George R. R.

Martin

Regii nisipurilor
Sandkings (1979) SIMON KRESS locuia singur într-un conac mare printre colinele aride i stâncoase aflate la cincizeci de kilometri de ora . A a c#, atunci când afacerile îl chemau pe nea teptate, n-avea vecini c#rora s# le cear# s# vad# de animale în lipsa lui. &oimul hoitar nu era o problem#; s#l# luia în foi orul nefolosit i, oricum, se hr#nea singur. Pe m#celar, Kress îl gonea pur i simplu afar#, l#sându-l s# se descurce cum o ti; micul monstru vâna limac i, p#s#ri i obolani. Bazinul de pe ti îns#, plin cu piranha veritabili, de pe P#mânt, reprezenta o dificultate. Kress sfâr ea întotdeauna prin a arunca în uria ul acvariu o pulp# mare de vit#. La urma urmelor, dac# avea s# fie re(inut mai mult decât se a tepta, piranha se puteau mânca între ei. O f#cuser# i-n alte d#(i. Era amuzant. Din nefericire, de data aceasta fu re(inut mult mai mult# vreme decât se a teptase. Când, în sfâr it, se întoarse, to(i pe tii erau mor(i. La fel, oimul hoitar. M#celarul urcase în foi or i-l mâncase. Simon Kress se indispuse. A doua zi se urc# în aeroglisor i plec# la Asgard. Situat la vreo dou# sute de kilometri de vila lui, Asgard era cel mai mare ora de pe Baldur i se mândrea i cu cel mai vechi i mai mare astroport. Lui Kress îi pl#cea s#- i impresioneze prietenii cu animale neobi nuite, amuzante i scumpe; Asgard era locul unde se puteau cump #ra asemenea animale. De aceast# dat# îns# nu prea avu noroc. La “Xenopets” era închis. L'Etherane, negustorul de animale mici, încerc# s#-i vâre pe gât alt oim hoitar, iar “Ape stranii” nu oferea nimic mai exotic decât piranha, rechini lumino i i calmari-p#ianjen. Kress îi avusese pe to(i: voia ceva nou. C#tre sear#, se pomeni b#tând bulevardul Curcubeului, în c#utare de magazine pe care nu le vizitase niciodat#. Aflat# în plin# zon# a astroportului, strada era în(esat# cu firme de importatori. Marile corpora(ii comerciale aveau vitrine lungi, impresionante, în care artefacte str#ine, rare i costisitoare, erau etalate pe postamente din pâsl# în spatele c#rora draperii întunecate înv#luiau în mister interioarele. Printre marile magazine se înghesuiau pr#v#lioare de vechituri, dughene murdare, expunând tot felul de antichit#(i de pe tot felul de lumi. Kress le încerc# i pe unele i pe celelalte, cu aceea i nemul(umire. Apoi d#du peste o pr#v#lie aparte. Era foarte aproape de port. Kress nu mai fusese niciodat# pe acolo. Magazinul ocupa o cl#dire modest#, cu un singur etaj, încadrat# de un bar euforic i un templu-lupanar al Comunit#(ii Surorilor Secrete. La acest cap#t al bulevardului începeau localurile deocheate. Pr#v#lia era ceva cu totul ie it din comun. S#rea în ochi. Vitrina era înv#luit# în cea(#; când vag ro ie, când cenu ie aidoma ce(ii adev#rate, când sclipitoare i aurie. Cea(a se unduia i se învolbura i lumina difuz din#untru. În vitrin#, Kress întrez#ri exponate – ma ini, obiecte de art#, lucruri pe care nu le putea recunoa te – dar nu apuc# s# le vad# bine pe nici unele. Aburul plutea senzual în jurul lor, dezv#luind mai întâi o frântur# din ceva, apoi altceva, apoi ascunzând totul. Iritant. În timp ce privea, cea(a începu s# formeze litere. Câte-un cuvânt, o dat#. Kress st#tu i citi. WO. &I. SHADE. IMPORTATORI. ARTEFACTE. ART). FORME. DE. VIA+). &I. ALTELE. Literele pierir#. În negur#, Kress z#ri ceva care se mi ca. Asta-i fu suficient; asta, i „formele de via(#” din reclam#. Î i azvârli peste um#r capa de promenad# i intr# în pr#v#lie.

-1-

În#untru, Kress se sim(i dezorientat. Interiorul p#rea vast, mult mai spa(ios decât ar fi l#sat s# se cread# fa(ada relativ umil#. Înc#perea era slab luminat#, t#cut#. Tavanul întruchipa un peisaj stelar, cu nebuloase spirale; era foarte negru i veridic, foarte frumos. Tejghelele, toate, str#luceau expuse. Pasajele dintre ele erau a ternute cu cea(#. Pe alocuri pâcla se ridica pân# la genunchi, r#sucindu-se în jurul picioarelor la fiecare pas. – V# pot ajuta cu ceva? Femeia p#rea s# fi r#s#rit din cea(#, înalt#, slab#, palid#, purta o salopet# simpl#, de culoare gri i o bonet# mic#, bizar#, prins# în cre tetul capului. – E ti Wo sau Shade? întreb# Kress. Ori e ti vânz#toare? – Jala Wo, la dispozi(ia dumneavoastr#, se prezent# femeia. Shade nu serve te clien(ii. Vânz#tori nu exist#. – Ave(i un magazin destul de mare, spuse Kress. Ciudat c# n-am auzit înc# niciodat# de voi. – Aici, pe Baldur, magazinul nostru abia s-a deschis. Avem îns# reprezentan(e pe multe alte lumi. Cu ce v# pot servi? Art#, cumva? P#re(i colec(ionar. Avem câteva cristaluri de Nor T'alush, excep(ionale. – Nu. Am toate sculpturile în cristal care m# intereseaz#. Am venit pentru un animal. – O form# de via(a? – Da. – De pe o alt# lume? – Bineîn(eles. – Avem un mim. De pe Cella. Un simian foarte inteligent. Nu numai c# va înv#(a s# vorbeasc#, dar pân# la urm# v# va imita vocea, inflec(iunile, gesturile, ba chiar i expresiile fe(ei. – Nostim, zise Kress. &i banal. Nu m# intereseaz#, Wo. Eu vreau ceva exotic. Neobi nuit. &i nenostim. Detest animalele nostime. În momentul de fa(# am un m#celar. Importat de pe Cotho, cu destul# cheltuial#. Din când în când îl hr#nesc cu câte-o por(ie de pisoi proasp#t f#ta(i. Asta-mi inspir# mie animalele nostime. Sper c# m-am f#cut în(eles, da? Wo arbor# un surâs enigmatic. – A(i avut vreodat# un animal care s# v# adore? întreb#. Kress zâmbi. – Oh, de câte ori! Dar nu pretind s# fiu adorat, Wo. Doar amuzat. – M-a(i în(eles gre it, spuse Wo, cu acela i surâs ciudat. M# refeream la adora(ie în sensul idolatriz#rii, al vener#rii propriu-zise. – Ce vrei s# spui? – Cred c# am exact ce v# intereseaz#. Veni(i dup# mine. Îl conduse pe Kress printre tejghelele radiante, de-a lungul unul pasaj cufundat în cea(#, sub falsul cer înstelat. Traversar# un zid de pâcl#, p#trunser# într-un alt sector al magazinului i se oprir# în fa(a unui bazin mare, acoperit cu plastic. Un acvariu, gândi Kress. Wo îi f#cu un semn s# se apropie. Îi d#du ascultare i v#zu c# se în elase. Era un terariu. În interior, pe o suprafa(# de vreo doi metri p#tra(i, se afla un de ert în miniatur#. Nisip g#lbui, b#tând în ro cat sub o lumin# ro iatic#. Roci: bazalt, cuar(, granit. În fiecare col( al bazinului se în#l(a un castel. Kress clipi, privi mai atent i se corect#: de fapt, se în#l(au numai trei castele. Al patrulea st#tea într-o rân# – surpat, ruinat. Celelalte trei erau grosolane dar intacte, durate din piatr# i nisip. Pe parapetele lor i pe sub porticurile rotunjite mi unau creaturi m#runte. Kress î i lipi fa(a de peretele din plastic. – Insecte? întreb#. – Nu, r#spunse Wo. O form# de via(# mult mai complex#. &i mai inteligent#. Fiin(e cu un grad de iste(ime considerabil superior celui al m#celarului dumneavoastr#. Li se spune regi de nisip.
-2-

i se adres# Wo. De fapt. îl îndemn# Wo. în timp ce dou# antene fine i lungi descriau traiectorii în aer. Viet#(ile astea-s prea mici ca s# posede altceva decât un creier foarte rudimentar. – Hmmm. spuse Wo. Dar i insectele poart# r#zboaie. zici? Interesant. sunt mereu prin preajm#. chipul Jalei Wo era senin i pa nic. Regii de nisip colaboreaz# excelent.) Observa(i culoarea acestora. v# rog. Antenele. (Se încrunt# iar# i. – Am proiectat în bazin o hologram# cu chipul meu.) Totu i. Locuitorii celui de-al treilea castel viu erau albicio i. – Poart# r#zboaie. M# simt i m# idolatrizeaz# folosind chipul meu pentru a. regii de nisip aveau plato a de un ro u intens.. dac# vre(i: fiin(a este i pântece de mam# i stomac. antenele. i foarte veridic. Nu pierde(i din vedere faptul c# to(i mobilii de aceea i culoare împ#rt# esc o singur# minte. cu tiv ro u. spuse Wo. -3- . cu ase picioare. Îi hr#nesc. Sunt prev#zute chiar cu un fel de degete: trei tentacule mici i flexibile. retr#gându-se de lâng# bazin. – E o insect#. (Se încrunt#. – Mai d#-mi am#nunte. Îl recunoscu. imobil#. (Îl lu# pe Kress de bra(. Kress privi din nou. castelul s#u s-a pr#bu it. Una din ele râcâia lâng# peretele bazinului. i-l conduse pân# la castelul urm#tor. e pe toate castelele. ca s# zic a a. Kress f#cu ochii mari. M# a teptam la ceva mai deosebit. De castel. Aici. denumirea de regi de nisip e oarecum improprie. Negrii se înmul(iser# peste m#sur# i atunci ceilal(i i-au unit for(ele ca s#-l nimiceasc#. Cam cât o unghie de lung#. insist# calm# Wo. – Cum lucreaz#? – Membrele anterioare au i rol de mâini. se r#zboiesc. Chipul zeului. nu-i decât un furnicar supradimensionat. nu încerca s# m# îmbrobode ti vorbindu-mi despre inteligen(#. De fapt. Kreso o cercet#. Regii de nisip au un rudimentar sim( psionic. Kress admir# m#iestria reproducerii. Pe castele.) &i. dispu i de jur împrejurul trupului. Al patrulea a murit. Dac cre te. – Spirit de stup. Adic# eu îi spun burt#. Kress nu se l#s# convins. men(inând-o câteva zile. cam cât pumnul de mare. – Observa(i. ochii i picioarele erau galbene. atât la construc(ii cât i în r#zboaie. Au ceea ce se nume te spirit de stup. te rog. Un joc de cuvinte. Era adev#rat. Erau altfel. – Cum. – R#zboaie? Hmmm. – Inteligen(a lor este colectiv#.– Insecte.i ornamenta construc(iile. – Amuzant. – Insectele nu venereaz#. în bazin nu sunt decât trei organisme. Încheie chiar armisti(ii i alian(e. Ar#t# spre creaturile care forfoteau pe castelul cel mai apropiat. Mobilii sunt (#rani i r#zboinici. mandibulele. continua s# arate ca o insect#.. Un sistem complicat de mandibule cl#mp#nea vizibil. Dup# cum pute(i observa. repet# Kress. Exoscheletul chitinos este lep#dat când regele de nisip cre te. Într-un bazin de dimensiunile acestuia nu va cre te. mandibulele. – Nu e insect#. culorile. desigur. Kress se uit#. Kress se întoarse spre bazin. Pe zidul celui mai înalt turn era sculptat un chip. dar culoarea predominant# era portocaliul aprins al plato ei care acoperea corpul. Uita(i-v# bine. Pentru el. Kress î i arunc# privirea pe partea cealalt# a bazinului. Femel#. decret# Kress. Nu-mi pas# cât sunt de complexe. – A a cum v-am spus. Era chipul Jalei Wo. ceru Kress. Wo zâmbi. Un fel de telepatie de proximitate. ochii i picioarele erau negre ca funinginea. cu ase ochi mici. O alian(# a distrus al patrulea castel din bazin. în cazul de fa(#. – Poftim? Wo zâmbi i ar#t# spre castel. – Burta tr#ie te în castel.

bulbuca(i.. î i adapteaz# cre terea la spa(iul vital disponibil. Lui Kress i se p#ru c# sem#nau cu ni te h#lci b#l(ate de came crud#. fire te. recomand# Wo. pentru a condensa exact cantitatea corect# de umiditate din aer. Aveau pielea groas# i t#b#cit#. Extrabaldurianul le îngrop#. menit s# asigure atât palida lumin# ro ie pe care o agreau regii de nisip. Apoi un altul îi d#du bur(ile aflate în stare latent#. Mutar# bazinul în care se aflaser# piranha i. – Cu ce se hr#nesc? – Mobilii m#nânc# past#. Burta.. spuse Wo. cu patru bra(e i ochi compu i. Deasupra montar# un capac solid din plastic. burta m#nânc# orice. unul dintre instalatorii cu patru bra(e intr# în bazin i s#p# gropi adânci în cele patru col(uri. încuviin(# Wo. – Bineîn(eles. astfel încât dac# burta moare. dar nu prea uscat. Pl#cerea este de partea noastr#.. m#rturisi Kress. Ave(i grij# s# le da(i suficient# mâncare. Începur# s# se tocmeasc# pentru pre(. – Ai dumneavoastr# pot fi mai mari. Jala Wo descinse la conacul lui Simon Kress. Wo i Shade r#mân la dispozi(ia dumneavoastr#. Dup# toate aparen(ele. În cele din urm#. Luat în ansamblu. bipezi îndesa(i. -4- . În privin(a asta n-o s# v# coste nimic. &i ave(i r#bdare. Resturile de la mas# sunt o hran# excelent# i îndestul#toare. aranjar# de o parte i de cealalt# canapele pentru o vedere mai bun#. se gr#bi Kress s# adauge. mobilii vor începe s# ias# din ou# i vor r#zbate la suprafa(#. – Wo i Shade v# stau la dispozi(ie pentru instalare. cât i proiectarea de imagini holografice în bazin. Dup# socoteala mea. O cap#t# de la burt#. – Dar chipul? Când îmi vor sculpta chipul? – Proiecta(i holograma peste vreo lun#. Apoi instalar# un sistem special de iluminat. – Nu tiu ce s# zic. Terminar# treaba într-o singur# zi. Bazinul în care-mi (ineam eu piranha e de dou# ori mai mare ca #sta i e liber. – Hmmm. cam peste trei s#pt#mâni ve(i avea în bazin i castelele. fiecare castel este o singur# creatur# hermafrodit#. sp#to i. – Interiorul s# fie uscat. v# rog s# lua(i leg#tura cu noi. – În felul acesta ve(i putea da de mâncare regilor de nisip f#r# a fi nevoit s# ridica(i capacul bazinului. – Se-n(elege. explic# Wo. Ajutoarele lui Wo erau extrabaldurieni deosebi(i de to(i cei cu care era familiarizat Kress. cur#(ar# perfect interiorul rezervorului i-l umplur# pe trei sferturi cu nisip i roci. plin# de zbârcituri printre care se iveau protuberan(e în form# de spini i coarne. Nu risca(i ca vreun mobil s# scape afar#. Dar i aceast# analogie p#c#tuie te. pe jum#tate alterat#. De n-ar fi atât de mici. dup# ce aceasta a prelucrat-o câteva zile. Cu o gur#. – Dar hran# vie? se interes# Kress. – Fiecare burt# m#nânc# mobili apar(inând celorlalte castele. Trei zile mai târziu. vreau patru castele intacte. câte una în fiecare col( al bazinului. Dac# dori(i s# întreba(i ceva. cu regi de nisip în stare latent# i o echip# de montatori. Stomacurile lor nu suport# nimic altceva. Capacul era echipat i cu aparate de control al microclimatului. Dar erau muncitori vânjo i i îndemânatici. sco(ându-le una dup# alta din containerele crionice în care fuseser# transportate. Nu erau prea ar#toase. – C#ldura va trezi bur(ile din starea latent#. Femeia se înclin# i plec#. Dac# i-a muta pe cei de aici într-un bazin mai mare. Ace ti regi de nisip sunt mici fiindc# bazinul în care tr#iesc este mic. hran# predigerat# ob(inut# în interiorul castelului. în mijlocul spa(iosului s#u salon. Dup# aceea muncitorii închiser# capacul i se preg#tir# de plecare. mor foarte repede i ei. prev#zut cu un mecanism pentru introducerea hranei. În mai pu(in de-o s#pt#mân#. Wo le d#dea indica(ii într-o limb# melodioas# pe care Kress n-o mai auzise niciodat#. umplut cu nisip. Ar putea fi cur#(at. Wo d#du din umeri.conduc#torul propriu-zis e o regin#. ar începe s# creasc#.. Au nevoie s# prind# puteri pân# se maturizeaz# deplin.

Batalioane disciplinate de mobili târau buc#(i mari de gresie i de granit în col(urile lor. se repezir# la ele i începur# s# târasc# buc#(ele spre col(urile respective. iar Kress nu mai p#r#sea bazinul decât pentru necesit#(ile fire ti i pentru a r#spunde apelurilor critice. Întreaga activitate era dedicat# cultului. mai bine de patruzeci de mobili portocalii traversar# în mar nisipul i atacar# col(ul negrilor. Mai întâi îl schilodir#. portocaliii fur# ultimii. Kress cump#rase o pereche de ochelari cu lupe.Kress se întoarse cu pa i molcomi la bazin i. v#rs# împreun# cu hrana ni te fragmente de obsidian i cioburi mici de sticl# colorat#. Era fascinant. p#rul sur era piept#nat îngrijit. Portocaliul disp#ru definitiv. -5- . Ochii alba tri sc#p#rau. în timp ce imaginea sa str#lucea pe cerul lumii lor. Câteva ore mai târziu. Fur# îns# covâr i(i de num#rul mobililor negri care ie ir# puhoi din adâncuri. dar hot#rî s# le dea timp. agresorii fuseser# m#cel#ri(i. Ca de obicei. dup# ultima mod#. a ezat pe canapea. Chipul lui Kress se ivi pe zidurile castelelor. În ziua a patra. se isc# îndat# o b#t#lie în trei col(uri. ceilal(i regi de nisip se apucaser# deja s# care pietricele i s# ridice fortifica(ii. În ziua a asea num#r# vreo duzin#. sprâncenele erau sub(iri i sofisticate. un alb singuratic. ca s#-i priveasc# la lucru în orice punct al bazinului se aflau. avea zâmbetul lui sarcastic. apoi îl traser# pe sub bolta întunecat# a por(ii castelului lor în miniatur#. în egal # m#sur#. Înc# tot nu se r#zboiau. Castelele prinser# s# se înal(e pe la mijlocul celei de-a doua s#pt#mâni. La aproape o lun# din ziua în care Jala Wo îi adusese regii de nisip. ro ii i negri. Fiecare grup de culoare era extrem de organizat. Temporar. dar impresia lui Kress era c# viet#(ile cre teau cu repeziciune. urm# r#zboi dup# r#zboi. unde al(i mobili îngr#m#deau nisip cu mandibulele i cu tentaculele. smulgându-i mandibulele. Kress se felicit# pentru geniul de care d#duse dovad#. În ziua urm#toare. noile materiale fuseser# încorporate în zidurile castelelor. În cele din urm#. Mobilii le sim(ir# imediat. Kress începu s# se enerveze. Dup# o or#. A tepta. dar avu o idee. r#zboaiele încetar#. legate de afaceri. gura mare. Curând dup# aceea. observând. Chipul se rotea încet. Castelul negru fu terminat cel dintâi. ca s# poat# privi în voie. Portocalii î i f#cur# apari(ia în ziua a opta. Kress conect# proiectorul holografic i chipul s#u se materializ# în bazin. pentru dobândirea ei. regii de nisip se apucar# de lucru. Zilele treceau.i aprinse un be(iga euforic. Începu s# bat# ner#bd#tor cu degetele în capacul de plastic i se încrunt#. Dar regii de nisip tot nu se r#zboiau. Se plimba de jur împrejurul pere(ilor înal(i din plastic. cu c#rare peo parte. Când arunc# mâncare în bazin. Portocaliii se l#sau a tepta(i. Kress fu pu(in dezam#git. albi. V#rs# în bazin un castron cu resturi de mâncare pe jum#tate stricate. Mor(ii i muribunzii fur# c#ra(i s# hr#neasc# burta neagr#. Kress începu s# m#nânce în salon. castelele se f#ceau tot mai înalte i mai falnice. obrajii plini. Fu dezam#git. Încântat. Nu se înc#ierar#. Deocamdat# nu aveau decât jum#tate din m#rimea celor pe care-i v#zuse la Wo i Shade. Când b#t#lia lu# sfâr it. Kress îi hr#nea cu d#rnicie. Kress g#si c# holograma era foarte reu it#. astfel încât privirea sa poposea asupra tuturor celor patru castele. Albii câ tigar# deta at. a doua zi. izbucnirea primului r#zboi. urmat de fort#re(ele ro ie i alb#. lui Kress i se p#ru c# z#re te mi c#ri în nisip – ca ni te vagi fr#mânt#ri subterane. încet# s#-i mai hr#neasc#. dintr-un moment într-altul. Dup# asta. Castelele erau întrucâtva mai simplu(e decât i-ar fi pl#cut lui. De ertul era nemi cat i pustiu. La vremea aceea. antenele i picioarele. patru mobili negri înconjurar# un portocaliu i-l târâr# spre burta lor. În ziua a cincea v#zu primul mobil. de la un col( la altul. La dou# zile dup# ce resturile de la mas# contenir# s# cad# din cerul de ertului lor.

În r#zboaie nu le mersese prea bine. – Regii de nisip sunt amuzan(i. Când încetar# s# mai lucreze la chip. Kress invit# treizeci de persoane. îi spuse Cath m’Lane. (Nu-l iertase niciodat# pentru ziua în care m#celarul lui devorase o potaie excesiv de “nostim#” la care ea (inea ca la ochii din cap. dac#-(i face pl#cere”. i se p#rea c# aveau de gând s-o lase a a. O s# mai fie petreceri. într-un castron mare. care nu. i erau pu i pe b#taie. Simon Kress considera drept e ec o petrecere de-a lui de la care m#car un invitat nu pleca tunând i fulgerând. Dup# ce to(i regii de nisip î i terminar# icoanele. câteva foste amante i o gr#mad# de rivali în afaceri i-n societate. Kress num#r# aproape aizeci de mobili mor(i. dar pe m#sur# ce lucrul continua i el studia reproducerile. Regii de nisip r#spunser# tuturor a tept#rilor sale. dar nu-s mare lucru. (Tr#ise cu el o bucat# de vreme. o mân# de prieteni apropia(i care-i împ#rt# eau amuzamentele. i se p#ru c# toate cele patru imagini erau identice. î i conduse oaspe(ii în salon. Fredonând radios. Cât despre mine. Kress se sup#r# de-a binelea pe ei. Shade nu va putea s# m# înso(easc#. abia a tept s# v#d ce mai fac regii dumneavoastr# de nisip. care st#tuse t#cut# i retras# aproape toat# seara. Faptul c# Wo accept# invita(ia îl surprinse într-o oarecare m#sur#. dar n-avu ce le face. le produse un oc apucându-se s# adune personal. Ro ii erau cei mai inventivi. începu s# întocmeasc# lista invita(ilor. aduna(i în jurul bazinului. toat# lumea. e ti dezgust#tor. priveau prin ochelarii speciali pe care Kress avusese grij# s# li-i pun# la dispozi(ie. De unde avea regii de nisip? voiau s# tie. Îi înfometase anume. (inându-i nemânca(i dou# zile. regii de nisip portocalii fur# ultimii i cei din urm#. Dar nu ast#-sear#. în urm# cu doi ani. ad#ug# pe list# numele Jalei Wo. iar cei mai mul(i dintre invita(i erau ame(i(i de vin i de be(iga e euforice. Jad Rakkis. le r#spunse gesticulând reveren(ios c#tre Jala Wo. Kress începu s# deslu easc# deosebiri subtile de tehnic# i de execu(ie. Ro ii i albii. c# vrei s#-(i ceri scuze. Luând castronul cu el. conversa(ia începu s# lâncezeasc#. Sub imboldul momentului.) S# nu m# mai chemi niciodat# în casa asta. “Vino cu Shade. La încheierea ostilit#(ilor. care era xenolog amator. pân# ce sentimentalismul ei dulceag ajunsese pe punctul de a-l scoate din min(i. iar castelul lor ar#ta jalnic în compara(ie cu celelalte. Nici o grij#. &tia c# unii dintre ei aveau s# fie indigna(i i chiar ofensa(i de regii lui de nisip. tr#s#tur# cu tr#s#tur# – avea un aer în(elept i binevoitor. folosiser# paiete minuscule de ardezie pentru a reda p#rul lui argintiu. Ie i val-vârtej. De regul#. Ceilal(i invita(i îl potopir# cu întreb#rile. Kress deconect# holograful i. – Haide(i. Kress le comand# o mas# somptuoas#. supralicit# când îi dict# mesajul. în sfâr it. – Din p#cate. Simon. Nu particip# la reuniuni mondene. care stabiliser# de curând o alian(#. – De la Wo i Shade. Imaginea pe care o sculptaser# era grosolan# i caricatural#.La început. Ca întotdeauna. urmat# de actualul ei amant i de un cor de râsete. acaparar# mai toat# mâncarea. Credeam c# între timp te-ai schimbat. Petrecerea avu un succes nebun. începu s# vorbeasc# despre alte insecte sociale i r#zboaiele pe care te purtau. &i când.) Am fost o proast# c# m-am întors aici. – Kress.i împodobeau castelele cu chipul lui? – Pentru c# de la mine vin toate lucrurile binecuvântate. Prietenii s#i aveau s# fie impresiona(i. Se gândi c# ar putea chiar s# le ofere spectacolul unui r#zboi. resturile de mâncare din farfurii. În timp ce musafirii. regii de nisip dezl#n(uir# o b#t#lie furibund# pentru f#râmituri. Ar trebui s# citi(i despre -6- . nu tia(i asta? Se vor mai bate? – Fire te. importatori. Idolul alb i se p#ru tân#r i mali(ios. ad#ug# ea. în vreme ce chipul f#urit de negri – de i virtual acela i. Ce. Vreau s# v# fac cuno tin(# cu noii mei favori(i.i puteau permite s#-i ignore apelul. Conta pe asta. De ce.i spusese c# sosise momentul s# organizeze o petrecere. le spuse el.

Dar în pragul u ii. În cursul urm#toarelor luni. îl preveni ea. Jala Wo plec# ultima. L#sa(i-i s# se r#zboiasc# la timpul lor. dar tot mai g#sea pl#cere în a asista. noaptea. – Ce s#-i faci. Dup# plecarea ei. spuse Wo. unde singura lumin# era lic#rul ro u al de ertului în -7- . iar castelul lor e cam ponosit. Privi(i-v# chipurile..i ia r#mas bun. Cu excep(ia portocaliilor. rând pe rând.. Am corectat situa(ia. – În cazul acesta nu-mi mai r#mâne decât s# v# spun noapte bun#. în timp ce. r#spunse cu resemnare Wo. care devenir#. când fascina(ia pe care o exercitaser# ini(ial asupra lui regii de nisip se atenuase. s# fac# pariuri. interveni pe nea teptate Jala Wo. dar îmi permite(i s# v# întreb dac# da(i suficient# mâncare regilor dumneavoastr# de nisip? Kress d#du din umeri. Portocaliii au ap#rut cu întârziere i au întârziat i cu organizarea. i nici a lui. – Ei. – Scuza(i-m#. Din cauza asta au avut de suferit. Dar era o schimbare abia perceptibil#. domnule Kress. în mod vizibil. conferind o not# de r#utate. când avea insomnie. Uneori. De ce s# le a tept mobilurile? Nu se r#zboiau cât voiam eu.i îmbr#ca pelerina. cu privire la reguli i anse. nedumerit. – Mai postesc i ei din când în când. încuviin(# Kress. Kress petrecea mai pu(in timp în preajma bazinului i mai mult pentru a se ocupa de afaceri i de via(a monden#. În definitiv.furnicile-solda(i de pe Terra. – Asta nu-i treaba dumitale. Î i men(inea combatan(ii în form#. zise Wo. Pân# la urm#. – N-are nici un rost s#-i înfometa(i. Kress îi adres# un zâmbet i ridic# din umeri. Wo se încrunt#. Chipurile sale erau la locul lor. Chiar i a a. ca i înainte. se r#sti Kress. Ceilal(i îns# se descurcau bini or. Wo. Simon Kress r#spunse Jalei Wo: – Te afli în casa mea. În f#c# ochelarii cu lupe i-i puse pe ochi. c# zâmbetul lui era pu(in strâmb. Urm# o discu(ie animat#. Un r#zboi permanent. Malada Blane propuse ca la urm#toarea petrecere. declar# Kress. rosti Wo. replic# Wo. – Trebuie s# ave(i r#bdare. provocat de foame. când vor asista la un alt r#zboi. Kress se întoarse la bazin i contempl# îndelung castelele. se împotrivi Kress. – Am remarcat asta. mai pipernici(i. musafirii începur# s#. Par mai pu(in numero i. În cele din urm#. Acum. dac era o schimbare. cineva trebuie s# piar#. i aici eu singur hot#r#sc ce-i degradant. printr-un regim situat la limita înfomet#rii. se pare c# regii mei de nisip au succes. A a le st# în fire i ve(i putea asista la conflicte de o subtilitate i complexitate admirabile. Le stimuleaz# ferocitatea. – Arat# bine. – În(eleg. dou#. îi spuse Kress când r#maser# singuri. i câ(iva dintre prefera(ii s#i se întrunir# s#pt#mânal pentru a participa la ceea ce lui îi pl#cea s# numeasc# “jocuri strategice”. O s# discut problema cu Shade. Am hr#nit regii de nisip a a cum m-ai sf#tuit i nu s-au luptat. Ideea entuziasma pe toat# lumea. Privi(i-v# chipurile. de pild#. I se p#ru totu i c# expresia imaginilor sale era vag schimbat#. eu sunt st#pânul i zeul lor. Kress se ducea cu o sticl# de vin în salonul cufundat în semiobscuritate. este ceva primitiv i degradant. Dezbaterile durar# aproape o or#. Kress puse impresia pe seama autosugestiei i hot#rî s# n-o invite pe Jala Wo la vreo alt# serat#. îl (intui cu o ultim# privire dezaprobatoare. dar Jad se lansase în argumente i ei nu-i d#du nimeni nici cea mai mic# aten(ie. – Nu. Numai c#. Kress. încât Kress începu s# se întrebe dac# nu cumva burta lor decedase. din motivele lor. la câte-un r#zboi. – Da. Procedeul avu urm#ri grave pentru portocalii. Sunt deja mai mari decât ai mei. – Regii de nisip nu sunt insecte. era greu de deslu it. împreun# cu o mân# de prieteni.

i plaseze mizele navea noroc. mi cându. P#ianjenul ateriz# u or pe o dun# miniatural# din fa(a castelului ro u i pre( de-o clip# r#mase dezorientat.miniatur#. ridic# pu(in col(ul capacului i arunc# mâncarea în apropierea castelului alb – în loc s#-i dea drumul. dar #sta-i întreg.i maxilarele. anun(# Rakkis.. Simon. P#ianjenul de nisip cathadayan se hr#ne te în mod obi nuit cu viet#(i de subsol care se aciuiesc prin v#g#uni i crevase. i. Simon Kress lu# ochelarii i i-i trase pe cap. care deveniser# colonia cea mai puternic# i mai numeroas#. bând i privind de unul singur. Rakkis scutur# insecta afar#. iar Malada Blane îi d#du cutia. dup# o lun# în care pierderile sale se ridicaser# la peste o mie de standarzi.i mai toarne în pahar. i problema îi sc#pa mereu din vedere. îl îndemn# Rakkis. aproape în fiecare s#pt#mân#. Dealtfel. Albii se ap#rar# admirabil. Al(i r#zboinici d#dur# n#val# din interiorul castelului i se în iruir# pe trei rânduri în fa(a por(ii. în ultima vreme. L-am cump#rat azi dup# amiaz# de la t'Etherane. o s# vezi tu. Dar nu figurau nic#ieri. ca de obicei. La b#t#liile s#pt#mânale se apucaser# s# parieze. – D#-i drumul. Micii mobili stacojii st#teau nemi ca(i. îns# îl preocupau alte lucruri. rosti iritat i se duse s#. chema(i la lupt#. Jad Rakkis î i f#cu apari(ia la jocurile strategice. În#untru se afla un fel de p#ianjen acoperit cu peri ori aurii. -8- . – Un p#ianjen de nisip. Într-una din zile. În cele din urm#. P#ianjenul se urni. Kress b#nuia c# preten(iile lui Jad nu erau decât l#ud#ro enie i ifose. mai importante. a a cum prezisese chiar ea – dar pe lâng# lighioana din cutie nu erau decât ni te pitici. Pe tot cuprinsul castelului încetase orice activitate. începu s# avanseze c#tre umbra promi(#toare a por(ii. Va p#trunde direct în castele i va mânca bur(ile. Regii de nisip z#riser# invadatorul. pe câmpul de b#t#lie central – astfel încât ceilal(i regi de nisip.. s# fie nevoi(i a-i ataca pe albi în perimetrul propriei lor fort#re(e. Întrun moment de trândav# curiozitate încercase i el s# studieze pu(in regii de nisip. e ti un fraier. – Haide. E ti dispus. nu. zvâcnind amenin(#tor din picioare. oricum. conectându. în hohotele de râs ale celorlal(i. P#ianjenul era veninos. &i b#t#lia se dezl#n(ui. Regii lui de nisip crescuser# mult – se f#cuser# de dou# ori mai mari decât al lui Wo. dar când venea momentul s#. În schimb.i terminalul la bibliotec#. privind cu aten(ie. chipul lui Simon Kress privea impasibil. De obicei li se extrag pungile cu venin. Se strânser# cu to(ii în jurul bazinului. Pariez o mie de standarzi: p#ianjenul de nisip contra regilor de nisip. – S-a f#cut. haide. Mobilii ro ii afla(i în preajm# formar# dou# falange i pornir# în mar spre p#ianjen. Kress examina insecta din interiorul închisorii de plastic. De pe Cathaday. Jad. Brusc. Rakkis pierdea mult la regii de nisip. La asta nu se gândise. erau teribil de mul(i. r#zboaiele regilor de nisip începuser# s# devin# plictisitoare. m#car s# vad# bine spectacolul. sus(inând c#-i studiase i le analizase obiceiurile în perioada care urmase primei petreceri. Regii de nisip vor cople i cu num#rul lor scârbo enia asta a ta. St#tea ore întregi. pentru a str#jui intrarea spre camera subteran# în care tr#ia burta. Simon? Vreau s#-mi recâ tig banii. Doi dintre cei de fa(# îl ajutar# pe Rakkis s# salte u or capacul bazinului.. Kress câ tig# o mul(ime de bani mizând pe albi. aruncând o f#râm# de mâncare.i va da duhul. M# rog.. iar când nu era nici una putea isca lesne prilejul. cu o cutie de plastic sub bra(. Dintre dune veneau în goan# cerceta i. Aproape întotdeauna avea loc câte-o b#t#lie pe undeva. replic# surâz#tor Rakkis. &i-apoi. r#spunse el. Inten(iona s# ia leg#tura cu Wo i s-o întrebe pe ea. cu cel mai falnic castel din bazin. Kress câ tig# de la Jad Rakkis o sut# de standarzi. – Fraier e ti tu. Încercar#. Se considera specialist în materie. P#ianjenul era prea mare pentru a fi introdus în mod convenabil prin dispozitivul pentru mâncare. pentru a afla de pe ce lume erau originare viet#(ile sale. De pe turnul de deasupra. Kress se încrunt#. Dac# avea s# piard# o mie de standarzi. pân#. se isc# o activitate febril#. iar ei. a a cum sugerase Malada Blane. dac# voiau s# ob(in# câteva f#râmituri.

Picioarele sale doborau mobili într-o parte i-n alta. P#ianjenul de nisip continu# s# înainteze. – Jad. Dar pro ti. Deja. peste zece ro ii tr#geau s# moar#. P#ianjenul meu e acum acolo. luptând cu disperare. Kress nu r#spunse. gândaci cu plato e puternice. St#teau perfect nemi cate. Rakkis privi i înjur#. O for(# aliat# alc#tuit# din portocalii i negri le sparse forma(ia. Pas#rea mânc# peste treizeci de mobili albi. Se opri pentru o clip# la masa ei i-i povesti despre jocurile strategice. Fuseser# cu to(ii atât de absorbi(i de încle tarea din col(. f#cu Kress. pe care-i l#sau sfârteca(i i (epeni. albi i negri. pe poart# începur# s# se reverse mobili ro ii. Jad. Celelalte armate se dizolvar# i se retraser#. – Am primit o reclama(ie împotriva dumitale. Dac# p#ianjenul supravie(uia totu i celei dintâi înfrunt#ri. când o femeie m#runt# i îndesat# se prezent# la u a lui i-i vârî sub nas o br#(ar# cu insigna poli(iei. &i. începur# s# mu te i s# trag#. îi spuse. &i cred c# eu o s# fiu aceea. încât nimeni nu remarcase activitatea din restul bazinului. Kress observ# c# o ceat# de regi de nisip retezaser# unul din picioarele agresorului. îi împr# tie i-i m#cel#ri. Dintr-o dat#. Dar regii de nisip erau mici i nevenino i. v#zur#. dar pân# la urm# aripile îi ostenir# i regii de nisip o atacar# în for(# oriunde încerc# s# aterizeze. Al(i ro ii escaladar# picioarele aurii. îl încuno tin(# ea. Simon Kress zâmbi. Acum îns#. Era alb ca varul. tr#gându-l de bra( pe Kress. neagr#. S#pt#mâna urm#toare. – Minunat. fiecare în col(ul ei. c#(#rându-se în spinarea invadatorului. invitând-o s#-l viziteze. Echipe de mobili astupau por(ile cu nisip i pietre. apoi î i rec#p#t# st#pânirea de sine i deveni glacial#. argintii. am câ tigat. În fa(a castelului ro u r#s#riser# trei armate. jubil# el. savur# o mas# îmbel ugat# i nu se mai gândi la amenin(area ei. Dup# asta. dedesubt. &irurile de mobili se închiser# ca un cle te. iar p#ianjenul nu se oprea. Jad Rakkis emise un oftat din r#runchi. nu prea deosebi(i de regii de nisip. – Prive te.Regii de nisip din linia de atac n#p#dir# p#ianjenul. De(ii un -9- . Pe urm# Rakkis î i încerc# norocul cu o pas#re mare. coment# cineva. Femeia se f#cu ro ie. Z#rise mi care în umbr#. n-avea s# p#trund# cu una cu dou# în celelalte fort#re(e. într-o sear# în care cina la restaurantul s#u preferat din Asgard. Cam tot pe atunci. Maxilarele sale mustind de venin g#seau al(ii. Mandibulele mu car# la picioare i abdomen i r#maser# încle tate. Oricum. Un mobil ajunse la unul din ochi i-l smulse cu tentaculele-i sub(iri i galbene. Kress zâmbi i ar#t# cu degetul. p#ianjenul reu i totu i s# se târâie în umbra por(ii i disp#ru. când pe nisipul din jur nu mai erau decât mobili ro ii mor(i. A tepta. – Un cordon sanitar. am impresia c# nu prea mai tii cine pe cine a mâncat. Invizibil sub gr#mada de regi de nisip. – Cineva trebuie s#-(i g#seasc# ac de cojoc. A teptau s# vad# ce va ie i din castel. arunc#-(i privirea spre celelalte castele. P# i drept în mijlocul triplei linii defensive din fa(a castelului. Simon. Kress o întâlni din nou pe Cath m’Lane. i-(i m#nânc# afurisita de burt#. spuse Idi Noreddian. Noi ap#r#tori s#reau de pe metereze. urm# o cutie cu insecte. – Trebuia s-aduc patru p#ianjeni. Kress. Malada Blane chicoti înfundat. aterizând pe mormanul ce colc#ia i se zvârcolea. Se r#spândiser# pe tot cuprinsul castelului apucându-se imediat s# repare pagubele pricinuite de p#ianjen. mârâi Jad Rakkis. ir dup# ir de regi de nisip portocalii. Îl acoperir#. Regii de nisip le f#cur# de petrecanie f#r# nici o b#taie de cap. Rakkis aduse patru erpi sub(iri. perfect aliniate. pro ti. Kress ridic# din umeri. iar zbaterile i izbiturile ei distruser# aproape în întregime castelul. Rakkis începu s#-i semneze lui Kress poli(e. când castelul se lini tise. Decât peste o s#pt#mân#.

10 - . Dolofanul comerciant f#cu ochii mari. Ro ii îi conferiser# un soi de zâmbet satanic. C#(elu ul îl l#sase în ruine. – Vreau s# cump#r un c#(el. Kress. ce tii dumneata despre creaturile astea? &tii m#car de pe ce lume provin? Au fost certificate de Comitetul ecologic? Ai vreo autoriza (ie pentru ele? Suntem informa(i c# sunt carnivore. bolnav#. lu# o mic# gustare. Se d#du înd#r#t. trei amenzi. Kress. (Vocea îi deveni strident#. s# tii. Am o mul(ime de c#(elu i simpatici. d#du câteva telefoane. spuse femeia. Trebuie m#sluite acte. Probabil c# le-au introdus prin contraband#. zise Kress. Absorbi. M# ocup eu de ea. Seara. Vreau s# înregistrez o b#t#lie cu regii de nisip. Kress se apropie s#. tic#lo ilor. Kress îi oferi o sut# de standarzi ca s# uite de el i de regii lui de nisip. – Vreau exact un anumit gen de c#(elu . negustorul de animale mici. N-am s# v# mai dau de mâncare o s#pt#mân#. Fiecare înf#(i a o imagine u or diferit# dar. spasmodic. – Îndr#zni(i. scrâ ni el printre din(i. Voi confisca bazinul i voi cere s# fie distrus. – Un c#(elu ? Ciudat# preferin(# din partea dumitale. – Acum va trebui s# adaug la acuza(iile împotriva dumitale i tentativa de mituire. îi spuse. – Idi. P#rea incredibil de hain. tiind c# ecologii n-or s# le dea drumul. dizgra(ios. Tres#ri. Abia când Kress ridic# cifra la dou# mii de standarzi se l#s# convins#. se duse în salon. iar surâsul se preschimbase într-un rânjet hâd. Noteaz#-(i undeva. în ultim# instan(#. Era curios s# vad# cum se descurcau negrii cu repara(iile la castel. Turbat de mânie. Portocaliii renun(aser# la majoritatea detaliilor. trebuie terse înregistr#ri. Luminile erau stinse.bazin cu insecte periculoase? – Nu-s insecte. nu-i în regul#. F#-mi o vizit#. fum# vreo dou# be(iga e euforice i destup# o sticl# de vin. Avea obrajii buh#i(i i porcini. o nou# dram# controversat#. Ie i iute din camer# i reveni dup# câteva clipe cu o spad# veche de fier. – Nu-i în regul#. Lic#rul ro u al terariului d#dea penumbrei o nuan(# sângerie. privirea i se opri asupra chipului de pe zid. Poftim în#untru s# te convingi. Iar ob(inerea unei autoriza(ii false de la Comitetul ecologic va cere o gr#mad# de timp.. Nu. r#spunse Kress. Chipul cioplit era chipul lui. fii bun# i treci pe la mine desear#. Dup# ce v#zu regii de nisip. Pe urm# form# num#rul Idiei Noreddian. clipi. – N-am auzit de ei. de unde le ai? – De la Wo i Shade. Kress d#du ocol bazinului pentru a controla celelalte castele. dar rezultatul r#mânea tot monstruos i primitiv: o gur# de brut# i ochi tâmpi.. se în#l(# pe vârfuri i .) V#-nv#( eu minte! &tia ce s# fac#. Kress zâmbi. toate erau la fel. De fapt. prefera(ii lui. Mai întâi îl sun# pe t'Etherane. Mai suntem informa(i c# sunt semi-inteligente. Dar ar#ta altfel. Femeia f#cu „n(". În noaptea în care f#cur# înregistrarea. Un pui. Avea un metru lungime i vârful înc# ascu(it. Dar în timp ce examina lucr#rile prin ochelarii cu lupe. La urma urmelor. cu paharul în mân#. spuse Kress. total schimonosit. Dac# ne cheam# iar? – Las-o în seama mea. cuprins de o profund# încântare fa(# de propria-i persoan#.i inspecteze domeniul. Am s#-(i descriu cum trebuie s# arate. îl preveni ea. Reconstruc(ia mergea bine. Apoi. – N-o s# mearg# u or. Albii. probabil primejdioase. Simon Kress împro c# în odaie cu vinul r#mas în pahar. Col(urile gurii p#reau s# joace în mod straniu. Ca s# nu mai vorbim de problema reclamantei. femeia cl#tin# din cap. iar dumneata po(i s# te-a tep(i i la vreo dou#. replic# el furios. în senzorium. cu echipamentul t#u holografic. ciopliser# un zeu crud i idiot. O bucat# de vreme studie problema. Iritat. Simon Kress st#tu treaz vreme îndelungat#. Un cadou pentru cineva drag. trase o înghi(itur# zdrav#n# de vin i privi din nou.

Cath înjur#. scuturându. îi veni inspira(ia. Dar plasticul rezist#. împunse cu spada castelul alb aflat dedesubt. Sunt mahmur. – +ii chiar atât de mult la dr#g#la ii # tia. Se sim(ea ni(el ru inat de spaima pe care i-o tr#sese regele de nisip. îl îmbrânci în l#turi i d#du buzna în cas#. De data aceasta se auzi o pârâitur# i în perete ap#ru un p#ienjeni de linii sub(iri. Î i control# tot trupul i st#tu îndelung sub du . pân# la sânge. Dar n-avea de gând s# mai ridice capacul bazinului. Dup# ce-l ispr#vi. – Stai. mi când-o înainte i înapoi. încet.i lubrifieze procesele mintale cu înc# un pahar de vin. Regele de nisip c#zu pe mochet#. Simon. hohoti ea. – Nu. – Cath! r#cni Kress. Am plâns toat# noaptea. Mahmureala de dup# vin e cea mai p#c#toas# dintre toate. lichid. bomb#ni el. Cath lovi din nou cu barosul. s-a terminat. De dup# un col( î i f#cu apari(ia m#celarul. rase caricatura insolent#. Mul(umit. Apoi. Se apropie surâz#tor de bazin i modific# pu(in reglajul dispozitivului de umiditate. Auzi un sunet moale. R#suci lama. Încremeni. unde te. Dar în cele din urm# regii de nisip începur# din nou s# se mi te. Îmbr#c#mintea o b#g# în ap# clocotit#. Ceva mai târziu. Aplecându-se. C#zur# amândoi. atât cât s#. Simon? Atunci n-ai decât s# tr#ie ti cu ei. capacul va r#mâne închis. cu capul vuind. când sim(i c#-i umbla ceva pe mân#. îi spuse ea cu ur#. brusc îngrozit. Kress se arunc# asupra ei în momentul în care femeia î i lua avânt pentru a treia lovitur#. intrigat de zgomot. Scoase un (ip#t i sc#p# spada. Nisipul i piatra se n#ruir# peste mobilii care alergau de colo-colo. Când adormi pe canapea. ro ie i ud# de lacrimi. Î(i picur# sânge din gur#. Când îl c#lcase îl auzise plesnind. castelele de nisip se dizolvau lent în ploaie. pe care i-o f#cuser# regii de nisip. Sunetul loviturii îi r#sun# lui Kress drept în cre tetul capului i-i smulse un geam#t tânguitor. Permanent.i violent bra(ul. fii blestemat! Dar s-a terminat. Cath sc#p# barosul i încerc# s#l sugrume. Ar#(i ca unul din animalele tale. gâfâind. Se ridicar# cl#tinându-se. – Mai încet. Îl strivi sub talp# i continu# s# r#suceasc# piciorul mult timp dup# ce tiu c# era mort. Se mi cau anemic. Avea fa(a umflat#... Cath se duse direct la bazinul regilor de nisip. jignitoare. – Monstrule. i întâmpin# rezisten(#. tremurând.11 - . În fa(a u ii st#tea Cath m’Lane. Cu o smucitur# a mâinii.. Îl trezir# lovituri mânioase în u a de la intrare. întrebându-se dac# nu omorâse burta. dar Kress î i smuci capul i-o mu c# de bra(. urmat# de Kress care abia î i târa picioarele. dup# câteva pahare de vin rece. D#du s# pun# capacul la loc i s# treac# la urm#torul castel. – Ar trebui s#-(i vezi mutra. Simon. Cum (i se pare gustul? . Kress trase lama afar#. Cu pa i împletici(i. bolborosi el. De acum înainte. Apucând barosul cu ambele mâini. femeia izbi din r#sputeri în peretele bazinului.trase în l#turi capacul bazinului. Apoi potrivi vârful spadei deasupra gurii negre ce ducea spre s#la ul bur(ii i împinse cu toat# puterea. doar n-ai. se gr#bi s# astupe bazinul i se repezi în baie.. Cath m’Lane avea în mâna stâng# un baros. trebuia s#-i pedepseasc# i pe ceilal(i. se îndrept# spre vestibul.i poat# vârî bra(ul în col(ul de de ert pe care-l descoperise. doborând turnuri i creneluri i ziduri. Totu i. f#cu el. Se ridic# ame(it. Femeia îl scuip# i se n#pusti în salon. To(i mobilii se cutremurar# i c#zur#. dar se mi cau. î i spuse. cu paharul de vin în mân#. Vârful spadei era umed i lipicios. rostogolindu-se pe mochet#. Kress decise s#. reveni în salon. Vreme de-o clip# st#tu s# priveasc#.

târziu. Masa inform# pulsa. dar n-avea s# rezolve nimic fr#mântându-se pentru cele întâmplate. Se târau peste cadavrul lui Cath. dup# cum prea bine v#zuse..i dea în vileag fapta i s# sus(in# c# fusese un accident? Pu(in probabil. Mai întâi ata # aeroglisorul lui Cath de al s#u. însângerat#. cu ultimele puteri.i dea bine seama ce se întâmpl#. Ie i afar#. Ceea ce era probabil. Nu înc#pea îndoial# c# între timp sc#paser# cu to(ii. Câ(iva se aventurar# s# traverseze mocheta i ie ir# din camer#. problema p#rea ceva mai dificil#. De cum ajunse acas#. Evenimentele din cursul dimine(ii fuseser# însp#imânt#toare. o gr#mad# de pungi cu granule otr#vitoare contra obolanilor i o butelie pulverizatoare con(inând un pesticid ilegal. Kress se dezmetici i o rupse la fug#. Mai comand# cafea i cânt#ri situa(ia. Kress privi înm#rmurit o coloan# ce lua na tere sub ochii s#i. I se f#cu pielea g#in#. – Monstrule. în siguran(#. g#sise un restaurant mai retras. care purtau ceva. mare cât un cap de om. De asemenea. În timp ce perchezi(iona aparatul femeii.i st#pâni repulsia. Ea îi râse în nas. Kress începu s# scoat# (ipete scurte.i sublinieze cuvintele. isterice. Fapt era c# o înjunghiase. la vreo cincizeci de kilometri distan(#. în patul i-n hainele lui.– Ie i afar#. de i avea gura plin# de sânge.. apoi la spad#. atâta tot. Fugise drept la aeroglisor i. Simon Kress d#du o rait# prin câteva magazine. Cath m’Lane era spintecat#. Î i f#cuse griji de poman#. era pe scaunul din fa(#. nisip i noroi.. – N-am vrut. de regi de nisip. Nu-i r#mânea decât s# tearg# toate urmele i s# spere c# fosta lui amant# nu spusese nim#nui unde plecase de diminea(#. Mai r#mâneau regii de nisip. Înainte de a lua drumul casei. Dar odat# ajuns departe.. Cump#r# un costum de protec(ie colant.. Erau mari. Kress scoase un urlet i se repezi la ea. târziu. în c#mara de alimente. Al(ii se luar# dup# ei. se izbi de peretele bazinului. – N-ai tu curajul #sta. Pân# s#. De fapt. care avea s#-l acopere din cap pân#-n picioare. cu siguran(#. Nu mai era acolo. mâncase un mic dejun copios i. d#duse pe gât câteva c#ni de cafea i dou# tablete contra mahmurelii. Kress se trase înd#r#t i începu s# scânceasc#. abia seara. forfotitor. metodic. D#du cu ochii de spada care-i c#zuse din mân# în ajun i se gr#bi s-o în face. &i pe-asta o putea face. lama de metal p#trunsese adânc în abdomenul femeii.i luase zborul spre cel mai apropiat ora . Un p#trat viu. Cath m’Lane murise ucis# de mâna lui. Panoul fisurat se sparse i Cath m’Lane se pr#bu i. voiam doar s#. Foarte bine: trebuia s# se descotoroseasc# de un cadavru i de un aeroglisor. cu spada în ea i. Îndat# ce termin# cu aeroglisoarele. Cath m’Lane se uit# n#uc# la el. Cadoul lui îi parvenise. Putea s#. i se c#(#r# pe una din canapele. d#du peste prima dovad# de noroc. o mul(ime de regi de nisip se rev#rsau pe podeaua salonului. o bucat# de carne crud#. la rece. Coloana se dep#rta încet de bazin. se lini ti el. într-o avalan # de plastic. oribil. extrem de puternic. Gândul c# acum mi unau prin cas#.. se apuc# de lucru. aproape bolnav de spaim#. Spusese c# a plâns toat# noaptea i venise neînso(it#. izbuti s# rosteasc#. Doar cele patru bur(i. În clipa aceea. Ie ind din n#mol. Cristalul cu înregistrarea holografic# a b#t#liei regilor de nisip. S# nundr#zne ti s# te mai apropii de bazin. Apoi se r#suci. vânturând arma ca s#. î i venise în fire. scrâ ni el. cump#r# un dispozitiv de remorcare cu anclan are magnetic#. moart#. se îmbr#c# în costum i intr# în cas#. Se scutur# i. n-avea s#-i fie prea greu s#-i extermine. dup# cadavrul lui Cath. Se aplec# s# ridice barosul. Nu era nevoie s# omoare fiecare mobil. . când î i lu# inima-n din(i s# se întoarc#. ceva cleios i diform. zise. pe care-l f#cuse Idi Noreddian. Era dup# amiaz#. În cazul lor.12 - . încetul cu încetul. Le va g#si i le va ucide. dar nu se îndura înc# s# cad#. ba îi mai i spusese poli(istei #leia s-o lase în seama lui. repet#.

Zâmbi i l#s# în jos mâna în care (inea furtunul. Stai ni(el. În noaptea aceea. dar nici pomeneal#. Mai ales pentru una de dimensiunile tale. R#bd#tori. Kress avu subit viziunea bur(ii albe ce a tepta fl#mând#. Se opri s# deretice în salon. A doua zi diminea(# termin# de cur#(at în salon. între dou# rafturi cu sticle de vin. vorbi cu glas tare.i petrece noaptea acolo. Pe peretele pivni(ei. regii de nisip a teptar# i privir# în timp ce Kress o ciopâr(ea pe Cath m’Lane în buc#(i mici. preg#ti butelia cu pesticid i p#trunse iar# i în cas#. – Cath a fost întotdeauna cam greu de înghi(it. Pe ro ii îi g#si în fundul piscinei pe care o l#sase de mult# vreme în p#r#sire i care se umpluse par(ial cu nisipul c#rat de vânt ani de-a rândul. Avusese i-n alte rânduri probleme cu obolanii. În cel mai bun caz ar fi putut s#-i încap# în gur# o bucat# din laba piciorului lui Cath.Scormoni con tiincios nisipul care începuse deja s# se usuce. adunând cu lopata nisipul i cioburile de plastic i aruncându-le înapoi. ca i când s-ar fi rostogolit pe trepte. mul(i dintre ei c#rând granule de otrav# spre bur(i. Jos. cu membrele r#sucite. aprinzând peste tot l#mpile. Se încrunt# i continu# s# caute. nici vreo urm# a regilor de nisip. Brusc. pentru a se înapoia dup# câteva clipe cu un satâr. Faptul n-avea s# par# suspect nim#nui. pentru a. se însera. încântat de propriu-i spirit. sub ochii lui Kress. O clip#. cu pesticidul la îndemân#. cu degetul preg#tit s# apese pe butonul tubului pulverizator care-i încol#cea bra(ul drept. Kress râse scurt i r#suci la maximum butonul care comanda intensitatea luminii. cadavrul se mi c#. Castelele erau surpate i strâmbe. iar pe ceilal(i nu-i z#ri nic#ieri. iar ruinele se f#râmi(au pe m#sur# ce se zvânta nisipul. cu o gaur# neagr# în mijloc. Negrii se aciuiser# în gr#dini(a japonez# i în#l(aser# un castel înc#rcat cu obsidian i cuar(. era prea absurd. Împr# tie granule otr#vitoare pe terenul din jurul casei. cu butelia de otrav# în spate. A a cum se temuse. N-avea timp pentru investiga(ii mai am#nun(ite. Kress . în definitiv. Înc# nu era în siguran(#. prins# de bretelele petrecute peste umeri. Mobili albi mi unau pe tot trupul i. Deasupra conului incandescent al celui mai mare dintre vulcani. în afara bazinului spart. u or de digerat. mâncate de potopul pe care îl ab#tuse asupra lor mânia lui Kress. Dup# ce termin#. Pe urm# se r#zgândi. Nu. S# fi izbutit s# se târasc# afar# de una singur#? Era greu de crezut.. Cadavrul se smuci din nou i avans# al(i câ(iva centimetri c#tre castel. s#tui. o s#-(i dau o mân# de ajutor. La lumina zilei. Z#cea la cap#tul sc#rii abrupte. O inspec(ie sumar# prin camere nu d#du la iveal# nici cadavrul. cadavrul disp#ruse. pentru ce exist# zei? Urc# sc#rile. Z#ri peste tot mobili de ambele culori. fu pe punctul de a decola din nou spre ora . La vreo aptezeci de kilometri spre nord de conacul lui începea un lan( de vulcani activi. Str#b#tu cl#direa. Când reveni în fa(a casei.. înaintând cu o smucitur# pe podeaua de p#mânt b#tucit. atâta vreme cât aeroglisorul incriminator se afla în fa(a casei sale. dar Kress c#ut#. un câmp alb între el i burta lor. d#du de corpul lui Cath m’Lane. în pivni(a pentru vinuri. Emise un nou hohot de râs i începu s# coboare treptele. Albii. pân# ce fu sc#ldat într-o rev#rsare de lumin# artificial#. Când fu gata. cu aeroglisorul lui Cath la remorc#. Zbur# într-acolo. în bazin. odaie dup# odaie.13 - . v#zu un castel pipernicit. Hot#rî s# încerce mai târziu. din lut. t#ie contactul magnetic i privi vehiculul disp#rând în lava de dedesubt. dar n-avu nevoie de el. Îmbuc# ceva în grab# i relu# vân#toarea regilor de nisip lips#. nu mai exista nici o urm# a înc#ier#rii. lui Kress îi veni alt# idee. Simon Kress dormi îmbr#cat în costumul colant. nu-i fu prea greu. Avea de lucru. În unghiul cel mai îndep#rtat. Regii de nisip – sute de mobili ce se mi car# ca unul singur – abandonar# imediat cadavrul i formar# o linie de b#taie. deslu i un crochiu rudimentar al chipului s#u. to(i regii de nisip disp#ruser#. r#maser# în pivni(#. Asta îl f#cu s# ov#ie.

se apuc# s#-i sune pe ceilal(i. mânc# pe îndelete un prânz savuros i î i îng#dui. Kress uitase cu totul de jocuri. – Oh. asemenea ro ilor i negrilor. Kress se înfund# în senzorium. Hot#rî s# lase u a ferecat#. dar la cap#tul de sus al sc#rilor. (ipând. În timp ce forma num#rul Idiei Noreddian î i d#du seama de o omisiune sup#r#toare. strivi sub talp# – cu destul# satisfac(ie – mai mul(i regi de nisip. n-avea importan(#.. Când fu sigur c# Idi era moart#. Pân# seara. îi c#r# aeroglisorul la vulcani Dispozitivul magnetic se dovedea o investi(ie bun#. Reveria îi fu întrerupt# de ecranul telefonului care începu s# clipeasc#. iar pe-a patra nu se îndoia de fel c# o va g#si. s# se destind#. femeia îi arunc# o privire mirat#. Înfrigurat. Pe fundul sticlei nu mai r#m#seser# decât câteva pic#turi. Era Jad Rakkis. întrebându-se dac# nu cumva Idi Noreddian supravie(uise i scurma sub u # ca s# ias# afar#. programându. – Unde-i lumina? întreb# ea.i fac# efectul. Idi î i f#cu punctual# apari(ia. scuze. s# alegem împreun# un vin bun. Apoi începur# urletele. r#spunse Kress i închise. amândou# bur(ile vor fi moarte. o auzi pe Idi gemând. ov#i. Era st#pân pe situa(ie. Îl înso(i cu destul entuziasm. de fapt. ce-i aici? Brusc. r#zb#teau din spatele u ii de la pivni(# a doua zi diminea(# când Kress coborî s# vad# care era situa(ia. D#du din cap mul(umit i turn# din nou vin în pahare. probabil c# se îndopau cu granule otr#vitoare. acum. strig# ea. a treia se afla la loc sigur i-i putea face de petrecanie dup# ce avea s# termine treaba pe care i-o d#duse. Ni te lighioane scârboase. Zgomote ciudate. În timp ce se întorcea spre cas#. Greu de crezut. Dou# dintre bur(i aveau s# r#poseze curând. ca ni te râcâituri. – Trebuie s# mai aduc o sticl#. În cursul discu(iei reu i s# se conving# c# Idi nu relatase nim#nui mica lor glum#. Ascult# nelini tit câteva clipe. când regii de nisip mai tr#iau i forfoteau în jurul casei. când putea l#sa otrava s#. Apoi se rostogoli pe sc#ri. Kress închise repede aparatul. Ecranul începu s# se lumineze. Am uitat s#-(i spun. N-avea nevoie s#-i pice nimeni pe cap. – M-am r#nit. Ce-i mirosul #sta ciudat. Simon. .i alunge din gând pivni(a. Se ar#t# surprins# de contramandarea petrecerii. în spirale din ce în ce mai largi. orice urm# a vizitei sale fusese eliminat#. i ie i afar# cu o cazma. Nu contenir# ore în ir. dar nu z#ri nici urm# de ei. scoase un (ip#t ascu(it. Hai cu mine în pivni(#.i o comedie picant# ca s#. Kress d#du de mai multe ori ocol vilei. Când începu s# transpire în costumul lipit de trup – era o zi de canicul# – ajunse la concluzia c#. Simon? Când o îmbrânci. spuse el. Pân# la urm# mi s-a f#cut lehamite de toat# povestea i m-am descotorosit de regii de nisip. Ai avut întotdeauna gusturi mai rafinate decât ale mele. Cât despre Cath. &i mirosul. în sfâr it. cel pu(in o vreme. Iar implica(iile acestei concluzii nui pl#ceau deloc lui Kress. Singurii care mai lipseau la apel erau regii de nisip de culoare portocalie. Îl anun(# fudul c# la jocurile strategice din seara aceea avea s# aduc# ni te viermi canibali.conchise c# pesticidul nu era necesar.. folosind scândurile i ciocanul pneumatic pe care le l#sase acolo anume. dar î i reveni numaidecât. Dac# erau pe undeva prin preajm#. N-avea rost s# ri te o înfruntare. Îmi pare r#u. s# îngroape bur(ile ro ie i neagr# în castelele lor. dup# ce Kress deschise u a i o l#s# s# treac# în fa(#. De cum ispr#vi. O distra povestindu-i cum reac(ionase Cath la spectacolul pe care-l înregistraser# ei. dar perfect încântat# de perspectiva unei seri în doi. dar n-o s# fie nimic la mine desear#. probabil c# erau regii de nisip. i-i f#cu vânt.14 - . semn c# la cap#tul cel#lalt cineva r#spunsese. O or# mai târziu. se dezbr#c# de costum. al#turi de Kress. În#untru. Rakkis întreb# indignat: – &i eu ce s# fac cu viermii? – Pune-i într-un co de fructe i trimite-i cuiva drag. Kress trânti u a i începu s-o bat# în cuie. Jad.

Kress zâmbi. Câ(iva reu ir# s# tr#iasc#. i v#zu trei mobili care i se c#(#rau pe picior. Speriat. buc#(i de beton i parapete. arzându-l i înce(o ându-i ochii. se arunc# pe mochet# i se rostogoli într-o parte i-n alta . scuturându-se înnebunit de regii de nisip care-i acopereau trupul.i dea seama. înv#luindu-l. Kress se a teptase la un contraatac. Afar#. le sim(i mandibulele mu când neputincioase în plasticul rezistent al costumului. Îi scutur# i-i terciui cu sete. Câteva înghi(ituri de alcool îl mai calmar#. iar al(ii. se gr#beau s# li se al#ture. O mie de regi de nisip se n#pustir# spre el. un imens covor târâtor. cu sutele. Mobilii veneau înspre el i mureau. Ro ii mi unau pe tot fundul bazinului. Pip#i dup# tub i când î i retrase mâna o întrez#ri acoperit# cu regi de nisip muribunzi. strivind sub cizme câ(iva mobili. Deschise u a. îi v#zu mandibulele ce h#p#iau cu furie în dreptul ochilor lui. Kress mai f#cu doi pa i.i croiasc# drum c#tre bur(i. Kress îi privi în timp ce târau în castel un obolan i o opârl# uria #. regii de nisip se zvârcoleau violent i mureau în spasme. pulveriz# casa. coborî asupra celui mai apropiat ir de mobili. A adar. Proiect# cea(a asupra lor. se r#suci i privi deasupra lui. Kress auzi un uierat puternic i pâcla uria # se r#spândi într-un nor mare dintre umerii s#i. Castelul negru sclipea înve mântat în a chii de obsidian. Castelul ro u se în#l(a lipit de peretele piscinei. descriind un arc mare de cerc înaintea lui i p# i încrez#tor peste crusta de cadavre negre i ro ii. Kress îndrept# furtunul spre ei i ap#s# pe buton. sufocându-l. într-un pu( înconjurat de nisip. Toat# fa(ada casei colc#ia de regi de nisip. Unii erau cât un deget de lungi. Kress plimb# tubul dintr-o parte într-alta. Când ajunse în cas#. Îi ignor# i continu# s# pulverizeze. pulveriz# pân# când întregul desant aerian al regilor de nisip fu mort sau pe moarte. Mai b#u un pahar. Terenul din fa(a casei era plin de regi de nisip. z#vorî u a. Se împiedic# de ceva i url#. O tile b#tur# în retragere. Erau mai mari decât i-i amintea. retragerea încet#. Erau de jur împrejurul lui. Se uit#. Furtunul îi muri în mân#. apoi o lu# la fug# spre cas#. Când se apropie. Ar fi trebuit s#. Cât timp r#mânea în#untru n-avea de ce s# se team#.15 - . Tu i i continu# s# pulverizeze. viermuiau cu zecile pe corpul lui. otrava nu-i afecta. Turnul cel mai înalt i-ar fi ajuns lui Kress pân# la old i pe el se afla o caricatur# hidoas# a chipului s#u. Îngrozit. Furtunul era t#iat. Kress r#mase acoperit de giulgiul pesticidului. Îl apuc# tremuratul. În#untru. Apoi începu s# simt# izbituri moi în cap i pe umeri. nu putea stropi pretutindeni deodat#. cu sutele. apoi se îmbr#c# în costum i. O lu# la goan#. Îi sim(i c#(#rându-i-se pe picioare. Blestematele de bur(i p#reau a fi mai prolifice ca obolanii. ca s# prind# curaj. care se adunau s#-i închid# retragerea. Num#rul mobililor era mai mare decât i-ar fi putut închipui. îl retezaser# cu mandibulele. Avea în fa(# dou# o tiri aliate împotriva amenin(#rii comune. gândi el. Negri i ro ii. Oriunde îi ajungea cea(a. f#cându-l s# tu easc#. regii de nisip a teptau. C#deau de jur împrejur. Unul ateriz# pe placa transparent# care-i acoperea fa(a i vreme de o secund# cumplit#.i ag#(# în spinare butelia. orb. Se propti pe picioare i începu s# m#ture cu sabia de cea(#. dar al(ii se apropiau deja cu repeziciune. Kress arunc# o privire peste um#r i z#ri al(ii. U a se închise în urma lui i Kress se gr#bi s-o z#vorasc#. reparând i îmbun#t#(ind. pe el. iar regii de nisip se agitau de zor primprejur. Continu# s# pulverizeze. Wo îi atr#sese aten(ia c# burta putea s# m#nânce orice. O cea(# cenu ie. pân# ce-l m#tur# cu dosul mâinii. Burta s#l# luia la ad#post. plimbând-o cu mi c#ri erpuitoare. Nu-i puteau (ine piept. Dintr-o dat#. azvârli cazmaua i s#ri din capcan#. Cea(a îl înconjur#. Smuci furtunul i pulveriz# v#zduhul. inima-i b#tea nebune te i abia mai putea s# respire.Le g#si cum nu se poate mai pline de via(#. având grij# s#. negrii se oprir# din lucru i formar# imediat dou# falange amenin(#toare. Se aruncau de sus asupra lui. Abia dup# ce cur#(# toat# fa(ada î i întoarse aten(ia spre sol. &tia c# vila era perfect izolat# împotriva insectelor i a roz#toarelor. f#cu un pas înapoi i sim(i ceva scrâ nindu-i sub talp#.

Regii de nisip parc# înnebunir#. Jetul fierbinte îl op#ri i-i l#s# pielea ro ie i sensibil#. Lissandra se (inu de cuvânt. – Nu. Ni te d#un#tori periculo i. Nu se putea s# nu g#seasc# el o solu(ie pân# la urm#. Form# un num#r pe care nu-l mai folosise de foarte mult# vreme. Convorbirea e ecranat#. Po(i s-ajungi repede? Fa(a de pe ecran r#mase impasibil#. – Bun. Dispunea de o gr#mad# de bani i de ingeniozitate. Kress o recunoscu dup# felul în care d#dea ordine. Kress îi privi din spatele ferestrei de la etaj. &i oricum. se retrase pân# în dreptul consolei de comunica(ii. Vii la mine. Pe ecran se materializ# chipul unei femei: p#rul alb. nu contenea s# bolboroseasc#. O invazie de gândaci. Echipamentul s#u de comunica(ii acoperea un perete întreg. Wo tia prea multe. Încruntat. Nu. Nu.. de aici putea lua leg#tura cu orice loc de pe Baldur. înjur# iar# i..i toarne de b#ut. Simon. S# telefoneze autorit#(ilor. Simon. Vocea vioaie i sigur#. – Simon! Cum mai merg afacerile? – Afacerile merg bine. Gândurile îi alergau nebune te. Erau îmbr#ca(i cu to(ii în costume colante din plastic negru. Lissandra nu purta nici o arm#. Am o problem# care (ine de deratizare. Înfiorat. Sosi într-un aeroglisor lung i negru. Kress lep#d# costumul i se vârî sub du . întotdeauna fusese mândru de ingeniozitatea lui. o asigur# Kress.. un nas lung i coroiat.. î i îng#dui s# se a eze i s#. iar el nu avea nici o încredere în ea. poli(ia r#mânea o solu(ie doar în ultim# instan(#. Lissandra. Poli(ia va aduce arunc#toare de fl#c#ri i. Chiar dac# burta apucase s-o dea gata pe Cath m’Lane. „La dracu”. Avea gâtlejul uscat. În(elegi? – În(eleg. Am nevoie de tine pentru o deratizare.. îi trebuia cineva care s#-i dea ascultare f#r# s# pun# întreb#ri.. Gândaci. Mobilii stacojii i negri începur# s# alerge . “La dracu”. Simon Kress în(epeni cu mâna pe claviatur# i gemu. Nu putea s# cheme politia. „La dracu”. Vreau s# m# scapi de ei. Alcoolul îl mai calm#. Pe urm# s# ba(i la u # i-o s#-(i ar#t ce mai e de f#cut. în mod cert n-o terminase înc# pe Idi Noreddian. va pune întreb#ri. Butelia î i d#dea duhul. Simon Kress avea rela(ii.. pantaloni de piele – scuturându-le pe fiecare în parte. – Nu-i necesar s# recurgi la eufemisme. Trebuia s# cear# ajutor. dar renun(# repede la idee. Îi tremura mâna i. pentru a examina situa(ia. Mai întâi survolar# la mic# în#l(ime terenul din jurul casei. în timp ce turna în pahar.16 - . La un moment dat se gândi s# o sune pe Wo. cu gesturi nervoase. expresia afabil#. O s# ai nevoie de. ##. dar cel pu(in nu mai sim(ea c# i se încre(e te carnea. Mai d#du pe gât un pahar. Doi dintre ei erau înarma(i cu arunc#toare de fl#c#ri. Le distrugi. Îi echipezi cu costume colante termorezistente i cu arunc#toare de fl#c#ri sau lasere sau altceva de genul #sta. &tii c# nu m# zgârcesc. r#spunse Kress. întov#r# it# de trei operatori. cu fe(ele ascunse sub cagule. nu. Am o treab# pentru tine.pân# când fu sigur c#-i strivise pe to(i. În gr#dini(a japonez# i-n fosta piscin# ai s# vezi ni te castele. O s#-(i dai imediat seama despre ce-i vorba. – O execu(ie? Pre(urile mele au mai crescut între timp. fâsâind anemic. dar nu izbuti s#-i alunge spaima. la conac. Dar f#r# întreb#ri. vorbesc serios. stropi mocheta. – Într-o or# suntem la tine. trei sau patru oameni. se a ez# în fa(a consolei. Se lumin# brusc la fa(# i pe buze îi ap#ru un zâmbet. Fiindc# pe ea n-o ciopâr(ise. apoi se apropie pe furi de fereastr#. Dup# ce inspecta în am#nun(ime vestibulul ca s# se asigure c# nu exista nici un pericol. Ar fi fost nevoit s# le spun# i de albii din pivni(# i-acolo ar fi dat de cadavre. Pe geamul gros din plastic se plimbau regi de nisip. – Vei fi bine pl#tit#. mai erau oasele. Îmbr#c# hainele cele mai groase pe care le avea – indispensabili de iarn#. Nu uita c-au trecut zece ani. omori tot ce-i în ele. al treilea avea un tun laser i grenade.

orbitoare. Dar mobilii negri continuau s# se mi te. Kress se uit# mai atent i observ# c# solul cedase sub picioarele omului. Omul îl orient# iute în jos. apoi se r#suci brusc i împro c# fl#c#ri. împletind cele dou# jeturi de fl#c#ri. Era înalt cât un stat de om. al(ii spre inamic. n-o atinseser#.i zgârie turbat propriul trup. operatorul se întoarse din nou spre castel i mai f#cu un pas. Mobilii se împr# tiar# în toate direc(iile. Apoi aeroglisorul Lissandrei ateriz# lin lâng# vila lui Kress. Kress vedea bine castelul din gr#dina japonez#. – Castelul! Distruge(i castelul! Lissandra. Armata neagr# se mas# între el i castel. Chipul lui Kress se dezintegra. Fasciculul vibr# pe deasupra solului i retez# vârful castelului. ateriz# pe p#mânt tare. Omul se dezechilibr# i se poticni. Operatorii începur# s# plimbe focul dintr-o parte în alta..17 - . Oamenii Lissandrei erau profesioni ti. În fa(#. Urletele încetar# subit. . Încerc# s#-l scoat# i s# se retrag#. h#cui nisipul i meterezele de piatr#. arse ochii lui Kress i în gr#dini(# se în#l(# o coloan# uria # de nisip. apoi mugir#. iar el se întoarse i începu s# alerge spre ea. Î i puse omul s# mai bombardeze fiecare castel de câteva ori. Armele lor tu ir# sec. acoperit de mobili. Lissandra d#du dovad# de con tiinciozitate. împro când limbi lungi de fl#c#ri albastre-ro ii.i loveasc# i s#. Sau p#ru c# se împiedic#. apoi c#zu b#tând aerul cu bra(ele i regii de nisip d#dur# n#val# de pretutindeni. gândi el. Kress se apuc# s# bat# s#lbatic în geam i s# strige ca s# atrag# aten(ia. Pe urm# totul fu simplu. O lumin# alb#. regii de nisip zvâcneau scurt. Omul azvârli arma. care r#m#sese lâng# aeroglisor. dar se trase gr#bit înapoi în clipa în care c#lc# în gol i piciorul îi disp#ru în nisip pân# la glezn#. Apoi folosir# tunul cu laser. Din punctul s#u de observa(ie de la etaj. dar Lissandra îl strig#. unii gonind spre castel. Îi v#zu trecând în zbor razant pe deasupra piscinei. Arunc#torul de fl#c#ri nu-i mai era de nici un folos. mor(i. Tuneluri. apoi desprinse de la old alt# grenad#. fr#mântând metodic terenul. cu mi c#ri sigure. Oastea neagr# arse i se dezagreg#. Purt#torii de arunc#toare de fl#c#ri se dep#rtar# unul de cel#lalt i deschiser# focul asupra regilor de nisip negri. scormoni de jur împrejur. i tot terenul din jur ced# dintr-o dat#. Urletele pe care le scotea erau oribile. tuneluri. în odaia al#turat#. iar operatorii s#rir# afar# i. praful acoperi totul. cu un fior de groaz#. se chirceau i mureau. F#cu un pas înainte. Înaintau cu pa i aten(i. Kress î i d#du brusc seama c# nu-i vedea nic#ieri pe ro ii. de pietre i de mobili. Vâlv#taia înghi(i om i regi de nisip. în timp ce operatorul bombarda castelul ro u. de la ad#postul vehiculului. Apoi unul dintre ei se împiedic#. P#reau neoameni. i arunc# proiectilul. în gr#dini(a lui Kress. Operatorul se scufundase pân# la mijloc. De sus ploua cu regi de nisip i buc#(i de regi de nisip. Operatorul ei l#s# laserul. când deodat# p#mântul din jurul lui p#ru c# erupe. Dup# a patra trecere castelul era de nerecunoscut. auzi i f#cu un semn. Turnurile se pr#bu ir#.bezmetici de colo-colo.. începu s#. Meterezele-i viermuiau de ap#r#tori negri i un uvoi neîntrerupt de mobili se scurgea în adâncuri. amors# o grenad# i (â ni înainte. Câteva clipe. o mas# clocotitoare care-l acoperi în timp ce se zb#tea i se zvârcolea.i amorsar# armele. Kress se repezi la alt# fereastr#. i regi de nisip stacojii îl n#p#dir# din toate p#r(ile. iar regii de nisip. Al treilea operator a(inti tunul cu laser i trase. Burta era îngropat# adânc. Omul din gr#din# ov#i un moment. Mul(umit. m#sura(i. Nici unul nu ajunse pân# la mânuitorii arunc#toarelor de fl#c#ri. Grenada poposi drept în vârful mormanului de ruine care fusese castelul negru. Distruge(i castelul din piscin#! Lissandra în(elese numaidecât. Castelul se n#rui. nu mai era decât o movil# de nisip. Clipi. – Piscina! strig# el din spatele geamului. Laserul mu ca în p#mânt. capcane. dar ro ii se regrupau cu iu(eal# pentru atac. perfect armonizate. Kress v#zu c# mobilii negri erau (epeni. Lissandra d#du un nou ordin. S#ri peste cadavrul fumegând al primului om. Unde disp#rur#? Lissandra ar#t# cu mâna i strig# ceva. solul era pres#rat cu negri iner(i. Omul s#ri în aeroglisor i Lissandra decol# imediat. aduc#tori de moarte. Tovar# ul s#u ezit#. Ro ii. nemi ca(i.

– Casa. Lissandra î i ridic# ochii spre el. t#cut. Era n#cl#it# de sânge i de o zeam# neagr#-verzuie.. – Odorul t#u scump m-a mu cat prin m#nu # i-ai v#zut cu ochii t#i cât a durat pân# l-am desprins. se v#it# Kress. Lissandra calc# pragul. Regele de nisip se desprinse i c#zu cu o bufnitur# grea. se gr#bi s-o asigure Kress. spuse. sunt cam abrupte. Nici un sunet. anun(# operatorul ei. Femeia î i trase cagula pe cap. apoi începu s#. nici lini tea care domnea în subsol. O s# fii bine pl#tit#. Am pierdut doi oameni. Laserul pe care-l sc#pase z#cea lâng# u a pivni(ei. Ai în(eles? Omul d#du din cap. în#l(# laserul. Avu grij# s# stea cât mai departe în vreme ce subalternul Lissandrei scotea cuiele i scândurile. Pe dreapta. Dar se curbase u or în afar#. Simon. – Minunat. ca i cum din#untru s-ar fi exercitat o presiune colosal#. Nu vreau s#-mi d#râma(i casa. – Bineîn(eles. Simon. se post# în spatele ei i a(inti arunc#torul de fl#c#ri peste u #. L-am luat îns# pentru orice eventualitate. Kress d#du din cap. Exist# lucruri mai rele decât focul. Lissandra îl în(elese gre it.. numai s# termini treaba. Kress îi conduse la subsol. Lissandra îi f#cu semn operatorului. Ultima scândur# fu desprins# de pe u a pivni(ei. Jos mai e un castel. Regele de nisip alb fusese imens. preg#tit. Sim(ea cum i se v#lure te stomacul.pân# ce fu evident c# nimic viu n-ar mai fi putut r#mâne întreg sub p#mântul r#scolit. trecu laserul în mâna stâng# i pip#i cu dreapta dup# comutator. Omul reveni înarmat. Pu(in îmi pas# de casa ta. – Du-te i ia arunc#torul lui Rajk.. Lissandra. r#spunse Kress. Lissandra î i smulse de pe cap cagula costumului. Din partea cealalt# tot nu se auzea nimic.. – Eu nu cobor acolo. venir# s#-i bat# la u #. Casa mea. Oare câ(i ca el mai erau jos. cu un ton care nu admitea replic#. în pivni(# era întuneric. Cred c#-i intact. – L-am g#sit. – Crezi c# nu-i nici un pericol? se pomeni morm#ind i ar#t# cu degetul arunc#torul de fl#c#ri. De arunc#tor probabil c# nu va mai fi nevoie. spuse deodat#. Lissandra gemu i se l#s# în genunchi. – Nu.18 - . – Am laserul. U a masiv# era tot b#tut# în cuie. rosti cu glas moale. zice. lipicioas#. – Chiar dup# u #. – Unde-i lumina? întreb# Lissandra. O dat# i înc# o dat# i înc#. cu un zâmbet de smintit. Cât vrei. Era cel pu(in cât mâna ei de mare. Simon. mare. – Cred c# mi-am fracturat degetele. M-am r#zgândit. ca s# nu mai pomenesc de pericolul la care m-am expus personal. Din locul în care î i înfipsese mandibulele. Nici o mi care. p# i înainte i deschise brusc u a. În cele din urm#. Faci totul scrum.i izbeasc# mâna de peretele al#turat. Mâna îi sângera abundent. L#sa(i-i în pace. Bag# de seam# la trepte. Kress le deschise. zise ea. L#sa(i-i în pace. cum o l#sase. Nu m# încânt# nici perspectiva unui incendiu. Minunat. în pivni(#? – Nu. perforând m#nu a din plastic. O s#-i nimicim cu laserul. Dar va trebui s# v# descurca(i f#r# explozie. (â nea sânge. Tot ce-i acolo jos trebuie s# . Lui Kress nu-i pl#cu nici înf#(i area u ii. R#mâi în prag i pârjole ti tot interiorul. r#spunse Lissandra. Lissandra d#du un ordin scurt i operatorul f#cu doi pa i înapoi. – Ce mai e de f#cut? – Trebuie deratizat# i pivni(a. Lissandra execut# un dans hidos pe palierul din fa(a u ii. Nu se întâmpl# nimic. Întinse mâna. dar nu vrea s#. – Chestia asta o s# te coste. Un rege de nisip alb. zise Kress. i se ag#(ase de încheietura mâinii. Scoase un (ip#t i s#ri înapoi.

fojg#ieli i mu c#turi i plesc#ituri. Kress b#tu u a în cuie. Tremura. De ce. poate. nu. albii fuseser# dintotdeauna prefera(ii lui. Kress abia dac# auzi ce-i spunea. în(elegi? – E ti nebun. &i-n plus. Din cauza bur(ii. Trase cu urechea. Fur# ultimele ei cuvinte. el era zeul. De ce o f#cuse? Ar fi putut s-o ajute s# ard# tot. La un moment dat. Dup# aceea urmar# alte zgomote. De ce… tia de ce. Auzea zgomote. Prin ferestrele înalte se prelinse lumina Lunii. Trebuie s# compensez relele. apoi v#rs# violent totul pe mocheta din salon. Se mi ca ceva în pere(i. lichide. pentru un an. Pere(ii erau mu(i. Simon Kress se îmb#rb#t#. s#. cufundat# în lini te. Kress se n#pusti înainte i um#rul s#u izbi spatele operatorului exact în clipa în care se preg#tea s# deschid# focul. Nu v#zu nimic. Nu-i vor face nici un r#u zeului. n#v#lind afar#. În timp ce p#r#sea subsolul. în jurul lui.moar#. Se v#zu pe el însu i. Târî cadavrul în pragul u ii i-i f#cu vânt pe sc#ri. iar de curând îi mai picaser# dou# trupuri. de fric# s# nu ating# vreunul. Brusc. ochii reci ai Lissandrei îl fixau calmi. Ceva aproape sexual. coborî de pe canapea i aprinse lumina. Erau pretutindeni. Se chirci deodat#. I se p#rea ca deslu e te mi c#ri în bezna din spatele u ii. Nimic. nic#ieri. Numai spaima lui de om beat. Am fost crud. izbuti s# se controleze i s#. Trupu-i era sc#ldat în sudoare rece. Î i imagin# o armat# alb#. dar sim(ea o excita(ie boln#vicioas#. mari cât regele de nisip care o atacase pe Lissandra. Începu s# tremure dar. trosnete chitinoase. Fiecare scâr(âitur# imperceptibil# era pasul unui rege de nisip. Înc#perea era goal#. Simon! – Fac pace. nu-i vor face nimic zeului cât timp zeul e bun i darnic. Prin cele dou# g#uri ale cagulei. Închise ochii i a tept#. întunericul se îmblânzi i se dizolv#. Când se trezi. a bur(ii care b#gase spaima în el. Trecu o bucat# de vreme f#r# s# se întâmple nimic. chiar când e mic#. prinsese gustul c#rnii de om. Dracu s-o . al fricii lui. – Ce ai de gând? întreb# ea când Kress se apleca s# ia laserul de lâng# tocul u ii. B#u vârtos ore în ir. Avea s# creasc# i mai mult. Nu-i d#dur# nici o aten(ie. în f#cat de o sut# de bra(e sub(iri i târât în întunericul unde burta a tepta fl#mând#. î i pierdu echilibrul i zbur# peste pragul u ii. se sim(i cople it de un profund sentiment de mul(umire. Totul fusese rodul imagina(iei lui. Wo îi spusese c# are aptitudini psionice. era uria #. Încet. Auzul îi devenise extraordinar de ascu(it. Nu fusese nimic. Le devorase pe Cath i pe Idi. pe canapea. bolborosi el. Un val de ru ine i furie îl n#p#di dintr-o dat#. I-am înfometat. î i aduse aminte de Lissandra i de cele petrecute în pivni(#. nu era nici el prea sigur. înc# o data. Începu s# plâng# în#bu it. Ochii i se adaptar#. O armat# de mobili. Î i aminti cum o împunsese cu spada. Avusese inten(ia s# plece de-acas#. Kress se întoarse brusc spre Lissandra. Zgomotele se amplificar#. Salonul era pustiu. Se îndoia c# era sentimentul lui. – Nu. râcâieli. adormi. s# extermine tot. un sentiment care-i îmbr#ca frica precum un strat de sirop.i ia zborul imediat spre ora i s# închirieze o camer# pentru o noapte sau. gândi el. Pentru a doua oar#. spuse Lissandra.19 - . nic#ieri. neîndr#znind s# se mi te. nic#ieri. În loc s#. a tept# atingerea lor îngrozitoare.i pun# în aplicare planul. se apuc# s# bea. r#spunse el chicotind. Kress ascult# cum se ducea de-a rostogolul pe sc#ri. Nici un sunet. Dar acum era mare.i recapete calmul. Omul icni. Deschise din nou ochii. casa era cufundat# în întuneric. Kress îi f#cu în piept o gaur# prin care i-ar fi putut trece bra(ul. Asta fusese înainte de a veni Cath. Nimic. nemi cat. clef#ituri groase. în bezn#. Lui nu-i va face nici un r#u.

restul spa(iului îl umplu cu bunuri de valoare – bijuteriile. se hr#nea singur dar. Nu lu# decât un singur rând de haine de schimb. Un rege de nisip alb îl privea de pe dulapul de haine din dormitor. Ce va face atunci? Trebuia s# plece de-acas# cât mai degrab#.i aduc# aminte c# erau mor(i. Animalul se retrase. nu va dura prea mult. Regii de nisip erau mor(i. Se duse în dormitor i. umflat. Avea o migren# înfior#toare. din umbr# în lumin#. C#rând neîndemânatic valizele. L#sase u a deschis#. îngropa(i în tapi(erie. Sculptau ceva.ia pe Cath! Nu putea r#mâne aici. Era tare jig#rit. Kress îl înjur# i-l lovi cu botul cizmei.i . În pofida tuturor lucrurilor. iar terenul din fa(a vilei era scena unui m#cel. Când d#du s# i se aga(e de picior.. M#celarul se lu# dup# el pe sc#ri. abia întrez#rite sub razele lunii. L#s# jos valizele i deschise u a aeroglisorului. î i spuse Kress. Kress tia c# nu al s u era stomacul care cerea de mâncare. O cantitate suficient# de b#utur# îi aduse uitarea rapid# de care avea nevoie.. f#r#-ndoial#. Kress se strecur# afar# i închise u a în urma lui. sunetele siguran(ei. Cadavrele celor doi oameni ai Lissandrei z#ceau acolo unde c#zuser#. se întoarse. ap#sându-i cu toat# talpa. Îl a teptaser#. albicioase. Kress î i ud# lenjeria i se trase încet înd#r#t. la cap#tul de sus al foi orului p#r#sit în care s#l# luise odinioar# oimul hoinar. Ar#tau de parc# ar fi stat în a teptare. Ceva se mi c#. iar mobilii puteau s#pa galerii. Simon Kress url# i fugi în cas#. Kress î i d#du seama c# nu-i mai d#duse de mâncare de-o ve nicie. c#tre cas#.20 - . î i ridic# privirea. Câteva clipe r#mase cu spatele lipit de peretele casei. i p# i peste regii de nisip. iar burta alb# r#m#sese ferecat# în pivni(#. &i în cel#lalt aparat se mi cau umbre. Tâmpenii. Scrâ net. O form# albicioas#. Trebui s# fac# un efort ca s#. a a cum a teptaser# de atâtea ori. C#lc# s#lbatic. con tiincios. ce foame-i era! Nu fusese atât de fl#mând niciodat#. Dac# apucau s# ias# afar#… Kress nu vru s# se gândeasc# mai departe. Patru dintre ele formau un grup compact. Se temea s#-i parcurg#. încet. Luna str#lucea puternic. N-avea de gând s# se mai întoarc#. V#zuse cu ochii lui cum explodaser# castelele. acum. sub mormanul de regi de nisip mor(i. Kress î i trecu vârful limbii peste buze. Num#r# vreo zece-dou#sprezece trupuri lungi. Scrâ neau. îl privir#. mi cându. Un chip foarte u or de recunoscut. ascultând sunetele. jignit. Încarc# trei valize. Bur(ii o s# i se fac# iar foame. Când ajunse în fa(a u ii. de jur împrejur. În mod normal. prudent. Nu mi cau. cât timp burta se mai afla închis# în pivni(#. se trezi. Scrâ net. la ad#post. Dar se trezi. înainte. ce se plimbau încolo incoace pe peretele cl#dirii. Mandibulele se închiser# cu un cl#mp#nit u or i ase ochi mici. Între el i aeroglisor nu erau decât câ(iva metri. Un chip. Trosnet. mobili negri i ro ii peste tot. Kress scoase un vaiet în#bu it i b#tu în retragere. s# se refugieze în ora . Pe cât e de mare. Alte spaime de be(iv. În interiorul aeroglisorului se iscar# alte mi c#ri. ca ni te larve. unul r#sucit i carbonizat. Lung# cât antebra(ul lui. Regele de nisip ie i afar# i se îndrept# spre el. Jos nu era decât mortar i p#mânt b#t#torit. St#tuser# ascun i sub scaune. &i mobilii. pr#zile se r#riser# în ultima vreme. Începur# s# formeze un cerc strâmb în jurul aparatului. Kress zâmbi i travers# încet câmpul de lupt#. Mai ie ir# câ(iva. pu(ea i-i era foame. obiectele de art# i alte lucruri de care n-ar fi fost în stare s# se despart#. Ni te forme mari. pe scaunul vehiculului. porni iute spre aeroglisorul Lissandrei.i f#cu bagajele. Respir# de câteva ori adânc. O. cu inima zb#tându-i-se în co ul pieptului. Iar pofta ei de mâncare va fi n#praznic#. cel#lalt. în nisip. privindu-l cu ochi tri ti i sticlo i. Se opri înainte de a fi ajuns la jum#tatea drumului. dispu i de jur împrejurul corpului. Dar acum se iveau.

– De ce. dar o pereche de mandibule i se închise în jurul gleznei i se pomeni în genunchi.. schimonosite de groaz#. – Urc# la loc. Trebuia s-o hr#neasc#. Ziceai de-o petrecere. erau la cei pe care ar mai fi putut s#-i cheme a doua zi. pân# la u a din fa(#. nou# dintre ei acceptaser# invita(ia. strâmbe. c#mara. dar adormi cu senza(ia c# se ghiftuise. Era la fel de mare ca mobilul care ie ise noaptea trecut# din aeroglisor. de peste tot. Î i întâmpin# invita(ii în fa(a casei – mobilii cur#(aser# locul cu o repeziciune remarcabil#. Toate sticlele cu alcool care mai existau în cas# se aflau în pivni(#. – Malada. Pe urm# îl chem# pe Jad Rakkis. Se strecur# în#untru nestingherit. fire te. dar transportar# restul. Kress î i aminti cu cât# u urin(# puteau c#ra mobilii lucruri de câteva ori mai grele decât propria lor greutate. Du-m# în ora . bur(ii îi va fi din nou foame. o coloan# de regi de nisip cobora sc#rile. – O s#. Urm#torul care sosi fu Jad Rakkis. Jad. pentru c# nisipul afânat dimprejur prinse via(# i. Kress î i f#cu în sfâr it curaj. burta mai era înc fl#mând#. Se duse la telefon. ciopleau i sculptau.. Aduceau modific#ri vilei. Avea gura îngrozitor de uscat#.încet antenele. Amândou#. Chipurile erau pocite. Rakkis scoase un sunet gâtuit i d#du s# sar# înapoi în aeroglisor. Kress nu îmbucase nici o f#râm# de mâncare cât fusese ziua de lung#. Curând. Fiecare mobil c#ra câte o bucat# din m#celarul lui. pe m#sur# ce. intrau i ie eau prin pere(i. desear# organizez o mic# petrecere. Când se termin# totul. Kress g#si solu(ia. Sper din toat# inima. Vreo zece albi a teptau s-o ia. Dup# aceea. nu se mai încumet# în nici o tentativ# de evadare. Îi l#sa s# intre ei primii. o s#-(i dau de mâncare. Î i linse buzele i o zbughi din odaie. Apoi fu prea târziu. Vehiculul era programat s# r#spund# numai la amprenta digital# a proprietarului. îl f#cu s# se înfioare. Când termin#. spuse el. de i nu mâncase nimic. d#du gata ce-i mai r#m#sese în bar i se îmb#t# cri(#. Simon? Nu pricep. ochii ro ii îl priveau (int# i mandibulele cl#mp#neau. O s#-(i dau de mâncare.. Nisipul p#rea s# fiarb# de activitate subteran#. rosti degajat când prima dintre cuno tin(ele sale r#spunse. dup# tot ce mâncase. pe care le l#sar# s# se dezghe(e într-o b#ltoac# mare. îngr#m#dind toat# mâncarea din cas# în mijlocul buc#t#riei. c# era în sfâr it s#tul i c# biruise foamea aceea insuportabil#. ap#s# pe clapa de pornire… i înjur#. dar sper s# reu e ti totu i s# vii. Dup# ce toat# mâncarea se f#cu nev#zut#. Capul p#ru s#-l priveasc# plin de repro când trecu pe lâng# el. împingându-l. Kress alerg# spre aeroglisorul lui de cum ateriz# i-l înh#(# de bra( pe Rakkis. iar terenul ar#ta aproape la fel ca înainte de b#t#ile – i-i conduse pe fiecare. Jad se zvârcolea i urla îngrozitor în timp ce-l sfâ iau. ignorând exclama(iile speriate ce se transformaser# imediat în zbierete ascu(ite. . Kress abia îndur# spectacolul. Iute. trebuia s# se uite tot timpul pe unde calc#. Kress goli congelatoarele. ce s-a întâmplat. Închise u a dup# ultimul sosit.21 - . El r#mânea afar#. &tia c# era pentru ultima oar# când î i mai putea permite acest lux. apoi pe ceilal(i. fiecare cu sarcina lui. Cadavrele disp#ruser#. Pleac de-aici! Dar Rakkis îl privi nedumerit. Kress sim(i c# junghiurile de foame i se mai domolesc. Dup# ce patru musafiri îi trecuser# pragul. Kress n#d#jduia s# fie îndeajuns. ca mirghelul. care cobora din aparat. înainte de a-l n#p#di co marurile. Ie i afar# s# ia cadavrele care începuser# s# putrezeasc# în curte. Casa era plin# de regi de nisip. P#reau cu to(ii prin i în câte-o treab#. în întregime. sperând c# va potoli foamea bur(ii albe. Evitar# alimentele congelate. Îmi dau seama c# te anun( cam pe nepus# mas#.. iute! îi spuse. Gândul c#. Dar tia c# r#gazul nu va dura. De dou# ori î i z#ri chipul holbându-se la el din locuri nea teptate. Kress încerc# s# nu se chirceasc# de spaim#. bufetele.i f#ceau apari(ia. Ultimele lui gânduri. Când se întoarse în vestibul. f#r# s# fac# nici o mi care. i se repezi la aeroglisorul cu care venise ne tiutoarea victim#.

Decis. mobilii nu însemnau nimic. Kress . Un miros gre(os. Nu mai exista u #. S# fi murit? S#-l fi r#pus ceva? Se apropie de dulap. Burta respira. Retrase mâna i în aceea i clip# un segment din exoscheletul alb al regelui de nisip se desprinse i c#zu. Kress se d#du înapoi i se repezi la u #. Dar nu se mi ca. sperând s# scape de vis. Urc# în galerie i lu# securea medieval# ce st#tea ag#(at# al#turi de spada cu care o omorâse pe Cath m’Lane. Mobilii erau capabili s# stea perfect încremeni(i. erau mult prea mul(i. Kress întinse o mân# tremur#toare i atinse corpul. s#rind peste regii de nisip. dar când boarea î i invers# direc(ia. Nici dac-ar fi lucrat o zi i-o noapte n-ar fi r#zbit s#-i m#cel#reasc# pe to(i. mandibulele cl#mp#neau. i pe cale de a se înfierbânta i mai mult. Îns# plesneau la prima despic#tur#. Kress r#m#sese în mijlocul palierului. Ochii erau sticlo i i negri. Sim(i adierea c#ldu(# care-l înv#lui când ea exal# i f#cu un efort s# nu se înece. În aeroglisor g#si patru. În cele din urm# se d#du jos i deschise capota. În#untru era ceva groaznic. Ce se întâmpl ? Nu pricepea.Ar i(a se instalase de diminea(#.i r#suflarea. antenele lungi i sub(iri vibrau sau se leg#nau. Nimic nu mai amintea c# peste acest abis negru ar fi existat vreodat# o u # b#tut# în cuie. mânji(i de sânge i acoperi(i cu pete de fungus alb. ar fi trebuit s# porneasc#. tumefiat# i frem#t#toare. nu era drept! Aeroglisorul #sta era al lui. p#rea s# r#zbat# din adâncuri. Era prizonier. &i atunci î i aduse aminte de singura persoan# care ar fi putut s# priceap#. Era cald. Un pu(. Creatura p#rea întrucâtva schimbat#. Nu mi ca nici unul. (inându. Îi lu# unul câte unul i-i azvârli cât putu mal departe. sau ce-or fi avut. dar p#rea foarte moale. Nimic. De fapt. Trebuia s# mearg# în pivni(# i s# omoare burta. o rupse la fug#. ceva se mi ca. Se puse pe treab#. se pomeni cu ochii pironi(i deasupra lui. Tot prizonier. îi v#zuse de mii de ori a teptând i pândind. Îns# regele de nisip de pe dulap st#tea complet nemi cat. pe jum#tate mâncat. umflat#. Ar#tau aidoma celui din dormitor. Kress deschise ochii i primul lucru pe care-l v#zu fu regele de nisip de pe dulap. organe pe jum#tate formate. Iar pere(ii erau uzi. i-atâta. Pe Kress nu-l interes# ce p#(iser#. sau în com#. Kress se ridic# încet. iar gura era de dou# ori mai mare i mai rotund#. nu peste mult timp. sufocant i fetid. Înapoiat în salon. ca i când viscerele moi din#untru ar fi început s# se descompun#. mai omorî trei mobili. de ce nu voia s# decoleze. Pere(ii din jur fuseser# mânca(i. Numai s# nu se mi te. Kress ciopâr(i vreo dou#zeci de trupuri pân# s#. a teptându-se la un dezastru. Carnea de dedesubt avea aceea i culoare. Regii de nisip nu se clintir# nici în timp ce-i h#cuia cu securea. Kress mai ap#s# o dat#. Aproape c# pulsa. Coborî în goan# sc#rile. Dar întotdeauna. Casa era plin# de ei. i înc# o dat#. Kress se întoarse în cas#. un lichid cleios i ro iatic ce ar#ta aproape ca sângele uman i limf# g#lbuie. coborî la subsol.i dea seama de z#d#rnicia ac(iunii. Nu se întâmpl# nimic. Regii de nisip îi distruseser# grila gravita(ional#. apoi îl l#sar# puterile. nu în(elegea nimic. Strânse repede pleoapele. Ajunse în dreptul u ii i înlemni. Îl afl#. i ap#s# pe clapa de pornire. fierbinte chiar. picioarele zvâcneau. se trânti în scaunul scâlciat.i dea seama de ciud#(enie: regele de nisip nu mi ca. to(i mor(i. În hol z#ceau al(i trei mobili albi. sau pe moarte. degajând gaze care împingeau în afar# pl#cile albe. dar nici s# readoarm# nu izbuti i. Nu sc#p#.22 - . &i-apoi. Îndârjit. Mon tri afurisi(i! S#ri în#untru. de parc# le-ar fi explodat corpul. Nu se putea. neîndr#znind s# spere. Dar altceva era i mai oribil. desigur. Privi (int# vreme de aproape cinci minute pân# s#.

c#lc# din grab# pe un rege de nisip. regii de nisip sunt r#zboinici curtenitori i ceremonio i.. Pe-ai dumitale i-ai înfometat i iai chinuit. dar sunt peste dou# sute de kilometri din Asgard pân# la dumneata. nu vor fi con tien(i. (Oft#. +inutul e sterp i pustiu. cu to(ii. burta devine tot mai inteligent#. +i-am spus c# exoscheletul cade când cresc. Ajut#-m#. – Nu fi absurd. Aeroglisorul meu e defect. În orice caz. mul(umesc. anormal#. – Instalatorii dumitale. izbuti s# bânguie. cât mai drept cu putin(# i cât mai degrab#. e înc# suferind# de pe urma r#nii pe care i-ai pricinuit-o. zise Kress. Un rege de nisip în primul stadiu e mai degrab# un spermatozoid decât un pui. În(elegi? Mobilii vor da na tere. Vor fi capabili s# construiasc# i s# foloseasc# ma ini complicate.. Jala Wo se str#dui s# schi(eze un zâmbet. mai ambi(ioas#. iar pe celelalte n-am cum s# reprogramez. vor fi bipezi. nu spuse decât: – Ar trebui s# te las acolo. Femeia îl l#s# s# vorbeasc#.. de trupuri mai apte. Ajunsese la jum#tatea . Mobilii nu-s mor(i. – Ar trebui.. – Shade e un rege de nisip. – Shade. regii de nisip propriu-zi i. Fiecare burt# î i h#r#ze te propria ei specie. Simon Kress r#mase cu ochii holba(i la imaginea Jalei Wo de pe ecran. cu un efort.. Regii de nisip adul(i nu-s prea afectuo i cu bur(ile mici. unei noi specii de regi de nisip. Ascult#-m# cu aten(ie. pui de. f#r# nici o expresie în afara unei u oare întunec#ri a chipului ei palid i usc#(iv. Sunt amor(i(i. bolborosi Kress. odat# în plus. spuse Wo. N-o s# mai aib# nevoie de dumneata.. Când Kress ispr#vi. – Mul(umesc. Burta din pivni(a dumitale e bolnav#. în stadiul insectoid. Înclin s# cred c# aceasta-i o alt# consecin(# a faptului c# ai mutilat burta alb#.. Regele de nisip din pivni(a dumitale va deveni curând complet con tient. Ai fost zeul lor.) Toat# discu(ia asta înseamn# timp pierdut. – Nu se poate. Pe m#sur# ce cre te. Pleac# imediat de acolo. i devine ca Shade. Transformarea implic# un mare consum de energie. Ceea ce import# este metamorfoza prin care trec în clipa de fa(# regii dumitale de nisip. zise Wo. Dumneata i-ai f#cut a a cum sunt. Ai în(eles? – Da.. Indivizii. Sunt prea multe. r#zboaiele îi tempereaz# i le men(in echilibrul. îns# acum are nevoie de slujitori mai buni. î i pierdu cump#tul i-i povesti tot. f#r# s#-l întrerup#. repet# Wo. i-ai f#cut din ei altceva. Iar dumneata mi-ai vândut un bazin plin.23 - . Burta trebuie s# m#nânce enorm i înainte i dup# metamorfoz#. adaptat# necesit#(ilor i dorin(elor pe care i le percepe... în mod normal. încuviin(# ea. Ia-o spre est. o. Singur (i-ai f#cut-o. De fapt. Oh.. iar mobilii lor sunt o pacoste. ah. Îngriji(i cum se cuvine. N-am auzit niciodat# de regi de nisip care s# fi crescut... iar mintea-i devine tot mai complex#.. bolborosi el n#ucit. dar n-am s-o fac.se repezi. n-are importan(#. care au amenajat bazinul. Probabil c# nu mai are mintea întreag#. Ai dou# picioare. Puterile ei psionice sporesc. da. cu patru bra(e i cu degete mari opozabile. Kress începu s# se bâlbâie. Cei care au venit atunci.. cade mult mai devreme. final#. la consola de comunica(ii. Cum nu se poate mal con tient#. Shade i cu mine o s# plec#m chiar acum. Dar burta va fi con tient#. În natur#. Numai unul dintr-o mie atinge faza a treia. Kress. Da. O s# pl#tesc. Ai putea veni s# m# iei? – Da.. spuse Simon Kress. Când Jala Wo îi r#spunse. – Taci. Porne te pe jos. în timp ce se ruga din suflet ca instala(ia s# mai fie în stare de func(ionare. plin cu. Mobilii cu plato # sunt suficient de utili atât timp cât burta e mic# i doar semicon tient#. Ai în(eles? – Nu pot. r#spunse Wo... Comportarea ei este. Nu po(i s-a tep(i acolo. &i mai avem de transportat i echipamentul necesar pentru a rezolva problema regelui de nisip dement pe care l-ai creat. N-a putea spune exact cum vor ar#ta. În sfâr it. Numai unul dintr-o sut# ajunge în stadiul al doilea. Închiser# aparatele i Kress porni cu pa i gr#bi(i spre u #. te ur# te i va fi foarte fl#mând. cât au crescut ai dumitale. De sus n-o s# ne fie greu s# te reper#m i-o s# te afli departe de pericolul regilor de nisip. Trebuie s# pleci imediat de acolo.

Înnebunit. Hei! Ajutor. ceea ce pentru Kress fu o binecuvântare. Lissandra era moart#. c# merge spre est. cu ochi bulbuca(i i pielea de un portocaliu murdar. Îl purtar# spre cas#. spre est. i respira. Url# din cauza celorlal(i. spuse. Era prea cald i aerul era prea uscat. Coborî panta în goan#. – Nu. construit# din nisip sf#râmicios. siguran(#. Transpira abundent. dar de îndat# ce. încerc# s# fug#. aproape c# sim(ea gustul mânc#rii. Când ajunse pe culmea urm#toarei coline z#ri. Apoi o lu# la pas. Cel pu(in a a spera. Nu putea s# continue a a la nesfâr it. La ar i(# nu se gândise. hot#râse Kress. Erau creaturi scunde. fugi pân# ce începur# s#-l doar# coastele. – Hei! strig#. dar p#rea destul de mare. cu sfor(#ri i sudoare. o sete insuportabil# i o foame n#praznic#. Lumina sc#dea cu repeziciune. în clipa de fa(# mi unau prin toat# casa. sub soarele fierbinte i pârjolitor. iar el nu avea condi(ie fizic#. dar zadarnic. avea planurile lui în leg#tur# cu Wo i Shade. îi ardea gâtul de sete. Se poticnea tot mai des când încerca s# alerge i de dou# ori c#zu. îns# nu asta îl f#cu pe Simon Kress s# urle. iar Kress n-avea decât dou#. Chiar a a mici cum erau. i pentru asta aveau s# pl#teasc#. apoi s# poposeasc# undeva pe tot timpul nop(ii.24 - . drept în fa(#. Kress se opri brusc. Nu se prea pricepea la orientare i nici nu era prea sigur încotro alergase în panica de la început. În mod cert era acum destul de departe de regii de nisip ca s# n-aib# de ce s# se team#. Timp de aproape o or# alerg# i merse. chipul lui. dar Kress îi deslu ea înc# pe cei cinci. Dup# câteva ore de alerg#tur# i nici un semn de salvare. hidoase. cu gândul la zvârcoleala micilor mon tri care. dar u a era destul de mare. cum îl sf#tuise Wo. o. soarele ajunsese la orizont. Nu era f#cut pentru un asemenea sport. un ad#post. cople indu-l. Ce se întâmplase? S#-i fi devorat regii de nisip pe Wo i Shade? Îl n#p#di iar# i spaima. cu ochii la cas#. Va avea grij# s# se r#zbune. Dac# Wo i Shade nu-l g#seau? Aici or s#i r#mân# oasele. i odat# cu ea. fiecare avea patru bra(e. temându-se de-o infec(ie. f#r# doar i poate. î i repro a c# nu-i d#duse în gând s# ia ni te ap# i scruta cerul.ase copii care se jucau în penumbra casei. pedal# înapoi. dar cuno tea i alte persoane cu aceea i profesie. pân# ce i se t#ie r#suflarea. .i bra(ele i strigând ca s#-l aud# locuitorii. De mâncat i de b#ut. alerg# i merse. cu gândul la respira(ia bur(ii. Cât despre el. Patru mâini mici acoperite cu sânge rozg#lbui se ivir# din cr#p#tur# i începur# s# împing# în l#turi pielea moart#. Îl durea trupul de foame. trebuia s# m#nânce neap#rat. Dar continu# s# mearg#. Kress p#r#si casa în goana cea mai mare. Unul din regii de nisip se dezghiocase. alunec# pe nisip. Oricum. Nu era chiar atât de mare cât casa lui. Aveau. Nu le fu greu s# îl ajung#. Kress î i lu# picioarele la spinare. ajutor! Copiii începur# s# alerge spre el. un sunet între pocnet i trosnet. era sl#bit i îngrozit. O supse în timp ce mergea. conturul unei case. în n#dejdea c#-i va z#ri pe Wo i pe Shade. Era o cas# urât#. i neagr#. A doua oar# î i scrijeli mâna într-un bolovan i-i d#du sângele. Totul se întâmplase din vina lor. Dar se sili s# mearg#. Colinele erau aride i stâncoase. Deertul se mai r#cori un pic. Kress începu s# strige i s# alerge spre cas#. agitându. fugi cât putu de repede. Hot#rî s# mearg# pân# va disp#rea ultima gean# de lumin#. Se lupt#. O.drumului când auzi zgomotul. nu. se ridic#. În spatele lui. ponosit#.i reveni începu din nou s# alerge. to(i. nu. Nu mâncase de dou# zile. Totul era însp#imânt#tor. dar dup# aceea se str#duise s-o (in# spre est. Î i f#cu aceast# f#g#duial# de o sut# de ori în timp ce înainta. Soarele începuse s# coboare i pe întuneric o s# se r#t#ceasc# de-a binelea. Dup# alte câteva ore începu s#-i fie fric#. era o a ezare omeneasc#. Spera c# Wo i Shade vor ti s# le vin# de hac. iar a doua zi diminea(# Wo i Shade aveau s#-l g#seasc#. a copila ilor portocalii care ie ir# de-a bu ilea din castel i-l privir# impasibili în timp ce trecea. Kress începu s# aib# certitudinea c# apucase într-o direc(ie gre it#.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful