Sunteți pe pagina 1din 2

colnisia pentru situafii li,xcep{ionnle a ll,epulllicii Molclova

DISP0ZI'ilA
nr.23 din 30 mai 2022

in collbr.nritate cu arL.22din Legea nr,21212004 privirrd regirnul starii de urgen[[, de asediu Ei


de razboi (Monitolrl Olicial al I{epubticii Molclova .2004, nr'. 32- 13J , arL. 696), arl.2 clin Hotdrdrea
1

parlanrentr-rlui nr'. 4l]ZOZ2 privincl cleclararea stririi clc urgenlit (Monitorul Olrcial al Republicii
Molclovi.r, 2022, nr. 52-2, art. 63-1)" IlotdrArca Parlarncnturluri nr. 10512022 privincl prclLrngirca stdrii
cic Lrrgcn[I (N4onitorul Oficial al Il.epLrblicii Molclova.2022. nr. 129-133.art.242)
gi pct' 6.7,8 gi 9
clin I{egurlalrcntul Cl6misiei pcntru Situatii L,xcclrIior"ialc a l{c:ptrblicii Molclova, aprobat prin
I.{otiirirca (iuvemului nr. 1340i2001 (MonitorLrl Olloiai al I{cpLrblicii Moidova.2001, nr. 150-151"
art, 1387)" Clomisia pentru Situralii lrxceplionale a I{cpLrblicii Moldova
DISPT]NII:

L Se rnsciific[ pct.32 din Dispozilia Cornisiei pentru SitLralii llxcep[ionale a Republicii Moldova
nr.2i din l8 mai 2022. itl urtnf,toarca rcclaclic
"Pri, cler.ogare cle la pleveclcrilc' art,124, att. l2(; ii arl.|76 alirl, (3) dirl CodLrl Varnal al
1(cp,blicii Molclova pr.1l-19/2000 (rcpublicat in Monitorr.rl 0ficial al Itcptrblicii Molclova,
c-c1i1ie specialir din 01.01.2007), cLr modillcarile ulterioare. se
permite S.A,..Moldovagaz"
declar.ar.ea lr6nd la clata de i l rnai 2022 in reginrul vanral de import, cu
prelungirea
tcrnrenglgi cle plat[, a clreptur:ilor clc irnport al gazelor naturalc transportatc prin concluote
pe

parcursul lunii apr,ilie 2022, pflni la data de 30 iunie 2022."


Z. Copiii cu virsta 0-18 ani, refLrgiali din [.lcraina, bencllcitt'ta cle servicii nredicale inclr"rse in
prograrnul unic al asigurlrii obligatorii cic asistcnfir mcclicala (AOAM), contractalc cle Compania
Na[i.nalii cle Asigurari in Meclicina (CNAM) cle la prestatorii de servicii tredicale incadlali in
sistenr,l AOAM. Clieltuielile suportate de prestatorii cle servicii meclicale incadrali in sister:rul
AOANI r,or fi achitatc clin mi.iloaccle hnanciarc transf'crate cu clcstina{ie spccialf ill fbncluriic
AOAM cle cltr:e IJNICIEI;', in baza Acolclului cle partener"iat incheiat cu CNAM in acest scop'
prestarorii clc scrvicii meclicale vor prczctlta CNAM rapoarte qi factLrri separat pentrLl serviciilc
,ieclicalc respective, confor.nr nrecanisrriului stabilit prin orclinltl Ministrr"ilui Sirntitalii,
3, prin der.gare cle la preveclerilc art. 2l alin. (3) al l.egii nr', 306/2018 privind sigr-r|an!a

alinteltelgr. textul alip. (3) va 1i scgrcgat. ou exputncreit szt in urtndtclarea redaclie:


,"Se irterzice inrportul cle procluse alimentare, in cazul cdnd clin tertreuul de valabilitate
stabilit de produc[tor a rduras r-nai pu!irt cle:
o ll1din termer1, pclltrlr proclusclc cu tcrmctt clc valabilitate c1e pAnir la c)0 de zilel
r l/j cjin ternren. dar nu niai pulin cle 50 cle zile, pentru prodr-tsele ctt tertleu cle
valabilitate de la c)0 cle zile la 18 luni"'.
4. Agenfia Na{ionald pentrLt Siguranfa Alinrentelor val e'xeclrta gi va moltitoriza respectarea
Moldova a
corespunzatolr.e a preyeclerilor prczentci clispozilii la plasarea pe pia{a ll'epLrblicii
procluscltir importatc. cLr clerog[rile tcmporat'c pt'cvf,ztttc clc prezeuta clispozilie.
5. pril clelrgare de la preveclerile art.25 lit.h) clin Legea nr,21212004 privind regirnul starii deqi
Lrrgenlli. aseclir.r ;i r[zboi se;rernrite exercita|ea activitllilor atttot'izale de conler!
cu arme
legii, in
m,nilii din cirouitul civil cle ciitrc arrnurieri cdtrc pcrsoanclo autot'izatc in concliliile
ururItoarele conclilii :

Paginh I din 2
5,1. activitittcii cic comercializarc a arnrelor clin circuitul cit,il sc va rcaliza in pttncte aittorizate"
Iird expunerea ;rcestora in vitrinS" in bazri dc catalog ott clescrierea tel'utici a acestora;
5.2. vanzarca niuniliilor iit'crcnts sc pcrmitc cloar pcrsoanclor carc clclin pcrntis dc armI" cu
inc,luderea obligatorie a datckrr despLe cumplriitor' gi cantitatea de rnunilie pt0cllrati in
registrLrl de eviclenli a muniliiktl citrnercializate, cu inlbrmalea zilnicir a subdivizitrnii cle
rcsort a l'oli1iei, c'lespro opcra!iLrnile efcoluatc;
5.3. accesul in spaliile de comercializ.are a vizitatorilol se pemrite intr-un numdr ce nlt va depaEi
trei persoane coltcol'nitent. iar aclrninistraliile rrnitiililor conrerciale vor sr-rplini nunrdrul
pcrsoauclor rcsporlsabile clc sLrpravcghclea contiur.ril a proccsclor cotncrcialc, clin rAr-rdul
anga.iafilor unitAlii. precunt ;;i spolirea condiliilor de securizare a spafiilor cle conrercializare:
5,4. irnitirlile de comer[ cu arrlcr 5i nrunilii clin circuitul civil sunt clbligatc sii clepoz-iteze qi sir
piistlczc armcle ;i rnrrniliilc, cor.rtirrm reglcmcntdrilor l.cgii privind rcgirnul arrnelor ;i al
mrrniliilor cu destiniifie civilI rtr.l30l2012 gi Ilotirrdrii Gr"rvemr"rlr"ti pentrll aprobarea
ILegularncntuiui rcgimurI anlclor ri al muniliilor cu clcstina]ic civil6
oll privirc la
nr,29312014. iar eliberarea acestora se va eI'ectua cloar dupi finalizarea tranzacfiei de
vanzilre- c Lrnrpf,rare.
6, Se pennitc nrc;tcrilor/arnrr-rrieri cicsflqurarea opcraliunilor de testarc Ei vcrilicare at atrmolor $i
examinarea tehnica periodic[ a ilrntelor, pentru cuire se fiice dovada delinerii legale de cltre
pclsesorul cle arrnd.
Sc sLrspcncla pc perioada st[rii clc urgenfri, cf'cctuarea operaliunilor dc import, exltort/reexport ;i
tranzitul cu anle qi rnunilii cu clestinafie civil6, cu exceplia irnportului de rnunilii.
ti. Dispoziliile Clomisiei pcntru Sitiralii Excepfionerle a Repr.rblicii Moldova sttnt obligatorii qi
exccLrtorii pentl'Ll conducf,torii aLrtoritir!ilor adnrinistraIici publicc cctrtralc gi looalc" ai agert]ilor
econornici. ai instituliilor publice^ preolurl Ei pentru cctir{eni ;i alte persoalte allate pe teritoriul
Ilcpublicii Moldova.
(),
Prez-enta Dispozilie intrl in vigoare din mornentr"rl emiterii 5i se public[ pe pagirta u,eb of'rciald a
(iuvcmului,

Prim-ministru,
DIRECTTA
Pregedinte al Com IIANAGEHENTUL Natalia GAVItILI'l'A

Pagind 2 clin 2

S-ar putea să vă placă și