Sunteți pe pagina 1din 5

Societate pe actiuni

Societatea pe Actiuni este societatea constituita prin asocierea mai multor persoane, care contribuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri numite actiuni, pentru desfasurarea unei activitati comerciale, in scopul impartirii beneficiilor, si care raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aporturilor lor. Caracteristici: societatea se constituie dintr-un numar minim de asociati, denumit actionari capitalul social este divizat in actiuni, care sunt negociabile si transmisibile raspunderea asociatilor pentru obligatiile sociale este limitata; asociatii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris. capitalul social minim este echiivalentul a 25 000 euro. Societatea pe actiuni se constituie prin contract de societate si statut. Sunt 2 modalitati de constituire a societatii pe actiuni: prin subscriere integral i simultan a capitalului social de ctre semnatarii actului constitutiv sau prin subscripie public. Subscriptia instantanee reprezinta o procedura obisnuita de inregistrare a societatilor comerciale Subscriptia publica reprezinta procedura de inmatriculare cand fondatorii unei societai comerciale pe actiuni, neavnd capitalul necesar pentru infiintarea unei societati, apeleaza, prin oferta publica, la persoanele interesate sa investeasca capital. Implica urmatoarele operatiuni: Intocmirea si lansarea prospectului de emisiune a actiunilor Subscrierea actiunilor Validarea subscriptiei Aprobarea actelor constituitive ale societatii de catre adunarea constitutiva a subscriitorilor.

Actiuni Actiunile vor cuprinde: denumirea si durata societatii; data actului constitutiv, numarul din registrul comertului sub care este inmatriculata societatea codul unic de inregistrare si numarul Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care s-a facut publicarea capitalul social numarul actiunilor si numarul lor de ordine valoarea nominala a actiunilor si varsamintele efectuate avantajele acordate fondatorilor. Actiunile nu vor putea fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea nominala. Actiunile neplatite in intregime sunt intotdeauna nominative. Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni pana cand nu vor fi fost comple platite cele din emisiunea precedenta. Actiunile nominative pot fi convertite in actiuni la purtator si invers, prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor. Se pot emite titluri cumulative pentru mai multe actiuni, cand acestea sunt emise in forma materiala. Valoarea nominala a unei actiuni nu va putea fi mai mica de 0.1 lei. Pentru actiunile nominative se vor mai mentiona: numele, prenumele, codul numeric personal si domiciliul actionarului persoana fizica; denumirea, sediul, numarul de inmatriculare si codul unic de inregistrare ale actionarului persoana juridica, dupa caz. Actiunile trebuie sa poarte semnatura a doi administratori, cand sunt mai multi, sau a unicului administrator. Actiunile trebuie sa fie de o egala valoare; ele acorda posesorilor drepturi egale. Se pot emite actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara

drept de vot, ce confera titularului: dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exercitiului financiar, inaintea oricarei alte prelevari; drepturile recunoscute actionarilor cu actiuni ordinare, cu exceptia dreptului de a participa si de a vota, in temeiul acestor actiuni, in adunarile generale ale actionarilor. Actiunile cu dividend prioritar, fara drept de vot, nu pot depasi o patrime din capitalul social si vor avea aceeasi valoare nominala ca si actiunile ordinare. Reprezentantii, administratorii si cenzorii societatii nu pot fi titulari de actiuni cu dividend prioritar fara drept de vot. Actiunile preferentiale si actiunile ordinare vor putea fi convertite dintr-o categorie in cealalta prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor. Obligatiuni Valoarea nominala a unei obligatiuni nu poate fi mai mica de 2,5 lei. Obligatiunile din aceeasi emisiune trebuie sa fie de o valoare egala si acorda posesorilor lor drepturi egale. Obligatiunile pot fi emise in forma materiala, pe suport hartie, sau in forma dematerializata, prin inscriere in cont. Subscriptia obligatiunilor va fi facuta pe exemplarele prospectului de emisiune. Valoarea obligatiunilor subscrise trebuie sa fie integral varsata. Titlurile obligatiunilor trebuie sa cuprinda datele prevazute in legislatia pietei de capital. Valoarea nominala a obligatiunilor convertibile in actiuni va trebui sa fie egala cu cea a actiunilor. Detinatorii de obligatiuni se pot intruni in adunare generala, pentru a delibera asupra intereselor lor.Adunarea va fi convocata pe cheltuiala societatii care a emis obligatiunile, la cererea unui numar de detinatori acre sa reprezinte a 4-a parte din titlurile emise si nerambursate sau, dupa numirea reprezentantilor detinatorilor de obligatiuni, la cererea acestora.

Dispozitiile prevazute pentru adunarea ordinara a actionarilor se aplica si adunarii detinatorilor de obligatiuni, in ce priveste formele, conditiile, termenele convocarii, depunerea titlurilor si votarea. Societatea emitenta nu poate participa la deliberarile adunarii detinatorilor de obligatiuni, in baza obligatiunilor pe care le poseda. Detinatorii de obligatiuni vor putea fi reprezentati prin mandatari, altii decat administratorii, cenzorii sau functionarii societatii. Actiunea in justitie a detinatorului de obligatiuni impotriva societatii nu este admisibila daca are acelasi obiect cu al actiunii intentate de reprezentantul detinatorilor de obligatiuni sau este contrara unei hotarari a adunarii detinatorilor de obligatiuni. Adunarile Generale Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare. Cand actul constitutiv nu dispune altfel, ele se vor tine la sediul societatii si in localul ce se va indica in convocare. Adunarea ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar. In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata: sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat si de consiliul de supraveghere, de cenzori sau dupa caz de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere si cenzorii; in cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;

sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor; sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator; sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii. Adunarea extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru: schimbarea formei juridice a societatii; mutarea sediului societatii; schimbarea obiectului de activitate al societatii; infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel; prelungirea duratei societatii; majorarea capitalului social; reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni; fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii; dizolvarea anticipata a societatii; conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta; conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni; emisiunea de obligatiuni; oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare. Companiile straine si organizatiile economice straine pot infiinta reprezentante in Romania, fiind autorizate de Ministerul pentru IMM, Comert, Turism si profesii Liberale. Prin autorizatia pentru functionare se vor stabili obiectul, conditiile de exercitare a activitatii, durata si sediul.