George R. R.

Martin

Regii nisipurilor
Sandkings (1979) SIMON KRESS locuia singur într-un conac mare printre colinele aride i stâncoase aflate la cincizeci de kilometri de ora . A a c#, atunci când afacerile îl chemau pe nea teptate, n-avea vecini c#rora s# le cear# s# vad# de animale în lipsa lui. &oimul hoitar nu era o problem#; s#l# luia în foi orul nefolosit i, oricum, se hr#nea singur. Pe m#celar, Kress îl gonea pur i simplu afar#, l#sându-l s# se descurce cum o ti; micul monstru vâna limac i, p#s#ri i obolani. Bazinul de pe ti îns#, plin cu piranha veritabili, de pe P#mânt, reprezenta o dificultate. Kress sfâr ea întotdeauna prin a arunca în uria ul acvariu o pulp# mare de vit#. La urma urmelor, dac# avea s# fie re(inut mai mult decât se a tepta, piranha se puteau mânca între ei. O f#cuser# i-n alte d#(i. Era amuzant. Din nefericire, de data aceasta fu re(inut mult mai mult# vreme decât se a teptase. Când, în sfâr it, se întoarse, to(i pe tii erau mor(i. La fel, oimul hoitar. M#celarul urcase în foi or i-l mâncase. Simon Kress se indispuse. A doua zi se urc# în aeroglisor i plec# la Asgard. Situat la vreo dou# sute de kilometri de vila lui, Asgard era cel mai mare ora de pe Baldur i se mândrea i cu cel mai vechi i mai mare astroport. Lui Kress îi pl#cea s#- i impresioneze prietenii cu animale neobi nuite, amuzante i scumpe; Asgard era locul unde se puteau cump #ra asemenea animale. De aceast# dat# îns# nu prea avu noroc. La “Xenopets” era închis. L'Etherane, negustorul de animale mici, încerc# s#-i vâre pe gât alt oim hoitar, iar “Ape stranii” nu oferea nimic mai exotic decât piranha, rechini lumino i i calmari-p#ianjen. Kress îi avusese pe to(i: voia ceva nou. C#tre sear#, se pomeni b#tând bulevardul Curcubeului, în c#utare de magazine pe care nu le vizitase niciodat#. Aflat# în plin# zon# a astroportului, strada era în(esat# cu firme de importatori. Marile corpora(ii comerciale aveau vitrine lungi, impresionante, în care artefacte str#ine, rare i costisitoare, erau etalate pe postamente din pâsl# în spatele c#rora draperii întunecate înv#luiau în mister interioarele. Printre marile magazine se înghesuiau pr#v#lioare de vechituri, dughene murdare, expunând tot felul de antichit#(i de pe tot felul de lumi. Kress le încerc# i pe unele i pe celelalte, cu aceea i nemul(umire. Apoi d#du peste o pr#v#lie aparte. Era foarte aproape de port. Kress nu mai fusese niciodat# pe acolo. Magazinul ocupa o cl#dire modest#, cu un singur etaj, încadrat# de un bar euforic i un templu-lupanar al Comunit#(ii Surorilor Secrete. La acest cap#t al bulevardului începeau localurile deocheate. Pr#v#lia era ceva cu totul ie it din comun. S#rea în ochi. Vitrina era înv#luit# în cea(#; când vag ro ie, când cenu ie aidoma ce(ii adev#rate, când sclipitoare i aurie. Cea(a se unduia i se învolbura i lumina difuz din#untru. În vitrin#, Kress întrez#ri exponate – ma ini, obiecte de art#, lucruri pe care nu le putea recunoa te – dar nu apuc# s# le vad# bine pe nici unele. Aburul plutea senzual în jurul lor, dezv#luind mai întâi o frântur# din ceva, apoi altceva, apoi ascunzând totul. Iritant. În timp ce privea, cea(a începu s# formeze litere. Câte-un cuvânt, o dat#. Kress st#tu i citi. WO. &I. SHADE. IMPORTATORI. ARTEFACTE. ART). FORME. DE. VIA+). &I. ALTELE. Literele pierir#. În negur#, Kress z#ri ceva care se mi ca. Asta-i fu suficient; asta, i „formele de via(#” din reclam#. Î i azvârli peste um#r capa de promenad# i intr# în pr#v#lie.

-1-

În#untru, Kress se sim(i dezorientat. Interiorul p#rea vast, mult mai spa(ios decât ar fi l#sat s# se cread# fa(ada relativ umil#. Înc#perea era slab luminat#, t#cut#. Tavanul întruchipa un peisaj stelar, cu nebuloase spirale; era foarte negru i veridic, foarte frumos. Tejghelele, toate, str#luceau expuse. Pasajele dintre ele erau a ternute cu cea(#. Pe alocuri pâcla se ridica pân# la genunchi, r#sucindu-se în jurul picioarelor la fiecare pas. – V# pot ajuta cu ceva? Femeia p#rea s# fi r#s#rit din cea(#, înalt#, slab#, palid#, purta o salopet# simpl#, de culoare gri i o bonet# mic#, bizar#, prins# în cre tetul capului. – E ti Wo sau Shade? întreb# Kress. Ori e ti vânz#toare? – Jala Wo, la dispozi(ia dumneavoastr#, se prezent# femeia. Shade nu serve te clien(ii. Vânz#tori nu exist#. – Ave(i un magazin destul de mare, spuse Kress. Ciudat c# n-am auzit înc# niciodat# de voi. – Aici, pe Baldur, magazinul nostru abia s-a deschis. Avem îns# reprezentan(e pe multe alte lumi. Cu ce v# pot servi? Art#, cumva? P#re(i colec(ionar. Avem câteva cristaluri de Nor T'alush, excep(ionale. – Nu. Am toate sculpturile în cristal care m# intereseaz#. Am venit pentru un animal. – O form# de via(a? – Da. – De pe o alt# lume? – Bineîn(eles. – Avem un mim. De pe Cella. Un simian foarte inteligent. Nu numai c# va înv#(a s# vorbeasc#, dar pân# la urm# v# va imita vocea, inflec(iunile, gesturile, ba chiar i expresiile fe(ei. – Nostim, zise Kress. &i banal. Nu m# intereseaz#, Wo. Eu vreau ceva exotic. Neobi nuit. &i nenostim. Detest animalele nostime. În momentul de fa(# am un m#celar. Importat de pe Cotho, cu destul# cheltuial#. Din când în când îl hr#nesc cu câte-o por(ie de pisoi proasp#t f#ta(i. Asta-mi inspir# mie animalele nostime. Sper c# m-am f#cut în(eles, da? Wo arbor# un surâs enigmatic. – A(i avut vreodat# un animal care s# v# adore? întreb#. Kress zâmbi. – Oh, de câte ori! Dar nu pretind s# fiu adorat, Wo. Doar amuzat. – M-a(i în(eles gre it, spuse Wo, cu acela i surâs ciudat. M# refeream la adora(ie în sensul idolatriz#rii, al vener#rii propriu-zise. – Ce vrei s# spui? – Cred c# am exact ce v# intereseaz#. Veni(i dup# mine. Îl conduse pe Kress printre tejghelele radiante, de-a lungul unul pasaj cufundat în cea(#, sub falsul cer înstelat. Traversar# un zid de pâcl#, p#trunser# într-un alt sector al magazinului i se oprir# în fa(a unui bazin mare, acoperit cu plastic. Un acvariu, gândi Kress. Wo îi f#cu un semn s# se apropie. Îi d#du ascultare i v#zu c# se în elase. Era un terariu. În interior, pe o suprafa(# de vreo doi metri p#tra(i, se afla un de ert în miniatur#. Nisip g#lbui, b#tând în ro cat sub o lumin# ro iatic#. Roci: bazalt, cuar(, granit. În fiecare col( al bazinului se în#l(a un castel. Kress clipi, privi mai atent i se corect#: de fapt, se în#l(au numai trei castele. Al patrulea st#tea într-o rân# – surpat, ruinat. Celelalte trei erau grosolane dar intacte, durate din piatr# i nisip. Pe parapetele lor i pe sub porticurile rotunjite mi unau creaturi m#runte. Kress î i lipi fa(a de peretele din plastic. – Insecte? întreb#. – Nu, r#spunse Wo. O form# de via(# mult mai complex#. &i mai inteligent#. Fiin(e cu un grad de iste(ime considerabil superior celui al m#celarului dumneavoastr#. Li se spune regi de nisip.
-2-

De fapt. Nu pierde(i din vedere faptul c# to(i mobilii de aceea i culoare împ#rt# esc o singur# minte. îl îndemn# Wo. castelul s#u s-a pr#bu it. (Îl lu# pe Kress de bra(. te rog.) Observa(i culoarea acestora. Wo zâmbi. – Insectele nu venereaz#. v# rog. ca s# zic a a. Kreso o cercet#. cu ase ochi mici. Pe castele. i-l conduse pân# la castelul urm#tor. Kress privi din nou. De castel. Mobilii sunt (#rani i r#zboinici. sunt mereu prin preajm#. Pe zidul celui mai înalt turn era sculptat un chip. Erau altfel. denumirea de regi de nisip e oarecum improprie. – Nu e insect#. – Poftim? Wo zâmbi i ar#t# spre castel. cu tiv ro u..– Insecte. Kress se uit#. continua s# arate ca o insect#. retr#gându-se de lâng# bazin. Dup# cum pute(i observa. ceru Kress. Regii de nisip au un rudimentar sim( psionic. cam cât pumnul de mare. -3- . Una din ele râcâia lâng# peretele bazinului. Un sistem complicat de mandibule cl#mp#nea vizibil. în bazin nu sunt decât trei organisme. zici? Interesant. Chipul zeului. atât la construc(ii cât i în r#zboaie. Aici. Adic# eu îi spun burt#. Negrii se înmul(iser# peste m#sur# i atunci ceilal(i i-au unit for(ele ca s#-l nimiceasc#. – Spirit de stup. dar culoarea predominant# era portocaliul aprins al plato ei care acoperea corpul. – Cum lucreaz#? – Membrele anterioare au i rol de mâini. mandibulele. Au ceea ce se nume te spirit de stup. Viet#(ile astea-s prea mici ca s# posede altceva decât un creier foarte rudimentar. nu încerca s# m# îmbrobode ti vorbindu-mi despre inteligen(#. – Inteligen(a lor este colectiv#. Ar#t# spre creaturile care forfoteau pe castelul cel mai apropiat.) &i. Sunt prev#zute chiar cu un fel de degete: trei tentacule mici i flexibile. Kress nu se l#s# convins. imobil#. e pe toate castelele. De fapt. (Se încrunt# iar# i. chipul Jalei Wo era senin i pa nic. în cazul de fa(#. Încheie chiar armisti(ii i alian(e.. i foarte veridic. – Mai d#-mi am#nunte. – Am proiectat în bazin o hologram# cu chipul meu. dispu i de jur împrejurul trupului. Antenele. Kress admir# m#iestria reproducerii. – Observa(i. Cam cât o unghie de lung#. Kress f#cu ochii mari. regii de nisip aveau plato a de un ro u intens. Îi hr#nesc. Femel#. Un joc de cuvinte. Regii de nisip colaboreaz# excelent. spuse Wo. Kress î i arunc# privirea pe partea cealalt# a bazinului. – Hmmm. Dar i insectele poart# r#zboaie. Exoscheletul chitinos este lep#dat când regele de nisip cre te. Într-un bazin de dimensiunile acestuia nu va cre te.i ornamenta construc(iile. men(inând-o câteva zile. – Poart# r#zboaie. decret# Kress. repet# Kress. se r#zboiesc. O alian(# a distrus al patrulea castel din bazin. (Se încrunt#. în timp ce dou# antene fine i lungi descriau traiectorii în aer. – Amuzant. mandibulele. Nu-mi pas# cât sunt de complexe. culorile. nu-i decât un furnicar supradimensionat. Locuitorii celui de-al treilea castel viu erau albicio i. Era adev#rat. – E o insect#. Era chipul Jalei Wo. Kress se întoarse spre bazin. ochii i picioarele erau galbene. Pentru el. antenele. spuse Wo. – Burta tr#ie te în castel.) Totu i. ochii i picioarele erau negre ca funinginea. Al patrulea a murit. Un fel de telepatie de proximitate. Dac cre te. i se adres# Wo. desigur. – A a cum v-am spus. Uita(i-v# bine. cu ase picioare. Îl recunoscu. M# simt i m# idolatrizeaz# folosind chipul meu pentru a. – R#zboaie? Hmmm. – Cum. dac# vre(i: fiin(a este i pântece de mam# i stomac. M# a teptam la ceva mai deosebit. insist# calm# Wo.

Femeia se înclin# i plec#. î i adapteaz# cre terea la spa(iul vital disponibil. cur#(ar# perfect interiorul rezervorului i-l umplur# pe trei sferturi cu nisip i roci. Mutar# bazinul în care se aflaser# piranha i. – Dar chipul? Când îmi vor sculpta chipul? – Proiecta(i holograma peste vreo lun#. încuviin(# Wo. Stomacurile lor nu suport# nimic altceva. Terminar# treaba într-o singur# zi. câte una în fiecare col( al bazinului. – Se-n(elege. v# rog s# lua(i leg#tura cu noi. Luat în ansamblu. pentru a condensa exact cantitatea corect# de umiditate din aer. spuse Wo. Bazinul în care-mi (ineam eu piranha e de dou# ori mai mare ca #sta i e liber. plin# de zbârcituri printre care se iveau protuberan(e în form# de spini i coarne. unul dintre instalatorii cu patru bra(e intr# în bazin i s#p# gropi adânci în cele patru col(uri. Apoi instalar# un sistem special de iluminat. – Interiorul s# fie uscat. dup# ce aceasta a prelucrat-o câteva zile. Burta. &i ave(i r#bdare. cu regi de nisip în stare latent# i o echip# de montatori. burta m#nânc# orice. Wo d#du din umeri. – Fiecare burt# m#nânc# mobili apar(inând celorlalte castele. Începur# s# se tocmeasc# pentru pre(. prev#zut cu un mecanism pentru introducerea hranei. dar nu prea uscat. – Hmmm. cât i proiectarea de imagini holografice în bazin. – În felul acesta ve(i putea da de mâncare regilor de nisip f#r# a fi nevoit s# ridica(i capacul bazinului. De n-ar fi atât de mici. Nu risca(i ca vreun mobil s# scape afar#.. Jala Wo descinse la conacul lui Simon Kress.conduc#torul propriu-zis e o regin#. Wo le d#dea indica(ii într-o limb# melodioas# pe care Kress n-o mai auzise niciodat#. se gr#bi Kress s# adauge. Resturile de la mas# sunt o hran# excelent# i îndestul#toare. Nu erau prea ar#toase. fire te. vreau patru castele intacte. – Wo i Shade v# stau la dispozi(ie pentru instalare. Aveau pielea groas# i t#b#cit#. Trei zile mai târziu. Pl#cerea este de partea noastr#. O cap#t# de la burt#. bulbuca(i. Au nevoie s# prind# puteri pân# se maturizeaz# deplin. -4- . sp#to i. Deasupra montar# un capac solid din plastic. Capacul era echipat i cu aparate de control al microclimatului. fiecare castel este o singur# creatur# hermafrodit#.. În privin(a asta n-o s# v# coste nimic. Dac# i-a muta pe cei de aici într-un bazin mai mare. Ar putea fi cur#(at.. – Dar hran# vie? se interes# Kress. Ace ti regi de nisip sunt mici fiindc# bazinul în care tr#iesc este mic. Apoi un altul îi d#du bur(ile aflate în stare latent#. În mai pu(in de-o s#pt#mân#. Dup# socoteala mea. sco(ându-le una dup# alta din containerele crionice în care fuseser# transportate. în mijlocul spa(iosului s#u salon. – C#ldura va trezi bur(ile din starea latent#. cam peste trei s#pt#mâni ve(i avea în bazin i castelele. cu patru bra(e i ochi compu i. Cu o gur#.. recomand# Wo. Lui Kress i se p#ru c# sem#nau cu ni te h#lci b#l(ate de came crud#. astfel încât dac# burta moare. Dar erau muncitori vânjo i i îndemânatici. Ave(i grij# s# le da(i suficient# mâncare. menit s# asigure atât palida lumin# ro ie pe care o agreau regii de nisip. mobilii vor începe s# ias# din ou# i vor r#zbate la suprafa(#. Extrabaldurianul le îngrop#. umplut cu nisip. Dup# toate aparen(ele. – Ai dumneavoastr# pot fi mai mari. hran# predigerat# ob(inut# în interiorul castelului. În cele din urm#. Ajutoarele lui Wo erau extrabaldurieni deosebi(i de to(i cei cu care era familiarizat Kress. mor foarte repede i ei. bipezi îndesa(i. Dar i aceast# analogie p#c#tuie te. aranjar# de o parte i de cealalt# canapele pentru o vedere mai bun#. – Cu ce se hr#nesc? – Mobilii m#nânc# past#. Wo i Shade r#mân la dispozi(ia dumneavoastr#. Dac# dori(i s# întreba(i ceva. – Nu tiu ce s# zic. pe jum#tate alterat#. ar începe s# creasc#. – Bineîn(eles. m#rturisi Kress. Dup# aceea muncitorii închiser# capacul i se preg#tir# de plecare. explic# Wo.

Fiecare grup de culoare era extrem de organizat. dar hot#rî s# le dea timp. lui Kress i se p#ru c# z#re te mi c#ri în nisip – ca ni te vagi fr#mânt#ri subterane. V#rs# în bazin un castron cu resturi de mâncare pe jum#tate stricate. a ezat pe canapea. -5- . Era fascinant. cu c#rare peo parte. Când arunc# mâncare în bazin. Dar regii de nisip tot nu se r#zboiau. În ziua a patra. unde al(i mobili îngr#m#deau nisip cu mandibulele i cu tentaculele. legate de afaceri. Kress începu s# m#nânce în salon. În cele din urm#. dar impresia lui Kress era c# viet#(ile cre teau cu repeziciune. ca s# poat# privi în voie. observând. noile materiale fuseser# încorporate în zidurile castelelor. Dup# o or#. a doua zi.i aprinse un be(iga euforic. urmat de fort#re(ele ro ie i alb#. La dou# zile dup# ce resturile de la mas# contenir# s# cad# din cerul de ertului lor. Curând dup# aceea. ceilal(i regi de nisip se apucaser# deja s# care pietricele i s# ridice fortifica(ii. Întreaga activitate era dedicat# cultului. La vremea aceea. încet# s#-i mai hr#neasc#. Portocaliii se l#sau a tepta(i. Portocaliul disp#ru definitiv. izbucnirea primului r#zboi. gura mare. dup# ultima mod#. Ochii alba tri sc#p#rau. Kress se felicit# pentru geniul de care d#duse dovad#. se repezir# la ele i începur# s# târasc# buc#(ele spre col(urile respective.Kress se întoarse cu pa i molcomi la bazin i. avea zâmbetul lui sarcastic. dintr-un moment într-altul. Mobilii le sim(ir# imediat. Fur# îns# covâr i(i de num#rul mobililor negri care ie ir# puhoi din adâncuri. ro ii i negri. Înc# tot nu se r#zboiau. În ziua a cincea v#zu primul mobil. Kress cump#rase o pereche de ochelari cu lupe. Dup# asta. Kress începu s# se enerveze. astfel încât privirea sa poposea asupra tuturor celor patru castele. în egal # m#sur#. Castelul negru fu terminat cel dintâi. smulgându-i mandibulele. sprâncenele erau sub(iri i sofisticate. castelele se f#ceau tot mai înalte i mai falnice. r#zboaiele încetar#. Nu se înc#ierar#. dar avu o idee. un alb singuratic. albi. De ertul era nemi cat i pustiu. Castelele prinser# s# se înal(e pe la mijlocul celei de-a doua s#pt#mâni. apoi îl traser# pe sub bolta întunecat# a por(ii castelului lor în miniatur#. regii de nisip se apucar# de lucru. mai bine de patruzeci de mobili portocalii traversar# în mar nisipul i atacar# col(ul negrilor. antenele i picioarele. Deocamdat# nu aveau decât jum#tate din m#rimea celor pe care-i v#zuse la Wo i Shade. Se plimba de jur împrejurul pere(ilor înal(i din plastic. Kress g#si c# holograma era foarte reu it#. Când b#t#lia lu# sfâr it. La aproape o lun# din ziua în care Jala Wo îi adusese regii de nisip. Kress fu pu(in dezam#git. v#rs# împreun# cu hrana ni te fragmente de obsidian i cioburi mici de sticl# colorat#. Kress conect# proiectorul holografic i chipul s#u se materializ# în bazin. Castelele erau întrucâtva mai simplu(e decât i-ar fi pl#cut lui. pentru dobândirea ei. Temporar. Chipul lui Kress se ivi pe zidurile castelelor. Fu dezam#git. obrajii plini. Chipul se rotea încet. Mai întâi îl schilodir#. Zilele treceau. Începu s# bat# ner#bd#tor cu degetele în capacul de plastic i se încrunt#. Încântat. p#rul sur era piept#nat îngrijit. ca s#-i priveasc# la lucru în orice punct al bazinului se aflau. iar Kress nu mai p#r#sea bazinul decât pentru necesit#(ile fire ti i pentru a r#spunde apelurilor critice. A tepta. agresorii fuseser# m#cel#ri(i. În ziua a asea num#r# vreo duzin#. Câteva ore mai târziu. portocaliii fur# ultimii. patru mobili negri înconjurar# un portocaliu i-l târâr# spre burta lor. de la un col( la altul. Batalioane disciplinate de mobili târau buc#(i mari de gresie i de granit în col(urile lor. Albii câ tigar# deta at. Ca de obicei. Kress îi hr#nea cu d#rnicie. se isc# îndat# o b#t#lie în trei col(uri. Mor(ii i muribunzii fur# c#ra(i s# hr#neasc# burta neagr#. urm# r#zboi dup# r#zboi. Portocalii î i f#cur# apari(ia în ziua a opta. în timp ce imaginea sa str#lucea pe cerul lumii lor. În ziua urm#toare.

importatori. (inându-i nemânca(i dou# zile.La început.i împodobeau castelele cu chipul lui? – Pentru c# de la mine vin toate lucrurile binecuvântate. într-un castron mare. toat# lumea. îi spuse Cath m’Lane. începu s# întocmeasc# lista invita(ilor. în vreme ce chipul f#urit de negri – de i virtual acela i. Imaginea pe care o sculptaser# era grosolan# i caricatural#. în sfâr it. urmat# de actualul ei amant i de un cor de râsete. Fredonând radios. dar n-avu ce le face. acaparar# mai toat# mâncarea. Dup# ce to(i regii de nisip î i terminar# icoanele. Credeam c# între timp te-ai schimbat. Ceilal(i invita(i îl potopir# cu întreb#rile. Ro ii erau cei mai inventivi. supralicit# când îi dict# mesajul. De ce. le r#spunse gesticulând reveren(ios c#tre Jala Wo. dar nu-s mare lucru. resturile de mâncare din farfurii. le spuse el. Nici o grij#. câteva foste amante i o gr#mad# de rivali în afaceri i-n societate. Kress începu s# deslu easc# deosebiri subtile de tehnic# i de execu(ie. Vreau s# v# fac cuno tin(# cu noii mei favori(i. Nu particip# la reuniuni mondene. pân# ce sentimentalismul ei dulceag ajunsese pe punctul de a-l scoate din min(i. Ce. începu s# vorbeasc# despre alte insecte sociale i r#zboaiele pe care te purtau. ad#ug# ea. î i conduse oaspe(ii în salon. nu tia(i asta? Se vor mai bate? – Fire te. – Kress. folosiser# paiete minuscule de ardezie pentru a reda p#rul lui argintiu. Ro ii i albii. dar pe m#sur# ce lucrul continua i el studia reproducerile. Îi înfometase anume. Luând castronul cu el. regii de nisip dezl#n(uir# o b#t#lie furibund# pentru f#râmituri. Conta pe asta.) S# nu m# mai chemi niciodat# în casa asta. De unde avea regii de nisip? voiau s# tie. Dar nu ast#-sear#. aduna(i în jurul bazinului. iar castelul lor ar#ta jalnic în compara(ie cu celelalte. le produse un oc apucându-se s# adune personal. Kress invit# treizeci de persoane. care stabiliser# de curând o alian(#. Shade nu va putea s# m# înso(easc#. Petrecerea avu un succes nebun. i erau pu i pe b#taie. priveau prin ochelarii speciali pe care Kress avusese grij# s# li-i pun# la dispozi(ie. – De la Wo i Shade. în urm# cu doi ani. Prietenii s#i aveau s# fie impresiona(i. care era xenolog amator.) Am fost o proast# c# m-am întors aici. Ar trebui s# citi(i despre -6- . “Vino cu Shade. conversa(ia începu s# lâncezeasc#. o mân# de prieteni apropia(i care-i împ#rt# eau amuzamentele. Ie i val-vârtej. e ti dezgust#tor. Cât despre mine. (Tr#ise cu el o bucat# de vreme. care st#tuse t#cut# i retras# aproape toat# seara. Jad Rakkis. Simon Kress considera drept e ec o petrecere de-a lui de la care m#car un invitat nu pleca tunând i fulgerând. tr#s#tur# cu tr#s#tur# – avea un aer în(elept i binevoitor. i se p#ru c# toate cele patru imagini erau identice. De regul#. La încheierea ostilit#(ilor. Kress se sup#r# de-a binelea pe ei. – Regii de nisip sunt amuzan(i. Kress le comand# o mas# somptuoas#. În r#zboaie nu le mersese prea bine. Sub imboldul momentului. regii de nisip portocalii fur# ultimii i cei din urm#. O s# mai fie petreceri.i puteau permite s#-i ignore apelul. i se p#rea c# aveau de gând s-o lase a a. ad#ug# pe list# numele Jalei Wo. care nu. Ca întotdeauna. În timp ce musafirii. abia a tept s# v#d ce mai fac regii dumneavoastr# de nisip. Simon. (Nu-l iertase niciodat# pentru ziua în care m#celarul lui devorase o potaie excesiv de “nostim#” la care ea (inea ca la ochii din cap. Se gândi c# ar putea chiar s# le ofere spectacolul unui r#zboi. c# vrei s#-(i ceri scuze. dac#-(i face pl#cere”. Faptul c# Wo accept# invita(ia îl surprinse într-o oarecare m#sur#. Idolul alb i se p#ru tân#r i mali(ios.i spusese c# sosise momentul s# organizeze o petrecere. Regii de nisip r#spunser# tuturor a tept#rilor sale. &i când. – Haide(i. – Din p#cate. &tia c# unii dintre ei aveau s# fie indigna(i i chiar ofensa(i de regii lui de nisip. Kress num#r# aproape aizeci de mobili mor(i. Când încetar# s# mai lucreze la chip. Kress deconect# holograful i. iar cei mai mul(i dintre invita(i erau ame(i(i de vin i de be(iga e euforice.

încuviin(# Kress. i câ(iva dintre prefera(ii s#i se întrunir# s#pt#mânal pentru a participa la ceea ce lui îi pl#cea s# numeasc# “jocuri strategice”. Acum. În definitiv. când avea insomnie. eu sunt st#pânul i zeul lor. Dar era o schimbare abia perceptibil#. Ceilal(i îns# se descurcau bini or. – Scuza(i-m#. dar îmi permite(i s# v# întreb dac# da(i suficient# mâncare regilor dumneavoastr# de nisip? Kress d#du din umeri. – Regii de nisip nu sunt insecte. Dar în pragul u ii. cu privire la reguli i anse. Kress îi adres# un zâmbet i ridic# din umeri. în mod vizibil.. s# fac# pariuri. – N-are nici un rost s#-i înfometa(i. Kress puse impresia pe seama autosugestiei i hot#rî s# n-o invite pe Jala Wo la vreo alt# serat#. i aici eu singur hot#r#sc ce-i degradant. – În cazul acesta nu-mi mai r#mâne decât s# v# spun noapte bun#. Chipurile sale erau la locul lor. îl (intui cu o ultim# privire dezaprobatoare. Privi(i-v# chipurile. O s# discut problema cu Shade. dac era o schimbare. ca i înainte. dar tot mai g#sea pl#cere în a asista. era greu de deslu it. în timp ce. Un r#zboi permanent. musafirii începur# s#. domnule Kress. care devenir#. nedumerit. Malada Blane propuse ca la urm#toarea petrecere. provocat de foame. când vor asista la un alt r#zboi. În f#c# ochelarii cu lupe i-i puse pe ochi. – Ce s#-i faci. – Am remarcat asta. I se p#ru totu i c# expresia imaginilor sale era vag schimbat#. Chiar i a a. Kress petrecea mai pu(in timp în preajma bazinului i mai mult pentru a se ocupa de afaceri i de via(a monden#. Î i men(inea combatan(ii în form#. c# zâmbetul lui era pu(in strâmb. Privi(i-v# chipurile. spuse Wo. Kress. zise Wo. rând pe rând. îi spuse Kress când r#maser# singuri.i ia r#mas bun. – Nu. replic# Wo. unde singura lumin# era lic#rul ro u al de ertului în -7- . rosti Wo. A a le st# în fire i ve(i putea asista la conflicte de o subtilitate i complexitate admirabile. Kress se ducea cu o sticl# de vin în salonul cufundat în semiobscuritate. de pild#. Cu excep(ia portocaliilor. Jala Wo plec# ultima. Numai c#. Wo. Uneori. Am corectat situa(ia. Am hr#nit regii de nisip a a cum m-ai sf#tuit i nu s-au luptat. – Da. printr-un regim situat la limita înfomet#rii. Sunt deja mai mari decât ai mei. – Asta nu-i treaba dumitale. Urm# o discu(ie animat#. Procedeul avu urm#ri grave pentru portocalii. declar# Kress. dou#. Pân# la urm#. conferind o not# de r#utate. Din cauza asta au avut de suferit. r#spunse cu resemnare Wo. Kress se întoarse la bazin i contempl# îndelung castelele. De ce s# le a tept mobilurile? Nu se r#zboiau cât voiam eu. iar castelul lor e cam ponosit. cineva trebuie s# piar#.furnicile-solda(i de pe Terra. i nici a lui. se pare c# regii mei de nisip au succes. – Mai postesc i ei din când în când.i îmbr#ca pelerina. îl preveni ea. se împotrivi Kress. – În(eleg. este ceva primitiv i degradant. Portocaliii au ap#rut cu întârziere i au întârziat i cu organizarea. Dup# plecarea ei. În cursul urm#toarelor luni. – Trebuie s# ave(i r#bdare. noaptea. Simon Kress r#spunse Jalei Wo: – Te afli în casa mea. Ideea entuziasma pe toat# lumea. se r#sti Kress. încât Kress începu s# se întrebe dac# nu cumva burta lor decedase. Wo se încrunt#. L#sa(i-i s# se r#zboiasc# la timpul lor. – Ei. Par mai pu(in numero i. dar Jad se lansase în argumente i ei nu-i d#du nimeni nici cea mai mic# aten(ie. când fascina(ia pe care o exercitaser# ini(ial asupra lui regii de nisip se atenuase.. la câte-un r#zboi. mai pipernici(i. Le stimuleaz# ferocitatea. din motivele lor. Dezbaterile durar# aproape o or#. interveni pe nea teptate Jala Wo. În cele din urm#. împreun# cu o mân# de prieteni. – Arat# bine.

Simon. dac# voiau s# ob(in# câteva f#râmituri. nu.i va da duhul. m#car s# vad# bine spectacolul. M# rog. Kress examina insecta din interiorul închisorii de plastic. Mobilii ro ii afla(i în preajm# formar# dou# falange i pornir# în mar spre p#ianjen. Aproape întotdeauna avea loc câte-o b#t#lie pe undeva. &i b#t#lia se dezl#n(ui. i. P#ianjenul de nisip cathadayan se hr#ne te în mod obi nuit cu viet#(i de subsol care se aciuiesc prin v#g#uni i crevase. Dar nu figurau nic#ieri. Simon? Vreau s#-mi recâ tig banii. mi cându. s# fie nevoi(i a-i ataca pe albi în perimetrul propriei lor fort#re(e. De obicei li se extrag pungile cu venin. Inten(iona s# ia leg#tura cu Wo i s-o întrebe pe ea. oricum.. dar când venea momentul s#. rosti iritat i se duse s#. care deveniser# colonia cea mai puternic# i mai numeroas#. Regii de nisip vor cople i cu num#rul lor scârbo enia asta a ta. P#ianjenul ateriz# u or pe o dun# miniatural# din fa(a castelului ro u i pre( de-o clip# r#mase dezorientat. Kress câ tig# o mul(ime de bani mizând pe albi. – Un p#ianjen de nisip. cu cel mai falnic castel din bazin. Într-una din zile. Pe tot cuprinsul castelului încetase orice activitate. ca de obicei. replic# surâz#tor Rakkis. Pariez o mie de standarzi: p#ianjenul de nisip contra regilor de nisip. sus(inând c#-i studiase i le analizase obiceiurile în perioada care urmase primei petreceri. Jad Rakkis î i f#cu apari(ia la jocurile strategice. Dealtfel. iar Malada Blane îi d#du cutia. St#tea ore întregi. În#untru se afla un fel de p#ianjen acoperit cu peri ori aurii. chipul lui Simon Kress privea impasibil. Regii lui de nisip crescuser# mult – se f#cuser# de dou# ori mai mari decât al lui Wo. conectându. Se strânser# cu to(ii în jurul bazinului.i terminalul la bibliotec#. Kress se încrunt#. pentru a str#jui intrarea spre camera subteran# în care tr#ia burta. cu o cutie de plastic sub bra(. r#spunse el. zvâcnind amenin(#tor din picioare. La b#t#liile s#pt#mânale se apucaser# s# parieze. Micii mobili stacojii st#teau nemi ca(i. De pe turnul de deasupra. Brusc. P#ianjenul era prea mare pentru a fi introdus în mod convenabil prin dispozitivul pentru mâncare. e ti un fraier. Doi dintre cei de fa(# îl ajutar# pe Rakkis s# salte u or capacul bazinului. Rakkis scutur# insecta afar#. Întrun moment de trândav# curiozitate încercase i el s# studieze pu(in regii de nisip. Rakkis pierdea mult la regii de nisip. dup# o lun# în care pierderile sale se ridicaser# la peste o mie de standarzi. erau teribil de mul(i. Al(i r#zboinici d#dur# n#val# din interiorul castelului i se în iruir# pe trei rânduri în fa(a por(ii. aruncând o f#râm# de mâncare.i maxilarele. se isc# o activitate febril#. De pe Cathaday. mai importante. În cele din urm#. Încercar#. Dintre dune veneau în goan# cerceta i. îns# îl preocupau alte lucruri. o s# vezi tu.. iar când nu era nici una putea isca lesne prilejul. Kress b#nuia c# preten(iile lui Jad nu erau decât l#ud#ro enie i ifose. E ti dispus. – S-a f#cut. dar #sta-i întreg.i plaseze mizele navea noroc. Regii de nisip z#riser# invadatorul. – D#-i drumul. anun(# Rakkis. a a cum prezisese chiar ea – dar pe lâng# lighioana din cutie nu erau decât ni te pitici. iar ei. începu s# avanseze c#tre umbra promi(#toare a por(ii. aproape în fiecare s#pt#mân#. Se considera specialist în materie. L-am cump#rat azi dup# amiaz# de la t'Etherane.i mai toarne în pahar.. Simon Kress lu# ochelarii i i-i trase pe cap. pentru a afla de pe ce lume erau originare viet#(ile sale.. haide. Va p#trunde direct în castele i va mânca bur(ile. P#ianjenul era veninos. În schimb. &i-apoi. pân#. i problema îi sc#pa mereu din vedere. Dac# avea s# piard# o mie de standarzi.miniatur#. în ultima vreme. – Fraier e ti tu. -8- . P#ianjenul se urni. ridic# pu(in col(ul capacului i arunc# mâncarea în apropierea castelului alb – în loc s#-i dea drumul. privind cu aten(ie. r#zboaiele regilor de nisip începuser# s# devin# plictisitoare. a a cum sugerase Malada Blane. Jad. La asta nu se gândise. chema(i la lupt#. – Haide. în hohotele de râs ale celorlal(i. îl îndemn# Rakkis. pe câmpul de b#t#lie central – astfel încât ceilal(i regi de nisip. bând i privind de unul singur. Albii se ap#rar# admirabil. Kress câ tig# de la Jad Rakkis o sut# de standarzi.

Era alb ca varul. invitând-o s#-l viziteze. pe care-i l#sau sfârteca(i i (epeni. iar p#ianjenul nu se oprea. Echipe de mobili astupau por(ile cu nisip i pietre. îl încuno tin(# ea. S#pt#mâna urm#toare. Picioarele sale doborau mobili într-o parte i-n alta. Cam tot pe atunci. Rakkis privi i înjur#. pro ti. Kress nu r#spunse. dedesubt. îi spuse. – Prive te. luptând cu disperare. am impresia c# nu prea mai tii cine pe cine a mâncat. A teptau s# vad# ce va ie i din castel. St#teau perfect nemi cate. argintii. apoi î i rec#p#t# st#pânirea de sine i deveni glacial#. Malada Blane chicoti înfundat. perfect aliniate. când o femeie m#runt# i îndesat# se prezent# la u a lui i-i vârî sub nas o br#(ar# cu insigna poli(iei. &irurile de mobili se închiser# ca un cle te. Jad. &i cred c# eu o s# fiu aceea. p#ianjenul reu i totu i s# se târâie în umbra por(ii i disp#ru. Kress o întâlni din nou pe Cath m’Lane. f#cu Kress. începur# s# mu te i s# trag#. n-avea s# p#trund# cu una cu dou# în celelalte fort#re(e. iar zbaterile i izbiturile ei distruser# aproape în întregime castelul. când pe nisipul din jur nu mai erau decât mobili ro ii mor(i. – Trebuia s-aduc patru p#ianjeni. Z#rise mi care în umbr#. A tepta. Acum îns#. c#(#rându-se în spinarea invadatorului. Decât peste o s#pt#mân#. Un mobil ajunse la unul din ochi i-l smulse cu tentaculele-i sub(iri i galbene. – Jad. O for(# aliat# alc#tuit# din portocalii i negri le sparse forma(ia. Dar pro ti. Jad Rakkis emise un oftat din r#runchi. spuse Idi Noreddian. Pas#rea mânc# peste treizeci de mobili albi. coment# cineva. Invizibil sub gr#mada de regi de nisip. când castelul se lini tise. P# i drept în mijlocul triplei linii defensive din fa(a castelului. pe poart# începur# s# se reverse mobili ro ii. – Minunat. Se opri pentru o clip# la masa ei i-i povesti despre jocurile strategice. Dar regii de nisip erau mici i nevenino i. Pe urm# Rakkis î i încerc# norocul cu o pas#re mare. neagr#.Regii de nisip din linia de atac n#p#dir# p#ianjenul. i-(i m#nânc# afurisita de burt#. îi împr# tie i-i m#cel#ri. tr#gându-l de bra( pe Kress. aterizând pe mormanul ce colc#ia i se zvârcolea. Regii de nisip le f#cur# de petrecanie f#r# nici o b#taie de cap. Simon Kress zâmbi. Dup# asta. Maxilarele sale mustind de venin g#seau al(ii. Kress ridic# din umeri. savur# o mas# îmbel ugat# i nu se mai gândi la amenin(area ei. Kress. albi i negri. Kress zâmbi i ar#t# cu degetul. Fuseser# cu to(ii atât de absorbi(i de încle tarea din col(. Îl acoperir#. v#zur#. – Un cordon sanitar. peste zece ro ii tr#geau s# moar#. jubil# el. Noi ap#r#tori s#reau de pe metereze. Se r#spândiser# pe tot cuprinsul castelului apucându-se imediat s# repare pagubele pricinuite de p#ianjen. Celelalte armate se dizolvar# i se retraser#. încât nimeni nu remarcase activitatea din restul bazinului. &i. ir dup# ir de regi de nisip portocalii. Rakkis începu s#-i semneze lui Kress poli(e. dar pân# la urm# aripile îi ostenir# i regii de nisip o atacar# în for(# oriunde încerc# s# aterizeze. urm# o cutie cu insecte. Femeia se f#cu ro ie. – Am primit o reclama(ie împotriva dumitale. De(ii un -9- . mârâi Jad Rakkis. Deja. nu prea deosebi(i de regii de nisip. Mandibulele mu car# la picioare i abdomen i r#maser# încle tate. Kress observ# c# o ceat# de regi de nisip retezaser# unul din picioarele agresorului. Dintr-o dat#. într-o sear# în care cina la restaurantul s#u preferat din Asgard. Dac# p#ianjenul supravie(uia totu i celei dintâi înfrunt#ri. – Cineva trebuie s#-(i g#seasc# ac de cojoc. În fa(a castelului ro u r#s#riser# trei armate. gândaci cu plato e puternice. Simon. P#ianjenul meu e acum acolo. Al(i ro ii escaladar# picioarele aurii. arunc#-(i privirea spre celelalte castele. P#ianjenul de nisip continu# s# înainteze. Rakkis aduse patru erpi sub(iri. Oricum. am câ tigat. fiecare în col(ul ei.

Simon Kress împro c# în odaie cu vinul r#mas în pahar. Ca s# nu mai vorbim de problema reclamantei. Avea obrajii buh#i(i i porcini.10 - . Femeia f#cu „n(". d#du câteva telefoane. tiind c# ecologii n-or s# le dea drumul. Abia când Kress ridic# cifra la dou# mii de standarzi se l#s# convins#. bolnav#. Turbat de mânie. Ie i iute din camer# i reveni dup# câteva clipe cu o spad# veche de fier. Probabil c# le-au introdus prin contraband#. Avea un metru lungime i vârful înc# ascu(it. Pe urm# form# num#rul Idiei Noreddian. se în#l(# pe vârfuri i . Lic#rul ro u al terariului d#dea penumbrei o nuan(# sângerie. în senzorium. spasmodic. P#rea incredibil de hain. Fiecare înf#(i a o imagine u or diferit# dar.i inspecteze domeniul. – Un c#(elu ? Ciudat# preferin(# din partea dumitale. Am s#-(i descriu cum trebuie s# arate. în ultim# instan(#. Dar ar#ta altfel. ciopliser# un zeu crud i idiot. îi spuse. – Vreau s# cump#r un c#(el. – Idi. nu-i în regul#. fii bun# i treci pe la mine desear#. tic#lo ilor. Iritat. Apoi. Kress. Dup# ce v#zu regii de nisip. – Acum va trebui s# adaug la acuza(iile împotriva dumitale i tentativa de mituire. replic# el furios. Chipul cioplit era chipul lui. trebuie terse înregistr#ri. Portocaliii renun(aser# la majoritatea detaliilor. de unde le ai? – De la Wo i Shade. Absorbi. La urma urmelor. dar rezultatul r#mânea tot monstruos i primitiv: o gur# de brut# i ochi tâmpi. Voi confisca bazinul i voi cere s# fie distrus. Kress. M# ocup eu de ea. privirea i se opri asupra chipului de pe zid. Un pui. total schimonosit. probabil primejdioase. – Vreau exact un anumit gen de c#(elu . negustorul de animale mici. clipi. se duse în salon. îl preveni ea. iar dumneata po(i s# te-a tep(i i la vreo dou#. Mai întâi îl sun# pe t'Etherane. iar surâsul se preschimbase într-un rânjet hâd. Vreau s# înregistrez o b#t#lie cu regii de nisip. fum# vreo dou# be(iga e euforice i destup# o sticl# de vin. Dar în timp ce examina lucr#rile prin ochelarii cu lupe. femeia cl#tin# din cap. Reconstruc(ia mergea bine. – N-am auzit de ei. lu# o mic# gustare. O bucat# de vreme studie problema..bazin cu insecte periculoase? – Nu-s insecte. cuprins de o profund# încântare fa(# de propria-i persoan#. Am o mul(ime de c#(elu i simpatici. Kress se apropie s#. ce tii dumneata despre creaturile astea? &tii m#car de pe ce lume provin? Au fost certificate de Comitetul ecologic? Ai vreo autoriza (ie pentru ele? Suntem informa(i c# sunt carnivore. Un cadou pentru cineva drag. trase o înghi(itur# zdrav#n# de vin i privi din nou. trei amenzi. cu paharul în mân#. – Nu-i în regul#. Mai suntem informa(i c# sunt semi-inteligente. Luminile erau stinse. N-am s# v# mai dau de mâncare o s#pt#mân#. Kress îi oferi o sut# de standarzi ca s# uite de el i de regii lui de nisip. cu echipamentul t#u holografic. Tres#ri. Kress d#du ocol bazinului pentru a controla celelalte castele. De fapt. Noteaz#-(i undeva. – N-o s# mearg# u or. Poftim în#untru s# te convingi. (Vocea îi deveni strident#. dizgra(ios. zise Kress. Dolofanul comerciant f#cu ochii mari. Simon Kress st#tu treaz vreme îndelungat#. Nu. spuse femeia. s# tii. Iar ob(inerea unei autoriza(ii false de la Comitetul ecologic va cere o gr#mad# de timp. prefera(ii lui. Dac# ne cheam# iar? – Las-o în seama mea. Era curios s# vad# cum se descurcau negrii cu repara(iile la castel. C#(elu ul îl l#sase în ruine. Seara. Se d#du înd#r#t. Col(urile gurii p#reau s# joace în mod straniu. Ro ii îi conferiser# un soi de zâmbet satanic. scrâ ni el printre din(i. Albii. În noaptea în care f#cur# înregistrarea. spuse Kress. toate erau la fel. F#-mi o vizit#. Kress zâmbi. r#spunse Kress. – Îndr#zni(i.. o nou# dram# controversat#.) V#-nv#( eu minte! &tia ce s# fac#. Trebuie m#sluite acte.

Se apropie surâz#tor de bazin i modific# pu(in reglajul dispozitivului de umiditate. castelele de nisip se dizolvau lent în ploaie. Simon. Când adormi pe canapea. brusc îngrozit. se gr#bi s# astupe bazinul i se repezi în baie. Dar în cele din urm# regii de nisip începur# din nou s# se mi te. Kress trase lama afar#. – +ii chiar atât de mult la dr#g#la ii # tia. bomb#ni el. Ceva mai târziu. bolborosi el. Cu o smucitur# a mâinii. Cath lovi din nou cu barosul. tremurând. Îl trezir# lovituri mânioase în u a de la intrare. Se sim(ea ni(el ru inat de spaima pe care i-o tr#sese regele de nisip. dar Kress î i smuci capul i-o mu c# de bra(. Nisipul i piatra se n#ruir# peste mobilii care alergau de colo-colo. Cu pa i împletici(i. doar n-ai. Când îl c#lcase îl auzise plesnind.. scuturându. rase caricatura insolent#. Permanent. De dup# un col( î i f#cu apari(ia m#celarul. hohoti ea. Simon. doborând turnuri i creneluri i ziduri.11 - . De acum înainte. Vreme de-o clip# st#tu s# priveasc#. când sim(i c#-i umbla ceva pe mân#. Se ridic# ame(it. Dar n-avea de gând s# mai ridice capacul bazinului. Auzi un sunet moale. Se ridicar# cl#tinându-se. Totu i. pe care i-o f#cuser# regii de nisip. – Stai.trase în l#turi capacul bazinului. D#du s# pun# capacul la loc i s# treac# la urm#torul castel. Apucând barosul cu ambele mâini. pân# la sânge. Cath se duse direct la bazinul regilor de nisip. În fa(a u ii st#tea Cath m’Lane. i întâmpin# rezisten(#. jignitoare. dar se mi cau. Sunetul loviturii îi r#sun# lui Kress drept în cre tetul capului i-i smulse un geam#t tânguitor. Î(i picur# sânge din gur#. Cath m’Lane avea în mâna stâng# un baros. Îl strivi sub talp# i continu# s# r#suceasc# piciorul mult timp dup# ce tiu c# era mort. Femeia îl scuip# i se n#pusti în salon. gâfâind. Regele de nisip c#zu pe mochet#. s-a terminat. îi veni inspira(ia. reveni în salon.. Apoi potrivi vârful spadei deasupra gurii negre ce ducea spre s#la ul bur(ii i împinse cu toat# puterea. capacul va r#mâne închis. Mul(umit. îl îmbrânci în l#turi i d#du buzna în cas#. Avea fa(a umflat#. Am plâns toat# noaptea. cu capul vuind. Dup# ce-l ispr#vi. Cum (i se pare gustul? . Î i control# tot trupul i st#tu îndelung sub du . Kress decise s#. – Ar trebui s#-(i vezi mutra. rostogolindu-se pe mochet#. Scoase un (ip#t i sc#p# spada. atât cât s#. Kress se arunc# asupra ei în momentul în care femeia î i lua avânt pentru a treia lovitur#. Ar#(i ca unul din animalele tale. Dar plasticul rezist#. Se mi cau anemic. unde te. Încremeni. cu paharul de vin în mân#. Aplecându-se.i violent bra(ul. femeia izbi din r#sputeri în peretele bazinului.. Simon? Atunci n-ai decât s# tr#ie ti cu ei. încet. C#zur# amândoi. – Monstrule. Apoi. Cath sc#p# barosul i încerc# s#l sugrume. Îmbr#c#mintea o b#g# în ap# clocotit#. – Nu. trebuia s#-i pedepseasc# i pe ceilal(i. ro ie i ud# de lacrimi. împunse cu spada castelul alb aflat dedesubt. intrigat de zgomot. R#suci lama. Cath înjur#. lichid.. î i spuse. urmat# de Kress care abia î i târa picioarele. – Cath! r#cni Kress. dup# câteva pahare de vin rece. întrebându-se dac# nu omorâse burta.i poat# vârî bra(ul în col(ul de de ert pe care-l descoperise. se îndrept# spre vestibul. To(i mobilii se cutremurar# i c#zur#. Mahmureala de dup# vin e cea mai p#c#toas# dintre toate. De data aceasta se auzi o pârâitur# i în perete ap#ru un p#ienjeni de linii sub(iri. mi când-o înainte i înapoi.i lubrifieze procesele mintale cu înc# un pahar de vin. – Mai încet. Sunt mahmur. Vârful spadei era umed i lipicios. fii blestemat! Dar s-a terminat. îi spuse ea cu ur#. f#cu el.

de i avea gura plin# de sânge. – N-ai tu curajul #sta. Cristalul cu înregistrarea holografic# a b#t#liei regilor de nisip. atâta tot. problema p#rea ceva mai dificil#.. la vreo cincizeci de kilometri distan(#. Doar cele patru bur(i. Mai r#mâneau regii de nisip. Î i f#cuse griji de poman#. cu siguran(#. în siguran(#. g#sise un restaurant mai retras. î i venise în fire. dar n-avea s# rezolve nimic fr#mântându-se pentru cele întâmplate. Erau mari. abia seara. dup# cadavrul lui Cath. De cum ajunse acas#. Se aplec# s# ridice barosul. o bucat# de carne crud#. Ea îi râse în nas. De asemenea. Cadoul lui îi parvenise. cu ultimele puteri. Cump#r# un costum de protec(ie colant. Cath m’Lane era spintecat#. Kress privi înm#rmurit o coloan# ce lua na tere sub ochii s#i. în c#mara de alimente. Kress se dezmetici i o rupse la fug#. mare cât un cap de om. Îndat# ce termin# cu aeroglisoarele.. d#du peste prima dovad# de noroc. lama de metal p#trunsese adânc în abdomenul femeii.i st#pâni repulsia. Dar odat# ajuns departe. se lini ti el. Fugise drept la aeroglisor i. Kress scoase un urlet i se repezi la ea. Kress se trase înd#r#t i începu s# scânceasc#. Gândul c# acum mi unau prin cas#. scrâ ni el.i luase zborul spre cel mai apropiat ora . ceva cleios i diform. &i pe-asta o putea face.i dea în vileag fapta i s# sus(in# c# fusese un accident? Pu(in probabil. i se c#(#r# pe una din canapele. forfotitor. se îmbr#c# în costum i intr# în cas#. apoi la spad#. . I se f#cu pielea g#in#. în patul i-n hainele lui. Al(ii se luar# dup# ei. extrem de puternic. D#du cu ochii de spada care-i c#zuse din mân# în ajun i se gr#bi s-o în face. Înainte de a lua drumul casei. se apuc# de lucru. zise. n-avea s#-i fie prea greu s#-i extermine. o gr#mad# de pungi cu granule otr#vitoare contra obolanilor i o butelie pulverizatoare con(inând un pesticid ilegal. În clipa aceea. S# nundr#zne ti s# te mai apropii de bazin. – Monstrule. dup# cum prea bine v#zuse. În timp ce perchezi(iona aparatul femeii. care purtau ceva. cump#r# un dispozitiv de remorcare cu anclan are magnetic#.i sublinieze cuvintele. Panoul fisurat se sparse i Cath m’Lane se pr#bu i. Câ(iva se aventurar# s# traverseze mocheta i ie ir# din camer#. Foarte bine: trebuia s# se descotoroseasc# de un cadavru i de un aeroglisor. nisip i noroi.– Ie i afar#. Apoi se r#suci. Cath m’Lane murise ucis# de mâna lui. Ie i afar#. când î i lu# inima-n din(i s# se întoarc#. Nu mai era acolo. la rece. dar nu se îndura înc# s# cad#. însângerat#. se izbi de peretele bazinului. izbuti s# rosteasc#. Coloana se dep#rta încet de bazin. Le va g#si i le va ucide. Ie ind din n#mol.i dea bine seama ce se întâmpl#. Putea s#.. În cazul lor. târziu. moart#. era pe scaunul din fa(#.. aproape bolnav de spaim#. Fapt era c# o înjunghiase.. vânturând arma ca s#. Era dup# amiaz#. Evenimentele din cursul dimine(ii fuseser# însp#imânt#toare. Simon Kress d#du o rait# prin câteva magazine.. Se scutur# i. într-o avalan # de plastic. Spusese c# a plâns toat# noaptea i venise neînso(it#. încetul cu încetul. isterice. Un p#trat viu. Ceea ce era probabil. voiam doar s#. d#duse pe gât câteva c#ni de cafea i dou# tablete contra mahmurelii. mâncase un mic dejun copios i. Masa inform# pulsa. o mul(ime de regi de nisip se rev#rsau pe podeaua salonului. târziu. repet#. Nu-i r#mânea decât s# tearg# toate urmele i s# spere c# fosta lui amant# nu spusese nim#nui unde plecase de diminea(#. Kress începu s# scoat# (ipete scurte. Nu înc#pea îndoial# c# între timp sc#paser# cu to(ii. de regi de nisip. pe care-l f#cuse Idi Noreddian. Pân# s#. cu spada în ea i. Mai întâi ata # aeroglisorul lui Cath de al s#u. Se târau peste cadavrul lui Cath. Nu era nevoie s# omoare fiecare mobil.12 - . Mai comand# cafea i cânt#ri situa(ia. De fapt. metodic. Cath m’Lane se uit# n#uc# la el. oribil. ba îi mai i spusese poli(istei #leia s-o lase în seama lui. – N-am vrut. care avea s#-l acopere din cap pân#-n picioare.

Mai ales pentru una de dimensiunile tale. cu aeroglisorul lui Cath la remorc#. nici vreo urm# a regilor de nisip. d#du de corpul lui Cath m’Lane. Albii. Simon Kress dormi îmbr#cat în costumul colant. Hot#rî s# încerce mai târziu. s#tui. cu membrele r#sucite. în definitiv. odaie dup# odaie.. ca i când s-ar fi rostogolit pe trepte. vorbi cu glas tare. mâncate de potopul pe care îl ab#tuse asupra lor mânia lui Kress. pentru ce exist# zei? Urc# sc#rile..i petrece noaptea acolo. Regii de nisip – sute de mobili ce se mi car# ca unul singur – abandonar# imediat cadavrul i formar# o linie de b#taie. încântat de propriu-i spirit. A doua zi diminea(# termin# de cur#(at în salon. prins# de bretelele petrecute peste umeri. nu-i fu prea greu. t#ie contactul magnetic i privi vehiculul disp#rând în lava de dedesubt. Avusese i-n alte rânduri probleme cu obolanii. Nu. Stai ni(el. Pe ro ii îi g#si în fundul piscinei pe care o l#sase de mult# vreme în p#r#sire i care se umpluse par(ial cu nisipul c#rat de vânt ani de-a rândul. aprinzând peste tot l#mpile. Cadavrul se smuci din nou i avans# al(i câ(iva centimetri c#tre castel. adunând cu lopata nisipul i cioburile de plastic i aruncându-le înapoi. deslu i un crochiu rudimentar al chipului s#u. preg#ti butelia cu pesticid i p#trunse iar# i în cas#. Jos. Kress râse scurt i r#suci la maximum butonul care comanda intensitatea luminii. Îmbuc# ceva în grab# i relu# vân#toarea regilor de nisip lips#. to(i regii de nisip disp#ruser#.Scormoni con tiincios nisipul care începuse deja s# se usuce. – Cath a fost întotdeauna cam greu de înghi(it. cadavrul se mi c#. Z#ri peste tot mobili de ambele culori. nu mai exista nici o urm# a înc#ier#rii. cadavrul disp#ruse. atâta vreme cât aeroglisorul incriminator se afla în fa(a casei sale. Când fu gata. fu pe punctul de a decola din nou spre ora . A a cum se temuse. în afara bazinului spart. Zbur# într-acolo. Kress . Când reveni în fa(a casei. mul(i dintre ei c#rând granule de otrav# spre bur(i. Str#b#tu cl#direa. R#bd#tori. u or de digerat. în pivni(a pentru vinuri. v#zu un castel pipernicit. Avea de lucru. dar nici pomeneal#. S# fi izbutit s# se târasc# afar# de una singur#? Era greu de crezut. din lut. era prea absurd. Se opri s# deretice în salon. Zâmbi i l#s# în jos mâna în care (inea furtunul. Înc# nu era în siguran(#. În noaptea aceea. r#maser# în pivni(#. cu degetul preg#tit s# apese pe butonul tubului pulverizator care-i încol#cea bra(ul drept. Deasupra conului incandescent al celui mai mare dintre vulcani. pentru a se înapoia dup# câteva clipe cu un satâr. un câmp alb între el i burta lor. În unghiul cel mai îndep#rtat. Faptul n-avea s# par# suspect nim#nui. Pe peretele pivni(ei. cu pesticidul la îndemân#. Kress avu subit viziunea bur(ii albe ce a tepta fl#mând#. iar ruinele se f#râmi(au pe m#sur# ce se zvânta nisipul. O inspec(ie sumar# prin camere nu d#du la iveal# nici cadavrul. iar pe ceilal(i nu-i z#ri nic#ieri. cu o gaur# neagr# în mijloc. Negrii se aciuiser# în gr#dini(a japonez# i în#l(aser# un castel înc#rcat cu obsidian i cuar(. N-avea timp pentru investiga(ii mai am#nun(ite. lui Kress îi veni alt# idee. Brusc. Se încrunt# i continu# s# caute. Pe urm# se r#zgândi. Emise un nou hohot de râs i începu s# coboare treptele. La lumina zilei. pentru a. sub ochii lui Kress. între dou# rafturi cu sticle de vin. regii de nisip a teptar# i privir# în timp ce Kress o ciopâr(ea pe Cath m’Lane în buc#(i mici. înaintând cu o smucitur# pe podeaua de p#mânt b#tucit. La vreo aptezeci de kilometri spre nord de conacul lui începea un lan( de vulcani activi. dar n-avu nevoie de el. dar Kress c#ut#. cu butelia de otrav# în spate. Mobili albi mi unau pe tot trupul i. o s#-(i dau o mân# de ajutor.13 - . În cel mai bun caz ar fi putut s#-i încap# în gur# o bucat# din laba piciorului lui Cath. se însera. Z#cea la cap#tul sc#rii abrupte. pân# ce fu sc#ldat într-o rev#rsare de lumin# artificial#. Împr# tie granule otr#vitoare pe terenul din jurul casei. Dup# ce termin#. Castelele erau surpate i strâmbe. O clip#. în bazin. Asta îl f#cu s# ov#ie.

scuze. Nu contenir# ore în ir. strivi sub talp# – cu destul# satisfac(ie – mai mul(i regi de nisip. în spirale din ce în ce mai largi. Îl anun(# fudul c# la jocurile strategice din seara aceea avea s# aduc# ni te viermi canibali. ca ni te râcâituri. dar la cap#tul de sus al sc#rilor. strig# ea. Pân# la urm# mi s-a f#cut lehamite de toat# povestea i m-am descotorosit de regii de nisip.i o comedie picant# ca s#. a treia se afla la loc sigur i-i putea face de petrecanie dup# ce avea s# termine treaba pe care i-o d#duse. Era Jad Rakkis. Reveria îi fu întrerupt# de ecranul telefonului care începu s# clipeasc#. – Trebuie s# mai aduc o sticl#. scoase un (ip#t ascu(it. Când fu sigur c# Idi era moart#. Îl înso(i cu destul entuziasm. Ni te lighioane scârboase. dar n-o s# fie nimic la mine desear#. Jad. i-i f#cu vânt. amândou# bur(ile vor fi moarte. N-avea rost s# ri te o înfruntare. Hai cu mine în pivni(#. Apoi începur# urletele. s# alegem împreun# un vin bun. În cursul discu(iei reu i s# se conving# c# Idi nu relatase nim#nui mica lor glum#. folosind scândurile i ciocanul pneumatic pe care le l#sase acolo anume. când putea l#sa otrava s#. s# îngroape bur(ile ro ie i neagr# în castelele lor. – Oh. Idi î i f#cu punctual# apari(ia. o auzi pe Idi gemând. O distra povestindu-i cum reac(ionase Cath la spectacolul pe care-l înregistraser# ei. n-avea importan(#. ce-i aici? Brusc. . În timp ce forma num#rul Idiei Noreddian î i d#du seama de o omisiune sup#r#toare. Kress închise repede aparatul. Singurii care mai lipseau la apel erau regii de nisip de culoare portocalie. Hot#rî s# lase u a ferecat#.14 - . Se ar#t# surprins# de contramandarea petrecerii. r#spunse Kress i închise. dar perfect încântat# de perspectiva unei seri în doi. al#turi de Kress. dar nu z#ri nici urm# de ei. probabil c# erau regii de nisip. Pe fundul sticlei nu mai r#m#seser# decât câteva pic#turi. ov#i.. Kress uitase cu totul de jocuri. dar î i reveni numaidecât. s# se destind#. Cât despre Cath. programându. Apoi se rostogoli pe sc#ri. îi c#r# aeroglisorul la vulcani Dispozitivul magnetic se dovedea o investi(ie bun#. mânc# pe îndelete un prânz savuros i î i îng#dui. Kress se înfund# în senzorium. orice urm# a vizitei sale fusese eliminat#. de fapt. Înfrigurat. Era st#pân pe situa(ie. În#untru. spuse el. probabil c# se îndopau cu granule otr#vitoare. semn c# la cap#tul cel#lalt cineva r#spunsese. Ecranul începu s# se lumineze. D#du din cap mul(umit i turn# din nou vin în pahare. Când începu s# transpire în costumul lipit de trup – era o zi de canicul# – ajunse la concluzia c#. Rakkis întreb# indignat: – &i eu ce s# fac cu viermii? – Pune-i într-un co de fructe i trimite-i cuiva drag. În timp ce se întorcea spre cas#. r#zb#teau din spatele u ii de la pivni(# a doua zi diminea(# când Kress coborî s# vad# care era situa(ia. asemenea ro ilor i negrilor.. &i mirosul. se apuc# s#-i sune pe ceilal(i.i fac# efectul. întrebându-se dac# nu cumva Idi Noreddian supravie(uise i scurma sub u # ca s# ias# afar#. iar pe-a patra nu se îndoia de fel c# o va g#si. O or# mai târziu. Kress d#du de mai multe ori ocol vilei. Ce-i mirosul #sta ciudat. cel pu(in o vreme. Simon. Pân# seara. Ai avut întotdeauna gusturi mai rafinate decât ale mele. femeia îi arunc# o privire mirat#.conchise c# pesticidul nu era necesar. Iar implica(iile acestei concluzii nui pl#ceau deloc lui Kress. Am uitat s#-(i spun. N-avea nevoie s#-i pice nimeni pe cap. Ascult# nelini tit câteva clipe. în sfâr it. Zgomote ciudate. acum. se dezbr#c# de costum. Dou# dintre bur(i aveau s# r#poseze curând. când regii de nisip mai tr#iau i forfoteau în jurul casei. i ie i afar# cu o cazma. – M-am r#nit. Greu de crezut. De cum ispr#vi. Kress trânti u a i începu s-o bat# în cuie. dup# ce Kress deschise u a i o l#s# s# treac# în fa(#. (ipând. Simon? Când o îmbrânci. Dac# erau pe undeva prin preajm#. – Unde-i lumina? întreb# ea.i alunge din gând pivni(a. Îmi pare r#u.

În#untru. Kress plimb# tubul dintr-o parte într-alta. le sim(i mandibulele mu când neputincioase în plasticul rezistent al costumului. Nu-i puteau (ine piept. Kress mai f#cu doi pa i. strivind sub cizme câ(iva mobili. Kress se a teptase la un contraatac. Abia dup# ce cur#(# toat# fa(ada î i întoarse aten(ia spre sol. Dintr-o dat#. apoi o lu# la fug# spre cas#. f#cându-l s# tu easc#. Unul ateriz# pe placa transparent# care-i acoperea fa(a i vreme de o secund# cumplit#. Avea în fa(# dou# o tiri aliate împotriva amenin(#rii comune. Castelul negru sclipea înve mântat în a chii de obsidian. Câteva înghi(ituri de alcool îl mai calmar#. Wo îi atr#sese aten(ia c# burta putea s# m#nânce orice. Oriunde îi ajungea cea(a. Se împiedic# de ceva i url#. Furtunul era t#iat. negrii se oprir# din lucru i formar# imediat dou# falange amenin(#toare. Speriat. un imens covor târâtor. Când ajunse în cas#. pulveriz# casa. îi v#zu mandibulele ce h#p#iau cu furie în dreptul ochilor lui. O lu# la goan#. azvârli cazmaua i s#ri din capcan#. coborî asupra celui mai apropiat ir de mobili. Îi ignor# i continu# s# pulverizeze. Terenul din fa(a casei era plin de regi de nisip. Kress r#mase acoperit de giulgiul pesticidului. regii de nisip a teptau. Kress îi privi în timp ce târau în castel un obolan i o opârl# uria #. O mie de regi de nisip se n#pustir# spre el. Kress arunc# o privire peste um#r i z#ri al(ii. Mai b#u un pahar. se r#suci i privi deasupra lui.i ag#(# în spinare butelia. Pip#i dup# tub i când î i retrase mâna o întrez#ri acoperit# cu regi de nisip muribunzi. Continu# s# pulverizeze. Kress îndrept# furtunul spre ei i ap#s# pe buton. se arunc# pe mochet# i se rostogoli într-o parte i-n alta . z#vorî u a. pulveriz# pân# când întregul desant aerian al regilor de nisip fu mort sau pe moarte. U a se închise în urma lui i Kress se gr#bi s-o z#vorasc#. gândi el. cu sutele. Se propti pe picioare i începu s# m#ture cu sabia de cea(#. Cât timp r#mânea în#untru n-avea de ce s# se team#. iar al(ii. viermuiau cu zecile pe corpul lui. Îngrozit. Negri i ro ii. plimbând-o cu mi c#ri erpuitoare. Kress auzi un uierat puternic i pâcla uria # se r#spândi într-un nor mare dintre umerii s#i.i dea seama. O cea(# cenu ie. i v#zu trei mobili care i se c#(#rau pe picior. Toat# fa(ada casei colc#ia de regi de nisip. scuturându-se înnebunit de regii de nisip care-i acopereau trupul. buc#(i de beton i parapete. Blestematele de bur(i p#reau a fi mai prolifice ca obolanii. Castelul ro u se în#l(a lipit de peretele piscinei. Proiect# cea(a asupra lor. retragerea încet#. Se aruncau de sus asupra lui. inima-i b#tea nebune te i abia mai putea s# respire. Îi scutur# i-i terciui cu sete. Turnul cel mai înalt i-ar fi ajuns lui Kress pân# la old i pe el se afla o caricatur# hidoas# a chipului s#u. pe el. înv#luindu-l. arzându-l i înce(o ându-i ochii. descriind un arc mare de cerc înaintea lui i p# i încrez#tor peste crusta de cadavre negre i ro ii. care se adunau s#-i închid# retragerea. regii de nisip se zvârcoleau violent i mureau în spasme. se gr#beau s# li se al#ture.Le g#si cum nu se poate mai pline de via(#. Erau de jur împrejurul lui. &tia c# vila era perfect izolat# împotriva insectelor i a roz#toarelor. Tu i i continu# s# pulverizeze. Îl apuc# tremuratul. cu sutele.15 - . într-un pu( înconjurat de nisip. Smuci furtunul i pulveriz# v#zduhul. având grij# s#. Num#rul mobililor era mai mare decât i-ar fi putut închipui. Unii erau cât un deget de lungi. pân# ce-l m#tur# cu dosul mâinii. Îi sim(i c#(#rându-i-se pe picioare. orb. Mobilii veneau înspre el i mureau. Deschise u a. apoi se îmbr#c# în costum i. C#deau de jur împrejur. sufocându-l. îl retezaser# cu mandibulele. Se uit#. O tile b#tur# în retragere. Când se apropie. ca s# prind# curaj.i croiasc# drum c#tre bur(i. Câ(iva reu ir# s# tr#iasc#. A adar. otrava nu-i afecta. Ar fi trebuit s#. Afar#. Ro ii mi unau pe tot fundul bazinului. Burta s#l# luia la ad#post. reparând i îmbun#t#(ind. dar al(ii se apropiau deja cu repeziciune. f#cu un pas înapoi i sim(i ceva scrâ nindu-i sub talp#. iar regii de nisip se agitau de zor primprejur. Furtunul îi muri în mân#. Kress zâmbi. Apoi începu s# simt# izbituri moi în cap i pe umeri. Cea(a îl înconjur#. nu putea stropi pretutindeni deodat#. Erau mai mari decât i-i amintea.

O s#-(i dai imediat seama despre ce-i vorba. – Nu. “La dracu”.16 - . expresia afabil#. Kress îi privi din spatele ferestrei de la etaj. stropi mocheta. în mod cert n-o terminase înc# pe Idi Noreddian. Gândurile îi alergau nebune te. dar renun(# repede la idee. î i îng#dui s# se a eze i s#. fâsâind anemic. un nas lung i coroiat. Îi tremura mâna i. omori tot ce-i în ele. Nu se putea s# nu g#seasc# el o solu(ie pân# la urm#. dar nu izbuti s#-i alunge spaima. Wo tia prea multe. Înfiorat. nu contenea s# bolboroseasc#. Le distrugi. O s# ai nevoie de. Ar fi fost nevoit s# le spun# i de albii din pivni(# i-acolo ar fi dat de cadavre. Trebuia s# cear# ajutor. Echipamentul s#u de comunica(ii acoperea un perete întreg. Kress o recunoscu dup# felul în care d#dea ordine. mai erau oasele. Erau îmbr#ca(i cu to(ii în costume colante din plastic negru. Po(i s-ajungi repede? Fa(a de pe ecran r#mase impasibil#. Avea gâtlejul uscat. o asigur# Kress. r#spunse Kress. Vocea vioaie i sigur#. Butelia î i d#dea duhul. Am o problem# care (ine de deratizare. îi trebuia cineva care s#-i dea ascultare f#r# s# pun# întreb#ri. Regii de nisip parc# înnebunir#. Simon Kress în(epeni cu mâna pe claviatur# i gemu. Îi echipezi cu costume colante termorezistente i cu arunc#toare de fl#c#ri sau lasere sau altceva de genul #sta. Fiindc# pe ea n-o ciopâr(ise. Pe urm# s# ba(i la u # i-o s#-(i ar#t ce mai e de f#cut. Pe ecran se materializ# chipul unei femei: p#rul alb.. Mai d#du pe gât un pahar. în timp ce turna în pahar. Nu putea s# cheme politia. nu. Dispunea de o gr#mad# de bani i de ingeniozitate. Chiar dac# burta apucase s-o dea gata pe Cath m’Lane. S# telefoneze autorit#(ilor. &tii c# nu m# zgârcesc. „La dracu”. Vii la mine. Îmbr#c# hainele cele mai groase pe care le avea – indispensabili de iarn#. dar cel pu(in nu mai sim(ea c# i se încre(e te carnea. Pe geamul gros din plastic se plimbau regi de nisip. Lissandra se (inu de cuvânt. Kress lep#d# costumul i se vârî sub du . pentru a examina situa(ia.pân# când fu sigur c#-i strivise pe to(i. Nu.i toarne de b#ut. Poli(ia va aduce arunc#toare de fl#c#ri i. Simon. Gândaci. Lissandra. de aici putea lua leg#tura cu orice loc de pe Baldur. ##. Dup# ce inspecta în am#nun(ime vestibulul ca s# se asigure c# nu exista nici un pericol. Mai întâi survolar# la mic# în#l(ime terenul din jurul casei. apoi se apropie pe furi de fereastr#. Form# un num#r pe care nu-l mai folosise de foarte mult# vreme. Vreau s# m# scapi de ei. va pune întreb#ri. Mobilii stacojii i negri începur# s# alerge . Am o treab# pentru tine... poli(ia r#mânea o solu(ie doar în ultim# instan(#. vorbesc serios. – O execu(ie? Pre(urile mele au mai crescut între timp. Nu. al treilea avea un tun laser i grenade. Ni te d#un#tori periculo i.. cu fe(ele ascunse sub cagule. iar el nu avea nici o încredere în ea.. Am nevoie de tine pentru o deratizare. – Nu-i necesar s# recurgi la eufemisme. Simon Kress avea rela(ii. O invazie de gândaci. Convorbirea e ecranat#. Lissandra nu purta nici o arm#. În gr#dini(a japonez# i-n fosta piscin# ai s# vezi ni te castele. – Vei fi bine pl#tit#. Jetul fierbinte îl op#ri i-i l#s# pielea ro ie i sensibil#. întov#r# it# de trei operatori.. La un moment dat se gândi s# o sune pe Wo. – Într-o or# suntem la tine. se retrase pân# în dreptul consolei de comunica(ii. înjur# iar# i. trei sau patru oameni. Simon. cu gesturi nervoase. – Bun. Sosi într-un aeroglisor lung i negru. la conac. întotdeauna fusese mândru de ingeniozitatea lui.. În(elegi? – În(eleg. se a ez# în fa(a consolei. Dar f#r# întreb#ri. pantaloni de piele – scuturându-le pe fiecare în parte. – Simon! Cum mai merg afacerile? – Afacerile merg bine. „La dracu”. Încruntat. &i oricum. Nu uita c-au trecut zece ani. Doi dintre ei erau înarma(i cu arunc#toare de fl#c#ri. Alcoolul îl mai calm#. Se lumin# brusc la fa(# i pe buze îi ap#ru un zâmbet.

i regi de nisip stacojii îl n#p#dir# din toate p#r(ile. F#cu un pas înainte. în timp ce operatorul bombarda castelul ro u. Omul azvârli arma. De sus ploua cu regi de nisip i buc#(i de regi de nisip. cu mi c#ri sigure.bezmetici de colo-colo. solul era pres#rat cu negri iner(i. de pietre i de mobili. Distruge(i castelul din piscin#! Lissandra în(elese numaidecât. Kress î i d#du brusc seama c# nu-i vedea nic#ieri pe ro ii. Oamenii Lissandrei erau profesioni ti. al(ii spre inamic. Urletele pe care le scotea erau oribile. acoperit de mobili. Omul din gr#din# ov#i un moment. arse ochii lui Kress i în gr#dini(# se în#l(# o coloan# uria # de nisip. de la ad#postul vehiculului. Î i puse omul s# mai bombardeze fiecare castel de câteva ori. apoi mugir#. Operatorul ei l#s# laserul. Castelul se n#rui. Mul(umit. scormoni de jur împrejur. împro când limbi lungi de fl#c#ri albastre-ro ii. auzi i f#cu un semn. în gr#dini(a lui Kress. Unde disp#rur#? Lissandra ar#t# cu mâna i strig# ceva. Tovar# ul s#u ezit#.. – Castelul! Distruge(i castelul! Lissandra.17 - . Nici unul nu ajunse pân# la mânuitorii arunc#toarelor de fl#c#ri. Burta era îngropat# adânc. Sau p#ru c# se împiedic#. h#cui nisipul i meterezele de piatr#. dar se trase gr#bit înapoi în clipa în care c#lc# în gol i piciorul îi disp#ru în nisip pân# la glezn#. Lissandra d#du un nou ordin. Încerc# s#-l scoat# i s# se retrag#. Omul se dezechilibr# i se poticni. regii de nisip zvâcneau scurt. Meterezele-i viermuiau de ap#r#tori negri i un uvoi neîntrerupt de mobili se scurgea în adâncuri. Câteva clipe. Apoi unul dintre ei se împiedic#. Tuneluri. unii gonind spre castel. apoi se r#suci brusc i împro c# fl#c#ri. Turnurile se pr#bu ir#.i loveasc# i s#. Omul s#ri în aeroglisor i Lissandra decol# imediat. . – Piscina! strig# el din spatele geamului. Kress v#zu c# mobilii negri erau (epeni. aduc#tori de moarte. Operatorul se scufundase pân# la mijloc. perfect armonizate. Chipul lui Kress se dezintegra. Apoi folosir# tunul cu laser. P#reau neoameni.. Kress se apuc# s# bat# s#lbatic în geam i s# strige ca s# atrag# aten(ia. împletind cele dou# jeturi de fl#c#ri. o mas# clocotitoare care-l acoperi în timp ce se zb#tea i se zvârcolea. Purt#torii de arunc#toare de fl#c#ri se dep#rtar# unul de cel#lalt i deschiser# focul asupra regilor de nisip negri. dar Lissandra îl strig#. în odaia al#turat#. tuneluri. Vâlv#taia înghi(i om i regi de nisip. Înaintau cu pa i aten(i. Armata neagr# se mas# între el i castel. Apoi aeroglisorul Lissandrei ateriz# lin lâng# vila lui Kress. când deodat# p#mântul din jurul lui p#ru c# erupe. Clipi. Urletele încetar# subit. iar el se întoarse i începu s# alerge spre ea.i zgârie turbat propriul trup. Oastea neagr# arse i se dezagreg#. Dar mobilii negri continuau s# se mi te. capcane. Mobilii se împr# tiar# în toate direc(iile. Laserul mu ca în p#mânt. orbitoare. Fasciculul vibr# pe deasupra solului i retez# vârful castelului. Ro ii. dar ro ii se regrupau cu iu(eal# pentru atac. operatorul se întoarse din nou spre castel i mai f#cu un pas. se chirceau i mureau. În fa(#. ateriz# pe p#mânt tare. Din punctul s#u de observa(ie de la etaj. Pe urm# totul fu simplu. i arunc# proiectilul. praful acoperi totul. Armele lor tu ir# sec. m#sura(i. amors# o grenad# i (â ni înainte. iar regii de nisip. Dup# a patra trecere castelul era de nerecunoscut.i amorsar# armele. cu un fior de groaz#. Kress vedea bine castelul din gr#dina japonez#. apoi c#zu b#tând aerul cu bra(ele i regii de nisip d#dur# n#val# de pretutindeni. Lissandra d#du dovad# de con tiinciozitate. S#ri peste cadavrul fumegând al primului om. Kress se uit# mai atent i observ# c# solul cedase sub picioarele omului. Îi v#zu trecând în zbor razant pe deasupra piscinei. începu s#. nu mai era decât o movil# de nisip. Kress se repezi la alt# fereastr#. Grenada poposi drept în vârful mormanului de ruine care fusese castelul negru. Omul îl orient# iute în jos. mor(i. n-o atinseser#. nemi ca(i. i tot terenul din jur ced# dintr-o dat#. fr#mântând metodic terenul. apoi desprinse de la old alt# grenad#. Arunc#torul de fl#c#ri nu-i mai era de nici un folos. Era înalt cât un stat de om. Al treilea operator a(inti tunul cu laser i trase. care r#m#sese lâng# aeroglisor. gândi el. O lumin# alb#. Operatorii începur# s# plimbe focul dintr-o parte în alta. iar operatorii s#rir# afar# i.

Casa mea.. Regele de nisip alb fusese imens. perforând m#nu a din plastic. L#sa(i-i în pace. Lissandra execut# un dans hidos pe palierul din fa(a u ii. Lissandra îl în(elese gre it. – Cred c# mi-am fracturat degetele. Exist# lucruri mai rele decât focul. în#l(# laserul. Mâna îi sângera abundent. – Minunat. numai s# termini treaba.pân# ce fu evident c# nimic viu n-ar mai fi putut r#mâne întreg sub p#mântul r#scolit. (â nea sânge. Nu vreau s#-mi d#râma(i casa. zise Kress. Nici un sunet. Lissandra gemu i se l#s# în genunchi. ca i cum din#untru s-ar fi exercitat o presiune colosal#. Cred c#-i intact. Laserul pe care-l sc#pase z#cea lâng# u a pivni(ei. t#cut. Simon. anun(# operatorul ei. Era n#cl#it# de sânge i de o zeam# neagr#-verzuie. – Unde-i lumina? întreb# Lissandra. Faci totul scrum. Întinse mâna. Minunat. O s#-i nimicim cu laserul. preg#tit.i izbeasc# mâna de peretele al#turat. Dar va trebui s# v# descurca(i f#r# explozie. zice. Nu m# încânt# nici perspectiva unui incendiu. – Ce mai e de f#cut? – Trebuie deratizat# i pivni(a. mare.. spuse. – Nu. Sim(ea cum i se v#lure te stomacul. ca s# nu mai pomenesc de pericolul la care m-am expus personal. U a masiv# era tot b#tut# în cuie. Era cel pu(in cât mâna ei de mare. – Am laserul. Jos mai e un castel. zise ea. Din partea cealalt# tot nu se auzea nimic.. – Eu nu cobor acolo. Lissandra calc# pragul. i se ag#(ase de încheietura mâinii. Oare câ(i ca el mai erau jos. Omul reveni înarmat. Bag# de seam# la trepte. – Du-te i ia arunc#torul lui Rajk. O s# fii bine pl#tit#.. L-am luat îns# pentru orice eventualitate. în pivni(#? – Nu. nici lini tea care domnea în subsol. Lissandra. Lissandra î i ridic# ochii spre el. se post# în spatele ei i a(inti arunc#torul de fl#c#ri peste u #. M-am r#zgândit. Regele de nisip se desprinse i c#zu cu o bufnitur# grea. Tot ce-i acolo jos trebuie s# . Pe dreapta. Simon. Ultima scândur# fu desprins# de pe u a pivni(ei. Dar se curbase u or în afar#. dar nu vrea s#. Simon. Femeia î i trase cagula pe cap.18 - . – L-am g#sit. R#mâi în prag i pârjole ti tot interiorul. Un rege de nisip alb. Kress îi conduse la subsol. r#spunse Lissandra. spuse deodat#. – Chestia asta o s# te coste. L#sa(i-i în pace. – Odorul t#u scump m-a mu cat prin m#nu # i-ai v#zut cu ochii t#i cât a durat pân# l-am desprins. trecu laserul în mâna stâng# i pip#i cu dreapta dup# comutator. Lissandra îi f#cu semn operatorului. p# i înainte i deschise brusc u a. Ai în(eles? Omul d#du din cap. – Casa. Scoase un (ip#t i s#ri înapoi. se v#it# Kress. Lissandra î i smulse de pe cap cagula costumului. cu un ton care nu admitea replic#. cum o l#sase. cu un zâmbet de smintit. Lui Kress nu-i pl#cu nici înf#(i area u ii. în pivni(# era întuneric. Din locul în care î i înfipsese mandibulele. apoi începu s#. Kress le deschise. venir# s#-i bat# la u #. lipicioas#. sunt cam abrupte. Kress d#du din cap. Nici o mi care. r#spunse Kress. O dat# i înc# o dat# i înc#. – Chiar dup# u #. rosti cu glas moale. se gr#bi s-o asigure Kress. – Crezi c# nu-i nici un pericol? se pomeni morm#ind i ar#t# cu degetul arunc#torul de fl#c#ri. În cele din urm#. Nu se întâmpl# nimic. De arunc#tor probabil c# nu va mai fi nevoie. Lissandra d#du un ordin scurt i operatorul f#cu doi pa i înapoi. – Bineîn(eles. Pu(in îmi pas# de casa ta. Avu grij# s# stea cât mai departe în vreme ce subalternul Lissandrei scotea cuiele i scândurile. Am pierdut doi oameni. Cât vrei.

spuse Lissandra. Începu s# tremure dar. Kress b#tu u a în cuie. râcâieli. Numai spaima lui de om beat. Tremura. cufundat# în lini te. bolborosi el. Înc#perea era goal#. Când se trezi. Kress ascult# cum se ducea de-a rostogolul pe sc#ri. B#u vârtos ore în ir. în jurul lui.i pun# în aplicare planul. lichide. în bezn#. Simon Kress se îmb#rb#t#. fojg#ieli i mu c#turi i plesc#ituri. Le devorase pe Cath i pe Idi. n#v#lind afar#.i ia zborul imediat spre ora i s# închirieze o camer# pentru o noapte sau. nu. a bur(ii care b#gase spaima în el. I se p#rea ca deslu e te mi c#ri în bezna din spatele u ii. Kress se n#pusti înainte i um#rul s#u izbi spatele operatorului exact în clipa în care se preg#tea s# deschid# focul. În loc s#. clef#ituri groase.19 - . Nimic. Erau pretutindeni. era uria #. nu-i vor face nimic zeului cât timp zeul e bun i darnic. Trupu-i era sc#ldat în sudoare rece. neîndr#znind s# se mi te. Dracu s-o . Î i aminti cum o împunsese cu spada. Se v#zu pe el însu i. Kress abia dac# auzi ce-i spunea. poate. Totul fusese rodul imagina(iei lui. I-am înfometat. î i pierdu echilibrul i zbur# peste pragul u ii. – Nu. Brusc. – Ce ai de gând? întreb# ea când Kress se apleca s# ia laserul de lâng# tocul u ii. se apuc# s# bea. Nu fusese nimic. casa era cufundat# în întuneric. Nici un sunet. r#spunse el chicotind. Pere(ii erau mu(i. în f#cat de o sut# de bra(e sub(iri i târât în întunericul unde burta a tepta fl#mând#. Ochii i se adaptar#. Deschise din nou ochii. Avusese inten(ia s# plece de-acas#. Dup# aceea urmar# alte zgomote. Se îndoia c# era sentimentul lui. s#. Auzul îi devenise extraordinar de ascu(it. Am fost crud. Î i imagin# o armat# alb#. Nimic. nu era nici el prea sigur. Se mi ca ceva în pere(i. gândi el. Din cauza bur(ii. &i-n plus. s# extermine tot. coborî de pe canapea i aprinse lumina. De ce o f#cuse? Ar fi putut s-o ajute s# ard# tot. Zgomotele se amplificar#. albii fuseser# dintotdeauna prefera(ii lui. Avea s# creasc# i mai mult. Fiecare scâr(âitur# imperceptibil# era pasul unui rege de nisip. înc# o data. î i aduse aminte de Lissandra i de cele petrecute în pivni(#. de fric# s# nu ating# vreunul. Nu-i d#dur# nici o aten(ie. Ceva aproape sexual. al fricii lui. Un val de ru ine i furie îl n#p#di dintr-o dat#. se sim(i cople it de un profund sentiment de mul(umire.moar#.i recapete calmul. Lui nu-i va face nici un r#u. el era zeul. a tept# atingerea lor îngrozitoare. Prin cele dou# g#uri ale cagulei. dar sim(ea o excita(ie boln#vicioas#. Asta fusese înainte de a veni Cath. La un moment dat. nemi cat. Târî cadavrul în pragul u ii i-i f#cu vânt pe sc#ri. Kress se întoarse brusc spre Lissandra. prinsese gustul c#rnii de om. Începu s# plâng# în#bu it. trosnete chitinoase. nic#ieri. Trebuie s# compensez relele. Wo îi spusese c# are aptitudini psionice. un sentiment care-i îmbr#ca frica precum un strat de sirop. Se chirci deodat#. apoi v#rs# violent totul pe mocheta din salon. Închise ochii i a tept#. în(elegi? – E ti nebun. În timp ce p#r#sea subsolul. iar de curând îi mai picaser# dou# trupuri. pentru un an. O armat# de mobili. întunericul se îmblânzi i se dizolv#. ochii reci ai Lissandrei îl fixau calmi. De ce… tia de ce. Nu v#zu nimic. Fur# ultimele ei cuvinte. chiar când e mic#. Salonul era pustiu. Prin ferestrele înalte se prelinse lumina Lunii. adormi. Trase cu urechea. Pentru a doua oar#. Dar acum era mare. izbuti s# se controleze i s#. Auzea zgomote. Încet. mari cât regele de nisip care o atacase pe Lissandra. Trecu o bucat# de vreme f#r# s# se întâmple nimic. De ce. Kress îi f#cu în piept o gaur# prin care i-ar fi putut trece bra(ul. pe canapea. Omul icni. nic#ieri. nic#ieri. Nu-i vor face nici un r#u zeului. Simon! – Fac pace.

Îl a teptaser#. albicioase. porni iute spre aeroglisorul Lissandrei. unul r#sucit i carbonizat. Ce va face atunci? Trebuia s# plece de-acas# cât mai degrab#. î i spuse Kress. Tâmpenii. L#sase u a deschis#. Iar pofta ei de mâncare va fi n#praznic#. Nu mi cau. Avea o migren# înfior#toare. Se duse în dormitor i. f#r#-ndoial#. con tiincios. de jur împrejur. Trebui s# fac# un efort ca s#. ce se plimbau încolo incoace pe peretele cl#dirii. Kress î i d#du seama c# nu-i mai d#duse de mâncare de-o ve nicie. Lung# cât antebra(ul lui. Scrâ net.. Se temea s#-i parcurg#. restul spa(iului îl umplu cu bunuri de valoare – bijuteriile. În pofida tuturor lucrurilor. Respir# de câteva ori adânc. cel#lalt. Dar se trezi. mobili negri i ro ii peste tot. Era tare jig#rit. O form# albicioas#. îngropa(i în tapi(erie. nu va dura prea mult. se hr#nea singur dar. la cap#tul de sus al foi orului p#r#sit în care s#l# luise odinioar# oimul hoinar. ca ni te larve. Mai ie ir# câ(iva. privindu-l cu ochi tri ti i sticlo i. O. Bur(ii o s# i se fac# iar foame. pe scaunul vehiculului. Kress î i ud# lenjeria i se trase încet înd#r#t. sub mormanul de regi de nisip mor(i. din umbr# în lumin#. St#tuser# ascun i sub scaune. Regele de nisip ie i afar# i se îndrept# spre el.20 - . umflat. Kress zâmbi i travers# încet câmpul de lupt#. î i ridic# privirea. cu inima zb#tându-i-se în co ul pieptului. acum. Ni te forme mari. Începur# s# formeze un cerc strâmb în jurul aparatului. dispu i de jur împrejurul corpului. N-avea de gând s# se mai întoarc#. V#zuse cu ochii lui cum explodaser# castelele. iar terenul din fa(a vilei era scena unui m#cel. se întoarse. Mandibulele se închiser# cu un cl#mp#nit u or i ase ochi mici. Scrâ neau. M#celarul se lu# dup# el pe sc#ri. C#lc# s#lbatic. Un chip foarte u or de recunoscut. Dar acum se iveau. obiectele de art# i alte lucruri de care n-ar fi fost în stare s# se despart#. jignit. În mod normal. încet. în nisip. Câteva clipe r#mase cu spatele lipit de peretele casei. c#tre cas#. C#rând neîndemânatic valizele. i p# i peste regii de nisip.. iar burta alb# r#m#sese ferecat# în pivni(#. În interiorul aeroglisorului se iscar# alte mi c#ri. înainte. Trosnet. prudent. Kress scoase un vaiet în#bu it i b#tu în retragere. Kress î i trecu vârful limbii peste buze. ap#sându-i cu toat# talpa. Dac# apucau s# ias# afar#… Kress nu vru s# se gândeasc# mai departe. Kress tia c# nu al s u era stomacul care cerea de mâncare.ia pe Cath! Nu putea r#mâne aici. Simon Kress url# i fugi în cas#. la ad#post. cât timp burta se mai afla închis# în pivni(#. iar mobilii puteau s#pa galerii. Încarc# trei valize. &i în cel#lalt aparat se mi cau umbre. Nu lu# decât un singur rând de haine de schimb. Sculptau ceva. ascultând sunetele. pu(ea i-i era foame. Ceva se mi c#. pr#zile se r#riser# în ultima vreme. Patru dintre ele formau un grup compact.i f#cu bagajele. abia întrez#rite sub razele lunii. Jos nu era decât mortar i p#mânt b#t#torit. Num#r# vreo zece-dou#sprezece trupuri lungi.i . L#s# jos valizele i deschise u a aeroglisorului. Un rege de nisip alb îl privea de pe dulapul de haine din dormitor. ce foame-i era! Nu fusese atât de fl#mând niciodat#. Alte spaime de be(iv. îl privir#. Se opri înainte de a fi ajuns la jum#tatea drumului. Ar#tau de parc# ar fi stat în a teptare. Între el i aeroglisor nu erau decât câ(iva metri. &i mobilii.i aduc# aminte c# erau mor(i. Pe cât e de mare. Când ajunse în fa(a u ii. O cantitate suficient# de b#utur# îi aduse uitarea rapid# de care avea nevoie. Kress se strecur# afar# i închise u a în urma lui. a a cum a teptaser# de atâtea ori. Cadavrele celor doi oameni ai Lissandrei z#ceau acolo unde c#zuser#. Un chip. Kress îl înjur# i-l lovi cu botul cizmei. se trezi. Animalul se retrase. Luna str#lucea puternic. Când d#du s# i se aga(e de picior. Regii de nisip erau mor(i. Scrâ net. mi cându. sunetele siguran(ei. s# se refugieze în ora .

De dou# ori î i z#ri chipul holbându-se la el din locuri nea teptate. spuse el. P#reau cu to(ii prin i în câte-o treab#. Când termin#. care cobora din aparat. o s#-(i dau de mâncare. Î i întâmpin# invita(ii în fa(a casei – mobilii cur#(aser# locul cu o repeziciune remarcabil#. Ie i afar# s# ia cadavrele care începuser# s# putrezeasc# în curte. ciopleau i sculptau. desear# organizez o mic# petrecere. Se strecur# în#untru nestingherit. în întregime. pe care le l#sar# s# se dezghe(e într-o b#ltoac# mare. înainte de a-l n#p#di co marurile. Apoi fu prea târziu. Gândul c#. El r#mânea afar#. Fiecare mobil c#ra câte o bucat# din m#celarul lui. – Urc# la loc. Cadavrele disp#ruser#. Vehiculul era programat s# r#spund# numai la amprenta digital# a proprietarului. Rakkis scoase un sunet gâtuit i d#du s# sar# înapoi în aeroglisor. sperând c# va potoli foamea bur(ii albe. Kress î i aminti cu cât# u urin(# puteau c#ra mobilii lucruri de câteva ori mai grele decât propria lor greutate. Îi l#sa s# intre ei primii. Pe urm# îl chem# pe Jad Rakkis. Kress î i f#cu în sfâr it curaj. iar terenul ar#ta aproape la fel ca înainte de b#t#ile – i-i conduse pe fiecare. Pleac de-aici! Dar Rakkis îl privi nedumerit. ap#s# pe clapa de pornire… i înjur#. c#mara. Dup# ce patru musafiri îi trecuser# pragul. Î i linse buzele i o zbughi din odaie. Dup# aceea. îl f#cu s# se înfioare. rosti degajat când prima dintre cuno tin(ele sale r#spunse.21 - . Când se termin# totul. bufetele. dar adormi cu senza(ia c# se ghiftuise. Urm#torul care sosi fu Jad Rakkis.încet antenele. Evitar# alimentele congelate. Se duse la telefon. Sper din toat# inima. Închise u a dup# ultimul sosit. Kress alerg# spre aeroglisorul lui de cum ateriz# i-l înh#(# de bra( pe Rakkis. iute! îi spuse. Ziceai de-o petrecere. Jad se zvârcolea i urla îngrozitor în timp ce-l sfâ iau. Kress goli congelatoarele. Dup# ce toat# mâncarea se f#cu nev#zut#. Era la fel de mare ca mobilul care ie ise noaptea trecut# din aeroglisor. dar o pereche de mandibule i se închise în jurul gleznei i se pomeni în genunchi. pân# la u a din fa(#. îngr#m#dind toat# mâncarea din cas# în mijlocul buc#t#riei. Ultimele lui gânduri. . împingându-l. apoi pe ceilal(i. dar transportar# restul.. Kress nu îmbucase nici o f#râm# de mâncare cât fusese ziua de lung#. – Malada. Casa era plin# de regi de nisip. c# era în sfâr it s#tul i c# biruise foamea aceea insuportabil#. erau la cei pe care ar mai fi putut s#-i cheme a doua zi. Kress abia îndur# spectacolul. nou# dintre ei acceptaser# invita(ia... de peste tot. O s#-(i dau de mâncare. d#du gata ce-i mai r#m#sese în bar i se îmb#t# cri(#. nu se mai încumet# în nici o tentativ# de evadare. &tia c# era pentru ultima oar# când î i mai putea permite acest lux. Toate sticlele cu alcool care mai existau în cas# se aflau în pivni(#. Curând. burta mai era înc fl#mând#. ce s-a întâmplat. fire te. Kress g#si solu(ia.i f#ceau apari(ia. pe m#sur# ce. Kress sim(i c# junghiurile de foame i se mai domolesc. de i nu mâncase nimic. f#r# s# fac# nici o mi care. trebuia s# se uite tot timpul pe unde calc#. Dar tia c# r#gazul nu va dura. Nisipul p#rea s# fiarb# de activitate subteran#. Jad. Chipurile erau pocite. – De ce. pentru c# nisipul afânat dimprejur prinse via(# i. Aduceau modific#ri vilei. i se repezi la aeroglisorul cu care venise ne tiutoarea victim#. Capul p#ru s#-l priveasc# plin de repro când trecu pe lâng# el. Kress încerc# s# nu se chirceasc# de spaim#. Avea gura îngrozitor de uscat#. Du-m# în ora . ignorând exclama(iile speriate ce se transformaser# imediat în zbierete ascu(ite. Amândou#. bur(ii îi va fi din nou foame. Vreo zece albi a teptau s-o ia. Iute. Îmi dau seama c# te anun( cam pe nepus# mas#. Kress n#d#jduia s# fie îndeajuns. dup# tot ce mâncase. Trebuia s-o hr#neasc#. dar sper s# reu e ti totu i s# vii. – O s#. strâmbe. ochii ro ii îl priveau (int# i mandibulele cl#mp#neau. schimonosite de groaz#. ca mirghelul. intrau i ie eau prin pere(i. o coloan# de regi de nisip cobora sc#rile. Când se întoarse în vestibul.. Simon? Nu pricep. fiecare cu sarcina lui.

Sim(i adierea c#ldu(# care-l înv#lui când ea exal# i f#cu un efort s# nu se înece. se trânti în scaunul scâlciat. Regii de nisip îi distruseser# grila gravita(ional#. fierbinte chiar. Kress . Un pu(. Urc# în galerie i lu# securea medieval# ce st#tea ag#(at# al#turi de spada cu care o omorâse pe Cath m’Lane. nu era drept! Aeroglisorul #sta era al lui. i pe cale de a se înfierbânta i mai mult. tumefiat# i frem#t#toare. Dar nu se mi ca. ca i când viscerele moi din#untru ar fi început s# se descompun#. Strânse repede pleoapele. Kress se ridic# încet. sau pe moarte. îi v#zuse de mii de ori a teptând i pândind. Creatura p#rea întrucâtva schimbat#. Kress deschise ochii i primul lucru pe care-l v#zu fu regele de nisip de pe dulap. erau mult prea mul(i. În aeroglisor g#si patru. i-atâta. Pere(ii din jur fuseser# mânca(i. nu peste mult timp. Iar pere(ii erau uzi. Ar#tau aidoma celui din dormitor. coborî la subsol. apoi îl l#sar# puterile.i r#suflarea. Ce se întâmpl ? Nu pricepea. Ochii erau sticlo i i negri. pe jum#tate mâncat. dar p#rea foarte moale. iar gura era de dou# ori mai mare i mai rotund#. Îns# plesneau la prima despic#tur#. Nu se întâmpl# nimic. Înapoiat în salon. Burta respira. Se puse pe treab#. Kress r#m#sese în mijlocul palierului. Nu mi ca nici unul. Kress ciopâr(i vreo dou#zeci de trupuri pân# s#. Nu se putea. Era cald. În hol z#ceau al(i trei mobili albi. În cele din urm# se d#du jos i deschise capota. Kress întinse o mân# tremur#toare i atinse corpul. În#untru era ceva groaznic. sau ce-or fi avut. Nu mai exista u #.i dea seama de z#d#rnicia ac(iunii. Un miros gre(os. Îi lu# unul câte unul i-i azvârli cât putu mal departe. i ap#s# pe clapa de pornire. de parc# le-ar fi explodat corpul. nu în(elegea nimic. neîndr#znind s# spere. a teptându-se la un dezastru. (inându. ar fi trebuit s# porneasc#. Îl afl#. dar când boarea î i invers# direc(ia. o rupse la fug#. Regii de nisip nu se clintir# nici în timp ce-i h#cuia cu securea. mânji(i de sânge i acoperi(i cu pete de fungus alb. Kress se d#du înapoi i se repezi la u #. un lichid cleios i ro iatic ce ar#ta aproape ca sângele uman i limf# g#lbuie. desigur. se pomeni cu ochii pironi(i deasupra lui. de ce nu voia s# decoleze. Aproape c# pulsa. to(i mor(i. Kress se întoarse în cas#. dar nici s# readoarm# nu izbuti i. antenele lungi i sub(iri vibrau sau se leg#nau. Casa era plin# de ei. Nimic nu mai amintea c# peste acest abis negru ar fi existat vreodat# o u # b#tut# în cuie. De fapt. umflat#. Dar altceva era i mai oribil. Nici dac-ar fi lucrat o zi i-o noapte n-ar fi r#zbit s#-i m#cel#reasc# pe to(i. Îns# regele de nisip de pe dulap st#tea complet nemi cat. mandibulele cl#mp#neau. Numai s# nu se mi te. mai omorî trei mobili. sau în com#. p#rea s# r#zbat# din adâncuri. Îndârjit. S# fi murit? S#-l fi r#pus ceva? Se apropie de dulap. Tot prizonier. Ajunse în dreptul u ii i înlemni. picioarele zvâcneau. Nu sc#p#. Trebuia s# mearg# în pivni(# i s# omoare burta.Ar i(a se instalase de diminea(#. s#rind peste regii de nisip. Carnea de dedesubt avea aceea i culoare. degajând gaze care împingeau în afar# pl#cile albe. Privi (int# vreme de aproape cinci minute pân# s#. i înc# o dat#. ceva se mi ca. Coborî în goan# sc#rile.i dea seama de ciud#(enie: regele de nisip nu mi ca. &i-apoi. mobilii nu însemnau nimic. Retrase mâna i în aceea i clip# un segment din exoscheletul alb al regelui de nisip se desprinse i c#zu. Mon tri afurisi(i! S#ri în#untru.22 - . Decis. Kress mai ap#s# o dat#. sufocant i fetid. Pe Kress nu-l interes# ce p#(iser#. &i atunci î i aduse aminte de singura persoan# care ar fi putut s# priceap#. Nimic. Era prizonier. Dar întotdeauna. organe pe jum#tate formate. Mobilii erau capabili s# stea perfect încremeni(i. sperând s# scape de vis.

regii de nisip sunt r#zboinici curtenitori i ceremonio i. Dar burta va fi con tient#. mai ambi(ioas#. adaptat# necesit#(ilor i dorin(elor pe care i le percepe. î i pierdu cump#tul i-i povesti tot. Dumneata i-ai f#cut a a cum sunt. bolborosi el n#ucit. ah. N-am auzit niciodat# de regi de nisip care s# fi crescut. &i mai avem de transportat i echipamentul necesar pentru a rezolva problema regelui de nisip dement pe care l-ai creat. Kress începu s# se bâlbâie. vor fi bipezi. f#r# s#-l întrerup#. dar sunt peste dou# sute de kilometri din Asgard pân# la dumneata. Vor fi capabili s# construiasc# i s# foloseasc# ma ini complicate. Ai în(eles? – Da. în stadiul insectoid. Probabil c# nu mai are mintea întreag#. Pe m#sur# ce cre te. final#. Cum nu se poate mal con tient#. O s# pl#tesc. De sus n-o s# ne fie greu s# te reper#m i-o s# te afli departe de pericolul regilor de nisip. i-ai f#cut din ei altceva.. cât au crescut ai dumitale. în mod normal.. iar mobilii lor sunt o pacoste. Numai unul dintr-o sut# ajunge în stadiul al doilea. – Mul(umesc. zise Wo. – Ar trebui. Pe-ai dumitale i-ai înfometat i iai chinuit. Iar dumneata mi-ai vândut un bazin plin. Numai unul dintr-o mie atinge faza a treia. te ur# te i va fi foarte fl#mând. Da. izbuti s# bânguie. nu spuse decât: – Ar trebui s# te las acolo. plin cu. În(elegi? Mobilii vor da na tere. Mobilii cu plato # sunt suficient de utili atât timp cât burta e mic# i doar semicon tient#.. Kress. Singur (i-ai f#cut-o. spuse Simon Kress. r#zboaiele îi tempereaz# i le men(in echilibrul.. i devine ca Shade. Ai în(eles? – Nu pot. Simon Kress r#mase cu ochii holba(i la imaginea Jalei Wo de pe ecran. burta devine tot mai inteligent#. Porne te pe jos.. regii de nisip propriu-zi i. +i-am spus c# exoscheletul cade când cresc.. +inutul e sterp i pustiu. Burta trebuie s# m#nânce enorm i înainte i dup# metamorfoz#. de trupuri mai apte. Oh. Ai putea veni s# m# iei? – Da. Când Kress ispr#vi.. Ceea ce import# este metamorfoza prin care trec în clipa de fa(# regii dumitale de nisip.. în timp ce se ruga din suflet ca instala(ia s# mai fie în stare de func(ionare. Regii de nisip adul(i nu-s prea afectuo i cu bur(ile mici. Indivizii. cât mai drept cu putin(# i cât mai degrab#. Ai fost zeul lor. Îngriji(i cum se cuvine. nu vor fi con tien(i. f#r# nici o expresie în afara unei u oare întunec#ri a chipului ei palid i usc#(iv. Cei care au venit atunci. – Shade. – Shade e un rege de nisip. Aeroglisorul meu e defect. – Nu se poate. Înclin s# cred c# aceasta-i o alt# consecin(# a faptului c# ai mutilat burta alb#. mul(umesc. Ia-o spre est. bolborosi Kress. pui de. De fapt. Puterile ei psionice sporesc. Ai dou# picioare. spuse Wo.. Jala Wo se str#dui s# schi(eze un zâmbet. Nu po(i s-a tep(i acolo. încuviin(# ea.. dar n-am s-o fac. Femeia îl l#s# s# vorbeasc#. care au amenajat bazinul. Pleac# imediat de acolo. N-o s# mai aib# nevoie de dumneata. îns# acum are nevoie de slujitori mai buni. Fiecare burt# î i h#r#ze te propria ei specie.. cu to(ii. Sunt amor(i(i. e înc# suferind# de pe urma r#nii pe care i-ai pricinuit-o. cade mult mai devreme. anormal#. Transformarea implic# un mare consum de energie.se repezi.. odat# în plus. Sunt prea multe. o. N-a putea spune exact cum vor ar#ta. – Instalatorii dumitale.) Toat# discu(ia asta înseamn# timp pierdut. – Taci. Burta din pivni(a dumitale e bolnav#. Ascult#-m# cu aten(ie. – Nu fi absurd. Trebuie s# pleci imediat de acolo. repet# Wo. c#lc# din grab# pe un rege de nisip. Shade i cu mine o s# plec#m chiar acum. În sfâr it. Ajut#-m#.. Mobilii nu-s mor(i. zise Kress.. r#spunse Wo..23 - . Închiser# aparatele i Kress porni cu pa i gr#bi(i spre u #. Un rege de nisip în primul stadiu e mai degrab# un spermatozoid decât un pui. Ajunsese la jum#tatea .. (Oft#. la consola de comunica(ii.. Comportarea ei este. În natur#. n-are importan(#. cu patru bra(e i cu degete mari opozabile. cu un efort. iar mintea-i devine tot mai complex#.. În orice caz. da. Când Jala Wo îi r#spunse. iar pe celelalte n-am cum s# reprogramez. Regele de nisip din pivni(a dumitale va deveni curând complet con tient. unei noi specii de regi de nisip.

Va avea grij# s# se r#zbune. Chiar a a mici cum erau. dar de îndat# ce. Dar continu# s# mearg#. Spera c# Wo i Shade vor ti s# le vin# de hac. Nu era chiar atât de mare cât casa lui. Deertul se mai r#cori un pic. hot#râse Kress. soarele ajunsese la orizont. Î i f#cu aceast# f#g#duial# de o sut# de ori în timp ce înainta. cople indu-l. Nu se prea pricepea la orientare i nici nu era prea sigur încotro alergase în panica de la început. Ce se întâmplase? S#-i fi devorat regii de nisip pe Wo i Shade? Îl n#p#di iar# i spaima. Înnebunit. Url# din cauza celorlal(i. avea planurile lui în leg#tur# cu Wo i Shade. Dup# câteva ore de alerg#tur# i nici un semn de salvare. Nu era f#cut pentru un asemenea sport. Cât despre el. agitându. Îl purtar# spre cas#. Era o cas# urât#. alunec# pe nisip. – Hei! strig#. fugi pân# ce începur# s#-l doar# coastele. pân# ce i se t#ie r#suflarea. Kress se opri brusc. De mâncat i de b#ut. cu gândul la zvârcoleala micilor mon tri care. Se poticnea tot mai des când încerca s# alerge i de dou# ori c#zu. hidoase. Cel pu(in a a spera. se ridic#. trebuia s# m#nânce neap#rat. fugi cât putu de repede. Kress începu s# aib# certitudinea c# apucase într-o direc(ie gre it#. A doua oar# î i scrijeli mâna într-un bolovan i-i d#du sângele. Nu le fu greu s# îl ajung#. dar Kress îi deslu ea înc# pe cei cinci. Hot#rî s# mearg# pân# va disp#rea ultima gean# de lumin#. c# merge spre est. Nu mâncase de dou# zile.i bra(ele i strigând ca s#-l aud# locuitorii. dar cuno tea i alte persoane cu aceea i profesie. Transpira abundent. Lumina sc#dea cu repeziciune.24 - . iar Kress n-avea decât dou#. dar zadarnic. îi ardea gâtul de sete. iar el nu avea condi(ie fizic#. era sl#bit i îngrozit. o. Oricum. temându-se de-o infec(ie. Era prea cald i aerul era prea uscat. Totul se întâmplase din vina lor. cu ochi bulbuca(i i pielea de un portocaliu murdar. un ad#post. Timp de aproape o or# alerg# i merse. sub soarele fierbinte i pârjolitor. În spatele lui. – Nu. Dup# alte câteva ore începu s#-i fie fric#. nu. i neagr#. î i repro a c# nu-i d#duse în gând s# ia ni te ap# i scruta cerul. Hei! Ajutor. ajutor! Copiii începur# s# alerge spre el. aproape c# sim(ea gustul mânc#rii. spre est. în n#dejdea c#-i va z#ri pe Wo i pe Shade. o sete insuportabil# i o foame n#praznic#. i respira. Kress p#r#si casa în goana cea mai mare. dar dup# aceea se str#duise s-o (in# spre est. cum îl sf#tuise Wo. era o a ezare omeneasc#. Soarele începuse s# coboare i pe întuneric o s# se r#t#ceasc# de-a binelea. dar p#rea destul de mare. construit# din nisip sf#râmicios. Dar se sili s# mearg#. Îl durea trupul de foame. în clipa de fa(# mi unau prin toat# casa. Se lupt#. Totul era însp#imânt#tor. La ar i(# nu se gândise. Erau creaturi scunde. i odat# cu ea. conturul unei case. În mod cert era acum destul de departe de regii de nisip ca s# n-aib# de ce s# se team#.ase copii care se jucau în penumbra casei. chipul lui. încerc# s# fug#. ceea ce pentru Kress fu o binecuvântare. nu. cu sfor(#ri i sudoare. Kress î i lu# picioarele la spinare. Când ajunse pe culmea urm#toarei coline z#ri. cu ochii la cas#. alerg# i merse. Lissandra era moart#. to(i. un sunet între pocnet i trosnet. drept în fa(#. Nu putea s# continue a a la nesfâr it. pedal# înapoi. îns# nu asta îl f#cu pe Simon Kress s# urle. dar u a era destul de mare. fiecare avea patru bra(e. siguran(#. O supse în timp ce mergea. Colinele erau aride i stâncoase. Patru mâini mici acoperite cu sânge rozg#lbui se ivir# din cr#p#tur# i începur# s# împing# în l#turi pielea moart#. . spuse. i pentru asta aveau s# pl#teasc#. apoi s# poposeasc# undeva pe tot timpul nop(ii. O. iar a doua zi diminea(# Wo i Shade aveau s#-l g#seasc#. Coborî panta în goan#. cu gândul la respira(ia bur(ii. Dac# Wo i Shade nu-l g#seau? Aici or s#i r#mân# oasele. a copila ilor portocalii care ie ir# de-a bu ilea din castel i-l privir# impasibili în timp ce trecea. ponosit#.i reveni începu din nou s# alerge. Unul din regii de nisip se dezghiocase. Apoi o lu# la pas.drumului când auzi zgomotul. Kress începu s# strige i s# alerge spre cas#. Aveau. f#r# doar i poate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful