P. 1
Asistent Medical Dietetica - Nutritie

Asistent Medical Dietetica - Nutritie

|Views: 23|Likes:
Published by Maria Bik

More info:

Published by: Maria Bik on Feb 15, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2015

pdf

text

original

Consiliul pentru Standarde Ocupa!

ionale "i Atestare
Unitatea de Cercetare "i Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupa!ia: Asistent medical dietetic# - nutri!ie

Domeniul: S#n#tate "i asisten!# social#

Bucure"ti $999

Unitatea pilot: Spitalul Universitar Bucure!ti Coordonator proiect standard ocupa!ional: Cristina Niculescu Mizil Membrii echipei de redactare a standardului ocupa!ional: Aurica S"veanu, asistent medical, Spitalul Universitar Bucure!ti Cristina #andor, asistent medical, Spitalul Universitar Bucure!ti Referen!i de specialitate: Georgeta Nicola, asistent medical principal, Institutul N. Paulescu Felicia Boter, asistent medical principal, Institutul N. Paulescu Standard aprobat COSA la data de 07-01-1999

Cod COSA: V - 8$ © copyright $999 , COSA - U.C.S.T. Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate. Acesta nu poate fi reprodus par%ial sau integral, nu poate fi folosit sau citat în alte lucr"ri fara acordul COSA.

.Asistent medical dietetic! .nutri"ie Descrierea ocupa!iei Ocupa%ia se referã la activitatea de asisten%ã medicalã pe probleme de nutri%ie / dieteticã. presupunând competen%e legate de întocmirea dietelor ca mijloace terapeutice în cadrul schemelor generale de tratament medical. supravegherea circuitului hranei în unitatea sanitarã !i asistarea pacien%ilor pe probleme de specialitate.

nutri"ie UNIT&'ILE DE COMPETEN'& Domeniile de competen"! Acordarea asisten%ei de specialitate Administra%ie Unit!"ile de competen"! Asistarea pacien%ilor cu probleme de nutri%ie !i dietetic" Rezolvarea sesiz"rilor !i reclama%iilor legate de meniuri Aprovizionarea cu alimente Întocmirea meniurilor !i suplimentelor Întocmirea necesarului de alimente Supravegherea distribuirii meselor preparate Supravegherea prepar"rii meniurilor Asigurarea condi%iilor igienico .Asistent medical dietetic! .sanitare generale la locul de munc" Comunicarea cu pacien%ii Comunicarea interactiv" la locul de munc" Dezvoltarea profesional" Munca în echip" Respectarea NPM !i PSI Instruirea personalului din blocul alimentar Planificarea activit"%ii proprii Competen%e generale la locul de munc" Instruire Planificare .

vârst". gradul de persuasiune pentru aplicarea integral" a dietei de c"tre pacient în conformitate cu indica%iile medicului !i specificul afec%iunii tratate .2.Asistarea pacien!ilor cu probleme de nutri!ie "i dietetic# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competen%ele necesare asistentelor medicale nutri%ioniste pentru asigurarea tratamentului dietetic în cadrul schemelor generale de tratament prescrise de medicul specialist si verificarea respect"rii dietelor de c"tre ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Tratamentul dietetic este stabilit în func%ie de afec%iune $.3 Aplicarea tratamentului dietetic se realizeaz" în func%ie de caracteristicile individuale ale pacientului 2. Asigurarea tratamentului dietetic în cadrul schemelor generale de tratament prescrise de medic CRITERII DE REALIZARE $.medicin" general" .capacitatea de implicare în urm"rirea !i verificarea respect"rii tratamentului dietetic de c"tre pacient pe durata spitaliz"rii. Tipuri de afec%iuni : hepatice.$. Dieta este respectat" integral în conformitate cu indica%iile medicului 2. cardiace.2. natura activit"%ii. Respectarea dietei se realizeaz" pe întreaga durat" a spitaliz"rii 2. starea de nutri%ie Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .elemente de psihologie Evaluarea va urm"ri : . în cadrul schemei generale de tratament prescris" de medicul specialist.nutri%ie / dietetic" . Verificarea respect"rii dietelor de c"tre bolnavi Gama de variabile Tratamentul dietetic se aplic" în timpul intern"rii !i se continu" de c"tre bolnav la domiciliu pe perioada stabilit" de medicul specialist. diabet. renale. Caracteristici individuale : sex.$. etc. gastrice.capacitatea de corelare a tratamentului dietetic cu cel medicamentos. în func%ie de afec%iune !i de caracteristicile individuale ale pacientului . Tratamentul dietetic este strict corelat cu tratamentul medicamentos în cadrul schemei generale de tratament ce se aplic" pacien%ilor $.

Rezolvarea sesiz"rilor !i reclama%iilor legate de meniuri Surse de verificare a informa%iilor : pacien%i diferi%i. diversitate.2. prezentare Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .elemente de psihologie . calitate.circuitul alimentelor !i al hranei în spital . etc. Modificarea meniurilor !i a modului de servire este corelata cu nemul%umirile sesizate pentru ameliorarea caracteristicilor deficitare 2. Identificarea nemultumirilor !i preluarea sesizarilor este prompta $.$. Veridicitatea informatiilor provenite din sesizari !i reclamatii este verificat" direct sau prin apelarea unor surse diferite $. Caracteristicile meniurilor : cantitate.3. personal medical. preparare !i distribuire a meniurilor în unitatea .$.medicin" general" . Înl"turarea nemul%umirilor pacien%ilor este realizat" operativ Gama de variabile 2.Rezolvarea sesiz#rilor "i reclama!iilor legate de meniuri Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. aspect. personal auxiliar.nutri%ie / dietetic" .2. Înregistrarea sesizarilor este completa !i nesubiectiva 2.modul de func%ionare a blocului alimentar Evaluarea va urm"ri : .capacitatea de identificare !i evaluare operativ" a nemul%umirilor pacien%ilor !i de urm"rire a rezolv"rii acestora prin interven%ie în cadrul oric"rei etape a procesului de concepere. Identificarea nemul%umirilor legate de meniuri CRITERII DE REALIZARE $. structur".

3. Evaluarea alimentelor este realizat" din punct de vedere organoleptic $. cu respectarea normelor igienico . pe tipuri de produse 2.Aprovizionarea cu alimente Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competen%ele necesare asistentelor medicale nutri%ioniste pentru participarea la recep%ionarea alimentelor primite de la furnizori.sanitare în vigoare. selec%ie !i excludere a produselor necorespunz"toare din punct de vedere calitativ.nutri%ie / dietetic" . etc. legume. . compararea caracteristicilor organoleptice reale cu parametrii atesta%i scriptic în certificatele de calitate !i sanitar veterinare. f"inoase. conserve. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .sanitare 2.componen%a echipei de recep%ionare a alimentelor . pentru evitarea contamin"rii produselor. supravegherea eliber"rii acestora din magazia central" si asigurarea depozit"rii corecte în blocul alimentar ELEMENTE DE COMPETEN%& $. de identificare. Eliberarea alimentelor este realizat" în condi%ii de siguran%" pentru evitarea contamin"rii lor 2. carne !i produse din carne.2. Depozitarea alimentelor se realizeaz" în func%ie de temperatur" Gama de variabile 2.$.sanitare : “Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” extrase din ORD MS $90/$982 !i ORD MS 984/$994 Tipuri de alimente : produse lactate.sanitare specifice Evaluarea va urm"ri : . Participarea la recep%ionarea alimentelor primite de la furnizori CRITERII DE REALIZARE $.capacitatea de monitorizare a procesului de preluare.5. ou". verde%uri.3.$. . Recep%ionarea alimentelor se realizeaz" prin compararea caracteristicilor produselor cu parametrii certifica%i în documentele de 2.bloc alimentar.parametrii organoleptici normali ai produselor . pentru întreaga zi de lucru 2.2. Eliberarea alimentelor se realizeaz" zilnic. Asistarea la eliberarea alimentelor din magazia central" !i depozitarea în blocul alimentar Norme igienico . Depozitarea alimentelor în blocul alimentar este efectuat" în spa%ii separate. depozitare !i eliberare a alimentelor pe traseul magazie central" . Manipularea alimentelor este efectuat" cu respectarea normelor igienico .norme igienico .capacitatea de evaluare a alimentelor.programul de func%ionare al magaziei centrale .4. prin verificarea termenelor de valabilitate. Selec%ia alimentelor este efectuat" dup" verificarea termenelor de valabilitate $. la prima or" a dimine%ii.condi%ii de depozitare !i manipulare .

glucide.Întocmirea meniurilor "i suplimentelor Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Conceperea meniurilor este realizat" cu respectarea legilor alimenta%iei ra%ionale 3.3 Necesarul zilnic de diete prescrise este acoperit prin num"rul total de regimuri întocmite 3. Selec%ia alimentelor este efectuat" dup" verificarea termenelor de valabilitate. etc. Meniurile întocmite sunt adecvate caracteristicilor individuale ale pacientului 3. organoleptic !i sortimental. diversitatea meselor în cadrul aceleia!i zile !i pe durata s"pt"mânii. Echilibrarea nutri%ional" a organismului bolnav este ob%inut" prin asigurarea necesarului de factori nutritivi !i calorii 3. Identificarea !i evaluarea alimentelor se realizeaza din punct de vedere cantitativ.nutri%ie / dietetic" .3. Meniurile sunt întocmite în conformitate cu prescrip%iile medicului specialist. Conceperea meniurilor este realizat" corelând to%i parametrii extramedicali Gama de variabile 2. rafinamentul gustativ.medicin" general" . evalueaz" !i selec%ioneaz" alimentele din stoc din punct de vedere cantitativ. Factori nutritivi : proteine. %inându-se seama de gradul de perisabilitate al acestora !i încadrarea în termenele de valabilitate . lipide. gastrice. vârst".2. cardiace. sezonul. baremul financiar prestabilit. Structura dietelor !i suplimentelor este corelata cu tipurile de afec%iuni existente 2.elemente de contabilitate . minerale Caracteristici individuale ale pacientului : sex. Evaluarea stocurilor de alimente existente CRITERII DE REALIZARE $.2.2. Structura dietelor !i suplimentelor este corelata cu factorii nutritivi din componen%a alimentelor aflate pe stoc 2. %inând cont de gradul de perisabilitate 2.$. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .4. vitamine.elemente de gastrotehnie Evaluarea va urm"ri : . pe tipuri de afec%iuni 3. Verificarea structurii !i num"rului dietelor !i suplimentelor prescrise 3.$.$.modul în care se identific". calitativ ( organoleptic ) !i sortimental $. natura activit"%ii Parametrii extramedicali : stocul de alimente. renale. Întocmirea meniurilor Tipuri de afec%iuni : hepatice.5. diabet. etc.capacitatea de a concepe meniuri prin adaptarea principiilor alimenta%iei ra%ionale la caracteristicile individuale ale pacien%ilor în strâns" leg"tur" cu tipul de afec%iune !i prin armonizarea tuturor factorilor extramedicali .

Redactarea documentelor intermediare 3.Întocmirea necesarului de alimente Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. în timp util. Necesarul de alimente este stabilit global.2. Culegerea !i prelucrarea informa%iilor utile pentru întocmirea necesarului de alimente CRITERII DE REALIZARE $. în concordan%" cu necesarul de alimente din întreaga unitate sanitar" 3. Întocmirea documentelor de aprovizionare . pentru includerea tuturor pacientilor în programul de masa !i de suplimente $. pentru asigurarea constant" a hranei în cadrul spitalului 2. Necesarul de alimente este asigurat pentru corelarea structurii meniurilor cu diversitatea afec%iunilor existente $. Întocmirea documentelor intermediare se realizeaz" corelând toate elementele statistice necesare pentru circuitul hranei în spital 2.$. la nivelul întregii unit"%i sanitare. Documentele de aprovizionare sunt întocmite ritmic.$.2. Suportul scriptic asigurat prin întocmirea documentelor intermediare ofer" o imagine riguroas" a necesarului de hran" din unitatea sanitar" 3.2.$. Preparatele programate în corela%ie cu necesarul de alimente corespund din punct de vedere cantitativ !i calitativ cu necesitatile unitatii 2.4. Prelucrarea informa%iilor furnizeaz" toate elementele statistice utile întocmirii necesarului de alimente $.3. Întocmirea documentelor de aprovizionare se realizeaz" pe baza documentelor intermediare.

Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . la nivelul întregii unit"%i sanitare. documentele intermediare !i “Lista de alimente” se întocmesc zilnic !i cuprind date globale. renale.elemente de statistic" !i contabilitate .matematic" elementar" . “Lista de meniuri”. alimentele aflate în componen%a tuturor meniurilor.capacitatea de armonizare a parametrilor medicali !i extra medicali în întocmirea necesarului zilnic de alimente util prepar"rii hranei . etc. Circuitul hranei : preg"tirea alimentelor. analizare. num"rul total de suplimente repartizate pe sec%ii. “Centralizatorul de suplimente”. repartizarea meniurilor în cadrul meselor principale.Gama de variabile Necesarul de alimente. prin luarea în considerare a ansamblului elementelor statistice necesare pentru circuitul alimentelor !i distribuirea preparatelor c"tre bolnavi .medicin" general" Evaluarea va urm"ri : .capacitatea de întocmire riguroas" !i corect" a tuturor documentelor de eviden%" utile procesului de asigurare a hranei în unitatea sanitar". Suport scriptic : documente cumulative. sintetizare. formulare Documente de aprovizionare : “Lista zilnic" de alimente”. Tipuri de afec%iuni : cardiace. Necesarul de alimente : zilnic !i s"pt"mânal Prelucrarea informa%iilor : preluare. liste. prepararea meniurilor. “Desf"!ur"torul de alimente”.capacitatea de analiz" !i sintez" a informa%iilor globale centralizate la nivelul unit"%ii sanitare pentru întocmirea necesarului zilnic de alimente prin corelarea structurii meniurilor cu diversitatea afec%iunilor înregistrate . “Nota de comand"“ se întocme!te s"pt"mânal. distribuirea Documente intermediare : “Centralizatorul de bolnavi”. gastrice. “Nota de comand"“. centralizare Elemente statistice utile : num"rul total de bolnavi interna%i în spital !i repartizarea lor pe regimuri. hepatice.cuno!tin%e teoretice de nutri%ie !i dietetic" .

$.2. Mâncarea predata corespunde din punct de vedere cantitativ !i sortimental tipurilor de regimuri programate $. Distribuirea meniurilor din blocul alimentar c"tre sec%ii se realizeaz" cu respectarea normelor igienico . Disfunctionalitatile sesizate !i cauzele lor sunt analizate !i înlaturate cu promptitudine 2. Asistarea la distribuirea meselor din blocul alimentar c"tre sec%ii CRITERII DE REALIZARE $. Împ"r%irea hranei se efectueaz" în locuri diferite.4 Distribuirea mânc"rii în cadrul sec%iilor este realizat" cu respectarea normelor igienico .Supravegherea distribuirii meselor preparate Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Preluarea mânc"rii se efectueaz" în corela%ie cu necesarul fiec"rei sectii !i tipurile de afectiuni tratate $.3 Distribuirea meniurilor din punct de vedere cantitativ !i sortimental este corelata cu numarul de bolnavi din fiecare sectie !i tipurile de regimuri în func%ie de afec%iuni 2. func%ie de starea pacien%ilor 2.sanitare în vigoare 2. Disfunctionalitatile sesizate !i cauzele lor sunt analizate !i înlaturate cu promptitudine 2. Mâncarea este predata !i preluata dupa un program prestabilit ( la ore fixe ). Distribuirea mânc"rii în cadrul sec%iilor se realizeaz" la ore fixe 2.5. $. Verificarea distribuirii meselor pe sec%ii .4.2.sanitare în vigoare $.5.$.3.

nedeplasabili Norme igienico . Locuri de distribuire a hranei : sala de mese.sanitare în vigoare .norme igienico .preluare a hranei în corela%ie cu necesarul fiec"rei sec%ii. în corela%ie cu num"rul de bolnavi repartiza%i !i tipurile de regimuri prescrise în func%ie de afec%iuni.sanitare : ORD MS $90/$982.sanitare specifice .nutri%ie / dietetic" .sistemul de distribuire a meselor preparate în cadrul spitalului . conform tipurilor de afec%iuni tratate.sanitare Evaluarea va urm"ri : . o transport" !i o distribuie în cadrul fiec"rei sec%ii. saloane Starea pacien%ilor : deplasabili .programul de distribuire a meselor .componen%a echipei îns"rcinat" cu distribuirea meselor .Gama de variabile Oficiantele ( persoane care deservesc oficiile alimentare din cadrul sec%iilor ) preiau mâncarea de la personalul blocului alimentar. ORD MS 984/$994. cu încadrarea într-un program riguros de mas" !i cu respectarea normelor igienico . Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .capacitatea de urm"rire a opera%iilor de predare .meniul zilnic repartizat pe sec%ii .capacitatea de supraveghere a distribuirii meselor pe sec%ii. ORD 56/$974 !i “Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” furnizate de Inspectoratul de S"n"tate Public". cu respectarea normelor igienico .

Etapele fluxului tehnologic sunt executate integral !i în ordinea prestabilit" 3. Ingredientele preg"tite pentru preparare corespund din punct de vedere cantitativ !i sortimental tuturor tipurilor de meniuri programate 2.nutri%ie / dietetic" .gastrotehnie . pe parcursul fiec"rei zile Norme igienico .2.$. Urm"rirea realiz"rii fluxului tehnologic de preparare a meselor !i suplimentelor Supravegherea prepar"rii meniurilor se realizeaz" în blocul alimentar. Verificarea respect"rii tipurilor de meniuri programate CRITERII DE REALIZARE $. supravegherea fluxului tehnologic de preparare a hranei si a modului de preg"tire a dietelor în blocul alimentar ELEMENTE DE COMPETEN%& $.2. Supravegherea respect"rii modului de 2.sanitare în vigoare !i asigurarea corectitudinii operatiilor Gama de variabile 3. Prepararea meniurilor este realizat" cu respectarea normelor igienico . calitativ !i sortimental a tuturor ingredientelor necesare .sanitare specifice Evaluarea va urm"ri : .Supravegherea prepar#rii meniurilor Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste pentru verificarea respect"rii tipurilor de meniuri programate. în spa%iile prestabilite !i timpul de execu%ie adecvat fiec"rei diete !i prin aplicarea normelor igienico sanitare specifice . cu respectarea succesiunii corecte a etapelor.$. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . cu respectarea tehnicilor adecvate fiec"rui tip de regim prescris în func%ie de afec%iunile tratate !i prin asigurarea din punct de vedere cantitativ.sanitare : ORD MS $90/$982.capacitatea de supraveghere a fluxului tehnologic de preparare a hranei. ORD 56/$974 !i “Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” furnizate de Inspectoratul de S"n"tate Public".fluxul tehnologic de preparare a hranei . Toate tipurile de regimuri prescrise sunt incluse în graficul de preparare a meselor $.capacitatea de coordonare a activit"%ii de preparare a meniurilor de c"tre personalul blocului alimentar.2.norme igienico . Meniurile sunt preparate prin utilizarea elementelor de gastrotehnie preparare a meniurilor adecvate tipurilor de afec%iuni tratate 2. Supravegherea modului de preparare a meniurilor asigur" respectarea tuturor conditiilor de ordin calitativ. Fiecare etapa a fluxului tehnologic se desfa!oara într-un timp specific.$. Fluxul tehnologic este urm"rit pentru respectarea normelor igienico .3.programul de distribuire a meselor !i suplimentelor . ORD MS 984/$994.graficul zilnic de regimuri . cantitativ !i sortimental !i igienico sanitare 3. conform normelor gastrotehnice 3.sanitare în vigoare 2.medicin" general" .3.

3. Analizarea cazurilor de toxiinfec%ie alimentar" se realizeaz" pe baza probelor alimentare prelevate zilnic. 3.2. Activitatile de curatenie. $.4. pentru eliminarea focarelor de contaminare si evitarea declans"rii de epidemii. 3. $. Men%inerea st"rii de s"n"tate a personalului din blocul alimentar este verificat" prin efectuarea controlului medical periodic. Purt"torii / suspec%ii de boli transmisibile sunt identifica%i pe baza unor evaluari corecte !i sco!i temporar din activitate. Pregatirea alimentelor !i prepararea hranei se realizeaza în conditii salubre.sanitare în circuitul alimentelor este realizat" pentru preîntâmpinarea sau eliminarea oric"ror focare de contaminare. 3. în circuitul alimentelor. pentru evitarea raspândirii bolilor transmisibile !i înlaturarea pericolului declan!arii unor epidemii. Realizarea operatiilor de curatire !i dezinfectie este solicitata personalului abilitat pentru toate spatiile din blocul alimentar precum !i pentru accesoriile de lucru. dezinfectie. prin cooperare cu personalul serviciilor specializate din cadrul spitalului.sanitare în vigoare.sanitare generale în spa%iile de lucru. din toate meniurile preparate. Interven%iile pentru între%inerea instala%iilor din blocul alimentar sunt solicitate / realizate ori de câte ori este nevoie.4. Asigurarea îndeplinirii condi%iilor privind igiena individual" !i starea de s"n"tate a personalului subordonat . Asigurarea respect"rii normelor igienico . Gradul de igiena individuala a personalului din blocul alimentar !i comportamentul igienic al acestuia sunt men%inute prin respectarea normelor igienico . ELEMENTE DE COMPETEN%& $.2. 3. Urm"rirea realiz"rii igieniz"rii generale !i a cur"%eniei în spa%iile de lucru CRITERII DE REALIZARE $.5. 2. Realizarea igienizarii generale !i a curateniei în spatiile de lucru este 2. 2.sanitare generale la locul de munc# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste privind asigurarea respect"rii normelor igienico .$. Respectarea normelor igienico . precum !i pentru îndeplinirea condi%iilor privind igiena individual" si starea de s"n"tate a personalului subordonat.Asigurarea condi!iilor igienico . dezinsectie !i deratizare sunt organizate în conformitate cu normativele igienico .sanitare în vigoare. 3.$.2.$.3.sanitare în circuitul alimentelor $. $. Controlul st"rii de s"n"tate a personalului din blocul alimentar este efectuat zilnic.

depozitare. MS 984/$994. alimente alterate. etc. etc. anual.medicin" general" ( boli infec%ioase ) Evaluarea va urm"ri : . semestrial. Controlul medical periodic : trimestrial. Focare de contaminare : de!euri.capacitatea de identificare. Accesorii de lucru din blocul alimentar : ustensile !i aparate de buc"t"rie.programul de func%ionare al celorlalte servicii din unitatea sanitar" . etc. distribu%ie Boli transmisibile : hepatit".sanitare în vigoare . Normative igienico .capacitatea de evaluare a st"rii de s"n"tate a personalului angajat !i spiritul de discern"mânt în selec%ia !i înl"turarea suspec%ilor pentru anularea pericolului declan!"rii unor epidemii.capacitatea de supraveghere !i coordonare a activit"%ilor de igienizare în conformitate cu normele sanitare în .modul de organizare a blocului alimentar . Alte servicii : tehnic. preparare.normele igienico . mese. MS $90/$982 !i ORD. recipien%i diver!i. Circuitul alimentelor : preluare. în func%ie de parametrii controla%i.sanitare : “ Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” extrase din ORD. parazitoze. etc. reziduuri variate în contact cu alimentele sau preparatele diverse. alimentelor !i hranei !i împiedicarea declan!"rii toxiinfec%iilor alimentare .Gama de variabile Spa%ii din blocul alimentar : camere de preparare !i depozitare. manipulare. administrativ. vase. evaluare !i înl"turare a posibilelor focare de infec%ie pentru evitarea contamin"rii apei. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .fluxul tehnologic de preparare a hranei . . etc.circuitul alimentelor !i al hranei în interiorul spitalului .

Informarea bolnavilor asupra problemelor medicale este efectuat" la obiect. Comunicarea este realizat" printr-un limbaj adaptat nivelului de întelegere al pacientului !i starii în care acesta se afla.modul de organizare a sec%iilor în cadrul spitalului . Comunicarea cu pacientii este realizata în scop psihoterapeutic !i de instruire. specializat Forma de comunicare : oral".cultur" general" . indica%ii scrise.$. $.programul de mas" Evaluarea va urm"ri : . Gama de variabile Limbaj : accesibil.elemente de psihologie .gradul de sociabilitate !i tactul dovedit în rela%iile cu pacien%ii . $. Men%inerea dialogului cu bolnavii !i apar%in"torii acestora CRITERII DE REALIZARE $.de specialitate .capacitatea de persuasiune fa%" de bolnavi pentru acceptarea !i respectarea dietelor ca mijloace terapeutice în cadrul schemelor generale de tratament . concis" !i clar" a problemelor medicale prin adaptarea mesajului la nivelul de în%elegere dovedit de pacient .3. $.4.Comunicarea cu pacien!ii Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.2. Dialogul cu bolnavii !i apartinatorii acestora este mentinut permanent sau ori de câte ori este nevoie. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .capacitatea de exprimare corect".

etc. pentru îndeplinirea operativ" a sarcinilor de serviciu .$. personal sanitar Alte categorii de personal intraspitalicesc : angaja%ii serviciului administrativ.elemente de statistic" !i contabilitate . cu evitarea conflictelor. securitate.componen%a serviciilor de specialitate cu care se colaboreaz" Evaluarea va urm"ri : .3. aprovizionarea cu materiale !i consumabile diverse Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . direct". Men%inerea dialogului cu alte categorii de personal din cadrul unit"%ii sanitare este realizat" pentru rezolvarea problemelor conexe actului medical 2. 2. în spiritul rezolv"rii prompte a problemelor . personalul diverselor institu%ii administrative. corect !i concis $. Participarea la discu%ii pe teme profesionale CRITERII DE REALIZARE $.Comunicarea interactiv# la locul de munc# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste pentru comunicarea eficient" în cadrul colectivelor de specialisti din unitatea sanitar" si cu alte categorii de personal din institutia sanitar" si din exteriorul acesteia.2. cu evitarea conflictelor. Schimbul de informa%ii cu personalul din cadrul unit"%ii sau cu personalul extraspitalicesc se realizeaz" prin metode corespunz"toare situa%iei concrete 2. Comunicarea se realizeaz" într-o manier" politicoas".organizarea !i func%ionarea altor servicii din cadrul spitalului .capacitatea de men%inere a rela%iilor cu colective diverse din cadrul unit"%ii sanitare !i din afara acesteia.4. la obiect. Informatiile transmise sunt corecte !i relevante în raport cu scopul comunic"rii 2. de igien".nutri%ie / dietetic" . ELEMENTE DE COMPETEN%& $. medici speciali!ti. aprovizionare. clar.2. Comunicarea la locul de munc" este realizat" în colective de specialitate $. Schimbul de informa%ii cu personalul din cadrul unit"%ii se efectueaz" Gama de variabile 2. etc.gastrotehnie .3. de ap" !i curent. Probleme conexe actului medical : repararea instala%iilor sanitare. Personal extraspitalicesc : personal din alte unit"%i sanitare.medicin" general" .capacitatea de exprimare !i sus%inere a opiniilor în cadrul unor discu%ii profesionale. Schimbul de informa%ii în cadrul colectivelor de specialitate se efectueaza într-un limbaj specializat.$. Men%inerea dialogului cu personal din cadrul unit"%ii sanitare !i din exteriorul acesteia Metode de comunicare : în scris sau verbal Colectivele de specialitate pot fi formate din : asistente.

2. asistarea bolnavilor pe probleme de nutri%ie.structura cursurilor de perfec%ionare organizate în cadrul unit"%ii sanitare . $. Stabilirea necesit"%ilor de perfec%ionare profesional" se realizeaz" în corelatie cu sarcinile incluse în fi!a postului.4. Cuno!tintele noi dobândite sunt aplicate în activitatea curenta în scopul cre!terii calitatii rezultatelor muncii.Dezvoltarea profesional# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competen%ele necesare asistentelor medicale nutri%ioniste privind autoevaluarea !i identificarea necesit"tilor de perfectionare profesional".4. $. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .medicin" general" . Asimilarea informa%iilor noi se efectueaz" prin apelarea unor surse autorizate. Gama de variabile 2. $. Necesit"%ile de perfec%ionare profesional" sunt identificate pe baza autoevalu"rii. Modalit"%i de perfec%ionare : studiu individual. .3. redactarea documentelor de eviden%" a hranei. etc. Informatiile asimilate sunt corelate din punct de vedere cantitativ !i calitativ cu necesit"%ile individuale de perfec%ionare.elemente de statistic" !i contabilitate .capacitatea de autoevaluare pentru identificarea necesit"%ilor de preg"tire / perfec%ionare profesional" în corela%ie cu exigen%ele postului. normative în vigoare. 2. cursuri de preg"tire / perfec%ionare Surse autorizate : tratate de specialitate.modul de organizare a activit"%ii în blocul alimentar .2. Reactualizarea cuno!tintelor se realizeaza permanent sau ori de câte ori este nevoie.posibilit"%ile de perfec%ionare existente în afara unit"%ii sanitare Evaluarea va urm"ri : .nutri%ie / dietetic" !i elemente de gastrotehnie .$. în raport cu informa%iile de actualitate din domeniul de activitate. 2. întocmirea dietelor. materiale redactate de institu%ii atestate oficial. Participarea la cursuri de preg"tire / perfec%ionare Activit"%i : coordonarea !i supravegherea personalului din blocul alimentar.3. 2. Necesit"%ile de perfec%ionare profesional" vizeaz" ansamblul activitatilor desfa!urate la locul de munca.$. ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Identificarea lacunelor din preg"tirea profesional" se efectueaz" permanent.2.circuitul alimentelor !i al hranei în interiorul spitalului . urmate de integrarea proprie în cadrul unor forme de preg"tire / perfectionare pentru cresterea calit"tii rezultatelor muncii.receptivitatea fa%" de nou !i capacitatea de asimilare a noului în raport cu specificul activit"%ii !i diversitatea sarcinilor incluse în fi!a postului . Identificarea necesit"%ilor de perfec%ionare profesional" CRITERII DE REALIZARE $.

personalul blocului alimentar.3. Termenele de realizare a sarcinilor individuale sunt identificate în timp util. 2. $.2.4. Gama de variabile 2.3. Obiectivul echipei este îndeplinit printr-o manier" de lucru unanim acceptat". medici speciali!ti ).2.atribu%iile de serviciu La evaluare se va urm"ri : . în corelare cu obiectivul general al echipei. oficiante. Stabilirea sarcinilor în cadrul echipei $.4.raporturile ierarhice !i func%ionale . Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . evidentiind criterii privind repartizarea sarcinilor si implicarea individual" în realizarea obiectivului echipei.$. 2. Sarcinile individuale sunt stabilite în corelatie cu obiectivul echipei !i dispozitiile !efului ierarhic. Lucrul în echipa se realizeaza respectând raporturile ierarhice !i func%ionale. Stabilirea sarcinilor este efectuat" în concordan%" cu preciz"rile unor surse autorizate. $. în cadrul colectivelor de specialitate. Echipa : asistente repartizate în ture. dispozi%ii ale !efilor ierarhici ( asistenta !ef".capacitatea de integrare într-un colectiv !i de colaborare cu ceilal%i membrii ai echipei .capacitatea individual" de asumare !i rezolvare a unor sarcini într-un interval de timp prestabilit. ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE $. Sarcinile comunicate tuturor membrilor echipei sunt clarificate cu promptitudine în scopul evit"rii unor eventuale neîn%elegeri. Solicitarea / acordarea de sprijin este facuta în situatii speciale !i în limita competen%ei. Sarcinile individuale sunt îndeplinite conform cu cele stabilite. 2.Munca în echip# Descrierea unit"%ii Unitatea include competentele legate de desf"surarea activit"tii asistentelor medicale nutritioniste în ture. . Implicarea individual" în realizarea sarcinilor echipei Surse autorizate : fi!a postului.componen%a echipei . $.$. 2.

$. Echipamentul de protectie este folosit !i pastrat în conformitate cu normele de protec%ie a muncii. Aplicarea normelor de protec%ie a muncii CRITERII DE REALIZARE $.2. Normele PSI sunt însu!ite conform specificului fiecarui loc de munca. 3.3. Primul ajutor în caz de accident se acord" conform tipului .2.2. 2. 2. $.$. Procedurile de interven%ie sunt stabilite în corela%ie cu situa%iile create !i prevederile normelor. Echipamentul de stingere a incendiilor este men%inut în stare de func%ionare.3.4.4.$. Normele de protectie a muncii sunt însu!ite !i aplicate în corelatie cu aparatura !i instalatiile folosite. 2. 3.$. Aplicarea normelor PSI 2.Respectarea NPM "i PSI Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.3. $. Normele de protectie a muncii sunt însu!ite !i aplicate conform specificului locului de munc". Aplicarea procedurilor de interven%ie 3. Evacuarea în caz de incendiu se realizeaza conform planurilor afi!ate la loc vizibil. Normele PSI sunt însu!ite în corelatie cu aparatura !i instalatiile 3. Interven%iile sunt efectuate cu promptitudine pentru eliminarea situa%iilor de risc. 3. Normele de protectie a muncii sunt însu!ite !i aplicate în corelatie cu tipurile de accidente ce pot surveni.

etc. Incendii : de tip electric !i neelectric. etc.normele de PM !i PSI cu caracter general !i cele specifice locului de munc" .capacitatea de organizare a evacu"rii în caz de incendiu pentru eliminarea panicii !i evitarea producerii de noi accidente . Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . etc.capacitatea de întrebuin%are corect" !i operativ" a echipamentelor de PM !i PSI pentru înl"turarea factorilor de risc . furtunuri. m"nu!i de cauciuc.capacitatea de reac%ie în situa%ii limit" de stres. rezervoare de ap". l"zi cu nisip. g"le%i. cuptoare electrice sau cu gaz metan. intoxica%ii. Aparate !i instala%ii : mixere !i fierb"toare electrice. etc. arsuri. asfixii. echilibrul personal . !or%uri.proceduri de acordare a primului ajutor Evaluarea va urm"ri : . Echipament de protec%ie : halate. lope%i. bonete.componen%a echipelor de interven%ie în caz de accidente sau incendii . electrocut"ri.planurile de evacuare în caz de incendiu .Gama de variabile Accidente : de tip mecanic. autocontrolul. hidran%i. ma!ini de tocat. Echipament de stingere a incendiilor : extinctoare.modul de utilizare a echipamentelor de PM !i PSI .

Instruirea personalului este realizat" dup" un grafic prestabilit sau ori de câte ori este nevoie 2. Evaluarea necesit"%ilor de instruire se realizeaz" pentru to%i membrii colectivului în corela%ie cu elementele de noutate din domeniul de specialitate $. Culegerea informa%iilor privind necesit"%ile de instruire ale personalului este realizata prin metode specifice !i se refera la ansamblul activitatilor desfa!urate în blocul alimentar $.2. Stabilirea necesit"%ilor de instruire ale personalului CRITERII DE REALIZARE $.3.$.3. Programul de instruire este conceput pentru armonizarea aspectelor teoretice !i practice legate de specialitatea nutritie / dietetica 2.Instruirea personalului din blocul alimentar Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste pentru evaluarea necesit"tilor de instruire ale personalului subordonat !i realizarea instruirii acestuia în corela%ie cu elementele de noutate din domeniul de specialitate ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Testarea gradului de asimilare a cuno!tintelor este efectuata prin modalit"%i specifice 2. sau ori de câte ori este nevoie 3. Modalitatea de instruire este corelat" cu nivelul general al cuno!tintelor de specialitate dovedit de personalul inclus în programul de perfec%ionare 2. Stabilirea necesit"%ilor de instruire ale personalului se efectueaz" în corelatie cu sarcinile incluse în fi!a postului 2.2. Realizarea instruirii personalului subordonat 3.$.$. Modul de asimilare a cuno!tintelor este testat periodic. Verificarea gradului de asimilare a cuno!tin%elor .3. Verificarea gradului de asimilare a cuno!tintelor este realizata prin abordarea tuturor problemelor la care s-a referit instruirea 3.4.2. Instruirea este realizat" prin folosirea unor informa%ii din surse autorizate 3.

teste periodice.nutri%ie / dietetic" .normele de PM !i PSI . preg"tirea alimentelor. teste. prepararea hranei. puterea persuasiv" în sus%inerea !i aplicarea elementelor de noutate din specialitatea nutri%ie / dietetic" .circuitul alimentelor !i al hranei în interiorul spitalului . etc. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .medicin" general" .gastrotehnie .sanitare Evaluarea va urm"ri : . etc. restric%ii în modul de preparare a meniurilor. norme igienico . distribu%ia meniurilor. cur"%enia.capacitatea de exprimare a informa%iilor într-un limbaj accesibil !i coerent.normele igienico .capacitatea de identificare !i evaluare a necesit"%ilor de instruire a personalului subordonat cu privire la ansamblul activit"%ilor desf"!urate la locul de munc" !i în corela%ie cu sarcinile incluse în fi!a postului .sanitare specifice. autoevaluare. Metode de testare : observare direct". diete specifice diferitelor tipuri de afec%iuni. etc. întreb"ri. dialoguri.capacitatea de organizare !i sintetizare a informa%iilor prin îmbinarea aspectelor teoretice cu elementele practice !i de promovare a unor modalit"%i de instruire adaptate nivelului general de cuno!tin%e dovedite de personalul de specialitate subordonat .Gama de variabile Metode de culegere a informa%iilor : prin observare direct". rapoarte. Activit"%i din blocul alimentar : preluarea alimentelor din spa%iile de depozitare. Cuno!tin%e de specialitate : elemente de gastrotehnie. etc.

$. în ordinea stabilit" 2. Graficul de activit"%i este îndeplinit în corela%ie cu programul celorlalte servicii de specialitate din cadrul unit"%ii sanitare 3. etc. în intervalele de timp planificate 2.capacitatea de organizare a propriei activit"%i în corela%ie cu programul celorlalte servicii de specialitate din cadrul unit"%ii sanitare !i de adaptare la situa%iile neprev"zute ce pot interveni pe parcursul zilei.Planificarea activit#!ii proprii Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. $. tehnic.capacitatea de a discerne !i de a decide în privin%a priorit"%ilor zilei !i de rezolvare a sarcinilor în intervale de timp riguros delimitate . Etapele graficului zilnic de activit"%i sunt realizate cu operativitate. 2. Planificarea activit"%ilor în cadrul zilei este întocmit" în func%ie de priorit"%i $. Activit"%ile nerealizate conform graficului prestabilit sunt replanificate cu operativitate Gama de variabile 2.2. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .2. Graficul zilnic de activit"%i este stabilit în corela%ie cu modul de organizare a circuitului hranei în interiorul unit"%ii sanitare. masa de diminea%". Cauzele nerealiz"rii unor activit"%i sunt analizate în scopul elimin"rii disfunc%ionalit"%ilor 3. Replanificarea activit"%ilor nerealizate este armonizat" cu structura graficului curent de activit"%i 3. Activit"%ile incluse în graficul zilnic sunt programate în intervale de timp riguros delimitate. Replanificarea activit"%ilor Priorit"%i : eliberarea alimentelor.etapele circuitului alimentelor !i al hranei în spital .sarcinile de serviciu specificate în fi!a postului .elemente de planificare Evaluarea va urm"ri : .$.programul fix de distribuire a meselor !i suplimentelor c"tre pacien%i . . Urm"rirea îndeplinirii graficului zilnic de activit"%i 3.$. Stabilirea graficului zilnic de activit"%i CRITERII DE REALIZARE $. Servicii de specialitate : statistic".3.3. igien".3. alimenta%ia diabeticilor. aprovizionare. etc.cuno!tin%e în specialitatea nutri%ie / dietetic" . Activit"%ile incluse în graficul zilnic sunt îndeplinite succesiv.2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->