Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

(Schiţă)

Şcoala: CSEI Brăila

Data: 4.12.2012

Clasa: a Va A (d.m.s.)

Profesor: Pănoiu Mariana Jenica

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii

Disciplina : Cum să creştem sănătoşi (opţional)

Unitatea de învăţare: Noţiuni de igienă personală

Subiectul : Importanţa igienei pentru sănătate

Tipul lecţiei: Predare - invăţare

Obiective de referinţă:

2.1.- să recunoască comportamentele sănătoase şi comportamentele de risc;


2.3. - să aplice corect normele igienico-sanitare;
2.4.- să identifice rolul activităţii fizice şi al odihnei în menţinerea sănătăţii;
Obiective opraţionale:
O1 – să descopere regulile de igienă folosind suport imaginistic;
O2 – să explice conţinutul unor proverbe date;
O3 – să enumere acţiuni de igienizare a îmbrăcămintei şi încălţămintei;
Obiective psiho-motrice:
- Respectarea poziţiei corecte în bancă;
- Scrierea ordonată la tablă şi în caiete;
- Conformarea la ritmul antrenant de lucru;
Obiective afective:
- Participarea cu plăcere la desfăşurarea orei;
- Manifestarea interesului faţă de activitatea desfăşurată;
- Adoptarea unui comportament adecvat în relaţiile cu colegii de grup.
Strategia didactică:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, învăţarea prin descoperire, jocul didactic, munca
independentă;
b) Mijloace de învăţământ: planşe (imagini),fişe de lucru, fişe de evaluare;
c) Forme de organizare: frontal, individual.
Bibliografie :
Programa -proiect pentru disciplina opţională “Cum să creştem sănătoşi”, avizată de ISJ Brăila;
Strunga , C.- ‘’Evaluarea şcolarǎ’’, 1999
Todor, V.& colab – “ Metodica predării biologiei la clasele V-VIII” , E.D.P.,Bucureşti, 1982

Desfăşurarea lecţiei:
I. Moment organizatoric:
Se pregăteşte materialul didactic şi se asigură condiţiile optime desfăşurării activităţii didactice.
II. Captarea atenţiei:
Se dezlegă ghicitoarea:
“În mici tuburi se găseşte
Dinţii bine îi albeşte
Şi de carii ne păzeşte”
III. Anunţarea temei şi a obiectivelor:
Se anunţă şi se notează la tablă titlul lecţiei “Importanţa igienei pentru sănătate”.

IV. Dirijarea învăţării:

Se prezintă imagini (planşe). Elevii observă imaginile şi răspund la întrebări, stabilind regulile de igienă care se
notează la tablă şi în caiete.
Se notează şi se explică cu ajutorul elevilor proverbele: „Curăţenia este mama sănătăţii”, „Sănătatea este cea
mai mare bogăţie” şi „Unde nu intră soarele pe fereastră, intră doctorul pe uşă”. Se specifică importanţa
igienei personale pentru menţinerea sănătăţii.
V. Obţinerea performanţei şi asigurarea transferului
Elevii rezolvă independent sarcinile fişei (Anexa 1). Verificarea se face oral.
VI. Evaluarea
Rezolvarea independentă a itemilor din fişa de evaluare (Anexa 2).
VII. Încheierea activităţii
Aprecierea şi notarea elevilor.
ANEXA 1
FIŞĂ DE LUCRU
1.Notează cu X imaginile care reprezintă reguli de igienă zilnice.

2. Enumeră regulile de igienă reprezentate în imaginile de mai sus:


....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ANEXA 2
FIŞĂ DE EVALUARE
1. Încercuieşte imaginile care reprezintǎ obiecte pe care le folosim:
 pentru îngrijirea dinţilor

 pentru îngrijirea pǎrului

 pentru îngrijirea corpului

2.Numeşte situaţiile în care este obligatorie spălarea mâinilor şi pune un X sub


imagine.

3. Uneşte imaginile corespunzătoare după model: