Sunteți pe pagina 1din 14

Programul

Formare
StartUp
sesiuni de
traininguri și
Ghidul Fii T.A.Re StartUp - workshopuri de
dezvoltare
Tineri Antreprenori antreprenoriala
Responsabili prin StartUp pe teme
specifice
funcțiilor
[Atrageți cititorul cu un rezumat interesant. De obicei, este o scurtă prezentare a
dezvoltării unei
documentului. Când sunteți gata să adăugați conținutul, faceți clic aici și afaceri1
începeți să tastați.]

Ghidul Fii T.A.Re StartUp - Tineri Antreprenori Responsabili prin


GHIDUL NETWORKST@RTUP 2022 ADT
StartUp
ANALIZA SWOT
În cadrul analizei SWOT se va ține seama de faptul că:

• Punctele tari și punctele slabe sunt concepte „statice”, bazate pe parametrii descriptivi ai unei zone, într-o
perioadă determinată de timp. Ele reprezintă ceea ce există.

• Oportunitățile și amenințările au în vedere viitorul, și se referă la alegerile pe care le au de făcut persoanele


implicate în procesul de planificare. Ele reprezintă ceea ce va fi. Exemple de întrebări la care ar trebui să
răspundă managementul unei societăți când efectuează analiza SWOT:

Puncte tari Puncte slabe

S – Puncte tari W – Puncte slabe


• La ce suntem cei mai slabi?
• La ce suntem cei mai buni? • Ce fel de instruire le lipsește angajaților noștri?
• Ce aptitudini specifice are forța de muncă de • Care este nivelul de atașament al angajaților noștri?
care dispunem? • Care e poziția noastră financiară?
• De ce avantaje dispunem pentru a atrage • Este disponibilă o estimare solidă a costurilor?
personal de calitate? • A alocat compania un buget suficient pentru a acoperi
• Ce experiență deține echipa de proiect din anumite cheltuieli neprevăzute?
proiecte similare • E nevoie ca anumite părți din proiect să fie
• Ce resurse unice deținem? externalizate?
• De ce resurse financiare dispunem? • Ce nu facem bine?
• Ce tehnologie folosim? • Ce ar trebui sa fie îmbunătățit?
• Care este gradul de optimizare al proceselor • Ce ar trebui evitat pentru a nu repeta greșelile din
interne? trecut?
• Care sunt dezavantajele proiectului?

Oportunități Amenințări
O – Oportunități T – Amenințări

• Ce schimbări ale mediului extern putem • Există deja pe piață o competiție bine închegată?
exploata? • Ce ar putea face concurența în detrimentul nostru?
• La ce tehnologie nouă am putea avea acces? • Ce legislație nouă ne-ar putea lovi interesele?
• Ce piețe noi ni s-ar putea deschide? • Ce schimbări ale normelor sociale, ale profilurilor
• Cum s-a modificat comportamentul de consum populației și a stilurilor de viață ar putea fi o
al potențialilor clienți? amenințare pentru noi:
• Care sunt direcțiile strategice majore ale - Schimbările tehnologice?
afacerii: - Schimbări ale curentelor artistice?
- Consolidare / Diversificare ? - Schimbări ale cererii pentru anumite tipuri de servicii
- Specializare / Generalizare ? probabil legate de influența deosebită a Internetului?
• Care sunt punctele slabe ale competitorilor, • E dificilă înlocuirea personalului cu experiență?
dacă acestea există? • A fost noua tehnologie testată corespunzător?
• Unde se poate identifica, sau cum se poate • Cum ne va afecta ciclicitatea economică?
crea, un avantaj concurențial?

1
Ghidul Fii T.A.Re StartUp - Tineri Antreprenori Responsabili prin StartUp

ANALIZA SWOT
Analiza SWOT implica examinarea situației organizației și a mediului extern în care funcționează
aceasta. Rolul analizei SWOT este:
• Să identifice slăbiciunile organizației pentru a le putea contracara;
• Să identifice mesajul pe care trebuie sa îl transmită poziționarea;
• Să determine o strategie care duce cel mai bine la atingerea obiectivelor;
• Să găsească slăbiciunile care amenință afacerea și să permită elaborarea planurilor de
rezervă;
• Să identifice oportunitățile care pot stimula dezvoltarea afacerii.

ANALIZA SWOT

Domeniul Puncte tari Puncte slabe

Se refera la calitățile afacerii. Puteți Cuprind componentele ale mediului


include si avantajele competitive intern care generează dezavantaje
competiționale
Producție sau Calitatea înaltă a produselor Uzura echipamentelor
design servicii Licențe, brevete, procese unice
Inovații

Finanțe Surse de finanțare Lipsa finanțării


Controlul financiar riguros

Marketing Brand awareness Promovare redusa


Poziționare eficienta pe piață

Resurse umane Experiența și expertiza în afaceri și în Fluctuație mare


domeniile specifice Lipsa competentelor necesare
Loialitate
Oportunități Amenințări

Elemente din exterior care pot influenta Elemente din exterior care pot
afacerea in mod pozitiv influenta afacerea in mod negativ

Politici Programe guvernamentale, subvenții, Monopol deținut de firme de stat,


guvernamentale fonduri europene modificări frecvente ale legislației

Economic Mediu economic favorabil, Recesiune, creșterea costurilor


afacerii

Social Creșterea veniturilor consumatorilor, Modificarea comportamentului de


existenta personalului calificat consum al clienților, reducerea
venitului, rata scăzută a natalității

Tehnologic Inovații, ieftinirea tehnologiilor, Accesul scăzut la noi tehnologii, costul


creșterea accesului la tehnologii noi ridicat al acestora

2
Ghidul Fii T.A.Re StartUp - Tineri Antreprenori Responsabili prin StartUp

Puncte tari Puncte slabe

Oportunități Amenințări

ANALIZA SWOT
Analiza SWOT se face cu ajutorul unui tabel împărțit în patru cadrane, astfel:

Concluzii relevante pentru cariera profesională:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Aplicați Analiza SWOT pe propria persoană. Completați


tabelul de mai sus și formulați o serie de concluzii relevante
pentru cariera profesională.

Răspundeți și la următoarele întrebări:


1. Cum v-ați simțit în timpul autoanalizei?
2. Care au fost dificultățile întâmpinate pe parcursul
acestui exercițiu?
3. Ce beneficii considerați că aveți ca urmare a efectuării
acestui exercițiu?

3
Ghidul Fii T.A.Re StartUp - Tineri Antreprenori Responsabili prin StartUp

FIȘĂ DE LUCRU
Analiza S.W.O.T.

INTERN

S (puncte tari) W (puncte slabe)

EXTERN O (oportunitati) Strategii SO (max-max) Strategii WO (min – max)


Urmăresc oportunitățile care Depășirea punctelor slabe
sunt potrivite punctelor tari. pentru a urma oportunitățile.

T (amenintari) Strategii ST (max – min) Strategii WT (min – min)


Identifică acele căi care folosesc Stabilirea unui plan defensive
punctele tari pentru a reduce pentru a împiedică punctele
vulnerabilitățile către amenințările slabe sa devină susceptibile
externe. amenințărilor externe

4
Ghidul Fii T.A.Re StartUp - Tineri Antreprenori Responsabili prin StartUp

Prezentarea Analizei SWOT
- este un exercițiu care poate fi utilizat în diverse domenii: economie, marketing, resurse umane, psihologie,
educație, consiliere etc.
Prin intermediul acesteia sunt analizați factorii care influențează luarea deciziei de carieră, sunt identificați
factorii externi și interni care determină alegerea unei opțiuni în carieră, se descoperă modalități de valorificare a
oportunităților ce privesc cariera, se conturează tehnici de modificare a punctelor slabe și de confruntare cu aspectele
amenințătoare.
Analiza SWOT se referă la:
- S-strenghts - puncte tari ale individului,
- W-weaknesses – puncte slabe pe care le are individului,
- O-opportunities - oportunități,
- T-threats – amenințări.

Punctele tari și punctele slabe țin de factorii interni, iar oportunitățile și amenințările țin de factorii externi
individului. Punctele tari se referă la calități, capacități, competențe, aptitudini ale individului, iar punctele slabe se referă
la defecte, slăbiciuni, lacune pe care le are individul, de exemplu lipsa de experiență.
Oportunitățile sunt acele condiții externe pozitive incontrolabile, dar care pot constitui un avantaj, de exemplu
creșterea economică.
Amenințările sunt acele condiții externe negative care nu pot fi controlate, dar ale căror efecte pot fi diminuate,
de exemplu tendința de reducere a locurilor de muncă în domeniu.

„Analiza SWOT ajută la înțelegerea și dezvoltarea mediului în care se va acționa prin aceea că permite realizarea
unui echilibru între factorii interni (SW) și cei externi (OT) care pot interveni și influenta în diferite moduri dezvoltarea
și derularea unor activități. Sunt pași importanți în identificarea și definirea propriilor capacități ca și a elementelor care
constituie avantaje cu caracter competitiv. Obiectivul analizei îl constituie evaluarea propriei situații, conștientizarea
calităților, recunoașterea slăbiciunilor, cunoașterea oportunităților și prevenirea pericolelor posibile” (Thompson și
Strickland, 1986 cit. in Jigău, 2007).

5
Ghidul Fii T.A.Re StartUp - Tineri Antreprenori Responsabili prin StartUp

6
Ghidul Fii T.A.Re StartUp - Tineri Antreprenori Responsabili prin StartUp

7
Ghidul Fii T.A.Re StartUp - Tineri Antreprenori Responsabili prin StartUp

8
Ghidul Fii T.A.Re StartUp - Tineri Antreprenori Responsabili prin StartUp

9
Ghidul Fii T.A.Re StartUp - Tineri Antreprenori Responsabili prin StartUp

10
Ghidul Fii T.A.Re StartUp - Tineri Antreprenori Responsabili prin StartUp

11
Ghidul Fii T.A.Re StartUp - Tineri Antreprenori Responsabili prin StartUp

12
Ghidul Fii T.A.Re StartUp - Tineri Antreprenori Responsabili prin StartUp

`

13
Ghidul Fii T.A.Re StartUp - Tineri Antreprenori Responsabili prin StartUp

S-ar putea să vă placă și