Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Lector dr. biolog Dana MALSCHI Facultatea de Ştiinţa Mediului. Domeniul Ingineria Mediului, An II, semestrul 1, 2006

Disciplina: Hidrobiologie,

Cursul 3-4 / 18-20. 10.2006.

25-27.10.2006

Bibliografie:

Oros I., 1981. Tehnica de analiză aplicată la hidrobiologie, Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie, Geografie şi Geologie; Pricope, F., 2000, Hidrobiologie, Univ. Bacau, Fac. De Litere si Stiinte, Sectia Biologie ; Pora, E., Oros, I., 1974. Limnologie si Oceanologie, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti; Tomescu, N., Gabos, M., 1989, Hidrobiologie, Univ. Cluj-Napoca, Fac. de Biologie, Geografie-Geologie;

APELE CURGĂTOARE

1. Caracteristicile hidrografice şi biologice

Apele curgătoare sunt ecosisteme acvatice, de regulă cu caracter permanent, a căror apă se deplasează de la izvor spre vărsare printr-o depresiune numită albie, sub influenţa gravitaţiei, ca urmare a diferenţei de altitudine faţă de nivelul mării. Disciplina hidrobiologică care se ocupă cu studiul apelor curgătoare

poartă numele de potamologie. Denumirea vine de la cuvintele greceşti potamos=râu şi logos=studiu. Condiţiile de formare, regimul de preciăitaţii şi situarea geografică conferă apelor curgătoare anumite CARACTERISTICI HIDROGRAFICE ŞI BIOLOGICE:

adâncime,

lăţime,

debit,

viteza curentului,

transportul de materiale,

repartizarea zonală a unor organisme acvatice, etc.

Adâncimea apelor curgătoare variază în funcţie de mărimea lor de la câţiva centimetri în cazul pâraielor, până la zeci de metri în cazul fluviilor. Adâncimea relativ mică a apelor curgătoare face ca presiunea hidrostatică, ca factor abiotic, să nu intervină în distribuţia organismelor potamofile

(Pricope, 2000). Lăţimea apelor curgătoare depinde de debitul apei şi variază în limite largi de la metri pâna la câţiva km ca în cazul marilor fluvii în zona de vărsare. În mod obişnuit curgerea apei se face printr-o albie, numită şi albie minoră. În timpul creşterii apelor datorate precipitaţiilor apele acoperă şi zona adiacentă adică albia majoră, modificându-şi substanţial lăţimea. Debitul apelor curgătoare include :

debitul lichid,

debitul solid,

biodebitul,

debitul substanţelor solvite;

şi variază în funcţie de:

abundenţa precipitaţiilor,

de sezon,

de amplasarea lor geografică.

Debitul lichid global al apelor curgătoare este cantitatea totală de apă pe care o transportă apele curgătoare de toate categoriile în cursul unui an, fiind estimat între 37.000 şi 41.000 km 3 (Pricope, 2000). Debitele apelor curgătoare variază foarte mult în funcţie de zona geografică în care sunt amplasate acestea, astfel:

- în regiunile polare, apa este îngheţată în majoritatea timpului sau apele pot curge pe sub gheaţă, debitul este mic;

- în regiunile temperate, apele curgătoare îngheaţă rar, debitele sunt foarte variabile, în funcţie de sezon;

- în regiunile ecuatoriale, debitele sunt mari şi constante, deoarece

cantitatea de precipitaţii este mare şi constanta. Aici sunt apele cu debitele cele mai mari de pe glob: Amazon, Congo. Mekong.

Debitul solid. Odată cu masele de apă sunt antrenate cantităţi însemnate de componente solide (particule de argilă, nisip, etc) care formează debitul solid al apelor. Debitul solid global al tuturor apelor curgătoare de pe Terra a fost estimat la 0,13 x 10 8 tone pe an. Cantitatea de hidrobionţi transportată de o apă curgătoare formează biodebitul acelei ape. Cantitatea de substanţe minerale solvite constituie debitul substanţelor solvite. Curentul apei sau viteza de curgere a apelor depinde de

înclinarea pantei,

de denivelările albiei,

de distanţa dintre maluri şi

de adâncimea apei.

În lungul unei ape, de la izvor spre revărsare, are loc o diminuare a vitezei

de curgere datorită micşorării pantei şi creşterii fenomenelor de frecare.

Fig. 1. Principalele sectoare ale apelor curgătoare (după Pora şi Oros, 1974)

Curgerea

apei are

loc

în

toată masa ei

dar, cu

viteză

determinând apariţia a doi biotopi distincţi:

biotopul lotic şi

biotoul lentic.

diferită,

Biotopul lotic este zona în care viteza apei este mare, organismele planctonice ajung aici în mod accidental, biotopul fiind populat de organisme bentonice bine fixate pe substrat

sau de organisme bune înotătoare.

apei este redusă, alături de

organismele bentonice şi nectonice, se dezvoltă un plancton specific apelor curgătoare numit potamoplancton. Începând de la izvor spre revărsare biotopul lotic se restrânge, iar cel lentic se extinde, astfel că în zona de vărsare a marilor fluvii biotopul lentic este predominant. După Decamp (1971) curentul apei este foarte lent când viteza este sub 10 cm/s, lent între 10 şi 25 cm/s, moderat între 25 şi 50 cm/s, rapid între 50 şi 100 cm/s şi foarte rapid când viteza apei depăşeşte 100 cm/s (Pricope, 2000). Viteza curentului apei determină orientarea, mişcarea, forma organismelor şi numărul de specii de-a lungul unei ape curgătoare. Organismele nectonice din apele curgătoare sunt rheotactice adică au tendinţă de a urca contra curentului compensând astfel puterea de spălare a apei în mişcare. Viteza curentului de apă influenţează forma corpului peştilor din apele curgătoare:

Profilul transversal al corpului este cu atât mai rotund cu cât viteza apei în care trăiesc peştii este mai mare.

Peştii din apele de munte au corpul fuziform, rotund în secţiune transversală, în timp ce

peştii din apele line de câmpie au corpul turtit lateral, lenticular în secţiune transversală.

Viteza de înot a peştilor este dependentă de viteza de curgere a apei. Din acest punct de vedere peştii pot fi împărţiţi în două grupe:

- peşti care se epuizează repede, precum platică, linul, crapul, care trăiesc în ape cu viteză redusă;

- peşti care obosesc greu, precum păstrăvul, cleanul, mreana, specifice apelor cu viteze crescute. Forma căsuţelor unor larve de insecte acvatice şi materialul din care sunt construite este influenţată de viteza curentului de apă. Forma căsuţelor este în general aplatizată. În apele repezi căsuţele sunt netede formate din materiale fine în timp ce în apele lente căsuţele sunt construite din material grosier. Diminuarea numărului de specii odată cu creşterea vitezei apei este o consecinţă majoră a variaţiei curentului în lungul unei ape curgătoare.

Biotopul

lentic

este

cel

în

care

viteza

La izvoare numărul de specii este mai mic decât la vărsare. Un studiu făcut pe Rin asupra speciilor de peşti arată că în timp ce la vărsare erau 41 de specii, la altitudinea de 700 m un număr de 11 specii iar la izvoare existau doar 3. Temperatura apelor curgătoare creşte de la izvor spre vărsare dar există şi diferenţe termice între zona centrală a cursului şi mal. În lungul unui râu, în funcţie de sezon şi lungimea lui, pot exista diferenţe de temperatură între izvor şi vărsare de 10-15 o C. Local, temperatura apei este influenţată de adâncime, viteza curentului, expoziţia la soare, etc. Datorită mişcării continui a apei stratificaţia termică lipseşte. Transportul materialelor desprinse de ape din mâluri sau din albie diferă cantitativ şi calitativ în funcţie de viteza curentului de apă, de debit şi de acţiunea de solvire a apei. În zona lor superioară, apele curgătoare transportă material grosier, în cea mijlocie nisip, iar în zona inferioară mâl fin. În drumul lor de la izvor spre vărsare apele erodează mâlurile şi albia şi transportă material spre vărsare având tendinţa de a coborî nivelul izvoarelor la nivelul de vărsare al apei respective. Transparenţa apelor curgătoare diferă de zona geografică, de cantitatea de precipitaţii, de natura substratului, etc. Ca o regulă generală în cursul unei ape curgătoare transparenţa scade de la izvor spre vărsare. Gradul de turbiditate al apei influenţează adâncimea de pătrundere în apă a radiaţiei solare şi prin aceasta dezvoltarea fitoplanctonului, dar şi vederea organismelor animale şi posibilitatea de a se apăra de duşmani. În zona superioară a unei ape curgătoare cu transparenţa ridicată se instalează o biodermă formată din alge şi muşchi. În zona inferioară cu transparenţa redusă la numai câţiva centimetri este limitată dezvoltarea planctonului şi a vegetaţiei bentonice, deşi celelalte condiţii ar fi propice dezvoltării acestora.

2.

PÂRÂUL

Apele izvoarelor limnocrene şi reocrene se scurg pe pantele pronunţate ale zonelor de munte dând naştere pâraielor de munte. Acestea se caracterizează printr-o

pantă pronunţată,

viteza mare de curgere de 5-6 m/s,

debit redus datorită suprafeţei mici a zonei de alimentare.

Temperatura apei este scăzută în tot anul, cu variaţii sezoniere mici.

Datorită albiei cu numeroase denivelări şi cascade apa este bine oxigenată.

În mare parte a timpului apa este limpede, transparentă, scade numai în perioadele cu ploi abundente şi la topirea zăpezii când debitele cresc considerabil.

Diferenţa de viteză a curentului apei dintre firul central şi maluri precum şi denivelările frecvente ale albiei fac ca în pâraiele de munte să se constituie doi biotopi distincţi:

1. biotopul lotic care ocupă majoritatea albiei şi

2. biotopul lentic cu suprafaţă restrânsă.

Organismele hidrobionte din pâraiele de munte sunt

oxifile,

stenoterme şi

au caracteristici morfo-fiziologice în funcţie de biotopul pe care îl ocupă.

a. Biotopul lotic ocupă zona centrală a albiei. Organismele hidrobionte din acest biotop au adaptări variate la traiul în curentul apei care să favorizeze fixarea pe suport. Astfel, formele libere au corpul turtit, altele au dezvoltate organe anexe cu care se prind de substrat. La formele nectonice au dispărut prelungirile care servesc la înot iar majoritatea înoată uşor împotriva curentului având o conformaţie fuziformă, rotundă în secţiune transversală, cu o musculatură bine dezvoltată. Producătorii primari din pâraiele de munte sunt reprezentaţi prin

muşchi (Fontinalis) bine fixaţi pe pietre şi

alge microscopice şi filamentoase ce formează pe bolovani bioderma vegetală.

Fauna este reprezentată prin

planarii,

plecoptere,

efemeroptere şi trichoptere,

larvele unor diptere oxifile (Simulium şi Tanytarsus),

lătăuşul (Gammarus) şi melcul Ancylus.

Ihtiofauna pâraielor de munte este formată din

păstrăv (Salmo trutta fario), boiştean (Phoxinus phoxinus) şi zglăvoaca (Cottus gobio). Fauna pâraielor de munte se hrăneşte în cea mai mare parte cu detritus. Peştii din această zonă se hrănesc cu larve de insecte acvatice, puiet de peşte şi mai rar cu detritus ca în cazul boişteanului.

b. Biotopul lentic al pârâului de munte este situat la adăpostul pietrelor şi stâncilor mari din apropierea malurilor unde apa este mai liniştită. Fauna şi flora este mai diversificată, apare chiar şi potamoplancton format din hidracarieni, rotiferi şi copepode. În apropierea malurilor se formează un biotop marginal în care cresc plante hidrofile (Veronica, Calitriche), briofite, alge albastre, între care trăiesc numeroase nevertebrate acvatice.

3.

RÂUL

Caracteristici generale. Râurile sunt ecosisteme acvatice cu caracter permanent formate din confluenţa mai multor pâraie. Au o albie largă, adâncă şi stabilă, cu maluri mai joase şi mai puţin abrupte. Debitul apelor este crescut prin aportul afluenţilor, viteza apei se reduce, variaţiile termice sunt mari. Sursa primară de apă a râurilor o constituie precipitaţiile atmosferice. Lungimea râurilor este variabilă, se varsă în râuri mai mari, în lacuri, fluvii sau direct în mare. Cantitatea medie anuală de precipitaţii necesară pentru menţinerea unui râu depinde de latitudine:

trebuie să depăşească 250 mm/m 2 /an în zonele temperate,

500 mm/m 2 /an în zonele tropicale şi

700 mm/m 2 /an în zonele subtropicale.

Mărimea bazinului hidrografic trebuie să depăşească câţiva km 2 în regiunile împădurite şi câteva mii de km 2 în zonele de stepă (Papadopol,

1987).

În lungul unui râu, de la izvor la vărare, se delimitează cursul superior, mijlociu şi inferior. Cursul superior se caracterizează prin viteză mai mare a curentului, substratul şi sedimentele sunt antrenate în aval. În cursul mijlociu, în zonele de câmpie, configuraţia albiei se poate schimba datorită eroziunii malurilor fapt ce duce la formarea de meandre. Uneori albia minoră a râului se îndreaptă şi meandrele pierd legătura cu aceasta transformându- se în braţe moarte. Apa unui râu curge printr-o albie minoră de mărime variabilă. În perioadele cu debite crescute (precipitaţii, topirea zăpezii) apele ies din albia minoră şi se extind în albia de inundaţie sau albia majoră. Factorii abiotici ce caracterizează viaţa în râuri.

Populaţiile şi biocenozele din râuri sunt influenţate în dezvoltarea şi existenţa lor de regimul hidrologic, de viteza curentului, de termica apei, de chimismul ei, de cantitatea şi calitatea suspensiilor purtate de râu şi se proprietăţile substratului.

Regimul hidrologic. În funcţie de sursele de alimentare şi oscilaţiile sezoniere ale debitului pot fi deosebite:

- râuri cu regimuri simple, când anual există o perioadă cu debite

mari din ploi sau zăpezi urmată de o perioadă cu debite relativ reduse;

- râuri cu regimuri complexe, care se alimentează din precipitaţii,

gheţari şi ape subterane şi au debite variabile în timpul anului, în funcţie

de factorii climatici.

După regimul lor de alimentare Lvovici (1969), citat de Pricope 2000,

împarte râurile în două categorii:

- râuri mici sau elementare, cu un regim puţin variat în cuprinsul bazinului lor hidrografic;

- râuri cu regim mixt sau complex, cu bazine hidrografice mari

ce cuprind zone climatice diferite, cu mare varietate de forme de relief.

După sursele de alimentare Ujvari (1959) ), citat de Pricope 2000, împarte râurile din România în patru categorii:

- nival-moderat, cu alimentare subterană moderată. Aşa sunt

râurile din regiunile montane (Bucegi, Făgăraş, Rodna) la care apa provine din topirea zăpezilor;

- nivo-pluvial şi alimentare subterană moderate. Au alimentare

mixtă (ploaie şi zăpadă), predominanţa fiind topirea zăpezilor. Din această categorie fac parte râurile mari Oltul, Mureşul;

- nivo-pluvial, cu alimentare subterană bogată, cum sunt râurile

din bazinul superior al Oltului, depresiunile Ciuc, Gheorghieni, Bârsei;

- pluvio-nival, cu alimentare subterană moderată. Au alimentare

mixtă, predominantă fiind apa provenită din ploi. În această categorie sunt încadrate majoritatea râurilor din România ce curg în zona montană şi colinară la altitudini între 1.600 şi 400 m.

Viteza curentului râului este determinată de: înclinaţia pantei, adâncimea-lăţimea albiei,oscilaţiile debitului,neregularităţile substratului. Viteza curentului este invers proporţională cu suprafaţa secţiunii transversale a şuvoiului de apă: în zonele cu albia largă şi adâncă curentul scade, iar în zonele înguste, la praguri, viteza creşte. În zona montană a râurilor viteza este de 5-6 m/s, mai crescută la praguri şi cascade. În zona de şes viteza curentului este în jur de 1 m/s, mai crescută în perioada viiturilor (1,5-2 m/s). Curentul de apă în râuri are un caracter turbulent şi determină omogenizarea apei sub aspect termic, salin, gazos.

Regimul termic al râurilor depinde de climatul regiunilor pe care le străbat, de energia solară incidentă, de schimbul caloric aer-apă şi apă- substrat şi de modul de alimentare al acestora.

După modul de alimentare şi termica lor râurile din zonele temperate pot fi:

- râuri autohtone, la care variaţiile termice depind de temperatura aerului, oscilând în jurul acesteia;

- râuri alohtone, cu regimuri termice mai scăzute cu 8-10 o C, faţă

de primele, la care temperatura depinde mai puţin de termica aerului.

Temperatura râurilor suferă

variaţii sezoniere care nu depăşesc 20-25 o C şi

variaţii cicardiene cuprinse între 5 şi 10 o C, cu atât mai mici

cu cât râul este mai mare (3,6 o C Mureşul de Arad).

Ca

C ---------

III

În perioada rece apele râurilor îngheaţă numai în iernile foarte aspre. Podul de gheaţă poate dura până la 120 de zile când predomină anticiclonul siberian dar poate lipsi în iernile blânde.

Transparenţa apei râurilor depinde de natura substratului bentonic, de structura lui granulometrică, de viteza curentului, de debitul acestora, de densitatea organismelor planctonice. În râuri de munte cu albii pe roci dure şi sărace în plancton, transparenţa este maximă, în timp ce în râurile de câmpie transparenţa este redusă şi variabilă în funcţie de cantitatea de precipitaţii din bazinul hidrografic al râului şi de cantitatea de aluviuni cărată de pe versanţi. Există o corelaţie strânsă între cantitatea de suspensii cărate de apă, pe de o parte şi altitudinea medie a bazinului de recepţie, structura solului, înclinarea pantei şi gradul de împădurire a bazinului pe de altă parte (Diaconu, 1967). Astfel, în regiuni cu roci rezistente la eroziune (sisturi cristaline, roci eruptive) cantitatea de suspensii este sub 100 g/m 3 de apă iar în cele de piemont în condiţii de pante mari ajunge la 2.500-5.000 g/m 3.

Chimismul râurilor este dominat de carbonaţi (cca 60%), sulfaţi (10%), cloruri (cca 5%) şi alte săruri minerale (cca. 25%). După conţinutul de săruri solvite şi dominaţia unuia din ioni râurile pot fi împărţite în trei clase:

carbonate (C),

sulfate (S) şi

clorurate (Cl).

-În fiecare clasă se deosebesc trei grupe după predominanţa ionilor de calciu şi magneziu şi a sumei ionilor de Na şi Ca. -În cadrul fiecărei grupe, în funcţie de corelaţia dintre duritate şi alcalinitate

se disting trei tipuri. De exemplu, formula alaturata arată că apa respectivă face parte din clasa apelor bicarbonatate, grupa calciu, tipul III (Papadopol, 1978).

Cea mai mare parte a râurilor din România fac parte din grupa cu ape bicarbonatate.

Cele din zonele montane cu roci eruptive cristaline (Gutâi, Ţibleş, Rodna, Apuseni) au mineralizare slabă,

cele din zonele colinare şi de şes din regiunile carstice şi argiloase au, în general mineralizare moderată iar

râurile din regiunile secetoase de câmpie şi podiş (Jijia, Bârladul,

Casimcea) au mineralizare ridicată. În clasa apelor sulfatate se încadrează unele râuri din regiuni cu salinizare continentală (Câmpia Jijia-Bahlui; depresiunea Huedin), au mineralizare mare mai ales în sectorul superior apoi se diluează treptat, magneziul şi calciul fiind ionii dominanţi. Râurile cu ape clorurate, grupa Na sunt răspândite în zone cu zăcăminte de sare şi de sărături continentale (Trotuş, Tazlău, Râmnic, Slănic) şi au un grad ridicat de mineralizare.

După gradul de mineralizare râurile din România sunt grupate în patru categorii:

râuri cu mineralizare redusă (sub 200 mg/l),

cu mineralizare mijlocie (200-500 mg/l),

cu mineralizare ridicată (500-1000 mg/l) şi

cu mineralizare înaltă (peste 1000 mg/l).

Gradul de mineralizare variază sezonier în funcţie de cantitatea de precipitaţii, mineralizarea scăzând în timpul viiturilor. Duritatea apei râurilor depinde de gradul lor de mineralizare, în raport cu sursele de alimentare, natura substratului bazinului de recepţie, etc.

Apele râurilor

de munte, de roci cristaline au o duritate totală mică, sub 8-9 grade germane ;

din clasa carbonatate cu mineralizare medie au între 16-25 grade germane iar

cele cu mineralizare înaltă - peste 25 grade germane.

Duritatea

râurilor prezintă

o

dinamică

sezonieră în funcţie de

temperatura apei şi de aciditatea ei. Duritatea este

minimă în lunile calde şi secetoase, când solubilitatea CO 2 în apă scade şi este

maximă în perioadele ploioase când apele încărcate cu

CO 2 dizolvă cantităţi mari de săruri din substrat în special săruri de calciu. Cantitatea de gaze dizolvate în apa râurilor este în concentraţii suficiente pentru desfăşurarea în bune condiţii a vieţii hidrobionţilor. Condiţii de hipoxie apar uneori în perioada de iarnă cu pod de gheaţă când este împiedicată difuzia oxigenului din atmosferă. Datorită conţinutului ridicat şi relativ constant de oxigen din apa râurilor organismele reobionte sunt sensibile la deficitul de oxigen şi la poluarea cu substanţe organice care este urmată de consum de oxigen pentru descompunerea bacteriană a acestor substanţe. Bioxidul de carbon este prezent în cantităţi mici în apa râurilor în perioada de vară datorită creşterii temperaturii şi consumului de către producătorii primari în procesul de fotosinteză dar creşte iarna, în special în apele cu concentraţii ridicate de substanţe organice. Bioxidul de carbon, bicarbonaţii şi carbonaţii se găsesc într-un echilibru dinamic determinând puterea de tamponare a apei.

Asociaţii de organisme din râuri. În apele curgătoare cu regim complex şi bazin hidrografic relativ întins se disting două zone ecologice distincte (Papadopol, 1978):

1- o zonă cu ape mici şi curent puternic, albia este formată din roci dure iar bentalul este lipsit de mâl; zona este populată cu organisme sesile, fixate pe substrat (biotecton şi zoobentos) şi cu specii nectonice bune înotătoare. Zona corespunde biotopului lotic;

rirella; 10. Scenedesmus; 11. Dinobryon; 12. Ceratium; 13.Fragillaria; 14. Staurastium; 15. Cyclops; 16. Filin 2-

rirella; 10. Scenedesmus; 11. Dinobryon; 12. Ceratium; 13.Fragillaria; 14. Staurastium; 15. Cyclops; 16. Filin

2- o zonă cu ape mai adânci, curent mai slab, substrat bentonic moale şi mobil format din nisip şi zona este populată cu hidrobionţi endobentonici, iar în pelagial se dezvoltă organisme planctonice (producători, consumatori şi reducători) alături de cele nectonice. Zona ar corespunde biotopului lentic. O altă zonare ecologică a apelor curgătoare a fost făcută de J. Illies (1961) pe baza termicii apei, vitezei curentului şi a naturii substratului. Acest autor împarte cursul unei ape curgătoare în două zone:

1- rhitronul, adică porţiunea unui curs de apă de la izvor până în zona cu amplitudine medie lunară a termicii de 20°C, unde viteza curentului de apă este mare, conţinutul în oxigen crescut, debitul relativ scăzut. Substratul bentonic este format din bolovăniş, pietriş şi nisip, mâlul fiind prezent numai în coturile ferite de curent. Organismele care populează această zonă sunt reobionte şi polioxifile, cu adaptări morfologice şi comportamentale la viaţa de curent; 2- potamonul, este zonă din aval de rhitron unde temperaturile medii lunare depăşesc 20°C în zona temperată, viteza curentului este redusă. În această zonă pot apare deficite de oxigen. Substratul bentonic constă din nisip şi mâl însă apele pot transporta şi materiale mai grosiere. Hidrobionţii din această zonă sunt euritermi şi termostenotermi, reotoleranţi şi pot fi întâlniţi şi în ecosistemele stătătoare. Comunităţile de organisme specifice râului sunt

planctonul şi nectonul, în pelagial şi

perifitonul şi bentosul, în bental.

Planctonul râurilor poartă numele de potamoplancton, are o origine heterogenă

fiind format din forme autohtone, proprii râului şi forme alohtone, aduse de afluenţi. Numărul de specii planctonice creşte de la izvor spre vărsare odată cu scăderea vitezei curentului de apă.

Fitoplanctonul râurilior este reprezentat prin diatomee care constituie peste 50% din fitoplancton, cloroficee, cianoficee, conjugate heteroconte şi dinoflagelate. În perioadele reci ale anului domină diatomeele dar odată cu creşterea temperaturilor predomină cloroficeele şi cianoficeele.

Melosira,

Dintre

diatomee

sunt

frecvent

întâlnite

specii

ale

genurilor

Asterionella, Cyclotella.

Cloroficeele sunt reprezentate prin specii ale genurilor Pediastrum, Scenedesmus, Eudorina, iar

cianoficeele prin specii de Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon.

Zooplanctonul din râuri este format din specii de

10

rotifere din genurile Keratella, Poliarthra, Brachionus,

cladocere precum Daphnia, Bosmina, Leptodora şi

copepode din genurile Eucyclops, Dioptomus, Mesocyclops.

Bacterioplanctonul din râuri este mai dezvoltat în zonele de câmpie comparativ cu cele montane. Densitatea bacterioplanctonului este maximă în perioada de viituri şi scade la minim în perioada dintre acestea. Se constată o crestere a numărului de bacterii planctonice după deversarea în apa râurilor a unor reziduuri încărcate cu substanşe organice. Odată cu suspensiile apa râurilor transportă şi cantităţi mari de hidrobionţi care formează biodebitul râului. Acesta are valori variabile în funcţie de debitul râului, de viteza curentului şi de alţi factori. De exemplu, Dunărea inferioară, în regim de debit crescut în iulie - septembrie 1967 a transportat peste 36.000 tone de plancton, iar anul următor, în aceeaşi perioadă, dar în regim de debit scăzut a transportat numai 9.800 tone (Papadopol, 1978). Bentosul din râuri este format în principal din

biotecton,

microfitobentos şi

zoobentos.

Macrofitele bentonice se dezvoltă numai în zone cu ape limpezi şi

curent slab. Componenţa specifică a comunităţilor bentonice depinde de tipul de râu şi are o distribuţie în mozaic, fără o succesiune longitudinală evidentă.

Biotectonul sau bioderma este format din hidrobionţi sesili, plante şi animale, de obicei microscopici. Producătorii din biotecton sunt reprezentaţi prin specii de

diatomee (Synedra, Cymbella, Gomphonema),

cloroficee (Cladophora, Oedogonium),

cianoficee (Nostoc, Ligbya),

muşchi (Fontinalis).

Consumatorii sunt prezenţi prin

rotifere, oligochete, briozoare, gasteropode, insecte.

Zoobentosul râurilor de munte constă din specii de

turbelariate, oligochete, gasteropode, amfipode (Gammaridae), insecte efemeroptere, plecoptere, trichoptere, spongieri, briozoare, hidracarieni.

Nectonul râurilor din zona temperată este format din

peşti şi un număr mic de specii de

crustacee superioare,

amfibieni şi

mamifere acvatice.

Peştii care populează apele curgătoare pot aparţine unor :

specii sedentare, care trăiesc permanent în râuri precum păstrăvul,

bibanul, boişteanul;

specii migratoare care trăiesc în mare şi intră în apele curgătoare pentru hrănire sau reproducere precum scrumbia de Dunăre, morunul, nisetrul;

specii semimigratoare care se deplasează în diverse sectoare ale apelor

curgătoare pentru hrănire sau reproducere precum morunaşul ( Vimba vimba) sau babuşca (Rutilus caspicus). Peştii din apele curgătoare cuprind 5 grupe ecologice (după Huet (1946), citat de

Pricope 2000,):

- salmonide tipic reofile, precum păstrăvul şi lipanul, specii care populează rhitronul;

- ciprinide reofile de ape repezi precum cleanul, scobarul şi mreana;

- ciprinide de însoţire precum porcuşorul, morunaşul, roşioara;

- ciprinide de ape calme, de câmpie, cum sunt crapul, plătica, linul;

- răpitori de însoţire ai acestora: bibanul, ştiuca, ghiborţul. În funcţie de viteza curentului apei şi de valoarea altor factori abiotici în lungul apelor curgătoare pot fi stabilite mai multe zone piscicole, cu specii caracteristice fiecărei zone.

Zoarea piscicolă a apelor curgătoare. Distribuţia speciilor de peşti în lungul unei ape curgătoare se face în funcţie de viteza apei şi factorii ecologici care îi determină (temperatură, oxigen, etc). Astfel, în lungul unei ape curgătoare se disting mai multe zone caracterizate prin prezenţa anumitor specii de peşti. În România pot fi distinse următoarele zone piscicole:

1. Zona păstrăvului, 2. Zona lipanului, 3. Zona scobarului, 4. Zona mrenei, 5. Zona crapului.

păstrăvului este cantonată în ape curgătoare cu pante

pronunţate, cu debit relativ constant, viteză mare de curgere, cu maluri neregulate şi neconsolidate. În albie sunt bolovani şi din loc în loc nisip. Apa nu îngheaţă iarna, iar vara este rece şi bine oxigenată. Zona păstrăvului cuprinde zona pâraielor şi râurilor de munte, limita superioară fiind limita superioară a pădurilor, iar cea inferioară este Bistriţa Moldovenească (900 m altitudine), iar în Banat coboară până la altitudinea de 180 de metri. Specii caracteristice acestei zone sunt:

1. Zona

- Salmo trutta fario (păstrăvul de râu) specie criofilă şi oxifilă cu dimensiuni medii de 20-30 cm şi 200-300 g. Varibilitatea coloristică şi dimensională este mare. Reproducerea are loc în noiembrie- decembrie, la temperatura apei de 6-8°C. Exemplarele mature fac migraţii spre izvoarele pâraielor şi depun ponta în pietriş şi gropi săpate de masculi. Prolificitatea este de 1.000-1.500 de icre/kg de peşte. Hrana constă în insecte acvatice şi aeriene, peşti marunţi din zona (zglâvoc, grindel, boiştean) sau chiar puiet

de păstrăv;

- Cottus gobio (zglăvoaca), peşte de talie mică cu dimensiuni medii de 8-10 cm. Trăieşte exclusiv în pâraie de munte mai rar în lacurile de munte. Reproducerea are loc primăvara (martie-aprilie), maturitatea sexuală este atinsă la 2 ani, fecundaţia este internă;

- Noemacheilus barbatulus (grindel sau molan) este un peşte de talie mică (obişnuit 10-15 cm), coloraţia este foarte variabilă. Maturitatea sexuală este atinsă la 1 an, reproducerea are loc din aprilie până în iunie. Hrana este formată din nevertebrate bentonice, perifiton şi detritus organic;

- Phoxinus phoxinus (boiştean, crai) este un peşte de talie mică (obişnuit 9-10 cm). Coloraţia este vie în perioada de reproducere când apar şi tuberculi nupţiali. Reproducerea are loc din aprilie până în iunie, hrana este formată din insecte aeriene şi acvatice, crustacee şi mai rar vegetaţie sau detritus.

2. Zona lipanului este zona apelor de munte cu albia mai largă, cu viteza curentului mai moderată, cu debit crescut. Fundul albiei este acoperit cu

pietris şi nisip, variaţiile medii de temperatură sunt de 5-10°C. Speciile de peşti caracteristice zonei sunt:

- Thymallus thymallus (lipanul), peşte de talie mijlocie, cu dimensiuni obişnuite de 30-35 cm. Reproducerea are loc primăvara, în martie- aprilie, icrele sunt depuse pe pietriş. Puietul se hrăneste cu plancton, iar adulţii cu larve de insecte, crustacei şi ocazional cu icre şi puiet de peşte;

- Barbus meridionalis (mreana vânătă sau moioaga) este o specie de talie mijlocie, cu dimensiuni maxime de 28 cm. Arealul ei se extinde şi în partea superioară a zonei colinare. Reproducerea are loc primăvara, iar hrana este formată din nevertebrate acvatice bentonice;

- Leuciscus cephalus (cleanul) este un peşte de talie mijlocie spre mare cu dimensiuni obişnuite de 25-30 cm dar poate ajunge şi până la 75 cm şi 4 kg. Arealul lui se întinde din zona lipanului până la vărsarea râurilor în Dunăre. Reproducerea se desfăşoară din aprilie până în iunie, hrana este formată din nevertebrate acvatice şi puiet de peşte;

- Hucho hucho (lostriţa) este o specie de talie mare, dimensiunile obişnuite sunt de 2-3 kg, dar poate ajunge şi la 1 m si 10-12 kg. Trăieşte în râurile de munte mari, cu apă adâncă şi curent puternic. Este prezentă şi în lacurile de acumulare montane. Reproducerea se desfăşoară primăvara la temperaturi ale apei de 7-8°C. Femelele depun între 3 şi 12.000 de icre, în funcţie de talie. Maturitatea sexuală are loc la 5 ani. Puietul se hrăneşte cu zooplancton apoi cu larve de insecte acvatice iar adulţii sunt aproape exclusiv ihtiofagi.

3. Zona scobarului se întinde în zona colinară, în ape cu fundul pietros, nisipos şi uneori argilos. Apa rămâne tulbure mare parte din an cu oscilaţii termice sezoniere de 18-20°C. Speciile caracteristice zonei scobarului sunt:

- Chondrostoma nasus (scobarul) este o specie de talie mare, obişnuit 40

cm şi 1 kg, dar poate ajunge la 60-70 cm şi 6 kg. Gura este

inferioară, transversală; falca inferioară este acoperită cu o placă cornoasă cu care rade bioderma de pe pietre. Trăieşte în zona colinară până la vărsarea râurilor în Dunăre, este o specie reofilă, intră în bălţi rareori. Reproducerea are loc primavara, în aprilie-mai, la temperaturi ale apei de 8-10°C. Hrana este preponderent vegetală formată din bioderma algală, alge filamentoase, detritus organic;

- Gobio gobio (porcuşorul) este un peşte de talie mică, cu variabilitate dimensională şi coloristică foarte pronunţată. Trăieşte

în

apele din zona submontană şi colinară dar este prezent uneori şi

în

ape stătătoare, bălţi sau iazuri alimentate din râuri;

- Vimba vimba carinata (morunaşul) este o specie de talie mijlocie, cu dimensiuni obişnuite de 30-35 cm. Este o specie reofilă, arealul se

întinde din zona colinară, până în Dunăre. Este prezentă uneori şi în apele salmastre de la gurile Dunării sau în Razelm. Hrana constă

din gamaride, chironomide, viermi, resturi vegetate şi mai

rar puiet de peşte.

Zona mrenei cuprinde zona colinară şi de şes a apelor curgătoare, cu

fundul albiei acoperit cu nisip şi mâl, albia formează numeroase meandre. Apa este tulbure în mare parte a anului, cu debite mari, oxigenarea este moderată,

variaţiile termice anuale sunt de 10-15°C. Speciile caracteristice zonei mrenei sunt:

- Barbus barbus (mreana) este o specie de talie mare cu dimensiuni

obişnuite de 40-50 cm şi l kg, dar poate ajunge până la 85 cm şi 8- 10kg. Trăieşte exclusiv în apele curgătoare mari din zona colinară

4.

şi

de şes. Preferă apele adânci, cu fund nisipos, relativ curate. Este

o

specie în regres. Reproducerea are loc în perioada mai-iulie, în

ape adânci. Maturitatea sexuală este atinsă la 3-5 ani. Femelele depun icrele pe nisip sau crengi. Hrana mrenei constă din insecte acvatice, viermi, crustacee, rar consumă plante sau icrele altor specii;

- Aspius aspius (avatul) este un peşte de talie mijlocie-mare, cu dimensiuni obişnuite 30-40 cm, uneori până la 80 cm. Trăieşte în zona colinară şi de şes, în Dunăre, în bălţile mari, în lacuri dulci şi salmastre. Reproducerea are loc în aprilie-mai la temperaturi de 6-- 10°C, maturitatea sexuală este atinsă la 4-5 ani. Puietul se hrăneşte cu plancton, adulţii sunt ihtiofagi de zi. Avatul este singurul

ciprinid răpitor din apele noastre;

- Alburnus alburnus (obleţ, sorean) este o specie de talie mijlocie mică, cu dimensiuni obişnuite de 12-15 cm. Trăieşte din regiunea submontană până în Delta Dunării dar şi în lacuri dulci sau uşor salmastre. Hrana este constituită din plancton şi insecte aeriene şi acvatice;

- Silurus glanis (somnul) este un peşte de talie mare, greutatea obişnuită a adulţilor pescuiţi este de 30-40 kg. În mod excepţional poate ajunge la 5 m şi 400-500 kg. Este o specie reofilă, trăieşte în râurile mari din zona colinară pânâ în Dunăre, intră în bălţile Dunării primăvara pentru reproducere apoi se retrage. Reproducerea are loc în aprilie-mai, la temperaturi ale apei de 18-20 o C. Femelele depun icrele pe plante, în iocuri cu curent slab de apă. Icrele sunt toxice. Puietul se hrăneşte cu larve de diptere şi efemeride, peşti de talie mică iar adulţii cu peşti, alte animale vânate noaptea.

5. Zona crapului cuprinde cursul inferior al râurilor de şes, Dunărea românească si bălţile din lungul ei. Apele au curs lent, sunt tulburi cea mai mare parte a anului, slab oxigenate, cu fund nisipos, argilos sau mâlos. Variaţiile termice anuale ating 20°C. Speciile dominante din zona crapului sunt:

- Cyprinus carpio - este o specie de talie mare, cu dimensiuni obişnuite de 50 cm şi 2-3 kg, maxim 1 m şi 27 kg. Crapul sălbatic prezintă trei vărietăţi diferite prin conformaţia corpului (gibbosus, hungaricus şi oblongus) iar crapul de cultură cel puţin trei rase principale (Lausitz, Galiteana şi Aischgrund). Arealul său cuprinde zona colinară şi de şes a apelor curgătoare, Dunărea si bălţile adiacente. Reproducerea are loc pe terenuri întinse proaspăt inundate, în ape curgătoare sau uşor stătătoare, în perioada aprilie- mai la temperaturi ale apei de 18°C. Puietul de crap este zooplanctonofag apoi trece la hrana bentonică, iar adulţii au un regim de hrană omnivor;

- Carassius auratus gibelio (carasul argintiu) este o specie de mărime mijlocie, cu dimensiuni obişnuite de 20-25 cm. Trăieşte în toate apele stătătoare din zona colinară şi de şes, chiar în zona scobarului. Reproducerea are loc în aprilie-mai, la temperaturi ale apei de 1820°C. Masculii sunt rari sau lipsesc în unele populaţii. Fecundaţia este ginogenetică, icrele sunt "fecundate" de spermatozoizi de crap sau caracudă. Hrana constă din zooplancton, alge, nevertebrate bentonice;

- Tinca tinca (linul) este un peşte de talie mijlocie, dimensiunile obişnuite fiind de 25-30 cm, uneori 40 cm şi 1 kg. Trăieşte aproape

exclusiv în ape stătătoare cu vegetaţie bogată; foarte rar este întâlnit în râuri;

- Scardinius erythrophthalmus (roşioara) este o specie de talie mijlocie,

cu dimensiuni obişnuite de 20-25 cm. Trăieşte în apele stagnante

din zona colinară până în bălţile Dunării dar este prezentă şi în cursul inferior al râurilor mici de şes;

- Abramis brama danubii (platica) este un peşte de ape stătătoare sau uşor curgătoare, prezentă în Dunăre şi bălţile ei dar şi în cursul inferior al râurilor. Dimensiunile obişnuite sunt de 25-50 cm dar uneori poate ajunge la 70 cm şi 4 kg. Puietul se hrăneste cu zooplancton şi zoobentos, iar adulţii cu animale bentonice: larve

de chironomide, nematode, oligochete;

- Perca fluviatilis (bibanul) este o specie de ape stătătoare şi lin curgătoare, prezentă în râuri din zona colinară şi de şes, dar şi în lacuri şi bălţi. Dimensiunile obişnuite sunt de 20-30 cm maxim 50 cm. Puietul de biban se hrăneşte iniţial cu zooplancton apoi cu alevinii altor specii, iar adulţii cu nevertebrate acvatice şi peşti;

- Stizostedion lucioperca (şalăul) este o specie de ape stătătoare

şi lin curgătoare dar suportă şi apele salmastre. Preferă apele

relativ curate şi bine oxigenate. Dimensiunile obişnuite sunt de 40- 70 cm şi de 2-3 kg dar uneori ajunge la 1,3 m şi 12-15 kg. Reproducerea are loc în aprilie-mai, la temperaturi ale apei de 14- 16°C, icrele sunt depuse pe vegetaţie sau crengi. Alevinii şi puii se hrănesc cu zooplancton şi crustacee mici iar adulţii sunt aproape exclusiv ihtiofagi;

- Esox lucius (ştiuca) este o specie dulcicolă, puţin oxifilă, trăieşte în râuri din zona colinară şi de şes dar şi în apele stătătoare şi salmastre. Greutatea obişnuită este de 2-3 kg dar poate ajunge la 1

m şi 15-16 kg. Reproducerea are loc la sfârşitul lui februarie -

începutul lunii martie la temperaturi ale apei de 6-8°C. Maturitatea sexuală este atinsă la 3-4 ani. Alevinii şi puii se hrănesc iniţial cu zooplancton apoi cu puiet de peşte iar adulţii sunt exclusiv ihtiofagi. Această împărţire în zone piscicole nu este absolută, adesea ele se întrepătrund sau există ape în care una sau alta din zonele prezentate lipsesc sau lipsesc anumite specii considerate caracteristice acelei zone. Între viteza apei, mărimea bazinului, unghiul pantei şi speciile de peşti din acel bazin se stabilesc anumite corelaţii concretizate în regula pantei:

într-un spaţiu biogeografic dat, apele curgătoare de aceeaşi importanţă în ce priveşte lungimea şi adâncimea lor şi având pante comparabile au caractere biologice asemănătoare, în special în ceea ce priveşte populaţiile piscicole.

4. FLUVIILE

Fluviile sunt cursuri de apă continentală care străbat unul sau mai multe bazine higrografice colectând apa din numeroşi afluenţi şi care se varsă într-un bazin marin sau oceanic. Fluviile se caracterizează prin lungimi mari ale cursului de apă de mii de km, debite crescute datorită confluenţei mai multor râuri. Unele fluvii străbat unul sau mai multe lanţuri muntoase şi formează defilee. Albiile sunt largi, bine consolidate, cu pantă mică, cu maluri şi funduri uniforme şi purtând în suspensie însemnate cantităţi de mâl. Apa fluviului este tulbure în cea mai mare parte a anului, mai ales în cursul mijlociu şi inferior, conţinutul de oxigen şi termica variază în lungul cursului şi sezonier.

Pe unul sau ambele maluri ale fluviului se formează numeroase lunci inundabile care se întind pe distanţe mari.

În albia majoră există numeroase lacuri şi bălţi care au legătură permanentă sau temporară cu fluviul.

La vărsare în mările închise fluviile formează delte (Dunărea, Volga, Nilul) iar în mările deschise, cu maree, formează estuare (Sena, Amazon, Obi)

Potamoplanctonul fluviilor este bogat şi cuprinde specii autohtone şi specii alohtone aduse de afluenţi sau venite din lacurile adiacente în momentul scăderii apelor. Compoziţia în specii a planctonului este caracteristică unui anumit fluviu, dar numărul de specii şi densitatea acestora variază în lungul fluviului în funcţie de

zona geografică,

ezon,

natura chimică a substratului,

natura vegetaţiei malului,

de cantitatea de substanţă organică,

de numărul de specii şi densitatea organismelor planctonice aduse de afluenţi.

Fluviile mai vechi au un plancton mai bogat atât cantitativ cât şi calitativ datorită adaptării într-o perioadă mai lungă de timp la condiţiile locale specifice. Densitatea planctonului depinde şi de variaţiile hidrologice ale fluviului dar şi de cantitatea şi de spectrul trofic al populaţiilor de peşti care trăiesc în acest ecosistem. Biodebitul fluviilor este ridicat şi prin aceasta contribuie la creşterea productivităţii biologice a marilor în care se varsă. Astfel, fluviul Volga varsă în Marea Caspică anual circa 500.000 tone de biomasă bacteriană, 1.000.000 tone de fitoplancton, 40.000 tone de zooplancton. Această cantitate de peste 1,5 milioane tone de biomasă

conţine peste 300.000 tone de azot şi 16.000 tone de fosfor (Jadin, 1962, citat de Pricope,2000).

Organismele

bentonice

formează

biocenoze

caracteristice

în

lungul

fluviilor în funcţie de natura substratului albiei şi de viteza curentului:

1. Biocenoza de nisip este mai restrânsă ca extindere, cantonată în cursul superior al fluviilor şi are o dezvoltare lentă datorită instabilităţii substratului. Bentofauna este formată din specii de

chironomide,

miside şi

gamaride.

Uneori această biocenoză are un număr mare de indivizi pe unitatea de suprafaţă. De exemplu, în Elba în sectorul Hamburg s-a constatat peste 300.000 de indivizi de Tubifex şi peste 75.000 de indivizi de Sphaerium/m 2 (Pora şi Oros, 1974).

2. Biocenoza de argilă are o extindere limitată şi cuprinde organisme care sapă galerii în malurile fluviului. Bentofauna este formată din

chironomide,

crustacei şi unele specii de

moluşte.

3. Biocenoza de mâl este cantonată în cursul inferior şi cuprinde specii puţin pretenţioase faţă de oxigen cu densităţi mari. Bentofauna este formată din specii de

viermi,

amfipode,

moluşte bivalve (Unio, Anodonta, Pisidium) şi constituie principala sursă de hrană pentru peştii bentonici.

4. Biocenoza tufişurilor de plante are un caracter limnofil. Este formată din :

plante prezente şi în lacuri,

forme planctonice,

larve de insecte.

Fauna fitofilă găseşte în aceste zone cantităţăţi mari de hrană, iar unele specii de peşti (bibanul, ocheana) îşi desfăşoară aici reproducerea.

Deltele şi estuarele constituie zone de amestec a faunei dulcicole şi marine. Aceste zone sunt locurile de unde peştii migratori intră în fluvii pentru reproducere şi hrănire şi se întorc pentru hrănire sau iernare. Ihtiofauna fluviilor deşi are unele trăsături comune zonei geografice este totuşi caracteristica unui anumit fluviu. Astfel,

pentru Amur sunt caracteristice:

plătica albă, plătica neagră, şalăul golian şi avatul;

pentru Rin:

somonul (Salmo salar) şi

scrumbia oceanică (Alosa vulgaris);

pentru Dunăre sunt considerate caracteristice speciile de:

fusar (Aspro streber),

pietrar (Aspro zingel),

răspăr (Acerina cernua),

cega (Acipenser ruthenus),

dunăriţa (Sabanejewia bulgarica).