Sunteți pe pagina 1din 2

Act aditional la actul constitutiv al SC

ACT ADITIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. ........................ S.R.L. Subsemnatii .................. si ...................., cetateni ..........., asociati ai ....................... S.R.L., cu sediul in .............., str. .........., nr. ..., judetul ............., inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J.../.../..., avand codul fiscal nr.R........., cont ..........., deschis la ............., intruniti in Adunare Generala la sediul societatii, au hotarat modificarea actelor constitutive ale societatii, dupa cum urmeaza: I. Valoarea, structura si modul de participare la capitalul social 1. ................, cedeaza catre ..............., cetatean ..........., nascut la ..............., domiciliat in localitatea ............., str. ............, nr. ..., judetul ..........., identificat cu BI seria ....., eliberat la data de ......., de Politia ........, un numar de .... parti sociale, fiecare a cate ......... lei reprezentand ...% din capitalul social, in valoare de ............ lei. 2. ................., cedeaza catre .............., cetatean ..........., nascut la .............., domiciliat in localitatea .............., str. ..........., nr. ..., judetul ..........., identificat cu BI seria ......, eliberat la data de ......., de Politia ........, un numar de .... parti sociale, fiecare a cate ......... lei, reprezentand ...% din capitalul social, in valoare de ............ lei. 3. Asociatii hotarasc, de asemenea, majorarea/diminuarea capitalului social al societatii de la ........ lei, la ........ lei, prin aport in numerar .......... . In urma cesiunilor si majorarii, structura capitalului social este detinut, dupa cum urmeaza: - .............. detine un numar de ... parti sociale, fiecare a cate ....... lei, reprezentand ...% din capitalul social, in valoare de ........... lei; - .............. detine un numar de ... parti sociale, fiecare a cate ...... lei, reprezentand ...% din capitalul social, in valoare de ........... lei; - .............. detine un numar de ... parti sociale, fiecare a cite ...... lei, reprezentind ...% din capitalul social, in valoare de ........... lei; Valoarea capitalului social este de ........... lei, impartit in ... parti sociale, a cite ........ lei fiecare parte sociala. II . Sediul social Sediul social al S.C. ................. S.R.L. se schimba din str. ............, nr. ..., localitatea .......... in str. ..........., nr. ..., localitatea .......... . III. Denumirea societatii Asociatii hotarasc, de comun acord, schimbarea denumirii societatii din ......... in .......... . IV. Administrarea societatii Incepand cu data de ..........., se numeste in functia de administrator ............., pentru o perioada de ........... . V. Obiectul de activitate Asociatii hotarasc urmatorul obiect de activitate pentru societate: - .......................cod CAEN. VI. Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea Asociatii hotarasc, prin prezentul act aditional, faptul ca societatea se poate transforma in alta societate a carei forma este prevazuta de lege prin decizia tuturor asociatilor si cu respectarea legii. Fuziunea societatii se va decide, de asemenea, de toti asociatii, cu indeplinirea prevederilor legale in materie.

Dizolvarea societatii are loc in urmatoarele situatii: imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, falimentul, hotararea comuna a tuturor asociatilor. In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata in conditiile si potrivit procedurii prevazute de lege. Prezentul act aditional dupa inregistrarea la Registrul Comertului, va modifica in mod corespunzator prevederile contractului si statutului societatii. Incheiat astazi, .........., in ... exemplare. Semnaturile asociatilor: ...................... ...................... ......................