P. 1
Martin George - Regii Nisipurilor

Martin George - Regii Nisipurilor

|Views: 4|Likes:
SF
SF

More info:

Published by: Marian Gabriel Irimia on Jan 07, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2014

pdf

text

original

George R. R.

Martin

Regii nisipurilor
Sandkings (1979) SIMON KRESS locuia singur într-un conac mare printre colinele aride i stâncoase aflate la cincizeci de kilometri de ora . A a c#, atunci când afacerile îl chemau pe nea teptate, n-avea vecini c#rora s# le cear# s# vad# de animale în lipsa lui. &oimul hoitar nu era o problem#; s#l# luia în foi orul nefolosit i, oricum, se hr#nea singur. Pe m#celar, Kress îl gonea pur i simplu afar#, l#sându-l s# se descurce cum o ti; micul monstru vâna limac i, p#s#ri i obolani. Bazinul de pe ti îns#, plin cu piranha veritabili, de pe P#mânt, reprezenta o dificultate. Kress sfâr ea întotdeauna prin a arunca în uria ul acvariu o pulp# mare de vit#. La urma urmelor, dac# avea s# fie re(inut mai mult decât se a tepta, piranha se puteau mânca între ei. O f#cuser# i-n alte d#(i. Era amuzant. Din nefericire, de data aceasta fu re(inut mult mai mult# vreme decât se a teptase. Când, în sfâr it, se întoarse, to(i pe tii erau mor(i. La fel, oimul hoitar. M#celarul urcase în foi or i-l mâncase. Simon Kress se indispuse. A doua zi se urc# în aeroglisor i plec# la Asgard. Situat la vreo dou# sute de kilometri de vila lui, Asgard era cel mai mare ora de pe Baldur i se mândrea i cu cel mai vechi i mai mare astroport. Lui Kress îi pl#cea s#- i impresioneze prietenii cu animale neobi nuite, amuzante i scumpe; Asgard era locul unde se puteau cump #ra asemenea animale. De aceast# dat# îns# nu prea avu noroc. La “Xenopets” era închis. L'Etherane, negustorul de animale mici, încerc# s#-i vâre pe gât alt oim hoitar, iar “Ape stranii” nu oferea nimic mai exotic decât piranha, rechini lumino i i calmari-p#ianjen. Kress îi avusese pe to(i: voia ceva nou. C#tre sear#, se pomeni b#tând bulevardul Curcubeului, în c#utare de magazine pe care nu le vizitase niciodat#. Aflat# în plin# zon# a astroportului, strada era în(esat# cu firme de importatori. Marile corpora(ii comerciale aveau vitrine lungi, impresionante, în care artefacte str#ine, rare i costisitoare, erau etalate pe postamente din pâsl# în spatele c#rora draperii întunecate înv#luiau în mister interioarele. Printre marile magazine se înghesuiau pr#v#lioare de vechituri, dughene murdare, expunând tot felul de antichit#(i de pe tot felul de lumi. Kress le încerc# i pe unele i pe celelalte, cu aceea i nemul(umire. Apoi d#du peste o pr#v#lie aparte. Era foarte aproape de port. Kress nu mai fusese niciodat# pe acolo. Magazinul ocupa o cl#dire modest#, cu un singur etaj, încadrat# de un bar euforic i un templu-lupanar al Comunit#(ii Surorilor Secrete. La acest cap#t al bulevardului începeau localurile deocheate. Pr#v#lia era ceva cu totul ie it din comun. S#rea în ochi. Vitrina era înv#luit# în cea(#; când vag ro ie, când cenu ie aidoma ce(ii adev#rate, când sclipitoare i aurie. Cea(a se unduia i se învolbura i lumina difuz din#untru. În vitrin#, Kress întrez#ri exponate – ma ini, obiecte de art#, lucruri pe care nu le putea recunoa te – dar nu apuc# s# le vad# bine pe nici unele. Aburul plutea senzual în jurul lor, dezv#luind mai întâi o frântur# din ceva, apoi altceva, apoi ascunzând totul. Iritant. În timp ce privea, cea(a începu s# formeze litere. Câte-un cuvânt, o dat#. Kress st#tu i citi. WO. &I. SHADE. IMPORTATORI. ARTEFACTE. ART). FORME. DE. VIA+). &I. ALTELE. Literele pierir#. În negur#, Kress z#ri ceva care se mi ca. Asta-i fu suficient; asta, i „formele de via(#” din reclam#. Î i azvârli peste um#r capa de promenad# i intr# în pr#v#lie.

-1-

În#untru, Kress se sim(i dezorientat. Interiorul p#rea vast, mult mai spa(ios decât ar fi l#sat s# se cread# fa(ada relativ umil#. Înc#perea era slab luminat#, t#cut#. Tavanul întruchipa un peisaj stelar, cu nebuloase spirale; era foarte negru i veridic, foarte frumos. Tejghelele, toate, str#luceau expuse. Pasajele dintre ele erau a ternute cu cea(#. Pe alocuri pâcla se ridica pân# la genunchi, r#sucindu-se în jurul picioarelor la fiecare pas. – V# pot ajuta cu ceva? Femeia p#rea s# fi r#s#rit din cea(#, înalt#, slab#, palid#, purta o salopet# simpl#, de culoare gri i o bonet# mic#, bizar#, prins# în cre tetul capului. – E ti Wo sau Shade? întreb# Kress. Ori e ti vânz#toare? – Jala Wo, la dispozi(ia dumneavoastr#, se prezent# femeia. Shade nu serve te clien(ii. Vânz#tori nu exist#. – Ave(i un magazin destul de mare, spuse Kress. Ciudat c# n-am auzit înc# niciodat# de voi. – Aici, pe Baldur, magazinul nostru abia s-a deschis. Avem îns# reprezentan(e pe multe alte lumi. Cu ce v# pot servi? Art#, cumva? P#re(i colec(ionar. Avem câteva cristaluri de Nor T'alush, excep(ionale. – Nu. Am toate sculpturile în cristal care m# intereseaz#. Am venit pentru un animal. – O form# de via(a? – Da. – De pe o alt# lume? – Bineîn(eles. – Avem un mim. De pe Cella. Un simian foarte inteligent. Nu numai c# va înv#(a s# vorbeasc#, dar pân# la urm# v# va imita vocea, inflec(iunile, gesturile, ba chiar i expresiile fe(ei. – Nostim, zise Kress. &i banal. Nu m# intereseaz#, Wo. Eu vreau ceva exotic. Neobi nuit. &i nenostim. Detest animalele nostime. În momentul de fa(# am un m#celar. Importat de pe Cotho, cu destul# cheltuial#. Din când în când îl hr#nesc cu câte-o por(ie de pisoi proasp#t f#ta(i. Asta-mi inspir# mie animalele nostime. Sper c# m-am f#cut în(eles, da? Wo arbor# un surâs enigmatic. – A(i avut vreodat# un animal care s# v# adore? întreb#. Kress zâmbi. – Oh, de câte ori! Dar nu pretind s# fiu adorat, Wo. Doar amuzat. – M-a(i în(eles gre it, spuse Wo, cu acela i surâs ciudat. M# refeream la adora(ie în sensul idolatriz#rii, al vener#rii propriu-zise. – Ce vrei s# spui? – Cred c# am exact ce v# intereseaz#. Veni(i dup# mine. Îl conduse pe Kress printre tejghelele radiante, de-a lungul unul pasaj cufundat în cea(#, sub falsul cer înstelat. Traversar# un zid de pâcl#, p#trunser# într-un alt sector al magazinului i se oprir# în fa(a unui bazin mare, acoperit cu plastic. Un acvariu, gândi Kress. Wo îi f#cu un semn s# se apropie. Îi d#du ascultare i v#zu c# se în elase. Era un terariu. În interior, pe o suprafa(# de vreo doi metri p#tra(i, se afla un de ert în miniatur#. Nisip g#lbui, b#tând în ro cat sub o lumin# ro iatic#. Roci: bazalt, cuar(, granit. În fiecare col( al bazinului se în#l(a un castel. Kress clipi, privi mai atent i se corect#: de fapt, se în#l(au numai trei castele. Al patrulea st#tea într-o rân# – surpat, ruinat. Celelalte trei erau grosolane dar intacte, durate din piatr# i nisip. Pe parapetele lor i pe sub porticurile rotunjite mi unau creaturi m#runte. Kress î i lipi fa(a de peretele din plastic. – Insecte? întreb#. – Nu, r#spunse Wo. O form# de via(# mult mai complex#. &i mai inteligent#. Fiin(e cu un grad de iste(ime considerabil superior celui al m#celarului dumneavoastr#. Li se spune regi de nisip.
-2-

culorile.. Cam cât o unghie de lung#. Exoscheletul chitinos este lep#dat când regele de nisip cre te. Nu pierde(i din vedere faptul c# to(i mobilii de aceea i culoare împ#rt# esc o singur# minte. Pentru el. -3- . Regii de nisip colaboreaz# excelent. M# simt i m# idolatrizeaz# folosind chipul meu pentru a. Pe zidul celui mai înalt turn era sculptat un chip. Viet#(ile astea-s prea mici ca s# posede altceva decât un creier foarte rudimentar. Uita(i-v# bine. (Se încrunt# iar# i. sunt mereu prin preajm#. cu ase ochi mici. Kress se întoarse spre bazin. – Cum. mandibulele. – Burta tr#ie te în castel. De fapt. cu tiv ro u. Kreso o cercet#. regii de nisip aveau plato a de un ro u intens. De fapt. Era chipul Jalei Wo. se r#zboiesc. men(inând-o câteva zile. Kress se uit#. Kress î i arunc# privirea pe partea cealalt# a bazinului. nu încerca s# m# îmbrobode ti vorbindu-mi despre inteligen(#. Femel#. în bazin nu sunt decât trei organisme.) &i. Antenele. dispu i de jur împrejurul trupului. Negrii se înmul(iser# peste m#sur# i atunci ceilal(i i-au unit for(ele ca s#-l nimiceasc#. Era adev#rat. – Poftim? Wo zâmbi i ar#t# spre castel. te rog. nu-i decât un furnicar supradimensionat. M# a teptam la ceva mai deosebit. Regii de nisip au un rudimentar sim( psionic. în cazul de fa(#. e pe toate castelele. repet# Kress. – Insectele nu venereaz#. i se adres# Wo. dar culoarea predominant# era portocaliul aprins al plato ei care acoperea corpul. Mobilii sunt (#rani i r#zboinici. Ar#t# spre creaturile care forfoteau pe castelul cel mai apropiat. cam cât pumnul de mare. mandibulele. – R#zboaie? Hmmm. i foarte veridic. Chipul zeului. O alian(# a distrus al patrulea castel din bazin. – Nu e insect#. – Am proiectat în bazin o hologram# cu chipul meu.i ornamenta construc(iile. i-l conduse pân# la castelul urm#tor. – Spirit de stup. decret# Kress. (Îl lu# pe Kress de bra(. – Poart# r#zboaie. Un joc de cuvinte. Kress admir# m#iestria reproducerii. ceru Kress. Aici. în timp ce dou# antene fine i lungi descriau traiectorii în aer. – Amuzant.) Observa(i culoarea acestora. denumirea de regi de nisip e oarecum improprie. Încheie chiar armisti(ii i alian(e. Locuitorii celui de-al treilea castel viu erau albicio i. imobil#. atât la construc(ii cât i în r#zboaie. spuse Wo. Al patrulea a murit. Au ceea ce se nume te spirit de stup. Într-un bazin de dimensiunile acestuia nu va cre te. Nu-mi pas# cât sunt de complexe.) Totu i.. îl îndemn# Wo. ochii i picioarele erau negre ca funinginea. dac# vre(i: fiin(a este i pântece de mam# i stomac. desigur. cu ase picioare. spuse Wo. Kress privi din nou. – Cum lucreaz#? – Membrele anterioare au i rol de mâini. – E o insect#. Dac cre te. Adic# eu îi spun burt#. Dup# cum pute(i observa. Wo zâmbi. (Se încrunt#. ca s# zic a a. v# rog. Un fel de telepatie de proximitate. – Mai d#-mi am#nunte. – Inteligen(a lor este colectiv#. – Hmmm. ochii i picioarele erau galbene. insist# calm# Wo. castelul s#u s-a pr#bu it. continua s# arate ca o insect#. retr#gându-se de lâng# bazin. Îi hr#nesc.– Insecte. Îl recunoscu. chipul Jalei Wo era senin i pa nic. antenele. zici? Interesant. Pe castele. Un sistem complicat de mandibule cl#mp#nea vizibil. Kress nu se l#s# convins. – Observa(i. – A a cum v-am spus. De castel. Una din ele râcâia lâng# peretele bazinului. Sunt prev#zute chiar cu un fel de degete: trei tentacule mici i flexibile. Dar i insectele poart# r#zboaie. Kress f#cu ochii mari. Erau altfel.

– Dar chipul? Când îmi vor sculpta chipul? – Proiecta(i holograma peste vreo lun#. unul dintre instalatorii cu patru bra(e intr# în bazin i s#p# gropi adânci în cele patru col(uri. v# rog s# lua(i leg#tura cu noi. – C#ldura va trezi bur(ile din starea latent#. Femeia se înclin# i plec#. Ajutoarele lui Wo erau extrabaldurieni deosebi(i de to(i cei cu care era familiarizat Kress. Ar putea fi cur#(at. câte una în fiecare col( al bazinului. Deasupra montar# un capac solid din plastic.. Wo i Shade r#mân la dispozi(ia dumneavoastr#. se gr#bi Kress s# adauge. Stomacurile lor nu suport# nimic altceva. sp#to i. &i ave(i r#bdare. bulbuca(i. Dar i aceast# analogie p#c#tuie te. – Nu tiu ce s# zic. Wo le d#dea indica(ii într-o limb# melodioas# pe care Kress n-o mai auzise niciodat#.. î i adapteaz# cre terea la spa(iul vital disponibil. Dac# dori(i s# întreba(i ceva. – Wo i Shade v# stau la dispozi(ie pentru instalare. astfel încât dac# burta moare. Capacul era echipat i cu aparate de control al microclimatului. dar nu prea uscat. – Hmmm. fire te. Burta. Ave(i grij# s# le da(i suficient# mâncare. – Cu ce se hr#nesc? – Mobilii m#nânc# past#. umplut cu nisip. Dup# socoteala mea. – Dar hran# vie? se interes# Kress. recomand# Wo. – Se-n(elege. burta m#nânc# orice. Jala Wo descinse la conacul lui Simon Kress. Nu erau prea ar#toase. De n-ar fi atât de mici. Trei zile mai târziu. Ace ti regi de nisip sunt mici fiindc# bazinul în care tr#iesc este mic. sco(ându-le una dup# alta din containerele crionice în care fuseser# transportate. cam peste trei s#pt#mâni ve(i avea în bazin i castelele. Nu risca(i ca vreun mobil s# scape afar#. Pl#cerea este de partea noastr#. încuviin(# Wo. m#rturisi Kress. mor foarte repede i ei. Wo d#du din umeri. cu regi de nisip în stare latent# i o echip# de montatori. Cu o gur#. Luat în ansamblu. Aveau pielea groas# i t#b#cit#. plin# de zbârcituri printre care se iveau protuberan(e în form# de spini i coarne. mobilii vor începe s# ias# din ou# i vor r#zbate la suprafa(#. În privin(a asta n-o s# v# coste nimic. hran# predigerat# ob(inut# în interiorul castelului. spuse Wo. Lui Kress i se p#ru c# sem#nau cu ni te h#lci b#l(ate de came crud#. – În felul acesta ve(i putea da de mâncare regilor de nisip f#r# a fi nevoit s# ridica(i capacul bazinului. Dup# aceea muncitorii închiser# capacul i se preg#tir# de plecare. Apoi un altul îi d#du bur(ile aflate în stare latent#. O cap#t# de la burt#. Dac# i-a muta pe cei de aici într-un bazin mai mare. vreau patru castele intacte. menit s# asigure atât palida lumin# ro ie pe care o agreau regii de nisip. Dup# toate aparen(ele..conduc#torul propriu-zis e o regin#. Dar erau muncitori vânjo i i îndemânatici. în mijlocul spa(iosului s#u salon. prev#zut cu un mecanism pentru introducerea hranei. Începur# s# se tocmeasc# pentru pre(. Au nevoie s# prind# puteri pân# se maturizeaz# deplin. – Ai dumneavoastr# pot fi mai mari. pe jum#tate alterat#. În cele din urm#. ar începe s# creasc#. aranjar# de o parte i de cealalt# canapele pentru o vedere mai bun#. Mutar# bazinul în care se aflaser# piranha i. pentru a condensa exact cantitatea corect# de umiditate din aer. – Bineîn(eles. Extrabaldurianul le îngrop#. Apoi instalar# un sistem special de iluminat. – Interiorul s# fie uscat. În mai pu(in de-o s#pt#mân#. fiecare castel este o singur# creatur# hermafrodit#. cu patru bra(e i ochi compu i. – Fiecare burt# m#nânc# mobili apar(inând celorlalte castele. Resturile de la mas# sunt o hran# excelent# i îndestul#toare. Terminar# treaba într-o singur# zi. dup# ce aceasta a prelucrat-o câteva zile. -4- . Bazinul în care-mi (ineam eu piranha e de dou# ori mai mare ca #sta i e liber. bipezi îndesa(i. explic# Wo. cât i proiectarea de imagini holografice în bazin.. cur#(ar# perfect interiorul rezervorului i-l umplur# pe trei sferturi cu nisip i roci.

Portocalii î i f#cur# apari(ia în ziua a opta. gura mare. Kress îi hr#nea cu d#rnicie. Dup# asta. Kress începu s# m#nânce în salon. Castelele prinser# s# se înal(e pe la mijlocul celei de-a doua s#pt#mâni.i aprinse un be(iga euforic. Mai întâi îl schilodir#. noile materiale fuseser# încorporate în zidurile castelelor. legate de afaceri. în egal # m#sur#. În ziua urm#toare. apoi îl traser# pe sub bolta întunecat# a por(ii castelului lor în miniatur#. Ca de obicei. Întreaga activitate era dedicat# cultului. V#rs# în bazin un castron cu resturi de mâncare pe jum#tate stricate. ca s# poat# privi în voie. Curând dup# aceea. antenele i picioarele. Când b#t#lia lu# sfâr it. Ochii alba tri sc#p#rau. Dar regii de nisip tot nu se r#zboiau. Fiecare grup de culoare era extrem de organizat. Era fascinant. patru mobili negri înconjurar# un portocaliu i-l târâr# spre burta lor. -5- . Kress începu s# se enerveze. Chipul se rotea încet. Nu se înc#ierar#. observând. Chipul lui Kress se ivi pe zidurile castelelor. smulgându-i mandibulele. a doua zi. în timp ce imaginea sa str#lucea pe cerul lumii lor. unde al(i mobili îngr#m#deau nisip cu mandibulele i cu tentaculele. astfel încât privirea sa poposea asupra tuturor celor patru castele. ca s#-i priveasc# la lucru în orice punct al bazinului se aflau. La vremea aceea. Castelul negru fu terminat cel dintâi. Kress conect# proiectorul holografic i chipul s#u se materializ# în bazin. În ziua a patra. În ziua a asea num#r# vreo duzin#. Deocamdat# nu aveau decât jum#tate din m#rimea celor pe care-i v#zuse la Wo i Shade. dar hot#rî s# le dea timp. cu c#rare peo parte. Albii câ tigar# deta at. Zilele treceau. Portocaliii se l#sau a tepta(i. un alb singuratic. De ertul era nemi cat i pustiu. castelele se f#ceau tot mai înalte i mai falnice. mai bine de patruzeci de mobili portocalii traversar# în mar nisipul i atacar# col(ul negrilor. urmat de fort#re(ele ro ie i alb#. dup# ultima mod#. regii de nisip se apucar# de lucru. Încântat. În ziua a cincea v#zu primul mobil. încet# s#-i mai hr#neasc#. Mobilii le sim(ir# imediat. p#rul sur era piept#nat îngrijit. Temporar. dar avu o idee. A tepta. r#zboaiele încetar#. lui Kress i se p#ru c# z#re te mi c#ri în nisip – ca ni te vagi fr#mânt#ri subterane. Se plimba de jur împrejurul pere(ilor înal(i din plastic. sprâncenele erau sub(iri i sofisticate. obrajii plini. La aproape o lun# din ziua în care Jala Wo îi adusese regii de nisip. Înc# tot nu se r#zboiau. pentru dobândirea ei. Fur# îns# covâr i(i de num#rul mobililor negri care ie ir# puhoi din adâncuri. urm# r#zboi dup# r#zboi. agresorii fuseser# m#cel#ri(i.Kress se întoarse cu pa i molcomi la bazin i. Fu dezam#git. Kress se felicit# pentru geniul de care d#duse dovad#. albi. ro ii i negri. La dou# zile dup# ce resturile de la mas# contenir# s# cad# din cerul de ertului lor. Kress cump#rase o pereche de ochelari cu lupe. avea zâmbetul lui sarcastic. portocaliii fur# ultimii. Începu s# bat# ner#bd#tor cu degetele în capacul de plastic i se încrunt#. ceilal(i regi de nisip se apucaser# deja s# care pietricele i s# ridice fortifica(ii. Castelele erau întrucâtva mai simplu(e decât i-ar fi pl#cut lui. izbucnirea primului r#zboi. a ezat pe canapea. Când arunc# mâncare în bazin. Portocaliul disp#ru definitiv. Batalioane disciplinate de mobili târau buc#(i mari de gresie i de granit în col(urile lor. În cele din urm#. iar Kress nu mai p#r#sea bazinul decât pentru necesit#(ile fire ti i pentru a r#spunde apelurilor critice. Kress fu pu(in dezam#git. v#rs# împreun# cu hrana ni te fragmente de obsidian i cioburi mici de sticl# colorat#. se isc# îndat# o b#t#lie în trei col(uri. se repezir# la ele i începur# s# târasc# buc#(ele spre col(urile respective. Câteva ore mai târziu. dintr-un moment într-altul. Dup# o or#. dar impresia lui Kress era c# viet#(ile cre teau cu repeziciune. de la un col( la altul. Mor(ii i muribunzii fur# c#ra(i s# hr#neasc# burta neagr#. Kress g#si c# holograma era foarte reu it#.

i spusese c# sosise momentul s# organizeze o petrecere. Luând castronul cu el. Ca întotdeauna. le spuse el. aduna(i în jurul bazinului. Kress invit# treizeci de persoane. care stabiliser# de curând o alian(#. pân# ce sentimentalismul ei dulceag ajunsese pe punctul de a-l scoate din min(i. Regii de nisip r#spunser# tuturor a tept#rilor sale. (inându-i nemânca(i dou# zile. Imaginea pe care o sculptaser# era grosolan# i caricatural#. urmat# de actualul ei amant i de un cor de râsete. La încheierea ostilit#(ilor. Idolul alb i se p#ru tân#r i mali(ios. În r#zboaie nu le mersese prea bine. în sfâr it. începu s# întocmeasc# lista invita(ilor. – Regii de nisip sunt amuzan(i. Kress începu s# deslu easc# deosebiri subtile de tehnic# i de execu(ie. Simon Kress considera drept e ec o petrecere de-a lui de la care m#car un invitat nu pleca tunând i fulgerând. dar n-avu ce le face. Shade nu va putea s# m# înso(easc#. e ti dezgust#tor. î i conduse oaspe(ii în salon. De regul#. Kress num#r# aproape aizeci de mobili mor(i. folosiser# paiete minuscule de ardezie pentru a reda p#rul lui argintiu. acaparar# mai toat# mâncarea. Simon. o mân# de prieteni apropia(i care-i împ#rt# eau amuzamentele. “Vino cu Shade. Petrecerea avu un succes nebun. tr#s#tur# cu tr#s#tur# – avea un aer în(elept i binevoitor. care era xenolog amator. (Tr#ise cu el o bucat# de vreme. le produse un oc apucându-se s# adune personal. care nu. Când încetar# s# mai lucreze la chip. i se p#ru c# toate cele patru imagini erau identice. Conta pe asta. Kress se sup#r# de-a binelea pe ei. De ce. De unde avea regii de nisip? voiau s# tie. i se p#rea c# aveau de gând s-o lase a a. dar pe m#sur# ce lucrul continua i el studia reproducerile. ad#ug# pe list# numele Jalei Wo. Kress le comand# o mas# somptuoas#. Jad Rakkis.) S# nu m# mai chemi niciodat# în casa asta. Ar trebui s# citi(i despre -6- . supralicit# când îi dict# mesajul. abia a tept s# v#d ce mai fac regii dumneavoastr# de nisip. Se gândi c# ar putea chiar s# le ofere spectacolul unui r#zboi. începu s# vorbeasc# despre alte insecte sociale i r#zboaiele pe care te purtau. iar castelul lor ar#ta jalnic în compara(ie cu celelalte.) Am fost o proast# c# m-am întors aici. Nu particip# la reuniuni mondene. Ceilal(i invita(i îl potopir# cu întreb#rile. nu tia(i asta? Se vor mai bate? – Fire te. Îi înfometase anume.i împodobeau castelele cu chipul lui? – Pentru c# de la mine vin toate lucrurile binecuvântate. Kress deconect# holograful i. Prietenii s#i aveau s# fie impresiona(i.i puteau permite s#-i ignore apelul. conversa(ia începu s# lâncezeasc#. Cât despre mine. priveau prin ochelarii speciali pe care Kress avusese grij# s# li-i pun# la dispozi(ie. – Din p#cate. Ro ii i albii. Vreau s# v# fac cuno tin(# cu noii mei favori(i. Sub imboldul momentului. Dup# ce to(i regii de nisip î i terminar# icoanele. – Haide(i. regii de nisip portocalii fur# ultimii i cei din urm#. c# vrei s#-(i ceri scuze.La început. Credeam c# între timp te-ai schimbat. dar nu-s mare lucru. Ie i val-vârtej. importatori. toat# lumea. iar cei mai mul(i dintre invita(i erau ame(i(i de vin i de be(iga e euforice. Fredonând radios. – De la Wo i Shade. Faptul c# Wo accept# invita(ia îl surprinse într-o oarecare m#sur#. în vreme ce chipul f#urit de negri – de i virtual acela i. regii de nisip dezl#n(uir# o b#t#lie furibund# pentru f#râmituri. ad#ug# ea. în urm# cu doi ani. care st#tuse t#cut# i retras# aproape toat# seara. resturile de mâncare din farfurii. O s# mai fie petreceri. le r#spunse gesticulând reveren(ios c#tre Jala Wo. îi spuse Cath m’Lane. &i când. – Kress. În timp ce musafirii. &tia c# unii dintre ei aveau s# fie indigna(i i chiar ofensa(i de regii lui de nisip. câteva foste amante i o gr#mad# de rivali în afaceri i-n societate. i erau pu i pe b#taie. Ro ii erau cei mai inventivi. Nici o grij#. dac#-(i face pl#cere”. Ce. (Nu-l iertase niciodat# pentru ziua în care m#celarul lui devorase o potaie excesiv de “nostim#” la care ea (inea ca la ochii din cap. Dar nu ast#-sear#. într-un castron mare.

spuse Wo. era greu de deslu it. – Nu. În cele din urm#. – N-are nici un rost s#-i înfometa(i. Kress puse impresia pe seama autosugestiei i hot#rî s# n-o invite pe Jala Wo la vreo alt# serat#. printr-un regim situat la limita înfomet#rii.i ia r#mas bun. În cursul urm#toarelor luni. rând pe rând. musafirii începur# s#. – Da. dou#. i nici a lui. îi spuse Kress când r#maser# singuri. – În cazul acesta nu-mi mai r#mâne decât s# v# spun noapte bun#. Wo se încrunt#. Dup# plecarea ei. Le stimuleaz# ferocitatea. când fascina(ia pe care o exercitaser# ini(ial asupra lui regii de nisip se atenuase. noaptea. dar îmi permite(i s# v# întreb dac# da(i suficient# mâncare regilor dumneavoastr# de nisip? Kress d#du din umeri. declar# Kress. eu sunt st#pânul i zeul lor. provocat de foame. i aici eu singur hot#r#sc ce-i degradant. cu privire la reguli i anse. la câte-un r#zboi. Acum. – Am remarcat asta. de pild#. Am corectat situa(ia. Privi(i-v# chipurile. care devenir#. Cu excep(ia portocaliilor. A a le st# în fire i ve(i putea asista la conflicte de o subtilitate i complexitate admirabile. Jala Wo plec# ultima. din motivele lor. conferind o not# de r#utate. r#spunse cu resemnare Wo. Kress îi adres# un zâmbet i ridic# din umeri. Portocaliii au ap#rut cu întârziere i au întârziat i cu organizarea. replic# Wo. dac era o schimbare. – Asta nu-i treaba dumitale. cineva trebuie s# piar#. Uneori. – Scuza(i-m#. nedumerit. Wo. Kress se ducea cu o sticl# de vin în salonul cufundat în semiobscuritate. împreun# cu o mân# de prieteni. Sunt deja mai mari decât ai mei. îl (intui cu o ultim# privire dezaprobatoare. În definitiv. Simon Kress r#spunse Jalei Wo: – Te afli în casa mea. i câ(iva dintre prefera(ii s#i se întrunir# s#pt#mânal pentru a participa la ceea ce lui îi pl#cea s# numeasc# “jocuri strategice”.i îmbr#ca pelerina. Chiar i a a. Î i men(inea combatan(ii în form#. Ideea entuziasma pe toat# lumea. Pân# la urm#. Chipurile sale erau la locul lor.furnicile-solda(i de pe Terra. Malada Blane propuse ca la urm#toarea petrecere. domnule Kress. îl preveni ea. – Regii de nisip nu sunt insecte. ca i înainte. se pare c# regii mei de nisip au succes. rosti Wo. – Ce s#-i faci. Par mai pu(in numero i. Urm# o discu(ie animat#. Un r#zboi permanent. c# zâmbetul lui era pu(in strâmb. iar castelul lor e cam ponosit. Kress petrecea mai pu(in timp în preajma bazinului i mai mult pentru a se ocupa de afaceri i de via(a monden#. Procedeul avu urm#ri grave pentru portocalii. unde singura lumin# era lic#rul ro u al de ertului în -7- . s# fac# pariuri. încuviin(# Kress.. interveni pe nea teptate Jala Wo. Ceilal(i îns# se descurcau bini or. când avea insomnie. Privi(i-v# chipurile. în timp ce. O s# discut problema cu Shade. I se p#ru totu i c# expresia imaginilor sale era vag schimbat#. Am hr#nit regii de nisip a a cum m-ai sf#tuit i nu s-au luptat. – Ei. în mod vizibil. Dezbaterile durar# aproape o or#. De ce s# le a tept mobilurile? Nu se r#zboiau cât voiam eu.. încât Kress începu s# se întrebe dac# nu cumva burta lor decedase. Dar era o schimbare abia perceptibil#. Dar în pragul u ii. Numai c#. L#sa(i-i s# se r#zboiasc# la timpul lor. este ceva primitiv i degradant. zise Wo. dar Jad se lansase în argumente i ei nu-i d#du nimeni nici cea mai mic# aten(ie. când vor asista la un alt r#zboi. se împotrivi Kress. Kress se întoarse la bazin i contempl# îndelung castelele. – În(eleg. se r#sti Kress. – Arat# bine. dar tot mai g#sea pl#cere în a asista. Din cauza asta au avut de suferit. mai pipernici(i. – Mai postesc i ei din când în când. – Trebuie s# ave(i r#bdare. În f#c# ochelarii cu lupe i-i puse pe ochi. Kress.

Rakkis scutur# insecta afar#. a a cum sugerase Malada Blane. Se considera specialist în materie. erau teribil de mul(i. Jad Rakkis î i f#cu apari(ia la jocurile strategice. chipul lui Simon Kress privea impasibil.. iar când nu era nici una putea isca lesne prilejul. pentru a afla de pe ce lume erau originare viet#(ile sale. conectându. dar când venea momentul s#. P#ianjenul se urni. Al(i r#zboinici d#dur# n#val# din interiorul castelului i se în iruir# pe trei rânduri în fa(a por(ii. anun(# Rakkis. chema(i la lupt#.. În cele din urm#. mai importante. pân#. M# rog. Inten(iona s# ia leg#tura cu Wo i s-o întrebe pe ea. mi cându. De obicei li se extrag pungile cu venin. aproape în fiecare s#pt#mân#. Mobilii ro ii afla(i în preajm# formar# dou# falange i pornir# în mar spre p#ianjen. r#zboaiele regilor de nisip începuser# s# devin# plictisitoare. Dintre dune veneau în goan# cerceta i. ca de obicei. e ti un fraier. P#ianjenul de nisip cathadayan se hr#ne te în mod obi nuit cu viet#(i de subsol care se aciuiesc prin v#g#uni i crevase. Într-una din zile. Kress examina insecta din interiorul închisorii de plastic. Pe tot cuprinsul castelului încetase orice activitate. pe câmpul de b#t#lie central – astfel încât ceilal(i regi de nisip. ridic# pu(in col(ul capacului i arunc# mâncarea în apropierea castelului alb – în loc s#-i dea drumul. În schimb. privind cu aten(ie. rosti iritat i se duse s#. o s# vezi tu. care deveniser# colonia cea mai puternic# i mai numeroas#. i. cu cel mai falnic castel din bazin. îl îndemn# Rakkis. Regii de nisip vor cople i cu num#rul lor scârbo enia asta a ta. – Haide. dac# voiau s# ob(in# câteva f#râmituri. Doi dintre cei de fa(# îl ajutar# pe Rakkis s# salte u or capacul bazinului. Kress câ tig# de la Jad Rakkis o sut# de standarzi. bând i privind de unul singur.. oricum. Se strânser# cu to(ii în jurul bazinului. s# fie nevoi(i a-i ataca pe albi în perimetrul propriei lor fort#re(e. Kress câ tig# o mul(ime de bani mizând pe albi. De pe Cathaday. Va p#trunde direct în castele i va mânca bur(ile. Dealtfel. pentru a str#jui intrarea spre camera subteran# în care tr#ia burta. sus(inând c#-i studiase i le analizase obiceiurile în perioada care urmase primei petreceri. iar ei. zvâcnind amenin(#tor din picioare. replic# surâz#tor Rakkis. Regii de nisip z#riser# invadatorul.i terminalul la bibliotec#. &i b#t#lia se dezl#n(ui. a a cum prezisese chiar ea – dar pe lâng# lighioana din cutie nu erau decât ni te pitici. La b#t#liile s#pt#mânale se apucaser# s# parieze. La asta nu se gândise. – S-a f#cut. – Un p#ianjen de nisip. – Fraier e ti tu. Dac# avea s# piard# o mie de standarzi.miniatur#. P#ianjenul era prea mare pentru a fi introdus în mod convenabil prin dispozitivul pentru mâncare. m#car s# vad# bine spectacolul. iar Malada Blane îi d#du cutia. – D#-i drumul. P#ianjenul era veninos. Pariez o mie de standarzi: p#ianjenul de nisip contra regilor de nisip. Simon. St#tea ore întregi. Dar nu figurau nic#ieri. Albii se ap#rar# admirabil. în hohotele de râs ale celorlal(i. Kress b#nuia c# preten(iile lui Jad nu erau decât l#ud#ro enie i ifose. Brusc. Simon Kress lu# ochelarii i i-i trase pe cap. În#untru se afla un fel de p#ianjen acoperit cu peri ori aurii. Regii lui de nisip crescuser# mult – se f#cuser# de dou# ori mai mari decât al lui Wo.i plaseze mizele navea noroc. &i-apoi. Kress se încrunt#.i maxilarele.i mai toarne în pahar. Simon? Vreau s#-mi recâ tig banii. i problema îi sc#pa mereu din vedere. Jad. r#spunse el. începu s# avanseze c#tre umbra promi(#toare a por(ii. îns# îl preocupau alte lucruri. nu.. dup# o lun# în care pierderile sale se ridicaser# la peste o mie de standarzi. în ultima vreme. Rakkis pierdea mult la regii de nisip. haide. -8- . L-am cump#rat azi dup# amiaz# de la t'Etherane. Aproape întotdeauna avea loc câte-o b#t#lie pe undeva. Încercar#. P#ianjenul ateriz# u or pe o dun# miniatural# din fa(a castelului ro u i pre( de-o clip# r#mase dezorientat. E ti dispus. aruncând o f#râm# de mâncare. Micii mobili stacojii st#teau nemi ca(i. dar #sta-i întreg. se isc# o activitate febril#. Întrun moment de trândav# curiozitate încercase i el s# studieze pu(in regii de nisip. cu o cutie de plastic sub bra(.i va da duhul. De pe turnul de deasupra.

Mandibulele mu car# la picioare i abdomen i r#maser# încle tate. Noi ap#r#tori s#reau de pe metereze. Malada Blane chicoti înfundat. – Cineva trebuie s#-(i g#seasc# ac de cojoc. argintii. P# i drept în mijlocul triplei linii defensive din fa(a castelului. – Trebuia s-aduc patru p#ianjeni. am câ tigat. Femeia se f#cu ro ie. c#(#rându-se în spinarea invadatorului. Dintr-o dat#. A tepta. Jad Rakkis emise un oftat din r#runchi. Simon Kress zâmbi. încât nimeni nu remarcase activitatea din restul bazinului. invitând-o s#-l viziteze. O for(# aliat# alc#tuit# din portocalii i negri le sparse forma(ia. Se r#spândiser# pe tot cuprinsul castelului apucându-se imediat s# repare pagubele pricinuite de p#ianjen. S#pt#mâna urm#toare. iar zbaterile i izbiturile ei distruser# aproape în întregime castelul. n-avea s# p#trund# cu una cu dou# în celelalte fort#re(e. Invizibil sub gr#mada de regi de nisip. iar p#ianjenul nu se oprea. pro ti. &i cred c# eu o s# fiu aceea. Dar pro ti. – Prive te. p#ianjenul reu i totu i s# se târâie în umbra por(ii i disp#ru. Oricum. am impresia c# nu prea mai tii cine pe cine a mâncat. Rakkis privi i înjur#. Regii de nisip le f#cur# de petrecanie f#r# nici o b#taie de cap. luptând cu disperare. Al(i ro ii escaladar# picioarele aurii. tr#gându-l de bra( pe Kress. Decât peste o s#pt#mân#. – Jad. Se opri pentru o clip# la masa ei i-i povesti despre jocurile strategice. când pe nisipul din jur nu mai erau decât mobili ro ii mor(i. Kress ridic# din umeri. ir dup# ir de regi de nisip portocalii. &i. Rakkis aduse patru erpi sub(iri. într-o sear# în care cina la restaurantul s#u preferat din Asgard. Picioarele sale doborau mobili într-o parte i-n alta. P#ianjenul de nisip continu# s# înainteze. Kress observ# c# o ceat# de regi de nisip retezaser# unul din picioarele agresorului. Dup# asta. începur# s# mu te i s# trag#. îi împr# tie i-i m#cel#ri. dedesubt. când castelul se lini tise. Fuseser# cu to(ii atât de absorbi(i de încle tarea din col(. fiecare în col(ul ei. Kress zâmbi i ar#t# cu degetul. dar pân# la urm# aripile îi ostenir# i regii de nisip o atacar# în for(# oriunde încerc# s# aterizeze. albi i negri. îi spuse. f#cu Kress. mârâi Jad Rakkis. gândaci cu plato e puternice. jubil# el. Un mobil ajunse la unul din ochi i-l smulse cu tentaculele-i sub(iri i galbene. neagr#. peste zece ro ii tr#geau s# moar#. Jad. perfect aliniate. Acum îns#. aterizând pe mormanul ce colc#ia i se zvârcolea. Dac# p#ianjenul supravie(uia totu i celei dintâi înfrunt#ri. St#teau perfect nemi cate. îl încuno tin(# ea. coment# cineva. savur# o mas# îmbel ugat# i nu se mai gândi la amenin(area ei. – Am primit o reclama(ie împotriva dumitale. Îl acoperir#. – Un cordon sanitar. Era alb ca varul. Z#rise mi care în umbr#. De(ii un -9- . Dar regii de nisip erau mici i nevenino i. pe care-i l#sau sfârteca(i i (epeni. Kress nu r#spunse. arunc#-(i privirea spre celelalte castele. Pas#rea mânc# peste treizeci de mobili albi. Cam tot pe atunci. urm# o cutie cu insecte. când o femeie m#runt# i îndesat# se prezent# la u a lui i-i vârî sub nas o br#(ar# cu insigna poli(iei. nu prea deosebi(i de regii de nisip. pe poart# începur# s# se reverse mobili ro ii. Echipe de mobili astupau por(ile cu nisip i pietre. i-(i m#nânc# afurisita de burt#. Maxilarele sale mustind de venin g#seau al(ii. v#zur#.Regii de nisip din linia de atac n#p#dir# p#ianjenul. &irurile de mobili se închiser# ca un cle te. Rakkis începu s#-i semneze lui Kress poli(e. În fa(a castelului ro u r#s#riser# trei armate. spuse Idi Noreddian. Deja. Celelalte armate se dizolvar# i se retraser#. Kress o întâlni din nou pe Cath m’Lane. Kress. A teptau s# vad# ce va ie i din castel. Pe urm# Rakkis î i încerc# norocul cu o pas#re mare. apoi î i rec#p#t# st#pânirea de sine i deveni glacial#. Simon. – Minunat. P#ianjenul meu e acum acolo.

La urma urmelor. se duse în salon. r#spunse Kress. ciopliser# un zeu crud i idiot. tic#lo ilor. Seara. Mai suntem informa(i c# sunt semi-inteligente. îl preveni ea. – Acum va trebui s# adaug la acuza(iile împotriva dumitale i tentativa de mituire. prefera(ii lui. Kress zâmbi. spuse Kress. Col(urile gurii p#reau s# joace în mod straniu. privirea i se opri asupra chipului de pe zid. ce tii dumneata despre creaturile astea? &tii m#car de pe ce lume provin? Au fost certificate de Comitetul ecologic? Ai vreo autoriza (ie pentru ele? Suntem informa(i c# sunt carnivore. total schimonosit. Simon Kress împro c# în odaie cu vinul r#mas în pahar. Portocaliii renun(aser# la majoritatea detaliilor. – Vreau exact un anumit gen de c#(elu . femeia cl#tin# din cap. – N-am auzit de ei. negustorul de animale mici. Albii. scrâ ni el printre din(i. Era curios s# vad# cum se descurcau negrii cu repara(iile la castel. o nou# dram# controversat#. Apoi. iar surâsul se preschimbase într-un rânjet hâd. Abia când Kress ridic# cifra la dou# mii de standarzi se l#s# convins#. Avea un metru lungime i vârful înc# ascu(it. – Vreau s# cump#r un c#(el. C#(elu ul îl l#sase în ruine. Kress. Noteaz#-(i undeva. spuse femeia. Pe urm# form# num#rul Idiei Noreddian. cu echipamentul t#u holografic. Absorbi. replic# el furios. Femeia f#cu „n(". Iritat. probabil primejdioase. Dar în timp ce examina lucr#rile prin ochelarii cu lupe. Un cadou pentru cineva drag. trei amenzi. Lic#rul ro u al terariului d#dea penumbrei o nuan(# sângerie. Avea obrajii buh#i(i i porcini. Tres#ri. îi spuse. P#rea incredibil de hain. toate erau la fel. fii bun# i treci pe la mine desear#. Fiecare înf#(i a o imagine u or diferit# dar. În noaptea în care f#cur# înregistrarea. Dolofanul comerciant f#cu ochii mari. trase o înghi(itur# zdrav#n# de vin i privi din nou. Ie i iute din camer# i reveni dup# câteva clipe cu o spad# veche de fier. Vreau s# înregistrez o b#t#lie cu regii de nisip.) V#-nv#( eu minte! &tia ce s# fac#. M# ocup eu de ea. Mai întâi îl sun# pe t'Etherane.. Am s#-(i descriu cum trebuie s# arate. de unde le ai? – De la Wo i Shade. Kress.. Voi confisca bazinul i voi cere s# fie distrus. Kress d#du ocol bazinului pentru a controla celelalte castele. spasmodic. iar dumneata po(i s# te-a tep(i i la vreo dou#. Un pui. Luminile erau stinse. Turbat de mânie. Am o mul(ime de c#(elu i simpatici. Dup# ce v#zu regii de nisip. trebuie terse înregistr#ri. Poftim în#untru s# te convingi. în senzorium. cu paharul în mân#. Ca s# nu mai vorbim de problema reclamantei. Kress se apropie s#. – N-o s# mearg# u or. Simon Kress st#tu treaz vreme îndelungat#. Se d#du înd#r#t.i inspecteze domeniul. Trebuie m#sluite acte. nu-i în regul#. cuprins de o profund# încântare fa(# de propria-i persoan#. Ro ii îi conferiser# un soi de zâmbet satanic. F#-mi o vizit#. clipi. Kress îi oferi o sut# de standarzi ca s# uite de el i de regii lui de nisip. lu# o mic# gustare. tiind c# ecologii n-or s# le dea drumul. N-am s# v# mai dau de mâncare o s#pt#mân#. s# tii. Probabil c# le-au introdus prin contraband#. – Îndr#zni(i. O bucat# de vreme studie problema. d#du câteva telefoane. De fapt. Reconstruc(ia mergea bine. Nu. fum# vreo dou# be(iga e euforice i destup# o sticl# de vin. dizgra(ios. – Un c#(elu ? Ciudat# preferin(# din partea dumitale. dar rezultatul r#mânea tot monstruos i primitiv: o gur# de brut# i ochi tâmpi. zise Kress. – Idi. Dac# ne cheam# iar? – Las-o în seama mea. Iar ob(inerea unei autoriza(ii false de la Comitetul ecologic va cere o gr#mad# de timp. se în#l(# pe vârfuri i . în ultim# instan(#. bolnav#.bazin cu insecte periculoase? – Nu-s insecte.10 - . (Vocea îi deveni strident#. – Nu-i în regul#. Chipul cioplit era chipul lui. Dar ar#ta altfel.

s-a terminat. reveni în salon. Se ridic# ame(it. gâfâind. hohoti ea. – Cath! r#cni Kress.. Se apropie surâz#tor de bazin i modific# pu(in reglajul dispozitivului de umiditate. lichid. – Ar trebui s#-(i vezi mutra. întrebându-se dac# nu omorâse burta. Când îl c#lcase îl auzise plesnind. Auzi un sunet moale. Dup# ce-l ispr#vi. De data aceasta se auzi o pârâitur# i în perete ap#ru un p#ienjeni de linii sub(iri. Dar plasticul rezist#. Se mi cau anemic. Încremeni. Dar în cele din urm# regii de nisip începur# din nou s# se mi te. dar Kress î i smuci capul i-o mu c# de bra(. cu paharul de vin în mân#. – Mai încet. dar se mi cau. Cath înjur#. Îl strivi sub talp# i continu# s# r#suceasc# piciorul mult timp dup# ce tiu c# era mort.11 - . R#suci lama. capacul va r#mâne închis. jignitoare. rostogolindu-se pe mochet#. Ar#(i ca unul din animalele tale.. În fa(a u ii st#tea Cath m’Lane. Se ridicar# cl#tinându-se. Permanent. Nisipul i piatra se n#ruir# peste mobilii care alergau de colo-colo.i lubrifieze procesele mintale cu înc# un pahar de vin. Cath sc#p# barosul i încerc# s#l sugrume. Ceva mai târziu. Scoase un (ip#t i sc#p# spada. Se sim(ea ni(el ru inat de spaima pe care i-o tr#sese regele de nisip. – Stai. Dar n-avea de gând s# mai ridice capacul bazinului. Femeia îl scuip# i se n#pusti în salon. ro ie i ud# de lacrimi. pân# la sânge. fii blestemat! Dar s-a terminat. C#zur# amândoi. mi când-o înainte i înapoi. castelele de nisip se dizolvau lent în ploaie. îi veni inspira(ia. Apucând barosul cu ambele mâini. Simon. Cath lovi din nou cu barosul. Vârful spadei era umed i lipicios. Kress trase lama afar#. intrigat de zgomot. Cu o smucitur# a mâinii. Apoi. dup# câteva pahare de vin rece. Aplecându-se. î i spuse. unde te. – +ii chiar atât de mult la dr#g#la ii # tia. Cath m’Lane avea în mâna stâng# un baros. Î i control# tot trupul i st#tu îndelung sub du . doborând turnuri i creneluri i ziduri. Mul(umit. Regele de nisip c#zu pe mochet#. Cath se duse direct la bazinul regilor de nisip. Avea fa(a umflat#. scuturându. Îl trezir# lovituri mânioase în u a de la intrare. trebuia s#-i pedepseasc# i pe ceilal(i. încet.. Simon. De acum înainte. femeia izbi din r#sputeri în peretele bazinului. To(i mobilii se cutremurar# i c#zur#. când sim(i c#-i umbla ceva pe mân#. D#du s# pun# capacul la loc i s# treac# la urm#torul castel. se îndrept# spre vestibul. împunse cu spada castelul alb aflat dedesubt. cu capul vuind. Sunetul loviturii îi r#sun# lui Kress drept în cre tetul capului i-i smulse un geam#t tânguitor. Când adormi pe canapea. îi spuse ea cu ur#. Sunt mahmur. Am plâns toat# noaptea. Kress decise s#. Simon? Atunci n-ai decât s# tr#ie ti cu ei. rase caricatura insolent#. brusc îngrozit. bolborosi el. i întâmpin# rezisten(#. De dup# un col( î i f#cu apari(ia m#celarul. Î(i picur# sânge din gur#. doar n-ai.i violent bra(ul. Totu i.i poat# vârî bra(ul în col(ul de de ert pe care-l descoperise. Îmbr#c#mintea o b#g# în ap# clocotit#. Vreme de-o clip# st#tu s# priveasc#. Kress se arunc# asupra ei în momentul în care femeia î i lua avânt pentru a treia lovitur#. – Nu.trase în l#turi capacul bazinului. f#cu el. îl îmbrânci în l#turi i d#du buzna în cas#.. bomb#ni el. Cu pa i împletici(i. Apoi potrivi vârful spadei deasupra gurii negre ce ducea spre s#la ul bur(ii i împinse cu toat# puterea. pe care i-o f#cuser# regii de nisip. Cum (i se pare gustul? . Mahmureala de dup# vin e cea mai p#c#toas# dintre toate. tremurând. atât cât s#. – Monstrule. urmat# de Kress care abia î i târa picioarele. se gr#bi s# astupe bazinul i se repezi în baie.

Î i f#cuse griji de poman#. Kress se dezmetici i o rupse la fug#. izbuti s# rosteasc#. voiam doar s#. cu ultimele puteri. isterice. mare cât un cap de om. . târziu. Câ(iva se aventurar# s# traverseze mocheta i ie ir# din camer#. Panoul fisurat se sparse i Cath m’Lane se pr#bu i. I se f#cu pielea g#in#. Fapt era c# o înjunghiase. Nu-i r#mânea decât s# tearg# toate urmele i s# spere c# fosta lui amant# nu spusese nim#nui unde plecase de diminea(#. se lini ti el. era pe scaunul din fa(#. Ea îi râse în nas. forfotitor. dup# cadavrul lui Cath. Nu era nevoie s# omoare fiecare mobil. o gr#mad# de pungi cu granule otr#vitoare contra obolanilor i o butelie pulverizatoare con(inând un pesticid ilegal. când î i lu# inima-n din(i s# se întoarc#. Cadoul lui îi parvenise. Evenimentele din cursul dimine(ii fuseser# însp#imânt#toare. Erau mari. Cath m’Lane se uit# n#uc# la el. Kress scoase un urlet i se repezi la ea.i dea în vileag fapta i s# sus(in# c# fusese un accident? Pu(in probabil. apoi la spad#. În clipa aceea. Ie i afar#. Mai întâi ata # aeroglisorul lui Cath de al s#u. încetul cu încetul.– Ie i afar#.. D#du cu ochii de spada care-i c#zuse din mân# în ajun i se gr#bi s-o în face. S# nundr#zne ti s# te mai apropii de bazin. î i venise în fire.. Foarte bine: trebuia s# se descotoroseasc# de un cadavru i de un aeroglisor. în c#mara de alimente. Cath m’Lane era spintecat#. de regi de nisip. Nu mai era acolo. g#sise un restaurant mai retras. se apuc# de lucru. zise. – Monstrule.. într-o avalan # de plastic. dar n-avea s# rezolve nimic fr#mântându-se pentru cele întâmplate. d#duse pe gât câteva c#ni de cafea i dou# tablete contra mahmurelii. Mai comand# cafea i cânt#ri situa(ia. Kress privi înm#rmurit o coloan# ce lua na tere sub ochii s#i. în patul i-n hainele lui. cump#r# un dispozitiv de remorcare cu anclan are magnetic#. În timp ce perchezi(iona aparatul femeii. Simon Kress d#du o rait# prin câteva magazine. care purtau ceva. d#du peste prima dovad# de noroc. dup# cum prea bine v#zuse. moart#. dar nu se îndura înc# s# cad#. De cum ajunse acas#. Dar odat# ajuns departe. Apoi se r#suci. În cazul lor. ceva cleios i diform. extrem de puternic. i se c#(#r# pe una din canapele. – N-ai tu curajul #sta. metodic. n-avea s#-i fie prea greu s#-i extermine. se izbi de peretele bazinului. care avea s#-l acopere din cap pân#-n picioare. Ceea ce era probabil. Era dup# amiaz#. Masa inform# pulsa. Se târau peste cadavrul lui Cath. Îndat# ce termin# cu aeroglisoarele. Se scutur# i. Cath m’Lane murise ucis# de mâna lui. Kress începu s# scoat# (ipete scurte. în siguran(#..i luase zborul spre cel mai apropiat ora .i sublinieze cuvintele. Un p#trat viu. scrâ ni el. vânturând arma ca s#.i st#pâni repulsia. mâncase un mic dejun copios i. de i avea gura plin# de sânge. problema p#rea ceva mai dificil#. Kress se trase înd#r#t i începu s# scânceasc#.12 - . cu siguran(#. la vreo cincizeci de kilometri distan(#. Înainte de a lua drumul casei. Gândul c# acum mi unau prin cas#. Putea s#. la rece. Spusese c# a plâns toat# noaptea i venise neînso(it#. atâta tot. repet#. aproape bolnav de spaim#. Mai r#mâneau regii de nisip. târziu. Cump#r# un costum de protec(ie colant. &i pe-asta o putea face. Nu înc#pea îndoial# c# între timp sc#paser# cu to(ii. Doar cele patru bur(i.. pe care-l f#cuse Idi Noreddian..i dea bine seama ce se întâmpl#. De fapt. Pân# s#. Ie ind din n#mol. abia seara. o bucat# de carne crud#. oribil. – N-am vrut. însângerat#. Le va g#si i le va ucide. Al(ii se luar# dup# ei. De asemenea. Fugise drept la aeroglisor i. ba îi mai i spusese poli(istei #leia s-o lase în seama lui. cu spada în ea i. o mul(ime de regi de nisip se rev#rsau pe podeaua salonului. nisip i noroi. lama de metal p#trunsese adânc în abdomenul femeii. Coloana se dep#rta încet de bazin. Se aplec# s# ridice barosul. Cristalul cu înregistrarea holografic# a b#t#liei regilor de nisip. se îmbr#c# în costum i intr# în cas#.

pân# ce fu sc#ldat într-o rev#rsare de lumin# artificial#.. în pivni(a pentru vinuri. Asta îl f#cu s# ov#ie.Scormoni con tiincios nisipul care începuse deja s# se usuce. Cadavrul se smuci din nou i avans# al(i câ(iva centimetri c#tre castel. Brusc. Faptul n-avea s# par# suspect nim#nui. cu membrele r#sucite. cu pesticidul la îndemân#. Când reveni în fa(a casei. nici vreo urm# a regilor de nisip. La lumina zilei. Hot#rî s# încerce mai târziu. iar pe ceilal(i nu-i z#ri nic#ieri. O clip#. Pe ro ii îi g#si în fundul piscinei pe care o l#sase de mult# vreme în p#r#sire i care se umpluse par(ial cu nisipul c#rat de vânt ani de-a rândul. Z#cea la cap#tul sc#rii abrupte. din lut. – Cath a fost întotdeauna cam greu de înghi(it. t#ie contactul magnetic i privi vehiculul disp#rând în lava de dedesubt. Mai ales pentru una de dimensiunile tale. nu-i fu prea greu. Deasupra conului incandescent al celui mai mare dintre vulcani. dar nici pomeneal#. O inspec(ie sumar# prin camere nu d#du la iveal# nici cadavrul. Pe urm# se r#zgândi. Mobili albi mi unau pe tot trupul i. Stai ni(el. r#maser# în pivni(#. Castelele erau surpate i strâmbe. în afara bazinului spart. to(i regii de nisip disp#ruser#. Albii. se însera.i petrece noaptea acolo. odaie dup# odaie. Înc# nu era în siguran(#. înaintând cu o smucitur# pe podeaua de p#mânt b#tucit. fu pe punctul de a decola din nou spre ora . deslu i un crochiu rudimentar al chipului s#u. în bazin. A doua zi diminea(# termin# de cur#(at în salon. Pe peretele pivni(ei. În unghiul cel mai îndep#rtat. ca i când s-ar fi rostogolit pe trepte. Avea de lucru. sub ochii lui Kress. Kress râse scurt i r#suci la maximum butonul care comanda intensitatea luminii. d#du de corpul lui Cath m’Lane. pentru ce exist# zei? Urc# sc#rile. Nu. mul(i dintre ei c#rând granule de otrav# spre bur(i. N-avea timp pentru investiga(ii mai am#nun(ite. cu degetul preg#tit s# apese pe butonul tubului pulverizator care-i încol#cea bra(ul drept. Se opri s# deretice în salon. încântat de propriu-i spirit. pentru a.13 - . Jos. o s#-(i dau o mân# de ajutor. regii de nisip a teptar# i privir# în timp ce Kress o ciopâr(ea pe Cath m’Lane în buc#(i mici. cu aeroglisorul lui Cath la remorc#. cadavrul disp#ruse. R#bd#tori. prins# de bretelele petrecute peste umeri. cu butelia de otrav# în spate. Dup# ce termin#. adunând cu lopata nisipul i cioburile de plastic i aruncându-le înapoi. vorbi cu glas tare. pentru a se înapoia dup# câteva clipe cu un satâr. Se încrunt# i continu# s# caute. era prea absurd. cu o gaur# neagr# în mijloc. Kress avu subit viziunea bur(ii albe ce a tepta fl#mând#. cadavrul se mi c#. Avusese i-n alte rânduri probleme cu obolanii.. A a cum se temuse. mâncate de potopul pe care îl ab#tuse asupra lor mânia lui Kress. În noaptea aceea. nu mai exista nici o urm# a înc#ier#rii. Z#ri peste tot mobili de ambele culori. Emise un nou hohot de râs i începu s# coboare treptele. Regii de nisip – sute de mobili ce se mi car# ca unul singur – abandonar# imediat cadavrul i formar# o linie de b#taie. în definitiv. preg#ti butelia cu pesticid i p#trunse iar# i în cas#. u or de digerat. Când fu gata. În cel mai bun caz ar fi putut s#-i încap# în gur# o bucat# din laba piciorului lui Cath. un câmp alb între el i burta lor. aprinzând peste tot l#mpile. între dou# rafturi cu sticle de vin. Simon Kress dormi îmbr#cat în costumul colant. lui Kress îi veni alt# idee. Kress . Str#b#tu cl#direa. atâta vreme cât aeroglisorul incriminator se afla în fa(a casei sale. Negrii se aciuiser# în gr#dini(a japonez# i în#l(aser# un castel înc#rcat cu obsidian i cuar(. v#zu un castel pipernicit. La vreo aptezeci de kilometri spre nord de conacul lui începea un lan( de vulcani activi. Împr# tie granule otr#vitoare pe terenul din jurul casei. Zbur# într-acolo. dar n-avu nevoie de el. iar ruinele se f#râmi(au pe m#sur# ce se zvânta nisipul. dar Kress c#ut#. s#tui. S# fi izbutit s# se târasc# afar# de una singur#? Era greu de crezut. Zâmbi i l#s# în jos mâna în care (inea furtunul. Îmbuc# ceva în grab# i relu# vân#toarea regilor de nisip lips#.

Cât despre Cath. Dou# dintre bur(i aveau s# r#poseze curând. semn c# la cap#tul cel#lalt cineva r#spunsese. Hot#rî s# lase u a ferecat#. femeia îi arunc# o privire mirat#. programându. de fapt. dar nu z#ri nici urm# de ei. Kress se înfund# în senzorium. . când putea l#sa otrava s#. N-avea rost s# ri te o înfruntare.i fac# efectul.conchise c# pesticidul nu era necesar. Când fu sigur c# Idi era moart#. în sfâr it. Îmi pare r#u. D#du din cap mul(umit i turn# din nou vin în pahare. Idi î i f#cu punctual# apari(ia. amândou# bur(ile vor fi moarte. s# se destind#. r#spunse Kress i închise. Era Jad Rakkis. spuse el. Îl anun(# fudul c# la jocurile strategice din seara aceea avea s# aduc# ni te viermi canibali. probabil c# se îndopau cu granule otr#vitoare. acum. s# îngroape bur(ile ro ie i neagr# în castelele lor. Kress închise repede aparatul. Kress trânti u a i începu s-o bat# în cuie. &i mirosul. Înfrigurat. iar pe-a patra nu se îndoia de fel c# o va g#si. Simon? Când o îmbrânci. În#untru. o auzi pe Idi gemând. ca ni te râcâituri. Reveria îi fu întrerupt# de ecranul telefonului care începu s# clipeasc#. dar perfect încântat# de perspectiva unei seri în doi. Nu contenir# ore în ir. Când începu s# transpire în costumul lipit de trup – era o zi de canicul# – ajunse la concluzia c#. dup# ce Kress deschise u a i o l#s# s# treac# în fa(#. dar n-o s# fie nimic la mine desear#. ce-i aici? Brusc. – M-am r#nit. probabil c# erau regii de nisip. Îl înso(i cu destul entuziasm. Iar implica(iile acestei concluzii nui pl#ceau deloc lui Kress. În timp ce se întorcea spre cas#. În timp ce forma num#rul Idiei Noreddian î i d#du seama de o omisiune sup#r#toare.i o comedie picant# ca s#. Jad. se dezbr#c# de costum. folosind scândurile i ciocanul pneumatic pe care le l#sase acolo anume. în spirale din ce în ce mai largi. strig# ea. O or# mai târziu. ov#i. În cursul discu(iei reu i s# se conving# c# Idi nu relatase nim#nui mica lor glum#. – Trebuie s# mai aduc o sticl#. r#zb#teau din spatele u ii de la pivni(# a doua zi diminea(# când Kress coborî s# vad# care era situa(ia. Am uitat s#-(i spun. De cum ispr#vi.. mânc# pe îndelete un prânz savuros i î i îng#dui. Ce-i mirosul #sta ciudat..i alunge din gând pivni(a. Apoi se rostogoli pe sc#ri. Dac# erau pe undeva prin preajm#. N-avea nevoie s#-i pice nimeni pe cap. Singurii care mai lipseau la apel erau regii de nisip de culoare portocalie. Kress d#du de mai multe ori ocol vilei. Ecranul începu s# se lumineze. Hai cu mine în pivni(#.14 - . dar î i reveni numaidecât. Pân# seara. Kress uitase cu totul de jocuri. Simon. n-avea importan(#. cel pu(in o vreme. s# alegem împreun# un vin bun. Apoi începur# urletele. Greu de crezut. strivi sub talp# – cu destul# satisfac(ie – mai mul(i regi de nisip. Pân# la urm# mi s-a f#cut lehamite de toat# povestea i m-am descotorosit de regii de nisip. – Unde-i lumina? întreb# ea. Ni te lighioane scârboase. scuze. i-i f#cu vânt. îi c#r# aeroglisorul la vulcani Dispozitivul magnetic se dovedea o investi(ie bun#. când regii de nisip mai tr#iau i forfoteau în jurul casei. a treia se afla la loc sigur i-i putea face de petrecanie dup# ce avea s# termine treaba pe care i-o d#duse. se apuc# s#-i sune pe ceilal(i. întrebându-se dac# nu cumva Idi Noreddian supravie(uise i scurma sub u # ca s# ias# afar#. orice urm# a vizitei sale fusese eliminat#. Zgomote ciudate. O distra povestindu-i cum reac(ionase Cath la spectacolul pe care-l înregistraser# ei. (ipând. i ie i afar# cu o cazma. dar la cap#tul de sus al sc#rilor. Era st#pân pe situa(ie. – Oh. Ai avut întotdeauna gusturi mai rafinate decât ale mele. scoase un (ip#t ascu(it. al#turi de Kress. Pe fundul sticlei nu mai r#m#seser# decât câteva pic#turi. Se ar#t# surprins# de contramandarea petrecerii. Ascult# nelini tit câteva clipe. Rakkis întreb# indignat: – &i eu ce s# fac cu viermii? – Pune-i într-un co de fructe i trimite-i cuiva drag. asemenea ro ilor i negrilor.

plimbând-o cu mi c#ri erpuitoare. Kress se a teptase la un contraatac. Kress zâmbi. pân# ce-l m#tur# cu dosul mâinii. otrava nu-i afecta. descriind un arc mare de cerc înaintea lui i p# i încrez#tor peste crusta de cadavre negre i ro ii. O lu# la goan#. strivind sub cizme câ(iva mobili. Turnul cel mai înalt i-ar fi ajuns lui Kress pân# la old i pe el se afla o caricatur# hidoas# a chipului s#u. sufocându-l. Se aruncau de sus asupra lui. se r#suci i privi deasupra lui. nu putea stropi pretutindeni deodat#. Speriat. z#vorî u a. Mai b#u un pahar. un imens covor târâtor. Wo îi atr#sese aten(ia c# burta putea s# m#nânce orice. Se împiedic# de ceva i url#. reparând i îmbun#t#(ind. inima-i b#tea nebune te i abia mai putea s# respire. Se propti pe picioare i începu s# m#ture cu sabia de cea(#.15 - . ca s# prind# curaj. Smuci furtunul i pulveriz# v#zduhul. care se adunau s#-i închid# retragerea. negrii se oprir# din lucru i formar# imediat dou# falange amenin(#toare. O tile b#tur# în retragere. Câ(iva reu ir# s# tr#iasc#. apoi o lu# la fug# spre cas#. Castelul negru sclipea înve mântat în a chii de obsidian. Mobilii veneau înspre el i mureau. regii de nisip se zvârcoleau violent i mureau în spasme. viermuiau cu zecile pe corpul lui. Oriunde îi ajungea cea(a. cu sutele. Când ajunse în cas#. O mie de regi de nisip se n#pustir# spre el. Deschise u a. Kress r#mase acoperit de giulgiul pesticidului. Când se apropie. pulveriz# casa. Dintr-o dat#. Kress mai f#cu doi pa i. pe el. Furtunul era t#iat. Cât timp r#mânea în#untru n-avea de ce s# se team#. gândi el. Kress auzi un uierat puternic i pâcla uria # se r#spândi într-un nor mare dintre umerii s#i. apoi se îmbr#c# în costum i. U a se închise în urma lui i Kress se gr#bi s-o z#vorasc#. Abia dup# ce cur#(# toat# fa(ada î i întoarse aten(ia spre sol. Nu-i puteau (ine piept. scuturându-se înnebunit de regii de nisip care-i acopereau trupul. având grij# s#. se arunc# pe mochet# i se rostogoli într-o parte i-n alta . Kress îi privi în timp ce târau în castel un obolan i o opârl# uria #. Num#rul mobililor era mai mare decât i-ar fi putut închipui. Îi sim(i c#(#rându-i-se pe picioare. Terenul din fa(a casei era plin de regi de nisip. se gr#beau s# li se al#ture.i ag#(# în spinare butelia. i v#zu trei mobili care i se c#(#rau pe picior. Continu# s# pulverizeze. Burta s#l# luia la ad#post. Kress îndrept# furtunul spre ei i ap#s# pe buton. coborî asupra celui mai apropiat ir de mobili. iar regii de nisip se agitau de zor primprejur. retragerea încet#. Erau de jur împrejurul lui. Erau mai mari decât i-i amintea. f#cându-l s# tu easc#. Ar fi trebuit s#. arzându-l i înce(o ându-i ochii. regii de nisip a teptau. Se uit#. într-un pu( înconjurat de nisip. Îi ignor# i continu# s# pulverizeze. iar al(ii.i croiasc# drum c#tre bur(i. Afar#. Kress arunc# o privire peste um#r i z#ri al(ii. cu sutele. Pip#i dup# tub i când î i retrase mâna o întrez#ri acoperit# cu regi de nisip muribunzi.i dea seama. le sim(i mandibulele mu când neputincioase în plasticul rezistent al costumului. Negri i ro ii. A adar. orb. Kress plimb# tubul dintr-o parte într-alta. Îi scutur# i-i terciui cu sete. Proiect# cea(a asupra lor. Toat# fa(ada casei colc#ia de regi de nisip. f#cu un pas înapoi i sim(i ceva scrâ nindu-i sub talp#. Îngrozit. Furtunul îi muri în mân#. îl retezaser# cu mandibulele. Ro ii mi unau pe tot fundul bazinului. Îl apuc# tremuratul. azvârli cazmaua i s#ri din capcan#. Tu i i continu# s# pulverizeze. buc#(i de beton i parapete. îi v#zu mandibulele ce h#p#iau cu furie în dreptul ochilor lui. &tia c# vila era perfect izolat# împotriva insectelor i a roz#toarelor. pulveriz# pân# când întregul desant aerian al regilor de nisip fu mort sau pe moarte. Blestematele de bur(i p#reau a fi mai prolifice ca obolanii. Castelul ro u se în#l(a lipit de peretele piscinei. înv#luindu-l. Unul ateriz# pe placa transparent# care-i acoperea fa(a i vreme de o secund# cumplit#. Apoi începu s# simt# izbituri moi în cap i pe umeri. O cea(# cenu ie. Câteva înghi(ituri de alcool îl mai calmar#. În#untru. C#deau de jur împrejur. Avea în fa(# dou# o tiri aliate împotriva amenin(#rii comune.Le g#si cum nu se poate mai pline de via(#. Unii erau cât un deget de lungi. Cea(a îl înconjur#. dar al(ii se apropiau deja cu repeziciune.

Am o problem# care (ine de deratizare. Alcoolul îl mai calm#. o asigur# Kress. vorbesc serios. Fiindc# pe ea n-o ciopâr(ise. – Nu-i necesar s# recurgi la eufemisme. Kress o recunoscu dup# felul în care d#dea ordine. Pe ecran se materializ# chipul unei femei: p#rul alb. Vreau s# m# scapi de ei. pantaloni de piele – scuturându-le pe fiecare în parte. – Bun.. Mobilii stacojii i negri începur# s# alerge . Simon. – Simon! Cum mai merg afacerile? – Afacerile merg bine. iar el nu avea nici o încredere în ea. cu gesturi nervoase. Form# un num#r pe care nu-l mai folosise de foarte mult# vreme. Simon Kress în(epeni cu mâna pe claviatur# i gemu. Erau îmbr#ca(i cu to(ii în costume colante din plastic negru. Am nevoie de tine pentru o deratizare. se a ez# în fa(a consolei. Mai d#du pe gât un pahar. dar nu izbuti s#-i alunge spaima. – Nu. În(elegi? – În(eleg. la conac. Dar f#r# întreb#ri. Îi echipezi cu costume colante termorezistente i cu arunc#toare de fl#c#ri sau lasere sau altceva de genul #sta.pân# când fu sigur c#-i strivise pe to(i. Simon Kress avea rela(ii. Sosi într-un aeroglisor lung i negru. Echipamentul s#u de comunica(ii acoperea un perete întreg. Nu. de aici putea lua leg#tura cu orice loc de pe Baldur. expresia afabil#. Vii la mine. Gândaci. î i îng#dui s# se a eze i s#. „La dracu”. Pe geamul gros din plastic se plimbau regi de nisip. Dup# ce inspecta în am#nun(ime vestibulul ca s# se asigure c# nu exista nici un pericol. Nu. Îmbr#c# hainele cele mai groase pe care le avea – indispensabili de iarn#. înjur# iar# i. Ar fi fost nevoit s# le spun# i de albii din pivni(# i-acolo ar fi dat de cadavre. – Într-o or# suntem la tine. dar cel pu(in nu mai sim(ea c# i se încre(e te carnea. Butelia î i d#dea duhul. &tii c# nu m# zgârcesc. în mod cert n-o terminase înc# pe Idi Noreddian.. Nu uita c-au trecut zece ani. Regii de nisip parc# înnebunir#.. Am o treab# pentru tine. trei sau patru oameni. „La dracu”.. îi trebuia cineva care s#-i dea ascultare f#r# s# pun# întreb#ri. apoi se apropie pe furi de fereastr#. în timp ce turna în pahar. Kress îi privi din spatele ferestrei de la etaj. Convorbirea e ecranat#. În gr#dini(a japonez# i-n fosta piscin# ai s# vezi ni te castele. S# telefoneze autorit#(ilor. se retrase pân# în dreptul consolei de comunica(ii. Po(i s-ajungi repede? Fa(a de pe ecran r#mase impasibil#. Lissandra nu purta nici o arm#. Lissandra. Doi dintre ei erau înarma(i cu arunc#toare de fl#c#ri. O s#-(i dai imediat seama despre ce-i vorba. Lissandra se (inu de cuvânt. Trebuia s# cear# ajutor.i toarne de b#ut. “La dracu”. La un moment dat se gândi s# o sune pe Wo. nu contenea s# bolboroseasc#. Dispunea de o gr#mad# de bani i de ingeniozitate. un nas lung i coroiat. Ni te d#un#tori periculo i. omori tot ce-i în ele. mai erau oasele. Pe urm# s# ba(i la u # i-o s#-(i ar#t ce mai e de f#cut. Încruntat. Vocea vioaie i sigur#. Chiar dac# burta apucase s-o dea gata pe Cath m’Lane. Simon. Gândurile îi alergau nebune te. Le distrugi.. dar renun(# repede la idee. Kress lep#d# costumul i se vârî sub du . cu fe(ele ascunse sub cagule. Înfiorat. va pune întreb#ri.. pentru a examina situa(ia. întov#r# it# de trei operatori. poli(ia r#mânea o solu(ie doar în ultim# instan(#. Îi tremura mâna i. stropi mocheta.16 - . Poli(ia va aduce arunc#toare de fl#c#ri i. al treilea avea un tun laser i grenade. r#spunse Kress. Mai întâi survolar# la mic# în#l(ime terenul din jurul casei. ##. Jetul fierbinte îl op#ri i-i l#s# pielea ro ie i sensibil#. fâsâind anemic.. Nu se putea s# nu g#seasc# el o solu(ie pân# la urm#. Avea gâtlejul uscat. Se lumin# brusc la fa(# i pe buze îi ap#ru un zâmbet. nu. Wo tia prea multe. &i oricum. întotdeauna fusese mândru de ingeniozitatea lui. O invazie de gândaci. – Vei fi bine pl#tit#. O s# ai nevoie de. – O execu(ie? Pre(urile mele au mai crescut între timp. Nu putea s# cheme politia.

praful acoperi totul. Chipul lui Kress se dezintegra. Omul s#ri în aeroglisor i Lissandra decol# imediat. al(ii spre inamic. Î i puse omul s# mai bombardeze fiecare castel de câteva ori. tuneluri. dar se trase gr#bit înapoi în clipa în care c#lc# în gol i piciorul îi disp#ru în nisip pân# la glezn#. – Castelul! Distruge(i castelul! Lissandra. se chirceau i mureau. gândi el. De sus ploua cu regi de nisip i buc#(i de regi de nisip. Încerc# s#-l scoat# i s# se retrag#. de la ad#postul vehiculului. apoi se r#suci brusc i împro c# fl#c#ri. Al treilea operator a(inti tunul cu laser i trase. apoi desprinse de la old alt# grenad#. Urletele încetar# subit. Dar mobilii negri continuau s# se mi te.bezmetici de colo-colo. scormoni de jur împrejur. cu mi c#ri sigure. Purt#torii de arunc#toare de fl#c#ri se dep#rtar# unul de cel#lalt i deschiser# focul asupra regilor de nisip negri.i amorsar# armele. dar ro ii se regrupau cu iu(eal# pentru atac. capcane. Apoi aeroglisorul Lissandrei ateriz# lin lâng# vila lui Kress. Kress se apuc# s# bat# s#lbatic în geam i s# strige ca s# atrag# aten(ia. dar Lissandra îl strig#. n-o atinseser#. Arunc#torul de fl#c#ri nu-i mai era de nici un folos. S#ri peste cadavrul fumegând al primului om.i zgârie turbat propriul trup. Omul din gr#din# ov#i un moment. i arunc# proiectilul. . în odaia al#turat#. iar regii de nisip. orbitoare. Armata neagr# se mas# între el i castel. împro când limbi lungi de fl#c#ri albastre-ro ii. Omul îl orient# iute în jos. Burta era îngropat# adânc. Pe urm# totul fu simplu. împletind cele dou# jeturi de fl#c#ri. Turnurile se pr#bu ir#. Armele lor tu ir# sec. în gr#dini(a lui Kress. h#cui nisipul i meterezele de piatr#. Omul se dezechilibr# i se poticni. o mas# clocotitoare care-l acoperi în timp ce se zb#tea i se zvârcolea. Era înalt cât un stat de om. Meterezele-i viermuiau de ap#r#tori negri i un uvoi neîntrerupt de mobili se scurgea în adâncuri. aduc#tori de moarte. În fa(#. Unde disp#rur#? Lissandra ar#t# cu mâna i strig# ceva. Urletele pe care le scotea erau oribile. Nici unul nu ajunse pân# la mânuitorii arunc#toarelor de fl#c#ri. Apoi folosir# tunul cu laser. când deodat# p#mântul din jurul lui p#ru c# erupe. apoi c#zu b#tând aerul cu bra(ele i regii de nisip d#dur# n#val# de pretutindeni. perfect armonizate. în timp ce operatorul bombarda castelul ro u. amors# o grenad# i (â ni înainte.. apoi mugir#. Operatorul ei l#s# laserul. de pietre i de mobili. Laserul mu ca în p#mânt. P#reau neoameni. mor(i.. acoperit de mobili. arse ochii lui Kress i în gr#dini(# se în#l(# o coloan# uria # de nisip. O lumin# alb#. nu mai era decât o movil# de nisip. cu un fior de groaz#. Clipi. Fasciculul vibr# pe deasupra solului i retez# vârful castelului. Apoi unul dintre ei se împiedic#. Operatorii începur# s# plimbe focul dintr-o parte în alta. i tot terenul din jur ced# dintr-o dat#.17 - . Lissandra d#du dovad# de con tiinciozitate. Din punctul s#u de observa(ie de la etaj. nemi ca(i. Kress î i d#du brusc seama c# nu-i vedea nic#ieri pe ro ii.i loveasc# i s#. iar operatorii s#rir# afar# i. Mul(umit. regii de nisip zvâcneau scurt. F#cu un pas înainte. iar el se întoarse i începu s# alerge spre ea. Tuneluri. – Piscina! strig# el din spatele geamului. Îi v#zu trecând în zbor razant pe deasupra piscinei. Lissandra d#du un nou ordin. Tovar# ul s#u ezit#. m#sura(i. Înaintau cu pa i aten(i. Operatorul se scufundase pân# la mijloc. Distruge(i castelul din piscin#! Lissandra în(elese numaidecât. Câteva clipe. Mobilii se împr# tiar# în toate direc(iile. care r#m#sese lâng# aeroglisor. Oamenii Lissandrei erau profesioni ti. Ro ii. Vâlv#taia înghi(i om i regi de nisip. Kress se uit# mai atent i observ# c# solul cedase sub picioarele omului. Kress se repezi la alt# fereastr#. Omul azvârli arma. începu s#. unii gonind spre castel. i regi de nisip stacojii îl n#p#dir# din toate p#r(ile. Grenada poposi drept în vârful mormanului de ruine care fusese castelul negru. Oastea neagr# arse i se dezagreg#. Sau p#ru c# se împiedic#. ateriz# pe p#mânt tare. auzi i f#cu un semn. Kress v#zu c# mobilii negri erau (epeni. operatorul se întoarse din nou spre castel i mai f#cu un pas. solul era pres#rat cu negri iner(i. Dup# a patra trecere castelul era de nerecunoscut. Castelul se n#rui. Kress vedea bine castelul din gr#dina japonez#. fr#mântând metodic terenul.

perforând m#nu a din plastic. (â nea sânge. Sim(ea cum i se v#lure te stomacul. spuse deodat#. Din partea cealalt# tot nu se auzea nimic. Bag# de seam# la trepte. O dat# i înc# o dat# i înc#. r#spunse Lissandra. De arunc#tor probabil c# nu va mai fi nevoie. Nu vreau s#-mi d#râma(i casa. O s#-i nimicim cu laserul. numai s# termini treaba. Nici un sunet. Kress îi conduse la subsol. Un rege de nisip alb. cu un zâmbet de smintit. Lissandra gemu i se l#s# în genunchi. Simon. Nu se întâmpl# nimic. Nici o mi care. U a masiv# era tot b#tut# în cuie. zice. Din locul în care î i înfipsese mandibulele. Era cel pu(in cât mâna ei de mare. Era n#cl#it# de sânge i de o zeam# neagr#-verzuie. Tot ce-i acolo jos trebuie s# . i se ag#(ase de încheietura mâinii. Lissandra îi f#cu semn operatorului. spuse.i izbeasc# mâna de peretele al#turat. – Nu. p# i înainte i deschise brusc u a. Ai în(eles? Omul d#du din cap. O s# fii bine pl#tit#. zise ea. Kress le deschise. L-am luat îns# pentru orice eventualitate. r#spunse Kress. sunt cam abrupte. Lissandra execut# un dans hidos pe palierul din fa(a u ii. Faci totul scrum. nici lini tea care domnea în subsol. – Minunat.pân# ce fu evident c# nimic viu n-ar mai fi putut r#mâne întreg sub p#mântul r#scolit. – Chiar dup# u #. Jos mai e un castel. Dar se curbase u or în afar#. Regele de nisip se desprinse i c#zu cu o bufnitur# grea. În cele din urm#. – Odorul t#u scump m-a mu cat prin m#nu # i-ai v#zut cu ochii t#i cât a durat pân# l-am desprins. Cred c#-i intact. venir# s#-i bat# la u #. în pivni(# era întuneric. Lui Kress nu-i pl#cu nici înf#(i area u ii. Simon. Lissandra d#du un ordin scurt i operatorul f#cu doi pa i înapoi. – Bineîn(eles. preg#tit.18 - . Oare câ(i ca el mai erau jos. Lissandra î i ridic# ochii spre el.. R#mâi în prag i pârjole ti tot interiorul. Omul reveni înarmat. Exist# lucruri mai rele decât focul. Dar va trebui s# v# descurca(i f#r# explozie. Pu(in îmi pas# de casa ta. – Ce mai e de f#cut? – Trebuie deratizat# i pivni(a. – Eu nu cobor acolo.. Lissandra î i smulse de pe cap cagula costumului. se gr#bi s-o asigure Kress. – L-am g#sit. se v#it# Kress. Cât vrei. apoi începu s#. lipicioas#. L#sa(i-i în pace. în pivni(#? – Nu. Am pierdut doi oameni. mare.. t#cut. Kress d#du din cap. rosti cu glas moale. anun(# operatorul ei. Ultima scândur# fu desprins# de pe u a pivni(ei. Minunat. dar nu vrea s#. ca i cum din#untru s-ar fi exercitat o presiune colosal#. Regele de nisip alb fusese imens. – Chestia asta o s# te coste.. L#sa(i-i în pace. zise Kress. ca s# nu mai pomenesc de pericolul la care m-am expus personal. Pe dreapta. Lissandra îl în(elese gre it. – Du-te i ia arunc#torul lui Rajk. Lissandra calc# pragul. Avu grij# s# stea cât mai departe în vreme ce subalternul Lissandrei scotea cuiele i scândurile. Întinse mâna. Mâna îi sângera abundent. Simon. – Cred c# mi-am fracturat degetele. – Casa. trecu laserul în mâna stâng# i pip#i cu dreapta dup# comutator. se post# în spatele ei i a(inti arunc#torul de fl#c#ri peste u #. cum o l#sase. M-am r#zgândit. Lissandra. Femeia î i trase cagula pe cap. – Crezi c# nu-i nici un pericol? se pomeni morm#ind i ar#t# cu degetul arunc#torul de fl#c#ri. – Am laserul. cu un ton care nu admitea replic#. Nu m# încânt# nici perspectiva unui incendiu. în#l(# laserul. Laserul pe care-l sc#pase z#cea lâng# u a pivni(ei. – Unde-i lumina? întreb# Lissandra. Scoase un (ip#t i s#ri înapoi. Casa mea.

clef#ituri groase. Trebuie s# compensez relele. Dracu s-o . Pentru a doua oar#. Un val de ru ine i furie îl n#p#di dintr-o dat#. un sentiment care-i îmbr#ca frica precum un strat de sirop. nu. Zgomotele se amplificar#. Kress se n#pusti înainte i um#rul s#u izbi spatele operatorului exact în clipa în care se preg#tea s# deschid# focul. Î i aminti cum o împunsese cu spada. pentru un an. a tept# atingerea lor îngrozitoare. spuse Lissandra. Nici un sunet. al fricii lui. Ochii i se adaptar#. Wo îi spusese c# are aptitudini psionice. – Ce ai de gând? întreb# ea când Kress se apleca s# ia laserul de lâng# tocul u ii. dar sim(ea o excita(ie boln#vicioas#. I se p#rea ca deslu e te mi c#ri în bezna din spatele u ii. Dup# aceea urmar# alte zgomote. Se îndoia c# era sentimentul lui. Trecu o bucat# de vreme f#r# s# se întâmple nimic. s# extermine tot. Kress se întoarse brusc spre Lissandra. în jurul lui. Kress îi f#cu în piept o gaur# prin care i-ar fi putut trece bra(ul. &i-n plus. Nu-i d#dur# nici o aten(ie. – Nu. În timp ce p#r#sea subsolul. Nu fusese nimic. Nu-i vor face nici un r#u zeului. De ce… tia de ce. Din cauza bur(ii. Kress ascult# cum se ducea de-a rostogolul pe sc#ri. n#v#lind afar#. Se chirci deodat#. chiar când e mic#. Brusc. pe canapea. Am fost crud. Le devorase pe Cath i pe Idi. Î i imagin# o armat# alb#. Auzul îi devenise extraordinar de ascu(it. Trupu-i era sc#ldat în sudoare rece. Kress abia dac# auzi ce-i spunea.i pun# în aplicare planul. Încet. Prin cele dou# g#uri ale cagulei. casa era cufundat# în întuneric. se apuc# s# bea. În loc s#. nemi cat. în f#cat de o sut# de bra(e sub(iri i târât în întunericul unde burta a tepta fl#mând#. Nimic. în bezn#. izbuti s# se controleze i s#. Tremura. De ce. gândi el. r#spunse el chicotind. La un moment dat. era uria #.i ia zborul imediat spre ora i s# închirieze o camer# pentru o noapte sau. s#. Numai spaima lui de om beat. Înc#perea era goal#. Avusese inten(ia s# plece de-acas#. întunericul se îmblânzi i se dizolv#. adormi. râcâieli. neîndr#znind s# se mi te. Fur# ultimele ei cuvinte. iar de curând îi mai picaser# dou# trupuri. Simon! – Fac pace. Avea s# creasc# i mai mult. coborî de pe canapea i aprinse lumina. poate. Salonul era pustiu. nic#ieri.19 - . Ceva aproape sexual. de fric# s# nu ating# vreunul. Se mi ca ceva în pere(i. Pere(ii erau mu(i. B#u vârtos ore în ir. lichide. în(elegi? – E ti nebun. apoi v#rs# violent totul pe mocheta din salon. Începu s# plâng# în#bu it. Asta fusese înainte de a veni Cath. Omul icni. î i aduse aminte de Lissandra i de cele petrecute în pivni(#. Când se trezi. bolborosi el. el era zeul. înc# o data. nu era nici el prea sigur. trosnete chitinoase. Dar acum era mare. se sim(i cople it de un profund sentiment de mul(umire. Prin ferestrele înalte se prelinse lumina Lunii. nic#ieri. Nu v#zu nimic. î i pierdu echilibrul i zbur# peste pragul u ii. Totul fusese rodul imagina(iei lui. Se v#zu pe el însu i. Auzea zgomote. albii fuseser# dintotdeauna prefera(ii lui. ochii reci ai Lissandrei îl fixau calmi. Fiecare scâr(âitur# imperceptibil# era pasul unui rege de nisip.i recapete calmul. Târî cadavrul în pragul u ii i-i f#cu vânt pe sc#ri. Închise ochii i a tept#. Nimic. mari cât regele de nisip care o atacase pe Lissandra. Începu s# tremure dar. Trase cu urechea. Kress b#tu u a în cuie. Simon Kress se îmb#rb#t#. O armat# de mobili. Erau pretutindeni. Deschise din nou ochii. I-am înfometat. a bur(ii care b#gase spaima în el.moar#. Lui nu-i va face nici un r#u. prinsese gustul c#rnii de om. nu-i vor face nimic zeului cât timp zeul e bun i darnic. De ce o f#cuse? Ar fi putut s-o ajute s# ard# tot. nic#ieri. cufundat# în lini te. fojg#ieli i mu c#turi i plesc#ituri.

la ad#post. O cantitate suficient# de b#utur# îi aduse uitarea rapid# de care avea nevoie. St#tuser# ascun i sub scaune. Kress zâmbi i travers# încet câmpul de lupt#. albicioase. iar terenul din fa(a vilei era scena unui m#cel. din umbr# în lumin#. O. Tâmpenii. În mod normal. acum. Trosnet. î i ridic# privirea. Încarc# trei valize. Iar pofta ei de mâncare va fi n#praznic#. ce se plimbau încolo incoace pe peretele cl#dirii.i aduc# aminte c# erau mor(i. umflat. Ar#tau de parc# ar fi stat în a teptare. obiectele de art# i alte lucruri de care n-ar fi fost în stare s# se despart#. Scrâ net. Kress î i ud# lenjeria i se trase încet înd#r#t. C#rând neîndemânatic valizele. Patru dintre ele formau un grup compact.20 - . Dar acum se iveau. pr#zile se r#riser# în ultima vreme. i p# i peste regii de nisip.i . Câteva clipe r#mase cu spatele lipit de peretele casei. se trezi. Începur# s# formeze un cerc strâmb în jurul aparatului. Ceva se mi c#. Num#r# vreo zece-dou#sprezece trupuri lungi. Kress îl înjur# i-l lovi cu botul cizmei. În pofida tuturor lucrurilor. f#r#-ndoial#. dispu i de jur împrejurul corpului. Trebui s# fac# un efort ca s#. Nu lu# decât un singur rând de haine de schimb. Nu mi cau. Un chip foarte u or de recunoscut. Scrâ neau. M#celarul se lu# dup# el pe sc#ri. Jos nu era decât mortar i p#mânt b#t#torit. Kress scoase un vaiet în#bu it i b#tu în retragere. Era tare jig#rit. Se opri înainte de a fi ajuns la jum#tatea drumului. L#s# jos valizele i deschise u a aeroglisorului. c#tre cas#. unul r#sucit i carbonizat. de jur împrejur. Lung# cât antebra(ul lui. cel#lalt. iar burta alb# r#m#sese ferecat# în pivni(#. Un rege de nisip alb îl privea de pe dulapul de haine din dormitor. Luna str#lucea puternic. iar mobilii puteau s#pa galerii. &i mobilii. se întoarse.ia pe Cath! Nu putea r#mâne aici.i f#cu bagajele. Se temea s#-i parcurg#. ce foame-i era! Nu fusese atât de fl#mând niciodat#. &i în cel#lalt aparat se mi cau umbre. Ce va face atunci? Trebuia s# plece de-acas# cât mai degrab#. porni iute spre aeroglisorul Lissandrei. îl privir#. s# se refugieze în ora . Dar se trezi. Mandibulele se închiser# cu un cl#mp#nit u or i ase ochi mici. mi cându. con tiincios. mobili negri i ro ii peste tot. ca ni te larve. Respir# de câteva ori adânc. Se duse în dormitor i. Când ajunse în fa(a u ii. Simon Kress url# i fugi în cas#. se hr#nea singur dar. î i spuse Kress. pe scaunul vehiculului. la cap#tul de sus al foi orului p#r#sit în care s#l# luise odinioar# oimul hoinar. pu(ea i-i era foame. prudent. V#zuse cu ochii lui cum explodaser# castelele. Între el i aeroglisor nu erau decât câ(iva metri. nu va dura prea mult. Regele de nisip ie i afar# i se îndrept# spre el. Cadavrele celor doi oameni ai Lissandrei z#ceau acolo unde c#zuser#. privindu-l cu ochi tri ti i sticlo i. în nisip. Kress î i d#du seama c# nu-i mai d#duse de mâncare de-o ve nicie. sub mormanul de regi de nisip mor(i. cât timp burta se mai afla închis# în pivni(#. Când d#du s# i se aga(e de picior. înainte. Bur(ii o s# i se fac# iar foame. O form# albicioas#. sunetele siguran(ei. Un chip. Scrâ net. Pe cât e de mare. În interiorul aeroglisorului se iscar# alte mi c#ri. L#sase u a deschis#. Regii de nisip erau mor(i. Dac# apucau s# ias# afar#… Kress nu vru s# se gândeasc# mai departe. Kress se strecur# afar# i închise u a în urma lui.. îngropa(i în tapi(erie. cu inima zb#tându-i-se în co ul pieptului. Avea o migren# înfior#toare. restul spa(iului îl umplu cu bunuri de valoare – bijuteriile. Alte spaime de be(iv. C#lc# s#lbatic. încet. Kress tia c# nu al s u era stomacul care cerea de mâncare. ascultând sunetele. Sculptau ceva. a a cum a teptaser# de atâtea ori. Animalul se retrase. abia întrez#rite sub razele lunii.. Ni te forme mari. jignit. N-avea de gând s# se mai întoarc#. Kress î i trecu vârful limbii peste buze. Îl a teptaser#. Mai ie ir# câ(iva. ap#sându-i cu toat# talpa.

Kress î i f#cu în sfâr it curaj. înainte de a-l n#p#di co marurile. iute! îi spuse. Se strecur# în#untru nestingherit. Urm#torul care sosi fu Jad Rakkis. bur(ii îi va fi din nou foame. bufetele. dar adormi cu senza(ia c# se ghiftuise. Aduceau modific#ri vilei. Kress abia îndur# spectacolul. iar terenul ar#ta aproape la fel ca înainte de b#t#ile – i-i conduse pe fiecare. c# era în sfâr it s#tul i c# biruise foamea aceea insuportabil#. burta mai era înc fl#mând#. nu se mai încumet# în nici o tentativ# de evadare. rosti degajat când prima dintre cuno tin(ele sale r#spunse. pentru c# nisipul afânat dimprejur prinse via(# i. Gândul c#. – O s#.. ca mirghelul. Îi l#sa s# intre ei primii. Pe urm# îl chem# pe Jad Rakkis. Vreo zece albi a teptau s-o ia. ciopleau i sculptau. în întregime.. Kress alerg# spre aeroglisorul lui de cum ateriz# i-l înh#(# de bra( pe Rakkis. spuse el. Kress încerc# s# nu se chirceasc# de spaim#. Era la fel de mare ca mobilul care ie ise noaptea trecut# din aeroglisor. împingându-l. Dup# ce patru musafiri îi trecuser# pragul. Evitar# alimentele congelate. Jad. O s#-(i dau de mâncare. îl f#cu s# se înfioare. dup# tot ce mâncase.. c#mara. o coloan# de regi de nisip cobora sc#rile. Dar tia c# r#gazul nu va dura. P#reau cu to(ii prin i în câte-o treab#. de peste tot. ochii ro ii îl priveau (int# i mandibulele cl#mp#neau. Kress nu îmbucase nici o f#râm# de mâncare cât fusese ziua de lung#. Sper din toat# inima. Dup# aceea. sperând c# va potoli foamea bur(ii albe. erau la cei pe care ar mai fi putut s#-i cheme a doua zi. Chipurile erau pocite. Kress g#si solu(ia. Ziceai de-o petrecere. fiecare cu sarcina lui. Jad se zvârcolea i urla îngrozitor în timp ce-l sfâ iau. dar o pereche de mandibule i se închise în jurul gleznei i se pomeni în genunchi. ce s-a întâmplat. Kress sim(i c# junghiurile de foame i se mai domolesc. Toate sticlele cu alcool care mai existau în cas# se aflau în pivni(#.încet antenele. Avea gura îngrozitor de uscat#. Casa era plin# de regi de nisip. Pleac de-aici! Dar Rakkis îl privi nedumerit. strâmbe. &tia c# era pentru ultima oar# când î i mai putea permite acest lux. o s#-(i dau de mâncare. Amândou#. Apoi fu prea târziu. f#r# s# fac# nici o mi care. de i nu mâncase nimic. . Rakkis scoase un sunet gâtuit i d#du s# sar# înapoi în aeroglisor. Kress î i aminti cu cât# u urin(# puteau c#ra mobilii lucruri de câteva ori mai grele decât propria lor greutate. Î i linse buzele i o zbughi din odaie..21 - . Când se întoarse în vestibul. Simon? Nu pricep. – Urc# la loc. Închise u a dup# ultimul sosit. Ie i afar# s# ia cadavrele care începuser# s# putrezeasc# în curte. i se repezi la aeroglisorul cu care venise ne tiutoarea victim#. îngr#m#dind toat# mâncarea din cas# în mijlocul buc#t#riei. Du-m# în ora . ap#s# pe clapa de pornire… i înjur#. – Malada. Iute. fire te. dar sper s# reu e ti totu i s# vii. Se duse la telefon. Ultimele lui gânduri. Capul p#ru s#-l priveasc# plin de repro când trecu pe lâng# el. apoi pe ceilal(i. schimonosite de groaz#. ignorând exclama(iile speriate ce se transformaser# imediat în zbierete ascu(ite. Kress goli congelatoarele. Dup# ce toat# mâncarea se f#cu nev#zut#. Nisipul p#rea s# fiarb# de activitate subteran#. Vehiculul era programat s# r#spund# numai la amprenta digital# a proprietarului. pân# la u a din fa(#. – De ce. Când termin#. Trebuia s-o hr#neasc#. pe m#sur# ce. desear# organizez o mic# petrecere. nou# dintre ei acceptaser# invita(ia. El r#mânea afar#. Kress n#d#jduia s# fie îndeajuns. trebuia s# se uite tot timpul pe unde calc#. Îmi dau seama c# te anun( cam pe nepus# mas#. intrau i ie eau prin pere(i. Curând. Când se termin# totul.i f#ceau apari(ia. De dou# ori î i z#ri chipul holbându-se la el din locuri nea teptate. pe care le l#sar# s# se dezghe(e într-o b#ltoac# mare. Î i întâmpin# invita(ii în fa(a casei – mobilii cur#(aser# locul cu o repeziciune remarcabil#. Cadavrele disp#ruser#. Fiecare mobil c#ra câte o bucat# din m#celarul lui. dar transportar# restul. d#du gata ce-i mai r#m#sese în bar i se îmb#t# cri(#. care cobora din aparat.

Ar#tau aidoma celui din dormitor. Trebuia s# mearg# în pivni(# i s# omoare burta. Strânse repede pleoapele. tumefiat# i frem#t#toare. Kress se d#du înapoi i se repezi la u #.i r#suflarea. Pere(ii din jur fuseser# mânca(i. Dar nu se mi ca. Casa era plin# de ei. ca i când viscerele moi din#untru ar fi început s# se descompun#. Regii de nisip îi distruseser# grila gravita(ional#. un lichid cleios i ro iatic ce ar#ta aproape ca sângele uman i limf# g#lbuie. Nu mai exista u #. În cele din urm# se d#du jos i deschise capota. i pe cale de a se înfierbânta i mai mult.Ar i(a se instalase de diminea(#. se trânti în scaunul scâlciat. fierbinte chiar. Privi (int# vreme de aproape cinci minute pân# s#. Tot prizonier. Nu se putea. Kress mai ap#s# o dat#. Kress ciopâr(i vreo dou#zeci de trupuri pân# s#. iar gura era de dou# ori mai mare i mai rotund#. apoi îl l#sar# puterile. Kress întinse o mân# tremur#toare i atinse corpul. picioarele zvâcneau. În aeroglisor g#si patru.22 - . Kress r#m#sese în mijlocul palierului. De fapt. ceva se mi ca. mânji(i de sânge i acoperi(i cu pete de fungus alb. Dar altceva era i mai oribil. Era prizonier. mai omorî trei mobili. o rupse la fug#. Nu se întâmpl# nimic. dar p#rea foarte moale. sperând s# scape de vis. îi v#zuse de mii de ori a teptând i pândind. mandibulele cl#mp#neau. umflat#. ar fi trebuit s# porneasc#. Pe Kress nu-l interes# ce p#(iser#. se pomeni cu ochii pironi(i deasupra lui. Dar întotdeauna. p#rea s# r#zbat# din adâncuri. to(i mor(i. Numai s# nu se mi te. degajând gaze care împingeau în afar# pl#cile albe. &i-apoi. de parc# le-ar fi explodat corpul. organe pe jum#tate formate. dar când boarea î i invers# direc(ia. Îl afl#. Mon tri afurisi(i! S#ri în#untru. Nu sc#p#. Aproape c# pulsa. Îi lu# unul câte unul i-i azvârli cât putu mal departe. Se puse pe treab#. În#untru era ceva groaznic. s#rind peste regii de nisip. Era cald. Ajunse în dreptul u ii i înlemni. Decis. Sim(i adierea c#ldu(# care-l înv#lui când ea exal# i f#cu un efort s# nu se înece. Kress deschise ochii i primul lucru pe care-l v#zu fu regele de nisip de pe dulap. Urc# în galerie i lu# securea medieval# ce st#tea ag#(at# al#turi de spada cu care o omorâse pe Cath m’Lane. Un miros gre(os. desigur. S# fi murit? S#-l fi r#pus ceva? Se apropie de dulap. Nu mi ca nici unul. nu peste mult timp.i dea seama de z#d#rnicia ac(iunii. sufocant i fetid. Carnea de dedesubt avea aceea i culoare. sau ce-or fi avut. sau în com#. Un pu(. pe jum#tate mâncat. sau pe moarte. coborî la subsol. În hol z#ceau al(i trei mobili albi. &i atunci î i aduse aminte de singura persoan# care ar fi putut s# priceap#. nu în(elegea nimic. Burta respira. Creatura p#rea întrucâtva schimbat#. Înapoiat în salon. Retrase mâna i în aceea i clip# un segment din exoscheletul alb al regelui de nisip se desprinse i c#zu. i ap#s# pe clapa de pornire. neîndr#znind s# spere. i-atâta. Ochii erau sticlo i i negri. de ce nu voia s# decoleze. Iar pere(ii erau uzi.i dea seama de ciud#(enie: regele de nisip nu mi ca. dar nici s# readoarm# nu izbuti i. Îns# plesneau la prima despic#tur#. antenele lungi i sub(iri vibrau sau se leg#nau. Nici dac-ar fi lucrat o zi i-o noapte n-ar fi r#zbit s#-i m#cel#reasc# pe to(i. Coborî în goan# sc#rile. Îns# regele de nisip de pe dulap st#tea complet nemi cat. Kress se întoarse în cas#. Kress se ridic# încet. Regii de nisip nu se clintir# nici în timp ce-i h#cuia cu securea. Kress . (inându. Nimic. a teptându-se la un dezastru. i înc# o dat#. nu era drept! Aeroglisorul #sta era al lui. mobilii nu însemnau nimic. Îndârjit. Ce se întâmpl ? Nu pricepea. erau mult prea mul(i. Mobilii erau capabili s# stea perfect încremeni(i. Nimic nu mai amintea c# peste acest abis negru ar fi existat vreodat# o u # b#tut# în cuie.

unei noi specii de regi de nisip. Kress începu s# se bâlbâie.. – Instalatorii dumitale. Indivizii. Transformarea implic# un mare consum de energie. Numai unul dintr-o mie atinge faza a treia. în stadiul insectoid. Dar burta va fi con tient#. Jala Wo se str#dui s# schi(eze un zâmbet. anormal#. cât au crescut ai dumitale.) Toat# discu(ia asta înseamn# timp pierdut. Un rege de nisip în primul stadiu e mai degrab# un spermatozoid decât un pui. iar pe celelalte n-am cum s# reprogramez. – Nu se poate.. Ajut#-m#. Femeia îl l#s# s# vorbeasc#. î i pierdu cump#tul i-i povesti tot. Regele de nisip din pivni(a dumitale va deveni curând complet con tient. N-a putea spune exact cum vor ar#ta. c#lc# din grab# pe un rege de nisip. bolborosi el n#ucit. – Taci. Ai fost zeul lor. Aeroglisorul meu e defect. cu patru bra(e i cu degete mari opozabile. De fapt. Înclin s# cred c# aceasta-i o alt# consecin(# a faptului c# ai mutilat burta alb#.. Mobilii nu-s mor(i. – Shade e un rege de nisip. Când Jala Wo îi r#spunse. odat# în plus. spuse Simon Kress. da. ah. încuviin(# ea. Ai putea veni s# m# iei? – Da. +inutul e sterp i pustiu. Vor fi capabili s# construiasc# i s# foloseasc# ma ini complicate. Mobilii cu plato # sunt suficient de utili atât timp cât burta e mic# i doar semicon tient#. De sus n-o s# ne fie greu s# te reper#m i-o s# te afli departe de pericolul regilor de nisip. cade mult mai devreme. &i mai avem de transportat i echipamentul necesar pentru a rezolva problema regelui de nisip dement pe care l-ai creat. Sunt amor(i(i. r#zboaiele îi tempereaz# i le men(in echilibrul. Ai în(eles? – Da.. plin cu. vor fi bipezi. care au amenajat bazinul. îns# acum are nevoie de slujitori mai buni. zise Wo. burta devine tot mai inteligent#. Ascult#-m# cu aten(ie. Kress.. în mod normal. – Nu fi absurd. dar sunt peste dou# sute de kilometri din Asgard pân# la dumneata. mai ambi(ioas#. Ajunsese la jum#tatea . +i-am spus c# exoscheletul cade când cresc. Singur (i-ai f#cut-o. N-o s# mai aib# nevoie de dumneata.. Când Kress ispr#vi. Ai în(eles? – Nu pot. Burta din pivni(a dumitale e bolnav#. Pe m#sur# ce cre te. N-am auzit niciodat# de regi de nisip care s# fi crescut. (Oft#. Oh. – Mul(umesc.se repezi. cu to(ii. Ceea ce import# este metamorfoza prin care trec în clipa de fa(# regii dumitale de nisip. Puterile ei psionice sporesc. final#... i-ai f#cut din ei altceva.. la consola de comunica(ii. iar mintea-i devine tot mai complex#. zise Kress. În(elegi? Mobilii vor da na tere. cât mai drept cu putin(# i cât mai degrab#. Porne te pe jos. în timp ce se ruga din suflet ca instala(ia s# mai fie în stare de func(ionare. Ia-o spre est. e înc# suferind# de pe urma r#nii pe care i-ai pricinuit-o. Probabil c# nu mai are mintea întreag#. o. Burta trebuie s# m#nânce enorm i înainte i dup# metamorfoz#. În sfâr it. Pleac# imediat de acolo. Trebuie s# pleci imediat de acolo.. r#spunse Wo. repet# Wo.. regii de nisip propriu-zi i. Comportarea ei este. Numai unul dintr-o sut# ajunge în stadiul al doilea... te ur# te i va fi foarte fl#mând. Îngriji(i cum se cuvine. Simon Kress r#mase cu ochii holba(i la imaginea Jalei Wo de pe ecran. Închiser# aparatele i Kress porni cu pa i gr#bi(i spre u #. adaptat# necesit#(ilor i dorin(elor pe care i le percepe. Iar dumneata mi-ai vândut un bazin plin.. Shade i cu mine o s# plec#m chiar acum. f#r# nici o expresie în afara unei u oare întunec#ri a chipului ei palid i usc#(iv. Da.. nu vor fi con tien(i. Sunt prea multe. regii de nisip sunt r#zboinici curtenitori i ceremonio i. Cei care au venit atunci. dar n-am s-o fac. de trupuri mai apte. pui de. mul(umesc.23 - .. Nu po(i s-a tep(i acolo. – Ar trebui. f#r# s#-l întrerup#. nu spuse decât: – Ar trebui s# te las acolo. O s# pl#tesc. Cum nu se poate mal con tient#. cu un efort. Regii de nisip adul(i nu-s prea afectuo i cu bur(ile mici. izbuti s# bânguie. Pe-ai dumitale i-ai înfometat i iai chinuit.. Dumneata i-ai f#cut a a cum sunt. iar mobilii lor sunt o pacoste. În natur#. – Shade. Ai dou# picioare. Fiecare burt# î i h#r#ze te propria ei specie.. În orice caz. bolborosi Kress. spuse Wo. n-are importan(#. i devine ca Shade.

Colinele erau aride i stâncoase. Dar se sili s# mearg#. Se lupt#. Transpira abundent. un ad#post. a copila ilor portocalii care ie ir# de-a bu ilea din castel i-l privir# impasibili în timp ce trecea. iar a doua zi diminea(# Wo i Shade aveau s#-l g#seasc#. Url# din cauza celorlal(i. drept în fa(#. dar dup# aceea se str#duise s-o (in# spre est. Lissandra era moart#. apoi s# poposeasc# undeva pe tot timpul nop(ii. aproape c# sim(ea gustul mânc#rii. îns# nu asta îl f#cu pe Simon Kress s# urle.ase copii care se jucau în penumbra casei. Hot#rî s# mearg# pân# va disp#rea ultima gean# de lumin#. – Hei! strig#. O. Kress se opri brusc. fugi cât putu de repede. în clipa de fa(# mi unau prin toat# casa. în n#dejdea c#-i va z#ri pe Wo i pe Shade. În mod cert era acum destul de departe de regii de nisip ca s# n-aib# de ce s# se team#. Dac# Wo i Shade nu-l g#seau? Aici or s#i r#mân# oasele. Cel pu(in a a spera. ponosit#. Era prea cald i aerul era prea uscat. Înnebunit. A doua oar# î i scrijeli mâna într-un bolovan i-i d#du sângele. dar de îndat# ce. sub soarele fierbinte i pârjolitor. Va avea grij# s# se r#zbune. Nu mâncase de dou# zile. Chiar a a mici cum erau. Î i f#cu aceast# f#g#duial# de o sut# de ori în timp ce înainta. Aveau.i reveni începu din nou s# alerge. Coborî panta în goan#. cu gândul la respira(ia bur(ii. îi ardea gâtul de sete. Dup# alte câteva ore începu s#-i fie fric#. Nu se prea pricepea la orientare i nici nu era prea sigur încotro alergase în panica de la început. Hei! Ajutor. Nu era f#cut pentru un asemenea sport.i bra(ele i strigând ca s#-l aud# locuitorii. Dar continu# s# mearg#. cu gândul la zvârcoleala micilor mon tri care. to(i. hot#râse Kress. Kress începu s# aib# certitudinea c# apucase într-o direc(ie gre it#. pân# ce i se t#ie r#suflarea. i odat# cu ea. Ce se întâmplase? S#-i fi devorat regii de nisip pe Wo i Shade? Îl n#p#di iar# i spaima. Totul se întâmplase din vina lor. cum îl sf#tuise Wo. cu ochii la cas#. dar cuno tea i alte persoane cu aceea i profesie. temându-se de-o infec(ie. nu. i neagr#. avea planurile lui în leg#tur# cu Wo i Shade. Dup# câteva ore de alerg#tur# i nici un semn de salvare. o sete insuportabil# i o foame n#praznic#. c# merge spre est. Totul era însp#imânt#tor. alerg# i merse. un sunet între pocnet i trosnet. dar p#rea destul de mare. se ridic#. Oricum. agitându. Cât despre el. Timp de aproape o or# alerg# i merse. Era o cas# urât#. spuse. Spera c# Wo i Shade vor ti s# le vin# de hac. Nu putea s# continue a a la nesfâr it. nu. – Nu. dar Kress îi deslu ea înc# pe cei cinci. î i repro a c# nu-i d#duse în gând s# ia ni te ap# i scruta cerul. Nu era chiar atât de mare cât casa lui. încerc# s# fug#. . siguran(#. Îl purtar# spre cas#. În spatele lui. Când ajunse pe culmea urm#toarei coline z#ri. Apoi o lu# la pas. iar Kress n-avea decât dou#. Unul din regii de nisip se dezghiocase. La ar i(# nu se gândise. trebuia s# m#nânce neap#rat. cu ochi bulbuca(i i pielea de un portocaliu murdar. Deertul se mai r#cori un pic. De mâncat i de b#ut. conturul unei case. construit# din nisip sf#râmicios. soarele ajunsese la orizont. Kress p#r#si casa în goana cea mai mare. cu sfor(#ri i sudoare. Erau creaturi scunde. Lumina sc#dea cu repeziciune. era o a ezare omeneasc#. O supse în timp ce mergea. ceea ce pentru Kress fu o binecuvântare. dar zadarnic. spre est.24 - . Nu le fu greu s# îl ajung#. Patru mâini mici acoperite cu sânge rozg#lbui se ivir# din cr#p#tur# i începur# s# împing# în l#turi pielea moart#. chipul lui. Kress începu s# strige i s# alerge spre cas#. Soarele începuse s# coboare i pe întuneric o s# se r#t#ceasc# de-a binelea. Îl durea trupul de foame. alunec# pe nisip. era sl#bit i îngrozit. ajutor! Copiii începur# s# alerge spre el. o. pedal# înapoi. Kress î i lu# picioarele la spinare. dar u a era destul de mare. i respira. fiecare avea patru bra(e. f#r# doar i poate. iar el nu avea condi(ie fizic#. fugi pân# ce începur# s#-l doar# coastele. hidoase. Se poticnea tot mai des când încerca s# alerge i de dou# ori c#zu.drumului când auzi zgomotul. i pentru asta aveau s# pl#teasc#. cople indu-l.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->