Sunteți pe pagina 1din 35

LEGE nr.

182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural na ional mobil
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. CAPITOLUL I: Dispozi ii generale Art. 1 (1) Prezenta lege instituie regimul juridic al bunurilor apar innd patrimoniului cultural na ional mobil, ca parte a patrimoniului cultural na ional, i reglementeaz activit ile specifice de protejare a acestora. (2) Patrimoniul cultural na ional cuprinde ansamblul bunurilor identificate ca atare, indiferent de regimul de proprietate asupra acestora, care reprezint o mrturie i o expresie a valorilor, credin elor, cunotin elor i tradi iilor aflate n continu evolu ie; cuprinde toate elementele rezultate din interac iunea, de-a lungul timpului, ntre factorii umani i cei naturali. Art. 2 (1) Statul garanteaz proprietatea i asigur, potrivit legii, protejarea bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural na ional mobil. (2) Exercitarea dreptului de proprietate i a altor drepturi reale, precum i a dreptului de administrare asupra unui bun din patrimoniul cultural na ional mobil este supus reglementrilor prezentei legi. (3) Statul asigur, potrivit legii, baza material i resursele financiare necesare pentru protejarea patrimoniului cultural na ional mobil. (4) n sensul prezentei legi, prin protejarea patrimoniului cultural na ional mobil se n elege ansamblul de msuri avnd caracter tiin ific, juridic, administrativ, financiar, fiscal i tehnic, menite s asigure identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, conservarea, asigurarea securit ii, ntre inerea, prepararea, restaurarea i punerea n valoare a patrimoniului cultural na ional mobil, n vederea asigurrii accesului democratic la cultur i a transmiterii acestui patrimoniu genera iilor viitoare. (5) Protejarea patrimoniului cultural na ional mobil este realizat prin intermediul autorit ilor administra iei publice, al unor institu ii specializate, cum sunt muzeele, colec iile publice, casele memoriale, arhivele i bibliotecile, al cultelor religioase i institu iilor ecleziastice, precum i al organiza iilor neguvernamentale cu activitate n domeniu. Art. 3 (1) Patrimoniul cultural na ional mobil este alctuit din bunuri cu valoare istoric, arheologic, documentar, etnografic, artistic, tiin ific i tehnic, literar, cinematografic, numismatic, filatelic, heraldic, bibliofil, cartografic i epigrafic, reprezentnd mrturii materiale ale evolu iei mediului natural i ale rela iilor omului cu acesta, ale poten ialului creator uman i ale contribu iei romneti, precum i a minorit ilor na ionale la civiliza ia universal.

Legea 182/2000

1/35

(2)

Bunurile care alctuiesc patrimoniul cultural na ional mobil sunt: 1. bunuri arheologice i istorico-documentare, precum: a) descoperirile arheologice terestre i subacvatice, unelte, ceramic, inscrip ii, monede, sigilii, bijuterii, piese de vestimenta ie i harnaament, arme, nsemne funerare, cu excep ia eantioanelor de materiale de construc ie, materiale din situri, care constituie probe arheologice pentru analize de specialitate; b) elemente provenite din dezmembrarea monumentelor istorice; c) mrturii materiale i documentare privind istoria politic, economic, social, militar, religioas, tiin ific, artistic, sportiv sau din alte domenii; d) manuscrise, incunabule, cr i rare i cr i vechi, cr i cu valoare bibliofil; e) documente i tiprituri de interes social: documente de arhiv, hr i i alte materiale cartografice; f) obiecte cu valoare memorialistic; g) obiecte i documente cu valoare numismatic, filatelic, heraldic: monede, ponduri, decora ii, insigne, sigilii, brevete, mrci potale, drapele i stindarde; h) piese epigrafice; i) fotografii, cliee fotografice, filme, nregistrri audio i video; j) instrumente muzicale; k) uniforme militare i accesorii ale acestora; l) obiecte cu valoare tehnic; 2. bunuri cu semnifica ie artistic, precum: a) opere de art plastic: pictur, sculptur, grafic, desen, gravur, fotografie i altele; b) opere de art decorativ i aplicat din sticl, ceramic, metal, lemn, textile i alte materiale, podoabe; c) obiecte de cult: icoane, broderii, orfevrrie, mobilier i altele; d) proiecte i prototipuri de design; e) materiale primare ale filmelor artistice, documentare i de anima ie; f) monumente de for public, componente artistice expuse n aer liber; 3. bunuri cu semnifica ie etnografic, precum: a) unelte, obiecte de uz casnic i gospodresc; b) piese de mobilier; c) ceramic; d) textile, piese de port, pielrie; e) alte obiecte din metal, lemn, os, piatr, sticl; f) obiecte de cult; g) podoabe;

Legea 182/2000

2/35

h) ansambluri de obiecte etnografice; i) monumente din muzeele etnografice n aer liber; 4. bunuri de importan tiin ific, precum: a) specimene rare i colec ii de zoologie, botanic, mineralogie i anatomie; b) trofee de vnat; 5. bunuri de importan tehnic, precum: a) crea ii tehnice unicat; b) rarit i, indiferent de marc; c) prototipurile aparatelor, dispozitivelor i mainilor din crea ia curent; d) crea ii tehnice cu valoare memorial; e) realizri ale tehnicii populare; f) matri e de compact-discuri, de CD-ROM, de DVD i altele asemenea. Art. 4 Bunurile apar innd patrimoniului cultural na ional mobil fac parte, n func ie de importan a sau de semnifica ia lor istoric, arheologic, documentar, etnografic, artistic, tiin ific i tehnic, literar, cinematografic, numismatic, filatelic, heraldic, bibliofil, cartografic i epigrafic, de vechimea, unicitatea sau raritatea lor, din: a) tezaurul patrimoniului cultural na ional mobil, denumit n continuare tezaur, alctuit din bunuri culturale de valoare excep ional pentru umanitate; b) fondul patrimoniului cultural na ional mobil, denumit n continuare fond, alctuit din bunuri culturale cu valoare deosebit pentru Romnia. Art. 5 (1) Bunurile culturale mobile pot fi proprietate public sau privat a statului ori a unit ilor administrativ-teritoriale sau proprietate privat a persoanelor fizice i a persoanelor juridice de drept privat. (2) Asupra bunurilor prevzute la alin. (1) se pot constitui, potrivit formei de proprietate, n condi iile legii, un drept de administrare sau alte drepturi reale, dup caz. Art. 6 (1) Ministerul Culturii i Cultelor i Comisia Na ional a Muzeelor i Colec iilor coordoneaz activit ile specifice din domeniul patrimoniului cultural na ional mobil. (2) Face excep ie de la prevederile alin. (1) Fondul Arhivistic Na ional al Romniei aflat n administrarea Arhivelor Na ionale, precum i n cea a direc iilor jude ene ale Arhivelor Na ionale, constituit n conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Na ionale nr. 16/1996. (3) Ministerul Culturii i Cultelor reprezint statul romn n rela iile interne i interna ionale care au ca obiect patrimoniul cultural na ional mobil.

Legea 182/2000

3/35

Art. 7 (1) Autorit ile competente au obliga ia s fac toate demersurile, potrivit prevederilor legale n vigoare i conven iilor interna ionale la care Romnia este parte, pentru redobndirea unor bunuri culturale care au fost exportate ilegal, au fost sustrase din muzee sau colec ii ori sunt de inute fr temei legal n strintate. (2) Autorit ile competente se angajeaz s participe la orice opera iune interna ional organizat n comun, n baza unui acord de cooperare, n vederea interzicerii i mpiedicrii opera iunilor ilicite de import, export i transfer de proprietate al bunurilor culturale. Art. 8 Autorit ile publice, proprietarii, titularii altor drepturi reale, precum i titularii dreptului de administrare asupra bunurilor ce fac parte din patrimoniul cultural na ional mobil au obliga ia de a le proteja mpotriva oricror acte comisive sau omisive care pot duce la degradarea, distrugerea, pierderea, sustragerea sau exportul ilegal al acestora. CAPITOLUL II Cercetarea, inventarierea i clasarea Art. 9 Activitatea de cercetare, desfurat de cercettorii tiin ifici n institu ii publice specializate, de intoare de bunuri care fac parte din patrimoniul cultural na ional mobil, are ca obiect cercetarea, dezvoltarea i valorificarea tiin ific a patrimoniului cultural na ional mobil, n principal a celui de inut de institu ia respectiv. Art. 10 n sensul prezentei legi, prin clasare se n elege procedura de stabilire a bunurilor culturale mobile care fac parte din categoriile juridice ale patrimoniului cultural na ional mobil, tezaur i fond. Art. 11 Declanarea procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile se face: 1. Din oficiu, n urmtoarele situa ii: a) pentru bunurile culturale mobile aflate n proprietatea statului sau a unit ilor administrativ-teritoriale i administrate de institu ii publice, regii autonome, companii na ionale, societ i na ionale sau alte societ i comerciale la care statul sau o autoritate a administra iei publice locale este ac ionar; b) pentru bunurile culturale mobile aflate n proprietatea cultelor religioase; c) pentru bunurile culturale mobile care fac obiectul unei vnzri publice prin licita ie sau prin intermediul unui agent autorizat;

Legea 182/2000

4/35

d) pentru bunurile culturale mobile pentru care se solicit exportul temporar sau definitiv; e) pentru bunurile culturale mobile descoperite ntmpltor ori n cadrul unor cercetri arheologice, etnologice, paleontologice sau geologice; f) pentru bunurile culturale mobile confiscate; g) pentru bunurile culturale mobile care au fcut obiectul unor tentative de export ilegal; g1) pentru bunurile culturale mobile care au prsit ilegal teritoriul Romniei; h) pentru bunurile aflate n custodia institu iilor publice, care urmeaz s fie restituite. i) pentru bunurile culturale mobile ce urmeaz a fi restaurate; j) pentru bunurile culturale mobile ce fac obiectul declanrii unei cercetri penale. 2. La solicitarea persoanelor fizice i a celorlalte persoane juridice de drept privat, proprietare ale bunului respectiv. Art. 12 (1) Clasarea se va efectua pe baza unui raport de expertiz ntocmit de exper i sau specialiti acredita i de Comisia Na ional a Muzeelor i Colec iilor. (2) Clasarea unui bun trebuie finalizat n cel mult 3 luni din momentul declanrii procedurii de clasare. (3) Organismul tiin ific competent s hotrasc asupra propunerilor de clasare este Comisia Na ional a Muzeelor i Colec iilor. (4) Hotrrea de clasare va fi semnat de preedintele Comisiei Na ionale a Muzeelor i Colec iilor i va fi aprobat prin ordin al ministrului culturii i cultelor, n interiorul termenului prevzut la alin. (2). (5) La hotrrea de clasare se anexeaz n extras concluziile raportului de expertiz prin care se asigur identificarea bunului cultural mobil respectiv, fia standard a obiectului i fotografia alb-negru sau color, dup caz. (6) n cazul bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare, concluziile raportului de expertiz cuprinznd datele de identificare a bunurilor se vor comunica proprietarului sau titularului de alte drepturi reale n termen de 30 de zile de la data finalizrii expertizei. (7) Contestarea expertizei bunurilor culturale mobile care nu au fost propuse la clasare se face la Comisia Na ional a Muzeelor i Colec iilor n termen de 10 zile de la primirea ntiin rii expertului sau specialistului. Solu ionarea contesta iei se comunic n termen de 20 de zile. Art. 13 (1) Institu iile publice de intoare de bunuri culturale mobile apar innd patrimoniului cultural na ional mobil au obliga ia de a inventaria aceste bunuri, att analitic, prin fia standard, conform normelor emise de Ministerul Culturii i Cultelor, ct i sinoptic, prin banca de date, con innd i arhiva imagistic. (2) Autorit ile publice n subordinea crora func ioneaz institu iile de intoare de
5/35

Legea 182/2000

bunuri apar innd patrimoniului cultural na ional mobil au obliga ia de a asigura resursele financiare necesare, n vederea inventarierii informatizate a bunurilor. (3) Bunurile culturale aflate n colec iile administrate de institu iile specializate, de culte i de institu iile ecleziastice sunt inventariate potrivit prevederilor prezentei legi. Art. 14 (1) Ministerul Culturii i Cultelor comunic, n scris, proprietarului, titularului altor drepturi reale sau, dup caz, titularului dreptului de administrare ordinul de clasare, n termen de 10 zile de la aprobare. (2) Ministerul Culturii i Cultelor elibereaz, pentru fiecare bun clasat, un certificat de clasare i fia standard a obiectului. Art. 15 (1) Clasarea are ca efect nscrierea bunurilor culturale mobile n Inventarul patrimoniului cultural na ional mobil, n una dintre cele dou categorii, tezaur sau fond. (2) Inventarul patrimoniului cultural na ional mobil, ntocmit pe baza ordinelor privind bunurile culturale mobile clasate, centralizarea, eviden a informatizat i administrarea documentelor care au stat la baza ntocmirii acestuia se efectueaz de Institutul de Memorie Cultural. (3) Datele privind patrimoniul cultural na ional mobil, cu excep ia listei cuprinznd bunurile culturale mobile i imaginea acestora, nu au destina ie public, fr acordul proprietarilor bunurilor. (4) Date privind patrimoniul cultural na ional mobil pot fi furnizate, la cerere, de Institutul de Memorie Cultural institu iilor specializate, cercettorilor i altor exper i i specialiti acredita i, n vederea desfurrii unor activit i specifice de identificare i cercetare. Valorificarea datelor astfel dobndite poate fi fcut numai cu consim mntul de intorului. Comunicarea public a datelor de identificare a proprietarului se poate face numai cu acordul prealabil al acestuia. (5) Informa iile cuprinse n inventarul prevzut la alin. (1) pot fi furnizate organelor de poli ie, organelor de urmrire penal i instan elor judectoreti, numai pentru solu ionarea unor cauze, n direct legtur cu respectivele bunuri culturale mobile clasate i numai cu respectarea prevederilor legale n materie. Art. 16 (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare i de intorii cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile pentru care s-a declanat procedura de clasare au obliga ia de a permite examinarea bunurilor respective de ctre exper i sau specialiti acredita i." (2) Bunurile culturale mobile pot fi preluate pentru analize de laborator numai n cazuri deosebite i pentru perioade determinate, prevzute n normele de clasare a bunurilor culturale mobile, doar cu acordul proprietarilor sau al titularilor altor drepturi reale, dup caz; preluarea acestora se face pe baza unui act de predareprimire ncheiat cu persoanele fizice sau juridice, dup caz, men ionate la alin. (1), n forma prevzut de normele emise de Ministerul Culturii i Cultelor.

Legea 182/2000

6/35

Art. 17 n timpul desfurrii procedurii de clasare din oficiu a unui bun cultural mobil, acesta se afl sub regimul de protec ie prevzut, potrivit dispozi iilor prezentei legi, pentru bunurile clasate n tezaur." Art. 18 (1) Dreptul proprietarului de a solicita clasarea unui bun cultural mobil este imprescriptibil. (2) n cazul n care un bun cultural mobil nu a fost clasat, procedura poate fi reluat, la cerere, dup minimum 3 ani; n situa iile n care au aprut elemente noi justificative, acest termen poate fi redus de Comisia Na ional a Muzeelor i Colec iilor. Art. 19 (1) Declasarea bunurilor culturale mobile are loc la cererea titularilor drepturilor de proprietate sau din oficiu, n urmtoarele cazuri: a) invalidarea expertizei; b) distrugere; c) deteriorare grav care nu poate fi remediat prin opera iuni de restaurare. (2) Declasarea urmeaz procedura stabilit la clasare. (3) Ordinul de declasare este luat n eviden a Inventarului patrimoniului cultural na ional mobil, procedndu-se la radierea bunului respectiv din inventarul prevzut la art. 15 alin. (1). (4) Ordinul de declasare se comunic n scris proprietarului, titularului altor drepturi reale, precum i titularului dreptului de administrare, dup caz. Art. 191 Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o categorie a patrimoniului cultural na ional mobil n alta se poate face numai cu respectarea acelorai proceduri prevzute pentru clasare. Art. 21 (1) Ordinul de clasare, de declasare sau de trecere dintr-o categorie n alta a patrimoniului cultural na ional a unui bun cultural mobil poate fi contestat de proprietarul sau de titularul dreptului de administrare la Ministerul Culturii i Cultelor, n termen de 30 de zile de la comunicare. (2) Ministerul Culturii i Cultelor este obligat s solu ioneze contesta ia n termen de 30 de zile de la nregistrarea acesteia. (3) n cazul n care proprietarul sau titularul dreptului de administrare este nemul umit de rspunsul la contesta ia adresat Ministerului Culturii i Cultelor, el se poate adresa, n condi iile Legii contenciosului administrativ, instan elor judectoreti competente.

Legea 182/2000

7/35

Art. 211 (1) Bunurile culturale mobile proprietate public, aflate n patrimoniul unor companii na ionale, societ i na ionale sau altor societ i comerciale cu capital integral ori majoritar de stat, care se privatizeaz, vor fi supuse procedurii de clasare nainte de declanarea procesului de privatizare. (2) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau, dup caz, autoritatea public central ori local care privatizeaz o persoan juridic din cele prevzute la alin. (1) are obliga ia de a anun a, cu 30 de zile nainte, declanarea procedurii de privatizare, n scris, serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii i Cultelor n a crui raz teritorial i are sediul societatea. (3) n termen de 10 zile de la data nregistrrii comunicrii prevzute la alin. (2), serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii i Cultelor va verifica la persoana juridic n curs de privatizare bunurile culturale mobile susceptibile de a fi clasate i, dac va fi cazul, va declana procedura de clasare. (4) Bunurile culturale mobile clasate ca urmare a situa iei prevzute n prezentul articol vor fi date n administrarea unei institu ii publice specializate, desemnate de Comisia Na ional a Muzeelor i Colec iilor. CAPITOLUL III: Pstrarea, depozitarea i asigurarea securit ii bunurilor culturale mobile Art. 22 (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare, precum i de intorii cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile clasate au urmtoarele obliga ii: a) s asigure cele mai bune condi ii de pstrare, conservare i, dup caz, de depozitare a bunurilor, prevenind orice degradare, deteriorare sau distrugere a acestora; b) s nu deterioreze i s nu distrug aceste bunuri, iar n cazul celor din metal nici s nu le topeasc; c) s asigure securitatea acestor bunuri; d) s ntiin eze n termen de maximum 5 zile serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor n cazul constatrii unui pericol iminent de distrugere sau de degradare grav a acestor bunuri; e) s nu utilizeze i s nu permit utilizarea acestor bunuri la organizarea de spectacole, parade ale modei, ca recuzit cinematografic sau teatral, precum i n orice alte scopuri care le-ar periclita integritatea sau le-ar expune pierderii, deteriorrii ori sustragerii; f) s permit accesul specialitilor din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor n scopul constatrii strii de conservare a acestor bunuri; n cazul de intorilor persoane fizice i al persoanelor juridice de drept privat accesul specialitilor serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor va fi posibil numai cu acordul scris al proprietarului privind condi iile de acces. (2) Proprietarii sau titularii dreptului de administrare a bunurilor culturale mobile clasate au n aceast calitate i urmtoarele obliga ii:

Legea 182/2000

8/35

a) s asigure restaurarea bunurilor; b) s ncredin eze executarea lucrrilor de restaurare exclusiv restauratorilor acredita i de Comisia Na ional a Muzeelor i Colec iilor. (3) Institu iile publice specializate i nespecializate, cultele, precum i agen ii economici, care de in cu orice titlu bunuri culturale mobile clasate, au obliga ia s finan eze achizi ionarea i instalarea de sisteme antiefrac ie, antiincendiu i de asigurare a microclimatului pentru protec ia bunurilor culturale mobile. (4) Fac excep ie de la prevederile alin. (1) lit. e) proprietarii, persoane fizice i juridice de drept privat, care pot permite, n condi ii contractuale, cu respectarea normelor de conservare i restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, utilizarea bunurilor culturale mobile clasate, n fond la organizarea de spectacole, parade ale modei i ca recuzit teatral i cinematografic. Art. 23 Persoanele fizice i juridice care de in cu orice titlu bunuri culturale mobile clasate beneficiaz de consultan gratuit din partea institu iilor specializate, n scopul pstrrii, conservrii i punerii n valoare a acestor bunuri. Art. 24 (1) Institu iile publice au obliga ia s permit accesul exper ilor i specialitilor acredita i, precum i al cercettorilor la bunurile culturale mobile de inute n administrare, pentru efectuarea de studii i lucrri de specialitate, n condi ii convenite de comun acord. (2) n cazul bunurilor culturale mobile aflate n proprietate privat, pentru efectuarea de studii i lucrri de specialitate este necesar acordul proprietarului. Art. 25 (1) Copiile, mulajele, tirajele postume i facsimilele executate de pe bunuri culturale mobile clasate trebuie s fie marcate vizibil pentru a nu fi confundate cu originalul; ele vor purta men iunea copie, facsimil, tiraj postum, numele autorului i anul n care au fost realizate, precum i specificarea colec iei n care se afl originalul. (2) Men iunile prevzute la alin. (1) sunt obligatorii, indiferent de anul n care au fost realizate copiile, mulajele, tirajele postume i facsimilele i ori de cte ori acestea sunt aduse la cunotin publicului. Art. 26 (1) Copiile, mulajele, tirajele postume i facsimilele de pe bunuri culturale mobile clasate, aflate n proprietate public, pot fi executate numai cu acordul scris al titularului dreptului de administrare, n conformitate cu normele avizate de Comisia Na ional a Muzeelor i Colec iilor. (2) Copiile, mulajele, tirajele postume i facsimilele de pe bunuri culturale mobile clasate, aflate n proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi executate numai cu acordul scris al proprietarului, n conformitate cu normele avizate de Comisia Na ional a Muzeelor i Colec iilor. (3) Reproducerea bunurilor culturale mobile clasate prin mijloace foto, video sau

Legea 182/2000

9/35

numerice se face cu acordul scris al titularului dreptului de administrare sau al proprietarului bunului reprodus, dup caz. (4) Persoanele care execut copii, mulaje, tiraje postume i facsimile de pe bunuri culturale mobile clasate sunt obligate s utilizeze tehnici adecvate i s ia msurile necesare pentru a nu fi afectate, imediat sau n timp, integritatea i calitatea originalelor. CAPITOLUL IV: Conservarea i restaurarea bunurilor culturale mobile clasate Art. 27 (1) Lucrrile de conservare i restaurare a bunurilor culturale mobile clasate se efectueaz numai de ctre conservatori i restauratori acredita i, pe baza unui contract ncheiat potrivit dispozi iilor dreptului comun. (2) Acreditarea conservatorilor i restauratorilor care efectueaz lucrri de conservare i restaurare a bunurilor culturale mobile clasate se face de Comisia Na ional a Muzeelor i Colec iilor, potrivit normelor de acreditare a conservatorilor i restauratorilor. (3) Pe baza acreditrii ob inute, Ministerul Culturii i Cultelor elibereaz conservatorilor i restauratorilor certificate de liber practic, potrivit normelor de acreditare a conservatorilor i restauratorilor. (4) Laboratoarele i atelierele care efectueaz lucrri de conservare i restaurare a bunurilor culturale mobile clasate func ioneaz pe baza unei autoriza ii eliberate de Ministerul Culturii i Cultelor, cu avizul Comisiei Na ionale a Muzeelor i Colec iilor, potrivit normelor privind autorizarea laboratoarelor i a atelierelor de conservare i restaurare. Art. 28 Restaurarea bunurilor culturale mobile clasate n tezaur se face numai cu avizul prealabil al Comisiei Na ionale a Muzeelor i Colec iilor i numai n laboratoarele sau atelierele autorizate, nominalizate n aviz. Art. 29 (1) Bunurile culturale mobile clasate n tezaur, indiferent de forma de proprietate, care sunt n pericol iminent de distrugere sau degradare grav, vor fi supuse opera iunilor de restaurare i conservare prin ordin al ministrului culturii i cultelor, pe baza unui raport de expertiz aprobat de Comisia Na ional a Muzeelor i Colec iilor. (2) Opera iunile de restaurare i conservare astfel dispuse vor fi efectuate pe cheltuiala proprietarului. (3) Sumele utilizate de proprietari pentru opera iunile de restaurare i conservare dispuse n conformitate cu prevederile alin. (1) i cu cele prevzute la art. 22 alin. (2) lit. a) sunt deductibile la calcularea impozitului pe venit sau profit, dup caz. (4) n cazul n care proprietarul bunului cultural mobil clasat n tezaur este o persoan fizic, din a crei declara ie pe propria rspundere rezult c nu are posibilit i financiare pentru acoperirea cheltuielilor de restaurare i conservare, aceste opera iuni vor fi finan ate, par ial sau integral, de la bugetul de stat ori de la bugetele locale, dup caz, potrivit dispozi iilor prezentei legi. n cazul vnzrii

Legea 182/2000

10/35

ulterioare a acestor bunuri culturale mobile, costurile opera iunilor de restaurare i conservare vor fi restituite de proprietarul-vnztor institu iei finan atoare. Art. 30 (1) Dispozi iile prezentei legi se aplic n mod corespunztor bunurilor cu valoare cultural realizate din metale pre ioase ori con innd pietre pre ioase sau semipre ioase, care se afl n proprietatea, administrarea ori sunt de inute cu orice titlu de Banca Na ional a Romniei, de Monetria Statului sau de celelalte bnci. (2) Persoanele juridice enumerate la alin. (1) sunt obligate s permit examinarea bunurilor de ctre exper ii anume desemna i de Ministerul Culturii i Cultelor, care vor propune, dac este cazul, declanarea procedurii de clasare. Art. 31 Este interzis topirea sau modificarea, sub orice form, a bunurilor culturale mobile clasate, care sunt de inute cu orice titlu de Banca Na ional a Romniei, de Monetria Statului sau de celelalte bnci. CAPITOLUL V: Circula ia bunurilor culturale mobile Art. 32 Bunurile culturale mobile clasate, aflate n proprietatea public a statului sau a unit ilor administrativ-teritoriale, sunt inalienabile, insesizabile i imprescriptibile. Art. 33 (1) Pentru organizarea unor expozi ii sau realizarea unor proiecte culturale institu iile publice pot mprumuta, dup caz, unor institu ii publice sau persoane juridice de drept privat din ar, n condi iile dreptului comun, bunuri culturale mobile clasate pe care le de in n administrare, cu avizul Comisiei Na ionale a Muzeelor i Colec iilor i cu aprobarea Ministerului Culturii i Cultelor. (2) Persoanele fizice i juridice de drept privat pot mprumuta institu iilor publice sau persoanelor juridice de drept privat, n condi iile dreptului comun i ale prezentei legi, bunuri culturale mobile clasate. (3) Bunurile culturale mobile clasate, apar innd cultelor religioase, pot fi mprumutate institu iilor publice specializate, n condi iile dreptului comun i ale prezentei legi, cu aprobarea efilor de cult. (4) Organizatorul expozi iei sau ini iatorul/autorul proiectului cultural rspunde civil, material, disciplinar, contraven ional sau penal, dup caz, de integritatea bunurilor expuse, lund toate msurile necesare pentru nlturarea oricrui risc, n condi ii de securitate, de conservare, de asigurare i de stabilire a cotelor valorice respective. Art. 34 (1) Bunurile culturale mobile proprietate public, aflate n patrimoniul unor societ i comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se privatizeaz, vor fi supuse procedurii de clasare nainte de declanarea procesului de privatizare.
Legea 182/2000 11/35

(2) Societ ile comerciale prevzute la alin. (1) au obliga ia de a anun a nscrierea pe lista de privatizare, n scris, serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor n a crei raz teritorial i are sediul societatea, n termen de 5 zile de la data nscrierii. (3) n termen de 10 zile de la data nregistrrii comunicrii prevzute la alin. (2) serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii i Cultelor va verifica la societatea comercial n curs de privatizare bunurile culturale mobile susceptibile de a fi clasate i va declana procedura de clasare. (4) Bunurile culturale mobile astfel clasate vor fi date n administrarea unei institu ii publice specializate, desemnat de Comisia Na ional a Muzeelor i Colec iilor. Art. 35 (1) Vnzarea public a bunurilor culturale mobile aflate n proprietate privat sau intermedierea vnzrii se efectueaz numai prin operatori economici autoriza i, cu respectarea prevederilor prezentei legi. (2) Autorizarea operatorilor economici prevzu i la alin. (1) se face de Ministerul Culturii i Cultelor, cu avizul Comisiei Na ionale a Muzeelor i Colec iilor, cu respectarea normelor privind comer ul cu bunuri culturale mobile. (3) Agen ii economici autoriza i s comercializeze bunuri culturale mobile sunt obliga i s afieze la loc vizibil normele privind comer ul cu bunuri culturale mobile. (4) Agen ii economici autoriza i s comercializeze bunuri culturale mobile sunt obliga i s de in un registru n care s men ioneze, corect i complet, numele i adresa ofertantului, descrierea i pre ul fiecrui bun. Informa iile con inute n registru au caracter confiden ial. (5) Agen ii economici autoriza i s comercializeze bunuri culturale mobile au obliga ia de a ntiin a n scris, n termen de 5 zile de la data ofertei, serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor despre existen a unor bunuri susceptibile de a fi clasate. (6) Agen ii economici autoriza i s comercializeze bunuri culturale mobile au obliga ia ca n termen de 5 zile s informeze n scris proprietarul bunului cu privire la posibilitatea de declanare a procedurii de clasare. (7) Agen ii economici autoriza i s comercializeze bunuri culturale mobile sunt obliga i ca, n termen de 3 zile de la data nregistrrii n registrul propriu a bunurilor clasate n tezaur, s comunice n scris serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii i Cultelor, n a crei raz teritorial i au sediul, punerea acestora n vnzare, precum i, dup caz, s transmit un exemplar al catalogului editat n scopul organizrii unei licita ii publice, indiferent dac bunurile scoase la licita ie sunt sau nu sunt clasate n patrimoniul cultural na ional mobil. Art. 36 (1) Bunurile culturale mobile, proprietate a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, clasate n tezaur, pot face obiectul unei vnzri publice numai n condi iile exercitrii dreptului de preem iune de ctre statul romn, prin Ministerul Culturii i Cultelor, i cu respectarea dispozi iilor art. 35 alin. (7). (2) Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor sunt obligate s transmit Ministerului Culturii i Cultelor, n termen de 3 zile de la primirea

Legea 182/2000

12/35

comunicrii scrise a agentului economic autorizat, nregistrarea privind punerea n vnzare a unui bun cultural mobil clasat n tezaur. (3) Termenul de exercitare a dreptului de preem iune al statului este de maximum 30 de zile, calculat de la data nregistrrii comunicrii prevzute la alin. (2), iar valoarea de achizi ionare este cea negociat cu vnztorul sau cu agentul economic autorizat ori cea rezultat din licita ia public. (4) Ministerul Culturii i Cultelor va prevedea n bugetul propriu sumele necesare destinate exercitrii dreptului de preem iune. (5) Nerespectarea dispozi iilor alin. (1) atrage nulitatea absolut a vnzrii.

Art. 37 (1) Scoaterea peste frontier a bunurilor culturale mobile constituie opera iune de export, care poate fi temporar sau definitiv. (2) Exportul temporar sau definitiv al bunurilor culturale mobile clasate sau neclasate se efectueaz numai pe baza certificatului de export. (3) Certificatul de export va fi emis de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor, n condi iile prezentei legi. (4) Exportul temporar pentru bunurile culturale mobile clasate n tezaur, indiferent de proprietar sau de titularul dreptului de administrare, va fi avizat de Comisia Na ional a Muzeelor i Colec iilor i va fi aprobat de ministrul culturii i cultelor. (5) Scoaterea din ar, pe orice cale, a bunurilor culturale mobile pentru care nu sa ob inut certificatul de export temporar sau definitiv, eliberat n condi iile legii, constituie opera iune de export ilegal. Art. 38 (1) Bunurile culturale mobile clasate, aflate n proprietatea statului sau a unit ilor administrativ-teritoriale, se export numai temporar i numai pentru organizarea unor expozi ii n strintate, pentru investiga ii de laborator, restaurare sau expertizare. (2) Bunurile culturale mobile clasate n tezaur, aflate n proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi exportate numai temporar. Art. 40 (1) Bunurile culturale mobile clasate n fond, aflate n proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi exportate definitiv, numai n cadrul unui schimb de bunuri culturale, cu valoare i semnifica ie comparabile, care pot constitui unicate sau rarit i pentru patrimoniul muzeal din Romnia. (2) Schimbul prevzut la alin. (1) este aprobat prin ordin al ministrului culturii i cultelor, cu avizul Comisiei Na ionale a Muzeelor i Colec iilor. (3) Bunul cultural ob inut prin schimbul prevzut la alin. (1) urmeaz regimul juridic al bunului dat n schimb. Art. 401 (1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (1), bunurile culturale mobile clasate n fond, aflate n domeniul privat al statului, respectiv al jude elor,

Legea 182/2000

13/35

municipiilor, oraelor sau comunelor, pot fi exportate definitiv, numai n cadrul unui schimb de bunuri culturale de aceeai importan i semnifica ie cultural i numai n cazuri cu totul excep ionale, n care prevaleaz interesul istoric, tiin ific ori cultural. (2) Schimbul prevzut la alin. (1) este aprobat prin hotrre a Guvernului, respectiv a consiliului jude ean sau local, dup caz, cu avizul Comisiei Na ionale a Muzeelor i Colec iilor. (3) Bunul cultural ob inut prin schimbul prevzut la alin. (1) urmeaz regimul juridic al bunului dat n schimb. Art. 41 (1) n cazul cererii de export temporar sau definitiv al unui bun cultural mobil neclasat termenele prevzute la art. 12 alin. (2) i la art. 14 alin. (1), cumulate, se reduc la 30 de zile. (2) Comisia Na ional a Muzeelor i Colec iilor este obligat s se pronun e, n legtur cu clasarea bunului cultural mobil, n termen de 30 de zile de la data declanrii procedurii de clasare. Art. 42 Dona iile avnd ca obiect bunuri culturale mobile fcute institu iilor publice specializate ori cultelor religioase, potrivit legii, sunt scutite de orice taxe. Art. 43 (1) Persoanele fizice sau juridice de drept privat, proprietare ale bunurilor culturale mobile clasate, au obliga ia de a anun a n scris serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor n termen de 15 zile de la data transferrii unui astfel de bun n proprietatea altei persoane, precum i de la data instituirii unui drept real asupra unui astfel de bun. (2) n cazul pierderii sau al furtului bunurilor culturale mobile clasate, proprietarii, titularii altor drepturi reale, titularii dreptului de administrare, precum i de intorii cu orice titlu ai acestor bunuri au obliga ia de a anun a, n scris, n termen de 24 de ore de la constatare, organul de poli ie din raza teritorial. (3) n cazurile prevzute la alin. (2), precum i n cazul distrugerii totale sau par iale a bunurilor culturale mobile clasate proprietarii, titularii altor drepturi reale, titularii dreptului de administrare, precum i de intorii cu orice titlu ai acestor bunuri au obliga ia de a anun a n scris serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii i Cultelor n termen de 3 zile de la constatare. (4) Dup nregistrarea comunicrii prevzute la alin. (3) serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor vor anun a imediat, n scris, organele de poli ie din raza teritorial. Art. 44 (1) Succesorii rezervatari sunt scuti i de taxele succesorale pentru bunurile culturale mobile clasate care fac parte din masa succesoral. (2) n cazul celorlal i succesori, acetia pot ceda, n contul taxelor succesorale, astfel de bunuri, care vor intra n proprietatea public i vor fi date, potrivit legii, n

Legea 182/2000

14/35

administrarea institu iilor publice specializate, cu avizul Comisiei Na ionale a Muzeelor i Colec iilor. (3) Dona iile sau legatele privind bunuri culturale mobile clasate, efectuate n favoarea statului, unit ilor administrativ-teritoriale sau cultelor religioase, sunt scutite de orice taxe. Art. 441 (1) Bunurile culturale mobile clasate, aflate n proprietate public, ce sunt scoase din func iune, pot fi valorificate de persoanele juridice de drept public de intoare, numai prin transmiterea cu titlu gratuit Ministerului Culturii i Cultelor, pentru a fi repartizate institu iilor publice specializate. (2) Destructurarea, dezmembrarea sau, dup caz, fragmentarea bunurilor prevzute la alin. (1), n vederea scoaterii lor din func iune, este interzis. CAPITOLUL VI: Regimul juridic al bunurilor arheologice mobile descoperite ntmpltor sau prin cercetri arheologice Art. 45 (1) Bunurile arheologice, epigrafice, numismatice, paleontologice sau geolitice, descoperite n cadrul unor cercetri sistematice cu scop arheologic ori geologic sau n cadrul unor cercetri arheologice de salvare ori avnd caracter preventiv, precum i cele descoperite ntmpltor prin lucrri de orice natur, efectuate n locuri care fac obiectul exclusiv al propriet ii publice, conform art. 136 alin. (3) din Constitu ia Romniei, republicat, intr n proprietate public, potrivit dispozi iilor legale. (2) Din momentul descoperirii bunurile prevzute la alin. (1) sunt supuse procedurii de clasare, n condi iile prezentei legi, i intr n administrarea institu iei care finan eaz sau coordoneaz cercetrile; n cazul n care Comisia Na ional a Muzeelor i Colec iilor constat c n institu ia respectiv nu sunt ndeplinite condi iile corespunztoare de conservare i securitate, aceasta va propune serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii i Cultelor n a crei raz de activitate au fost descoperite bunurile arheologice n cauz alte institu ii publice specializate din aceeai raz, care ndeplinesc condi iile corespunztoare. Serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii i Cultelor va decide asupra institu iei creia i se vor transmite n administrare bunurile arheologice respective. Art. 46 (1) Cercetrile arheologice sistematice, precum i cele preventive sau de salvare, efectuate de persoane juridice, sunt autorizate, coordonate i controlate de Comisia Na ional de Arheologie i de Ministerul Culturii i Cultelor, potrivit legisla iei n domeniul protejrii patrimoniului arheologic. (2) Persoanele fizice sau persoanele juridice neautorizate nu au dreptul de a efectua n siturile arheologice detec ii i cercetri sau orice fel de alte interven ii care pot deteriora sau pot afecta aceste situri. Art. 47 (1) Cercetrile arheologice efectuate pe terenurile proprietate privat apar innd

Legea 182/2000

15/35

persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat sau cultelor religioase se fac numai cu acordul proprietarului i, dup caz, al efului cultului. (2) n cazul n care proprietarul terenului nu i d acordul pentru efectuarea cercetrilor arheologice, acestea vor putea fi autorizate de instan a judectoreasc competent, la cererea autorit ii publice sau a institu iei publice, dup caz, n subordinea creia se afl ini iatorul cercetrilor arheologice. (3) Proprietarul terenului este ndrept it s solicite negocierea unui termen maxim pentru efectuarea lucrrilor i s primeasc despgubiri, anterior nceperii lucrrilor, de la autorit ile publice sau de la institu iile publice n subordinea crora se afl ini iatorul cercetrilor arheologice, pentru daunele aduse solului, planta iilor sau construc iilor, precum i pentru orice alte prejudicii produse ca urmare a cercetrilor efectuate. (4) Despgubirile se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, n caz de divergen e, de ctre instan ele judectoreti competente. (5) Despgubirile vor fi suportate din sumele prevzute n bugetele institu iilor publice, dup caz, n subordinea crora se afl ini iatorul cercetrilor arheologice. (6) Emiterea certificatului privind eliberarea de sarcin arheologic a unui teren, precum i finan area cercetrilor arheologice preventive necesare, indiferent de regimul propriet ii terenului, este obligatorie naintea nceperii oricror lucrri care pot afecta situl i se realizeaz potrivit prevederilor legisla iei privitoare la protejarea patrimoniului arheologic. (7) Finan area cercetrilor arheologice pentru emiterea certificatului prevzut la alin. (6), cu privire la terenurile n care se gsesc bunuri arheologice, identificate prin investiga ii anterioare, este asigurat de beneficiarul lucrrilor. Art. 48 (1) Persoanele fizice care au descoperit n mod ntmpltor bunuri din categoria celor prevzute la art. 45 alin. (1) sunt obligate s le predea, n termen de 72 de ore de la descoperire, primarului unit ii administrativ-teritoriale n a crei raz a fost fcut descoperirea. (2) Primarul este obligat s ntiin eze serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii i Cultelor, n termen de 72 de ore, cu privire la bunurile descoperite, lund totodat msuri de paz i de conservare a acestora. (3) Primarul este obligat s predea bunurile astfel descoperite, n termen de 10 zile, serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii i Cultelor. (4) Autorii descoperirilor ntmpltoare, care au predat, n condi iile prevzute la alin. (1), bunurile descoperite, au dreptul la o recompens bneasc de 30% din valoarea bunului, calculat n momentul acordrii recompensei, iar, n cazul unor descoperiri arheologice de valoare excep ional, se poate acorda i o bonifica ie suplimentar de pn la 15% din valoarea bunului. (5) Valoarea bunurilor astfel descoperite se stabilete de exper ii acredita i ai serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii i Cultelor sau, dup caz, de al i exper i acredita i. (6) Recompensele i bonifica ia, stabilite potrivit alin. (4) i (5), vor fi suportate din bugetul ordonatorului principal de credite sau din bugetele locale, n func ie de subordonarea institu iilor culturale n administrarea crora vor fi transmise bunurile descoperite i vor fi pltite n cel mult 18 luni de la data predrii bunului.

Legea 182/2000

16/35

(7) n cazul n care autorul descoperirii nu primete recompensa n termenul stabilit la alin. (6), acesta se poate adresa instan ei judectoreti competente printr-o ac iune scutit de taxa judiciar de timbru. CAPITOLUL VII: Finan area activit ilor specifice de protejare a patrimoniului cultural na ional mobil Art. 49 (1) Finan area activit ilor de descoperire, colectare, cercetare, expertizare, clasare, inventariere, depozitare, conservare, preparare, restaurare, protejare i punere n valoare a bunurilor culturale mobile clasate, indiferent de proprietar, de titularii altor drepturi reale i de titularii dreptului de administrare, se poate face de Ministerul Culturii i Cultelor, Ministerul Educa iei i Cercetrii, autorit ile administra iei publice centrale i locale, Academia Romn i de alte institu ii publice, dup caz, din venituri proprii i din aloca ii bugetare. (2) Aloca iile bugetare destinate activit ilor prevzute la alin. (1) vor fi nominalizate cu aceste destina ii n bugetul Ministerului Culturii i Cultelor, al Ministerului Educa iei Na ionale, n bugetele autorit ilor administra iei publice centrale i locale, precum i n bugetele altor institu ii publice. (3) Achizi ionarea de bunuri culturale mobile pentru institu iile publice specializate, n func ie de subordonarea acestora, se poate face din sumele prevzute cu aceast destina ie n bugetele autorit ilor administra iei publice centrale sau locale. Art. 50 (1) Veniturile gestionate n regim extrabugetar pot proveni din urmtoarele surse: a) dona iile sau legatele dobndite de la persoane fizice sau persoane juridice, din ar ori din strintate; b) cota de 5% instituit de autorit ile administra iei publice locale asupra pre ului de vnzare al reproducerilor realizate de pe bunuri culturale mobile proprietate public i introduse n circuit comercial; c) cota de 5% instituit de autorit ile administra iei publice locale asupra pre ului ob inut din vnzrile de bunuri culturale, efectuate prin licita ii, anticariate, consigna ii i case de amanet; d) tarifele percepute de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor pentru efectuarea oricror expertize solicitate. (2) Cotele prevzute la alin. (1) lit. b) i c) se adaug la pre urile de vnzare ale bunurilor respective. CAPITOLUL VIII: Organisme i institu ii specializate Art. 51 (1) Descoperirea, colectarea, cercetarea, expertizarea, clasarea, inventarierea, depozitarea, conservarea, prepararea, restaurarea, protejarea, achizi ionarea i punerea n valoare a patrimoniului cultural na ional mobil se realizeaz prin organisme i institu ii specializate, care au competen e generale i speciale n

Legea 182/2000

17/35

domeniu, precum i prin persoane fizice sau juridice, n condi iile prezentei legi. (2) Persoanele fizice, care nu de in documente de atestare a calit ii de expert, emise de Ministerul Culturii i Cultelor, dar care sunt autorizate ca expert tehnic de alte autorit i ale administra iei publice centrale, pot realiza expertize, n condi iile prezentei legi, numai n baza acreditrii prealabile a acestora, de ctre Comisia Na ional a Muzeelor i Colec iilor. Art. 52 (1) Comisia Na ional a Muzeelor i Colec iilor este organismul tiin ific consultativ i de avizare n domeniu al Ministerului Culturii i Cultelor i este condus de un preedinte numit, prin ordin al ministrului culturii i cultelor, dintre specialitii cu autoritate recunoscut n domeniu. (2) Comisia Na ional a Muzeelor i Colec iilor este alctuit din 21 de specialiti, numi i prin ordin al ministrului culturii i cultelor, pe o perioad de 4 ani, propui de: a) preedintele comisiei - 6 membri; b) institu iile publice specializate i colec ionarii de bunuri culturale mobile - 7 membri; c) cultele, Academia Romn i institu iile publice de nv mnt superior de profil - 7 membri. (3) Comisia Na ional a Muzeelor i Colec iilor i desfoar activitatea pe baza unui regulament de organizare i func ionare, elaborat de membrii Comisiei i aprobat prin ordin al ministrului culturii i cultelor. (4) Comisia Na ional a Muzeelor i Colec iilor se constituie din subcomisii pentru domeniile prevzute la art. 3. Secretarul Comisiei i secretarii subcomisiilor sunt numi i din cadrul direc iei de specialitate a Ministerului Culturii i Cultelor. Subcomisiile func ioneaz conform regulamentului Comisiei Na ionale a Muzeelor i Colec iilor, prevzut la alin. (3). Preedin ii subcomisiilor sunt vicepreedin i ai Comisiei Na ionale a Muzeelor i Colec iilor. (5) Comisia Na ional a Muzeelor i Colec iilor poate alege ca membri de onoare specialiti din ar sau din strintate, personalit i tiin ifice de recunoatere interna ional din domeniul protejrii patrimoniului cultural na ional mobil i al muzeografiei, care sunt propui de preedinte i care sunt valida i cu votul majorit ii simple a Comisiei. (6) Cheltuielile de finan are a Comisiei Na ionale a Muzeelor i Colec iilor se efectueaz din bugetul Ministerului Culturii i Cultelor. Membrii Comisiei Na ionale a Muzeelor i Colec iilor primesc o indemniza ie lunar, pentru lunile n care aceasta se ntrunete, reprezentnd 20% din salariul unui secretar de stat, la care se adaug decontarea cheltuielilor de participare la lucrrile Comisiei. Art. 521 (1) Se nfiin eaz 8 comisii zonale ale muzeelor i colec iilor, ca organisme tiin ifice descentralizate ale Comisiei Na ionale a Muzeelor i Colec iilor. (2) Atribu iile, numrul, teritoriul de competen , organizarea i func ionarea comisiilor zonale ale muzeelor i colec iilor sunt stabilite prin Regulamentul de organizare i func ionare a Comisiei Na ionale a Muzeelor i Colec iilor. (3) Comisiile zonale ale muzeelor i colec iilor au cte 7 membri, iar preedin ii

Legea 182/2000

18/35

acestora sunt membri ai Comisiei Na ionale a Muzeelor i Colec iilor. (4) Componen a comisiilor zonale ale muzeelor i colec iilor se aprob prin ordin al ministrului culturii i cultelor, care se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (5) Indemniza ia lunar a fiecrui membru al unei comisii zonale, pentru lunile n care Comisia lucreaz, reprezint 20% din salariul unui secretar de stat, la care se adaug decontarea cheltuielilor de participare la lucrrile Comisiei. Art. 53 Comisia Na ional a Muzeelor i Colec iilor are urmtoarele atribu ii: a) evalueaz rapoartele de expertiz i hotrte asupra clasrii bunurilor culturale mobile, inclusiv a celor aflate n biblioteci; b) primete contesta iile fcute de persoane fizice i juridice cu privire la procedura de clasare a bunurilor culturale mobile i face propuneri referitoare la solu ionarea acestora; c) avizeaz normele de clasare a bunurilor culturale mobile i normele privind comer ul cu bunuri culturale mobile; d) avizeaz normele privind executarea mulajelor, facsimilelor i copiilor, precum i a tirajelor postume dup plcile originale de gravur, n cazul bunurilor culturale mobile clasate; e) avizeaz normele de conservare i de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate i stabilete priorit ile de restaurare a acestora; f) avizeaz normele de acreditare a exper ilor, normele de acreditare a specialitilor, normele de acreditare a conservatorilor i restauratorilor, precum i normele privind autorizarea laboratoarelor i a atelierelor de conservare i restaurare; g) avizeaz func ionarea laboratoarelor i a atelierelor care urmeaz s efectueze opera iuni de restaurare; h) avizeaz exportul temporar al bunurilor culturale mobile clasate; i) avizeaz normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile; j) avizeaz func ionarea agen ilor economici care comercializeaz sau organizeaz licita ii cu bunuri culturale mobile; k) avizeaz regulamentele de organizare i func ionare a muzeelor i colec iilor publice; l) acrediteaz exper ii, specialitii, conservatorii i restauratorii; m) acrediteaz specialitii care pot avea acces, n condi iile legii, la informa ia con inut n registrele agen ilor economici autoriza i s comercializeze bunuri culturale mobile; n) orice alte atribu ii date n competen a sa, potrivit legii. Art. 54 (1) La nivelul jude elor i al municipiului Bucureti func ioneaz servicii publice descentralizate ale Ministerului Culturii i Cultelor. (2) n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, prin
19/35

Legea 182/2000

hotrre a Guvernului, ini iat de Ministerul Culturii i Cultelor, se reorganizeaz inspectoratele jude ene pentru cultur, prin comasare cu oficiile jude ene pentru patrimoniul cultural na ional, n servicii publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor. Art. 55 Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor au urmtoarele atribu ii n domeniul protejrii patrimoniului cultural na ional mobil: a) ntocmesc baza de date privind eviden a bunurilor culturale mobile clasate, aflate pe raza lor teritorial; b) nregistreaz cererile de clasare a bunurilor culturale mobile de inute de institu ii nespecializate, de culte religioase, de alte persoane juridice, precum i de persoane fizice; c) efectueaz expertiza necesar i ntocmesc documenta ia prevzut de prezenta lege, n vederea clasrii bunurilor culturale mobile; d) nainteaz Comisiei Na ionale a Muzeelor i Colec iilor propunerile de clasare; e) nregistreaz ntiin rile de schimbare a proprietarului sau de intorului, n cazul bunurilor culturale mobile clasate; f) controleaz periodic starea de conservare i de securitate a bunurilor culturale mobile clasate, acordnd consultan de specialitate la solicitarea proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale; g) fac propuneri de includere n priorit ile de restaurare a bunurilor mobile clasate n tezaur, aflate la institu iile nespecializate, cultele religioase, alte persoane juridice dect institu iile publice specializate, precum i la persoanele fizice; h) verific dac agen ii economici autoriza i s comercializeze bunuri culturale mobile respect obliga iile ce le revin conform prezentei legi i normelor emise n aplicarea acesteia; i) aprob, conform prezentei legi, exportul definitiv al bunurilor culturale mobile, elibernd, pe baza expertizei, certificatul de export ntocmit potrivit normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile; j) gestioneaz, n regim extrabugetar, veniturile realizate potrivit prevederilor art. 50 alin. (1) lit. a) i d), dup caz, precum i aloca iile de la bugetul de stat, destinate finan rii activit ilor prevzute la art. 49 alin. (1); k) colaboreaz i stabilesc, mpreun cu structurile abilitate ale Ministerului Aprrii Na ionale i ale Ministerului de Interne, dup caz, msurile de protec ie a bunurilor culturale mobile, n caz de conflict armat sau de calamit i naturale; l) orice alte atribu ii date n competen a lor prin prezenta lege. Art. 551 Ministerul Culturii i Cultelor asigur finan area editrii i publicrii Revistei muzeelor, precum i a altor publica ii de specialitate n domeniul patrimoniului cultural na ional mobil.

Legea 182/2000

20/35

Art. 56 (1) n termen de 150 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi se nfiin eaz Institutul Na ional de Cercetare n Domeniul Conservrii i Restaurrii, institu ie public n subordinea Ministerului Culturii i Cultelor. (2) n termenul prevzut la alin. (1) Ministerul Culturii i Cultelor va ini ia Hotrrea Guvernului privind organizarea i func ionarea Institutului Na ional de Cercetare n Domeniul Conservrii i Restaurrii. (3) Institutul Na ional de Cercetare n Domeniul Conservrii i Restaurrii are urmtoarele atribu ii principale: a) investigheaz cu mijloace specifice de analiz materialele constituente ale bunurilor culturale mobile, n func ie de compozi ie, tehnologie de prelucrare i provenien ; b) experimenteaz materiale necesare pentru conservarea i restaurarea bunurilor culturale mobile, precum i pentru combaterea agen ilor biologici; c) colaboreaz cu specialitii de profil la expertizarea bunurilor culturale clasate sau n curs de clasare; d) pregtete i perfec ioneaz specialiti n domeniile investigrii, conservrii i restaurrii bunurilor culturale mobile; e) colaboreaz cu institu ii de profil din ar i din strintate. Art. 57 (1) n subordinea Ministerului Culturii i Cultelor func ioneaz Institutul de Memorie Cultural, institu ie public ce administreaz bazele de date privind bunurile culturale mobile. (2) Regulamentul de func ionare a Institutului de Memorie Cultural se aprob prin ordin al ministrului culturii i cultelor. Art. 58 Institutul de Memorie Cultural are urmtoarele atribu ii principale: a) centralizeaz i nregistreaz n baza na ional de date fiele de eviden a bunurilor culturale mobile clasate, transmise de institu iile specializate i de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor; b) administreaz bazele de date privind eviden a informatizat i circula ia bunurilor culturale mobile, precum i Repertoriul Arheologic Na ional; c) stocheaz inventarele privind bunurile culturale mobile clasate i documentele care au stat la baza opera iunilor de clasare; d) cerceteaz i valorific documentar, inclusiv prin publicare, informa iile cuprinse n baza de date privind bunurile culturale mobile i n Repertoriul Arheologic Na ional i acord asisten de specialitate, pe baz de contract, privind valorificarea documentar-tiin ific a informa iei de inute, cu acordul proprietarilor i cu avizul Comisiei Na ionale a Muzeelor i Colec iilor; e) elaboreaz norme, instrumente i sisteme informatice pentru eviden a bunurilor culturale mobile;

Legea 182/2000

21/35

f) colaboreaz cu institu ii similare din ar i din strintate g) instituie, administreaz i public pe Internet, n baza informa iilor furnizate de Ministerul Culturii i Cultelor, Registrul bunurilor culturale distruse, disprute, furate sau exportate ilegal. CAPITOLUL VIII1: Restituirea bunurilor culturale mobile care au prsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene Art. 581 Prezentul capitol reglementeaz restituirea de ctre statul romn a bunurilor culturale care au prsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, ncepnd cu data de 1 ianuarie 1993, i transpune prevederile Directivei 93/7/CEE a Consiliului din 15 martie 1993 privind restituirea bunurilor culturale ce au prsit n mod ilegal teritoriul unui stat membru, publicat n Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene (JOCE) nr. L 074 din 27 martie 1993. Categoriile din care trebuie s fac parte bunurile culturale ce fac obiectul prezentului capitol sunt prevzute n anexa care face parte integrant din prezenta lege. Art. 582 (1) n n elesul prezentului capitol, prin bun cultural se n elege, dup caz, bunul care face parte din: a) tezaur sau fond, fiind clasat n una dintre aceste categorii juridice nainte ori dup prsirea ilegal a teritoriului Romniei; b) tezaurul unui stat membru al Uniunii Europene, n conformitate cu legisla ia statului respectiv, fiind clasat n aceast categorie nainte ori dup prsirea ilegal a teritoriului unui stat membru al Uniunii Europene; c) colec iile publice care figureaz n patrimoniul i n inventarele muzeelor, arhivelor i fondurilor bibliotecilor din Romnia sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene; d) patrimoniul i inventarele cultelor religioase i ale institu iilor ecleziastice din Romnia sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene; e) una dintre categoriile incluse n anexa la prezenta lege. (2) n n elesul prezentului capitol, colec iile publice desemneaz colec iile care sunt proprietatea statelor membre ale Uniunii Europene, ale autorit ilor locale ori regionale din statele membre ale Uniunii Europene sau ale institu iilor publice aflate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, institu ii definite ca publice potrivit legisla iei respectivului stat al Uniunii Europene, aceste institu ii fiind semnificativ finan ate ori n proprietatea statului respectiv sau n proprietatea autorit ilor locale ori regionale. Art. 583 (1) n n elesul prezentului capitol, prsirea ilegal a teritoriului unui stat membru al Uniunii Europene desemneaz, dup caz: a) ieirea unui bun cultural de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, cu nclcarea legisla iei acestui stat n materie de protec ie a

Legea 182/2000

22/35

bunurilor culturale; b) nerevenirea la sfritul unui export temporar legal sau orice nclcare a uneia dintre condi iile acestui export temporar a unui bun cultural. (2) n n elesul prezentului capitol, prin posesor al bunului cultural care a prsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene se n elege persoana fizic sau juridic ce de ine, fizic, n nume propriu, respectivul bun cultural. (3) n n elesul prezentului capitol, prin de intor al bunului cultural care a prsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene se n elege persoana fizic sau juridic ce de ine, fizic, respectivul bun cultural, n numele unei alte persoane fizice sau juridice, alta dect proprietarul de drept al bunului respectiv. Art. 584 (1) Dac n cadrul unei urmriri penale, efectuat n condi iile legii, sunt descoperite indicii c un bun cultural, care se gsete pe teritoriul statului romn, a prsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie notific statului interesat, n condi iile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar interna ional n materie penal, cu modificrile i completrile ulterioare. (2) Organul de urmrire penal solicit instan ei s dispun transmiterea bunului cultural respectiv unei institu ii specializate, n vederea conservrii. Art. 585 (1) Orice stat membru al Uniunii Europene poate cere Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, n condi iile Legii nr. 302/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, efectuarea de cercetri n vederea descoperirii locului unde se afl, precum i a posesorului sau de intorului unui bun cultural determinat. Cererea trebuie s cuprind date cu privire la descrierea bunului cultural care face obiectul cererii, precum i informa ii cu privire la localizarea efectiv sau prezumtiv a bunului cultural. (2) Dac, n condi iile alin. (1), bunul cultural este descoperit, Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie notific aceasta statului membru al Uniunii Europene, proprietar al bunului, iar procurorul solicit instan ei competente s dispun msuri privind transmiterea bunului cultural respectiv unei institu ii specializate, n vederea conservrii, n condi iile Legii nr. 302/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. Art. 586 (1) Statul membru al Uniunii Europene, proprietar al bunului cultural descoperit, are dreptul de a verifica dac bunul respectiv este un bun cultural, n termen de dou luni de la data comunicrii notificrii prevzute la art. 584 alin. (1) i, dup caz, la art. 585 alin. (2). (2) Msurile de conservare prevzute la art. 584 alin. (2) i la art. 585 alin. (2) nceteaz dac statul membru al Uniunii Europene interesat nu introduce ac iunea n restituire n termen de un an de la data la care a luat la cunotin despre locul unde se afl bunul cultural i despre identitatea posesorului sau detentorului, n condi iile prezentului capitol. (3) Autorit ile romne competente vor lua toate msurile necesare pentru a

Legea 182/2000

23/35

preveni orice tentativ de a eluda procedura de restituire a bunului cultural care a prsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. (4) Autorit ile romne competente vor ac iona ca mediator ntre posesorul su, dup caz, de intorul bunului cultural care a prsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene i statul solicitant, n vederea restituirii bunului cultural respectiv, fr ca prin aceasta s se aduc atingere dreptului statului solicitant de a ini ia ac iune n instan , n vederea restituirii bunului cultural. (5) Autorit ile romne competente vor informa statul solicitant cu privire la ini ierea procedurii de restituire, n condi ii de siguran , a bunului cultural respectiv. Art. 587 (1) Ac iunea n restituirea bunului cultural care a prsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene este introdus de statul interesat la Curtea de Apel Bucureti mpotriva posesorului sau detentorului bunului. (2) Ac iunea n restituire prevzut la alin. (1) trebuie s fie nso it de urmtoarele documente: a) descrierea bunului care face obiectul ac iunii n restituire; b) declara ie conform creia bunul care face obiectul ac iunii n restituire este un bun cultural; c) declara ie a autorit ilor competente ale statului membru al Uniunii Europene reclamant, conform creia bunul cultural a prsit ilegal teritoriul su. (3) Dac la data la care este formulat ac iunea n restituire ieirea de pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene reclamant nu mai prezint caracter ilicit, ac iunea este respins ca fiind inadmisibil. (4) Guvernul Romniei, prin Ministerul Culturii i Cultelor, va prezenta Comisiei Europene, o dat la 3 ani, un raport privind ac iunile introduse cu privire la restituirea bunurilor culturale care au prsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. Art. 588 (1) Ac iunea n restituire prevzut la art. 587 alin. (1) se prescrie n termen de un an de la data la care statul membru al Uniunii Europene reclamant a luat la cunotin despre locul unde se afl bunul cultural i despre identitatea posesorului sau detentorului, dar nu mai trziu de 30 de ani de la data la care bunul cultural a prsit ilegal teritoriul statului reclamant, membru al Uniunii Europene. (2) n cazul bunurilor culturale care fac parte din colec iile publice prevzute la art. 582 lit. c), precum i pentru bunurile ecleziastice care, n statele membre ale Uniunii Europene, fac obiectul unei protec ii speciale, n conformitate cu legile na ionale, ac iunea n restituire se prescrie n termen de 75 de ani, cu excep ia statelor membre ale Uniunii Europene n care ac iunea este imprescriptibil sau n cazul acordurilor bilaterale ncheiate de Romnia cu statele membre ale Uniunii Europene, care stabilesc un termen mai mare de 75 de ani. Art. 589 (1) Curtea de Apel Bucureti hotrte restituirea bunului cultural dac s-a stabilit

Legea 182/2000

24/35

c bunul care face obiectul ac iunii n restituire este un bun cultural n sensul art. 582 i c prsirea teritoriului na ional al statului membru al Uniunii Europene are caracter ilegal, n condi iile art. 583. (2) n condi iile alin. (1), instan a hotrte acordarea unei despgubiri echitabile posesorului bunului cultural, precum i institu iei specializate care a efectuat msurile de conservare prevzute la art. 584 alin. (2) i la art. 585 alin. (2), dup caz. Acordarea despgubirii posesorului este dispus numai n cazul depunerii de ctre acesta a tuturor diligen elor cu ocazia achizi ionrii bunului cultural respectiv. (3) Sentin a Cur ii de Apel Bucureti prin care se dispun restituirea bunului cultural i acordarea despgubirilor prevzute la alin. (2) poate fi atacat cu recurs la nalta Curte de Casa ie i Justi ie n termen de 15 zile de la comunicare. nalta Curte de Casa ie i Justi ie va judeca recursul de urgen . (4) n cazul admiterii recursului prevzut la alin. (3), nalta Curte de Casa ie i Justi ie, casnd sentin a, va rejudeca litigiul n fond. (5) Plata despgubirilor prevzute la alin. (2) cade n sarcina statului membru al Uniunii Europene reclamant, se efectueaz n momentul remiterii materiale a bunului care a fcut obiectul ac iunii n restituire i trebuie s acopere, dup caz: a) cheltuielile efectuate de posesorul de bun-credin n legtur cu achizi ionarea i conservarea bunului cultural; b) cheltuielile efectuate de institu ia specializat n legtur cu conservarea bunului cultural. (6) Cheltuielile ce decurg din executarea hotrrii judectoreti prin care se restituie bunul cultural cad n sarcina statului membru al Uniunii Europene reclamant. (7) Dreptul statului membru al Uniunii Europene reclamant de a intra n posesia bunului cultural care face obiectul restituirii se prescrie n termen de 3 ani de la data la care hotrrea judectoreasc prin care se dispune restituirea bunului respectiv a rmas definitiv i irevocabil, dac n acest termen statul membru reclamant nu pltete despgubirile prevzute la alin. (2). Art. 5810 Statul membru al Uniunii Europene reclamant are dreptul la ac iunea n regres mpotriva persoanei responsabile de ieirea ilegal a bunului cultural de pe teritoriul su, n cazul n care bunul cultural a fost restituit conform art. 589 alin. (1), precum i atunci cnd statul respectiv a pltit despgubirile prevzute la art. 589 alin. (2). Art. 5811 Exercitarea dreptului de a introduce ac iunea n restituire nu aduce atingere dreptului statului membru al Uniunii Europene reclamant i, dup caz, al proprietarului bunului cultural care a prsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene de a formula alte ac iuni, civile sau penale, n conformitate cu legisla ia na ional a statului respectiv.

Legea 182/2000

25/35

CAPITOLUL VIII2: Recuperarea bunurilor culturale mobile care au prsit ilegal teritoriul Romniei Art. 5812 (1) Ministerul Culturii i Cultelor poate cere oricrui stat, n condi iile legii, efectuarea de cercetri n vederea descoperirii locului unde se afl, precum i a identificrii posesorului sau de intorului unui anume bun cultural care a prsit ilegal teritoriul Romniei; cererea trebuie s cuprind date cu privire la descrierea bunului cultural, precum i informa ii cu privire la localizarea prezumtiv a bunului cultural n cauz. (11) Ac iunea n restituirea bunului cultural care a prsit ilegal teritoriul statului romn poate fi introdus de Ministerul Culturii i Cultelor. (12) Categoriile din care trebuie s fac parte bunurile culturale ce fac obiectul prezentului capitol sunt prevzute n anexa la prezenta lege. (2) Recuperarea bunului cultural astfel identificat n condi iile alin. (1) se realizeaz conform procedurilor legale convenite ntre pr i. (3) Prevederile art. 583 se aplic n mod corespunztor bunurilor culturale mobile din Romnia care fac obiectul prezentului capitol. Art. 5813 (1) Ministerul Culturii i Cultelor ia msuri pentru restituirea ctre statul reclamant a bunului cultural care a prsit ilegal teritoriul acestuia, precum i pentru efectuarea de ctre statul reclamant a pl ii despgubirilor acordate de instan a de judecat posesorului sau de intorului de bun-credin , precum i institu iei specializate care a efectuat cheltuielile privind conservarea bunului cultural. (2) Ministerul Culturii i Cultelor ia msuri pentru revenirea n ar a bunurilor culturale care au prsit ilegal teritoriul statului romn, precum i pentru efectuarea de ctre statul romn a pr ii despgubirilor acordate de instan a de judecat posesorului sau de intorului bunului, precum i institu iei specializate care a efectuat cheltuielile privind conservarea bunului cultural. Art. 5814 Ministerul Culturii i Cultelor are dreptul la ac iune n regres mpotriva persoanei responsabile de ieirea ilegal a bunului cultural de pe teritoriul statului romn, n cazul n care bunul cultural a fost recuperat, iar statul romn a fost obligat la plata unor despgubiri posesorului sau detentorului i, dup caz, institu iei specializate care a efectuat cheltuielile privind conservarea material a bunului cultural. Art. 5815 Ministerul Culturii i Cultelor va notifica autorit ilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la recuperarea bunurilor culturale ce au prsit ilegal teritoriul Romniei.

Legea 182/2000

26/35

CAPITOLUL IX: Contraven ii i infrac iuni SEC IUNEA 1: Contraven ii Art. 59 nclcarea dispozi iilor prezentei legi atrage rspunderea disciplinar, material, civil, contraven ional sau penal, dup caz. Art. 60 (1) Constituie contraven ii, dac nu sunt svrite astfel nct, potrivit legii penale, s constituie infrac iuni, urmtoarele fapte: a) nerespectarea de ctre persoanele fizice sau juridice de drept privat a termenului i a condi iilor prevzute la art. 43 alin. (1); b) nerespectarea de ctre persoanele fizice sau juridice a termenului stabilit la art. 43 alin. (2) privind comunicarea pierderii, furtului, distrugerii totale sau par iale a unui bun cultural mobil clasat; c) nerespectarea de ctre agen ii economici autoriza i n comercializarea bunurilor culturale mobile a obliga iei de a afia la loc vizibil normele privind comer ul cu bunuri culturale mobile, prevzute la art. 35 alin. (3); d) nerespectarea de ctre agen ii economici autoriza i n comercializarea bunurilor culturale mobile a obliga iei de ntiin are despre existen a unor bunuri culturale mobile susceptibile s fie clasate, n termenul i condi iile prevzute la art. 35 alin. (5); e) nerespectarea de ctre persoanele fizice a obliga iei de predare a unui bun cultural mobil descoperit ntmpltor, n termenul prevzut la art. 48 alin. (1); f) nendeplinirea de ctre proprietari, de titularii altor drepturi reale, de titularii drepturilor de administrare sau de de intorii cu orice titlu ai bunurilor mobile clasate a obliga iilor prevzute la art. 22 alin. (1) lit. a), c)-f); g) nendeplinirea de ctre autorit i a obliga iilor ce le revin potrivit prevederilor art. 211 alin. (2); h) nfiin area i func ionarea operatorilor economici specializa i n comercializarea bunurilor culturale mobile, fr autorizarea Ministerului Culturii i Cultelor, emis potrivit art. 35 alin. (2); i) nendeplinirea de ctre agen ii economici autoriza i n comercializarea bunurilor culturale mobile a obliga iei de a ntocmi registrul prevzut la art. 35 alin. (4); j) nerespectarea de ctre agen ii economici autoriza i n comercializarea bunurilor culturale mobile a termenului i condi iilor prevzute la art. 35 alin. (7) privind punerea n vnzare a bunurilor culturale mobile clasate n tezaur; k) executarea copiilor, mulajelor, tirajelor postume i facsimilelor de pe bunuri culturale mobile clasate, de ctre persoanele fizice sau juridice, fr respectarea dispozi iilor art. 25 alin. (1); l) realizarea de ctre persoanele fizice sau juridice de reproduceri prin

Legea 182/2000

27/35

mijloace foto, video sau numerice de pe bunuri culturale mobile clasate, fr acordul scris al titularului dreptului de administrare sau al proprietarului bunului reprodus, potrivit art. 26 alin. (3); m) utilizarea de ctre persoanele fizice sau juridice de tehnici neadecvate de reproducere, de natur s afecteze integritatea sau calitatea bunurilor culturale mobile clasate, potrivit art. 26 alin. (4); n) nendeplinirea de ctre proprietarii i titularii dreptului de administrare a bunurilor culturale mobile clasate a obliga iei prevzute la art. 22 alin. (2) lit. b); o) restaurarea bunurilor culturale mobile clasate n tezaur, fr avizul Comisiei Na ionale a Muzeelor i Colec iilor ori n afara laboratoarelor sau atelierelor autorizate, potrivit art. 28; p) efectuarea oricror lucrri care pot afecta situl arheologic, naintea ob inerii certificatului privind eliberarea terenului de sarcin arheologic potrivit art. 47 alin. (6); q) mpiedicarea efecturii cercetrilor pentru eliberarea terenului de sarcin arheologic potrivit art. 47 alin. (6). (2) Contraven iile prevzute la alin. (1) lit. a) i b) se sanc ioneaz cu amend de la 2.000 lei la 10.000 lei. (3) Contraven iile prevzute la alin. (1) lit. c)-f) se sanc ioneaz cu amend de la 4.000 lei la 20.000 lei. (4) Contraven iile prevzute la alin. (1) lit. g) - r) se sanc ioneaz cu amend de la 6.000 lei la 24.000 lei. (5) (6) Amenzile contraven ionale pot fi aplicate i persoanelor juridice. Limitele amenzilor contraven ionale se actualizeaz prin hotrre a Guvernului.

Art. 61 Copiile, mulajele, tirajele postume, facsimilele i reproducerile prin mijloace foto, video, numerice sau prin alte mijloace, executate cu nclcarea dispozi iilor art. 25 ori ale art. 26 alin. (3), se confisc de ctre agentul constatator i se transmit n administrarea unor institu ii publice specializate, cu avizul Comisiei Na ionale a Muzeelor i Colec iilor. Art. 62 Constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilor prevzute la art. 60 se fac de specialitii serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor, care, la cererea lor, vor fi asista i de organele de poli ie. Art. 63 (1) mpotriva procesului-verbal de constatare a contraven iei i de aplicare a sanc iunii se poate face plngere n termen de 15 zile de la comunicare. (2) Plngerea mpotriva procesului-verbal de constatare a contraven iei i de aplicare a sanc iunii se solu ioneaz de ctre instan a judectoreasc n a crei raz teritorial a fost svrit contraven ia.

Legea 182/2000

28/35

Art. 64 (1) Prevederile prezentei legi, referitoare la contraven ii, se completeaz cu dispozi iile Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile ulterioare, cu excep ia art. 28 i 29." SEC IUNEA a 2-a: Infrac iuni Art. 65 (1) Executarea de copii, mulaje, tiraje postume sau facsimile de pe bunuri culturale mobile clasate, fr acordul scris al titularului dreptului de administrare ori al proprietarului, potrivit art. 26 alin. (1) sau (2), dup caz, constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoare de la unu la 3 ani sau cu amend. (2) Copiile, mulajele, tirajele postume sau facsimilele, executate n condi iile prevzute la alin. (1), se confisc i se transmit n administrarea unor institu ii publice specializate, cu avizul Comisiei Na ionale a Muzeelor i Colec iilor. Art. 66 Executarea de falsuri ale bunurilor culturale mobile clasate, n scopuri comerciale sau n orice alte scopuri, constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoare de la unu la 5 ani. Art. 67 (1) Degradarea, aducerea n stare de nentrebuin are sau distrugerea unui bun cultural mobil clasat ori mpiedicarea lurii msurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum i nlturarea msurilor luate constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani. (2) Tentativa se pedepsete.

Art. 68 Degradarea, aducerea n stare de nentrebuin are sau distrugerea din culp a unui bun cultural mobil clasat constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoare de la o lun la un an sau cu amend de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei Art. 69 (1) Efectuarea fr certificat de export a oricror acte sau fapte care, potrivit dispozi iilor prezentei legi, constituie opera iuni de export ilegal se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani. (2) Bunurile culturale mobile care au fcut obiectul exportului ilegal se confisc i vor fi transmise n administrare institu iilor publice specializate, cu avizul Comisiei Na ionale a Muzeelor i Colec iilor. (3) Dac fapta prevzut la alin. (1) a avut ca urmare pierderea unui bun cultural mobil clasat, pedeapsa este nchisoarea de la 3 la 10 ani. (4) Tentativa se pedepsete.
29/35

Legea 182/2000

Art. 70 Efectuarea oricror opera iuni de export definitiv avnd ca obiect bunuri culturale mobile clasate, indiferent de titularul dreptului de proprietate, constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 10 ani, iar bunurile se confisc i vor fi transmise n administrare institu iilor publice specializate, cu avizul Comisiei Na ionale a Muzeelor i Colec iilor. Art. 701 (1) Introducerea pe teritoriul statului romn, precum i de inerea, comercializarea, organizarea de expozi ii sau orice opera ie privind circula ia bunurilor culturale mobile ori provenite din dezmembrarea de bunuri culturale imobile, care fac parte din patrimoniul cultural al unui stat strin, conform dispozi iilor legale ale statului respectiv, i care au fost exportate ilegal, se pedepsesc cu nchisoare de la 3 la 10 ani. (2) Bunurile prevzute la alin. (1) se confisc i vor fi transmise unor institu ii specializate, n vederea conservrii i restituirii acestor bunuri statului din al crui patrimoniu cultural fac parte. (3) n cazul infrac iunii prevzute la alin. (1) urmrirea penal se efectueaz n mod obligatoriu de ctre procuror. (4) Tentativa se pedepsete.

Art. 71 Furnizarea de date confiden iale privind patrimoniul cultural na ional mobil altor persoane fizice sau juridice dect cele prevzute la art. 15 alin. (4) i (5) constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la un an sau cu amend. Art. 72 Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o categorie juridic a patrimoniului cultural n alta, precum i declasarea unui bun cultural mobil, fr respectarea procedurilor prevzute la art. 19 i 20, constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la un an sau cu amend. Art. 73 (1) Efectuarea de ctre persoanele fizice sau juridice neautorizate, conform art. 46, a unor detec ii sau spturi n siturile arheologice constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani i confiscarea detectoarelor. (2) Tentativa se pedepsete.

Art. 74 Executarea de ctre persoanele fizice, fr acreditare i certificat de liber practic, prevzute la art. 27 alin. (2) i (3), a unor lucrri de conservare sau de restaurare de bunuri culturale mobile clasate constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la un an sau cu amend.

Legea 182/2000

30/35

Art. 75 Func ionarea fr autoriza ia prevzut la art. 27 alin. (4) a laboratoarelor sau atelierelor care execut lucrri de restaurare i conservare a bunurilor culturale mobile clasate constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la un an sau cu amend. Art. 76 Topirea sau modificarea, sub orice form, a bunurilor culturale mobile clasate, care sunt de inute cu orice titlu de Banca Na ional a Romniei, de Monetria Statului sau de celelalte bnci constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoare de la unu la 5 ani. CAPITOLUL X: Dispozi ii tranzitorii i finale Art. 77 (1) n termen de 90 de zile de la data publicrii prezentei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, Ministerul Culturii i Cultelor va emite, cu avizul Comisiei Na ionale a Muzeelor i Colec iilor: a) Normele de clasare a bunurilor culturale mobile; b) Normele de conservare i restaurare a bunurilor culturale mobile clasate; b1) Normele de conservare i restaurare a bunurilor culturale aflate n colec ii publice; c) Normele de acreditare a exper ilor; c1) Normele de acreditare a specialitilor; d) Normele de acreditare a conservatorilor i restauratorilor; e) Normele privind autorizarea laboratoarelor i a atelierelor de conservare i restaurare; f) Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile; g) Normele privind comer ul cu bunuri culturale mobile. (2) Normele prevzute la alin. (1) lit. a) - f) vor fi aprobate prin ordin al ministrului culturii i cultelor i vor fi publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (3) Normele prevzute la alin. (1) lit. g) vor fi aprobate prin hotrre a Guvernului.

Art. 78 n termen de 3 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii i Cultelor va institui urmtoarele registre: a) Registrul exper ilor, n care vor fi nscrise persoanele acreditate ca exper i pentru domeniile prevzute la art. 3; b) Registrul conservatorilor i restauratorilor; c) Registrul bunurilor culturale distruse, furate, disprute sau exportate ilegal.

Legea 182/2000

31/35

Art. 79 (1) n termen de 3 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei legi institu iile publice specializate sunt obligate s prezinte Comisiei Na ionale a Muzeelor i Colec iilor propuneri n legtur cu clasarea n tezaur a bunurilor culturale mobile de inute. (2) n termen de 6 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei legi cultele religioase, precum i institu iile publice nespecializate sunt obligate s depun la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor n a cror raz teritorial i au sediul inventarul de bunuri culturale mobile de inute, n vederea efecturii opera iunilor de clasare. (3) Termenul de finalizare a procedurii de clasare este de 6 luni pentru bunurile culturale mobile prevzute la alin. (1) i (2), care sunt supuse acestei proceduri n primele 9 luni de aplicare a prezentei legi. Art. 80 (1) Bunurile culturale mobile depuse n custodia unor institu ii publice dup data de 31 decembrie 1947 vor fi restituite de ctre institu iile de intoare persoanelor fizice sau juridice care le-au depus, potrivit dreptului comun, la cererea scris a acestora, cu avizul Comisiei Na ionale a Muzeelor i Colec iilor. (2) Bunurile culturale mobile preluate nainte de 6 septembrie 1940 de autorit i ale statului nu pot fi revendicate; bunurile culturale mobile preluate ilegal de autorit i ale statului dup data de 6 septembrie 1940 pot fi revendicate de proprietarii de drept i vor fi restituite acestora de ctre institu iile care le de in, pe baza unei hotrri judectoreti definitive. Ac iunile n justi ie pentru revendicare sunt scutite de taxe judiciare de timbru. Institu iile de intoare de arhive privind bunurile culturale mobile sunt obligate s permit accesul la documentele privind provenien a i preluarea acestora. (3) Bunurile culturale mobile clasate, care fac obiectul restituirii n condi iile alin. (2), pot fi transmise proprietarilor de drept numai dup garantarea n scris, de ctre acetia, a respectrii dispozi iilor prezentei legi. Art. 81 (1) Operele de art plastic i fotografic, operele de art decorativ sau de cult, operele cu caracter etnografic, ale meteugarilor populari, precum i alte opere create de autori n via nu pot face obiectul clasrii. (2) Bunurile culturale prevzute la alin. (1) pot fi exportate definitiv sau temporar fr nici o restric ie. Art. 82 n termen de 6 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei legi declara iile persoanelor fizice, precum i fiierele alfabetice sau pe domenii, completate ca urmare a aplicrii prevederilor Legii nr. 63/1974 privind ocrotirea patrimoniului cultural na ional al Republicii Socialiste Romnia, publicat n Buletinul Oficial, Partea I, nr. 137 din 2 noiembrie 1974, abrogat prin Decretul nr. 90/1990 privind nfiin area i organizarea Comisiei Muzeelor i Colec iilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 20 din 6 februarie 1990, aflate n pstrarea serviciilor publice

Legea 182/2000

32/35

deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor i a Institutului de Memorie Cultural, se inventariaz, se sigileaz i se predau Arhivelor Na ionale. Art. 83 n termen de 90 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, n cadrul Inspectoratului General al Poli iei din Ministerul de Interne se organizeaz structuri specializate n prevenirea, descoperirea i urmrirea faptelor ilegale la regimul bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural na ional mobil. Art. 84 n termen de 90 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi Ministerul Finan elor, cu avizul Ministerului Culturii i Cultelor, va crea, n cadrul Direc iei Generale a Vmilor, structuri specializate n prevenirea i combaterea traficului ilegal cu bunuri culturale mobile. Art. 85 Ministerul Culturii i Cultelor, Ministerul de Interne i Ministerul Aprrii Na ionale vor asigura, printr-un program de ac iuni coordonate, protec ia i integritatea bunurilor culturale mobile clasate, aflate n institu ii specializate i nespecializate, n institu ii de cult, precum i n colec ii private, mpotriva riscurilor ce decurg din calamit i naturale, tulburri publice sau conflicte armate. Art. 86 (1) Prezenta lege intr n vigoare la 90 de zile de la data publicrii ei n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (2) La aceeai dat se abrog dispozi iile art. 2 alin. 2, art. 3-5, art. 9, 11 i 12 din Ordonan a Guvernului nr. 27/1992 privind unele msuri pentru protec ia patrimoniului cultural na ional, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 215 din 28 august 1992, aprobat i modificat prin Legea nr. 11/1994, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 65 din 14 martie 1994, i dispozi iile art. 3 lit. a) i b), art. 4, 6, art. 8 alin. (1) lit. d), art. 9 lit. b) i d), art. 11, 15, 20, 25, art. 27 alin. (1), art. 28 i ale art. 30 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural na ional, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 247 din 31 august 1994, aprobat i modificat prin Legea nr. 41/1995, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 105 din 30 mai 1995, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i orice alte dispozi ii contrare.

Legea 182/2000

33/35

ANEX: CATEGORII DE BUNURI CULTURALE ce pot face obiectul restituirii, respectiv al recuperrii, n n elesul cap. VIII1 i VIII2 Art. I 1. Obiecte arheologice mai vechi de 100 de ani, care provin din: a) descoperiri i spturi arheologice, terestre sau subacvatice; b) situri arheologice; c) colec ii arheologice. 2. Elemente provenite din dezmembrarea unui monument artistic, istoric sau religios, ce constituie parte integrant din acesta, mai vechi de 100 de ani. 3. Picturi sau tablouri realizate integral de mn, n orice tehnic i pe orice tip de suport. 4. Mozaicuri, altele dect cele incluse la pct. 1 sau la pct. 2, i desene realizate integral de mn, n orice tehnic i pe orice tip de suport. 5. Gravuri originale, stampe, serigrafii i litografii, mpreun cu matri ele i primele exemplare imprimate ale acestora. 6. Produc ii originale de art statuar sau sculpturi i copii executate prin acelai procedeu ca i originalul, altele dect cele incluse la pct. 1. 7. Fotografii, filme i negativele acestora. 8. Incunabule i manuscrise, inclusiv hr i i partituri muzicale, ca exemplare individuale sau n colec ii. 9. Cr i mai vechi de 100 de ani, ca exemplare izolate sau n colec ii. 10. Hr i imprimate mai vechi de 200 de ani. 11. Arhive i componente ale acestora, de orice tip, n orice tehnic, avnd elemente mai vechi de 50 de ani. 12. a) Colec ii i specimene provenind din colec ii de zoologie, botanic, mineralogie sau anatomie. b) Colec ii cu semnifica ie istoric, paleontologic, etnografic sau numismatic. 13. Mijloace de transport mai vechi de 75 de ani. 14. Orice alt bun cultural mobil neinclus n categoriile prevzute la pct. 1-13, mai vechi de 50 de ani. Art. II n cuprinsul Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural na ional mobil, cu modificrile i completrile ulterioare, sintagmele direc ia/direc iile jude ean/jude ene pentru cultur i patrimoniul cultural na ional i direc ia/direc iile jude ean/jude ene pentru cultur, culte i patrimoniul cultural na ional, respectiv a municipiului Bucureti, se vor nlocui cu sintagma servicii publice deconcentrate ale Ministerului Culturii i Cultelor.

Legea 182/2000

34/35

Art. III n cuprinsul Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural na ional mobil, cu modificrile i completrile ulterioare, sintagma Laboratorul Na ional de Cercetare n Domeniul Conservrii i Restaurrii se nlocuiete cu sintagma Institutul Na ional de Cercetare n Domeniul Conservrii i Restaurrii. Art. IV Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural na ional mobil, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 530 din 27 octombrie 2000, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu modificrile i completrile aduse prin prezenta lege, se va republica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nou numerotare.

Legea 182/2000

35/35