Sunteți pe pagina 1din 9

Win2000

Comrat
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL
constructii
Valoarea de deviz 1 443 169. 9 lei

Intocmit in preuri curente


Simbol norme i Cod c resurse r t . # $ Lucrri i cheltuieli U.M. Cantitate conform datelor din proiect Valoarea de devi ! lei

Pe unitate de msur % 1. E!ecutia "undatiei & ' (

"otal

#C)*%+

Cofra,e din panouri refolosibile! cu placa, de #' mm pentru turnarea betonului in cu ineti! fundatii pa-ar si fundatii de utila,e inclusiv spri,inirile(cofrarea fundatiei i olate)
Muncitor deservire CM 1ul2-er

m$

&*.**

(*.%'

$ &#%..$

/%#**(**#//$* 7#$&*#**#*7** #

-0om -0om

&.** %..**

C)*%)

$
/%#**(**#//$* 7#$&*#**#*7**

Cofra,e din panouri refolosibile! cu placa, de #' mm pentru turnarea betonului in elevatii! iduri drepte pina la ( m inaltime inclusiv! spri,inirile fiind incluse (cofrarea fundatiilor continue)
Muncitor deservire CM 1ul2-er +utomacara ( 0 #* tf

m$

%/.**

(&.7(

$ '$'.'.

-0om -0om -0ut

'..' %#.$* *.7.

%&#*'$***(7'$

%C+*$C#

)eton simplu turnat in e2ali ari! pante! sape la inaltimi mai mari de %' m! preparat cu centrala de

m%

(.%*

/7#.7'

( #$$.*'

betoane conform art. C+*# sau beton marfa! turnare cu mi,loace clasice (strat de e2ali are beton cl C7!')
7#$%*#**#*$** /%#**(**#//$*

)etonist Muncitor deservire CM

-0om -0om

$7.&*' &.*/'

&

CC*#C

+rmaturi din otel beton +0I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la . mm inclusiv in fundatii i olate(armarea fundatiilor i olate +0I)
Fierar beton Muncitor deservire CM

32

$/.**

#*.(%

%*..#/

7#$%*$**###&* /%#**(**#//$*

-0om -0om

$.#7' *.##(

CC*#1# '

+rmaturi din otel beton +III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste . mm inclusiv in fundatii i olate(armarea fundatiilor i olate +0III)
Fierar beton Muncitor deservire CM

32

'.&.**

#*.#7

' /%..*7

7#$%*$**###&* /%#**(**#//$*

-0om -0om

%&.&'( $.%%(

CC*#4 (

+rmaturi din otel beton +0I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la . mm inclusiv in fundatii continue si radiere(armarea fundatiilor continue +0I)
Fierar beton Muncitor deservire CM

32

#&#.**

#*.$.

# &&/..7

7#$%*$**###&* /%#**(**#//$*

-0om -0om

/.*$& *.&$%

CC*#F# 7

+rmaturi din otel beton +0III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste . mm inclusiv in fundatii continue si radiere(armarea fundatiilor continue +0III)
Fierar beton Muncitor deservire CM

32

&77.**

#*.**

& 7(7./%

7#$%*$**###&* /%#**(**#//$*

-0om -0om

$'.7'. #.&%#

C+*%F*$ .

)eton simplu turnat cu mi,loace clasice! in fundatii! socluri! iduri de spri,in! pereti sub cota ero! preparat manual conform. art. C+*#! turnare cu mi,loace clasice! beton simplu clasa.... (betonarea fundatiilor i olate si continue)

m%

$..**

./$..(

$' ***.#&

7#$%*#**#*$** /%#**(**#//$* $/'$$7***%#**

)etonist Muncitor deservire CM Vibrator de adincime

-0om -0om -0ut

/(.(* ##.$* #(..*

/CC*$C

+rmaturi din otel beton +0I fasonate in ateliere de santier! cu diametrul barelor pina la . mm inclusiv! pentru 2rin i si stilpi! e5clusiv constructiile e5ecutate cu cofra,e 2lisante(armarea stilpilor subsol)
Fierar beton

32

7'.**

/.7.

7%%.&%

7#$%*$**###&*

-0om

&.#$'

CC*$1$

+rmaturi din otel beton +0III fasonate in ateliere de santier! cu diametrul barelor peste . mm! pentru 2rin i si stilpi! e5clusiv constructiile e5ecutate cu cofra,e 2lisante(+rmarea stilpilor in subsol)
Fierar beton

32

#'..**

/.#.

# &&/..%

7#$%*$**###&*

-0om

'.%7$

C6#*)

Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social0 culturale cu structura din beton armat monolit!mi5ta sau idarie portanta! la inaltimea pina la $* m inclusiv! cu volum de la *!$0 $!' mc
Montator 6.) Muncitor deservire CM Macara

buc

'$.**

..'.('

&( *'%..'

7#$%*%**#$'** /%#**(**#//$*

-0om -0om -0ut

#*&.** #*.&* $..(*

$/$$#&***(7**

#C)*%F

Cofra,e din panouri refolosibile! cu placa, de #' mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la $* m inclusiv! e5clusiv sustinerile (cofrarea stilpilor in subsol)
Muncitor deservire CM 1ul2-er

m$

$$.&*

7$.(/

# ($..%(

/%#**(**#//$* 7#$&*#**#*7**

-0om -0om

'.(* $$.&*

C+*&F

)eton turnat in placi! 2rin i! stilpi! preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.

m%

%.(*

/'%.(&

% &%%.*/

#
7#$%*#**#*$** /%#**(**#//$* $/'$$7***%#**

art. C+*# si turnarea cu mi,loace clasice (betonarea coloanelor in subsol)


)etonist Muncitor deservire CM Vibrator de adincime -0om -0om -0ut #7.&( #.($ $.#(

#C)*%4

Cofra,e din panouri refolosibile! cu placa, de #' mm pentru turnarea betonului in placi si 2rin i la constructii cu inaltimea pina la $* m inclusiv! e5clusiv sustinerile (cofrarea planseului si 2rin ilor cota *!**si 2rin ilor pe perimetru)
Muncitor deservire CM 1ul2-er

m$

$#(.**

(*.'.

#% *.'.*(

/%#**(**#//$* 7#$&*#**#*7**

-0om -0om

%$.&* #.%.(*

C)#$+

Sustineri din 2rin i metalice e5tensibile 74 # (%0' m) de inventar pentru turnarea 2rin ilor monolite i olate! a planseelor cu 2rin i monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra cofra,elor de cel mult '** 1aN8mp ('** 32f8mp)! sustineri la constructii cu inaltimea pina la $* m inclusiv! 2rin ile fiind re emate pe popi metalici montati la distanta de # m intera5 (Numai lucru si lemnul)
1ul2-er Muncitor deservire CM

m$

/*.**

$*.%$

# .$..($

7#$&*#**#*7** # /%#**(**#//$*

-0om -0om

&(..* #(.$*

CC*$C

+rmaturi din otel beton +0I fasonate in ateliere de santier! cu diametrul barelor pina la . mm inclusiv! pentru 2rin i si stilpi! e5clusiv constructiile e5ecutate cu cofra,e 2lisante(armarea 2rin ilor cota *!** cu cele pe perimetru)
Fierar beton

32

&*7.**

/.7.

% /.*.*7

7#$%*$**###&*

-0om

$$.%.'

CC*$1$

+rmaturi din otel beton +0III fasonate in ateliere de santier! cu diametrul barelor peste . mm! pentru 2rin i si stilpi! e5clusiv constructiile e5ecutate cu cofra,e

32

/'/.**

/.#.

. 7//./$

2lisante(+rmarea 2rin ilor cota *!**9 2rin i perimetru)


7#$%*$**###&*

Fierar beton

-0om

%$.(*(

CC*$N$

+rmaturi din otel beton +0 IIIfasonate in ateliere de santier! cu diametrul barelor peste . mm! si montate in placi! la inaltimi mai mici sau e2ale cu %' m! e5clusiv constructiile e5ecutate cu cofra,e 2lisante (armarea planseului cota *!***)
Fierar beton Muncitor deservire CM

32

/#'.**

#*.#&

/ $7&./#

7#$%*$**###&* /%#**(**#//$*

-0om -0om

'%.*7 $.7&'

I F*&F #

Strat -idroi olant e5ecutat la cald la terase! acoperisuri sau la fundatii si radiere! in terenuri fara ape freatice! inclusiv scafele si doliile din -idroi olatia curenta pe suprafete inclinate peste &*: sau verticale plane sau curbe! cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc! aplicat cu peria sau 2letuitorul de cauciuc (cosoroaba) (-idroi olarea subsolului; $ straturi)
I olator -idrofu2 "opitor bitum de '** l

m$

# $/..%*

$&.7'

%$ #%%.'7

7#%&*%**#$$**

-0om -0ut

77../. #(..77/

$/'$$7***&*$/

#otal E!ecutia "undatiei


Incluziv salariu &. E!ecutia su(rastructurei

1$% 9&6.3$ &6 $$9.&'

$C<#.+

Confectii metalice diverse din profile laminate! tabla! tabla striata! otel beton! tevi pentru sustineri sau acoperiri! in2lobate total sau partial in beton(diferite detalii de ancora,)
<acatus CM Muncitor deservire CM

32

# #/#.**

$..'$

%% /(#.%#

7$#&$&**$#.#* /%#**(**#//$*

-0om -0om

$$(.$/ ##./#

C<*#+

Stilpi din otel 2ata confectionati! livrati complet asamblati!

%.%#

$% &$..#&

77 '&7.#'

montati la inaltimi pina la %' m! avind pina la # t inclusiv(montarea stilpilor)


7$#&$#**$(.** 7$#&*7**$#&** 7$#$*%**$$7** /%#**(**#//$*

Montator constructii metalice <acatus constructii metalice Sudor Muncitor deservire CM Converti or de sudura de #& 3=

-0om -0om -0om -0om -0ut

&7.((& './'. $./7/ $./7/ %.#&&'

%##*'****%**&

%&#*'$***(7$.

Macara pe pneuri pina la /!/ "F cu brat cu abrele

-0ut

$.(&.

$C<*%+

7rin i cu inima plina din otel 2ata confectionati! livrati complet asamblati! montati la inaltimi pina la %' m! avind pina la # t inclusiv(montarea 2rin ilor portante)
Montator constructii metalice <acatus constructii metalice Sudor Muncitor deservire CM Converti or de sudura de #& 3= -0om -0om -0om -0om -0ut

#.7$.

$% %7$.//

&* %...'%

7$#&$#**$(.** 7$#&*7**$#&** 7$#$*%**$$7** /%#**(**#//$*

$(.$('( %.$.%$ #.(&#( #.(&#( *..(&

%##*'****%**&

%&#*'$***(7$.

Macara pe pneuri pina la /!/ "F cu brat cu abrele

-0ut

#.'''$

$C<*'+

Ferme cu abrele din otel 2ata confectionate! livrate complet asamblate! montate la inaltimi pina la %' m! avind pina la # t inclusiv(montarera fermelor)
Montator constructii metalice <acatus constructii metalice Sudor Muncitor deservire CM Converti or de sudura de #& 3= -0om -0om -0om -0om -0ut

#.'*

$% #.%.7#

%& 77'.'7

7$#&$#**$(.** 7$#&*7**$#&** 7$#$*%**$$7** /%#**(**#//$*

#..** $.$' #.#$' #.#$' *.'$'

%##*'****%**&

%&#*'$***(7$.

Macara pe pneuri pina la /!/ "F cu brat cu abrele

-0ut

#.*'

$C<*.+

4lemente metalice (stilpi! 2rin i! ferme) 2ata confectionate! livrate complet asamblate! montate pe santier! in structura constructiei usoare(montare pene si contravintuiri.alte elemente

/..%

$& $*#.%&

$%7 .//.#'

secundare)
7$#&$#**$(.** /%#**(**#//$*

%&#*'$***(7$.

Montator constructii metalice Muncitor deservire CM Macara pe pneuri pina la /!/ "F cu brat cu abrele

-0om -0om -0ut

%&&.*' &/.#' #.&7&'

$C<*.+

4lemente metalice (stilpi! 2rin i! ferme) 2ata confectionate! livrate complet asamblate! montate pe santier! in structura constructiei usoare(montare 2rin ilor pentru planseu eta, $)
Montator constructii metalice Muncitor deservire CM Macara pe pneuri pina la /!/ "F cu brat cu abrele -0om -0om -0ut

#.#*

$& $*#.%&

$( ($#.&7

7$#&$#**$(.** /%#**(**#//$*

%..'* '.'* *.#('

%&#*'$***(7$.

$C)*%4

Cofra,e din panouri refolosibile! cu placa, de #' mm pentru turnarea betonului in placi si 2rin i la constructii cu inaltimea pina la $* m inclusiv! e5clusiv sustinerile (cofrarea planseului si 2rin ilor cota $!.&*)
Muncitor deservire CM 1ul2-er

m$

/*.**

(*.'.

' &'$.##

/%#**(**#//$* 7#$&*#**#*7**

-0om -0om

#%.'* 7(.'*

CC*$N$

+rmaturi din otel beton +0 IIIfasonate in ateliere de santier! cu diametrul barelor peste . mm! si montate in placi! la inaltimi mai mici sau e2ale cu %' m! e5clusiv constructiile e5ecutate cu cofra,e 2lisante (armarea planseului cota *!***)
Fierar beton Muncitor deservire CM Macara

32

/.%.**

#*.&&

#* $'/.*/

7#$%*$**###&* /%#**(**#//$*

-0om -0om -0ut

'7.*#& $./&/ *./.%

$/$$#&***7***

$C)#$+

Sustineri din 2rin i metalice e5tensibile 74 # (%0' m) de inventar pentru turnarea 2rin ilor monolite i olate! a planseelor cu 2rin i monolite si a placilor drepte cu sarcina totala

m$

/*.**

$*.%$

# .$..($

asupra cofra,elor de cel mult '** 1aN8mp ('** 32f8mp)! sustineri la constructii cu inaltimea pina la $* m inclusiv! 2rin ile fiind re emate pe popi metalici montati la distanta de # m intera5
7#$&*#**#*7** # /%#**(**#//$*

1ul2-er Muncitor deservire CM

-0om -0om

&(..* #(.$*

C4#(+

Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu mie termoi olant! cu poliuretan e5pandat! montate pe pane metalice(montare sand=ic-i acoperis)
Montator constructii metalice Muncitor deservire CM

m$

'&#.**

&77.$&

$'. #...*(

7$#&$#**$(.** /%#**(**#//$*

-0om -0om

'#%./' #%'.$'

C4#(+

Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu mie termoi olant! cu poliuretan e5pandat! montate pe pane metalice(montare sand=ic-i pereti)
Montator constructii metalice Muncitor deservire CM

m$

$.*.**

&/7.$/

#%/ $&*.$/

7$#&$#**$(.** /%#**(**#//$*

-0om -0om

$((.** 7*.**

C)*%C

Cofra,e din panouri refolosibile! cu placa, de #' mm pentru turnarea betonului in elevatii iduri curbe pina la ( m inaltime inclusiv! spri,inirile fiind incluse (cofrarea peretilor scarilor)
Muncitor deservire CM 1ul2-er

m$

%$.**

.#.'#

$ (*..$&

/%#**(**#//$* 7#$&*#**#*7**

-0om -0om

'.7( &7.*&

CC*#+

+rmaturi din otel beton +0I fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la . mm inclusiv(armarea scarilor)
Fierar beton

32

#&*.**

/.&%

# %$*..%

%
7#$%*$**###&*

-0om

(.*$

CC*#)#

+rmaturi din otel beton +0III fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste . mm inclusiv(armarea scarilor)
Fierar beton

32
-0om

%.(.**
#$.7%.

/.#'

% '%*./#

7#$%*$**###&*

C+*&>

)eton turnat in placi! 2rin i! stilpi! preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. C+*# si turnarea cu pompa! beton clasa (betonarea peretilor scarilor )
)etonist Muncitor deservire CM Vibrator de adincime

m%

(.'*

.%#.&%

' &*&.%*

7#$%*#**#*$** /%#**(**#//$* $/'$$7***%#**

-0om -0om -0ut

'..' *.(' #.%*

#otal E!ecutia
su(rastructurei Incluziv salariu
C-eltuieli directe +si2urare sociala si medicala C-eltuieli de transport C-eltuieli de re2ie )enificiul de devi "a5a pe valoare adau2ata lei $(.'* : %.** : '.** : &.** : $*.** :

$9 %&'.6&

'9 33%.16
# *&/ /'#./. $$ .#..// $. '&/.#' '' *((.*# &( $''.&' $&* '$..%$

#otal deviz)
Incluziv salariu

1 443 169. 9
6 1%9.41

Intocmit
(funcia! semntura)

(?@ABC@ D. D.) (EFGCHC@ ?. ?.)


(funcia! semntura)

Verificat