Consiliul pentru Standarde Ocupa!

ionale "i Atestare
Unitatea de Cercetare "i Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupa!ia: Asistent medical dietetic# - nutri!ie

Domeniul: S#n#tate "i asisten!# social#

Bucure"ti $999

Unitatea pilot: Spitalul Universitar Bucure!ti Coordonator proiect standard ocupa!ional: Cristina Niculescu Mizil Membrii echipei de redactare a standardului ocupa!ional: Aurica S"veanu, asistent medical, Spitalul Universitar Bucure!ti Cristina #andor, asistent medical, Spitalul Universitar Bucure!ti Referen!i de specialitate: Georgeta Nicola, asistent medical principal, Institutul N. Paulescu Felicia Boter, asistent medical principal, Institutul N. Paulescu Standard aprobat COSA la data de 07-01-1999

Cod COSA: V - 8$ © copyright $999 , COSA - U.C.S.T. Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate. Acesta nu poate fi reprodus par%ial sau integral, nu poate fi folosit sau citat în alte lucr"ri fara acordul COSA.

nutri"ie Descrierea ocupa!iei Ocupa%ia se referã la activitatea de asisten%ã medicalã pe probleme de nutri%ie / dieteticã.Asistent medical dietetic! . . presupunând competen%e legate de întocmirea dietelor ca mijloace terapeutice în cadrul schemelor generale de tratament medical. supravegherea circuitului hranei în unitatea sanitarã !i asistarea pacien%ilor pe probleme de specialitate.

sanitare generale la locul de munc" Comunicarea cu pacien%ii Comunicarea interactiv" la locul de munc" Dezvoltarea profesional" Munca în echip" Respectarea NPM !i PSI Instruirea personalului din blocul alimentar Planificarea activit"%ii proprii Competen%e generale la locul de munc" Instruire Planificare .nutri"ie UNIT&'ILE DE COMPETEN'& Domeniile de competen"! Acordarea asisten%ei de specialitate Administra%ie Unit!"ile de competen"! Asistarea pacien%ilor cu probleme de nutri%ie !i dietetic" Rezolvarea sesiz"rilor !i reclama%iilor legate de meniuri Aprovizionarea cu alimente Întocmirea meniurilor !i suplimentelor Întocmirea necesarului de alimente Supravegherea distribuirii meselor preparate Supravegherea prepar"rii meniurilor Asigurarea condi%iilor igienico .Asistent medical dietetic! .

Tipuri de afec%iuni : hepatice. cardiace.nutri%ie / dietetic" . în func%ie de afec%iune !i de caracteristicile individuale ale pacientului .2. gradul de persuasiune pentru aplicarea integral" a dietei de c"tre pacient în conformitate cu indica%iile medicului !i specificul afec%iunii tratate . renale. starea de nutri%ie Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . Dieta este respectat" integral în conformitate cu indica%iile medicului 2. Respectarea dietei se realizeaz" pe întreaga durat" a spitaliz"rii 2. gastrice.capacitatea de corelare a tratamentului dietetic cu cel medicamentos. natura activit"%ii. Caracteristici individuale : sex.$. în cadrul schemei generale de tratament prescris" de medicul specialist.$. vârst". diabet. Tratamentul dietetic este strict corelat cu tratamentul medicamentos în cadrul schemei generale de tratament ce se aplic" pacien%ilor $.Asistarea pacien!ilor cu probleme de nutri!ie "i dietetic# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competen%ele necesare asistentelor medicale nutri%ioniste pentru asigurarea tratamentului dietetic în cadrul schemelor generale de tratament prescrise de medicul specialist si verificarea respect"rii dietelor de c"tre ELEMENTE DE COMPETEN%& $.3 Aplicarea tratamentului dietetic se realizeaz" în func%ie de caracteristicile individuale ale pacientului 2.elemente de psihologie Evaluarea va urm"ri : . Verificarea respect"rii dietelor de c"tre bolnavi Gama de variabile Tratamentul dietetic se aplic" în timpul intern"rii !i se continu" de c"tre bolnav la domiciliu pe perioada stabilit" de medicul specialist. Asigurarea tratamentului dietetic în cadrul schemelor generale de tratament prescrise de medic CRITERII DE REALIZARE $.capacitatea de implicare în urm"rirea !i verificarea respect"rii tratamentului dietetic de c"tre pacient pe durata spitaliz"rii. Tratamentul dietetic este stabilit în func%ie de afec%iune $.medicin" general" .2. etc.

Identificarea nemul%umirilor legate de meniuri CRITERII DE REALIZARE $. personal auxiliar.2.Rezolvarea sesiz#rilor "i reclama!iilor legate de meniuri Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. etc. Rezolvarea sesiz"rilor !i reclama%iilor legate de meniuri Surse de verificare a informa%iilor : pacien%i diferi%i. Înl"turarea nemul%umirilor pacien%ilor este realizat" operativ Gama de variabile 2. Veridicitatea informatiilor provenite din sesizari !i reclamatii este verificat" direct sau prin apelarea unor surse diferite $.circuitul alimentelor !i al hranei în spital .$.nutri%ie / dietetic" . Înregistrarea sesizarilor este completa !i nesubiectiva 2. Identificarea nemultumirilor !i preluarea sesizarilor este prompta $. personal medical. Modificarea meniurilor !i a modului de servire este corelata cu nemul%umirile sesizate pentru ameliorarea caracteristicilor deficitare 2.$. diversitate.2.3. calitate.medicin" general" . aspect.capacitatea de identificare !i evaluare operativ" a nemul%umirilor pacien%ilor !i de urm"rire a rezolv"rii acestora prin interven%ie în cadrul oric"rei etape a procesului de concepere. Caracteristicile meniurilor : cantitate. structur".modul de func%ionare a blocului alimentar Evaluarea va urm"ri : . prezentare Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . preparare !i distribuire a meniurilor în unitatea .elemente de psihologie .

3. Selec%ia alimentelor este efectuat" dup" verificarea termenelor de valabilitate $.programul de func%ionare al magaziei centrale . de identificare.5.sanitare : “Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” extrase din ORD MS $90/$982 !i ORD MS 984/$994 Tipuri de alimente : produse lactate. verde%uri. pe tipuri de produse 2.sanitare în vigoare.sanitare specifice Evaluarea va urm"ri : .nutri%ie / dietetic" . la prima or" a dimine%ii. pentru evitarea contamin"rii produselor. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . etc.capacitatea de monitorizare a procesului de preluare.$. Eliberarea alimentelor se realizeaz" zilnic. Manipularea alimentelor este efectuat" cu respectarea normelor igienico .3. Evaluarea alimentelor este realizat" din punct de vedere organoleptic $. Recep%ionarea alimentelor se realizeaz" prin compararea caracteristicilor produselor cu parametrii certifica%i în documentele de 2. ou".Aprovizionarea cu alimente Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competen%ele necesare asistentelor medicale nutri%ioniste pentru participarea la recep%ionarea alimentelor primite de la furnizori.2. carne !i produse din carne.2.componen%a echipei de recep%ionare a alimentelor .$. f"inoase. conserve. supravegherea eliber"rii acestora din magazia central" si asigurarea depozit"rii corecte în blocul alimentar ELEMENTE DE COMPETEN%& $.norme igienico . Participarea la recep%ionarea alimentelor primite de la furnizori CRITERII DE REALIZARE $. .capacitatea de evaluare a alimentelor.bloc alimentar. Depozitarea alimentelor se realizeaz" în func%ie de temperatur" Gama de variabile 2. legume. selec%ie !i excludere a produselor necorespunz"toare din punct de vedere calitativ.parametrii organoleptici normali ai produselor . . Eliberarea alimentelor este realizat" în condi%ii de siguran%" pentru evitarea contamin"rii lor 2. pentru întreaga zi de lucru 2.condi%ii de depozitare !i manipulare . prin verificarea termenelor de valabilitate.sanitare 2.4. Asistarea la eliberarea alimentelor din magazia central" !i depozitarea în blocul alimentar Norme igienico . cu respectarea normelor igienico . depozitare !i eliberare a alimentelor pe traseul magazie central" . compararea caracteristicilor organoleptice reale cu parametrii atesta%i scriptic în certificatele de calitate !i sanitar veterinare. Depozitarea alimentelor în blocul alimentar este efectuat" în spa%ii separate.

%inându-se seama de gradul de perisabilitate al acestora !i încadrarea în termenele de valabilitate . sezonul.2. pe tipuri de afec%iuni 3.elemente de gastrotehnie Evaluarea va urm"ri : . Conceperea meniurilor este realizat" cu respectarea legilor alimenta%iei ra%ionale 3. Factori nutritivi : proteine.5.4. %inând cont de gradul de perisabilitate 2. Structura dietelor !i suplimentelor este corelata cu factorii nutritivi din componen%a alimentelor aflate pe stoc 2.2. calitativ ( organoleptic ) !i sortimental $.3 Necesarul zilnic de diete prescrise este acoperit prin num"rul total de regimuri întocmite 3. natura activit"%ii Parametrii extramedicali : stocul de alimente. Identificarea !i evaluarea alimentelor se realizeaza din punct de vedere cantitativ. cardiace.nutri%ie / dietetic" . evalueaz" !i selec%ioneaz" alimentele din stoc din punct de vedere cantitativ.elemente de contabilitate . Întocmirea meniurilor Tipuri de afec%iuni : hepatice.Întocmirea meniurilor "i suplimentelor Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.modul în care se identific".capacitatea de a concepe meniuri prin adaptarea principiilor alimenta%iei ra%ionale la caracteristicile individuale ale pacien%ilor în strâns" leg"tur" cu tipul de afec%iune !i prin armonizarea tuturor factorilor extramedicali .3. Selec%ia alimentelor este efectuat" dup" verificarea termenelor de valabilitate. glucide. Meniurile sunt întocmite în conformitate cu prescrip%iile medicului specialist. etc. gastrice. Echilibrarea nutri%ional" a organismului bolnav este ob%inut" prin asigurarea necesarului de factori nutritivi !i calorii 3. lipide.$. vitamine. diabet.$. baremul financiar prestabilit. Verificarea structurii !i num"rului dietelor !i suplimentelor prescrise 3. etc. rafinamentul gustativ. Structura dietelor !i suplimentelor este corelata cu tipurile de afec%iuni existente 2.medicin" general" .$. renale.2. organoleptic !i sortimental. diversitatea meselor în cadrul aceleia!i zile !i pe durata s"pt"mânii. Conceperea meniurilor este realizat" corelând to%i parametrii extramedicali Gama de variabile 2. vârst". minerale Caracteristici individuale ale pacientului : sex. Evaluarea stocurilor de alimente existente CRITERII DE REALIZARE $. Meniurile întocmite sunt adecvate caracteristicilor individuale ale pacientului 3. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .

Suportul scriptic asigurat prin întocmirea documentelor intermediare ofer" o imagine riguroas" a necesarului de hran" din unitatea sanitar" 3.$. Necesarul de alimente este stabilit global. la nivelul întregii unit"%i sanitare. pentru includerea tuturor pacientilor în programul de masa !i de suplimente $.2.Întocmirea necesarului de alimente Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Documentele de aprovizionare sunt întocmite ritmic. Preparatele programate în corela%ie cu necesarul de alimente corespund din punct de vedere cantitativ !i calitativ cu necesitatile unitatii 2. în concordan%" cu necesarul de alimente din întreaga unitate sanitar" 3. Culegerea !i prelucrarea informa%iilor utile pentru întocmirea necesarului de alimente CRITERII DE REALIZARE $.2.2. Necesarul de alimente este asigurat pentru corelarea structurii meniurilor cu diversitatea afec%iunilor existente $. Întocmirea documentelor intermediare se realizeaz" corelând toate elementele statistice necesare pentru circuitul hranei în spital 2. Întocmirea documentelor de aprovizionare .$.$. Întocmirea documentelor de aprovizionare se realizeaz" pe baza documentelor intermediare.4. pentru asigurarea constant" a hranei în cadrul spitalului 2.3. în timp util. Prelucrarea informa%iilor furnizeaz" toate elementele statistice utile întocmirii necesarului de alimente $. Redactarea documentelor intermediare 3.

cuno!tin%e teoretice de nutri%ie !i dietetic" .capacitatea de armonizare a parametrilor medicali !i extra medicali în întocmirea necesarului zilnic de alimente util prepar"rii hranei . gastrice. sintetizare. Tipuri de afec%iuni : cardiace. la nivelul întregii unit"%i sanitare.Gama de variabile Necesarul de alimente. analizare. “Desf"!ur"torul de alimente”.medicin" general" Evaluarea va urm"ri : . num"rul total de suplimente repartizate pe sec%ii. hepatice. formulare Documente de aprovizionare : “Lista zilnic" de alimente”. Suport scriptic : documente cumulative. renale. Circuitul hranei : preg"tirea alimentelor. documentele intermediare !i “Lista de alimente” se întocmesc zilnic !i cuprind date globale. “Centralizatorul de suplimente”. prin luarea în considerare a ansamblului elementelor statistice necesare pentru circuitul alimentelor !i distribuirea preparatelor c"tre bolnavi . alimentele aflate în componen%a tuturor meniurilor. etc.capacitatea de analiz" !i sintez" a informa%iilor globale centralizate la nivelul unit"%ii sanitare pentru întocmirea necesarului zilnic de alimente prin corelarea structurii meniurilor cu diversitatea afec%iunilor înregistrate . centralizare Elemente statistice utile : num"rul total de bolnavi interna%i în spital !i repartizarea lor pe regimuri.capacitatea de întocmire riguroas" !i corect" a tuturor documentelor de eviden%" utile procesului de asigurare a hranei în unitatea sanitar". distribuirea Documente intermediare : “Centralizatorul de bolnavi”. prepararea meniurilor. “Nota de comand"“ se întocme!te s"pt"mânal. Necesarul de alimente : zilnic !i s"pt"mânal Prelucrarea informa%iilor : preluare.matematic" elementar" . “Lista de meniuri”.elemente de statistic" !i contabilitate . repartizarea meniurilor în cadrul meselor principale. liste. “Nota de comand"“. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .

Mâncarea predata corespunde din punct de vedere cantitativ !i sortimental tipurilor de regimuri programate $.$.3.sanitare în vigoare 2.3 Distribuirea meniurilor din punct de vedere cantitativ !i sortimental este corelata cu numarul de bolnavi din fiecare sectie !i tipurile de regimuri în func%ie de afec%iuni 2.4 Distribuirea mânc"rii în cadrul sec%iilor este realizat" cu respectarea normelor igienico .5.sanitare în vigoare $.2.4. $. Mâncarea este predata !i preluata dupa un program prestabilit ( la ore fixe ).2. Verificarea distribuirii meselor pe sec%ii .$. Disfunctionalitatile sesizate !i cauzele lor sunt analizate !i înlaturate cu promptitudine 2. Împ"r%irea hranei se efectueaz" în locuri diferite. func%ie de starea pacien%ilor 2.Supravegherea distribuirii meselor preparate Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Disfunctionalitatile sesizate !i cauzele lor sunt analizate !i înlaturate cu promptitudine 2. Preluarea mânc"rii se efectueaz" în corela%ie cu necesarul fiec"rei sectii !i tipurile de afectiuni tratate $. Asistarea la distribuirea meselor din blocul alimentar c"tre sec%ii CRITERII DE REALIZARE $. Distribuirea mânc"rii în cadrul sec%iilor se realizeaz" la ore fixe 2.5. Distribuirea meniurilor din blocul alimentar c"tre sec%ii se realizeaz" cu respectarea normelor igienico .

meniul zilnic repartizat pe sec%ii . saloane Starea pacien%ilor : deplasabili . cu respectarea normelor igienico .preluare a hranei în corela%ie cu necesarul fiec"rei sec%ii. conform tipurilor de afec%iuni tratate. Locuri de distribuire a hranei : sala de mese.sanitare în vigoare . în corela%ie cu num"rul de bolnavi repartiza%i !i tipurile de regimuri prescrise în func%ie de afec%iuni. o transport" !i o distribuie în cadrul fiec"rei sec%ii. ORD MS 984/$994.componen%a echipei îns"rcinat" cu distribuirea meselor . ORD 56/$974 !i “Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” furnizate de Inspectoratul de S"n"tate Public". cu încadrarea într-un program riguros de mas" !i cu respectarea normelor igienico . nedeplasabili Norme igienico .programul de distribuire a meselor .nutri%ie / dietetic" .sanitare specifice . Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .sanitare Evaluarea va urm"ri : .capacitatea de supraveghere a distribuirii meselor pe sec%ii.sistemul de distribuire a meselor preparate în cadrul spitalului .norme igienico .sanitare : ORD MS $90/$982.Gama de variabile Oficiantele ( persoane care deservesc oficiile alimentare din cadrul sec%iilor ) preiau mâncarea de la personalul blocului alimentar.capacitatea de urm"rire a opera%iilor de predare .

Supravegherea prepar#rii meniurilor Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste pentru verificarea respect"rii tipurilor de meniuri programate.nutri%ie / dietetic" . Meniurile sunt preparate prin utilizarea elementelor de gastrotehnie preparare a meniurilor adecvate tipurilor de afec%iuni tratate 2. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . Etapele fluxului tehnologic sunt executate integral !i în ordinea prestabilit" 3.3.3. Fluxul tehnologic este urm"rit pentru respectarea normelor igienico .2. Verificarea respect"rii tipurilor de meniuri programate CRITERII DE REALIZARE $. Fiecare etapa a fluxului tehnologic se desfa!oara într-un timp specific.2.$. Prepararea meniurilor este realizat" cu respectarea normelor igienico .programul de distribuire a meselor !i suplimentelor . ORD MS 984/$994. conform normelor gastrotehnice 3. pe parcursul fiec"rei zile Norme igienico . Supravegherea modului de preparare a meniurilor asigur" respectarea tuturor conditiilor de ordin calitativ.sanitare specifice Evaluarea va urm"ri : .fluxul tehnologic de preparare a hranei . calitativ !i sortimental a tuturor ingredientelor necesare .capacitatea de coordonare a activit"%ii de preparare a meniurilor de c"tre personalul blocului alimentar. Urm"rirea realiz"rii fluxului tehnologic de preparare a meselor !i suplimentelor Supravegherea prepar"rii meniurilor se realizeaz" în blocul alimentar.sanitare : ORD MS $90/$982. ORD 56/$974 !i “Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” furnizate de Inspectoratul de S"n"tate Public". cu respectarea succesiunii corecte a etapelor.gastrotehnie .medicin" general" . în spa%iile prestabilite !i timpul de execu%ie adecvat fiec"rei diete !i prin aplicarea normelor igienico sanitare specifice .capacitatea de supraveghere a fluxului tehnologic de preparare a hranei.sanitare în vigoare 2. cantitativ !i sortimental !i igienico sanitare 3.graficul zilnic de regimuri .$.norme igienico . Ingredientele preg"tite pentru preparare corespund din punct de vedere cantitativ !i sortimental tuturor tipurilor de meniuri programate 2. Toate tipurile de regimuri prescrise sunt incluse în graficul de preparare a meselor $.sanitare în vigoare !i asigurarea corectitudinii operatiilor Gama de variabile 3. supravegherea fluxului tehnologic de preparare a hranei si a modului de preg"tire a dietelor în blocul alimentar ELEMENTE DE COMPETEN%& $.$.2. cu respectarea tehnicilor adecvate fiec"rui tip de regim prescris în func%ie de afec%iunile tratate !i prin asigurarea din punct de vedere cantitativ. Supravegherea respect"rii modului de 2.

Activitatile de curatenie.2. în circuitul alimentelor. $.3. $. dezinfectie. dezinsectie !i deratizare sunt organizate în conformitate cu normativele igienico . Men%inerea st"rii de s"n"tate a personalului din blocul alimentar este verificat" prin efectuarea controlului medical periodic. 3. $. 3. Urm"rirea realiz"rii igieniz"rii generale !i a cur"%eniei în spa%iile de lucru CRITERII DE REALIZARE $. Gradul de igiena individuala a personalului din blocul alimentar !i comportamentul igienic al acestuia sunt men%inute prin respectarea normelor igienico .2. ELEMENTE DE COMPETEN%& $.$. Analizarea cazurilor de toxiinfec%ie alimentar" se realizeaz" pe baza probelor alimentare prelevate zilnic.sanitare generale la locul de munc# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste privind asigurarea respect"rii normelor igienico . Asigurarea îndeplinirii condi%iilor privind igiena individual" !i starea de s"n"tate a personalului subordonat .sanitare în vigoare. Respectarea normelor igienico .sanitare în vigoare. 3.2.4. precum !i pentru îndeplinirea condi%iilor privind igiena individual" si starea de s"n"tate a personalului subordonat. Pregatirea alimentelor !i prepararea hranei se realizeaza în conditii salubre.sanitare generale în spa%iile de lucru. Realizarea operatiilor de curatire !i dezinfectie este solicitata personalului abilitat pentru toate spatiile din blocul alimentar precum !i pentru accesoriile de lucru. 3.$. 2. pentru eliminarea focarelor de contaminare si evitarea declans"rii de epidemii.sanitare în circuitul alimentelor este realizat" pentru preîntâmpinarea sau eliminarea oric"ror focare de contaminare. Realizarea igienizarii generale !i a curateniei în spatiile de lucru este 2.5. Controlul st"rii de s"n"tate a personalului din blocul alimentar este efectuat zilnic. 2.3. prin cooperare cu personalul serviciilor specializate din cadrul spitalului. Purt"torii / suspec%ii de boli transmisibile sunt identifica%i pe baza unor evaluari corecte !i sco!i temporar din activitate. 3. pentru evitarea raspândirii bolilor transmisibile !i înlaturarea pericolului declan!arii unor epidemii. din toate meniurile preparate.sanitare în circuitul alimentelor $.Asigurarea condi!iilor igienico . Asigurarea respect"rii normelor igienico . Interven%iile pentru între%inerea instala%iilor din blocul alimentar sunt solicitate / realizate ori de câte ori este nevoie.4.$.

normele igienico . etc. depozitare.fluxul tehnologic de preparare a hranei . etc. distribu%ie Boli transmisibile : hepatit".capacitatea de evaluare a st"rii de s"n"tate a personalului angajat !i spiritul de discern"mânt în selec%ia !i înl"turarea suspec%ilor pentru anularea pericolului declan!"rii unor epidemii.capacitatea de supraveghere !i coordonare a activit"%ilor de igienizare în conformitate cu normele sanitare în . Normative igienico . manipulare. parazitoze. alimente alterate. . administrativ. etc. etc. Alte servicii : tehnic. Focare de contaminare : de!euri. Controlul medical periodic : trimestrial.modul de organizare a blocului alimentar .programul de func%ionare al celorlalte servicii din unitatea sanitar" .sanitare în vigoare .Gama de variabile Spa%ii din blocul alimentar : camere de preparare !i depozitare. mese. Circuitul alimentelor : preluare. evaluare !i înl"turare a posibilelor focare de infec%ie pentru evitarea contamin"rii apei.medicin" general" ( boli infec%ioase ) Evaluarea va urm"ri : . semestrial. MS 984/$994. etc. reziduuri variate în contact cu alimentele sau preparatele diverse. alimentelor !i hranei !i împiedicarea declan!"rii toxiinfec%iilor alimentare . MS $90/$982 !i ORD.circuitul alimentelor !i al hranei în interiorul spitalului . Accesorii de lucru din blocul alimentar : ustensile !i aparate de buc"t"rie.capacitatea de identificare. vase. preparare. anual. recipien%i diver!i.sanitare : “ Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” extrase din ORD. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . în func%ie de parametrii controla%i.

Comunicarea cu pacientii este realizata în scop psihoterapeutic !i de instruire.2. Informarea bolnavilor asupra problemelor medicale este efectuat" la obiect.cultur" general" .gradul de sociabilitate !i tactul dovedit în rela%iile cu pacien%ii .programul de mas" Evaluarea va urm"ri : .3. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . specializat Forma de comunicare : oral".elemente de psihologie . $.modul de organizare a sec%iilor în cadrul spitalului .4.capacitatea de persuasiune fa%" de bolnavi pentru acceptarea !i respectarea dietelor ca mijloace terapeutice în cadrul schemelor generale de tratament . concis" !i clar" a problemelor medicale prin adaptarea mesajului la nivelul de în%elegere dovedit de pacient . $.Comunicarea cu pacien!ii Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Men%inerea dialogului cu bolnavii !i apar%in"torii acestora CRITERII DE REALIZARE $.de specialitate .$. Comunicarea este realizat" printr-un limbaj adaptat nivelului de întelegere al pacientului !i starii în care acesta se afla. Gama de variabile Limbaj : accesibil. indica%ii scrise.capacitatea de exprimare corect". $. Dialogul cu bolnavii !i apartinatorii acestora este mentinut permanent sau ori de câte ori este nevoie.

medicin" general" .gastrotehnie . Men%inerea dialogului cu alte categorii de personal din cadrul unit"%ii sanitare este realizat" pentru rezolvarea problemelor conexe actului medical 2. aprovizionare.$. corect !i concis $. clar. Personal extraspitalicesc : personal din alte unit"%i sanitare. direct". aprovizionarea cu materiale !i consumabile diverse Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .4. Comunicarea la locul de munc" este realizat" în colective de specialitate $.capacitatea de exprimare !i sus%inere a opiniilor în cadrul unor discu%ii profesionale. ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Schimbul de informa%ii cu personalul din cadrul unit"%ii sau cu personalul extraspitalicesc se realizeaz" prin metode corespunz"toare situa%iei concrete 2. la obiect. Schimbul de informa%ii cu personalul din cadrul unit"%ii se efectueaz" Gama de variabile 2. etc. Probleme conexe actului medical : repararea instala%iilor sanitare. Participarea la discu%ii pe teme profesionale CRITERII DE REALIZARE $. pentru îndeplinirea operativ" a sarcinilor de serviciu .componen%a serviciilor de specialitate cu care se colaboreaz" Evaluarea va urm"ri : . securitate. Schimbul de informa%ii în cadrul colectivelor de specialitate se efectueaza într-un limbaj specializat. cu evitarea conflictelor. 2.organizarea !i func%ionarea altor servicii din cadrul spitalului . etc.3.capacitatea de men%inere a rela%iilor cu colective diverse din cadrul unit"%ii sanitare !i din afara acesteia. medici speciali!ti. Informatiile transmise sunt corecte !i relevante în raport cu scopul comunic"rii 2. Men%inerea dialogului cu personal din cadrul unit"%ii sanitare !i din exteriorul acesteia Metode de comunicare : în scris sau verbal Colectivele de specialitate pot fi formate din : asistente.2. personalul diverselor institu%ii administrative. personal sanitar Alte categorii de personal intraspitalicesc : angaja%ii serviciului administrativ.2. Comunicarea se realizeaz" într-o manier" politicoas". în spiritul rezolv"rii prompte a problemelor .nutri%ie / dietetic" . de igien".Comunicarea interactiv# la locul de munc# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste pentru comunicarea eficient" în cadrul colectivelor de specialisti din unitatea sanitar" si cu alte categorii de personal din institutia sanitar" si din exteriorul acesteia.3.$. de ap" !i curent.elemente de statistic" !i contabilitate . cu evitarea conflictelor.

întocmirea dietelor.4. materiale redactate de institu%ii atestate oficial. Stabilirea necesit"%ilor de perfec%ionare profesional" se realizeaz" în corelatie cu sarcinile incluse în fi!a postului. 2. .modul de organizare a activit"%ii în blocul alimentar . redactarea documentelor de eviden%" a hranei.elemente de statistic" !i contabilitate .$.4. în raport cu informa%iile de actualitate din domeniul de activitate. Gama de variabile 2.Dezvoltarea profesional# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competen%ele necesare asistentelor medicale nutri%ioniste privind autoevaluarea !i identificarea necesit"tilor de perfectionare profesional".medicin" general" .2.2.3. normative în vigoare. Asimilarea informa%iilor noi se efectueaz" prin apelarea unor surse autorizate. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . Necesit"%ile de perfec%ionare profesional" vizeaz" ansamblul activitatilor desfa!urate la locul de munca.receptivitatea fa%" de nou !i capacitatea de asimilare a noului în raport cu specificul activit"%ii !i diversitatea sarcinilor incluse în fi!a postului .$. Necesit"%ile de perfec%ionare profesional" sunt identificate pe baza autoevalu"rii. 2. 2. Reactualizarea cuno!tintelor se realizeaza permanent sau ori de câte ori este nevoie. etc.capacitatea de autoevaluare pentru identificarea necesit"%ilor de preg"tire / perfec%ionare profesional" în corela%ie cu exigen%ele postului.structura cursurilor de perfec%ionare organizate în cadrul unit"%ii sanitare .3. Modalit"%i de perfec%ionare : studiu individual. Cuno!tintele noi dobândite sunt aplicate în activitatea curenta în scopul cre!terii calitatii rezultatelor muncii. Identificarea necesit"%ilor de perfec%ionare profesional" CRITERII DE REALIZARE $. Identificarea lacunelor din preg"tirea profesional" se efectueaz" permanent.posibilit"%ile de perfec%ionare existente în afara unit"%ii sanitare Evaluarea va urm"ri : .circuitul alimentelor !i al hranei în interiorul spitalului . Informatiile asimilate sunt corelate din punct de vedere cantitativ !i calitativ cu necesit"%ile individuale de perfec%ionare. ELEMENTE DE COMPETEN%& $.nutri%ie / dietetic" !i elemente de gastrotehnie . $. Participarea la cursuri de preg"tire / perfec%ionare Activit"%i : coordonarea !i supravegherea personalului din blocul alimentar. $. 2. asistarea bolnavilor pe probleme de nutri%ie. cursuri de preg"tire / perfec%ionare Surse autorizate : tratate de specialitate. $. urmate de integrarea proprie în cadrul unor forme de preg"tire / perfectionare pentru cresterea calit"tii rezultatelor muncii.

dispozi%ii ale !efilor ierarhici ( asistenta !ef". Stabilirea sarcinilor este efectuat" în concordan%" cu preciz"rile unor surse autorizate. Solicitarea / acordarea de sprijin este facuta în situatii speciale !i în limita competen%ei.2.componen%a echipei . evidentiind criterii privind repartizarea sarcinilor si implicarea individual" în realizarea obiectivului echipei. $.atribu%iile de serviciu La evaluare se va urm"ri : . 2. Sarcinile individuale sunt stabilite în corelatie cu obiectivul echipei !i dispozitiile !efului ierarhic. Implicarea individual" în realizarea sarcinilor echipei Surse autorizate : fi!a postului. Obiectivul echipei este îndeplinit printr-o manier" de lucru unanim acceptat". în corelare cu obiectivul general al echipei.2. $. Stabilirea sarcinilor în cadrul echipei $. 2. ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE $. $.raporturile ierarhice !i func%ionale .capacitatea de integrare într-un colectiv !i de colaborare cu ceilal%i membrii ai echipei .$. .3.3.$. medici speciali!ti ). 2. oficiante. Gama de variabile 2.Munca în echip# Descrierea unit"%ii Unitatea include competentele legate de desf"surarea activit"tii asistentelor medicale nutritioniste în ture. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . în cadrul colectivelor de specialitate.4. Lucrul în echipa se realizeaza respectând raporturile ierarhice !i func%ionale. Termenele de realizare a sarcinilor individuale sunt identificate în timp util.capacitatea individual" de asumare !i rezolvare a unor sarcini într-un interval de timp prestabilit. 2. Echipa : asistente repartizate în ture. Sarcinile individuale sunt îndeplinite conform cu cele stabilite.4. personalul blocului alimentar. Sarcinile comunicate tuturor membrilor echipei sunt clarificate cu promptitudine în scopul evit"rii unor eventuale neîn%elegeri.

Normele PSI sunt însu!ite în corelatie cu aparatura !i instalatiile 3. Normele de protectie a muncii sunt însu!ite !i aplicate în corelatie cu tipurile de accidente ce pot surveni. Echipamentul de protectie este folosit !i pastrat în conformitate cu normele de protec%ie a muncii.3. Aplicarea procedurilor de interven%ie 3.$.$.2.3. $.4.2. Normele de protectie a muncii sunt însu!ite !i aplicate în corelatie cu aparatura !i instalatiile folosite. 3.Respectarea NPM "i PSI Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. $. Normele de protectie a muncii sunt însu!ite !i aplicate conform specificului locului de munc". 2. Evacuarea în caz de incendiu se realizeaza conform planurilor afi!ate la loc vizibil. 2. Normele PSI sunt însu!ite conform specificului fiecarui loc de munca.3. $. Echipamentul de stingere a incendiilor este men%inut în stare de func%ionare. Aplicarea normelor de protec%ie a muncii CRITERII DE REALIZARE $. 3.$. Aplicarea normelor PSI 2. Procedurile de interven%ie sunt stabilite în corela%ie cu situa%iile create !i prevederile normelor. Primul ajutor în caz de accident se acord" conform tipului . 2.4.2. Interven%iile sunt efectuate cu promptitudine pentru eliminarea situa%iilor de risc. 3.

m"nu!i de cauciuc.proceduri de acordare a primului ajutor Evaluarea va urm"ri : . intoxica%ii. !or%uri.modul de utilizare a echipamentelor de PM !i PSI . lope%i.componen%a echipelor de interven%ie în caz de accidente sau incendii . arsuri. asfixii.Gama de variabile Accidente : de tip mecanic. electrocut"ri. bonete. echilibrul personal . cuptoare electrice sau cu gaz metan. etc. etc. etc. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . furtunuri. etc. Echipament de stingere a incendiilor : extinctoare. Aparate !i instala%ii : mixere !i fierb"toare electrice.capacitatea de întrebuin%are corect" !i operativ" a echipamentelor de PM !i PSI pentru înl"turarea factorilor de risc .planurile de evacuare în caz de incendiu . Echipament de protec%ie : halate. autocontrolul.capacitatea de reac%ie în situa%ii limit" de stres.capacitatea de organizare a evacu"rii în caz de incendiu pentru eliminarea panicii !i evitarea producerii de noi accidente .normele de PM !i PSI cu caracter general !i cele specifice locului de munc" . rezervoare de ap". l"zi cu nisip. hidran%i. g"le%i. Incendii : de tip electric !i neelectric. ma!ini de tocat.

Evaluarea necesit"%ilor de instruire se realizeaz" pentru to%i membrii colectivului în corela%ie cu elementele de noutate din domeniul de specialitate $.$. Instruirea este realizat" prin folosirea unor informa%ii din surse autorizate 3.Instruirea personalului din blocul alimentar Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste pentru evaluarea necesit"tilor de instruire ale personalului subordonat !i realizarea instruirii acestuia în corela%ie cu elementele de noutate din domeniul de specialitate ELEMENTE DE COMPETEN%& $.3. Instruirea personalului este realizat" dup" un grafic prestabilit sau ori de câte ori este nevoie 2.2.$. Realizarea instruirii personalului subordonat 3. Modalitatea de instruire este corelat" cu nivelul general al cuno!tintelor de specialitate dovedit de personalul inclus în programul de perfec%ionare 2. sau ori de câte ori este nevoie 3. Verificarea gradului de asimilare a cuno!tin%elor . Culegerea informa%iilor privind necesit"%ile de instruire ale personalului este realizata prin metode specifice !i se refera la ansamblul activitatilor desfa!urate în blocul alimentar $.$.3.2. Testarea gradului de asimilare a cuno!tintelor este efectuata prin modalit"%i specifice 2. Stabilirea necesit"%ilor de instruire ale personalului CRITERII DE REALIZARE $.4.2. Modul de asimilare a cuno!tintelor este testat periodic. Programul de instruire este conceput pentru armonizarea aspectelor teoretice !i practice legate de specialitatea nutritie / dietetica 2. Stabilirea necesit"%ilor de instruire ale personalului se efectueaz" în corelatie cu sarcinile incluse în fi!a postului 2. Verificarea gradului de asimilare a cuno!tintelor este realizata prin abordarea tuturor problemelor la care s-a referit instruirea 3.3.

nutri%ie / dietetic" . dialoguri. autoevaluare. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .sanitare specifice.gastrotehnie . etc. cur"%enia. întreb"ri. Activit"%i din blocul alimentar : preluarea alimentelor din spa%iile de depozitare. diete specifice diferitelor tipuri de afec%iuni. etc.sanitare Evaluarea va urm"ri : . etc. teste.normele de PM !i PSI .normele igienico . norme igienico . etc. restric%ii în modul de preparare a meniurilor. distribu%ia meniurilor.medicin" general" . Metode de testare : observare direct". rapoarte.circuitul alimentelor !i al hranei în interiorul spitalului . preg"tirea alimentelor. prepararea hranei. Cuno!tin%e de specialitate : elemente de gastrotehnie.capacitatea de organizare !i sintetizare a informa%iilor prin îmbinarea aspectelor teoretice cu elementele practice !i de promovare a unor modalit"%i de instruire adaptate nivelului general de cuno!tin%e dovedite de personalul de specialitate subordonat . teste periodice.capacitatea de identificare !i evaluare a necesit"%ilor de instruire a personalului subordonat cu privire la ansamblul activit"%ilor desf"!urate la locul de munc" !i în corela%ie cu sarcinile incluse în fi!a postului . puterea persuasiv" în sus%inerea !i aplicarea elementelor de noutate din specialitatea nutri%ie / dietetic" .Gama de variabile Metode de culegere a informa%iilor : prin observare direct".capacitatea de exprimare a informa%iilor într-un limbaj accesibil !i coerent.

capacitatea de a discerne !i de a decide în privin%a priorit"%ilor zilei !i de rezolvare a sarcinilor în intervale de timp riguros delimitate . Etapele graficului zilnic de activit"%i sunt realizate cu operativitate.2. tehnic. $. Servicii de specialitate : statistic". etc. Graficul zilnic de activit"%i este stabilit în corela%ie cu modul de organizare a circuitului hranei în interiorul unit"%ii sanitare. Stabilirea graficului zilnic de activit"%i CRITERII DE REALIZARE $. igien".Planificarea activit#!ii proprii Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.3. Activit"%ile nerealizate conform graficului prestabilit sunt replanificate cu operativitate Gama de variabile 2. Replanificarea activit"%ilor Priorit"%i : eliberarea alimentelor. Activit"%ile incluse în graficul zilnic sunt programate în intervale de timp riguros delimitate. Replanificarea activit"%ilor nerealizate este armonizat" cu structura graficului curent de activit"%i 3. alimenta%ia diabeticilor.sarcinile de serviciu specificate în fi!a postului .2. etc. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . masa de diminea%". în intervalele de timp planificate 2. Graficul de activit"%i este îndeplinit în corela%ie cu programul celorlalte servicii de specialitate din cadrul unit"%ii sanitare 3.$. .cuno!tin%e în specialitatea nutri%ie / dietetic" .elemente de planificare Evaluarea va urm"ri : .3.etapele circuitului alimentelor !i al hranei în spital .$.programul fix de distribuire a meselor !i suplimentelor c"tre pacien%i . Planificarea activit"%ilor în cadrul zilei este întocmit" în func%ie de priorit"%i $. Cauzele nerealiz"rii unor activit"%i sunt analizate în scopul elimin"rii disfunc%ionalit"%ilor 3. Activit"%ile incluse în graficul zilnic sunt îndeplinite succesiv.capacitatea de organizare a propriei activit"%i în corela%ie cu programul celorlalte servicii de specialitate din cadrul unit"%ii sanitare !i de adaptare la situa%iile neprev"zute ce pot interveni pe parcursul zilei. în ordinea stabilit" 2.2.3. 2. Urm"rirea îndeplinirii graficului zilnic de activit"%i 3.$. aprovizionare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful