Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE INCHIRIERE

I. PARTILE CONTRACTATE 1.Duca Alexandru, domiciliat in sat Dezmir, com. Apahida, str. Planoarelor, nr.8 jud. Cluj, identificat prin C.I. seria KX nr.914409, CNP 1610828120712, in calitate de LOCATOR (proprietar) 2. Socaciu Ionut, domiciliat in loc. Sarmasu, Str. Pepinierii, nr. 21, jud. Mures identificat prin C.I. seria MS nr. 225747, CNP 1890909260058, in calitate de LOCATAR (chirias) II. OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul prezentului contract il constituie darea de catre LOCATOR si luarea in chirie de catre LOCATAR a unui apartament in Loc. Cluj-Napoca, cart. Someseni, str. Orastiei, nr. 10, etaj 2, apartament 17. III. DURATA COMTRACTULUI Durata prezentului contracteste de 1(un) an cu incepere de la data de 10.12.2012, pana la data 09.12.2013, cu posibilitati de prelungire prin acordul partilor. IV. PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA 1. Pretul chiriei, respectiv chiria pentru folosirea imobilului este de 350 lei (treisutecincizecilei) /luna. 2. Plata chiriei se face pana la data de 17 a fiecarei luni in numerar pentru luna in curs. V. OBLIGATIILE LOCATORULUI 1. Mentinerea starii tehnice bune a imobilului in vederea unei folosinte optime; 2. Sa asigure linitita folosinta a imobilului inchiriat. VI. OBLIGATIILE LOCATARULUI 1. Sa plateasca chiria cu respectarea dispozitiilor pct. IV; 2. Sa intretina in buna stare de functionare imobilul inchiriat; 3. Sa predea spatiul in conditiile initiale prevazute in prezentul contract, la data incetarii rapoartelor contractuale, indiferent de modul in care acestea au incetat; 4. Toate cheltuielile aferete spatiului inchiriat (apa, gaz, electricitate etc.) vor fi achitate de catre LOCATAR.

VII. REZILIEREA CONTRACTULUI 1. Prin acordul partilor; 2. Prin neachitarea la timp a datoriilor de catre LOCATAR catre funizori si catre LOCATOR. VIII. FORTA MAJORA Partile sunt exonerate de raspunderile derivand din prezentul contract in situatie producerii unor evenimente considerate de Legea Romana cazuri de forta majora. Cazul de forta majora se dovedeste si se comunica celeilalte parti conform Legii. IX. ALTE CLAUZE 1. Orice litigii care nu pot fi solutionate de partii pe cale amiabila vor fi remise instantelor de judecatoresti ale Municipiului Cluj-Napoca sau solutionate de Curtea de Arbitraj a Romaniei ce functioneaza pe langa Camerea de Comert si Industrie. 2. Orice modificare a clauzelor prezentului contrct se va face prin acte aditionale semnate de ambele parti; Contractul a fost incheiat la Cluj-Napoca, azi 06.12.2012 in trei exemplare.

LOCATOR (proprietar)

LOCATAR (chirias)