P. 1
Martin George - Regii Nisipurilor

Martin George - Regii Nisipurilor

|Views: 4|Likes:
SF
SF

More info:

Published by: Marian Gabriel Irimia on Jan 07, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2014

pdf

text

original

George R. R.

Martin

Regii nisipurilor
Sandkings (1979) SIMON KRESS locuia singur într-un conac mare printre colinele aride i stâncoase aflate la cincizeci de kilometri de ora . A a c#, atunci când afacerile îl chemau pe nea teptate, n-avea vecini c#rora s# le cear# s# vad# de animale în lipsa lui. &oimul hoitar nu era o problem#; s#l# luia în foi orul nefolosit i, oricum, se hr#nea singur. Pe m#celar, Kress îl gonea pur i simplu afar#, l#sându-l s# se descurce cum o ti; micul monstru vâna limac i, p#s#ri i obolani. Bazinul de pe ti îns#, plin cu piranha veritabili, de pe P#mânt, reprezenta o dificultate. Kress sfâr ea întotdeauna prin a arunca în uria ul acvariu o pulp# mare de vit#. La urma urmelor, dac# avea s# fie re(inut mai mult decât se a tepta, piranha se puteau mânca între ei. O f#cuser# i-n alte d#(i. Era amuzant. Din nefericire, de data aceasta fu re(inut mult mai mult# vreme decât se a teptase. Când, în sfâr it, se întoarse, to(i pe tii erau mor(i. La fel, oimul hoitar. M#celarul urcase în foi or i-l mâncase. Simon Kress se indispuse. A doua zi se urc# în aeroglisor i plec# la Asgard. Situat la vreo dou# sute de kilometri de vila lui, Asgard era cel mai mare ora de pe Baldur i se mândrea i cu cel mai vechi i mai mare astroport. Lui Kress îi pl#cea s#- i impresioneze prietenii cu animale neobi nuite, amuzante i scumpe; Asgard era locul unde se puteau cump #ra asemenea animale. De aceast# dat# îns# nu prea avu noroc. La “Xenopets” era închis. L'Etherane, negustorul de animale mici, încerc# s#-i vâre pe gât alt oim hoitar, iar “Ape stranii” nu oferea nimic mai exotic decât piranha, rechini lumino i i calmari-p#ianjen. Kress îi avusese pe to(i: voia ceva nou. C#tre sear#, se pomeni b#tând bulevardul Curcubeului, în c#utare de magazine pe care nu le vizitase niciodat#. Aflat# în plin# zon# a astroportului, strada era în(esat# cu firme de importatori. Marile corpora(ii comerciale aveau vitrine lungi, impresionante, în care artefacte str#ine, rare i costisitoare, erau etalate pe postamente din pâsl# în spatele c#rora draperii întunecate înv#luiau în mister interioarele. Printre marile magazine se înghesuiau pr#v#lioare de vechituri, dughene murdare, expunând tot felul de antichit#(i de pe tot felul de lumi. Kress le încerc# i pe unele i pe celelalte, cu aceea i nemul(umire. Apoi d#du peste o pr#v#lie aparte. Era foarte aproape de port. Kress nu mai fusese niciodat# pe acolo. Magazinul ocupa o cl#dire modest#, cu un singur etaj, încadrat# de un bar euforic i un templu-lupanar al Comunit#(ii Surorilor Secrete. La acest cap#t al bulevardului începeau localurile deocheate. Pr#v#lia era ceva cu totul ie it din comun. S#rea în ochi. Vitrina era înv#luit# în cea(#; când vag ro ie, când cenu ie aidoma ce(ii adev#rate, când sclipitoare i aurie. Cea(a se unduia i se învolbura i lumina difuz din#untru. În vitrin#, Kress întrez#ri exponate – ma ini, obiecte de art#, lucruri pe care nu le putea recunoa te – dar nu apuc# s# le vad# bine pe nici unele. Aburul plutea senzual în jurul lor, dezv#luind mai întâi o frântur# din ceva, apoi altceva, apoi ascunzând totul. Iritant. În timp ce privea, cea(a începu s# formeze litere. Câte-un cuvânt, o dat#. Kress st#tu i citi. WO. &I. SHADE. IMPORTATORI. ARTEFACTE. ART). FORME. DE. VIA+). &I. ALTELE. Literele pierir#. În negur#, Kress z#ri ceva care se mi ca. Asta-i fu suficient; asta, i „formele de via(#” din reclam#. Î i azvârli peste um#r capa de promenad# i intr# în pr#v#lie.

-1-

În#untru, Kress se sim(i dezorientat. Interiorul p#rea vast, mult mai spa(ios decât ar fi l#sat s# se cread# fa(ada relativ umil#. Înc#perea era slab luminat#, t#cut#. Tavanul întruchipa un peisaj stelar, cu nebuloase spirale; era foarte negru i veridic, foarte frumos. Tejghelele, toate, str#luceau expuse. Pasajele dintre ele erau a ternute cu cea(#. Pe alocuri pâcla se ridica pân# la genunchi, r#sucindu-se în jurul picioarelor la fiecare pas. – V# pot ajuta cu ceva? Femeia p#rea s# fi r#s#rit din cea(#, înalt#, slab#, palid#, purta o salopet# simpl#, de culoare gri i o bonet# mic#, bizar#, prins# în cre tetul capului. – E ti Wo sau Shade? întreb# Kress. Ori e ti vânz#toare? – Jala Wo, la dispozi(ia dumneavoastr#, se prezent# femeia. Shade nu serve te clien(ii. Vânz#tori nu exist#. – Ave(i un magazin destul de mare, spuse Kress. Ciudat c# n-am auzit înc# niciodat# de voi. – Aici, pe Baldur, magazinul nostru abia s-a deschis. Avem îns# reprezentan(e pe multe alte lumi. Cu ce v# pot servi? Art#, cumva? P#re(i colec(ionar. Avem câteva cristaluri de Nor T'alush, excep(ionale. – Nu. Am toate sculpturile în cristal care m# intereseaz#. Am venit pentru un animal. – O form# de via(a? – Da. – De pe o alt# lume? – Bineîn(eles. – Avem un mim. De pe Cella. Un simian foarte inteligent. Nu numai c# va înv#(a s# vorbeasc#, dar pân# la urm# v# va imita vocea, inflec(iunile, gesturile, ba chiar i expresiile fe(ei. – Nostim, zise Kress. &i banal. Nu m# intereseaz#, Wo. Eu vreau ceva exotic. Neobi nuit. &i nenostim. Detest animalele nostime. În momentul de fa(# am un m#celar. Importat de pe Cotho, cu destul# cheltuial#. Din când în când îl hr#nesc cu câte-o por(ie de pisoi proasp#t f#ta(i. Asta-mi inspir# mie animalele nostime. Sper c# m-am f#cut în(eles, da? Wo arbor# un surâs enigmatic. – A(i avut vreodat# un animal care s# v# adore? întreb#. Kress zâmbi. – Oh, de câte ori! Dar nu pretind s# fiu adorat, Wo. Doar amuzat. – M-a(i în(eles gre it, spuse Wo, cu acela i surâs ciudat. M# refeream la adora(ie în sensul idolatriz#rii, al vener#rii propriu-zise. – Ce vrei s# spui? – Cred c# am exact ce v# intereseaz#. Veni(i dup# mine. Îl conduse pe Kress printre tejghelele radiante, de-a lungul unul pasaj cufundat în cea(#, sub falsul cer înstelat. Traversar# un zid de pâcl#, p#trunser# într-un alt sector al magazinului i se oprir# în fa(a unui bazin mare, acoperit cu plastic. Un acvariu, gândi Kress. Wo îi f#cu un semn s# se apropie. Îi d#du ascultare i v#zu c# se în elase. Era un terariu. În interior, pe o suprafa(# de vreo doi metri p#tra(i, se afla un de ert în miniatur#. Nisip g#lbui, b#tând în ro cat sub o lumin# ro iatic#. Roci: bazalt, cuar(, granit. În fiecare col( al bazinului se în#l(a un castel. Kress clipi, privi mai atent i se corect#: de fapt, se în#l(au numai trei castele. Al patrulea st#tea într-o rân# – surpat, ruinat. Celelalte trei erau grosolane dar intacte, durate din piatr# i nisip. Pe parapetele lor i pe sub porticurile rotunjite mi unau creaturi m#runte. Kress î i lipi fa(a de peretele din plastic. – Insecte? întreb#. – Nu, r#spunse Wo. O form# de via(# mult mai complex#. &i mai inteligent#. Fiin(e cu un grad de iste(ime considerabil superior celui al m#celarului dumneavoastr#. Li se spune regi de nisip.
-2-

nu încerca s# m# îmbrobode ti vorbindu-mi despre inteligen(#. în bazin nu sunt decât trei organisme. insist# calm# Wo. Nu pierde(i din vedere faptul c# to(i mobilii de aceea i culoare împ#rt# esc o singur# minte. desigur. Dac cre te. continua s# arate ca o insect#. -3- .) Observa(i culoarea acestora. dispu i de jur împrejurul trupului. De fapt. – Mai d#-mi am#nunte. Viet#(ile astea-s prea mici ca s# posede altceva decât un creier foarte rudimentar. ca s# zic a a. (Îl lu# pe Kress de bra(. – Spirit de stup. Dup# cum pute(i observa. Era adev#rat.) &i. Regii de nisip colaboreaz# excelent. Pentru el. decret# Kress. atât la construc(ii cât i în r#zboaie. men(inând-o câteva zile. antenele. retr#gându-se de lâng# bazin. Kress privi din nou. mandibulele. Kress nu se l#s# convins. – Amuzant. se r#zboiesc. Mobilii sunt (#rani i r#zboinici. Kress se uit#. Wo zâmbi. spuse Wo. O alian(# a distrus al patrulea castel din bazin. ceru Kress. Chipul zeului. denumirea de regi de nisip e oarecum improprie. Un fel de telepatie de proximitate. sunt mereu prin preajm#.i ornamenta construc(iile. – Inteligen(a lor este colectiv#.. dac# vre(i: fiin(a este i pântece de mam# i stomac. M# a teptam la ceva mai deosebit. cu ase ochi mici. dar culoarea predominant# era portocaliul aprins al plato ei care acoperea corpul. Kress admir# m#iestria reproducerii. – A a cum v-am spus. chipul Jalei Wo era senin i pa nic. i foarte veridic. cu tiv ro u. (Se încrunt# iar# i. – Observa(i. – Burta tr#ie te în castel. v# rog. De castel. Aici. repet# Kress. Dar i insectele poart# r#zboaie. ochii i picioarele erau galbene. Kress se întoarse spre bazin. i-l conduse pân# la castelul urm#tor. (Se încrunt#. – Insectele nu venereaz#. Îi hr#nesc. – E o insect#.) Totu i. Al patrulea a murit. – R#zboaie? Hmmm. Pe castele. Kress î i arunc# privirea pe partea cealalt# a bazinului. Regii de nisip au un rudimentar sim( psionic. te rog. Într-un bazin de dimensiunile acestuia nu va cre te. Un sistem complicat de mandibule cl#mp#nea vizibil. ochii i picioarele erau negre ca funinginea.– Insecte. – Am proiectat în bazin o hologram# cu chipul meu. castelul s#u s-a pr#bu it. Nu-mi pas# cât sunt de complexe. Un joc de cuvinte. Uita(i-v# bine. Încheie chiar armisti(ii i alian(e. Pe zidul celui mai înalt turn era sculptat un chip. Au ceea ce se nume te spirit de stup. – Cum lucreaz#? – Membrele anterioare au i rol de mâini. spuse Wo. – Nu e insect#. zici? Interesant. i se adres# Wo. cam cât pumnul de mare.. – Poart# r#zboaie. Negrii se înmul(iser# peste m#sur# i atunci ceilal(i i-au unit for(ele ca s#-l nimiceasc#. – Cum. Exoscheletul chitinos este lep#dat când regele de nisip cre te. – Hmmm. mandibulele. Locuitorii celui de-al treilea castel viu erau albicio i. Era chipul Jalei Wo. Îl recunoscu. în cazul de fa(#. Cam cât o unghie de lung#. cu ase picioare. culorile. e pe toate castelele. imobil#. în timp ce dou# antene fine i lungi descriau traiectorii în aer. Sunt prev#zute chiar cu un fel de degete: trei tentacule mici i flexibile. îl îndemn# Wo. Kreso o cercet#. Una din ele râcâia lâng# peretele bazinului. De fapt. Kress f#cu ochii mari. regii de nisip aveau plato a de un ro u intens. M# simt i m# idolatrizeaz# folosind chipul meu pentru a. – Poftim? Wo zâmbi i ar#t# spre castel. Adic# eu îi spun burt#. Femel#. Ar#t# spre creaturile care forfoteau pe castelul cel mai apropiat. Erau altfel. nu-i decât un furnicar supradimensionat. Antenele.

pe jum#tate alterat#. Cu o gur#. î i adapteaz# cre terea la spa(iul vital disponibil. Dar erau muncitori vânjo i i îndemânatici. mobilii vor începe s# ias# din ou# i vor r#zbate la suprafa(#. m#rturisi Kress. – Wo i Shade v# stau la dispozi(ie pentru instalare. bulbuca(i. Extrabaldurianul le îngrop#. – Bineîn(eles. Apoi instalar# un sistem special de iluminat. O cap#t# de la burt#. În privin(a asta n-o s# v# coste nimic. pentru a condensa exact cantitatea corect# de umiditate din aer. În mai pu(in de-o s#pt#mân#. Burta. sp#to i. mor foarte repede i ei. – C#ldura va trezi bur(ile din starea latent#. unul dintre instalatorii cu patru bra(e intr# în bazin i s#p# gropi adânci în cele patru col(uri. ar începe s# creasc#. prev#zut cu un mecanism pentru introducerea hranei. cu patru bra(e i ochi compu i. Dup# aceea muncitorii închiser# capacul i se preg#tir# de plecare.. Nu risca(i ca vreun mobil s# scape afar#. bipezi îndesa(i. dup# ce aceasta a prelucrat-o câteva zile. în mijlocul spa(iosului s#u salon. cu regi de nisip în stare latent# i o echip# de montatori. De n-ar fi atât de mici. Dac# i-a muta pe cei de aici într-un bazin mai mare. aranjar# de o parte i de cealalt# canapele pentru o vedere mai bun#. Ave(i grij# s# le da(i suficient# mâncare. Bazinul în care-mi (ineam eu piranha e de dou# ori mai mare ca #sta i e liber. vreau patru castele intacte. Jala Wo descinse la conacul lui Simon Kress. sco(ându-le una dup# alta din containerele crionice în care fuseser# transportate. fiecare castel este o singur# creatur# hermafrodit#. Pl#cerea este de partea noastr#. – În felul acesta ve(i putea da de mâncare regilor de nisip f#r# a fi nevoit s# ridica(i capacul bazinului.. dar nu prea uscat. încuviin(# Wo. recomand# Wo. – Dar hran# vie? se interes# Kress. – Cu ce se hr#nesc? – Mobilii m#nânc# past#. Aveau pielea groas# i t#b#cit#. – Dar chipul? Când îmi vor sculpta chipul? – Proiecta(i holograma peste vreo lun#. Wo d#du din umeri. – Se-n(elege. Capacul era echipat i cu aparate de control al microclimatului. – Ai dumneavoastr# pot fi mai mari. explic# Wo.. Deasupra montar# un capac solid din plastic. – Fiecare burt# m#nânc# mobili apar(inând celorlalte castele. Luat în ansamblu. umplut cu nisip. se gr#bi Kress s# adauge. Terminar# treaba într-o singur# zi. – Nu tiu ce s# zic. Dup# socoteala mea. – Interiorul s# fie uscat. Stomacurile lor nu suport# nimic altceva. Începur# s# se tocmeasc# pentru pre(. Ar putea fi cur#(at. Dup# toate aparen(ele. burta m#nânc# orice. hran# predigerat# ob(inut# în interiorul castelului. astfel încât dac# burta moare. plin# de zbârcituri printre care se iveau protuberan(e în form# de spini i coarne. Dac# dori(i s# întreba(i ceva. Au nevoie s# prind# puteri pân# se maturizeaz# deplin. Resturile de la mas# sunt o hran# excelent# i îndestul#toare. -4- . &i ave(i r#bdare. Nu erau prea ar#toase. fire te. – Hmmm. cam peste trei s#pt#mâni ve(i avea în bazin i castelele. Trei zile mai târziu. Ace ti regi de nisip sunt mici fiindc# bazinul în care tr#iesc este mic. cât i proiectarea de imagini holografice în bazin. Dar i aceast# analogie p#c#tuie te. Mutar# bazinul în care se aflaser# piranha i. Ajutoarele lui Wo erau extrabaldurieni deosebi(i de to(i cei cu care era familiarizat Kress. câte una în fiecare col( al bazinului. menit s# asigure atât palida lumin# ro ie pe care o agreau regii de nisip. spuse Wo. v# rog s# lua(i leg#tura cu noi. În cele din urm#.conduc#torul propriu-zis e o regin#. Femeia se înclin# i plec#. Wo i Shade r#mân la dispozi(ia dumneavoastr#. Wo le d#dea indica(ii într-o limb# melodioas# pe care Kress n-o mai auzise niciodat#.. Lui Kress i se p#ru c# sem#nau cu ni te h#lci b#l(ate de came crud#. Apoi un altul îi d#du bur(ile aflate în stare latent#. cur#(ar# perfect interiorul rezervorului i-l umplur# pe trei sferturi cu nisip i roci.

albi. Kress conect# proiectorul holografic i chipul s#u se materializ# în bazin. antenele i picioarele. Castelul negru fu terminat cel dintâi. Chipul lui Kress se ivi pe zidurile castelelor. Kress cump#rase o pereche de ochelari cu lupe. gura mare. se repezir# la ele i începur# s# târasc# buc#(ele spre col(urile respective. Fur# îns# covâr i(i de num#rul mobililor negri care ie ir# puhoi din adâncuri. Deocamdat# nu aveau decât jum#tate din m#rimea celor pe care-i v#zuse la Wo i Shade. dar avu o idee. sprâncenele erau sub(iri i sofisticate. Fu dezam#git. agresorii fuseser# m#cel#ri(i. Castelele erau întrucâtva mai simplu(e decât i-ar fi pl#cut lui. a ezat pe canapea. portocaliii fur# ultimii. V#rs# în bazin un castron cu resturi de mâncare pe jum#tate stricate. Kress îi hr#nea cu d#rnicie. dar hot#rî s# le dea timp. Câteva ore mai târziu. În ziua a asea num#r# vreo duzin#. ceilal(i regi de nisip se apucaser# deja s# care pietricele i s# ridice fortifica(ii. avea zâmbetul lui sarcastic. izbucnirea primului r#zboi. în timp ce imaginea sa str#lucea pe cerul lumii lor. un alb singuratic. Kress începu s# se enerveze. Era fascinant. regii de nisip se apucar# de lucru. Mor(ii i muribunzii fur# c#ra(i s# hr#neasc# burta neagr#. urm# r#zboi dup# r#zboi. Kress fu pu(in dezam#git. La aproape o lun# din ziua în care Jala Wo îi adusese regii de nisip. Portocaliul disp#ru definitiv. obrajii plini. Kress începu s# m#nânce în salon. pentru dobândirea ei. Când b#t#lia lu# sfâr it. dintr-un moment într-altul. Începu s# bat# ner#bd#tor cu degetele în capacul de plastic i se încrunt#. Se plimba de jur împrejurul pere(ilor înal(i din plastic. Zilele treceau. A tepta. în egal # m#sur#. Mobilii le sim(ir# imediat. Încântat. de la un col( la altul. Dup# asta. iar Kress nu mai p#r#sea bazinul decât pentru necesit#(ile fire ti i pentru a r#spunde apelurilor critice. astfel încât privirea sa poposea asupra tuturor celor patru castele. Înc# tot nu se r#zboiau. patru mobili negri înconjurar# un portocaliu i-l târâr# spre burta lor. În ziua urm#toare. smulgându-i mandibulele. lui Kress i se p#ru c# z#re te mi c#ri în nisip – ca ni te vagi fr#mânt#ri subterane. apoi îl traser# pe sub bolta întunecat# a por(ii castelului lor în miniatur#. Dup# o or#.Kress se întoarse cu pa i molcomi la bazin i. ca s# poat# privi în voie. urmat de fort#re(ele ro ie i alb#. noile materiale fuseser# încorporate în zidurile castelelor. Mai întâi îl schilodir#. Castelele prinser# s# se înal(e pe la mijlocul celei de-a doua s#pt#mâni. Dar regii de nisip tot nu se r#zboiau. dup# ultima mod#. încet# s#-i mai hr#neasc#. În cele din urm#. Chipul se rotea încet. mai bine de patruzeci de mobili portocalii traversar# în mar nisipul i atacar# col(ul negrilor. Albii câ tigar# deta at. Curând dup# aceea. Temporar. p#rul sur era piept#nat îngrijit. În ziua a patra. cu c#rare peo parte. -5- . a doua zi. Ochii alba tri sc#p#rau. La dou# zile dup# ce resturile de la mas# contenir# s# cad# din cerul de ertului lor. Portocaliii se l#sau a tepta(i.i aprinse un be(iga euforic. Când arunc# mâncare în bazin. Kress g#si c# holograma era foarte reu it#. De ertul era nemi cat i pustiu. v#rs# împreun# cu hrana ni te fragmente de obsidian i cioburi mici de sticl# colorat#. legate de afaceri. unde al(i mobili îngr#m#deau nisip cu mandibulele i cu tentaculele. observând. r#zboaiele încetar#. Nu se înc#ierar#. Kress se felicit# pentru geniul de care d#duse dovad#. Batalioane disciplinate de mobili târau buc#(i mari de gresie i de granit în col(urile lor. Ca de obicei. Fiecare grup de culoare era extrem de organizat. ro ii i negri. La vremea aceea. Portocalii î i f#cur# apari(ia în ziua a opta. Întreaga activitate era dedicat# cultului. În ziua a cincea v#zu primul mobil. se isc# îndat# o b#t#lie în trei col(uri. castelele se f#ceau tot mai înalte i mai falnice. dar impresia lui Kress era c# viet#(ile cre teau cu repeziciune. ca s#-i priveasc# la lucru în orice punct al bazinului se aflau.

Kress num#r# aproape aizeci de mobili mor(i. Jad Rakkis. Nici o grij#. câteva foste amante i o gr#mad# de rivali în afaceri i-n societate. Nu particip# la reuniuni mondene. De regul#. iar castelul lor ar#ta jalnic în compara(ie cu celelalte. urmat# de actualul ei amant i de un cor de râsete. iar cei mai mul(i dintre invita(i erau ame(i(i de vin i de be(iga e euforice. tr#s#tur# cu tr#s#tur# – avea un aer în(elept i binevoitor. î i conduse oaspe(ii în salon. care nu. Kress le comand# o mas# somptuoas#. dac#-(i face pl#cere”. priveau prin ochelarii speciali pe care Kress avusese grij# s# li-i pun# la dispozi(ie. Simon Kress considera drept e ec o petrecere de-a lui de la care m#car un invitat nu pleca tunând i fulgerând. ad#ug# ea. le spuse el. Ca întotdeauna. Ar trebui s# citi(i despre -6- . care st#tuse t#cut# i retras# aproape toat# seara. în vreme ce chipul f#urit de negri – de i virtual acela i. i erau pu i pe b#taie. într-un castron mare. – Kress. O s# mai fie petreceri. dar n-avu ce le face. La încheierea ostilit#(ilor. c# vrei s#-(i ceri scuze. Ro ii erau cei mai inventivi. Regii de nisip r#spunser# tuturor a tept#rilor sale. &i când. e ti dezgust#tor. în sfâr it. acaparar# mai toat# mâncarea. Kress se sup#r# de-a binelea pe ei. începu s# întocmeasc# lista invita(ilor. conversa(ia începu s# lâncezeasc#. “Vino cu Shade. dar nu-s mare lucru. Dup# ce to(i regii de nisip î i terminar# icoanele. Vreau s# v# fac cuno tin(# cu noii mei favori(i. – Regii de nisip sunt amuzan(i. dar pe m#sur# ce lucrul continua i el studia reproducerile. resturile de mâncare din farfurii. Idolul alb i se p#ru tân#r i mali(ios. Fredonând radios. nu tia(i asta? Se vor mai bate? – Fire te. folosiser# paiete minuscule de ardezie pentru a reda p#rul lui argintiu. i se p#rea c# aveau de gând s-o lase a a. Luând castronul cu el. în urm# cu doi ani. (Tr#ise cu el o bucat# de vreme. Cât despre mine. Se gândi c# ar putea chiar s# le ofere spectacolul unui r#zboi. ad#ug# pe list# numele Jalei Wo. Kress începu s# deslu easc# deosebiri subtile de tehnic# i de execu(ie. În timp ce musafirii. toat# lumea. De ce. Petrecerea avu un succes nebun. Ceilal(i invita(i îl potopir# cu întreb#rile. – De la Wo i Shade. regii de nisip dezl#n(uir# o b#t#lie furibund# pentru f#râmituri. &tia c# unii dintre ei aveau s# fie indigna(i i chiar ofensa(i de regii lui de nisip. o mân# de prieteni apropia(i care-i împ#rt# eau amuzamentele. – Din p#cate.) Am fost o proast# c# m-am întors aici.i spusese c# sosise momentul s# organizeze o petrecere. supralicit# când îi dict# mesajul. Imaginea pe care o sculptaser# era grosolan# i caricatural#. abia a tept s# v#d ce mai fac regii dumneavoastr# de nisip. Conta pe asta. pân# ce sentimentalismul ei dulceag ajunsese pe punctul de a-l scoate din min(i.) S# nu m# mai chemi niciodat# în casa asta. Ce. (inându-i nemânca(i dou# zile. importatori. Kress invit# treizeci de persoane. Kress deconect# holograful i.La început. le produse un oc apucându-se s# adune personal.i puteau permite s#-i ignore apelul. i se p#ru c# toate cele patru imagini erau identice. începu s# vorbeasc# despre alte insecte sociale i r#zboaiele pe care te purtau. Ie i val-vârtej. Dar nu ast#-sear#. care stabiliser# de curând o alian(#. regii de nisip portocalii fur# ultimii i cei din urm#. Shade nu va putea s# m# înso(easc#. le r#spunse gesticulând reveren(ios c#tre Jala Wo. care era xenolog amator. Ro ii i albii. Prietenii s#i aveau s# fie impresiona(i.i împodobeau castelele cu chipul lui? – Pentru c# de la mine vin toate lucrurile binecuvântate. De unde avea regii de nisip? voiau s# tie. aduna(i în jurul bazinului. În r#zboaie nu le mersese prea bine. – Haide(i. Faptul c# Wo accept# invita(ia îl surprinse într-o oarecare m#sur#. Când încetar# s# mai lucreze la chip. Simon. Îi înfometase anume. Sub imboldul momentului. (Nu-l iertase niciodat# pentru ziua în care m#celarul lui devorase o potaie excesiv de “nostim#” la care ea (inea ca la ochii din cap. îi spuse Cath m’Lane. Credeam c# între timp te-ai schimbat.

furnicile-solda(i de pe Terra.. Kress. când avea insomnie. Chiar i a a. spuse Wo. Urm# o discu(ie animat#. se pare c# regii mei de nisip au succes. Din cauza asta au avut de suferit. domnule Kress. încuviin(# Kress. – Arat# bine. printr-un regim situat la limita înfomet#rii. – Mai postesc i ei din când în când. – Scuza(i-m#. unde singura lumin# era lic#rul ro u al de ertului în -7- . Jala Wo plec# ultima. c# zâmbetul lui era pu(in strâmb. replic# Wo. Sunt deja mai mari decât ai mei. – În(eleg. Am corectat situa(ia. Ideea entuziasma pe toat# lumea. Le stimuleaz# ferocitatea. conferind o not# de r#utate. împreun# cu o mân# de prieteni. Privi(i-v# chipurile. Kress se ducea cu o sticl# de vin în salonul cufundat în semiobscuritate. de pild#. În cursul urm#toarelor luni. nedumerit. Malada Blane propuse ca la urm#toarea petrecere. care devenir#. A a le st# în fire i ve(i putea asista la conflicte de o subtilitate i complexitate admirabile. – Regii de nisip nu sunt insecte. Chipurile sale erau la locul lor. îl preveni ea. – Trebuie s# ave(i r#bdare. Dezbaterile durar# aproape o or#. I se p#ru totu i c# expresia imaginilor sale era vag schimbat#. Ceilal(i îns# se descurcau bini or. zise Wo. se r#sti Kress. era greu de deslu it. Privi(i-v# chipurile. Un r#zboi permanent. – Da. Wo. Numai c#. Portocaliii au ap#rut cu întârziere i au întârziat i cu organizarea. i aici eu singur hot#r#sc ce-i degradant. ca i înainte. În definitiv. Cu excep(ia portocaliilor. din motivele lor. eu sunt st#pânul i zeul lor. Kress se întoarse la bazin i contempl# îndelung castelele. Kress puse impresia pe seama autosugestiei i hot#rî s# n-o invite pe Jala Wo la vreo alt# serat#. dar tot mai g#sea pl#cere în a asista. i câ(iva dintre prefera(ii s#i se întrunir# s#pt#mânal pentru a participa la ceea ce lui îi pl#cea s# numeasc# “jocuri strategice”. Am hr#nit regii de nisip a a cum m-ai sf#tuit i nu s-au luptat. Acum. Kress petrecea mai pu(in timp în preajma bazinului i mai mult pentru a se ocupa de afaceri i de via(a monden#. – În cazul acesta nu-mi mai r#mâne decât s# v# spun noapte bun#. Pân# la urm#. se împotrivi Kress. iar castelul lor e cam ponosit. dac era o schimbare. i nici a lui. Dar era o schimbare abia perceptibil#. la câte-un r#zboi. cu privire la reguli i anse. în timp ce. îl (intui cu o ultim# privire dezaprobatoare. dou#. declar# Kress.. Par mai pu(in numero i. – Ei. interveni pe nea teptate Jala Wo. când fascina(ia pe care o exercitaser# ini(ial asupra lui regii de nisip se atenuase. în mod vizibil. s# fac# pariuri. Wo se încrunt#. îi spuse Kress când r#maser# singuri. – Nu. Dar în pragul u ii. mai pipernici(i. O s# discut problema cu Shade. încât Kress începu s# se întrebe dac# nu cumva burta lor decedase. noaptea. Uneori. – Asta nu-i treaba dumitale. – Am remarcat asta. Simon Kress r#spunse Jalei Wo: – Te afli în casa mea. dar Jad se lansase în argumente i ei nu-i d#du nimeni nici cea mai mic# aten(ie. dar îmi permite(i s# v# întreb dac# da(i suficient# mâncare regilor dumneavoastr# de nisip? Kress d#du din umeri. este ceva primitiv i degradant. În f#c# ochelarii cu lupe i-i puse pe ochi. când vor asista la un alt r#zboi. cineva trebuie s# piar#. rând pe rând. – Ce s#-i faci.i ia r#mas bun. Procedeul avu urm#ri grave pentru portocalii. În cele din urm#. Dup# plecarea ei. De ce s# le a tept mobilurile? Nu se r#zboiau cât voiam eu. L#sa(i-i s# se r#zboiasc# la timpul lor. r#spunse cu resemnare Wo. Kress îi adres# un zâmbet i ridic# din umeri.i îmbr#ca pelerina. – N-are nici un rost s#-i înfometa(i. provocat de foame. musafirii începur# s#. Î i men(inea combatan(ii în form#. rosti Wo.

pentru a str#jui intrarea spre camera subteran# în care tr#ia burta. Dar nu figurau nic#ieri. &i b#t#lia se dezl#n(ui. P#ianjenul era veninos.. &i-apoi. dar #sta-i întreg. Rakkis scutur# insecta afar#. îl îndemn# Rakkis. cu cel mai falnic castel din bazin. Pe tot cuprinsul castelului încetase orice activitate. În schimb.i plaseze mizele navea noroc. iar când nu era nici una putea isca lesne prilejul. Dintre dune veneau în goan# cerceta i. Kress examina insecta din interiorul închisorii de plastic. aruncând o f#râm# de mâncare. mi cându. mai importante. Simon? Vreau s#-mi recâ tig banii. ca de obicei. -8- . În cele din urm#. Kress se încrunt#. E ti dispus. se isc# o activitate febril#. o s# vezi tu. pân#. dar când venea momentul s#.miniatur#. Se considera specialist în materie. oricum.. Micii mobili stacojii st#teau nemi ca(i. pe câmpul de b#t#lie central – astfel încât ceilal(i regi de nisip. dac# voiau s# ob(in# câteva f#râmituri. Rakkis pierdea mult la regii de nisip. începu s# avanseze c#tre umbra promi(#toare a por(ii.i mai toarne în pahar. sus(inând c#-i studiase i le analizase obiceiurile în perioada care urmase primei petreceri. aproape în fiecare s#pt#mân#. conectându. Simon Kress lu# ochelarii i i-i trase pe cap. Jad. P#ianjenul era prea mare pentru a fi introdus în mod convenabil prin dispozitivul pentru mâncare. Kress câ tig# o mul(ime de bani mizând pe albi. bând i privind de unul singur. – D#-i drumul. De pe turnul de deasupra. replic# surâz#tor Rakkis. Regii de nisip z#riser# invadatorul. privind cu aten(ie. Simon. nu. Regii lui de nisip crescuser# mult – se f#cuser# de dou# ori mai mari decât al lui Wo. De obicei li se extrag pungile cu venin. – Haide. rosti iritat i se duse s#. Brusc. zvâcnind amenin(#tor din picioare. Dealtfel. haide. r#zboaiele regilor de nisip începuser# s# devin# plictisitoare. De pe Cathaday.i maxilarele. M# rog.. i problema îi sc#pa mereu din vedere. îns# îl preocupau alte lucruri. În#untru se afla un fel de p#ianjen acoperit cu peri ori aurii. care deveniser# colonia cea mai puternic# i mai numeroas#. pentru a afla de pe ce lume erau originare viet#(ile sale. iar ei. ridic# pu(in col(ul capacului i arunc# mâncarea în apropierea castelului alb – în loc s#-i dea drumul. a a cum prezisese chiar ea – dar pe lâng# lighioana din cutie nu erau decât ni te pitici. Încercar#. Pariez o mie de standarzi: p#ianjenul de nisip contra regilor de nisip. L-am cump#rat azi dup# amiaz# de la t'Etherane. e ti un fraier. La b#t#liile s#pt#mânale se apucaser# s# parieze.i va da duhul. P#ianjenul se urni. Într-una din zile. dup# o lun# în care pierderile sale se ridicaser# la peste o mie de standarzi. – Fraier e ti tu. erau teribil de mul(i. iar Malada Blane îi d#du cutia. – S-a f#cut. a a cum sugerase Malada Blane. Aproape întotdeauna avea loc câte-o b#t#lie pe undeva. anun(# Rakkis. s# fie nevoi(i a-i ataca pe albi în perimetrul propriei lor fort#re(e. cu o cutie de plastic sub bra(. Se strânser# cu to(ii în jurul bazinului. Dac# avea s# piard# o mie de standarzi. în ultima vreme. Va p#trunde direct în castele i va mânca bur(ile. La asta nu se gândise. St#tea ore întregi. Inten(iona s# ia leg#tura cu Wo i s-o întrebe pe ea. chema(i la lupt#. – Un p#ianjen de nisip. Regii de nisip vor cople i cu num#rul lor scârbo enia asta a ta. m#car s# vad# bine spectacolul. P#ianjenul ateriz# u or pe o dun# miniatural# din fa(a castelului ro u i pre( de-o clip# r#mase dezorientat. Mobilii ro ii afla(i în preajm# formar# dou# falange i pornir# în mar spre p#ianjen. chipul lui Simon Kress privea impasibil. Kress b#nuia c# preten(iile lui Jad nu erau decât l#ud#ro enie i ifose. Jad Rakkis î i f#cu apari(ia la jocurile strategice. în hohotele de râs ale celorlal(i.. Kress câ tig# de la Jad Rakkis o sut# de standarzi. r#spunse el. Doi dintre cei de fa(# îl ajutar# pe Rakkis s# salte u or capacul bazinului. Albii se ap#rar# admirabil.i terminalul la bibliotec#. i. Al(i r#zboinici d#dur# n#val# din interiorul castelului i se în iruir# pe trei rânduri în fa(a por(ii. Întrun moment de trândav# curiozitate încercase i el s# studieze pu(in regii de nisip. P#ianjenul de nisip cathadayan se hr#ne te în mod obi nuit cu viet#(i de subsol care se aciuiesc prin v#g#uni i crevase.

pro ti. Cam tot pe atunci. dar pân# la urm# aripile îi ostenir# i regii de nisip o atacar# în for(# oriunde încerc# s# aterizeze. Jad Rakkis emise un oftat din r#runchi. într-o sear# în care cina la restaurantul s#u preferat din Asgard. De(ii un -9- . îi spuse. Picioarele sale doborau mobili într-o parte i-n alta. Un mobil ajunse la unul din ochi i-l smulse cu tentaculele-i sub(iri i galbene. i-(i m#nânc# afurisita de burt#. argintii. Era alb ca varul. A teptau s# vad# ce va ie i din castel. – Un cordon sanitar. Rakkis aduse patru erpi sub(iri. Simon. savur# o mas# îmbel ugat# i nu se mai gândi la amenin(area ei. când o femeie m#runt# i îndesat# se prezent# la u a lui i-i vârî sub nas o br#(ar# cu insigna poli(iei. luptând cu disperare. Mandibulele mu car# la picioare i abdomen i r#maser# încle tate. iar p#ianjenul nu se oprea. încât nimeni nu remarcase activitatea din restul bazinului. Celelalte armate se dizolvar# i se retraser#. c#(#rându-se în spinarea invadatorului. – Trebuia s-aduc patru p#ianjeni. Fuseser# cu to(ii atât de absorbi(i de încle tarea din col(. gândaci cu plato e puternice. apoi î i rec#p#t# st#pânirea de sine i deveni glacial#. îl încuno tin(# ea. îi împr# tie i-i m#cel#ri. jubil# el. P#ianjenul de nisip continu# s# înainteze. Se opri pentru o clip# la masa ei i-i povesti despre jocurile strategice. urm# o cutie cu insecte. Pas#rea mânc# peste treizeci de mobili albi. Dup# asta. iar zbaterile i izbiturile ei distruser# aproape în întregime castelul. Echipe de mobili astupau por(ile cu nisip i pietre. Kress ridic# din umeri. am câ tigat. invitând-o s#-l viziteze. mârâi Jad Rakkis. arunc#-(i privirea spre celelalte castele. n-avea s# p#trund# cu una cu dou# în celelalte fort#re(e. A tepta. Femeia se f#cu ro ie. Jad. când pe nisipul din jur nu mai erau decât mobili ro ii mor(i. – Am primit o reclama(ie împotriva dumitale. fiecare în col(ul ei. albi i negri.Regii de nisip din linia de atac n#p#dir# p#ianjenul. coment# cineva. f#cu Kress. tr#gându-l de bra( pe Kress. peste zece ro ii tr#geau s# moar#. S#pt#mâna urm#toare. ir dup# ir de regi de nisip portocalii. Dar pro ti. Maxilarele sale mustind de venin g#seau al(ii. – Minunat. Kress observ# c# o ceat# de regi de nisip retezaser# unul din picioarele agresorului. aterizând pe mormanul ce colc#ia i se zvârcolea. Acum îns#. v#zur#. Rakkis privi i înjur#. Al(i ro ii escaladar# picioarele aurii. Kress. Decât peste o s#pt#mân#. O for(# aliat# alc#tuit# din portocalii i negri le sparse forma(ia. pe care-i l#sau sfârteca(i i (epeni. începur# s# mu te i s# trag#. – Prive te. Deja. St#teau perfect nemi cate. Simon Kress zâmbi. Noi ap#r#tori s#reau de pe metereze. Se r#spândiser# pe tot cuprinsul castelului apucându-se imediat s# repare pagubele pricinuite de p#ianjen. P# i drept în mijlocul triplei linii defensive din fa(a castelului. Z#rise mi care în umbr#. În fa(a castelului ro u r#s#riser# trei armate. perfect aliniate. neagr#. când castelul se lini tise. Pe urm# Rakkis î i încerc# norocul cu o pas#re mare. – Cineva trebuie s#-(i g#seasc# ac de cojoc. P#ianjenul meu e acum acolo. Kress nu r#spunse. am impresia c# nu prea mai tii cine pe cine a mâncat. Îl acoperir#. &i cred c# eu o s# fiu aceea. Dar regii de nisip erau mici i nevenino i. Dac# p#ianjenul supravie(uia totu i celei dintâi înfrunt#ri. Rakkis începu s#-i semneze lui Kress poli(e. Malada Blane chicoti înfundat. Kress zâmbi i ar#t# cu degetul. dedesubt. p#ianjenul reu i totu i s# se târâie în umbra por(ii i disp#ru. &irurile de mobili se închiser# ca un cle te. – Jad. Oricum. pe poart# începur# s# se reverse mobili ro ii. Invizibil sub gr#mada de regi de nisip. nu prea deosebi(i de regii de nisip. Kress o întâlni din nou pe Cath m’Lane. &i. Dintr-o dat#. spuse Idi Noreddian. Regii de nisip le f#cur# de petrecanie f#r# nici o b#taie de cap.

– Idi. Reconstruc(ia mergea bine. iar surâsul se preschimbase într-un rânjet hâd. Turbat de mânie. – N-o s# mearg# u or. Dar în timp ce examina lucr#rile prin ochelarii cu lupe. C#(elu ul îl l#sase în ruine. Avea obrajii buh#i(i i porcini. cu echipamentul t#u holografic. fii bun# i treci pe la mine desear#. În noaptea în care f#cur# înregistrarea. Kress se apropie s#. Kress. negustorul de animale mici.bazin cu insecte periculoase? – Nu-s insecte. De fapt.. M# ocup eu de ea. spuse femeia.. Voi confisca bazinul i voi cere s# fie distrus. îl preveni ea. toate erau la fel.10 - . spasmodic. Noteaz#-(i undeva. clipi. Lic#rul ro u al terariului d#dea penumbrei o nuan(# sângerie. Apoi. Abia când Kress ridic# cifra la dou# mii de standarzi se l#s# convins#. se în#l(# pe vârfuri i . Femeia f#cu „n(". Probabil c# le-au introdus prin contraband#. trei amenzi. Dup# ce v#zu regii de nisip. P#rea incredibil de hain. Iar ob(inerea unei autoriza(ii false de la Comitetul ecologic va cere o gr#mad# de timp. (Vocea îi deveni strident#. Col(urile gurii p#reau s# joace în mod straniu. ce tii dumneata despre creaturile astea? &tii m#car de pe ce lume provin? Au fost certificate de Comitetul ecologic? Ai vreo autoriza (ie pentru ele? Suntem informa(i c# sunt carnivore. Kress îi oferi o sut# de standarzi ca s# uite de el i de regii lui de nisip. de unde le ai? – De la Wo i Shade. Ie i iute din camer# i reveni dup# câteva clipe cu o spad# veche de fier. total schimonosit. zise Kress. – Un c#(elu ? Ciudat# preferin(# din partea dumitale. Fiecare înf#(i a o imagine u or diferit# dar. scrâ ni el printre din(i. spuse Kress. îi spuse.i inspecteze domeniul. dizgra(ios. Portocaliii renun(aser# la majoritatea detaliilor.) V#-nv#( eu minte! &tia ce s# fac#. Kress zâmbi. Trebuie m#sluite acte. Seara. Luminile erau stinse. Mai suntem informa(i c# sunt semi-inteligente. Chipul cioplit era chipul lui. Dolofanul comerciant f#cu ochii mari. replic# el furios. – N-am auzit de ei. Pe urm# form# num#rul Idiei Noreddian. Ro ii îi conferiser# un soi de zâmbet satanic. – Îndr#zni(i. F#-mi o vizit#. nu-i în regul#. lu# o mic# gustare. dar rezultatul r#mânea tot monstruos i primitiv: o gur# de brut# i ochi tâmpi. Mai întâi îl sun# pe t'Etherane. – Nu-i în regul#. fum# vreo dou# be(iga e euforice i destup# o sticl# de vin. tiind c# ecologii n-or s# le dea drumul. bolnav#. – Acum va trebui s# adaug la acuza(iile împotriva dumitale i tentativa de mituire. N-am s# v# mai dau de mâncare o s#pt#mân#. iar dumneata po(i s# te-a tep(i i la vreo dou#. Era curios s# vad# cum se descurcau negrii cu repara(iile la castel. Kress. în ultim# instan(#. femeia cl#tin# din cap. La urma urmelor. probabil primejdioase. Vreau s# înregistrez o b#t#lie cu regii de nisip. r#spunse Kress. o nou# dram# controversat#. Dar ar#ta altfel. Un pui. Am s#-(i descriu cum trebuie s# arate. Kress d#du ocol bazinului pentru a controla celelalte castele. – Vreau exact un anumit gen de c#(elu . prefera(ii lui. Avea un metru lungime i vârful înc# ascu(it. privirea i se opri asupra chipului de pe zid. Tres#ri. trase o înghi(itur# zdrav#n# de vin i privi din nou. Nu. Un cadou pentru cineva drag. Absorbi. d#du câteva telefoane. Am o mul(ime de c#(elu i simpatici. – Vreau s# cump#r un c#(el. Simon Kress st#tu treaz vreme îndelungat#. tic#lo ilor. Simon Kress împro c# în odaie cu vinul r#mas în pahar. ciopliser# un zeu crud i idiot. Se d#du înd#r#t. Poftim în#untru s# te convingi. cuprins de o profund# încântare fa(# de propria-i persoan#. trebuie terse înregistr#ri. se duse în salon. O bucat# de vreme studie problema. Ca s# nu mai vorbim de problema reclamantei. Iritat. Albii. s# tii. cu paharul în mân#. Dac# ne cheam# iar? – Las-o în seama mea. în senzorium.

. urmat# de Kress care abia î i târa picioarele. Am plâns toat# noaptea. Simon. îl îmbrânci în l#turi i d#du buzna în cas#. Încremeni. bomb#ni el. Nisipul i piatra se n#ruir# peste mobilii care alergau de colo-colo. ro ie i ud# de lacrimi. Totu i. gâfâind. doborând turnuri i creneluri i ziduri. C#zur# amândoi.11 - . unde te. Permanent. Simon? Atunci n-ai decât s# tr#ie ti cu ei. Simon. dar Kress î i smuci capul i-o mu c# de bra(. Dup# ce-l ispr#vi. Cum (i se pare gustul? . Cath lovi din nou cu barosul. hohoti ea. Dar n-avea de gând s# mai ridice capacul bazinului. Sunetul loviturii îi r#sun# lui Kress drept în cre tetul capului i-i smulse un geam#t tânguitor. împunse cu spada castelul alb aflat dedesubt. atât cât s#. reveni în salon. Când adormi pe canapea. Dar plasticul rezist#. Îl strivi sub talp# i continu# s# r#suceasc# piciorul mult timp dup# ce tiu c# era mort. femeia izbi din r#sputeri în peretele bazinului. Se ridicar# cl#tinându-se. întrebându-se dac# nu omorâse burta. Auzi un sunet moale.. Se mi cau anemic. Cath se duse direct la bazinul regilor de nisip. – Nu. Ar#(i ca unul din animalele tale. R#suci lama. De dup# un col( î i f#cu apari(ia m#celarul. când sim(i c#-i umbla ceva pe mân#. Kress trase lama afar#. Apucând barosul cu ambele mâini. Se apropie surâz#tor de bazin i modific# pu(in reglajul dispozitivului de umiditate. Scoase un (ip#t i sc#p# spada. – Stai. Se ridic# ame(it. De data aceasta se auzi o pârâitur# i în perete ap#ru un p#ienjeni de linii sub(iri. D#du s# pun# capacul la loc i s# treac# la urm#torul castel. Cath m’Lane avea în mâna stâng# un baros. fii blestemat! Dar s-a terminat. cu capul vuind. Kress se arunc# asupra ei în momentul în care femeia î i lua avânt pentru a treia lovitur#. Cath înjur#. îi veni inspira(ia. s-a terminat. îi spuse ea cu ur#. lichid. castelele de nisip se dizolvau lent în ploaie. tremurând. To(i mobilii se cutremurar# i c#zur#. Regele de nisip c#zu pe mochet#. Vârful spadei era umed i lipicios. î i spuse. bolborosi el. jignitoare. capacul va r#mâne închis. – Monstrule. Aplecându-se. Sunt mahmur. f#cu el. Î(i picur# sânge din gur#. se gr#bi s# astupe bazinul i se repezi în baie. – Mai încet. Apoi. pân# la sânge.i poat# vârî bra(ul în col(ul de de ert pe care-l descoperise. Îmbr#c#mintea o b#g# în ap# clocotit#. încet. În fa(a u ii st#tea Cath m’Lane. Apoi potrivi vârful spadei deasupra gurii negre ce ducea spre s#la ul bur(ii i împinse cu toat# puterea. doar n-ai. Ceva mai târziu. – Cath! r#cni Kress. Cath sc#p# barosul i încerc# s#l sugrume. cu paharul de vin în mân#. Vreme de-o clip# st#tu s# priveasc#. Îl trezir# lovituri mânioase în u a de la intrare. dup# câteva pahare de vin rece. trebuia s#-i pedepseasc# i pe ceilal(i. Mahmureala de dup# vin e cea mai p#c#toas# dintre toate. rase caricatura insolent#. – +ii chiar atât de mult la dr#g#la ii # tia.. se îndrept# spre vestibul. dar se mi cau.i violent bra(ul.trase în l#turi capacul bazinului. mi când-o înainte i înapoi.i lubrifieze procesele mintale cu înc# un pahar de vin. Se sim(ea ni(el ru inat de spaima pe care i-o tr#sese regele de nisip. Cu pa i împletici(i.. Dar în cele din urm# regii de nisip începur# din nou s# se mi te. pe care i-o f#cuser# regii de nisip. rostogolindu-se pe mochet#. – Ar trebui s#-(i vezi mutra. brusc îngrozit. Avea fa(a umflat#. Î i control# tot trupul i st#tu îndelung sub du . intrigat de zgomot. Când îl c#lcase îl auzise plesnind. Femeia îl scuip# i se n#pusti în salon. Kress decise s#. scuturându. De acum înainte. Mul(umit. Cu o smucitur# a mâinii. i întâmpin# rezisten(#.

forfotitor. Kress se dezmetici i o rupse la fug#.i sublinieze cuvintele. isterice. zise. De fapt. de i avea gura plin# de sânge. g#sise un restaurant mai retras. lama de metal p#trunsese adânc în abdomenul femeii. Se târau peste cadavrul lui Cath. Erau mari. încetul cu încetul. Masa inform# pulsa. apoi la spad#. extrem de puternic. Gândul c# acum mi unau prin cas#. dar nu se îndura înc# s# cad#.. într-o avalan # de plastic.i dea în vileag fapta i s# sus(in# c# fusese un accident? Pu(in probabil. se izbi de peretele bazinului. în patul i-n hainele lui. Cadoul lui îi parvenise. Se scutur# i.12 - . mare cât un cap de om. voiam doar s#. când î i lu# inima-n din(i s# se întoarc#.i dea bine seama ce se întâmpl#.– Ie i afar#.i st#pâni repulsia. S# nundr#zne ti s# te mai apropii de bazin. Pân# s#. În clipa aceea. în siguran(#. Doar cele patru bur(i. Mai r#mâneau regii de nisip. Mai întâi ata # aeroglisorul lui Cath de al s#u. De cum ajunse acas#. Putea s#. în c#mara de alimente. cump#r# un dispozitiv de remorcare cu anclan are magnetic#.. la vreo cincizeci de kilometri distan(#. o mul(ime de regi de nisip se rev#rsau pe podeaua salonului. însângerat#. aproape bolnav de spaim#. era pe scaunul din fa(#. Ea îi râse în nas. Dar odat# ajuns departe. se apuc# de lucru. Un p#trat viu. dup# cum prea bine v#zuse. Fapt era c# o înjunghiase. târziu. o bucat# de carne crud#. Ie ind din n#mol. Simon Kress d#du o rait# prin câteva magazine. ceva cleios i diform. care avea s#-l acopere din cap pân#-n picioare. Fugise drept la aeroglisor i. târziu. În timp ce perchezi(iona aparatul femeii. . Nu-i r#mânea decât s# tearg# toate urmele i s# spere c# fosta lui amant# nu spusese nim#nui unde plecase de diminea(#. Nu înc#pea îndoial# c# între timp sc#paser# cu to(ii.. Kress se trase înd#r#t i începu s# scânceasc#. la rece. În cazul lor. izbuti s# rosteasc#. – N-ai tu curajul #sta. scrâ ni el. Îndat# ce termin# cu aeroglisoarele. care purtau ceva. Cath m’Lane se uit# n#uc# la el. cu ultimele puteri. dup# cadavrul lui Cath. cu siguran(#. de regi de nisip. Al(ii se luar# dup# ei. Apoi se r#suci. se îmbr#c# în costum i intr# în cas#. d#duse pe gât câteva c#ni de cafea i dou# tablete contra mahmurelii. oribil. dar n-avea s# rezolve nimic fr#mântându-se pentru cele întâmplate. Spusese c# a plâns toat# noaptea i venise neînso(it#.. D#du cu ochii de spada care-i c#zuse din mân# în ajun i se gr#bi s-o în face. Le va g#si i le va ucide. Panoul fisurat se sparse i Cath m’Lane se pr#bu i. – N-am vrut. Evenimentele din cursul dimine(ii fuseser# însp#imânt#toare. Nu era nevoie s# omoare fiecare mobil. atâta tot. d#du peste prima dovad# de noroc. &i pe-asta o putea face. î i venise în fire. i se c#(#r# pe una din canapele. Kress începu s# scoat# (ipete scurte. problema p#rea ceva mai dificil#. ba îi mai i spusese poli(istei #leia s-o lase în seama lui. repet#. Nu mai era acolo. vânturând arma ca s#. o gr#mad# de pungi cu granule otr#vitoare contra obolanilor i o butelie pulverizatoare con(inând un pesticid ilegal. Cristalul cu înregistrarea holografic# a b#t#liei regilor de nisip. cu spada în ea i. Kress scoase un urlet i se repezi la ea. Se aplec# s# ridice barosul. Î i f#cuse griji de poman#. abia seara. Kress privi înm#rmurit o coloan# ce lua na tere sub ochii s#i.. Mai comand# cafea i cânt#ri situa(ia. mâncase un mic dejun copios i. Înainte de a lua drumul casei. I se f#cu pielea g#in#. Era dup# amiaz#. metodic. Câ(iva se aventurar# s# traverseze mocheta i ie ir# din camer#. Cath m’Lane era spintecat#.. n-avea s#-i fie prea greu s#-i extermine. se lini ti el. nisip i noroi. Foarte bine: trebuia s# se descotoroseasc# de un cadavru i de un aeroglisor. Ceea ce era probabil. moart#. – Monstrule. Cump#r# un costum de protec(ie colant. De asemenea. pe care-l f#cuse Idi Noreddian. Ie i afar#. Cath m’Lane murise ucis# de mâna lui.i luase zborul spre cel mai apropiat ora . Coloana se dep#rta încet de bazin.

deslu i un crochiu rudimentar al chipului s#u. atâta vreme cât aeroglisorul incriminator se afla în fa(a casei sale. Îmbuc# ceva în grab# i relu# vân#toarea regilor de nisip lips#. Kress . se însera. în bazin. era prea absurd. Asta îl f#cu s# ov#ie.. încântat de propriu-i spirit. Mai ales pentru una de dimensiunile tale. ca i când s-ar fi rostogolit pe trepte. Zâmbi i l#s# în jos mâna în care (inea furtunul. Când fu gata. v#zu un castel pipernicit. S# fi izbutit s# se târasc# afar# de una singur#? Era greu de crezut. Nu. cu membrele r#sucite. Pe urm# se r#zgândi. pân# ce fu sc#ldat într-o rev#rsare de lumin# artificial#. to(i regii de nisip disp#ruser#. Kress avu subit viziunea bur(ii albe ce a tepta fl#mând#.13 - . A a cum se temuse. Hot#rî s# încerce mai târziu. mâncate de potopul pe care îl ab#tuse asupra lor mânia lui Kress. cu pesticidul la îndemân#. mul(i dintre ei c#rând granule de otrav# spre bur(i. Deasupra conului incandescent al celui mai mare dintre vulcani. Avea de lucru. cu aeroglisorul lui Cath la remorc#. vorbi cu glas tare. adunând cu lopata nisipul i cioburile de plastic i aruncându-le înapoi. Pe peretele pivni(ei. înaintând cu o smucitur# pe podeaua de p#mânt b#tucit. din lut. un câmp alb între el i burta lor. Avusese i-n alte rânduri probleme cu obolanii. între dou# rafturi cu sticle de vin. Kress râse scurt i r#suci la maximum butonul care comanda intensitatea luminii. Emise un nou hohot de râs i începu s# coboare treptele. r#maser# în pivni(#. Faptul n-avea s# par# suspect nim#nui.i petrece noaptea acolo. dar Kress c#ut#. iar pe ceilal(i nu-i z#ri nic#ieri. d#du de corpul lui Cath m’Lane. Regii de nisip – sute de mobili ce se mi car# ca unul singur – abandonar# imediat cadavrul i formar# o linie de b#taie. dar n-avu nevoie de el. în afara bazinului spart. cadavrul se mi c#. În cel mai bun caz ar fi putut s#-i încap# în gur# o bucat# din laba piciorului lui Cath. t#ie contactul magnetic i privi vehiculul disp#rând în lava de dedesubt. odaie dup# odaie.. A doua zi diminea(# termin# de cur#(at în salon. Dup# ce termin#. – Cath a fost întotdeauna cam greu de înghi(it. în definitiv. Se încrunt# i continu# s# caute. sub ochii lui Kress. Albii. pentru a se înapoia dup# câteva clipe cu un satâr. prins# de bretelele petrecute peste umeri. dar nici pomeneal#. Când reveni în fa(a casei. Negrii se aciuiser# în gr#dini(a japonez# i în#l(aser# un castel înc#rcat cu obsidian i cuar(. cu degetul preg#tit s# apese pe butonul tubului pulverizator care-i încol#cea bra(ul drept. pentru ce exist# zei? Urc# sc#rile. N-avea timp pentru investiga(ii mai am#nun(ite. La lumina zilei. Pe ro ii îi g#si în fundul piscinei pe care o l#sase de mult# vreme în p#r#sire i care se umpluse par(ial cu nisipul c#rat de vânt ani de-a rândul. Împr# tie granule otr#vitoare pe terenul din jurul casei. pentru a. Z#ri peste tot mobili de ambele culori. lui Kress îi veni alt# idee. regii de nisip a teptar# i privir# în timp ce Kress o ciopâr(ea pe Cath m’Lane în buc#(i mici. nu mai exista nici o urm# a înc#ier#rii. Se opri s# deretice în salon. fu pe punctul de a decola din nou spre ora . u or de digerat. aprinzând peste tot l#mpile.Scormoni con tiincios nisipul care începuse deja s# se usuce. o s#-(i dau o mân# de ajutor. Brusc. s#tui. Jos. Stai ni(el. Cadavrul se smuci din nou i avans# al(i câ(iva centimetri c#tre castel. preg#ti butelia cu pesticid i p#trunse iar# i în cas#. Înc# nu era în siguran(#. R#bd#tori. În unghiul cel mai îndep#rtat. La vreo aptezeci de kilometri spre nord de conacul lui începea un lan( de vulcani activi. Z#cea la cap#tul sc#rii abrupte. O clip#. Mobili albi mi unau pe tot trupul i. Zbur# într-acolo. Simon Kress dormi îmbr#cat în costumul colant. cadavrul disp#ruse. Castelele erau surpate i strâmbe. iar ruinele se f#râmi(au pe m#sur# ce se zvânta nisipul. cu o gaur# neagr# în mijloc. nu-i fu prea greu. În noaptea aceea. nici vreo urm# a regilor de nisip. în pivni(a pentru vinuri. cu butelia de otrav# în spate. Str#b#tu cl#direa. O inspec(ie sumar# prin camere nu d#du la iveal# nici cadavrul.

cel pu(in o vreme. Ce-i mirosul #sta ciudat. întrebându-se dac# nu cumva Idi Noreddian supravie(uise i scurma sub u # ca s# ias# afar#. – M-am r#nit. ov#i. Kress uitase cu totul de jocuri. probabil c# erau regii de nisip. îi c#r# aeroglisorul la vulcani Dispozitivul magnetic se dovedea o investi(ie bun#. Reveria îi fu întrerupt# de ecranul telefonului care începu s# clipeasc#. Ni te lighioane scârboase.i o comedie picant# ca s#. se apuc# s#-i sune pe ceilal(i. Ascult# nelini tit câteva clipe. Hai cu mine în pivni(#. al#turi de Kress. (ipând. ca ni te râcâituri. Când începu s# transpire în costumul lipit de trup – era o zi de canicul# – ajunse la concluzia c#. N-avea rost s# ri te o înfruntare. Era st#pân pe situa(ie. &i mirosul. strivi sub talp# – cu destul# satisfac(ie – mai mul(i regi de nisip. Pe fundul sticlei nu mai r#m#seser# decât câteva pic#turi. Am uitat s#-(i spun. O distra povestindu-i cum reac(ionase Cath la spectacolul pe care-l înregistraser# ei.14 - . Hot#rî s# lase u a ferecat#. O or# mai târziu. Greu de crezut. Dac# erau pe undeva prin preajm#. r#zb#teau din spatele u ii de la pivni(# a doua zi diminea(# când Kress coborî s# vad# care era situa(ia. spuse el. – Oh. orice urm# a vizitei sale fusese eliminat#. a treia se afla la loc sigur i-i putea face de petrecanie dup# ce avea s# termine treaba pe care i-o d#duse. . – Trebuie s# mai aduc o sticl#. n-avea importan(#.. În timp ce se întorcea spre cas#. amândou# bur(ile vor fi moarte. Zgomote ciudate. Nu contenir# ore în ir. Ai avut întotdeauna gusturi mai rafinate decât ale mele. De cum ispr#vi. Rakkis întreb# indignat: – &i eu ce s# fac cu viermii? – Pune-i într-un co de fructe i trimite-i cuiva drag. Îl anun(# fudul c# la jocurile strategice din seara aceea avea s# aduc# ni te viermi canibali. dar nu z#ri nici urm# de ei. se dezbr#c# de costum. programându. Singurii care mai lipseau la apel erau regii de nisip de culoare portocalie. scoase un (ip#t ascu(it. în spirale din ce în ce mai largi. dar la cap#tul de sus al sc#rilor. s# alegem împreun# un vin bun.i alunge din gând pivni(a.. Apoi începur# urletele. semn c# la cap#tul cel#lalt cineva r#spunsese. Simon. Kress se înfund# în senzorium. Pân# la urm# mi s-a f#cut lehamite de toat# povestea i m-am descotorosit de regii de nisip. Îl înso(i cu destul entuziasm.conchise c# pesticidul nu era necesar. Idi î i f#cu punctual# apari(ia. mânc# pe îndelete un prânz savuros i î i îng#dui.i fac# efectul. când putea l#sa otrava s#. Apoi se rostogoli pe sc#ri. Când fu sigur c# Idi era moart#. ce-i aici? Brusc. Jad. Iar implica(iile acestei concluzii nui pl#ceau deloc lui Kress. r#spunse Kress i închise. i ie i afar# cu o cazma. Pân# seara. probabil c# se îndopau cu granule otr#vitoare. N-avea nevoie s#-i pice nimeni pe cap. dar n-o s# fie nimic la mine desear#. scuze. Era Jad Rakkis. Kress închise repede aparatul. în sfâr it. o auzi pe Idi gemând. i-i f#cu vânt. În#untru. Kress trânti u a i începu s-o bat# în cuie. Dou# dintre bur(i aveau s# r#poseze curând. Simon? Când o îmbrânci. Se ar#t# surprins# de contramandarea petrecerii. strig# ea. femeia îi arunc# o privire mirat#. Kress d#du de mai multe ori ocol vilei. Ecranul începu s# se lumineze. Înfrigurat. În timp ce forma num#rul Idiei Noreddian î i d#du seama de o omisiune sup#r#toare. când regii de nisip mai tr#iau i forfoteau în jurul casei. iar pe-a patra nu se îndoia de fel c# o va g#si. În cursul discu(iei reu i s# se conving# c# Idi nu relatase nim#nui mica lor glum#. D#du din cap mul(umit i turn# din nou vin în pahare. asemenea ro ilor i negrilor. Îmi pare r#u. dar perfect încântat# de perspectiva unei seri în doi. folosind scândurile i ciocanul pneumatic pe care le l#sase acolo anume. dar î i reveni numaidecât. s# îngroape bur(ile ro ie i neagr# în castelele lor. dup# ce Kress deschise u a i o l#s# s# treac# în fa(#. acum. de fapt. – Unde-i lumina? întreb# ea. Cât despre Cath. s# se destind#.

A adar. cu sutele. Kress îi privi în timp ce târau în castel un obolan i o opârl# uria #. Ar fi trebuit s#. apoi o lu# la fug# spre cas#. având grij# s#. i v#zu trei mobili care i se c#(#rau pe picior. Oriunde îi ajungea cea(a. reparând i îmbun#t#(ind. plimbând-o cu mi c#ri erpuitoare. Unul ateriz# pe placa transparent# care-i acoperea fa(a i vreme de o secund# cumplit#. Îl apuc# tremuratul. Se împiedic# de ceva i url#. Nu-i puteau (ine piept. Îi scutur# i-i terciui cu sete. pe el. Kress r#mase acoperit de giulgiul pesticidului. sufocându-l. pulveriz# pân# când întregul desant aerian al regilor de nisip fu mort sau pe moarte. se arunc# pe mochet# i se rostogoli într-o parte i-n alta .i croiasc# drum c#tre bur(i. coborî asupra celui mai apropiat ir de mobili. îi v#zu mandibulele ce h#p#iau cu furie în dreptul ochilor lui. Pip#i dup# tub i când î i retrase mâna o întrez#ri acoperit# cu regi de nisip muribunzi. arzându-l i înce(o ându-i ochii. Kress plimb# tubul dintr-o parte într-alta. Se uit#. Cea(a îl înconjur#. ca s# prind# curaj.i ag#(# în spinare butelia. inima-i b#tea nebune te i abia mai putea s# respire. f#cându-l s# tu easc#. Continu# s# pulverizeze. Afar#. Unii erau cât un deget de lungi. Câ(iva reu ir# s# tr#iasc#. Când ajunse în cas#. se r#suci i privi deasupra lui. O lu# la goan#.Le g#si cum nu se poate mai pline de via(#. Când se apropie. dar al(ii se apropiau deja cu repeziciune.i dea seama. Apoi începu s# simt# izbituri moi în cap i pe umeri. U a se închise în urma lui i Kress se gr#bi s-o z#vorasc#. Kress mai f#cu doi pa i. Smuci furtunul i pulveriz# v#zduhul. Castelul ro u se în#l(a lipit de peretele piscinei. Erau mai mari decât i-i amintea. Îi ignor# i continu# s# pulverizeze. Kress zâmbi. Furtunul îi muri în mân#. Erau de jur împrejurul lui. regii de nisip a teptau. pân# ce-l m#tur# cu dosul mâinii. Mai b#u un pahar. otrava nu-i afecta. se gr#beau s# li se al#ture. îl retezaser# cu mandibulele. strivind sub cizme câ(iva mobili. iar al(ii. Terenul din fa(a casei era plin de regi de nisip. Se propti pe picioare i începu s# m#ture cu sabia de cea(#. pulveriz# casa. Furtunul era t#iat. buc#(i de beton i parapete. orb. Proiect# cea(a asupra lor. Câteva înghi(ituri de alcool îl mai calmar#. Toat# fa(ada casei colc#ia de regi de nisip. Ro ii mi unau pe tot fundul bazinului. le sim(i mandibulele mu când neputincioase în plasticul rezistent al costumului. negrii se oprir# din lucru i formar# imediat dou# falange amenin(#toare. &tia c# vila era perfect izolat# împotriva insectelor i a roz#toarelor. Abia dup# ce cur#(# toat# fa(ada î i întoarse aten(ia spre sol. Kress arunc# o privire peste um#r i z#ri al(ii. Se aruncau de sus asupra lui. Îi sim(i c#(#rându-i-se pe picioare. O tile b#tur# în retragere. Blestematele de bur(i p#reau a fi mai prolifice ca obolanii. gândi el. O cea(# cenu ie. înv#luindu-l. f#cu un pas înapoi i sim(i ceva scrâ nindu-i sub talp#. retragerea încet#. Castelul negru sclipea înve mântat în a chii de obsidian. viermuiau cu zecile pe corpul lui. într-un pu( înconjurat de nisip.15 - . Burta s#l# luia la ad#post. O mie de regi de nisip se n#pustir# spre el. descriind un arc mare de cerc înaintea lui i p# i încrez#tor peste crusta de cadavre negre i ro ii. Negri i ro ii. Speriat. C#deau de jur împrejur. apoi se îmbr#c# în costum i. În#untru. un imens covor târâtor. iar regii de nisip se agitau de zor primprejur. Tu i i continu# s# pulverizeze. Avea în fa(# dou# o tiri aliate împotriva amenin(#rii comune. Wo îi atr#sese aten(ia c# burta putea s# m#nânce orice. cu sutele. Deschise u a. scuturându-se înnebunit de regii de nisip care-i acopereau trupul. care se adunau s#-i închid# retragerea. Kress se a teptase la un contraatac. Kress auzi un uierat puternic i pâcla uria # se r#spândi într-un nor mare dintre umerii s#i. Îngrozit. Cât timp r#mânea în#untru n-avea de ce s# se team#. Kress îndrept# furtunul spre ei i ap#s# pe buton. Mobilii veneau înspre el i mureau. azvârli cazmaua i s#ri din capcan#. nu putea stropi pretutindeni deodat#. Turnul cel mai înalt i-ar fi ajuns lui Kress pân# la old i pe el se afla o caricatur# hidoas# a chipului s#u. regii de nisip se zvârcoleau violent i mureau în spasme. z#vorî u a. Num#rul mobililor era mai mare decât i-ar fi putut închipui. Dintr-o dat#.

Ar fi fost nevoit s# le spun# i de albii din pivni(# i-acolo ar fi dat de cadavre. se a ez# în fa(a consolei.... Avea gâtlejul uscat. Sosi într-un aeroglisor lung i negru. Kress o recunoscu dup# felul în care d#dea ordine. întotdeauna fusese mândru de ingeniozitatea lui. în timp ce turna în pahar. un nas lung i coroiat. Kress îi privi din spatele ferestrei de la etaj. pentru a examina situa(ia. Simon. mai erau oasele. – Simon! Cum mai merg afacerile? – Afacerile merg bine. îi trebuia cineva care s#-i dea ascultare f#r# s# pun# întreb#ri. Erau îmbr#ca(i cu to(ii în costume colante din plastic negru. Lissandra. întov#r# it# de trei operatori. Mai d#du pe gât un pahar. Înfiorat.16 - . O invazie de gândaci. Wo tia prea multe. O s#-(i dai imediat seama despre ce-i vorba. dar renun(# repede la idee. Vreau s# m# scapi de ei. Îi echipezi cu costume colante termorezistente i cu arunc#toare de fl#c#ri sau lasere sau altceva de genul #sta. cu fe(ele ascunse sub cagule. Nu.. Nu putea s# cheme politia. Mobilii stacojii i negri începur# s# alerge . pantaloni de piele – scuturându-le pe fiecare în parte. Nu. Simon Kress avea rela(ii. S# telefoneze autorit#(ilor. Simon Kress în(epeni cu mâna pe claviatur# i gemu. nu contenea s# bolboroseasc#. Regii de nisip parc# înnebunir#. trei sau patru oameni. Pe urm# s# ba(i la u # i-o s#-(i ar#t ce mai e de f#cut. în mod cert n-o terminase înc# pe Idi Noreddian. &tii c# nu m# zgârcesc. Echipamentul s#u de comunica(ii acoperea un perete întreg. – Nu-i necesar s# recurgi la eufemisme. dar cel pu(in nu mai sim(ea c# i se încre(e te carnea. se retrase pân# în dreptul consolei de comunica(ii. „La dracu”. Pe ecran se materializ# chipul unei femei: p#rul alb.. înjur# iar# i. În gr#dini(a japonez# i-n fosta piscin# ai s# vezi ni te castele. expresia afabil#. Vocea vioaie i sigur#. Doi dintre ei erau înarma(i cu arunc#toare de fl#c#ri. Trebuia s# cear# ajutor. vorbesc serios. Gândaci. Form# un num#r pe care nu-l mai folosise de foarte mult# vreme. î i îng#dui s# se a eze i s#. Am o problem# care (ine de deratizare. Fiindc# pe ea n-o ciopâr(ise. Convorbirea e ecranat#. Se lumin# brusc la fa(# i pe buze îi ap#ru un zâmbet. Lissandra se (inu de cuvânt. – Vei fi bine pl#tit#. Pe geamul gros din plastic se plimbau regi de nisip. Am nevoie de tine pentru o deratizare.pân# când fu sigur c#-i strivise pe to(i. nu.. În(elegi? – În(eleg. Încruntat. Jetul fierbinte îl op#ri i-i l#s# pielea ro ie i sensibil#. Le distrugi. – Bun. La un moment dat se gândi s# o sune pe Wo. cu gesturi nervoase. Mai întâi survolar# la mic# în#l(ime terenul din jurul casei. Chiar dac# burta apucase s-o dea gata pe Cath m’Lane. &i oricum. Dispunea de o gr#mad# de bani i de ingeniozitate. Butelia î i d#dea duhul. r#spunse Kress. ##. Nu se putea s# nu g#seasc# el o solu(ie pân# la urm#. Vii la mine. “La dracu”. Simon. al treilea avea un tun laser i grenade. Kress lep#d# costumul i se vârî sub du . va pune întreb#ri. o asigur# Kress. poli(ia r#mânea o solu(ie doar în ultim# instan(#. Dup# ce inspecta în am#nun(ime vestibulul ca s# se asigure c# nu exista nici un pericol. – Nu. stropi mocheta. Lissandra nu purta nici o arm#. „La dracu”. de aici putea lua leg#tura cu orice loc de pe Baldur. omori tot ce-i în ele. Gândurile îi alergau nebune te. apoi se apropie pe furi de fereastr#. Nu uita c-au trecut zece ani. – O execu(ie? Pre(urile mele au mai crescut între timp. Ni te d#un#tori periculo i. iar el nu avea nici o încredere în ea. fâsâind anemic. Po(i s-ajungi repede? Fa(a de pe ecran r#mase impasibil#. dar nu izbuti s#-i alunge spaima. Am o treab# pentru tine. Dar f#r# întreb#ri. – Într-o or# suntem la tine. O s# ai nevoie de.i toarne de b#ut. Îmbr#c# hainele cele mai groase pe care le avea – indispensabili de iarn#. Alcoolul îl mai calm#. Poli(ia va aduce arunc#toare de fl#c#ri i. Îi tremura mâna i. la conac..

Dup# a patra trecere castelul era de nerecunoscut. Dar mobilii negri continuau s# se mi te. cu mi c#ri sigure. Operatorul se scufundase pân# la mijloc. care r#m#sese lâng# aeroglisor. mor(i. în timp ce operatorul bombarda castelul ro u. dar se trase gr#bit înapoi în clipa în care c#lc# în gol i piciorul îi disp#ru în nisip pân# la glezn#. m#sura(i. Pe urm# totul fu simplu. Operatorii începur# s# plimbe focul dintr-o parte în alta. Kress v#zu c# mobilii negri erau (epeni. aduc#tori de moarte. Vâlv#taia înghi(i om i regi de nisip. Arunc#torul de fl#c#ri nu-i mai era de nici un folos. Încerc# s#-l scoat# i s# se retrag#. i tot terenul din jur ced# dintr-o dat#. în odaia al#turat#. fr#mântând metodic terenul. Purt#torii de arunc#toare de fl#c#ri se dep#rtar# unul de cel#lalt i deschiser# focul asupra regilor de nisip negri. Tovar# ul s#u ezit#. scormoni de jur împrejur.i zgârie turbat propriul trup. Chipul lui Kress se dezintegra. Apoi aeroglisorul Lissandrei ateriz# lin lâng# vila lui Kress. Kress se apuc# s# bat# s#lbatic în geam i s# strige ca s# atrag# aten(ia. Meterezele-i viermuiau de ap#r#tori negri i un uvoi neîntrerupt de mobili se scurgea în adâncuri. Îi v#zu trecând în zbor razant pe deasupra piscinei. capcane. F#cu un pas înainte. h#cui nisipul i meterezele de piatr#. cu un fior de groaz#. când deodat# p#mântul din jurul lui p#ru c# erupe. începu s#. Din punctul s#u de observa(ie de la etaj. Oamenii Lissandrei erau profesioni ti. apoi desprinse de la old alt# grenad#. Al treilea operator a(inti tunul cu laser i trase. Unde disp#rur#? Lissandra ar#t# cu mâna i strig# ceva. Sau p#ru c# se împiedic#. Omul azvârli arma. Kress se uit# mai atent i observ# c# solul cedase sub picioarele omului. în gr#dini(a lui Kress. nu mai era decât o movil# de nisip. Castelul se n#rui. O lumin# alb#. operatorul se întoarse din nou spre castel i mai f#cu un pas. Omul s#ri în aeroglisor i Lissandra decol# imediat. dar Lissandra îl strig#. Câteva clipe. Clipi. se chirceau i mureau. Fasciculul vibr# pe deasupra solului i retez# vârful castelului. Lissandra d#du dovad# de con tiinciozitate. gândi el.. tuneluri. Grenada poposi drept în vârful mormanului de ruine care fusese castelul negru. Kress se repezi la alt# fereastr#. Apoi folosir# tunul cu laser. Omul îl orient# iute în jos. Urletele încetar# subit. al(ii spre inamic. auzi i f#cu un semn. Omul din gr#din# ov#i un moment. amors# o grenad# i (â ni înainte.i amorsar# armele. Oastea neagr# arse i se dezagreg#. de pietre i de mobili. Burta era îngropat# adânc. Tuneluri.bezmetici de colo-colo. Kress î i d#du brusc seama c# nu-i vedea nic#ieri pe ro ii. arse ochii lui Kress i în gr#dini(# se în#l(# o coloan# uria # de nisip. împletind cele dou# jeturi de fl#c#ri. Mul(umit. Era înalt cât un stat de om. praful acoperi totul. perfect armonizate. ateriz# pe p#mânt tare. Turnurile se pr#bu ir#. Mobilii se împr# tiar# în toate direc(iile. – Castelul! Distruge(i castelul! Lissandra. Nici unul nu ajunse pân# la mânuitorii arunc#toarelor de fl#c#ri. dar ro ii se regrupau cu iu(eal# pentru atac. . În fa(#. solul era pres#rat cu negri iner(i. Laserul mu ca în p#mânt.. Urletele pe care le scotea erau oribile. nemi ca(i. Distruge(i castelul din piscin#! Lissandra în(elese numaidecât. unii gonind spre castel. P#reau neoameni. Î i puse omul s# mai bombardeze fiecare castel de câteva ori. acoperit de mobili. Înaintau cu pa i aten(i. Omul se dezechilibr# i se poticni. apoi mugir#. iar regii de nisip. iar operatorii s#rir# afar# i. Operatorul ei l#s# laserul. Apoi unul dintre ei se împiedic#. iar el se întoarse i începu s# alerge spre ea. regii de nisip zvâcneau scurt. Armata neagr# se mas# între el i castel. – Piscina! strig# el din spatele geamului. Kress vedea bine castelul din gr#dina japonez#. Armele lor tu ir# sec. n-o atinseser#.i loveasc# i s#. orbitoare. S#ri peste cadavrul fumegând al primului om. împro când limbi lungi de fl#c#ri albastre-ro ii. i regi de nisip stacojii îl n#p#dir# din toate p#r(ile. apoi c#zu b#tând aerul cu bra(ele i regii de nisip d#dur# n#val# de pretutindeni. de la ad#postul vehiculului. apoi se r#suci brusc i împro c# fl#c#ri. i arunc# proiectilul. Lissandra d#du un nou ordin. o mas# clocotitoare care-l acoperi în timp ce se zb#tea i se zvârcolea.17 - . De sus ploua cu regi de nisip i buc#(i de regi de nisip. Ro ii.

Omul reveni înarmat. sunt cam abrupte. nici lini tea care domnea în subsol. zise Kress..18 - . ca i cum din#untru s-ar fi exercitat o presiune colosal#. în pivni(#? – Nu. Simon. Pu(in îmi pas# de casa ta. Simon. – Nu. Lissandra calc# pragul. – Chestia asta o s# te coste. Jos mai e un castel. Dar va trebui s# v# descurca(i f#r# explozie. Bag# de seam# la trepte. Oare câ(i ca el mai erau jos. – Chiar dup# u #. se post# în spatele ei i a(inti arunc#torul de fl#c#ri peste u #. mare. Laserul pe care-l sc#pase z#cea lâng# u a pivni(ei. venir# s#-i bat# la u #. Întinse mâna. Lui Kress nu-i pl#cu nici înf#(i area u ii. Lissandra îi f#cu semn operatorului. dar nu vrea s#. apoi începu s#.. cu un ton care nu admitea replic#. Pe dreapta. – Crezi c# nu-i nici un pericol? se pomeni morm#ind i ar#t# cu degetul arunc#torul de fl#c#ri. se gr#bi s-o asigure Kress. în pivni(# era întuneric. Scoase un (ip#t i s#ri înapoi. se v#it# Kress. spuse. Minunat. De arunc#tor probabil c# nu va mai fi nevoie. Nici un sunet. Nu m# încânt# nici perspectiva unui incendiu. Exist# lucruri mai rele decât focul. cum o l#sase. U a masiv# era tot b#tut# în cuie. zise ea. t#cut. – Minunat. În cele din urm#. R#mâi în prag i pârjole ti tot interiorul. – Bineîn(eles. Era n#cl#it# de sânge i de o zeam# neagr#-verzuie. Lissandra gemu i se l#s# în genunchi. – Unde-i lumina? întreb# Lissandra. Lissandra d#du un ordin scurt i operatorul f#cu doi pa i înapoi. O s#-i nimicim cu laserul. Simon. rosti cu glas moale. L-am luat îns# pentru orice eventualitate. – Casa. O dat# i înc# o dat# i înc#. Femeia î i trase cagula pe cap. L#sa(i-i în pace. Ultima scândur# fu desprins# de pe u a pivni(ei. i se ag#(ase de încheietura mâinii. – Ce mai e de f#cut? – Trebuie deratizat# i pivni(a. Lissandra î i ridic# ochii spre el. – Odorul t#u scump m-a mu cat prin m#nu # i-ai v#zut cu ochii t#i cât a durat pân# l-am desprins. – Eu nu cobor acolo. (â nea sânge. Lissandra îl în(elese gre it. preg#tit. p# i înainte i deschise brusc u a. ca s# nu mai pomenesc de pericolul la care m-am expus personal. Regele de nisip alb fusese imens. Kress le deschise. cu un zâmbet de smintit. Nici o mi care.. L#sa(i-i în pace. Cred c#-i intact. Kress d#du din cap. Regele de nisip se desprinse i c#zu cu o bufnitur# grea. Kress îi conduse la subsol. – Cred c# mi-am fracturat degetele. Nu se întâmpl# nimic.pân# ce fu evident c# nimic viu n-ar mai fi putut r#mâne întreg sub p#mântul r#scolit. Din locul în care î i înfipsese mandibulele. r#spunse Kress. Faci totul scrum. zice. Avu grij# s# stea cât mai departe în vreme ce subalternul Lissandrei scotea cuiele i scândurile. în#l(# laserul. Lissandra. – Du-te i ia arunc#torul lui Rajk. – L-am g#sit. perforând m#nu a din plastic. r#spunse Lissandra. M-am r#zgândit. Dar se curbase u or în afar#. lipicioas#. – Am laserul. Era cel pu(in cât mâna ei de mare. spuse deodat#. Nu vreau s#-mi d#râma(i casa. Tot ce-i acolo jos trebuie s# . Am pierdut doi oameni. anun(# operatorul ei. O s# fii bine pl#tit#. Mâna îi sângera abundent.i izbeasc# mâna de peretele al#turat. trecu laserul în mâna stâng# i pip#i cu dreapta dup# comutator. Din partea cealalt# tot nu se auzea nimic. Sim(ea cum i se v#lure te stomacul. Un rege de nisip alb. Lissandra execut# un dans hidos pe palierul din fa(a u ii. numai s# termini treaba. Cât vrei. Ai în(eles? Omul d#du din cap. Casa mea.. Lissandra î i smulse de pe cap cagula costumului.

Asta fusese înainte de a veni Cath. trosnete chitinoase. izbuti s# se controleze i s#. &i-n plus. De ce. ochii reci ai Lissandrei îl fixau calmi. Trebuie s# compensez relele. Trase cu urechea. în(elegi? – E ti nebun. Din cauza bur(ii. Dup# aceea urmar# alte zgomote. Trecu o bucat# de vreme f#r# s# se întâmple nimic. în jurul lui. I se p#rea ca deslu e te mi c#ri în bezna din spatele u ii. Wo îi spusese c# are aptitudini psionice. Am fost crud. în bezn#. n#v#lind afar#. Erau pretutindeni. spuse Lissandra. înc# o data. râcâieli. Încet. Nu-i vor face nici un r#u zeului. Auzul îi devenise extraordinar de ascu(it. Nimic. Nu fusese nimic. Înc#perea era goal#. Brusc. Fur# ultimele ei cuvinte. s#. Kress îi f#cu în piept o gaur# prin care i-ar fi putut trece bra(ul. În timp ce p#r#sea subsolul. Se chirci deodat#. pe canapea. albii fuseser# dintotdeauna prefera(ii lui.i ia zborul imediat spre ora i s# închirieze o camer# pentru o noapte sau. î i aduse aminte de Lissandra i de cele petrecute în pivni(#. Când se trezi. De ce o f#cuse? Ar fi putut s-o ajute s# ard# tot. Dar acum era mare. Ceva aproape sexual. Pentru a doua oar#. neîndr#znind s# se mi te. nemi cat. pentru un an. mari cât regele de nisip care o atacase pe Lissandra. nu-i vor face nimic zeului cât timp zeul e bun i darnic. a tept# atingerea lor îngrozitoare. Simon Kress se îmb#rb#t#. a bur(ii care b#gase spaima în el. el era zeul. de fric# s# nu ating# vreunul. Nimic. În loc s#. nic#ieri. în f#cat de o sut# de bra(e sub(iri i târât în întunericul unde burta a tepta fl#mând#. nic#ieri. cufundat# în lini te. Kress b#tu u a în cuie. apoi v#rs# violent totul pe mocheta din salon. Î i aminti cum o împunsese cu spada. s# extermine tot. Nu v#zu nimic. clef#ituri groase. Auzea zgomote. Pere(ii erau mu(i.i recapete calmul. Avea s# creasc# i mai mult. al fricii lui.moar#. adormi.19 - . Se mi ca ceva în pere(i. Un val de ru ine i furie îl n#p#di dintr-o dat#. Simon! – Fac pace. Închise ochii i a tept#. Dracu s-o . fojg#ieli i mu c#turi i plesc#ituri. Ochii i se adaptar#. Se îndoia c# era sentimentul lui. bolborosi el. un sentiment care-i îmbr#ca frica precum un strat de sirop. lichide. Prin cele dou# g#uri ale cagulei. Deschise din nou ochii. La un moment dat. Prin ferestrele înalte se prelinse lumina Lunii. se sim(i cople it de un profund sentiment de mul(umire. Lui nu-i va face nici un r#u. chiar când e mic#. B#u vârtos ore în ir. Le devorase pe Cath i pe Idi. gândi el. – Ce ai de gând? întreb# ea când Kress se apleca s# ia laserul de lâng# tocul u ii. nic#ieri. Avusese inten(ia s# plece de-acas#. r#spunse el chicotind.i pun# în aplicare planul. poate. Î i imagin# o armat# alb#. Kress abia dac# auzi ce-i spunea. Omul icni. Se v#zu pe el însu i. Tremura. nu. Kress ascult# cum se ducea de-a rostogolul pe sc#ri. Zgomotele se amplificar#. O armat# de mobili. dar sim(ea o excita(ie boln#vicioas#. î i pierdu echilibrul i zbur# peste pragul u ii. prinsese gustul c#rnii de om. Fiecare scâr(âitur# imperceptibil# era pasul unui rege de nisip. Nici un sunet. întunericul se îmblânzi i se dizolv#. Începu s# tremure dar. se apuc# s# bea. Kress se întoarse brusc spre Lissandra. – Nu. nu era nici el prea sigur. coborî de pe canapea i aprinse lumina. Trupu-i era sc#ldat în sudoare rece. Salonul era pustiu. Începu s# plâng# în#bu it. casa era cufundat# în întuneric. era uria #. Târî cadavrul în pragul u ii i-i f#cu vânt pe sc#ri. Numai spaima lui de om beat. iar de curând îi mai picaser# dou# trupuri. Totul fusese rodul imagina(iei lui. Nu-i d#dur# nici o aten(ie. De ce… tia de ce. I-am înfometat. Kress se n#pusti înainte i um#rul s#u izbi spatele operatorului exact în clipa în care se preg#tea s# deschid# focul.

C#lc# s#lbatic. umflat. Tâmpenii. ascultând sunetele. Câteva clipe r#mase cu spatele lipit de peretele casei. f#r#-ndoial#. iar burta alb# r#m#sese ferecat# în pivni(#. jignit. Încarc# trei valize. Kress zâmbi i travers# încet câmpul de lupt#. a a cum a teptaser# de atâtea ori.ia pe Cath! Nu putea r#mâne aici. îngropa(i în tapi(erie. abia întrez#rite sub razele lunii. de jur împrejur. Avea o migren# înfior#toare. Trosnet. sunetele siguran(ei. M#celarul se lu# dup# el pe sc#ri. porni iute spre aeroglisorul Lissandrei. Îl a teptaser#. Între el i aeroglisor nu erau decât câ(iva metri. în nisip. ce foame-i era! Nu fusese atât de fl#mând niciodat#. Mandibulele se închiser# cu un cl#mp#nit u or i ase ochi mici. se trezi. cu inima zb#tându-i-se în co ul pieptului. i p# i peste regii de nisip. N-avea de gând s# se mai întoarc#. Dac# apucau s# ias# afar#… Kress nu vru s# se gândeasc# mai departe. î i ridic# privirea. L#s# jos valizele i deschise u a aeroglisorului. con tiincios. iar mobilii puteau s#pa galerii. O. C#rând neîndemânatic valizele. Lung# cât antebra(ul lui. Animalul se retrase. Începur# s# formeze un cerc strâmb în jurul aparatului. Luna str#lucea puternic. Num#r# vreo zece-dou#sprezece trupuri lungi. ca ni te larve. iar terenul din fa(a vilei era scena unui m#cel. Când ajunse în fa(a u ii. Mai ie ir# câ(iva. V#zuse cu ochii lui cum explodaser# castelele. Se temea s#-i parcurg#. mi cându. Se opri înainte de a fi ajuns la jum#tatea drumului. Scrâ neau. la cap#tul de sus al foi orului p#r#sit în care s#l# luise odinioar# oimul hoinar. nu va dura prea mult. Simon Kress url# i fugi în cas#. &i în cel#lalt aparat se mi cau umbre. Jos nu era decât mortar i p#mânt b#t#torit.. Ni te forme mari. sub mormanul de regi de nisip mor(i. obiectele de art# i alte lucruri de care n-ar fi fost în stare s# se despart#. prudent. s# se refugieze în ora . Pe cât e de mare. mobili negri i ro ii peste tot. Ce va face atunci? Trebuia s# plece de-acas# cât mai degrab#. În mod normal.i f#cu bagajele. Regele de nisip ie i afar# i se îndrept# spre el. acum. Dar se trezi. Kress î i ud# lenjeria i se trase încet înd#r#t. unul r#sucit i carbonizat.i . Patru dintre ele formau un grup compact. Iar pofta ei de mâncare va fi n#praznic#. îl privir#. Kress tia c# nu al s u era stomacul care cerea de mâncare. Kress se strecur# afar# i închise u a în urma lui. Kress î i d#du seama c# nu-i mai d#duse de mâncare de-o ve nicie. pr#zile se r#riser# în ultima vreme. ap#sându-i cu toat# talpa. O cantitate suficient# de b#utur# îi aduse uitarea rapid# de care avea nevoie.i aduc# aminte c# erau mor(i. Kress î i trecu vârful limbii peste buze. Un chip. L#sase u a deschis#. St#tuser# ascun i sub scaune. Nu lu# decât un singur rând de haine de schimb. cel#lalt.20 - . Ceva se mi c#. albicioase. pu(ea i-i era foame. Kress îl înjur# i-l lovi cu botul cizmei. &i mobilii. din umbr# în lumin#. Nu mi cau. se hr#nea singur dar. pe scaunul vehiculului. Ar#tau de parc# ar fi stat în a teptare. ce se plimbau încolo incoace pe peretele cl#dirii. În interiorul aeroglisorului se iscar# alte mi c#ri. Regii de nisip erau mor(i. c#tre cas#. se întoarse. dispu i de jur împrejurul corpului. privindu-l cu ochi tri ti i sticlo i. î i spuse Kress. cât timp burta se mai afla închis# în pivni(#. Respir# de câteva ori adânc. Un rege de nisip alb îl privea de pe dulapul de haine din dormitor. Kress scoase un vaiet în#bu it i b#tu în retragere. Scrâ net. înainte. Când d#du s# i se aga(e de picior. Alte spaime de be(iv. Sculptau ceva. Era tare jig#rit. la ad#post. Scrâ net.. O form# albicioas#. Un chip foarte u or de recunoscut. restul spa(iului îl umplu cu bunuri de valoare – bijuteriile. Se duse în dormitor i. Dar acum se iveau. În pofida tuturor lucrurilor. Bur(ii o s# i se fac# iar foame. încet. Cadavrele celor doi oameni ai Lissandrei z#ceau acolo unde c#zuser#. Trebui s# fac# un efort ca s#.

. în întregime. – O s#. Î i întâmpin# invita(ii în fa(a casei – mobilii cur#(aser# locul cu o repeziciune remarcabil#. Vreo zece albi a teptau s-o ia. Kress încerc# s# nu se chirceasc# de spaim#. Kress î i aminti cu cât# u urin(# puteau c#ra mobilii lucruri de câteva ori mai grele decât propria lor greutate. pe care le l#sar# s# se dezghe(e într-o b#ltoac# mare. erau la cei pe care ar mai fi putut s#-i cheme a doua zi. Kress abia îndur# spectacolul. înainte de a-l n#p#di co marurile. Jad. pe m#sur# ce. Urm#torul care sosi fu Jad Rakkis. Trebuia s-o hr#neasc#. pentru c# nisipul afânat dimprejur prinse via(# i. Gândul c#. i se repezi la aeroglisorul cu care venise ne tiutoarea victim#. Evitar# alimentele congelate. îl f#cu s# se înfioare. nou# dintre ei acceptaser# invita(ia. Sper din toat# inima. &tia c# era pentru ultima oar# când î i mai putea permite acest lux. ochii ro ii îl priveau (int# i mandibulele cl#mp#neau. Pleac de-aici! Dar Rakkis îl privi nedumerit. dar adormi cu senza(ia c# se ghiftuise. Aduceau modific#ri vilei. Îmi dau seama c# te anun( cam pe nepus# mas#.încet antenele. Kress goli congelatoarele. împingându-l. Dup# ce toat# mâncarea se f#cu nev#zut#. nu se mai încumet# în nici o tentativ# de evadare. dar transportar# restul. Î i linse buzele i o zbughi din odaie. Kress sim(i c# junghiurile de foame i se mai domolesc. O s#-(i dau de mâncare. îngr#m#dind toat# mâncarea din cas# în mijlocul buc#t#riei. ca mirghelul. bur(ii îi va fi din nou foame. Kress g#si solu(ia.. dup# tot ce mâncase. ciopleau i sculptau. Casa era plin# de regi de nisip. – De ce.i f#ceau apari(ia. dar sper s# reu e ti totu i s# vii. Dup# aceea.21 - . rosti degajat când prima dintre cuno tin(ele sale r#spunse. de i nu mâncase nimic. iute! îi spuse. Fiecare mobil c#ra câte o bucat# din m#celarul lui. spuse el. Apoi fu prea târziu. o coloan# de regi de nisip cobora sc#rile. De dou# ori î i z#ri chipul holbându-se la el din locuri nea teptate. Cadavrele disp#ruser#. . Ultimele lui gânduri. Ie i afar# s# ia cadavrele care începuser# s# putrezeasc# în curte.. El r#mânea afar#. burta mai era înc fl#mând#. Dup# ce patru musafiri îi trecuser# pragul. Kress alerg# spre aeroglisorul lui de cum ateriz# i-l înh#(# de bra( pe Rakkis. strâmbe. Ziceai de-o petrecere. fire te. Capul p#ru s#-l priveasc# plin de repro când trecu pe lâng# el. intrau i ie eau prin pere(i. Kress nu îmbucase nici o f#râm# de mâncare cât fusese ziua de lung#. Era la fel de mare ca mobilul care ie ise noaptea trecut# din aeroglisor. Chipurile erau pocite. ap#s# pe clapa de pornire… i înjur#. f#r# s# fac# nici o mi care. – Malada. Vehiculul era programat s# r#spund# numai la amprenta digital# a proprietarului. Amândou#. iar terenul ar#ta aproape la fel ca înainte de b#t#ile – i-i conduse pe fiecare. Iute. fiecare cu sarcina lui. ce s-a întâmplat. Când termin#. Jad se zvârcolea i urla îngrozitor în timp ce-l sfâ iau. P#reau cu to(ii prin i în câte-o treab#. Avea gura îngrozitor de uscat#. dar o pereche de mandibule i se închise în jurul gleznei i se pomeni în genunchi. Pe urm# îl chem# pe Jad Rakkis. d#du gata ce-i mai r#m#sese în bar i se îmb#t# cri(#. sperând c# va potoli foamea bur(ii albe. de peste tot. Se strecur# în#untru nestingherit.. trebuia s# se uite tot timpul pe unde calc#. Simon? Nu pricep. Kress î i f#cu în sfâr it curaj. desear# organizez o mic# petrecere. Când se termin# totul. pân# la u a din fa(#. bufetele. Du-m# în ora . Curând. care cobora din aparat. Îi l#sa s# intre ei primii. Toate sticlele cu alcool care mai existau în cas# se aflau în pivni(#. Rakkis scoase un sunet gâtuit i d#du s# sar# înapoi în aeroglisor. o s#-(i dau de mâncare. Închise u a dup# ultimul sosit. Kress n#d#jduia s# fie îndeajuns. Când se întoarse în vestibul. Dar tia c# r#gazul nu va dura. c# era în sfâr it s#tul i c# biruise foamea aceea insuportabil#. schimonosite de groaz#. – Urc# la loc. ignorând exclama(iile speriate ce se transformaser# imediat în zbierete ascu(ite. Se duse la telefon. apoi pe ceilal(i. Nisipul p#rea s# fiarb# de activitate subteran#. c#mara.

Nici dac-ar fi lucrat o zi i-o noapte n-ar fi r#zbit s#-i m#cel#reasc# pe to(i. picioarele zvâcneau. sau în com#. Dar întotdeauna. Numai s# nu se mi te. Trebuia s# mearg# în pivni(# i s# omoare burta. a teptându-se la un dezastru. îi v#zuse de mii de ori a teptând i pândind.22 - . i înc# o dat#. Pe Kress nu-l interes# ce p#(iser#. s#rind peste regii de nisip. Kress deschise ochii i primul lucru pe care-l v#zu fu regele de nisip de pe dulap. dar nici s# readoarm# nu izbuti i. Pere(ii din jur fuseser# mânca(i. De fapt. &i-apoi. Kress r#m#sese în mijlocul palierului. mandibulele cl#mp#neau. o rupse la fug#. Kress întinse o mân# tremur#toare i atinse corpul. Nu mai exista u #. Burta respira. mai omorî trei mobili. Îndârjit. Tot prizonier. apoi îl l#sar# puterile. ceva se mi ca. Nu sc#p#. Un pu(. Urc# în galerie i lu# securea medieval# ce st#tea ag#(at# al#turi de spada cu care o omorâse pe Cath m’Lane. se pomeni cu ochii pironi(i deasupra lui. erau mult prea mul(i. În cele din urm# se d#du jos i deschise capota. p#rea s# r#zbat# din adâncuri. Era cald. pe jum#tate mâncat. Regii de nisip nu se clintir# nici în timp ce-i h#cuia cu securea. nu în(elegea nimic. sau pe moarte. Strânse repede pleoapele. Kress se d#du înapoi i se repezi la u #. Înapoiat în salon. neîndr#znind s# spere. Ajunse în dreptul u ii i înlemni. degajând gaze care împingeau în afar# pl#cile albe. coborî la subsol. Un miros gre(os. Ar#tau aidoma celui din dormitor. Coborî în goan# sc#rile. Kress se ridic# încet. Nimic nu mai amintea c# peste acest abis negru ar fi existat vreodat# o u # b#tut# în cuie. În hol z#ceau al(i trei mobili albi. Iar pere(ii erau uzi. În aeroglisor g#si patru. de ce nu voia s# decoleze. Sim(i adierea c#ldu(# care-l înv#lui când ea exal# i f#cu un efort s# nu se înece. sperând s# scape de vis. desigur. Privi (int# vreme de aproape cinci minute pân# s#. nu peste mult timp. iar gura era de dou# ori mai mare i mai rotund#. Nimic. Dar altceva era i mai oribil. Nu se putea. tumefiat# i frem#t#toare. În#untru era ceva groaznic. i-atâta. fierbinte chiar. mobilii nu însemnau nimic.i r#suflarea. ar fi trebuit s# porneasc#. dar p#rea foarte moale.Ar i(a se instalase de diminea(#.i dea seama de ciud#(enie: regele de nisip nu mi ca. to(i mor(i. Se puse pe treab#. Mobilii erau capabili s# stea perfect încremeni(i. &i atunci î i aduse aminte de singura persoan# care ar fi putut s# priceap#. Casa era plin# de ei. se trânti în scaunul scâlciat. Mon tri afurisi(i! S#ri în#untru. umflat#. sufocant i fetid. Kress . organe pe jum#tate formate. i pe cale de a se înfierbânta i mai mult. Ochii erau sticlo i i negri. Era prizonier. Kress ciopâr(i vreo dou#zeci de trupuri pân# s#. mânji(i de sânge i acoperi(i cu pete de fungus alb. i ap#s# pe clapa de pornire. sau ce-or fi avut. Îl afl#. (inându. ca i când viscerele moi din#untru ar fi început s# se descompun#. S# fi murit? S#-l fi r#pus ceva? Se apropie de dulap.i dea seama de z#d#rnicia ac(iunii. Îi lu# unul câte unul i-i azvârli cât putu mal departe. antenele lungi i sub(iri vibrau sau se leg#nau. Decis. Kress mai ap#s# o dat#. nu era drept! Aeroglisorul #sta era al lui. Retrase mâna i în aceea i clip# un segment din exoscheletul alb al regelui de nisip se desprinse i c#zu. Nu se întâmpl# nimic. Kress se întoarse în cas#. Carnea de dedesubt avea aceea i culoare. un lichid cleios i ro iatic ce ar#ta aproape ca sângele uman i limf# g#lbuie. Aproape c# pulsa. Îns# plesneau la prima despic#tur#. dar când boarea î i invers# direc(ia. Nu mi ca nici unul. Dar nu se mi ca. Îns# regele de nisip de pe dulap st#tea complet nemi cat. Creatura p#rea întrucâtva schimbat#. de parc# le-ar fi explodat corpul. Ce se întâmpl ? Nu pricepea. Regii de nisip îi distruseser# grila gravita(ional#.

da. O s# pl#tesc. Sunt amor(i(i.23 - . unei noi specii de regi de nisip. În(elegi? Mobilii vor da na tere. – Nu fi absurd. f#r# s#-l întrerup#. spuse Simon Kress. N-am auzit niciodat# de regi de nisip care s# fi crescut. bolborosi Kress. Dumneata i-ai f#cut a a cum sunt. nu spuse decât: – Ar trebui s# te las acolo. N-o s# mai aib# nevoie de dumneata.. – Mul(umesc. – Instalatorii dumitale. Cum nu se poate mal con tient#. Ai dou# picioare.. c#lc# din grab# pe un rege de nisip. iar mintea-i devine tot mai complex#. Jala Wo se str#dui s# schi(eze un zâmbet. anormal#. Oh. încuviin(# ea. ah.. – Nu se poate. Închiser# aparatele i Kress porni cu pa i gr#bi(i spre u #. Ajut#-m#.. repet# Wo. Vor fi capabili s# construiasc# i s# foloseasc# ma ini complicate. în timp ce se ruga din suflet ca instala(ia s# mai fie în stare de func(ionare. – Taci. în stadiul insectoid. Regele de nisip din pivni(a dumitale va deveni curând complet con tient. (Oft#. odat# în plus.. Regii de nisip adul(i nu-s prea afectuo i cu bur(ile mici. regii de nisip propriu-zi i.. Da. te ur# te i va fi foarte fl#mând. e înc# suferind# de pe urma r#nii pe care i-ai pricinuit-o. Ceea ce import# este metamorfoza prin care trec în clipa de fa(# regii dumitale de nisip. bolborosi el n#ucit... care au amenajat bazinul. izbuti s# bânguie. Un rege de nisip în primul stadiu e mai degrab# un spermatozoid decât un pui. zise Kress. i devine ca Shade. Burta din pivni(a dumitale e bolnav#. – Ar trebui. o. Kress începu s# se bâlbâie. cât au crescut ai dumitale. la consola de comunica(ii. regii de nisip sunt r#zboinici curtenitori i ceremonio i.. cade mult mai devreme.) Toat# discu(ia asta înseamn# timp pierdut. îns# acum are nevoie de slujitori mai buni... nu vor fi con tien(i. dar sunt peste dou# sute de kilometri din Asgard pân# la dumneata. – Shade. Femeia îl l#s# s# vorbeasc#. i-ai f#cut din ei altceva. Cei care au venit atunci. cu patru bra(e i cu degete mari opozabile. r#zboaiele îi tempereaz# i le men(in echilibrul. Fiecare burt# î i h#r#ze te propria ei specie. Numai unul dintr-o sut# ajunge în stadiul al doilea.. Sunt prea multe. burta devine tot mai inteligent#. iar mobilii lor sunt o pacoste. Mobilii nu-s mor(i. De fapt. î i pierdu cump#tul i-i povesti tot. Ai în(eles? – Da. Pe m#sur# ce cre te. Puterile ei psionice sporesc.. Ai putea veni s# m# iei? – Da. Pleac# imediat de acolo. Ascult#-m# cu aten(ie. Nu po(i s-a tep(i acolo. Aeroglisorul meu e defect.. plin cu. În sfâr it. Ia-o spre est. Shade i cu mine o s# plec#m chiar acum. Trebuie s# pleci imediat de acolo. adaptat# necesit#(ilor i dorin(elor pe care i le percepe. – Shade e un rege de nisip. n-are importan(#. Iar dumneata mi-ai vândut un bazin plin. Pe-ai dumitale i-ai înfometat i iai chinuit. Porne te pe jos. Kress.se repezi. vor fi bipezi. zise Wo. +i-am spus c# exoscheletul cade când cresc. final#. iar pe celelalte n-am cum s# reprogramez. Simon Kress r#mase cu ochii holba(i la imaginea Jalei Wo de pe ecran. f#r# nici o expresie în afara unei u oare întunec#ri a chipului ei palid i usc#(iv. în mod normal. Indivizii. dar n-am s-o fac. mai ambi(ioas#. de trupuri mai apte. De sus n-o s# ne fie greu s# te reper#m i-o s# te afli departe de pericolul regilor de nisip. mul(umesc. Singur (i-ai f#cut-o.. r#spunse Wo. Când Jala Wo îi r#spunse. N-a putea spune exact cum vor ar#ta. În natur#. În orice caz. +inutul e sterp i pustiu.. Îngriji(i cum se cuvine. Mobilii cu plato # sunt suficient de utili atât timp cât burta e mic# i doar semicon tient#. Burta trebuie s# m#nânce enorm i înainte i dup# metamorfoz#. Probabil c# nu mai are mintea întreag#.. Numai unul dintr-o mie atinge faza a treia. spuse Wo. Când Kress ispr#vi. Transformarea implic# un mare consum de energie. cât mai drept cu putin(# i cât mai degrab#. Ai fost zeul lor. cu to(ii. Comportarea ei este. cu un efort. &i mai avem de transportat i echipamentul necesar pentru a rezolva problema regelui de nisip dement pe care l-ai creat. Înclin s# cred c# aceasta-i o alt# consecin(# a faptului c# ai mutilat burta alb#.. Dar burta va fi con tient#. Ajunsese la jum#tatea . pui de. Ai în(eles? – Nu pot.

Patru mâini mici acoperite cu sânge rozg#lbui se ivir# din cr#p#tur# i începur# s# împing# în l#turi pielea moart#. dar u a era destul de mare. era sl#bit i îngrozit. Când ajunse pe culmea urm#toarei coline z#ri. iar el nu avea condi(ie fizic#. cu ochi bulbuca(i i pielea de un portocaliu murdar.i reveni începu din nou s# alerge. Chiar a a mici cum erau. Aveau. to(i. se ridic#. În mod cert era acum destul de departe de regii de nisip ca s# n-aib# de ce s# se team#. Dar se sili s# mearg#. c# merge spre est. încerc# s# fug#. drept în fa(#. era o a ezare omeneasc#. Totul era însp#imânt#tor. f#r# doar i poate. trebuia s# m#nânce neap#rat. conturul unei case. Nu putea s# continue a a la nesfâr it. Apoi o lu# la pas. De mâncat i de b#ut. spre est. Unul din regii de nisip se dezghiocase. dar dup# aceea se str#duise s-o (in# spre est. alerg# i merse. Îl durea trupul de foame. Kress începu s# strige i s# alerge spre cas#. îi ardea gâtul de sete. Lissandra era moart#. cu ochii la cas#. i odat# cu ea. siguran(#. îns# nu asta îl f#cu pe Simon Kress s# urle. Dar continu# s# mearg#. alunec# pe nisip. Hei! Ajutor. în clipa de fa(# mi unau prin toat# casa. Dup# câteva ore de alerg#tur# i nici un semn de salvare. un sunet între pocnet i trosnet.ase copii care se jucau în penumbra casei. i neagr#. dar de îndat# ce. avea planurile lui în leg#tur# cu Wo i Shade. Lumina sc#dea cu repeziciune.24 - . cople indu-l. un ad#post. Se poticnea tot mai des când încerca s# alerge i de dou# ori c#zu. Kress începu s# aib# certitudinea c# apucase într-o direc(ie gre it#. Nu era f#cut pentru un asemenea sport. O supse în timp ce mergea. iar a doua zi diminea(# Wo i Shade aveau s#-l g#seasc#. temându-se de-o infec(ie. cum îl sf#tuise Wo. i pentru asta aveau s# pl#teasc#. a copila ilor portocalii care ie ir# de-a bu ilea din castel i-l privir# impasibili în timp ce trecea. construit# din nisip sf#râmicios. Se lupt#. Kress se opri brusc. Cel pu(in a a spera. dar p#rea destul de mare. agitându.drumului când auzi zgomotul. Va avea grij# s# se r#zbune. fugi cât putu de repede. – Hei! strig#.i bra(ele i strigând ca s#-l aud# locuitorii. În spatele lui. pân# ce i se t#ie r#suflarea. Înnebunit. Nu se prea pricepea la orientare i nici nu era prea sigur încotro alergase în panica de la început. A doua oar# î i scrijeli mâna într-un bolovan i-i d#du sângele. hot#râse Kress. Nu era chiar atât de mare cât casa lui. Nu mâncase de dou# zile. apoi s# poposeasc# undeva pe tot timpul nop(ii. ponosit#. Erau creaturi scunde. î i repro a c# nu-i d#duse în gând s# ia ni te ap# i scruta cerul. Oricum. spuse. cu gândul la respira(ia bur(ii. Timp de aproape o or# alerg# i merse. aproape c# sim(ea gustul mânc#rii. hidoase. Dac# Wo i Shade nu-l g#seau? Aici or s#i r#mân# oasele. Coborî panta în goan#. sub soarele fierbinte i pârjolitor. Colinele erau aride i stâncoase. cu sfor(#ri i sudoare. Spera c# Wo i Shade vor ti s# le vin# de hac. dar zadarnic. La ar i(# nu se gândise. Era prea cald i aerul era prea uscat. – Nu. fugi pân# ce începur# s#-l doar# coastele. Transpira abundent. cu gândul la zvârcoleala micilor mon tri care. pedal# înapoi. nu. Era o cas# urât#. în n#dejdea c#-i va z#ri pe Wo i pe Shade. Hot#rî s# mearg# pân# va disp#rea ultima gean# de lumin#. . fiecare avea patru bra(e. Url# din cauza celorlal(i. iar Kress n-avea decât dou#. Kress p#r#si casa în goana cea mai mare. ceea ce pentru Kress fu o binecuvântare. Ce se întâmplase? S#-i fi devorat regii de nisip pe Wo i Shade? Îl n#p#di iar# i spaima. chipul lui. Nu le fu greu s# îl ajung#. O. i respira. Cât despre el. Îl purtar# spre cas#. Î i f#cu aceast# f#g#duial# de o sut# de ori în timp ce înainta. Dup# alte câteva ore începu s#-i fie fric#. o sete insuportabil# i o foame n#praznic#. dar cuno tea i alte persoane cu aceea i profesie. Soarele începuse s# coboare i pe întuneric o s# se r#t#ceasc# de-a binelea. o. dar Kress îi deslu ea înc# pe cei cinci. soarele ajunsese la orizont. Totul se întâmplase din vina lor. ajutor! Copiii începur# s# alerge spre el. Kress î i lu# picioarele la spinare. nu. Deertul se mai r#cori un pic.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->