CONTRACT DE COMODAT

I. Părtile: 1. _________________________________________________________ având domiciliul în ___________, strada ________________, nr. __, bloc ___, scara ___ etaj __, apartament __, posesori ai CI seria __ numărul _____ respectiv CI seria __ numărul _____, soţi, proprietari (conform ________________________________________) ai apartamentului cu 3 camere situat la adresa de domiciliu menţionată mai sus, in calitate de COMODANTI şi 2. ______________________________, cu rezervare de nume nr. _____________, eliberata de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, in calitate de COMODATAR, au convenit să încheie prezentul contract de COMODAT, cu respectarea următoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul contractului îl constituie asigurarea folosinţei gratuite de către comodanţi în favoarea comodatarului a apartamentului proprietate personală, în suprafată totală de ___ mp, situat în ___________, strada ________________, nr. __, bloc ___, scara ___ etaj __, apartament __, judeţul ____, ca destinaţie de sediu social/punct de lucru pentru PFA. ______________________________________. III.DURATA CONTRACTULUI Prezentul contract este valabil pe o perioadă de trei (3) ani, începând cu data de ___________, cu posibilitate de prelungire. IV. DREPTURILE ŞI OBLIGATIILE PARTILOR Comodanţii au dreptul să ceară rezilierea contractului în cazul în care comodatarul nu-şi respect obligaţiile. Comodanţii se obligă să dea comodatarului spre folosinta apartamentul, ce face obiectul prezentului contract; Comodatarul se obligă să restituie comodatarului cheltuielile facute cu intretinerea apartamentului, sa foloseasca si sa intretina apartamentul, ca un bun proprietar, sa foloseasca apartamentul, potrivit destinatiei stabilite prin prezentul contract, să suporte toate spezele de amenajare şi funcţionare ale spaţiului utilizat şi sa restituie la data incheierii contractului bunul. Cheltuielile de intretinere şi funcţionare suportate de comodatar sunt cele legate de telefonie, energie electrică, întreţinere catre asociaţia de proprietari, internet etc.

care impiedică părţile săşi execute obligaţiile asumate. în caz contrat soluţionarea se va face pe cale judecătorească. interpretarea. COMODATAR. FORTA MAJORA Forţa majoă exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. imprevizibil şi insurmontabil. se va soluţiona ca prima cale în mod amiabil. prin întelegerea părtilor.V. Prezentul contract a fost incheiat astazi __________ în 2 exemplare originale. în cazul nerespectării obligaţiilor de către Comodatar sau de comun acord. executarea ori desfiinţarea prezentului contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţele părţilor. VIII. SUPORTAREA RISCURILOR Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pierderii bunului în următoarele cazuri: -intrebuinţarea acestuia contrar destinaţiei sale. -folosirea bunului după expirarea termenului convenit de părţi prin prezentul contract În celelalte cazuri. inclusive referitor la validitatea. riscul deteriorării sau pierderii lucrului este suportat de Comodanţi VI. INCETAREA CONTRACTULUI Prezentul contract îşi incetează efectele în următoarele cazuri: -prin restituirea bunului de către Comodanţi înaintea termenului prevăzut în contract -prin reziliere. apărut după încheierea contractului. LITIGII Orice litigiu decurgând din sau înlegătură cu acest contract. dintre care unul ramane la comodanţi si unul la comodatar. COMODANTI. . VII. de către instantele judecatoresti competente.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful