George R. R.

Martin

Regii nisipurilor
Sandkings (1979) SIMON KRESS locuia singur într-un conac mare printre colinele aride i stâncoase aflate la cincizeci de kilometri de ora . A a c#, atunci când afacerile îl chemau pe nea teptate, n-avea vecini c#rora s# le cear# s# vad# de animale în lipsa lui. &oimul hoitar nu era o problem#; s#l# luia în foi orul nefolosit i, oricum, se hr#nea singur. Pe m#celar, Kress îl gonea pur i simplu afar#, l#sându-l s# se descurce cum o ti; micul monstru vâna limac i, p#s#ri i obolani. Bazinul de pe ti îns#, plin cu piranha veritabili, de pe P#mânt, reprezenta o dificultate. Kress sfâr ea întotdeauna prin a arunca în uria ul acvariu o pulp# mare de vit#. La urma urmelor, dac# avea s# fie re(inut mai mult decât se a tepta, piranha se puteau mânca între ei. O f#cuser# i-n alte d#(i. Era amuzant. Din nefericire, de data aceasta fu re(inut mult mai mult# vreme decât se a teptase. Când, în sfâr it, se întoarse, to(i pe tii erau mor(i. La fel, oimul hoitar. M#celarul urcase în foi or i-l mâncase. Simon Kress se indispuse. A doua zi se urc# în aeroglisor i plec# la Asgard. Situat la vreo dou# sute de kilometri de vila lui, Asgard era cel mai mare ora de pe Baldur i se mândrea i cu cel mai vechi i mai mare astroport. Lui Kress îi pl#cea s#- i impresioneze prietenii cu animale neobi nuite, amuzante i scumpe; Asgard era locul unde se puteau cump #ra asemenea animale. De aceast# dat# îns# nu prea avu noroc. La “Xenopets” era închis. L'Etherane, negustorul de animale mici, încerc# s#-i vâre pe gât alt oim hoitar, iar “Ape stranii” nu oferea nimic mai exotic decât piranha, rechini lumino i i calmari-p#ianjen. Kress îi avusese pe to(i: voia ceva nou. C#tre sear#, se pomeni b#tând bulevardul Curcubeului, în c#utare de magazine pe care nu le vizitase niciodat#. Aflat# în plin# zon# a astroportului, strada era în(esat# cu firme de importatori. Marile corpora(ii comerciale aveau vitrine lungi, impresionante, în care artefacte str#ine, rare i costisitoare, erau etalate pe postamente din pâsl# în spatele c#rora draperii întunecate înv#luiau în mister interioarele. Printre marile magazine se înghesuiau pr#v#lioare de vechituri, dughene murdare, expunând tot felul de antichit#(i de pe tot felul de lumi. Kress le încerc# i pe unele i pe celelalte, cu aceea i nemul(umire. Apoi d#du peste o pr#v#lie aparte. Era foarte aproape de port. Kress nu mai fusese niciodat# pe acolo. Magazinul ocupa o cl#dire modest#, cu un singur etaj, încadrat# de un bar euforic i un templu-lupanar al Comunit#(ii Surorilor Secrete. La acest cap#t al bulevardului începeau localurile deocheate. Pr#v#lia era ceva cu totul ie it din comun. S#rea în ochi. Vitrina era înv#luit# în cea(#; când vag ro ie, când cenu ie aidoma ce(ii adev#rate, când sclipitoare i aurie. Cea(a se unduia i se învolbura i lumina difuz din#untru. În vitrin#, Kress întrez#ri exponate – ma ini, obiecte de art#, lucruri pe care nu le putea recunoa te – dar nu apuc# s# le vad# bine pe nici unele. Aburul plutea senzual în jurul lor, dezv#luind mai întâi o frântur# din ceva, apoi altceva, apoi ascunzând totul. Iritant. În timp ce privea, cea(a începu s# formeze litere. Câte-un cuvânt, o dat#. Kress st#tu i citi. WO. &I. SHADE. IMPORTATORI. ARTEFACTE. ART). FORME. DE. VIA+). &I. ALTELE. Literele pierir#. În negur#, Kress z#ri ceva care se mi ca. Asta-i fu suficient; asta, i „formele de via(#” din reclam#. Î i azvârli peste um#r capa de promenad# i intr# în pr#v#lie.

-1-

În#untru, Kress se sim(i dezorientat. Interiorul p#rea vast, mult mai spa(ios decât ar fi l#sat s# se cread# fa(ada relativ umil#. Înc#perea era slab luminat#, t#cut#. Tavanul întruchipa un peisaj stelar, cu nebuloase spirale; era foarte negru i veridic, foarte frumos. Tejghelele, toate, str#luceau expuse. Pasajele dintre ele erau a ternute cu cea(#. Pe alocuri pâcla se ridica pân# la genunchi, r#sucindu-se în jurul picioarelor la fiecare pas. – V# pot ajuta cu ceva? Femeia p#rea s# fi r#s#rit din cea(#, înalt#, slab#, palid#, purta o salopet# simpl#, de culoare gri i o bonet# mic#, bizar#, prins# în cre tetul capului. – E ti Wo sau Shade? întreb# Kress. Ori e ti vânz#toare? – Jala Wo, la dispozi(ia dumneavoastr#, se prezent# femeia. Shade nu serve te clien(ii. Vânz#tori nu exist#. – Ave(i un magazin destul de mare, spuse Kress. Ciudat c# n-am auzit înc# niciodat# de voi. – Aici, pe Baldur, magazinul nostru abia s-a deschis. Avem îns# reprezentan(e pe multe alte lumi. Cu ce v# pot servi? Art#, cumva? P#re(i colec(ionar. Avem câteva cristaluri de Nor T'alush, excep(ionale. – Nu. Am toate sculpturile în cristal care m# intereseaz#. Am venit pentru un animal. – O form# de via(a? – Da. – De pe o alt# lume? – Bineîn(eles. – Avem un mim. De pe Cella. Un simian foarte inteligent. Nu numai c# va înv#(a s# vorbeasc#, dar pân# la urm# v# va imita vocea, inflec(iunile, gesturile, ba chiar i expresiile fe(ei. – Nostim, zise Kress. &i banal. Nu m# intereseaz#, Wo. Eu vreau ceva exotic. Neobi nuit. &i nenostim. Detest animalele nostime. În momentul de fa(# am un m#celar. Importat de pe Cotho, cu destul# cheltuial#. Din când în când îl hr#nesc cu câte-o por(ie de pisoi proasp#t f#ta(i. Asta-mi inspir# mie animalele nostime. Sper c# m-am f#cut în(eles, da? Wo arbor# un surâs enigmatic. – A(i avut vreodat# un animal care s# v# adore? întreb#. Kress zâmbi. – Oh, de câte ori! Dar nu pretind s# fiu adorat, Wo. Doar amuzat. – M-a(i în(eles gre it, spuse Wo, cu acela i surâs ciudat. M# refeream la adora(ie în sensul idolatriz#rii, al vener#rii propriu-zise. – Ce vrei s# spui? – Cred c# am exact ce v# intereseaz#. Veni(i dup# mine. Îl conduse pe Kress printre tejghelele radiante, de-a lungul unul pasaj cufundat în cea(#, sub falsul cer înstelat. Traversar# un zid de pâcl#, p#trunser# într-un alt sector al magazinului i se oprir# în fa(a unui bazin mare, acoperit cu plastic. Un acvariu, gândi Kress. Wo îi f#cu un semn s# se apropie. Îi d#du ascultare i v#zu c# se în elase. Era un terariu. În interior, pe o suprafa(# de vreo doi metri p#tra(i, se afla un de ert în miniatur#. Nisip g#lbui, b#tând în ro cat sub o lumin# ro iatic#. Roci: bazalt, cuar(, granit. În fiecare col( al bazinului se în#l(a un castel. Kress clipi, privi mai atent i se corect#: de fapt, se în#l(au numai trei castele. Al patrulea st#tea într-o rân# – surpat, ruinat. Celelalte trei erau grosolane dar intacte, durate din piatr# i nisip. Pe parapetele lor i pe sub porticurile rotunjite mi unau creaturi m#runte. Kress î i lipi fa(a de peretele din plastic. – Insecte? întreb#. – Nu, r#spunse Wo. O form# de via(# mult mai complex#. &i mai inteligent#. Fiin(e cu un grad de iste(ime considerabil superior celui al m#celarului dumneavoastr#. Li se spune regi de nisip.
-2-

– A a cum v-am spus. Uita(i-v# bine. – E o insect#. Pe castele. – Burta tr#ie te în castel. Dac cre te. – Cum. Dup# cum pute(i observa. Kress f#cu ochii mari. mandibulele. Negrii se înmul(iser# peste m#sur# i atunci ceilal(i i-au unit for(ele ca s#-l nimiceasc#.. -3- . – Mai d#-mi am#nunte. (Îl lu# pe Kress de bra(. antenele. O alian(# a distrus al patrulea castel din bazin. M# a teptam la ceva mai deosebit. Una din ele râcâia lâng# peretele bazinului. (Se încrunt# iar# i. De castel. Kress se întoarse spre bazin. regii de nisip aveau plato a de un ro u intens. repet# Kress. ochii i picioarele erau negre ca funinginea. Aici. imobil#. Kress privi din nou. M# simt i m# idolatrizeaz# folosind chipul meu pentru a. spuse Wo. denumirea de regi de nisip e oarecum improprie. nu-i decât un furnicar supradimensionat. în cazul de fa(#. ca s# zic a a. dac# vre(i: fiin(a este i pântece de mam# i stomac. Au ceea ce se nume te spirit de stup. – Insectele nu venereaz#. Îi hr#nesc. i foarte veridic.) &i. cu tiv ro u. Un joc de cuvinte. Nu pierde(i din vedere faptul c# to(i mobilii de aceea i culoare împ#rt# esc o singur# minte. Antenele. Kress se uit#. – Observa(i. – Nu e insect#. Exoscheletul chitinos este lep#dat când regele de nisip cre te. ochii i picioarele erau galbene. – Cum lucreaz#? – Membrele anterioare au i rol de mâini. cam cât pumnul de mare. chipul Jalei Wo era senin i pa nic. – Amuzant. Regii de nisip au un rudimentar sim( psionic. Wo zâmbi. – Spirit de stup. mandibulele. desigur. e pe toate castelele. te rog. Îl recunoscu. Încheie chiar armisti(ii i alian(e.) Totu i. decret# Kress. Era chipul Jalei Wo. Locuitorii celui de-al treilea castel viu erau albicio i. în timp ce dou# antene fine i lungi descriau traiectorii în aer. i se adres# Wo. Ar#t# spre creaturile care forfoteau pe castelul cel mai apropiat. – Poart# r#zboaie. Pe zidul celui mai înalt turn era sculptat un chip. castelul s#u s-a pr#bu it. – Inteligen(a lor este colectiv#. îl îndemn# Wo. Kress admir# m#iestria reproducerii. Al patrulea a murit. – Am proiectat în bazin o hologram# cu chipul meu. Kress î i arunc# privirea pe partea cealalt# a bazinului. – Hmmm. zici? Interesant. (Se încrunt#. Femel#. în bazin nu sunt decât trei organisme. Chipul zeului. Era adev#rat. retr#gându-se de lâng# bazin. Pentru el. – Poftim? Wo zâmbi i ar#t# spre castel. Dar i insectele poart# r#zboaie. sunt mereu prin preajm#. spuse Wo. ceru Kress. nu încerca s# m# îmbrobode ti vorbindu-mi despre inteligen(#. Cam cât o unghie de lung#. se r#zboiesc. Mobilii sunt (#rani i r#zboinici. atât la construc(ii cât i în r#zboaie. cu ase picioare. Un sistem complicat de mandibule cl#mp#nea vizibil. De fapt. De fapt. Un fel de telepatie de proximitate. v# rog. Regii de nisip colaboreaz# excelent. Sunt prev#zute chiar cu un fel de degete: trei tentacule mici i flexibile. men(inând-o câteva zile. – R#zboaie? Hmmm. Nu-mi pas# cât sunt de complexe. Viet#(ile astea-s prea mici ca s# posede altceva decât un creier foarte rudimentar. dispu i de jur împrejurul trupului. cu ase ochi mici. continua s# arate ca o insect#. Într-un bazin de dimensiunile acestuia nu va cre te. Kreso o cercet#. culorile. i-l conduse pân# la castelul urm#tor.) Observa(i culoarea acestora.i ornamenta construc(iile.– Insecte. Adic# eu îi spun burt#. Erau altfel. dar culoarea predominant# era portocaliul aprins al plato ei care acoperea corpul. insist# calm# Wo.. Kress nu se l#s# convins.

– Dar chipul? Când îmi vor sculpta chipul? – Proiecta(i holograma peste vreo lun#. Capacul era echipat i cu aparate de control al microclimatului. -4- . De n-ar fi atât de mici. fiecare castel este o singur# creatur# hermafrodit#. Începur# s# se tocmeasc# pentru pre(. Wo i Shade r#mân la dispozi(ia dumneavoastr#. Terminar# treaba într-o singur# zi. – Se-n(elege. O cap#t# de la burt#.. – Fiecare burt# m#nânc# mobili apar(inând celorlalte castele. Femeia se înclin# i plec#. bulbuca(i. Apoi un altul îi d#du bur(ile aflate în stare latent#. Dup# toate aparen(ele. în mijlocul spa(iosului s#u salon. bipezi îndesa(i. cam peste trei s#pt#mâni ve(i avea în bazin i castelele. Nu erau prea ar#toase.. astfel încât dac# burta moare. mobilii vor începe s# ias# din ou# i vor r#zbate la suprafa(#. – Ai dumneavoastr# pot fi mai mari. Burta. cur#(ar# perfect interiorul rezervorului i-l umplur# pe trei sferturi cu nisip i roci. dar nu prea uscat. Dac# dori(i s# întreba(i ceva. spuse Wo. pentru a condensa exact cantitatea corect# de umiditate din aer. – C#ldura va trezi bur(ile din starea latent#. cu patru bra(e i ochi compu i. ar începe s# creasc#. Extrabaldurianul le îngrop#. – Interiorul s# fie uscat. se gr#bi Kress s# adauge. Aveau pielea groas# i t#b#cit#. Ar putea fi cur#(at. Trei zile mai târziu. Resturile de la mas# sunt o hran# excelent# i îndestul#toare. prev#zut cu un mecanism pentru introducerea hranei. vreau patru castele intacte. Pl#cerea este de partea noastr#. sco(ându-le una dup# alta din containerele crionice în care fuseser# transportate. Stomacurile lor nu suport# nimic altceva. – Wo i Shade v# stau la dispozi(ie pentru instalare. Wo le d#dea indica(ii într-o limb# melodioas# pe care Kress n-o mai auzise niciodat#. Luat în ansamblu. Au nevoie s# prind# puteri pân# se maturizeaz# deplin. burta m#nânc# orice. Bazinul în care-mi (ineam eu piranha e de dou# ori mai mare ca #sta i e liber. Dac# i-a muta pe cei de aici într-un bazin mai mare. Ajutoarele lui Wo erau extrabaldurieni deosebi(i de to(i cei cu care era familiarizat Kress. &i ave(i r#bdare. sp#to i. explic# Wo. unul dintre instalatorii cu patru bra(e intr# în bazin i s#p# gropi adânci în cele patru col(uri. Nu risca(i ca vreun mobil s# scape afar#. fire te. – Cu ce se hr#nesc? – Mobilii m#nânc# past#. Mutar# bazinul în care se aflaser# piranha i. umplut cu nisip. Lui Kress i se p#ru c# sem#nau cu ni te h#lci b#l(ate de came crud#. plin# de zbârcituri printre care se iveau protuberan(e în form# de spini i coarne. Dup# aceea muncitorii închiser# capacul i se preg#tir# de plecare. m#rturisi Kress. v# rog s# lua(i leg#tura cu noi. Dup# socoteala mea. mor foarte repede i ei. câte una în fiecare col( al bazinului. Ave(i grij# s# le da(i suficient# mâncare. recomand# Wo.. – Nu tiu ce s# zic. pe jum#tate alterat#. Ace ti regi de nisip sunt mici fiindc# bazinul în care tr#iesc este mic. În mai pu(in de-o s#pt#mân#. Apoi instalar# un sistem special de iluminat. Cu o gur#. aranjar# de o parte i de cealalt# canapele pentru o vedere mai bun#. dup# ce aceasta a prelucrat-o câteva zile. – Bineîn(eles. Dar i aceast# analogie p#c#tuie te. cu regi de nisip în stare latent# i o echip# de montatori. – Hmmm. Deasupra montar# un capac solid din plastic.conduc#torul propriu-zis e o regin#. hran# predigerat# ob(inut# în interiorul castelului. În cele din urm#. – Dar hran# vie? se interes# Kress. menit s# asigure atât palida lumin# ro ie pe care o agreau regii de nisip. Wo d#du din umeri. Jala Wo descinse la conacul lui Simon Kress.. î i adapteaz# cre terea la spa(iul vital disponibil. încuviin(# Wo. cât i proiectarea de imagini holografice în bazin. – În felul acesta ve(i putea da de mâncare regilor de nisip f#r# a fi nevoit s# ridica(i capacul bazinului. În privin(a asta n-o s# v# coste nimic. Dar erau muncitori vânjo i i îndemânatici.

de la un col( la altul. mai bine de patruzeci de mobili portocalii traversar# în mar nisipul i atacar# col(ul negrilor. albi. Ochii alba tri sc#p#rau. p#rul sur era piept#nat îngrijit. Mobilii le sim(ir# imediat. Câteva ore mai târziu. În ziua a cincea v#zu primul mobil. ca s# poat# privi în voie. Curând dup# aceea. La dou# zile dup# ce resturile de la mas# contenir# s# cad# din cerul de ertului lor. antenele i picioarele. dar avu o idee. Temporar. Se plimba de jur împrejurul pere(ilor înal(i din plastic. ceilal(i regi de nisip se apucaser# deja s# care pietricele i s# ridice fortifica(ii. ca s#-i priveasc# la lucru în orice punct al bazinului se aflau. Kress începu s# se enerveze. Chipul se rotea încet. obrajii plini. Când arunc# mâncare în bazin. Kress îi hr#nea cu d#rnicie. Când b#t#lia lu# sfâr it. unde al(i mobili îngr#m#deau nisip cu mandibulele i cu tentaculele. regii de nisip se apucar# de lucru. Chipul lui Kress se ivi pe zidurile castelelor. Era fascinant. portocaliii fur# ultimii. castelele se f#ceau tot mai înalte i mai falnice. dar impresia lui Kress era c# viet#(ile cre teau cu repeziciune. Kress fu pu(in dezam#git. un alb singuratic. noile materiale fuseser# încorporate în zidurile castelelor. izbucnirea primului r#zboi. pentru dobândirea ei. Kress cump#rase o pereche de ochelari cu lupe. -5- . Fur# îns# covâr i(i de num#rul mobililor negri care ie ir# puhoi din adâncuri. patru mobili negri înconjurar# un portocaliu i-l târâr# spre burta lor. În ziua a asea num#r# vreo duzin#. Începu s# bat# ner#bd#tor cu degetele în capacul de plastic i se încrunt#. În ziua a patra. Batalioane disciplinate de mobili târau buc#(i mari de gresie i de granit în col(urile lor. dup# ultima mod#. Mai întâi îl schilodir#. se repezir# la ele i începur# s# târasc# buc#(ele spre col(urile respective. avea zâmbetul lui sarcastic. dar hot#rî s# le dea timp. Dup# asta. dintr-un moment într-altul. Ca de obicei. Deocamdat# nu aveau decât jum#tate din m#rimea celor pe care-i v#zuse la Wo i Shade. sprâncenele erau sub(iri i sofisticate.Kress se întoarse cu pa i molcomi la bazin i. a ezat pe canapea. Fiecare grup de culoare era extrem de organizat. cu c#rare peo parte. agresorii fuseser# m#cel#ri(i. Portocaliii se l#sau a tepta(i. smulgându-i mandibulele. a doua zi. Portocaliul disp#ru definitiv. Nu se înc#ierar#. Dup# o or#. Albii câ tigar# deta at. se isc# îndat# o b#t#lie în trei col(uri. în egal # m#sur#. Kress g#si c# holograma era foarte reu it#. r#zboaiele încetar#. Kress se felicit# pentru geniul de care d#duse dovad#. legate de afaceri. Înc# tot nu se r#zboiau. în timp ce imaginea sa str#lucea pe cerul lumii lor. În ziua urm#toare. Portocalii î i f#cur# apari(ia în ziua a opta. A tepta. Kress începu s# m#nânce în salon. observând. Fu dezam#git. urmat de fort#re(ele ro ie i alb#. În cele din urm#. ro ii i negri. De ertul era nemi cat i pustiu. Mor(ii i muribunzii fur# c#ra(i s# hr#neasc# burta neagr#. gura mare. Întreaga activitate era dedicat# cultului. Kress conect# proiectorul holografic i chipul s#u se materializ# în bazin. astfel încât privirea sa poposea asupra tuturor celor patru castele. lui Kress i se p#ru c# z#re te mi c#ri în nisip – ca ni te vagi fr#mânt#ri subterane.i aprinse un be(iga euforic. Castelele erau întrucâtva mai simplu(e decât i-ar fi pl#cut lui. Castelul negru fu terminat cel dintâi. v#rs# împreun# cu hrana ni te fragmente de obsidian i cioburi mici de sticl# colorat#. La aproape o lun# din ziua în care Jala Wo îi adusese regii de nisip. V#rs# în bazin un castron cu resturi de mâncare pe jum#tate stricate. Încântat. La vremea aceea. iar Kress nu mai p#r#sea bazinul decât pentru necesit#(ile fire ti i pentru a r#spunde apelurilor critice. încet# s#-i mai hr#neasc#. Castelele prinser# s# se înal(e pe la mijlocul celei de-a doua s#pt#mâni. Zilele treceau. urm# r#zboi dup# r#zboi. apoi îl traser# pe sub bolta întunecat# a por(ii castelului lor în miniatur#. Dar regii de nisip tot nu se r#zboiau.

dar pe m#sur# ce lucrul continua i el studia reproducerile. începu s# vorbeasc# despre alte insecte sociale i r#zboaiele pe care te purtau. toat# lumea. i se p#ru c# toate cele patru imagini erau identice.La început.) S# nu m# mai chemi niciodat# în casa asta. Faptul c# Wo accept# invita(ia îl surprinse într-o oarecare m#sur#.i împodobeau castelele cu chipul lui? – Pentru c# de la mine vin toate lucrurile binecuvântate. Idolul alb i se p#ru tân#r i mali(ios. – De la Wo i Shade. La încheierea ostilit#(ilor. le produse un oc apucându-se s# adune personal. Dup# ce to(i regii de nisip î i terminar# icoanele. Kress deconect# holograful i. ad#ug# ea.i puteau permite s#-i ignore apelul. Ce. Cât despre mine. &i când. care era xenolog amator. &tia c# unii dintre ei aveau s# fie indigna(i i chiar ofensa(i de regii lui de nisip. le r#spunse gesticulând reveren(ios c#tre Jala Wo. Ca întotdeauna. tr#s#tur# cu tr#s#tur# – avea un aer în(elept i binevoitor. Nu particip# la reuniuni mondene. Sub imboldul momentului. Ie i val-vârtej. Prietenii s#i aveau s# fie impresiona(i. Regii de nisip r#spunser# tuturor a tept#rilor sale. în urm# cu doi ani. De unde avea regii de nisip? voiau s# tie. dar nu-s mare lucru. Petrecerea avu un succes nebun. O s# mai fie petreceri. într-un castron mare. c# vrei s#-(i ceri scuze. conversa(ia începu s# lâncezeasc#. începu s# întocmeasc# lista invita(ilor. (Nu-l iertase niciodat# pentru ziua în care m#celarul lui devorase o potaie excesiv de “nostim#” la care ea (inea ca la ochii din cap. în vreme ce chipul f#urit de negri – de i virtual acela i. Kress începu s# deslu easc# deosebiri subtile de tehnic# i de execu(ie. Imaginea pe care o sculptaser# era grosolan# i caricatural#. Ceilal(i invita(i îl potopir# cu întreb#rile. i erau pu i pe b#taie. Shade nu va putea s# m# înso(easc#. Ar trebui s# citi(i despre -6- . care st#tuse t#cut# i retras# aproape toat# seara. îi spuse Cath m’Lane. nu tia(i asta? Se vor mai bate? – Fire te. i se p#rea c# aveau de gând s-o lase a a. importatori. De regul#. priveau prin ochelarii speciali pe care Kress avusese grij# s# li-i pun# la dispozi(ie. folosiser# paiete minuscule de ardezie pentru a reda p#rul lui argintiu. care stabiliser# de curând o alian(#. acaparar# mai toat# mâncarea. Simon Kress considera drept e ec o petrecere de-a lui de la care m#car un invitat nu pleca tunând i fulgerând. Kress se sup#r# de-a binelea pe ei. – Kress. resturile de mâncare din farfurii. dar n-avu ce le face. aduna(i în jurul bazinului. Jad Rakkis. Kress num#r# aproape aizeci de mobili mor(i. abia a tept s# v#d ce mai fac regii dumneavoastr# de nisip. Credeam c# între timp te-ai schimbat. supralicit# când îi dict# mesajul. Dar nu ast#-sear#. Îi înfometase anume. Kress le comand# o mas# somptuoas#. Conta pe asta. iar castelul lor ar#ta jalnic în compara(ie cu celelalte. Luând castronul cu el. Nici o grij#. Ro ii i albii. în sfâr it. (Tr#ise cu el o bucat# de vreme. regii de nisip portocalii fur# ultimii i cei din urm#.) Am fost o proast# c# m-am întors aici. o mân# de prieteni apropia(i care-i împ#rt# eau amuzamentele. – Regii de nisip sunt amuzan(i. Simon. e ti dezgust#tor. Vreau s# v# fac cuno tin(# cu noii mei favori(i. iar cei mai mul(i dintre invita(i erau ame(i(i de vin i de be(iga e euforice. î i conduse oaspe(ii în salon. Kress invit# treizeci de persoane. Când încetar# s# mai lucreze la chip. Ro ii erau cei mai inventivi.i spusese c# sosise momentul s# organizeze o petrecere. urmat# de actualul ei amant i de un cor de râsete. pân# ce sentimentalismul ei dulceag ajunsese pe punctul de a-l scoate din min(i. dac#-(i face pl#cere”. – Haide(i. Se gândi c# ar putea chiar s# le ofere spectacolul unui r#zboi. regii de nisip dezl#n(uir# o b#t#lie furibund# pentru f#râmituri. “Vino cu Shade. ad#ug# pe list# numele Jalei Wo. (inându-i nemânca(i dou# zile. În timp ce musafirii. De ce. – Din p#cate. le spuse el. câteva foste amante i o gr#mad# de rivali în afaceri i-n societate. Fredonând radios. care nu. În r#zboaie nu le mersese prea bine.

Am hr#nit regii de nisip a a cum m-ai sf#tuit i nu s-au luptat. când avea insomnie. – Scuza(i-m#. Am corectat situa(ia. i aici eu singur hot#r#sc ce-i degradant. îi spuse Kress când r#maser# singuri. – Asta nu-i treaba dumitale. Portocaliii au ap#rut cu întârziere i au întârziat i cu organizarea. Jala Wo plec# ultima. Kress se întoarse la bazin i contempl# îndelung castelele. mai pipernici(i. conferind o not# de r#utate. – În(eleg.i ia r#mas bun. îl preveni ea. Le stimuleaz# ferocitatea. la câte-un r#zboi. – Ce s#-i faci. rând pe rând. dar tot mai g#sea pl#cere în a asista. dou#. – Trebuie s# ave(i r#bdare. ca i înainte. domnule Kress. A a le st# în fire i ve(i putea asista la conflicte de o subtilitate i complexitate admirabile. Dezbaterile durar# aproape o or#. Simon Kress r#spunse Jalei Wo: – Te afli în casa mea. Ceilal(i îns# se descurcau bini or. iar castelul lor e cam ponosit. În f#c# ochelarii cu lupe i-i puse pe ochi. eu sunt st#pânul i zeul lor. când vor asista la un alt r#zboi. dar Jad se lansase în argumente i ei nu-i d#du nimeni nici cea mai mic# aten(ie. Din cauza asta au avut de suferit. În definitiv. dac era o schimbare. care devenir#. încuviin(# Kress. – Ei. – Mai postesc i ei din când în când. printr-un regim situat la limita înfomet#rii. i nici a lui. împreun# cu o mân# de prieteni. Kress petrecea mai pu(in timp în preajma bazinului i mai mult pentru a se ocupa de afaceri i de via(a monden#. spuse Wo. cineva trebuie s# piar#. unde singura lumin# era lic#rul ro u al de ertului în -7- . Urm# o discu(ie animat#. dar îmi permite(i s# v# întreb dac# da(i suficient# mâncare regilor dumneavoastr# de nisip? Kress d#du din umeri. În cele din urm#. declar# Kress. rosti Wo. – N-are nici un rost s#-i înfometa(i. Ideea entuziasma pe toat# lumea. în mod vizibil.furnicile-solda(i de pe Terra. Wo. este ceva primitiv i degradant. Kress se ducea cu o sticl# de vin în salonul cufundat în semiobscuritate. r#spunse cu resemnare Wo. când fascina(ia pe care o exercitaser# ini(ial asupra lui regii de nisip se atenuase. zise Wo. – Regii de nisip nu sunt insecte. În cursul urm#toarelor luni. – Am remarcat asta. provocat de foame. Kress îi adres# un zâmbet i ridic# din umeri. replic# Wo. s# fac# pariuri.i îmbr#ca pelerina. se împotrivi Kress. i câ(iva dintre prefera(ii s#i se întrunir# s#pt#mânal pentru a participa la ceea ce lui îi pl#cea s# numeasc# “jocuri strategice”. Dar era o schimbare abia perceptibil#. îl (intui cu o ultim# privire dezaprobatoare. era greu de deslu it. de pild#. Dar în pragul u ii. Dup# plecarea ei. Malada Blane propuse ca la urm#toarea petrecere.. Un r#zboi permanent. Chiar i a a. De ce s# le a tept mobilurile? Nu se r#zboiau cât voiam eu. Uneori. Kress puse impresia pe seama autosugestiei i hot#rî s# n-o invite pe Jala Wo la vreo alt# serat#. Kress.. din motivele lor. Chipurile sale erau la locul lor. L#sa(i-i s# se r#zboiasc# la timpul lor. I se p#ru totu i c# expresia imaginilor sale era vag schimbat#. cu privire la reguli i anse. se r#sti Kress. noaptea. încât Kress începu s# se întrebe dac# nu cumva burta lor decedase. – Nu. în timp ce. Sunt deja mai mari decât ai mei. Î i men(inea combatan(ii în form#. Privi(i-v# chipurile. musafirii începur# s#. se pare c# regii mei de nisip au succes. Procedeul avu urm#ri grave pentru portocalii. – În cazul acesta nu-mi mai r#mâne decât s# v# spun noapte bun#. – Da. O s# discut problema cu Shade. c# zâmbetul lui era pu(in strâmb. Privi(i-v# chipurile. Cu excep(ia portocaliilor. Numai c#. Acum. Par mai pu(in numero i. interveni pe nea teptate Jala Wo. Pân# la urm#. – Arat# bine. nedumerit. Wo se încrunt#.

Simon. dac# voiau s# ob(in# câteva f#râmituri. În#untru se afla un fel de p#ianjen acoperit cu peri ori aurii. E ti dispus. Simon Kress lu# ochelarii i i-i trase pe cap. &i-apoi. Pe tot cuprinsul castelului încetase orice activitate. în ultima vreme. cu cel mai falnic castel din bazin. s# fie nevoi(i a-i ataca pe albi în perimetrul propriei lor fort#re(e. replic# surâz#tor Rakkis. pentru a str#jui intrarea spre camera subteran# în care tr#ia burta. r#zboaiele regilor de nisip începuser# s# devin# plictisitoare. Dac# avea s# piard# o mie de standarzi. Kress se încrunt#.. haide. Întrun moment de trândav# curiozitate încercase i el s# studieze pu(in regii de nisip. dar când venea momentul s#.i plaseze mizele navea noroc. pe câmpul de b#t#lie central – astfel încât ceilal(i regi de nisip. pân#. De pe Cathaday. Dar nu figurau nic#ieri. aruncând o f#râm# de mâncare. chipul lui Simon Kress privea impasibil. Regii lui de nisip crescuser# mult – se f#cuser# de dou# ori mai mari decât al lui Wo. iar Malada Blane îi d#du cutia. P#ianjenul de nisip cathadayan se hr#ne te în mod obi nuit cu viet#(i de subsol care se aciuiesc prin v#g#uni i crevase. P#ianjenul se urni. Kress examina insecta din interiorul închisorii de plastic. -8- . a a cum sugerase Malada Blane. &i b#t#lia se dezl#n(ui. bând i privind de unul singur. Brusc. Se considera specialist în materie. La asta nu se gândise. Doi dintre cei de fa(# îl ajutar# pe Rakkis s# salte u or capacul bazinului. Se strânser# cu to(ii în jurul bazinului.i mai toarne în pahar. Mobilii ro ii afla(i în preajm# formar# dou# falange i pornir# în mar spre p#ianjen. m#car s# vad# bine spectacolul. Dintre dune veneau în goan# cerceta i. Jad Rakkis î i f#cu apari(ia la jocurile strategice. La b#t#liile s#pt#mânale se apucaser# s# parieze. zvâcnind amenin(#tor din picioare. Dealtfel. St#tea ore întregi. dar #sta-i întreg. ridic# pu(in col(ul capacului i arunc# mâncarea în apropierea castelului alb – în loc s#-i dea drumul. îns# îl preocupau alte lucruri. Micii mobili stacojii st#teau nemi ca(i. privind cu aten(ie. Kress câ tig# de la Jad Rakkis o sut# de standarzi. De obicei li se extrag pungile cu venin. M# rog. Jad. r#spunse el. erau teribil de mul(i. i. sus(inând c#-i studiase i le analizase obiceiurile în perioada care urmase primei petreceri. rosti iritat i se duse s#. – Haide. Rakkis scutur# insecta afar#. – D#-i drumul. Într-una din zile. Aproape întotdeauna avea loc câte-o b#t#lie pe undeva. De pe turnul de deasupra. mi cându.. Kress câ tig# o mul(ime de bani mizând pe albi. L-am cump#rat azi dup# amiaz# de la t'Etherane. Regii de nisip z#riser# invadatorul.. mai importante.i maxilarele. Albii se ap#rar# admirabil.i terminalul la bibliotec#. Al(i r#zboinici d#dur# n#val# din interiorul castelului i se în iruir# pe trei rânduri în fa(a por(ii. e ti un fraier. pentru a afla de pe ce lume erau originare viet#(ile sale. Va p#trunde direct în castele i va mânca bur(ile. anun(# Rakkis.. i problema îi sc#pa mereu din vedere. Regii de nisip vor cople i cu num#rul lor scârbo enia asta a ta. – Fraier e ti tu. cu o cutie de plastic sub bra(.miniatur#. P#ianjenul era veninos. în hohotele de râs ale celorlal(i. nu. se isc# o activitate febril#. Simon? Vreau s#-mi recâ tig banii. P#ianjenul era prea mare pentru a fi introdus în mod convenabil prin dispozitivul pentru mâncare. oricum. conectându. chema(i la lupt#. începu s# avanseze c#tre umbra promi(#toare a por(ii.i va da duhul. îl îndemn# Rakkis. Rakkis pierdea mult la regii de nisip. În schimb. care deveniser# colonia cea mai puternic# i mai numeroas#. Pariez o mie de standarzi: p#ianjenul de nisip contra regilor de nisip. iar ei. aproape în fiecare s#pt#mân#. o s# vezi tu. Încercar#. În cele din urm#. iar când nu era nici una putea isca lesne prilejul. P#ianjenul ateriz# u or pe o dun# miniatural# din fa(a castelului ro u i pre( de-o clip# r#mase dezorientat. – S-a f#cut. ca de obicei. Inten(iona s# ia leg#tura cu Wo i s-o întrebe pe ea. – Un p#ianjen de nisip. dup# o lun# în care pierderile sale se ridicaser# la peste o mie de standarzi. Kress b#nuia c# preten(iile lui Jad nu erau decât l#ud#ro enie i ifose. a a cum prezisese chiar ea – dar pe lâng# lighioana din cutie nu erau decât ni te pitici.

Jad Rakkis emise un oftat din r#runchi. peste zece ro ii tr#geau s# moar#. Noi ap#r#tori s#reau de pe metereze. ir dup# ir de regi de nisip portocalii. – Cineva trebuie s#-(i g#seasc# ac de cojoc. Z#rise mi care în umbr#. O for(# aliat# alc#tuit# din portocalii i negri le sparse forma(ia. perfect aliniate. aterizând pe mormanul ce colc#ia i se zvârcolea. Rakkis privi i înjur#. – Minunat.Regii de nisip din linia de atac n#p#dir# p#ianjenul. – Trebuia s-aduc patru p#ianjeni. Dar pro ti. pe care-i l#sau sfârteca(i i (epeni. Regii de nisip le f#cur# de petrecanie f#r# nici o b#taie de cap. De(ii un -9- . am câ tigat. iar zbaterile i izbiturile ei distruser# aproape în întregime castelul. Pe urm# Rakkis î i încerc# norocul cu o pas#re mare. argintii. Kress nu r#spunse. S#pt#mâna urm#toare. Invizibil sub gr#mada de regi de nisip. f#cu Kress. &i. Un mobil ajunse la unul din ochi i-l smulse cu tentaculele-i sub(iri i galbene. într-o sear# în care cina la restaurantul s#u preferat din Asgard. îl încuno tin(# ea. – Un cordon sanitar. urm# o cutie cu insecte. – Prive te. pro ti. savur# o mas# îmbel ugat# i nu se mai gândi la amenin(area ei. dedesubt. &irurile de mobili se închiser# ca un cle te. Al(i ro ii escaladar# picioarele aurii. mârâi Jad Rakkis. v#zur#. pe poart# începur# s# se reverse mobili ro ii. P#ianjenul meu e acum acolo. arunc#-(i privirea spre celelalte castele. &i cred c# eu o s# fiu aceea. începur# s# mu te i s# trag#. Simon. i-(i m#nânc# afurisita de burt#. coment# cineva. Se opri pentru o clip# la masa ei i-i povesti despre jocurile strategice. Deja. n-avea s# p#trund# cu una cu dou# în celelalte fort#re(e. Jad. Simon Kress zâmbi. Rakkis începu s#-i semneze lui Kress poli(e. p#ianjenul reu i totu i s# se târâie în umbra por(ii i disp#ru. P# i drept în mijlocul triplei linii defensive din fa(a castelului. Picioarele sale doborau mobili într-o parte i-n alta. Kress observ# c# o ceat# de regi de nisip retezaser# unul din picioarele agresorului. când pe nisipul din jur nu mai erau decât mobili ro ii mor(i. Cam tot pe atunci. când o femeie m#runt# i îndesat# se prezent# la u a lui i-i vârî sub nas o br#(ar# cu insigna poli(iei. invitând-o s#-l viziteze. Se r#spândiser# pe tot cuprinsul castelului apucându-se imediat s# repare pagubele pricinuite de p#ianjen. Dup# asta. fiecare în col(ul ei. jubil# el. Kress. iar p#ianjenul nu se oprea. În fa(a castelului ro u r#s#riser# trei armate. Fuseser# cu to(ii atât de absorbi(i de încle tarea din col(. Kress zâmbi i ar#t# cu degetul. Malada Blane chicoti înfundat. Pas#rea mânc# peste treizeci de mobili albi. Femeia se f#cu ro ie. Kress o întâlni din nou pe Cath m’Lane. albi i negri. Dar regii de nisip erau mici i nevenino i. tr#gându-l de bra( pe Kress. gândaci cu plato e puternice. Maxilarele sale mustind de venin g#seau al(ii. Decât peste o s#pt#mân#. am impresia c# nu prea mai tii cine pe cine a mâncat. dar pân# la urm# aripile îi ostenir# i regii de nisip o atacar# în for(# oriunde încerc# s# aterizeze. luptând cu disperare. Dintr-o dat#. A tepta. Echipe de mobili astupau por(ile cu nisip i pietre. încât nimeni nu remarcase activitatea din restul bazinului. îi spuse. apoi î i rec#p#t# st#pânirea de sine i deveni glacial#. nu prea deosebi(i de regii de nisip. St#teau perfect nemi cate. c#(#rându-se în spinarea invadatorului. – Jad. îi împr# tie i-i m#cel#ri. Era alb ca varul. Oricum. când castelul se lini tise. Mandibulele mu car# la picioare i abdomen i r#maser# încle tate. Îl acoperir#. – Am primit o reclama(ie împotriva dumitale. neagr#. Celelalte armate se dizolvar# i se retraser#. Kress ridic# din umeri. Rakkis aduse patru erpi sub(iri. P#ianjenul de nisip continu# s# înainteze. A teptau s# vad# ce va ie i din castel. Acum îns#. Dac# p#ianjenul supravie(uia totu i celei dintâi înfrunt#ri. spuse Idi Noreddian.

cu echipamentul t#u holografic. Simon Kress împro c# în odaie cu vinul r#mas în pahar. lu# o mic# gustare. Dac# ne cheam# iar? – Las-o în seama mea. Noteaz#-(i undeva. Trebuie m#sluite acte.10 - . În noaptea în care f#cur# înregistrarea. îi spuse. Mai întâi îl sun# pe t'Etherane. negustorul de animale mici. Ie i iute din camer# i reveni dup# câteva clipe cu o spad# veche de fier. M# ocup eu de ea. Iar ob(inerea unei autoriza(ii false de la Comitetul ecologic va cere o gr#mad# de timp. Simon Kress st#tu treaz vreme îndelungat#. – Un c#(elu ? Ciudat# preferin(# din partea dumitale. o nou# dram# controversat#. C#(elu ul îl l#sase în ruine. Un pui. Dolofanul comerciant f#cu ochii mari. Nu. Era curios s# vad# cum se descurcau negrii cu repara(iile la castel. Dar în timp ce examina lucr#rile prin ochelarii cu lupe. Dup# ce v#zu regii de nisip. replic# el furios. – N-o s# mearg# u or. Turbat de mânie. Femeia f#cu „n(". – Vreau exact un anumit gen de c#(elu . Voi confisca bazinul i voi cere s# fie distrus. Dar ar#ta altfel. cuprins de o profund# încântare fa(# de propria-i persoan#. s# tii. toate erau la fel. – Nu-i în regul#. Apoi. de unde le ai? – De la Wo i Shade. îl preveni ea. femeia cl#tin# din cap. Kress d#du ocol bazinului pentru a controla celelalte castele. Se d#du înd#r#t. nu-i în regul#. iar surâsul se preschimbase într-un rânjet hâd.i inspecteze domeniul. Kress îi oferi o sut# de standarzi ca s# uite de el i de regii lui de nisip. spuse Kress. Ca s# nu mai vorbim de problema reclamantei. bolnav#. Probabil c# le-au introdus prin contraband#. O bucat# de vreme studie problema. Pe urm# form# num#rul Idiei Noreddian. Absorbi. Am o mul(ime de c#(elu i simpatici. (Vocea îi deveni strident#. Tres#ri. probabil primejdioase. P#rea incredibil de hain. zise Kress. spuse femeia. Fiecare înf#(i a o imagine u or diferit# dar. Reconstruc(ia mergea bine. Chipul cioplit era chipul lui. Am s#-(i descriu cum trebuie s# arate. Col(urile gurii p#reau s# joace în mod straniu. Kress se apropie s#. ce tii dumneata despre creaturile astea? &tii m#car de pe ce lume provin? Au fost certificate de Comitetul ecologic? Ai vreo autoriza (ie pentru ele? Suntem informa(i c# sunt carnivore. spasmodic. r#spunse Kress. clipi. Mai suntem informa(i c# sunt semi-inteligente. – Îndr#zni(i. se în#l(# pe vârfuri i . – Acum va trebui s# adaug la acuza(iile împotriva dumitale i tentativa de mituire. Seara. Vreau s# înregistrez o b#t#lie cu regii de nisip. – Idi. Kress. Un cadou pentru cineva drag..bazin cu insecte periculoase? – Nu-s insecte.. dizgra(ios. în senzorium. Lic#rul ro u al terariului d#dea penumbrei o nuan(# sângerie. De fapt. total schimonosit. trei amenzi. fii bun# i treci pe la mine desear#. Albii. – N-am auzit de ei. scrâ ni el printre din(i. tic#lo ilor. Poftim în#untru s# te convingi. se duse în salon. trase o înghi(itur# zdrav#n# de vin i privi din nou. Avea obrajii buh#i(i i porcini. Portocaliii renun(aser# la majoritatea detaliilor. trebuie terse înregistr#ri. Ro ii îi conferiser# un soi de zâmbet satanic. – Vreau s# cump#r un c#(el. Kress zâmbi. N-am s# v# mai dau de mâncare o s#pt#mân#. fum# vreo dou# be(iga e euforice i destup# o sticl# de vin.) V#-nv#( eu minte! &tia ce s# fac#. prefera(ii lui. La urma urmelor. F#-mi o vizit#. d#du câteva telefoane. Avea un metru lungime i vârful înc# ascu(it. dar rezultatul r#mânea tot monstruos i primitiv: o gur# de brut# i ochi tâmpi. Kress. în ultim# instan(#. Abia când Kress ridic# cifra la dou# mii de standarzi se l#s# convins#. cu paharul în mân#. tiind c# ecologii n-or s# le dea drumul. ciopliser# un zeu crud i idiot. privirea i se opri asupra chipului de pe zid. iar dumneata po(i s# te-a tep(i i la vreo dou#. Luminile erau stinse. Iritat.

ro ie i ud# de lacrimi. Cath sc#p# barosul i încerc# s#l sugrume. urmat# de Kress care abia î i târa picioarele. Aplecându-se. împunse cu spada castelul alb aflat dedesubt. Îmbr#c#mintea o b#g# în ap# clocotit#. Cath înjur#.. Dup# ce-l ispr#vi. Cath lovi din nou cu barosul. Dar n-avea de gând s# mai ridice capacul bazinului. – Stai. De dup# un col( î i f#cu apari(ia m#celarul. Se mi cau anemic. îi spuse ea cu ur#. rase caricatura insolent#. bomb#ni el. încet. Kress decise s#. bolborosi el. unde te. dar Kress î i smuci capul i-o mu c# de bra(. Scoase un (ip#t i sc#p# spada. scuturându. fii blestemat! Dar s-a terminat. Apoi. C#zur# amândoi.i violent bra(ul. castelele de nisip se dizolvau lent în ploaie. femeia izbi din r#sputeri în peretele bazinului. se îndrept# spre vestibul. doborând turnuri i creneluri i ziduri. Îl strivi sub talp# i continu# s# r#suceasc# piciorul mult timp dup# ce tiu c# era mort. reveni în salon. f#cu el. Când îl c#lcase îl auzise plesnind. Îl trezir# lovituri mânioase în u a de la intrare. Cu o smucitur# a mâinii.. Apoi potrivi vârful spadei deasupra gurii negre ce ducea spre s#la ul bur(ii i împinse cu toat# puterea. rostogolindu-se pe mochet#. cu paharul de vin în mân#. î i spuse. Vârful spadei era umed i lipicios. pân# la sânge. s-a terminat. D#du s# pun# capacul la loc i s# treac# la urm#torul castel.i poat# vârî bra(ul în col(ul de de ert pe care-l descoperise. Dar în cele din urm# regii de nisip începur# din nou s# se mi te. Am plâns toat# noaptea. Sunetul loviturii îi r#sun# lui Kress drept în cre tetul capului i-i smulse un geam#t tânguitor. R#suci lama. Se apropie surâz#tor de bazin i modific# pu(in reglajul dispozitivului de umiditate. Când adormi pe canapea. Ceva mai târziu. atât cât s#. Femeia îl scuip# i se n#pusti în salon. Încremeni. Se ridicar# cl#tinându-se. cu capul vuind. tremurând. brusc îngrozit. intrigat de zgomot. Permanent. Sunt mahmur. Cu pa i împletici(i. Cath se duse direct la bazinul regilor de nisip. Kress se arunc# asupra ei în momentul în care femeia î i lua avânt pentru a treia lovitur#. Ar#(i ca unul din animalele tale. – +ii chiar atât de mult la dr#g#la ii # tia. Cath m’Lane avea în mâna stâng# un baros. Simon? Atunci n-ai decât s# tr#ie ti cu ei. – Ar trebui s#-(i vezi mutra. Se sim(ea ni(el ru inat de spaima pe care i-o tr#sese regele de nisip. când sim(i c#-i umbla ceva pe mân#. Simon. dup# câteva pahare de vin rece. Nisipul i piatra se n#ruir# peste mobilii care alergau de colo-colo. Cum (i se pare gustul? . Se ridic# ame(it.trase în l#turi capacul bazinului. jignitoare. capacul va r#mâne închis. – Mai încet. Auzi un sunet moale. dar se mi cau. Î(i picur# sânge din gur#. Mahmureala de dup# vin e cea mai p#c#toas# dintre toate. îl îmbrânci în l#turi i d#du buzna în cas#.11 - . gâfâind. hohoti ea.. Î i control# tot trupul i st#tu îndelung sub du . îi veni inspira(ia. Avea fa(a umflat#. Mul(umit. De acum înainte. se gr#bi s# astupe bazinul i se repezi în baie. Regele de nisip c#zu pe mochet#. Apucând barosul cu ambele mâini. Simon. To(i mobilii se cutremurar# i c#zur#. – Nu. pe care i-o f#cuser# regii de nisip. Dar plasticul rezist#.i lubrifieze procesele mintale cu înc# un pahar de vin. De data aceasta se auzi o pârâitur# i în perete ap#ru un p#ienjeni de linii sub(iri. Totu i. – Monstrule. i întâmpin# rezisten(#. lichid. întrebându-se dac# nu omorâse burta. – Cath! r#cni Kress. Vreme de-o clip# st#tu s# priveasc#. doar n-ai.. Kress trase lama afar#. mi când-o înainte i înapoi. trebuia s#-i pedepseasc# i pe ceilal(i. În fa(a u ii st#tea Cath m’Lane.

o gr#mad# de pungi cu granule otr#vitoare contra obolanilor i o butelie pulverizatoare con(inând un pesticid ilegal. Cath m’Lane se uit# n#uc# la el. voiam doar s#. Coloana se dep#rta încet de bazin. Panoul fisurat se sparse i Cath m’Lane se pr#bu i.12 - . Îndat# ce termin# cu aeroglisoarele. Putea s#. repet#. Un p#trat viu. era pe scaunul din fa(#. g#sise un restaurant mai retras. la vreo cincizeci de kilometri distan(#. Nu era nevoie s# omoare fiecare mobil. i se c#(#r# pe una din canapele. forfotitor. În timp ce perchezi(iona aparatul femeii. Se târau peste cadavrul lui Cath. S# nundr#zne ti s# te mai apropii de bazin. însângerat#. oribil.. Kress privi înm#rmurit o coloan# ce lua na tere sub ochii s#i. Evenimentele din cursul dimine(ii fuseser# însp#imânt#toare. în c#mara de alimente. În cazul lor. – Monstrule. Kress se dezmetici i o rupse la fug#. Fugise drept la aeroglisor i. Apoi se r#suci. metodic. Gândul c# acum mi unau prin cas#.i sublinieze cuvintele.. în patul i-n hainele lui. târziu. cu ultimele puteri. mare cât un cap de om. se izbi de peretele bazinului. izbuti s# rosteasc#. dup# cum prea bine v#zuse. Se scutur# i. când î i lu# inima-n din(i s# se întoarc#. Kress se trase înd#r#t i începu s# scânceasc#. zise. Dar odat# ajuns departe. Î i f#cuse griji de poman#. Mai comand# cafea i cânt#ri situa(ia. apoi la spad#. dar nu se îndura înc# s# cad#. Cath m’Lane murise ucis# de mâna lui. Cristalul cu înregistrarea holografic# a b#t#liei regilor de nisip. vânturând arma ca s#. se lini ti el. o mul(ime de regi de nisip se rev#rsau pe podeaua salonului. Doar cele patru bur(i. se apuc# de lucru. I se f#cu pielea g#in#. cump#r# un dispozitiv de remorcare cu anclan are magnetic#. Nu înc#pea îndoial# c# între timp sc#paser# cu to(ii. ceva cleios i diform. Se aplec# s# ridice barosul. ba îi mai i spusese poli(istei #leia s-o lase în seama lui.. Nu-i r#mânea decât s# tearg# toate urmele i s# spere c# fosta lui amant# nu spusese nim#nui unde plecase de diminea(#. cu siguran(#.. n-avea s#-i fie prea greu s#-i extermine. aproape bolnav de spaim#. Cadoul lui îi parvenise. Ie i afar#. &i pe-asta o putea face.i dea bine seama ce se întâmpl#. extrem de puternic. î i venise în fire.. d#du peste prima dovad# de noroc. încetul cu încetul. problema p#rea ceva mai dificil#. de i avea gura plin# de sânge.– Ie i afar#. Erau mari. De asemenea. dup# cadavrul lui Cath. Nu mai era acolo.i st#pâni repulsia. Spusese c# a plâns toat# noaptea i venise neînso(it#. se îmbr#c# în costum i intr# în cas#. Foarte bine: trebuia s# se descotoroseasc# de un cadavru i de un aeroglisor. În clipa aceea. lama de metal p#trunsese adânc în abdomenul femeii. care purtau ceva. de regi de nisip. dar n-avea s# rezolve nimic fr#mântându-se pentru cele întâmplate. Ie ind din n#mol. d#duse pe gât câteva c#ni de cafea i dou# tablete contra mahmurelii. târziu. – N-ai tu curajul #sta. Mai întâi ata # aeroglisorul lui Cath de al s#u. . Cath m’Lane era spintecat#. Kress scoase un urlet i se repezi la ea. D#du cu ochii de spada care-i c#zuse din mân# în ajun i se gr#bi s-o în face. la rece. Fapt era c# o înjunghiase. care avea s#-l acopere din cap pân#-n picioare. Ea îi râse în nas. – N-am vrut. Înainte de a lua drumul casei. nisip i noroi. într-o avalan # de plastic. Cump#r# un costum de protec(ie colant. atâta tot. în siguran(#. Mai r#mâneau regii de nisip. pe care-l f#cuse Idi Noreddian. De cum ajunse acas#. isterice. Le va g#si i le va ucide. moart#. Simon Kress d#du o rait# prin câteva magazine. Era dup# amiaz#. Pân# s#. o bucat# de carne crud#. Al(ii se luar# dup# ei. Ceea ce era probabil.. cu spada în ea i. abia seara. Câ(iva se aventurar# s# traverseze mocheta i ie ir# din camer#. Masa inform# pulsa. mâncase un mic dejun copios i.i dea în vileag fapta i s# sus(in# c# fusese un accident? Pu(in probabil. Kress începu s# scoat# (ipete scurte.i luase zborul spre cel mai apropiat ora . scrâ ni el. De fapt.

Kress râse scurt i r#suci la maximum butonul care comanda intensitatea luminii. La vreo aptezeci de kilometri spre nord de conacul lui începea un lan( de vulcani activi. sub ochii lui Kress. aprinzând peste tot l#mpile. Cadavrul se smuci din nou i avans# al(i câ(iva centimetri c#tre castel. Str#b#tu cl#direa. din lut. iar pe ceilal(i nu-i z#ri nic#ieri. cadavrul se mi c#. pentru a se înapoia dup# câteva clipe cu un satâr. pentru ce exist# zei? Urc# sc#rile. atâta vreme cât aeroglisorul incriminator se afla în fa(a casei sale. Mobili albi mi unau pe tot trupul i. În cel mai bun caz ar fi putut s#-i încap# în gur# o bucat# din laba piciorului lui Cath. Z#ri peste tot mobili de ambele culori. dar Kress c#ut#. deslu i un crochiu rudimentar al chipului s#u. Stai ni(el. Se opri s# deretice în salon. Pe urm# se r#zgândi. un câmp alb între el i burta lor. A doua zi diminea(# termin# de cur#(at în salon. nici vreo urm# a regilor de nisip. cadavrul disp#ruse. prins# de bretelele petrecute peste umeri. Înc# nu era în siguran(#. Faptul n-avea s# par# suspect nim#nui. pentru a. Mai ales pentru una de dimensiunile tale. înaintând cu o smucitur# pe podeaua de p#mânt b#tucit. A a cum se temuse. În noaptea aceea. Asta îl f#cu s# ov#ie. Castelele erau surpate i strâmbe. Pe ro ii îi g#si în fundul piscinei pe care o l#sase de mult# vreme în p#r#sire i care se umpluse par(ial cu nisipul c#rat de vânt ani de-a rândul. Când fu gata. ca i când s-ar fi rostogolit pe trepte. N-avea timp pentru investiga(ii mai am#nun(ite. Pe peretele pivni(ei. Jos. adunând cu lopata nisipul i cioburile de plastic i aruncându-le înapoi. o s#-(i dau o mân# de ajutor.. între dou# rafturi cu sticle de vin. mul(i dintre ei c#rând granule de otrav# spre bur(i. Deasupra conului incandescent al celui mai mare dintre vulcani.Scormoni con tiincios nisipul care începuse deja s# se usuce. Dup# ce termin#. era prea absurd. v#zu un castel pipernicit. Negrii se aciuiser# în gr#dini(a japonez# i în#l(aser# un castel înc#rcat cu obsidian i cuar(. La lumina zilei. Când reveni în fa(a casei. încântat de propriu-i spirit. regii de nisip a teptar# i privir# în timp ce Kress o ciopâr(ea pe Cath m’Lane în buc#(i mici. preg#ti butelia cu pesticid i p#trunse iar# i în cas#. în afara bazinului spart.. d#du de corpul lui Cath m’Lane. mâncate de potopul pe care îl ab#tuse asupra lor mânia lui Kress. lui Kress îi veni alt# idee. în definitiv. pân# ce fu sc#ldat într-o rev#rsare de lumin# artificial#. O clip#. nu-i fu prea greu. Brusc. odaie dup# odaie. în pivni(a pentru vinuri. Zâmbi i l#s# în jos mâna în care (inea furtunul. Zbur# într-acolo. dar n-avu nevoie de el. t#ie contactul magnetic i privi vehiculul disp#rând în lava de dedesubt. Îmbuc# ceva în grab# i relu# vân#toarea regilor de nisip lips#. u or de digerat. Regii de nisip – sute de mobili ce se mi car# ca unul singur – abandonar# imediat cadavrul i formar# o linie de b#taie. se însera. vorbi cu glas tare. iar ruinele se f#râmi(au pe m#sur# ce se zvânta nisipul. nu mai exista nici o urm# a înc#ier#rii. Z#cea la cap#tul sc#rii abrupte. S# fi izbutit s# se târasc# afar# de una singur#? Era greu de crezut. Avea de lucru. Se încrunt# i continu# s# caute. cu aeroglisorul lui Cath la remorc#. dar nici pomeneal#. cu o gaur# neagr# în mijloc.i petrece noaptea acolo. Hot#rî s# încerce mai târziu. Simon Kress dormi îmbr#cat în costumul colant. Avusese i-n alte rânduri probleme cu obolanii. cu butelia de otrav# în spate. Emise un nou hohot de râs i începu s# coboare treptele. – Cath a fost întotdeauna cam greu de înghi(it. Kress . s#tui. Nu. to(i regii de nisip disp#ruser#. În unghiul cel mai îndep#rtat. cu membrele r#sucite. în bazin. cu pesticidul la îndemân#. r#maser# în pivni(#. cu degetul preg#tit s# apese pe butonul tubului pulverizator care-i încol#cea bra(ul drept. O inspec(ie sumar# prin camere nu d#du la iveal# nici cadavrul. Kress avu subit viziunea bur(ii albe ce a tepta fl#mând#. Albii.13 - . Împr# tie granule otr#vitoare pe terenul din jurul casei. R#bd#tori. fu pe punctul de a decola din nou spre ora .

Înfrigurat. dar nu z#ri nici urm# de ei. femeia îi arunc# o privire mirat#.conchise c# pesticidul nu era necesar. o auzi pe Idi gemând. în spirale din ce în ce mai largi. când putea l#sa otrava s#. strivi sub talp# – cu destul# satisfac(ie – mai mul(i regi de nisip. Ai avut întotdeauna gusturi mai rafinate decât ale mele. Ecranul începu s# se lumineze.i alunge din gând pivni(a.14 - .. Reveria îi fu întrerupt# de ecranul telefonului care începu s# clipeasc#. N-avea rost s# ri te o înfruntare. dar n-o s# fie nimic la mine desear#. a treia se afla la loc sigur i-i putea face de petrecanie dup# ce avea s# termine treaba pe care i-o d#duse. Pân# la urm# mi s-a f#cut lehamite de toat# povestea i m-am descotorosit de regii de nisip. i-i f#cu vânt. – Unde-i lumina? întreb# ea. Iar implica(iile acestei concluzii nui pl#ceau deloc lui Kress. În#untru. Hai cu mine în pivni(#. Kress trânti u a i începu s-o bat# în cuie. Nu contenir# ore în ir. Kress se înfund# în senzorium. dar î i reveni numaidecât. ca ni te râcâituri. orice urm# a vizitei sale fusese eliminat#. n-avea importan(#. când regii de nisip mai tr#iau i forfoteau în jurul casei. se dezbr#c# de costum. &i mirosul. – Oh. În timp ce forma num#rul Idiei Noreddian î i d#du seama de o omisiune sup#r#toare. îi c#r# aeroglisorul la vulcani Dispozitivul magnetic se dovedea o investi(ie bun#. Jad. Dac# erau pe undeva prin preajm#. iar pe-a patra nu se îndoia de fel c# o va g#si. dar la cap#tul de sus al sc#rilor. semn c# la cap#tul cel#lalt cineva r#spunsese. scoase un (ip#t ascu(it. acum. dar perfect încântat# de perspectiva unei seri în doi. strig# ea. Se ar#t# surprins# de contramandarea petrecerii. . al#turi de Kress. În cursul discu(iei reu i s# se conving# c# Idi nu relatase nim#nui mica lor glum#. Ascult# nelini tit câteva clipe. – M-am r#nit. s# se destind#. se apuc# s#-i sune pe ceilal(i. Ni te lighioane scârboase. O or# mai târziu. cel pu(in o vreme. probabil c# se îndopau cu granule otr#vitoare. scuze. Greu de crezut. Kress închise repede aparatul. Simon. Dou# dintre bur(i aveau s# r#poseze curând. O distra povestindu-i cum reac(ionase Cath la spectacolul pe care-l înregistraser# ei. programându. în sfâr it. (ipând. Cât despre Cath. de fapt. N-avea nevoie s#-i pice nimeni pe cap. Hot#rî s# lase u a ferecat#. asemenea ro ilor i negrilor. D#du din cap mul(umit i turn# din nou vin în pahare. Pe fundul sticlei nu mai r#m#seser# decât câteva pic#turi. Îl înso(i cu destul entuziasm. Kress uitase cu totul de jocuri. Kress d#du de mai multe ori ocol vilei. Am uitat s#-(i spun. Zgomote ciudate. i ie i afar# cu o cazma. Îmi pare r#u. Apoi se rostogoli pe sc#ri. Singurii care mai lipseau la apel erau regii de nisip de culoare portocalie. Simon? Când o îmbrânci. întrebându-se dac# nu cumva Idi Noreddian supravie(uise i scurma sub u # ca s# ias# afar#. mânc# pe îndelete un prânz savuros i î i îng#dui. dup# ce Kress deschise u a i o l#s# s# treac# în fa(#. ce-i aici? Brusc. s# alegem împreun# un vin bun. Îl anun(# fudul c# la jocurile strategice din seara aceea avea s# aduc# ni te viermi canibali. Apoi începur# urletele. r#spunse Kress i închise. ov#i. Când începu s# transpire în costumul lipit de trup – era o zi de canicul# – ajunse la concluzia c#. amândou# bur(ile vor fi moarte. folosind scândurile i ciocanul pneumatic pe care le l#sase acolo anume. probabil c# erau regii de nisip. – Trebuie s# mai aduc o sticl#.i o comedie picant# ca s#. Când fu sigur c# Idi era moart#. r#zb#teau din spatele u ii de la pivni(# a doua zi diminea(# când Kress coborî s# vad# care era situa(ia. Pân# seara. De cum ispr#vi. Idi î i f#cu punctual# apari(ia. spuse el. s# îngroape bur(ile ro ie i neagr# în castelele lor. Rakkis întreb# indignat: – &i eu ce s# fac cu viermii? – Pune-i într-un co de fructe i trimite-i cuiva drag. Ce-i mirosul #sta ciudat. În timp ce se întorcea spre cas#. Era Jad Rakkis.i fac# efectul. Era st#pân pe situa(ie..

Wo îi atr#sese aten(ia c# burta putea s# m#nânce orice. Proiect# cea(a asupra lor. dar al(ii se apropiau deja cu repeziciune. Îngrozit. Când se apropie. Se aruncau de sus asupra lui. Pip#i dup# tub i când î i retrase mâna o întrez#ri acoperit# cu regi de nisip muribunzi. Afar#. plimbând-o cu mi c#ri erpuitoare.i ag#(# în spinare butelia. Tu i i continu# s# pulverizeze. îi v#zu mandibulele ce h#p#iau cu furie în dreptul ochilor lui. O lu# la goan#. le sim(i mandibulele mu când neputincioase în plasticul rezistent al costumului. cu sutele. Turnul cel mai înalt i-ar fi ajuns lui Kress pân# la old i pe el se afla o caricatur# hidoas# a chipului s#u. arzându-l i înce(o ându-i ochii. înv#luindu-l. i v#zu trei mobili care i se c#(#rau pe picior. buc#(i de beton i parapete. Negri i ro ii. Ar fi trebuit s#. reparând i îmbun#t#(ind. iar regii de nisip se agitau de zor primprejur. descriind un arc mare de cerc înaintea lui i p# i încrez#tor peste crusta de cadavre negre i ro ii. Castelul ro u se în#l(a lipit de peretele piscinei. ca s# prind# curaj. având grij# s#. Furtunul era t#iat. Smuci furtunul i pulveriz# v#zduhul.Le g#si cum nu se poate mai pline de via(#. Mobilii veneau înspre el i mureau. Cea(a îl înconjur#. f#cându-l s# tu easc#. Kress mai f#cu doi pa i. viermuiau cu zecile pe corpul lui.i dea seama. A adar. strivind sub cizme câ(iva mobili. iar al(ii. îl retezaser# cu mandibulele. apoi se îmbr#c# în costum i. nu putea stropi pretutindeni deodat#. Abia dup# ce cur#(# toat# fa(ada î i întoarse aten(ia spre sol. Ro ii mi unau pe tot fundul bazinului. z#vorî u a. pân# ce-l m#tur# cu dosul mâinii. scuturându-se înnebunit de regii de nisip care-i acopereau trupul. apoi o lu# la fug# spre cas#. gândi el. Num#rul mobililor era mai mare decât i-ar fi putut închipui. negrii se oprir# din lucru i formar# imediat dou# falange amenin(#toare. pe el. orb. Unii erau cât un deget de lungi. sufocându-l. se gr#beau s# li se al#ture. Erau mai mari decât i-i amintea. Unul ateriz# pe placa transparent# care-i acoperea fa(a i vreme de o secund# cumplit#. pulveriz# casa. f#cu un pas înapoi i sim(i ceva scrâ nindu-i sub talp#. Kress zâmbi. &tia c# vila era perfect izolat# împotriva insectelor i a roz#toarelor. un imens covor târâtor. Continu# s# pulverizeze. Avea în fa(# dou# o tiri aliate împotriva amenin(#rii comune. Se uit#. Câ(iva reu ir# s# tr#iasc#. otrava nu-i afecta. azvârli cazmaua i s#ri din capcan#. cu sutele. Când ajunse în cas#. Dintr-o dat#. O mie de regi de nisip se n#pustir# spre el. retragerea încet#. Castelul negru sclipea înve mântat în a chii de obsidian. Terenul din fa(a casei era plin de regi de nisip. regii de nisip a teptau. Kress plimb# tubul dintr-o parte într-alta. coborî asupra celui mai apropiat ir de mobili. U a se închise în urma lui i Kress se gr#bi s-o z#vorasc#. Kress se a teptase la un contraatac. Kress auzi un uierat puternic i pâcla uria # se r#spândi într-un nor mare dintre umerii s#i. care se adunau s#-i închid# retragerea. Îi ignor# i continu# s# pulverizeze. regii de nisip se zvârcoleau violent i mureau în spasme. pulveriz# pân# când întregul desant aerian al regilor de nisip fu mort sau pe moarte. Blestematele de bur(i p#reau a fi mai prolifice ca obolanii. se r#suci i privi deasupra lui.i croiasc# drum c#tre bur(i. Kress îi privi în timp ce târau în castel un obolan i o opârl# uria #.15 - . Nu-i puteau (ine piept. Îl apuc# tremuratul. Kress arunc# o privire peste um#r i z#ri al(ii. Îi scutur# i-i terciui cu sete. Apoi începu s# simt# izbituri moi în cap i pe umeri. Oriunde îi ajungea cea(a. se arunc# pe mochet# i se rostogoli într-o parte i-n alta . Câteva înghi(ituri de alcool îl mai calmar#. O cea(# cenu ie. Se împiedic# de ceva i url#. Kress r#mase acoperit de giulgiul pesticidului. inima-i b#tea nebune te i abia mai putea s# respire. Furtunul îi muri în mân#. Speriat. Cât timp r#mânea în#untru n-avea de ce s# se team#. Burta s#l# luia la ad#post. Erau de jur împrejurul lui. C#deau de jur împrejur. Se propti pe picioare i începu s# m#ture cu sabia de cea(#. într-un pu( înconjurat de nisip. Deschise u a. Toat# fa(ada casei colc#ia de regi de nisip. Mai b#u un pahar. Kress îndrept# furtunul spre ei i ap#s# pe buton. O tile b#tur# în retragere. Îi sim(i c#(#rându-i-se pe picioare. În#untru.

al treilea avea un tun laser i grenade. va pune întreb#ri. Ni te d#un#tori periculo i. Avea gâtlejul uscat. Vii la mine. Vocea vioaie i sigur#. se retrase pân# în dreptul consolei de comunica(ii. Chiar dac# burta apucase s-o dea gata pe Cath m’Lane. O s#-(i dai imediat seama despre ce-i vorba.. Gândurile îi alergau nebune te. O s# ai nevoie de. Mobilii stacojii i negri începur# s# alerge .. – Bun. cu gesturi nervoase. Mai întâi survolar# la mic# în#l(ime terenul din jurul casei. î i îng#dui s# se a eze i s#. dar cel pu(in nu mai sim(ea c# i se încre(e te carnea. S# telefoneze autorit#(ilor.. la conac. – Nu-i necesar s# recurgi la eufemisme. nu.16 - . întotdeauna fusese mândru de ingeniozitatea lui. Form# un num#r pe care nu-l mai folosise de foarte mult# vreme. Lissandra se (inu de cuvânt. &tii c# nu m# zgârcesc. Regii de nisip parc# înnebunir#. vorbesc serios. Înfiorat. – Simon! Cum mai merg afacerile? – Afacerile merg bine. – Într-o or# suntem la tine. Am o treab# pentru tine. O invazie de gândaci. Simon. Îi tremura mâna i. Pe ecran se materializ# chipul unei femei: p#rul alb. îi trebuia cineva care s#-i dea ascultare f#r# s# pun# întreb#ri. poli(ia r#mânea o solu(ie doar în ultim# instan(#. Îi echipezi cu costume colante termorezistente i cu arunc#toare de fl#c#ri sau lasere sau altceva de genul #sta. un nas lung i coroiat. Convorbirea e ecranat#. pantaloni de piele – scuturându-le pe fiecare în parte. Dar f#r# întreb#ri. Ar fi fost nevoit s# le spun# i de albii din pivni(# i-acolo ar fi dat de cadavre.. În(elegi? – În(eleg. Îmbr#c# hainele cele mai groase pe care le avea – indispensabili de iarn#. Po(i s-ajungi repede? Fa(a de pe ecran r#mase impasibil#. dar nu izbuti s#-i alunge spaima. În gr#dini(a japonez# i-n fosta piscin# ai s# vezi ni te castele. “La dracu”. ##. întov#r# it# de trei operatori.pân# când fu sigur c#-i strivise pe to(i. Încruntat. stropi mocheta. Alcoolul îl mai calm#. „La dracu”. omori tot ce-i în ele. Kress o recunoscu dup# felul în care d#dea ordine. „La dracu”. Am nevoie de tine pentru o deratizare. Echipamentul s#u de comunica(ii acoperea un perete întreg. Mai d#du pe gât un pahar. Wo tia prea multe. Vreau s# m# scapi de ei. Sosi într-un aeroglisor lung i negru. se a ez# în fa(a consolei. Fiindc# pe ea n-o ciopâr(ise. Jetul fierbinte îl op#ri i-i l#s# pielea ro ie i sensibil#. Nu. Doi dintre ei erau înarma(i cu arunc#toare de fl#c#ri. Poli(ia va aduce arunc#toare de fl#c#ri i. Butelia î i d#dea duhul. Dup# ce inspecta în am#nun(ime vestibulul ca s# se asigure c# nu exista nici un pericol. Pe urm# s# ba(i la u # i-o s#-(i ar#t ce mai e de f#cut. Kress lep#d# costumul i se vârî sub du . în mod cert n-o terminase înc# pe Idi Noreddian. Simon Kress în(epeni cu mâna pe claviatur# i gemu.. dar renun(# repede la idee. &i oricum. o asigur# Kress. fâsâind anemic. Se lumin# brusc la fa(# i pe buze îi ap#ru un zâmbet. Nu. mai erau oasele. Nu se putea s# nu g#seasc# el o solu(ie pân# la urm#. pentru a examina situa(ia. nu contenea s# bolboroseasc#. Lissandra nu purta nici o arm#. apoi se apropie pe furi de fereastr#. Erau îmbr#ca(i cu to(ii în costume colante din plastic negru. Nu uita c-au trecut zece ani. iar el nu avea nici o încredere în ea. Nu putea s# cheme politia. – Nu. trei sau patru oameni. Pe geamul gros din plastic se plimbau regi de nisip. de aici putea lua leg#tura cu orice loc de pe Baldur. Simon Kress avea rela(ii. Gândaci.. r#spunse Kress. – O execu(ie? Pre(urile mele au mai crescut între timp.i toarne de b#ut. cu fe(ele ascunse sub cagule. Dispunea de o gr#mad# de bani i de ingeniozitate. în timp ce turna în pahar. Trebuia s# cear# ajutor. înjur# iar# i. Simon. expresia afabil#. Kress îi privi din spatele ferestrei de la etaj. La un moment dat se gândi s# o sune pe Wo. Am o problem# care (ine de deratizare. Lissandra. – Vei fi bine pl#tit#.. Le distrugi.

dar se trase gr#bit înapoi în clipa în care c#lc# în gol i piciorul îi disp#ru în nisip pân# la glezn#. apoi se r#suci brusc i împro c# fl#c#ri. Clipi. Lissandra d#du dovad# de con tiinciozitate. apoi c#zu b#tând aerul cu bra(ele i regii de nisip d#dur# n#val# de pretutindeni. în timp ce operatorul bombarda castelul ro u. m#sura(i. O lumin# alb#. h#cui nisipul i meterezele de piatr#. Omul s#ri în aeroglisor i Lissandra decol# imediat. i regi de nisip stacojii îl n#p#dir# din toate p#r(ile. Chipul lui Kress se dezintegra.. solul era pres#rat cu negri iner(i. . Kress v#zu c# mobilii negri erau (epeni. Apoi aeroglisorul Lissandrei ateriz# lin lâng# vila lui Kress. auzi i f#cu un semn. acoperit de mobili. nemi ca(i. Burta era îngropat# adânc. Kress se apuc# s# bat# s#lbatic în geam i s# strige ca s# atrag# aten(ia. se chirceau i mureau. aduc#tori de moarte. regii de nisip zvâcneau scurt. Apoi folosir# tunul cu laser. scormoni de jur împrejur. Încerc# s#-l scoat# i s# se retrag#. unii gonind spre castel. Laserul mu ca în p#mânt. Apoi unul dintre ei se împiedic#. amors# o grenad# i (â ni înainte. Pe urm# totul fu simplu. P#reau neoameni. apoi desprinse de la old alt# grenad#. dar Lissandra îl strig#. De sus ploua cu regi de nisip i buc#(i de regi de nisip. În fa(#. Din punctul s#u de observa(ie de la etaj. Operatorul ei l#s# laserul. începu s#. S#ri peste cadavrul fumegând al primului om. când deodat# p#mântul din jurul lui p#ru c# erupe. Ro ii. Purt#torii de arunc#toare de fl#c#ri se dep#rtar# unul de cel#lalt i deschiser# focul asupra regilor de nisip negri. Mobilii se împr# tiar# în toate direc(iile. Oamenii Lissandrei erau profesioni ti. Omul îl orient# iute în jos. Kress se uit# mai atent i observ# c# solul cedase sub picioarele omului.17 - . n-o atinseser#. Înaintau cu pa i aten(i. care r#m#sese lâng# aeroglisor. Kress vedea bine castelul din gr#dina japonez#. Operatorul se scufundase pân# la mijloc. mor(i. de la ad#postul vehiculului. în gr#dini(a lui Kress. Armata neagr# se mas# între el i castel. cu un fior de groaz#. Lissandra d#du un nou ordin. Mul(umit. Omul azvârli arma. împro când limbi lungi de fl#c#ri albastre-ro ii. iar operatorii s#rir# afar# i. – Piscina! strig# el din spatele geamului.bezmetici de colo-colo. F#cu un pas înainte. Distruge(i castelul din piscin#! Lissandra în(elese numaidecât. Al treilea operator a(inti tunul cu laser i trase. Armele lor tu ir# sec.. Turnurile se pr#bu ir#. orbitoare. Omul se dezechilibr# i se poticni.i zgârie turbat propriul trup. Îi v#zu trecând în zbor razant pe deasupra piscinei. Î i puse omul s# mai bombardeze fiecare castel de câteva ori. Dar mobilii negri continuau s# se mi te. al(ii spre inamic. Arunc#torul de fl#c#ri nu-i mai era de nici un folos. – Castelul! Distruge(i castelul! Lissandra. i arunc# proiectilul. Nici unul nu ajunse pân# la mânuitorii arunc#toarelor de fl#c#ri. i tot terenul din jur ced# dintr-o dat#. Tuneluri. ateriz# pe p#mânt tare. apoi mugir#. dar ro ii se regrupau cu iu(eal# pentru atac. o mas# clocotitoare care-l acoperi în timp ce se zb#tea i se zvârcolea. Kress se repezi la alt# fereastr#. arse ochii lui Kress i în gr#dini(# se în#l(# o coloan# uria # de nisip. Era înalt cât un stat de om. Fasciculul vibr# pe deasupra solului i retez# vârful castelului. Tovar# ul s#u ezit#. iar regii de nisip. Kress î i d#du brusc seama c# nu-i vedea nic#ieri pe ro ii. împletind cele dou# jeturi de fl#c#ri. Grenada poposi drept în vârful mormanului de ruine care fusese castelul negru. de pietre i de mobili. Operatorii începur# s# plimbe focul dintr-o parte în alta. în odaia al#turat#. perfect armonizate. Urletele încetar# subit. Dup# a patra trecere castelul era de nerecunoscut.i amorsar# armele. tuneluri. Unde disp#rur#? Lissandra ar#t# cu mâna i strig# ceva. Oastea neagr# arse i se dezagreg#. Sau p#ru c# se împiedic#. operatorul se întoarse din nou spre castel i mai f#cu un pas. capcane. fr#mântând metodic terenul. nu mai era decât o movil# de nisip. Câteva clipe. praful acoperi totul. Urletele pe care le scotea erau oribile. Meterezele-i viermuiau de ap#r#tori negri i un uvoi neîntrerupt de mobili se scurgea în adâncuri. gândi el. Vâlv#taia înghi(i om i regi de nisip. cu mi c#ri sigure.i loveasc# i s#. Castelul se n#rui. iar el se întoarse i începu s# alerge spre ea. Omul din gr#din# ov#i un moment.

cu un zâmbet de smintit. Sim(ea cum i se v#lure te stomacul. – Odorul t#u scump m-a mu cat prin m#nu # i-ai v#zut cu ochii t#i cât a durat pân# l-am desprins. i se ag#(ase de încheietura mâinii. spuse. ca i cum din#untru s-ar fi exercitat o presiune colosal#. Jos mai e un castel. în#l(# laserul. Am pierdut doi oameni. Întinse mâna. rosti cu glas moale. venir# s#-i bat# la u #. – Chiar dup# u #. zise ea. zise Kress. mare. R#mâi în prag i pârjole ti tot interiorul. nici lini tea care domnea în subsol. Lissandra îl în(elese gre it. – Casa. Nu vreau s#-mi d#râma(i casa. r#spunse Kress. O s# fii bine pl#tit#. – Unde-i lumina? întreb# Lissandra.i izbeasc# mâna de peretele al#turat. Minunat. se v#it# Kress. preg#tit. Omul reveni înarmat. Un rege de nisip alb. În cele din urm#. sunt cam abrupte.. Lissandra î i ridic# ochii spre el. Tot ce-i acolo jos trebuie s# . De arunc#tor probabil c# nu va mai fi nevoie. – L-am g#sit. U a masiv# era tot b#tut# în cuie. Era cel pu(in cât mâna ei de mare. Pe dreapta. – Chestia asta o s# te coste. – Du-te i ia arunc#torul lui Rajk.18 - . Ultima scândur# fu desprins# de pe u a pivni(ei. O dat# i înc# o dat# i înc#. O s#-i nimicim cu laserul.. Dar se curbase u or în afar#. Lissandra îi f#cu semn operatorului. L#sa(i-i în pace. Lissandra execut# un dans hidos pe palierul din fa(a u ii. lipicioas#. Regele de nisip alb fusese imens. spuse deodat#. Lissandra gemu i se l#s# în genunchi. ca s# nu mai pomenesc de pericolul la care m-am expus personal. cu un ton care nu admitea replic#. – Eu nu cobor acolo.. Lissandra calc# pragul. Femeia î i trase cagula pe cap. zice. Dar va trebui s# v# descurca(i f#r# explozie. – Ce mai e de f#cut? – Trebuie deratizat# i pivni(a. trecu laserul în mâna stâng# i pip#i cu dreapta dup# comutator. t#cut. Cred c#-i intact. Oare câ(i ca el mai erau jos. numai s# termini treaba. (â nea sânge. Mâna îi sângera abundent. Nu se întâmpl# nimic. Cât vrei. Simon. L-am luat îns# pentru orice eventualitate. Din locul în care î i înfipsese mandibulele. – Cred c# mi-am fracturat degetele. Lissandra î i smulse de pe cap cagula costumului. anun(# operatorul ei. Laserul pe care-l sc#pase z#cea lâng# u a pivni(ei. Kress d#du din cap.. Regele de nisip se desprinse i c#zu cu o bufnitur# grea. apoi începu s#. Lissandra. Din partea cealalt# tot nu se auzea nimic. Kress îi conduse la subsol. – Bineîn(eles. se gr#bi s-o asigure Kress. perforând m#nu a din plastic. Exist# lucruri mai rele decât focul. Avu grij# s# stea cât mai departe în vreme ce subalternul Lissandrei scotea cuiele i scândurile. Bag# de seam# la trepte. p# i înainte i deschise brusc u a. Lissandra d#du un ordin scurt i operatorul f#cu doi pa i înapoi. Scoase un (ip#t i s#ri înapoi. în pivni(# era întuneric. Simon. – Minunat. Nici o mi care.pân# ce fu evident c# nimic viu n-ar mai fi putut r#mâne întreg sub p#mântul r#scolit. se post# în spatele ei i a(inti arunc#torul de fl#c#ri peste u #. Kress le deschise. dar nu vrea s#. M-am r#zgândit. în pivni(#? – Nu. Simon. Era n#cl#it# de sânge i de o zeam# neagr#-verzuie. cum o l#sase. Nu m# încânt# nici perspectiva unui incendiu. Pu(in îmi pas# de casa ta. – Am laserul. – Nu. r#spunse Lissandra. – Crezi c# nu-i nici un pericol? se pomeni morm#ind i ar#t# cu degetul arunc#torul de fl#c#ri. Nici un sunet. L#sa(i-i în pace. Faci totul scrum. Casa mea. Ai în(eles? Omul d#du din cap. Lui Kress nu-i pl#cu nici înf#(i area u ii.

nic#ieri. Nu-i d#dur# nici o aten(ie. gândi el. nic#ieri. fojg#ieli i mu c#turi i plesc#ituri. Totul fusese rodul imagina(iei lui. apoi v#rs# violent totul pe mocheta din salon. Kress ascult# cum se ducea de-a rostogolul pe sc#ri. Avusese inten(ia s# plece de-acas#. trosnete chitinoase. de fric# s# nu ating# vreunul. al fricii lui. Kress abia dac# auzi ce-i spunea. coborî de pe canapea i aprinse lumina. nemi cat. În timp ce p#r#sea subsolul. Ceva aproape sexual. Încet. Le devorase pe Cath i pe Idi. Tremura. întunericul se îmblânzi i se dizolv#. B#u vârtos ore în ir. Nimic. lichide. Dar acum era mare. chiar când e mic#. Când se trezi. Kress se n#pusti înainte i um#rul s#u izbi spatele operatorului exact în clipa în care se preg#tea s# deschid# focul. spuse Lissandra. În loc s#. râcâieli. mari cât regele de nisip care o atacase pe Lissandra. De ce. Începu s# tremure dar. Î i imagin# o armat# alb#. Ochii i se adaptar#. în f#cat de o sut# de bra(e sub(iri i târât în întunericul unde burta a tepta fl#mând#. un sentiment care-i îmbr#ca frica precum un strat de sirop. Asta fusese înainte de a veni Cath. a bur(ii care b#gase spaima în el. Se chirci deodat#. Zgomotele se amplificar#. adormi.19 - . se apuc# s# bea. Nimic. în(elegi? – E ti nebun. Se îndoia c# era sentimentul lui.i recapete calmul. r#spunse el chicotind. nu-i vor face nimic zeului cât timp zeul e bun i darnic. el era zeul. I se p#rea ca deslu e te mi c#ri în bezna din spatele u ii. Brusc. albii fuseser# dintotdeauna prefera(ii lui. nic#ieri.moar#. Pentru a doua oar#. nu. Kress se întoarse brusc spre Lissandra. &i-n plus. Deschise din nou ochii. Trase cu urechea. Fur# ultimele ei cuvinte. poate. Simon Kress se îmb#rb#t#. Din cauza bur(ii. casa era cufundat# în întuneric. Prin ferestrele înalte se prelinse lumina Lunii.i pun# în aplicare planul. pe canapea. neîndr#znind s# se mi te. pentru un an. De ce… tia de ce. Târî cadavrul în pragul u ii i-i f#cu vânt pe sc#ri. iar de curând îi mai picaser# dou# trupuri. Un val de ru ine i furie îl n#p#di dintr-o dat#. s# extermine tot. Lui nu-i va face nici un r#u. Kress b#tu u a în cuie. înc# o data. în bezn#. O armat# de mobili. dar sim(ea o excita(ie boln#vicioas#. Trecu o bucat# de vreme f#r# s# se întâmple nimic. Nici un sunet. Erau pretutindeni. Trupu-i era sc#ldat în sudoare rece. Avea s# creasc# i mai mult. – Nu. La un moment dat. în jurul lui. ochii reci ai Lissandrei îl fixau calmi. era uria #. Auzul îi devenise extraordinar de ascu(it. Kress îi f#cu în piept o gaur# prin care i-ar fi putut trece bra(ul. Omul icni. clef#ituri groase. Auzea zgomote. Numai spaima lui de om beat. Dracu s-o . De ce o f#cuse? Ar fi putut s-o ajute s# ard# tot. bolborosi el. Dup# aceea urmar# alte zgomote. Fiecare scâr(âitur# imperceptibil# era pasul unui rege de nisip. Pere(ii erau mu(i. Se mi ca ceva în pere(i.i ia zborul imediat spre ora i s# închirieze o camer# pentru o noapte sau. – Ce ai de gând? întreb# ea când Kress se apleca s# ia laserul de lâng# tocul u ii. Nu fusese nimic. Trebuie s# compensez relele. Se v#zu pe el însu i. Închise ochii i a tept#. Începu s# plâng# în#bu it. prinsese gustul c#rnii de om. Î i aminti cum o împunsese cu spada. Simon! – Fac pace. izbuti s# se controleze i s#. î i pierdu echilibrul i zbur# peste pragul u ii. Wo îi spusese c# are aptitudini psionice. I-am înfometat. a tept# atingerea lor îngrozitoare. Salonul era pustiu. Înc#perea era goal#. n#v#lind afar#. Prin cele dou# g#uri ale cagulei. Nu-i vor face nici un r#u zeului. s#. nu era nici el prea sigur. se sim(i cople it de un profund sentiment de mul(umire. Am fost crud. î i aduse aminte de Lissandra i de cele petrecute în pivni(#. cufundat# în lini te. Nu v#zu nimic.

Dac# apucau s# ias# afar#… Kress nu vru s# se gândeasc# mai departe. mi cându. din umbr# în lumin#. s# se refugieze în ora . la cap#tul de sus al foi orului p#r#sit în care s#l# luise odinioar# oimul hoinar. jignit. c#tre cas#. Se temea s#-i parcurg#. Ce va face atunci? Trebuia s# plece de-acas# cât mai degrab#. îngropa(i în tapi(erie. restul spa(iului îl umplu cu bunuri de valoare – bijuteriile. Tâmpenii. Simon Kress url# i fugi în cas#. de jur împrejur. Patru dintre ele formau un grup compact. ca ni te larve.ia pe Cath! Nu putea r#mâne aici. M#celarul se lu# dup# el pe sc#ri. Jos nu era decât mortar i p#mânt b#t#torit. Kress î i d#du seama c# nu-i mai d#duse de mâncare de-o ve nicie. iar mobilii puteau s#pa galerii. Ceva se mi c#. Num#r# vreo zece-dou#sprezece trupuri lungi. Kress îl înjur# i-l lovi cu botul cizmei. dispu i de jur împrejurul corpului. Luna str#lucea puternic. î i ridic# privirea. Când ajunse în fa(a u ii.i aduc# aminte c# erau mor(i. con tiincios. î i spuse Kress. nu va dura prea mult. la ad#post. &i în cel#lalt aparat se mi cau umbre. Mandibulele se închiser# cu un cl#mp#nit u or i ase ochi mici. Scrâ net. acum. înainte. C#rând neîndemânatic valizele. Se duse în dormitor i. privindu-l cu ochi tri ti i sticlo i. Îl a teptaser#. ascultând sunetele. se hr#nea singur dar. Trosnet. V#zuse cu ochii lui cum explodaser# castelele.. Trebui s# fac# un efort ca s#. iar burta alb# r#m#sese ferecat# în pivni(#. unul r#sucit i carbonizat. Kress se strecur# afar# i închise u a în urma lui. cel#lalt. Kress tia c# nu al s u era stomacul care cerea de mâncare. sub mormanul de regi de nisip mor(i. Se opri înainte de a fi ajuns la jum#tatea drumului. Mai ie ir# câ(iva. C#lc# s#lbatic. mobili negri i ro ii peste tot. Un chip. L#s# jos valizele i deschise u a aeroglisorului. Kress scoase un vaiet în#bu it i b#tu în retragere. pe scaunul vehiculului. Respir# de câteva ori adânc. Kress î i trecu vârful limbii peste buze. Iar pofta ei de mâncare va fi n#praznic#. Regii de nisip erau mor(i. Ar#tau de parc# ar fi stat în a teptare. N-avea de gând s# se mai întoarc#. Regele de nisip ie i afar# i se îndrept# spre el. Kress zâmbi i travers# încet câmpul de lupt#. Un rege de nisip alb îl privea de pe dulapul de haine din dormitor. Lung# cât antebra(ul lui.i . prudent. O. în nisip. f#r#-ndoial#. pr#zile se r#riser# în ultima vreme. abia întrez#rite sub razele lunii. umflat.20 - . cu inima zb#tându-i-se în co ul pieptului. În interiorul aeroglisorului se iscar# alte mi c#ri. se trezi. În pofida tuturor lucrurilor. Câteva clipe r#mase cu spatele lipit de peretele casei. Nu mi cau. Kress î i ud# lenjeria i se trase încet înd#r#t. L#sase u a deschis#. Avea o migren# înfior#toare. St#tuser# ascun i sub scaune. a a cum a teptaser# de atâtea ori. iar terenul din fa(a vilei era scena unui m#cel. O form# albicioas#. Alte spaime de be(iv. Când d#du s# i se aga(e de picior. ce foame-i era! Nu fusese atât de fl#mând niciodat#. obiectele de art# i alte lucruri de care n-ar fi fost în stare s# se despart#. Ni te forme mari. În mod normal. Dar acum se iveau. Încarc# trei valize. Scrâ neau. Animalul se retrase. Era tare jig#rit. albicioase. Începur# s# formeze un cerc strâmb în jurul aparatului. pu(ea i-i era foame. i p# i peste regii de nisip. Dar se trezi. porni iute spre aeroglisorul Lissandrei.i f#cu bagajele. Cadavrele celor doi oameni ai Lissandrei z#ceau acolo unde c#zuser#. ap#sându-i cu toat# talpa. &i mobilii. Bur(ii o s# i se fac# iar foame. Scrâ net. Între el i aeroglisor nu erau decât câ(iva metri. se întoarse. cât timp burta se mai afla închis# în pivni(#. ce se plimbau încolo incoace pe peretele cl#dirii. îl privir#. încet.. O cantitate suficient# de b#utur# îi aduse uitarea rapid# de care avea nevoie. sunetele siguran(ei. Pe cât e de mare. Un chip foarte u or de recunoscut. Sculptau ceva. Nu lu# decât un singur rând de haine de schimb.

Îmi dau seama c# te anun( cam pe nepus# mas#.. – Urc# la loc. Kress nu îmbucase nici o f#râm# de mâncare cât fusese ziua de lung#. Kress goli congelatoarele. Casa era plin# de regi de nisip. care cobora din aparat. . Evitar# alimentele congelate. pân# la u a din fa(#. i se repezi la aeroglisorul cu care venise ne tiutoarea victim#. apoi pe ceilal(i. Jad. Ie i afar# s# ia cadavrele care începuser# s# putrezeasc# în curte. Aduceau modific#ri vilei. dar transportar# restul. O s#-(i dau de mâncare. Kress g#si solu(ia. împingându-l. Jad se zvârcolea i urla îngrozitor în timp ce-l sfâ iau. dar o pereche de mandibule i se închise în jurul gleznei i se pomeni în genunchi. spuse el. Când termin#. bufetele. dar sper s# reu e ti totu i s# vii. – Malada. Dup# ce patru musafiri îi trecuser# pragul. pe care le l#sar# s# se dezghe(e într-o b#ltoac# mare. pe m#sur# ce. Vehiculul era programat s# r#spund# numai la amprenta digital# a proprietarului. strâmbe. Pleac de-aici! Dar Rakkis îl privi nedumerit. ca mirghelul. Cadavrele disp#ruser#. Când se termin# totul. ap#s# pe clapa de pornire… i înjur#. de peste tot. Închise u a dup# ultimul sosit. sperând c# va potoli foamea bur(ii albe. Î i linse buzele i o zbughi din odaie. Avea gura îngrozitor de uscat#. nou# dintre ei acceptaser# invita(ia. bur(ii îi va fi din nou foame. intrau i ie eau prin pere(i. Dup# aceea. o s#-(i dau de mâncare. nu se mai încumet# în nici o tentativ# de evadare. Dup# ce toat# mâncarea se f#cu nev#zut#. iar terenul ar#ta aproape la fel ca înainte de b#t#ile – i-i conduse pe fiecare. Toate sticlele cu alcool care mai existau în cas# se aflau în pivni(#.21 - . ce s-a întâmplat. P#reau cu to(ii prin i în câte-o treab#. Ultimele lui gânduri. Se strecur# în#untru nestingherit. desear# organizez o mic# petrecere. Chipurile erau pocite.. fiecare cu sarcina lui. Simon? Nu pricep. îngr#m#dind toat# mâncarea din cas# în mijlocul buc#t#riei. înainte de a-l n#p#di co marurile. – O s#. De dou# ori î i z#ri chipul holbându-se la el din locuri nea teptate. Ziceai de-o petrecere. f#r# s# fac# nici o mi care. Kress alerg# spre aeroglisorul lui de cum ateriz# i-l înh#(# de bra( pe Rakkis. Kress î i f#cu în sfâr it curaj.. Dar tia c# r#gazul nu va dura. ciopleau i sculptau. Kress încerc# s# nu se chirceasc# de spaim#. îl f#cu s# se înfioare. Urm#torul care sosi fu Jad Rakkis. Curând. Trebuia s-o hr#neasc#. dup# tot ce mâncase.i f#ceau apari(ia. dar adormi cu senza(ia c# se ghiftuise. Amândou#. Era la fel de mare ca mobilul care ie ise noaptea trecut# din aeroglisor. Kress sim(i c# junghiurile de foame i se mai domolesc. schimonosite de groaz#. Fiecare mobil c#ra câte o bucat# din m#celarul lui. Iute. Vreo zece albi a teptau s-o ia. Capul p#ru s#-l priveasc# plin de repro când trecu pe lâng# el.încet antenele. Gândul c#. fire te. d#du gata ce-i mai r#m#sese în bar i se îmb#t# cri(#. erau la cei pe care ar mai fi putut s#-i cheme a doua zi. de i nu mâncase nimic. Kress n#d#jduia s# fie îndeajuns. Apoi fu prea târziu. Îi l#sa s# intre ei primii. Kress î i aminti cu cât# u urin(# puteau c#ra mobilii lucruri de câteva ori mai grele decât propria lor greutate. o coloan# de regi de nisip cobora sc#rile. &tia c# era pentru ultima oar# când î i mai putea permite acest lux. Pe urm# îl chem# pe Jad Rakkis. – De ce. Kress abia îndur# spectacolul. El r#mânea afar#. Nisipul p#rea s# fiarb# de activitate subteran#. iute! îi spuse. Rakkis scoase un sunet gâtuit i d#du s# sar# înapoi în aeroglisor. pentru c# nisipul afânat dimprejur prinse via(# i. c# era în sfâr it s#tul i c# biruise foamea aceea insuportabil#. burta mai era înc fl#mând#. Se duse la telefon. ochii ro ii îl priveau (int# i mandibulele cl#mp#neau. ignorând exclama(iile speriate ce se transformaser# imediat în zbierete ascu(ite. Sper din toat# inima. Î i întâmpin# invita(ii în fa(a casei – mobilii cur#(aser# locul cu o repeziciune remarcabil#.. Când se întoarse în vestibul. rosti degajat când prima dintre cuno tin(ele sale r#spunse. trebuia s# se uite tot timpul pe unde calc#. c#mara. în întregime. Du-m# în ora .

Pe Kress nu-l interes# ce p#(iser#. Îl afl#. i ap#s# pe clapa de pornire. degajând gaze care împingeau în afar# pl#cile albe. ca i când viscerele moi din#untru ar fi început s# se descompun#. Nu se întâmpl# nimic. nu peste mult timp. pe jum#tate mâncat. În cele din urm# se d#du jos i deschise capota.i dea seama de z#d#rnicia ac(iunii. erau mult prea mul(i. Strânse repede pleoapele. Kress se ridic# încet. se pomeni cu ochii pironi(i deasupra lui. &i-apoi. Era prizonier. Kress mai ap#s# o dat#. Coborî în goan# sc#rile. un lichid cleios i ro iatic ce ar#ta aproape ca sângele uman i limf# g#lbuie. mandibulele cl#mp#neau. Urc# în galerie i lu# securea medieval# ce st#tea ag#(at# al#turi de spada cu care o omorâse pe Cath m’Lane. Nu mi ca nici unul. Casa era plin# de ei. Regii de nisip nu se clintir# nici în timp ce-i h#cuia cu securea. Nu mai exista u #. picioarele zvâcneau. Burta respira. ceva se mi ca. neîndr#znind s# spere. Ochii erau sticlo i i negri.i r#suflarea. Nici dac-ar fi lucrat o zi i-o noapte n-ar fi r#zbit s#-i m#cel#reasc# pe to(i.i dea seama de ciud#(enie: regele de nisip nu mi ca. Kress . Decis. desigur. s#rind peste regii de nisip. organe pe jum#tate formate.Ar i(a se instalase de diminea(#. În aeroglisor g#si patru. mânji(i de sânge i acoperi(i cu pete de fungus alb. sperând s# scape de vis. Ce se întâmpl ? Nu pricepea. Numai s# nu se mi te. Kress se întoarse în cas#. Nu se putea. Kress r#m#sese în mijlocul palierului. de ce nu voia s# decoleze. Aproape c# pulsa. Îns# regele de nisip de pe dulap st#tea complet nemi cat. dar când boarea î i invers# direc(ia. Un miros gre(os. fierbinte chiar. Ar#tau aidoma celui din dormitor. Pere(ii din jur fuseser# mânca(i. Mobilii erau capabili s# stea perfect încremeni(i. Kress se d#du înapoi i se repezi la u #. Carnea de dedesubt avea aceea i culoare. În#untru era ceva groaznic.22 - . Iar pere(ii erau uzi. Retrase mâna i în aceea i clip# un segment din exoscheletul alb al regelui de nisip se desprinse i c#zu. Ajunse în dreptul u ii i înlemni. (inându. nu era drept! Aeroglisorul #sta era al lui. apoi îl l#sar# puterile. Un pu(. Kress deschise ochii i primul lucru pe care-l v#zu fu regele de nisip de pe dulap. Înapoiat în salon. Tot prizonier. În hol z#ceau al(i trei mobili albi. i-atâta. mai omorî trei mobili. Dar întotdeauna. Îns# plesneau la prima despic#tur#. coborî la subsol. dar p#rea foarte moale. Nu sc#p#. i pe cale de a se înfierbânta i mai mult. dar nici s# readoarm# nu izbuti i. de parc# le-ar fi explodat corpul. sufocant i fetid. ar fi trebuit s# porneasc#. iar gura era de dou# ori mai mare i mai rotund#. Kress ciopâr(i vreo dou#zeci de trupuri pân# s#. Regii de nisip îi distruseser# grila gravita(ional#. Sim(i adierea c#ldu(# care-l înv#lui când ea exal# i f#cu un efort s# nu se înece. antenele lungi i sub(iri vibrau sau se leg#nau. a teptându-se la un dezastru. Dar nu se mi ca. sau în com#. nu în(elegea nimic. sau pe moarte. umflat#. Se puse pe treab#. sau ce-or fi avut. to(i mor(i. o rupse la fug#. Mon tri afurisi(i! S#ri în#untru. Dar altceva era i mai oribil. De fapt. Trebuia s# mearg# în pivni(# i s# omoare burta. Kress întinse o mân# tremur#toare i atinse corpul. Nimic nu mai amintea c# peste acest abis negru ar fi existat vreodat# o u # b#tut# în cuie. Era cald. Îi lu# unul câte unul i-i azvârli cât putu mal departe. tumefiat# i frem#t#toare. Nimic. S# fi murit? S#-l fi r#pus ceva? Se apropie de dulap. se trânti în scaunul scâlciat. mobilii nu însemnau nimic. Privi (int# vreme de aproape cinci minute pân# s#. îi v#zuse de mii de ori a teptând i pândind. &i atunci î i aduse aminte de singura persoan# care ar fi putut s# priceap#. Creatura p#rea întrucâtva schimbat#. i înc# o dat#. p#rea s# r#zbat# din adâncuri. Îndârjit.

Numai unul dintr-o mie atinge faza a treia. regii de nisip sunt r#zboinici curtenitori i ceremonio i. Dumneata i-ai f#cut a a cum sunt. Oh. cu to(ii.. dar sunt peste dou# sute de kilometri din Asgard pân# la dumneata. Ai fost zeul lor. cât mai drept cu putin(# i cât mai degrab#. Ai dou# picioare. adaptat# necesit#(ilor i dorin(elor pe care i le percepe.. te ur# te i va fi foarte fl#mând. spuse Wo. cu un efort.. Pleac# imediat de acolo. n-are importan(#. pui de. Ajut#-m#. Dar burta va fi con tient#. – Instalatorii dumitale. De fapt. Închiser# aparatele i Kress porni cu pa i gr#bi(i spre u #. Transformarea implic# un mare consum de energie. Ajunsese la jum#tatea . bolborosi Kress. Da. final#.. Fiecare burt# î i h#r#ze te propria ei specie. Burta din pivni(a dumitale e bolnav#. spuse Simon Kress.. Mobilii nu-s mor(i. iar mintea-i devine tot mai complex#. &i mai avem de transportat i echipamentul necesar pentru a rezolva problema regelui de nisip dement pe care l-ai creat. Probabil c# nu mai are mintea întreag#. Kress începu s# se bâlbâie. Ia-o spre est. zise Kress. r#zboaiele îi tempereaz# i le men(in echilibrul... (Oft#. N-am auzit niciodat# de regi de nisip care s# fi crescut. i devine ca Shade. Pe-ai dumitale i-ai înfometat i iai chinuit. ah. Când Kress ispr#vi. +i-am spus c# exoscheletul cade când cresc. cu patru bra(e i cu degete mari opozabile. i-ai f#cut din ei altceva.. vor fi bipezi. Shade i cu mine o s# plec#m chiar acum. Burta trebuie s# m#nânce enorm i înainte i dup# metamorfoz#.. unei noi specii de regi de nisip.) Toat# discu(ia asta înseamn# timp pierdut. Ai putea veni s# m# iei? – Da.23 - ... – Mul(umesc. da. Ai în(eles? – Da. repet# Wo. Trebuie s# pleci imediat de acolo. N-o s# mai aib# nevoie de dumneata. Sunt amor(i(i.. burta devine tot mai inteligent#. încuviin(# ea. În sfâr it. – Nu se poate. Simon Kress r#mase cu ochii holba(i la imaginea Jalei Wo de pe ecran. – Nu fi absurd. – Taci.se repezi. Pe m#sur# ce cre te. Regele de nisip din pivni(a dumitale va deveni curând complet con tient. mul(umesc. în mod normal. care au amenajat bazinul. odat# în plus. Indivizii. cade mult mai devreme. Înclin s# cred c# aceasta-i o alt# consecin(# a faptului c# ai mutilat burta alb#. r#spunse Wo. – Ar trebui. în timp ce se ruga din suflet ca instala(ia s# mai fie în stare de func(ionare. În orice caz. î i pierdu cump#tul i-i povesti tot. Regii de nisip adul(i nu-s prea afectuo i cu bur(ile mici. Jala Wo se str#dui s# schi(eze un zâmbet. O s# pl#tesc. Ai în(eles? – Nu pot. nu vor fi con tien(i. bolborosi el n#ucit. Femeia îl l#s# s# vorbeasc#. e înc# suferind# de pe urma r#nii pe care i-ai pricinuit-o. Vor fi capabili s# construiasc# i s# foloseasc# ma ini complicate. De sus n-o s# ne fie greu s# te reper#m i-o s# te afli departe de pericolul regilor de nisip. Singur (i-ai f#cut-o. în stadiul insectoid. În(elegi? Mobilii vor da na tere. Mobilii cu plato # sunt suficient de utili atât timp cât burta e mic# i doar semicon tient#. N-a putea spune exact cum vor ar#ta. nu spuse decât: – Ar trebui s# te las acolo. dar n-am s-o fac... anormal#. îns# acum are nevoie de slujitori mai buni. – Shade e un rege de nisip. cât au crescut ai dumitale. Cei care au venit atunci. Îngriji(i cum se cuvine. izbuti s# bânguie. Când Jala Wo îi r#spunse. – Shade. mai ambi(ioas#. f#r# s#-l întrerup#.. la consola de comunica(ii. Sunt prea multe. regii de nisip propriu-zi i.. Ceea ce import# este metamorfoza prin care trec în clipa de fa(# regii dumitale de nisip. o.. Cum nu se poate mal con tient#. Comportarea ei este. Ascult#-m# cu aten(ie. Nu po(i s-a tep(i acolo. Aeroglisorul meu e defect. de trupuri mai apte. c#lc# din grab# pe un rege de nisip. iar pe celelalte n-am cum s# reprogramez. plin cu. Numai unul dintr-o sut# ajunge în stadiul al doilea. f#r# nici o expresie în afara unei u oare întunec#ri a chipului ei palid i usc#(iv. zise Wo. Kress.. Porne te pe jos. În natur#. Puterile ei psionice sporesc. Un rege de nisip în primul stadiu e mai degrab# un spermatozoid decât un pui. Iar dumneata mi-ai vândut un bazin plin. +inutul e sterp i pustiu. iar mobilii lor sunt o pacoste.

spre est. Hei! Ajutor. dar cuno tea i alte persoane cu aceea i profesie. . trebuia s# m#nânce neap#rat. Spera c# Wo i Shade vor ti s# le vin# de hac. O supse în timp ce mergea. c# merge spre est. O. Hot#rî s# mearg# pân# va disp#rea ultima gean# de lumin#. încerc# s# fug#. Va avea grij# s# se r#zbune. spuse. Totul era însp#imânt#tor. dar u a era destul de mare. cu gândul la zvârcoleala micilor mon tri care. alerg# i merse. cu ochii la cas#. Url# din cauza celorlal(i. chipul lui. fugi pân# ce începur# s#-l doar# coastele. Soarele începuse s# coboare i pe întuneric o s# se r#t#ceasc# de-a binelea. Nu le fu greu s# îl ajung#.ase copii care se jucau în penumbra casei. Ce se întâmplase? S#-i fi devorat regii de nisip pe Wo i Shade? Îl n#p#di iar# i spaima. construit# din nisip sf#râmicios. Patru mâini mici acoperite cu sânge rozg#lbui se ivir# din cr#p#tur# i începur# s# împing# în l#turi pielea moart#.i reveni începu din nou s# alerge. Transpira abundent. Înnebunit. îns# nu asta îl f#cu pe Simon Kress s# urle. Totul se întâmplase din vina lor. în clipa de fa(# mi unau prin toat# casa. Dup# câteva ore de alerg#tur# i nici un semn de salvare. Kress începu s# aib# certitudinea c# apucase într-o direc(ie gre it#. i neagr#. Îl purtar# spre cas#. îi ardea gâtul de sete. fugi cât putu de repede. f#r# doar i poate. un sunet între pocnet i trosnet. iar el nu avea condi(ie fizic#. Deertul se mai r#cori un pic. siguran(#. un ad#post. to(i. În spatele lui. Îl durea trupul de foame. A doua oar# î i scrijeli mâna într-un bolovan i-i d#du sângele. Timp de aproape o or# alerg# i merse. cu ochi bulbuca(i i pielea de un portocaliu murdar. era sl#bit i îngrozit. Erau creaturi scunde.drumului când auzi zgomotul. dar dup# aceea se str#duise s-o (in# spre est. Se lupt#. Nu mâncase de dou# zile. dar de îndat# ce. Dar se sili s# mearg#. apoi s# poposeasc# undeva pe tot timpul nop(ii. ajutor! Copiii începur# s# alerge spre el. Oricum.24 - . Kress p#r#si casa în goana cea mai mare. dar zadarnic. a copila ilor portocalii care ie ir# de-a bu ilea din castel i-l privir# impasibili în timp ce trecea. fiecare avea patru bra(e. – Hei! strig#. hot#râse Kress.i bra(ele i strigând ca s#-l aud# locuitorii. Kress î i lu# picioarele la spinare. iar a doua zi diminea(# Wo i Shade aveau s#-l g#seasc#. era o a ezare omeneasc#. Coborî panta în goan#. Se poticnea tot mai des când încerca s# alerge i de dou# ori c#zu. Î i f#cu aceast# f#g#duial# de o sut# de ori în timp ce înainta. în n#dejdea c#-i va z#ri pe Wo i pe Shade. Apoi o lu# la pas. – Nu. Dac# Wo i Shade nu-l g#seau? Aici or s#i r#mân# oasele. conturul unei case. alunec# pe nisip. Colinele erau aride i stâncoase. avea planurile lui în leg#tur# cu Wo i Shade. dar p#rea destul de mare. ceea ce pentru Kress fu o binecuvântare. i odat# cu ea. cum îl sf#tuise Wo. Cât despre el. ponosit#. Dar continu# s# mearg#. i pentru asta aveau s# pl#teasc#. Chiar a a mici cum erau. iar Kress n-avea decât dou#. nu. Era prea cald i aerul era prea uscat. o. Kress începu s# strige i s# alerge spre cas#. cu sfor(#ri i sudoare. dar Kress îi deslu ea înc# pe cei cinci. drept în fa(#. agitându. La ar i(# nu se gândise. Era o cas# urât#. Aveau. se ridic#. soarele ajunsese la orizont. Nu era chiar atât de mare cât casa lui. Cel pu(in a a spera. cu gândul la respira(ia bur(ii. i respira. o sete insuportabil# i o foame n#praznic#. sub soarele fierbinte i pârjolitor. Lissandra era moart#. În mod cert era acum destul de departe de regii de nisip ca s# n-aib# de ce s# se team#. Nu se prea pricepea la orientare i nici nu era prea sigur încotro alergase în panica de la început. aproape c# sim(ea gustul mânc#rii. Nu putea s# continue a a la nesfâr it. De mâncat i de b#ut. hidoase. pân# ce i se t#ie r#suflarea. cople indu-l. Unul din regii de nisip se dezghiocase. Nu era f#cut pentru un asemenea sport. Kress se opri brusc. nu. î i repro a c# nu-i d#duse în gând s# ia ni te ap# i scruta cerul. temându-se de-o infec(ie. Când ajunse pe culmea urm#toarei coline z#ri. pedal# înapoi. Lumina sc#dea cu repeziciune. Dup# alte câteva ore începu s#-i fie fric#.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful