Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT PRESTARI SERVICII MEDICALE

Nr......../ ................
Intre
Firma/PFA .......................................................................cu sediul in........................................
Str............................................nr....................,CUI ........................................reprezentata de
....................................................................cu telefon.................................................................
in calitate de administrator, (numita in continuare executant)
si
firma ....................................................................................cu sediul in .........
str............................................................................................................,cu cod
fiscal.................................,reprezentata de dr. ........................................................ in calitate
de administrator, (numit in continuare beneficiar)
s-a inchieiat urmatorul contract:

I. OBIECTUL contractului:
Art. 1 S-a incheiat prezentul contract privind asigurarea de servicii medicale in
specialitatea medicina familiei la cererea ........................................................................
servicii efectuate la .......................................................................

II. DURATA valabilitatii contractului:


Art. 2 Contractul se incheie pe o perioada de un an, incepand cu data incheierii si se va
prelungi prin tacita intelegere pe noi perioade de un an daca niciuna dintre parti nu va
cere celeilalte incetarea aplicabilitatii cu cel putin o luna inaintea incheierii perioadei de
valabilitate.

III. VALOAREA prestatiilor:


Art. 3 Contractul se incheie pe un numar nelimitat de investigatii. Plata pentru prestatiile
solicitate de .......................................................................................................... se va efectua
pe baza unui decont si a unei facturi emise de una din parti, factura cu semnatura
de
primire tinand loc de accept.

IV. OBLIGATIILE executantului:


Art.4 Sa presteze serviciile medicale prevazute prin prezentul contract.

V. OBLIGATIILE beneficiarului:
Art. 5 Sa deconteze serviciile medicale solicitate, efectuate si inregistrate in registrul de
consultatie.

VI. ALTE clauze:


Art. 6 Partile vor stabili pentru o mai buna derulare a activitatii, o persoana de contact.
Persoanele desemnate vor fi:
Pentru executant ....................................................................................................
Pentru beneficiar ...................................................... cu tel....................................
Comunicarea dintre parti se va face prin urmatoarele modalitati dupa preferinta:
personal, telefonic, prin e-mail sau fax.
Art. 7 Clauzele prezentului contract pot fi imbunatatite, modificate, completete, inlocuite sau
abrogate, dupa caz, prin acte aditionale, cu acordul scris al partilor.
Rezilierea contractului se poate efectua la cererea unei parti,cu acordul partilor, cu un preaviz
de minim 15 de zile. In cazul in care beneficiarul nu isi achita obligatiile financiare fata de
..........................................................
acesta poate rezilia unilateral contractul.
Art. 8 Forta majora, asa cum este definita prin lege, exonereaza de raspunderea partea care o
invoca in conditiile legii, cu conditia notificarii prealabile in scris, in termen de 3 zile de la
data aparitiei cazului de forta majora si in baza certificatului eliberat de Camera de Comert si
Industrie.
Art.9 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu prezentul contract vor fi solutionate
pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi supus spre solutionare
instantei de judecata Timisoara.
Contractul a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Beneficiar

Executant