Asistent Medical Dietetica - Nutritie

Consiliul pentru Standarde Ocupa!

ionale "i Atestare
Unitatea de Cercetare "i Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupa!ia: Asistent medical dietetic# - nutri!ie

Domeniul: S#n#tate "i asisten!# social#

Bucure"ti $999

Unitatea pilot: Spitalul Universitar Bucure!ti Coordonator proiect standard ocupa!ional: Cristina Niculescu Mizil Membrii echipei de redactare a standardului ocupa!ional: Aurica S"veanu, asistent medical, Spitalul Universitar Bucure!ti Cristina #andor, asistent medical, Spitalul Universitar Bucure!ti Referen!i de specialitate: Georgeta Nicola, asistent medical principal, Institutul N. Paulescu Felicia Boter, asistent medical principal, Institutul N. Paulescu Standard aprobat COSA la data de 07-01-1999

Cod COSA: V - 8$ © copyright $999 , COSA - U.C.S.T. Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate. Acesta nu poate fi reprodus par%ial sau integral, nu poate fi folosit sau citat în alte lucr"ri fara acordul COSA.

.nutri"ie Descrierea ocupa!iei Ocupa%ia se referã la activitatea de asisten%ã medicalã pe probleme de nutri%ie / dieteticã. supravegherea circuitului hranei în unitatea sanitarã !i asistarea pacien%ilor pe probleme de specialitate. presupunând competen%e legate de întocmirea dietelor ca mijloace terapeutice în cadrul schemelor generale de tratament medical.Asistent medical dietetic! .

nutri"ie UNIT&'ILE DE COMPETEN'& Domeniile de competen"! Acordarea asisten%ei de specialitate Administra%ie Unit!"ile de competen"! Asistarea pacien%ilor cu probleme de nutri%ie !i dietetic" Rezolvarea sesiz"rilor !i reclama%iilor legate de meniuri Aprovizionarea cu alimente Întocmirea meniurilor !i suplimentelor Întocmirea necesarului de alimente Supravegherea distribuirii meselor preparate Supravegherea prepar"rii meniurilor Asigurarea condi%iilor igienico .Asistent medical dietetic! .sanitare generale la locul de munc" Comunicarea cu pacien%ii Comunicarea interactiv" la locul de munc" Dezvoltarea profesional" Munca în echip" Respectarea NPM !i PSI Instruirea personalului din blocul alimentar Planificarea activit"%ii proprii Competen%e generale la locul de munc" Instruire Planificare .

în func%ie de afec%iune !i de caracteristicile individuale ale pacientului . diabet.nutri%ie / dietetic" .2.Asistarea pacien!ilor cu probleme de nutri!ie "i dietetic# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competen%ele necesare asistentelor medicale nutri%ioniste pentru asigurarea tratamentului dietetic în cadrul schemelor generale de tratament prescrise de medicul specialist si verificarea respect"rii dietelor de c"tre ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Tratamentul dietetic este strict corelat cu tratamentul medicamentos în cadrul schemei generale de tratament ce se aplic" pacien%ilor $. gradul de persuasiune pentru aplicarea integral" a dietei de c"tre pacient în conformitate cu indica%iile medicului !i specificul afec%iunii tratate . în cadrul schemei generale de tratament prescris" de medicul specialist. Asigurarea tratamentului dietetic în cadrul schemelor generale de tratament prescrise de medic CRITERII DE REALIZARE $. starea de nutri%ie Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .elemente de psihologie Evaluarea va urm"ri : . Caracteristici individuale : sex. gastrice. vârst". etc. natura activit"%ii.$. Tipuri de afec%iuni : hepatice. Respectarea dietei se realizeaz" pe întreaga durat" a spitaliz"rii 2.3 Aplicarea tratamentului dietetic se realizeaz" în func%ie de caracteristicile individuale ale pacientului 2.capacitatea de implicare în urm"rirea !i verificarea respect"rii tratamentului dietetic de c"tre pacient pe durata spitaliz"rii.capacitatea de corelare a tratamentului dietetic cu cel medicamentos. cardiace.medicin" general" .2. Verificarea respect"rii dietelor de c"tre bolnavi Gama de variabile Tratamentul dietetic se aplic" în timpul intern"rii !i se continu" de c"tre bolnav la domiciliu pe perioada stabilit" de medicul specialist.$. renale. Dieta este respectat" integral în conformitate cu indica%iile medicului 2. Tratamentul dietetic este stabilit în func%ie de afec%iune $.

structur". etc.2. preparare !i distribuire a meniurilor în unitatea .elemente de psihologie . calitate. diversitate.$.medicin" general" .capacitatea de identificare !i evaluare operativ" a nemul%umirilor pacien%ilor !i de urm"rire a rezolv"rii acestora prin interven%ie în cadrul oric"rei etape a procesului de concepere. personal medical.nutri%ie / dietetic" . Înl"turarea nemul%umirilor pacien%ilor este realizat" operativ Gama de variabile 2. Modificarea meniurilor !i a modului de servire este corelata cu nemul%umirile sesizate pentru ameliorarea caracteristicilor deficitare 2. Identificarea nemul%umirilor legate de meniuri CRITERII DE REALIZARE $.circuitul alimentelor !i al hranei în spital . Veridicitatea informatiilor provenite din sesizari !i reclamatii este verificat" direct sau prin apelarea unor surse diferite $.modul de func%ionare a blocului alimentar Evaluarea va urm"ri : .Rezolvarea sesiz#rilor "i reclama!iilor legate de meniuri Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Înregistrarea sesizarilor este completa !i nesubiectiva 2.$. aspect.2. prezentare Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . Caracteristicile meniurilor : cantitate. personal auxiliar.3. Rezolvarea sesiz"rilor !i reclama%iilor legate de meniuri Surse de verificare a informa%iilor : pacien%i diferi%i. Identificarea nemultumirilor !i preluarea sesizarilor este prompta $.

Recep%ionarea alimentelor se realizeaz" prin compararea caracteristicilor produselor cu parametrii certifica%i în documentele de 2.$. Eliberarea alimentelor este realizat" în condi%ii de siguran%" pentru evitarea contamin"rii lor 2. pe tipuri de produse 2. prin verificarea termenelor de valabilitate. pentru întreaga zi de lucru 2. Evaluarea alimentelor este realizat" din punct de vedere organoleptic $.capacitatea de monitorizare a procesului de preluare.componen%a echipei de recep%ionare a alimentelor .norme igienico .5. Asistarea la eliberarea alimentelor din magazia central" !i depozitarea în blocul alimentar Norme igienico . f"inoase.2.$.sanitare specifice Evaluarea va urm"ri : . cu respectarea normelor igienico .bloc alimentar. supravegherea eliber"rii acestora din magazia central" si asigurarea depozit"rii corecte în blocul alimentar ELEMENTE DE COMPETEN%& $. depozitare !i eliberare a alimentelor pe traseul magazie central" . selec%ie !i excludere a produselor necorespunz"toare din punct de vedere calitativ.parametrii organoleptici normali ai produselor . legume. carne !i produse din carne.capacitatea de evaluare a alimentelor. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .sanitare : “Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” extrase din ORD MS $90/$982 !i ORD MS 984/$994 Tipuri de alimente : produse lactate.programul de func%ionare al magaziei centrale .condi%ii de depozitare !i manipulare .2. pentru evitarea contamin"rii produselor. . etc.Aprovizionarea cu alimente Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competen%ele necesare asistentelor medicale nutri%ioniste pentru participarea la recep%ionarea alimentelor primite de la furnizori.4. . ou".sanitare în vigoare. Depozitarea alimentelor se realizeaz" în func%ie de temperatur" Gama de variabile 2. Eliberarea alimentelor se realizeaz" zilnic. compararea caracteristicilor organoleptice reale cu parametrii atesta%i scriptic în certificatele de calitate !i sanitar veterinare. verde%uri. conserve. Selec%ia alimentelor este efectuat" dup" verificarea termenelor de valabilitate $. Manipularea alimentelor este efectuat" cu respectarea normelor igienico .3. la prima or" a dimine%ii.3. Depozitarea alimentelor în blocul alimentar este efectuat" în spa%ii separate. de identificare.sanitare 2. Participarea la recep%ionarea alimentelor primite de la furnizori CRITERII DE REALIZARE $.nutri%ie / dietetic" .

Selec%ia alimentelor este efectuat" dup" verificarea termenelor de valabilitate.modul în care se identific". glucide. Meniurile întocmite sunt adecvate caracteristicilor individuale ale pacientului 3.$. sezonul.5. etc. calitativ ( organoleptic ) !i sortimental $. Structura dietelor !i suplimentelor este corelata cu tipurile de afec%iuni existente 2. %inându-se seama de gradul de perisabilitate al acestora !i încadrarea în termenele de valabilitate . Meniurile sunt întocmite în conformitate cu prescrip%iile medicului specialist. evalueaz" !i selec%ioneaz" alimentele din stoc din punct de vedere cantitativ. Echilibrarea nutri%ional" a organismului bolnav este ob%inut" prin asigurarea necesarului de factori nutritivi !i calorii 3. vitamine.$.$.2. Verificarea structurii !i num"rului dietelor !i suplimentelor prescrise 3. %inând cont de gradul de perisabilitate 2. minerale Caracteristici individuale ale pacientului : sex.elemente de gastrotehnie Evaluarea va urm"ri : . Identificarea !i evaluarea alimentelor se realizeaza din punct de vedere cantitativ. diversitatea meselor în cadrul aceleia!i zile !i pe durata s"pt"mânii.elemente de contabilitate .2. cardiace. vârst". diabet.Întocmirea meniurilor "i suplimentelor Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.3. rafinamentul gustativ.4. pe tipuri de afec%iuni 3. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .capacitatea de a concepe meniuri prin adaptarea principiilor alimenta%iei ra%ionale la caracteristicile individuale ale pacien%ilor în strâns" leg"tur" cu tipul de afec%iune !i prin armonizarea tuturor factorilor extramedicali .nutri%ie / dietetic" . natura activit"%ii Parametrii extramedicali : stocul de alimente.3 Necesarul zilnic de diete prescrise este acoperit prin num"rul total de regimuri întocmite 3. Factori nutritivi : proteine. gastrice.2. Conceperea meniurilor este realizat" corelând to%i parametrii extramedicali Gama de variabile 2. Conceperea meniurilor este realizat" cu respectarea legilor alimenta%iei ra%ionale 3. baremul financiar prestabilit. etc. organoleptic !i sortimental. renale. Evaluarea stocurilor de alimente existente CRITERII DE REALIZARE $. Structura dietelor !i suplimentelor este corelata cu factorii nutritivi din componen%a alimentelor aflate pe stoc 2. Întocmirea meniurilor Tipuri de afec%iuni : hepatice. lipide.medicin" general" .

la nivelul întregii unit"%i sanitare. Culegerea !i prelucrarea informa%iilor utile pentru întocmirea necesarului de alimente CRITERII DE REALIZARE $.4. Preparatele programate în corela%ie cu necesarul de alimente corespund din punct de vedere cantitativ !i calitativ cu necesitatile unitatii 2.$.$.2. Suportul scriptic asigurat prin întocmirea documentelor intermediare ofer" o imagine riguroas" a necesarului de hran" din unitatea sanitar" 3. pentru asigurarea constant" a hranei în cadrul spitalului 2.$. Prelucrarea informa%iilor furnizeaz" toate elementele statistice utile întocmirii necesarului de alimente $.Întocmirea necesarului de alimente Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Documentele de aprovizionare sunt întocmite ritmic. Necesarul de alimente este asigurat pentru corelarea structurii meniurilor cu diversitatea afec%iunilor existente $.2.2. în concordan%" cu necesarul de alimente din întreaga unitate sanitar" 3.3. Întocmirea documentelor de aprovizionare se realizeaz" pe baza documentelor intermediare. Întocmirea documentelor intermediare se realizeaz" corelând toate elementele statistice necesare pentru circuitul hranei în spital 2. Necesarul de alimente este stabilit global. pentru includerea tuturor pacientilor în programul de masa !i de suplimente $. în timp util. Redactarea documentelor intermediare 3. Întocmirea documentelor de aprovizionare .

liste. “Desf"!ur"torul de alimente”. gastrice. prepararea meniurilor. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . alimentele aflate în componen%a tuturor meniurilor.Gama de variabile Necesarul de alimente. renale. Suport scriptic : documente cumulative. Tipuri de afec%iuni : cardiace. “Nota de comand"“.capacitatea de armonizare a parametrilor medicali !i extra medicali în întocmirea necesarului zilnic de alimente util prepar"rii hranei .elemente de statistic" !i contabilitate . prin luarea în considerare a ansamblului elementelor statistice necesare pentru circuitul alimentelor !i distribuirea preparatelor c"tre bolnavi . “Centralizatorul de suplimente”.medicin" general" Evaluarea va urm"ri : . analizare. la nivelul întregii unit"%i sanitare.matematic" elementar" . documentele intermediare !i “Lista de alimente” se întocmesc zilnic !i cuprind date globale. repartizarea meniurilor în cadrul meselor principale. formulare Documente de aprovizionare : “Lista zilnic" de alimente”. sintetizare. “Nota de comand"“ se întocme!te s"pt"mânal.cuno!tin%e teoretice de nutri%ie !i dietetic" . hepatice. “Lista de meniuri”. distribuirea Documente intermediare : “Centralizatorul de bolnavi”. etc. centralizare Elemente statistice utile : num"rul total de bolnavi interna%i în spital !i repartizarea lor pe regimuri. num"rul total de suplimente repartizate pe sec%ii. Necesarul de alimente : zilnic !i s"pt"mânal Prelucrarea informa%iilor : preluare.capacitatea de întocmire riguroas" !i corect" a tuturor documentelor de eviden%" utile procesului de asigurare a hranei în unitatea sanitar".capacitatea de analiz" !i sintez" a informa%iilor globale centralizate la nivelul unit"%ii sanitare pentru întocmirea necesarului zilnic de alimente prin corelarea structurii meniurilor cu diversitatea afec%iunilor înregistrate . Circuitul hranei : preg"tirea alimentelor.

sanitare în vigoare $. Distribuirea meniurilor din blocul alimentar c"tre sec%ii se realizeaz" cu respectarea normelor igienico .sanitare în vigoare 2.Supravegherea distribuirii meselor preparate Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Mâncarea este predata !i preluata dupa un program prestabilit ( la ore fixe ).$. Disfunctionalitatile sesizate !i cauzele lor sunt analizate !i înlaturate cu promptitudine 2. Verificarea distribuirii meselor pe sec%ii .4 Distribuirea mânc"rii în cadrul sec%iilor este realizat" cu respectarea normelor igienico . func%ie de starea pacien%ilor 2.3 Distribuirea meniurilor din punct de vedere cantitativ !i sortimental este corelata cu numarul de bolnavi din fiecare sectie !i tipurile de regimuri în func%ie de afec%iuni 2. Distribuirea mânc"rii în cadrul sec%iilor se realizeaz" la ore fixe 2.2. Asistarea la distribuirea meselor din blocul alimentar c"tre sec%ii CRITERII DE REALIZARE $. Preluarea mânc"rii se efectueaz" în corela%ie cu necesarul fiec"rei sectii !i tipurile de afectiuni tratate $.4.$.3. Mâncarea predata corespunde din punct de vedere cantitativ !i sortimental tipurilor de regimuri programate $. Disfunctionalitatile sesizate !i cauzele lor sunt analizate !i înlaturate cu promptitudine 2.2.5. $.5. Împ"r%irea hranei se efectueaz" în locuri diferite.

Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .sanitare Evaluarea va urm"ri : . nedeplasabili Norme igienico . o transport" !i o distribuie în cadrul fiec"rei sec%ii.capacitatea de supraveghere a distribuirii meselor pe sec%ii. Locuri de distribuire a hranei : sala de mese. în corela%ie cu num"rul de bolnavi repartiza%i !i tipurile de regimuri prescrise în func%ie de afec%iuni.sanitare în vigoare . cu respectarea normelor igienico . cu încadrarea într-un program riguros de mas" !i cu respectarea normelor igienico .meniul zilnic repartizat pe sec%ii . conform tipurilor de afec%iuni tratate. saloane Starea pacien%ilor : deplasabili .sanitare specifice .programul de distribuire a meselor .norme igienico .sanitare : ORD MS $90/$982. ORD 56/$974 !i “Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” furnizate de Inspectoratul de S"n"tate Public".preluare a hranei în corela%ie cu necesarul fiec"rei sec%ii.Gama de variabile Oficiantele ( persoane care deservesc oficiile alimentare din cadrul sec%iilor ) preiau mâncarea de la personalul blocului alimentar.capacitatea de urm"rire a opera%iilor de predare .componen%a echipei îns"rcinat" cu distribuirea meselor . ORD MS 984/$994.sistemul de distribuire a meselor preparate în cadrul spitalului .nutri%ie / dietetic" .

Fluxul tehnologic este urm"rit pentru respectarea normelor igienico .Supravegherea prepar#rii meniurilor Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste pentru verificarea respect"rii tipurilor de meniuri programate. cu respectarea tehnicilor adecvate fiec"rui tip de regim prescris în func%ie de afec%iunile tratate !i prin asigurarea din punct de vedere cantitativ. în spa%iile prestabilite !i timpul de execu%ie adecvat fiec"rei diete !i prin aplicarea normelor igienico sanitare specifice . cu respectarea succesiunii corecte a etapelor. Urm"rirea realiz"rii fluxului tehnologic de preparare a meselor !i suplimentelor Supravegherea prepar"rii meniurilor se realizeaz" în blocul alimentar.$.sanitare în vigoare !i asigurarea corectitudinii operatiilor Gama de variabile 3.capacitatea de coordonare a activit"%ii de preparare a meniurilor de c"tre personalul blocului alimentar.sanitare în vigoare 2. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . pe parcursul fiec"rei zile Norme igienico .2. Meniurile sunt preparate prin utilizarea elementelor de gastrotehnie preparare a meniurilor adecvate tipurilor de afec%iuni tratate 2.medicin" general" . Fiecare etapa a fluxului tehnologic se desfa!oara într-un timp specific.3. ORD 56/$974 !i “Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” furnizate de Inspectoratul de S"n"tate Public".2. Supravegherea modului de preparare a meniurilor asigur" respectarea tuturor conditiilor de ordin calitativ.$. Prepararea meniurilor este realizat" cu respectarea normelor igienico .2.gastrotehnie . Supravegherea respect"rii modului de 2.fluxul tehnologic de preparare a hranei . Toate tipurile de regimuri prescrise sunt incluse în graficul de preparare a meselor $.norme igienico .sanitare : ORD MS $90/$982. cantitativ !i sortimental !i igienico sanitare 3.nutri%ie / dietetic" .sanitare specifice Evaluarea va urm"ri : .$.3. conform normelor gastrotehnice 3. ORD MS 984/$994.graficul zilnic de regimuri . Etapele fluxului tehnologic sunt executate integral !i în ordinea prestabilit" 3.programul de distribuire a meselor !i suplimentelor . Verificarea respect"rii tipurilor de meniuri programate CRITERII DE REALIZARE $. Ingredientele preg"tite pentru preparare corespund din punct de vedere cantitativ !i sortimental tuturor tipurilor de meniuri programate 2. calitativ !i sortimental a tuturor ingredientelor necesare . supravegherea fluxului tehnologic de preparare a hranei si a modului de preg"tire a dietelor în blocul alimentar ELEMENTE DE COMPETEN%& $.capacitatea de supraveghere a fluxului tehnologic de preparare a hranei.

dezinsectie !i deratizare sunt organizate în conformitate cu normativele igienico .sanitare generale în spa%iile de lucru.2.2.3. pentru eliminarea focarelor de contaminare si evitarea declans"rii de epidemii. Realizarea igienizarii generale !i a curateniei în spatiile de lucru este 2.$.4. prin cooperare cu personalul serviciilor specializate din cadrul spitalului. Analizarea cazurilor de toxiinfec%ie alimentar" se realizeaz" pe baza probelor alimentare prelevate zilnic. în circuitul alimentelor.sanitare în vigoare.2. Gradul de igiena individuala a personalului din blocul alimentar !i comportamentul igienic al acestuia sunt men%inute prin respectarea normelor igienico . $. Activitatile de curatenie.4. 3. $. dezinfectie.sanitare în circuitul alimentelor este realizat" pentru preîntâmpinarea sau eliminarea oric"ror focare de contaminare. Purt"torii / suspec%ii de boli transmisibile sunt identifica%i pe baza unor evaluari corecte !i sco!i temporar din activitate.$.Asigurarea condi!iilor igienico .5.3. Urm"rirea realiz"rii igieniz"rii generale !i a cur"%eniei în spa%iile de lucru CRITERII DE REALIZARE $.sanitare în vigoare.$. 3. 3. Respectarea normelor igienico . Asigurarea îndeplinirii condi%iilor privind igiena individual" !i starea de s"n"tate a personalului subordonat . 2. 2. Pregatirea alimentelor !i prepararea hranei se realizeaza în conditii salubre. din toate meniurile preparate. pentru evitarea raspândirii bolilor transmisibile !i înlaturarea pericolului declan!arii unor epidemii. precum !i pentru îndeplinirea condi%iilor privind igiena individual" si starea de s"n"tate a personalului subordonat. Controlul st"rii de s"n"tate a personalului din blocul alimentar este efectuat zilnic. $. Men%inerea st"rii de s"n"tate a personalului din blocul alimentar este verificat" prin efectuarea controlului medical periodic. ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Asigurarea respect"rii normelor igienico . Interven%iile pentru între%inerea instala%iilor din blocul alimentar sunt solicitate / realizate ori de câte ori este nevoie. 3. Realizarea operatiilor de curatire !i dezinfectie este solicitata personalului abilitat pentru toate spatiile din blocul alimentar precum !i pentru accesoriile de lucru. 3.sanitare în circuitul alimentelor $.sanitare generale la locul de munc# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste privind asigurarea respect"rii normelor igienico .

mese. MS $90/$982 !i ORD. Circuitul alimentelor : preluare. manipulare. reziduuri variate în contact cu alimentele sau preparatele diverse. alimentelor !i hranei !i împiedicarea declan!"rii toxiinfec%iilor alimentare . Controlul medical periodic : trimestrial.modul de organizare a blocului alimentar . etc. evaluare !i înl"turare a posibilelor focare de infec%ie pentru evitarea contamin"rii apei. Normative igienico . etc.normele igienico . recipien%i diver!i. vase. . administrativ.capacitatea de supraveghere !i coordonare a activit"%ilor de igienizare în conformitate cu normele sanitare în . etc. distribu%ie Boli transmisibile : hepatit". preparare. parazitoze. etc.fluxul tehnologic de preparare a hranei . etc. Alte servicii : tehnic.Gama de variabile Spa%ii din blocul alimentar : camere de preparare !i depozitare. în func%ie de parametrii controla%i.medicin" general" ( boli infec%ioase ) Evaluarea va urm"ri : . alimente alterate.sanitare în vigoare .capacitatea de evaluare a st"rii de s"n"tate a personalului angajat !i spiritul de discern"mânt în selec%ia !i înl"turarea suspec%ilor pentru anularea pericolului declan!"rii unor epidemii. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . MS 984/$994.sanitare : “ Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” extrase din ORD. semestrial. depozitare. anual. Focare de contaminare : de!euri.circuitul alimentelor !i al hranei în interiorul spitalului .programul de func%ionare al celorlalte servicii din unitatea sanitar" .capacitatea de identificare. Accesorii de lucru din blocul alimentar : ustensile !i aparate de buc"t"rie.

capacitatea de exprimare corect". indica%ii scrise. concis" !i clar" a problemelor medicale prin adaptarea mesajului la nivelul de în%elegere dovedit de pacient .elemente de psihologie .de specialitate .4.$.gradul de sociabilitate !i tactul dovedit în rela%iile cu pacien%ii .cultur" general" . Comunicarea este realizat" printr-un limbaj adaptat nivelului de întelegere al pacientului !i starii în care acesta se afla. Men%inerea dialogului cu bolnavii !i apar%in"torii acestora CRITERII DE REALIZARE $.modul de organizare a sec%iilor în cadrul spitalului . $. $. $.2. Gama de variabile Limbaj : accesibil. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . Dialogul cu bolnavii !i apartinatorii acestora este mentinut permanent sau ori de câte ori este nevoie.Comunicarea cu pacien!ii Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.3.capacitatea de persuasiune fa%" de bolnavi pentru acceptarea !i respectarea dietelor ca mijloace terapeutice în cadrul schemelor generale de tratament . specializat Forma de comunicare : oral". Informarea bolnavilor asupra problemelor medicale este efectuat" la obiect. Comunicarea cu pacientii este realizata în scop psihoterapeutic !i de instruire.programul de mas" Evaluarea va urm"ri : .

etc. 2. Informatiile transmise sunt corecte !i relevante în raport cu scopul comunic"rii 2. direct". Comunicarea la locul de munc" este realizat" în colective de specialitate $.$. Schimbul de informa%ii în cadrul colectivelor de specialitate se efectueaza într-un limbaj specializat. Schimbul de informa%ii cu personalul din cadrul unit"%ii se efectueaz" Gama de variabile 2. securitate.gastrotehnie . de ap" !i curent.2. cu evitarea conflictelor. aprovizionarea cu materiale !i consumabile diverse Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . cu evitarea conflictelor. medici speciali!ti.elemente de statistic" !i contabilitate .capacitatea de exprimare !i sus%inere a opiniilor în cadrul unor discu%ii profesionale.medicin" general" . Men%inerea dialogului cu alte categorii de personal din cadrul unit"%ii sanitare este realizat" pentru rezolvarea problemelor conexe actului medical 2. în spiritul rezolv"rii prompte a problemelor . corect !i concis $.Comunicarea interactiv# la locul de munc# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste pentru comunicarea eficient" în cadrul colectivelor de specialisti din unitatea sanitar" si cu alte categorii de personal din institutia sanitar" si din exteriorul acesteia. etc.3.3.$. Personal extraspitalicesc : personal din alte unit"%i sanitare. pentru îndeplinirea operativ" a sarcinilor de serviciu . aprovizionare.componen%a serviciilor de specialitate cu care se colaboreaz" Evaluarea va urm"ri : . la obiect. de igien". ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Participarea la discu%ii pe teme profesionale CRITERII DE REALIZARE $. clar. Comunicarea se realizeaz" într-o manier" politicoas".organizarea !i func%ionarea altor servicii din cadrul spitalului .4. Schimbul de informa%ii cu personalul din cadrul unit"%ii sau cu personalul extraspitalicesc se realizeaz" prin metode corespunz"toare situa%iei concrete 2.capacitatea de men%inere a rela%iilor cu colective diverse din cadrul unit"%ii sanitare !i din afara acesteia. personalul diverselor institu%ii administrative. Probleme conexe actului medical : repararea instala%iilor sanitare. personal sanitar Alte categorii de personal intraspitalicesc : angaja%ii serviciului administrativ.nutri%ie / dietetic" .2. Men%inerea dialogului cu personal din cadrul unit"%ii sanitare !i din exteriorul acesteia Metode de comunicare : în scris sau verbal Colectivele de specialitate pot fi formate din : asistente.

Asimilarea informa%iilor noi se efectueaz" prin apelarea unor surse autorizate.3. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .capacitatea de autoevaluare pentru identificarea necesit"%ilor de preg"tire / perfec%ionare profesional" în corela%ie cu exigen%ele postului.posibilit"%ile de perfec%ionare existente în afara unit"%ii sanitare Evaluarea va urm"ri : . 2. întocmirea dietelor.4. $. materiale redactate de institu%ii atestate oficial.$.nutri%ie / dietetic" !i elemente de gastrotehnie . 2. Participarea la cursuri de preg"tire / perfec%ionare Activit"%i : coordonarea !i supravegherea personalului din blocul alimentar. etc. Identificarea necesit"%ilor de perfec%ionare profesional" CRITERII DE REALIZARE $.medicin" general" . Reactualizarea cuno!tintelor se realizeaza permanent sau ori de câte ori este nevoie. Stabilirea necesit"%ilor de perfec%ionare profesional" se realizeaz" în corelatie cu sarcinile incluse în fi!a postului. 2. Informatiile asimilate sunt corelate din punct de vedere cantitativ !i calitativ cu necesit"%ile individuale de perfec%ionare. asistarea bolnavilor pe probleme de nutri%ie.3.2.Dezvoltarea profesional# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competen%ele necesare asistentelor medicale nutri%ioniste privind autoevaluarea !i identificarea necesit"tilor de perfectionare profesional". $.2. 2.structura cursurilor de perfec%ionare organizate în cadrul unit"%ii sanitare .circuitul alimentelor !i al hranei în interiorul spitalului . ELEMENTE DE COMPETEN%& $. . normative în vigoare.elemente de statistic" !i contabilitate . cursuri de preg"tire / perfec%ionare Surse autorizate : tratate de specialitate. redactarea documentelor de eviden%" a hranei. Cuno!tintele noi dobândite sunt aplicate în activitatea curenta în scopul cre!terii calitatii rezultatelor muncii. Identificarea lacunelor din preg"tirea profesional" se efectueaz" permanent.receptivitatea fa%" de nou !i capacitatea de asimilare a noului în raport cu specificul activit"%ii !i diversitatea sarcinilor incluse în fi!a postului .modul de organizare a activit"%ii în blocul alimentar . Necesit"%ile de perfec%ionare profesional" sunt identificate pe baza autoevalu"rii. în raport cu informa%iile de actualitate din domeniul de activitate. urmate de integrarea proprie în cadrul unor forme de preg"tire / perfectionare pentru cresterea calit"tii rezultatelor muncii. $.4. Necesit"%ile de perfec%ionare profesional" vizeaz" ansamblul activitatilor desfa!urate la locul de munca. Gama de variabile 2.$. Modalit"%i de perfec%ionare : studiu individual.

Echipa : asistente repartizate în ture. Termenele de realizare a sarcinilor individuale sunt identificate în timp util. Solicitarea / acordarea de sprijin este facuta în situatii speciale !i în limita competen%ei. ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE $. oficiante. Implicarea individual" în realizarea sarcinilor echipei Surse autorizate : fi!a postului.Munca în echip# Descrierea unit"%ii Unitatea include competentele legate de desf"surarea activit"tii asistentelor medicale nutritioniste în ture. Sarcinile individuale sunt îndeplinite conform cu cele stabilite.$. $.4. 2.3.2. Stabilirea sarcinilor este efectuat" în concordan%" cu preciz"rile unor surse autorizate.raporturile ierarhice !i func%ionale . Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .$.atribu%iile de serviciu La evaluare se va urm"ri : . Lucrul în echipa se realizeaza respectând raporturile ierarhice !i func%ionale.3. în cadrul colectivelor de specialitate. Gama de variabile 2. Obiectivul echipei este îndeplinit printr-o manier" de lucru unanim acceptat". . în corelare cu obiectivul general al echipei. Stabilirea sarcinilor în cadrul echipei $. $. personalul blocului alimentar. 2. dispozi%ii ale !efilor ierarhici ( asistenta !ef". evidentiind criterii privind repartizarea sarcinilor si implicarea individual" în realizarea obiectivului echipei. $. 2.2.capacitatea individual" de asumare !i rezolvare a unor sarcini într-un interval de timp prestabilit. 2. medici speciali!ti ).4. Sarcinile individuale sunt stabilite în corelatie cu obiectivul echipei !i dispozitiile !efului ierarhic.componen%a echipei . Sarcinile comunicate tuturor membrilor echipei sunt clarificate cu promptitudine în scopul evit"rii unor eventuale neîn%elegeri.capacitatea de integrare într-un colectiv !i de colaborare cu ceilal%i membrii ai echipei .

4. 2. Aplicarea procedurilor de interven%ie 3.3. 3. 2.Respectarea NPM "i PSI Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.3.$.3. Normele de protectie a muncii sunt însu!ite !i aplicate în corelatie cu tipurile de accidente ce pot surveni. Evacuarea în caz de incendiu se realizeaza conform planurilor afi!ate la loc vizibil. $. Normele de protectie a muncii sunt însu!ite !i aplicate în corelatie cu aparatura !i instalatiile folosite.2. Echipamentul de protectie este folosit !i pastrat în conformitate cu normele de protec%ie a muncii. 3. Aplicarea normelor PSI 2. Normele PSI sunt însu!ite conform specificului fiecarui loc de munca. 3.2. Aplicarea normelor de protec%ie a muncii CRITERII DE REALIZARE $. Primul ajutor în caz de accident se acord" conform tipului . Normele PSI sunt însu!ite în corelatie cu aparatura !i instalatiile 3.$. 2.$. Procedurile de interven%ie sunt stabilite în corela%ie cu situa%iile create !i prevederile normelor. $. Normele de protectie a muncii sunt însu!ite !i aplicate conform specificului locului de munc". Interven%iile sunt efectuate cu promptitudine pentru eliminarea situa%iilor de risc.4.2. $. Echipamentul de stingere a incendiilor este men%inut în stare de func%ionare.

proceduri de acordare a primului ajutor Evaluarea va urm"ri : . etc. etc. autocontrolul. Incendii : de tip electric !i neelectric.modul de utilizare a echipamentelor de PM !i PSI .componen%a echipelor de interven%ie în caz de accidente sau incendii . Aparate !i instala%ii : mixere !i fierb"toare electrice. l"zi cu nisip. echilibrul personal . ma!ini de tocat. g"le%i. m"nu!i de cauciuc. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . electrocut"ri.capacitatea de reac%ie în situa%ii limit" de stres.capacitatea de organizare a evacu"rii în caz de incendiu pentru eliminarea panicii !i evitarea producerii de noi accidente .planurile de evacuare în caz de incendiu .Gama de variabile Accidente : de tip mecanic. hidran%i. arsuri. Echipament de protec%ie : halate.capacitatea de întrebuin%are corect" !i operativ" a echipamentelor de PM !i PSI pentru înl"turarea factorilor de risc . bonete. lope%i. cuptoare electrice sau cu gaz metan. Echipament de stingere a incendiilor : extinctoare. intoxica%ii. etc.normele de PM !i PSI cu caracter general !i cele specifice locului de munc" . etc. !or%uri. asfixii. furtunuri. rezervoare de ap".

Testarea gradului de asimilare a cuno!tintelor este efectuata prin modalit"%i specifice 2.2.$.3. sau ori de câte ori este nevoie 3.$. Verificarea gradului de asimilare a cuno!tin%elor . Instruirea este realizat" prin folosirea unor informa%ii din surse autorizate 3. Verificarea gradului de asimilare a cuno!tintelor este realizata prin abordarea tuturor problemelor la care s-a referit instruirea 3. Evaluarea necesit"%ilor de instruire se realizeaz" pentru to%i membrii colectivului în corela%ie cu elementele de noutate din domeniul de specialitate $.Instruirea personalului din blocul alimentar Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste pentru evaluarea necesit"tilor de instruire ale personalului subordonat !i realizarea instruirii acestuia în corela%ie cu elementele de noutate din domeniul de specialitate ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Modalitatea de instruire este corelat" cu nivelul general al cuno!tintelor de specialitate dovedit de personalul inclus în programul de perfec%ionare 2.3.4. Stabilirea necesit"%ilor de instruire ale personalului se efectueaz" în corelatie cu sarcinile incluse în fi!a postului 2. Programul de instruire este conceput pentru armonizarea aspectelor teoretice !i practice legate de specialitatea nutritie / dietetica 2. Culegerea informa%iilor privind necesit"%ile de instruire ale personalului este realizata prin metode specifice !i se refera la ansamblul activitatilor desfa!urate în blocul alimentar $. Modul de asimilare a cuno!tintelor este testat periodic.2.2.$. Instruirea personalului este realizat" dup" un grafic prestabilit sau ori de câte ori este nevoie 2.3. Realizarea instruirii personalului subordonat 3. Stabilirea necesit"%ilor de instruire ale personalului CRITERII DE REALIZARE $.

gastrotehnie .circuitul alimentelor !i al hranei în interiorul spitalului . prepararea hranei.Gama de variabile Metode de culegere a informa%iilor : prin observare direct". teste periodice. norme igienico . preg"tirea alimentelor. etc. puterea persuasiv" în sus%inerea !i aplicarea elementelor de noutate din specialitatea nutri%ie / dietetic" . dialoguri. teste.normele de PM !i PSI . distribu%ia meniurilor. restric%ii în modul de preparare a meniurilor. etc. diete specifice diferitelor tipuri de afec%iuni. întreb"ri. autoevaluare. Metode de testare : observare direct".sanitare specifice.medicin" general" .capacitatea de exprimare a informa%iilor într-un limbaj accesibil !i coerent.normele igienico . rapoarte.sanitare Evaluarea va urm"ri : . Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .nutri%ie / dietetic" . etc. Activit"%i din blocul alimentar : preluarea alimentelor din spa%iile de depozitare. Cuno!tin%e de specialitate : elemente de gastrotehnie.capacitatea de organizare !i sintetizare a informa%iilor prin îmbinarea aspectelor teoretice cu elementele practice !i de promovare a unor modalit"%i de instruire adaptate nivelului general de cuno!tin%e dovedite de personalul de specialitate subordonat . cur"%enia. etc.capacitatea de identificare !i evaluare a necesit"%ilor de instruire a personalului subordonat cu privire la ansamblul activit"%ilor desf"!urate la locul de munc" !i în corela%ie cu sarcinile incluse în fi!a postului .

3.$. Stabilirea graficului zilnic de activit"%i CRITERII DE REALIZARE $. Planificarea activit"%ilor în cadrul zilei este întocmit" în func%ie de priorit"%i $. Activit"%ile nerealizate conform graficului prestabilit sunt replanificate cu operativitate Gama de variabile 2. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .cuno!tin%e în specialitatea nutri%ie / dietetic" . Activit"%ile incluse în graficul zilnic sunt îndeplinite succesiv.elemente de planificare Evaluarea va urm"ri : .etapele circuitului alimentelor !i al hranei în spital . alimenta%ia diabeticilor. Graficul zilnic de activit"%i este stabilit în corela%ie cu modul de organizare a circuitului hranei în interiorul unit"%ii sanitare. Activit"%ile incluse în graficul zilnic sunt programate în intervale de timp riguros delimitate.$. . Servicii de specialitate : statistic". în ordinea stabilit" 2. etc. Graficul de activit"%i este îndeplinit în corela%ie cu programul celorlalte servicii de specialitate din cadrul unit"%ii sanitare 3. Urm"rirea îndeplinirii graficului zilnic de activit"%i 3. etc. aprovizionare.capacitatea de organizare a propriei activit"%i în corela%ie cu programul celorlalte servicii de specialitate din cadrul unit"%ii sanitare !i de adaptare la situa%iile neprev"zute ce pot interveni pe parcursul zilei.Planificarea activit#!ii proprii Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. 2.$. $. tehnic. Replanificarea activit"%ilor nerealizate este armonizat" cu structura graficului curent de activit"%i 3. în intervalele de timp planificate 2.sarcinile de serviciu specificate în fi!a postului .programul fix de distribuire a meselor !i suplimentelor c"tre pacien%i . Cauzele nerealiz"rii unor activit"%i sunt analizate în scopul elimin"rii disfunc%ionalit"%ilor 3.3. igien".2. Etapele graficului zilnic de activit"%i sunt realizate cu operativitate.2. masa de diminea%".capacitatea de a discerne !i de a decide în privin%a priorit"%ilor zilei !i de rezolvare a sarcinilor în intervale de timp riguros delimitate .2. Replanificarea activit"%ilor Priorit"%i : eliberarea alimentelor.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful