să expedieze electronic către şcoala organizatoare Acordul de parteneriat completat, semnat şi ştampilat,
Fişa de înscriere şi lucrările elevilor;
-să respecte regulamentul concursului;
-să distribuie copiilor diplomele cuvenite;
- să comunice în timp util orice modificare apărută în derularea activităţilor.
4. Durata parteneriatului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi este valabil pe durata
proiectului derulat în anul școlar 2020-2021.
Acest acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare instituţie de învăţământ.

Aplicant, Participant,
Şcoala Gimnazială ,,N. Iorga” Focşani, Vrancea Unitatea ..............................................
Director: prof. Trandafir Daniela Director: .........................................
FIŞA DE ÎNSCRIERE

Proiectul educaţional regional


„Magia Crăciunului”, Ediţia a V-a, 2020-2021
Concurs bilingv

Unitatea de învăţământ:
Adresa unității de învățământ (localitatea, strada, nr., judeţ, cod poştal):

Telefon/Fax:
Adresă de e-mail:
Cadrul didactic participant:
Specialitatea:
Telefon:
Adresa de e-mail personală:

Elevi coordonaţi:
Nr. Numele şi prenumele elevului Clasa Secţiunea Profesor ȋndrumător
crt.
1.

2.

3.
4.
5.

Semnătură cadru didactic,


Şcoala Gimnazială “NICOLAE IORGA” Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea
Focşani, Aleea 1 Iunie nr.6
Tel.: 0237/215538 Aprobat,
Email: scoalanicolaeiorgafocsani@yahoo.com Inspector Şcolar General,
Nr. ______ din ________________ prof. Gabriela Daniela Marchitan

REGULAMENTUL
privind organizarea şi desfăşurarea Concursului Regional ,,Magia
Crăciunului”, Ediţia a V-a

ÎNSCRIEREA
1. Concursul se adresează elevilor claselor gimnaziale de la şcolile din judeţul Vrancea şi din
ţară.
2. Concursul este fără taxă de participare.
3. Înscrierea în concurs se va realiza până la data de 24 septembrie 2020 prin trimiterea
Acordului de parteneriat şi până la 5 decembrie 2020 pe baza Fişei de înscriere.

SECŢIUNILE CONCURSULUI
Secţiuni propuse pentru preşcolari şi elevi:
 Secţiunea I (elevi din clasele V-VI): Creaţii artistico - plastice (felicitări, desene, pictură,
colaje);
 Secţiunea a II-a (elevi din clasele a VII-a, a VIII-a): Lucrări Power Point
 Secţiunea a III-a (elevi din clasele V-VIII): Creaţii literare (ghicitori, poezie, proză, eseu);

ELABORAREA LUCRǍRILOR
1. Tematica Concursului: Lucrări pe tema Crăciunului în limbile engleză sau franceză
2. Concursul ,,Magia Crăciunului” se desfăşoară pe secţiuni şi categorii de vârstă.
3. Înscrierea cadrelor didactice şi a elevilor îndrumaţi la acest concurs se va face prin
expedierea Acordului de parteneriat şi a Fişei de ȋnscriere la termenele stabilite.
4. Participanții se pot înscrie la oricare dintre secțiunile menţionate (la una sau mai multe
secțiuni).
5. O şcoală poate participa cu maxim 3 lucrări/secţiune, realizate de către elevi.
6. Lucrările trimise vor respecta următoarele cerinţe de elaborare:
 Secţiunea I (pentru elevii de clasele a V-a, a VI-a): Creaţii artistico - plastice
· Creaţiile artistico-plastice (desen, pictură, colaj) vor fi realizate pe format A4, pe
suport la alegere (hârtie, carton, lemn sau sticlă), utilizându-se materiale şi tehnici de lucru
la alegere (acuarelă, tempera, ulei, guaşă, tuş, cărbune, creion sau cariocă). Lucrările pot
conţine mesaje în limbile engleză şi/sau franceză şi vor fi finalizate, curat realizate, vor
respecta tema dată, vor fi scanate şi trimite pe adresele de mail
nicoletadanila2000@yahoo.com sau vioricaceausu@yahoo.com , fiind denumite cu numele
elevului şi şcoala.
 Secţiunea a II-a (pentru elevii de clasele a VII-a, a VIII-a): Materiale în format de tip
PowerPoint
·Lucrările Power Point trebuie să conţină maxim 11 slide-uri şi pot fi realizate în echipe de
lucru de maxim doi elevi. Primul slide va conţine: titlul lucrării, numele şi prenumele
elevului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic
coordonator. Textul lucrării scris în limbile engleză şi franceză poate fi însoţit de
imagini/fotografii reprezentative. Se pot utiliza elemente de animaţie. Materialele vor fi
transmise în format electronic la adresele de mail nicoletadanila2000@yahoo.com sau
vioricaceausu@yahoo.com.

 Secţiunea a III-a (pentru elevii de clasele V-VIII): Creaţii literare (ghicitori, poezie, proză,
eseu)
·Creaţiile literare vor respecta urmǎtoarele cerinţe: tehnoredactarea cu diacritice, titlul va
fi scris cu majuscule (Times New Roman, caracter 14, bold, centrat); sub titlu se va scrie
numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele cadrului didactic
îndrumător, iar conţinutul creaţiei va fi redactat cu Times New Roman, caracter 12 şi va fi
redactat în limbile engleză şi franceză (max 250 cuvinte). Materialele vor fi transmise
în format electronic la adresele de mail nicoletadanila2000@yahoo.com sau
vioricaceausu@yahoo.com.

EXPEDIEREA LUCRǍRILOR
o către: nicoletadanila2000@yahoo.com (prof. Nicoleta Dănilă) sau
vioricaceausu@yahoo.com (prof. Viorica Dumitraşcu)

cu menţiunea PENTRU CONCURSUL ,,Magia Crăciunului”

Termen limită de trimitere a lucrărilor: 5 decembrie 2020

*Ṣcoala organizatoare ȋsi rezervă dreptul de a participa cu un număr dublu de lucrări/secţiune


faţă de şcolile partenere.
CRITERII DE EVALUARE A LUCRǍRILOR

Creaţie artistico-plastică
Se va urmări gradul de originalitate, expresivitate, creativitate, acurateţe pe care elevii îl
dovedesc prin lucrarea realizată. Lucrările în care se observă intervenţia adulţilor şi care nu
respectă tematica concursului vor fi descalificate. Se va urmări respectarea tehnicii de lucru
aleasă.

Creaţie literară
Vor fi urmărite: elementele de tematică şi conţinut; elementele de originalitate; calitatea
exprimării literare; corectitudinea gramaticală (ortografie, morfologie, sintaxă, vocabular,
proprietatea termenilor folosiţi) în limbile engleză şi franceză; aspectul general al lucrării şi
calitatea redactării (încadrarea în pagină, diacritice, punctuaţie etc.). Lucrările care nu respectă
tematica concursului sau care nu respectă legile copyright-ului, vor fi descalificate.

Lucrările Power Point


Se vor urmări: elementele de tematică şi conţinut; elementele de originalitate; calitatea
exprimării în limbile engleză şi franceză; legătura dintre text şi imaginile/fotografiile ataşate;
aspectul general al lucrării.

Materialele prezentate la acest concurs, care nu respectă regulamentul, conţin


cuvinte/mesaje jignitoare sau inadecvate şi care nu conţin contribuţii personale ale elevilor, vor
fi descalificate.

JURIZAREA LUCRǍRILOR
1. Școala organizatoare prin comisia concursului va asigura jurizarea lucrărilor
participanţilor.
2. Organizarea comisiei de jurizare respectă prevederile din Metodologia – cadru de
organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare.
3. Comisia de jurizare a lucrărilor are următoarea componenţă pentru fiecare secţiune a
concursului:
-preşedinte, directorul unităţii de învăţământ
-vicepreşedinte, metodist pentru limba engleză/franceză sau cadru didactic specialist în domeniu
-secretar
-2 membri evaluatori/secţiune

Elevii vor primi diplome cu premiile obţinute sau diplome de participare.


Premiile concursului constau în diplome pentru fiecare secţiune:
o Premiul I
o Premiul II
o Premiul III
o Menţiune.
Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani. Nu se admit contestaţii.
Diplomele vor fi transmise online la adresa de mail indicată de participant, cu confirmare
de primire.
FINALITǍŢI

Se va realiza o expoziţie online cu lucrările premiate ale elevilor de către şcoala


organizatoare.
La finalizarea proiectului, cadrele didactice vor primi diplome ȋn format electronic cu
premiile obţinute de elevii îndrumaţi, adeverinţe şi acordul de parteneriat scanate şi transmise pe
mail.
Până în februarie 2021, şcoala organizatoare va transmite acordul de parteneriat
înregistrat, semnat şi ştampilat.
Pânǎ la 1 aprilie 2021 vor fi transmise diplomele elevilor participanţi către profesorii
coordonatori.

Director, Coordonatori:
prof. Trandafir Daniela prof. Dănilă Nicoleta
prof. Dumitrașcu Viorica

S-ar putea să vă placă și