Sunteți pe pagina 1din 21

REGULAMENTUL

de atestare a cadrelor didactice


din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică.

Sesiune de formare republicană


Program de formare a specialiștilor responsabili de atestare

29 octombrie 2020

Formator: Daniela State,


grad didactic superior
Anexa nr. 10
la Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general,
profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică

Proba practică – prezentarea produsului/


proiectului din practica educațională
pentru conferirea/ confirmarea
gradelor didactice unu și superior

Proba practică – prezentarea produsului/ proiectului de succes din practica educațională. Concept. Conținut. Evaluare
Proba practică –
prezentarea produsului/ proiectului de succes din practica
educațională. Concept. Conținut. Evaluare.

• este destinat pentru conferirea/ confirmarea gradelor


didactice I și superior

• cadrul didactic elaborează și implementează un


produs ce reprezintă performanta la nivel local,
raional sau național (în funcție de gradul didactic solicitat).

PRODUS - rezultat final al unui proces educațional sau de creație; rezultat al


unui complex de fenomene sau de acțiuni în realizarea obiectivelor educației.

Proba practică – prezentarea produsului/ proiectului de succes din practica educațională. Concept. Conținut. Evaluare
Pentru susținerea publică, cadrul didactic realizează o prezentare (cu ajutorul unui
instrument accesibil la vizualizare, de ex.: Power Point/ Prezi), cu o durată de aproximativ 15
min., în care va expune produsul dat, respectând elementele de structură în redarea esențelor unei
practici educaționale de succes. Cadrul didactic poate alege unul din produsele prezentate în
anexa 10 din Regulamentul de Atestare.

Conferirea/ confirmarea Conferirea/ confirmarea


gradului didactic I (implicare la nivel de instituție, gradului didactic superior (implicare la nivel
raional /municipal) național)
 
1. Proiect educațional elaborat și 1. Proiect educațional elaborat și
implementat în instituție/ implementat la nivel național (în
comunitate (în consens cu disciplina consens cu disciplina la care se
la care se atestează). atestează).
 
Exemple: La disciplina Istorie – „Străzile din Exemple: La disciplina Educație pentru societate –
localitate povestesc”; la Limba română – Competiție de dezbateri – „Tinerii pot face
„Comunicarea în acțiune”, la Fizică – schimbarea”; la Limba străină – „Modalități de
„Valorificarea surselor de energie de alternativă”, organizare a comunicării eficiente fără bariere”, la
la Educația fizică – „Explorarea potențialului Chimie – „Utilizarea jocurilor didactice digitale la
motric în activități educaționale și cotidiene” etc. lecțiile de chimie” etc.

Proba practică – prezentarea produsului/ proiectului de succes din practica educațională. Concept. Conținut. Evaluare
Pentru susținerea publică, cadrul didactic realizează o prezentare (cu ajutorul unui
instrument accesibil la vizualizare, de ex.: Power Point/ Prezi), cu o durată de aproximativ 15
min., în care va expune produsul dat, respectând elementele de structură în redarea esențelor unei
practici educaționale de succes. Cadrul didactic poate alege unul din produsele prezentate în
anexa 10 din Regulamentul de Atestare.

Conferirea/ confirmarea Conferirea/ confirmarea


gradului didactic I (implicare la nivel de gradului didactic superior (implicare la
instituție, raional /municipal) nivel național)
 
2. Metodologie de formare a 2. Metodologie de formare a
anumitor competențe, anumitor competențe, elaborată
valorificată de către candidat (în de către candidat (în consens cu
consens cu disciplina la care se disciplina la care se atestează).
atestează).
 Exemple:
„Repere metodologice privind
Exemple: „Instrumente online utile în organizarea procesului educațional de
condițiile învățării la distanță la matematică” dezvoltare a competențelor digitale la lecțiile
etc. de biologie” etc.

Proba practică – prezentarea produsului/ proiectului de succes din practica educațională. Concept. Conținut. Evaluare
Exemple de produse care pot fi prezentate
Conferirea/ confirmarea Conferirea/ confirmarea
gradului didactic I gradului didactic superior
(implicare la nivel de instituție, raional /municipal) (implicare la nivel național) 
3. Materiale didactice elaborate, 3. Materiale didactice elaborate,
manuale, inclusiv digitale și manuale, inclusiv digitale
aplicarea lor la clasă/ în cadrul aprobate de către minister sau în
activităților psihopedagogice sau cadrul unei catedre de specialitate
de grup. și propuse spre implementare în
școli.
Exemple: „Culegere de probleme rezolvate la  
chimie”; „Materiale complimentare pentru Exemple: Manuale, ghiduri și alte materiale
elevi”; „Manual elaborat de elevi” etc. didactice elaborate conform curriculumului
aprobat de MECC.

Proba practică – prezentarea produsului/ proiectului de succes din practica educațională. Concept. Conținut. Evaluare
Exemple de produse care pot fi prezentate
Conferirea/ confirmarea Conferirea/ confirmarea
gradului didactic I gradului didactic superior
(implicare la nivel de instituție, raional /municipal) (implicare la nivel național) 
4. Curriculum la decizia 4. Curriculum la decizia
instituției, aprobat de Consiliul instituției, aprobat de Consiliul
Profesoral al Instituției de Național de Curriculum
Învățământ sau la nivel de OLSDI (prezentarea contribuției proprii).
și propus spre aprobare în CNC
(prezentarea contribuției proprii).
Exemple: Curriculum elaborat la disciplinele Exemple: Curriculum elaborat la disciplinele
opționale și vocaționale. opționale și vocaționale (autor, coautor).

Proba practică – prezentarea produsului/ proiectului de succes din practica educațională. Concept. Conținut. Evaluare
Exemple de produse care pot fi prezentate

Conferirea/ confirmarea Conferirea/ confirmarea


gradului didactic I gradului didactic superior
(implicare la nivel de instituție, raional /municipal) (implicare la nivel național) 
5. Strategie de predare/ 5. Strategie de predare/ învățare/
învățare/ evaluare cu elemente evaluare, inclusiv cu
de TIC, aprobată de o catedră de valorificarea TIC, elaborată în
specialitate și valorificată la cadrul unui grup de lucru aprobat
clasă. de către minister și propusă spre
implementare în școli.
Exemple: – „Utilizarea strategiilor specifice  Exemple: - „Strategii de utilizare eficientă a
condițiilor învățării mixte/ la distanță”, TIC în educație”, Valorificarea instrumentelor
„Tehnologiile informatice în serviciul TIC în dezvoltarea competenței de investigare
învățării chimiei” etc. a proceselor biologice la liceeni” etc.

Proba practică – prezentarea produsului/ proiectului de succes din practica educațională. Concept. Conținut. Evaluare
Exemple de produse care pot fi prezentate

Conferirea/ confirmarea Conferirea/ confirmarea


gradului didactic I gradului didactic superior
(implicare la nivel de instituție, raional /municipal) (implicare la nivel național) 
6. Program specific de lucru cu 6. Program specific de lucru cu
elevii dotați/ cu CES etc. elevii dotați/ cu CES etc., elaborat
elaborat în cadrul unui grup de în cadrul unui grup de lucru
lucru (aprobat de către instituție, (aprobat de către minister) și
OLSDI) și propus spre propus spre implementare în școli.
implementare în școli.
Exemple: „Repere pentru un Program de
activitate cu copiii dotați”, „Școala viitorilor
Exemple: „Ghid de implementare a unui olimpici”, „Repere pentru valorificarea
Plan educațional individualizat în instituția multiplelor inteligențe ale copilului” etc.
școlară”, „Incluziunea elevilor cu CES în
școlile din comunitate”etc.

Proba practică – prezentarea produsului/ proiectului de succes din practica educațională. Concept. Conținut. Evaluare
Exemple de produse care pot fi prezentate
Conferirea/ confirmarea Conferirea/ confirmarea
gradului didactic I gradului didactic superior
(implicare la nivel de instituție, raional (implicare la nivel național) 
/municipal)
7. Activități transdisciplinare 7. Set de activități
și modalități eficiente de transdisciplinare, prezentarea
dezvoltare a competențelor cu modelului propriu de soluționare a
caracter integrator. unei probleme didactice.
 
Exemple: „Anotimpurile” (cl. IV); Exemple: „Descoperă Moldova” (cl. VII-XI);
„Protejăm natura”; „O altfel de zi la „Decada sănătății”, „Activizarea
școală” potențialului creativ al elevilor cu deficiențe
de învățare” etc.

Proba practică – prezentarea produsului/ proiectului de succes din practica educațională. Concept. Conținut. Evaluare
Exemple de produse care pot fi prezentate
Conferirea/ confirmarea Conferirea/ confirmarea
gradului didactic I gradului didactic superior
(implicare la nivel de instituție, raional (implicare la nivel național) 
/municipal)
8. Program de valorificare a 8. Program de valorificare a
rezultatelor formării continue formării continue și a
și a dezvoltării profesionale în dezvoltării profesionale în
activitatea cu elevii. activitatea cu profesorii la nivel de
raion/ regiune.
Exemple: „Dezvoltarea competențelor Exemple: „Modalități de consolidare a
digitale la elevi și cadre didactice” etc. parteneriatului elev-profesor și elev-elev”
etc.

Proba practică – prezentarea produsului/ proiectului de succes din practica educațională. Concept. Conținut. Evaluare
Exemple de produse care pot fi prezentate
Conferirea/ confirmarea Conferirea/ confirmarea
gradului didactic I gradului didactic superior
(implicare la nivel de instituție, raional /municipal) (implicare la nivel național) 
9. Program de creare a stării de 9. Program/ Strategie de creare
bine la elevi și cadre didactice, la a stării de bine la elevi și cadre
nivelul instituției de învățământ. didactice, la nivel de raion/
regiune etc.
Exemple: „Program de dezvoltare a culturii
încrederii în școală” etc.
 Exemple: „Competențe și abilități pentru o
stare de bine autentică în școala
contemporană”

Proba practică – prezentarea produsului/ proiectului de succes din practica educațională. Concept. Conținut. Evaluare
Exemple de produse care pot fi prezentate
Conferirea/ confirmarea Conferirea/ confirmarea
gradului didactic I gradului didactic superior
(implicare la nivel de instituție, raional (implicare la nivel național) 
/municipal)
10. Cercetare pedagogică/ 10. Cercetare aplicativă, privind
psihopedagogică cu nivel elaborarea unei metodologii, regulament,
acțional, aplicativ etc. unor repere metodice, ghiduri
metodologice, instrucțiuni, elaborate în
cadrul unui grup de lucru la nivel de
minister, OLSDI, ANACEC, instituție
Exemple: La disciplina Fizica – superioară de învățământ.
„Fenomene capilare în viața cotidiană și în Exemple: „Autoevaluarea și evaluarea
tehnică” etc. reciprocă – instrumente de feedback
constructiv” etc.

Proba practică – prezentarea produsului/ proiectului de succes din practica educațională. Concept. Conținut. Evaluare
Exemple de produse care pot fi prezentate

Conferirea/ confirmarea Conferirea/ confirmarea


gradului didactic I gradului didactic superior
(implicare la nivel de instituție, raional /municipal) (implicare la nivel național) 
11. Suport didactic propus în 11. Suport didactic propus în
activitatea de formare continuă activitatea de formare continuă
cu profesorii, la nivel de cu profesorii, la nivel de
instituție. raion/regiune sau național.
Exemple: „Dezvoltarea profesionala a  Exemple: „Dezvoltarea competențelor
cadrelor didactice prin activități de necesare cadrelor didactice pentru
mentorat” etc. implementarea învățării mixte” etc.

Proba practică – prezentarea produsului/ proiectului de succes din practica educațională. Concept. Conținut. Evaluare
Exemple de produse care pot fi prezentate

Conferirea/ confirmarea Conferirea/ confirmarea


gradului didactic I gradului didactic superior
(implicare la nivel de instituție, raional /municipal) (implicare la nivel național) 
12. Proiect de parteneriat 12. Proiect de parteneriat
educațional cu tematica specifică educațional cu tematica specifică
disciplinei la care se atestează, disciplinei la care se atestează,
elaborat și implementat în elaborat și implementat, la nivel
instituție/ comunitate. de raion/regiune sau național.
Exemple: „Lecții de viață la muzeul din Exemple: „Dezvoltăm abilitățile
comunitate” etc. antreprenoriale la elevi” etc.

Proba practică – prezentarea produsului/ proiectului de succes din practica educațională. Concept. Conținut. Evaluare
Exemple de produse care pot fi prezentate
Conferirea/ confirmarea Conferirea/ confirmarea
gradului didactic I gradului didactic superior
(implicare la nivel de instituție, raional /municipal) (implicare la nivel național) 

13. Documente de politici


educaționale elaborat și implementat,
la nivel de raion/regiune sau național.
 Exemple: „Reforma evaluării și a examinării:
 realizări, probleme și strategii”, „Asigurarea unei
dezvoltări durabile a sistemului de învăţământ” etc.

Notă.
Cadrul didactic poate modifica titlul produsului, respectând următoarele criterii:
1. promovează valori autentice ale educației contemporane;
2. se referă la disciplina la care se atestează;
3. propune soluții concrete și valorifică aspecte ale legislației în vigoare.

Proba practică – prezentarea produsului/ proiectului de succes din practica educațională. Concept. Conținut. Evaluare
Elemente de structură a proiectului:
1. Argument/ Descrierea problemei și motivarea necesității schimbării - (un slide).
2. Scop și obiective SMART (Specifice, Măsurabile, posibil de Atins, Realiste,
încadrate în Timp) - (un slide).
3. Planul de acțiuni implementat (Ce? Când? Cum? Responsabil, resurse) – (2-3
slide-uri)
4. Rezultate cantitative și calitative obținute/impactul practicii educaționale de
succes - (2-3 slide-uri).
5. Asigurarea durabilității schimbărilor inițiate - (un slid).
6. Diseminarea rezultatelor prin prezentări, publicații, formări la nivel de instituție/
raion/ municipiu/ republică (la liberă alegere) 0- (2 slide-uri)

Proba practică – prezentarea produsului/ proiectului de succes din practica educațională. Concept. Conținut. Evaluare
PROCEDURA DE SUSȚINERE A PROBEI PRACTICE
- promovarea produsului/ proiectului de succes
din practica educațională:

1. Proba practică se va susține oral (în format online sau clasic).


2. Se acordă 15 minute fiecărui candidat pentru realizarea
prezentării.
3. Comisia va oferi, după caz,
întrebări de precizare sau de
valorificare a experienței
cadrului didactic.

4. Timpul alocat pentru


întrebări și răspunsuri nu va
depăși 5 minute.

Proba practică – prezentarea produsului/ proiectului de succes din practica educațională. Concept. Conținut. Evaluare
Grila de evaluare
Nr. Criteriile de evaluare Punctaj
acordat
1. Prezentarea publică PPT/ Prezi din 7-10 slide-uri (texte rezumative/ 0 -2 p.
esențializate, poze, scheme, tabele etc.)
2. Argumentarea necesității schimbării sau a soluționării problemei. 0-2 p.

3. Formularea scopului și a obiectivelor SMART. 0-2 p.


4. Demonstrarea impactului asupra procesului educațional 0-2 p.
5. Asigurarea durabilității schimbărilor inițiate/ diseminarea 0-1 p.
rezultatelor.
6. Răspunsuri argumentate la întrebări 0-1 p.
adiționale.

Proba practică – prezentarea produsului/ proiectului de succes din practica educațională. Concept. Conținut. Evaluare
Schema de convertire a punctajului
în calificative:
Interviul de evaluare a competențelor
profesionale se consideră promovat de cadrele didactice
care au acumulat 60% și mai mult din numărul total de
puncte și au obținut calificativele bine, foarte bine,
excelent.
 
 10 p. – excelent
 9 p. – 8 p. – foarte bine
 7 p. – 6 p. – bine
Proba practică – prezentarea produsului/ proiectului de succes din practica educațională. Concept. Conținut. Evaluare
Succese!

Proba practică – prezentarea produsului/ proiectului de succes din practica educațională. Concept. Conținut. Evaluare

S-ar putea să vă placă și