Sunteți pe pagina 1din 48

SURSE FINANTARE IMM

https://www.research.gov.ro/ro/articol/5628/programe-europene-planul-na-ional- ▪ Antreprenoriatul este


de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-componenta-9-suport-pentru-sectorul-privat- un contribuitor cheie in
cercetare-dezvoltare-i-inovare
dezvoltarea economiei
oricărei tari
https://mfe.gov.ro/pnrr SURSE FINANTARE IMM

▪ Antreprenoriatul este
un contribuitor cheie in
dezvoltarea economiei
oricărei tari
SURSE FINANTARE IMM
https://www.startupcafe.ro/finantari.htm

▪ Antreprenoriatul este
un contribuitor cheie in
dezvoltarea economiei
oricărei tari
https://www.fonduri-structurale.ro/finantari-imm SURSE FINANTARE IMM

▪ Antreprenoriatul este
un contribuitor cheie in
dezvoltarea economiei
oricărei tari
SURSE FINANTARE IMM
https://smis.ro

▪ Antreprenoriatul este
un contribuitor cheie in
dezvoltarea economiei
oricărei tari
Resurse pentru antreprenori

Resurse online Idei și planuri de afaceri / Modele planuri de afaceri:

www.plandeafacere.ro/ Idei și planuri de afaceri / Modele planuri de afaceri


•http://pafaceri.ro/plan-de-afaceri/plan-de-afaceri-exemple/ Model plan afaceri
•http://ideideafaceri.manager.ro/ Idei de afaceri / Modele planuri de afaceri
•https://startupprojects.ro/category/idei-de-afaceri-start-up-nation-2018/
•https://startupprojects.ro/portofoliu/ Model plan afaceri
•https://antreprenorinromania.ro/10-idei-de-afaceri-usor-de-invatat-inteles-si-implementat-pentru-tinerii-
absolventi/
•http://startpentrutine.ro/utile/ Idei de afaceri / Modele planuri de afaceri ▪ Antreprenoriatul este
•http://repatriot.ro/category/resurse/idei-de-afaceri/ Model plan afaceri un contribuitor cheie in
•https://www.plandeafacere.ro/tag/model-plan-de-afaceri/ Model plan afaceri dezvoltarea economiei
•https://www.scribd.com/search?content_type=documents&page=1&query=MODEL%20PLAN%20AFACERI oricărei tari
Se vor descrie procedurile generale în finanțările nerambursabile, ca elemente
orientative. Procedurile specifice diferă de la o linie de finanțare la alta, motiv pentru care
se recomandă utilizarea serviciilor consultanților pentru finanțări.

Pasul 1: Ideea de afaceri.


De aici pleacă totul, pentru că liniile de fonduri
nerambursabile au fost create pentru finanțarea
unor idei de afaceri, nu invers. Un proiect care nu
pornește de la o idee fezabilă și este făcut doar
pentru că există bani este cheia insuccesului.

▪ Antreprenoriatul este
un contribuitor cheie in
dezvoltarea economiei
oricărei tari
Pasul 2: Identificarea liniei de
finanțare
Așa cum am arătat mai sus, liniile de finanțare diferă în
funcție de domeniul de activitate, tipul beneficiarilor, locul de
derulare a proiectului.

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) finanțează


afaceri în domeniul agriculturii indiferent de locația investiției
(mediul urban, mediul rural) sau afaceri non-agricoleîn
mediul rural, în comune sau sate aparținătoare de comune.

Programele de finanțare din fonduri naționale pentru IMM-uri


- au la bază fondurile de la bugetul de stat și acordă ajutoare
nerambursabile pentru investiții și accesul la piețele
internaționale. ▪ Antreprenoriatul este
un contribuitor cheie in
dezvoltarea economiei
oricărei tari
Pasul 3: Eligibilitatea solicitantului
Programele enumerate anterior au în componență axe prioritare cu linii de finanțare distincte, măsuri, submăsuri, pe
domenii de intervenție.

Pentru aceste componente se anunță cu o anumită periodicitate (de regulă, anual, dar pot fi și mai dese și mai rare)
apeluri de proiecte (call-uri). Fiecare astfel de apel de proiecte are câte un ghid al solicitantului sau procedură de
implementare în care sunt trecute condițiile de accesare, eligibilitatea solicitanților și a cheltuielilor etc.

În aceste ghiduri specifice (care trebuie coroborate și cu ghidurile generale) se indică exact solicitanții eligibili,
principalele condiții fiind:

•dacă sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii;


•dacă sunt start-upuri sau firme cu mai mare experiență, vechimea maximă sau minimă a firmelor;
•dacă sunt în mediul rural, urban, în anumite regiuni de dezvolare
•codurile CAEN. ▪ Antreprenoriatul este
•situația financiară a firmelor, pentru firmele vechi fiind esențială în cele mai multe cazuri existența profitului un contribuitor cheie in
dezvoltarea economiei
oricărei tari
Pasul 4: Eligibilitatea activităților și
cheltuielilor
Tot în ghiduri se specifică sumele acordate, intensitatea finanțării (și aportul
propriu) și eligibilitatea cheltuielilor.

Aici se specifică ce dacă cheltuielile cu echipamentele trebuie să aibă un


anumit procent in investiție, dacă se acoperă chiriile, salariile, investiții
necorporale, brevete etc.

Suplimentar eligibilității cheltuielilor, majoritatea programelor definesc


activități eligibile, fapt care presupune că, suplimentar analizei eligibilității
cheltuielilor, se va analiza eligibilitatea proiectului în sine și modul cum
acesta răspunde cerințelor de dezvoltare ale companiei și cerințelor ▪ Antreprenoriatul este
programului de finanțare. un contribuitor cheie in
dezvoltarea economiei
oricărei tari
Pasul 5: Planul de
afaceri.
Întocmirea planului de afaceri sau a
memoriului justificativ este estențială pentru
finanțările nerambursabile.

În acest document sunt descrise:

⦁ esența afacerii, modelul de business,


cum va face afacerea bani,
⦁ obiectivele de crestere într-o perioadă
de timp dată,
⦁ numărul de angajați,
⦁ analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, ▪ Antreprenoriatul este
oportunități, amenințări), un contribuitor cheie in
dezvoltarea economiei
oricărei tari
Pasul 5: Planul de afaceri.
⦁ activități necesare implemetării proiectului
⦁ cheltuielile eligibile și neeligibile
⦁ analiza pieței
⦁ produsele și serviciile aduse în piață
⦁ proiecțiile financiare ale afacerii
⦁ justificarea finanțării - cum îl ajută pe
beneficiar finanțarea, de ce este necesară,
⦁ etc.
În funcție de tipul de program planul de afaceri poate fi extrem de
simplificat sau de elaborat, de obicei cerințele mai simple fiind în cadrul
proiectelor elaborate pentru accesarea de fonduri guvernamentale.
▪ Antreprenoriatul este
un contribuitor cheie in
dezvoltarea economiei
oricărei tari
Pasul 6: Documentația
anexată planului de
afaceri și cererii de
finanțare
Planurile de afaceri împreună cu alte
documente cerute în Ghiduri, proceduri și
legislație constituie un dosar pe care
solicitanții îl depun împreună cu cererea de
finanțare la autoritatea de management pentru
finanțările respective. De obicei principala
piesă a acestui dosar este cererea de
finanțare, iar anexe sunt documentele care
dovedesc respectarea cerințelor de eligibilitate
și de selecție a proiectului de către beneficiar. ▪ Antreprenoriatul este
(oferte de preț, certificate, etc) un contribuitor cheie in
dezvoltarea economiei
oricărei tari
Pasul 7: Depunerea cereii de
finanțare
Cererea de finațare și celelalte documente necesare se
depun în intervalul de timp specificat la apelul de
proiecte, de regulă în format electronic pe:

⦁ site-ul afir.info - pentru PNDR

⦁ MySMIS 2014 -pentru POC, POR, POP și POCU (în


cazul POCU depun proiecte organizațiile care
gestioneaza schemele de grant, iar beneficiarii finali
sunt inclusi în aceste proiecte prin diverse mecanisme
de selecție).

⦁ Site-ul aippimm.ro - pentru programele naționale


▪ Antreprenoriatul este
pentru IMM.
un contribuitor cheie in
dezvoltarea economiei
oricărei tari
Pasul 8. Semnarea
Contractului de finanțare -
contractarea
Proiectele depuse sunt evalate la autoritățile de
management sau la organismele intermediare cărora
acestea le-au delegat anumite competențe, de către
evaluatori interni sau externi.

În urma evaluărilor, un număr de proiecte sunt selectate


la finanțare, în ordinea punctajelor obținute.

Titularii proiectelor câștigătoare semnează contractele


de finanțare cu autoritățile de management și încep de
implementarea proiectului. Procesul de contractare ▪ Antreprenoriatul este
presupune furnizarea unui nou set de documente care un contribuitor cheie in
să certifice respectarea criteriilor solicitate de finanțator. dezvoltarea economiei
oricărei tari
Pasul 9: Implementarea
proiectului.
În acest complex proces, beneficiarul finanțării
nerambursabile trebuie să desfășoare toate activitățile
prevăzute în proiect, să facă investițiile anunțate, în
condițiile și cu rezultatele pe care și le-a asumat în
planul de afaceri și în proiect.

Acest proces presupune două etape importante:


realizarea achizițiilor și a cererilor de rambursare,
existând deseori situația când suplimentar acestor
activități apare necesitatea de modificări de soluție
tehnică.

Pe perioada de implementare a proiectului și până la


final, beneficiarul își poate primi fondurile ▪ Antreprenoriatul este
nerambursabile. un contribuitor cheie in
dezvoltarea economiei
oricărei tari
Pasul 10:
Monitorizarea
La unele linii de finanțare, perioada de
monitorizare poate dura și 3 ani după
finalizarea proiectului, timp în care
afacerea trebuie să funcționeze, să
mențină locurile de muncă pe care și
le-a asumat, să exploateze
achipamentele achiziționate cu banii
nerambursabili.

În caz contrar, beneficiarul riscă


retragerea fondurilor nerambursbile
primite anterior.
▪ Antreprenoriatul este
un contribuitor cheie in
dezvoltarea economiei
oricărei tari
Principiile excelenţei în afaceri înseamnă:

•să ai o viziune clară (cu misiune, politică, strategie şi obiective


definite)
•să ai orientare către clienţi (cunoaşterea necesităţilor explicite şi
latente, satisfacerea necesităţilor)
•să lupţi pentru îmbunătăţire continuă (prin măsurarea şi analiza
rezultatelor, feed-back, inovare)
•să aplici bunele practici manageriale (orientare către procese,
abordare convingătoare/integratoare, implementare sistematică
şi îmbunătăţire continuă)
•să aplici bunele practici în domeniul resurselor umane (orientare
către satisfacţia angajaţilor, motivare, recompensare şi formare
continuă)
•să promovezi parteneriate (cu furnizorii, cu celelalte părţi
interesate: autorităţi, organisme de supraveghere)
responsabilitate etică faţă de societate. ▪ Antreprenoriatul este
un contribuitor cheie in
dezvoltarea economiei
oricărei tari
Planul de afaceri este un ghid scris care detaliază demararea
Structura planului şi direcţia viitoare a unei afaceri. Un plan de afaceri trebuie
de afaceri şi rolul să cuprindă:
fiecărui capitol oProdusele şi serviciile oferite - arată rezultatul afacerii tale
Planul de afaceri oProcesul de vânzare, politica de preţ, planul de acţiune,
trebuie să descrie planul de marketing - relatează strategia de marketing a
condiţiile şi afacerii, rezumă modurile în care vei crea şi livra produsele
obiectivele interne şi sau serviciile
externe într-o formă oConcurenţa - informaţii despre actorii economici care
concisă şi clară. activează pe aceeaşi piaţă cu tine Promovare şi publicitate -
relevă sursele de mediatizare a afacerii tale
oManagementul financiar şi analiza economică - furnizează
informaţii despre gestionarea optimă a activelor şi pasivelor
implicate, cât şi a veniturilor şi cheltuielilor aferente
oDeclaraţii şi previziuni financiare - ilustrează în ce mod
afacerea va performa financiar pe baza previziunilor din plan
oAnexe - includ analize statistice, materiale de marketing,
rezumate.
▪ Antreprenoriatul este
un contribuitor cheie in
dezvoltarea economiei
oricărei tari
Structura planului de afaceri şi rolul fiecărui capitol

Un plan bun de afaceri trebuie Planul de afaceri trebuie să descrie condiţiile şi obiectivele interne şi
să: externe într-o formă concisă şi clară. Planul de afaceri este un ghid
• descrie conceptul de afaceri scris care detaliază demararea şi direcţia viitoare a unei afaceri. Un
• descrie cum va funcţiona firma plan de afaceri trebuie să cuprindă:
• descrie ce activităţi va desfăşura
şi cu ce rezultate •Tema afacerii tale, ideea ei - identifică conceptul afacerii tale
• descrie care sunt scopurile şi •Cuprinsul - organizează informaţiile
cum vor fi atinse. •Sumarul - furnizează o privire de ansamblu a planului, subliniind factorii
care duc spre succes
•Prezentarea generală a firmei - prezintă CV-ul firmei
•Resursele umane şi conducerea - oferă detalii despre capitalul uman al
firmei
•Sursele de finanţare şi amortizările corespunzătoare - justifică economic
şi financiar ideea ta de afaceri
•Piaţa, analiza pieţei şi planul privind specificul afacerii - vizează
segmentul ţintă de piaţă
▪ Antreprenoriatul este
un contribuitor cheie in
dezvoltarea economiei
oricărei tari
Resurse pentru
antreprenori

▪ Antreprenoriatul este
un contribuitor cheie in
dezvoltarea economiei
oricărei tari
▪ Antreprenoriatul este
un contribuitor cheie in
dezvoltarea economiei
oricărei tari
"Fiecare dintre noi poate deveni un
antreprenor !
Ingredientele succesului pentru a construi
o afacere sunt următoarele: hotărâre,
putere de muncă, voință și credință în
ideea pe care vrei să o pui în practică
Reține, a fi antreprenor este o alegere
pe care o poți face în orice moment.

▪ Antreprenoriatul este
un contribuitor cheie in
dezvoltarea economiei
oricărei tari
Cu toate acestea, drumul
către o activitate
independentă nu este o
Mulți dintre cei care călătorie de plăcere.
lansează o afacere cunosc Ea va fi presărată cu
faptul că buna pregătire a probleme care trebuie
ceea ce intenționezi să rezolvate.
întreprinzi reprezintă, Din nefericire, succesul în
întotdeauna, jumătate din afaceri nu este garantat.
calea către succes. Aproape jumătate din
A deveni întreprinzător totalul falimentelor s-a
este o excelentă ocazie produs pe parcursul primilor
pentru persoanele patru ani de la lansare.
dornice să creeze, să
inoveze, care sunt Omul de afaceri ar trebui
pregătite să desfășoare o să fie conștient de
muncă de excepție și care oportunitățile care i se ▪ Antreprenoriatul este
ar dori să-și ia soarta în oferă, dar și de riscuri un contribuitor cheie in
propriile mâini. dezvoltarea economiei
oricărei tari
· Vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi suportul nostru în vederea demarării
unei afaceri și rețineți că nu puteți face lucruri mari având așteptări mici !

Suntem în orice moment alături de dumneavoastră și vă urăm

Multe realizări & Mult succes !


▪ Antreprenoriatul este
un contribuitor cheie in
dezvoltarea economiei
oricărei tari
Pilonii succesului
Ingredientele succesului pentru a
construi o afacere sunt următoarele:

putere de
hotărâre
muncă

credință în
ideea pe care
voință vrei să o pui în
practică ▪ Antreprenoriatul
28 este
un contribuitor cheie in
dezvoltarea economiei
oricărei tari
▪ Antreprenoriatul este
un contribuitor cheie in
dezvoltarea economiei
oricărei tari
PROIECT Participare prin cetăţenie activă pentru TineRI

„Proiect de tineret cofinanțat de Ministerul Familiei, Tineretului și


Egalității de Șanse sub egida Anului European al Tineretului”

 Prezentați viziunea și direcția pe termen lung.


Platforma Sămănătorul AST online 2022
•Site oficial AST - https://sites.google.com/view/astngo
Bloguri oficiale AST 2022:
•https://astngo.blogspot.com/
•https://ast2022.blogspot.com/
Rețele sociale AST:
•Pagina Facebook AST https://www.facebook.com/9nepasadetineri
•Grup Facebook AST https://www.facebook.com/groups/dacia2020
•Pagina AST Tiktok https://www.tiktok.com/@semanatorultismana
•Pagina AST LinkedIn https://www.linkedin.com/company/astngo
•Pagina AST Instagram https://www.instagram.com/samanatorultismana/
•Pagina AST Twitter https://twitter.com/semanatorul
•Pagina AST Pinterest https://ro.pinterest.com/samanatorultismana/
•Pagina AST Youtube https://www.youtube.com/channel/UCs9kY1OyjVFmVs4vKq9NoVA/about

▪ Antreprenoriatul este
un contribuitor cheie in
„Proiect de tineret cofinanțat de Ministerul Familiei, Tineretului dezvoltarea economiei
și Egalității de Șanse sub egida Anului European al Tineretului” oricărei tari
PORTAL webStartUp
•BLOG Fii T.A.Re prin StartUp - Tineri Antreprenori Responsabili prin
StartUp (https://webstartup2022.blogspot.com)

Promovare in Social Media webStartUp


•Pagina webStartUp Facebook https://www.facebook.com/webStartUp

•GRUP webStartUp Facebook


https://www.facebook.com/groups/webStartUp

45
PROIECT Participare prin cetăţenie
activă pentru TineRI
„Proiect de tineret cofinanțat de Ministerul Familiei,
Tineretului și Egalității de Șanse sub egida Anului
European al Tineretului”

PROIECT Participare prin cetăţenie activă pentru TineRI


BLOG https://abcivic2022.blogspot.com/ https://sites.google.com/view/abcivic2022
Pagina Facebook Active citizenship https://www.facebook.com/abcivic2022
GRUP Facebook Active citizenship https://www.facebook.com/groups/abcivic

About Us
Pagina linkedin Active citizenship https://www.linkedin.com/showcase/abcivic

46

▪ Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


PROIECT Participare prin cetăţenie activă pentru TineRI

„Proiect de tineret cofinanțat de Ministerul


Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse sub
egida Anului European al Tineretului”

https://sites.google.com/view/abcivic2022
Thank You
www.facebook.com/Samanator
ul/
0724364100
TINE(RI)

samanatorultismana@gmail.com
Asociația „Semănătorul Tismana”

www.samanatorul.ro/

48

S-ar putea să vă placă și