Sunteți pe pagina 1din 83

Gimnaziul Recea, raionul Strășeni

Masă rotundă în cadrul Comisiei


Metodice :„ Învățământ primar”

Data: 18.02.2019

TEMA: ASPECTE ALE


INTERDISCIPLINARITĂȚII,
PLURIDISCIPLINARITĂȚII ȘI
TRANSDISCIPLINARITĂȚII ÎN STUDIUL
DISCIPLINEI LIMBA ȘI LITERATURA
ROMÂNĂ ÎN CLASELE PRIMARE
Realizat: Canțăr Eugenia
La finele acestei seminar veți fi capabili:
- să definiți conceptele de interdisciplinaritate,
pluridisciplinaritate și transdisciplinaritate;
- să faceți distincția între conceptele de
interdisciplinaritate, pluridisciplinaritate și
transdisciplinaritate;
- să determinați importanța predării disciplinei
limba și literatura română în viziune inter-, pluri- și
transdisciplinară;
- să elaborați activități integrate, bazate pe
legătura inter-, pluri- și transdisciplinară.
- să elaborați proiecte didactice, realizînd
conexiunile inter-, pluri- și transdisciplinare.
1. Callo T., Ghicov A., Elemente transdisciplinare în predare, Ghid
metodologic pentru formarea cadrelor didactice în învăţămîntul
preuniversitar. Chișinău: Editura Ştiinţa, 2007.
2. Cartaleanu T. Didactica studiului integrat al limbii și literaturii
române în gimnaziu. Chișinău: 2014.
3. Ciolan, L. Învățarea integrată: fundamente pentru un curriculum
transdisciplinar. Iași: Editura Polirom, 2008.
4. Crăciun C. Metodica predării limbi și literaturii române în gimnaziu
și liceu. Deva: Editura Emia, 2004.
5. Ilie E. Didactica limbii și literaturii române. București: Editura
Polirom, 2014.
6. Şchiopu C. Interdisciplinaritate, pluridisciplinaritate şi
transdisciplinaritate la studiul literaturii. Revista “Limba română”,
Nr.9-10, 2011, p.163.
4.http://transdisciplinar.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=47
875&folderId=105570&name=DLFE-4419.pdf
5.http://ru.scribd.com/doc/43189640/Transdisciplinaritatea-o-noua-
abordare-a-situațiilor.
Nici o disciplină de învăţămînt
nu constituie un domeniu închis.
Succesul în activitatea elevilor
este posibil, numai dacă aceştia
PLAN: pot să coreleze interdisciplinar
informaţiile obţinute din lecţii.

1. Repere conceptuale ale studiului integrat al


limbii și literaturii române.
2. Studiul disciplinei limba și literatura română
în viziunea inter-, pluridisciplinarității și
transdisciplinarității.
3. Formarea competenței comunicative sub
aspectul inter-, pluri- și transdisciplinarității
în cadrul disciplinei limba și literatura
română în clasele primare.
 1.Completaţi tabela în cheia tehnicii Harta
obstacolelor.
 În rubrica din stînga notăm problema, în cea
din mijloc ce cunoaștem despre problemă,
iar pe cea din dreapta se fixează blocajele.

Problema Ce cunoaștem? Obstacolele

Studiul integrat al
disciplinei Limba
și literatura
română.
 Noţiunea de curriculum integrat nu este tocmai
nouă. Înţelesul modern al conceptului a fost
anticipat încă de la 1700 de către J. J.
Rousseau.
 La începutul anilor 1900, s-a făcut simţit
curentul progresivist în educaţie, care,
sintetizînd ideile unor autori precum Froebel şi
Horace a mai făcut un pas către ceea ce
numim abordare integrată a curriculumului.
 Posibilitatea integrării diferitelor aspecte ale
cunoașterii este o provocare asupra căreia
cercetătorii s-au oprit cu insistență în ultimii
ani, deși nu se poate spune că această idee
este tocmai recentă. Cercetările de acest fel
își fac simțită prezența și în educație, unde
printre conceptele cele mai discutate, se află
integrarea curriculumului, predarea/învățarea
tematică și interdisciplinaritatea,
pluridisciplinaritatea, transdisciplinaritatea
etc.
 Din punct de vedere curricular, J. Y. Boyer
(cf. Legendre, 1993, p. 732) susține că
integrarea înseamnă organizarea, punerea în
relație a disciplinelor școlare, cu scopul de a
evita izolarea lor tradițională; integrarea mai
înseamnă ”procesul și rezultatul procesului
prin care elevul interpretează materia care
este transmisă pornind de la experiența sa
de viață și de la cunoștințele pe care deja și
le-a însușit”.
 O bună parte a literaturii de specialitate
utilizează ca sinonime conceptele de
curriculum integrat și curriculum
interdisciplinar. H.H. Jacobs (1989, p.8)
definește interdisciplinaritatea ca pe ”o
viziune asupra cunoașterii și o abordare a
curriculumului care aplică în mod conștient
metodologia și limbajul din mai multe
discipline pentru a examina o temă centrală
sau o experiență”.
 Cercetătorul Lucian Ciolan susține că: ”un
curriculum integrat presupune crearea de
conexiuni semnificative între teme sau
competențe care sunt de regulă formate, în
interiorul diferitelor discipline. Aceste teme
sau competențe au o puternică legătură cu
viața cotidiană a elevilor și își propun, direct
sau indirect, să contribuie la formarea unor
valori si atitudini. Aplicându-se în predarea
integrată a conținuturilor curriculare de limbă
și literatură română, putem constata o
îmbunătățire a procesului de predare-învățare-
evaluare a disciplinei respective în clasele
primare” [Ciolan, 2014, p.25 ].
 Dezvoltarea personală si socială a individului
prin educație trebuie sa se producă mai ales în
contexte integrate (inter-, multi- sau
transdisciplinare), concretizate in temele
cross-curriculare.”
• combinarea discilinelor;
• centrarea pe activități integrate în tipul
proiectelor;

• relații între concepte, fenomene și procese din


domenii diferite;
• corelarea rezultatelor învățării cu situațiile din viața
cotidiană;

• unitățile tematice, conceptele sau problemele ca


principii organizatoare ale curriculumului;
• flexibilitatea în gestionarea timpului școlar și gruparea
elevilor.
 Curriculumul integrat este prezentat astfel,
încât traversează barierele obiectelor de
studiu, și are drept scop să se centreze pe
ariile mai largi de studiu.
 Predarea şi învăţarea sunt văzute într-o
perspectivă holistică, reflectând lumina reală,
care este interactivă.
 Integrarea are mai multe nivele; aceste nivele
despre care vom vorbi în continuare pot fi
privite ca paşi spre transdisciplinaritate.
 În școala națională, în Republica Moldova, limba
și literatura română apare ca o disciplină
integrată din anii ‘90, mai pronunțat prin
elaborarea curriculumului național (2000) și a
manualelor de generație nouă, venind în locul a
două discipline – limba română și citirea, fiecare
cu programa, manualul și evaluarea proprie.
 Vlad Pâslaru menționează ”disciplina școlară
Limba și literatura română, din momentul în care
a fost denumită astfel odată cu implementarea
termenului curriculum, este o disciplină nouă,
întemeiată pe conceptul de educație lingvistică,
și educație literar-artistică” [Pâslaru Vl.,
Introducere în teoria educației literar-artistice,
2013, p.18].
• Noua paradigmă a acestei discipline presupune
studiul integrat al celor 3 module: al limbii, al
comunicării și al literaturii.
 Adaptarea unei noi variante de curriculum Limba și
literatura română la finalitățile educației lingvistice și
literar-artistice insistă în continuare asupra
extinderii aspectului funcțional-aplicativ - model ce
presupune studiul integrat al limbii, comunicării și
al textului literar.
 Curriculumul modernizat plasează accentul pe
modelul comunicativ-funcțional ce presupune
dezvoltarea integrală a capacităților ce vizează cele
patru deprinderi: înțelegerea după auz, vorbirea,
lectura și scrierea.
 Modelul funcțional al educației lingvistice și
literar-artistice îi prescrie învățătorului ce trebuie
să urmărească în procesul didactic vs. de
cunoștințele lingvistice și cele de teorie literară.
 Educația lingvistică și cea literar-artistică sunt
etape avansate de studiere a limbii și literaturii
române, orientate spre procesul de formare a
competențelor.
 Educația literar-artistică vine în cea mai strânsă
legătură posibilă cu educația lingvistică, din
moment ce lucrul pe text este de neconceput fără
etapa înțelegerii lui lingvistice [Cartaleanu, 2014,
p.25 ].
 Realizarea acestora este posibilă doar pe
baza textului literar/nonliterar, care profilează
și dezvoltă actualitatea de învățare a limbii
române pe coordonatele lingvistică,
comunicativă și literar-artistică.
 Predarea integrată a disciplinei Limba și
literatura română se face pe baza textelor
literare, întrucât astfel învățătorul poate
realiza lucrul asupra textului, semnificației
cuvintelor, îi poate familiariza în mod practic
cu unele concepte gramaticale.
 Integralizarea disciplinei școlare Limba și
literatura română presupune interacțiunea și
corelarea elementelor comunicative (lexeme,
unități gramaticale), procesele ce definesc
atât exprimarea orală, cât și exprimarea
scrisă, implicând funcțiile afectivă,
motivațională și atitudinală.
 Realizând predarea integrată a conținuturilor
curriculare la limba și literatura română,
constatăm o îmbunătățire a procesului de
predare-învățare-evaluare a disciplinei
respective în clasele primare.
a). CONCEPTUL DE INTERDISCIPLINARITATE
 Învăţământul primar cunoaşte o continuă
transformare şi renovare, în mod deosebit sub
aspectul conţinutului, metodologiei şi a
strategiei de lucru. Spiritul interdisciplinar,
pluridisciplinar și transdisciplinar în şcoala
primară poate fi considerat un indice al
procesului de modernizare. El înseamnă
viziune globală şi spirit de echipă.
 O tendinţă actuală ce se manifestă în procesul
educațional în clasele primare este
intredisciplinaritatea, pluridisciplinaritatea şi
transdisciplinaritatea ce reprezintă o
modalitate de organizare a conţinuturilor
învăţării, cu implicaţii asupra întregii strategii
de proiectare a conținuturilor din curriculumul
şcolar.
 Demersul practic al educației lingvistice și
literare în clasele primare este realizat integrat
și în viziune interdisciplinară, pluridisciplinară
și transdisciplinară.
INTERDISCIPLINARITA
TEA

PLURI
TRANS
DISCIPLI DEPĂŞESC
LIMITELE DISCIPLI
NARITATEA DISCIPLINEL NARITATEA
OR
 Ce este interdisciplinaritatea?
 Cum înțelegeți conceptul de
interdisciplinaritate?
Problema interdisciplinarităţii a preocupat filosofii şi
pedagogii încă din cele mai vechi timpuri: sofiştii greci,
Plinius, Comenius şi Leibnitz, iar la noi Spiru Haret, Iosif
Gabrea, G. Găvănescu şi, dintre pedagogi ai perioadei
contemporane, amintim pe G. Văideanu.

În opinia lui Gheorghe Văideanu, interdisciplinaritatea


„implică un anumit grad de integrare între diferitele
domenii ale cunoaşterii şi între diferite abordări, ca şi
utilizarea unui limbaj comun permiţând schimburi de
ordin conceptual şi metodologic”.

Interdisciplinaritatea este o formă a cooperării între


discipline diferite cu privire la o problematică a cărei
complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o
convergenţă şi o combinare prudentă a mai multor
puncte de vedere” [Cucoș, p.1996].
 În DEX conceptul de interdisciplinaritate este
explicat astfel: care aparține mai multor
discipline, care stabilește relații între ele,
care este fundamentat pe transferul de
concepte și metodologii între două sau mai
multe discipline.
 Integrarea interdisciplinară (prefixul -inter
înseamnă „între”) reprezintă o formă de
cooperare între discipline diferite, privind un
anumit proces, fenomen a cărui complexitate
poate fi explicată, demonstrată, rezolvată
numai prin acţiunea convergentă a mai
multor puncte de vedere.
 Conceptul de interdisciplinaritate poate fi explicat
şi precizat ca posibilitate de intersecţie a
informaţiilor din două sau mai multe domenii.
Interdisciplinaritatea, după A. Becleanu Iancu, ar
presupune “un proces de coordonare, unificare și
codificare unitară a disciplinelor ştiinţifice
contemporane, caracteristice actualei etape de
dezvoltare a cunoaşterii în care disciplina
păstrează autonomia, specialitatea şi
interdependenţa relativă şi, în acelaşi timp, se
integrează în sistemul global de cunoştinţe”.
- reprezintă o modalitate de - este o formă de cooperare
organizare a conţinuturilor între diferite discipline şi-l ajută
învăţării, cu implicaţii asupra pe elev în formarea unei imagini
întregii strategii de proiectare a unitare a realităţii, îi dezvoltă o
curriculumului. gândire integratoare.

- oferă o imagine unitară asupra - se impune ca o exigenţă a


fenomenelor şi proceselor lumii contemporane supusă
studiate în cadrul diferitelor schimbărilor, acumulărilor
discipline de învăţământ. cognitive în diferite domenii ale
cunoaşterii.
• Descoperirea adevărului în baza
sintezei a ceea ce este comun între
două sau mai multe discipline
şcolare.

• Zona comună a interdisciplinarităţii


se conţine la intersecţia obiectului a
două-trei discipline şcolare.

• Perspectiva interdisciplinară facilitează


elevului "formarea unei imagini unitare
asupra realităţii" şi dezvoltarea unei
"gândiri integratoare" (Stanciu, M.,
Reforma conţinuturilor învăţământului)
Predarea interdisciplinară pune accentul simultan
pe aspectele multiple ale dezvoltării elevului:

intelectuală

estetică emoţională,

fizică socială
 Ppreocupându-se de problema
interdisciplinarităţii la disciplina limba şi
literatura română, E. Doboş susţine că
învăţătorul „este acela care hotărăşte
realizarea practică a relaţiilor interdisciplinare
în cadrul lecţiei” [Doboș,p.13].
 Corelarea disciplinei Limba şi literatura
română cu alte discipline formează un
complex didactic unitar şi multifuncţional în
care se împletesc organic conţinuturile
lingvistice de fonetică, lexicologie şi
gramatică.
• Corelarea interdisciplinară se poate
realiza între disciplinele ce fac parte din
aceeași arie curriculară: Limbă și
comunicare.

• Corelarea interdisciplinară în treapta


învăţământului primar se poate realiza și
între disciplinele ce țin de diverse arii
curriculare:
 Corelarea interdisciplinară între disciplinele
ce fac parte din aceeași arie curriculară:
Limbă și comunicare, interdisciplinaritatea
se poate realiza din perspectiva
conţinuturilor lingvistice (de fonetică, de
lexicologie şi de gramatică) şi ale
conținuturilor literar-artistice.
 Textele literare din manualele şcolare pentru
clasele primare servesc drept suport pentru
corelarea conţinuturilor lingvistice de fonetică
(sunet, vocale, consoane, diftongi, silaba,
grupuri de sunete), de lexicologie (sensul
cuvintelor, sinonime, antonime, cuvinte cu sens
propriu şi figurat, mijloace artistice, comparaţia
şi personificarea) şi gramatică (verbul,
substantivul, adjectivul, acordul adjectivului cu
substantivul).
 Limba constituie un sistem de niveluri:
fonetică, lexicologie, morfologie, sintaxă și
textele literare şi ea trebuie studiată, ţinând
cont de interacţiunea tuturor acestor aspecte.
 Interdisciplinaritatea vizează relaţiile, în
special de metodologie care se stabilesc între
discipline diferite, sau mai bine zis transferul
metodelor de la o disciplină la alta.
 Corelarea interdisciplinară în treapta
învăţământului primar poate fi și între
disciplinele ce țin de diverse arii curriculare:
între disciplinele Limba şi literatura română şi
Matematică. În cadrul orelor de matematică
interdisciplinaritatea se poate realiza prin:
 Probleme versificate;
 Memorarea unor poezii ce conţin numere;
 Alcătuirea unor probleme ce conţin numere;
 Scrierea corectă a numerelor şi unităţilor de
măsură;
 Realizarea dictărilor matematice.
 La fel, interdisciplinaritatea se poate realiza între
disciplinele Limba şi literatura română şi Educaţia
Plastică prin:
 Imaginile artistice picturale care ajută elevii din
clasele primare să-şi imagineze imaginile vizuale
întâlnite în lucrările literare studiate;
 Realizarea unor lucrări artistice care să ilustreze
conţinutul textelor.
 Elaborarea unor compoziții în baza tablourilor
artiștilor plastici.
 Corelarea interdisciplinară în clasele primare poate fi
realizată între disciplinele Limba şi literatura română şi
Educaţia fizică:
 Exerciţiile fizice se realizează prin numărare, utilizând
formele corecte ale numeralelor;
 Jocurile mobile care predomină în ciclul primar
debutează cu numărători, fiind nişte jocuri de cuvinte
care sunt create chiar de elevi;
 Jocurile folclorice, moştenite din generaţie în generaţie,
sunt însoţite de cuvinte, versuri, muzică, îmbinând limba
şi literatura română cu educaţia fizică şi educaţia
muzicală.
Una, două, Unu, doi, trei, patru
Patru, nouă. Vine pintenatu,
Sare cloșca de pe ouă Cinci, șase, șapte,
opt
A sărit și a fugit, Plouă peste tot.
Tu ești cel mai bun mijit!
 Preocupându-se de problema
interdisciplinarității, Constantin Șchiopu
susține că ”interdisciplinaritatea se referă și la
transferul de metode și procedee de la o
disciplină la alta”.
 Referindu-ne la transferul de metode de la o
disciplină la alta, putem aduce ca exemplu
metoda algoritmizării, caracteristică mai mult
disciplinei Matematica în clasele primare, dar
care poate fi aplicată și la predarea-învățarea-
evaluarea altor discipline.
 Metoda Algoritmizarea, dincolo de limitele
caracterului său standardizat, poate fi aplicată
în cadrul disciplinei Limba și literatura română
și contribuie la însușirea de către elevi a unor
scheme de analiză a operei literare, care îi vor
ajuta pe elevii din clasele primare să-și
formeze capacități de a elabora treptat
propriile scheme aplicabile la diverse texte
literare.
 Metoda Algoritmizarea poate fi aplicată și la
analiza gramaticală în baza unui algoritm, și la
elaborarea compozițiilor care se realizează
prin alegerea unui algoritm în dependență de
tipul compunerii.
 Propuneți o altă metodă pe care o aplicați la
disciplina Limba și literatura română,
caracteristică mai multor discipline, care poate
fi aplicată și la alte discipline.
 Metoda Problematizării, de asemenea, poate fi
aplicată în cadrul mai multor discipline:
 La disciplina Științe, dar și la Limba și
literatura română.
 O situație de problemă pe care am putea-o
propune elevilor din clasele primare la
disciplina Științe ar fi: Ce s-ar întâmpla, dacă
nu am ocroti natura?
 O situație de problemă la disciplina Limba și
literatura română ar fi: Ce ar face poeții, dacă
nu ar exista natura?
• permite elevului să acumuleze
informaţii despre obiecte, procese,
fenomene care vor fi aprofundate în
următorii ani ai şcolarităţii;

• clarifică mai bine o temă făcând apel


la mai multe discipline;

•creează ocazii de a corela limbajele


disciplinelor şcolare;

• permite aplicarea cunoştinţelor în


diferite domenii;
 Exemplificați (în baza manualelor) oportunități
de integrare interdisciplinară dintre disciplina
limba și literatura română și alte discipline în
clasele primare (5 -7 min.)
 Cum înțelegeți conceptul de
pluridisciplinaritate?
 PLURIDISCIPLINAR (MULTIDISCIPLINAR)
care este fundamentat pe transfer de
concepție și metodologie (adaptată) din mai
multe discipline;
 Pluridisciplinaritatea este o formă superioară
a interdisciplinarităţii și constă în
suprapunerea unor elemente ale diverselor
discipline, care colaborează.
 Pluridisciplinaritatea (multidisciplinaritatea)
se referă la situaţia în care o temă,
aparţinând unui anumit domeniu, este
supusă analizei din perspectiva mai multor
discipline, acestea din urmă menţinîndu-şi
nealterată structura şi rămînînd
independente unele în raport cu celelalte.
Obiectele de studiu contribuie, fiecare în
funcţie de propriul specific, la clarificarea
temei investigate. La acest nivel vorbim de o
corelare a demersurilor mai multor discipline
în vederea clarificării unei probleme din mai
multe unghiuri de vedere.
 La nivel pluridisciplinar (multidisciplinar) o
temă este supusă analizei din perspectiva mai
multor discipline. În acest caz, are loc o
integrare la nivelul conţinutului învăţării, cu
focalizare pe realizarea conexiunilor între
cunoştinţe, utilizând unele strategii didactice
de predare - învăţare tematică. De exemplu
tema Plaiul natal poate fi abordată la lecţiile
de: educația plastică, ştiinţe și la limba şi
literatura română.
 Pluridisciplinaritatea reprezintă punctul de plecare
în structurarea conţinuturilor, adică abordarea
unei probleme, unei teme de mai multe discipline,
cu metodologii specifice. Integrarea la nivel
pluridisciplinar poate fi realizată în clasele primare
la nivelul conținuturilor învățării. Tema protecția
mediului ambiant poate fi abordată în clasele
primare în cadrul disciplinei Limba și literatura
română prin textul ”Salcâmii în floare” după Ion
Agîrbiceanu (cl.a III-a). Acest subiect poate fi
abordat și la alte discipline ca: Științe, Educația
plastică, Educația muzicală, Matematică.
 Tema: Natura (cl.a IV-a)
 Limba și literatura română. Textul ”Pădurile
Moldovei” de Dimitrie Cantemir.
 Științe. Trăim aceeași viață cu natura.
 Educația Plastică. Genurile artelor plastice
(peisaj).
Limba și literatura română
Pastelul ”Oaspeții primăverii” de V.
Alecsandri

Educația tehnologică
Anotimpul Educația muzicală
Confecționarea unui primăvara Melodia ”Ca o zi de
mărțișor în anotimpul
primăvară” de G.
primăvara. (cl. A IV-a) Muzicescu


Educația plastică
Culori calde.
Un peisaj de primăvară.
1. Valorificaţi oportunităţi de integrare
pluridisciplinară, realizînd următoarele sarcini:
2. Completaţi florile cu 4 discipline de învăţămînt
diferite.
3. Identificați și înscrieţi pe petalele lor teme care
pot fi abordate în viziunea pluridisciplinarității.
4. Formulaţi concluzii cu referinţă la cele realizate.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
 Cum înțelegeți conceptul de
transdisciplinaritate?
 Transdisciplinaritatea presupune studierea,
explorarea proceselor şi fenomenelor complexe,
astfel încât prin coordonarea cercetărilor şi
colaborarea rezultatelor acestora să se ajungă la
constituirea unor discipline noi. Finalitatea ei este
înţelegerea lumii prezente, unul din imperativele sale
fiind unitatea cunoaşterii.
 Integrarea transdisciplinară (prefixul trans înseamnă
„dincolo”, „peste”) presupune o înterpătrundere a mai
multor discipline, care poate genera apariţia unor noi
domenii de cunoaştere.
Vizează ceea ce se află în acelaşi timp înăuntrul
diverselor discipline, între discipline, şi dincolo de
orice disciplină.
 Transdisciplinaritatea conduce la
intensificarea relaţiilor dintre discipline şi la
descoperirea unor noi orizonturi ale
cunoaşterii.
Dacă transdisciplinaritatea este atît de
frecvent confundată cu interdisciplinaritatea
şi pluridisciplinaritatea (cum de altfel şi
interdisciplinaritatea este deseori
confundată cu pluridisciplinaritatea), aceasta
se explică în cea mai mare parte prin faptul
că toate trei depăşesc limitele disciplinelor.
 Transdisciplinaritatea – reprezintă
gradul cel mai elevat de integrare a
curriculumului, mergând adesea până
la fuziune. Fuziunea este, aşadar, faza
cea mai complexă şi mai radicală a
integrării. Fuziunea cunoştinţelor
specifice diferitelor discipline duce la
dezvoltarea unor proiecte integrate sau
chiar la conceperea unor programe de
cercetare conform noii paradigme.
 După afirmația lui Corneliu Crăciun, ”abordarea
transdisciplinară corespunde timpului actual,
definit printr-o tendință tot mai evidentă – de
trecere a graniților între domenii” [C.Crăciun,
2004, p.180 ].
 În cazul disciplinei Limba și literatura română
perspectiva transdisciplinară presupune trecerea
spațiului literaturii și situarea în domeniul
celorlalte arte.
 Ca exemplu poate servi comentarea în paralel a
unui tablou artistic ”Dimineața pe Nistru” de Mihai
Petric și poezia ”Toamna în Moldova” de Petru
Cărare (cl. a III-a). Putem să-i întrebăm pe elevi: Ce
idei le apar privind acest tablou? Ce legătură este
între tablou și poezie? Care sînt modalitățile de
comunicare artistică proprii celor două arte?
 Transdisciplinaritatea presupune trecerea
spațiului literar-artistic și situarea în arta
filmului.
 Compararea unei ecranizări a unei secvențe
din filmul ”Amintiri din copilărie” cu textul
”La scăldat” de Ion Creangă (cl. A IV-a), vom
realiza o integrare transdisciplinară.
 Le putem adresa următoarele întrebări: Ce
fragmente din ”Amintiri din copilărie”
conține filmul? Ce momente deosebite nu
apar în film? Care este eroul principal din
film și ce v-a plăcut la el?
 Transdisciplinaritatea presupune și trecerea
spațiului literar-artistic și situarea în arta
teatrului.
 Vizionarea spectacolului ”Soacra cu trei
nurori” după/înainte sau în timpul studierii
operei sînt cîteva dintre posibilitățile de
manifestare a transdisciplinaității.
 Punerea în scenă de către elevii din clasele
primare a unui fragment dintr-o operă literară,
a fragmentului ”Pupăza” de Ion Creangă (mai
rar a unei opere în întregime) este de
asemenea o posibilitate de manifestare a
tarnsdisciplinarității.
 Transdisciplinaritatea presupune trecerea
spațiului literaturii și situarea în arta muzicii.
 Audierea melodiei pe versurile poeziei ”Ce te
legeni…” de Mihai Eminescu (în clasa a III-a),
compusă de compozitorul Mihai Dolgan și
analiza literară a acestei poezii în clasele
primare este, de asemenea, o manifestare a
transdisciplinarității.
 Audierea imnului Republicii Moldova ”Limba
noastră” de Alexei Mateevici și analiza literară
a acestei poezii în clasa a IV-a este, de
asemenea, o posibilitate de manifestare a
transdisciplinarității.
Pictura Comentarea în paralel a
unei creaţii
plastice şi a unei opere
literare

Transversarea spaţiului Teatru


Film literaturii şi situarea
în domeniul celorlalte
arte Vizionarea unui specta
Compararea unei ecranizări după/înainte/ în timpu
cu textul literar propriu-zis studierii operei

Muzică
Selectarea unei melodii
pentru opera studiată
 Prin gradul său de complexitate, abordarea
transdisciplinară le înglobează pe cele anterioare,
propunînd un demers bazat pe dinamica şi
interacţiunea a patru niveluri de intervenţie educativă:
disciplinar, interdisciplinar, pluridisciplinar şi
transdisciplinar.
 Pentru a folosi o metaforă a unui autor cunoscut în
domeniu, putem spune că „disciplinaritatea,
interdisciplinaritatea, pluridisciplinaritatea şi
transdisciplinaritatea sunt cele patru săgeţi ale unuia
şi aceluiaşi arc: al cunoaşterii”(B. NICOLESCU, 1997).
 În concluzie, menționăm că izolarea
cunoașterii disciplinelor fragmentează
perspectiva și afectează unitatea cunoașterii.
 Stabilirea unor punți de legătură dintre
diferite discipline reprezintă un obiectiv
important în studierea disciplinei limba și
literatura română în școala primară,
generează noi dimensiuni de interpretare a
textului artistic, contribuie la dezvoltarea
competenței comunicative la elevii din
clasele primare.
Cauză Efect
Din ce cauză se promovează Care sînt efectele pozitive
ideea transdisciplinarității? ale transdisciplinarității.
 Abordînd problema formării competenței
comunicative la nivelul inter-/pluridisciplinar și
transdisciplinar, se realizează o viziune de
ansamblu a elevului asupra unor aspecte ale
realităţii, se reactualizează cunoştinţele anterioare,
asigurînd în felul acesta funcţionalitatea
informaţiei și a comunicării. Rezultatele obţinute la
probele de evaluare demonstrează că această
abordare a învățării cultivă mobilitatea gîndirii,
păstrează cunoştinţele timp mai îndelungat,
dezvoltă competența comunicativă la elevii din
clasele primare.
 Formarea competenței de comunicare poate
reuși prin îmbinarea eficientă a studierii:

• disciplinelor din aceeași arie


curriculară;

• disciplinelor din diferite arii


curriculare;

• activităților școlare și
extrașcolare.
 Formarea competenței de comunicare poate
reuși prin îmbinarea eficientă a studierii
disciplinelor din aceeași arie curriculară:
Limbă și comunicare.
 Integrarea conținuturilor educației lingvistice
cu cele de educație literar-artistică va contribui
la dezvoltarea vocabularului elevilor din
clasele primare și a competenței de
comunicare.
 În ceea ce privește formarea competenței de
comunicare sub aspectul interdisciplinarității la
disciplinele din diferite arii curriculare, putem realiza
integratea la Limba și literatura română și Istorie.
 Cerințe:
 Tema lecției se formulează ca problemă. De exemplu:
Muma lui Ștefan cel Mare: curajoasă sau egoistă?
 Ștefan cel Mare: iubitor de neam sau laș?
 Problematizarea asigură mobilizarea elevilor, aspect
important în formarea competenței comunicative.
 Elevii vor lucra în grupuri, dezvoltînd astfel și
competența de cooperare.
 Pentru a realiza sarcina, elevii vor fi puși în situația de
a comunica, discuta mult, astfel vom dezvolta
competența de comunicare.
 Formarea competenței de comunicare scrisă în
viziunea interdisciplinară dintre Limba și literatura
română și Educația plastică poate fi și la
elaborarea compoziției în baza unui tablou artistic.
 În clasele primare elevii elaborează compuneri în
baza tablourilor de artă plastică.
 Realizînd legătura cu disciplina Educația plastică
la care elevii învață să perceapă și analizeze
creațiile artiștilor plastici, la lecțiile de Limba și
literatura română, la care se elaborează compoziții
în baza operelor de artă plastică, elevii își exprimă
impresiile, atitudinea personală față de operele
artiștilor plastici.
 Înainte de a scrie compunerea, elevii analizează și
comentează mesajul picturii, descriu cît mai poetic
tabloul.
 În acest caz învățătorul va orienta elevii să
deosebească nuanțele culorilor, în dependență de
lumină și umbră, utilizînd aceste cuvinte în
compuneri, astfel dezvoltîndu-le competența de
comunicare.
Exemplu:(Roșu- purpurii, rubiniu, ruginiu.
 Galben - auriu, arămiu, galben ca lămîia).
Realizînd conexiunile intrdisciplinare la
disciplina limba și literatura română, vom contribui
foarte mult la dezvoltarea competenței comunicative
la elevii din clasele primare.
 Abordarea pluridisciplinară a conținuturilor
curriculare la predarea disciplinei Limba și
literatura română, de asemenea, va contribui la
formarea competenței de comunicare la elevii
din clasele primare.
 Abordînd o temă din perspectiva mai multor
discipline vom utiliza un vocabular din diverse
domenii și vom contribui considerabil la
formarea competenței de comunicare la elevii
din clasele primare.
 Pluridisciplinaritatea este nu doar un nou mod
de abordare a conţinuturilor, dar și un nou
mod de formare a competenței de comunicare.
 Prin pluridisciplinaritate, elevilor li se oferă
oportunitatea de a-și dezvolta o privire de
ansamblu asupra vieţii şi universului, a asimila
mai temeinic totalitatea cuvintelor utilizate la
însușirea diverselor discipline.
 A preda în acest fel înseamnă a activiza
vocabularul elevilor, pe de o parte, şi, pe de
altă parte, a-i învăța să utilizeze aceste cuvinte
în comunicare.
 Și transdisciplinaritatea este un nou mod de
abordare a conţinuturilor, dar și un prilej de a
forma competența de comunicare.
 În cazul disciplinei Limba și literatura română
transdisciplinaritatea presupune trecerea
spațiului literaturii și situarea în domeniul
celorlalte arte și contribuie foarte mult la
dezvoltarea competenței de comunicare,
întrucît elevii vor utiliza vocabularul ce ține de
diverse domenii ale artei:pictură, muzică,
teatru și film.
 Comentați afirmațiile:
 “Cel mai puternic argument pentru
interdisciplinaritate este chiar faptul că viaţa
nu este împărţită pe discipline.” J.Moffett
3 idei importante 2 argumente 1 concluzie
Numele, prenumele.............................................. 1 2 3 4 5

1.Contribuția personală în însușirea


conceptelor de inter-, pluri- și
transdisciplinar/
itate.
2.Gradul de antrenare în activitatea de
cooperare în grup.
3.Contribuția personală în realizarea
sarcinilor de grup.
4.Sporirea efortului comun pentru realizarea
sarcinilor în grup.
5. Ajutorul acordat grupului și sugestiile în
realizarea sarcinilor de grup.
VA MULTUMESC PENTRU
ATENTIE!

S-ar putea să vă placă și