Sunteți pe pagina 1din 8

EXERCIII PREGTIRE STAGIARI SISTEM COLECTIV 2010 - CATEGORIA II : AUDITUL STATUTAR I ALTE MISIUNI DE DE AUDIT

1. Care sunt elementele fundamentale ale conceptului de audit statutar? 2. Definiti auditul intern 3. In cazul examinarii limitate opinia este exprimata sub forma unei: a) asigurari pozitive b) asigurari negative c) fara asigurare 4. In cazul unei misiuni cu proceduri convenite a) auditorul exprima o opinie cu asigurare asupra misiunii convenite b) nu exprima nicio asigurare c) nu exprima nici o opinie 5. In cazul unei misiuni de compilare procedurile aplicate a) au drept scop furnizare unei asigurari asupra situatiilor financiare respective b) nu au drept scop furnizare unei asigurari asupra situatiilor financiare respective c) au drept scop furnizarea unei opinii de asigurari pozitive 6. O misiune de audit statutar are drept obiectiv a) obtinerea unei asigurari cu privire la situatiile financiare b) exprimarea de catre auditor a unei opinii c) certificarea situatiilor financiare 7. Identificati cinci caracteristici prin care auditul statutar se deosebeste de auditul intern. 8. Explicati conceptul de imagine fidela prin prisma regularitatii si sinceritatii contabilitatii. 9. Nominalizati si explicati criteriile de apreciere a imaginii fidele

10. Definiti riscul inerent in audit si nominalizati factorii de evaluare a riscului inerent 11. Definiti si exemplificati riscul legat de control 12. Definiti si exemplificati riscul de nedetectare 13. In vederea evaluarii riscurilor legate de control intocmiti un chestionar pentru evaluarea controlului intern 14. In vederea evaluarii riscurilor juridice intocmiti un chestionar pentru consilierul juridic. 15. In vederea evaluarii riscurilorde piata intocmiti un chestionar pentru personalul de marketing. 16. Exemplificati riscurile legate de IT. 17. Definiti termenul de prag de semnificatie. 18. Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiului continuitatii activitatii. 19. Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiul separarii exercitiilor financiare. 20. Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiul principiul prudentei. 21. Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiul intangibilitatii bilantului de deschidere? 22. Nominalizati si exemplificati cinci tehnici de audit pentru obtinerea probelor de audit. 23. Probele de audit sunt mai credibile atunci cand: a)sunt obtinute dintr-o sursa independenta,din exteriorul intreprinderii b)este furnizata de un alt auditor c)este obtinuta pe suport de hartie sub forma unei fotocopii

24. Pornind de la caracterul suficient si adecvat al probelor care este raportul intre calitatea si cantitatea probelor de audit ? 25. Care sunt informatiile pe care auditorul trebuie sa le colecteze in etapa de acceptare a mandatului? 26. Prezentati principalele lucrari ce trebuiesc efectuate intr-o misiune de audit statutar in etapa de orientare si planificare a audituluin statutar 27. Prezentati patru tipuri de misiuni speciale de audit 28. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet,o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate interesului propriu 29. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet ,o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate renuntarii la propriile convingeri. 30. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet ,o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate manifestarilor de familiarism. 31. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet, o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate unor actiuni de intimidare. 32. In ce constau masurile de protejare a independentei stabilite in cadrul contractului incheiat cu clientul? 33. In ce constau masurile de protejare a independentei stabilite in interiorul propriilor sisteme si proceduri ale cabinetelor /societatilor? 34. In ce constau masurile de protejare a independentei dispuse de profesie, legislatie sau reglementari? 35. Selectarea si abordarea responsabilitate: a) auditorului b) conducerii societatii politicilor contabile adecvate este

c) conducatorului compartimentului contabil 36. Exprimarea unei opinii asupra situatiilor financiare auditate este responsabilitatea a) Auditorului intern b) Auditorului extern c) Contabilului sef 36. Caracteristicile fraudei- prezentare si exemplificare. 37. Care este responsabilitatea auditorului de alua in considerare frauda la auditarea situatiilor financiare. 37. Prezentati etapele misiunii de certificare. 38. Prezentati continutul raportului de certificare. 39. Intocmiti intr-o maniera succinta un plan de misiune de audit statutar pe care urmeaza sa o realizati la o societate comerciala. 38. Prezentati intr-o maniera succinta continutul dosarului permanent pentru fiecare sectiune. 39. Prezentati intr-o maniera succinta continutul dosarului pentru fiecare sectiune. exercitiului

40. Care sunt normele de referinta in audit ? Prezentati le succint. 41. Prezentati succint continutul unei scrisori de misiune de audit . 42. Elemente probante in audit- prezentare si exemplificare . 43. Tehnici de contrul pentru obtinerea elementelor probante prezentare si exemplificare. 44. In cadrul unei misiuni de audit statutar desfasurate la o societate comerciala ,din testele efectuate constatati ca societatea este in litigiu cu un client pentru incasarea contravalorii unei facturi a carei valoare se situeaza peste pragului de semnificatie. Conducatorii societatii refuza constituirea

provizionului motivand ca nu este deductibil fiscal .Ce fel de opinie veti formula in raportul de audit ? 45. Din motive obiective nu ati putut participa la inventariere anuala (ati fost numit auditor statutar dupa momentul inventarierii.Ce fel de opinie veti formula? 46. Constatati ca societatea la care efectati auditul detine in patrimoniu terenuri si cladiri pentru care s-a procedat la reevaluarea lor in anul 2007de catre un evaluator autorizat si se regasesc in situatiile financiarela 31.dec 2009 la valoarea reevaluata la 31 dec 2007.Cum abordati aceasta problema in cazul misiunii de audit pentru situatiile financiare ale anului 2009? 47. Considerand ca in urma misiunii de audit statutar desfasurata la societatea ABC SA care a intocmit situatiile financiare pentru anul 2009 in conformitate cu prevederile OMFP1752/ 2005 nu ati identificat elemente care sa va conduca la o opinie cu rezerva, redactati un raport de audit fara rezerve respectand continutul ISA 700(Raportul auditorului independent asupra unui set complet de situatii financiare de uz general). 48. Considerand ca in urma misiunii de audit statutar desfasurata la societatea ABC SA care a intocmit situatiile financiare pentru anul 2009 in conformitate cu prevederile OMFP1752/2005 ati identificat aspecte care nu afecteaza opinia auditorului, redactati un raport de audit modificat respectand continutul acestuia conform ISA701 (Modificari ale raportului de audit ). 49. Considerand ca in urma misiunii de audit statutar desfasurata la societatea ABC SA care a intocmit situatiile financiare pentru anul 2009 in conformitate cu prevederile OMFP1752/2005 ati identificat aspecte care afecteaza opinia auditoruluica urmare a limitarii ariei de aplicabilitate a activitatii auditorului sau ca urmare a faptului ca exista un dezacord cu conducerea in ceea ce priveste caracterul acceptabil al politicilor contabile selectate ,metoda aplicarii acestoara sau caracterul adecvat al informatiilor furnizate in situatiile financiare , redactati un raport de audit modificat respectand continutul acestuia conform ISA701 (Modificari ale raportului de audit). 50. Cum testati continuitatea activitatii intr-o misiune de audit statutar.

51. Simulati o misiune de examen limitat asupra stocurilor. 52. Simulati o misiune de examen limitat asupra conturilor de trezorerie. 53. Simulati o misiune de examen limitat asupra creantelor. 54. Simulati o misiune de examen limitat asupra proprietatii . 55. Simulati o misiune de examen limitat asupra angajamente si datorii contingente . 56. Simulati o misiune de examen limitat asupra imprumuturilor de platit. 57. Simulati o misiune de examen limitat asupra evenimentelor ulterioare. 58. Simulati o misiune de examen limitat asupra tranzactiilor cu partile afiliate. 59. Simulati o misiune de examen limitat asupra impozitului pe profit si alte impozite. 60. Pornind de la o populatie de 200 de elemente procedati la esantionarea acesteia utilizind trei metode de esantionare. 61. Se dau urmatoarele informatii aferente anului N: - venituri totale = 50.000 lei; - cheltuieli totale = 40.000 lei (inclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit inregistrate pana in luna septembire); - cheltuielile cu impozitul pe profit inregistrate pana in luna septembrie = 5.000 lei; - impozitul pe profit platit = 2.000 lei; - venituri din dividende = 2.000 lei; - venituei din reluarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor = 4.000 lei; - cheltuieli de protocol = 100 lei (limita de deductibilitate 2%);

- cheltuieli cu sponsorizari = 450 (limita de deductibilitate 0.3%); - cheltuieli privind amenzile i penalitati datorate statului = 2.000 lei; Conform Legii 571/2003; cota de impozit pe profit = 16%; In calitate de auditor care este soldul contului 441 i inregistrarea impozitului pe profit in luna decembrie? 62. O societate prezinta urmatoarea situatie: Contractele de constructie 20.000 lei, din care garantii acordate 2.000 lei; Marfuri pret de achizitie 10.000 lei; adaos comercial 2.000 lei; Minusuri la inventare - 500 lei; Contracte cu vanzarea in rate 10.000 lei; rate incasate 2.000 lei; rate neincasate 8.00 lei; dobanda 500 lei; Avize de expeditie pret de vanzare cu TVA 3.570 lei; Bonuri fiscale 238 lei; Auditorul a verificat TVA neexigibil calculat de entitate i a ajuns la consluzia ca este corecta suma determinata. Care este TVA-ul neexigibil calculat? 63. In calitate de auditor verificati modul in care o societate inregistreaza salarile pentru un nr de 3 salariati. Ion, salariul realizat 8.000 lei, grupa normala, Vasile salariul realizat 3.500 lei, grupa speciala i Popescu salariul realizat 5.900 lei, grupa deosebita. Care este inregistrarea pentru luna respectiva aferenta contributiei CAS care este suportata de asigurati? 64. Un salariat pleac n delegaie cu maina firmei timp de 5 zile. Acesta primete ca diurna suma de 60 lei/zi. n plus primete un avans de 1.000 lei. Salariatul aduce spre decontare urmtoarele documente:

- bonuri fiscale n valoare de 60 lei igri; 25 lei butur; 20 alimente; - factura de la hotel pe care intr cazare 400 lei; mic dejun 100 lei i parcare 50 lei; - facturi de la restaurant pentru salariat 250 lei; - facturi de la restaurant pentru o cin cu parteneri de afaceri 200 lei; - bonuri benzin 300 lei, din care justificat 220 lei. Societatatea a decontat toate cheltuielile salariatului in suma de 1.405 lei, acest lucru insemnand o plata suplimentara catre acesta de 405 lei. In calitate de auditor, considerati ca societatea a procedat bine ? In caz contrar, stabiliti care este varianta corecta. Teme de referat 1. Auditul financiar al imobilizarilor: obiective, riscuri, proceduri 2. Auditul financiar al stocurilor: obiective, riscuri, proceduri 3. Auditul financiar al decontarilor cu tertii: obiective, riscuri, proceduri 4. Auditul financiar al trezoreriei: obiective, riscuri, proceduri 5. Auditul financiar privind capitalurile proprii: obiective, riscuri, proceduri 6. Auditul bilantului 7. Auditul contului de profit si pierdere 8. Auditul situatiei fluxurilor de trezorerie 9. Auditul situatiei modificarilor capitalurilor proprii 10. Raportul de audit in forma lunga: studiu de caz 11. Revizuirea generala a situatiilor financiare.Verificarea evenimentelor ulterioare 12. Abordarea auditului. Pragul de semnificatie. Riscul de audit