Sunteți pe pagina 1din 2

Despre sărbători, împărţirea şi importanţa lor

II. Praznicele împărăteşti cu dată neschimbătoare:


Rostirea rugăciunii „Împărate ceresc"; Imparate ceresc, - 1. Naşterea după trup a Mântuitorului nostru Iisus Hristos - 25
Mangaietorule, Duhul Adevarului, Cel ce pretutindenea esti si toate le decembrie;
plinesti, Vistierul bunatatilor si Datatorule de viata, vino si Te - 2. Tăierea împrejur a Domnului - 1 ianuarie;
salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea, si - 3. Botezul Domnului - 6 ianuarie;
mantuieste, Bunule, sufletele noastre. Amin - 4. Întâmpinarea Domnului - 2 februarie;
a) Definiţia sărbătorii religioase: - 5. Schimbarea la Faţă - 6 august.
Sărbătoare = zi în care se cinsteşte un eveniment religios legat de III. Praznice împărăteşti în cinstea Maicii Domnului:
Persoanele Sfintei Treimi, de Maica Domnului sau în onoarea unui Sfânt, - 1. Naşterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu - 8 septembrie;
a Sfinților Îngeri sau a Sfintei Cruci, când are loc Sfânta Liturghie. (Se - 2. Intrarea în Biserică (aducerea la templu) a Sfintei Fecioare - 21
notează pe tablă / în caiete.) noiembrie;
- 3. Buna-Vestire - 25 martie;
b) Împărţirea sărbătorilor: - 4. Adormirea Maicii Domnului - 15 august.
Sărbătorile religioase IV. Sărbătorile Îngerilor, ale Sfinţilor mai importanţi şi ale Sfintei
- A. sărbători domneşti (praznice împărăteşti) - legate de Mântuitorul Cruci:
Hristos, de Dumnezeu-Tatăl şi de Duhul Sfânt, cu dată schimbătoare în - 1. Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor Puterilor
funcţie de Paşti sau cu dată fixă; legate de Maica Domnului; fiecare cereşti - 8 noiembrie;
duminică. - 2. Înălţarea Sfintei Cruci - 14 septembrie;
- B. sărbătorile Sfinţilor mai importanţi, ale Îngerilor şi ale Sfintei - 3. Duminica Sfintei Cruci (a III-a din Postul Mare);
Cruci. - 4. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir - 26 octombrie;
  - 5. Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei - 6 decembrie;
Familia lexicală a cuvântului „praznic": - 6. Sfântul Arhidiacon Ştefan - 27 decembrie;
Praznic = sărbătoare religioasă. - 7. Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei - 1
Prăznicar = icoană a unei sărbători religioase, care se pune pe ianuarie;
iconostas la închinat pe toată durata sărbătorii. - 8. Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului -
Prăznicean (rar) = persoană care respectă sărbătorile. 7 ianuarie;
A prăznui = a serba un eveniment religios. - 9. Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură
Prăznuire = sărbătorire a unui eveniment religios. de Aur - 30 ianuarie;
Se observă un calendar bisericesc de perete şi se dau exemple pentru - 10. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe - 23 aprilie;
fiecare tip de sărbători. Apoi se urmăreşte lista cu toate sărbătorile mari - 11. Sfinţii Împăraţi Constantin şi maica sa, Elena - 21 mai;
din an: - 12. Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (Drăgaica sau Sânzienele) -
I. Praznicele împărăteşti cu dată schimbătoare în funcţie de data 24 iunie;
Paştelui: - 13. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel - 29 iunie;
- 1. Duminica Floriilor (cu o săptămână înainte de Paşti); - 14. Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul - 20 iulie;
- 2. Duminica Învierii Domnului (Paştile); - 15. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul - 29 august;
- 3. Înălţarea la Cer a Mântuitorului (la patruzeci de zile de la Paşti); - 16. Duminica Tuturor Sfinţilor (pentru sfinţii necunoscuţi) - prima
- 4. Duminica Pogorârii Duhului Sfânt (Cincizecimea sau Rusaliile - la duminică după Rusalii (Cincizecime), cu dată variabilă.
cincizeci de zile de la Paşti sau la zece zile de la Înălţare).

1
c) Cum petrecem într-o zi de sărbătoare: păzitor, iar pe diavoli stând departe. Atunci Pavel a strigat de bucurie şi a
- alungăm grijile obişnuite; chemat pe toţi călugării, rugându-l pe cel ce se schimbase la suflet să le
- mergem la Sfânta Liturghie şi ascultăm cântările şi citirile cu mare povestească ce s-a întâmplat. Acela a zis:
atenţie; - Eu sunt om păcătos. Iar astăzi, intrând în Sfânta Biserică, am auzit
- după-amiază, fie mergem în vizită la o rudă bolnavă, fie ajutăm cu ce cuvintele profetului Isaia: „spălaţi-vă şi vă curăţiţi, scoateţi vicleşugurile
putem oameni săraci, fie citim din cărţile sfinte; astfel ne odihnim trupul din inimile voastre înaintea ochilor mei, învăţaţi-vă a face bine şi de vor
şi ne îngrijim de suflet. fi păcatele voastre ca tăciunele, ca zăpada le voi albi!" Iar eu, auzind
d) Ce daruri primim prin participarea la slujbe în zi de sărbătoare: acestea, m-am umilit în inima mea şi am zis către Dumnezeu: „De astăzi,
- prietenia cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu Sfinţii şi cu Îngerii; o, Stăpâne, primeşte-mă şi pe mine cel ce mă pocăiesc şi cad înaintea Ta,
- harul lui Dumnezeu, care ne ocroteşte întreaga viaţă; şi mă depărtez de acum înainte de tot păcatul!" Şi am ieşit din Biserică
- liniştea sufletului, bucurie, pace, dragoste; hotărât să nu mai fac nici un rău înaintea ochilor lui Dumnezeu.
- luminarea minţii; Atunci toţi cei ce au auzit acestea au slăvit bunătatea şi marea milă a lui
- noi pomenim pe Sfinţi pe pământ, iar ei ne pomenesc în cer, în casa Dumnezeu, pe care o revarsă celor ce se pocăiesc, în Biserica Sa.
veşnică a lui Dumnezeu.
Sfântul Ioan din Kronştadt ne învaţă:
Ce înseamnă pentru un creştin „zi de sărbătoare"? Pentru că mulţi elevi nu ştiu ce înseamnă şi ce importanţă au multe
   Alcătuiţi propoziţii în care să folosiţi, pe rând, cuvintele din familia rugăciuni de la sfintele slujbe ale Bisericii, vom explica la fiecare lecţie,
lexicală a cuvântului „praznic". pe cât posibil, câte un fragment de slujbă (mai ales din Sfânta Liturghie).
   De câte feluri sunt sărbătorile? Daţi câteva exemple de sărbători, „Aliluia" - înseamnă „Lăudaţi pe Domnul"; este cântarea heruvimilor
dintre cele la care aţi participat. din ceruri. Această cântare ne arată că cetele îngereşti se bucură neîncetat
   Cum serbează un creştin un praznic al unui sfânt sau un praznic de înţelepciunea, dreptatea, sfinţenia, bunătatea lui Dumnezeu. Se bucură
împărătesc? de atotputernicia lui Dumnezeu, arătată în crearea, în purtarea de grijă şi
în mântuirea lumii. Îngerii se şi miră şi se înspăimântă înaintea
lectură din Pateric: Creatorului şi Mântuitorului.
   De ce nu se munceşte, în mod obişnuit, în zi de sărbătoare? Cântarea „Aliluia" e des folosită la orice slujbă, însemnând faptul că şi
   Ce foloase sufletești obţinem prin participarea la slujbele care se fac îngerii slujesc lui Dumnezeu împreună cu noi, formând împreună cu
în sărbători? credincioşii un singur cor, o singură Biserică, o singură adunare. Învăţăm
Lectură din Pateric: de aici că în Biserică se cade să stăm şi să ne rugăm cu atenţie, ascultând
Din viaţa fericitului Pavel cel smerit cântările şi citirile.
Fericitul Pavel a participat într-o zi de sărbătoare la o slujbă de la o Concluzia lecţiei: Să sărbătorim pe Dumnezeu şi pe Sfinţii Săi prin
mănăstire. El avea darul de la Dumnezeu să vadă cu ce suflet intră fiecare participare atentă la slujbele Bisericii şi prin viaţă liniştită şi curată!
călugăr la slujbă. De aceea, el stătea la uşa bisericii, şi vedea pe fiecare
intrând cu îngerul păzitor bucuros şi cu faţa luminată. Dar pe unul dintre Încheierea
ei l-a văzut negru la faţă, iar pe diavoli cum îi puneau un belciug la nas, Rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat". Cuvine-se cu adevărat să te
pe când îngerul lui păzitor plângea departe. Şi numai Pavel vedea fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea
acestea, ceilalţi nevăzând decât cele obişnuite. nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită
De aceea, fericitul Pavel s-a pus pe plâns, de durere că îl vede pe acel decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, ca-
călugăr cu o stare atât de întunecoasă. Dar la sfârşitul slujbei, Pavel a re fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu
văzut şi pe acel călugăr ieşind din biserică luminos, împreună cu îngerul adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

S-ar putea să vă placă și