Sunteți pe pagina 1din 1

ROMANIA MINISTERUL ADMTNISTRATIEI $I

---,

R-M.-=;

iffiT

xEnox

gq't:o'zor/

1.*'

.l-""-"""-*

ga m 5-.*l-?

ORDINUL MINISTRULUI ADMINISTRATIEI $I INTERNELO

xr. 766i

din3o.6 .2olr

privind reolganizareaArhivelor Na{ionale

Legea nr. 28612010a

Avdnd in vedere prevederileAnexei nr. 3119106din bugetuluidestat peanul2011;

in temeiuldispoziliilorart. 7 alin.(a) qi art. 12 ahn.(3) qi (a) din Ordonanfade

urgen!6

Administraliei gi Internelor, aprobatdcu modificdri prin Legea nr. 15/2008, cu modificdriieulterioare;

a Guvernului nr. 3012007privind organizarea gi funclionareaMinisterului

Ministru1administra!ieiqiinterneloremiteurmdtorui

Art. l. - Seaprobd:

ORDIN:

a. Organigrama Arhivelor Nafionale

subordonate;

aparat propriu

9i

structuri

b. statuldeorganizareal ArhivelorNa{ionale - aparatpropriu;

c. Statuldeorganizareal structurilorsubordonateArhivelorNafionale.

Art. 2.- Potrivit modificdrilororganizatoriceaprobatela art. 1 9i

prevederilor

O.M.A.I.nr. 167/2007pentru aprobareaMetodologieiprivind elaborareQnormelor Si

tabelelorde

Ministerului Administratiei qi Internelor, se va

armament,mijloacetehnicegimaterialenecesareacesteiunitdfi. Art. 3. - Regulamentuldeorganizare gifunclionareal unitdliiseintocmegtesause acfrtalizeaz[ dupdcaz.

inzestrarecu qrmament, mijloacetehnice si materialenecesareunitdlilor

actualizatabela de inzestrarecu

Art. 4. - Prezentulordinintrdin vigoarela datade ol. oB. 2011.

Art.

5. - Cu dataintrdriiin vigoare a prezentuluiordin,stateledeorganizateale

ArhivelorNalionale -

nr.l/0505din12.01.2010,seabrog6.

aparatcentralgi structurilorsubordonate,aprobateprin O'M.A.I.

Art.

6. - Direc{iaGeneraldManagementOperalional qi unitalileinteresatevor lua

mdsuripentruexecutareaprezentuluiordin.

6!

{i.

,,.

MINISTRUL

l

;

,

,

.

.:' -

/

^i

di.

'1'l:,=i:

.ji r:1i.,i

-i:;

\

i.

-

'r

:-i

l

.

CONSTANT\NI TRAIAN IGA$

'rillb