Consiliul pentru Standarde Ocupa!

ionale "i Atestare
Unitatea de Cercetare "i Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupa!ia: Asistent medical dietetic# - nutri!ie

Domeniul: S#n#tate "i asisten!# social#

Bucure"ti $999

Unitatea pilot: Spitalul Universitar Bucure!ti Coordonator proiect standard ocupa!ional: Cristina Niculescu Mizil Membrii echipei de redactare a standardului ocupa!ional: Aurica S"veanu, asistent medical, Spitalul Universitar Bucure!ti Cristina #andor, asistent medical, Spitalul Universitar Bucure!ti Referen!i de specialitate: Georgeta Nicola, asistent medical principal, Institutul N. Paulescu Felicia Boter, asistent medical principal, Institutul N. Paulescu Standard aprobat COSA la data de 07-01-1999

Cod COSA: V - 8$ © copyright $999 , COSA - U.C.S.T. Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate. Acesta nu poate fi reprodus par%ial sau integral, nu poate fi folosit sau citat în alte lucr"ri fara acordul COSA.

supravegherea circuitului hranei în unitatea sanitarã !i asistarea pacien%ilor pe probleme de specialitate. presupunând competen%e legate de întocmirea dietelor ca mijloace terapeutice în cadrul schemelor generale de tratament medical.Asistent medical dietetic! .nutri"ie Descrierea ocupa!iei Ocupa%ia se referã la activitatea de asisten%ã medicalã pe probleme de nutri%ie / dieteticã. .

sanitare generale la locul de munc" Comunicarea cu pacien%ii Comunicarea interactiv" la locul de munc" Dezvoltarea profesional" Munca în echip" Respectarea NPM !i PSI Instruirea personalului din blocul alimentar Planificarea activit"%ii proprii Competen%e generale la locul de munc" Instruire Planificare .Asistent medical dietetic! .nutri"ie UNIT&'ILE DE COMPETEN'& Domeniile de competen"! Acordarea asisten%ei de specialitate Administra%ie Unit!"ile de competen"! Asistarea pacien%ilor cu probleme de nutri%ie !i dietetic" Rezolvarea sesiz"rilor !i reclama%iilor legate de meniuri Aprovizionarea cu alimente Întocmirea meniurilor !i suplimentelor Întocmirea necesarului de alimente Supravegherea distribuirii meselor preparate Supravegherea prepar"rii meniurilor Asigurarea condi%iilor igienico .

în cadrul schemei generale de tratament prescris" de medicul specialist. cardiace.elemente de psihologie Evaluarea va urm"ri : . gastrice. starea de nutri%ie Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .nutri%ie / dietetic" .capacitatea de implicare în urm"rirea !i verificarea respect"rii tratamentului dietetic de c"tre pacient pe durata spitaliz"rii. Dieta este respectat" integral în conformitate cu indica%iile medicului 2. Tratamentul dietetic este strict corelat cu tratamentul medicamentos în cadrul schemei generale de tratament ce se aplic" pacien%ilor $.$.3 Aplicarea tratamentului dietetic se realizeaz" în func%ie de caracteristicile individuale ale pacientului 2. Asigurarea tratamentului dietetic în cadrul schemelor generale de tratament prescrise de medic CRITERII DE REALIZARE $. diabet.medicin" general" . în func%ie de afec%iune !i de caracteristicile individuale ale pacientului . natura activit"%ii.capacitatea de corelare a tratamentului dietetic cu cel medicamentos.2. Caracteristici individuale : sex. Respectarea dietei se realizeaz" pe întreaga durat" a spitaliz"rii 2. vârst".$. Tipuri de afec%iuni : hepatice. renale. gradul de persuasiune pentru aplicarea integral" a dietei de c"tre pacient în conformitate cu indica%iile medicului !i specificul afec%iunii tratate .Asistarea pacien!ilor cu probleme de nutri!ie "i dietetic# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competen%ele necesare asistentelor medicale nutri%ioniste pentru asigurarea tratamentului dietetic în cadrul schemelor generale de tratament prescrise de medicul specialist si verificarea respect"rii dietelor de c"tre ELEMENTE DE COMPETEN%& $.2. Tratamentul dietetic este stabilit în func%ie de afec%iune $. Verificarea respect"rii dietelor de c"tre bolnavi Gama de variabile Tratamentul dietetic se aplic" în timpul intern"rii !i se continu" de c"tre bolnav la domiciliu pe perioada stabilit" de medicul specialist. etc.

Caracteristicile meniurilor : cantitate. Rezolvarea sesiz"rilor !i reclama%iilor legate de meniuri Surse de verificare a informa%iilor : pacien%i diferi%i. etc. Înregistrarea sesizarilor este completa !i nesubiectiva 2. Identificarea nemul%umirilor legate de meniuri CRITERII DE REALIZARE $.nutri%ie / dietetic" . prezentare Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . personal medical. Veridicitatea informatiilor provenite din sesizari !i reclamatii este verificat" direct sau prin apelarea unor surse diferite $.circuitul alimentelor !i al hranei în spital . Înl"turarea nemul%umirilor pacien%ilor este realizat" operativ Gama de variabile 2.$.2.2. Identificarea nemultumirilor !i preluarea sesizarilor este prompta $.modul de func%ionare a blocului alimentar Evaluarea va urm"ri : .3.capacitatea de identificare !i evaluare operativ" a nemul%umirilor pacien%ilor !i de urm"rire a rezolv"rii acestora prin interven%ie în cadrul oric"rei etape a procesului de concepere. structur". diversitate.medicin" general" . personal auxiliar. preparare !i distribuire a meniurilor în unitatea . Modificarea meniurilor !i a modului de servire este corelata cu nemul%umirile sesizate pentru ameliorarea caracteristicilor deficitare 2. calitate.Rezolvarea sesiz#rilor "i reclama!iilor legate de meniuri Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.elemente de psihologie . aspect.$.

Selec%ia alimentelor este efectuat" dup" verificarea termenelor de valabilitate $.bloc alimentar. compararea caracteristicilor organoleptice reale cu parametrii atesta%i scriptic în certificatele de calitate !i sanitar veterinare.componen%a echipei de recep%ionare a alimentelor . conserve. f"inoase.4.condi%ii de depozitare !i manipulare .capacitatea de evaluare a alimentelor. ou". Asistarea la eliberarea alimentelor din magazia central" !i depozitarea în blocul alimentar Norme igienico .3. pe tipuri de produse 2. legume. .capacitatea de monitorizare a procesului de preluare. Manipularea alimentelor este efectuat" cu respectarea normelor igienico . verde%uri.2. .programul de func%ionare al magaziei centrale . etc.sanitare specifice Evaluarea va urm"ri : .parametrii organoleptici normali ai produselor . Participarea la recep%ionarea alimentelor primite de la furnizori CRITERII DE REALIZARE $. cu respectarea normelor igienico . Depozitarea alimentelor se realizeaz" în func%ie de temperatur" Gama de variabile 2. depozitare !i eliberare a alimentelor pe traseul magazie central" . la prima or" a dimine%ii.Aprovizionarea cu alimente Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competen%ele necesare asistentelor medicale nutri%ioniste pentru participarea la recep%ionarea alimentelor primite de la furnizori.nutri%ie / dietetic" . Depozitarea alimentelor în blocul alimentar este efectuat" în spa%ii separate. carne !i produse din carne. pentru întreaga zi de lucru 2. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . selec%ie !i excludere a produselor necorespunz"toare din punct de vedere calitativ. Recep%ionarea alimentelor se realizeaz" prin compararea caracteristicilor produselor cu parametrii certifica%i în documentele de 2. Eliberarea alimentelor este realizat" în condi%ii de siguran%" pentru evitarea contamin"rii lor 2.$.sanitare în vigoare.5.sanitare 2. pentru evitarea contamin"rii produselor.2. prin verificarea termenelor de valabilitate.3. Eliberarea alimentelor se realizeaz" zilnic.$.norme igienico . Evaluarea alimentelor este realizat" din punct de vedere organoleptic $.sanitare : “Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” extrase din ORD MS $90/$982 !i ORD MS 984/$994 Tipuri de alimente : produse lactate. supravegherea eliber"rii acestora din magazia central" si asigurarea depozit"rii corecte în blocul alimentar ELEMENTE DE COMPETEN%& $. de identificare.

%inându-se seama de gradul de perisabilitate al acestora !i încadrarea în termenele de valabilitate .3. diabet. natura activit"%ii Parametrii extramedicali : stocul de alimente.modul în care se identific". Conceperea meniurilor este realizat" corelând to%i parametrii extramedicali Gama de variabile 2. vârst". Evaluarea stocurilor de alimente existente CRITERII DE REALIZARE $.elemente de contabilitate . cardiace. organoleptic !i sortimental. Meniurile sunt întocmite în conformitate cu prescrip%iile medicului specialist. evalueaz" !i selec%ioneaz" alimentele din stoc din punct de vedere cantitativ. Selec%ia alimentelor este efectuat" dup" verificarea termenelor de valabilitate.nutri%ie / dietetic" . baremul financiar prestabilit.$.$. glucide.medicin" general" . calitativ ( organoleptic ) !i sortimental $.2. etc. lipide. Echilibrarea nutri%ional" a organismului bolnav este ob%inut" prin asigurarea necesarului de factori nutritivi !i calorii 3. Întocmirea meniurilor Tipuri de afec%iuni : hepatice. pe tipuri de afec%iuni 3. Structura dietelor !i suplimentelor este corelata cu tipurile de afec%iuni existente 2. %inând cont de gradul de perisabilitate 2. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . Verificarea structurii !i num"rului dietelor !i suplimentelor prescrise 3. renale. Meniurile întocmite sunt adecvate caracteristicilor individuale ale pacientului 3. rafinamentul gustativ. minerale Caracteristici individuale ale pacientului : sex.capacitatea de a concepe meniuri prin adaptarea principiilor alimenta%iei ra%ionale la caracteristicile individuale ale pacien%ilor în strâns" leg"tur" cu tipul de afec%iune !i prin armonizarea tuturor factorilor extramedicali .elemente de gastrotehnie Evaluarea va urm"ri : .2. vitamine.Întocmirea meniurilor "i suplimentelor Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Conceperea meniurilor este realizat" cu respectarea legilor alimenta%iei ra%ionale 3.5. etc.4.2.3 Necesarul zilnic de diete prescrise este acoperit prin num"rul total de regimuri întocmite 3.$. Structura dietelor !i suplimentelor este corelata cu factorii nutritivi din componen%a alimentelor aflate pe stoc 2. gastrice. Factori nutritivi : proteine. diversitatea meselor în cadrul aceleia!i zile !i pe durata s"pt"mânii. Identificarea !i evaluarea alimentelor se realizeaza din punct de vedere cantitativ. sezonul.

pentru includerea tuturor pacientilor în programul de masa !i de suplimente $. în timp util. Întocmirea documentelor de aprovizionare . Necesarul de alimente este stabilit global. Întocmirea documentelor intermediare se realizeaz" corelând toate elementele statistice necesare pentru circuitul hranei în spital 2. Prelucrarea informa%iilor furnizeaz" toate elementele statistice utile întocmirii necesarului de alimente $. Preparatele programate în corela%ie cu necesarul de alimente corespund din punct de vedere cantitativ !i calitativ cu necesitatile unitatii 2.2. în concordan%" cu necesarul de alimente din întreaga unitate sanitar" 3.$. Redactarea documentelor intermediare 3.2. Întocmirea documentelor de aprovizionare se realizeaz" pe baza documentelor intermediare.2. Culegerea !i prelucrarea informa%iilor utile pentru întocmirea necesarului de alimente CRITERII DE REALIZARE $. la nivelul întregii unit"%i sanitare. Documentele de aprovizionare sunt întocmite ritmic. pentru asigurarea constant" a hranei în cadrul spitalului 2.Întocmirea necesarului de alimente Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.3.$. Necesarul de alimente este asigurat pentru corelarea structurii meniurilor cu diversitatea afec%iunilor existente $.$. Suportul scriptic asigurat prin întocmirea documentelor intermediare ofer" o imagine riguroas" a necesarului de hran" din unitatea sanitar" 3.4.

gastrice. prepararea meniurilor.elemente de statistic" !i contabilitate .matematic" elementar" .cuno!tin%e teoretice de nutri%ie !i dietetic" .Gama de variabile Necesarul de alimente. Suport scriptic : documente cumulative. hepatice. formulare Documente de aprovizionare : “Lista zilnic" de alimente”. alimentele aflate în componen%a tuturor meniurilor.medicin" general" Evaluarea va urm"ri : . prin luarea în considerare a ansamblului elementelor statistice necesare pentru circuitul alimentelor !i distribuirea preparatelor c"tre bolnavi . distribuirea Documente intermediare : “Centralizatorul de bolnavi”.capacitatea de analiz" !i sintez" a informa%iilor globale centralizate la nivelul unit"%ii sanitare pentru întocmirea necesarului zilnic de alimente prin corelarea structurii meniurilor cu diversitatea afec%iunilor înregistrate . liste. documentele intermediare !i “Lista de alimente” se întocmesc zilnic !i cuprind date globale. renale. “Centralizatorul de suplimente”. etc. Necesarul de alimente : zilnic !i s"pt"mânal Prelucrarea informa%iilor : preluare. sintetizare.capacitatea de întocmire riguroas" !i corect" a tuturor documentelor de eviden%" utile procesului de asigurare a hranei în unitatea sanitar". centralizare Elemente statistice utile : num"rul total de bolnavi interna%i în spital !i repartizarea lor pe regimuri.capacitatea de armonizare a parametrilor medicali !i extra medicali în întocmirea necesarului zilnic de alimente util prepar"rii hranei . analizare. Tipuri de afec%iuni : cardiace. repartizarea meniurilor în cadrul meselor principale. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . “Nota de comand"“. Circuitul hranei : preg"tirea alimentelor. “Nota de comand"“ se întocme!te s"pt"mânal. “Lista de meniuri”. “Desf"!ur"torul de alimente”. la nivelul întregii unit"%i sanitare. num"rul total de suplimente repartizate pe sec%ii.

Mâncarea predata corespunde din punct de vedere cantitativ !i sortimental tipurilor de regimuri programate $. Distribuirea meniurilor din blocul alimentar c"tre sec%ii se realizeaz" cu respectarea normelor igienico .5. Distribuirea mânc"rii în cadrul sec%iilor se realizeaz" la ore fixe 2.5.sanitare în vigoare $.Supravegherea distribuirii meselor preparate Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.3. Împ"r%irea hranei se efectueaz" în locuri diferite.sanitare în vigoare 2. Mâncarea este predata !i preluata dupa un program prestabilit ( la ore fixe ). Preluarea mânc"rii se efectueaz" în corela%ie cu necesarul fiec"rei sectii !i tipurile de afectiuni tratate $.3 Distribuirea meniurilor din punct de vedere cantitativ !i sortimental este corelata cu numarul de bolnavi din fiecare sectie !i tipurile de regimuri în func%ie de afec%iuni 2.$. $. Verificarea distribuirii meselor pe sec%ii . func%ie de starea pacien%ilor 2. Asistarea la distribuirea meselor din blocul alimentar c"tre sec%ii CRITERII DE REALIZARE $.4. Disfunctionalitatile sesizate !i cauzele lor sunt analizate !i înlaturate cu promptitudine 2.2.$.4 Distribuirea mânc"rii în cadrul sec%iilor este realizat" cu respectarea normelor igienico .2. Disfunctionalitatile sesizate !i cauzele lor sunt analizate !i înlaturate cu promptitudine 2.

componen%a echipei îns"rcinat" cu distribuirea meselor . o transport" !i o distribuie în cadrul fiec"rei sec%ii.programul de distribuire a meselor . Locuri de distribuire a hranei : sala de mese. conform tipurilor de afec%iuni tratate.meniul zilnic repartizat pe sec%ii . ORD MS 984/$994.sistemul de distribuire a meselor preparate în cadrul spitalului .sanitare Evaluarea va urm"ri : . nedeplasabili Norme igienico .Gama de variabile Oficiantele ( persoane care deservesc oficiile alimentare din cadrul sec%iilor ) preiau mâncarea de la personalul blocului alimentar. cu respectarea normelor igienico .norme igienico . în corela%ie cu num"rul de bolnavi repartiza%i !i tipurile de regimuri prescrise în func%ie de afec%iuni. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .capacitatea de urm"rire a opera%iilor de predare .sanitare specifice .preluare a hranei în corela%ie cu necesarul fiec"rei sec%ii.capacitatea de supraveghere a distribuirii meselor pe sec%ii. saloane Starea pacien%ilor : deplasabili .sanitare : ORD MS $90/$982. cu încadrarea într-un program riguros de mas" !i cu respectarea normelor igienico .nutri%ie / dietetic" .sanitare în vigoare . ORD 56/$974 !i “Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” furnizate de Inspectoratul de S"n"tate Public".

Prepararea meniurilor este realizat" cu respectarea normelor igienico . cu respectarea tehnicilor adecvate fiec"rui tip de regim prescris în func%ie de afec%iunile tratate !i prin asigurarea din punct de vedere cantitativ. în spa%iile prestabilite !i timpul de execu%ie adecvat fiec"rei diete !i prin aplicarea normelor igienico sanitare specifice . Ingredientele preg"tite pentru preparare corespund din punct de vedere cantitativ !i sortimental tuturor tipurilor de meniuri programate 2. ORD MS 984/$994.3.$.fluxul tehnologic de preparare a hranei .sanitare specifice Evaluarea va urm"ri : . Fiecare etapa a fluxului tehnologic se desfa!oara într-un timp specific.nutri%ie / dietetic" .gastrotehnie .$.graficul zilnic de regimuri .sanitare : ORD MS $90/$982.capacitatea de supraveghere a fluxului tehnologic de preparare a hranei. pe parcursul fiec"rei zile Norme igienico .capacitatea de coordonare a activit"%ii de preparare a meniurilor de c"tre personalul blocului alimentar. calitativ !i sortimental a tuturor ingredientelor necesare .2.2. Supravegherea modului de preparare a meniurilor asigur" respectarea tuturor conditiilor de ordin calitativ.programul de distribuire a meselor !i suplimentelor . Supravegherea respect"rii modului de 2. cantitativ !i sortimental !i igienico sanitare 3. cu respectarea succesiunii corecte a etapelor.medicin" general" . conform normelor gastrotehnice 3. Fluxul tehnologic este urm"rit pentru respectarea normelor igienico . Urm"rirea realiz"rii fluxului tehnologic de preparare a meselor !i suplimentelor Supravegherea prepar"rii meniurilor se realizeaz" în blocul alimentar. Etapele fluxului tehnologic sunt executate integral !i în ordinea prestabilit" 3.2.3.sanitare în vigoare 2.Supravegherea prepar#rii meniurilor Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste pentru verificarea respect"rii tipurilor de meniuri programate. Verificarea respect"rii tipurilor de meniuri programate CRITERII DE REALIZARE $. Meniurile sunt preparate prin utilizarea elementelor de gastrotehnie preparare a meniurilor adecvate tipurilor de afec%iuni tratate 2.sanitare în vigoare !i asigurarea corectitudinii operatiilor Gama de variabile 3. ORD 56/$974 !i “Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” furnizate de Inspectoratul de S"n"tate Public". supravegherea fluxului tehnologic de preparare a hranei si a modului de preg"tire a dietelor în blocul alimentar ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . Toate tipurile de regimuri prescrise sunt incluse în graficul de preparare a meselor $.$.norme igienico .

sanitare în circuitul alimentelor $. $.Asigurarea condi!iilor igienico .2.sanitare generale în spa%iile de lucru. 3. dezinsectie !i deratizare sunt organizate în conformitate cu normativele igienico .5. Respectarea normelor igienico .sanitare în circuitul alimentelor este realizat" pentru preîntâmpinarea sau eliminarea oric"ror focare de contaminare. 3. pentru evitarea raspândirii bolilor transmisibile !i înlaturarea pericolului declan!arii unor epidemii. Gradul de igiena individuala a personalului din blocul alimentar !i comportamentul igienic al acestuia sunt men%inute prin respectarea normelor igienico . 2. Interven%iile pentru între%inerea instala%iilor din blocul alimentar sunt solicitate / realizate ori de câte ori este nevoie. precum !i pentru îndeplinirea condi%iilor privind igiena individual" si starea de s"n"tate a personalului subordonat. Analizarea cazurilor de toxiinfec%ie alimentar" se realizeaz" pe baza probelor alimentare prelevate zilnic. Realizarea operatiilor de curatire !i dezinfectie este solicitata personalului abilitat pentru toate spatiile din blocul alimentar precum !i pentru accesoriile de lucru. Asigurarea respect"rii normelor igienico . ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Activitatile de curatenie. 3.3.sanitare în vigoare.4.3. Pregatirea alimentelor !i prepararea hranei se realizeaza în conditii salubre.4. Asigurarea îndeplinirii condi%iilor privind igiena individual" !i starea de s"n"tate a personalului subordonat .2. Urm"rirea realiz"rii igieniz"rii generale !i a cur"%eniei în spa%iile de lucru CRITERII DE REALIZARE $. în circuitul alimentelor. Men%inerea st"rii de s"n"tate a personalului din blocul alimentar este verificat" prin efectuarea controlului medical periodic. pentru eliminarea focarelor de contaminare si evitarea declans"rii de epidemii.2.$. din toate meniurile preparate. 2. $.sanitare generale la locul de munc# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste privind asigurarea respect"rii normelor igienico .sanitare în vigoare.$. Realizarea igienizarii generale !i a curateniei în spatiile de lucru este 2. 3.$. dezinfectie. prin cooperare cu personalul serviciilor specializate din cadrul spitalului. 3. $. Purt"torii / suspec%ii de boli transmisibile sunt identifica%i pe baza unor evaluari corecte !i sco!i temporar din activitate. Controlul st"rii de s"n"tate a personalului din blocul alimentar este efectuat zilnic.

MS $90/$982 !i ORD.medicin" general" ( boli infec%ioase ) Evaluarea va urm"ri : . preparare. Focare de contaminare : de!euri. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . alimentelor !i hranei !i împiedicarea declan!"rii toxiinfec%iilor alimentare . depozitare. distribu%ie Boli transmisibile : hepatit". etc. reziduuri variate în contact cu alimentele sau preparatele diverse. Normative igienico . etc.circuitul alimentelor !i al hranei în interiorul spitalului . parazitoze. recipien%i diver!i.programul de func%ionare al celorlalte servicii din unitatea sanitar" . administrativ. Accesorii de lucru din blocul alimentar : ustensile !i aparate de buc"t"rie.sanitare : “ Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” extrase din ORD. anual.capacitatea de supraveghere !i coordonare a activit"%ilor de igienizare în conformitate cu normele sanitare în . etc.sanitare în vigoare . Circuitul alimentelor : preluare. MS 984/$994.normele igienico .capacitatea de identificare. Alte servicii : tehnic. semestrial. etc. în func%ie de parametrii controla%i. etc. . mese. Controlul medical periodic : trimestrial. manipulare. vase.fluxul tehnologic de preparare a hranei .capacitatea de evaluare a st"rii de s"n"tate a personalului angajat !i spiritul de discern"mânt în selec%ia !i înl"turarea suspec%ilor pentru anularea pericolului declan!"rii unor epidemii. evaluare !i înl"turare a posibilelor focare de infec%ie pentru evitarea contamin"rii apei. alimente alterate.modul de organizare a blocului alimentar .Gama de variabile Spa%ii din blocul alimentar : camere de preparare !i depozitare.

specializat Forma de comunicare : oral".4. indica%ii scrise. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .capacitatea de exprimare corect".Comunicarea cu pacien!ii Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.2. $.modul de organizare a sec%iilor în cadrul spitalului . Men%inerea dialogului cu bolnavii !i apar%in"torii acestora CRITERII DE REALIZARE $.capacitatea de persuasiune fa%" de bolnavi pentru acceptarea !i respectarea dietelor ca mijloace terapeutice în cadrul schemelor generale de tratament . Informarea bolnavilor asupra problemelor medicale este efectuat" la obiect. $. Comunicarea este realizat" printr-un limbaj adaptat nivelului de întelegere al pacientului !i starii în care acesta se afla.cultur" general" .gradul de sociabilitate !i tactul dovedit în rela%iile cu pacien%ii .programul de mas" Evaluarea va urm"ri : .$.de specialitate .3. Gama de variabile Limbaj : accesibil. Dialogul cu bolnavii !i apartinatorii acestora este mentinut permanent sau ori de câte ori este nevoie. $. Comunicarea cu pacientii este realizata în scop psihoterapeutic !i de instruire. concis" !i clar" a problemelor medicale prin adaptarea mesajului la nivelul de în%elegere dovedit de pacient .elemente de psihologie .

Comunicarea se realizeaz" într-o manier" politicoas". clar. Schimbul de informa%ii cu personalul din cadrul unit"%ii sau cu personalul extraspitalicesc se realizeaz" prin metode corespunz"toare situa%iei concrete 2. securitate.$.2.capacitatea de exprimare !i sus%inere a opiniilor în cadrul unor discu%ii profesionale.medicin" general" . Schimbul de informa%ii cu personalul din cadrul unit"%ii se efectueaz" Gama de variabile 2. Men%inerea dialogului cu alte categorii de personal din cadrul unit"%ii sanitare este realizat" pentru rezolvarea problemelor conexe actului medical 2. medici speciali!ti. de igien". de ap" !i curent.Comunicarea interactiv# la locul de munc# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste pentru comunicarea eficient" în cadrul colectivelor de specialisti din unitatea sanitar" si cu alte categorii de personal din institutia sanitar" si din exteriorul acesteia.$.gastrotehnie .2. direct". Schimbul de informa%ii în cadrul colectivelor de specialitate se efectueaza într-un limbaj specializat. Men%inerea dialogului cu personal din cadrul unit"%ii sanitare !i din exteriorul acesteia Metode de comunicare : în scris sau verbal Colectivele de specialitate pot fi formate din : asistente. aprovizionarea cu materiale !i consumabile diverse Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . în spiritul rezolv"rii prompte a problemelor .organizarea !i func%ionarea altor servicii din cadrul spitalului . pentru îndeplinirea operativ" a sarcinilor de serviciu . Participarea la discu%ii pe teme profesionale CRITERII DE REALIZARE $. cu evitarea conflictelor.nutri%ie / dietetic" . personal sanitar Alte categorii de personal intraspitalicesc : angaja%ii serviciului administrativ. Probleme conexe actului medical : repararea instala%iilor sanitare. cu evitarea conflictelor.3. la obiect. ELEMENTE DE COMPETEN%& $.4. personalul diverselor institu%ii administrative.capacitatea de men%inere a rela%iilor cu colective diverse din cadrul unit"%ii sanitare !i din afara acesteia.elemente de statistic" !i contabilitate . corect !i concis $. Comunicarea la locul de munc" este realizat" în colective de specialitate $.3. etc. etc. aprovizionare. Personal extraspitalicesc : personal din alte unit"%i sanitare. 2. Informatiile transmise sunt corecte !i relevante în raport cu scopul comunic"rii 2.componen%a serviciilor de specialitate cu care se colaboreaz" Evaluarea va urm"ri : .

etc. materiale redactate de institu%ii atestate oficial.capacitatea de autoevaluare pentru identificarea necesit"%ilor de preg"tire / perfec%ionare profesional" în corela%ie cu exigen%ele postului. asistarea bolnavilor pe probleme de nutri%ie. 2. cursuri de preg"tire / perfec%ionare Surse autorizate : tratate de specialitate.receptivitatea fa%" de nou !i capacitatea de asimilare a noului în raport cu specificul activit"%ii !i diversitatea sarcinilor incluse în fi!a postului .modul de organizare a activit"%ii în blocul alimentar . $. Cuno!tintele noi dobândite sunt aplicate în activitatea curenta în scopul cre!terii calitatii rezultatelor muncii. 2.nutri%ie / dietetic" !i elemente de gastrotehnie . Identificarea lacunelor din preg"tirea profesional" se efectueaz" permanent.elemente de statistic" !i contabilitate .2. în raport cu informa%iile de actualitate din domeniul de activitate. Stabilirea necesit"%ilor de perfec%ionare profesional" se realizeaz" în corelatie cu sarcinile incluse în fi!a postului. Informatiile asimilate sunt corelate din punct de vedere cantitativ !i calitativ cu necesit"%ile individuale de perfec%ionare.2. 2. Necesit"%ile de perfec%ionare profesional" vizeaz" ansamblul activitatilor desfa!urate la locul de munca. urmate de integrarea proprie în cadrul unor forme de preg"tire / perfectionare pentru cresterea calit"tii rezultatelor muncii.$. Necesit"%ile de perfec%ionare profesional" sunt identificate pe baza autoevalu"rii.$. Asimilarea informa%iilor noi se efectueaz" prin apelarea unor surse autorizate. Identificarea necesit"%ilor de perfec%ionare profesional" CRITERII DE REALIZARE $. Participarea la cursuri de preg"tire / perfec%ionare Activit"%i : coordonarea !i supravegherea personalului din blocul alimentar.circuitul alimentelor !i al hranei în interiorul spitalului .medicin" general" .Dezvoltarea profesional# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competen%ele necesare asistentelor medicale nutri%ioniste privind autoevaluarea !i identificarea necesit"tilor de perfectionare profesional". Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .4.3.3. normative în vigoare. întocmirea dietelor.4. $. 2. Gama de variabile 2. Reactualizarea cuno!tintelor se realizeaza permanent sau ori de câte ori este nevoie.structura cursurilor de perfec%ionare organizate în cadrul unit"%ii sanitare . ELEMENTE DE COMPETEN%& $.posibilit"%ile de perfec%ionare existente în afara unit"%ii sanitare Evaluarea va urm"ri : . Modalit"%i de perfec%ionare : studiu individual. $. . redactarea documentelor de eviden%" a hranei.

2. Echipa : asistente repartizate în ture. Termenele de realizare a sarcinilor individuale sunt identificate în timp util.4.capacitatea de integrare într-un colectiv !i de colaborare cu ceilal%i membrii ai echipei . medici speciali!ti ). în corelare cu obiectivul general al echipei.raporturile ierarhice !i func%ionale . în cadrul colectivelor de specialitate. personalul blocului alimentar. . $. oficiante.componen%a echipei . 2.4. 2.2.3. dispozi%ii ale !efilor ierarhici ( asistenta !ef". $.capacitatea individual" de asumare !i rezolvare a unor sarcini într-un interval de timp prestabilit.$. Sarcinile individuale sunt îndeplinite conform cu cele stabilite.atribu%iile de serviciu La evaluare se va urm"ri : . Obiectivul echipei este îndeplinit printr-o manier" de lucru unanim acceptat". 2.Munca în echip# Descrierea unit"%ii Unitatea include competentele legate de desf"surarea activit"tii asistentelor medicale nutritioniste în ture.3. Gama de variabile 2. Stabilirea sarcinilor este efectuat" în concordan%" cu preciz"rile unor surse autorizate. $. Solicitarea / acordarea de sprijin este facuta în situatii speciale !i în limita competen%ei. Lucrul în echipa se realizeaza respectând raporturile ierarhice !i func%ionale. Sarcinile comunicate tuturor membrilor echipei sunt clarificate cu promptitudine în scopul evit"rii unor eventuale neîn%elegeri. Stabilirea sarcinilor în cadrul echipei $. Sarcinile individuale sunt stabilite în corelatie cu obiectivul echipei !i dispozitiile !efului ierarhic. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .$. Implicarea individual" în realizarea sarcinilor echipei Surse autorizate : fi!a postului. 2. evidentiind criterii privind repartizarea sarcinilor si implicarea individual" în realizarea obiectivului echipei. ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE $.

2. 2. 3. Normele de protectie a muncii sunt însu!ite !i aplicate în corelatie cu aparatura !i instalatiile folosite. Normele PSI sunt însu!ite conform specificului fiecarui loc de munca. Aplicarea normelor PSI 2.4. $. $.4. Echipamentul de stingere a incendiilor este men%inut în stare de func%ionare. Normele PSI sunt însu!ite în corelatie cu aparatura !i instalatiile 3.$. Primul ajutor în caz de accident se acord" conform tipului . 2.$. Normele de protectie a muncii sunt însu!ite !i aplicate în corelatie cu tipurile de accidente ce pot surveni. Aplicarea procedurilor de interven%ie 3.2.2. 3.2.3. Interven%iile sunt efectuate cu promptitudine pentru eliminarea situa%iilor de risc. Aplicarea normelor de protec%ie a muncii CRITERII DE REALIZARE $. 3. Echipamentul de protectie este folosit !i pastrat în conformitate cu normele de protec%ie a muncii.Respectarea NPM "i PSI Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Procedurile de interven%ie sunt stabilite în corela%ie cu situa%iile create !i prevederile normelor.$. Evacuarea în caz de incendiu se realizeaza conform planurilor afi!ate la loc vizibil.3. $. Normele de protectie a muncii sunt însu!ite !i aplicate conform specificului locului de munc".3.

etc. etc. Aparate !i instala%ii : mixere !i fierb"toare electrice.normele de PM !i PSI cu caracter general !i cele specifice locului de munc" .Gama de variabile Accidente : de tip mecanic. Incendii : de tip electric !i neelectric.planurile de evacuare în caz de incendiu . autocontrolul.componen%a echipelor de interven%ie în caz de accidente sau incendii . intoxica%ii.capacitatea de reac%ie în situa%ii limit" de stres. rezervoare de ap". ma!ini de tocat. arsuri. asfixii. etc. bonete. m"nu!i de cauciuc. etc. g"le%i. cuptoare electrice sau cu gaz metan. lope%i. echilibrul personal .capacitatea de întrebuin%are corect" !i operativ" a echipamentelor de PM !i PSI pentru înl"turarea factorilor de risc . Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . electrocut"ri. !or%uri.capacitatea de organizare a evacu"rii în caz de incendiu pentru eliminarea panicii !i evitarea producerii de noi accidente . Echipament de protec%ie : halate. Echipament de stingere a incendiilor : extinctoare. l"zi cu nisip. furtunuri.modul de utilizare a echipamentelor de PM !i PSI .proceduri de acordare a primului ajutor Evaluarea va urm"ri : . hidran%i.

2.$. Culegerea informa%iilor privind necesit"%ile de instruire ale personalului este realizata prin metode specifice !i se refera la ansamblul activitatilor desfa!urate în blocul alimentar $.3.$.2. Realizarea instruirii personalului subordonat 3.$.Instruirea personalului din blocul alimentar Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste pentru evaluarea necesit"tilor de instruire ale personalului subordonat !i realizarea instruirii acestuia în corela%ie cu elementele de noutate din domeniul de specialitate ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Stabilirea necesit"%ilor de instruire ale personalului CRITERII DE REALIZARE $. Verificarea gradului de asimilare a cuno!tintelor este realizata prin abordarea tuturor problemelor la care s-a referit instruirea 3. Modalitatea de instruire este corelat" cu nivelul general al cuno!tintelor de specialitate dovedit de personalul inclus în programul de perfec%ionare 2.3. Programul de instruire este conceput pentru armonizarea aspectelor teoretice !i practice legate de specialitatea nutritie / dietetica 2. Instruirea personalului este realizat" dup" un grafic prestabilit sau ori de câte ori este nevoie 2. Testarea gradului de asimilare a cuno!tintelor este efectuata prin modalit"%i specifice 2. Stabilirea necesit"%ilor de instruire ale personalului se efectueaz" în corelatie cu sarcinile incluse în fi!a postului 2. Instruirea este realizat" prin folosirea unor informa%ii din surse autorizate 3.4.2. Verificarea gradului de asimilare a cuno!tin%elor . Evaluarea necesit"%ilor de instruire se realizeaz" pentru to%i membrii colectivului în corela%ie cu elementele de noutate din domeniul de specialitate $. Modul de asimilare a cuno!tintelor este testat periodic.3. sau ori de câte ori este nevoie 3.

norme igienico .gastrotehnie . distribu%ia meniurilor.capacitatea de organizare !i sintetizare a informa%iilor prin îmbinarea aspectelor teoretice cu elementele practice !i de promovare a unor modalit"%i de instruire adaptate nivelului general de cuno!tin%e dovedite de personalul de specialitate subordonat .sanitare specifice. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .normele igienico . rapoarte. întreb"ri. Cuno!tin%e de specialitate : elemente de gastrotehnie.capacitatea de identificare !i evaluare a necesit"%ilor de instruire a personalului subordonat cu privire la ansamblul activit"%ilor desf"!urate la locul de munc" !i în corela%ie cu sarcinile incluse în fi!a postului . etc. preg"tirea alimentelor. Activit"%i din blocul alimentar : preluarea alimentelor din spa%iile de depozitare. etc. restric%ii în modul de preparare a meniurilor.normele de PM !i PSI . puterea persuasiv" în sus%inerea !i aplicarea elementelor de noutate din specialitatea nutri%ie / dietetic" . diete specifice diferitelor tipuri de afec%iuni. Metode de testare : observare direct". autoevaluare. teste periodice. cur"%enia.nutri%ie / dietetic" .medicin" general" . teste. prepararea hranei. etc.Gama de variabile Metode de culegere a informa%iilor : prin observare direct". dialoguri. etc.capacitatea de exprimare a informa%iilor într-un limbaj accesibil !i coerent.circuitul alimentelor !i al hranei în interiorul spitalului .sanitare Evaluarea va urm"ri : .

Graficul zilnic de activit"%i este stabilit în corela%ie cu modul de organizare a circuitului hranei în interiorul unit"%ii sanitare.3.$. etc. alimenta%ia diabeticilor.3. Cauzele nerealiz"rii unor activit"%i sunt analizate în scopul elimin"rii disfunc%ionalit"%ilor 3.capacitatea de a discerne !i de a decide în privin%a priorit"%ilor zilei !i de rezolvare a sarcinilor în intervale de timp riguros delimitate . igien".$.3. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . Activit"%ile incluse în graficul zilnic sunt îndeplinite succesiv. 2.2. Replanificarea activit"%ilor nerealizate este armonizat" cu structura graficului curent de activit"%i 3. aprovizionare. etc.2. Activit"%ile incluse în graficul zilnic sunt programate în intervale de timp riguros delimitate.elemente de planificare Evaluarea va urm"ri : .cuno!tin%e în specialitatea nutri%ie / dietetic" . tehnic. Etapele graficului zilnic de activit"%i sunt realizate cu operativitate.Planificarea activit#!ii proprii Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Stabilirea graficului zilnic de activit"%i CRITERII DE REALIZARE $.etapele circuitului alimentelor !i al hranei în spital . . $.$. Planificarea activit"%ilor în cadrul zilei este întocmit" în func%ie de priorit"%i $. Servicii de specialitate : statistic".capacitatea de organizare a propriei activit"%i în corela%ie cu programul celorlalte servicii de specialitate din cadrul unit"%ii sanitare !i de adaptare la situa%iile neprev"zute ce pot interveni pe parcursul zilei. Replanificarea activit"%ilor Priorit"%i : eliberarea alimentelor. în ordinea stabilit" 2.sarcinile de serviciu specificate în fi!a postului . Activit"%ile nerealizate conform graficului prestabilit sunt replanificate cu operativitate Gama de variabile 2. în intervalele de timp planificate 2. masa de diminea%". Graficul de activit"%i este îndeplinit în corela%ie cu programul celorlalte servicii de specialitate din cadrul unit"%ii sanitare 3.programul fix de distribuire a meselor !i suplimentelor c"tre pacien%i .2. Urm"rirea îndeplinirii graficului zilnic de activit"%i 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful