George R. R.

Martin

Regii nisipurilor
Sandkings (1979) SIMON KRESS locuia singur într-un conac mare printre colinele aride i stâncoase aflate la cincizeci de kilometri de ora . A a c#, atunci când afacerile îl chemau pe nea teptate, n-avea vecini c#rora s# le cear# s# vad# de animale în lipsa lui. &oimul hoitar nu era o problem#; s#l# luia în foi orul nefolosit i, oricum, se hr#nea singur. Pe m#celar, Kress îl gonea pur i simplu afar#, l#sându-l s# se descurce cum o ti; micul monstru vâna limac i, p#s#ri i obolani. Bazinul de pe ti îns#, plin cu piranha veritabili, de pe P#mânt, reprezenta o dificultate. Kress sfâr ea întotdeauna prin a arunca în uria ul acvariu o pulp# mare de vit#. La urma urmelor, dac# avea s# fie re(inut mai mult decât se a tepta, piranha se puteau mânca între ei. O f#cuser# i-n alte d#(i. Era amuzant. Din nefericire, de data aceasta fu re(inut mult mai mult# vreme decât se a teptase. Când, în sfâr it, se întoarse, to(i pe tii erau mor(i. La fel, oimul hoitar. M#celarul urcase în foi or i-l mâncase. Simon Kress se indispuse. A doua zi se urc# în aeroglisor i plec# la Asgard. Situat la vreo dou# sute de kilometri de vila lui, Asgard era cel mai mare ora de pe Baldur i se mândrea i cu cel mai vechi i mai mare astroport. Lui Kress îi pl#cea s#- i impresioneze prietenii cu animale neobi nuite, amuzante i scumpe; Asgard era locul unde se puteau cump #ra asemenea animale. De aceast# dat# îns# nu prea avu noroc. La “Xenopets” era închis. L'Etherane, negustorul de animale mici, încerc# s#-i vâre pe gât alt oim hoitar, iar “Ape stranii” nu oferea nimic mai exotic decât piranha, rechini lumino i i calmari-p#ianjen. Kress îi avusese pe to(i: voia ceva nou. C#tre sear#, se pomeni b#tând bulevardul Curcubeului, în c#utare de magazine pe care nu le vizitase niciodat#. Aflat# în plin# zon# a astroportului, strada era în(esat# cu firme de importatori. Marile corpora(ii comerciale aveau vitrine lungi, impresionante, în care artefacte str#ine, rare i costisitoare, erau etalate pe postamente din pâsl# în spatele c#rora draperii întunecate înv#luiau în mister interioarele. Printre marile magazine se înghesuiau pr#v#lioare de vechituri, dughene murdare, expunând tot felul de antichit#(i de pe tot felul de lumi. Kress le încerc# i pe unele i pe celelalte, cu aceea i nemul(umire. Apoi d#du peste o pr#v#lie aparte. Era foarte aproape de port. Kress nu mai fusese niciodat# pe acolo. Magazinul ocupa o cl#dire modest#, cu un singur etaj, încadrat# de un bar euforic i un templu-lupanar al Comunit#(ii Surorilor Secrete. La acest cap#t al bulevardului începeau localurile deocheate. Pr#v#lia era ceva cu totul ie it din comun. S#rea în ochi. Vitrina era înv#luit# în cea(#; când vag ro ie, când cenu ie aidoma ce(ii adev#rate, când sclipitoare i aurie. Cea(a se unduia i se învolbura i lumina difuz din#untru. În vitrin#, Kress întrez#ri exponate – ma ini, obiecte de art#, lucruri pe care nu le putea recunoa te – dar nu apuc# s# le vad# bine pe nici unele. Aburul plutea senzual în jurul lor, dezv#luind mai întâi o frântur# din ceva, apoi altceva, apoi ascunzând totul. Iritant. În timp ce privea, cea(a începu s# formeze litere. Câte-un cuvânt, o dat#. Kress st#tu i citi. WO. &I. SHADE. IMPORTATORI. ARTEFACTE. ART). FORME. DE. VIA+). &I. ALTELE. Literele pierir#. În negur#, Kress z#ri ceva care se mi ca. Asta-i fu suficient; asta, i „formele de via(#” din reclam#. Î i azvârli peste um#r capa de promenad# i intr# în pr#v#lie.

-1-

În#untru, Kress se sim(i dezorientat. Interiorul p#rea vast, mult mai spa(ios decât ar fi l#sat s# se cread# fa(ada relativ umil#. Înc#perea era slab luminat#, t#cut#. Tavanul întruchipa un peisaj stelar, cu nebuloase spirale; era foarte negru i veridic, foarte frumos. Tejghelele, toate, str#luceau expuse. Pasajele dintre ele erau a ternute cu cea(#. Pe alocuri pâcla se ridica pân# la genunchi, r#sucindu-se în jurul picioarelor la fiecare pas. – V# pot ajuta cu ceva? Femeia p#rea s# fi r#s#rit din cea(#, înalt#, slab#, palid#, purta o salopet# simpl#, de culoare gri i o bonet# mic#, bizar#, prins# în cre tetul capului. – E ti Wo sau Shade? întreb# Kress. Ori e ti vânz#toare? – Jala Wo, la dispozi(ia dumneavoastr#, se prezent# femeia. Shade nu serve te clien(ii. Vânz#tori nu exist#. – Ave(i un magazin destul de mare, spuse Kress. Ciudat c# n-am auzit înc# niciodat# de voi. – Aici, pe Baldur, magazinul nostru abia s-a deschis. Avem îns# reprezentan(e pe multe alte lumi. Cu ce v# pot servi? Art#, cumva? P#re(i colec(ionar. Avem câteva cristaluri de Nor T'alush, excep(ionale. – Nu. Am toate sculpturile în cristal care m# intereseaz#. Am venit pentru un animal. – O form# de via(a? – Da. – De pe o alt# lume? – Bineîn(eles. – Avem un mim. De pe Cella. Un simian foarte inteligent. Nu numai c# va înv#(a s# vorbeasc#, dar pân# la urm# v# va imita vocea, inflec(iunile, gesturile, ba chiar i expresiile fe(ei. – Nostim, zise Kress. &i banal. Nu m# intereseaz#, Wo. Eu vreau ceva exotic. Neobi nuit. &i nenostim. Detest animalele nostime. În momentul de fa(# am un m#celar. Importat de pe Cotho, cu destul# cheltuial#. Din când în când îl hr#nesc cu câte-o por(ie de pisoi proasp#t f#ta(i. Asta-mi inspir# mie animalele nostime. Sper c# m-am f#cut în(eles, da? Wo arbor# un surâs enigmatic. – A(i avut vreodat# un animal care s# v# adore? întreb#. Kress zâmbi. – Oh, de câte ori! Dar nu pretind s# fiu adorat, Wo. Doar amuzat. – M-a(i în(eles gre it, spuse Wo, cu acela i surâs ciudat. M# refeream la adora(ie în sensul idolatriz#rii, al vener#rii propriu-zise. – Ce vrei s# spui? – Cred c# am exact ce v# intereseaz#. Veni(i dup# mine. Îl conduse pe Kress printre tejghelele radiante, de-a lungul unul pasaj cufundat în cea(#, sub falsul cer înstelat. Traversar# un zid de pâcl#, p#trunser# într-un alt sector al magazinului i se oprir# în fa(a unui bazin mare, acoperit cu plastic. Un acvariu, gândi Kress. Wo îi f#cu un semn s# se apropie. Îi d#du ascultare i v#zu c# se în elase. Era un terariu. În interior, pe o suprafa(# de vreo doi metri p#tra(i, se afla un de ert în miniatur#. Nisip g#lbui, b#tând în ro cat sub o lumin# ro iatic#. Roci: bazalt, cuar(, granit. În fiecare col( al bazinului se în#l(a un castel. Kress clipi, privi mai atent i se corect#: de fapt, se în#l(au numai trei castele. Al patrulea st#tea într-o rân# – surpat, ruinat. Celelalte trei erau grosolane dar intacte, durate din piatr# i nisip. Pe parapetele lor i pe sub porticurile rotunjite mi unau creaturi m#runte. Kress î i lipi fa(a de peretele din plastic. – Insecte? întreb#. – Nu, r#spunse Wo. O form# de via(# mult mai complex#. &i mai inteligent#. Fiin(e cu un grad de iste(ime considerabil superior celui al m#celarului dumneavoastr#. Li se spune regi de nisip.
-2-

Regii de nisip colaboreaz# excelent. Wo zâmbi. – A a cum v-am spus. Antenele. Îl recunoscu. i se adres# Wo. Kress se uit#. în timp ce dou# antene fine i lungi descriau traiectorii în aer. în cazul de fa(#. i foarte veridic. – Poftim? Wo zâmbi i ar#t# spre castel. Negrii se înmul(iser# peste m#sur# i atunci ceilal(i i-au unit for(ele ca s#-l nimiceasc#. – Cum. Au ceea ce se nume te spirit de stup. Kress î i arunc# privirea pe partea cealalt# a bazinului. îl îndemn# Wo. Era chipul Jalei Wo. antenele. – Observa(i.. Un fel de telepatie de proximitate. – Insectele nu venereaz#. – Hmmm. în bazin nu sunt decât trei organisme. – Am proiectat în bazin o hologram# cu chipul meu. (Se încrunt#. cu tiv ro u. e pe toate castelele. Una din ele râcâia lâng# peretele bazinului. Viet#(ile astea-s prea mici ca s# posede altceva decât un creier foarte rudimentar. – Burta tr#ie te în castel. Aici. spuse Wo. De fapt. Încheie chiar armisti(ii i alian(e. (Îl lu# pe Kress de bra(. insist# calm# Wo. Kress se întoarse spre bazin. Sunt prev#zute chiar cu un fel de degete: trei tentacule mici i flexibile. – Inteligen(a lor este colectiv#. Dup# cum pute(i observa. Kress f#cu ochii mari. regii de nisip aveau plato a de un ro u intens. Kress nu se l#s# convins. se r#zboiesc. Un sistem complicat de mandibule cl#mp#nea vizibil. – R#zboaie? Hmmm. chipul Jalei Wo era senin i pa nic. Ar#t# spre creaturile care forfoteau pe castelul cel mai apropiat. – Cum lucreaz#? – Membrele anterioare au i rol de mâini. De fapt. dac# vre(i: fiin(a este i pântece de mam# i stomac. O alian(# a distrus al patrulea castel din bazin. imobil#. Kress admir# m#iestria reproducerii. – Nu e insect#. men(inând-o câteva zile. spuse Wo. castelul s#u s-a pr#bu it. Uita(i-v# bine. Adic# eu îi spun burt#. Cam cât o unghie de lung#. dispu i de jur împrejurul trupului. nu-i decât un furnicar supradimensionat.) &i. denumirea de regi de nisip e oarecum improprie. Dar i insectele poart# r#zboaie. mandibulele. Mobilii sunt (#rani i r#zboinici. ochii i picioarele erau negre ca funinginea. Nu-mi pas# cât sunt de complexe. ca s# zic a a. Un joc de cuvinte. – Poart# r#zboaie. Kreso o cercet#.) Totu i. Pentru el. ceru Kress. M# simt i m# idolatrizeaz# folosind chipul meu pentru a. Pe zidul celui mai înalt turn era sculptat un chip. v# rog. Nu pierde(i din vedere faptul c# to(i mobilii de aceea i culoare împ#rt# esc o singur# minte. Regii de nisip au un rudimentar sim( psionic. Pe castele. te rog. Exoscheletul chitinos este lep#dat când regele de nisip cre te. desigur. cu ase picioare. – Spirit de stup. Dac cre te. Îi hr#nesc. – Mai d#-mi am#nunte. ochii i picioarele erau galbene. Locuitorii celui de-al treilea castel viu erau albicio i. continua s# arate ca o insect#. cam cât pumnul de mare. -3- . Într-un bazin de dimensiunile acestuia nu va cre te. M# a teptam la ceva mai deosebit. Femel#. nu încerca s# m# îmbrobode ti vorbindu-mi despre inteligen(#.. (Se încrunt# iar# i. dar culoarea predominant# era portocaliul aprins al plato ei care acoperea corpul.i ornamenta construc(iile. – E o insect#.) Observa(i culoarea acestora. Al patrulea a murit. Chipul zeului. i-l conduse pân# la castelul urm#tor. sunt mereu prin preajm#. Kress privi din nou. atât la construc(ii cât i în r#zboaie. – Amuzant. Erau altfel. De castel.– Insecte. mandibulele. culorile. retr#gându-se de lâng# bazin. Era adev#rat. cu ase ochi mici. decret# Kress. repet# Kress. zici? Interesant.

În mai pu(in de-o s#pt#mân#. bulbuca(i. astfel încât dac# burta moare. – Ai dumneavoastr# pot fi mai mari. Bazinul în care-mi (ineam eu piranha e de dou# ori mai mare ca #sta i e liber. Wo i Shade r#mân la dispozi(ia dumneavoastr#. dup# ce aceasta a prelucrat-o câteva zile. m#rturisi Kress. Ar putea fi cur#(at. sp#to i. Au nevoie s# prind# puteri pân# se maturizeaz# deplin. În cele din urm#.. &i ave(i r#bdare. sco(ându-le una dup# alta din containerele crionice în care fuseser# transportate. Începur# s# se tocmeasc# pentru pre(. – C#ldura va trezi bur(ile din starea latent#. Nu erau prea ar#toase. Femeia se înclin# i plec#. Dac# i-a muta pe cei de aici într-un bazin mai mare. prev#zut cu un mecanism pentru introducerea hranei. Wo d#du din umeri. burta m#nânc# orice. Dar i aceast# analogie p#c#tuie te. Capacul era echipat i cu aparate de control al microclimatului. se gr#bi Kress s# adauge. cur#(ar# perfect interiorul rezervorului i-l umplur# pe trei sferturi cu nisip i roci. – Interiorul s# fie uscat. Extrabaldurianul le îngrop#. î i adapteaz# cre terea la spa(iul vital disponibil. hran# predigerat# ob(inut# în interiorul castelului. vreau patru castele intacte. Ajutoarele lui Wo erau extrabaldurieni deosebi(i de to(i cei cu care era familiarizat Kress. Resturile de la mas# sunt o hran# excelent# i îndestul#toare. – Bineîn(eles. – Dar hran# vie? se interes# Kress. Burta. – Hmmm. Pl#cerea este de partea noastr#. – Dar chipul? Când îmi vor sculpta chipul? – Proiecta(i holograma peste vreo lun#. Lui Kress i se p#ru c# sem#nau cu ni te h#lci b#l(ate de came crud#.. Dar erau muncitori vânjo i i îndemânatici. – Wo i Shade v# stau la dispozi(ie pentru instalare. În privin(a asta n-o s# v# coste nimic. Ace ti regi de nisip sunt mici fiindc# bazinul în care tr#iesc este mic. Dup# toate aparen(ele. Dup# aceea muncitorii închiser# capacul i se preg#tir# de plecare. Wo le d#dea indica(ii într-o limb# melodioas# pe care Kress n-o mai auzise niciodat#. încuviin(# Wo. în mijlocul spa(iosului s#u salon. umplut cu nisip. Luat în ansamblu. -4- .. cât i proiectarea de imagini holografice în bazin. fiecare castel este o singur# creatur# hermafrodit#. fire te. Trei zile mai târziu. Ave(i grij# s# le da(i suficient# mâncare. Deasupra montar# un capac solid din plastic. O cap#t# de la burt#. recomand# Wo. Mutar# bazinul în care se aflaser# piranha i.. pentru a condensa exact cantitatea corect# de umiditate din aer. bipezi îndesa(i. Terminar# treaba într-o singur# zi. De n-ar fi atât de mici. – Nu tiu ce s# zic.conduc#torul propriu-zis e o regin#. explic# Wo. Apoi instalar# un sistem special de iluminat. Aveau pielea groas# i t#b#cit#. unul dintre instalatorii cu patru bra(e intr# în bazin i s#p# gropi adânci în cele patru col(uri. spuse Wo. Jala Wo descinse la conacul lui Simon Kress. câte una în fiecare col( al bazinului. dar nu prea uscat. Nu risca(i ca vreun mobil s# scape afar#. aranjar# de o parte i de cealalt# canapele pentru o vedere mai bun#. Apoi un altul îi d#du bur(ile aflate în stare latent#. v# rog s# lua(i leg#tura cu noi. cu regi de nisip în stare latent# i o echip# de montatori. Dup# socoteala mea. pe jum#tate alterat#. mor foarte repede i ei. Dac# dori(i s# întreba(i ceva. Stomacurile lor nu suport# nimic altceva. ar începe s# creasc#. – Se-n(elege. mobilii vor începe s# ias# din ou# i vor r#zbate la suprafa(#. plin# de zbârcituri printre care se iveau protuberan(e în form# de spini i coarne. cu patru bra(e i ochi compu i. cam peste trei s#pt#mâni ve(i avea în bazin i castelele. – Fiecare burt# m#nânc# mobili apar(inând celorlalte castele. menit s# asigure atât palida lumin# ro ie pe care o agreau regii de nisip. Cu o gur#. – Cu ce se hr#nesc? – Mobilii m#nânc# past#. – În felul acesta ve(i putea da de mâncare regilor de nisip f#r# a fi nevoit s# ridica(i capacul bazinului.

Kress fu pu(in dezam#git. dup# ultima mod#. smulgându-i mandibulele. Kress conect# proiectorul holografic i chipul s#u se materializ# în bazin. obrajii plini. unde al(i mobili îngr#m#deau nisip cu mandibulele i cu tentaculele. urmat de fort#re(ele ro ie i alb#. În cele din urm#. în timp ce imaginea sa str#lucea pe cerul lumii lor. gura mare. noile materiale fuseser# încorporate în zidurile castelelor. Întreaga activitate era dedicat# cultului. Se plimba de jur împrejurul pere(ilor înal(i din plastic. un alb singuratic. de la un col( la altul. Mai întâi îl schilodir#. dar avu o idee. Când b#t#lia lu# sfâr it. În ziua a cincea v#zu primul mobil. Portocalii î i f#cur# apari(ia în ziua a opta. Deocamdat# nu aveau decât jum#tate din m#rimea celor pe care-i v#zuse la Wo i Shade. portocaliii fur# ultimii. sprâncenele erau sub(iri i sofisticate. dar impresia lui Kress era c# viet#(ile cre teau cu repeziciune. p#rul sur era piept#nat îngrijit. Castelul negru fu terminat cel dintâi. La aproape o lun# din ziua în care Jala Wo îi adusese regii de nisip. La vremea aceea. Kress cump#rase o pereche de ochelari cu lupe. r#zboaiele încetar#. În ziua a asea num#r# vreo duzin#. antenele i picioarele. Era fascinant. Fu dezam#git. Zilele treceau. apoi îl traser# pe sub bolta întunecat# a por(ii castelului lor în miniatur#. patru mobili negri înconjurar# un portocaliu i-l târâr# spre burta lor. Kress g#si c# holograma era foarte reu it#. regii de nisip se apucar# de lucru. V#rs# în bazin un castron cu resturi de mâncare pe jum#tate stricate. Castelele prinser# s# se înal(e pe la mijlocul celei de-a doua s#pt#mâni. La dou# zile dup# ce resturile de la mas# contenir# s# cad# din cerul de ertului lor. Începu s# bat# ner#bd#tor cu degetele în capacul de plastic i se încrunt#. Temporar. a ezat pe canapea. legate de afaceri. Batalioane disciplinate de mobili târau buc#(i mari de gresie i de granit în col(urile lor. Mobilii le sim(ir# imediat. Ca de obicei. În ziua urm#toare. se isc# îndat# o b#t#lie în trei col(uri. Dar regii de nisip tot nu se r#zboiau. Dup# o or#. De ertul era nemi cat i pustiu. Kress se felicit# pentru geniul de care d#duse dovad#.Kress se întoarse cu pa i molcomi la bazin i. castelele se f#ceau tot mai înalte i mai falnice. Chipul se rotea încet. încet# s#-i mai hr#neasc#. a doua zi. -5- . Albii câ tigar# deta at. iar Kress nu mai p#r#sea bazinul decât pentru necesit#(ile fire ti i pentru a r#spunde apelurilor critice. Portocaliii se l#sau a tepta(i. Ochii alba tri sc#p#rau. izbucnirea primului r#zboi. astfel încât privirea sa poposea asupra tuturor celor patru castele. mai bine de patruzeci de mobili portocalii traversar# în mar nisipul i atacar# col(ul negrilor.i aprinse un be(iga euforic. Mor(ii i muribunzii fur# c#ra(i s# hr#neasc# burta neagr#. avea zâmbetul lui sarcastic. ro ii i negri. ceilal(i regi de nisip se apucaser# deja s# care pietricele i s# ridice fortifica(ii. Chipul lui Kress se ivi pe zidurile castelelor. dintr-un moment într-altul. observând. agresorii fuseser# m#cel#ri(i. pentru dobândirea ei. Nu se înc#ierar#. Kress începu s# se enerveze. urm# r#zboi dup# r#zboi. lui Kress i se p#ru c# z#re te mi c#ri în nisip – ca ni te vagi fr#mânt#ri subterane. dar hot#rî s# le dea timp. În ziua a patra. v#rs# împreun# cu hrana ni te fragmente de obsidian i cioburi mici de sticl# colorat#. Înc# tot nu se r#zboiau. Când arunc# mâncare în bazin. se repezir# la ele i începur# s# târasc# buc#(ele spre col(urile respective. Kress începu s# m#nânce în salon. A tepta. Kress îi hr#nea cu d#rnicie. ca s#-i priveasc# la lucru în orice punct al bazinului se aflau. Curând dup# aceea. în egal # m#sur#. Portocaliul disp#ru definitiv. ca s# poat# privi în voie. albi. Fur# îns# covâr i(i de num#rul mobililor negri care ie ir# puhoi din adâncuri. Câteva ore mai târziu. Dup# asta. cu c#rare peo parte. Fiecare grup de culoare era extrem de organizat. Încântat. Castelele erau întrucâtva mai simplu(e decât i-ar fi pl#cut lui.

o mân# de prieteni apropia(i care-i împ#rt# eau amuzamentele.i împodobeau castelele cu chipul lui? – Pentru c# de la mine vin toate lucrurile binecuvântate. toat# lumea. (Nu-l iertase niciodat# pentru ziua în care m#celarul lui devorase o potaie excesiv de “nostim#” la care ea (inea ca la ochii din cap.i spusese c# sosise momentul s# organizeze o petrecere. care era xenolog amator. Nici o grij#. Kress se sup#r# de-a binelea pe ei. Ca întotdeauna. (Tr#ise cu el o bucat# de vreme. dar nu-s mare lucru. dar pe m#sur# ce lucrul continua i el studia reproducerile. – Haide(i. (inându-i nemânca(i dou# zile. tr#s#tur# cu tr#s#tur# – avea un aer în(elept i binevoitor. aduna(i în jurul bazinului. Imaginea pe care o sculptaser# era grosolan# i caricatural#. ad#ug# pe list# numele Jalei Wo. &tia c# unii dintre ei aveau s# fie indigna(i i chiar ofensa(i de regii lui de nisip. priveau prin ochelarii speciali pe care Kress avusese grij# s# li-i pun# la dispozi(ie. Cât despre mine. îi spuse Cath m’Lane. Ie i val-vârtej. regii de nisip portocalii fur# ultimii i cei din urm#. Simon Kress considera drept e ec o petrecere de-a lui de la care m#car un invitat nu pleca tunând i fulgerând. ad#ug# ea. Când încetar# s# mai lucreze la chip. Nu particip# la reuniuni mondene. regii de nisip dezl#n(uir# o b#t#lie furibund# pentru f#râmituri. într-un castron mare. Ce. – Kress. dac#-(i face pl#cere”. Idolul alb i se p#ru tân#r i mali(ios. care stabiliser# de curând o alian(#. Kress deconect# holograful i. “Vino cu Shade.La început. dar n-avu ce le face. î i conduse oaspe(ii în salon. Ar trebui s# citi(i despre -6- .i puteau permite s#-i ignore apelul. Simon. resturile de mâncare din farfurii. care st#tuse t#cut# i retras# aproape toat# seara. Prietenii s#i aveau s# fie impresiona(i. Vreau s# v# fac cuno tin(# cu noii mei favori(i. pân# ce sentimentalismul ei dulceag ajunsese pe punctul de a-l scoate din min(i. nu tia(i asta? Se vor mai bate? – Fire te. Regii de nisip r#spunser# tuturor a tept#rilor sale. Ceilal(i invita(i îl potopir# cu întreb#rile. De regul#. Dup# ce to(i regii de nisip î i terminar# icoanele. abia a tept s# v#d ce mai fac regii dumneavoastr# de nisip. care nu. i erau pu i pe b#taie. Ro ii erau cei mai inventivi. Ro ii i albii. – Din p#cate. i se p#rea c# aveau de gând s-o lase a a. urmat# de actualul ei amant i de un cor de râsete. Kress num#r# aproape aizeci de mobili mor(i. – Regii de nisip sunt amuzan(i. i se p#ru c# toate cele patru imagini erau identice. &i când. În r#zboaie nu le mersese prea bine. Luând castronul cu el. Kress începu s# deslu easc# deosebiri subtile de tehnic# i de execu(ie. – De la Wo i Shade. Jad Rakkis. iar castelul lor ar#ta jalnic în compara(ie cu celelalte. Kress invit# treizeci de persoane. folosiser# paiete minuscule de ardezie pentru a reda p#rul lui argintiu. supralicit# când îi dict# mesajul. Se gândi c# ar putea chiar s# le ofere spectacolul unui r#zboi. Petrecerea avu un succes nebun. De ce. câteva foste amante i o gr#mad# de rivali în afaceri i-n societate. le produse un oc apucându-se s# adune personal. le spuse el. acaparar# mai toat# mâncarea. începu s# întocmeasc# lista invita(ilor.) S# nu m# mai chemi niciodat# în casa asta. Faptul c# Wo accept# invita(ia îl surprinse într-o oarecare m#sur#. Fredonând radios. importatori. Dar nu ast#-sear#. La încheierea ostilit#(ilor. Shade nu va putea s# m# înso(easc#. Conta pe asta. În timp ce musafirii. c# vrei s#-(i ceri scuze. începu s# vorbeasc# despre alte insecte sociale i r#zboaiele pe care te purtau. e ti dezgust#tor. iar cei mai mul(i dintre invita(i erau ame(i(i de vin i de be(iga e euforice. O s# mai fie petreceri. Credeam c# între timp te-ai schimbat. conversa(ia începu s# lâncezeasc#. în vreme ce chipul f#urit de negri – de i virtual acela i. în urm# cu doi ani. le r#spunse gesticulând reveren(ios c#tre Jala Wo. De unde avea regii de nisip? voiau s# tie. Îi înfometase anume.) Am fost o proast# c# m-am întors aici. în sfâr it. Sub imboldul momentului. Kress le comand# o mas# somptuoas#.

Dezbaterile durar# aproape o or#. se pare c# regii mei de nisip au succes. Dar în pragul u ii. Privi(i-v# chipurile. – Nu. i câ(iva dintre prefera(ii s#i se întrunir# s#pt#mânal pentru a participa la ceea ce lui îi pl#cea s# numeasc# “jocuri strategice”. unde singura lumin# era lic#rul ro u al de ertului în -7- . în mod vizibil. În f#c# ochelarii cu lupe i-i puse pe ochi.i ia r#mas bun. Numai c#. – Am remarcat asta. În definitiv. A a le st# în fire i ve(i putea asista la conflicte de o subtilitate i complexitate admirabile. la câte-un r#zboi. I se p#ru totu i c# expresia imaginilor sale era vag schimbat#. dar îmi permite(i s# v# întreb dac# da(i suficient# mâncare regilor dumneavoastr# de nisip? Kress d#du din umeri. în timp ce. musafirii începur# s#. interveni pe nea teptate Jala Wo. îl preveni ea. împreun# cu o mân# de prieteni. Par mai pu(in numero i. Ceilal(i îns# se descurcau bini or. Kress. – În cazul acesta nu-mi mai r#mâne decât s# v# spun noapte bun#. Dar era o schimbare abia perceptibil#. s# fac# pariuri. Kress îi adres# un zâmbet i ridic# din umeri. – Mai postesc i ei din când în când. eu sunt st#pânul i zeul lor. Chiar i a a. Kress se întoarse la bazin i contempl# îndelung castelele. replic# Wo. provocat de foame. Kress se ducea cu o sticl# de vin în salonul cufundat în semiobscuritate. iar castelul lor e cam ponosit. – Ce s#-i faci. În cele din urm#. Din cauza asta au avut de suferit. îi spuse Kress când r#maser# singuri. cineva trebuie s# piar#. Ideea entuziasma pe toat# lumea. declar# Kress. îl (intui cu o ultim# privire dezaprobatoare. Î i men(inea combatan(ii în form#. r#spunse cu resemnare Wo. L#sa(i-i s# se r#zboiasc# la timpul lor. dar tot mai g#sea pl#cere în a asista. – Scuza(i-m#. printr-un regim situat la limita înfomet#rii. se împotrivi Kress. noaptea. Acum. ca i înainte. zise Wo. Jala Wo plec# ultima. Wo se încrunt#. Chipurile sale erau la locul lor. dac era o schimbare. cu privire la reguli i anse. când avea insomnie. de pild#. O s# discut problema cu Shade.. – Da. dar Jad se lansase în argumente i ei nu-i d#du nimeni nici cea mai mic# aten(ie. spuse Wo. Kress petrecea mai pu(in timp în preajma bazinului i mai mult pentru a se ocupa de afaceri i de via(a monden#. încuviin(# Kress. Le stimuleaz# ferocitatea. când fascina(ia pe care o exercitaser# ini(ial asupra lui regii de nisip se atenuase. În cursul urm#toarelor luni. când vor asista la un alt r#zboi. Urm# o discu(ie animat#. i aici eu singur hot#r#sc ce-i degradant. încât Kress începu s# se întrebe dac# nu cumva burta lor decedase. Pân# la urm#. – Asta nu-i treaba dumitale. – Regii de nisip nu sunt insecte. – Arat# bine. Kress puse impresia pe seama autosugestiei i hot#rî s# n-o invite pe Jala Wo la vreo alt# serat#. mai pipernici(i. – N-are nici un rost s#-i înfometa(i. rând pe rând. Simon Kress r#spunse Jalei Wo: – Te afli în casa mea. era greu de deslu it. Uneori. – Trebuie s# ave(i r#bdare. c# zâmbetul lui era pu(in strâmb. Am corectat situa(ia. Malada Blane propuse ca la urm#toarea petrecere. din motivele lor.. – Ei. Dup# plecarea ei. conferind o not# de r#utate. nedumerit. Procedeul avu urm#ri grave pentru portocalii. Portocaliii au ap#rut cu întârziere i au întârziat i cu organizarea. este ceva primitiv i degradant. Am hr#nit regii de nisip a a cum m-ai sf#tuit i nu s-au luptat. Privi(i-v# chipurile. Cu excep(ia portocaliilor. i nici a lui. domnule Kress. Un r#zboi permanent. Wo.furnicile-solda(i de pe Terra. – În(eleg. care devenir#. rosti Wo. De ce s# le a tept mobilurile? Nu se r#zboiau cât voiam eu. dou#. Sunt deja mai mari decât ai mei.i îmbr#ca pelerina. se r#sti Kress.

.. Doi dintre cei de fa(# îl ajutar# pe Rakkis s# salte u or capacul bazinului. sus(inând c#-i studiase i le analizase obiceiurile în perioada care urmase primei petreceri. conectându. &i b#t#lia se dezl#n(ui. ridic# pu(in col(ul capacului i arunc# mâncarea în apropierea castelului alb – în loc s#-i dea drumul. Încercar#. Aproape întotdeauna avea loc câte-o b#t#lie pe undeva. r#spunse el. Micii mobili stacojii st#teau nemi ca(i. P#ianjenul era veninos.. Dintre dune veneau în goan# cerceta i. mai importante. În#untru se afla un fel de p#ianjen acoperit cu peri ori aurii. În cele din urm#. – S-a f#cut. Pariez o mie de standarzi: p#ianjenul de nisip contra regilor de nisip. pân#. i. La asta nu se gândise. aproape în fiecare s#pt#mân#. Regii lui de nisip crescuser# mult – se f#cuser# de dou# ori mai mari decât al lui Wo. De pe Cathaday. m#car s# vad# bine spectacolul. bând i privind de unul singur. chema(i la lupt#. Simon? Vreau s#-mi recâ tig banii.miniatur#. De obicei li se extrag pungile cu venin. dar când venea momentul s#. Se strânser# cu to(ii în jurul bazinului. s# fie nevoi(i a-i ataca pe albi în perimetrul propriei lor fort#re(e. iar Malada Blane îi d#du cutia. iar ei. ca de obicei. – Fraier e ti tu. Jad.. M# rog. a a cum sugerase Malada Blane. începu s# avanseze c#tre umbra promi(#toare a por(ii.i terminalul la bibliotec#. Regii de nisip vor cople i cu num#rul lor scârbo enia asta a ta. rosti iritat i se duse s#. Va p#trunde direct în castele i va mânca bur(ile. Într-una din zile. Regii de nisip z#riser# invadatorul. – Haide. L-am cump#rat azi dup# amiaz# de la t'Etherane. P#ianjenul ateriz# u or pe o dun# miniatural# din fa(a castelului ro u i pre( de-o clip# r#mase dezorientat. Albii se ap#rar# admirabil. Al(i r#zboinici d#dur# n#val# din interiorul castelului i se în iruir# pe trei rânduri în fa(a por(ii. Pe tot cuprinsul castelului încetase orice activitate. care deveniser# colonia cea mai puternic# i mai numeroas#. anun(# Rakkis. Kress câ tig# o mul(ime de bani mizând pe albi. e ti un fraier. r#zboaiele regilor de nisip începuser# s# devin# plictisitoare. P#ianjenul de nisip cathadayan se hr#ne te în mod obi nuit cu viet#(i de subsol care se aciuiesc prin v#g#uni i crevase. dup# o lun# în care pierderile sale se ridicaser# la peste o mie de standarzi. cu cel mai falnic castel din bazin. o s# vezi tu.i plaseze mizele navea noroc. – D#-i drumul. nu. în ultima vreme. haide. dac# voiau s# ob(in# câteva f#râmituri.i mai toarne în pahar. pentru a str#jui intrarea spre camera subteran# în care tr#ia burta. Kress câ tig# de la Jad Rakkis o sut# de standarzi. privind cu aten(ie. Inten(iona s# ia leg#tura cu Wo i s-o întrebe pe ea. St#tea ore întregi. La b#t#liile s#pt#mânale se apucaser# s# parieze. Dealtfel. Dar nu figurau nic#ieri. Simon. -8- . chipul lui Simon Kress privea impasibil. pentru a afla de pe ce lume erau originare viet#(ile sale. îns# îl preocupau alte lucruri. Kress se încrunt#. – Un p#ianjen de nisip. Rakkis scutur# insecta afar#. Mobilii ro ii afla(i în preajm# formar# dou# falange i pornir# în mar spre p#ianjen. În schimb. a a cum prezisese chiar ea – dar pe lâng# lighioana din cutie nu erau decât ni te pitici. zvâcnind amenin(#tor din picioare. mi cându. iar când nu era nici una putea isca lesne prilejul. Rakkis pierdea mult la regii de nisip. Kress b#nuia c# preten(iile lui Jad nu erau decât l#ud#ro enie i ifose. Jad Rakkis î i f#cu apari(ia la jocurile strategice. dar #sta-i întreg. Kress examina insecta din interiorul închisorii de plastic. Simon Kress lu# ochelarii i i-i trase pe cap. P#ianjenul era prea mare pentru a fi introdus în mod convenabil prin dispozitivul pentru mâncare. aruncând o f#râm# de mâncare. P#ianjenul se urni. pe câmpul de b#t#lie central – astfel încât ceilal(i regi de nisip.i va da duhul. Întrun moment de trândav# curiozitate încercase i el s# studieze pu(in regii de nisip. oricum. &i-apoi. îl îndemn# Rakkis. replic# surâz#tor Rakkis. Brusc. cu o cutie de plastic sub bra(. De pe turnul de deasupra.i maxilarele. Dac# avea s# piard# o mie de standarzi. în hohotele de râs ale celorlal(i. i problema îi sc#pa mereu din vedere. erau teribil de mul(i. se isc# o activitate febril#. E ti dispus. Se considera specialist în materie.

apoi î i rec#p#t# st#pânirea de sine i deveni glacial#. Kress nu r#spunse. invitând-o s#-l viziteze. spuse Idi Noreddian. S#pt#mâna urm#toare. Al(i ro ii escaladar# picioarele aurii. Kress zâmbi i ar#t# cu degetul. Malada Blane chicoti înfundat. Dac# p#ianjenul supravie(uia totu i celei dintâi înfrunt#ri. Se r#spândiser# pe tot cuprinsul castelului apucându-se imediat s# repare pagubele pricinuite de p#ianjen. îi spuse. Kress ridic# din umeri. n-avea s# p#trund# cu una cu dou# în celelalte fort#re(e. dedesubt. am impresia c# nu prea mai tii cine pe cine a mâncat. Noi ap#r#tori s#reau de pe metereze. Decât peste o s#pt#mân#. Picioarele sale doborau mobili într-o parte i-n alta. pe poart# începur# s# se reverse mobili ro ii. dar pân# la urm# aripile îi ostenir# i regii de nisip o atacar# în for(# oriunde încerc# s# aterizeze. Echipe de mobili astupau por(ile cu nisip i pietre. &i.Regii de nisip din linia de atac n#p#dir# p#ianjenul. De(ii un -9- . Mandibulele mu car# la picioare i abdomen i r#maser# încle tate. – Trebuia s-aduc patru p#ianjeni. Dar regii de nisip erau mici i nevenino i. perfect aliniate. Rakkis începu s#-i semneze lui Kress poli(e. – Am primit o reclama(ie împotriva dumitale. Pe urm# Rakkis î i încerc# norocul cu o pas#re mare. – Minunat. gândaci cu plato e puternice. Rakkis privi i înjur#. savur# o mas# îmbel ugat# i nu se mai gândi la amenin(area ei. îi împr# tie i-i m#cel#ri. Celelalte armate se dizolvar# i se retraser#. p#ianjenul reu i totu i s# se târâie în umbra por(ii i disp#ru. Dintr-o dat#. tr#gându-l de bra( pe Kress. mârâi Jad Rakkis. St#teau perfect nemi cate. Deja. am câ tigat. – Un cordon sanitar. i-(i m#nânc# afurisita de burt#. Kress observ# c# o ceat# de regi de nisip retezaser# unul din picioarele agresorului. A tepta. Cam tot pe atunci. pro ti. P#ianjenul de nisip continu# s# înainteze. începur# s# mu te i s# trag#. Maxilarele sale mustind de venin g#seau al(ii. când castelul se lini tise. coment# cineva. când pe nisipul din jur nu mai erau decât mobili ro ii mor(i. ir dup# ir de regi de nisip portocalii. Acum îns#. fiecare în col(ul ei. În fa(a castelului ro u r#s#riser# trei armate. neagr#. pe care-i l#sau sfârteca(i i (epeni. arunc#-(i privirea spre celelalte castele. – Prive te. Un mobil ajunse la unul din ochi i-l smulse cu tentaculele-i sub(iri i galbene. &irurile de mobili se închiser# ca un cle te. O for(# aliat# alc#tuit# din portocalii i negri le sparse forma(ia. luptând cu disperare. peste zece ro ii tr#geau s# moar#. albi i negri. Simon. Kress o întâlni din nou pe Cath m’Lane. Îl acoperir#. Pas#rea mânc# peste treizeci de mobili albi. Simon Kress zâmbi. Z#rise mi care în umbr#. Jad. – Cineva trebuie s#-(i g#seasc# ac de cojoc. Se opri pentru o clip# la masa ei i-i povesti despre jocurile strategice. Rakkis aduse patru erpi sub(iri. într-o sear# în care cina la restaurantul s#u preferat din Asgard. iar zbaterile i izbiturile ei distruser# aproape în întregime castelul. Fuseser# cu to(ii atât de absorbi(i de încle tarea din col(. Regii de nisip le f#cur# de petrecanie f#r# nici o b#taie de cap. Femeia se f#cu ro ie. Dar pro ti. – Jad. când o femeie m#runt# i îndesat# se prezent# la u a lui i-i vârî sub nas o br#(ar# cu insigna poli(iei. A teptau s# vad# ce va ie i din castel. jubil# el. c#(#rându-se în spinarea invadatorului. Invizibil sub gr#mada de regi de nisip. P# i drept în mijlocul triplei linii defensive din fa(a castelului. urm# o cutie cu insecte. îl încuno tin(# ea. încât nimeni nu remarcase activitatea din restul bazinului. v#zur#. Oricum. argintii. iar p#ianjenul nu se oprea. aterizând pe mormanul ce colc#ia i se zvârcolea. Dup# asta. Kress. Jad Rakkis emise un oftat din r#runchi. &i cred c# eu o s# fiu aceea. P#ianjenul meu e acum acolo. nu prea deosebi(i de regii de nisip. f#cu Kress. Era alb ca varul.

– Idi. Iar ob(inerea unei autoriza(ii false de la Comitetul ecologic va cere o gr#mad# de timp. Dac# ne cheam# iar? – Las-o în seama mea. Femeia f#cu „n(". Apoi. Kress zâmbi. o nou# dram# controversat#.. se duse în salon.. Dar în timp ce examina lucr#rile prin ochelarii cu lupe. de unde le ai? – De la Wo i Shade.) V#-nv#( eu minte! &tia ce s# fac#. Lic#rul ro u al terariului d#dea penumbrei o nuan(# sângerie. total schimonosit. De fapt. spuse Kress. Mai întâi îl sun# pe t'Etherane. – Un c#(elu ? Ciudat# preferin(# din partea dumitale. Kress. ciopliser# un zeu crud i idiot. probabil primejdioase. în senzorium. În noaptea în care f#cur# înregistrarea. – Vreau s# cump#r un c#(el. – Îndr#zni(i. r#spunse Kress. Col(urile gurii p#reau s# joace în mod straniu. tic#lo ilor. Reconstruc(ia mergea bine. F#-mi o vizit#. fii bun# i treci pe la mine desear#. iar dumneata po(i s# te-a tep(i i la vreo dou#. M# ocup eu de ea. toate erau la fel. Kress. ce tii dumneata despre creaturile astea? &tii m#car de pe ce lume provin? Au fost certificate de Comitetul ecologic? Ai vreo autoriza (ie pentru ele? Suntem informa(i c# sunt carnivore. Ro ii îi conferiser# un soi de zâmbet satanic. Avea obrajii buh#i(i i porcini. Tres#ri.bazin cu insecte periculoase? – Nu-s insecte. Kress îi oferi o sut# de standarzi ca s# uite de el i de regii lui de nisip. cuprins de o profund# încântare fa(# de propria-i persoan#. O bucat# de vreme studie problema.i inspecteze domeniul. trei amenzi. Nu. Se d#du înd#r#t. privirea i se opri asupra chipului de pe zid. Turbat de mânie. cu echipamentul t#u holografic. – Acum va trebui s# adaug la acuza(iile împotriva dumitale i tentativa de mituire. Voi confisca bazinul i voi cere s# fie distrus. Pe urm# form# num#rul Idiei Noreddian. Vreau s# înregistrez o b#t#lie cu regii de nisip. Fiecare înf#(i a o imagine u or diferit# dar. îi spuse. tiind c# ecologii n-or s# le dea drumul. nu-i în regul#. spuse femeia. Am o mul(ime de c#(elu i simpatici. s# tii. spasmodic. femeia cl#tin# din cap. C#(elu ul îl l#sase în ruine. Am s#-(i descriu cum trebuie s# arate. Chipul cioplit era chipul lui. Ca s# nu mai vorbim de problema reclamantei. negustorul de animale mici.10 - . Dolofanul comerciant f#cu ochii mari. Seara. bolnav#. Iritat. Probabil c# le-au introdus prin contraband#. Poftim în#untru s# te convingi. Ie i iute din camer# i reveni dup# câteva clipe cu o spad# veche de fier. Avea un metru lungime i vârful înc# ascu(it. Portocaliii renun(aser# la majoritatea detaliilor. Albii. lu# o mic# gustare. replic# el furios. dar rezultatul r#mânea tot monstruos i primitiv: o gur# de brut# i ochi tâmpi. îl preveni ea. Kress d#du ocol bazinului pentru a controla celelalte castele. Abia când Kress ridic# cifra la dou# mii de standarzi se l#s# convins#. scrâ ni el printre din(i. trebuie terse înregistr#ri. N-am s# v# mai dau de mâncare o s#pt#mân#. Un cadou pentru cineva drag. – Nu-i în regul#. în ultim# instan(#. La urma urmelor. fum# vreo dou# be(iga e euforice i destup# o sticl# de vin. d#du câteva telefoane. Absorbi. (Vocea îi deveni strident#. Era curios s# vad# cum se descurcau negrii cu repara(iile la castel. Kress se apropie s#. prefera(ii lui. Simon Kress împro c# în odaie cu vinul r#mas în pahar. – Vreau exact un anumit gen de c#(elu . Dar ar#ta altfel. cu paharul în mân#. Simon Kress st#tu treaz vreme îndelungat#. P#rea incredibil de hain. Noteaz#-(i undeva. Luminile erau stinse. Trebuie m#sluite acte. clipi. – N-am auzit de ei. trase o înghi(itur# zdrav#n# de vin i privi din nou. – N-o s# mearg# u or. iar surâsul se preschimbase într-un rânjet hâd. se în#l(# pe vârfuri i . Mai suntem informa(i c# sunt semi-inteligente. dizgra(ios. Dup# ce v#zu regii de nisip. Un pui. zise Kress.

Dar plasticul rezist#. Cath se duse direct la bazinul regilor de nisip. Mahmureala de dup# vin e cea mai p#c#toas# dintre toate. se gr#bi s# astupe bazinul i se repezi în baie. Cum (i se pare gustul? . Kress decise s#. cu paharul de vin în mân#. Se ridic# ame(it. gâfâind. s-a terminat. Sunetul loviturii îi r#sun# lui Kress drept în cre tetul capului i-i smulse un geam#t tânguitor. îi spuse ea cu ur#. Îl strivi sub talp# i continu# s# r#suceasc# piciorul mult timp dup# ce tiu c# era mort. Permanent. fii blestemat! Dar s-a terminat.trase în l#turi capacul bazinului. Kress se arunc# asupra ei în momentul în care femeia î i lua avânt pentru a treia lovitur#. Se sim(ea ni(el ru inat de spaima pe care i-o tr#sese regele de nisip. lichid. f#cu el. dar se mi cau. Dar n-avea de gând s# mai ridice capacul bazinului. Ar#(i ca unul din animalele tale. Apoi potrivi vârful spadei deasupra gurii negre ce ducea spre s#la ul bur(ii i împinse cu toat# puterea. se îndrept# spre vestibul. Î(i picur# sânge din gur#. pân# la sânge. trebuia s#-i pedepseasc# i pe ceilal(i. î i spuse. pe care i-o f#cuser# regii de nisip. R#suci lama. împunse cu spada castelul alb aflat dedesubt.i violent bra(ul. Dup# ce-l ispr#vi. reveni în salon. Kress trase lama afar#. Apoi. – Ar trebui s#-(i vezi mutra. Când adormi pe canapea. Avea fa(a umflat#. În fa(a u ii st#tea Cath m’Lane. – +ii chiar atât de mult la dr#g#la ii # tia. atât cât s#. Dar în cele din urm# regii de nisip începur# din nou s# se mi te. doar n-ai. scuturându. Scoase un (ip#t i sc#p# spada. Simon. rase caricatura insolent#. rostogolindu-se pe mochet#. Vreme de-o clip# st#tu s# priveasc#.. femeia izbi din r#sputeri în peretele bazinului. To(i mobilii se cutremurar# i c#zur#. Am plâns toat# noaptea. dar Kress î i smuci capul i-o mu c# de bra(. – Mai încet. Î i control# tot trupul i st#tu îndelung sub du . doborând turnuri i creneluri i ziduri. Cu o smucitur# a mâinii. Nisipul i piatra se n#ruir# peste mobilii care alergau de colo-colo. dup# câteva pahare de vin rece. brusc îngrozit. bolborosi el. – Cath! r#cni Kress.i poat# vârî bra(ul în col(ul de de ert pe care-l descoperise. Cath înjur#. Totu i. Sunt mahmur. Se apropie surâz#tor de bazin i modific# pu(in reglajul dispozitivului de umiditate. Simon. Simon? Atunci n-ai decât s# tr#ie ti cu ei. Aplecându-se. – Stai. De data aceasta se auzi o pârâitur# i în perete ap#ru un p#ienjeni de linii sub(iri. Când îl c#lcase îl auzise plesnind. intrigat de zgomot. ro ie i ud# de lacrimi. De dup# un col( î i f#cu apari(ia m#celarul. Apucând barosul cu ambele mâini. Auzi un sunet moale. Se mi cau anemic. Îmbr#c#mintea o b#g# în ap# clocotit#. jignitoare. Regele de nisip c#zu pe mochet#. urmat# de Kress care abia î i târa picioarele. castelele de nisip se dizolvau lent în ploaie. Cath lovi din nou cu barosul.. îl îmbrânci în l#turi i d#du buzna în cas#. C#zur# amândoi. – Nu. mi când-o înainte i înapoi. îi veni inspira(ia. D#du s# pun# capacul la loc i s# treac# la urm#torul castel. Îl trezir# lovituri mânioase în u a de la intrare. tremurând. capacul va r#mâne închis. i întâmpin# rezisten(#. bomb#ni el. De acum înainte. întrebându-se dac# nu omorâse burta. Mul(umit. Femeia îl scuip# i se n#pusti în salon. când sim(i c#-i umbla ceva pe mân#. Cu pa i împletici(i.i lubrifieze procesele mintale cu înc# un pahar de vin. Ceva mai târziu. Se ridicar# cl#tinându-se. încet. hohoti ea.11 - . Încremeni. cu capul vuind. Cath sc#p# barosul i încerc# s#l sugrume. – Monstrule.. Cath m’Lane avea în mâna stâng# un baros. unde te.. Vârful spadei era umed i lipicios.

Al(ii se luar# dup# ei. se izbi de peretele bazinului. la vreo cincizeci de kilometri distan(#. când î i lu# inima-n din(i s# se întoarc#. În clipa aceea. se lini ti el. de regi de nisip. Se aplec# s# ridice barosul. Spusese c# a plâns toat# noaptea i venise neînso(it#. era pe scaunul din fa(#.. atâta tot. metodic. moart#. Dar odat# ajuns departe. Nu-i r#mânea decât s# tearg# toate urmele i s# spere c# fosta lui amant# nu spusese nim#nui unde plecase de diminea(#. Panoul fisurat se sparse i Cath m’Lane se pr#bu i. care avea s#-l acopere din cap pân#-n picioare. aproape bolnav de spaim#. Ceea ce era probabil.i st#pâni repulsia. zise. lama de metal p#trunsese adânc în abdomenul femeii. n-avea s#-i fie prea greu s#-i extermine. Kress scoase un urlet i se repezi la ea. g#sise un restaurant mai retras. În timp ce perchezi(iona aparatul femeii.. Se scutur# i. izbuti s# rosteasc#. Fapt era c# o înjunghiase. Mai r#mâneau regii de nisip. care purtau ceva.i dea în vileag fapta i s# sus(in# c# fusese un accident? Pu(in probabil. – N-ai tu curajul #sta.. Mai comand# cafea i cânt#ri situa(ia. extrem de puternic.i luase zborul spre cel mai apropiat ora . Kress se dezmetici i o rupse la fug#. Erau mari. de i avea gura plin# de sânge. vânturând arma ca s#. &i pe-asta o putea face. I se f#cu pielea g#in#. abia seara. De asemenea. la rece. Coloana se dep#rta încet de bazin. Kress începu s# scoat# (ipete scurte. târziu. Simon Kress d#du o rait# prin câteva magazine. dar nu se îndura înc# s# cad#. cump#r# un dispozitiv de remorcare cu anclan are magnetic#. problema p#rea ceva mai dificil#. Ie i afar#. De fapt. – Monstrule. dar n-avea s# rezolve nimic fr#mântându-se pentru cele întâmplate. se îmbr#c# în costum i intr# în cas#. în siguran(#. voiam doar s#. o gr#mad# de pungi cu granule otr#vitoare contra obolanilor i o butelie pulverizatoare con(inând un pesticid ilegal.. o mul(ime de regi de nisip se rev#rsau pe podeaua salonului. i se c#(#r# pe una din canapele. nisip i noroi. De cum ajunse acas#.12 - . Nu mai era acolo. Cump#r# un costum de protec(ie colant. mare cât un cap de om. Foarte bine: trebuia s# se descotoroseasc# de un cadavru i de un aeroglisor. pe care-l f#cuse Idi Noreddian. Evenimentele din cursul dimine(ii fuseser# însp#imânt#toare. se apuc# de lucru. isterice. ceva cleios i diform. Un p#trat viu. forfotitor. Câ(iva se aventurar# s# traverseze mocheta i ie ir# din camer#. apoi la spad#. cu spada în ea i. Îndat# ce termin# cu aeroglisoarele. Mai întâi ata # aeroglisorul lui Cath de al s#u. d#du peste prima dovad# de noroc. Ie ind din n#mol. Nu înc#pea îndoial# c# între timp sc#paser# cu to(ii. Masa inform# pulsa. Cadoul lui îi parvenise. Le va g#si i le va ucide. târziu. încetul cu încetul.– Ie i afar#. î i venise în fire. D#du cu ochii de spada care-i c#zuse din mân# în ajun i se gr#bi s-o în face. cu siguran(#. Nu era nevoie s# omoare fiecare mobil. o bucat# de carne crud#. . ba îi mai i spusese poli(istei #leia s-o lase în seama lui. mâncase un mic dejun copios i. dup# cum prea bine v#zuse.. Cristalul cu înregistrarea holografic# a b#t#liei regilor de nisip. Cath m’Lane era spintecat#. Apoi se r#suci. Gândul c# acum mi unau prin cas#. S# nundr#zne ti s# te mai apropii de bazin. Era dup# amiaz#. în c#mara de alimente. într-o avalan # de plastic. Se târau peste cadavrul lui Cath. – N-am vrut. Ea îi râse în nas. Cath m’Lane murise ucis# de mâna lui. oribil. Cath m’Lane se uit# n#uc# la el.i dea bine seama ce se întâmpl#. repet#. Putea s#. Kress privi înm#rmurit o coloan# ce lua na tere sub ochii s#i. În cazul lor. Fugise drept la aeroglisor i. Înainte de a lua drumul casei. Pân# s#. în patul i-n hainele lui.i sublinieze cuvintele.. scrâ ni el. dup# cadavrul lui Cath. cu ultimele puteri. d#duse pe gât câteva c#ni de cafea i dou# tablete contra mahmurelii. Î i f#cuse griji de poman#. Kress se trase înd#r#t i începu s# scânceasc#. însângerat#. Doar cele patru bur(i.

Avusese i-n alte rânduri probleme cu obolanii. A a cum se temuse. regii de nisip a teptar# i privir# în timp ce Kress o ciopâr(ea pe Cath m’Lane în buc#(i mici. cu membrele r#sucite.Scormoni con tiincios nisipul care începuse deja s# se usuce. cu butelia de otrav# în spate. nici vreo urm# a regilor de nisip. prins# de bretelele petrecute peste umeri. pentru a. În unghiul cel mai îndep#rtat. La lumina zilei. Când reveni în fa(a casei. Regii de nisip – sute de mobili ce se mi car# ca unul singur – abandonar# imediat cadavrul i formar# o linie de b#taie. Z#cea la cap#tul sc#rii abrupte. Z#ri peste tot mobili de ambele culori. s#tui. dar Kress c#ut#. t#ie contactul magnetic i privi vehiculul disp#rând în lava de dedesubt.13 - . aprinzând peste tot l#mpile. Negrii se aciuiser# în gr#dini(a japonez# i în#l(aser# un castel înc#rcat cu obsidian i cuar(. u or de digerat. Kress râse scurt i r#suci la maximum butonul care comanda intensitatea luminii. – Cath a fost întotdeauna cam greu de înghi(it. Brusc. cu pesticidul la îndemân#. Castelele erau surpate i strâmbe. Pe ro ii îi g#si în fundul piscinei pe care o l#sase de mult# vreme în p#r#sire i care se umpluse par(ial cu nisipul c#rat de vânt ani de-a rândul. Hot#rî s# încerce mai târziu. O inspec(ie sumar# prin camere nu d#du la iveal# nici cadavrul. N-avea timp pentru investiga(ii mai am#nun(ite. între dou# rafturi cu sticle de vin. Cadavrul se smuci din nou i avans# al(i câ(iva centimetri c#tre castel. S# fi izbutit s# se târasc# afar# de una singur#? Era greu de crezut. în pivni(a pentru vinuri. o s#-(i dau o mân# de ajutor. cadavrul se mi c#. Avea de lucru. Faptul n-avea s# par# suspect nim#nui. cu o gaur# neagr# în mijloc. r#maser# în pivni(#. La vreo aptezeci de kilometri spre nord de conacul lui începea un lan( de vulcani activi. mâncate de potopul pe care îl ab#tuse asupra lor mânia lui Kress. Pe peretele pivni(ei. A doua zi diminea(# termin# de cur#(at în salon. preg#ti butelia cu pesticid i p#trunse iar# i în cas#. Dup# ce termin#. to(i regii de nisip disp#ruser#. d#du de corpul lui Cath m’Lane. era prea absurd. adunând cu lopata nisipul i cioburile de plastic i aruncându-le înapoi. R#bd#tori. O clip#. Str#b#tu cl#direa. pentru a se înapoia dup# câteva clipe cu un satâr. fu pe punctul de a decola din nou spre ora . lui Kress îi veni alt# idee. Îmbuc# ceva în grab# i relu# vân#toarea regilor de nisip lips#. cu degetul preg#tit s# apese pe butonul tubului pulverizator care-i încol#cea bra(ul drept. deslu i un crochiu rudimentar al chipului s#u. dar n-avu nevoie de el. Zbur# într-acolo. Împr# tie granule otr#vitoare pe terenul din jurul casei. Emise un nou hohot de râs i începu s# coboare treptele.. Mai ales pentru una de dimensiunile tale. sub ochii lui Kress. v#zu un castel pipernicit. pân# ce fu sc#ldat într-o rev#rsare de lumin# artificial#. nu-i fu prea greu. înaintând cu o smucitur# pe podeaua de p#mânt b#tucit. se însera. cu aeroglisorul lui Cath la remorc#. atâta vreme cât aeroglisorul incriminator se afla în fa(a casei sale. În noaptea aceea. cadavrul disp#ruse. Kress avu subit viziunea bur(ii albe ce a tepta fl#mând#. Înc# nu era în siguran(#. nu mai exista nici o urm# a înc#ier#rii. Albii. Pe urm# se r#zgândi. din lut. mul(i dintre ei c#rând granule de otrav# spre bur(i. dar nici pomeneal#.. pentru ce exist# zei? Urc# sc#rile. un câmp alb între el i burta lor. Simon Kress dormi îmbr#cat în costumul colant. Kress . Când fu gata. Nu. în bazin. în afara bazinului spart. Se încrunt# i continu# s# caute. Zâmbi i l#s# în jos mâna în care (inea furtunul. în definitiv. Deasupra conului incandescent al celui mai mare dintre vulcani. Jos. Se opri s# deretice în salon. iar ruinele se f#râmi(au pe m#sur# ce se zvânta nisipul. odaie dup# odaie. Stai ni(el. încântat de propriu-i spirit.i petrece noaptea acolo. ca i când s-ar fi rostogolit pe trepte. vorbi cu glas tare. În cel mai bun caz ar fi putut s#-i încap# în gur# o bucat# din laba piciorului lui Cath. Asta îl f#cu s# ov#ie. Mobili albi mi unau pe tot trupul i. iar pe ceilal(i nu-i z#ri nic#ieri.

Hot#rî s# lase u a ferecat#. i ie i afar# cu o cazma. întrebându-se dac# nu cumva Idi Noreddian supravie(uise i scurma sub u # ca s# ias# afar#. Iar implica(iile acestei concluzii nui pl#ceau deloc lui Kress. folosind scândurile i ciocanul pneumatic pe care le l#sase acolo anume. dup# ce Kress deschise u a i o l#s# s# treac# în fa(#. Apoi începur# urletele. . Îmi pare r#u. n-avea importan(#. Nu contenir# ore în ir. de fapt. acum. amândou# bur(ile vor fi moarte.i o comedie picant# ca s#. – Unde-i lumina? întreb# ea. Am uitat s#-(i spun. Idi î i f#cu punctual# apari(ia. programându. În timp ce se întorcea spre cas#. N-avea nevoie s#-i pice nimeni pe cap. Ascult# nelini tit câteva clipe. mânc# pe îndelete un prânz savuros i î i îng#dui. strig# ea. spuse el. o auzi pe Idi gemând. Când fu sigur c# Idi era moart#. dar la cap#tul de sus al sc#rilor. Simon? Când o îmbrânci. O distra povestindu-i cum reac(ionase Cath la spectacolul pe care-l înregistraser# ei. s# îngroape bur(ile ro ie i neagr# în castelele lor. De cum ispr#vi. În cursul discu(iei reu i s# se conving# c# Idi nu relatase nim#nui mica lor glum#. asemenea ro ilor i negrilor. Era st#pân pe situa(ie. cel pu(in o vreme. dar nu z#ri nici urm# de ei. Îl anun(# fudul c# la jocurile strategice din seara aceea avea s# aduc# ni te viermi canibali. în spirale din ce în ce mai largi. probabil c# erau regii de nisip. Cât despre Cath. Îl înso(i cu destul entuziasm. când putea l#sa otrava s#. s# alegem împreun# un vin bun. iar pe-a patra nu se îndoia de fel c# o va g#si.14 - . Era Jad Rakkis. N-avea rost s# ri te o înfruntare. în sfâr it.i fac# efectul. O or# mai târziu. D#du din cap mul(umit i turn# din nou vin în pahare. Apoi se rostogoli pe sc#ri. &i mirosul. Greu de crezut. Dac# erau pe undeva prin preajm#. s# se destind#. Înfrigurat.conchise c# pesticidul nu era necesar. orice urm# a vizitei sale fusese eliminat#. Rakkis întreb# indignat: – &i eu ce s# fac cu viermii? – Pune-i într-un co de fructe i trimite-i cuiva drag. Kress d#du de mai multe ori ocol vilei. a treia se afla la loc sigur i-i putea face de petrecanie dup# ce avea s# termine treaba pe care i-o d#duse. strivi sub talp# – cu destul# satisfac(ie – mai mul(i regi de nisip. Kress închise repede aparatul. se dezbr#c# de costum. Reveria îi fu întrerupt# de ecranul telefonului care începu s# clipeasc#. – Oh. îi c#r# aeroglisorul la vulcani Dispozitivul magnetic se dovedea o investi(ie bun#. În#untru. probabil c# se îndopau cu granule otr#vitoare. Zgomote ciudate. Simon. r#spunse Kress i închise.. ce-i aici? Brusc. Pân# la urm# mi s-a f#cut lehamite de toat# povestea i m-am descotorosit de regii de nisip. Ecranul începu s# se lumineze. al#turi de Kress. i-i f#cu vânt. Dou# dintre bur(i aveau s# r#poseze curând. Ni te lighioane scârboase. Kress trânti u a i începu s-o bat# în cuie. Ai avut întotdeauna gusturi mai rafinate decât ale mele. scuze. dar perfect încântat# de perspectiva unei seri în doi. Se ar#t# surprins# de contramandarea petrecerii.i alunge din gând pivni(a. Pe fundul sticlei nu mai r#m#seser# decât câteva pic#turi. dar n-o s# fie nimic la mine desear#. semn c# la cap#tul cel#lalt cineva r#spunsese. femeia îi arunc# o privire mirat#. Jad. Când începu s# transpire în costumul lipit de trup – era o zi de canicul# – ajunse la concluzia c#. dar î i reveni numaidecât. Ce-i mirosul #sta ciudat. (ipând. Pân# seara. r#zb#teau din spatele u ii de la pivni(# a doua zi diminea(# când Kress coborî s# vad# care era situa(ia. În timp ce forma num#rul Idiei Noreddian î i d#du seama de o omisiune sup#r#toare. ca ni te râcâituri. se apuc# s#-i sune pe ceilal(i. Singurii care mai lipseau la apel erau regii de nisip de culoare portocalie. ov#i. Kress se înfund# în senzorium. când regii de nisip mai tr#iau i forfoteau în jurul casei. scoase un (ip#t ascu(it. Kress uitase cu totul de jocuri. Hai cu mine în pivni(#.. – Trebuie s# mai aduc o sticl#. – M-am r#nit.

Deschise u a. Nu-i puteau (ine piept. regii de nisip a teptau. Abia dup# ce cur#(# toat# fa(ada î i întoarse aten(ia spre sol. apoi se îmbr#c# în costum i. Pip#i dup# tub i când î i retrase mâna o întrez#ri acoperit# cu regi de nisip muribunzi.15 - . ca s# prind# curaj. Când ajunse în cas#. plimbând-o cu mi c#ri erpuitoare. Când se apropie. pân# ce-l m#tur# cu dosul mâinii. Erau mai mari decât i-i amintea.Le g#si cum nu se poate mai pline de via(#. se gr#beau s# li se al#ture. Kress plimb# tubul dintr-o parte într-alta. se arunc# pe mochet# i se rostogoli într-o parte i-n alta .i ag#(# în spinare butelia. Furtunul era t#iat. Speriat. având grij# s#. Afar#. Kress r#mase acoperit de giulgiul pesticidului. inima-i b#tea nebune te i abia mai putea s# respire. retragerea încet#. un imens covor târâtor. Terenul din fa(a casei era plin de regi de nisip. Îi scutur# i-i terciui cu sete. Blestematele de bur(i p#reau a fi mai prolifice ca obolanii. Mai b#u un pahar. sufocându-l. scuturându-se înnebunit de regii de nisip care-i acopereau trupul. Îngrozit. apoi o lu# la fug# spre cas#.i dea seama. Ar fi trebuit s#. Se aruncau de sus asupra lui. iar regii de nisip se agitau de zor primprejur. Mobilii veneau înspre el i mureau. Câ(iva reu ir# s# tr#iasc#. Se propti pe picioare i începu s# m#ture cu sabia de cea(#. azvârli cazmaua i s#ri din capcan#. într-un pu( înconjurat de nisip. Câteva înghi(ituri de alcool îl mai calmar#. &tia c# vila era perfect izolat# împotriva insectelor i a roz#toarelor. Num#rul mobililor era mai mare decât i-ar fi putut închipui. Se uit#. Dintr-o dat#. f#cându-l s# tu easc#. Kress auzi un uierat puternic i pâcla uria # se r#spândi într-un nor mare dintre umerii s#i. În#untru. Kress arunc# o privire peste um#r i z#ri al(ii. i v#zu trei mobili care i se c#(#rau pe picior. O lu# la goan#. reparând i îmbun#t#(ind. arzându-l i înce(o ându-i ochii. le sim(i mandibulele mu când neputincioase în plasticul rezistent al costumului. Castelul ro u se în#l(a lipit de peretele piscinei. Kress zâmbi. Cât timp r#mânea în#untru n-avea de ce s# se team#. gândi el. Burta s#l# luia la ad#post. otrava nu-i afecta. buc#(i de beton i parapete. f#cu un pas înapoi i sim(i ceva scrâ nindu-i sub talp#. dar al(ii se apropiau deja cu repeziciune. negrii se oprir# din lucru i formar# imediat dou# falange amenin(#toare. Îi sim(i c#(#rându-i-se pe picioare. Erau de jur împrejurul lui. Kress se a teptase la un contraatac. Continu# s# pulverizeze. care se adunau s#-i închid# retragerea. cu sutele. iar al(ii. O mie de regi de nisip se n#pustir# spre el. O tile b#tur# în retragere. cu sutele. Wo îi atr#sese aten(ia c# burta putea s# m#nânce orice. Negri i ro ii. îl retezaser# cu mandibulele. pulveriz# pân# când întregul desant aerian al regilor de nisip fu mort sau pe moarte.i croiasc# drum c#tre bur(i. Unul ateriz# pe placa transparent# care-i acoperea fa(a i vreme de o secund# cumplit#. Se împiedic# de ceva i url#. îi v#zu mandibulele ce h#p#iau cu furie în dreptul ochilor lui. Kress îi privi în timp ce târau în castel un obolan i o opârl# uria #. pulveriz# casa. Avea în fa(# dou# o tiri aliate împotriva amenin(#rii comune. Furtunul îi muri în mân#. se r#suci i privi deasupra lui. Unii erau cât un deget de lungi. viermuiau cu zecile pe corpul lui. Smuci furtunul i pulveriz# v#zduhul. coborî asupra celui mai apropiat ir de mobili. înv#luindu-l. Kress îndrept# furtunul spre ei i ap#s# pe buton. C#deau de jur împrejur. strivind sub cizme câ(iva mobili. Toat# fa(ada casei colc#ia de regi de nisip. orb. Turnul cel mai înalt i-ar fi ajuns lui Kress pân# la old i pe el se afla o caricatur# hidoas# a chipului s#u. Cea(a îl înconjur#. O cea(# cenu ie. Kress mai f#cu doi pa i. U a se închise în urma lui i Kress se gr#bi s-o z#vorasc#. Proiect# cea(a asupra lor. pe el. z#vorî u a. Tu i i continu# s# pulverizeze. Îi ignor# i continu# s# pulverizeze. Ro ii mi unau pe tot fundul bazinului. Castelul negru sclipea înve mântat în a chii de obsidian. nu putea stropi pretutindeni deodat#. A adar. regii de nisip se zvârcoleau violent i mureau în spasme. Îl apuc# tremuratul. Oriunde îi ajungea cea(a. descriind un arc mare de cerc înaintea lui i p# i încrez#tor peste crusta de cadavre negre i ro ii. Apoi începu s# simt# izbituri moi în cap i pe umeri.

Am o treab# pentru tine. Po(i s-ajungi repede? Fa(a de pe ecran r#mase impasibil#.. Nu. Se lumin# brusc la fa(# i pe buze îi ap#ru un zâmbet. Trebuia s# cear# ajutor. trei sau patru oameni. Avea gâtlejul uscat. Le distrugi. &i oricum. Pe urm# s# ba(i la u # i-o s#-(i ar#t ce mai e de f#cut. Ar fi fost nevoit s# le spun# i de albii din pivni(# i-acolo ar fi dat de cadavre. Dar f#r# întreb#ri. Vocea vioaie i sigur#. Nu uita c-au trecut zece ani. de aici putea lua leg#tura cu orice loc de pe Baldur. Kress lep#d# costumul i se vârî sub du . Am o problem# care (ine de deratizare. cu gesturi nervoase. Mai întâi survolar# la mic# în#l(ime terenul din jurul casei. în timp ce turna în pahar. Gândurile îi alergau nebune te. Butelia î i d#dea duhul. vorbesc serios. se a ez# în fa(a consolei. Dup# ce inspecta în am#nun(ime vestibulul ca s# se asigure c# nu exista nici un pericol. Simon. iar el nu avea nici o încredere în ea. Simon Kress în(epeni cu mâna pe claviatur# i gemu. – Simon! Cum mai merg afacerile? – Afacerile merg bine. Chiar dac# burta apucase s-o dea gata pe Cath m’Lane. Ni te d#un#tori periculo i. pantaloni de piele – scuturându-le pe fiecare în parte. Mobilii stacojii i negri începur# s# alerge . în mod cert n-o terminase înc# pe Idi Noreddian. Vreau s# m# scapi de ei. Kress îi privi din spatele ferestrei de la etaj.. Lissandra se (inu de cuvânt. Form# un num#r pe care nu-l mai folosise de foarte mult# vreme. – Bun. înjur# iar# i. nu contenea s# bolboroseasc#. S# telefoneze autorit#(ilor. Înfiorat. Pe ecran se materializ# chipul unei femei: p#rul alb. O invazie de gândaci. îi trebuia cineva care s#-i dea ascultare f#r# s# pun# întreb#ri. Îi echipezi cu costume colante termorezistente i cu arunc#toare de fl#c#ri sau lasere sau altceva de genul #sta. – Într-o or# suntem la tine. Regii de nisip parc# înnebunir#. Îmbr#c# hainele cele mai groase pe care le avea – indispensabili de iarn#. Pe geamul gros din plastic se plimbau regi de nisip. Alcoolul îl mai calm#.. un nas lung i coroiat. r#spunse Kress. va pune întreb#ri. Îi tremura mâna i. Poli(ia va aduce arunc#toare de fl#c#ri i. pentru a examina situa(ia. nu. al treilea avea un tun laser i grenade. întov#r# it# de trei operatori. Lissandra nu purta nici o arm#. o asigur# Kress. mai erau oasele. dar cel pu(in nu mai sim(ea c# i se încre(e te carnea. stropi mocheta. omori tot ce-i în ele. Vii la mine. dar renun(# repede la idee. „La dracu”. În gr#dini(a japonez# i-n fosta piscin# ai s# vezi ni te castele. Dispunea de o gr#mad# de bani i de ingeniozitate. Încruntat. La un moment dat se gândi s# o sune pe Wo. Sosi într-un aeroglisor lung i negru. fâsâind anemic. dar nu izbuti s#-i alunge spaima. „La dracu”. O s#-(i dai imediat seama despre ce-i vorba.16 - . Convorbirea e ecranat#. – Nu. Kress o recunoscu dup# felul în care d#dea ordine. Wo tia prea multe. Simon Kress avea rela(ii. – Nu-i necesar s# recurgi la eufemisme. î i îng#dui s# se a eze i s#. Simon. Echipamentul s#u de comunica(ii acoperea un perete întreg.. la conac. expresia afabil#.. Nu. se retrase pân# în dreptul consolei de comunica(ii. &tii c# nu m# zgârcesc. cu fe(ele ascunse sub cagule. ##. Mai d#du pe gât un pahar. Gândaci.pân# când fu sigur c#-i strivise pe to(i.. întotdeauna fusese mândru de ingeniozitatea lui. Doi dintre ei erau înarma(i cu arunc#toare de fl#c#ri. Am nevoie de tine pentru o deratizare. Fiindc# pe ea n-o ciopâr(ise. – Vei fi bine pl#tit#.i toarne de b#ut. Nu se putea s# nu g#seasc# el o solu(ie pân# la urm#. poli(ia r#mânea o solu(ie doar în ultim# instan(#. apoi se apropie pe furi de fereastr#. Nu putea s# cheme politia. Erau îmbr#ca(i cu to(ii în costume colante din plastic negru. – O execu(ie? Pre(urile mele au mai crescut între timp. O s# ai nevoie de.. Lissandra. În(elegi? – În(eleg. Jetul fierbinte îl op#ri i-i l#s# pielea ro ie i sensibil#. “La dracu”.

cu mi c#ri sigure. F#cu un pas înainte. h#cui nisipul i meterezele de piatr#. împletind cele dou# jeturi de fl#c#ri. în timp ce operatorul bombarda castelul ro u. Clipi. Înaintau cu pa i aten(i. acoperit de mobili. Lissandra d#du un nou ordin. tuneluri. ateriz# pe p#mânt tare. Operatorul se scufundase pân# la mijloc. Din punctul s#u de observa(ie de la etaj. Armata neagr# se mas# între el i castel. Omul se dezechilibr# i se poticni. începu s#. Kress se uit# mai atent i observ# c# solul cedase sub picioarele omului. Unde disp#rur#? Lissandra ar#t# cu mâna i strig# ceva. iar el se întoarse i începu s# alerge spre ea. scormoni de jur împrejur. Grenada poposi drept în vârful mormanului de ruine care fusese castelul negru. operatorul se întoarse din nou spre castel i mai f#cu un pas. Ro ii. n-o atinseser#. împro când limbi lungi de fl#c#ri albastre-ro ii. Meterezele-i viermuiau de ap#r#tori negri i un uvoi neîntrerupt de mobili se scurgea în adâncuri. Omul din gr#din# ov#i un moment. Pe urm# totul fu simplu. Turnurile se pr#bu ir#. Al treilea operator a(inti tunul cu laser i trase. iar regii de nisip. apoi se r#suci brusc i împro c# fl#c#ri. Tovar# ul s#u ezit#. dar se trase gr#bit înapoi în clipa în care c#lc# în gol i piciorul îi disp#ru în nisip pân# la glezn#. Omul azvârli arma. amors# o grenad# i (â ni înainte. Burta era îngropat# adânc. fr#mântând metodic terenul. Urletele pe care le scotea erau oribile. În fa(#.i zgârie turbat propriul trup. de pietre i de mobili. dar Lissandra îl strig#. Îi v#zu trecând în zbor razant pe deasupra piscinei. Vâlv#taia înghi(i om i regi de nisip. Arunc#torul de fl#c#ri nu-i mai era de nici un folos. apoi c#zu b#tând aerul cu bra(ele i regii de nisip d#dur# n#val# de pretutindeni. Mul(umit. gândi el. Kress vedea bine castelul din gr#dina japonez#. capcane. m#sura(i.bezmetici de colo-colo. nemi ca(i. mor(i. Distruge(i castelul din piscin#! Lissandra în(elese numaidecât. Operatorul ei l#s# laserul. perfect armonizate. – Castelul! Distruge(i castelul! Lissandra. orbitoare. solul era pres#rat cu negri iner(i. Kress se repezi la alt# fereastr#. Î i puse omul s# mai bombardeze fiecare castel de câteva ori. Laserul mu ca în p#mânt. de la ad#postul vehiculului. Urletele încetar# subit. Dar mobilii negri continuau s# se mi te. Oastea neagr# arse i se dezagreg#.17 - . Apoi unul dintre ei se împiedic#. dar ro ii se regrupau cu iu(eal# pentru atac. Kress v#zu c# mobilii negri erau (epeni. Chipul lui Kress se dezintegra. nu mai era decât o movil# de nisip. Operatorii începur# s# plimbe focul dintr-o parte în alta.. arse ochii lui Kress i în gr#dini(# se în#l(# o coloan# uria # de nisip. apoi mugir#. Castelul se n#rui. Sau p#ru c# se împiedic#. Câteva clipe. i regi de nisip stacojii îl n#p#dir# din toate p#r(ile. Nici unul nu ajunse pân# la mânuitorii arunc#toarelor de fl#c#ri.. Apoi aeroglisorul Lissandrei ateriz# lin lâng# vila lui Kress. se chirceau i mureau. P#reau neoameni. regii de nisip zvâcneau scurt. – Piscina! strig# el din spatele geamului.i loveasc# i s#. i tot terenul din jur ced# dintr-o dat#. S#ri peste cadavrul fumegând al primului om. Dup# a patra trecere castelul era de nerecunoscut. aduc#tori de moarte.i amorsar# armele. Încerc# s#-l scoat# i s# se retrag#. Era înalt cât un stat de om. . Kress se apuc# s# bat# s#lbatic în geam i s# strige ca s# atrag# aten(ia. auzi i f#cu un semn. când deodat# p#mântul din jurul lui p#ru c# erupe. al(ii spre inamic. Tuneluri. Armele lor tu ir# sec. Apoi folosir# tunul cu laser. iar operatorii s#rir# afar# i. Mobilii se împr# tiar# în toate direc(iile. cu un fior de groaz#. De sus ploua cu regi de nisip i buc#(i de regi de nisip. în odaia al#turat#. o mas# clocotitoare care-l acoperi în timp ce se zb#tea i se zvârcolea. Fasciculul vibr# pe deasupra solului i retez# vârful castelului. Kress î i d#du brusc seama c# nu-i vedea nic#ieri pe ro ii. care r#m#sese lâng# aeroglisor. i arunc# proiectilul. apoi desprinse de la old alt# grenad#. O lumin# alb#. praful acoperi totul. Lissandra d#du dovad# de con tiinciozitate. Omul îl orient# iute în jos. în gr#dini(a lui Kress. Oamenii Lissandrei erau profesioni ti. unii gonind spre castel. Purt#torii de arunc#toare de fl#c#ri se dep#rtar# unul de cel#lalt i deschiser# focul asupra regilor de nisip negri. Omul s#ri în aeroglisor i Lissandra decol# imediat.

Tot ce-i acolo jos trebuie s# . cum o l#sase. Laserul pe care-l sc#pase z#cea lâng# u a pivni(ei. Regele de nisip alb fusese imens.. L#sa(i-i în pace. anun(# operatorul ei. în pivni(# era întuneric. Nu vreau s#-mi d#râma(i casa. U a masiv# era tot b#tut# în cuie. – Crezi c# nu-i nici un pericol? se pomeni morm#ind i ar#t# cu degetul arunc#torul de fl#c#ri. lipicioas#. Minunat.. Kress îi conduse la subsol. Femeia î i trase cagula pe cap. Simon. apoi începu s#.. Lissandra calc# pragul. nici lini tea care domnea în subsol. numai s# termini treaba. (â nea sânge. Oare câ(i ca el mai erau jos. – Nu. – Minunat. – Odorul t#u scump m-a mu cat prin m#nu # i-ai v#zut cu ochii t#i cât a durat pân# l-am desprins. Lissandra gemu i se l#s# în genunchi. Lissandra î i smulse de pe cap cagula costumului. Nu m# încânt# nici perspectiva unui incendiu. Ai în(eles? Omul d#du din cap. zise ea. Avu grij# s# stea cât mai departe în vreme ce subalternul Lissandrei scotea cuiele i scândurile. O dat# i înc# o dat# i înc#. Lissandra îi f#cu semn operatorului. ca i cum din#untru s-ar fi exercitat o presiune colosal#. Din partea cealalt# tot nu se auzea nimic. În cele din urm#. perforând m#nu a din plastic. rosti cu glas moale.18 - . Faci totul scrum. Pu(in îmi pas# de casa ta. – Chestia asta o s# te coste. Era n#cl#it# de sânge i de o zeam# neagr#-verzuie. zice.i izbeasc# mâna de peretele al#turat. Din locul în care î i înfipsese mandibulele. – Bineîn(eles. mare. Regele de nisip se desprinse i c#zu cu o bufnitur# grea. Lissandra execut# un dans hidos pe palierul din fa(a u ii. dar nu vrea s#. în pivni(#? – Nu. se v#it# Kress. Jos mai e un castel. M-am r#zgândit. în#l(# laserul. Lissandra î i ridic# ochii spre el. se post# în spatele ei i a(inti arunc#torul de fl#c#ri peste u #. venir# s#-i bat# la u #. Întinse mâna. p# i înainte i deschise brusc u a. De arunc#tor probabil c# nu va mai fi nevoie.. Lissandra îl în(elese gre it. – Cred c# mi-am fracturat degetele. Nici o mi care.pân# ce fu evident c# nimic viu n-ar mai fi putut r#mâne întreg sub p#mântul r#scolit. r#spunse Kress. Mâna îi sângera abundent. preg#tit. – Eu nu cobor acolo. Pe dreapta. Dar se curbase u or în afar#. spuse. – Du-te i ia arunc#torul lui Rajk. L#sa(i-i în pace. – Casa. Simon. cu un zâmbet de smintit. Scoase un (ip#t i s#ri înapoi. Dar va trebui s# v# descurca(i f#r# explozie. Ultima scândur# fu desprins# de pe u a pivni(ei. Omul reveni înarmat. spuse deodat#. R#mâi în prag i pârjole ti tot interiorul. Exist# lucruri mai rele decât focul. Kress d#du din cap. Lui Kress nu-i pl#cu nici înf#(i area u ii. se gr#bi s-o asigure Kress. Sim(ea cum i se v#lure te stomacul. i se ag#(ase de încheietura mâinii. O s# fii bine pl#tit#. – Am laserul. – L-am g#sit. Nici un sunet. r#spunse Lissandra. O s#-i nimicim cu laserul. Era cel pu(in cât mâna ei de mare. L-am luat îns# pentru orice eventualitate. Lissandra d#du un ordin scurt i operatorul f#cu doi pa i înapoi. Bag# de seam# la trepte. Am pierdut doi oameni. Nu se întâmpl# nimic. t#cut. Kress le deschise. – Chiar dup# u #. – Unde-i lumina? întreb# Lissandra. Cât vrei. ca s# nu mai pomenesc de pericolul la care m-am expus personal. zise Kress. Lissandra. sunt cam abrupte. – Ce mai e de f#cut? – Trebuie deratizat# i pivni(a. cu un ton care nu admitea replic#. Casa mea. Un rege de nisip alb. trecu laserul în mâna stâng# i pip#i cu dreapta dup# comutator. Cred c#-i intact. Simon.

adormi. Trecu o bucat# de vreme f#r# s# se întâmple nimic.i ia zborul imediat spre ora i s# închirieze o camer# pentru o noapte sau. Kress se întoarse brusc spre Lissandra. în bezn#. Un val de ru ine i furie îl n#p#di dintr-o dat#. coborî de pe canapea i aprinse lumina. nu era nici el prea sigur. spuse Lissandra. Kress ascult# cum se ducea de-a rostogolul pe sc#ri. Ceva aproape sexual. Nu fusese nimic. Avusese inten(ia s# plece de-acas#. Se îndoia c# era sentimentul lui. nic#ieri. a bur(ii care b#gase spaima în el. Deschise din nou ochii. Avea s# creasc# i mai mult. iar de curând îi mai picaser# dou# trupuri. Începu s# plâng# în#bu it. Î i aminti cum o împunsese cu spada. Fur# ultimele ei cuvinte. Kress se n#pusti înainte i um#rul s#u izbi spatele operatorului exact în clipa în care se preg#tea s# deschid# focul. Omul icni. La un moment dat. î i pierdu echilibrul i zbur# peste pragul u ii. Nu-i d#dur# nici o aten(ie. n#v#lind afar#. Târî cadavrul în pragul u ii i-i f#cu vânt pe sc#ri. Wo îi spusese c# are aptitudini psionice. pe canapea. O armat# de mobili. Simon! – Fac pace. Nimic. De ce. Din cauza bur(ii. Erau pretutindeni. trosnete chitinoase. se sim(i cople it de un profund sentiment de mul(umire. în f#cat de o sut# de bra(e sub(iri i târât în întunericul unde burta a tepta fl#mând#. Auzul îi devenise extraordinar de ascu(it. râcâieli. Dar acum era mare. bolborosi el. I se p#rea ca deslu e te mi c#ri în bezna din spatele u ii. Închise ochii i a tept#. s#. Dracu s-o . Kress îi f#cu în piept o gaur# prin care i-ar fi putut trece bra(ul. Prin ferestrele înalte se prelinse lumina Lunii. nic#ieri.i pun# în aplicare planul. B#u vârtos ore în ir. Î i imagin# o armat# alb#. Pentru a doua oar#. Simon Kress se îmb#rb#t#. În loc s#. el era zeul. a tept# atingerea lor îngrozitoare. Am fost crud. nu.i recapete calmul. Trupu-i era sc#ldat în sudoare rece. Începu s# tremure dar. înc# o data. gândi el. Asta fusese înainte de a veni Cath. Se chirci deodat#. Fiecare scâr(âitur# imperceptibil# era pasul unui rege de nisip. Totul fusese rodul imagina(iei lui. era uria #. Se mi ca ceva în pere(i. De ce… tia de ce. ochii reci ai Lissandrei îl fixau calmi. Numai spaima lui de om beat. Lui nu-i va face nici un r#u. Pere(ii erau mu(i. Nu v#zu nimic. Trase cu urechea. î i aduse aminte de Lissandra i de cele petrecute în pivni(#. de fric# s# nu ating# vreunul. neîndr#znind s# se mi te. albii fuseser# dintotdeauna prefera(ii lui. – Ce ai de gând? întreb# ea când Kress se apleca s# ia laserul de lâng# tocul u ii. Nu-i vor face nici un r#u zeului. Tremura. Ochii i se adaptar#. al fricii lui. &i-n plus. nu-i vor face nimic zeului cât timp zeul e bun i darnic. poate. Trebuie s# compensez relele. Salonul era pustiu. Dup# aceea urmar# alte zgomote. Kress abia dac# auzi ce-i spunea. în jurul lui. Brusc. Nici un sunet. clef#ituri groase. cufundat# în lini te. întunericul se îmblânzi i se dizolv#. Se v#zu pe el însu i. apoi v#rs# violent totul pe mocheta din salon. casa era cufundat# în întuneric. Auzea zgomote. izbuti s# se controleze i s#. un sentiment care-i îmbr#ca frica precum un strat de sirop. prinsese gustul c#rnii de om. Le devorase pe Cath i pe Idi. fojg#ieli i mu c#turi i plesc#ituri. Când se trezi. pentru un an. nemi cat. Încet. I-am înfometat. dar sim(ea o excita(ie boln#vicioas#. Kress b#tu u a în cuie. r#spunse el chicotind. Înc#perea era goal#.19 - . în(elegi? – E ti nebun. – Nu. nic#ieri.moar#. În timp ce p#r#sea subsolul. chiar când e mic#. Nimic. lichide. Zgomotele se amplificar#. se apuc# s# bea. Prin cele dou# g#uri ale cagulei. s# extermine tot. De ce o f#cuse? Ar fi putut s-o ajute s# ard# tot. mari cât regele de nisip care o atacase pe Lissandra.

În pofida tuturor lucrurilor. iar mobilii puteau s#pa galerii. V#zuse cu ochii lui cum explodaser# castelele. ap#sându-i cu toat# talpa. Kress î i ud# lenjeria i se trase încet înd#r#t. Tâmpenii. Kress se strecur# afar# i închise u a în urma lui. Regii de nisip erau mor(i. cu inima zb#tându-i-se în co ul pieptului. albicioase. Mai ie ir# câ(iva. Ni te forme mari. În mod normal. Se temea s#-i parcurg#. Un chip foarte u or de recunoscut. St#tuser# ascun i sub scaune. restul spa(iului îl umplu cu bunuri de valoare – bijuteriile. Kress scoase un vaiet în#bu it i b#tu în retragere. Luna str#lucea puternic.ia pe Cath! Nu putea r#mâne aici. Un rege de nisip alb îl privea de pe dulapul de haine din dormitor. ca ni te larve. se hr#nea singur dar. Scrâ net. Cadavrele celor doi oameni ai Lissandrei z#ceau acolo unde c#zuser#. iar terenul din fa(a vilei era scena unui m#cel. Regele de nisip ie i afar# i se îndrept# spre el. sunetele siguran(ei. Kress îl înjur# i-l lovi cu botul cizmei. Dar acum se iveau. se trezi. a a cum a teptaser# de atâtea ori. Un chip. mobili negri i ro ii peste tot. dispu i de jur împrejurul corpului. Când ajunse în fa(a u ii. Kress zâmbi i travers# încet câmpul de lupt#. Mandibulele se închiser# cu un cl#mp#nit u or i ase ochi mici. Încarc# trei valize. ce foame-i era! Nu fusese atât de fl#mând niciodat#. Trosnet. Trebui s# fac# un efort ca s#. Kress î i trecu vârful limbii peste buze. C#rând neîndemânatic valizele. Dar se trezi. Ce va face atunci? Trebuia s# plece de-acas# cât mai degrab#. O form# albicioas#. îngropa(i în tapi(erie. &i mobilii. Sculptau ceva. ascultând sunetele. se întoarse. în nisip. con tiincios. umflat.20 - .i aduc# aminte c# erau mor(i. Iar pofta ei de mâncare va fi n#praznic#. unul r#sucit i carbonizat. Dac# apucau s# ias# afar#… Kress nu vru s# se gândeasc# mai departe. Animalul se retrase. Când d#du s# i se aga(e de picior. &i în cel#lalt aparat se mi cau umbre. s# se refugieze în ora . Kress î i d#du seama c# nu-i mai d#duse de mâncare de-o ve nicie. î i spuse Kress. Num#r# vreo zece-dou#sprezece trupuri lungi. Bur(ii o s# i se fac# iar foame. Îl a teptaser#. obiectele de art# i alte lucruri de care n-ar fi fost în stare s# se despart#. ce se plimbau încolo incoace pe peretele cl#dirii. prudent. Între el i aeroglisor nu erau decât câ(iva metri. Era tare jig#rit. L#sase u a deschis#. porni iute spre aeroglisorul Lissandrei. privindu-l cu ochi tri ti i sticlo i. Kress tia c# nu al s u era stomacul care cerea de mâncare. M#celarul se lu# dup# el pe sc#ri. i p# i peste regii de nisip. pr#zile se r#riser# în ultima vreme. Scrâ neau. Ceva se mi c#. abia întrez#rite sub razele lunii. mi cându. la ad#post. c#tre cas#. cât timp burta se mai afla închis# în pivni(#. Simon Kress url# i fugi în cas#. sub mormanul de regi de nisip mor(i. O cantitate suficient# de b#utur# îi aduse uitarea rapid# de care avea nevoie. nu va dura prea mult. îl privir#. Alte spaime de be(iv. de jur împrejur. acum.i f#cu bagajele. înainte. Ar#tau de parc# ar fi stat în a teptare. Începur# s# formeze un cerc strâmb în jurul aparatului. pu(ea i-i era foame. Se duse în dormitor i. Jos nu era decât mortar i p#mânt b#t#torit. jignit. C#lc# s#lbatic. Avea o migren# înfior#toare. Lung# cât antebra(ul lui. Câteva clipe r#mase cu spatele lipit de peretele casei..i . iar burta alb# r#m#sese ferecat# în pivni(#. Pe cât e de mare. Patru dintre ele formau un grup compact. pe scaunul vehiculului. L#s# jos valizele i deschise u a aeroglisorului. Nu lu# decât un singur rând de haine de schimb. încet. N-avea de gând s# se mai întoarc#. la cap#tul de sus al foi orului p#r#sit în care s#l# luise odinioar# oimul hoinar. În interiorul aeroglisorului se iscar# alte mi c#ri. Se opri înainte de a fi ajuns la jum#tatea drumului. î i ridic# privirea. Respir# de câteva ori adânc. Scrâ net. f#r#-ndoial#. O.. Nu mi cau. cel#lalt. din umbr# în lumin#.

Capul p#ru s#-l priveasc# plin de repro când trecu pe lâng# el. de peste tot. Î i linse buzele i o zbughi din odaie. De dou# ori î i z#ri chipul holbându-se la el din locuri nea teptate. Era la fel de mare ca mobilul care ie ise noaptea trecut# din aeroglisor. schimonosite de groaz#. Avea gura îngrozitor de uscat#. Amândou#. c# era în sfâr it s#tul i c# biruise foamea aceea insuportabil#. pentru c# nisipul afânat dimprejur prinse via(# i. Kress sim(i c# junghiurile de foame i se mai domolesc. dup# tot ce mâncase. Îi l#sa s# intre ei primii. c#mara. Kress n#d#jduia s# fie îndeajuns. Dar tia c# r#gazul nu va dura. Kress î i f#cu în sfâr it curaj. Casa era plin# de regi de nisip. Kress g#si solu(ia. rosti degajat când prima dintre cuno tin(ele sale r#spunse. în întregime. Kress abia îndur# spectacolul. f#r# s# fac# nici o mi care. îngr#m#dind toat# mâncarea din cas# în mijlocul buc#t#riei. El r#mânea afar#. – Urc# la loc. spuse el. Când se întoarse în vestibul. împingându-l. de i nu mâncase nimic. Îmi dau seama c# te anun( cam pe nepus# mas#. pân# la u a din fa(#. &tia c# era pentru ultima oar# când î i mai putea permite acest lux.. Se strecur# în#untru nestingherit. burta mai era înc fl#mând#. Curând. Toate sticlele cu alcool care mai existau în cas# se aflau în pivni(#. Dup# ce patru musafiri îi trecuser# pragul. Simon? Nu pricep. ciopleau i sculptau. fire te. bur(ii îi va fi din nou foame. dar transportar# restul. Kress nu îmbucase nici o f#râm# de mâncare cât fusese ziua de lung#. Fiecare mobil c#ra câte o bucat# din m#celarul lui. – Malada. ce s-a întâmplat. Dup# ce toat# mâncarea se f#cu nev#zut#. Chipurile erau pocite. bufetele. Urm#torul care sosi fu Jad Rakkis. strâmbe. iar terenul ar#ta aproape la fel ca înainte de b#t#ile – i-i conduse pe fiecare. dar sper s# reu e ti totu i s# vii. nou# dintre ei acceptaser# invita(ia. care cobora din aparat. intrau i ie eau prin pere(i. ap#s# pe clapa de pornire… i înjur#.i f#ceau apari(ia. – De ce. înainte de a-l n#p#di co marurile. Kress încerc# s# nu se chirceasc# de spaim#. pe care le l#sar# s# se dezghe(e într-o b#ltoac# mare. ochii ro ii îl priveau (int# i mandibulele cl#mp#neau. Kress goli congelatoarele. d#du gata ce-i mai r#m#sese în bar i se îmb#t# cri(#. o s#-(i dau de mâncare. o coloan# de regi de nisip cobora sc#rile. Dup# aceea.. Evitar# alimentele congelate. Jad. pe m#sur# ce. Când termin#. Se duse la telefon. Pe urm# îl chem# pe Jad Rakkis. Ultimele lui gânduri. Pleac de-aici! Dar Rakkis îl privi nedumerit. trebuia s# se uite tot timpul pe unde calc#. Du-m# în ora . Jad se zvârcolea i urla îngrozitor în timp ce-l sfâ iau. Închise u a dup# ultimul sosit. Ie i afar# s# ia cadavrele care începuser# s# putrezeasc# în curte. – O s#. ignorând exclama(iile speriate ce se transformaser# imediat în zbierete ascu(ite. Ziceai de-o petrecere. dar o pereche de mandibule i se închise în jurul gleznei i se pomeni în genunchi. Trebuia s-o hr#neasc#.. Kress î i aminti cu cât# u urin(# puteau c#ra mobilii lucruri de câteva ori mai grele decât propria lor greutate. Î i întâmpin# invita(ii în fa(a casei – mobilii cur#(aser# locul cu o repeziciune remarcabil#. Kress alerg# spre aeroglisorul lui de cum ateriz# i-l înh#(# de bra( pe Rakkis. P#reau cu to(ii prin i în câte-o treab#. O s#-(i dau de mâncare. fiecare cu sarcina lui. Când se termin# totul. erau la cei pe care ar mai fi putut s#-i cheme a doua zi. Cadavrele disp#ruser#.. desear# organizez o mic# petrecere. ca mirghelul. i se repezi la aeroglisorul cu care venise ne tiutoarea victim#. . apoi pe ceilal(i. iute! îi spuse. Rakkis scoase un sunet gâtuit i d#du s# sar# înapoi în aeroglisor. îl f#cu s# se înfioare. dar adormi cu senza(ia c# se ghiftuise. Nisipul p#rea s# fiarb# de activitate subteran#. sperând c# va potoli foamea bur(ii albe. Vreo zece albi a teptau s-o ia. Gândul c#.21 - . Apoi fu prea târziu. Sper din toat# inima.încet antenele. nu se mai încumet# în nici o tentativ# de evadare. Aduceau modific#ri vilei. Iute. Vehiculul era programat s# r#spund# numai la amprenta digital# a proprietarului.

Kress se întoarse în cas#. sau în com#. Ochii erau sticlo i i negri. ar fi trebuit s# porneasc#. antenele lungi i sub(iri vibrau sau se leg#nau. Dar întotdeauna. se pomeni cu ochii pironi(i deasupra lui. Dar nu se mi ca. Coborî în goan# sc#rile. Îi lu# unul câte unul i-i azvârli cât putu mal departe. În#untru era ceva groaznic. nu în(elegea nimic. Kress mai ap#s# o dat#. Era cald. Se puse pe treab#. Era prizonier. Iar pere(ii erau uzi. Privi (int# vreme de aproape cinci minute pân# s#. Sim(i adierea c#ldu(# care-l înv#lui când ea exal# i f#cu un efort s# nu se înece. coborî la subsol. se trânti în scaunul scâlciat. Numai s# nu se mi te. dar p#rea foarte moale. Nu se putea. (inându. degajând gaze care împingeau în afar# pl#cile albe. Mobilii erau capabili s# stea perfect încremeni(i. Înapoiat în salon. Carnea de dedesubt avea aceea i culoare. Nu mi ca nici unul. Îl afl#. ceva se mi ca. Un miros gre(os. sperând s# scape de vis. Creatura p#rea întrucâtva schimbat#. pe jum#tate mâncat. i ap#s# pe clapa de pornire. Kress . S# fi murit? S#-l fi r#pus ceva? Se apropie de dulap. dar când boarea î i invers# direc(ia. p#rea s# r#zbat# din adâncuri. Decis. În aeroglisor g#si patru. Tot prizonier. i pe cale de a se înfierbânta i mai mult. sufocant i fetid. mai omorî trei mobili. Nimic nu mai amintea c# peste acest abis negru ar fi existat vreodat# o u # b#tut# în cuie. Kress deschise ochii i primul lucru pe care-l v#zu fu regele de nisip de pe dulap.Ar i(a se instalase de diminea(#. Ce se întâmpl ? Nu pricepea. Ar#tau aidoma celui din dormitor. desigur. Kress se ridic# încet. mandibulele cl#mp#neau. un lichid cleios i ro iatic ce ar#ta aproape ca sângele uman i limf# g#lbuie. Kress ciopâr(i vreo dou#zeci de trupuri pân# s#. o rupse la fug#. apoi îl l#sar# puterile. Nu mai exista u #. îi v#zuse de mii de ori a teptând i pândind. Dar altceva era i mai oribil. picioarele zvâcneau. Îns# regele de nisip de pe dulap st#tea complet nemi cat. sau pe moarte. nu peste mult timp. Regii de nisip nu se clintir# nici în timp ce-i h#cuia cu securea.i dea seama de z#d#rnicia ac(iunii. i înc# o dat#.i dea seama de ciud#(enie: regele de nisip nu mi ca. dar nici s# readoarm# nu izbuti i. Pe Kress nu-l interes# ce p#(iser#. Aproape c# pulsa. to(i mor(i. neîndr#znind s# spere. umflat#. Nici dac-ar fi lucrat o zi i-o noapte n-ar fi r#zbit s#-i m#cel#reasc# pe to(i. Kress întinse o mân# tremur#toare i atinse corpul. Îns# plesneau la prima despic#tur#. iar gura era de dou# ori mai mare i mai rotund#. Nimic. s#rind peste regii de nisip. Kress se d#du înapoi i se repezi la u #. Casa era plin# de ei. Pere(ii din jur fuseser# mânca(i. de ce nu voia s# decoleze. Un pu(. erau mult prea mul(i. Nu sc#p#.i r#suflarea. Regii de nisip îi distruseser# grila gravita(ional#. Mon tri afurisi(i! S#ri în#untru. Nu se întâmpl# nimic. Strânse repede pleoapele. &i-apoi. de parc# le-ar fi explodat corpul. Kress r#m#sese în mijlocul palierului. a teptându-se la un dezastru. Burta respira. ca i când viscerele moi din#untru ar fi început s# se descompun#.22 - . Trebuia s# mearg# în pivni(# i s# omoare burta. fierbinte chiar. În hol z#ceau al(i trei mobili albi. Îndârjit. Ajunse în dreptul u ii i înlemni. &i atunci î i aduse aminte de singura persoan# care ar fi putut s# priceap#. i-atâta. mobilii nu însemnau nimic. mânji(i de sânge i acoperi(i cu pete de fungus alb. În cele din urm# se d#du jos i deschise capota. organe pe jum#tate formate. sau ce-or fi avut. Urc# în galerie i lu# securea medieval# ce st#tea ag#(at# al#turi de spada cu care o omorâse pe Cath m’Lane. nu era drept! Aeroglisorul #sta era al lui. De fapt. tumefiat# i frem#t#toare. Retrase mâna i în aceea i clip# un segment din exoscheletul alb al regelui de nisip se desprinse i c#zu.

Îngriji(i cum se cuvine. Mobilii nu-s mor(i. vor fi bipezi. cu patru bra(e i cu degete mari opozabile. î i pierdu cump#tul i-i povesti tot.. Nu po(i s-a tep(i acolo. în timp ce se ruga din suflet ca instala(ia s# mai fie în stare de func(ionare. dar sunt peste dou# sute de kilometri din Asgard pân# la dumneata. ah. Dumneata i-ai f#cut a a cum sunt. Singur (i-ai f#cut-o. regii de nisip propriu-zi i. Ajut#-m#. Femeia îl l#s# s# vorbeasc#. Înclin s# cred c# aceasta-i o alt# consecin(# a faptului c# ai mutilat burta alb#..23 - . Sunt prea multe. Ai fost zeul lor. Fiecare burt# î i h#r#ze te propria ei specie. De fapt. dar n-am s-o fac. Pe m#sur# ce cre te.. (Oft#. Transformarea implic# un mare consum de energie. încuviin(# ea. r#spunse Wo. adaptat# necesit#(ilor i dorin(elor pe care i le percepe. Sunt amor(i(i.. Jala Wo se str#dui s# schi(eze un zâmbet. plin cu. final#... – Taci. Ai putea veni s# m# iei? – Da. Mobilii cu plato # sunt suficient de utili atât timp cât burta e mic# i doar semicon tient#.. mai ambi(ioas#. În sfâr it. Burta trebuie s# m#nânce enorm i înainte i dup# metamorfoz#. Ai în(eles? – Nu pot. i devine ca Shade. În orice caz. i-ai f#cut din ei altceva. Închiser# aparatele i Kress porni cu pa i gr#bi(i spre u #. f#r# s#-l întrerup#. Kress începu s# se bâlbâie. f#r# nici o expresie în afara unei u oare întunec#ri a chipului ei palid i usc#(iv. – Nu se poate. În(elegi? Mobilii vor da na tere. Pleac# imediat de acolo. cât au crescut ai dumitale. spuse Wo. Când Jala Wo îi r#spunse. În natur#. Oh. cât mai drept cu putin(# i cât mai degrab#. pui de. De sus n-o s# ne fie greu s# te reper#m i-o s# te afli departe de pericolul regilor de nisip. Ajunsese la jum#tatea . Regii de nisip adul(i nu-s prea afectuo i cu bur(ile mici. iar pe celelalte n-am cum s# reprogramez. – Instalatorii dumitale. izbuti s# bânguie. repet# Wo.. n-are importan(#. Puterile ei psionice sporesc.. – Shade. bolborosi el n#ucit. Kress. anormal#. cu un efort.. e înc# suferind# de pe urma r#nii pe care i-ai pricinuit-o. Ia-o spre est. unei noi specii de regi de nisip. +inutul e sterp i pustiu. Porne te pe jos. Probabil c# nu mai are mintea întreag#. zise Kress. Ascult#-m# cu aten(ie. da. nu vor fi con tien(i. Numai unul dintr-o mie atinge faza a treia. Aeroglisorul meu e defect. care au amenajat bazinul. îns# acum are nevoie de slujitori mai buni. Numai unul dintr-o sut# ajunge în stadiul al doilea. iar mintea-i devine tot mai complex#. bolborosi Kress.. Da. – Mul(umesc. Un rege de nisip în primul stadiu e mai degrab# un spermatozoid decât un pui. Trebuie s# pleci imediat de acolo.. iar mobilii lor sunt o pacoste. Ai în(eles? – Da. N-o s# mai aib# nevoie de dumneata. Ai dou# picioare. Iar dumneata mi-ai vândut un bazin plin. te ur# te i va fi foarte fl#mând. Dar burta va fi con tient#. c#lc# din grab# pe un rege de nisip. Cei care au venit atunci. Pe-ai dumitale i-ai înfometat i iai chinuit. &i mai avem de transportat i echipamentul necesar pentru a rezolva problema regelui de nisip dement pe care l-ai creat. regii de nisip sunt r#zboinici curtenitori i ceremonio i.se repezi. Indivizii.) Toat# discu(ia asta înseamn# timp pierdut... burta devine tot mai inteligent#. o. la consola de comunica(ii. zise Wo. cade mult mai devreme. r#zboaiele îi tempereaz# i le men(in echilibrul. – Nu fi absurd. în mod normal. +i-am spus c# exoscheletul cade când cresc. N-a putea spune exact cum vor ar#ta. Regele de nisip din pivni(a dumitale va deveni curând complet con tient. Simon Kress r#mase cu ochii holba(i la imaginea Jalei Wo de pe ecran. în stadiul insectoid. Comportarea ei este.. odat# în plus. N-am auzit niciodat# de regi de nisip care s# fi crescut. Când Kress ispr#vi. Ceea ce import# este metamorfoza prin care trec în clipa de fa(# regii dumitale de nisip. – Ar trebui. O s# pl#tesc.. mul(umesc. Burta din pivni(a dumitale e bolnav#. Shade i cu mine o s# plec#m chiar acum. Cum nu se poate mal con tient#. Vor fi capabili s# construiasc# i s# foloseasc# ma ini complicate. nu spuse decât: – Ar trebui s# te las acolo.. – Shade e un rege de nisip.. cu to(ii. de trupuri mai apte. spuse Simon Kress.

siguran(#. iar a doua zi diminea(# Wo i Shade aveau s#-l g#seasc#. drept în fa(#. Se lupt#. încerc# s# fug#. conturul unei case. spuse. . Kress î i lu# picioarele la spinare. un ad#post. Era prea cald i aerul era prea uscat. în clipa de fa(# mi unau prin toat# casa. ajutor! Copiii începur# s# alerge spre el. dar de îndat# ce. Patru mâini mici acoperite cu sânge rozg#lbui se ivir# din cr#p#tur# i începur# s# împing# în l#turi pielea moart#. – Hei! strig#. c# merge spre est. pedal# înapoi. era sl#bit i îngrozit. În mod cert era acum destul de departe de regii de nisip ca s# n-aib# de ce s# se team#. Soarele începuse s# coboare i pe întuneric o s# se r#t#ceasc# de-a binelea. Dup# câteva ore de alerg#tur# i nici un semn de salvare. Deertul se mai r#cori un pic. trebuia s# m#nânce neap#rat. iar el nu avea condi(ie fizic#. Nu mâncase de dou# zile.i bra(ele i strigând ca s#-l aud# locuitorii. Dup# alte câteva ore începu s#-i fie fric#. Transpira abundent. – Nu. Îl durea trupul de foame. Nu era chiar atât de mare cât casa lui. Colinele erau aride i stâncoase. dar p#rea destul de mare. ponosit#.ase copii care se jucau în penumbra casei. hidoase. Oricum. Kress se opri brusc. Cât despre el. cu sfor(#ri i sudoare. temându-se de-o infec(ie. construit# din nisip sf#râmicios. cu ochi bulbuca(i i pielea de un portocaliu murdar. în n#dejdea c#-i va z#ri pe Wo i pe Shade. Aveau. ceea ce pentru Kress fu o binecuvântare. Coborî panta în goan#. fugi cât putu de repede.drumului când auzi zgomotul. Cel pu(in a a spera. dar zadarnic. Va avea grij# s# se r#zbune. Când ajunse pe culmea urm#toarei coline z#ri. Hot#rî s# mearg# pân# va disp#rea ultima gean# de lumin#. cu ochii la cas#. soarele ajunsese la orizont. Unul din regii de nisip se dezghiocase. nu. spre est. to(i. î i repro a c# nu-i d#duse în gând s# ia ni te ap# i scruta cerul. Î i f#cu aceast# f#g#duial# de o sut# de ori în timp ce înainta. Nu se prea pricepea la orientare i nici nu era prea sigur încotro alergase în panica de la început. iar Kress n-avea decât dou#. Dar se sili s# mearg#.24 - . Timp de aproape o or# alerg# i merse. O. Lissandra era moart#. dar dup# aceea se str#duise s-o (in# spre est. Lumina sc#dea cu repeziciune. Era o cas# urât#. Kress p#r#si casa în goana cea mai mare. cu gândul la zvârcoleala micilor mon tri care. dar Kress îi deslu ea înc# pe cei cinci. i respira. Nu era f#cut pentru un asemenea sport. De mâncat i de b#ut. i odat# cu ea. aproape c# sim(ea gustul mânc#rii. Chiar a a mici cum erau. era o a ezare omeneasc#. chipul lui. cum îl sf#tuise Wo. o sete insuportabil# i o foame n#praznic#. nu. Kress începu s# aib# certitudinea c# apucase într-o direc(ie gre it#. În spatele lui. Ce se întâmplase? S#-i fi devorat regii de nisip pe Wo i Shade? Îl n#p#di iar# i spaima. i pentru asta aveau s# pl#teasc#. avea planurile lui în leg#tur# cu Wo i Shade. dar u a era destul de mare.i reveni începu din nou s# alerge. Hei! Ajutor. fugi pân# ce începur# s#-l doar# coastele. alunec# pe nisip. îi ardea gâtul de sete. Spera c# Wo i Shade vor ti s# le vin# de hac. se ridic#. f#r# doar i poate. A doua oar# î i scrijeli mâna într-un bolovan i-i d#du sângele. Erau creaturi scunde. Îl purtar# spre cas#. cople indu-l. alerg# i merse. Url# din cauza celorlal(i. O supse în timp ce mergea. dar cuno tea i alte persoane cu aceea i profesie. Dar continu# s# mearg#. sub soarele fierbinte i pârjolitor. Înnebunit. a copila ilor portocalii care ie ir# de-a bu ilea din castel i-l privir# impasibili în timp ce trecea. Apoi o lu# la pas. apoi s# poposeasc# undeva pe tot timpul nop(ii. Kress începu s# strige i s# alerge spre cas#. o. Totul se întâmplase din vina lor. Totul era însp#imânt#tor. îns# nu asta îl f#cu pe Simon Kress s# urle. Nu le fu greu s# îl ajung#. Dac# Wo i Shade nu-l g#seau? Aici or s#i r#mân# oasele. Nu putea s# continue a a la nesfâr it. un sunet între pocnet i trosnet. fiecare avea patru bra(e. cu gândul la respira(ia bur(ii. Se poticnea tot mai des când încerca s# alerge i de dou# ori c#zu. pân# ce i se t#ie r#suflarea. agitându. hot#râse Kress. i neagr#. La ar i(# nu se gândise.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful