Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. ..

CONTRACT DE ARENDA
Incheiat in temeiul art. 3 din Legea nr. 16 / 1994 , legea arendarii , a intervenit prezentul contract : Art. 1 PARTILE CONTRACTANTE S.C. , cu sediul n loc. , Str. . , nr. .. , nregistrata la Registrul Comertului sub nr. J / .. / . / , cod fiscal RO , reprezentata legal de , in calitate de arendas . si D.ul ( D.na ) _____________________, cu domiciliul in loc.___________ , Str. ________________ , nr. ____ , Bl. ___ , Ap. ___ , tel. nr. _________ , posesor al B.I. / C.I. seria _____ , nr. __________ , eliberat de Politia ____________ , la data de ________________ , CNP______________ , in calitate de proprietar ( a ) a unei suprafete de teren arabil de _____ ha , in conformitate cu Legea nr. 18 / 1991 , situat pe teritoriul comunei Romanu , Judetul Braila . Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI Arendatorul ( proprietarul de pamant ) , pune la dispozitie dispozitia arendasului S.C. . , suprafata de _______ ha teren arabil , suprafata care se incadreaza in categoriile de calitate astfel : Calitatea I = . % Calitatea II = . % Calitatea III = . %

Art. 3 OBLIGATIILE ARENDATORULUI a. sa predea din timp terenul arendat ; b. sa asigure pe arendas ca nu are nici un fel de obligatii fata de alte persoane fizice sau juridice , in legatura cu pamantul arandat , care sa contravina legii arandarii ; c. sa se abtina de la orice acte si fapte de natura sa tulbure desfasurarea normala a lucrarilor agricole pe perioada prevazuta in contract ; d. sa respecte regulile si ordinea din interiorul societatii , sa nu sustraga sau sa degradeze mijloacele fixe , produsele din camp , magazii si depozite ;

e. sa garanteze pentru evictiune , iar in cazul producerii evictiunii totale sau partiale si / sau in cazul in care reziliaza unilateral contractul , sa dea o cota de 50 % din cheltuielile facute de S.C. . pentru imbunatatirea fertilitatii si calitatii terenului ( ingrasaminte chimice , ierbicide , nivelari de teren si scarificari , sistem de irigatii , etc. ) ce vor fi dovedite prin documente justificat ; Art. 4 OBLIGATIILE ARENDASULUI a. sa primeasca terenul de la proprietar ,sa il cultive integral si sa nu ii schimbe destinatia de teren agricol ; b. sa execute toate lucrarile agricole in conditii de calitate si sa aplice tehnologiile adecvate pentru realizarea recoltelor la nivelul potentialului de productie al terenului ; c. sa intreprinda masuri pentru cresterea fertilitatii solului si sa aplice tratamentele fitosanitare necesare , in vederea prevenirii si combaterii poluarii ; d. sa restituie proprietarului la incetarea contractului , terenul agricol arendat , cel putin la acelasi nivel de fertilitate avuta initial . Art. 5 DURATA ARENDARII Arendarea se face pe o perioada de 3 ( trei ) ani , de la data incheierii si semnarii contractului . Prin acordul partilor , contractul de arendare poate sa inceteze si inainte de a ajunge la termen . Art . 6 PLATA ARENDARII Plata arendarii se face in grau , la STAS , in cantitate de .. kg. pentru un hectar de teren arabil arendat , sau in bani , in functie de posibilitati , la preturile care se practica in momentul distribuirii drepturilor de arendare . Art. 7 RASPUNDEREA PARTILOR a. arendatorul raspunde civil de daunele produse arendasului pentru nerespectarea prevederilor art. 3 din contract . b. arendasul raspunde civil de daunele produse arendatorului pentru nerespectarea prevederilor art. 4 din contract .

Art. 8 ALTE PREVEDERI a. in situatiile de forta majora asa cum este reglementata de lege si dovedita cu acte de la organele competente , drepturile cuvenite proprietarilor de pamant vor fi diminuate corespunzator , iar in caz de calamitate totala nu vor fi acordate .
2

b. orice litigiu aparut ntre parti se va rezolva pe cale amiabila , n caz contrar prin instantele judecatoresti din ... c. anual , odata cu primirea drepturilor de arendare , poate fi discutata intre parti orice problema care intereseaza derularea corespunzatoare a contractului de arenda . d. prezentul contract intra sub incidenta codului civil si se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare , pe tot timpul derularii lui . e. se va anunta prin presa locala data acordarii drepturilor cu 5 7 zile inainte . Prezentul contract s-a incheiat n 3 ( trei ) exemplare, fiecare cu valoare de original , cte unul pentru fiecare parte si unul la Primarie .

ARENDAS S.C.. ADMINISTRATORI

ARENDATOR _______________________