George R. R.

Martin

Regii nisipurilor
Sandkings (1979) SIMON KRESS locuia singur într-un conac mare printre colinele aride i stâncoase aflate la cincizeci de kilometri de ora . A a c#, atunci când afacerile îl chemau pe nea teptate, n-avea vecini c#rora s# le cear# s# vad# de animale în lipsa lui. &oimul hoitar nu era o problem#; s#l# luia în foi orul nefolosit i, oricum, se hr#nea singur. Pe m#celar, Kress îl gonea pur i simplu afar#, l#sându-l s# se descurce cum o ti; micul monstru vâna limac i, p#s#ri i obolani. Bazinul de pe ti îns#, plin cu piranha veritabili, de pe P#mânt, reprezenta o dificultate. Kress sfâr ea întotdeauna prin a arunca în uria ul acvariu o pulp# mare de vit#. La urma urmelor, dac# avea s# fie re(inut mai mult decât se a tepta, piranha se puteau mânca între ei. O f#cuser# i-n alte d#(i. Era amuzant. Din nefericire, de data aceasta fu re(inut mult mai mult# vreme decât se a teptase. Când, în sfâr it, se întoarse, to(i pe tii erau mor(i. La fel, oimul hoitar. M#celarul urcase în foi or i-l mâncase. Simon Kress se indispuse. A doua zi se urc# în aeroglisor i plec# la Asgard. Situat la vreo dou# sute de kilometri de vila lui, Asgard era cel mai mare ora de pe Baldur i se mândrea i cu cel mai vechi i mai mare astroport. Lui Kress îi pl#cea s#- i impresioneze prietenii cu animale neobi nuite, amuzante i scumpe; Asgard era locul unde se puteau cump #ra asemenea animale. De aceast# dat# îns# nu prea avu noroc. La “Xenopets” era închis. L'Etherane, negustorul de animale mici, încerc# s#-i vâre pe gât alt oim hoitar, iar “Ape stranii” nu oferea nimic mai exotic decât piranha, rechini lumino i i calmari-p#ianjen. Kress îi avusese pe to(i: voia ceva nou. C#tre sear#, se pomeni b#tând bulevardul Curcubeului, în c#utare de magazine pe care nu le vizitase niciodat#. Aflat# în plin# zon# a astroportului, strada era în(esat# cu firme de importatori. Marile corpora(ii comerciale aveau vitrine lungi, impresionante, în care artefacte str#ine, rare i costisitoare, erau etalate pe postamente din pâsl# în spatele c#rora draperii întunecate înv#luiau în mister interioarele. Printre marile magazine se înghesuiau pr#v#lioare de vechituri, dughene murdare, expunând tot felul de antichit#(i de pe tot felul de lumi. Kress le încerc# i pe unele i pe celelalte, cu aceea i nemul(umire. Apoi d#du peste o pr#v#lie aparte. Era foarte aproape de port. Kress nu mai fusese niciodat# pe acolo. Magazinul ocupa o cl#dire modest#, cu un singur etaj, încadrat# de un bar euforic i un templu-lupanar al Comunit#(ii Surorilor Secrete. La acest cap#t al bulevardului începeau localurile deocheate. Pr#v#lia era ceva cu totul ie it din comun. S#rea în ochi. Vitrina era înv#luit# în cea(#; când vag ro ie, când cenu ie aidoma ce(ii adev#rate, când sclipitoare i aurie. Cea(a se unduia i se învolbura i lumina difuz din#untru. În vitrin#, Kress întrez#ri exponate – ma ini, obiecte de art#, lucruri pe care nu le putea recunoa te – dar nu apuc# s# le vad# bine pe nici unele. Aburul plutea senzual în jurul lor, dezv#luind mai întâi o frântur# din ceva, apoi altceva, apoi ascunzând totul. Iritant. În timp ce privea, cea(a începu s# formeze litere. Câte-un cuvânt, o dat#. Kress st#tu i citi. WO. &I. SHADE. IMPORTATORI. ARTEFACTE. ART). FORME. DE. VIA+). &I. ALTELE. Literele pierir#. În negur#, Kress z#ri ceva care se mi ca. Asta-i fu suficient; asta, i „formele de via(#” din reclam#. Î i azvârli peste um#r capa de promenad# i intr# în pr#v#lie.

-1-

În#untru, Kress se sim(i dezorientat. Interiorul p#rea vast, mult mai spa(ios decât ar fi l#sat s# se cread# fa(ada relativ umil#. Înc#perea era slab luminat#, t#cut#. Tavanul întruchipa un peisaj stelar, cu nebuloase spirale; era foarte negru i veridic, foarte frumos. Tejghelele, toate, str#luceau expuse. Pasajele dintre ele erau a ternute cu cea(#. Pe alocuri pâcla se ridica pân# la genunchi, r#sucindu-se în jurul picioarelor la fiecare pas. – V# pot ajuta cu ceva? Femeia p#rea s# fi r#s#rit din cea(#, înalt#, slab#, palid#, purta o salopet# simpl#, de culoare gri i o bonet# mic#, bizar#, prins# în cre tetul capului. – E ti Wo sau Shade? întreb# Kress. Ori e ti vânz#toare? – Jala Wo, la dispozi(ia dumneavoastr#, se prezent# femeia. Shade nu serve te clien(ii. Vânz#tori nu exist#. – Ave(i un magazin destul de mare, spuse Kress. Ciudat c# n-am auzit înc# niciodat# de voi. – Aici, pe Baldur, magazinul nostru abia s-a deschis. Avem îns# reprezentan(e pe multe alte lumi. Cu ce v# pot servi? Art#, cumva? P#re(i colec(ionar. Avem câteva cristaluri de Nor T'alush, excep(ionale. – Nu. Am toate sculpturile în cristal care m# intereseaz#. Am venit pentru un animal. – O form# de via(a? – Da. – De pe o alt# lume? – Bineîn(eles. – Avem un mim. De pe Cella. Un simian foarte inteligent. Nu numai c# va înv#(a s# vorbeasc#, dar pân# la urm# v# va imita vocea, inflec(iunile, gesturile, ba chiar i expresiile fe(ei. – Nostim, zise Kress. &i banal. Nu m# intereseaz#, Wo. Eu vreau ceva exotic. Neobi nuit. &i nenostim. Detest animalele nostime. În momentul de fa(# am un m#celar. Importat de pe Cotho, cu destul# cheltuial#. Din când în când îl hr#nesc cu câte-o por(ie de pisoi proasp#t f#ta(i. Asta-mi inspir# mie animalele nostime. Sper c# m-am f#cut în(eles, da? Wo arbor# un surâs enigmatic. – A(i avut vreodat# un animal care s# v# adore? întreb#. Kress zâmbi. – Oh, de câte ori! Dar nu pretind s# fiu adorat, Wo. Doar amuzat. – M-a(i în(eles gre it, spuse Wo, cu acela i surâs ciudat. M# refeream la adora(ie în sensul idolatriz#rii, al vener#rii propriu-zise. – Ce vrei s# spui? – Cred c# am exact ce v# intereseaz#. Veni(i dup# mine. Îl conduse pe Kress printre tejghelele radiante, de-a lungul unul pasaj cufundat în cea(#, sub falsul cer înstelat. Traversar# un zid de pâcl#, p#trunser# într-un alt sector al magazinului i se oprir# în fa(a unui bazin mare, acoperit cu plastic. Un acvariu, gândi Kress. Wo îi f#cu un semn s# se apropie. Îi d#du ascultare i v#zu c# se în elase. Era un terariu. În interior, pe o suprafa(# de vreo doi metri p#tra(i, se afla un de ert în miniatur#. Nisip g#lbui, b#tând în ro cat sub o lumin# ro iatic#. Roci: bazalt, cuar(, granit. În fiecare col( al bazinului se în#l(a un castel. Kress clipi, privi mai atent i se corect#: de fapt, se în#l(au numai trei castele. Al patrulea st#tea într-o rân# – surpat, ruinat. Celelalte trei erau grosolane dar intacte, durate din piatr# i nisip. Pe parapetele lor i pe sub porticurile rotunjite mi unau creaturi m#runte. Kress î i lipi fa(a de peretele din plastic. – Insecte? întreb#. – Nu, r#spunse Wo. O form# de via(# mult mai complex#. &i mai inteligent#. Fiin(e cu un grad de iste(ime considerabil superior celui al m#celarului dumneavoastr#. Li se spune regi de nisip.
-2-

M# a teptam la ceva mai deosebit. insist# calm# Wo. – Insectele nu venereaz#. dispu i de jur împrejurul trupului. spuse Wo. Exoscheletul chitinos este lep#dat când regele de nisip cre te.. Kress nu se l#s# convins. Locuitorii celui de-al treilea castel viu erau albicio i. se r#zboiesc. Era adev#rat. – Poftim? Wo zâmbi i ar#t# spre castel. – Cum lucreaz#? – Membrele anterioare au i rol de mâini. Kress î i arunc# privirea pe partea cealalt# a bazinului. – Mai d#-mi am#nunte. i se adres# Wo. Aici. – Burta tr#ie te în castel. Uita(i-v# bine. Nu pierde(i din vedere faptul c# to(i mobilii de aceea i culoare împ#rt# esc o singur# minte. regii de nisip aveau plato a de un ro u intens. (Se încrunt#. ochii i picioarele erau galbene. Pentru el. Kreso o cercet#. în cazul de fa(#. i-l conduse pân# la castelul urm#tor. men(inând-o câteva zile. Erau altfel. zici? Interesant. Viet#(ile astea-s prea mici ca s# posede altceva decât un creier foarte rudimentar. – Nu e insect#. antenele. Sunt prev#zute chiar cu un fel de degete: trei tentacule mici i flexibile. îl îndemn# Wo. Un sistem complicat de mandibule cl#mp#nea vizibil. cu tiv ro u. cu ase picioare. Pe zidul celui mai înalt turn era sculptat un chip. retr#gându-se de lâng# bazin. – Cum. mandibulele. ceru Kress. Îl recunoscu. te rog. Îi hr#nesc. Kress se întoarse spre bazin. ca s# zic a a. atât la construc(ii cât i în r#zboaie. în bazin nu sunt decât trei organisme. desigur. – Inteligen(a lor este colectiv#. nu încerca s# m# îmbrobode ti vorbindu-mi despre inteligen(#. – Amuzant. v# rog. dar culoarea predominant# era portocaliul aprins al plato ei care acoperea corpul. Încheie chiar armisti(ii i alian(e. e pe toate castelele. – E o insect#. Pe castele.) Observa(i culoarea acestora. dac# vre(i: fiin(a este i pântece de mam# i stomac. chipul Jalei Wo era senin i pa nic.) Totu i. ochii i picioarele erau negre ca funinginea. – Poart# r#zboaie. Regii de nisip au un rudimentar sim( psionic.– Insecte. Era chipul Jalei Wo. De castel.) &i. O alian(# a distrus al patrulea castel din bazin. Un fel de telepatie de proximitate. – Hmmm. continua s# arate ca o insect#. denumirea de regi de nisip e oarecum improprie. decret# Kress. Kress admir# m#iestria reproducerii. Negrii se înmul(iser# peste m#sur# i atunci ceilal(i i-au unit for(ele ca s#-l nimiceasc#. Într-un bazin de dimensiunile acestuia nu va cre te. Chipul zeului. Dar i insectele poart# r#zboaie. Mobilii sunt (#rani i r#zboinici. Adic# eu îi spun burt#. Kress se uit#. – Observa(i.i ornamenta construc(iile. repet# Kress. culorile. Una din ele râcâia lâng# peretele bazinului. De fapt. Cam cât o unghie de lung#. Nu-mi pas# cât sunt de complexe. Au ceea ce se nume te spirit de stup. – R#zboaie? Hmmm. Dac cre te. cu ase ochi mici. (Îl lu# pe Kress de bra(. sunt mereu prin preajm#. Wo zâmbi. Al patrulea a murit. Un joc de cuvinte. în timp ce dou# antene fine i lungi descriau traiectorii în aer. spuse Wo. Femel#. Kress f#cu ochii mari. – Am proiectat în bazin o hologram# cu chipul meu. – A a cum v-am spus. Regii de nisip colaboreaz# excelent. nu-i decât un furnicar supradimensionat. cam cât pumnul de mare. De fapt. – Spirit de stup. -3- . Kress privi din nou. i foarte veridic. Dup# cum pute(i observa. Antenele. castelul s#u s-a pr#bu it.. (Se încrunt# iar# i. Ar#t# spre creaturile care forfoteau pe castelul cel mai apropiat. imobil#. M# simt i m# idolatrizeaz# folosind chipul meu pentru a. mandibulele.

m#rturisi Kress. mobilii vor începe s# ias# din ou# i vor r#zbate la suprafa(#. Wo i Shade r#mân la dispozi(ia dumneavoastr#. Terminar# treaba într-o singur# zi. Burta. aranjar# de o parte i de cealalt# canapele pentru o vedere mai bun#. Ave(i grij# s# le da(i suficient# mâncare. – Cu ce se hr#nesc? – Mobilii m#nânc# past#. Dup# socoteala mea. ar începe s# creasc#. – Wo i Shade v# stau la dispozi(ie pentru instalare. Trei zile mai târziu. Resturile de la mas# sunt o hran# excelent# i îndestul#toare. Nu risca(i ca vreun mobil s# scape afar#. burta m#nânc# orice. cât i proiectarea de imagini holografice în bazin. pe jum#tate alterat#. plin# de zbârcituri printre care se iveau protuberan(e în form# de spini i coarne. Luat în ansamblu.. umplut cu nisip. cur#(ar# perfect interiorul rezervorului i-l umplur# pe trei sferturi cu nisip i roci. explic# Wo. Dac# dori(i s# întreba(i ceva. Mutar# bazinul în care se aflaser# piranha i.. În privin(a asta n-o s# v# coste nimic. Jala Wo descinse la conacul lui Simon Kress. bipezi îndesa(i. În cele din urm#. Wo le d#dea indica(ii într-o limb# melodioas# pe care Kress n-o mai auzise niciodat#. – Interiorul s# fie uscat. – Ai dumneavoastr# pot fi mai mari. Dup# aceea muncitorii închiser# capacul i se preg#tir# de plecare. Lui Kress i se p#ru c# sem#nau cu ni te h#lci b#l(ate de came crud#. Apoi instalar# un sistem special de iluminat. dup# ce aceasta a prelucrat-o câteva zile. Femeia se înclin# i plec#. Stomacurile lor nu suport# nimic altceva. Au nevoie s# prind# puteri pân# se maturizeaz# deplin. cam peste trei s#pt#mâni ve(i avea în bazin i castelele. vreau patru castele intacte. Dac# i-a muta pe cei de aici într-un bazin mai mare. &i ave(i r#bdare. – Hmmm. bulbuca(i. hran# predigerat# ob(inut# în interiorul castelului. astfel încât dac# burta moare. sp#to i. – Fiecare burt# m#nânc# mobili apar(inând celorlalte castele. v# rog s# lua(i leg#tura cu noi. fire te. prev#zut cu un mecanism pentru introducerea hranei. Ace ti regi de nisip sunt mici fiindc# bazinul în care tr#iesc este mic. încuviin(# Wo.. Deasupra montar# un capac solid din plastic. – Dar chipul? Când îmi vor sculpta chipul? – Proiecta(i holograma peste vreo lun#. – În felul acesta ve(i putea da de mâncare regilor de nisip f#r# a fi nevoit s# ridica(i capacul bazinului. unul dintre instalatorii cu patru bra(e intr# în bazin i s#p# gropi adânci în cele patru col(uri. cu regi de nisip în stare latent# i o echip# de montatori. Bazinul în care-mi (ineam eu piranha e de dou# ori mai mare ca #sta i e liber. câte una în fiecare col( al bazinului. mor foarte repede i ei. dar nu prea uscat. fiecare castel este o singur# creatur# hermafrodit#. se gr#bi Kress s# adauge. De n-ar fi atât de mici. – Dar hran# vie? se interes# Kress. pentru a condensa exact cantitatea corect# de umiditate din aer. Capacul era echipat i cu aparate de control al microclimatului.conduc#torul propriu-zis e o regin#. – Se-n(elege. menit s# asigure atât palida lumin# ro ie pe care o agreau regii de nisip. spuse Wo. Dup# toate aparen(ele. Începur# s# se tocmeasc# pentru pre(. recomand# Wo. sco(ându-le una dup# alta din containerele crionice în care fuseser# transportate. – Bineîn(eles. Apoi un altul îi d#du bur(ile aflate în stare latent#. Pl#cerea este de partea noastr#. Ajutoarele lui Wo erau extrabaldurieni deosebi(i de to(i cei cu care era familiarizat Kress. î i adapteaz# cre terea la spa(iul vital disponibil. O cap#t# de la burt#. în mijlocul spa(iosului s#u salon. Dar i aceast# analogie p#c#tuie te.. În mai pu(in de-o s#pt#mân#. -4- . Extrabaldurianul le îngrop#. Cu o gur#. Aveau pielea groas# i t#b#cit#. – Nu tiu ce s# zic. Ar putea fi cur#(at. – C#ldura va trezi bur(ile din starea latent#. cu patru bra(e i ochi compu i. Wo d#du din umeri. Dar erau muncitori vânjo i i îndemânatici. Nu erau prea ar#toase.

Albii câ tigar# deta at. De ertul era nemi cat i pustiu. Deocamdat# nu aveau decât jum#tate din m#rimea celor pe care-i v#zuse la Wo i Shade. Kress îi hr#nea cu d#rnicie. La dou# zile dup# ce resturile de la mas# contenir# s# cad# din cerul de ertului lor. albi. Mai întâi îl schilodir#. avea zâmbetul lui sarcastic. În cele din urm#. dup# ultima mod#. Încântat. În ziua a cincea v#zu primul mobil. Începu s# bat# ner#bd#tor cu degetele în capacul de plastic i se încrunt#. agresorii fuseser# m#cel#ri(i. patru mobili negri înconjurar# un portocaliu i-l târâr# spre burta lor. observând. apoi îl traser# pe sub bolta întunecat# a por(ii castelului lor în miniatur#. sprâncenele erau sub(iri i sofisticate. Batalioane disciplinate de mobili târau buc#(i mari de gresie i de granit în col(urile lor. r#zboaiele încetar#. Ca de obicei. astfel încât privirea sa poposea asupra tuturor celor patru castele. obrajii plini. ca s#-i priveasc# la lucru în orice punct al bazinului se aflau. încet# s#-i mai hr#neasc#. în egal # m#sur#. ro ii i negri. Castelele erau întrucâtva mai simplu(e decât i-ar fi pl#cut lui. noile materiale fuseser# încorporate în zidurile castelelor. Portocaliii se l#sau a tepta(i. Dar regii de nisip tot nu se r#zboiau. V#rs# în bazin un castron cu resturi de mâncare pe jum#tate stricate. ceilal(i regi de nisip se apucaser# deja s# care pietricele i s# ridice fortifica(ii. se isc# îndat# o b#t#lie în trei col(uri. Dup# o or#. -5- . Când b#t#lia lu# sfâr it. Când arunc# mâncare în bazin. izbucnirea primului r#zboi. mai bine de patruzeci de mobili portocalii traversar# în mar nisipul i atacar# col(ul negrilor. Fiecare grup de culoare era extrem de organizat. Chipul lui Kress se ivi pe zidurile castelelor. A tepta. Zilele treceau. Ochii alba tri sc#p#rau. în timp ce imaginea sa str#lucea pe cerul lumii lor. Întreaga activitate era dedicat# cultului. Se plimba de jur împrejurul pere(ilor înal(i din plastic. Kress se felicit# pentru geniul de care d#duse dovad#. Portocaliul disp#ru definitiv. La aproape o lun# din ziua în care Jala Wo îi adusese regii de nisip. v#rs# împreun# cu hrana ni te fragmente de obsidian i cioburi mici de sticl# colorat#. legate de afaceri. portocaliii fur# ultimii. Curând dup# aceea. Kress cump#rase o pereche de ochelari cu lupe. a ezat pe canapea. lui Kress i se p#ru c# z#re te mi c#ri în nisip – ca ni te vagi fr#mânt#ri subterane. Kress g#si c# holograma era foarte reu it#. În ziua urm#toare. urm# r#zboi dup# r#zboi. Fur# îns# covâr i(i de num#rul mobililor negri care ie ir# puhoi din adâncuri. dar hot#rî s# le dea timp. unde al(i mobili îngr#m#deau nisip cu mandibulele i cu tentaculele. ca s# poat# privi în voie. pentru dobândirea ei. Temporar. Mor(ii i muribunzii fur# c#ra(i s# hr#neasc# burta neagr#. a doua zi. dintr-un moment într-altul. Câteva ore mai târziu. castelele se f#ceau tot mai înalte i mai falnice. Kress fu pu(in dezam#git. În ziua a asea num#r# vreo duzin#. de la un col( la altul. Fu dezam#git. Dup# asta. Castelele prinser# s# se înal(e pe la mijlocul celei de-a doua s#pt#mâni.Kress se întoarse cu pa i molcomi la bazin i. dar impresia lui Kress era c# viet#(ile cre teau cu repeziciune. Kress începu s# se enerveze. regii de nisip se apucar# de lucru. Mobilii le sim(ir# imediat. un alb singuratic. Portocalii î i f#cur# apari(ia în ziua a opta.i aprinse un be(iga euforic. La vremea aceea. dar avu o idee. Era fascinant. se repezir# la ele i începur# s# târasc# buc#(ele spre col(urile respective. Castelul negru fu terminat cel dintâi. Înc# tot nu se r#zboiau. Nu se înc#ierar#. Kress începu s# m#nânce în salon. urmat de fort#re(ele ro ie i alb#. cu c#rare peo parte. antenele i picioarele. gura mare. Kress conect# proiectorul holografic i chipul s#u se materializ# în bazin. smulgându-i mandibulele. p#rul sur era piept#nat îngrijit. iar Kress nu mai p#r#sea bazinul decât pentru necesit#(ile fire ti i pentru a r#spunde apelurilor critice. Chipul se rotea încet. În ziua a patra.

La încheierea ostilit#(ilor. nu tia(i asta? Se vor mai bate? – Fire te. Kress invit# treizeci de persoane. De regul#. conversa(ia începu s# lâncezeasc#. Dup# ce to(i regii de nisip î i terminar# icoanele. dar nu-s mare lucru.La început. în urm# cu doi ani. aduna(i în jurul bazinului. în sfâr it. În r#zboaie nu le mersese prea bine. care stabiliser# de curând o alian(#. Vreau s# v# fac cuno tin(# cu noii mei favori(i. – Regii de nisip sunt amuzan(i. care st#tuse t#cut# i retras# aproape toat# seara. Faptul c# Wo accept# invita(ia îl surprinse într-o oarecare m#sur#. le r#spunse gesticulând reveren(ios c#tre Jala Wo. Petrecerea avu un succes nebun. toat# lumea. iar cei mai mul(i dintre invita(i erau ame(i(i de vin i de be(iga e euforice. Kress num#r# aproape aizeci de mobili mor(i. În timp ce musafirii. le spuse el. ad#ug# pe list# numele Jalei Wo. pân# ce sentimentalismul ei dulceag ajunsese pe punctul de a-l scoate din min(i. importatori. Kress începu s# deslu easc# deosebiri subtile de tehnic# i de execu(ie. i se p#ru c# toate cele patru imagini erau identice. Ar trebui s# citi(i despre -6- . – Haide(i. Ceilal(i invita(i îl potopir# cu întreb#rile. Fredonând radios. supralicit# când îi dict# mesajul. (Nu-l iertase niciodat# pentru ziua în care m#celarul lui devorase o potaie excesiv de “nostim#” la care ea (inea ca la ochii din cap. Luând castronul cu el. Ca întotdeauna. tr#s#tur# cu tr#s#tur# – avea un aer în(elept i binevoitor. &i când. î i conduse oaspe(ii în salon. O s# mai fie petreceri. îi spuse Cath m’Lane. ad#ug# ea. Ce. e ti dezgust#tor. Kress deconect# holograful i. (inându-i nemânca(i dou# zile. Regii de nisip r#spunser# tuturor a tept#rilor sale. începu s# vorbeasc# despre alte insecte sociale i r#zboaiele pe care te purtau.) Am fost o proast# c# m-am întors aici. c# vrei s#-(i ceri scuze. Se gândi c# ar putea chiar s# le ofere spectacolul unui r#zboi. Simon. “Vino cu Shade. Kress se sup#r# de-a binelea pe ei. Kress le comand# o mas# somptuoas#. regii de nisip portocalii fur# ultimii i cei din urm#. Când încetar# s# mai lucreze la chip. Dar nu ast#-sear#. Shade nu va putea s# m# înso(easc#. Conta pe asta.i împodobeau castelele cu chipul lui? – Pentru c# de la mine vin toate lucrurile binecuvântate. Jad Rakkis.) S# nu m# mai chemi niciodat# în casa asta. De unde avea regii de nisip? voiau s# tie. Ie i val-vârtej. în vreme ce chipul f#urit de negri – de i virtual acela i. care nu.i puteau permite s#-i ignore apelul. abia a tept s# v#d ce mai fac regii dumneavoastr# de nisip. Nici o grij#. Ro ii erau cei mai inventivi. acaparar# mai toat# mâncarea. Imaginea pe care o sculptaser# era grosolan# i caricatural#. resturile de mâncare din farfurii. Sub imboldul momentului. – De la Wo i Shade. (Tr#ise cu el o bucat# de vreme. dac#-(i face pl#cere”. câteva foste amante i o gr#mad# de rivali în afaceri i-n societate. – Din p#cate. Cât despre mine. urmat# de actualul ei amant i de un cor de râsete. i se p#rea c# aveau de gând s-o lase a a. le produse un oc apucându-se s# adune personal. care era xenolog amator. începu s# întocmeasc# lista invita(ilor. Idolul alb i se p#ru tân#r i mali(ios. Credeam c# între timp te-ai schimbat. – Kress. priveau prin ochelarii speciali pe care Kress avusese grij# s# li-i pun# la dispozi(ie. iar castelul lor ar#ta jalnic în compara(ie cu celelalte. &tia c# unii dintre ei aveau s# fie indigna(i i chiar ofensa(i de regii lui de nisip.i spusese c# sosise momentul s# organizeze o petrecere. dar pe m#sur# ce lucrul continua i el studia reproducerile. De ce. într-un castron mare. o mân# de prieteni apropia(i care-i împ#rt# eau amuzamentele. i erau pu i pe b#taie. folosiser# paiete minuscule de ardezie pentru a reda p#rul lui argintiu. Prietenii s#i aveau s# fie impresiona(i. Îi înfometase anume. regii de nisip dezl#n(uir# o b#t#lie furibund# pentru f#râmituri. Simon Kress considera drept e ec o petrecere de-a lui de la care m#car un invitat nu pleca tunând i fulgerând. Nu particip# la reuniuni mondene. dar n-avu ce le face. Ro ii i albii.

Sunt deja mai mari decât ai mei.. – Nu. În f#c# ochelarii cu lupe i-i puse pe ochi. împreun# cu o mân# de prieteni. se împotrivi Kress. Kress se ducea cu o sticl# de vin în salonul cufundat în semiobscuritate. Wo.. era greu de deslu it. cu privire la reguli i anse. care devenir#. Ceilal(i îns# se descurcau bini or. la câte-un r#zboi. În cele din urm#. Dup# plecarea ei. – Arat# bine. declar# Kress. Kress îi adres# un zâmbet i ridic# din umeri. L#sa(i-i s# se r#zboiasc# la timpul lor. cineva trebuie s# piar#. Procedeul avu urm#ri grave pentru portocalii. când fascina(ia pe care o exercitaser# ini(ial asupra lui regii de nisip se atenuase. I se p#ru totu i c# expresia imaginilor sale era vag schimbat#. încât Kress începu s# se întrebe dac# nu cumva burta lor decedase. când avea insomnie. încuviin(# Kress. Chiar i a a. Privi(i-v# chipurile. Un r#zboi permanent. Dar în pragul u ii. O s# discut problema cu Shade. i aici eu singur hot#r#sc ce-i degradant. rosti Wo. interveni pe nea teptate Jala Wo.i îmbr#ca pelerina. – Ce s#-i faci. mai pipernici(i. conferind o not# de r#utate. În definitiv. În cursul urm#toarelor luni. musafirii începur# s#. îi spuse Kress când r#maser# singuri. provocat de foame. nedumerit. Jala Wo plec# ultima. – Ei.furnicile-solda(i de pe Terra. s# fac# pariuri. ca i înainte. De ce s# le a tept mobilurile? Nu se r#zboiau cât voiam eu. se pare c# regii mei de nisip au succes. – Trebuie s# ave(i r#bdare. Am corectat situa(ia. – Asta nu-i treaba dumitale. – N-are nici un rost s#-i înfometa(i. – Mai postesc i ei din când în când. Î i men(inea combatan(ii în form#. din motivele lor. Ideea entuziasma pe toat# lumea. i nici a lui. dac era o schimbare. Le stimuleaz# ferocitatea. în timp ce. dou#. eu sunt st#pânul i zeul lor. Par mai pu(in numero i. c# zâmbetul lui era pu(in strâmb. – Am remarcat asta. Kress se întoarse la bazin i contempl# îndelung castelele. îl preveni ea. Portocaliii au ap#rut cu întârziere i au întârziat i cu organizarea. r#spunse cu resemnare Wo. în mod vizibil. – Da. – Scuza(i-m#. – În(eleg. de pild#. Privi(i-v# chipurile. Numai c#. Chipurile sale erau la locul lor. rând pe rând. Kress. Simon Kress r#spunse Jalei Wo: – Te afli în casa mea. Kress petrecea mai pu(in timp în preajma bazinului i mai mult pentru a se ocupa de afaceri i de via(a monden#. domnule Kress. – În cazul acesta nu-mi mai r#mâne decât s# v# spun noapte bun#. A a le st# în fire i ve(i putea asista la conflicte de o subtilitate i complexitate admirabile. dar tot mai g#sea pl#cere în a asista. replic# Wo. spuse Wo. zise Wo. Acum. Urm# o discu(ie animat#. printr-un regim situat la limita înfomet#rii. – Regii de nisip nu sunt insecte.i ia r#mas bun. noaptea. când vor asista la un alt r#zboi. i câ(iva dintre prefera(ii s#i se întrunir# s#pt#mânal pentru a participa la ceea ce lui îi pl#cea s# numeasc# “jocuri strategice”. se r#sti Kress. iar castelul lor e cam ponosit. îl (intui cu o ultim# privire dezaprobatoare. unde singura lumin# era lic#rul ro u al de ertului în -7- . Din cauza asta au avut de suferit. este ceva primitiv i degradant. dar Jad se lansase în argumente i ei nu-i d#du nimeni nici cea mai mic# aten(ie. Dar era o schimbare abia perceptibil#. Pân# la urm#. dar îmi permite(i s# v# întreb dac# da(i suficient# mâncare regilor dumneavoastr# de nisip? Kress d#du din umeri. Wo se încrunt#. Am hr#nit regii de nisip a a cum m-ai sf#tuit i nu s-au luptat. Uneori. Malada Blane propuse ca la urm#toarea petrecere. Cu excep(ia portocaliilor. Kress puse impresia pe seama autosugestiei i hot#rî s# n-o invite pe Jala Wo la vreo alt# serat#. Dezbaterile durar# aproape o or#.

Jad Rakkis î i f#cu apari(ia la jocurile strategice.miniatur#. Mobilii ro ii afla(i în preajm# formar# dou# falange i pornir# în mar spre p#ianjen. Jad. &i b#t#lia se dezl#n(ui. sus(inând c#-i studiase i le analizase obiceiurile în perioada care urmase primei petreceri. – Un p#ianjen de nisip. P#ianjenul se urni. Albii se ap#rar# admirabil. Rakkis pierdea mult la regii de nisip. De obicei li se extrag pungile cu venin. – S-a f#cut. Kress b#nuia c# preten(iile lui Jad nu erau decât l#ud#ro enie i ifose. dac# voiau s# ob(in# câteva f#râmituri. aproape în fiecare s#pt#mân#. L-am cump#rat azi dup# amiaz# de la t'Etherane. Pariez o mie de standarzi: p#ianjenul de nisip contra regilor de nisip. bând i privind de unul singur. De pe turnul de deasupra. pentru a str#jui intrarea spre camera subteran# în care tr#ia burta. r#zboaiele regilor de nisip începuser# s# devin# plictisitoare. Micii mobili stacojii st#teau nemi ca(i. La asta nu se gândise. oricum. Dintre dune veneau în goan# cerceta i. îns# îl preocupau alte lucruri. Kress câ tig# de la Jad Rakkis o sut# de standarzi. iar Malada Blane îi d#du cutia. P#ianjenul era veninos. aruncând o f#râm# de mâncare. De pe Cathaday. pentru a afla de pe ce lume erau originare viet#(ile sale. cu cel mai falnic castel din bazin. Dealtfel. În#untru se afla un fel de p#ianjen acoperit cu peri ori aurii. mai importante. pe câmpul de b#t#lie central – astfel încât ceilal(i regi de nisip. &i-apoi. erau teribil de mul(i. s# fie nevoi(i a-i ataca pe albi în perimetrul propriei lor fort#re(e. nu. La b#t#liile s#pt#mânale se apucaser# s# parieze. în hohotele de râs ale celorlal(i.i plaseze mizele navea noroc. Se strânser# cu to(ii în jurul bazinului. Se considera specialist în materie. Dar nu figurau nic#ieri. a a cum prezisese chiar ea – dar pe lâng# lighioana din cutie nu erau decât ni te pitici. Regii de nisip z#riser# invadatorul. cu o cutie de plastic sub bra(. P#ianjenul era prea mare pentru a fi introdus în mod convenabil prin dispozitivul pentru mâncare. o s# vezi tu. Brusc. În schimb. haide.i maxilarele. replic# surâz#tor Rakkis. i. Doi dintre cei de fa(# îl ajutar# pe Rakkis s# salte u or capacul bazinului. se isc# o activitate febril#. E ti dispus. îl îndemn# Rakkis. chipul lui Simon Kress privea impasibil. Va p#trunde direct în castele i va mânca bur(ile. ca de obicei. anun(# Rakkis. Întrun moment de trândav# curiozitate încercase i el s# studieze pu(in regii de nisip. Kress examina insecta din interiorul închisorii de plastic. Pe tot cuprinsul castelului încetase orice activitate. mi cându. Regii de nisip vor cople i cu num#rul lor scârbo enia asta a ta... conectându.i mai toarne în pahar. Simon? Vreau s#-mi recâ tig banii. m#car s# vad# bine spectacolul.i terminalul la bibliotec#. – D#-i drumul. Simon Kress lu# ochelarii i i-i trase pe cap. zvâcnind amenin(#tor din picioare. – Haide.i va da duhul. privind cu aten(ie. În cele din urm#.. Într-una din zile. în ultima vreme. Kress câ tig# o mul(ime de bani mizând pe albi. i problema îi sc#pa mereu din vedere. Simon. – Fraier e ti tu. dup# o lun# în care pierderile sale se ridicaser# la peste o mie de standarzi. P#ianjenul ateriz# u or pe o dun# miniatural# din fa(a castelului ro u i pre( de-o clip# r#mase dezorientat. dar când venea momentul s#. care deveniser# colonia cea mai puternic# i mai numeroas#. Kress se încrunt#. iar când nu era nici una putea isca lesne prilejul. M# rog. chema(i la lupt#. a a cum sugerase Malada Blane. P#ianjenul de nisip cathadayan se hr#ne te în mod obi nuit cu viet#(i de subsol care se aciuiesc prin v#g#uni i crevase. r#spunse el. Aproape întotdeauna avea loc câte-o b#t#lie pe undeva. ridic# pu(in col(ul capacului i arunc# mâncarea în apropierea castelului alb – în loc s#-i dea drumul. rosti iritat i se duse s#. e ti un fraier. Al(i r#zboinici d#dur# n#val# din interiorul castelului i se în iruir# pe trei rânduri în fa(a por(ii. pân#. iar ei. Rakkis scutur# insecta afar#. începu s# avanseze c#tre umbra promi(#toare a por(ii.. -8- . St#tea ore întregi. Încercar#. Inten(iona s# ia leg#tura cu Wo i s-o întrebe pe ea. Dac# avea s# piard# o mie de standarzi. Regii lui de nisip crescuser# mult – se f#cuser# de dou# ori mai mari decât al lui Wo. dar #sta-i întreg.

ir dup# ir de regi de nisip portocalii. Se opri pentru o clip# la masa ei i-i povesti despre jocurile strategice. jubil# el. Simon Kress zâmbi. Dintr-o dat#. – Minunat. am impresia c# nu prea mai tii cine pe cine a mâncat. – Cineva trebuie s#-(i g#seasc# ac de cojoc. – Trebuia s-aduc patru p#ianjeni. Acum îns#. – Jad. Rakkis aduse patru erpi sub(iri. pe poart# începur# s# se reverse mobili ro ii. De(ii un -9- . nu prea deosebi(i de regii de nisip. Îl acoperir#. Jad. apoi î i rec#p#t# st#pânirea de sine i deveni glacial#. Picioarele sale doborau mobili într-o parte i-n alta. Kress ridic# din umeri. Regii de nisip le f#cur# de petrecanie f#r# nici o b#taie de cap. albi i negri. pe care-i l#sau sfârteca(i i (epeni. Femeia se f#cu ro ie. spuse Idi Noreddian. Era alb ca varul. Rakkis începu s#-i semneze lui Kress poli(e. Z#rise mi care în umbr#. Oricum. &irurile de mobili se închiser# ca un cle te. – Am primit o reclama(ie împotriva dumitale. c#(#rându-se în spinarea invadatorului. Mandibulele mu car# la picioare i abdomen i r#maser# încle tate. Kress nu r#spunse. Maxilarele sale mustind de venin g#seau al(ii. argintii. dar pân# la urm# aripile îi ostenir# i regii de nisip o atacar# în for(# oriunde încerc# s# aterizeze. dedesubt. arunc#-(i privirea spre celelalte castele. îl încuno tin(# ea. perfect aliniate. – Un cordon sanitar. într-o sear# în care cina la restaurantul s#u preferat din Asgard. Pe urm# Rakkis î i încerc# norocul cu o pas#re mare. Malada Blane chicoti înfundat. &i. Echipe de mobili astupau por(ile cu nisip i pietre. O for(# aliat# alc#tuit# din portocalii i negri le sparse forma(ia. Simon. Kress. neagr#. coment# cineva. gândaci cu plato e puternice. îi spuse. Fuseser# cu to(ii atât de absorbi(i de încle tarea din col(. când o femeie m#runt# i îndesat# se prezent# la u a lui i-i vârî sub nas o br#(ar# cu insigna poli(iei. Kress observ# c# o ceat# de regi de nisip retezaser# unul din picioarele agresorului. luptând cu disperare. S#pt#mâna urm#toare. încât nimeni nu remarcase activitatea din restul bazinului. Kress zâmbi i ar#t# cu degetul. Al(i ro ii escaladar# picioarele aurii. Cam tot pe atunci. Invizibil sub gr#mada de regi de nisip. f#cu Kress. tr#gându-l de bra( pe Kress. Jad Rakkis emise un oftat din r#runchi. Celelalte armate se dizolvar# i se retraser#. Decât peste o s#pt#mân#. urm# o cutie cu insecte. Dar regii de nisip erau mici i nevenino i. când castelul se lini tise. Dar pro ti. peste zece ro ii tr#geau s# moar#. Un mobil ajunse la unul din ochi i-l smulse cu tentaculele-i sub(iri i galbene. Deja.Regii de nisip din linia de atac n#p#dir# p#ianjenul. &i cred c# eu o s# fiu aceea. p#ianjenul reu i totu i s# se târâie în umbra por(ii i disp#ru. savur# o mas# îmbel ugat# i nu se mai gândi la amenin(area ei. Rakkis privi i înjur#. i-(i m#nânc# afurisita de burt#. Pas#rea mânc# peste treizeci de mobili albi. În fa(a castelului ro u r#s#riser# trei armate. Dac# p#ianjenul supravie(uia totu i celei dintâi înfrunt#ri. Se r#spândiser# pe tot cuprinsul castelului apucându-se imediat s# repare pagubele pricinuite de p#ianjen. când pe nisipul din jur nu mai erau decât mobili ro ii mor(i. P# i drept în mijlocul triplei linii defensive din fa(a castelului. mârâi Jad Rakkis. St#teau perfect nemi cate. n-avea s# p#trund# cu una cu dou# în celelalte fort#re(e. v#zur#. invitând-o s#-l viziteze. iar p#ianjenul nu se oprea. – Prive te. Noi ap#r#tori s#reau de pe metereze. Kress o întâlni din nou pe Cath m’Lane. P#ianjenul de nisip continu# s# înainteze. pro ti. Dup# asta. A teptau s# vad# ce va ie i din castel. îi împr# tie i-i m#cel#ri. aterizând pe mormanul ce colc#ia i se zvârcolea. iar zbaterile i izbiturile ei distruser# aproape în întregime castelul. P#ianjenul meu e acum acolo. fiecare în col(ul ei. am câ tigat. A tepta. începur# s# mu te i s# trag#.

Lic#rul ro u al terariului d#dea penumbrei o nuan(# sângerie. – Vreau s# cump#r un c#(el. Turbat de mânie. Probabil c# le-au introdus prin contraband#.) V#-nv#( eu minte! &tia ce s# fac#. îl preveni ea. trebuie terse înregistr#ri.i inspecteze domeniul. – N-am auzit de ei. Albii. replic# el furios. Reconstruc(ia mergea bine. prefera(ii lui. ce tii dumneata despre creaturile astea? &tii m#car de pe ce lume provin? Au fost certificate de Comitetul ecologic? Ai vreo autoriza (ie pentru ele? Suntem informa(i c# sunt carnivore. probabil primejdioase. Mai suntem informa(i c# sunt semi-inteligente. Simon Kress împro c# în odaie cu vinul r#mas în pahar. se în#l(# pe vârfuri i . o nou# dram# controversat#. privirea i se opri asupra chipului de pe zid. F#-mi o vizit#. dar rezultatul r#mânea tot monstruos i primitiv: o gur# de brut# i ochi tâmpi. Dolofanul comerciant f#cu ochii mari. Noteaz#-(i undeva. îi spuse. Col(urile gurii p#reau s# joace în mod straniu. s# tii. O bucat# de vreme studie problema. Tres#ri. negustorul de animale mici. C#(elu ul îl l#sase în ruine. Am o mul(ime de c#(elu i simpatici. Kress. se duse în salon. Ie i iute din camer# i reveni dup# câteva clipe cu o spad# veche de fier. Avea obrajii buh#i(i i porcini. Apoi. P#rea incredibil de hain. Vreau s# înregistrez o b#t#lie cu regii de nisip. spuse Kress. Iar ob(inerea unei autoriza(ii false de la Comitetul ecologic va cere o gr#mad# de timp. Un cadou pentru cineva drag. Se d#du înd#r#t. total schimonosit. spasmodic. d#du câteva telefoane. Simon Kress st#tu treaz vreme îndelungat#. fii bun# i treci pe la mine desear#.10 - . N-am s# v# mai dau de mâncare o s#pt#mân#. De fapt. Trebuie m#sluite acte. femeia cl#tin# din cap. Kress îi oferi o sut# de standarzi ca s# uite de el i de regii lui de nisip. Abia când Kress ridic# cifra la dou# mii de standarzi se l#s# convins#. trei amenzi. Femeia f#cu „n(". lu# o mic# gustare. Kress d#du ocol bazinului pentru a controla celelalte castele. Iritat. cuprins de o profund# încântare fa(# de propria-i persoan#. La urma urmelor. M# ocup eu de ea. bolnav#. iar dumneata po(i s# te-a tep(i i la vreo dou#. Un pui. dizgra(ios. iar surâsul se preschimbase într-un rânjet hâd. În noaptea în care f#cur# înregistrarea. Kress. Voi confisca bazinul i voi cere s# fie distrus.bazin cu insecte periculoase? – Nu-s insecte. Mai întâi îl sun# pe t'Etherane.. Pe urm# form# num#rul Idiei Noreddian. scrâ ni el printre din(i. Dup# ce v#zu regii de nisip. – Îndr#zni(i. – Un c#(elu ? Ciudat# preferin(# din partea dumitale. Kress zâmbi. nu-i în regul#. Seara. Poftim în#untru s# te convingi. ciopliser# un zeu crud i idiot. Ro ii îi conferiser# un soi de zâmbet satanic. Portocaliii renun(aser# la majoritatea detaliilor. Ca s# nu mai vorbim de problema reclamantei.. Avea un metru lungime i vârful înc# ascu(it. clipi. r#spunse Kress. zise Kress. Era curios s# vad# cum se descurcau negrii cu repara(iile la castel. (Vocea îi deveni strident#. în senzorium. Chipul cioplit era chipul lui. fum# vreo dou# be(iga e euforice i destup# o sticl# de vin. Dar ar#ta altfel. spuse femeia. – Acum va trebui s# adaug la acuza(iile împotriva dumitale i tentativa de mituire. cu paharul în mân#. Dac# ne cheam# iar? – Las-o în seama mea. Absorbi. – Nu-i în regul#. Dar în timp ce examina lucr#rile prin ochelarii cu lupe. de unde le ai? – De la Wo i Shade. Fiecare înf#(i a o imagine u or diferit# dar. toate erau la fel. trase o înghi(itur# zdrav#n# de vin i privi din nou. cu echipamentul t#u holografic. – N-o s# mearg# u or. – Idi. tic#lo ilor. tiind c# ecologii n-or s# le dea drumul. Luminile erau stinse. Kress se apropie s#. Nu. în ultim# instan(#. – Vreau exact un anumit gen de c#(elu . Am s#-(i descriu cum trebuie s# arate.

Permanent. îi veni inspira(ia.i lubrifieze procesele mintale cu înc# un pahar de vin. Mahmureala de dup# vin e cea mai p#c#toas# dintre toate. Kress trase lama afar#. reveni în salon. Am plâns toat# noaptea. îl îmbrânci în l#turi i d#du buzna în cas#. Kress decise s#. Simon? Atunci n-ai decât s# tr#ie ti cu ei. Ar#(i ca unul din animalele tale. împunse cu spada castelul alb aflat dedesubt. scuturându. – Mai încet. Avea fa(a umflat#. Când adormi pe canapea. rostogolindu-se pe mochet#. Femeia îl scuip# i se n#pusti în salon. Î(i picur# sânge din gur#. – Cath! r#cni Kress. În fa(a u ii st#tea Cath m’Lane. Scoase un (ip#t i sc#p# spada. cu capul vuind. Îl trezir# lovituri mânioase în u a de la intrare. Cu o smucitur# a mâinii. rase caricatura insolent#. lichid. doborând turnuri i creneluri i ziduri. Încremeni. dar Kress î i smuci capul i-o mu c# de bra(. Simon. î i spuse. R#suci lama. dar se mi cau. Sunetul loviturii îi r#sun# lui Kress drept în cre tetul capului i-i smulse un geam#t tânguitor. Când îl c#lcase îl auzise plesnind. Se mi cau anemic. bomb#ni el. To(i mobilii se cutremurar# i c#zur#. De acum înainte. bolborosi el. Vreme de-o clip# st#tu s# priveasc#. – Ar trebui s#-(i vezi mutra. Se ridic# ame(it. Dar plasticul rezist#. jignitoare. gâfâind. hohoti ea. fii blestemat! Dar s-a terminat. îi spuse ea cu ur#. brusc îngrozit. Îl strivi sub talp# i continu# s# r#suceasc# piciorul mult timp dup# ce tiu c# era mort. – Monstrule. intrigat de zgomot. Sunt mahmur. unde te. Se sim(ea ni(el ru inat de spaima pe care i-o tr#sese regele de nisip. – Nu.i violent bra(ul. Se ridicar# cl#tinându-se. De data aceasta se auzi o pârâitur# i în perete ap#ru un p#ienjeni de linii sub(iri. Aplecându-se. Cum (i se pare gustul? . se îndrept# spre vestibul. doar n-ai. Cath lovi din nou cu barosul.. Ceva mai târziu. dup# câteva pahare de vin rece. Apoi. Apucând barosul cu ambele mâini. atât cât s#. capacul va r#mâne închis. Apoi potrivi vârful spadei deasupra gurii negre ce ducea spre s#la ul bur(ii i împinse cu toat# puterea. când sim(i c#-i umbla ceva pe mân#. Totu i. De dup# un col( î i f#cu apari(ia m#celarul. f#cu el.. trebuia s#-i pedepseasc# i pe ceilal(i. Vârful spadei era umed i lipicios. Cath sc#p# barosul i încerc# s#l sugrume..i poat# vârî bra(ul în col(ul de de ert pe care-l descoperise. întrebându-se dac# nu omorâse burta. Dup# ce-l ispr#vi.trase în l#turi capacul bazinului. se gr#bi s# astupe bazinul i se repezi în baie. C#zur# amândoi. castelele de nisip se dizolvau lent în ploaie. Kress se arunc# asupra ei în momentul în care femeia î i lua avânt pentru a treia lovitur#. mi când-o înainte i înapoi. încet. ro ie i ud# de lacrimi. i întâmpin# rezisten(#.. D#du s# pun# capacul la loc i s# treac# la urm#torul castel. – +ii chiar atât de mult la dr#g#la ii # tia. Mul(umit. cu paharul de vin în mân#. Auzi un sunet moale. pe care i-o f#cuser# regii de nisip. Îmbr#c#mintea o b#g# în ap# clocotit#. Dar n-avea de gând s# mai ridice capacul bazinului. Dar în cele din urm# regii de nisip începur# din nou s# se mi te. Cath se duse direct la bazinul regilor de nisip. Cu pa i împletici(i. Cath înjur#. pân# la sânge. s-a terminat. Î i control# tot trupul i st#tu îndelung sub du . femeia izbi din r#sputeri în peretele bazinului. tremurând.11 - . – Stai. Simon. Regele de nisip c#zu pe mochet#. Nisipul i piatra se n#ruir# peste mobilii care alergau de colo-colo. urmat# de Kress care abia î i târa picioarele. Cath m’Lane avea în mâna stâng# un baros. Se apropie surâz#tor de bazin i modific# pu(in reglajul dispozitivului de umiditate.

izbuti s# rosteasc#. Kress se trase înd#r#t i începu s# scânceasc#. ceva cleios i diform. Cath m’Lane se uit# n#uc# la el.12 - . Nu-i r#mânea decât s# tearg# toate urmele i s# spere c# fosta lui amant# nu spusese nim#nui unde plecase de diminea(#. De fapt. cump#r# un dispozitiv de remorcare cu anclan are magnetic#. era pe scaunul din fa(#. se izbi de peretele bazinului.i dea bine seama ce se întâmpl#. dar n-avea s# rezolve nimic fr#mântându-se pentru cele întâmplate.i luase zborul spre cel mai apropiat ora . n-avea s#-i fie prea greu s#-i extermine. atâta tot. Apoi se r#suci. dup# cum prea bine v#zuse. însângerat#. problema p#rea ceva mai dificil#. cu spada în ea i. Nu era nevoie s# omoare fiecare mobil. într-o avalan # de plastic. ba îi mai i spusese poli(istei #leia s-o lase în seama lui.– Ie i afar#. se lini ti el. Se aplec# s# ridice barosul. Un p#trat viu.. apoi la spad#. Cath m’Lane era spintecat#. oribil. – N-am vrut. aproape bolnav de spaim#. Se târau peste cadavrul lui Cath. Al(ii se luar# dup# ei.. o bucat# de carne crud#. abia seara. Se scutur# i. la rece. Kress scoase un urlet i se repezi la ea.. de regi de nisip. &i pe-asta o putea face. Evenimentele din cursul dimine(ii fuseser# însp#imânt#toare. voiam doar s#. cu siguran(#. când î i lu# inima-n din(i s# se întoarc#. În cazul lor. Câ(iva se aventurar# s# traverseze mocheta i ie ir# din camer#. – N-ai tu curajul #sta. moart#. De asemenea. De cum ajunse acas#. în c#mara de alimente. în siguran(#. Simon Kress d#du o rait# prin câteva magazine. Ie ind din n#mol. Kress se dezmetici i o rupse la fug#. extrem de puternic.i sublinieze cuvintele. Pân# s#. Nu înc#pea îndoial# c# între timp sc#paser# cu to(ii. isterice. Înainte de a lua drumul casei. mâncase un mic dejun copios i. d#duse pe gât câteva c#ni de cafea i dou# tablete contra mahmurelii. Kress privi înm#rmurit o coloan# ce lua na tere sub ochii s#i. Fugise drept la aeroglisor i. Fapt era c# o înjunghiase. se apuc# de lucru. pe care-l f#cuse Idi Noreddian. Masa inform# pulsa. g#sise un restaurant mai retras.i st#pâni repulsia. târziu. metodic. Mai întâi ata # aeroglisorul lui Cath de al s#u. Cristalul cu înregistrarea holografic# a b#t#liei regilor de nisip. de i avea gura plin# de sânge. Î i f#cuse griji de poman#. repet#. se îmbr#c# în costum i intr# în cas#. vânturând arma ca s#. . Doar cele patru bur(i. o mul(ime de regi de nisip se rev#rsau pe podeaua salonului. Cadoul lui îi parvenise. Ceea ce era probabil.. Mai comand# cafea i cânt#ri situa(ia. i se c#(#r# pe una din canapele. mare cât un cap de om. Le va g#si i le va ucide. Gândul c# acum mi unau prin cas#. î i venise în fire. scrâ ni el. târziu. d#du peste prima dovad# de noroc.. în patul i-n hainele lui. cu ultimele puteri. – Monstrule. încetul cu încetul. Panoul fisurat se sparse i Cath m’Lane se pr#bu i.i dea în vileag fapta i s# sus(in# c# fusese un accident? Pu(in probabil. Spusese c# a plâns toat# noaptea i venise neînso(it#. zise. Îndat# ce termin# cu aeroglisoarele. Foarte bine: trebuia s# se descotoroseasc# de un cadavru i de un aeroglisor. Mai r#mâneau regii de nisip. nisip i noroi. Era dup# amiaz#. la vreo cincizeci de kilometri distan(#. Coloana se dep#rta încet de bazin. Cump#r# un costum de protec(ie colant. Dar odat# ajuns departe. Ie i afar#. I se f#cu pielea g#in#. S# nundr#zne ti s# te mai apropii de bazin. Putea s#. dup# cadavrul lui Cath. dar nu se îndura înc# s# cad#.. o gr#mad# de pungi cu granule otr#vitoare contra obolanilor i o butelie pulverizatoare con(inând un pesticid ilegal. lama de metal p#trunsese adânc în abdomenul femeii. D#du cu ochii de spada care-i c#zuse din mân# în ajun i se gr#bi s-o în face. În timp ce perchezi(iona aparatul femeii. În clipa aceea. Erau mari. Ea îi râse în nas. care purtau ceva. Kress începu s# scoat# (ipete scurte. forfotitor. Nu mai era acolo. Cath m’Lane murise ucis# de mâna lui. care avea s#-l acopere din cap pân#-n picioare.

Castelele erau surpate i strâmbe. Zâmbi i l#s# în jos mâna în care (inea furtunul. Albii. vorbi cu glas tare. Avusese i-n alte rânduri probleme cu obolanii. prins# de bretelele petrecute peste umeri. se însera. în bazin. nici vreo urm# a regilor de nisip. Negrii se aciuiser# în gr#dini(a japonez# i în#l(aser# un castel înc#rcat cu obsidian i cuar(. aprinzând peste tot l#mpile. Simon Kress dormi îmbr#cat în costumul colant. Se opri s# deretice în salon. Când reveni în fa(a casei. adunând cu lopata nisipul i cioburile de plastic i aruncându-le înapoi. Mobili albi mi unau pe tot trupul i. lui Kress îi veni alt# idee. pentru ce exist# zei? Urc# sc#rile. O inspec(ie sumar# prin camere nu d#du la iveal# nici cadavrul.. din lut. d#du de corpul lui Cath m’Lane. Z#ri peste tot mobili de ambele culori. atâta vreme cât aeroglisorul incriminator se afla în fa(a casei sale. mâncate de potopul pe care îl ab#tuse asupra lor mânia lui Kress. odaie dup# odaie. cu pesticidul la îndemân#. preg#ti butelia cu pesticid i p#trunse iar# i în cas#. Pe urm# se r#zgândi. Kress . Deasupra conului incandescent al celui mai mare dintre vulcani. cu o gaur# neagr# în mijloc. t#ie contactul magnetic i privi vehiculul disp#rând în lava de dedesubt. sub ochii lui Kress. Kress râse scurt i r#suci la maximum butonul care comanda intensitatea luminii. Mai ales pentru una de dimensiunile tale. Cadavrul se smuci din nou i avans# al(i câ(iva centimetri c#tre castel. Asta îl f#cu s# ov#ie. nu-i fu prea greu. Faptul n-avea s# par# suspect nim#nui. În noaptea aceea. În unghiul cel mai îndep#rtat. regii de nisip a teptar# i privir# în timp ce Kress o ciopâr(ea pe Cath m’Lane în buc#(i mici. era prea absurd. Zbur# într-acolo. Dup# ce termin#. Jos. iar ruinele se f#râmi(au pe m#sur# ce se zvânta nisipul. cadavrul se mi c#. N-avea timp pentru investiga(ii mai am#nun(ite. Hot#rî s# încerce mai târziu. Înc# nu era în siguran(#. cu aeroglisorul lui Cath la remorc#. Împr# tie granule otr#vitoare pe terenul din jurul casei. Pe peretele pivni(ei. între dou# rafturi cu sticle de vin. La vreo aptezeci de kilometri spre nord de conacul lui începea un lan( de vulcani activi. ca i când s-ar fi rostogolit pe trepte.i petrece noaptea acolo. Kress avu subit viziunea bur(ii albe ce a tepta fl#mând#. un câmp alb între el i burta lor. în pivni(a pentru vinuri.13 - . în afara bazinului spart. Pe ro ii îi g#si în fundul piscinei pe care o l#sase de mult# vreme în p#r#sire i care se umpluse par(ial cu nisipul c#rat de vânt ani de-a rândul. cu degetul preg#tit s# apese pe butonul tubului pulverizator care-i încol#cea bra(ul drept. dar Kress c#ut#. dar n-avu nevoie de el. deslu i un crochiu rudimentar al chipului s#u. Brusc. o s#-(i dau o mân# de ajutor. u or de digerat.Scormoni con tiincios nisipul care începuse deja s# se usuce. cadavrul disp#ruse. Z#cea la cap#tul sc#rii abrupte. înaintând cu o smucitur# pe podeaua de p#mânt b#tucit. – Cath a fost întotdeauna cam greu de înghi(it. R#bd#tori. v#zu un castel pipernicit. în definitiv. nu mai exista nici o urm# a înc#ier#rii. Regii de nisip – sute de mobili ce se mi car# ca unul singur – abandonar# imediat cadavrul i formar# o linie de b#taie. încântat de propriu-i spirit. r#maser# în pivni(#. Nu. Stai ni(el. În cel mai bun caz ar fi putut s#-i încap# în gur# o bucat# din laba piciorului lui Cath.. to(i regii de nisip disp#ruser#. Când fu gata. La lumina zilei. Îmbuc# ceva în grab# i relu# vân#toarea regilor de nisip lips#. mul(i dintre ei c#rând granule de otrav# spre bur(i. fu pe punctul de a decola din nou spre ora . A doua zi diminea(# termin# de cur#(at în salon. pân# ce fu sc#ldat într-o rev#rsare de lumin# artificial#. dar nici pomeneal#. Str#b#tu cl#direa. pentru a. S# fi izbutit s# se târasc# afar# de una singur#? Era greu de crezut. iar pe ceilal(i nu-i z#ri nic#ieri. cu butelia de otrav# în spate. Emise un nou hohot de râs i începu s# coboare treptele. Avea de lucru. pentru a se înapoia dup# câteva clipe cu un satâr. s#tui. cu membrele r#sucite. O clip#. Se încrunt# i continu# s# caute. A a cum se temuse.

se dezbr#c# de costum. – Unde-i lumina? întreb# ea.i alunge din gând pivni(a. ov#i. strivi sub talp# – cu destul# satisfac(ie – mai mul(i regi de nisip. Singurii care mai lipseau la apel erau regii de nisip de culoare portocalie. Reveria îi fu întrerupt# de ecranul telefonului care începu s# clipeasc#. probabil c# erau regii de nisip.i fac# efectul. N-avea nevoie s#-i pice nimeni pe cap. i-i f#cu vânt. mânc# pe îndelete un prânz savuros i î i îng#dui. Kress uitase cu totul de jocuri. s# alegem împreun# un vin bun. r#spunse Kress i închise. când putea l#sa otrava s#. Idi î i f#cu punctual# apari(ia. Apoi începur# urletele. Cât despre Cath. Pân# seara. de fapt. Ai avut întotdeauna gusturi mai rafinate decât ale mele. orice urm# a vizitei sale fusese eliminat#. al#turi de Kress. Ascult# nelini tit câteva clipe. Dac# erau pe undeva prin preajm#. când regii de nisip mai tr#iau i forfoteau în jurul casei.i o comedie picant# ca s#. întrebându-se dac# nu cumva Idi Noreddian supravie(uise i scurma sub u # ca s# ias# afar#. dup# ce Kress deschise u a i o l#s# s# treac# în fa(#. asemenea ro ilor i negrilor. spuse el. dar perfect încântat# de perspectiva unei seri în doi.. (ipând. acum. Jad.. Ce-i mirosul #sta ciudat. îi c#r# aeroglisorul la vulcani Dispozitivul magnetic se dovedea o investi(ie bun#. s# îngroape bur(ile ro ie i neagr# în castelele lor. Era st#pân pe situa(ie. amândou# bur(ile vor fi moarte. Apoi se rostogoli pe sc#ri. Kress se înfund# în senzorium. folosind scândurile i ciocanul pneumatic pe care le l#sase acolo anume. Hot#rî s# lase u a ferecat#. femeia îi arunc# o privire mirat#. Îmi pare r#u. &i mirosul. Zgomote ciudate. N-avea rost s# ri te o înfruntare. în sfâr it. În timp ce forma num#rul Idiei Noreddian î i d#du seama de o omisiune sup#r#toare. iar pe-a patra nu se îndoia de fel c# o va g#si. scoase un (ip#t ascu(it. În#untru. Rakkis întreb# indignat: – &i eu ce s# fac cu viermii? – Pune-i într-un co de fructe i trimite-i cuiva drag. O or# mai târziu. dar n-o s# fie nimic la mine desear#. De cum ispr#vi. – Oh.conchise c# pesticidul nu era necesar. se apuc# s#-i sune pe ceilal(i. Când fu sigur c# Idi era moart#. Pe fundul sticlei nu mai r#m#seser# decât câteva pic#turi. În timp ce se întorcea spre cas#. o auzi pe Idi gemând. – Trebuie s# mai aduc o sticl#. Kress d#du de mai multe ori ocol vilei. Greu de crezut. Dou# dintre bur(i aveau s# r#poseze curând. dar la cap#tul de sus al sc#rilor. în spirale din ce în ce mai largi. O distra povestindu-i cum reac(ionase Cath la spectacolul pe care-l înregistraser# ei. i ie i afar# cu o cazma. a treia se afla la loc sigur i-i putea face de petrecanie dup# ce avea s# termine treaba pe care i-o d#duse. cel pu(in o vreme. Am uitat s#-(i spun. Kress trânti u a i începu s-o bat# în cuie. Ecranul începu s# se lumineze. scuze. ca ni te râcâituri. Kress închise repede aparatul. ce-i aici? Brusc. Se ar#t# surprins# de contramandarea petrecerii. Îl înso(i cu destul entuziasm. Iar implica(iile acestei concluzii nui pl#ceau deloc lui Kress. dar î i reveni numaidecât. r#zb#teau din spatele u ii de la pivni(# a doua zi diminea(# când Kress coborî s# vad# care era situa(ia. programându. Îl anun(# fudul c# la jocurile strategice din seara aceea avea s# aduc# ni te viermi canibali. Pân# la urm# mi s-a f#cut lehamite de toat# povestea i m-am descotorosit de regii de nisip. Înfrigurat.14 - . Hai cu mine în pivni(#. s# se destind#. dar nu z#ri nici urm# de ei. Simon? Când o îmbrânci. În cursul discu(iei reu i s# se conving# c# Idi nu relatase nim#nui mica lor glum#. n-avea importan(#. D#du din cap mul(umit i turn# din nou vin în pahare. semn c# la cap#tul cel#lalt cineva r#spunsese. Când începu s# transpire în costumul lipit de trup – era o zi de canicul# – ajunse la concluzia c#. Ni te lighioane scârboase. probabil c# se îndopau cu granule otr#vitoare. strig# ea. – M-am r#nit. Simon. Nu contenir# ore în ir. . Era Jad Rakkis.

orb. Kress arunc# o privire peste um#r i z#ri al(ii. se gr#beau s# li se al#ture. Abia dup# ce cur#(# toat# fa(ada î i întoarse aten(ia spre sol. plimbând-o cu mi c#ri erpuitoare. regii de nisip a teptau. i v#zu trei mobili care i se c#(#rau pe picior. Îi scutur# i-i terciui cu sete. retragerea încet#. Furtunul era t#iat. azvârli cazmaua i s#ri din capcan#. Erau de jur împrejurul lui. Turnul cel mai înalt i-ar fi ajuns lui Kress pân# la old i pe el se afla o caricatur# hidoas# a chipului s#u. inima-i b#tea nebune te i abia mai putea s# respire. &tia c# vila era perfect izolat# împotriva insectelor i a roz#toarelor. Erau mai mari decât i-i amintea. Proiect# cea(a asupra lor. pulveriz# pân# când întregul desant aerian al regilor de nisip fu mort sau pe moarte. O lu# la goan#. Castelul negru sclipea înve mântat în a chii de obsidian. Blestematele de bur(i p#reau a fi mai prolifice ca obolanii. Tu i i continu# s# pulverizeze. O mie de regi de nisip se n#pustir# spre el. le sim(i mandibulele mu când neputincioase în plasticul rezistent al costumului. Terenul din fa(a casei era plin de regi de nisip. dar al(ii se apropiau deja cu repeziciune. pân# ce-l m#tur# cu dosul mâinii. pe el. Castelul ro u se în#l(a lipit de peretele piscinei.15 - . iar al(ii. Dintr-o dat#. În#untru. într-un pu( înconjurat de nisip. Când ajunse în cas#. O cea(# cenu ie.i croiasc# drum c#tre bur(i. ca s# prind# curaj.i dea seama. se r#suci i privi deasupra lui. Câ(iva reu ir# s# tr#iasc#. Îl apuc# tremuratul. strivind sub cizme câ(iva mobili. Furtunul îi muri în mân#. descriind un arc mare de cerc înaintea lui i p# i încrez#tor peste crusta de cadavre negre i ro ii. Smuci furtunul i pulveriz# v#zduhul. având grij# s#. A adar. Kress îndrept# furtunul spre ei i ap#s# pe buton. Kress se a teptase la un contraatac. Afar#. Kress îi privi în timp ce târau în castel un obolan i o opârl# uria #. iar regii de nisip se agitau de zor primprejur. Toat# fa(ada casei colc#ia de regi de nisip. înv#luindu-l. arzându-l i înce(o ându-i ochii. Se aruncau de sus asupra lui. Îi sim(i c#(#rându-i-se pe picioare. f#cu un pas înapoi i sim(i ceva scrâ nindu-i sub talp#. Kress auzi un uierat puternic i pâcla uria # se r#spândi într-un nor mare dintre umerii s#i. viermuiau cu zecile pe corpul lui. Mai b#u un pahar. Când se apropie. cu sutele. reparând i îmbun#t#(ind. apoi o lu# la fug# spre cas#. Burta s#l# luia la ad#post. Apoi începu s# simt# izbituri moi în cap i pe umeri. Kress r#mase acoperit de giulgiul pesticidului. negrii se oprir# din lucru i formar# imediat dou# falange amenin(#toare. pulveriz# casa. sufocându-l. f#cându-l s# tu easc#. Se propti pe picioare i începu s# m#ture cu sabia de cea(#. Unul ateriz# pe placa transparent# care-i acoperea fa(a i vreme de o secund# cumplit#. un imens covor târâtor. Cât timp r#mânea în#untru n-avea de ce s# se team#. nu putea stropi pretutindeni deodat#.Le g#si cum nu se poate mai pline de via(#. Ro ii mi unau pe tot fundul bazinului. Câteva înghi(ituri de alcool îl mai calmar#. Îi ignor# i continu# s# pulverizeze. apoi se îmbr#c# în costum i. Avea în fa(# dou# o tiri aliate împotriva amenin(#rii comune. Kress zâmbi. îl retezaser# cu mandibulele. z#vorî u a. O tile b#tur# în retragere. Pip#i dup# tub i când î i retrase mâna o întrez#ri acoperit# cu regi de nisip muribunzi. scuturându-se înnebunit de regii de nisip care-i acopereau trupul. regii de nisip se zvârcoleau violent i mureau în spasme. îi v#zu mandibulele ce h#p#iau cu furie în dreptul ochilor lui. Negri i ro ii. Oriunde îi ajungea cea(a. gândi el. C#deau de jur împrejur. Num#rul mobililor era mai mare decât i-ar fi putut închipui. buc#(i de beton i parapete. Ar fi trebuit s#. Mobilii veneau înspre el i mureau. cu sutele. Deschise u a. Cea(a îl înconjur#. Continu# s# pulverizeze. care se adunau s#-i închid# retragerea. Speriat. Se împiedic# de ceva i url#. coborî asupra celui mai apropiat ir de mobili.i ag#(# în spinare butelia. se arunc# pe mochet# i se rostogoli într-o parte i-n alta . Kress plimb# tubul dintr-o parte într-alta. Nu-i puteau (ine piept. U a se închise în urma lui i Kress se gr#bi s-o z#vorasc#. Îngrozit. Kress mai f#cu doi pa i. Unii erau cât un deget de lungi. Se uit#. otrava nu-i afecta. Wo îi atr#sese aten(ia c# burta putea s# m#nânce orice.

îi trebuia cineva care s#-i dea ascultare f#r# s# pun# întreb#ri. cu fe(ele ascunse sub cagule. Lissandra. cu gesturi nervoase. fâsâind anemic.. dar cel pu(in nu mai sim(ea c# i se încre(e te carnea. Fiindc# pe ea n-o ciopâr(ise. Ar fi fost nevoit s# le spun# i de albii din pivni(# i-acolo ar fi dat de cadavre. Nu. în mod cert n-o terminase înc# pe Idi Noreddian. se a ez# în fa(a consolei. Simon.16 - . întotdeauna fusese mândru de ingeniozitatea lui. Am o treab# pentru tine.. Îi echipezi cu costume colante termorezistente i cu arunc#toare de fl#c#ri sau lasere sau altceva de genul #sta. Nu se putea s# nu g#seasc# el o solu(ie pân# la urm#. Le distrugi. nu contenea s# bolboroseasc#. r#spunse Kress. &tii c# nu m# zgârcesc. Echipamentul s#u de comunica(ii acoperea un perete întreg. Chiar dac# burta apucase s-o dea gata pe Cath m’Lane. &i oricum. Po(i s-ajungi repede? Fa(a de pe ecran r#mase impasibil#. dar renun(# repede la idee. de aici putea lua leg#tura cu orice loc de pe Baldur. Înfiorat. stropi mocheta. un nas lung i coroiat. poli(ia r#mânea o solu(ie doar în ultim# instan(#. Lissandra se (inu de cuvânt. pantaloni de piele – scuturându-le pe fiecare în parte. Încruntat. Îmbr#c# hainele cele mai groase pe care le avea – indispensabili de iarn#. vorbesc serios. Regii de nisip parc# înnebunir#. î i îng#dui s# se a eze i s#. Nu uita c-au trecut zece ani. Avea gâtlejul uscat. ##.. Dup# ce inspecta în am#nun(ime vestibulul ca s# se asigure c# nu exista nici un pericol. Erau îmbr#ca(i cu to(ii în costume colante din plastic negru. Ni te d#un#tori periculo i. Kress lep#d# costumul i se vârî sub du . Am o problem# care (ine de deratizare. mai erau oasele. – Bun. iar el nu avea nici o încredere în ea. Îi tremura mâna i. – O execu(ie? Pre(urile mele au mai crescut între timp. La un moment dat se gândi s# o sune pe Wo. o asigur# Kress. O s# ai nevoie de. – Simon! Cum mai merg afacerile? – Afacerile merg bine. Se lumin# brusc la fa(# i pe buze îi ap#ru un zâmbet... nu. la conac. – Într-o or# suntem la tine. Convorbirea e ecranat#.pân# când fu sigur c#-i strivise pe to(i. expresia afabil#. Butelia î i d#dea duhul. al treilea avea un tun laser i grenade. Vii la mine. O invazie de gândaci. Kress o recunoscu dup# felul în care d#dea ordine. Trebuia s# cear# ajutor. Wo tia prea multe. apoi se apropie pe furi de fereastr#. Form# un num#r pe care nu-l mai folosise de foarte mult# vreme. înjur# iar# i. – Vei fi bine pl#tit#. Gândaci. În(elegi? – În(eleg. Lissandra nu purta nici o arm#. pentru a examina situa(ia. “La dracu”. O s#-(i dai imediat seama despre ce-i vorba. Alcoolul îl mai calm#. omori tot ce-i în ele. Dispunea de o gr#mad# de bani i de ingeniozitate.. Am nevoie de tine pentru o deratizare. Vocea vioaie i sigur#. dar nu izbuti s#-i alunge spaima.. „La dracu”. Pe ecran se materializ# chipul unei femei: p#rul alb. Mai d#du pe gât un pahar. „La dracu”. Simon Kress avea rela(ii. Jetul fierbinte îl op#ri i-i l#s# pielea ro ie i sensibil#. Vreau s# m# scapi de ei. Pe geamul gros din plastic se plimbau regi de nisip. Dar f#r# întreb#ri.i toarne de b#ut. Pe urm# s# ba(i la u # i-o s#-(i ar#t ce mai e de f#cut. Doi dintre ei erau înarma(i cu arunc#toare de fl#c#ri. se retrase pân# în dreptul consolei de comunica(ii. Simon Kress în(epeni cu mâna pe claviatur# i gemu. Sosi într-un aeroglisor lung i negru. Mai întâi survolar# la mic# în#l(ime terenul din jurul casei. Poli(ia va aduce arunc#toare de fl#c#ri i. Gândurile îi alergau nebune te. – Nu-i necesar s# recurgi la eufemisme. Nu putea s# cheme politia. Kress îi privi din spatele ferestrei de la etaj. trei sau patru oameni. S# telefoneze autorit#(ilor. – Nu. Nu. va pune întreb#ri. În gr#dini(a japonez# i-n fosta piscin# ai s# vezi ni te castele. Simon. întov#r# it# de trei operatori. în timp ce turna în pahar. Mobilii stacojii i negri începur# s# alerge .

acoperit de mobili. m#sura(i. apoi se r#suci brusc i împro c# fl#c#ri. Omul s#ri în aeroglisor i Lissandra decol# imediat. Operatorul se scufundase pân# la mijloc. Oastea neagr# arse i se dezagreg#. Omul îl orient# iute în jos. care r#m#sese lâng# aeroglisor. Vâlv#taia înghi(i om i regi de nisip. nemi ca(i. apoi desprinse de la old alt# grenad#. Mul(umit. F#cu un pas înainte. regii de nisip zvâcneau scurt. Chipul lui Kress se dezintegra. perfect armonizate. Apoi folosir# tunul cu laser..bezmetici de colo-colo. cu un fior de groaz#. Urletele pe care le scotea erau oribile. dar ro ii se regrupau cu iu(eal# pentru atac. P#reau neoameni. dar se trase gr#bit înapoi în clipa în care c#lc# în gol i piciorul îi disp#ru în nisip pân# la glezn#. Pe urm# totul fu simplu. O lumin# alb#. când deodat# p#mântul din jurul lui p#ru c# erupe. dar Lissandra îl strig#. Castelul se n#rui. Mobilii se împr# tiar# în toate direc(iile. Kress se uit# mai atent i observ# c# solul cedase sub picioarele omului. Din punctul s#u de observa(ie de la etaj. mor(i. Distruge(i castelul din piscin#! Lissandra în(elese numaidecât. Î i puse omul s# mai bombardeze fiecare castel de câteva ori. se chirceau i mureau. Nici unul nu ajunse pân# la mânuitorii arunc#toarelor de fl#c#ri. ateriz# pe p#mânt tare. – Piscina! strig# el din spatele geamului. Grenada poposi drept în vârful mormanului de ruine care fusese castelul negru. Tovar# ul s#u ezit#. Kress se repezi la alt# fereastr#. solul era pres#rat cu negri iner(i. împletind cele dou# jeturi de fl#c#ri. Clipi. auzi i f#cu un semn. i arunc# proiectilul. Fasciculul vibr# pe deasupra solului i retez# vârful castelului. fr#mântând metodic terenul. apoi mugir#. iar regii de nisip. iar el se întoarse i începu s# alerge spre ea. capcane.. tuneluri. Omul se dezechilibr# i se poticni. de pietre i de mobili. În fa(#. de la ad#postul vehiculului. Omul azvârli arma. scormoni de jur împrejur. Kress vedea bine castelul din gr#dina japonez#. Armata neagr# se mas# între el i castel.i amorsar# armele. Kress se apuc# s# bat# s#lbatic în geam i s# strige ca s# atrag# aten(ia. Turnurile se pr#bu ir#. gândi el. i tot terenul din jur ced# dintr-o dat#. nu mai era decât o movil# de nisip. arse ochii lui Kress i în gr#dini(# se în#l(# o coloan# uria # de nisip. Al treilea operator a(inti tunul cu laser i trase. Arunc#torul de fl#c#ri nu-i mai era de nici un folos. Laserul mu ca în p#mânt.i zgârie turbat propriul trup. Armele lor tu ir# sec. Dup# a patra trecere castelul era de nerecunoscut. Operatorul ei l#s# laserul. Tuneluri. Ro ii. împro când limbi lungi de fl#c#ri albastre-ro ii. n-o atinseser#. amors# o grenad# i (â ni înainte. Îi v#zu trecând în zbor razant pe deasupra piscinei. în timp ce operatorul bombarda castelul ro u. Kress î i d#du brusc seama c# nu-i vedea nic#ieri pe ro ii. i regi de nisip stacojii îl n#p#dir# din toate p#r(ile. Urletele încetar# subit. Sau p#ru c# se împiedic#. Era înalt cât un stat de om. operatorul se întoarse din nou spre castel i mai f#cu un pas. Lissandra d#du dovad# de con tiinciozitate.i loveasc# i s#. h#cui nisipul i meterezele de piatr#. Meterezele-i viermuiau de ap#r#tori negri i un uvoi neîntrerupt de mobili se scurgea în adâncuri. Apoi aeroglisorul Lissandrei ateriz# lin lâng# vila lui Kress.17 - . Apoi unul dintre ei se împiedic#. Lissandra d#du un nou ordin. Încerc# s#-l scoat# i s# se retrag#. Omul din gr#din# ov#i un moment. Înaintau cu pa i aten(i. aduc#tori de moarte. al(ii spre inamic. în gr#dini(a lui Kress. o mas# clocotitoare care-l acoperi în timp ce se zb#tea i se zvârcolea. S#ri peste cadavrul fumegând al primului om. Oamenii Lissandrei erau profesioni ti. Kress v#zu c# mobilii negri erau (epeni. orbitoare. cu mi c#ri sigure. începu s#. Burta era îngropat# adânc. iar operatorii s#rir# afar# i. în odaia al#turat#. unii gonind spre castel. praful acoperi totul. Câteva clipe. – Castelul! Distruge(i castelul! Lissandra. Operatorii începur# s# plimbe focul dintr-o parte în alta. Dar mobilii negri continuau s# se mi te. De sus ploua cu regi de nisip i buc#(i de regi de nisip. Purt#torii de arunc#toare de fl#c#ri se dep#rtar# unul de cel#lalt i deschiser# focul asupra regilor de nisip negri. Unde disp#rur#? Lissandra ar#t# cu mâna i strig# ceva. apoi c#zu b#tând aerul cu bra(ele i regii de nisip d#dur# n#val# de pretutindeni. .

– Chestia asta o s# te coste. – Crezi c# nu-i nici un pericol? se pomeni morm#ind i ar#t# cu degetul arunc#torul de fl#c#ri. Exist# lucruri mai rele decât focul. p# i înainte i deschise brusc u a. Ultima scândur# fu desprins# de pe u a pivni(ei. – Am laserul.18 - . – Ce mai e de f#cut? – Trebuie deratizat# i pivni(a. Scoase un (ip#t i s#ri înapoi. – Odorul t#u scump m-a mu cat prin m#nu # i-ai v#zut cu ochii t#i cât a durat pân# l-am desprins.i izbeasc# mâna de peretele al#turat. În cele din urm#. Oare câ(i ca el mai erau jos.. O s# fii bine pl#tit#. Bag# de seam# la trepte. L#sa(i-i în pace. Ai în(eles? Omul d#du din cap. venir# s#-i bat# la u #. Omul reveni înarmat. mare. Lissandra îi f#cu semn operatorului. R#mâi în prag i pârjole ti tot interiorul. preg#tit. spuse deodat#. – Minunat. (â nea sânge. Lissandra. O s#-i nimicim cu laserul.. Pe dreapta. – Du-te i ia arunc#torul lui Rajk. Regele de nisip se desprinse i c#zu cu o bufnitur# grea. dar nu vrea s#. Nici un sunet. Minunat. Sim(ea cum i se v#lure te stomacul. trecu laserul în mâna stâng# i pip#i cu dreapta dup# comutator. lipicioas#. Simon. Kress le deschise. Lissandra d#du un ordin scurt i operatorul f#cu doi pa i înapoi. Pu(in îmi pas# de casa ta. r#spunse Lissandra. M-am r#zgândit. – Eu nu cobor acolo. – Bineîn(eles. nici lini tea care domnea în subsol. ca i cum din#untru s-ar fi exercitat o presiune colosal#. Kress d#du din cap. rosti cu glas moale. Nu se întâmpl# nimic. – L-am g#sit. ca s# nu mai pomenesc de pericolul la care m-am expus personal. Dar se curbase u or în afar#. spuse. O dat# i înc# o dat# i înc#. Lissandra îl în(elese gre it. Faci totul scrum. cu un zâmbet de smintit. Jos mai e un castel. Nici o mi care. – Chiar dup# u #. anun(# operatorul ei. apoi începu s#. t#cut. Am pierdut doi oameni. se gr#bi s-o asigure Kress. zice. Laserul pe care-l sc#pase z#cea lâng# u a pivni(ei. Era n#cl#it# de sânge i de o zeam# neagr#-verzuie. Casa mea. în pivni(# era întuneric. se post# în spatele ei i a(inti arunc#torul de fl#c#ri peste u #. – Casa. Lissandra calc# pragul. în#l(# laserul. L-am luat îns# pentru orice eventualitate. Lui Kress nu-i pl#cu nici înf#(i area u ii. Din partea cealalt# tot nu se auzea nimic. Regele de nisip alb fusese imens. Cred c#-i intact. Kress îi conduse la subsol. Lissandra î i ridic# ochii spre el. perforând m#nu a din plastic. numai s# termini treaba. Tot ce-i acolo jos trebuie s# . L#sa(i-i în pace. Întinse mâna. Era cel pu(in cât mâna ei de mare. – Cred c# mi-am fracturat degetele. U a masiv# era tot b#tut# în cuie. cu un ton care nu admitea replic#. zise ea.. zise Kress. Un rege de nisip alb. i se ag#(ase de încheietura mâinii. Avu grij# s# stea cât mai departe în vreme ce subalternul Lissandrei scotea cuiele i scândurile. Simon.pân# ce fu evident c# nimic viu n-ar mai fi putut r#mâne întreg sub p#mântul r#scolit. Mâna îi sângera abundent. Simon. Lissandra î i smulse de pe cap cagula costumului. r#spunse Kress. se v#it# Kress. Dar va trebui s# v# descurca(i f#r# explozie. – Nu. cum o l#sase. Cât vrei. Lissandra execut# un dans hidos pe palierul din fa(a u ii.. Nu m# încânt# nici perspectiva unui incendiu. – Unde-i lumina? întreb# Lissandra. în pivni(#? – Nu. Femeia î i trase cagula pe cap. Lissandra gemu i se l#s# în genunchi. Din locul în care î i înfipsese mandibulele. Nu vreau s#-mi d#râma(i casa. De arunc#tor probabil c# nu va mai fi nevoie. sunt cam abrupte.

Trecu o bucat# de vreme f#r# s# se întâmple nimic. pentru un an. albii fuseser# dintotdeauna prefera(ii lui. De ce o f#cuse? Ar fi putut s-o ajute s# ard# tot. La un moment dat. Fiecare scâr(âitur# imperceptibil# era pasul unui rege de nisip. Ochii i se adaptar#. I se p#rea ca deslu e te mi c#ri în bezna din spatele u ii. Prin ferestrele înalte se prelinse lumina Lunii. al fricii lui. Fur# ultimele ei cuvinte. Trupu-i era sc#ldat în sudoare rece. Se chirci deodat#. Când se trezi. el era zeul. Pentru a doua oar#. Un val de ru ine i furie îl n#p#di dintr-o dat#. O armat# de mobili. iar de curând îi mai picaser# dou# trupuri. Tremura. Târî cadavrul în pragul u ii i-i f#cu vânt pe sc#ri. pe canapea.i recapete calmul. poate. nic#ieri. Ceva aproape sexual. Am fost crud. Nimic. B#u vârtos ore în ir. Totul fusese rodul imagina(iei lui. a tept# atingerea lor îngrozitoare. Auzul îi devenise extraordinar de ascu(it. Le devorase pe Cath i pe Idi. În timp ce p#r#sea subsolul. Omul icni. de fric# s# nu ating# vreunul. neîndr#znind s# se mi te. apoi v#rs# violent totul pe mocheta din salon. Kress b#tu u a în cuie. nemi cat. clef#ituri groase. Deschise din nou ochii. adormi. trosnete chitinoase. un sentiment care-i îmbr#ca frica precum un strat de sirop. De ce… tia de ce. Erau pretutindeni. dar sim(ea o excita(ie boln#vicioas#. Dar acum era mare.moar#. în bezn#. n#v#lind afar#. Se îndoia c# era sentimentul lui. Din cauza bur(ii. Nu-i d#dur# nici o aten(ie. nic#ieri. coborî de pe canapea i aprinse lumina. în(elegi? – E ti nebun. s# extermine tot. Î i imagin# o armat# alb#. Începu s# plâng# în#bu it.i pun# în aplicare planul. Avusese inten(ia s# plece de-acas#. a bur(ii care b#gase spaima în el. se apuc# s# bea. Avea s# creasc# i mai mult. Numai spaima lui de om beat. în jurul lui. Brusc. Începu s# tremure dar. În loc s#. Înc#perea era goal#. nu era nici el prea sigur. î i pierdu echilibrul i zbur# peste pragul u ii. Trase cu urechea. se sim(i cople it de un profund sentiment de mul(umire. De ce. era uria #. Se v#zu pe el însu i. s#. Nu-i vor face nici un r#u zeului. Simon Kress se îmb#rb#t#. râcâieli. Nici un sunet. Nu fusese nimic. întunericul se îmblânzi i se dizolv#. prinsese gustul c#rnii de om. Î i aminti cum o împunsese cu spada. Kress îi f#cu în piept o gaur# prin care i-ar fi putut trece bra(ul. Dracu s-o . I-am înfometat.19 - . Trebuie s# compensez relele. – Ce ai de gând? întreb# ea când Kress se apleca s# ia laserul de lâng# tocul u ii. cufundat# în lini te. Închise ochii i a tept#. Auzea zgomote. spuse Lissandra. înc# o data. Kress ascult# cum se ducea de-a rostogolul pe sc#ri. Lui nu-i va face nici un r#u. în f#cat de o sut# de bra(e sub(iri i târât în întunericul unde burta a tepta fl#mând#. r#spunse el chicotind. fojg#ieli i mu c#turi i plesc#ituri. Simon! – Fac pace. Se mi ca ceva în pere(i. Dup# aceea urmar# alte zgomote. casa era cufundat# în întuneric. ochii reci ai Lissandrei îl fixau calmi. Nu v#zu nimic. chiar când e mic#. Kress abia dac# auzi ce-i spunea. gândi el. Asta fusese înainte de a veni Cath. &i-n plus. Kress se n#pusti înainte i um#rul s#u izbi spatele operatorului exact în clipa în care se preg#tea s# deschid# focul. Salonul era pustiu. Kress se întoarse brusc spre Lissandra.i ia zborul imediat spre ora i s# închirieze o camer# pentru o noapte sau. mari cât regele de nisip care o atacase pe Lissandra. Zgomotele se amplificar#. – Nu. nu. Wo îi spusese c# are aptitudini psionice. bolborosi el. î i aduse aminte de Lissandra i de cele petrecute în pivni(#. Încet. izbuti s# se controleze i s#. nu-i vor face nimic zeului cât timp zeul e bun i darnic. Prin cele dou# g#uri ale cagulei. Pere(ii erau mu(i. nic#ieri. lichide. Nimic.

abia întrez#rite sub razele lunii. Iar pofta ei de mâncare va fi n#praznic#. Scrâ net. înainte. Un chip. Dar se trezi. f#r#-ndoial#. Ar#tau de parc# ar fi stat în a teptare. ca ni te larve. Nu lu# decât un singur rând de haine de schimb. Kress tia c# nu al s u era stomacul care cerea de mâncare. de jur împrejur. Mai ie ir# câ(iva. O. Patru dintre ele formau un grup compact. la cap#tul de sus al foi orului p#r#sit în care s#l# luise odinioar# oimul hoinar. În interiorul aeroglisorului se iscar# alte mi c#ri. Câteva clipe r#mase cu spatele lipit de peretele casei. Începur# s# formeze un cerc strâmb în jurul aparatului. în nisip. cel#lalt.. la ad#post. jignit. Pe cât e de mare. dispu i de jur împrejurul corpului. În pofida tuturor lucrurilor. Când ajunse în fa(a u ii. sub mormanul de regi de nisip mor(i. Dar acum se iveau. Kress se strecur# afar# i închise u a în urma lui. Tâmpenii. St#tuser# ascun i sub scaune. mobili negri i ro ii peste tot. Dac# apucau s# ias# afar#… Kress nu vru s# se gândeasc# mai departe. M#celarul se lu# dup# el pe sc#ri. acum. pe scaunul vehiculului. ce se plimbau încolo incoace pe peretele cl#dirii. L#s# jos valizele i deschise u a aeroglisorului. N-avea de gând s# se mai întoarc#. Scrâ net. &i mobilii. Alte spaime de be(iv. Kress î i ud# lenjeria i se trase încet înd#r#t. Kress îl înjur# i-l lovi cu botul cizmei. cu inima zb#tându-i-se în co ul pieptului. Între el i aeroglisor nu erau decât câ(iva metri.i f#cu bagajele. Se duse în dormitor i. L#sase u a deschis#. Regii de nisip erau mor(i. încet. Un rege de nisip alb îl privea de pe dulapul de haine din dormitor. Kress zâmbi i travers# încet câmpul de lupt#. porni iute spre aeroglisorul Lissandrei. ascultând sunetele. Num#r# vreo zece-dou#sprezece trupuri lungi. Trebui s# fac# un efort ca s#. Ce va face atunci? Trebuia s# plece de-acas# cât mai degrab#. V#zuse cu ochii lui cum explodaser# castelele. Încarc# trei valize. Se opri înainte de a fi ajuns la jum#tatea drumului. Un chip foarte u or de recunoscut. Respir# de câteva ori adânc. Ceva se mi c#. Se temea s#-i parcurg#. O cantitate suficient# de b#utur# îi aduse uitarea rapid# de care avea nevoie. î i spuse Kress. îngropa(i în tapi(erie. iar terenul din fa(a vilei era scena unui m#cel. obiectele de art# i alte lucruri de care n-ar fi fost în stare s# se despart#. Când d#du s# i se aga(e de picior. umflat. Ni te forme mari. Bur(ii o s# i se fac# iar foame. iar burta alb# r#m#sese ferecat# în pivni(#. se hr#nea singur dar. Cadavrele celor doi oameni ai Lissandrei z#ceau acolo unde c#zuser#. ce foame-i era! Nu fusese atât de fl#mând niciodat#. Mandibulele se închiser# cu un cl#mp#nit u or i ase ochi mici. prudent. nu va dura prea mult. se trezi. O form# albicioas#.20 - . C#lc# s#lbatic. a a cum a teptaser# de atâtea ori. privindu-l cu ochi tri ti i sticlo i. albicioase.. Jos nu era decât mortar i p#mânt b#t#torit. se întoarse. sunetele siguran(ei. Simon Kress url# i fugi în cas#. Îl a teptaser#. s# se refugieze în ora . Regele de nisip ie i afar# i se îndrept# spre el.ia pe Cath! Nu putea r#mâne aici. pr#zile se r#riser# în ultima vreme. ap#sându-i cu toat# talpa.i . din umbr# în lumin#. Kress î i d#du seama c# nu-i mai d#duse de mâncare de-o ve nicie. În mod normal. Era tare jig#rit. Sculptau ceva. î i ridic# privirea. Nu mi cau. îl privir#. pu(ea i-i era foame. con tiincios. Trosnet. i p# i peste regii de nisip. restul spa(iului îl umplu cu bunuri de valoare – bijuteriile. mi cându. Scrâ neau. c#tre cas#. Lung# cât antebra(ul lui. unul r#sucit i carbonizat. iar mobilii puteau s#pa galerii. Avea o migren# înfior#toare. Luna str#lucea puternic. Animalul se retrase. Kress î i trecu vârful limbii peste buze. cât timp burta se mai afla închis# în pivni(#. C#rând neîndemânatic valizele. Kress scoase un vaiet în#bu it i b#tu în retragere.i aduc# aminte c# erau mor(i. &i în cel#lalt aparat se mi cau umbre.

Kress alerg# spre aeroglisorul lui de cum ateriz# i-l înh#(# de bra( pe Rakkis. Gândul c#. Dup# aceea. dar adormi cu senza(ia c# se ghiftuise. dup# tot ce mâncase. iute! îi spuse. îl f#cu s# se înfioare. – O s#.. Dar tia c# r#gazul nu va dura. Capul p#ru s#-l priveasc# plin de repro când trecu pe lâng# el. pentru c# nisipul afânat dimprejur prinse via(# i. Kress î i aminti cu cât# u urin(# puteau c#ra mobilii lucruri de câteva ori mai grele decât propria lor greutate. Dup# ce patru musafiri îi trecuser# pragul. Îmi dau seama c# te anun( cam pe nepus# mas#. erau la cei pe care ar mai fi putut s#-i cheme a doua zi. Kress nu îmbucase nici o f#râm# de mâncare cât fusese ziua de lung#. dar transportar# restul. Nisipul p#rea s# fiarb# de activitate subteran#. strâmbe. îngr#m#dind toat# mâncarea din cas# în mijlocul buc#t#riei. Kress goli congelatoarele. Vehiculul era programat s# r#spund# numai la amprenta digital# a proprietarului. Dup# ce toat# mâncarea se f#cu nev#zut#. dar o pereche de mandibule i se închise în jurul gleznei i se pomeni în genunchi. Urm#torul care sosi fu Jad Rakkis. Sper din toat# inima. Î i întâmpin# invita(ii în fa(a casei – mobilii cur#(aser# locul cu o repeziciune remarcabil#. Evitar# alimentele congelate. Jad. Era la fel de mare ca mobilul care ie ise noaptea trecut# din aeroglisor. Se strecur# în#untru nestingherit. ignorând exclama(iile speriate ce se transformaser# imediat în zbierete ascu(ite.încet antenele. Aduceau modific#ri vilei.. Ultimele lui gânduri. Avea gura îngrozitor de uscat#. O s#-(i dau de mâncare. o coloan# de regi de nisip cobora sc#rile. Rakkis scoase un sunet gâtuit i d#du s# sar# înapoi în aeroglisor. de peste tot. ciopleau i sculptau. rosti degajat când prima dintre cuno tin(ele sale r#spunse. Kress î i f#cu în sfâr it curaj. d#du gata ce-i mai r#m#sese în bar i se îmb#t# cri(#. Kress încerc# s# nu se chirceasc# de spaim#. în întregime. Ie i afar# s# ia cadavrele care începuser# s# putrezeasc# în curte. dar sper s# reu e ti totu i s# vii. Toate sticlele cu alcool care mai existau în cas# se aflau în pivni(#.i f#ceau apari(ia. spuse el. pân# la u a din fa(#. apoi pe ceilal(i. Ziceai de-o petrecere. Pleac de-aici! Dar Rakkis îl privi nedumerit. Când se termin# totul. trebuia s# se uite tot timpul pe unde calc#. P#reau cu to(ii prin i în câte-o treab#. Pe urm# îl chem# pe Jad Rakkis. Curând. pe care le l#sar# s# se dezghe(e într-o b#ltoac# mare. Casa era plin# de regi de nisip. Îi l#sa s# intre ei primii. Kress n#d#jduia s# fie îndeajuns. sperând c# va potoli foamea bur(ii albe. fire te. nu se mai încumet# în nici o tentativ# de evadare. Vreo zece albi a teptau s-o ia. înainte de a-l n#p#di co marurile. i se repezi la aeroglisorul cu care venise ne tiutoarea victim#.. fiecare cu sarcina lui. ochii ro ii îl priveau (int# i mandibulele cl#mp#neau. ce s-a întâmplat. Simon? Nu pricep. Amândou#. ap#s# pe clapa de pornire… i înjur#. c#mara. ca mirghelul. schimonosite de groaz#. &tia c# era pentru ultima oar# când î i mai putea permite acest lux. Închise u a dup# ultimul sosit. – Urc# la loc. Când termin#. Kress g#si solu(ia. Kress sim(i c# junghiurile de foame i se mai domolesc. Iute.21 - . Du-m# în ora . pe m#sur# ce. Fiecare mobil c#ra câte o bucat# din m#celarul lui. Kress abia îndur# spectacolul. împingându-l. iar terenul ar#ta aproape la fel ca înainte de b#t#ile – i-i conduse pe fiecare. intrau i ie eau prin pere(i. Apoi fu prea târziu. bufetele. – De ce. burta mai era înc fl#mând#. de i nu mâncase nimic. Trebuia s-o hr#neasc#. desear# organizez o mic# petrecere. Se duse la telefon. El r#mânea afar#. nou# dintre ei acceptaser# invita(ia. f#r# s# fac# nici o mi care. o s#-(i dau de mâncare. Chipurile erau pocite. care cobora din aparat.. De dou# ori î i z#ri chipul holbându-se la el din locuri nea teptate. . Cadavrele disp#ruser#. – Malada. bur(ii îi va fi din nou foame. Când se întoarse în vestibul. c# era în sfâr it s#tul i c# biruise foamea aceea insuportabil#. Î i linse buzele i o zbughi din odaie. Jad se zvârcolea i urla îngrozitor în timp ce-l sfâ iau.

Decis. nu în(elegea nimic. Kress ciopâr(i vreo dou#zeci de trupuri pân# s#. Privi (int# vreme de aproape cinci minute pân# s#. Nu mi ca nici unul. mai omorî trei mobili. Pe Kress nu-l interes# ce p#(iser#. dar nici s# readoarm# nu izbuti i. un lichid cleios i ro iatic ce ar#ta aproape ca sângele uman i limf# g#lbuie. îi v#zuse de mii de ori a teptând i pândind. mobilii nu însemnau nimic. Trebuia s# mearg# în pivni(# i s# omoare burta. dar când boarea î i invers# direc(ia. sperând s# scape de vis. se pomeni cu ochii pironi(i deasupra lui. Iar pere(ii erau uzi. Tot prizonier. Nu sc#p#. De fapt. Îndârjit. desigur. Pere(ii din jur fuseser# mânca(i. Îns# plesneau la prima despic#tur#. nu peste mult timp.22 - . s#rind peste regii de nisip. umflat#. Numai s# nu se mi te. Urc# în galerie i lu# securea medieval# ce st#tea ag#(at# al#turi de spada cu care o omorâse pe Cath m’Lane. Kress se ridic# încet. Coborî în goan# sc#rile. Retrase mâna i în aceea i clip# un segment din exoscheletul alb al regelui de nisip se desprinse i c#zu. antenele lungi i sub(iri vibrau sau se leg#nau. neîndr#znind s# spere.Ar i(a se instalase de diminea(#. Regii de nisip îi distruseser# grila gravita(ional#. picioarele zvâcneau. sau ce-or fi avut. pe jum#tate mâncat. Înapoiat în salon. &i atunci î i aduse aminte de singura persoan# care ar fi putut s# priceap#. Ochii erau sticlo i i negri. ceva se mi ca.i dea seama de z#d#rnicia ac(iunii. Kress se întoarse în cas#. Nici dac-ar fi lucrat o zi i-o noapte n-ar fi r#zbit s#-i m#cel#reasc# pe to(i. Aproape c# pulsa. Regii de nisip nu se clintir# nici în timp ce-i h#cuia cu securea. erau mult prea mul(i. mandibulele cl#mp#neau. o rupse la fug#. degajând gaze care împingeau în afar# pl#cile albe. mânji(i de sânge i acoperi(i cu pete de fungus alb. Strânse repede pleoapele. fierbinte chiar. Carnea de dedesubt avea aceea i culoare. Nimic. Creatura p#rea întrucâtva schimbat#. Nu se întâmpl# nimic. Era cald. Un pu(. S# fi murit? S#-l fi r#pus ceva? Se apropie de dulap. Mon tri afurisi(i! S#ri în#untru. Îl afl#. &i-apoi. Kress r#m#sese în mijlocul palierului. Kress se d#du înapoi i se repezi la u #. Kress întinse o mân# tremur#toare i atinse corpul. Ce se întâmpl ? Nu pricepea. Kress . Kress deschise ochii i primul lucru pe care-l v#zu fu regele de nisip de pe dulap. Nu se putea. se trânti în scaunul scâlciat. tumefiat# i frem#t#toare. Nimic nu mai amintea c# peste acest abis negru ar fi existat vreodat# o u # b#tut# în cuie. Casa era plin# de ei. În#untru era ceva groaznic. În aeroglisor g#si patru. Dar întotdeauna. Nu mai exista u #. sau în com#. Un miros gre(os. i ap#s# pe clapa de pornire. sufocant i fetid. Sim(i adierea c#ldu(# care-l înv#lui când ea exal# i f#cu un efort s# nu se înece. de parc# le-ar fi explodat corpul. de ce nu voia s# decoleze. În cele din urm# se d#du jos i deschise capota. i pe cale de a se înfierbânta i mai mult. i înc# o dat#. a teptându-se la un dezastru. dar p#rea foarte moale. apoi îl l#sar# puterile. (inându. p#rea s# r#zbat# din adâncuri. ca i când viscerele moi din#untru ar fi început s# se descompun#. nu era drept! Aeroglisorul #sta era al lui. În hol z#ceau al(i trei mobili albi. organe pe jum#tate formate. to(i mor(i. Dar nu se mi ca.i dea seama de ciud#(enie: regele de nisip nu mi ca. Ar#tau aidoma celui din dormitor. Era prizonier. Se puse pe treab#. Mobilii erau capabili s# stea perfect încremeni(i. i-atâta.i r#suflarea. coborî la subsol. ar fi trebuit s# porneasc#. Ajunse în dreptul u ii i înlemni. Îns# regele de nisip de pe dulap st#tea complet nemi cat. Kress mai ap#s# o dat#. Îi lu# unul câte unul i-i azvârli cât putu mal departe. iar gura era de dou# ori mai mare i mai rotund#. sau pe moarte. Burta respira. Dar altceva era i mai oribil.

dar n-am s-o fac. regii de nisip propriu-zi i.. Transformarea implic# un mare consum de energie.. Ai fost zeul lor. Numai unul dintr-o sut# ajunge în stadiul al doilea.. de trupuri mai apte. Comportarea ei este.. &i mai avem de transportat i echipamentul necesar pentru a rezolva problema regelui de nisip dement pe care l-ai creat. f#r# nici o expresie în afara unei u oare întunec#ri a chipului ei palid i usc#(iv. mul(umesc. Fiecare burt# î i h#r#ze te propria ei specie. Indivizii. Jala Wo se str#dui s# schi(eze un zâmbet. Ai dou# picioare. În natur#. odat# în plus. Trebuie s# pleci imediat de acolo. iar mintea-i devine tot mai complex#. În sfâr it. cade mult mai devreme. bolborosi Kress. i-ai f#cut din ei altceva. Sunt prea multe.. r#spunse Wo. Regele de nisip din pivni(a dumitale va deveni curând complet con tient. bolborosi el n#ucit. final#. În(elegi? Mobilii vor da na tere. Porne te pe jos. Simon Kress r#mase cu ochii holba(i la imaginea Jalei Wo de pe ecran. în timp ce se ruga din suflet ca instala(ia s# mai fie în stare de func(ionare. n-are importan(#. Burta trebuie s# m#nânce enorm i înainte i dup# metamorfoz#. în mod normal. Femeia îl l#s# s# vorbeasc#. i devine ca Shade. cât mai drept cu putin(# i cât mai degrab#.. cât au crescut ai dumitale. dar sunt peste dou# sute de kilometri din Asgard pân# la dumneata. Cei care au venit atunci. Ceea ce import# este metamorfoza prin care trec în clipa de fa(# regii dumitale de nisip. – Shade. – Mul(umesc. Ai în(eles? – Nu pot. cu to(ii.) Toat# discu(ia asta înseamn# timp pierdut. te ur# te i va fi foarte fl#mând. – Instalatorii dumitale. Îngriji(i cum se cuvine. +i-am spus c# exoscheletul cade când cresc. spuse Simon Kress. Puterile ei psionice sporesc. nu vor fi con tien(i. Ia-o spre est. Shade i cu mine o s# plec#m chiar acum. spuse Wo. repet# Wo. cu patru bra(e i cu degete mari opozabile. f#r# s#-l întrerup#. Un rege de nisip în primul stadiu e mai degrab# un spermatozoid decât un pui.. De sus n-o s# ne fie greu s# te reper#m i-o s# te afli departe de pericolul regilor de nisip. Vor fi capabili s# construiasc# i s# foloseasc# ma ini complicate. unei noi specii de regi de nisip. î i pierdu cump#tul i-i povesti tot. Dumneata i-ai f#cut a a cum sunt. Oh. În orice caz. Dar burta va fi con tient#.23 - . Mobilii cu plato # sunt suficient de utili atât timp cât burta e mic# i doar semicon tient#.. iar pe celelalte n-am cum s# reprogramez. iar mobilii lor sunt o pacoste. Înclin s# cred c# aceasta-i o alt# consecin(# a faptului c# ai mutilat burta alb#. plin cu. Când Jala Wo îi r#spunse. Sunt amor(i(i. mai ambi(ioas#. Numai unul dintr-o mie atinge faza a treia. Ai putea veni s# m# iei? – Da. – Taci. Cum nu se poate mal con tient#. Pe m#sur# ce cre te. Iar dumneata mi-ai vândut un bazin plin. Ai în(eles? – Da.. N-a putea spune exact cum vor ar#ta. anormal#. c#lc# din grab# pe un rege de nisip. burta devine tot mai inteligent#. – Nu fi absurd. Da. Ascult#-m# cu aten(ie. Mobilii nu-s mor(i.. încuviin(# ea. Ajunsese la jum#tatea . Singur (i-ai f#cut-o. – Nu se poate.. (Oft#. N-am auzit niciodat# de regi de nisip care s# fi crescut. – Ar trebui. – Shade e un rege de nisip. Probabil c# nu mai are mintea întreag#.. izbuti s# bânguie. îns# acum are nevoie de slujitori mai buni. Burta din pivni(a dumitale e bolnav#. zise Wo. vor fi bipezi. ah. zise Kress. Când Kress ispr#vi. e înc# suferind# de pe urma r#nii pe care i-ai pricinuit-o. Pleac# imediat de acolo. regii de nisip sunt r#zboinici curtenitori i ceremonio i.. la consola de comunica(ii.. care au amenajat bazinul.. Închiser# aparatele i Kress porni cu pa i gr#bi(i spre u #. +inutul e sterp i pustiu.. Aeroglisorul meu e defect. De fapt. Kress începu s# se bâlbâie. Kress. O s# pl#tesc. da. pui de. cu un efort.. Regii de nisip adul(i nu-s prea afectuo i cu bur(ile mici. Ajut#-m#. adaptat# necesit#(ilor i dorin(elor pe care i le percepe. nu spuse decât: – Ar trebui s# te las acolo. în stadiul insectoid. Pe-ai dumitale i-ai înfometat i iai chinuit. N-o s# mai aib# nevoie de dumneata. r#zboaiele îi tempereaz# i le men(in echilibrul. o. Nu po(i s-a tep(i acolo..se repezi.

Lumina sc#dea cu repeziciune. Când ajunse pe culmea urm#toarei coline z#ri. era sl#bit i îngrozit. o sete insuportabil# i o foame n#praznic#. – Nu. dar cuno tea i alte persoane cu aceea i profesie. O. Nu le fu greu s# îl ajung#. chipul lui. cople indu-l. i respira. Hei! Ajutor. în n#dejdea c#-i va z#ri pe Wo i pe Shade. dar de îndat# ce. spuse. î i repro a c# nu-i d#duse în gând s# ia ni te ap# i scruta cerul. nu. Transpira abundent. Dac# Wo i Shade nu-l g#seau? Aici or s#i r#mân# oasele. Timp de aproape o or# alerg# i merse. iar a doua zi diminea(# Wo i Shade aveau s#-l g#seasc#. Chiar a a mici cum erau. îns# nu asta îl f#cu pe Simon Kress s# urle. La ar i(# nu se gândise. pedal# înapoi. dar zadarnic. soarele ajunsese la orizont. Oricum. cu ochii la cas#. c# merge spre est. Nu mâncase de dou# zile. Totul se întâmplase din vina lor. îi ardea gâtul de sete. temându-se de-o infec(ie. pân# ce i se t#ie r#suflarea.24 - . era o a ezare omeneasc#. fugi cât putu de repede. dar dup# aceea se str#duise s-o (in# spre est. Era prea cald i aerul era prea uscat. Cât despre el. trebuia s# m#nânce neap#rat. Dar continu# s# mearg#. sub soarele fierbinte i pârjolitor. drept în fa(#. O supse în timp ce mergea. – Hei! strig#. alerg# i merse. conturul unei case. Totul era însp#imânt#tor. Erau creaturi scunde. cu ochi bulbuca(i i pielea de un portocaliu murdar.ase copii care se jucau în penumbra casei. Deertul se mai r#cori un pic. Dar se sili s# mearg#. Se poticnea tot mai des când încerca s# alerge i de dou# ori c#zu. Lissandra era moart#. Nu era f#cut pentru un asemenea sport. Dup# alte câteva ore începu s#-i fie fric#. A doua oar# î i scrijeli mâna într-un bolovan i-i d#du sângele. încerc# s# fug#. Colinele erau aride i stâncoase. Î i f#cu aceast# f#g#duial# de o sut# de ori în timp ce înainta. Se lupt#. Cel pu(in a a spera. fugi pân# ce începur# s#-l doar# coastele. Patru mâini mici acoperite cu sânge rozg#lbui se ivir# din cr#p#tur# i începur# s# împing# în l#turi pielea moart#. Nu era chiar atât de mare cât casa lui. construit# din nisip sf#râmicios. ponosit#. nu. ajutor! Copiii începur# s# alerge spre el. Unul din regii de nisip se dezghiocase. Era o cas# urât#. iar Kress n-avea decât dou#. cum îl sf#tuise Wo. Hot#rî s# mearg# pân# va disp#rea ultima gean# de lumin#. În mod cert era acum destul de departe de regii de nisip ca s# n-aib# de ce s# se team#. Va avea grij# s# se r#zbune. în clipa de fa(# mi unau prin toat# casa. a copila ilor portocalii care ie ir# de-a bu ilea din castel i-l privir# impasibili în timp ce trecea. Aveau. un sunet între pocnet i trosnet.i reveni începu din nou s# alerge. o. hot#râse Kress. hidoase. cu sfor(#ri i sudoare. Apoi o lu# la pas. dar u a era destul de mare. cu gândul la respira(ia bur(ii. Îl purtar# spre cas#. siguran(#. avea planurile lui în leg#tur# cu Wo i Shade. Kress p#r#si casa în goana cea mai mare. cu gândul la zvârcoleala micilor mon tri care. Îl durea trupul de foame.i bra(ele i strigând ca s#-l aud# locuitorii. Dup# câteva ore de alerg#tur# i nici un semn de salvare. ceea ce pentru Kress fu o binecuvântare. Ce se întâmplase? S#-i fi devorat regii de nisip pe Wo i Shade? Îl n#p#di iar# i spaima. se ridic#. aproape c# sim(ea gustul mânc#rii. În spatele lui. Nu se prea pricepea la orientare i nici nu era prea sigur încotro alergase în panica de la început. agitându. iar el nu avea condi(ie fizic#. apoi s# poposeasc# undeva pe tot timpul nop(ii. spre est. . Înnebunit. i pentru asta aveau s# pl#teasc#. Kress începu s# aib# certitudinea c# apucase într-o direc(ie gre it#. Url# din cauza celorlal(i. Kress se opri brusc. fiecare avea patru bra(e. un ad#post. dar Kress îi deslu ea înc# pe cei cinci. f#r# doar i poate.drumului când auzi zgomotul. Soarele începuse s# coboare i pe întuneric o s# se r#t#ceasc# de-a binelea. Spera c# Wo i Shade vor ti s# le vin# de hac. Nu putea s# continue a a la nesfâr it. to(i. Kress î i lu# picioarele la spinare. Coborî panta în goan#. i odat# cu ea. De mâncat i de b#ut. dar p#rea destul de mare. i neagr#. Kress începu s# strige i s# alerge spre cas#. alunec# pe nisip.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful