Sunteți pe pagina 1din 12

PODISUL DOBROGEI DE NORD LIMITE y V, N Lunca Dun rii: limit sinuoasa cu u oare p trunderi n depresiuni; ( FALIA Sf.

GHEORGHE GALATI ) E Unirea, Zebil Enisala (ocolind Lacul Babadag), Jurilovca-Ceamulia S FALIA PECENEAGA-CAMENA (PODISUL DOBROGEI CENTRALE )

y y RELIEF y ini ial pediplenat y a fost ren l at mai mult n jum tatea de V y fragmentat intens n plioc sup - Q y fondul petrografic divers a dus la individualizarea de pedimente y alt max din Podi ul Dobrogei CLIMA Climat temperat continental cu nuante de exccesivitate Caracteristicile climatice

y y y y y

o cantitate mare de radiatie solara peste 125kcal/cm2 /an legata de o durata de stralucire a soarelui de 2200 2500zile /an deschidere larga catre: N, E,S care determina o mai mare a maselor de aer dina ceste directii existenta Marii Negre care se concentreaza activitatea ariilor ciclonale mai ales din Marea Mediterana existenta baltilor Dunarii si a Deltei care determina modificari locale relieful sters lipsit in mare masura de padure si prezenta unor interfluvii largi netede care favorizeaza accentuarea climatului continental

Topoclimat de dealuri joase

y y y y y y

Temperaturi medii anuale de 100 C Temperatura lunii ianuarie -20C Temperatura lunii iulie 210C Amplitudine termica moderata 650C Zile cu inghet 90-100 Precipitatii 550 mm/an

VEGETA IA y p duri de gorun, tei, carpen A EZ RI, POPULA IE I ECONOMIE y num rul cel mai mare de sate mici y Din puct de vedere morfologic se disting urmatoarele tipuri de sate - n bazinele de obr ie ale raurilor ( cu mici sanse de extindere) -sate situate in depresiuni din Dobrogea de N ( frecvent la marginile acestora, pe glacisuri coluviale sau pedimente sunt mai mari si se pot extinde )

- sate situate la baza versanti lor orientati catre Dunare, n lungul v ilor principale ( sunt cele maI mari si au o economie complexa ) y a ez ri mari (peste 2000 locuitori)  economie agricol sau mixt  au largi posibilit i de dezvoltare  se desf oar pe contactul dintre dealuri i Lunca Dun rii  n depresiuni  la limita cu cmpia fluvio-maritim  Luncavi a, Unirea, Topolog, Doroban u, Baia, Ciucurova.  func ie viticol ;  E - piscicultur ,  NV - apicultura. a ez rile mari - func ia agricol se mbin cu cea industrial sau de servicii (Mahmudia, Somova, Mineri, Luncavi a, Turcoaia, Greci

MUNTII MACIN
LIMITE : V,N Dunarea E- Culoarul Luncavita Lozova GEOLOGIE y forma iuni Pz, cu desf urare NV-SE, reflectate n relief RELIEF y are cele mai mari n l imi (patru vrfuri peste 400 m). y relief rezidual creste pe cuar ite n pozi ie aproape vertical ; mase de grohoti;uri), scoar de alterare groas culmi rotunjite (pe granite) SUBUNIT I Culmea Pricopan : sectorul central cea mai nalt i omogen , cu relief rezidual, cu exploat ri de granite i cuar ite), Dl. Megina Priopcea (vest) Dl Boclugea (est) n care se intercaleaz v i longitudinale sau depresiuni Jijila, Grecio, Cerna-Mircea Vod n vest i Lucre ia, Tai a superioar n est depresiuni CLIMAT y arid a favorizat dezvoltarea unui

PODISUL NICULITEL
LIMITE y ntre v ile Dun rea (N), Teli a (E) contactul cu Depresiunea Nalbant (pe aliniamentul Po ta Nalbant N.B lcescu); Valea Tai ei (S), v ile Lazovei i Luncavi ei (V) GEOLOGIE y roci vulcanice (diabaze, porfire, iviri de granite) y roci sedimentare triasice (calcare i gresii) n cute orientale NV-SE i N-S RELIEF y n l imile scad spre E i S y In N se termin brusc y v ile pprincipale Teli a, Tai a axate pe linii tectonice y numeroase v i scurte cu ob r ii = bazinete depresionare VEGETA IE y zon nc bine mp durit ASPECTE ECONOMICE y circula ia se realizeaz prin culoarele depresionare din lungul v ilor principale y Pe versantul nordic se afl podgorii Niculi el - Sarica.

DEALURILE TULCEI
Situat in jum tatea nord-estic Dobrogei de Nord GEOLOGIE I RELIEF y reflectare a condi iilor structurale (diabaze i porfire, roci sedimentare cutate acoperite de depozite loessoide groase) y se impune o culme de peste 40 km desf urat de la V la E, y cu o n l ime medie de 80-120 m, y vrfuri rotunjite peste 180 m alt y N un versant abrupt (cu mai multe trepte t iate n loess), y S interfluvii de tipul platourilor care coboar spre zonele joase depresionare (Nalbant, Agighiol etc.) y relief de pediment i de inselberguri VEGETA IE y p durea se afl doar n cteva locuri (N, V gorunul) ASPECTE ECONOMICE y 90% sunt terenuri de cultur i p uni; y N - sunt principalele suprafe e cu livezi i vi de vie S -terenurile cerealiere (porumbul)

PODISUL BABADAG
y y y LIMITE In S Dobrogei de Nord de la Dun re la Lacul Razim. N sudul Depresiunii Nlbant i culoarul Tai a-Mircea Vod S culoarul v ilor Aiorman Slava Rus GEOLOGIE I RELIEF y Sinclinoriu: cute secundare y relief structural (linii de cueste) y roci calcaroase dezvoltarea reliefului carstic y inselberguri i pedimente y depresiuni de eroziune diferen ial y depresiuni: Doroban u (V), Babadag (E) i cele de pe Slava y Altitudini: scad de la vest (ating 400 m n Dl.Atmagea) spre SE (30-40 la capul Dolojman deasupra Razelmului) ASPECTE BIOGEOGRAFICE I ECONOMICE y p duri de stejar brum riu, carpen, tei etc. - n centrul i nord-vest; y silvostepa - la exterior (nlocuit cu ntinse areale de culturi agricole (I.Marin, 1971)

PODISUL DOBROGEI CENTRALE ( ARIA SISTURILOR VERZI ) LIMITE y N falia Peceneaga-Camena culoarul v ilor Aiorman-Slava Rus y S falia Topalu-Ta aul contur u or neregulat cu p trunderi n bazinete de la obr ia genera iei de v i ce apa in de bazinul Carasu GEOLOGIE y Litologie Roci metamorfice isturi verzi Roci sedimentare calare, conglomerate, loessuri y Structural peste isturi verzi urmeaz discordant forma iuni jurasice (calcare i conglomerate calcaroase) (reconstiturea de tip recife (N.Orghidan, 1964) depozite loessoide i loessuri. RELIEF In peisajul morfologic se impun 5 aspecte 1 Poduri largi tipice regiunilor de podis o care coboara de la 250-300 m (n sectorul central-nordic) o la sub 100 m (spre S, SV i SE) paralel cu cre terea n alt i mic orarea gr de fragmentare

2 Desfasurarea radiara a v ilor


se orienteaz spre mare, Dun re sau Casimcea

care au obr ii largi sub form de bazinete depresionare de contact curs mijlociu adncit i un curs inferior larg, puternic aluvionat (ceairale)

3 Prezenta martori de eroziune (frecvent calcarosi) = inselberguri flancate de pedimente 4 Treptele lng Dun re, mare i din bazinul Casimcei interpretate ca nivele de eroziune 5 Relief carstic n sect Topalu-Stupina i n bazinul inferior al R Casimcea
CONDI II BIOPEDOCLIMATICE y Continentalism impune desf urarea n y N a silvostepei y centru i S a stepei y amndou - des elenite n cea mai mare parte la sfr itul sec. XIX. POPULA IE I A EZ RI - FUNC II y poten ial demogrfic redus y valori reduse ale densit ii popula iei (20-40 loc/km2) y ora ul Hr ova (Carsium, sec. II e.n.), 10 973 loc (1996), y func ie comercial , agricol i industrial ; are dou porturi (cel vechi expedierea cerealelor, cel nou - transportul de balast, nisip), industrie

y y y

- exploatarea materialelor de construc ie, prelucrarea produselor agroalimentare i de lemn etc. re ea redus de a ez ri rurale cinci comune cu peste 5 000 loc ca centre de polarizare ec-soc: comunele y Stejaru (produc ia de pirit cuprifer de la Altn Tepe; primele exploat ri la 1898) y Baia (s a ie de flotare a piritei), y Mihail Kog lniceanu (industria materialelor de construc ie, alimentar , aeroportul interna ional). peste 80% din suprafa luat n cultur porumb, plante tehnice: floarea-soarelui viticultura - c tre Dun re versan ii dealurilor mai nalte din nord,acoperite cu fne e - cre terea oilor

AGRICULTURA y y y y

PODISUL CASIMCEI GEOLOGIE I RELIEF y altitudinile cele mai mari y 300 m (nord) y sub 250 m (sud) relieful - pediplen ce taie isturile verzi y este str b tut pe centru de V. Casimcea y relief carstic, n sud, n calcare jurasice y pe contactele petrografice s-au individualizat bazinete depresionare cu margini glacisate VEGETA IE y N - plcuri de p dure y centru - silvostep y S step cu folosin agricol

PODISUL DAENI HARSOVA ( GARLICIU )


o o l ime = 10 -15 km relief n dou trepte y la 30 m y 65 m y sunt considerate terase de abraziune (I.R dulescu, 1965) y pedimente (Gr.Posea) a ez ri la contactul cu Lunca Dun rii i pe v ile principale peisaj agricol dominant

o o

PODISUL ISTRIEI
y aflat n aria de influen a M rii Negre RELIEF y 2 trepte joase (pedimente) ASPECTE BIOPEDOGEOGRAFICE y areale mici cu soluri i vegeta ie de s r tur sau cu exces de umiditate (I.Martin, 1971) y peisaj de step

a fost introdus n fondul agricol

DOBROGEA DE SUD
LIMITE y N aliniamentul faliei Topalu -Ta aul y La S de grani a de stat GEOLOGIE STRUCTURA platforma Dobrogei de Sud cristalin proterozoic calcarele cretacice i sarma iene la suprafa : strate de loess TECTONICA neotectonica cuaternar a ridicat sectorul SV mai mult, alt. actuale (150-200 m) caracter antecedent al majorit ii v ilor dun rene fragmentare accentuat RELIEF y interfluvii plate l imi de zeci de kilometri n centru scad altimetric mai lin spre N, E scad altimetric brusc c tre NV, V y v i evazate la obr ii, n aval se adncesc treptat y vaile mari - un fel de canioane n loess i n placa de calcar) i se l rgesc c p tnd uneori i caracter depresionar y versan ii - se termin prin glacisuri y cump na de ape cu desf urare N S y la 8-10 km vest de rm un ir de n l imi joase (sub 100 m) y re eaua de ruri cu regim net intermitent se desf oar spre VNV i E y raurile care ajung la Dun re se termin n limanuri fluviale y rurile care ajung la mare n lagune sau limanuri fluvio-maritime Dinamica actual este diferit n SV (Podi ul Oltinei) y eroziunea toren ial y sufoziunea i tasarea y alunec rile y sp larea areolar n E y procesele marine y tasarea In centru y iroirea y sp larea n suprafa y tas rile y procesele carstice

CONDI II BIOPEDOCLIMATICE y continental arid, cu influen e estice, nord-estice, sud-estice i sud-vestice y a favorizat dezvoltarea stepei y n SV exist un areal mai larg de p duri de cvercinee INTERVEN IA ANTROPIC y un rol deosebit n MODIFICAREA PEISAJULUI NATURAL y des elinirea stepei i silvostepei y ndiguiri y desec ri y irig ri y cariere CARACTERISTICI DEMOGRAFICE y sunt diferite y SV (Podi ul Oltinei) densitatea a ez rilor este mai mare comunele dep esc 3000 loc y n centru (Podi ul Cobadin) satele sunt mai rare num rul de locuitori mai mic y N (Valea Carasu) i pe litoral a ez rile cele mai extinse cele nou ora e A EZ RI Cernavod (Axiopolis roman) peste 21.000 loc port la cap tul canalului unit i de industrie alimentar din 1995 - baz de energie electric prin centrala atomo-nuclear Medgidia (Carasu) y ora mij. sec XIX y n 1996 - 47.567 locuitori y centru al ind materialelor de construc ii (lian i i azbociment), utilaj agricol unit i de ind alimentar , confec ii, piel rie i nc l minte y suprafe e cu vii, livezi de piersici y port cu profil complex Constan a (Tomis, sec. VI .e.n.) y 348.269 locuitori - 1996 y func ia economic principal este cea de transport (al 7-lea port din Europa) y 2/3 din volumul comer ului exterior al rii y principal nod feroviar, rutier al Dobrogei y zone func ionale tipice

structura produc iei industriale antierul naval, ind textil (stofe de ln ), ind. celulozei i hrtiei - concentrat n V n lungul c ii ferate i zona portului y func ia balneao - turistic realizat prin mul imea obiectivelor din ora i din Mamaia Eforie (1898 - Movil , 28 Carmen Sylva, 48 V. Roait , 66 = ora - unirea cu Eforie Nord) y 9 000 loc y func ia balneoturistic y func ia agricol axat pe cultura cerealelor, legumelor i fructelor Techirghiol (cea mai veche a ezare balnear 1892-1896) y func ie agro-balnear Mangalia (Callatis, sec. VI .e.n; ocupa ia turc - Pancale, Pangale) y peste 44 000 loc y func ie ind ( antierul naval, topitoria de in i cnep ) y func ie balneoturistic (amenaj rile din ora i toat zona nordic pn la Olimp) N vodari (n trecut Caracorum) y 1953 - Combinatul chimic y 1968 este declarat ora y Combinatul Petro-Midia y zona balnear Ovidiu i Negru Vod - 1989 au devenit ora e ECONOMIA are caracter complex. AGRICULTURA, ramur tradi ional y Sistemul de iriga ii Carasu se ntinde pe cea mai mare parte a acestei regiuni agricole y culturile cerealiere y viticultura y pomicultura y cre terea oilor i a bovinelor INDUSTRIA y axa Cernavod -Constan a y ora ele mari de pe litoral y industria construc iilor de ma ini, chimic , materiale de construc ii, alimentar i textil Transporturi: y Marea, Canalul i Dun rea, re eaua feroviar i rutier (n N i pe litoral) o intens activitate de transport y PODISUL MEDGIDIEI CADRUL NATURAL y cea mai mare desf urare (de la Dun re la mare) y alt: 80-100 m y grosimea mare a loessului y relief de podi n N y boturi de deal spre Dun re i Valea Carasu

procese de sufoziune, tasare pe versan ii v ilor principale: iroire i toren ialitate, surp ri Valea Carasu l str bate de la E (4 km de mare) la V este larg CADRUL UMANO ECONOMIC y peisajul natural n ntregime schimbat culturi cerealiere, viticole, pomicole canalul i sistemul de iriga ii y este o unitate bine populat cu a ez ri mari i economie cu caracter complex y y y

PODISUL OLTINEI
Se afla in SV Dobrogei RELIEF y are altitudinile cele mai mari (peste 180 m) y fragmentare mare y regiuni endoreice y v i nguste orientate SE - NV y se deschid c tre Dun re rurile - n amonte sunt seci limanuri n spatele unor baraje de aluviuni dun rene y platouri pe calcare sarma iene i loess spre Dun re exist terasa levantin (descris de C.Br tescu) VEGETA IE y p duri de cer, grni i multe specii sudice y silvostep cu specii de stejar termofile i step y culturi de vi de - vie, porumb

PODISUL COBADIN
Se afla n sectorul central-sudic

y y y y

alt = 150-180 m relief de platouri pe calcare sm separate de v i seci relief carstic variat

y forme fosilizate y depres carstice - Negru Vod regiune agricol important

y y y y y y y y

y y

PODISUL MANGALIEI LITORALUL LA SUD DE CONSTANTA unitate joas (sub 50 m) platourile pe calcare sarma iene i loess v i scurte limanuri fluvio-maritime faleze plaje nguste influen a m rii n caracteristicile climatice peisajul natural de step o a fost aproape n ntregime schimbat cu unul agricol diversificat (culturi cerealiere, vii, livezi de piersici) multe a ez ri n irate n vecin tatea rmului cu economie mixt Constan a, Mangalia i sta iunile balneocliamterice