P. 1
Asistent Medical Dietetica - Nutritie

Asistent Medical Dietetica - Nutritie

|Views: 25|Likes:
Published by Maria Bik

More info:

Published by: Maria Bik on Feb 15, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2015

pdf

text

original

Consiliul pentru Standarde Ocupa!

ionale "i Atestare
Unitatea de Cercetare "i Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupa!ia: Asistent medical dietetic# - nutri!ie

Domeniul: S#n#tate "i asisten!# social#

Bucure"ti $999

Unitatea pilot: Spitalul Universitar Bucure!ti Coordonator proiect standard ocupa!ional: Cristina Niculescu Mizil Membrii echipei de redactare a standardului ocupa!ional: Aurica S"veanu, asistent medical, Spitalul Universitar Bucure!ti Cristina #andor, asistent medical, Spitalul Universitar Bucure!ti Referen!i de specialitate: Georgeta Nicola, asistent medical principal, Institutul N. Paulescu Felicia Boter, asistent medical principal, Institutul N. Paulescu Standard aprobat COSA la data de 07-01-1999

Cod COSA: V - 8$ © copyright $999 , COSA - U.C.S.T. Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate. Acesta nu poate fi reprodus par%ial sau integral, nu poate fi folosit sau citat în alte lucr"ri fara acordul COSA.

. presupunând competen%e legate de întocmirea dietelor ca mijloace terapeutice în cadrul schemelor generale de tratament medical. supravegherea circuitului hranei în unitatea sanitarã !i asistarea pacien%ilor pe probleme de specialitate.nutri"ie Descrierea ocupa!iei Ocupa%ia se referã la activitatea de asisten%ã medicalã pe probleme de nutri%ie / dieteticã.Asistent medical dietetic! .

Asistent medical dietetic! .sanitare generale la locul de munc" Comunicarea cu pacien%ii Comunicarea interactiv" la locul de munc" Dezvoltarea profesional" Munca în echip" Respectarea NPM !i PSI Instruirea personalului din blocul alimentar Planificarea activit"%ii proprii Competen%e generale la locul de munc" Instruire Planificare .nutri"ie UNIT&'ILE DE COMPETEN'& Domeniile de competen"! Acordarea asisten%ei de specialitate Administra%ie Unit!"ile de competen"! Asistarea pacien%ilor cu probleme de nutri%ie !i dietetic" Rezolvarea sesiz"rilor !i reclama%iilor legate de meniuri Aprovizionarea cu alimente Întocmirea meniurilor !i suplimentelor Întocmirea necesarului de alimente Supravegherea distribuirii meselor preparate Supravegherea prepar"rii meniurilor Asigurarea condi%iilor igienico .

vârst".elemente de psihologie Evaluarea va urm"ri : . diabet.$. Respectarea dietei se realizeaz" pe întreaga durat" a spitaliz"rii 2. natura activit"%ii. Asigurarea tratamentului dietetic în cadrul schemelor generale de tratament prescrise de medic CRITERII DE REALIZARE $. etc. Dieta este respectat" integral în conformitate cu indica%iile medicului 2. starea de nutri%ie Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . Verificarea respect"rii dietelor de c"tre bolnavi Gama de variabile Tratamentul dietetic se aplic" în timpul intern"rii !i se continu" de c"tre bolnav la domiciliu pe perioada stabilit" de medicul specialist. în cadrul schemei generale de tratament prescris" de medicul specialist. cardiace. Tratamentul dietetic este strict corelat cu tratamentul medicamentos în cadrul schemei generale de tratament ce se aplic" pacien%ilor $. Tratamentul dietetic este stabilit în func%ie de afec%iune $.3 Aplicarea tratamentului dietetic se realizeaz" în func%ie de caracteristicile individuale ale pacientului 2.2. în func%ie de afec%iune !i de caracteristicile individuale ale pacientului .nutri%ie / dietetic" . gradul de persuasiune pentru aplicarea integral" a dietei de c"tre pacient în conformitate cu indica%iile medicului !i specificul afec%iunii tratate . Caracteristici individuale : sex. renale.medicin" general" . Tipuri de afec%iuni : hepatice.capacitatea de implicare în urm"rirea !i verificarea respect"rii tratamentului dietetic de c"tre pacient pe durata spitaliz"rii.$.capacitatea de corelare a tratamentului dietetic cu cel medicamentos.Asistarea pacien!ilor cu probleme de nutri!ie "i dietetic# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competen%ele necesare asistentelor medicale nutri%ioniste pentru asigurarea tratamentului dietetic în cadrul schemelor generale de tratament prescrise de medicul specialist si verificarea respect"rii dietelor de c"tre ELEMENTE DE COMPETEN%& $.2. gastrice.

Caracteristicile meniurilor : cantitate. personal auxiliar. Identificarea nemultumirilor !i preluarea sesizarilor este prompta $. prezentare Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .nutri%ie / dietetic" .3. aspect.2. structur". calitate.modul de func%ionare a blocului alimentar Evaluarea va urm"ri : .$. Modificarea meniurilor !i a modului de servire este corelata cu nemul%umirile sesizate pentru ameliorarea caracteristicilor deficitare 2.2. Identificarea nemul%umirilor legate de meniuri CRITERII DE REALIZARE $. personal medical.Rezolvarea sesiz#rilor "i reclama!iilor legate de meniuri Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Înregistrarea sesizarilor este completa !i nesubiectiva 2.circuitul alimentelor !i al hranei în spital . preparare !i distribuire a meniurilor în unitatea . diversitate.elemente de psihologie .capacitatea de identificare !i evaluare operativ" a nemul%umirilor pacien%ilor !i de urm"rire a rezolv"rii acestora prin interven%ie în cadrul oric"rei etape a procesului de concepere.medicin" general" . Rezolvarea sesiz"rilor !i reclama%iilor legate de meniuri Surse de verificare a informa%iilor : pacien%i diferi%i.$. Veridicitatea informatiilor provenite din sesizari !i reclamatii este verificat" direct sau prin apelarea unor surse diferite $. etc. Înl"turarea nemul%umirilor pacien%ilor este realizat" operativ Gama de variabile 2.

compararea caracteristicilor organoleptice reale cu parametrii atesta%i scriptic în certificatele de calitate !i sanitar veterinare. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .capacitatea de evaluare a alimentelor. selec%ie !i excludere a produselor necorespunz"toare din punct de vedere calitativ. Participarea la recep%ionarea alimentelor primite de la furnizori CRITERII DE REALIZARE $. Depozitarea alimentelor se realizeaz" în func%ie de temperatur" Gama de variabile 2.Aprovizionarea cu alimente Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competen%ele necesare asistentelor medicale nutri%ioniste pentru participarea la recep%ionarea alimentelor primite de la furnizori. depozitare !i eliberare a alimentelor pe traseul magazie central" . Evaluarea alimentelor este realizat" din punct de vedere organoleptic $.nutri%ie / dietetic" . .3. etc.sanitare : “Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” extrase din ORD MS $90/$982 !i ORD MS 984/$994 Tipuri de alimente : produse lactate.4. Depozitarea alimentelor în blocul alimentar este efectuat" în spa%ii separate. supravegherea eliber"rii acestora din magazia central" si asigurarea depozit"rii corecte în blocul alimentar ELEMENTE DE COMPETEN%& $.programul de func%ionare al magaziei centrale . de identificare. carne !i produse din carne.sanitare 2. ou".sanitare specifice Evaluarea va urm"ri : .condi%ii de depozitare !i manipulare . conserve. pentru întreaga zi de lucru 2. legume.bloc alimentar. Eliberarea alimentelor se realizeaz" zilnic.norme igienico . Recep%ionarea alimentelor se realizeaz" prin compararea caracteristicilor produselor cu parametrii certifica%i în documentele de 2.parametrii organoleptici normali ai produselor . prin verificarea termenelor de valabilitate.sanitare în vigoare. f"inoase.$. verde%uri. pe tipuri de produse 2. Asistarea la eliberarea alimentelor din magazia central" !i depozitarea în blocul alimentar Norme igienico .componen%a echipei de recep%ionare a alimentelor .3.capacitatea de monitorizare a procesului de preluare. Eliberarea alimentelor este realizat" în condi%ii de siguran%" pentru evitarea contamin"rii lor 2. la prima or" a dimine%ii. Manipularea alimentelor este efectuat" cu respectarea normelor igienico . . pentru evitarea contamin"rii produselor.$. cu respectarea normelor igienico .2.2. Selec%ia alimentelor este efectuat" dup" verificarea termenelor de valabilitate $.5.

$. diversitatea meselor în cadrul aceleia!i zile !i pe durata s"pt"mânii. Structura dietelor !i suplimentelor este corelata cu tipurile de afec%iuni existente 2.elemente de gastrotehnie Evaluarea va urm"ri : .capacitatea de a concepe meniuri prin adaptarea principiilor alimenta%iei ra%ionale la caracteristicile individuale ale pacien%ilor în strâns" leg"tur" cu tipul de afec%iune !i prin armonizarea tuturor factorilor extramedicali . Identificarea !i evaluarea alimentelor se realizeaza din punct de vedere cantitativ.3 Necesarul zilnic de diete prescrise este acoperit prin num"rul total de regimuri întocmite 3. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .5. %inând cont de gradul de perisabilitate 2. glucide.Întocmirea meniurilor "i suplimentelor Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.$. %inându-se seama de gradul de perisabilitate al acestora !i încadrarea în termenele de valabilitate . vârst". pe tipuri de afec%iuni 3. Meniurile întocmite sunt adecvate caracteristicilor individuale ale pacientului 3. Structura dietelor !i suplimentelor este corelata cu factorii nutritivi din componen%a alimentelor aflate pe stoc 2. lipide. evalueaz" !i selec%ioneaz" alimentele din stoc din punct de vedere cantitativ.4.2. gastrice.nutri%ie / dietetic" . calitativ ( organoleptic ) !i sortimental $.3. cardiace.modul în care se identific". renale. etc. minerale Caracteristici individuale ale pacientului : sex.elemente de contabilitate . Selec%ia alimentelor este efectuat" dup" verificarea termenelor de valabilitate.2. organoleptic !i sortimental. baremul financiar prestabilit.medicin" general" . vitamine. Evaluarea stocurilor de alimente existente CRITERII DE REALIZARE $. Verificarea structurii !i num"rului dietelor !i suplimentelor prescrise 3. etc. natura activit"%ii Parametrii extramedicali : stocul de alimente. Conceperea meniurilor este realizat" corelând to%i parametrii extramedicali Gama de variabile 2. Factori nutritivi : proteine.$. diabet. Conceperea meniurilor este realizat" cu respectarea legilor alimenta%iei ra%ionale 3. sezonul. Întocmirea meniurilor Tipuri de afec%iuni : hepatice.2. Echilibrarea nutri%ional" a organismului bolnav este ob%inut" prin asigurarea necesarului de factori nutritivi !i calorii 3. Meniurile sunt întocmite în conformitate cu prescrip%iile medicului specialist. rafinamentul gustativ.

2.2. Necesarul de alimente este asigurat pentru corelarea structurii meniurilor cu diversitatea afec%iunilor existente $. la nivelul întregii unit"%i sanitare. Întocmirea documentelor de aprovizionare . Culegerea !i prelucrarea informa%iilor utile pentru întocmirea necesarului de alimente CRITERII DE REALIZARE $.$. Suportul scriptic asigurat prin întocmirea documentelor intermediare ofer" o imagine riguroas" a necesarului de hran" din unitatea sanitar" 3.2. Preparatele programate în corela%ie cu necesarul de alimente corespund din punct de vedere cantitativ !i calitativ cu necesitatile unitatii 2. pentru asigurarea constant" a hranei în cadrul spitalului 2.4. Necesarul de alimente este stabilit global.$. pentru includerea tuturor pacientilor în programul de masa !i de suplimente $.3. în concordan%" cu necesarul de alimente din întreaga unitate sanitar" 3.Întocmirea necesarului de alimente Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.$. în timp util. Întocmirea documentelor intermediare se realizeaz" corelând toate elementele statistice necesare pentru circuitul hranei în spital 2. Redactarea documentelor intermediare 3. Întocmirea documentelor de aprovizionare se realizeaz" pe baza documentelor intermediare. Documentele de aprovizionare sunt întocmite ritmic. Prelucrarea informa%iilor furnizeaz" toate elementele statistice utile întocmirii necesarului de alimente $.

medicin" general" Evaluarea va urm"ri : . Circuitul hranei : preg"tirea alimentelor. “Nota de comand"“. alimentele aflate în componen%a tuturor meniurilor. Necesarul de alimente : zilnic !i s"pt"mânal Prelucrarea informa%iilor : preluare. prin luarea în considerare a ansamblului elementelor statistice necesare pentru circuitul alimentelor !i distribuirea preparatelor c"tre bolnavi . “Centralizatorul de suplimente”. num"rul total de suplimente repartizate pe sec%ii.matematic" elementar" . etc.elemente de statistic" !i contabilitate . Tipuri de afec%iuni : cardiace.Gama de variabile Necesarul de alimente. hepatice. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . sintetizare. analizare. la nivelul întregii unit"%i sanitare. prepararea meniurilor. documentele intermediare !i “Lista de alimente” se întocmesc zilnic !i cuprind date globale. renale. Suport scriptic : documente cumulative. centralizare Elemente statistice utile : num"rul total de bolnavi interna%i în spital !i repartizarea lor pe regimuri. liste.capacitatea de întocmire riguroas" !i corect" a tuturor documentelor de eviden%" utile procesului de asigurare a hranei în unitatea sanitar". formulare Documente de aprovizionare : “Lista zilnic" de alimente”. “Desf"!ur"torul de alimente”. repartizarea meniurilor în cadrul meselor principale.capacitatea de analiz" !i sintez" a informa%iilor globale centralizate la nivelul unit"%ii sanitare pentru întocmirea necesarului zilnic de alimente prin corelarea structurii meniurilor cu diversitatea afec%iunilor înregistrate .cuno!tin%e teoretice de nutri%ie !i dietetic" . “Lista de meniuri”. gastrice. “Nota de comand"“ se întocme!te s"pt"mânal.capacitatea de armonizare a parametrilor medicali !i extra medicali în întocmirea necesarului zilnic de alimente util prepar"rii hranei . distribuirea Documente intermediare : “Centralizatorul de bolnavi”.

$. Disfunctionalitatile sesizate !i cauzele lor sunt analizate !i înlaturate cu promptitudine 2.4. func%ie de starea pacien%ilor 2.3.2.3 Distribuirea meniurilor din punct de vedere cantitativ !i sortimental este corelata cu numarul de bolnavi din fiecare sectie !i tipurile de regimuri în func%ie de afec%iuni 2. Împ"r%irea hranei se efectueaz" în locuri diferite.sanitare în vigoare 2.sanitare în vigoare $.$.4 Distribuirea mânc"rii în cadrul sec%iilor este realizat" cu respectarea normelor igienico . Distribuirea meniurilor din blocul alimentar c"tre sec%ii se realizeaz" cu respectarea normelor igienico .2. $. Asistarea la distribuirea meselor din blocul alimentar c"tre sec%ii CRITERII DE REALIZARE $. Distribuirea mânc"rii în cadrul sec%iilor se realizeaz" la ore fixe 2.5. Preluarea mânc"rii se efectueaz" în corela%ie cu necesarul fiec"rei sectii !i tipurile de afectiuni tratate $.Supravegherea distribuirii meselor preparate Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Verificarea distribuirii meselor pe sec%ii .5. Mâncarea este predata !i preluata dupa un program prestabilit ( la ore fixe ). Mâncarea predata corespunde din punct de vedere cantitativ !i sortimental tipurilor de regimuri programate $. Disfunctionalitatile sesizate !i cauzele lor sunt analizate !i înlaturate cu promptitudine 2.

meniul zilnic repartizat pe sec%ii . ORD 56/$974 !i “Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” furnizate de Inspectoratul de S"n"tate Public".capacitatea de supraveghere a distribuirii meselor pe sec%ii.preluare a hranei în corela%ie cu necesarul fiec"rei sec%ii. cu respectarea normelor igienico .capacitatea de urm"rire a opera%iilor de predare .sanitare Evaluarea va urm"ri : . nedeplasabili Norme igienico .Gama de variabile Oficiantele ( persoane care deservesc oficiile alimentare din cadrul sec%iilor ) preiau mâncarea de la personalul blocului alimentar. o transport" !i o distribuie în cadrul fiec"rei sec%ii. în corela%ie cu num"rul de bolnavi repartiza%i !i tipurile de regimuri prescrise în func%ie de afec%iuni.sistemul de distribuire a meselor preparate în cadrul spitalului .norme igienico . ORD MS 984/$994. conform tipurilor de afec%iuni tratate. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . saloane Starea pacien%ilor : deplasabili .nutri%ie / dietetic" .componen%a echipei îns"rcinat" cu distribuirea meselor .sanitare : ORD MS $90/$982. Locuri de distribuire a hranei : sala de mese.sanitare specifice . cu încadrarea într-un program riguros de mas" !i cu respectarea normelor igienico .programul de distribuire a meselor .sanitare în vigoare .

cantitativ !i sortimental !i igienico sanitare 3.sanitare : ORD MS $90/$982.fluxul tehnologic de preparare a hranei . Meniurile sunt preparate prin utilizarea elementelor de gastrotehnie preparare a meniurilor adecvate tipurilor de afec%iuni tratate 2. cu respectarea tehnicilor adecvate fiec"rui tip de regim prescris în func%ie de afec%iunile tratate !i prin asigurarea din punct de vedere cantitativ. ORD 56/$974 !i “Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” furnizate de Inspectoratul de S"n"tate Public". Toate tipurile de regimuri prescrise sunt incluse în graficul de preparare a meselor $. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .norme igienico .gastrotehnie . conform normelor gastrotehnice 3. calitativ !i sortimental a tuturor ingredientelor necesare .sanitare specifice Evaluarea va urm"ri : . ORD MS 984/$994.sanitare în vigoare !i asigurarea corectitudinii operatiilor Gama de variabile 3.2.3.2. Ingredientele preg"tite pentru preparare corespund din punct de vedere cantitativ !i sortimental tuturor tipurilor de meniuri programate 2.medicin" general" .graficul zilnic de regimuri . Prepararea meniurilor este realizat" cu respectarea normelor igienico .2.sanitare în vigoare 2. Urm"rirea realiz"rii fluxului tehnologic de preparare a meselor !i suplimentelor Supravegherea prepar"rii meniurilor se realizeaz" în blocul alimentar.programul de distribuire a meselor !i suplimentelor .3. Verificarea respect"rii tipurilor de meniuri programate CRITERII DE REALIZARE $. Fiecare etapa a fluxului tehnologic se desfa!oara într-un timp specific.nutri%ie / dietetic" .$.Supravegherea prepar#rii meniurilor Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste pentru verificarea respect"rii tipurilor de meniuri programate.capacitatea de supraveghere a fluxului tehnologic de preparare a hranei. cu respectarea succesiunii corecte a etapelor. Fluxul tehnologic este urm"rit pentru respectarea normelor igienico .$.$.capacitatea de coordonare a activit"%ii de preparare a meniurilor de c"tre personalul blocului alimentar. Supravegherea respect"rii modului de 2. Etapele fluxului tehnologic sunt executate integral !i în ordinea prestabilit" 3. Supravegherea modului de preparare a meniurilor asigur" respectarea tuturor conditiilor de ordin calitativ. în spa%iile prestabilite !i timpul de execu%ie adecvat fiec"rei diete !i prin aplicarea normelor igienico sanitare specifice . supravegherea fluxului tehnologic de preparare a hranei si a modului de preg"tire a dietelor în blocul alimentar ELEMENTE DE COMPETEN%& $. pe parcursul fiec"rei zile Norme igienico .

2. pentru evitarea raspândirii bolilor transmisibile !i înlaturarea pericolului declan!arii unor epidemii.5. dezinfectie. dezinsectie !i deratizare sunt organizate în conformitate cu normativele igienico . în circuitul alimentelor. Controlul st"rii de s"n"tate a personalului din blocul alimentar este efectuat zilnic.sanitare generale în spa%iile de lucru. Gradul de igiena individuala a personalului din blocul alimentar !i comportamentul igienic al acestuia sunt men%inute prin respectarea normelor igienico .2. Urm"rirea realiz"rii igieniz"rii generale !i a cur"%eniei în spa%iile de lucru CRITERII DE REALIZARE $. ELEMENTE DE COMPETEN%& $.3.2. 2. precum !i pentru îndeplinirea condi%iilor privind igiena individual" si starea de s"n"tate a personalului subordonat. 3.sanitare în circuitul alimentelor $.Asigurarea condi!iilor igienico . 3. 3. pentru eliminarea focarelor de contaminare si evitarea declans"rii de epidemii. $. $. Pregatirea alimentelor !i prepararea hranei se realizeaza în conditii salubre. Interven%iile pentru între%inerea instala%iilor din blocul alimentar sunt solicitate / realizate ori de câte ori este nevoie.4. Purt"torii / suspec%ii de boli transmisibile sunt identifica%i pe baza unor evaluari corecte !i sco!i temporar din activitate. Realizarea igienizarii generale !i a curateniei în spatiile de lucru este 2. Respectarea normelor igienico . Asigurarea respect"rii normelor igienico .4.3. Activitatile de curatenie. prin cooperare cu personalul serviciilor specializate din cadrul spitalului.$.sanitare în circuitul alimentelor este realizat" pentru preîntâmpinarea sau eliminarea oric"ror focare de contaminare. 2. Analizarea cazurilor de toxiinfec%ie alimentar" se realizeaz" pe baza probelor alimentare prelevate zilnic.sanitare în vigoare.sanitare în vigoare. 3. 3. Asigurarea îndeplinirii condi%iilor privind igiena individual" !i starea de s"n"tate a personalului subordonat . Realizarea operatiilor de curatire !i dezinfectie este solicitata personalului abilitat pentru toate spatiile din blocul alimentar precum !i pentru accesoriile de lucru. Men%inerea st"rii de s"n"tate a personalului din blocul alimentar este verificat" prin efectuarea controlului medical periodic. $.$. din toate meniurile preparate.$.sanitare generale la locul de munc# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste privind asigurarea respect"rii normelor igienico .

capacitatea de identificare. Alte servicii : tehnic. Circuitul alimentelor : preluare. mese. anual. manipulare.sanitare : “ Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” extrase din ORD. etc.fluxul tehnologic de preparare a hranei . administrativ. alimentelor !i hranei !i împiedicarea declan!"rii toxiinfec%iilor alimentare . în func%ie de parametrii controla%i. Normative igienico . evaluare !i înl"turare a posibilelor focare de infec%ie pentru evitarea contamin"rii apei. etc. Focare de contaminare : de!euri. semestrial. alimente alterate. parazitoze. etc.capacitatea de evaluare a st"rii de s"n"tate a personalului angajat !i spiritul de discern"mânt în selec%ia !i înl"turarea suspec%ilor pentru anularea pericolului declan!"rii unor epidemii. etc. reziduuri variate în contact cu alimentele sau preparatele diverse.circuitul alimentelor !i al hranei în interiorul spitalului . Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . . depozitare. MS $90/$982 !i ORD. Controlul medical periodic : trimestrial.normele igienico . MS 984/$994. Accesorii de lucru din blocul alimentar : ustensile !i aparate de buc"t"rie. etc.capacitatea de supraveghere !i coordonare a activit"%ilor de igienizare în conformitate cu normele sanitare în .modul de organizare a blocului alimentar . preparare.Gama de variabile Spa%ii din blocul alimentar : camere de preparare !i depozitare.medicin" general" ( boli infec%ioase ) Evaluarea va urm"ri : . distribu%ie Boli transmisibile : hepatit".sanitare în vigoare .programul de func%ionare al celorlalte servicii din unitatea sanitar" . vase. recipien%i diver!i.

$.gradul de sociabilitate !i tactul dovedit în rela%iile cu pacien%ii . Dialogul cu bolnavii !i apartinatorii acestora este mentinut permanent sau ori de câte ori este nevoie. $.3.4. indica%ii scrise. specializat Forma de comunicare : oral". Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . Men%inerea dialogului cu bolnavii !i apar%in"torii acestora CRITERII DE REALIZARE $. Gama de variabile Limbaj : accesibil. Comunicarea cu pacientii este realizata în scop psihoterapeutic !i de instruire. Comunicarea este realizat" printr-un limbaj adaptat nivelului de întelegere al pacientului !i starii în care acesta se afla.programul de mas" Evaluarea va urm"ri : .capacitatea de persuasiune fa%" de bolnavi pentru acceptarea !i respectarea dietelor ca mijloace terapeutice în cadrul schemelor generale de tratament .capacitatea de exprimare corect".cultur" general" . $.$.de specialitate .2.Comunicarea cu pacien!ii Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.elemente de psihologie . Informarea bolnavilor asupra problemelor medicale este efectuat" la obiect.modul de organizare a sec%iilor în cadrul spitalului . concis" !i clar" a problemelor medicale prin adaptarea mesajului la nivelul de în%elegere dovedit de pacient .

elemente de statistic" !i contabilitate . clar. etc.$. cu evitarea conflictelor. Participarea la discu%ii pe teme profesionale CRITERII DE REALIZARE $. de ap" !i curent.gastrotehnie . Men%inerea dialogului cu personal din cadrul unit"%ii sanitare !i din exteriorul acesteia Metode de comunicare : în scris sau verbal Colectivele de specialitate pot fi formate din : asistente. Men%inerea dialogului cu alte categorii de personal din cadrul unit"%ii sanitare este realizat" pentru rezolvarea problemelor conexe actului medical 2.2. la obiect.componen%a serviciilor de specialitate cu care se colaboreaz" Evaluarea va urm"ri : .Comunicarea interactiv# la locul de munc# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste pentru comunicarea eficient" în cadrul colectivelor de specialisti din unitatea sanitar" si cu alte categorii de personal din institutia sanitar" si din exteriorul acesteia. în spiritul rezolv"rii prompte a problemelor .4. medici speciali!ti.2. de igien". Comunicarea se realizeaz" într-o manier" politicoas". securitate. Probleme conexe actului medical : repararea instala%iilor sanitare.$. Schimbul de informa%ii cu personalul din cadrul unit"%ii se efectueaz" Gama de variabile 2.nutri%ie / dietetic" . corect !i concis $.3.organizarea !i func%ionarea altor servicii din cadrul spitalului . etc. aprovizionare. ELEMENTE DE COMPETEN%& $.capacitatea de men%inere a rela%iilor cu colective diverse din cadrul unit"%ii sanitare !i din afara acesteia. Informatiile transmise sunt corecte !i relevante în raport cu scopul comunic"rii 2.3. direct". pentru îndeplinirea operativ" a sarcinilor de serviciu . Schimbul de informa%ii cu personalul din cadrul unit"%ii sau cu personalul extraspitalicesc se realizeaz" prin metode corespunz"toare situa%iei concrete 2.medicin" general" . Personal extraspitalicesc : personal din alte unit"%i sanitare. Schimbul de informa%ii în cadrul colectivelor de specialitate se efectueaza într-un limbaj specializat. cu evitarea conflictelor.capacitatea de exprimare !i sus%inere a opiniilor în cadrul unor discu%ii profesionale. aprovizionarea cu materiale !i consumabile diverse Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . Comunicarea la locul de munc" este realizat" în colective de specialitate $. 2. personal sanitar Alte categorii de personal intraspitalicesc : angaja%ii serviciului administrativ. personalul diverselor institu%ii administrative.

medicin" general" .2.4.4. Cuno!tintele noi dobândite sunt aplicate în activitatea curenta în scopul cre!terii calitatii rezultatelor muncii.receptivitatea fa%" de nou !i capacitatea de asimilare a noului în raport cu specificul activit"%ii !i diversitatea sarcinilor incluse în fi!a postului .Dezvoltarea profesional# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competen%ele necesare asistentelor medicale nutri%ioniste privind autoevaluarea !i identificarea necesit"tilor de perfectionare profesional". 2.$. materiale redactate de institu%ii atestate oficial. redactarea documentelor de eviden%" a hranei.elemente de statistic" !i contabilitate .circuitul alimentelor !i al hranei în interiorul spitalului . 2. ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Stabilirea necesit"%ilor de perfec%ionare profesional" se realizeaz" în corelatie cu sarcinile incluse în fi!a postului. Reactualizarea cuno!tintelor se realizeaza permanent sau ori de câte ori este nevoie. $.modul de organizare a activit"%ii în blocul alimentar . Gama de variabile 2. $. Participarea la cursuri de preg"tire / perfec%ionare Activit"%i : coordonarea !i supravegherea personalului din blocul alimentar. 2.posibilit"%ile de perfec%ionare existente în afara unit"%ii sanitare Evaluarea va urm"ri : .$. cursuri de preg"tire / perfec%ionare Surse autorizate : tratate de specialitate.2. întocmirea dietelor. Identificarea necesit"%ilor de perfec%ionare profesional" CRITERII DE REALIZARE $.3.3. Modalit"%i de perfec%ionare : studiu individual. $. Identificarea lacunelor din preg"tirea profesional" se efectueaz" permanent. etc. normative în vigoare.capacitatea de autoevaluare pentru identificarea necesit"%ilor de preg"tire / perfec%ionare profesional" în corela%ie cu exigen%ele postului. în raport cu informa%iile de actualitate din domeniul de activitate. . 2. Necesit"%ile de perfec%ionare profesional" vizeaz" ansamblul activitatilor desfa!urate la locul de munca. urmate de integrarea proprie în cadrul unor forme de preg"tire / perfectionare pentru cresterea calit"tii rezultatelor muncii. Informatiile asimilate sunt corelate din punct de vedere cantitativ !i calitativ cu necesit"%ile individuale de perfec%ionare. Asimilarea informa%iilor noi se efectueaz" prin apelarea unor surse autorizate.structura cursurilor de perfec%ionare organizate în cadrul unit"%ii sanitare .nutri%ie / dietetic" !i elemente de gastrotehnie . asistarea bolnavilor pe probleme de nutri%ie. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . Necesit"%ile de perfec%ionare profesional" sunt identificate pe baza autoevalu"rii.

în corelare cu obiectivul general al echipei. medici speciali!ti ).atribu%iile de serviciu La evaluare se va urm"ri : . în cadrul colectivelor de specialitate.capacitatea individual" de asumare !i rezolvare a unor sarcini într-un interval de timp prestabilit. Sarcinile individuale sunt stabilite în corelatie cu obiectivul echipei !i dispozitiile !efului ierarhic. Sarcinile individuale sunt îndeplinite conform cu cele stabilite. Stabilirea sarcinilor în cadrul echipei $. oficiante. Obiectivul echipei este îndeplinit printr-o manier" de lucru unanim acceptat". Implicarea individual" în realizarea sarcinilor echipei Surse autorizate : fi!a postului. Solicitarea / acordarea de sprijin este facuta în situatii speciale !i în limita competen%ei. 2. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .4. Echipa : asistente repartizate în ture. 2. $. ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE $.$. evidentiind criterii privind repartizarea sarcinilor si implicarea individual" în realizarea obiectivului echipei. Stabilirea sarcinilor este efectuat" în concordan%" cu preciz"rile unor surse autorizate.3. Lucrul în echipa se realizeaza respectând raporturile ierarhice !i func%ionale.$.componen%a echipei .2.Munca în echip# Descrierea unit"%ii Unitatea include competentele legate de desf"surarea activit"tii asistentelor medicale nutritioniste în ture.2.raporturile ierarhice !i func%ionale . Gama de variabile 2. $. dispozi%ii ale !efilor ierarhici ( asistenta !ef". . 2. 2.4. Termenele de realizare a sarcinilor individuale sunt identificate în timp util. Sarcinile comunicate tuturor membrilor echipei sunt clarificate cu promptitudine în scopul evit"rii unor eventuale neîn%elegeri. personalul blocului alimentar. $.capacitatea de integrare într-un colectiv !i de colaborare cu ceilal%i membrii ai echipei .3.

2. Procedurile de interven%ie sunt stabilite în corela%ie cu situa%iile create !i prevederile normelor.$. Aplicarea normelor PSI 2.3. 3. Normele PSI sunt însu!ite conform specificului fiecarui loc de munca.4. $. Primul ajutor în caz de accident se acord" conform tipului . Interven%iile sunt efectuate cu promptitudine pentru eliminarea situa%iilor de risc. 3. Aplicarea normelor de protec%ie a muncii CRITERII DE REALIZARE $. Evacuarea în caz de incendiu se realizeaza conform planurilor afi!ate la loc vizibil. Echipamentul de protectie este folosit !i pastrat în conformitate cu normele de protec%ie a muncii.2. 2.Respectarea NPM "i PSI Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Echipamentul de stingere a incendiilor este men%inut în stare de func%ionare.4.$.3.2.2. 2. $. $. Normele PSI sunt însu!ite în corelatie cu aparatura !i instalatiile 3. 3.$. Aplicarea procedurilor de interven%ie 3. Normele de protectie a muncii sunt însu!ite !i aplicate în corelatie cu aparatura !i instalatiile folosite. Normele de protectie a muncii sunt însu!ite !i aplicate în corelatie cu tipurile de accidente ce pot surveni.3. Normele de protectie a muncii sunt însu!ite !i aplicate conform specificului locului de munc".

capacitatea de întrebuin%are corect" !i operativ" a echipamentelor de PM !i PSI pentru înl"turarea factorilor de risc . g"le%i. bonete. Aparate !i instala%ii : mixere !i fierb"toare electrice. etc.normele de PM !i PSI cu caracter general !i cele specifice locului de munc" .planurile de evacuare în caz de incendiu .modul de utilizare a echipamentelor de PM !i PSI . arsuri. lope%i. rezervoare de ap". Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . etc.Gama de variabile Accidente : de tip mecanic. Echipament de protec%ie : halate. furtunuri. ma!ini de tocat. m"nu!i de cauciuc. l"zi cu nisip.componen%a echipelor de interven%ie în caz de accidente sau incendii . etc. !or%uri. asfixii.capacitatea de organizare a evacu"rii în caz de incendiu pentru eliminarea panicii !i evitarea producerii de noi accidente .capacitatea de reac%ie în situa%ii limit" de stres. echilibrul personal . hidran%i. intoxica%ii.proceduri de acordare a primului ajutor Evaluarea va urm"ri : . cuptoare electrice sau cu gaz metan. autocontrolul. Incendii : de tip electric !i neelectric. etc. electrocut"ri. Echipament de stingere a incendiilor : extinctoare.

Instruirea este realizat" prin folosirea unor informa%ii din surse autorizate 3. Verificarea gradului de asimilare a cuno!tintelor este realizata prin abordarea tuturor problemelor la care s-a referit instruirea 3. Verificarea gradului de asimilare a cuno!tin%elor . Programul de instruire este conceput pentru armonizarea aspectelor teoretice !i practice legate de specialitatea nutritie / dietetica 2.2.3.3.2.$. Stabilirea necesit"%ilor de instruire ale personalului CRITERII DE REALIZARE $. Evaluarea necesit"%ilor de instruire se realizeaz" pentru to%i membrii colectivului în corela%ie cu elementele de noutate din domeniul de specialitate $. Modalitatea de instruire este corelat" cu nivelul general al cuno!tintelor de specialitate dovedit de personalul inclus în programul de perfec%ionare 2. Modul de asimilare a cuno!tintelor este testat periodic. Testarea gradului de asimilare a cuno!tintelor este efectuata prin modalit"%i specifice 2. sau ori de câte ori este nevoie 3.Instruirea personalului din blocul alimentar Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste pentru evaluarea necesit"tilor de instruire ale personalului subordonat !i realizarea instruirii acestuia în corela%ie cu elementele de noutate din domeniul de specialitate ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Stabilirea necesit"%ilor de instruire ale personalului se efectueaz" în corelatie cu sarcinile incluse în fi!a postului 2. Culegerea informa%iilor privind necesit"%ile de instruire ale personalului este realizata prin metode specifice !i se refera la ansamblul activitatilor desfa!urate în blocul alimentar $.4. Realizarea instruirii personalului subordonat 3.$. Instruirea personalului este realizat" dup" un grafic prestabilit sau ori de câte ori este nevoie 2.2.3.$.

etc. etc. dialoguri.normele de PM !i PSI . rapoarte.Gama de variabile Metode de culegere a informa%iilor : prin observare direct". Metode de testare : observare direct".gastrotehnie . diete specifice diferitelor tipuri de afec%iuni. etc.nutri%ie / dietetic" . cur"%enia.capacitatea de organizare !i sintetizare a informa%iilor prin îmbinarea aspectelor teoretice cu elementele practice !i de promovare a unor modalit"%i de instruire adaptate nivelului general de cuno!tin%e dovedite de personalul de specialitate subordonat .capacitatea de exprimare a informa%iilor într-un limbaj accesibil !i coerent. Activit"%i din blocul alimentar : preluarea alimentelor din spa%iile de depozitare. teste.circuitul alimentelor !i al hranei în interiorul spitalului . prepararea hranei. întreb"ri. puterea persuasiv" în sus%inerea !i aplicarea elementelor de noutate din specialitatea nutri%ie / dietetic" . restric%ii în modul de preparare a meniurilor. etc. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . distribu%ia meniurilor.sanitare Evaluarea va urm"ri : .normele igienico . preg"tirea alimentelor. teste periodice. norme igienico . autoevaluare. Cuno!tin%e de specialitate : elemente de gastrotehnie.medicin" general" .capacitatea de identificare !i evaluare a necesit"%ilor de instruire a personalului subordonat cu privire la ansamblul activit"%ilor desf"!urate la locul de munc" !i în corela%ie cu sarcinile incluse în fi!a postului .sanitare specifice.

tehnic.programul fix de distribuire a meselor !i suplimentelor c"tre pacien%i .3.elemente de planificare Evaluarea va urm"ri : . Graficul zilnic de activit"%i este stabilit în corela%ie cu modul de organizare a circuitului hranei în interiorul unit"%ii sanitare. Urm"rirea îndeplinirii graficului zilnic de activit"%i 3.capacitatea de organizare a propriei activit"%i în corela%ie cu programul celorlalte servicii de specialitate din cadrul unit"%ii sanitare !i de adaptare la situa%iile neprev"zute ce pot interveni pe parcursul zilei. Activit"%ile incluse în graficul zilnic sunt îndeplinite succesiv.capacitatea de a discerne !i de a decide în privin%a priorit"%ilor zilei !i de rezolvare a sarcinilor în intervale de timp riguros delimitate . Replanificarea activit"%ilor Priorit"%i : eliberarea alimentelor.$. Etapele graficului zilnic de activit"%i sunt realizate cu operativitate. Graficul de activit"%i este îndeplinit în corela%ie cu programul celorlalte servicii de specialitate din cadrul unit"%ii sanitare 3. în intervalele de timp planificate 2. igien". masa de diminea%". Activit"%ile incluse în graficul zilnic sunt programate în intervale de timp riguros delimitate. $.Planificarea activit#!ii proprii Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Activit"%ile nerealizate conform graficului prestabilit sunt replanificate cu operativitate Gama de variabile 2. . Planificarea activit"%ilor în cadrul zilei este întocmit" în func%ie de priorit"%i $.2.2. Servicii de specialitate : statistic". în ordinea stabilit" 2. etc. Stabilirea graficului zilnic de activit"%i CRITERII DE REALIZARE $.2. alimenta%ia diabeticilor. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . Cauzele nerealiz"rii unor activit"%i sunt analizate în scopul elimin"rii disfunc%ionalit"%ilor 3.etapele circuitului alimentelor !i al hranei în spital . aprovizionare. Replanificarea activit"%ilor nerealizate este armonizat" cu structura graficului curent de activit"%i 3.$.3. etc.$.3. 2.sarcinile de serviciu specificate în fi!a postului .cuno!tin%e în specialitatea nutri%ie / dietetic" .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->