Sunteți pe pagina 1din 7

GRUP SCOLAR INDUSTRIAL „CONTANTIN BRANCUSI”

Profesor: MIRCIOAGA NECTARA


Clasa: a IX-a C- Liceu –filiera tehnologica
Disciplina: METODE PRACTICE DE INVESTIGARE A ECOSISTEMELOR
Unitatea de învăţare: INVESTIGAREA CANTITATIVĂ A POPULAŢIILOR BIOCENOZELOR
Lecţia: Indice de semnificatie ecologica
Tipul lecţiei: mixtă
Durata lectiei: 1 oră
Loc de desfăşurare: Laborator de chimie

PROIECT DIDACTIC

I. CONŢINUT TEMATIC
1. Notiuni generale: enumerarea metodelor de investigare a populatiilor biocenozelor.
2. Definirea indicelui de semnificatie ecologica.
3. Prezentarea exemplelor de utilizare a acestei metode pentru insusirea cunostiintelor.
II. COMPETENŢE SPECIFICE
1.Descrie modul cum se pot investiga ecosistemele.
2. Descrierea modul de investigare cu ajutorul indicelui de semnificatie ecologica.
3. Identifică modul in care acesta poate fi folosit.
4. Coreleaza metodele de investigare a ecosistemelor pentru a descrie o biocenoza.
III. OBIECTIVE OPERATIONALE
O1: Identificarea metodelor de investigare.
O2: Descrierea modului de investigare.
O3: Utilizarea indicelui de semnificatie ecologica.
IV. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
A1- exerciţii de identificare a metodelor de investigare;
A2 - exerciţii de utilizare a acestor metode;
V. STRATEGII DIDACTICE
1. Metode didactice: expunerea, conversaţia euristică, observarea dirijată, analiza comparativă,
problematizarea, exerciţiul, experiment.
2. Mijloace de învăţământ: fise de lucru.
3. Forme de organizare a învăţării: activitate frontală, activitate individuală.

1
VI. STRUCTURA LECŢIEI

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE


FORME DE

TIMP
Nr. ETAPELE
ACTIVITATE ACTIVITATE ORGANIZARE EVALUARE
crt. LECŢIEI
DESFĂŞURATĂ DE DESFĂŞURATĂ DE A ÎNVĂŢĂRII METODE MIJLOACE
PROFESOR ELEVI
        
- salutul, scurtă conversaţie  condiţiile
de acomodare, verificarea - răspund solicitărilor activitate frontală  conversaţia materiale şi Observaţia
Organizarea
1. prezenţei, anunţarea profesorului. 5’  dialogul ambientale din curentă
clasei activităţii ce urmează a se laborator sistematică
desfăşura.
* verifică nivelul de - îşi concentrează
cunoştinţe dobândite în lecţia atenţia asupra activităţii activitate frontală  conversaţia Examinare
anterioară prin adresarea din clasă. euristică orală
următoarelor întrebări: - răspund la întrebările
Verificarea  Definiţi ecosistemul. profesorului:  problematizarea Observaţia
cunoştinţelor  Prin ce se caracterizeaza  definesc ecosistemul;  fise de lucru curentă
2. activitate
10’ sistematică
din lecţia un ecosistem?  caracterizeaza  analiza
precedentă Ce reprezinta biotopul si ecosistemul individuală comparativă
biocenoza?.  definesc biotopul si
* distribuie fise de lucru. biocenoza;  observaţia
- stabileşte împreună cu - analizează cu atenţie dirijată
elevii răspunsurile corecte. răspunsurile corecte.  explicaţia
3. Transmiterea/ - captează interesul elevilor - sunt atenţi la noţiunile 25’  caiete de Observaţia
asimilarea pentru lecţia nouă. predate; activitate frontală  conversaţia notiţe curentă
noilor - anunţă titlul lecţiei şi redescoperă conduşi de  observarea sistematică
cunoştinţe obiectivele urmărite. profesor cunoştinţe dirijată a elevilor
- enumera metodele clasice dobândite la alte  învăţarea prin
de investigare (temperatura, discipline; descoperire Examinare
ph) - iau notiţe. orală
- prezintă şi analizează alte - urmăresc prezentarea  explicaţia
metode cu ajutorul carora profesorului
pot care pot fi investigate - colaborează cu  analiza
ecosistemele. profesorul. comparativă
-defineste Lista
florofaunistica, Frecventa,
abundenta relativa,
dominanta in biomasa si
2
dominanta numerica si
indicele de semnificatie
ecologica.
- prezinta fisa de lucru

Fixarea şi  dialogul  caiete de notiţe Examinare


consolidarea - verifică prin întrebări - se concentrează şi  conversaţia orală
frontale modul de receptare răspund la întrebări activitate frontală  explicaţia Observarea
conţinuturilor
4. a noilor cunoştinţe 5’  observarea curentă
predate. -Completeaza fisele de lucru sistematică
dirijată
Realizarea
conexiunii
inverse
- face aprecieri asupra - sunt atenţi la
lecţiei. aprecierile profesorului Observaţia
Încheierea - evidenţiază elevii activi şi aşteaptă cu activitate frontală  expunerea curentă
5. 5’
activităţii acordă note, le motivează nerăbdare notele  explicaţia  catalog sistematică a
- îşi manifestă deschis  conversaţia elevilor
şi liber părerea

3
VII. EVALUARE

FISA DE LUCRU

Completati in spatiile libere metodele de investigare a ecosistemelor:

Clasice

Metode

Modern
e

4
Barem
Clasice: Temperatura, pH
Moderne:
1.Lista floro-faunistică
2. Frecvenţa
3. Abundenţa relativă
4. Dominanţa numerică
5. Dominanţa în biomasă
6. Indicele de semnificaţie ecologică
7. Indicele de afinitate cenotică
8. Constanţa

5
AUTOEVALUARE

1. Într-o pădure de fag se fac observaţii timp de 2 ore zilnic, în 3 zile din sezoane diferite. Raportul
observaţiei, dupa terminarea investigaţiilor se prezintă astfel:
-ziua 1: 5 indivizi de mierlă, 10 indivizi de piţigoi mare, 3 indivizi de uliu-şoricar şi
14 indivizi de vrabie;
- ziua 2: 4 indivizi de piţigoi albastru, 6 indivizi de mierlă si 5 indivizi de ticlan;
-ziua 3: 10 indivizi de vrabie şi 4 indivizi de mierlă;
Se cere să se determine: a) frecvenţa speciilor de vrabie şi piţigoi mare
b) abundenţa relativă a uliului-şoricar

2. În colana A sunt enumeraţi indicii biocenozei, iar în coloana B sunt definiţi.


Scrieţi asocierea corectă dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzatoare din coloana B.

A B

1.Abundenţa relativă a )Raportul dintre numărul de probe conţinând specia dată şi


numărul total de probe adunate în acelaşi timp.
2.Frecvenţa b)Exprimă influenţa uneia sau a mai multor specii asupra structurii
şi funcţionării biocenozei.
3.Constanţa c)Raportul dintre numărul sau masa indivizilor unei specii faţă de
ale celorlalte specii dintr-o probă sau din totalul probelor adunate în
acelaşi timp.
4.Dominanţa d)Se exprimă de obicei in funcţie de frecvenţă.

3. Completaţi spaţiile libere :

Frecvenţa unei specii, este raportul dintre numarul de probe conţinând …(1)…… data şi numărul…
(2)………….de probe adunate în acelaşi timp.
Indicii se folosesc pentru a exprima unele raporturi …(3)………..între speciile unei biomase, sau a
exprima unele relaţii de grup între …(4)……….unei biomase.

Se acorda un punct din oficiu

6
BAREM

1 2/3; 3/32 1p

2 2-a, 1-c, 3- d, 4-b 4p

1-specia, 2 total, 3-numerice, 4 -indivizi 4p

Pentru raspuns corect se acorda punctaj maxim. Se acorda 1 punct din oficiu.

IT / CD O1 O2 O3

IT1 

IT2 

IT3 

IT4 

CS% 25% 50% 25%

Bibliografie

1. Găldean N., Staicu G., Rusti D. - Ecologie şi protecţia mediului, clasa a XII a,
Editura economică preuniversitaria, 2002
2. Fabian Ana, Onaca R, - Ecologie Aplicată, Casa de Editură Sarmis Cluj-
Napoca, 1999
3. Mohan Gh, Ardelean A. – Ecologie şi protecţia mediului, Ed. SCAIUL,
Bucureşti, 1993