Sunteți pe pagina 1din 12

1.1 Corelatia indicatorilor privind volumul programului de productie si comercializare.

In practica economica pt caracteristica rezultatelor activitatii operatiunilor a unei intreprinderi se folosesc Indicatorii valorici de volum: *VV (venit din vinzari) reprezinta veniturile totale provenite atit din activitatea principala,cit si din activitatile secundare exercitate de intreprindere. *VV pr. finite (val. productiei vindute) reprezinta expresia valorica a productiei,lucrarilor si serviciilor livrate(facturate si expediate). *VPF- reprezinta expresia valorica a productiei fizice fabricate si a lucrarilor si serviciilor cu caracter industrial. *P (Productia glo!ala) reprezinta valoarea productiei fabricate pt anumite perioade de timp ,inclusiv si productia in curs de executie. *V"( valoarea adaugata)#exprima capacitatea unei intreprinderi de a crea bogatie.VA se determina ca diferenta intre valoarea productiei globale si consumurile si c eltuielile materiale si aferente serviciilor prestate de terti. !" #V!$ % &' prod. in curs de executie influenta direct proportionala VV pr.finite # V!$ % & ' prod. finite nerealizate influenta invers proportionala !" # VV prod. finite % & ' prod. finite nerealizate % &' prod. in curs de executie VA # !" (ons. si c elt. materiale (ons. si c elt. aferente serviciilor prestate de terti

1.$."precierea generala a dinamicii si indeplinirii programului de productie si comercializare Aprecierea a dinamicii si indeplinirii programului de productie si comercializare se efectueaza prin compararea indicatorilor de volum efectivi cu valoarea lor planificata sau in comparatie cu perioadele precedente.!t realizarea acestei analiza se folosesc datele anexei la )aportul de profit si pieredere,datele raportului statistic *-( +(onsunurile si c eltuielile intreprinderii, si raportului statistic --! +!roductia, (destinat doar pt intr. industriale) "precierea generala a dinamicii si indeplinirii programului de productie si comercializare Indicatori An An curent Abaterea absoluta )itm de crestere in comp in comp fata de an fata de prece !revazut .fectiv an prec prevaz precedent prevazut dent
-)V!$,mii lei -.-.in preturi curente -.6.in pret an precedent -.3.in preturi prev. in plan 6)VV pr.finite,mii lei 6.-.in pret curente 6.6.in pret an precedent 3)VA,mii lei8 3.-.in pret curente 3.6.in pret comparabile an precedent */011 */011 x x *60// *615/ *2300 **51/ *2/6/ 4**05 4*/1x x 43-1/ 43/7/ --/,15 --/,/6 x x -/2,/* -/*,07

x */652 *60// *7252 477// 4-152 -/5,0* -/3,02

-53*7

-1*27

6/103

462-1

4-7/1

--7,60

-/0,6/

Concluzie: Intrepr. analizata a reusit sa indeplineasca programul de productie in anul curent.Astfel,V!$ in preturile anului precedent a crescut fata de plan cu 2,/* 9 sau cu 3-1/ mii lei,VA fata de plan s-a marit cu 0,6/ 9 sau cu -7/1 mii lei.:epasirea indeplinirii progr. de productie privind VA asupra V!$ este o dovada a reducerii ponderii produselor cu un consum specific de materiale mai ridicat.Intreprinderea a asigurat cresterea V!$ si fata de perioada precedenta cu -/,/69 sau */1- mii lei si a VA cu -7,60 9 sau 62-1 mii lei.In perioada analizata se observa depasirea ritmurilor de crestere a veniturilor din vinzari atit fata de an precedent cit si de datele prevazute.Aceasta denota despre cresterea stocurilor productiei nerealizate la depozitele intreprinderii.In legatura cu aceasta conducerea intrepr. trebuie sa elaboreze masuri privind imbunatatirea calitatii produselor fabricate si gasirea pietelor noi avanta;oase de desfacere.

1.%. "naliza programului de productie pe sortiment. &ortiment o lista plina de produse fabricate la < care se deosebesc unul de celalalt dupa tip, calitate cu indicarea calitatii pe fiecare din ele. In cele mai dese cazuri indeplinirea programului de productie pe sortim se apreciaza in baza coef.8

!t aprecierea indeplinirii prog de productie pe sortim se folosesc datele planului de afaceri de ' si datele (ap &tat 1#P cap $.

"prcierea programului de prductie pe sortiment.


Pret unitar) lei VPF) mii lei 1#p Programat *fectiv In lim plan) mi lei A 6 3#col245=*40 7#-x3 *#6x3 2 -.A unit 37/ 332 16,* 3-7*/ 3-/5/ 3-/5/ 6.>,tone -// -6/ -5,6* -56* 6-1/ -56* 3.(,tone 67 65 -6,* 3// 3*/ 3// 7.alte,miilei ? ? ? -*5* 6570 -*5* @otal ? ? ? 3*-2/ 32720 3701/ (ol.2# se analizeaza col7 si col* care este mai mic se inscrie. Feluri de produse Cantitate Program efectiv

dV!$#3701/-3*-2/# - 30/ mi lei :in table rezulta ca < analizata programul de productie pe sort a fost indeplinit cu 15,1*9, ceea ce a dus la reducerea V!$ cu 30/ mi lei. 'uma productie pierdute poate fi considerate ca rezerva interna de ma;orare a V!$ pe viitor. < nu a indeplinit planul pt urm produse A (col.0-col.7) 30/ mii lei. !lanul de producer a prod > a fost supraindeplint (col.*-col.2)cu 32* mii lei, prod ( cu */ mii lei, alte -626 mii lei. Abservam ca prod A nu este eficienta. !t aceasta este necesar sa se elaboreze masuri privind organizarea mai eficienta a timpului de munca, utilizarea unor te nici mai modern de fabricare. (onsecintele acestei neidepliniri a progr de productiei pesortim poate duce la neideplinirea conditiilor contractuale, perderea reputatiei, a clientilor,cresterea amenzilor etc.

1.+. "naliza indeplinirii prog de productie dupa structura.


'tructura ponderea unui element component in totalul ndicatorilor cercetat. 'tructura prod fabricate pe produse se determina ca cota fiecarui tip de produs in valoarea totala a prod fabricate.

"precierea indepliniri prog productie pe structura. Feluri de produse Program &uma) mii lei , VPF efectiv &uma) mii lei , Indeplni rea prog de prod) ,* *#(3=-)x -// 15,56 -6/ --2,20 -01,26 -/3,06 Producti *fectiv a efectiva o!inut dupa in lim struc structur prog) mii ii progr) lei mi lei 2 0 362-1,0 -516,2 3-/ -277,0 32720 3-/5/ -516,2 3-/ -277,0 37160,3

-.A unit 3-7*/ 3-/5/ 6.>,tone -56* 6-1/ 3.(,tone 3// 3*/ 7.alte,miilei -*5* 6570 @otal(-4643 3*-2/ 32720 47) (ol.0# se analizeaza col3 si col2 care este mai mic se inscrie.

6#-=tot x-// 51,7* *,-1 /,5* 7,*-//

7#-=tot x-// 5*,63 2,// /,12 0,5-//

dV!$#37160,3 32720,/# - -*31,0mi lei In baza datelor obtinute se poate constata ca la < analizata prog de productie dupa structura a fost respectata numai la nivelul e 1*,059, ceea ce a dus la reducerea V!$ cu -*31,0 mii lei. 'uma productiei pierdute poate fi considerate ca rezerva interna de ma;orare a V!$ pe viitor. Analizind ponderea fiecarui produs in volumul total al prod fabricate observam ca prod A 5*,639 in V!$, dar a planificat 51,7*9 in totalul V!$. !rod > s-au produs 2,//9in V!$ dar sa fabricindu-se *,-1in totalul V!$ mai mult decit prevazut.!rod ( are o cota de /,129 in totalul V!$ mai mult decit planificat de /,5* in totalul V!$.@otodata observam ca la alte produse efectiv aavut o pondere de 0,5- in totalul V!$ mai multdecit planificat de 7,*-9 in totalul V!$. Astfel, observam ca nu s-a realizat planul privind producerea prod A.
4

1.-. "naliza prog de prod dupa calitatea si competitivitate. Calitatea unui produs este rezultanta unui sir de proprietati care il face capabil de a satisfice anumite necesitati ale consumatorilor. Caltatea produsului o totalitate de proprietati ale lui care caracterizeaza scopul, utilitatea si capacitatea produsului de a satisfice necesitatile corecte si anume8 siguranta durabilitatea, consum de resurse. Analiza calitatii produsului se efectueaza in 6 directii8 -) Analiza rebutului intern si extern 6) Analiza calitatii produselor cu a;utorul metodei pretului mediu ponderat !t analiza rebutului se folosesc urm indicatori8 -. !ond rebutului definitive in V!$ #(ost rebut definitiv=cost prod fabricat 6. !ond reclam in VV#Val reclam primite=VVx-//9 Acesti 6 indicatori se studiaza in dinamica si pozitiv se apreciaza reducerea lor in dinamica. "precierea calitatii prod " in !aza re!utului admis. Indicatori An An Ab precedent curent absoluta A 6 3 -.(ostul rebut definit, mii lei *2,0 -7*,3 455,2 6.Val raclam primate, mii lei 36,3 6*,* -2,5 3.(ost prod fabricate, mii lei 6531* 62005 --2,-0 7.VV, mii lei *3606 72652 -2152 *.!onderea reb in V!$, 9 /,6 /,*7 4/,37 (r.-=r.3x-//) 2.!on reclam in VV, 9 /,/2 /,/2 (r.6=r.7x-//) Analizind indicatorii rebutului la < analizata am observant ca in anul current, pond rebutului definitive in V!$ a crescut fata de anul precedent , constituind /,*79 spre deosebire de /,6/ anul precedent. !onderea reclamatiilor in VV mentine o valoare de /,/29atit in anul current cit si anul precedent. Astfel, putem spune ca calitatea produselor scade, deoarece, in anul current se inregistreaza cuu 55,2 mii lei mai multa productie rebutata. (auzele acestei cresteri ar fi utilizarea materiei prime necalicatitative, utilizarea te icilor de productie invec ite. (a rezultat, se observa si o micsorare a VV si respective a volumului din vinzari.. < analizata trebuie sa cumpere materie prima mai calitativa, inc eind contracte noi cu furnizori diferiti, sa utilizeze te nologii noi de productie pt a imbunatati calitatea produselor fabricate.

Ba 6-lea care comercializeaza produse, marfuri, prestari de service, pretul unitarC al caror se divizeaza in functie de nivelul calitatii, pt aprecierea calitatii se foloseste pretul mediu ponderat. "precierea nivelului produsului " prin metoda pretului mediu ponderat "rad de calitate A !re,unit D prod,tone !lan .fetiv 6 3 Val prod,mii lei !lan .fectiv 7#-x6 *#-x3 !ret mediu !lan efectiv

2#val= 0#(Val=D) D -3*2/ 3*// 6520 7072/ 35500 ? ? 6 -/6*2 6*// 636* 6*27/ 6357* ? ? 3 5*27 -/// -051 5*27 -*36? ? total 0/// 2155-227 05/73 --222 ---01 @*=@3 @2=@7 ,indepl plan pe calit .pret mediu pond efectiv/pret med pond planif 0 111, . ---01=--222 x -//9 # 1*,59 dVolum prod su! inf mod calitatii.(P pond effect P pond prevaz)0 2 effect # (@otalEEEE --,-5 ---,20 )x215- # - 376/,21 mi lei modif cantitatii totale .(2 efectiva# 2 prevaz)02 efectiva # # (215- 0///) x 215- = -///# --36,27 mii lei Analizind calculele effectuate, putem observa ca produsul +A, a fost asigurata pe baza influentei negative a factorului cantitativ care a contribuit la micsorarea indicatorului rezultativ cu -36, 27 mii lei, totodata, sub influenta negative a factorului calitativ indicatorul rezultativ s-a redus cu 376/,21 mii lei.Aces ti factori se pot considera ca reserve interne de ma;orarea a prod A pe viitor pt a imbunatati calitatea acestui produs. Cometitivitatea produselor are datorita calitatilor sale superioare poate concur cu un alt produs similar, adica concurenta este posibila. Compoentele principale al compet prod sunt8 -. Fivelul te nc si calitatii fabricarii productiei. 6. (orespunderea calitatii produsului(marfii) cu necesitati si 'tandardele consumatorilor 3. @ermenii livrarii si garantiilor
6

7. !retul si conditiile ac itarilor(platilor)

!t aprecierea comp prod se foloseste urmatoarea sc3ema: Alegerea produsului 'tabilirea parametrilor te nici si economici (ompararea parametrilor prod cu a;utorul urm indicatori8 Coef comp param . marimea param prod / marim param cerut de cump 0111, "precierea nivelului de competitivitate a tutunului fermentat. !arametrii calitatii Gmiditate, 9 Imouruficare,9 (ontinutul (onditii -. Gmiditate < analizata -0 6/ /,63 * (oncur principal -2 66 /,67 7 etalon -* -/ /,6/ 2

H <analiz # -*=-0 x-//#55,679 H con prin # -2=-* x -//# 13,0*9 6. Impurificare H <analiz # -/=6/ x -//# */9 H con prin # -/=66 x-// # 7*,7*9 3. (ontinutul acidelor H <analiz # /,6/=/,6* x-// #5/9 H con prin # /,6/=/,67 x-// #53,339 7. (onditii de ac itare H <analiz # *=2 x-// # 53,339 H con prin # 7=2 x -// # 22,209

Analizind parametrii calitatii tutunului fermentat la < analizata si la conc principal observam ca nici la unul nici la altul aces ti parametric nu corespund in masura de -//9 cu parametrii prdusului etalon cerut de consumatori, insa mai competitive este totusi la <analizata, deoarece parametrii calitatii la <analizata sunt mai aproape de parametrii calitatii etaon. Analizind coeficientii compararii parametrului umiditate, observam ca la concurenti este de -/2,209pe cind la < analizata --3,339 ceea ce arata ca conform acestui parametru. (oncurentul principal este mai aproape de etaln. In sc imb analizind coef compararii parametrilor impurificare continutul acidelor si cond de ac itare. < analizata este mai aproape de parametrii calitatii etalon deci la <analizata este mai competitive si poate suporta concurenta. 1.4 "naliza programului de productie dupa ritmicitate. (itmicitatea indeplinirea prog de productie nu numai in mediu in < pe o perioada de timp mai indelungata, ci pe fiecare perioada de timp(trim, luna, si c iar ore) sip e fiecare loc de munca conform graficului stabilit.

"precierea ritmicitatii fa!ricarii prod in anul curent :ecade V!$ obtinut in lim graficului 'uma, mi 9 fata de 'uma, mi 9 fata de 'uma, mii 9 fata de lei @otal lei @otal lei @oatal -2-20 33,37 -26*3 37,31 -2-20 33,37 6 -2-20 33,33 -05-* 30,0/ -2-20 33,33 3 -2-22 33,33 -3-50 60,1-3-50 60,1@otal 75*// -//,// 706** -//,// 7**617,*5 )ata ritm prod # 7**6- = 75*// x-// # 13,52 dV!$ # 7**6--75*// # -6101 Analizind rezultatele obtinute in urmacalculelor effectuate observam ca in anul precedent < analizata a reusit sa indeplineasca progr de productie dupa ritmicitate la un nivel de 12,629 din aceasta auza < nu a primit prod in suma de -167 mii lei. Abservam ca in anul current situatia privind indeplinirea prog de prod s-a inrautatit, aceasta indeplineste prog de productie dupa ritmicitate la un nivel de 13,529. Astfel, in anul current, < analizata nu a obtinut productia in valoare de
8

V!$plan

V!$ efectiv

6101 mi lei. Inrautatirea situatiei poate fi cauzata de utilizarea utila;elor vec i de productie. In practica analitica deseori este necesara o analiza detaliata a ritmicitatii productiei, deoarece numarul de zile lucratoar pe fiecare decada nu este identificata ceea ce poate influenta pozitiv si negative asupra ritmicitatii produtiei. Astfel de analiza se efectueaza pt fiecare luna in parte pe decade tinind cont de numarul de zile lucratoare.

"precierea ritmicitatii in luna aprilie pe decade. Indicatori Buna aprilie Inclusive decade !rogramat .fectiv I II III A 6 3 7 * -.V!$, mii lei 772* 7*36 -2-/ -25/ -676 6.Fr de zile -1 -1 0 0 * lucratoare,zile 3.V!$ medie 63* 635,* 63/ 67/ 675,7 pe zi, mii lei(rd.-=rd.6) 7.V!$ efectiv ? -/-,71 10,50 -/6,-3 -/*,0/ in medie pe (r.3.6=r.3.-x-//) zi, in 9 fata de program *.(oef de ? -// 10,50 -// -// ritmicitate, 9 :aca examinam ritmicitatea prod in luna aprilie la <analizata observam ca, dezi ea a fost respectata integral, rezultatele obtinute pe fiecare decada in parte, tinind cont de numarul de zile lucrate, dau posibilitatea sa deduce ca ritmicitatea productie a fost respecata numai de decadele II si III. (oncomitant, in decada I ritmicitatea prod a fost respectata numai in 10,509

1.5 "naliza valori adaugate Valoarea adaugata contributia productive proprie a < pe parcursul unei perioade de activitate. Analiza VA se incepe cu determinarea marimii acestui indicator in baza datelor rap. statistic *-( + (onsumurile si c eltuielile intreprinderii, Calculul valorii adaugate Indicatori An An Abaterea precedent(plan) curent(efectiv) absoluta -)VV prod finite 6)& stoc.prod. finite nerealiz 3)& stoc.prod in curs de exec 7)!" (-4643) *)(ons. si c elt materiale 2)(ons. si c elt aferente serviciilor prestate de terti 0)VA (7-*-2)

6ate initiale privind analiza valorii adaugate in dinamica. Indicatori Anul precedent Anul de gestiune Abaterea absoluta A 6 3#6--.V!$ 3765,* 32720 46-01,* 6.(onsum si c elt 66750,* 66170 - 7*1,* interm 3.VA(rd.--rd.6) --5// -3*6/ 4-06/

10

(onform datelor, observam ca VA s-a ma;orat fata de anul precedent cu -06/ mii lei. Aceasta abatere a fost obtinuta sub influenta pozitiva a modificarii V!$ care contribuiela ma;orarea VA cu 6-01,* mii lei . @otodata sub influenta negative a celui de-al oilea factor VA s-a redus cu 7*1,* mii lei. >alanta influentei factorilor 8 6-01,* 7*1,* # -06/ mii lei :eci, rezultatele analizei factoriale dau posibilitatea sa deduce ca < analizata dispune de reserve interne de ma;orare a VA pe viitor in baza respectarii consum si c elt intermediare la nivelul anului precedent.

Ba II etapa a analizei VA se studiaza contributia fiecarui element component in crearea VA. !t aceasta se efectueaza analiza structurii VA. "naliza structurii si dinamicii V" Indicatori An An curent(efectiv) Abaterea absoluta precedent(planifi) I,mii lei in 9 fata I,mii lei in 9 I,mii in 9 fata de total fata de lei de total total -)(ons si c elt 361-,5 60,1/ 60*1,7 6/,7- -*36,7 -0,71 af. remunerarii muncii, din care8 (A' si !AJA 220,5 *,22 505,5 2,*/ 46--,3 4/,57 6)Gzura,amortiz area A@B 3)!AA 7)Alte consum si c elt *) @otal VA(-464347) 3216,* 61-3,5 -1/-,1 --5// 3-,61 67,21 -2,-6 -//,// 3317,1 7053,7 6*56,3 -3*6/ 6*,-3*,35 -1,-/ -//,// -610,2 4-521,2 425/,7 -06/ -2,-5 4-/,21 46,15 x

Ba < analizata observam ca in comparative cuanul precedent structura VA in anul de gesiune a suferit unele transformari. Astfel, in anul precedent ponderea principal o detine indic Gzura in marime de 3-,619, iar in anul de gestiune indicatorul )ezultatul net constituie 3*,359, ma;orindu-se fata de nivelul anului precedent cu -/,219. (oncomtent s-a ma;orat ponderea indicatorului Alte consum si c elt de la -2,-6 la -1,-/ 9. .xaminind influenta fiecarui elemen asupra modificarii absolute a VA fata de anul precedent, observam ca numai indicatorul Alte consum si c elt
11

si )ezult net au influentat pozitiv asupra ma;orarii indicatorului rezultativ respective cu 25/,7 si -521,2 mii lei. @otodata, influenta negative a indicatorului s 6 a cauzat reducerea VA respective cu *36,7 si 610,2 mii lei.

Ba III etapa se studiaza indicatorii relativi ai VA. In practica economica se folosesc urmatorii indicatori8 -) V" la 1 leu P # VA = !" * -// 9 6) V" la 1 leu VV # VA = VV * -// 9 3) Productivitatea medie reala # VA = Fr. mediu scriptic de salariati * -// 9 7) Contri!utia factorului uman in crearea V" # (remunerarea muncii4 (ontributii pt asig. sociale si medicale) = VA *-// 9 - acest indicator reflecta ponderea remunerarii muncii si contributiilor pt asig. sociale si medicale in valoarea totala a VA. pozitiv se apreciaza cresterea acestui indicator in dinamica,in comparatie cu alte intreprinderi,daca se respecta legea generala economica privind economia timpului de munca8 depasirea ritmuriloe de crestere a productivitatii muncii asupra ritmurilor de crestere a salariului mediu. *) "portul 7F in crearea V" # Gzura J$ anuala = VA *-//9 2) Investitii capitale la 1 leu al V" # Val. investitiilor capitaele anuale = VA*-// 9 "naliza V" a indicatorilor relativi )atele VA An precede An curent Abaterea absoluta -)VA la - leu !" 6)VA la - leu VV 3)!rod.medie reala 7)(ontr. factor uman in crearea VA *)Aportul J$ in crearea VA 2)Investitii capitale la - leu VA

12