Sunteți pe pagina 1din 49

TESTELE DE ATEN IE, MEMORIE I CREATIVITATE

Dr. Mihaela Minulescu

Testele de aten ie
Aten ia este o aptitudine nu foarte clar definit . Este descris mai bine ca stare de aten ie: persoana n elege clar i percepe cu precizie ceea ce vrea s n eleag . De ce? Energia sa este concentrat , focalizat pe punctul esen ial. De aici putem trage concluzia c exist o aptitudine sau o func ie psihic care corespunde acestei st ri de aten ie. Starea clar de con tiin poate fi influen at de:
  

procesul care se desf oar ; intensitatea tensiunilor; for a stimul rilor.

Mobilizare voluntar sau spontan


Aten ia nu nseamn cu necesitate mobilizare voli ional ; poate fi spontan . Joac un rol important n actele gndirii pentru c , n absen a tensiunilor interioare nu poate avea loc un proces orientat. Dac acest proces nu are for a necesar , poate fi nt rit prin alte surse de energie (teama de e ec, ambi ia, pot suplini lipsa de interes). Aten ia voluntar este necesar chiar cnd este vorba de o munc interesant , dar care dureaz timp ndelungat pentru:
 

a men ine tensiunea necesar ; a se mpotrivi altor stimul ri, excit ri posibile

tipuri de aten ie
n orientarea profesional au fost definite, n func ie de solicit rile practice, diferite tipuri de aten ie, care au constituit repere pentru psihotehnic , aceste distinc ii men innd-se n diferite sarcini precise:
    

restrns - extins ; - rigid - fluctuant ; - subiectiv - obiectiv ; - analitic - sintetic ; - static - dinamic etc

testarea aten iei


definirea i testarea unor forme ale aten iei n func ie de activitatea care cere aten ie, pentru c aten ia nu exist n sine ci se exprim n func ie de diferite activit i. Astfel, dup modul n care aten ia se manifest n diferite tipuri de activit i se testeaz :


 

concentrarea aten iei pe un proces precis pentru a-i permite acestuia derularea n condi iile cele mai favorabile i n forma sa cea mai intens ; capacitatea de rezisten la distragerea prin perturba ii; distributivitatea aten iei, respectiv men inerea unui cmp psihic liber pentru ca un eveniment s ating cea mai mare eficacitate. de exemplu situa iile cnd fie n stare de pasivitate total , fie n timpul execut rii unei activit i mai pu in intens , ne ndrept m, aten ia la ceva care apare (conducere auto, control panou comand etc.).

probleme de m surare
Pentru ca rezultatul s nu fie mijlocit de alte aptitudini specifice (de ex. inteligen a) i pentru a m sura cel mai pur posibil concentrarea de energie i rezisten a la distragere, testele de aten ie se construiesc pe sarcini simple, cele mai simple: De exemplu la testele de baraj (baraj litere, baraj figuri - p trate sau cercuri, sau arcuri de cercuri etc.) se urm re te viteza de lucru i exactitatea. Viteza: cte sarcini a parcurs n unitatea de timp standard. Exactitatea: raportul dintre corecte i totalul de corecte, omisiuni i erori. Num rul de sarcini corecte este de regul mult mai constant. Num rul de omisiuni i erori variaz n limite destul de mari dac repet m testul de mai multe ori. Metoda de lucru - lent sau rapid - este fluctuant dar, datorit faptului c exactitatea nu poate cre te cu viteza, cre te num rul de erori. n concluzie: un num r de erori mare semnific o vitez prea mare n raport cu aten ia disponibil i nu o aptitudine slab .

interpretarea datelor
Corelarea ntre diferite teste de aten ie este foarte slab 0.30 - i o schimbare a semnelor i tehnicii testului influen eaz rezultatele. Concluziile examin rii aten iei vor trebui utilizate la fel ca n testarea memoriei, n sensul c nu este posibil s tragi concluzii generale plecnd de la concluziile unui singur test. Se cere: pruden n generalizarea rezultatelor - ele sunt valabile pentru tipul de activitate similar activit i din test. de ex., pentru testele de aten ie tip baraj, valabilitatea este pentru munca intelectual simpl i monoton . Verificarea empiric dac exist o rela ie ntre situa ia practic i performan a la test.

Testele de memorie
Defini ie operativ : aptitudinea cognitiv de a conserva lucruri bine delimitate, precizate i a le reproduce n momentul dorit ct mai exact posibil. Corela iile ntre diferite teste de memorie sunt, n general, pu in semnificative. Aceste corela ii slabe se pot datora:
   

n fiecare performan , varia iile pot fi accidentale; diversit ii materialului (cu - f r sens, imagini cifre, etc.); modalit ii de memorare; Tipului de sarcin : reproducere sau recunoa tere

rela ie test - motiva ie


De exemplu, aten ia pe care subiectul o acord materialului: exist sau nu tendin a spontan a subiectului de a accepta materialul? Este important ca subiectul s fie con tient interesat de material: aceast tensiune a interesului este n general slab n majoritatea testelor de memorie, ceea ce permite interven ia unor factori perturbatori exteriori sau interior care influen eaz calitatea. Vernon, prin analiza factorial , dezvolt ideea c n pu ine teste de memorie se g se te un factor specific. Thurstone g se te trei factori. Guilford, define te abilit ile memjorative n func ie de material. Factorii intelectuali sunt importan i n testele de memorie.

Ce m sur m?
nu exist o dispozi ie simpl definibil ca "memorie". Conceptul desemneaz o performan care face posibil conservarea - reproducerea - recunoa terea - reutilizarea unui lucru care a fost anterior experimentat, tr it de subiect, dar nu tim pe ce anume se sprijin aceast performan . pruden n examinarea memoriei: un rezultat izolat nu poate fi generalizat, nu poate avea semnifica ie pentru c poate fi condi ionat de :
    

situa ia actual ; aten ia subiectului; metoda folosit ; forma examenului; con inutul examenului.

interpretare
Cnd avem de-a face cu rezultate anormal de sc zute sau ridicate, performan ele la testul de memorie nu au semnifica ie pentru orientarea voca ional pentru c : este dificil transferul rezultatelor n condi iile specifice profesiunilor sau memoria nalt poate avea un rol compensator pentru o inteligen insuficient n profesii care nu cer o independen nalt de ac iune sau gndire, dar cer achizi ionarea de multe cuno tin e sau o memorie foarte sc zut , chiar cu inteligen suficient poate produce dificult i n coal sau n multe profesii. Trebuie c utate cauzele rezultatelor de memorie sc zute, care, uneori pot depinde de o lips de control a aten iei, sau alteori de forme patologice de lips de memorie.

Rolul inteligen ei n probele de memorie


Inteligen a influen eaz n mare sau mic m sur n func ie de natura materialului. Corela ii n general medii, 0.30 - 0.40. Ceea ce nu nseamn c trebuie ales n testele de memorie un material f r sens pentru a putea s nregistreze performan e pur mecanice ale memoriei. Aceasta ar fi o artificializare n raport de func ionarea memoriei n ansamblul proceselor rezolutive. Trebuie, pentru a n elege - delimita rolul inteligen ei, s compar m rezultatele la testele de memorie cu rezultatele la testele de inteligen i s ne inform m despre metoda subiectului de re inere.

dispozi ia eidetic
Dispozi ia eidetic , ca form de memorie specific , este o aptitudine ce apare mai ales n copil rie (10 - 11% dintre copii) i este adesea trec toare. Definit prin posibilitatea de a- i reprezenta un lucru v zut ntr-un mod precis i la fel de viu ca cnd l-ar vedea n mod real. mai mult, copilul poate furniza detalii asupra imaginii, detalii pe care nu le remarcase pe original, i poate da descrieri mai precise dect o poate face cea mai bun memorie. De exemplu, un elev care d un num r foarte mare de detalii i pare c examineaz un obiect care nu exist fizic n prezent

Testele de memorie nu sunt prea dezvoltate


din urm toarele motive: tradi ia ini iat de Binet care tinde s considere memoria comparnd-o cu "un domeniu de formare - cultivare" unde inteligen a este capitalul care face acest lucru posibil, subestimnd m surarea memoriei; convingerea, mo tenit de la Charcot i Binet c memoria nu este o facultate unic pentru c exist o pluralitate de memorii; ceea ce a orientat psihotehnica spre teste care m soar n primul rnd facultatea necesar a inteligen ei;

....
lucr rile lui Thurstone care claseaz factorul memorie printre aptitudinile mentale primare, factor care satureaz ns cel mai pu in testele corespunz toare (.75) i pe care l admitem ca evident n toate bateriile de teste. tezele lui Piaget privind func ia mnezic ca dependent de schematismul intelectual i deci de dezvoltarea intelectului, ceea ce a nt rit dezinteresul pentru memorie.

Diagnoza clinic a memoriei


Testele de memorie au fost dezvoltate i aplicate mai ales ca teste clinice: testele de reten ie vizual Benton, scala clinic de memorie Wechsler din 1945, testul de memorie Rey. Teste de memorie specific au fost puse la punct de Binet, Lahy, Carrard, Paceud, Goquelin, Royer.

Test de reten ie vizual . Arthur Benton, 1943


Are 2 forme, A i B, aplicabile la adul i i copii. Ini ial cuprindea 10 plan e pentru fiecare form , cu 1 sau mai multe figuri geometrice simple versiune sa de azi are:
 

3 forme paralele de cte 10 plan e: C, D, E 2 forme paralele cu alegeri multiple, G i F care combin plan ele formelor precedente

Fiecare plan este prezentat 10 secunde pacientului i i se cere s deseneze ce a v zut n plan . Sau, n alte forme s aleag dintre 4 figuri posibile r spunsul corect.

Deci testul apare ca prob de performan


  

care include:

o percepere spa ial o memorare indirect o reproducere a desenului care pune n joc capacit i motrice i vizuale.

Versiunea standard are 10 sec. pentru expunere. Tipul poate fi variat experimental: cu expunere scrut , 5 sec., sau lung 15 sec. , sau pur i simplu prin copiere. Notare: num rul de cartoane bine reproduse, fa de num rul de erori (omisiuni, deform ri, persever ri, rota ii, eroare de ncadrare i de format). Etalonul se construie te pe o popula ie asem n toare ca vrst i nivel intelectual, - ambii factori influen nd decisiv performan ele memoriei.

Performan ele la test sunt sensibile la atingeri cerebrale; de ex. n diagnosticul de traumatism cerebral. Formele cu alegeri multiple sunt utilizate la hemiplegici, copii cu paralizie, pacien i cu tulbur ri praxice. Diagnostic, dac apar perform ri defectuoase putem presupune existen a unei leziuni cerebrale care urmeaz a fi confirmat prin alte observa ii i examene. Alte aplica ii ale testului: copii debili, persoane cu tulbur ri de citire, pentru schizofrenici.

Scala clinic de memorie Wechsler, 1945


Cuprinde 7 dimensiuni:


 

  

date personale i informa ii generale despre subiect orientarea spa io - temporal controlul mental: num rarea invers , recitarea alfabetului, num rare din 3 n 3 memoria logic , num rul de idei memorate dintr-un text memoria imediat a cifrelor memoria figurilor geometrice prin reproducere memoria cuvintelor perechi

Se ob ine un coeficient de memorie, Q.M. i o m sur a deterior rii mnezice eventuale. Pot fi identificate diferite calit i ale memoriei

Testul de memorie i aten ie Lahy


Format din 9 probe astfel: 5 probe pentru memorie care vizeaz 5 forme de memorie diferite i ca teste: memoria imediat a cifrelor, memoria cuvintelor perechi, memoria recunoa terii, memoria teytului, memoria dispunerii semnelor; o prob de executare de consemne; o prob de aten ie concentrat (baraj a trei semne); 2 probe de punctare (mna dreapt , mna stng ). Se aplic individual sau colectiv, pentru adul i i copii colariza i - cu etaloane corespunz toare vrstei i nivelului de colarizare.

Pl cu ele Carrard, 1945, memorie vizual


Materialul testului este format din: o plac metalic pe care sunt gravate 16 casete ce cuprind figuri abstracte dintre care unele prezint o anumit asem nare o alt plac de metal pe care sunt 16 casete goale i -16 pl cu e de dimensiunea casetelor pe care sunt gravate desenele primei placi. Subiectului i se cere s reconstituie prima plac dup o expunere de 1 minut. Experimentul este repetat de 3 ori f r o nou prezentare ntre a doua i a treia reproducere.

...
Se pot face observa ii clinice asupra: suple ei i siguran ei mi c rii, capacit ii de observare, concentr rii, exactit ii, trebuin ei de ordine i grij , ncrederii n sine, con tiinciozit ii, sim ului datoriei, polite ii, rezervei subiectului. Ca variant , testul Kim cu 13 casete.

Se cronometreaz timpul de lucru, se nregistreaz num rul de pl cu e puse n primul minut, num rul de pl cu e plasate corect (1 punct dac sunt bine orientate i 1/2 de punct pentru plasare bun dar orientare gre it ). Not rile pentru a II-a prob i a II-a corespund rapidit ii de lucru i memoriei vizuale. A II-a prob este considerat exerci iu de fidelitate.

Testul de memorie topografic , Susane Pacaud


Memoria topografic este foarte important i se deosebe te de alte forme mai intelectualizate. Pune n eviden posibilitatea subiectului de ase forma n unele meserii sau profesii. Subiectului i se prezint un plan de ora cu unele str zi principale notate i cu 37 de amplasamente pentru magazine, centre comerciale, edificii publice. Are la dispozi ie pentru nv are 4 minute. I se d foaia de r spuns cu un plan golit, care nu cuprinde dect numele str zilor i el trebuie s fixeze exact amplasamentul a 15 edificii. Se nregistreaz doar r spunsurile exacte. Analize factoriale pe 3400 cazuri indic un factor comun cu testele TRCJ, PDG i MRG, cu o satura ie de .60 cu rezultatele din MTB.

Testul de memorie a textului Goguelin


Este o form paralel cu testul de memorie text compus de S. Pacaud. Poate fi administrat n mai multe feluri:
 

o singur prob ce vizeaz cunoa terea capacit ii de memorare imediat a textului; 2 probe succesive, ce vizeaz o studiere mai aprofundat a nv rii.

Cuprinde un text care relateaz activitatea unei persoane n condi ii zilnice obi nuite text care este citit subiectului. I se prezint apoi acela i text dar cu cuvinte lips , cerndu-i-se s reconstruiasc textul ini ial. Testul este util pentru unele meserii de siguran unde se transmit decizi, ordine, i care fac apel la cunoa terea aprofundat a consemnelor; prognostic de reu it n formarea profesional . E mai saturat n factorul g (0.80) dect testele de ra ionament concret sau dect frazele n dezordine.

Testul de memorie auditiv


Este conceput de J. Royer pentru reliefarea anumitor caracteristici ale memoriei aptitudinii de a munci i n elegerea dificult ilor colare. Se cite te un text iar subiectul trebuie s r spund la un chestionar privind nume, cifre, fapte cunoscute prin text. Este individual i colectiv. Este pentru adolescen i de la 11 ani n sus. Se poate ajunge la n elegerea nuan at a divergen elor dintre aptitudinile reale i rezultatele colare efective, la decelarea anumitor handicapuri i la o mai bun orientare.

Indici: num rul de r spunsuri exacte (amplitudinea memoriei); procentul de r spunsuri eronate (fiabilitatea memoriei ui exactitatea amintirilor). Royer face un studiu privind corelarea cu inteligen a, 0.51, respectiv observ c subiec ii care au rezultate la memorie clar superioare celor la inteligen celor la inteligen : sunt copii care memoreaz dar au dificult i colare pentru c tr iesc deasupra posibilit ilor lor intelectuale; un timp se iluzioneaz , dar sunt dep i i i se vor confrunta cu e ecuri; caz invers este mai complex: cu rezultate la memorie dar inferioare celor de la inteligen :
  

- copii lene i, cu tendin a de a nu face nici un efort; - copii obosi i, cu tulbur ri fiziologice importante; - copii care sufer de tulbur ri afective (nevroze, depresie, o emotivitate dezorganizat ).

interpretare
notele la exactitate pot nuan a interpretarea pentru c : luate n ansamblu notele de la memorie reprezint posibilit ile actuale de munc ale subiectului; rezolv rile la testele de inteligen reprezint posibilit ile virtuale; studiul analitic privind diferite aspecte ale memoriei nume, cifre, fapte - indic interesele pentru a memora. re ine., iar exactitatea este puternic legat de amplitudinea re inerii. de exemplu, cei cu exactitate slab sunt copii stimula i s caute s reu easc cu orice pre , chiar cu distorsionarea adev rului; cei cu exactitatea foarte ridicat sunt inhiba i, anxio i, culpabiliza i, cu teama de a nu gre i, cu p rin i supraprotectori sau perfec ioni ti.

Testele de creativitate
autori i abord ri
E. P. Torrance evalueaz ca abilit i factoriale: fluiditatea, flexibilitatea, originalitatea i elaborarea; Guilford m soar : facilitatea sau fluiditatea cuvintelor, ideilor, asocierilor, expresiilor, flexibilitatea, elaborarea i originalitatea ca factori ai gndirii divergente n cadrul modelului tridimensional al intelectului Osborne i Gordon studiaz dinamica creativit ii de grup; Gordon pune la punct grupelor creative denumite grup de sinectic selec ionnd participan ii pe baza a 8 criterii care se constituie ca dimensiuni de personalitate: aptitudine metaforic , disponibilitate, coordonare kinestezic , gustul pentru risc, maturitate afectiv , aptitudinea de a generaliza, aptitudinea de a se angaja indiferent de pozi ia social Thurstone care se refer n cadrul modelului factorial al intelectului la facilitate n formarea i nl n uirea ideilor, (fluen ideativ ), ra ionament inductiv, aptitudine receptiv fa de ideile noi.

abord ri
J. Mac Keen Cattell subliniaz importanta factorilor de familie i sociali n comportamentul creativ. n general, testele de gndire divergent ca estimare a poten ialului de gndire creativ au constituit mijloace de depistare a copiilor cu abilit i creative excep ionale. Avnd n vedere c testele au demonstrat propriet i psihometrice remarcabile i c n unele studii par s prezic realiz ri n via mai bine dect testele de inteligen general sau not rile colare, probele de creativitate sunt considerate relevante i pentru atribute umane ascunse, dar utile n dezvoltare (Tannenbaum, 1983). Testele de creativitate cele mai cunoscute au fost create de Guilford, 1966, Wallach i Kogan, 1965, Torrance i Ball, 1984. Toate trei exclud din sistemele de scorare al i factori dect cei care in de abilit ile gndirii divergente, astfel c las deoparte aspecte precum: ingenuitatea, utilitatea, aspectul estetic.

Testul de gndire creativ E. P. Torrance


Bateria de teste a lui Torrance este poate cea mai larg utilizat pentru copii de nivel colar, de i sunt studii care contest de exemplu validitatea sa de construct. Datele longitudinale sprijin ideea stabilit ii pe termen lung a performan elor de gndire divergent n copil ria mijlocie i de-a lungul adolescen ei. Alte studii subliniaz ns influen a contextului condi iilor de testare i a factorilor motiva ionali asupra performan elor la T.T.C.T. Obiectivul testului este evaluarea procesului creativit ii prin care devenim sensibili la probleme, la ceea ce lipse te, la lacunele n cunoa tere, la absen a unor elemente, la disarmonii; prin care identific m dificultatea, c ut m solu ia sau formul m ipoteze legate de deficite, prin care test m aceste ipoteze i, eventual, le modific m i retest m aceste modific ri i, n cele din urm , prin care comunic m rezultatele.

La universitatea din Georgia, n perioada anilor 1955-1965 realizeaz studiile i experimenteaz cea ce n 1966 va deveni prima edi ie american a Testului de gndire Creativ Torrance. Probele dezvoltate de Torrance cuprind n afara unor adopt ri a unor probe deja construite i utilizate de Guilford: 2 baterii de teste verbale (formele A si B; fiecare cte 7 teste), 2 baterii de teste figurative (formele A si B; fiecare cte 3 teste).

Probele verbale A / B
1. 2.

3.

4. 5. 6.

Elevi de coal general Se pun ntreb ri legate de desene: ce reprezint personajele, obiectele, locurile, ac iunile ncerca i s stabili i de ce s-a ntmplat,ceea ce se vede n desenInventa i ce se va ntmpla n continuarea la ceea ce poveste te desenul Scrie i toate ideile ce v vin n minte pentru a face mai amuzan i micul elefant / maimu ica G si i idei noi ce s face i cu o cutie goal de carton sau de fier Pune i ntreb ri neobi nuite despre cutia de carton Imagina i-v ce a i putea face dac ar fi legate de nori fire i ar atrna pn la p mnt (A) - dac un brad arznd ar c dea pe p p mnt i nu s-ar mai putea vedea dect picioarele oa oamenilor (B)

1.

2.

3.

4. 5.

6.

Elevi de liceu Se pun ntreb ri legate de desene: ce reprezint personajele, obiecte, locuri, ac iuni Imagina i-v cauza care a putut duce la scena reprezentat n desenImagina i consecin ele probabile a scenei reprezentate de desen Scrie i toate schimb rile sau transform rile pentru a ameliora / maimu a i a-i face mai amuzan i G si i utiliz ri noi pentru cutii de carton sau fier Pune i ntreb ri despre cutia de carton ca s trezi i interesul sau curiozitatea altora Imagina i-v ce am putea face mai deosebit i ce s-ar ntmpla mai curios dac ar fi ata ate fire de nori i ar atrna pn la p mnt (A) - dac un brad arznd ar c dea pe p mnt si nu putea vedea dect picioarele oamenilor (B)

Probele figurale A / B
Includ urm toarele tipuri de sarcini: Compune i un desen utiliznd o bucat de hrtie veche pe care o pute i deta a i apoi lipi de o pagin alb . Desena i n jur pentru a face o imagine frumoas , da i un nume amuzant desenului i ad uga i o poveste (Ad uga i elemente pentru a face un desen i o poveste interesant ; da i un titlu original i ciudat desenului i povestirii). Terminarea unor desene incomplete i ad ugarea unor idei interesante, dezvoltarea unei povestiri. Executarea unor desene plecnd de la dou linii paralele, ilustrnd o povestire ( sau plecnd de la un cerc). Administrarea testului (ntre cele dou teste exist o pauz ): testul verbal poate fi administrat colectiv testul figurativ poate fi administrat individual sau colectiv

Timpul impus si cronometrat este de: 45 minute pentru testul verbal 30 minute pentru probele de imaginare figural

Interpretarea rezultatelor se face prin contabilizarea reu itelor n func ie de urm toarele criterii:
Fl. (fluiditate) considerat ca aptitudine a subiectului de a produce un num r mare de idei ( 1 punct pentru fiecare r spuns pertinent); Fx. (flexibilitate) considerat ca abilitate de a produce r spunsuri foarte variate, ce in de domenii diferite; num r de categorii diferite de r spuns; O. (originalitate) considerat ca aptitudinea de a produce idei ndep rtate d ceea ce este comun, evident, banal, aspecte deja stabilite El. (elaborare) considerat a reprezenta aptitudinea subiectului de a dezvolta, l rgi i mbog i ideile; num rul de detalii n plus utilizate n elaborarea r spunsurilor

Ace ti factori sunt prezen i n urm toarele sarcini: Fl. - n toate testele verbale i testele figurative 2,3 Fx. - n testele verbale 1,2,3,4,5 si testele figurative 2,3 O. - pentru toate probele El. - pentru testele figurative

Testele Guilford de abilit i ale gndirii divergente


J. P. Guilford, ncepnd din 1949, desf oar cercet ri asupra intelectului, creativit ii, a modalit ilor de evaluare i formare educa ional a acestor abilit i, a importan ei n diferite tipuri de profesii. Asimileaz creativitatea gndirii divergente (opus gndirii convergente) ce permite n cadrul procesului cognitiv schimbarea direc iei i g sirea mai multor solu ii . Conform modelului tridimensional i ai vectorilor acestuia, Guilford define te i realizeaz probe pentru urm toarele tipuri de abilit i.

4 serii de teste de fluiditate


Fluiditatea verbal - producerea divergent de unit i simbolice: teste de prefixe ( list de cuvinte ce ncep cu acela i prefix); liste de cuvinte ce con in acelea i litere; liste de cuvinte ce urmeaz aceluia i cuvnt; Fluiditatea idea ional - aptitudinea de a produce unit i semantice: teste de calit i ale obiectelor (de exemplu, ce obiecte sunt n acela i timp ro ii i dure ?, sau care ard? etc.); teste de utiliz ri ( liste de utiliz ri pentru obiectele cunoscute); Fluiditate asociativ - aptitudinea de a produce diferite rela ii semantice (teste de asocia ii (a g si sinonime), teste de completare (a completa o propozi ie utiliznd un adjectiv care lipse te); Fluiditatea expresiv - aptitudinea de a produce divergent sisteme simbolice: teste de combina ie de 4 cuvinte (se dau literele cu care ncep cuvintele).

Teste de utiliz ri schimbate


aptitudinea de producere divergent n clase semantice: utiliz ri posibile, dar altele dect cele obi nuite, pentru un obiect banal, aptitudine definit ca flexibilitate semantic spontan

Teste de consecin e
-aptitudinea de a produce unit i i transform ri semantice prin imaginarea consecin elor posibile a unui eveniment neobi nuit; se coteaz fluiditatea ideativ iar r spunsurile originale pot fi cotate pentru factorul 0.

Teste de embleme
liste de meserii ce pot fi simbolizate de o emblem dat (implica iile semantice)

Teste de producere de figuri


obiecte formate din cu figuri geometrice date, de exemplu o lamp , o fa ob inute din cerc, p trat, triunghi (producere de sisteme de figuri);

Teste de producere de unit i figurale


elaborarea fiec rei figuri dintr-o serie de figuri identice pentru ale diferen ia cotat ca fluiditate figurativ

Teste de distribu ie
figuri compuse din be e de chibrituri. Subiectul trebuie s ridice unele pentru a ob ine figuri geometrice complete; implic aptitudinea de a produce transform ri cotat ca fluiditate figurativ adaptativ ;

Teste de decor ri
subiectul trebuie s decoreze obiectele obi nuite cu un maximum de elemente diferite, prob prin care se m soar aptitudinea de a produce divergent prin implica ii figurative, factor cotat ca elaborare figurativ

teste de transform ri figurative i schematice includ


teste de g sire de titluri (pentru pove ti scurte) teste de producere de simboluri (pentru fraze simple) teste de forme ascunse (a g si liniile ascunse n obiecte mai mari) teste de figuri (a percepe o figur simpl ntr-o figur complex ); aceste teste sunt cotate ca flexibilitate figurativ adaptativ