George R. R.

Martin

Regii nisipurilor
Sandkings (1979) SIMON KRESS locuia singur într-un conac mare printre colinele aride i stâncoase aflate la cincizeci de kilometri de ora . A a c#, atunci când afacerile îl chemau pe nea teptate, n-avea vecini c#rora s# le cear# s# vad# de animale în lipsa lui. &oimul hoitar nu era o problem#; s#l# luia în foi orul nefolosit i, oricum, se hr#nea singur. Pe m#celar, Kress îl gonea pur i simplu afar#, l#sându-l s# se descurce cum o ti; micul monstru vâna limac i, p#s#ri i obolani. Bazinul de pe ti îns#, plin cu piranha veritabili, de pe P#mânt, reprezenta o dificultate. Kress sfâr ea întotdeauna prin a arunca în uria ul acvariu o pulp# mare de vit#. La urma urmelor, dac# avea s# fie re(inut mai mult decât se a tepta, piranha se puteau mânca între ei. O f#cuser# i-n alte d#(i. Era amuzant. Din nefericire, de data aceasta fu re(inut mult mai mult# vreme decât se a teptase. Când, în sfâr it, se întoarse, to(i pe tii erau mor(i. La fel, oimul hoitar. M#celarul urcase în foi or i-l mâncase. Simon Kress se indispuse. A doua zi se urc# în aeroglisor i plec# la Asgard. Situat la vreo dou# sute de kilometri de vila lui, Asgard era cel mai mare ora de pe Baldur i se mândrea i cu cel mai vechi i mai mare astroport. Lui Kress îi pl#cea s#- i impresioneze prietenii cu animale neobi nuite, amuzante i scumpe; Asgard era locul unde se puteau cump #ra asemenea animale. De aceast# dat# îns# nu prea avu noroc. La “Xenopets” era închis. L'Etherane, negustorul de animale mici, încerc# s#-i vâre pe gât alt oim hoitar, iar “Ape stranii” nu oferea nimic mai exotic decât piranha, rechini lumino i i calmari-p#ianjen. Kress îi avusese pe to(i: voia ceva nou. C#tre sear#, se pomeni b#tând bulevardul Curcubeului, în c#utare de magazine pe care nu le vizitase niciodat#. Aflat# în plin# zon# a astroportului, strada era în(esat# cu firme de importatori. Marile corpora(ii comerciale aveau vitrine lungi, impresionante, în care artefacte str#ine, rare i costisitoare, erau etalate pe postamente din pâsl# în spatele c#rora draperii întunecate înv#luiau în mister interioarele. Printre marile magazine se înghesuiau pr#v#lioare de vechituri, dughene murdare, expunând tot felul de antichit#(i de pe tot felul de lumi. Kress le încerc# i pe unele i pe celelalte, cu aceea i nemul(umire. Apoi d#du peste o pr#v#lie aparte. Era foarte aproape de port. Kress nu mai fusese niciodat# pe acolo. Magazinul ocupa o cl#dire modest#, cu un singur etaj, încadrat# de un bar euforic i un templu-lupanar al Comunit#(ii Surorilor Secrete. La acest cap#t al bulevardului începeau localurile deocheate. Pr#v#lia era ceva cu totul ie it din comun. S#rea în ochi. Vitrina era înv#luit# în cea(#; când vag ro ie, când cenu ie aidoma ce(ii adev#rate, când sclipitoare i aurie. Cea(a se unduia i se învolbura i lumina difuz din#untru. În vitrin#, Kress întrez#ri exponate – ma ini, obiecte de art#, lucruri pe care nu le putea recunoa te – dar nu apuc# s# le vad# bine pe nici unele. Aburul plutea senzual în jurul lor, dezv#luind mai întâi o frântur# din ceva, apoi altceva, apoi ascunzând totul. Iritant. În timp ce privea, cea(a începu s# formeze litere. Câte-un cuvânt, o dat#. Kress st#tu i citi. WO. &I. SHADE. IMPORTATORI. ARTEFACTE. ART). FORME. DE. VIA+). &I. ALTELE. Literele pierir#. În negur#, Kress z#ri ceva care se mi ca. Asta-i fu suficient; asta, i „formele de via(#” din reclam#. Î i azvârli peste um#r capa de promenad# i intr# în pr#v#lie.

-1-

În#untru, Kress se sim(i dezorientat. Interiorul p#rea vast, mult mai spa(ios decât ar fi l#sat s# se cread# fa(ada relativ umil#. Înc#perea era slab luminat#, t#cut#. Tavanul întruchipa un peisaj stelar, cu nebuloase spirale; era foarte negru i veridic, foarte frumos. Tejghelele, toate, str#luceau expuse. Pasajele dintre ele erau a ternute cu cea(#. Pe alocuri pâcla se ridica pân# la genunchi, r#sucindu-se în jurul picioarelor la fiecare pas. – V# pot ajuta cu ceva? Femeia p#rea s# fi r#s#rit din cea(#, înalt#, slab#, palid#, purta o salopet# simpl#, de culoare gri i o bonet# mic#, bizar#, prins# în cre tetul capului. – E ti Wo sau Shade? întreb# Kress. Ori e ti vânz#toare? – Jala Wo, la dispozi(ia dumneavoastr#, se prezent# femeia. Shade nu serve te clien(ii. Vânz#tori nu exist#. – Ave(i un magazin destul de mare, spuse Kress. Ciudat c# n-am auzit înc# niciodat# de voi. – Aici, pe Baldur, magazinul nostru abia s-a deschis. Avem îns# reprezentan(e pe multe alte lumi. Cu ce v# pot servi? Art#, cumva? P#re(i colec(ionar. Avem câteva cristaluri de Nor T'alush, excep(ionale. – Nu. Am toate sculpturile în cristal care m# intereseaz#. Am venit pentru un animal. – O form# de via(a? – Da. – De pe o alt# lume? – Bineîn(eles. – Avem un mim. De pe Cella. Un simian foarte inteligent. Nu numai c# va înv#(a s# vorbeasc#, dar pân# la urm# v# va imita vocea, inflec(iunile, gesturile, ba chiar i expresiile fe(ei. – Nostim, zise Kress. &i banal. Nu m# intereseaz#, Wo. Eu vreau ceva exotic. Neobi nuit. &i nenostim. Detest animalele nostime. În momentul de fa(# am un m#celar. Importat de pe Cotho, cu destul# cheltuial#. Din când în când îl hr#nesc cu câte-o por(ie de pisoi proasp#t f#ta(i. Asta-mi inspir# mie animalele nostime. Sper c# m-am f#cut în(eles, da? Wo arbor# un surâs enigmatic. – A(i avut vreodat# un animal care s# v# adore? întreb#. Kress zâmbi. – Oh, de câte ori! Dar nu pretind s# fiu adorat, Wo. Doar amuzat. – M-a(i în(eles gre it, spuse Wo, cu acela i surâs ciudat. M# refeream la adora(ie în sensul idolatriz#rii, al vener#rii propriu-zise. – Ce vrei s# spui? – Cred c# am exact ce v# intereseaz#. Veni(i dup# mine. Îl conduse pe Kress printre tejghelele radiante, de-a lungul unul pasaj cufundat în cea(#, sub falsul cer înstelat. Traversar# un zid de pâcl#, p#trunser# într-un alt sector al magazinului i se oprir# în fa(a unui bazin mare, acoperit cu plastic. Un acvariu, gândi Kress. Wo îi f#cu un semn s# se apropie. Îi d#du ascultare i v#zu c# se în elase. Era un terariu. În interior, pe o suprafa(# de vreo doi metri p#tra(i, se afla un de ert în miniatur#. Nisip g#lbui, b#tând în ro cat sub o lumin# ro iatic#. Roci: bazalt, cuar(, granit. În fiecare col( al bazinului se în#l(a un castel. Kress clipi, privi mai atent i se corect#: de fapt, se în#l(au numai trei castele. Al patrulea st#tea într-o rân# – surpat, ruinat. Celelalte trei erau grosolane dar intacte, durate din piatr# i nisip. Pe parapetele lor i pe sub porticurile rotunjite mi unau creaturi m#runte. Kress î i lipi fa(a de peretele din plastic. – Insecte? întreb#. – Nu, r#spunse Wo. O form# de via(# mult mai complex#. &i mai inteligent#. Fiin(e cu un grad de iste(ime considerabil superior celui al m#celarului dumneavoastr#. Li se spune regi de nisip.
-2-

De fapt. dar culoarea predominant# era portocaliul aprins al plato ei care acoperea corpul. – R#zboaie? Hmmm. dac# vre(i: fiin(a este i pântece de mam# i stomac. cam cât pumnul de mare. Cam cât o unghie de lung#. Kress admir# m#iestria reproducerii. – Poart# r#zboaie. retr#gându-se de lâng# bazin. – Cum. Un sistem complicat de mandibule cl#mp#nea vizibil. Un fel de telepatie de proximitate. (Se încrunt#.. Kress se întoarse spre bazin. Femel#. – Cum lucreaz#? – Membrele anterioare au i rol de mâini. te rog. castelul s#u s-a pr#bu it. Kress nu se l#s# convins.. – Nu e insect#. Era chipul Jalei Wo. Nu-mi pas# cât sunt de complexe. spuse Wo. i foarte veridic. chipul Jalei Wo era senin i pa nic. antenele. O alian(# a distrus al patrulea castel din bazin. Antenele. Erau altfel. Wo zâmbi. Dac cre te. Pe castele. ochii i picioarele erau galbene. – Spirit de stup. cu ase picioare. – Observa(i. Pentru el.– Insecte. Au ceea ce se nume te spirit de stup. cu ase ochi mici.) Observa(i culoarea acestora.) &i. – Burta tr#ie te în castel. în timp ce dou# antene fine i lungi descriau traiectorii în aer. Dup# cum pute(i observa. Adic# eu îi spun burt#. v# rog. Pe zidul celui mai înalt turn era sculptat un chip. i-l conduse pân# la castelul urm#tor. e pe toate castelele. Una din ele râcâia lâng# peretele bazinului. în cazul de fa(#. Uita(i-v# bine. Încheie chiar armisti(ii i alian(e. Într-un bazin de dimensiunile acestuia nu va cre te. culorile. Un joc de cuvinte. i se adres# Wo. desigur. regii de nisip aveau plato a de un ro u intens. Kress f#cu ochii mari. Îl recunoscu. Negrii se înmul(iser# peste m#sur# i atunci ceilal(i i-au unit for(ele ca s#-l nimiceasc#. Sunt prev#zute chiar cu un fel de degete: trei tentacule mici i flexibile.i ornamenta construc(iile. Kreso o cercet#. ochii i picioarele erau negre ca funinginea. Al patrulea a murit. De fapt. ca s# zic a a. Nu pierde(i din vedere faptul c# to(i mobilii de aceea i culoare împ#rt# esc o singur# minte. se r#zboiesc. – A a cum v-am spus. – Amuzant. Exoscheletul chitinos este lep#dat când regele de nisip cre te. în bazin nu sunt decât trei organisme. decret# Kress. Dar i insectele poart# r#zboaie. mandibulele. Regii de nisip colaboreaz# excelent. sunt mereu prin preajm#. -3- . mandibulele. – E o insect#. Îi hr#nesc.) Totu i. De castel. insist# calm# Wo. nu-i decât un furnicar supradimensionat. zici? Interesant. continua s# arate ca o insect#. – Hmmm. repet# Kress. nu încerca s# m# îmbrobode ti vorbindu-mi despre inteligen(#. Aici. M# simt i m# idolatrizeaz# folosind chipul meu pentru a. Ar#t# spre creaturile care forfoteau pe castelul cel mai apropiat. M# a teptam la ceva mai deosebit. (Îl lu# pe Kress de bra(. imobil#. Viet#(ile astea-s prea mici ca s# posede altceva decât un creier foarte rudimentar. Kress privi din nou. Locuitorii celui de-al treilea castel viu erau albicio i. spuse Wo. îl îndemn# Wo. – Mai d#-mi am#nunte. Regii de nisip au un rudimentar sim( psionic. denumirea de regi de nisip e oarecum improprie. – Inteligen(a lor este colectiv#. Chipul zeului. Era adev#rat. – Am proiectat în bazin o hologram# cu chipul meu. – Poftim? Wo zâmbi i ar#t# spre castel. (Se încrunt# iar# i. atât la construc(ii cât i în r#zboaie. ceru Kress. Kress î i arunc# privirea pe partea cealalt# a bazinului. dispu i de jur împrejurul trupului. Kress se uit#. cu tiv ro u. – Insectele nu venereaz#. Mobilii sunt (#rani i r#zboinici. men(inând-o câteva zile.

pe jum#tate alterat#. În privin(a asta n-o s# v# coste nimic. Dar i aceast# analogie p#c#tuie te. – Dar hran# vie? se interes# Kress. De n-ar fi atât de mici. burta m#nânc# orice. Aveau pielea groas# i t#b#cit#. dup# ce aceasta a prelucrat-o câteva zile. câte una în fiecare col( al bazinului. sp#to i. Dac# i-a muta pe cei de aici într-un bazin mai mare. Stomacurile lor nu suport# nimic altceva. Au nevoie s# prind# puteri pân# se maturizeaz# deplin. v# rog s# lua(i leg#tura cu noi. pentru a condensa exact cantitatea corect# de umiditate din aer. Jala Wo descinse la conacul lui Simon Kress. Dup# toate aparen(ele. Wo i Shade r#mân la dispozi(ia dumneavoastr#.. Ar putea fi cur#(at. Extrabaldurianul le îngrop#. vreau patru castele intacte. Dup# aceea muncitorii închiser# capacul i se preg#tir# de plecare. fire te. în mijlocul spa(iosului s#u salon. – În felul acesta ve(i putea da de mâncare regilor de nisip f#r# a fi nevoit s# ridica(i capacul bazinului. În mai pu(in de-o s#pt#mân#. încuviin(# Wo.. Wo le d#dea indica(ii într-o limb# melodioas# pe care Kress n-o mai auzise niciodat#. explic# Wo. Apoi instalar# un sistem special de iluminat. – Se-n(elege. Burta. – C#ldura va trezi bur(ile din starea latent#. – Cu ce se hr#nesc? – Mobilii m#nânc# past#. hran# predigerat# ob(inut# în interiorul castelului. Luat în ansamblu. cur#(ar# perfect interiorul rezervorului i-l umplur# pe trei sferturi cu nisip i roci. ar începe s# creasc#. plin# de zbârcituri printre care se iveau protuberan(e în form# de spini i coarne. – Hmmm. cam peste trei s#pt#mâni ve(i avea în bazin i castelele. se gr#bi Kress s# adauge. Dac# dori(i s# întreba(i ceva. astfel încât dac# burta moare. mor foarte repede i ei. Nu erau prea ar#toase. sco(ându-le una dup# alta din containerele crionice în care fuseser# transportate. bipezi îndesa(i. Bazinul în care-mi (ineam eu piranha e de dou# ori mai mare ca #sta i e liber. prev#zut cu un mecanism pentru introducerea hranei. – Dar chipul? Când îmi vor sculpta chipul? – Proiecta(i holograma peste vreo lun#. Mutar# bazinul în care se aflaser# piranha i. Pl#cerea este de partea noastr#. cu regi de nisip în stare latent# i o echip# de montatori.conduc#torul propriu-zis e o regin#. Cu o gur#. Dar erau muncitori vânjo i i îndemânatici. Deasupra montar# un capac solid din plastic. – Fiecare burt# m#nânc# mobili apar(inând celorlalte castele. Ace ti regi de nisip sunt mici fiindc# bazinul în care tr#iesc este mic. Wo d#du din umeri. Începur# s# se tocmeasc# pentru pre(. Nu risca(i ca vreun mobil s# scape afar#. Terminar# treaba într-o singur# zi. unul dintre instalatorii cu patru bra(e intr# în bazin i s#p# gropi adânci în cele patru col(uri. Resturile de la mas# sunt o hran# excelent# i îndestul#toare. Trei zile mai târziu.. dar nu prea uscat. Ajutoarele lui Wo erau extrabaldurieni deosebi(i de to(i cei cu care era familiarizat Kress. – Ai dumneavoastr# pot fi mai mari. Capacul era echipat i cu aparate de control al microclimatului. Apoi un altul îi d#du bur(ile aflate în stare latent#. menit s# asigure atât palida lumin# ro ie pe care o agreau regii de nisip. recomand# Wo. umplut cu nisip. O cap#t# de la burt#.. -4- . spuse Wo. aranjar# de o parte i de cealalt# canapele pentru o vedere mai bun#. Femeia se înclin# i plec#. – Nu tiu ce s# zic. Lui Kress i se p#ru c# sem#nau cu ni te h#lci b#l(ate de came crud#. î i adapteaz# cre terea la spa(iul vital disponibil. &i ave(i r#bdare. – Interiorul s# fie uscat. – Wo i Shade v# stau la dispozi(ie pentru instalare. cu patru bra(e i ochi compu i. Dup# socoteala mea. Ave(i grij# s# le da(i suficient# mâncare. cât i proiectarea de imagini holografice în bazin. – Bineîn(eles. bulbuca(i. În cele din urm#. m#rturisi Kress. mobilii vor începe s# ias# din ou# i vor r#zbate la suprafa(#. fiecare castel este o singur# creatur# hermafrodit#.

Castelele erau întrucâtva mai simplu(e decât i-ar fi pl#cut lui. În ziua urm#toare. apoi îl traser# pe sub bolta întunecat# a por(ii castelului lor în miniatur#. Castelul negru fu terminat cel dintâi. A tepta. unde al(i mobili îngr#m#deau nisip cu mandibulele i cu tentaculele. dup# ultima mod#. se isc# îndat# o b#t#lie în trei col(uri. Portocaliii se l#sau a tepta(i. sprâncenele erau sub(iri i sofisticate.Kress se întoarse cu pa i molcomi la bazin i. Batalioane disciplinate de mobili târau buc#(i mari de gresie i de granit în col(urile lor. Se plimba de jur împrejurul pere(ilor înal(i din plastic. Ca de obicei. iar Kress nu mai p#r#sea bazinul decât pentru necesit#(ile fire ti i pentru a r#spunde apelurilor critice. agresorii fuseser# m#cel#ri(i. Albii câ tigar# deta at. se repezir# la ele i începur# s# târasc# buc#(ele spre col(urile respective. Dup# asta. Kress fu pu(in dezam#git. Mai întâi îl schilodir#. ceilal(i regi de nisip se apucaser# deja s# care pietricele i s# ridice fortifica(ii. În ziua a patra. Când arunc# mâncare în bazin. Întreaga activitate era dedicat# cultului. patru mobili negri înconjurar# un portocaliu i-l târâr# spre burta lor. smulgându-i mandibulele. a doua zi. De ertul era nemi cat i pustiu. astfel încât privirea sa poposea asupra tuturor celor patru castele. Fur# îns# covâr i(i de num#rul mobililor negri care ie ir# puhoi din adâncuri. Portocaliul disp#ru definitiv. castelele se f#ceau tot mai înalte i mai falnice. Zilele treceau. Kress g#si c# holograma era foarte reu it#. Dar regii de nisip tot nu se r#zboiau. încet# s#-i mai hr#neasc#. dar impresia lui Kress era c# viet#(ile cre teau cu repeziciune. Nu se înc#ierar#. V#rs# în bazin un castron cu resturi de mâncare pe jum#tate stricate. Când b#t#lia lu# sfâr it. Kress începu s# se enerveze. în timp ce imaginea sa str#lucea pe cerul lumii lor. Temporar. Portocalii î i f#cur# apari(ia în ziua a opta. urm# r#zboi dup# r#zboi. mai bine de patruzeci de mobili portocalii traversar# în mar nisipul i atacar# col(ul negrilor.i aprinse un be(iga euforic. În cele din urm#. izbucnirea primului r#zboi. Ochii alba tri sc#p#rau. Mobilii le sim(ir# imediat. legate de afaceri. dintr-un moment într-altul. r#zboaiele încetar#. Curând dup# aceea. Chipul se rotea încet. Kress cump#rase o pereche de ochelari cu lupe. La dou# zile dup# ce resturile de la mas# contenir# s# cad# din cerul de ertului lor. în egal # m#sur#. noile materiale fuseser# încorporate în zidurile castelelor. cu c#rare peo parte. avea zâmbetul lui sarcastic. Chipul lui Kress se ivi pe zidurile castelelor. antenele i picioarele. În ziua a cincea v#zu primul mobil. Câteva ore mai târziu. portocaliii fur# ultimii. Castelele prinser# s# se înal(e pe la mijlocul celei de-a doua s#pt#mâni. În ziua a asea num#r# vreo duzin#. ca s# poat# privi în voie. Începu s# bat# ner#bd#tor cu degetele în capacul de plastic i se încrunt#. regii de nisip se apucar# de lucru. lui Kress i se p#ru c# z#re te mi c#ri în nisip – ca ni te vagi fr#mânt#ri subterane. Kress conect# proiectorul holografic i chipul s#u se materializ# în bazin. ro ii i negri. albi. La aproape o lun# din ziua în care Jala Wo îi adusese regii de nisip. Deocamdat# nu aveau decât jum#tate din m#rimea celor pe care-i v#zuse la Wo i Shade. de la un col( la altul. p#rul sur era piept#nat îngrijit. observând. gura mare. urmat de fort#re(ele ro ie i alb#. v#rs# împreun# cu hrana ni te fragmente de obsidian i cioburi mici de sticl# colorat#. -5- . un alb singuratic. Înc# tot nu se r#zboiau. Mor(ii i muribunzii fur# c#ra(i s# hr#neasc# burta neagr#. La vremea aceea. dar hot#rî s# le dea timp. dar avu o idee. Fiecare grup de culoare era extrem de organizat. Dup# o or#. Kress se felicit# pentru geniul de care d#duse dovad#. Fu dezam#git. ca s#-i priveasc# la lucru în orice punct al bazinului se aflau. Kress începu s# m#nânce în salon. Kress îi hr#nea cu d#rnicie. obrajii plini. pentru dobândirea ei. a ezat pe canapea. Era fascinant. Încântat.

&tia c# unii dintre ei aveau s# fie indigna(i i chiar ofensa(i de regii lui de nisip. le spuse el. î i conduse oaspe(ii în salon. Luând castronul cu el. le produse un oc apucându-se s# adune personal. Kress num#r# aproape aizeci de mobili mor(i. care era xenolog amator. în vreme ce chipul f#urit de negri – de i virtual acela i. priveau prin ochelarii speciali pe care Kress avusese grij# s# li-i pun# la dispozi(ie. într-un castron mare. Dup# ce to(i regii de nisip î i terminar# icoanele. folosiser# paiete minuscule de ardezie pentru a reda p#rul lui argintiu. De regul#. (inându-i nemânca(i dou# zile. acaparar# mai toat# mâncarea. Jad Rakkis. în sfâr it. De unde avea regii de nisip? voiau s# tie. Imaginea pe care o sculptaser# era grosolan# i caricatural#. o mân# de prieteni apropia(i care-i împ#rt# eau amuzamentele. Nici o grij#.) Am fost o proast# c# m-am întors aici. – Haide(i.La început. Conta pe asta. Ar trebui s# citi(i despre -6- . Simon Kress considera drept e ec o petrecere de-a lui de la care m#car un invitat nu pleca tunând i fulgerând.i puteau permite s#-i ignore apelul. Dar nu ast#-sear#. Kress invit# treizeci de persoane. – Din p#cate. “Vino cu Shade. le r#spunse gesticulând reveren(ios c#tre Jala Wo. dac#-(i face pl#cere”. Se gândi c# ar putea chiar s# le ofere spectacolul unui r#zboi. i se p#rea c# aveau de gând s-o lase a a. Ro ii erau cei mai inventivi. O s# mai fie petreceri. Petrecerea avu un succes nebun. Îi înfometase anume. Faptul c# Wo accept# invita(ia îl surprinse într-o oarecare m#sur#. care st#tuse t#cut# i retras# aproape toat# seara. conversa(ia începu s# lâncezeasc#. regii de nisip portocalii fur# ultimii i cei din urm#. urmat# de actualul ei amant i de un cor de râsete. abia a tept s# v#d ce mai fac regii dumneavoastr# de nisip. Ie i val-vârtej. Simon. nu tia(i asta? Se vor mai bate? – Fire te. c# vrei s#-(i ceri scuze. i se p#ru c# toate cele patru imagini erau identice. dar pe m#sur# ce lucrul continua i el studia reproducerile. Regii de nisip r#spunser# tuturor a tept#rilor sale. începu s# vorbeasc# despre alte insecte sociale i r#zboaiele pe care te purtau. (Tr#ise cu el o bucat# de vreme. importatori. aduna(i în jurul bazinului. Kress le comand# o mas# somptuoas#. câteva foste amante i o gr#mad# de rivali în afaceri i-n societate. începu s# întocmeasc# lista invita(ilor. Sub imboldul momentului. (Nu-l iertase niciodat# pentru ziua în care m#celarul lui devorase o potaie excesiv de “nostim#” la care ea (inea ca la ochii din cap. La încheierea ostilit#(ilor. Kress deconect# holograful i. În timp ce musafirii. în urm# cu doi ani. De ce. toat# lumea. Vreau s# v# fac cuno tin(# cu noii mei favori(i. Credeam c# între timp te-ai schimbat. – Regii de nisip sunt amuzan(i. iar cei mai mul(i dintre invita(i erau ame(i(i de vin i de be(iga e euforice. îi spuse Cath m’Lane. În r#zboaie nu le mersese prea bine. Ceilal(i invita(i îl potopir# cu întreb#rile. dar n-avu ce le face.i împodobeau castelele cu chipul lui? – Pentru c# de la mine vin toate lucrurile binecuvântate. – De la Wo i Shade. Ro ii i albii. pân# ce sentimentalismul ei dulceag ajunsese pe punctul de a-l scoate din min(i. ad#ug# pe list# numele Jalei Wo. regii de nisip dezl#n(uir# o b#t#lie furibund# pentru f#râmituri. Ca întotdeauna. Ce. care nu.i spusese c# sosise momentul s# organizeze o petrecere. resturile de mâncare din farfurii. Nu particip# la reuniuni mondene. Prietenii s#i aveau s# fie impresiona(i. tr#s#tur# cu tr#s#tur# – avea un aer în(elept i binevoitor. Fredonând radios. Kress începu s# deslu easc# deosebiri subtile de tehnic# i de execu(ie. Când încetar# s# mai lucreze la chip. i erau pu i pe b#taie. Idolul alb i se p#ru tân#r i mali(ios. e ti dezgust#tor. Kress se sup#r# de-a binelea pe ei. iar castelul lor ar#ta jalnic în compara(ie cu celelalte. dar nu-s mare lucru.) S# nu m# mai chemi niciodat# în casa asta. supralicit# când îi dict# mesajul. &i când. care stabiliser# de curând o alian(#. ad#ug# ea. Shade nu va putea s# m# înso(easc#. Cât despre mine. – Kress.

Pân# la urm#. îl preveni ea. În cele din urm#. zise Wo. L#sa(i-i s# se r#zboiasc# la timpul lor. i aici eu singur hot#r#sc ce-i degradant. declar# Kress. musafirii începur# s#. Î i men(inea combatan(ii în form#. În cursul urm#toarelor luni. la câte-un r#zboi. De ce s# le a tept mobilurile? Nu se r#zboiau cât voiam eu. Dezbaterile durar# aproape o or#. Kress. Acum. – Trebuie s# ave(i r#bdare. c# zâmbetul lui era pu(in strâmb. din motivele lor. Numai c#. Sunt deja mai mari decât ai mei. ca i înainte. Privi(i-v# chipurile. Jala Wo plec# ultima. Privi(i-v# chipurile. Kress se întoarse la bazin i contempl# îndelung castelele. iar castelul lor e cam ponosit. dar tot mai g#sea pl#cere în a asista.furnicile-solda(i de pe Terra. când fascina(ia pe care o exercitaser# ini(ial asupra lui regii de nisip se atenuase. în mod vizibil. Kress puse impresia pe seama autosugestiei i hot#rî s# n-o invite pe Jala Wo la vreo alt# serat#. se r#sti Kress. – Regii de nisip nu sunt insecte. Wo. – Arat# bine. cu privire la reguli i anse. În f#c# ochelarii cu lupe i-i puse pe ochi. spuse Wo. încuviin(# Kress. dar îmi permite(i s# v# întreb dac# da(i suficient# mâncare regilor dumneavoastr# de nisip? Kress d#du din umeri. conferind o not# de r#utate. – N-are nici un rost s#-i înfometa(i. Procedeul avu urm#ri grave pentru portocalii. Le stimuleaz# ferocitatea. se împotrivi Kress. se pare c# regii mei de nisip au succes. În definitiv. O s# discut problema cu Shade. Chiar i a a. – Asta nu-i treaba dumitale. Am hr#nit regii de nisip a a cum m-ai sf#tuit i nu s-au luptat. – Scuza(i-m#. unde singura lumin# era lic#rul ro u al de ertului în -7- . Un r#zboi permanent. Am corectat situa(ia. – În(eleg. r#spunse cu resemnare Wo. Portocaliii au ap#rut cu întârziere i au întârziat i cu organizarea. Par mai pu(in numero i. Urm# o discu(ie animat#. Uneori. domnule Kress. Din cauza asta au avut de suferit. este ceva primitiv i degradant. noaptea. dar Jad se lansase în argumente i ei nu-i d#du nimeni nici cea mai mic# aten(ie.. dou#. îi spuse Kress când r#maser# singuri. Dup# plecarea ei. i nici a lui. Kress petrecea mai pu(in timp în preajma bazinului i mai mult pentru a se ocupa de afaceri i de via(a monden#. i câ(iva dintre prefera(ii s#i se întrunir# s#pt#mânal pentru a participa la ceea ce lui îi pl#cea s# numeasc# “jocuri strategice”. Ideea entuziasma pe toat# lumea. s# fac# pariuri. era greu de deslu it. replic# Wo. – Am remarcat asta. – Nu. Dar în pragul u ii. nedumerit. rosti Wo. rând pe rând. – Ei. Simon Kress r#spunse Jalei Wo: – Te afli în casa mea. – Da. care devenir#. de pild#.i îmbr#ca pelerina. cineva trebuie s# piar#. Kress îi adres# un zâmbet i ridic# din umeri. – În cazul acesta nu-mi mai r#mâne decât s# v# spun noapte bun#. Cu excep(ia portocaliilor. – Mai postesc i ei din când în când. Wo se încrunt#. Malada Blane propuse ca la urm#toarea petrecere. interveni pe nea teptate Jala Wo. în timp ce. dac era o schimbare. mai pipernici(i. împreun# cu o mân# de prieteni. când vor asista la un alt r#zboi. eu sunt st#pânul i zeul lor. încât Kress începu s# se întrebe dac# nu cumva burta lor decedase. când avea insomnie.i ia r#mas bun. îl (intui cu o ultim# privire dezaprobatoare. Dar era o schimbare abia perceptibil#. I se p#ru totu i c# expresia imaginilor sale era vag schimbat#. printr-un regim situat la limita înfomet#rii. A a le st# în fire i ve(i putea asista la conflicte de o subtilitate i complexitate admirabile. Ceilal(i îns# se descurcau bini or. Chipurile sale erau la locul lor.. Kress se ducea cu o sticl# de vin în salonul cufundat în semiobscuritate. provocat de foame. – Ce s#-i faci.

începu s# avanseze c#tre umbra promi(#toare a por(ii. – Haide.miniatur#. replic# surâz#tor Rakkis. îns# îl preocupau alte lucruri. Aproape întotdeauna avea loc câte-o b#t#lie pe undeva. Pe tot cuprinsul castelului încetase orice activitate. Dintre dune veneau în goan# cerceta i. dar când venea momentul s#. Regii de nisip vor cople i cu num#rul lor scârbo enia asta a ta. dup# o lun# în care pierderile sale se ridicaser# la peste o mie de standarzi. oricum. Încercar#. Într-una din zile. în hohotele de râs ale celorlal(i. &i b#t#lia se dezl#n(ui. Simon Kress lu# ochelarii i i-i trase pe cap. Al(i r#zboinici d#dur# n#val# din interiorul castelului i se în iruir# pe trei rânduri în fa(a por(ii.. De pe Cathaday. P#ianjenul era veninos. m#car s# vad# bine spectacolul. chema(i la lupt#. Kress examina insecta din interiorul închisorii de plastic. Dealtfel.i terminalul la bibliotec#. M# rog. St#tea ore întregi. Regii de nisip z#riser# invadatorul. ridic# pu(in col(ul capacului i arunc# mâncarea în apropierea castelului alb – în loc s#-i dea drumul. P#ianjenul se urni. L-am cump#rat azi dup# amiaz# de la t'Etherane. conectându. – S-a f#cut. cu cel mai falnic castel din bazin. cu o cutie de plastic sub bra(. Întrun moment de trândav# curiozitate încercase i el s# studieze pu(in regii de nisip. – Un p#ianjen de nisip. aruncând o f#râm# de mâncare. haide. Brusc. o s# vezi tu. Kress câ tig# o mul(ime de bani mizând pe albi. În#untru se afla un fel de p#ianjen acoperit cu peri ori aurii. ca de obicei. r#spunse el.i mai toarne în pahar.i plaseze mizele navea noroc. a a cum sugerase Malada Blane. mi cându. care deveniser# colonia cea mai puternic# i mai numeroas#. Se strânser# cu to(ii în jurul bazinului. erau teribil de mul(i. Doi dintre cei de fa(# îl ajutar# pe Rakkis s# salte u or capacul bazinului. P#ianjenul ateriz# u or pe o dun# miniatural# din fa(a castelului ro u i pre( de-o clip# r#mase dezorientat. Rakkis pierdea mult la regii de nisip. Jad. &i-apoi. Inten(iona s# ia leg#tura cu Wo i s-o întrebe pe ea. iar când nu era nici una putea isca lesne prilejul. e ti un fraier. se isc# o activitate febril#. P#ianjenul era prea mare pentru a fi introdus în mod convenabil prin dispozitivul pentru mâncare. privind cu aten(ie. În schimb.. i. La b#t#liile s#pt#mânale se apucaser# s# parieze. Dar nu figurau nic#ieri. i problema îi sc#pa mereu din vedere. Rakkis scutur# insecta afar#. Kress b#nuia c# preten(iile lui Jad nu erau decât l#ud#ro enie i ifose. pe câmpul de b#t#lie central – astfel încât ceilal(i regi de nisip. sus(inând c#-i studiase i le analizase obiceiurile în perioada care urmase primei petreceri. Dac# avea s# piard# o mie de standarzi. Kress se încrunt#. iar ei. -8- . De obicei li se extrag pungile cu venin. pân#. pentru a afla de pe ce lume erau originare viet#(ile sale. iar Malada Blane îi d#du cutia... îl îndemn# Rakkis. Simon? Vreau s#-mi recâ tig banii. Simon. nu. dar #sta-i întreg. mai importante. Pariez o mie de standarzi: p#ianjenul de nisip contra regilor de nisip.i maxilarele. r#zboaiele regilor de nisip începuser# s# devin# plictisitoare. Va p#trunde direct în castele i va mânca bur(ile. De pe turnul de deasupra. anun(# Rakkis. pentru a str#jui intrarea spre camera subteran# în care tr#ia burta. Kress câ tig# de la Jad Rakkis o sut# de standarzi. Jad Rakkis î i f#cu apari(ia la jocurile strategice. s# fie nevoi(i a-i ataca pe albi în perimetrul propriei lor fort#re(e. E ti dispus.i va da duhul. în ultima vreme. – Fraier e ti tu. – D#-i drumul. Albii se ap#rar# admirabil. dac# voiau s# ob(in# câteva f#râmituri. Se considera specialist în materie. aproape în fiecare s#pt#mân#. Micii mobili stacojii st#teau nemi ca(i. Mobilii ro ii afla(i în preajm# formar# dou# falange i pornir# în mar spre p#ianjen. Regii lui de nisip crescuser# mult – se f#cuser# de dou# ori mai mari decât al lui Wo. bând i privind de unul singur. rosti iritat i se duse s#. a a cum prezisese chiar ea – dar pe lâng# lighioana din cutie nu erau decât ni te pitici. zvâcnind amenin(#tor din picioare. chipul lui Simon Kress privea impasibil. La asta nu se gândise. În cele din urm#. P#ianjenul de nisip cathadayan se hr#ne te în mod obi nuit cu viet#(i de subsol care se aciuiesc prin v#g#uni i crevase.

Pas#rea mânc# peste treizeci de mobili albi. Un mobil ajunse la unul din ochi i-l smulse cu tentaculele-i sub(iri i galbene. – Prive te. Jad Rakkis emise un oftat din r#runchi. A teptau s# vad# ce va ie i din castel. albi i negri. Rakkis începu s#-i semneze lui Kress poli(e. – Minunat.Regii de nisip din linia de atac n#p#dir# p#ianjenul. când pe nisipul din jur nu mai erau decât mobili ro ii mor(i. Mandibulele mu car# la picioare i abdomen i r#maser# încle tate. c#(#rându-se în spinarea invadatorului. Regii de nisip le f#cur# de petrecanie f#r# nici o b#taie de cap. Cam tot pe atunci. Invizibil sub gr#mada de regi de nisip. Rakkis aduse patru erpi sub(iri. spuse Idi Noreddian. – Am primit o reclama(ie împotriva dumitale. Kress. Malada Blane chicoti înfundat. – Un cordon sanitar. St#teau perfect nemi cate. Dup# asta. luptând cu disperare. iar zbaterile i izbiturile ei distruser# aproape în întregime castelul. Al(i ro ii escaladar# picioarele aurii. Se r#spândiser# pe tot cuprinsul castelului apucându-se imediat s# repare pagubele pricinuite de p#ianjen. arunc#-(i privirea spre celelalte castele. ir dup# ir de regi de nisip portocalii. Îl acoperir#. peste zece ro ii tr#geau s# moar#. &i. savur# o mas# îmbel ugat# i nu se mai gândi la amenin(area ei. invitând-o s#-l viziteze. Kress observ# c# o ceat# de regi de nisip retezaser# unul din picioarele agresorului. dedesubt. pe poart# începur# s# se reverse mobili ro ii. Kress ridic# din umeri. Rakkis privi i înjur#. f#cu Kress. v#zur#. începur# s# mu te i s# trag#. apoi î i rec#p#t# st#pânirea de sine i deveni glacial#. Kress o întâlni din nou pe Cath m’Lane. Picioarele sale doborau mobili într-o parte i-n alta. &i cred c# eu o s# fiu aceea. aterizând pe mormanul ce colc#ia i se zvârcolea. Dac# p#ianjenul supravie(uia totu i celei dintâi înfrunt#ri. &irurile de mobili se închiser# ca un cle te. Pe urm# Rakkis î i încerc# norocul cu o pas#re mare. Dintr-o dat#. S#pt#mâna urm#toare. O for(# aliat# alc#tuit# din portocalii i negri le sparse forma(ia. am impresia c# nu prea mai tii cine pe cine a mâncat. îl încuno tin(# ea. jubil# el. neagr#. Dar pro ti. pe care-i l#sau sfârteca(i i (epeni. Era alb ca varul. îi împr# tie i-i m#cel#ri. gândaci cu plato e puternice. Noi ap#r#tori s#reau de pe metereze. Decât peste o s#pt#mân#. A tepta. nu prea deosebi(i de regii de nisip. Jad. Celelalte armate se dizolvar# i se retraser#. – Cineva trebuie s#-(i g#seasc# ac de cojoc. pro ti. Femeia se f#cu ro ie. când castelul se lini tise. În fa(a castelului ro u r#s#riser# trei armate. Maxilarele sale mustind de venin g#seau al(ii. Echipe de mobili astupau por(ile cu nisip i pietre. Kress zâmbi i ar#t# cu degetul. Simon. Fuseser# cu to(ii atât de absorbi(i de încle tarea din col(. P#ianjenul de nisip continu# s# înainteze. Deja. Acum îns#. De(ii un -9- . n-avea s# p#trund# cu una cu dou# în celelalte fort#re(e. am câ tigat. coment# cineva. P# i drept în mijlocul triplei linii defensive din fa(a castelului. îi spuse. urm# o cutie cu insecte. iar p#ianjenul nu se oprea. perfect aliniate. Dar regii de nisip erau mici i nevenino i. Se opri pentru o clip# la masa ei i-i povesti despre jocurile strategice. Z#rise mi care în umbr#. – Jad. p#ianjenul reu i totu i s# se târâie în umbra por(ii i disp#ru. dar pân# la urm# aripile îi ostenir# i regii de nisip o atacar# în for(# oriunde încerc# s# aterizeze. Simon Kress zâmbi. într-o sear# în care cina la restaurantul s#u preferat din Asgard. încât nimeni nu remarcase activitatea din restul bazinului. Oricum. argintii. i-(i m#nânc# afurisita de burt#. – Trebuia s-aduc patru p#ianjeni. când o femeie m#runt# i îndesat# se prezent# la u a lui i-i vârî sub nas o br#(ar# cu insigna poli(iei. mârâi Jad Rakkis. P#ianjenul meu e acum acolo. Kress nu r#spunse. fiecare în col(ul ei. tr#gându-l de bra( pe Kress.

– Idi. Lic#rul ro u al terariului d#dea penumbrei o nuan(# sângerie. Portocaliii renun(aser# la majoritatea detaliilor. Dar ar#ta altfel. spuse Kress. în ultim# instan(#. prefera(ii lui.bazin cu insecte periculoase? – Nu-s insecte. iar surâsul se preschimbase într-un rânjet hâd. privirea i se opri asupra chipului de pe zid. Avea obrajii buh#i(i i porcini. Pe urm# form# num#rul Idiei Noreddian. Avea un metru lungime i vârful înc# ascu(it. trase o înghi(itur# zdrav#n# de vin i privi din nou. – Acum va trebui s# adaug la acuza(iile împotriva dumitale i tentativa de mituire. tic#lo ilor. dizgra(ios. M# ocup eu de ea. – Un c#(elu ? Ciudat# preferin(# din partea dumitale.. (Vocea îi deveni strident#. Tres#ri. Kress îi oferi o sut# de standarzi ca s# uite de el i de regii lui de nisip. negustorul de animale mici. îl preveni ea. Kress. N-am s# v# mai dau de mâncare o s#pt#mân#. – Îndr#zni(i. Iar ob(inerea unei autoriza(ii false de la Comitetul ecologic va cere o gr#mad# de timp. nu-i în regul#. lu# o mic# gustare. O bucat# de vreme studie problema. Kress d#du ocol bazinului pentru a controla celelalte castele. Dolofanul comerciant f#cu ochii mari. – Nu-i în regul#. Fiecare înf#(i a o imagine u or diferit# dar. Noteaz#-(i undeva. Col(urile gurii p#reau s# joace în mod straniu. În noaptea în care f#cur# înregistrarea. cu paharul în mân#. Kress. Trebuie m#sluite acte. probabil primejdioase. Turbat de mânie. Kress se apropie s#. d#du câteva telefoane. Simon Kress st#tu treaz vreme îndelungat#. se în#l(# pe vârfuri i . femeia cl#tin# din cap. Voi confisca bazinul i voi cere s# fie distrus. ciopliser# un zeu crud i idiot. Un pui. r#spunse Kress. zise Kress. Se d#du înd#r#t. Albii. Dar în timp ce examina lucr#rile prin ochelarii cu lupe. Ca s# nu mai vorbim de problema reclamantei. Vreau s# înregistrez o b#t#lie cu regii de nisip. Dup# ce v#zu regii de nisip. F#-mi o vizit#. cu echipamentul t#u holografic. cuprins de o profund# încântare fa(# de propria-i persoan#. Am o mul(ime de c#(elu i simpatici. De fapt.10 - . trei amenzi. îi spuse. Nu.) V#-nv#( eu minte! &tia ce s# fac#. bolnav#. în senzorium. de unde le ai? – De la Wo i Shade. Am s#-(i descriu cum trebuie s# arate. Mai suntem informa(i c# sunt semi-inteligente. – Vreau exact un anumit gen de c#(elu . dar rezultatul r#mânea tot monstruos i primitiv: o gur# de brut# i ochi tâmpi.i inspecteze domeniul. Apoi. Seara. ce tii dumneata despre creaturile astea? &tii m#car de pe ce lume provin? Au fost certificate de Comitetul ecologic? Ai vreo autoriza (ie pentru ele? Suntem informa(i c# sunt carnivore. spuse femeia. Ie i iute din camer# i reveni dup# câteva clipe cu o spad# veche de fier. Ro ii îi conferiser# un soi de zâmbet satanic. Luminile erau stinse. total schimonosit. iar dumneata po(i s# te-a tep(i i la vreo dou#. clipi. toate erau la fel. scrâ ni el printre din(i. Era curios s# vad# cum se descurcau negrii cu repara(iile la castel. – Vreau s# cump#r un c#(el. – N-o s# mearg# u or. Poftim în#untru s# te convingi. Dac# ne cheam# iar? – Las-o în seama mea. C#(elu ul îl l#sase în ruine. Absorbi. fii bun# i treci pe la mine desear#. Abia când Kress ridic# cifra la dou# mii de standarzi se l#s# convins#. tiind c# ecologii n-or s# le dea drumul. Simon Kress împro c# în odaie cu vinul r#mas în pahar. o nou# dram# controversat#. trebuie terse înregistr#ri. spasmodic. fum# vreo dou# be(iga e euforice i destup# o sticl# de vin. Iritat. Un cadou pentru cineva drag. La urma urmelor. s# tii. se duse în salon. Kress zâmbi. Femeia f#cu „n(". replic# el furios. Mai întâi îl sun# pe t'Etherane. P#rea incredibil de hain. Probabil c# le-au introdus prin contraband#. Reconstruc(ia mergea bine. Chipul cioplit era chipul lui.. – N-am auzit de ei.

Vârful spadei era umed i lipicios. Se sim(ea ni(el ru inat de spaima pe care i-o tr#sese regele de nisip. bomb#ni el. De dup# un col( î i f#cu apari(ia m#celarul. cu paharul de vin în mân#. urmat# de Kress care abia î i târa picioarele. În fa(a u ii st#tea Cath m’Lane. se gr#bi s# astupe bazinul i se repezi în baie. Când îl c#lcase îl auzise plesnind. Cath m’Lane avea în mâna stâng# un baros.11 - . Cu o smucitur# a mâinii. Simon. brusc îngrozit. Se ridic# ame(it. Cu pa i împletici(i. îi spuse ea cu ur#. Apoi potrivi vârful spadei deasupra gurii negre ce ducea spre s#la ul bur(ii i împinse cu toat# puterea. bolborosi el. Dar n-avea de gând s# mai ridice capacul bazinului. pe care i-o f#cuser# regii de nisip. Kress se arunc# asupra ei în momentul în care femeia î i lua avânt pentru a treia lovitur#. Apoi.i violent bra(ul. Cum (i se pare gustul? . Permanent. Cath sc#p# barosul i încerc# s#l sugrume. i întâmpin# rezisten(#. mi când-o înainte i înapoi. Simon. lichid. C#zur# amândoi. Se mi cau anemic.. hohoti ea. – Mai încet. unde te. Se ridicar# cl#tinându-se. De acum înainte. doborând turnuri i creneluri i ziduri. s-a terminat. femeia izbi din r#sputeri în peretele bazinului. Îl trezir# lovituri mânioase în u a de la intrare. jignitoare. Auzi un sunet moale. – Cath! r#cni Kress. Scoase un (ip#t i sc#p# spada. Îmbr#c#mintea o b#g# în ap# clocotit#. – Monstrule. Cath înjur#. – Stai. Când adormi pe canapea. – Ar trebui s#-(i vezi mutra. Avea fa(a umflat#. castelele de nisip se dizolvau lent în ploaie.. intrigat de zgomot. capacul va r#mâne închis. Îl strivi sub talp# i continu# s# r#suceasc# piciorul mult timp dup# ce tiu c# era mort. se îndrept# spre vestibul. gâfâind. Sunetul loviturii îi r#sun# lui Kress drept în cre tetul capului i-i smulse un geam#t tânguitor. Sunt mahmur. Femeia îl scuip# i se n#pusti în salon. dar Kress î i smuci capul i-o mu c# de bra(. Ceva mai târziu. Vreme de-o clip# st#tu s# priveasc#. R#suci lama. Totu i. Ar#(i ca unul din animalele tale. Simon? Atunci n-ai decât s# tr#ie ti cu ei. Mul(umit. cu capul vuind. D#du s# pun# capacul la loc i s# treac# la urm#torul castel. doar n-ai. tremurând. scuturându. încet. când sim(i c#-i umbla ceva pe mân#. Î(i picur# sânge din gur#. Aplecându-se. Nisipul i piatra se n#ruir# peste mobilii care alergau de colo-colo. dar se mi cau. împunse cu spada castelul alb aflat dedesubt. fii blestemat! Dar s-a terminat. reveni în salon. Apucând barosul cu ambele mâini. Dup# ce-l ispr#vi. î i spuse. rase caricatura insolent#. Kress decise s#. atât cât s#. Dar plasticul rezist#. Mahmureala de dup# vin e cea mai p#c#toas# dintre toate. întrebându-se dac# nu omorâse burta. – Nu. rostogolindu-se pe mochet#. Dar în cele din urm# regii de nisip începur# din nou s# se mi te. îl îmbrânci în l#turi i d#du buzna în cas#. ro ie i ud# de lacrimi. pân# la sânge. Am plâns toat# noaptea. Regele de nisip c#zu pe mochet#. De data aceasta se auzi o pârâitur# i în perete ap#ru un p#ienjeni de linii sub(iri.i lubrifieze procesele mintale cu înc# un pahar de vin. Se apropie surâz#tor de bazin i modific# pu(in reglajul dispozitivului de umiditate. Cath se duse direct la bazinul regilor de nisip. dup# câteva pahare de vin rece.. To(i mobilii se cutremurar# i c#zur#.i poat# vârî bra(ul în col(ul de de ert pe care-l descoperise. Kress trase lama afar#. Cath lovi din nou cu barosul.. trebuia s#-i pedepseasc# i pe ceilal(i. f#cu el. Încremeni.trase în l#turi capacul bazinului. Î i control# tot trupul i st#tu îndelung sub du . – +ii chiar atât de mult la dr#g#la ii # tia. îi veni inspira(ia.

voiam doar s#.– Ie i afar#. Ceea ce era probabil. – N-am vrut. Se târau peste cadavrul lui Cath.. î i venise în fire. Evenimentele din cursul dimine(ii fuseser# însp#imânt#toare. i se c#(#r# pe una din canapele.i sublinieze cuvintele. Kress scoase un urlet i se repezi la ea. În timp ce perchezi(iona aparatul femeii.12 - . Un p#trat viu. zise. Era dup# amiaz#. Spusese c# a plâns toat# noaptea i venise neînso(it#. o gr#mad# de pungi cu granule otr#vitoare contra obolanilor i o butelie pulverizatoare con(inând un pesticid ilegal. .i st#pâni repulsia.. Câ(iva se aventurar# s# traverseze mocheta i ie ir# din camer#. Nu-i r#mânea decât s# tearg# toate urmele i s# spere c# fosta lui amant# nu spusese nim#nui unde plecase de diminea(#. aproape bolnav de spaim#. Se aplec# s# ridice barosul. Nu mai era acolo. În cazul lor. Apoi se r#suci. Al(ii se luar# dup# ei. mâncase un mic dejun copios i. lama de metal p#trunsese adânc în abdomenul femeii. Kress se trase înd#r#t i începu s# scânceasc#.. cu spada în ea i. În clipa aceea. apoi la spad#. Cath m’Lane se uit# n#uc# la el. izbuti s# rosteasc#. oribil. Nu înc#pea îndoial# c# între timp sc#paser# cu to(ii. metodic. d#du peste prima dovad# de noroc. la rece. de i avea gura plin# de sânge. Nu era nevoie s# omoare fiecare mobil. De asemenea. Ea îi râse în nas. dup# cadavrul lui Cath. Ie ind din n#mol. Gândul c# acum mi unau prin cas#. De cum ajunse acas#. problema p#rea ceva mai dificil#.. Putea s#. S# nundr#zne ti s# te mai apropii de bazin. – Monstrule. g#sise un restaurant mai retras. încetul cu încetul. o bucat# de carne crud#. se izbi de peretele bazinului. când î i lu# inima-n din(i s# se întoarc#. cu siguran(#. D#du cu ochii de spada care-i c#zuse din mân# în ajun i se gr#bi s-o în face. forfotitor. Simon Kress d#du o rait# prin câteva magazine. Cath m’Lane murise ucis# de mâna lui. Îndat# ce termin# cu aeroglisoarele.. Pân# s#. Kress privi înm#rmurit o coloan# ce lua na tere sub ochii s#i. Doar cele patru bur(i. Foarte bine: trebuia s# se descotoroseasc# de un cadavru i de un aeroglisor. Cadoul lui îi parvenise. se îmbr#c# în costum i intr# în cas#. cump#r# un dispozitiv de remorcare cu anclan are magnetic#.. abia seara.i dea în vileag fapta i s# sus(in# c# fusese un accident? Pu(in probabil. Mai comand# cafea i cânt#ri situa(ia. Masa inform# pulsa. vânturând arma ca s#.i dea bine seama ce se întâmpl#. Cath m’Lane era spintecat#. Le va g#si i le va ucide. mare cât un cap de om. de regi de nisip. Cump#r# un costum de protec(ie colant. dup# cum prea bine v#zuse. &i pe-asta o putea face. Î i f#cuse griji de poman#. Kress începu s# scoat# (ipete scurte. Ie i afar#. ba îi mai i spusese poli(istei #leia s-o lase în seama lui. se lini ti el. Se scutur# i. Înainte de a lua drumul casei. Fugise drept la aeroglisor i. o mul(ime de regi de nisip se rev#rsau pe podeaua salonului. Kress se dezmetici i o rupse la fug#. la vreo cincizeci de kilometri distan(#. cu ultimele puteri. târziu. pe care-l f#cuse Idi Noreddian. însângerat#. Mai întâi ata # aeroglisorul lui Cath de al s#u.i luase zborul spre cel mai apropiat ora . extrem de puternic. în siguran(#. ceva cleios i diform. Fapt era c# o înjunghiase. repet#. se apuc# de lucru. nisip i noroi. I se f#cu pielea g#in#. dar n-avea s# rezolve nimic fr#mântându-se pentru cele întâmplate. n-avea s#-i fie prea greu s#-i extermine. târziu. Dar odat# ajuns departe. în patul i-n hainele lui. Coloana se dep#rta încet de bazin. scrâ ni el. atâta tot. – N-ai tu curajul #sta. isterice. Panoul fisurat se sparse i Cath m’Lane se pr#bu i. dar nu se îndura înc# s# cad#. moart#. Erau mari. Mai r#mâneau regii de nisip. care purtau ceva. care avea s#-l acopere din cap pân#-n picioare. într-o avalan # de plastic. în c#mara de alimente. era pe scaunul din fa(#. Cristalul cu înregistrarea holografic# a b#t#liei regilor de nisip. De fapt. d#duse pe gât câteva c#ni de cafea i dou# tablete contra mahmurelii.

pentru a se înapoia dup# câteva clipe cu un satâr. Emise un nou hohot de râs i începu s# coboare treptele. aprinzând peste tot l#mpile. cu degetul preg#tit s# apese pe butonul tubului pulverizator care-i încol#cea bra(ul drept. Nu. Mobili albi mi unau pe tot trupul i. La vreo aptezeci de kilometri spre nord de conacul lui începea un lan( de vulcani activi. Când fu gata. mâncate de potopul pe care îl ab#tuse asupra lor mânia lui Kress. Mai ales pentru una de dimensiunile tale. Zbur# într-acolo. Se încrunt# i continu# s# caute. Z#ri peste tot mobili de ambele culori. Pe urm# se r#zgândi. cu butelia de otrav# în spate. preg#ti butelia cu pesticid i p#trunse iar# i în cas#. dar nici pomeneal#. Regii de nisip – sute de mobili ce se mi car# ca unul singur – abandonar# imediat cadavrul i formar# o linie de b#taie. pân# ce fu sc#ldat într-o rev#rsare de lumin# artificial#. to(i regii de nisip disp#ruser#. între dou# rafturi cu sticle de vin. Z#cea la cap#tul sc#rii abrupte. în bazin. r#maser# în pivni(#. t#ie contactul magnetic i privi vehiculul disp#rând în lava de dedesubt. Dup# ce termin#. La lumina zilei. Brusc. Kress . O clip#. A a cum se temuse. Deasupra conului incandescent al celui mai mare dintre vulcani. adunând cu lopata nisipul i cioburile de plastic i aruncându-le înapoi. dar n-avu nevoie de el. – Cath a fost întotdeauna cam greu de înghi(it. cadavrul disp#ruse. Negrii se aciuiser# în gr#dini(a japonez# i în#l(aser# un castel înc#rcat cu obsidian i cuar(. Avea de lucru. cu aeroglisorul lui Cath la remorc#.. un câmp alb între el i burta lor. iar pe ceilal(i nu-i z#ri nic#ieri. Kress avu subit viziunea bur(ii albe ce a tepta fl#mând#. deslu i un crochiu rudimentar al chipului s#u. odaie dup# odaie.i petrece noaptea acolo. d#du de corpul lui Cath m’Lane. Înc# nu era în siguran(#. înaintând cu o smucitur# pe podeaua de p#mânt b#tucit. iar ruinele se f#râmi(au pe m#sur# ce se zvânta nisipul. prins# de bretelele petrecute peste umeri. Zâmbi i l#s# în jos mâna în care (inea furtunul. Îmbuc# ceva în grab# i relu# vân#toarea regilor de nisip lips#. Str#b#tu cl#direa. Cadavrul se smuci din nou i avans# al(i câ(iva centimetri c#tre castel. vorbi cu glas tare. nu mai exista nici o urm# a înc#ier#rii. cu o gaur# neagr# în mijloc. În unghiul cel mai îndep#rtat. Asta îl f#cu s# ov#ie. A doua zi diminea(# termin# de cur#(at în salon. era prea absurd. cu membrele r#sucite. cu pesticidul la îndemân#. Se opri s# deretice în salon. S# fi izbutit s# se târasc# afar# de una singur#? Era greu de crezut.13 - . s#tui. Împr# tie granule otr#vitoare pe terenul din jurul casei. Pe peretele pivni(ei. se însera. nici vreo urm# a regilor de nisip. încântat de propriu-i spirit. Stai ni(el.Scormoni con tiincios nisipul care începuse deja s# se usuce. mul(i dintre ei c#rând granule de otrav# spre bur(i. pentru a. În cel mai bun caz ar fi putut s#-i încap# în gur# o bucat# din laba piciorului lui Cath. o s#-(i dau o mân# de ajutor. Avusese i-n alte rânduri probleme cu obolanii. ca i când s-ar fi rostogolit pe trepte. sub ochii lui Kress. Faptul n-avea s# par# suspect nim#nui. cadavrul se mi c#. din lut. Jos.. în afara bazinului spart. O inspec(ie sumar# prin camere nu d#du la iveal# nici cadavrul. Albii. în pivni(a pentru vinuri. Castelele erau surpate i strâmbe. v#zu un castel pipernicit. lui Kress îi veni alt# idee. Pe ro ii îi g#si în fundul piscinei pe care o l#sase de mult# vreme în p#r#sire i care se umpluse par(ial cu nisipul c#rat de vânt ani de-a rândul. dar Kress c#ut#. Hot#rî s# încerce mai târziu. fu pe punctul de a decola din nou spre ora . pentru ce exist# zei? Urc# sc#rile. atâta vreme cât aeroglisorul incriminator se afla în fa(a casei sale. Când reveni în fa(a casei. în definitiv. N-avea timp pentru investiga(ii mai am#nun(ite. Kress râse scurt i r#suci la maximum butonul care comanda intensitatea luminii. R#bd#tori. În noaptea aceea. regii de nisip a teptar# i privir# în timp ce Kress o ciopâr(ea pe Cath m’Lane în buc#(i mici. nu-i fu prea greu. Simon Kress dormi îmbr#cat în costumul colant. u or de digerat.

Kress d#du de mai multe ori ocol vilei. scoase un (ip#t ascu(it. se dezbr#c# de costum. O distra povestindu-i cum reac(ionase Cath la spectacolul pe care-l înregistraser# ei. ca ni te râcâituri. dar î i reveni numaidecât.14 - . Simon? Când o îmbrânci. – M-am r#nit. probabil c# erau regii de nisip. Îmi pare r#u. femeia îi arunc# o privire mirat#. Pe fundul sticlei nu mai r#m#seser# decât câteva pic#turi.. Kress trânti u a i începu s-o bat# în cuie. Ce-i mirosul #sta ciudat. Dou# dintre bur(i aveau s# r#poseze curând. semn c# la cap#tul cel#lalt cineva r#spunsese. Zgomote ciudate. dar n-o s# fie nimic la mine desear#. ov#i. în sfâr it. În timp ce se întorcea spre cas#. N-avea rost s# ri te o înfruntare. folosind scândurile i ciocanul pneumatic pe care le l#sase acolo anume. al#turi de Kress.. (ipând. strig# ea. Cât despre Cath. spuse el. Simon. iar pe-a patra nu se îndoia de fel c# o va g#si. dar nu z#ri nici urm# de ei. dar la cap#tul de sus al sc#rilor. scuze. Pân# la urm# mi s-a f#cut lehamite de toat# povestea i m-am descotorosit de regii de nisip. Înfrigurat. Când începu s# transpire în costumul lipit de trup – era o zi de canicul# – ajunse la concluzia c#. Când fu sigur c# Idi era moart#. a treia se afla la loc sigur i-i putea face de petrecanie dup# ce avea s# termine treaba pe care i-o d#duse. Ascult# nelini tit câteva clipe. &i mirosul. Pân# seara. N-avea nevoie s#-i pice nimeni pe cap. se apuc# s#-i sune pe ceilal(i. Ai avut întotdeauna gusturi mai rafinate decât ale mele. dup# ce Kress deschise u a i o l#s# s# treac# în fa(#. D#du din cap mul(umit i turn# din nou vin în pahare.conchise c# pesticidul nu era necesar.i o comedie picant# ca s#. Ecranul începu s# se lumineze. s# îngroape bur(ile ro ie i neagr# în castelele lor. s# alegem împreun# un vin bun. Apoi începur# urletele. ce-i aici? Brusc. când regii de nisip mai tr#iau i forfoteau în jurul casei. dar perfect încântat# de perspectiva unei seri în doi. strivi sub talp# – cu destul# satisfac(ie – mai mul(i regi de nisip.i fac# efectul. cel pu(in o vreme. s# se destind#. În#untru. Singurii care mai lipseau la apel erau regii de nisip de culoare portocalie. probabil c# se îndopau cu granule otr#vitoare. În cursul discu(iei reu i s# se conving# c# Idi nu relatase nim#nui mica lor glum#. De cum ispr#vi. Kress se înfund# în senzorium. În timp ce forma num#rul Idiei Noreddian î i d#du seama de o omisiune sup#r#toare. orice urm# a vizitei sale fusese eliminat#. Greu de crezut. Dac# erau pe undeva prin preajm#. programându. Era Jad Rakkis. mânc# pe îndelete un prânz savuros i î i îng#dui. Nu contenir# ore în ir. i-i f#cu vânt. Idi î i f#cu punctual# apari(ia. în spirale din ce în ce mai largi. îi c#r# aeroglisorul la vulcani Dispozitivul magnetic se dovedea o investi(ie bun#. Îl anun(# fudul c# la jocurile strategice din seara aceea avea s# aduc# ni te viermi canibali. Reveria îi fu întrerupt# de ecranul telefonului care începu s# clipeasc#. . întrebându-se dac# nu cumva Idi Noreddian supravie(uise i scurma sub u # ca s# ias# afar#. Kress uitase cu totul de jocuri. r#spunse Kress i închise. amândou# bur(ile vor fi moarte. când putea l#sa otrava s#. – Unde-i lumina? întreb# ea.i alunge din gând pivni(a. Ni te lighioane scârboase. Era st#pân pe situa(ie. – Oh. O or# mai târziu. Se ar#t# surprins# de contramandarea petrecerii. n-avea importan(#. o auzi pe Idi gemând. Jad. de fapt. i ie i afar# cu o cazma. Rakkis întreb# indignat: – &i eu ce s# fac cu viermii? – Pune-i într-un co de fructe i trimite-i cuiva drag. Hai cu mine în pivni(#. Apoi se rostogoli pe sc#ri. Iar implica(iile acestei concluzii nui pl#ceau deloc lui Kress. Am uitat s#-(i spun. Hot#rî s# lase u a ferecat#. Kress închise repede aparatul. Îl înso(i cu destul entuziasm. asemenea ro ilor i negrilor. – Trebuie s# mai aduc o sticl#. acum. r#zb#teau din spatele u ii de la pivni(# a doua zi diminea(# când Kress coborî s# vad# care era situa(ia.

Castelul ro u se în#l(a lipit de peretele piscinei. Castelul negru sclipea înve mântat în a chii de obsidian. În#untru. Smuci furtunul i pulveriz# v#zduhul. Câteva înghi(ituri de alcool îl mai calmar#. Se uit#. viermuiau cu zecile pe corpul lui. O tile b#tur# în retragere. Mobilii veneau înspre el i mureau. Dintr-o dat#. Mai b#u un pahar. Deschise u a. f#cu un pas înapoi i sim(i ceva scrâ nindu-i sub talp#. Furtunul îi muri în mân#. Kress zâmbi. Se propti pe picioare i începu s# m#ture cu sabia de cea(#. Erau mai mari decât i-i amintea. Num#rul mobililor era mai mare decât i-ar fi putut închipui. Câ(iva reu ir# s# tr#iasc#. descriind un arc mare de cerc înaintea lui i p# i încrez#tor peste crusta de cadavre negre i ro ii. se r#suci i privi deasupra lui. care se adunau s#-i închid# retragerea. Blestematele de bur(i p#reau a fi mai prolifice ca obolanii.15 - . i v#zu trei mobili care i se c#(#rau pe picior. gândi el.i dea seama. ca s# prind# curaj. Avea în fa(# dou# o tiri aliate împotriva amenin(#rii comune. z#vorî u a. cu sutele. Unul ateriz# pe placa transparent# care-i acoperea fa(a i vreme de o secund# cumplit#.i ag#(# în spinare butelia. C#deau de jur împrejur. Terenul din fa(a casei era plin de regi de nisip. Ar fi trebuit s#. Burta s#l# luia la ad#post. orb. scuturându-se înnebunit de regii de nisip care-i acopereau trupul. Proiect# cea(a asupra lor. Îngrozit. Erau de jur împrejurul lui. plimbând-o cu mi c#ri erpuitoare. negrii se oprir# din lucru i formar# imediat dou# falange amenin(#toare. inima-i b#tea nebune te i abia mai putea s# respire. Ro ii mi unau pe tot fundul bazinului. Îl apuc# tremuratul.i croiasc# drum c#tre bur(i. cu sutele. regii de nisip se zvârcoleau violent i mureau în spasme. într-un pu( înconjurat de nisip. pân# ce-l m#tur# cu dosul mâinii. buc#(i de beton i parapete. pe el. având grij# s#. Kress mai f#cu doi pa i. Când se apropie. se arunc# pe mochet# i se rostogoli într-o parte i-n alta . Îi sim(i c#(#rându-i-se pe picioare. iar regii de nisip se agitau de zor primprejur. iar al(ii. regii de nisip a teptau. Se împiedic# de ceva i url#.Le g#si cum nu se poate mai pline de via(#. O lu# la goan#. sufocându-l. Toat# fa(ada casei colc#ia de regi de nisip. le sim(i mandibulele mu când neputincioase în plasticul rezistent al costumului. Kress arunc# o privire peste um#r i z#ri al(ii. îl retezaser# cu mandibulele. dar al(ii se apropiau deja cu repeziciune. Se aruncau de sus asupra lui. reparând i îmbun#t#(ind. Furtunul era t#iat. apoi o lu# la fug# spre cas#. Cea(a îl înconjur#. O mie de regi de nisip se n#pustir# spre el. Afar#. &tia c# vila era perfect izolat# împotriva insectelor i a roz#toarelor. nu putea stropi pretutindeni deodat#. Pip#i dup# tub i când î i retrase mâna o întrez#ri acoperit# cu regi de nisip muribunzi. Oriunde îi ajungea cea(a. Tu i i continu# s# pulverizeze. Cât timp r#mânea în#untru n-avea de ce s# se team#. Kress auzi un uierat puternic i pâcla uria # se r#spândi într-un nor mare dintre umerii s#i. un imens covor târâtor. strivind sub cizme câ(iva mobili. Kress r#mase acoperit de giulgiul pesticidului. O cea(# cenu ie. apoi se îmbr#c# în costum i. Kress îndrept# furtunul spre ei i ap#s# pe buton. Kress îi privi în timp ce târau în castel un obolan i o opârl# uria #. Wo îi atr#sese aten(ia c# burta putea s# m#nânce orice. retragerea încet#. arzându-l i înce(o ându-i ochii. înv#luindu-l. U a se închise în urma lui i Kress se gr#bi s-o z#vorasc#. Negri i ro ii. se gr#beau s# li se al#ture. f#cându-l s# tu easc#. Speriat. îi v#zu mandibulele ce h#p#iau cu furie în dreptul ochilor lui. otrava nu-i afecta. Apoi începu s# simt# izbituri moi în cap i pe umeri. Când ajunse în cas#. Îi ignor# i continu# s# pulverizeze. Kress plimb# tubul dintr-o parte într-alta. pulveriz# pân# când întregul desant aerian al regilor de nisip fu mort sau pe moarte. pulveriz# casa. A adar. Abia dup# ce cur#(# toat# fa(ada î i întoarse aten(ia spre sol. Turnul cel mai înalt i-ar fi ajuns lui Kress pân# la old i pe el se afla o caricatur# hidoas# a chipului s#u. Continu# s# pulverizeze. azvârli cazmaua i s#ri din capcan#. Îi scutur# i-i terciui cu sete. Unii erau cât un deget de lungi. coborî asupra celui mai apropiat ir de mobili. Kress se a teptase la un contraatac. Nu-i puteau (ine piept.

stropi mocheta. Am o problem# care (ine de deratizare. Am nevoie de tine pentru o deratizare. de aici putea lua leg#tura cu orice loc de pe Baldur. Poli(ia va aduce arunc#toare de fl#c#ri i. Convorbirea e ecranat#. Dar f#r# întreb#ri. se retrase pân# în dreptul consolei de comunica(ii. Simon. dar cel pu(in nu mai sim(ea c# i se încre(e te carnea. Gândaci. S# telefoneze autorit#(ilor.. Alcoolul îl mai calm#. O s#-(i dai imediat seama despre ce-i vorba. Lissandra. nu contenea s# bolboroseasc#. La un moment dat se gândi s# o sune pe Wo. Nu uita c-au trecut zece ani. Ni te d#un#tori periculo i. O s# ai nevoie de.. ##.16 - . expresia afabil#. trei sau patru oameni. Pe ecran se materializ# chipul unei femei: p#rul alb.. Kress lep#d# costumul i se vârî sub du . pentru a examina situa(ia. îi trebuia cineva care s#-i dea ascultare f#r# s# pun# întreb#ri. Sosi într-un aeroglisor lung i negru. Nu. Am o treab# pentru tine. Echipamentul s#u de comunica(ii acoperea un perete întreg. – Vei fi bine pl#tit#. În gr#dini(a japonez# i-n fosta piscin# ai s# vezi ni te castele. întov#r# it# de trei operatori. – Nu. r#spunse Kress. în timp ce turna în pahar. Vreau s# m# scapi de ei. cu fe(ele ascunse sub cagule. Pe urm# s# ba(i la u # i-o s#-(i ar#t ce mai e de f#cut. Vii la mine. Simon. O invazie de gândaci. poli(ia r#mânea o solu(ie doar în ultim# instan(#. o asigur# Kress. Nu. Jetul fierbinte îl op#ri i-i l#s# pielea ro ie i sensibil#. iar el nu avea nici o încredere în ea. Nu se putea s# nu g#seasc# el o solu(ie pân# la urm#. nu. Se lumin# brusc la fa(# i pe buze îi ap#ru un zâmbet. Nu putea s# cheme politia. Îi tremura mâna i. la conac. Dup# ce inspecta în am#nun(ime vestibulul ca s# se asigure c# nu exista nici un pericol. mai erau oasele. Butelia î i d#dea duhul. Mobilii stacojii i negri începur# s# alerge . „La dracu”. Avea gâtlejul uscat. În(elegi? – În(eleg. – O execu(ie? Pre(urile mele au mai crescut între timp. Mai întâi survolar# la mic# în#l(ime terenul din jurul casei. Le distrugi. Erau îmbr#ca(i cu to(ii în costume colante din plastic negru. dar nu izbuti s#-i alunge spaima. Doi dintre ei erau înarma(i cu arunc#toare de fl#c#ri. – Simon! Cum mai merg afacerile? – Afacerile merg bine. Lissandra se (inu de cuvânt. Ar fi fost nevoit s# le spun# i de albii din pivni(# i-acolo ar fi dat de cadavre.. Lissandra nu purta nici o arm#. &i oricum. Fiindc# pe ea n-o ciopâr(ise. Îmbr#c# hainele cele mai groase pe care le avea – indispensabili de iarn#. un nas lung i coroiat. Dispunea de o gr#mad# de bani i de ingeniozitate. vorbesc serios. Form# un num#r pe care nu-l mai folosise de foarte mult# vreme. înjur# iar# i. în mod cert n-o terminase înc# pe Idi Noreddian. “La dracu”. omori tot ce-i în ele. întotdeauna fusese mândru de ingeniozitatea lui. Îi echipezi cu costume colante termorezistente i cu arunc#toare de fl#c#ri sau lasere sau altceva de genul #sta. Încruntat. Regii de nisip parc# înnebunir#. dar renun(# repede la idee. al treilea avea un tun laser i grenade. pantaloni de piele – scuturându-le pe fiecare în parte. Trebuia s# cear# ajutor. Po(i s-ajungi repede? Fa(a de pe ecran r#mase impasibil#. Vocea vioaie i sigur#. va pune întreb#ri. Simon Kress avea rela(ii. Chiar dac# burta apucase s-o dea gata pe Cath m’Lane.. „La dracu”. Kress o recunoscu dup# felul în care d#dea ordine. Mai d#du pe gât un pahar. Înfiorat. Pe geamul gros din plastic se plimbau regi de nisip. cu gesturi nervoase. Gândurile îi alergau nebune te. fâsâind anemic. se a ez# în fa(a consolei.pân# când fu sigur c#-i strivise pe to(i. Wo tia prea multe. Simon Kress în(epeni cu mâna pe claviatur# i gemu. î i îng#dui s# se a eze i s#. – Nu-i necesar s# recurgi la eufemisme. – Bun. apoi se apropie pe furi de fereastr#.i toarne de b#ut. – Într-o or# suntem la tine. Kress îi privi din spatele ferestrei de la etaj... &tii c# nu m# zgârcesc.

Omul din gr#din# ov#i un moment. Înaintau cu pa i aten(i. dar Lissandra îl strig#. – Piscina! strig# el din spatele geamului. Grenada poposi drept în vârful mormanului de ruine care fusese castelul negru. Îi v#zu trecând în zbor razant pe deasupra piscinei. Kress vedea bine castelul din gr#dina japonez#. iar regii de nisip. Urletele încetar# subit. i regi de nisip stacojii îl n#p#dir# din toate p#r(ile. gândi el. acoperit de mobili. când deodat# p#mântul din jurul lui p#ru c# erupe. cu mi c#ri sigure. ateriz# pe p#mânt tare. Dup# a patra trecere castelul era de nerecunoscut. perfect armonizate. În fa(#. Operatorii începur# s# plimbe focul dintr-o parte în alta. Î i puse omul s# mai bombardeze fiecare castel de câteva ori. Fasciculul vibr# pe deasupra solului i retez# vârful castelului. Omul îl orient# iute în jos. amors# o grenad# i (â ni înainte. unii gonind spre castel. scormoni de jur împrejur. în timp ce operatorul bombarda castelul ro u.i amorsar# armele. O lumin# alb#. Apoi unul dintre ei se împiedic#. Operatorul se scufundase pân# la mijloc. Distruge(i castelul din piscin#! Lissandra în(elese numaidecât. apoi desprinse de la old alt# grenad#. nemi ca(i. în odaia al#turat#. aduc#tori de moarte. Armata neagr# se mas# între el i castel.i loveasc# i s#. iar operatorii s#rir# afar# i. de la ad#postul vehiculului. Chipul lui Kress se dezintegra. tuneluri. Kress se uit# mai atent i observ# c# solul cedase sub picioarele omului. Turnurile se pr#bu ir#. apoi c#zu b#tând aerul cu bra(ele i regii de nisip d#dur# n#val# de pretutindeni. iar el se întoarse i începu s# alerge spre ea. capcane. fr#mântând metodic terenul. . apoi mugir#. i tot terenul din jur ced# dintr-o dat#. Apoi aeroglisorul Lissandrei ateriz# lin lâng# vila lui Kress. Încerc# s#-l scoat# i s# se retrag#. Lissandra d#du un nou ordin. în gr#dini(a lui Kress. Operatorul ei l#s# laserul. Arunc#torul de fl#c#ri nu-i mai era de nici un folos. Omul se dezechilibr# i se poticni. Vâlv#taia înghi(i om i regi de nisip. dar se trase gr#bit înapoi în clipa în care c#lc# în gol i piciorul îi disp#ru în nisip pân# la glezn#. Omul azvârli arma.bezmetici de colo-colo. Burta era îngropat# adânc. Tovar# ul s#u ezit#. Unde disp#rur#? Lissandra ar#t# cu mâna i strig# ceva. De sus ploua cu regi de nisip i buc#(i de regi de nisip. apoi se r#suci brusc i împro c# fl#c#ri. Era înalt cât un stat de om. arse ochii lui Kress i în gr#dini(# se în#l(# o coloan# uria # de nisip. dar ro ii se regrupau cu iu(eal# pentru atac. Mul(umit. Lissandra d#du dovad# de con tiinciozitate.. Oastea neagr# arse i se dezagreg#. Urletele pe care le scotea erau oribile. n-o atinseser#. i arunc# proiectilul. Armele lor tu ir# sec. Castelul se n#rui. Oamenii Lissandrei erau profesioni ti. S#ri peste cadavrul fumegând al primului om. Laserul mu ca în p#mânt. Kress se repezi la alt# fereastr#.. Purt#torii de arunc#toare de fl#c#ri se dep#rtar# unul de cel#lalt i deschiser# focul asupra regilor de nisip negri.i zgârie turbat propriul trup. Kress v#zu c# mobilii negri erau (epeni. Clipi. P#reau neoameni. solul era pres#rat cu negri iner(i. de pietre i de mobili. care r#m#sese lâng# aeroglisor. Ro ii. h#cui nisipul i meterezele de piatr#. împro când limbi lungi de fl#c#ri albastre-ro ii. Kress î i d#du brusc seama c# nu-i vedea nic#ieri pe ro ii. Dar mobilii negri continuau s# se mi te. nu mai era decât o movil# de nisip. Apoi folosir# tunul cu laser. regii de nisip zvâcneau scurt. Tuneluri. – Castelul! Distruge(i castelul! Lissandra. Pe urm# totul fu simplu. Omul s#ri în aeroglisor i Lissandra decol# imediat. mor(i. auzi i f#cu un semn. Câteva clipe. operatorul se întoarse din nou spre castel i mai f#cu un pas. cu un fior de groaz#. praful acoperi totul. se chirceau i mureau. al(ii spre inamic. m#sura(i. Mobilii se împr# tiar# în toate direc(iile. o mas# clocotitoare care-l acoperi în timp ce se zb#tea i se zvârcolea.17 - . Kress se apuc# s# bat# s#lbatic în geam i s# strige ca s# atrag# aten(ia. Din punctul s#u de observa(ie de la etaj. începu s#. Al treilea operator a(inti tunul cu laser i trase. F#cu un pas înainte. orbitoare. Nici unul nu ajunse pân# la mânuitorii arunc#toarelor de fl#c#ri. Meterezele-i viermuiau de ap#r#tori negri i un uvoi neîntrerupt de mobili se scurgea în adâncuri. Sau p#ru c# se împiedic#. împletind cele dou# jeturi de fl#c#ri.

– Cred c# mi-am fracturat degetele. numai s# termini treaba. Ultima scândur# fu desprins# de pe u a pivni(ei. se gr#bi s-o asigure Kress. r#spunse Kress. Nu se întâmpl# nimic. – Crezi c# nu-i nici un pericol? se pomeni morm#ind i ar#t# cu degetul arunc#torul de fl#c#ri. Un rege de nisip alb. Sim(ea cum i se v#lure te stomacul. U a masiv# era tot b#tut# în cuie. Nu m# încânt# nici perspectiva unui incendiu. – Am laserul.. sunt cam abrupte. cu un zâmbet de smintit. – Unde-i lumina? întreb# Lissandra. – Ce mai e de f#cut? – Trebuie deratizat# i pivni(a.. Lissandra îl în(elese gre it. nici lini tea care domnea în subsol.. în#l(# laserul. Omul reveni înarmat. Jos mai e un castel. Lissandra d#du un ordin scurt i operatorul f#cu doi pa i înapoi. Lissandra execut# un dans hidos pe palierul din fa(a u ii. zise ea. – Chestia asta o s# te coste. (â nea sânge. spuse deodat#. Întinse mâna. – Du-te i ia arunc#torul lui Rajk. Avu grij# s# stea cât mai departe în vreme ce subalternul Lissandrei scotea cuiele i scândurile.i izbeasc# mâna de peretele al#turat. Laserul pe care-l sc#pase z#cea lâng# u a pivni(ei. Tot ce-i acolo jos trebuie s# . Regele de nisip se desprinse i c#zu cu o bufnitur# grea. De arunc#tor probabil c# nu va mai fi nevoie. în pivni(# era întuneric. Exist# lucruri mai rele decât focul. zise Kress. În cele din urm#. Minunat. – Minunat. spuse. rosti cu glas moale. Lissandra îi f#cu semn operatorului. se v#it# Kress. Dar va trebui s# v# descurca(i f#r# explozie. t#cut. Lissandra calc# pragul. Dar se curbase u or în afar#. Mâna îi sângera abundent. trecu laserul în mâna stâng# i pip#i cu dreapta dup# comutator. Lui Kress nu-i pl#cu nici înf#(i area u ii. L-am luat îns# pentru orice eventualitate. – Odorul t#u scump m-a mu cat prin m#nu # i-ai v#zut cu ochii t#i cât a durat pân# l-am desprins. – Nu. venir# s#-i bat# la u #. – Bineîn(eles. O s# fii bine pl#tit#. Cât vrei.pân# ce fu evident c# nimic viu n-ar mai fi putut r#mâne întreg sub p#mântul r#scolit. O dat# i înc# o dat# i înc#. Regele de nisip alb fusese imens. Simon. Faci totul scrum. Lissandra. Lissandra î i smulse de pe cap cagula costumului. apoi începu s#. Casa mea. Ai în(eles? Omul d#du din cap. Kress îi conduse la subsol. R#mâi în prag i pârjole ti tot interiorul. Era cel pu(in cât mâna ei de mare. cum o l#sase.. ca s# nu mai pomenesc de pericolul la care m-am expus personal. Oare câ(i ca el mai erau jos. Am pierdut doi oameni. zice. Era n#cl#it# de sânge i de o zeam# neagr#-verzuie. perforând m#nu a din plastic. Cred c#-i intact. se post# în spatele ei i a(inti arunc#torul de fl#c#ri peste u #. mare. Kress d#du din cap. cu un ton care nu admitea replic#. Simon. Lissandra gemu i se l#s# în genunchi. Kress le deschise. – Eu nu cobor acolo. Pu(in îmi pas# de casa ta.18 - . Scoase un (ip#t i s#ri înapoi. Nici o mi care. lipicioas#. r#spunse Lissandra. Din locul în care î i înfipsese mandibulele. – L-am g#sit. în pivni(#? – Nu. Femeia î i trase cagula pe cap. – Chiar dup# u #. p# i înainte i deschise brusc u a. Nici un sunet. Din partea cealalt# tot nu se auzea nimic. M-am r#zgândit. dar nu vrea s#. Bag# de seam# la trepte. Pe dreapta. – Casa. anun(# operatorul ei. Simon. Nu vreau s#-mi d#râma(i casa. i se ag#(ase de încheietura mâinii. O s#-i nimicim cu laserul. L#sa(i-i în pace. ca i cum din#untru s-ar fi exercitat o presiune colosal#. preg#tit. L#sa(i-i în pace. Lissandra î i ridic# ochii spre el.

î i pierdu echilibrul i zbur# peste pragul u ii. cufundat# în lini te. Nu v#zu nimic. Nu fusese nimic. Se v#zu pe el însu i. Numai spaima lui de om beat. Simon! – Fac pace. Nu-i d#dur# nici o aten(ie. în f#cat de o sut# de bra(e sub(iri i târât în întunericul unde burta a tepta fl#mând#. Pere(ii erau mu(i. Trecu o bucat# de vreme f#r# s# se întâmple nimic. bolborosi el. Începu s# plâng# în#bu it. nu-i vor face nimic zeului cât timp zeul e bun i darnic. apoi v#rs# violent totul pe mocheta din salon. Fiecare scâr(âitur# imperceptibil# era pasul unui rege de nisip. Salonul era pustiu. Nu-i vor face nici un r#u zeului. iar de curând îi mai picaser# dou# trupuri. Asta fusese înainte de a veni Cath. Tremura. se sim(i cople it de un profund sentiment de mul(umire. Erau pretutindeni. Brusc. se apuc# s# bea. î i aduse aminte de Lissandra i de cele petrecute în pivni(#. Un val de ru ine i furie îl n#p#di dintr-o dat#. La un moment dat. Avea s# creasc# i mai mult. pe canapea. el era zeul. Dup# aceea urmar# alte zgomote. În timp ce p#r#sea subsolul. Totul fusese rodul imagina(iei lui. în(elegi? – E ti nebun. trosnete chitinoase. Deschise din nou ochii. Dar acum era mare. Încet. În loc s#. nic#ieri. Când se trezi. I se p#rea ca deslu e te mi c#ri în bezna din spatele u ii. adormi. Kress se n#pusti înainte i um#rul s#u izbi spatele operatorului exact în clipa în care se preg#tea s# deschid# focul. nic#ieri. mari cât regele de nisip care o atacase pe Lissandra. Se chirci deodat#. Dracu s-o . Din cauza bur(ii. lichide. Î i aminti cum o împunsese cu spada. Kress ascult# cum se ducea de-a rostogolul pe sc#ri. B#u vârtos ore în ir. înc# o data. Înc#perea era goal#. Le devorase pe Cath i pe Idi. neîndr#znind s# se mi te. Ceva aproape sexual. s#. Se mi ca ceva în pere(i. Începu s# tremure dar.i pun# în aplicare planul. al fricii lui. Omul icni. O armat# de mobili. Nimic. spuse Lissandra. Kress abia dac# auzi ce-i spunea. Am fost crud. era uria #. De ce… tia de ce. râcâieli. nemi cat. un sentiment care-i îmbr#ca frica precum un strat de sirop. Închise ochii i a tept#. coborî de pe canapea i aprinse lumina. poate.19 - . Î i imagin# o armat# alb#. chiar când e mic#. Prin ferestrele înalte se prelinse lumina Lunii. clef#ituri groase. Se îndoia c# era sentimentul lui. albii fuseser# dintotdeauna prefera(ii lui. Lui nu-i va face nici un r#u. Avusese inten(ia s# plece de-acas#. – Ce ai de gând? întreb# ea când Kress se apleca s# ia laserul de lâng# tocul u ii. Târî cadavrul în pragul u ii i-i f#cu vânt pe sc#ri. Trebuie s# compensez relele. Trase cu urechea. r#spunse el chicotind. Zgomotele se amplificar#. nic#ieri. gândi el. Nimic. Ochii i se adaptar#. a tept# atingerea lor îngrozitoare. întunericul se îmblânzi i se dizolv#. Kress se întoarse brusc spre Lissandra. Nici un sunet. pentru un an. nu. a bur(ii care b#gase spaima în el. Kress b#tu u a în cuie. De ce o f#cuse? Ar fi putut s-o ajute s# ard# tot. n#v#lind afar#. în bezn#. I-am înfometat. Auzul îi devenise extraordinar de ascu(it. dar sim(ea o excita(ie boln#vicioas#. fojg#ieli i mu c#turi i plesc#ituri.moar#.i recapete calmul. Pentru a doua oar#. &i-n plus. Kress îi f#cu în piept o gaur# prin care i-ar fi putut trece bra(ul. Prin cele dou# g#uri ale cagulei. Trupu-i era sc#ldat în sudoare rece. Wo îi spusese c# are aptitudini psionice. Simon Kress se îmb#rb#t#. ochii reci ai Lissandrei îl fixau calmi. s# extermine tot. nu era nici el prea sigur. – Nu. Fur# ultimele ei cuvinte. în jurul lui. prinsese gustul c#rnii de om. de fric# s# nu ating# vreunul.i ia zborul imediat spre ora i s# închirieze o camer# pentru o noapte sau. izbuti s# se controleze i s#. casa era cufundat# în întuneric. Auzea zgomote. De ce.

prudent. St#tuser# ascun i sub scaune. încet. Scrâ net. î i spuse Kress. Avea o migren# înfior#toare. nu va dura prea mult. la ad#post. jignit. Trosnet. Se duse în dormitor i. abia întrez#rite sub razele lunii. iar terenul din fa(a vilei era scena unui m#cel. &i în cel#lalt aparat se mi cau umbre. Era tare jig#rit. Nu mi cau. de jur împrejur. în nisip. Mandibulele se închiser# cu un cl#mp#nit u or i ase ochi mici. se trezi. &i mobilii. a a cum a teptaser# de atâtea ori. umflat. iar burta alb# r#m#sese ferecat# în pivni(#. Kress tia c# nu al s u era stomacul care cerea de mâncare. obiectele de art# i alte lucruri de care n-ar fi fost în stare s# se despart#. Un rege de nisip alb îl privea de pe dulapul de haine din dormitor. Kress se strecur# afar# i închise u a în urma lui. Bur(ii o s# i se fac# iar foame. unul r#sucit i carbonizat. Regele de nisip ie i afar# i se îndrept# spre el. Sculptau ceva. Tâmpenii. f#r#-ndoial#. privindu-l cu ochi tri ti i sticlo i. din umbr# în lumin#. s# se refugieze în ora . Câteva clipe r#mase cu spatele lipit de peretele casei. albicioase. Ce va face atunci? Trebuia s# plece de-acas# cât mai degrab#. Kress î i trecu vârful limbii peste buze. În mod normal. Nu lu# decât un singur rând de haine de schimb. Animalul se retrase. Se opri înainte de a fi ajuns la jum#tatea drumului. sunetele siguran(ei.i f#cu bagajele. ce se plimbau încolo incoace pe peretele cl#dirii. Îl a teptaser#. îl privir#. acum. Kress î i ud# lenjeria i se trase încet înd#r#t. L#sase u a deschis#. restul spa(iului îl umplu cu bunuri de valoare – bijuteriile. Simon Kress url# i fugi în cas#. ap#sându-i cu toat# talpa. Începur# s# formeze un cerc strâmb în jurul aparatului. pu(ea i-i era foame. pe scaunul vehiculului. ascultând sunetele. Kress scoase un vaiet în#bu it i b#tu în retragere.ia pe Cath! Nu putea r#mâne aici. Alte spaime de be(iv. Kress zâmbi i travers# încet câmpul de lupt#. ca ni te larve. î i ridic# privirea. con tiincios. Un chip. M#celarul se lu# dup# el pe sc#ri.20 - . Dac# apucau s# ias# afar#… Kress nu vru s# se gândeasc# mai departe.. sub mormanul de regi de nisip mor(i. Când d#du s# i se aga(e de picior. Între el i aeroglisor nu erau decât câ(iva metri. Când ajunse în fa(a u ii. cât timp burta se mai afla închis# în pivni(#. c#tre cas#. Regii de nisip erau mor(i. Se temea s#-i parcurg#.i aduc# aminte c# erau mor(i. Num#r# vreo zece-dou#sprezece trupuri lungi. Cadavrele celor doi oameni ai Lissandrei z#ceau acolo unde c#zuser#. cu inima zb#tându-i-se în co ul pieptului. îngropa(i în tapi(erie. O cantitate suficient# de b#utur# îi aduse uitarea rapid# de care avea nevoie. la cap#tul de sus al foi orului p#r#sit în care s#l# luise odinioar# oimul hoinar. Luna str#lucea puternic. Jos nu era decât mortar i p#mânt b#t#torit. Scrâ net. L#s# jos valizele i deschise u a aeroglisorului. iar mobilii puteau s#pa galerii. cel#lalt. C#rând neîndemânatic valizele. i p# i peste regii de nisip. se hr#nea singur dar. Încarc# trei valize. Patru dintre ele formau un grup compact. Dar acum se iveau. Iar pofta ei de mâncare va fi n#praznic#. Un chip foarte u or de recunoscut. Pe cât e de mare. Ceva se mi c#. ce foame-i era! Nu fusese atât de fl#mând niciodat#. mi cându. se întoarse. porni iute spre aeroglisorul Lissandrei. mobili negri i ro ii peste tot. O. Dar se trezi. În interiorul aeroglisorului se iscar# alte mi c#ri. Trebui s# fac# un efort ca s#. N-avea de gând s# se mai întoarc#. pr#zile se r#riser# în ultima vreme. înainte. Kress îl înjur# i-l lovi cu botul cizmei. Lung# cât antebra(ul lui. C#lc# s#lbatic. O form# albicioas#. Ni te forme mari. În pofida tuturor lucrurilor. Kress î i d#du seama c# nu-i mai d#duse de mâncare de-o ve nicie. Ar#tau de parc# ar fi stat în a teptare. V#zuse cu ochii lui cum explodaser# castelele. dispu i de jur împrejurul corpului. Respir# de câteva ori adânc. Mai ie ir# câ(iva..i . Scrâ neau.

de peste tot.21 - . sperând c# va potoli foamea bur(ii albe. El r#mânea afar#. Cadavrele disp#ruser#. ca mirghelul. Avea gura îngrozitor de uscat#. Îi l#sa s# intre ei primii. Toate sticlele cu alcool care mai existau în cas# se aflau în pivni(#. Era la fel de mare ca mobilul care ie ise noaptea trecut# din aeroglisor. Pe urm# îl chem# pe Jad Rakkis. Trebuia s-o hr#neasc#. intrau i ie eau prin pere(i. Kress î i aminti cu cât# u urin(# puteau c#ra mobilii lucruri de câteva ori mai grele decât propria lor greutate. Închise u a dup# ultimul sosit. Ie i afar# s# ia cadavrele care începuser# s# putrezeasc# în curte. îngr#m#dind toat# mâncarea din cas# în mijlocul buc#t#riei. Aduceau modific#ri vilei. dar transportar# restul. Dar tia c# r#gazul nu va dura. i se repezi la aeroglisorul cu care venise ne tiutoarea victim#. îl f#cu s# se înfioare. Dup# ce patru musafiri îi trecuser# pragul. pe m#sur# ce. Kress goli congelatoarele. O s#-(i dau de mâncare. schimonosite de groaz#. Curând. trebuia s# se uite tot timpul pe unde calc#. Jad. Pleac de-aici! Dar Rakkis îl privi nedumerit. Jad se zvârcolea i urla îngrozitor în timp ce-l sfâ iau. Rakkis scoase un sunet gâtuit i d#du s# sar# înapoi în aeroglisor. apoi pe ceilal(i. strâmbe. Nisipul p#rea s# fiarb# de activitate subteran#. Se duse la telefon. Kress alerg# spre aeroglisorul lui de cum ateriz# i-l înh#(# de bra( pe Rakkis. d#du gata ce-i mai r#m#sese în bar i se îmb#t# cri(#. Fiecare mobil c#ra câte o bucat# din m#celarul lui. Kress î i f#cu în sfâr it curaj.. burta mai era înc fl#mând#. Simon? Nu pricep. în întregime. iute! îi spuse. Vehiculul era programat s# r#spund# numai la amprenta digital# a proprietarului. – Urc# la loc. Se strecur# în#untru nestingherit. Îmi dau seama c# te anun( cam pe nepus# mas#. Când se întoarse în vestibul. Î i întâmpin# invita(ii în fa(a casei – mobilii cur#(aser# locul cu o repeziciune remarcabil#. Ziceai de-o petrecere. Kress sim(i c# junghiurile de foame i se mai domolesc.încet antenele. Urm#torul care sosi fu Jad Rakkis. Dup# ce toat# mâncarea se f#cu nev#zut#. ochii ro ii îl priveau (int# i mandibulele cl#mp#neau. ap#s# pe clapa de pornire… i înjur#. pentru c# nisipul afânat dimprejur prinse via(# i. dar o pereche de mandibule i se închise în jurul gleznei i se pomeni în genunchi. bufetele. ce s-a întâmplat. Î i linse buzele i o zbughi din odaie. nu se mai încumet# în nici o tentativ# de evadare.. Kress g#si solu(ia. Sper din toat# inima. dup# tot ce mâncase. &tia c# era pentru ultima oar# când î i mai putea permite acest lux. spuse el. rosti degajat când prima dintre cuno tin(ele sale r#spunse. o s#-(i dau de mâncare. fiecare cu sarcina lui. Du-m# în ora . Kress abia îndur# spectacolul. nou# dintre ei acceptaser# invita(ia. ciopleau i sculptau. fire te. c#mara.. desear# organizez o mic# petrecere. Chipurile erau pocite. . Gândul c#. Kress n#d#jduia s# fie îndeajuns. Dup# aceea. f#r# s# fac# nici o mi care. dar adormi cu senza(ia c# se ghiftuise. Vreo zece albi a teptau s-o ia.. – De ce. Capul p#ru s#-l priveasc# plin de repro când trecu pe lâng# el. Kress nu îmbucase nici o f#râm# de mâncare cât fusese ziua de lung#. de i nu mâncase nimic. dar sper s# reu e ti totu i s# vii. pân# la u a din fa(#. care cobora din aparat. Evitar# alimentele congelate. De dou# ori î i z#ri chipul holbându-se la el din locuri nea teptate. c# era în sfâr it s#tul i c# biruise foamea aceea insuportabil#. Casa era plin# de regi de nisip. Amândou#. iar terenul ar#ta aproape la fel ca înainte de b#t#ile – i-i conduse pe fiecare. – Malada. împingându-l. ignorând exclama(iile speriate ce se transformaser# imediat în zbierete ascu(ite. Iute. Ultimele lui gânduri. erau la cei pe care ar mai fi putut s#-i cheme a doua zi. o coloan# de regi de nisip cobora sc#rile. Kress încerc# s# nu se chirceasc# de spaim#. înainte de a-l n#p#di co marurile. pe care le l#sar# s# se dezghe(e într-o b#ltoac# mare. – O s#. Apoi fu prea târziu. bur(ii îi va fi din nou foame.i f#ceau apari(ia. Când termin#. P#reau cu to(ii prin i în câte-o treab#. Când se termin# totul.

coborî la subsol. Nu se putea. Iar pere(ii erau uzi. Coborî în goan# sc#rile. se trânti în scaunul scâlciat. p#rea s# r#zbat# din adâncuri. Nu mi ca nici unul. Îi lu# unul câte unul i-i azvârli cât putu mal departe. nu în(elegea nimic. Îns# regele de nisip de pe dulap st#tea complet nemi cat. Dar altceva era i mai oribil. Îns# plesneau la prima despic#tur#. Aproape c# pulsa. Carnea de dedesubt avea aceea i culoare. Ochii erau sticlo i i negri. dar p#rea foarte moale. Nimic nu mai amintea c# peste acest abis negru ar fi existat vreodat# o u # b#tut# în cuie. Ajunse în dreptul u ii i înlemni. i înc# o dat#. Kress întinse o mân# tremur#toare i atinse corpul. Un pu(. Îndârjit.22 - . Urc# în galerie i lu# securea medieval# ce st#tea ag#(at# al#turi de spada cu care o omorâse pe Cath m’Lane. desigur. organe pe jum#tate formate. neîndr#znind s# spere. Nici dac-ar fi lucrat o zi i-o noapte n-ar fi r#zbit s#-i m#cel#reasc# pe to(i. ar fi trebuit s# porneasc#. Un miros gre(os. Îl afl#. S# fi murit? S#-l fi r#pus ceva? Se apropie de dulap. Burta respira. erau mult prea mul(i. de parc# le-ar fi explodat corpul. Strânse repede pleoapele. ca i când viscerele moi din#untru ar fi început s# se descompun#. to(i mor(i. se pomeni cu ochii pironi(i deasupra lui. &i atunci î i aduse aminte de singura persoan# care ar fi putut s# priceap#. fierbinte chiar. sufocant i fetid. Nu se întâmpl# nimic. Nu mai exista u #. Kress se ridic# încet. Kress se d#du înapoi i se repezi la u #.Ar i(a se instalase de diminea(#. sau în com#. Creatura p#rea întrucâtva schimbat#. mandibulele cl#mp#neau. Numai s# nu se mi te. Nu sc#p#. antenele lungi i sub(iri vibrau sau se leg#nau. Regii de nisip îi distruseser# grila gravita(ional#. i ap#s# pe clapa de pornire. nu peste mult timp. Casa era plin# de ei. dar nici s# readoarm# nu izbuti i. degajând gaze care împingeau în afar# pl#cile albe. Kress . Regii de nisip nu se clintir# nici în timp ce-i h#cuia cu securea. sau pe moarte. sperând s# scape de vis. Era prizonier. Pe Kress nu-l interes# ce p#(iser#. pe jum#tate mâncat. De fapt. mânji(i de sânge i acoperi(i cu pete de fungus alb. (inându. a teptându-se la un dezastru. picioarele zvâcneau. Tot prizonier. Ce se întâmpl ? Nu pricepea. s#rind peste regii de nisip. îi v#zuse de mii de ori a teptând i pândind. ceva se mi ca. tumefiat# i frem#t#toare. sau ce-or fi avut. Sim(i adierea c#ldu(# care-l înv#lui când ea exal# i f#cu un efort s# nu se înece. umflat#. În hol z#ceau al(i trei mobili albi. Kress mai ap#s# o dat#. iar gura era de dou# ori mai mare i mai rotund#. i-atâta. Kress ciopâr(i vreo dou#zeci de trupuri pân# s#. un lichid cleios i ro iatic ce ar#ta aproape ca sângele uman i limf# g#lbuie. Decis.i dea seama de z#d#rnicia ac(iunii. Retrase mâna i în aceea i clip# un segment din exoscheletul alb al regelui de nisip se desprinse i c#zu.i dea seama de ciud#(enie: regele de nisip nu mi ca. o rupse la fug#. În cele din urm# se d#du jos i deschise capota. Nimic. Era cald. de ce nu voia s# decoleze. Kress r#m#sese în mijlocul palierului. În aeroglisor g#si patru. dar când boarea î i invers# direc(ia. Privi (int# vreme de aproape cinci minute pân# s#. mai omorî trei mobili. În#untru era ceva groaznic. Kress se întoarse în cas#. Înapoiat în salon. Kress deschise ochii i primul lucru pe care-l v#zu fu regele de nisip de pe dulap. Dar întotdeauna. &i-apoi. Dar nu se mi ca. Mon tri afurisi(i! S#ri în#untru. Ar#tau aidoma celui din dormitor. mobilii nu însemnau nimic. Trebuia s# mearg# în pivni(# i s# omoare burta. nu era drept! Aeroglisorul #sta era al lui. Se puse pe treab#. Pere(ii din jur fuseser# mânca(i. i pe cale de a se înfierbânta i mai mult.i r#suflarea. apoi îl l#sar# puterile. Mobilii erau capabili s# stea perfect încremeni(i.

Când Kress ispr#vi. Îngriji(i cum se cuvine. Pe m#sur# ce cre te.se repezi. Înclin s# cred c# aceasta-i o alt# consecin(# a faptului c# ai mutilat burta alb#. regii de nisip sunt r#zboinici curtenitori i ceremonio i. în mod normal. Puterile ei psionice sporesc. Singur (i-ai f#cut-o. încuviin(# ea.. Burta trebuie s# m#nânce enorm i înainte i dup# metamorfoz#. dar n-am s-o fac. N-a putea spune exact cum vor ar#ta. Închiser# aparatele i Kress porni cu pa i gr#bi(i spre u #. Nu po(i s-a tep(i acolo. Vor fi capabili s# construiasc# i s# foloseasc# ma ini complicate. odat# în plus. i devine ca Shade.. O s# pl#tesc. În orice caz.. Dumneata i-ai f#cut a a cum sunt. Pe-ai dumitale i-ai înfometat i iai chinuit. izbuti s# bânguie. iar pe celelalte n-am cum s# reprogramez. N-o s# mai aib# nevoie de dumneata.. Fiecare burt# î i h#r#ze te propria ei specie... – Shade e un rege de nisip. Kress începu s# se bâlbâie. Când Jala Wo îi r#spunse. te ur# te i va fi foarte fl#mând. Jala Wo se str#dui s# schi(eze un zâmbet. i-ai f#cut din ei altceva. Simon Kress r#mase cu ochii holba(i la imaginea Jalei Wo de pe ecran. mai ambi(ioas#. – Nu se poate. Ai dou# picioare.. Pleac# imediat de acolo. iar mobilii lor sunt o pacoste. N-am auzit niciodat# de regi de nisip care s# fi crescut. Un rege de nisip în primul stadiu e mai degrab# un spermatozoid decât un pui. î i pierdu cump#tul i-i povesti tot. &i mai avem de transportat i echipamentul necesar pentru a rezolva problema regelui de nisip dement pe care l-ai creat. pui de. Ajut#-m#. În sfâr it. bolborosi Kress. vor fi bipezi. cu un efort. Porne te pe jos. Ai putea veni s# m# iei? – Da.. Sunt prea multe. cât au crescut ai dumitale. +i-am spus c# exoscheletul cade când cresc. bolborosi el n#ucit. spuse Simon Kress. zise Kress. da. – Shade. anormal#. adaptat# necesit#(ilor i dorin(elor pe care i le percepe. f#r# nici o expresie în afara unei u oare întunec#ri a chipului ei palid i usc#(iv. Ai în(eles? – Da. final#. Dar burta va fi con tient#. Da. Aeroglisorul meu e defect. e înc# suferind# de pe urma r#nii pe care i-ai pricinuit-o. Sunt amor(i(i. iar mintea-i devine tot mai complex#.. nu vor fi con tien(i.. n-are importan(#. zise Wo. În natur#. – Ar trebui. cu patru bra(e i cu degete mari opozabile. r#spunse Wo. – Instalatorii dumitale. Regii de nisip adul(i nu-s prea afectuo i cu bur(ile mici. de trupuri mai apte. nu spuse decât: – Ar trebui s# te las acolo. c#lc# din grab# pe un rege de nisip. o. Kress. spuse Wo. Regele de nisip din pivni(a dumitale va deveni curând complet con tient. plin cu. Ajunsese la jum#tatea . – Mul(umesc. Probabil c# nu mai are mintea întreag#. – Nu fi absurd. Transformarea implic# un mare consum de energie. Ai în(eles? – Nu pot. Mobilii nu-s mor(i.. îns# acum are nevoie de slujitori mai buni. burta devine tot mai inteligent#. la consola de comunica(ii..) Toat# discu(ia asta înseamn# timp pierdut. mul(umesc. De sus n-o s# ne fie greu s# te reper#m i-o s# te afli departe de pericolul regilor de nisip. Shade i cu mine o s# plec#m chiar acum. Ia-o spre est... cu to(ii.. Indivizii. Ceea ce import# este metamorfoza prin care trec în clipa de fa(# regii dumitale de nisip.. în stadiul insectoid. cade mult mai devreme. cât mai drept cu putin(# i cât mai degrab#. Numai unul dintr-o sut# ajunge în stadiul al doilea. Trebuie s# pleci imediat de acolo. În(elegi? Mobilii vor da na tere. ah. care au amenajat bazinul. De fapt. dar sunt peste dou# sute de kilometri din Asgard pân# la dumneata. Numai unul dintr-o mie atinge faza a treia. Iar dumneata mi-ai vândut un bazin plin. repet# Wo.. Cei care au venit atunci. Comportarea ei este. Ai fost zeul lor.23 - . f#r# s#-l întrerup#.. Mobilii cu plato # sunt suficient de utili atât timp cât burta e mic# i doar semicon tient#. – Taci. +inutul e sterp i pustiu. Burta din pivni(a dumitale e bolnav#. Cum nu se poate mal con tient#. în timp ce se ruga din suflet ca instala(ia s# mai fie în stare de func(ionare. Oh. regii de nisip propriu-zi i. r#zboaiele îi tempereaz# i le men(in echilibrul. unei noi specii de regi de nisip. Ascult#-m# cu aten(ie. (Oft#. Femeia îl l#s# s# vorbeasc#.

În spatele lui. Era prea cald i aerul era prea uscat. i neagr#. o. Dar se sili s# mearg#. ponosit#. era sl#bit i îngrozit. Nu putea s# continue a a la nesfâr it. era o a ezare omeneasc#. încerc# s# fug#. i pentru asta aveau s# pl#teasc#. Înnebunit. nu. dar de îndat# ce. Kress p#r#si casa în goana cea mai mare. cu gândul la zvârcoleala micilor mon tri care. pedal# înapoi.i bra(ele i strigând ca s#-l aud# locuitorii. trebuia s# m#nânce neap#rat. soarele ajunsese la orizont. Erau creaturi scunde. ajutor! Copiii începur# s# alerge spre el. Î i f#cu aceast# f#g#duial# de o sut# de ori în timp ce înainta. Chiar a a mici cum erau. Transpira abundent. î i repro a c# nu-i d#duse în gând s# ia ni te ap# i scruta cerul. Apoi o lu# la pas. dar zadarnic. Oricum. Cel pu(in a a spera. cum îl sf#tuise Wo. Timp de aproape o or# alerg# i merse. Kress î i lu# picioarele la spinare. Kress se opri brusc. Totul era însp#imânt#tor. fugi pân# ce începur# s#-l doar# coastele. Nu se prea pricepea la orientare i nici nu era prea sigur încotro alergase în panica de la început. Hei! Ajutor. Hot#rî s# mearg# pân# va disp#rea ultima gean# de lumin#. Url# din cauza celorlal(i. în n#dejdea c#-i va z#ri pe Wo i pe Shade. Colinele erau aride i stâncoase. dar u a era destul de mare. A doua oar# î i scrijeli mâna într-un bolovan i-i d#du sângele. iar el nu avea condi(ie fizic#. un ad#post. Va avea grij# s# se r#zbune. construit# din nisip sf#râmicios. nu. iar Kress n-avea decât dou#. Dup# câteva ore de alerg#tur# i nici un semn de salvare. pân# ce i se t#ie r#suflarea. sub soarele fierbinte i pârjolitor. i odat# cu ea. siguran(#.drumului când auzi zgomotul. Dup# alte câteva ore începu s#-i fie fric#. îns# nu asta îl f#cu pe Simon Kress s# urle. Patru mâini mici acoperite cu sânge rozg#lbui se ivir# din cr#p#tur# i începur# s# împing# în l#turi pielea moart#. apoi s# poposeasc# undeva pe tot timpul nop(ii.i reveni începu din nou s# alerge. cu ochii la cas#. – Hei! strig#. Lumina sc#dea cu repeziciune. ceea ce pentru Kress fu o binecuvântare. temându-se de-o infec(ie. o sete insuportabil# i o foame n#praznic#. Era o cas# urât#. dar Kress îi deslu ea înc# pe cei cinci. Îl purtar# spre cas#. îi ardea gâtul de sete. La ar i(# nu se gândise. Spera c# Wo i Shade vor ti s# le vin# de hac. Nu mâncase de dou# zile. cu sfor(#ri i sudoare. Kress începu s# aib# certitudinea c# apucase într-o direc(ie gre it#. i respira. Se poticnea tot mai des când încerca s# alerge i de dou# ori c#zu. Totul se întâmplase din vina lor. cople indu-l. De mâncat i de b#ut. – Nu. avea planurile lui în leg#tur# cu Wo i Shade. c# merge spre est. Aveau. Dac# Wo i Shade nu-l g#seau? Aici or s#i r#mân# oasele. cu ochi bulbuca(i i pielea de un portocaliu murdar. chipul lui. Nu le fu greu s# îl ajung#. Kress începu s# strige i s# alerge spre cas#. . Nu era f#cut pentru un asemenea sport. iar a doua zi diminea(# Wo i Shade aveau s#-l g#seasc#.ase copii care se jucau în penumbra casei. conturul unei case.24 - . fugi cât putu de repede. Deertul se mai r#cori un pic. Când ajunse pe culmea urm#toarei coline z#ri. to(i. Lissandra era moart#. dar dup# aceea se str#duise s-o (in# spre est. se ridic#. Se lupt#. drept în fa(#. Unul din regii de nisip se dezghiocase. Dar continu# s# mearg#. spuse. agitându. dar p#rea destul de mare. Cât despre el. a copila ilor portocalii care ie ir# de-a bu ilea din castel i-l privir# impasibili în timp ce trecea. f#r# doar i poate. O supse în timp ce mergea. spre est. Nu era chiar atât de mare cât casa lui. Îl durea trupul de foame. Coborî panta în goan#. hidoase. dar cuno tea i alte persoane cu aceea i profesie. Soarele începuse s# coboare i pe întuneric o s# se r#t#ceasc# de-a binelea. alunec# pe nisip. în clipa de fa(# mi unau prin toat# casa. alerg# i merse. un sunet între pocnet i trosnet. fiecare avea patru bra(e. cu gândul la respira(ia bur(ii. aproape c# sim(ea gustul mânc#rii. O. În mod cert era acum destul de departe de regii de nisip ca s# n-aib# de ce s# se team#. hot#râse Kress. Ce se întâmplase? S#-i fi devorat regii de nisip pe Wo i Shade? Îl n#p#di iar# i spaima.