Sunteți pe pagina 1din 5

ACATISTUL SFNTULUI IERARH IOAN MAXIMOVICI FCTORUL DE MINUNI AL VREMURILOR NOASTRE

[Sf. Ioan Maximovici a fost Arhiepiscop de Shanghai i de San Francisco. n anul 199 ! a fost prosl"vit #n r$ndul sfin%ilor de c"tre &iserica 'rtodox" (us" i de atunci este pr")nuit #n fiecare an! la data de 19 iunie * + iulie,

Acatistul sf$ntului loan Maximovici a fost alc"tuit #n cinstea dasc"lului s"u de c"tre p"rintele ieromonah Serafim (ose de la -latina ./alifornia0 i #ncuviin%at de c"tre -reasfin%itul 1ectarie 2on%evici episcop de Seattle. TROPARUL, GLAS 6: Sl"vit urma al apostolilor lui 3ristos! trimis ai fost ca s" ne i)4"veti pre noi! cei sla4i #n credin%"! i cu inima r"cit". /u harul i nevoin%ele asce%ilor din vechime #nvem$nt$ndu5te! #ntru aceasta de la 6umne)eu tainele cele cereti ai primit. '! prea4unule ocrotitor al orfanilor! care ai dat o speran%" acestei lumi dec")ute! o! lumin"torule al lui 3ristos! #n )orii #nfrico"toarei 7udec"%i aprins! roag"5te pentru noi! sfinte ierarhe i p"rinte Ioane! ca s" se aprind" i inimile noastre de flac"ra iu4irii salvatoare pentru 3ristos i s" se m$ntuiasc" sufletele noastre #n vremurile de apoi. SLAV ... 8e fericim pre tine! sfinte ierarhe i p"rinte Ioane! i cinstim sf$nt" pomenirea ta. (oag"5te! deci! pentru noi lui 3ristos! 6umne)eul nostru. I ACUM ... Conda I Alesule f"c"tor de minuni i slu9itorule credincios al lui 3ristos! care lumii #ntregi reveri mirul cel de mult pre% al inspira%iei duhovniceti i mul%imea minunilor tale. 1oi cu dragoste te l"ud"m i5%i c$nt"m %ie acestea: &ucur"te! sfinte ierarhe Ioane! f"c"torule de minuni al vremurilor din urm"; I o! I /a un #nger trimis de c"tre /reatorul a toat" f"ptura! ap"rut5ai #n aceste timpuri! ca prin mila lui 6umne)eu s" te #ngri9eti de p"m$nteni. <")$nd frumuse%ea virtu%ilor tale! preafericite Ioane! aa #%i strig"m: &ucur"5te! c"ci de mic copil cu evlavia ai fost #mpodo4it= &ucur"5te! cel ce cu fric" i cutremur voia lui 6umne)eu o ai #mplinit= &ucur"5te! cel ce #n tainice virtu%i harul dumne)eiesc l5ai ar"tat= &ucur"5te! ascult"tor din dep"rtare a celor afla%i #n suferin%"= &ucur"5te! gra4nic a9ut"tor plin de iu4ire pentru aproapele t"u i pentru m$ntuirea lui= &ucur"5te! 4ucuria tuturor celor ce #n rug"ciune se #ndreapt" c"tre tine cu gr"4ire= &ucur"5te! Sfinte ierarhe Ioane! p"rintele nostru! f"c"torule de minuni al vremurilor din urm"; Conda II <")$nd rev"rsarea #m4elugat" a virtu%ilor tale! sfinte ierarhe sl"vite Ioane! ca un i)vor de via%" d"t"tor cu minunile tale ne ad"pi pre noi cei ce strig"m cu credin%" lui 6umne)eu: Aliluia; I o! II 6e 6umne)eu #n%elep%ite Ioane! cel ce plin ai fost i de teologhisire! #n tine cunotin%a de 6umne)eu a i)vor$t din nou #mpreun" cu milostivirea fa%" de omenirea p"timitoare. -entru aceea! #nva%"5ne i pre noi s"5> cunoatem pre 6umne)eu! /el Adev"rat i cu umilin%" s"5%i c$nt"m: &ucur"5te! scut neclintit al adev"ratei 'rtodoxii= &ucur"5te! vas de mult pre% al darurilor 6uhului Sf$nt= &ucur"5te! dreptule acu)ator al necredin%ei i falselor #nv"%"tui= &ucur"5te! plinilor s$rguincios al dumne)eietilor porunci= &ucur"5te! ascet veghetor ce nu dormeai niciodat"=

&ucur"5te! p"stor gri9uliu al turmei lui 3ristos= &ucur"5te! sfinte ierarhe Ioane! p"rintele nostru! f"c"torule de minuni al vremurilor din urm"; Conda III -rin puterea dumne)eiescului har! p"rinte milostiv ai fost pentru orfani i dasc"l 4un pentru cei tineri! cresc$ndu5i #n frica lui 6umne)eu i preg"tindu5i pentru slu9irea lui 6umne)eu. -entru aceea! fiii t"i duhovniceti se #ndreapt" c"tre tine! c$nt$ndu5l cu mul%umire lui 6umne)eu: Aliluia; I o! III /u adev"rat te5ai #nvrednicit! p"rinte Ioane! s" fii pream"rit de corurile cereti! c"ci nici unul dintre p"m$nteni nu poate s" descrie m"re%ia faptelor tale. 1oi #ns"! d"ruindu5l lui 6umne)eu tot ce avem mai 4un! %ie acestea #%i c$nt"m: &ucur"5te! cel ce prin rug"ciune necontenit" pre fiii t"i ai acoperit= &ucur"5te! p")itorul turmei tale cu semnul sfintei /ruci= &ucur"5te! c"ci prin iu4irea ta nem"rginit"! toate popoarele i toate semin%iile ai cuprins= &ucur"5te! lumin"tor str"lucit i iu4itor de to%i= &ucur"5te! chip al 4l$nde%ii duhovniceti= &ucur"5te! dulce m$ng$ietor al celor lipsi%i i de)n"d"9dui%i= &ucur"5te! sfinte ierarhie Ioane! p"rintele nostru! f"c"torule de minuni al vremurilor din urm"; Conda IV /oplei%i de mul%imea faptelor tale evlavioase i pline de dragoste! nu tim cum s" te l"ud"m mai cu vrednicie! o fericite Ioane; /"ci ai a9uns p$n" la cap"tul lumii! propov"duind ?vanghelia i salv$ndu5i pre cei afla%i #n #ntuneric. -entru aceea! mul%umindu5I lui 6umne)eu penttru lucr"rile tale apostoleti! s"5I strig"m: Aliluia; I o! IV 'amenii credincioi de pretutindeni! contempl$nd viata ta! s5au mirat de minunile tale descoperite din mila lui 6umne)eu chiar #n acest veac de apoi. 6e asemeni i noi ne minun"m de slava lui 6umne)eu ar"tat" prin tine i cu fric" strig"m: &ucur"5te! #nv"%"torul celor afunda%i #n 4e)na necredin%ei= &ucur"5te! cel ce ai condus poporul t"u din ?xtremul 'rient #n 'ccident= &ucur"5te! f$nt$n" de miracole rev"rsat" de 6umne)eu= &ucur"5te! cel ce cu iu4ire i r"4dare #ndrepte)i pre cei r"t"ci%i= &ucur"5te! gra4nic" alinare a celor ce se c"iesc de p"catele lor= &ucur"5te! c"l"u)itor al celor ce #naintea)" pre calea cea dreapt"= &ucur"5te! sfinte ierarhe Ioane! p"rintele nostru! f"c"torule de minuni al vremurilor din urm"; Conda V /a o ra)" de lumin" divin" te5ai ar"tat! fericite Ioane! furtunile cele aprige #mpr"tiindu5le! iar pre cei afla%i pre insul"! de v$rte9urile prime9dioase prin rug"ciune p")indu5i i cu semnul crucii #ngr"dindu5i. -")ete5ne i pre noi! cei ce te chem"m #n a9utor i #nva%"5ne cu #ndr")nire s"5l c$nt"m lui 6umne)eu: Aliluia; I o! V 8o%i cei ce s5au #nvrednicit de puternicul t"u a9utor! fericite Ioane! #n neca)uri i #nt$mpl"ri te5au v")ut! ca pre un #ndr")ne% mi9locitor #naintea 8ronului dumne)eiesc i gra4nic a9ut"tor la nevoie. -entru aceea i noi n"d"9duim c"tre mi9locirea ta #naintea lui 6umne)eu! strig$nd c"tre tine: &ucur"5te! gonitorul stihiilor celor prime9dioase= &ucur"5te! cel ce prin rug"ciunile tale ne i)4"veti din nevoi= &ucur"5te! pururea d"t"torule de p$ine celor fl"m$n)i= &ucur"5te! cel ce preg"teti 4elug de 4un"t"%i celor s"rmani= &ucur"5te! m$ng$ietorul celor ce )ac #n mi)erie= &ucur"5te! i)4"vitorul at$tor suflete sortite pieirii= &ucur"5te! sfinte ierarhe Ioane! p"rintele nostru! f"c"torule de minuni al vremurilor din urm";

Conda VI '! sfinte ierarhe Ioane! ca un nou Moise g$ngav te5ai ar"tat! sco%$nd poporul t"u din ro4ie. I)4"vete5 ne i pre noi din prinsoarea p"catului i din cursa vr"9maului m$ntuirii noastre! ca s" strig"m c"tre 6umne)eu: Aliluia; I o! VI '! 4unule -"stor; &ucur"5te! c"ci ai str"lucit prin rug"ciunile tale fier4in%i i ai s"v$rit imposi4ilul! reuind s" convingi autorit"%ile lumii acesteia s" se #ndure de cei p"stori%i de tine. -entru aceea i noi #mpreun" cu ei mul%umind! #%i c$nt"m: &ucur"5te! spri9in de n"de9de celor ce te cheam" cu st"ruin%"= &ucur"5te! cel ce i)4"veti de moartea cea nedreapt"= &ucur"5te! cel ce p")eti de cleveteal" i calomnii= &ucur"5te! ap"r"torul celor nevinova%i de c"tue= &ucur"5te! cel ce respingi atacul p"g$nilor= &ucur"5te! cel ce nimiceti minciuna i descoperi adev"rul= &ucur"5te! sfinte ierarhe Ioane! p"rintele nostru! f"c"torule de minuni al vremurilor din urm"; Conda VII 6orind cu #nfl"c"rare a5i prosl"vi pre sfin%ii din vechime ai Apusului #nstr"inat de adev"r! tu ai resta4ilit cinstirea lor #n &iserica 'rtodox"! o iu4itorule al preacuvioilor ("s"ritului i Apusului; n /eruri s"l"luind acum #mpreun" cu ei! roag"5te lui 6umne)eu pentru noi! cei care5l c$nt"m pre p"m$nt lui 6umne)eu: Aliluia; I o! VII 1ou cuvios ales al lui 6umne)eu v")$ndu5te! ap"rut5ai #n aceste vremuri din urm"! #mpreun" cu sfin%ii ierarhi ai vechii @alii. Ai! precum unul dintre acetia! ai #nsufle%it turma ta a p"stra /redin%a 'rtodox"! aa cum o m"rturiseau i ei odinioar" #n Apus. -entru aceea! a9ut"5ne s" r"m$nem #n adev"rata credin%" i pre noi! cei ce5%i c$nt"m %ie unele ca acestea: &ucur"5te! noule Martine prin #nfr$narea! nevoin%ele i minunile tale= &ucur"5te! noule @hermane prin m"rturisirea /redin%ei 'rtodoxe= &ucur"5te! noule Ilarie prin dumne)eiasca teologhisire= &ucur"5te! noule @rigorie prin cinstirea i prosl"virea cuvioilorlui 6umne)eu= &ucur"5te! noule Fauste prin dragostea ta no4il" i prin r$vna cea monahiceasc"= &ucur"5te! noule /e)arie prin p"strarea cu stricte%e a canoanelor dumne)eietii &iserici= &ucur"5te! sfinte ierarhe Ioane! p"rintele nostru! f"c"torule de minuni al vremurilor din urm"; Conda VIII Stranie minune vedem la sf$ritul vie%ii tale! mult p"timitorule sfinte Ioane. /"ci trimis fiind #n >umea 1ou"! ca s" propov"duieti acolo cretinismul primelor veacuri! ai suferit prigoana! fiindc" ai dorit s" r"m$i drept! preg"tindu5%i sufletul pentru #mp"r"%ia cereasc". Mir$ndu5ne acum de r"4darea i de suferin%ele tale! cu mul%umire strig"m c"tre 6umne)eu: Aliluia; I o! VIII >ucr"torule des"v$rit #n via lui 3ristos! cel ce n5ai cunoscut odihna p$n" la sf$ritul vie%ii tale trudnice! a9ut"5ne i nou"! nevrednicilor! #n lucr"rile noastre s" r"m$nem credincioi p$n" la sf$rit lui 6umne)eu. -entru aceea i noi te l"ud"m! minunate Ioane! cuviosul lui 6umne)eu! c$nt$ndu5%i aa: &ucur"5te! cel ce ai r"4dat p$n" la sf$rit do4$ndind m$ntuirea= &ucur"5te! c" te5ai #nvrednicit a muri #n fa%a icoanei Maicii 6omnului= &ucur"5te! p"str"tor credincios al credin%ei #n mi9locul prigoanei celei nedrepte= &ucur"5te! c" 4un p"stor al turmei fiind! moartea o ai primit! ca un ierarh c$rmuitor! e)$nd= &ucur"5te! c" dup" moarte! prin miraculoasa ta #ntoarcere! turma %i5ai m$ng$iat= &ucura5te! s"v$ritorul multor minuni pentru cei ce alearg" la racla ta cu credin%" i cu dragoste= &ucur"5te! sfinte ierarhe Ioane! p"rintele nostru! f"c"torule de minuni al vremurilor din urm";

Conda IX 8oat" firea #ngereasc" s5a 4ucurat de #n"l%area sufletului t"u la /eruri. -entru aceea! i noi mir$ndu5ne de minunile tale f"ptuite pre p"m$nt i descoperite prin lucrarea Sf$ntului 6uh! lui 6umne)eu #i c$nt"m: Aliluia; I o! IX (etorii cei mult vor4itori nu pot descrie asprimea sfintei tale vie%i! dreptule p"rinte Ioane! l"ca sfin%it al lui 6umne)eu! /elui de necuprins. '! ce minunat" ar"tare dumne)eiasc" descoperit" #n veacul nostru pu%in credincios; -entru aceea! necontenit cu mare glas te m"rim! c$nt$ndu5%i acestea: &ucur"5te! palat al dumne)eietilor porunci= &ucur"5te! mic" i firav" ad"postire! #n care a #nc"put frumuse%ea l"caurilor #ngereti= &ucur"5te! scar" prin care lesne urc"m la /eruri= &ucur"5te! liman #n care toate suferin%ele #i afl" gra4nic" vindecare= &ucur"5te! c"mar" tainic" a rug"ciunii statornice= &ucur"5te! templu luminat de 6uhul Sf$nt= &ucur"5te! sfinte ierarhe Ioane! p"rintele nostru! f"c"torule de minuni al vremurilor din urm"; Conda X >umea voind s5o m$ntuiasc"! I)4"vitorul tuturor trimis5a un nou sf$nt printre noi! chem$ndu5ne astfel prin el din ad$ncurile sum4re ale p"catului. Au)ind aceast" chemare a %a la poc"in%"! noi! cei s"raci #n virtu%i! lui 6umne)eu #i c$nt"m: Aliluia; I o! X Bid eti tuturor celor ce alearg" c"tre cereasca ta mi9locire! p"rinte Ioane. -entru aceasta! #ngr"dete5ne i pre noi de atacurile demonilor i ne i)4"vete de suferin%e! n"paste i nevoi! pre noi! cei ce cu credin%" strig"m c"tre tine: &ucur"5te! vederea celor or4i sufletete= &ucur"5te! c"ci prin puterea rug"ciunii! ai #ntors la via%" pre cei afla%i #n agonie= &ucur"5te! cel ce ne p")eti de r")vr"tire i de r")4oiul cel dintre noi= &ucur"5te! rou" salvatoare celor ce pier #n v"paia de)n"de9dii= &ucur"5te! p"rinte 4inevoitor al celor #nsingura%i i p"r"si%i= &ucur"5te! dasc"l sf$nt al celor ce caut" Adev"rul= &ucur"5te! sfinte ierarhe Ioane! p"rintele nostru! f"c"torule de minuni al vremurilor din urm"; Conda XI <ia%a ta! fericite Ioane! a fost ca un imn #nchinat -reasfintei 8reimi! #ntrec$ndu5i pre to%i prin g$ndurile! cunotin%ele i faptele tale minunate. Fiindc" ai t"lm"cit cu at$ta #n%elepciune poruncile adev"ratei credin%e! c"l"u)indu5ne cu credin%a! n"de9de i dragoste! lui 6umne)eu Cnul #n 8reime s"5l c$nt"m: Aliluia; I o! XI >umin"tor str"lucit al 'rtodoxiei ai fost pentru cei afla%i #n #ntunericul necunotin%ei! o! p"storule ales al turmei lui 3ristos. Aa i dup" adormirea ta celor netiutori le de)v"lui adev"rul! lumin$nd sufletele credincioilor! care #%i aduc aceast" c$ntare: &ucur"5te! iluminare a celor necredincioi cu dumne)eiasca #n%elepciune= &ucur"5te! curcu4eu al panicei 4ucurii pentru cei 4l$n)i i umili= &ucur"5te! tunet #nfrico"tor pentru cei ce st"ruie #n p"cat= &ucur"5te! fulger ce loveti #n eresuri= &ucur"5te! st$lp al dogmelor ortodoxe= &ucur"5te! torent de g$nduri dumne)eieti= &ucur"5te! sfinte ierarhe Ioane! p"rintele nostru! f"c"torule de minuni al vremurilor din urm"; Conda XII 3arul pre care l5ai primit de la 6umne)eu! rev"rs$ndu5l cu d"rnicie asupra noastr"! pre acesta cu evlavie i recunotin%" #l primim noi to%i! cai ce alerg"m c"tre atotputernica ta mi9locire. '! preal"udate

p"rinte Ioane! prosl"vind minunile tale! lui 6umne)eu s"5l c$nt"m: Aliluia; I o! XII n"l%$nd imnuri de laud" c"tre 6omnul! corul ceresc al sfin%ilor se 4ucur"! c" ?l n5a uitat aceast" lume dec")ut" i necredincioas"! ar"t$ndu5i voin%a Sa atotputernic" #n tine! 4l$ndul i umilul S"u slu9itor. '! preal"udate p"rinte Ioane! cu to%i sfin%ii minun$ndu5ne! ne #nchin"m %ie i te cinstim aa: &ucur"5te! noule astru ce str"luceti #n /eruri= &ucur"5te! noule profet trimis mai #nainte de asaltul final al celui r"u= &ucur"5te! noule Iona! care prooroceti pieirea! drept urmarea p"catelor= &ucur"5te! noule &ote)"tor! care #i chemi pre to%i la rug"ciune i poc"in%"= &ucur"5te! noule -avele! cela ce ai #ndurat toate greut"%ile propov"duirii ?vangheliei= &ucur"5te! noule apostole! propov"duitorul credin%ei celei pline de frumuse%e= &ucur"5te! sfinte ierarhe Ioane! p"rintele nostru! f"c"torule de minuni al vremurilor din urm"; Conda XIII '! -realuminate i preaminunate cuvios al lui 6umne)eu! ierarhe Ioane! p"rintele nostru! m$ng$ierea tuturor celor sc$r4i%i! primete acum prinosul rug"ciunii noastre i roag"5te c"tre 6omnul s" ne i)4"veasc" de focul gheenei prin mi9locirea ta cea 4inepl"cut" lui 6umne)eu! c"ci tu singur dup" moarte ai )is: Dspune%i5le oamenilor: dei am murit! sunt viuE. Aliluia; Acest condac se zice de trei ori. Dup aceea, se zice iari icosul nti i condacul nti. Iar apoi se zice rugciunea aceasta: RUGCIUNE CTRE SFNTUL IERARH IOAN, FCTORUL DE MINUNI AL VREMURILOR NOASTRE: '! sfinte ierarhe Ioane! p"rintele nostru! 4unule p"stor i tainicule v")"tor al sufletelor omeneti. Acum te rogi #naintea -restolului dumne)eiesc! precum singur ai )is: D6ei am murit! sunt viuE. (oag"5> pre 6umne)eu /el Atotmilostiv! s" ne d"ruiasc" iertare de p"cate! ca s" ne rec"p"t"m puterea duhovniceasc"! s" sc"p"m de am"r"ciunea acestei lumi i s" strig"m c"tre 6omnul! ca s" ne dea smerenie i inspira%ie duhovniceasc"! cuget dumne)eiesc i duh evlavios #n toate c"ile noastre. 8u! carele ai fost ocrotitor milostiv al orfanilor i #ndrum"tor #ncercat pre p"m$nt! fii acum c"l"u)" i pentru noi! ca un nou Moise! iar #n discordiile 4isericeti pova%" atotcuprin)"toare a lui 3ristos. Ascult" pl$ngerea tinerilor descump"ni%i i de #ndr"cire cuprini= scutur" l$nce)eala plictiselii a4"tut" asupra p"storilor sl"4i%i de atacurile lumii acesteia i care )ac %intui%i de duhul toropelii )adarnice. /u lacrimi te rug"m pre tine! o! #nchin"torule #nfl"c"rat! vino i la noi! cei ce #n negura patimilor suntem afunda%i! atept$nd #ndrum"rile tale p"rinteti. >uminea)"5ne cu lumina cea ne#nserat" unde te afli tu acum! rug$ndu5te pentru fiii t"i! #mpr"tia%i pre toat" suprafa%a p"m$ntului! dar #ndrepta%i cu iu4irea lor pl"p$nd" c"tre lumin"! acolo unde s"l"luiete 3ristos! 6umne)eul nostru! /"ruia i se cuvine cinstea i #mp"r"%ia! acum i pururea i #n vecii vecilor. AMI1; 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 TROPARUL, GLAS 6: Sl"vit urma al apostolilor lui 3ristos! trimis ai fost ca s" ne i)4"veti pre noi! cei sla4i #n credin%"! i cu inima r"cit". /u harul i nevoin%ele asce%ilor din vechime #nvem$nt$ndu5te! #ntru aceasta de la 6umne)eu tainele cele cereti ai primit. '! prea4unule ocrotitor al orfanilor! care ai dat o speran%" acestei lumi dec")ute! o! lumin"torule al lui 3ristos! #n )orii #nfrico"toarei 7udec"%i aprins! roag"5te pentru noi! sfinte ierarhe i p"rinte Ioane! ca s" se aprind" i inimile noastre de flac"ra iu4irii salvatoare pentru 3ristos i s" se m$ntuiasc" sufletele noastre #n vremurile de apoi. SLAV ... 8e fericim pre tine! sfinte ierarhe i p"rinte Ioane! i cinstim sf$nt" pomenirea ta. (oag"5te! deci! pentru noi lui 3ristos! 6umne)eul nostru. I ACUM ...

S-ar putea să vă placă și