Consiliul pentru Standarde Ocupa!

ionale "i Atestare
Unitatea de Cercetare "i Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupa!ia: Asistent medical dietetic# - nutri!ie

Domeniul: S#n#tate "i asisten!# social#

Bucure"ti $999

Unitatea pilot: Spitalul Universitar Bucure!ti Coordonator proiect standard ocupa!ional: Cristina Niculescu Mizil Membrii echipei de redactare a standardului ocupa!ional: Aurica S"veanu, asistent medical, Spitalul Universitar Bucure!ti Cristina #andor, asistent medical, Spitalul Universitar Bucure!ti Referen!i de specialitate: Georgeta Nicola, asistent medical principal, Institutul N. Paulescu Felicia Boter, asistent medical principal, Institutul N. Paulescu Standard aprobat COSA la data de 07-01-1999

Cod COSA: V - 8$ © copyright $999 , COSA - U.C.S.T. Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate. Acesta nu poate fi reprodus par%ial sau integral, nu poate fi folosit sau citat în alte lucr"ri fara acordul COSA.

Asistent medical dietetic! .nutri"ie Descrierea ocupa!iei Ocupa%ia se referã la activitatea de asisten%ã medicalã pe probleme de nutri%ie / dieteticã. presupunând competen%e legate de întocmirea dietelor ca mijloace terapeutice în cadrul schemelor generale de tratament medical. . supravegherea circuitului hranei în unitatea sanitarã !i asistarea pacien%ilor pe probleme de specialitate.

sanitare generale la locul de munc" Comunicarea cu pacien%ii Comunicarea interactiv" la locul de munc" Dezvoltarea profesional" Munca în echip" Respectarea NPM !i PSI Instruirea personalului din blocul alimentar Planificarea activit"%ii proprii Competen%e generale la locul de munc" Instruire Planificare .Asistent medical dietetic! .nutri"ie UNIT&'ILE DE COMPETEN'& Domeniile de competen"! Acordarea asisten%ei de specialitate Administra%ie Unit!"ile de competen"! Asistarea pacien%ilor cu probleme de nutri%ie !i dietetic" Rezolvarea sesiz"rilor !i reclama%iilor legate de meniuri Aprovizionarea cu alimente Întocmirea meniurilor !i suplimentelor Întocmirea necesarului de alimente Supravegherea distribuirii meselor preparate Supravegherea prepar"rii meniurilor Asigurarea condi%iilor igienico .

Caracteristici individuale : sex. gradul de persuasiune pentru aplicarea integral" a dietei de c"tre pacient în conformitate cu indica%iile medicului !i specificul afec%iunii tratate . starea de nutri%ie Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . Respectarea dietei se realizeaz" pe întreaga durat" a spitaliz"rii 2. Tratamentul dietetic este stabilit în func%ie de afec%iune $.capacitatea de implicare în urm"rirea !i verificarea respect"rii tratamentului dietetic de c"tre pacient pe durata spitaliz"rii.elemente de psihologie Evaluarea va urm"ri : . etc. în cadrul schemei generale de tratament prescris" de medicul specialist.$. diabet. cardiace.nutri%ie / dietetic" .$.2. Asigurarea tratamentului dietetic în cadrul schemelor generale de tratament prescrise de medic CRITERII DE REALIZARE $.medicin" general" . renale. în func%ie de afec%iune !i de caracteristicile individuale ale pacientului .Asistarea pacien!ilor cu probleme de nutri!ie "i dietetic# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competen%ele necesare asistentelor medicale nutri%ioniste pentru asigurarea tratamentului dietetic în cadrul schemelor generale de tratament prescrise de medicul specialist si verificarea respect"rii dietelor de c"tre ELEMENTE DE COMPETEN%& $. vârst". Dieta este respectat" integral în conformitate cu indica%iile medicului 2.3 Aplicarea tratamentului dietetic se realizeaz" în func%ie de caracteristicile individuale ale pacientului 2.2. natura activit"%ii. Tipuri de afec%iuni : hepatice. Verificarea respect"rii dietelor de c"tre bolnavi Gama de variabile Tratamentul dietetic se aplic" în timpul intern"rii !i se continu" de c"tre bolnav la domiciliu pe perioada stabilit" de medicul specialist. gastrice. Tratamentul dietetic este strict corelat cu tratamentul medicamentos în cadrul schemei generale de tratament ce se aplic" pacien%ilor $.capacitatea de corelare a tratamentului dietetic cu cel medicamentos.

modul de func%ionare a blocului alimentar Evaluarea va urm"ri : . Rezolvarea sesiz"rilor !i reclama%iilor legate de meniuri Surse de verificare a informa%iilor : pacien%i diferi%i.2. Înregistrarea sesizarilor este completa !i nesubiectiva 2. Identificarea nemultumirilor !i preluarea sesizarilor este prompta $.nutri%ie / dietetic" .elemente de psihologie . Caracteristicile meniurilor : cantitate.3. etc. Identificarea nemul%umirilor legate de meniuri CRITERII DE REALIZARE $.Rezolvarea sesiz#rilor "i reclama!iilor legate de meniuri Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.2. Modificarea meniurilor !i a modului de servire este corelata cu nemul%umirile sesizate pentru ameliorarea caracteristicilor deficitare 2. Veridicitatea informatiilor provenite din sesizari !i reclamatii este verificat" direct sau prin apelarea unor surse diferite $. personal medical. calitate. preparare !i distribuire a meniurilor în unitatea . Înl"turarea nemul%umirilor pacien%ilor este realizat" operativ Gama de variabile 2. personal auxiliar.capacitatea de identificare !i evaluare operativ" a nemul%umirilor pacien%ilor !i de urm"rire a rezolv"rii acestora prin interven%ie în cadrul oric"rei etape a procesului de concepere. aspect.medicin" general" . diversitate.$.$. structur".circuitul alimentelor !i al hranei în spital . prezentare Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .

ou". carne !i produse din carne. pe tipuri de produse 2. legume.capacitatea de monitorizare a procesului de preluare. etc. .parametrii organoleptici normali ai produselor . Eliberarea alimentelor se realizeaz" zilnic. la prima or" a dimine%ii. compararea caracteristicilor organoleptice reale cu parametrii atesta%i scriptic în certificatele de calitate !i sanitar veterinare. Selec%ia alimentelor este efectuat" dup" verificarea termenelor de valabilitate $. selec%ie !i excludere a produselor necorespunz"toare din punct de vedere calitativ. Eliberarea alimentelor este realizat" în condi%ii de siguran%" pentru evitarea contamin"rii lor 2.3. verde%uri.componen%a echipei de recep%ionare a alimentelor . pentru întreaga zi de lucru 2.4. Evaluarea alimentelor este realizat" din punct de vedere organoleptic $. supravegherea eliber"rii acestora din magazia central" si asigurarea depozit"rii corecte în blocul alimentar ELEMENTE DE COMPETEN%& $.sanitare 2.sanitare : “Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” extrase din ORD MS $90/$982 !i ORD MS 984/$994 Tipuri de alimente : produse lactate. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . Depozitarea alimentelor se realizeaz" în func%ie de temperatur" Gama de variabile 2. Asistarea la eliberarea alimentelor din magazia central" !i depozitarea în blocul alimentar Norme igienico . Recep%ionarea alimentelor se realizeaz" prin compararea caracteristicilor produselor cu parametrii certifica%i în documentele de 2.3. cu respectarea normelor igienico .Aprovizionarea cu alimente Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competen%ele necesare asistentelor medicale nutri%ioniste pentru participarea la recep%ionarea alimentelor primite de la furnizori.capacitatea de evaluare a alimentelor.2. Manipularea alimentelor este efectuat" cu respectarea normelor igienico .norme igienico . pentru evitarea contamin"rii produselor.condi%ii de depozitare !i manipulare .5. Depozitarea alimentelor în blocul alimentar este efectuat" în spa%ii separate.2. Participarea la recep%ionarea alimentelor primite de la furnizori CRITERII DE REALIZARE $. .$.$. conserve. f"inoase. de identificare.programul de func%ionare al magaziei centrale . depozitare !i eliberare a alimentelor pe traseul magazie central" .nutri%ie / dietetic" .sanitare în vigoare. prin verificarea termenelor de valabilitate.sanitare specifice Evaluarea va urm"ri : .bloc alimentar.

evalueaz" !i selec%ioneaz" alimentele din stoc din punct de vedere cantitativ.2. Identificarea !i evaluarea alimentelor se realizeaza din punct de vedere cantitativ. calitativ ( organoleptic ) !i sortimental $.capacitatea de a concepe meniuri prin adaptarea principiilor alimenta%iei ra%ionale la caracteristicile individuale ale pacien%ilor în strâns" leg"tur" cu tipul de afec%iune !i prin armonizarea tuturor factorilor extramedicali . rafinamentul gustativ. %inându-se seama de gradul de perisabilitate al acestora !i încadrarea în termenele de valabilitate . diabet. vârst". minerale Caracteristici individuale ale pacientului : sex.3 Necesarul zilnic de diete prescrise este acoperit prin num"rul total de regimuri întocmite 3. renale. Meniurile întocmite sunt adecvate caracteristicilor individuale ale pacientului 3. organoleptic !i sortimental. Structura dietelor !i suplimentelor este corelata cu factorii nutritivi din componen%a alimentelor aflate pe stoc 2.medicin" general" . Structura dietelor !i suplimentelor este corelata cu tipurile de afec%iuni existente 2.Întocmirea meniurilor "i suplimentelor Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Meniurile sunt întocmite în conformitate cu prescrip%iile medicului specialist.$. Conceperea meniurilor este realizat" corelând to%i parametrii extramedicali Gama de variabile 2. Selec%ia alimentelor este efectuat" dup" verificarea termenelor de valabilitate. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . Evaluarea stocurilor de alimente existente CRITERII DE REALIZARE $. Factori nutritivi : proteine. diversitatea meselor în cadrul aceleia!i zile !i pe durata s"pt"mânii.2. gastrice. Verificarea structurii !i num"rului dietelor !i suplimentelor prescrise 3. lipide. Echilibrarea nutri%ional" a organismului bolnav este ob%inut" prin asigurarea necesarului de factori nutritivi !i calorii 3. vitamine. etc. %inând cont de gradul de perisabilitate 2.2. Conceperea meniurilor este realizat" cu respectarea legilor alimenta%iei ra%ionale 3.3. etc.$.nutri%ie / dietetic" . sezonul. pe tipuri de afec%iuni 3.$.4. natura activit"%ii Parametrii extramedicali : stocul de alimente. cardiace.elemente de gastrotehnie Evaluarea va urm"ri : .5. glucide. baremul financiar prestabilit.elemente de contabilitate .modul în care se identific". Întocmirea meniurilor Tipuri de afec%iuni : hepatice.

3. Suportul scriptic asigurat prin întocmirea documentelor intermediare ofer" o imagine riguroas" a necesarului de hran" din unitatea sanitar" 3. în timp util.$.2.2. Necesarul de alimente este stabilit global.$. Culegerea !i prelucrarea informa%iilor utile pentru întocmirea necesarului de alimente CRITERII DE REALIZARE $. la nivelul întregii unit"%i sanitare. Documentele de aprovizionare sunt întocmite ritmic.4. în concordan%" cu necesarul de alimente din întreaga unitate sanitar" 3.Întocmirea necesarului de alimente Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Preparatele programate în corela%ie cu necesarul de alimente corespund din punct de vedere cantitativ !i calitativ cu necesitatile unitatii 2. Întocmirea documentelor intermediare se realizeaz" corelând toate elementele statistice necesare pentru circuitul hranei în spital 2. Necesarul de alimente este asigurat pentru corelarea structurii meniurilor cu diversitatea afec%iunilor existente $. Întocmirea documentelor de aprovizionare .2. Redactarea documentelor intermediare 3. pentru asigurarea constant" a hranei în cadrul spitalului 2. Întocmirea documentelor de aprovizionare se realizeaz" pe baza documentelor intermediare.$. Prelucrarea informa%iilor furnizeaz" toate elementele statistice utile întocmirii necesarului de alimente $. pentru includerea tuturor pacientilor în programul de masa !i de suplimente $.

hepatice. repartizarea meniurilor în cadrul meselor principale. alimentele aflate în componen%a tuturor meniurilor. etc. prepararea meniurilor.capacitatea de armonizare a parametrilor medicali !i extra medicali în întocmirea necesarului zilnic de alimente util prepar"rii hranei . distribuirea Documente intermediare : “Centralizatorul de bolnavi”.capacitatea de analiz" !i sintez" a informa%iilor globale centralizate la nivelul unit"%ii sanitare pentru întocmirea necesarului zilnic de alimente prin corelarea structurii meniurilor cu diversitatea afec%iunilor înregistrate . analizare. “Nota de comand"“.Gama de variabile Necesarul de alimente.medicin" general" Evaluarea va urm"ri : . documentele intermediare !i “Lista de alimente” se întocmesc zilnic !i cuprind date globale. Suport scriptic : documente cumulative. prin luarea în considerare a ansamblului elementelor statistice necesare pentru circuitul alimentelor !i distribuirea preparatelor c"tre bolnavi .cuno!tin%e teoretice de nutri%ie !i dietetic" . Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . centralizare Elemente statistice utile : num"rul total de bolnavi interna%i în spital !i repartizarea lor pe regimuri. “Desf"!ur"torul de alimente”. la nivelul întregii unit"%i sanitare. liste.capacitatea de întocmire riguroas" !i corect" a tuturor documentelor de eviden%" utile procesului de asigurare a hranei în unitatea sanitar". formulare Documente de aprovizionare : “Lista zilnic" de alimente”. “Nota de comand"“ se întocme!te s"pt"mânal. Tipuri de afec%iuni : cardiace.matematic" elementar" . Necesarul de alimente : zilnic !i s"pt"mânal Prelucrarea informa%iilor : preluare. “Centralizatorul de suplimente”. num"rul total de suplimente repartizate pe sec%ii. Circuitul hranei : preg"tirea alimentelor. “Lista de meniuri”. renale.elemente de statistic" !i contabilitate . sintetizare. gastrice.

sanitare în vigoare 2. Verificarea distribuirii meselor pe sec%ii .3.Supravegherea distribuirii meselor preparate Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Asistarea la distribuirea meselor din blocul alimentar c"tre sec%ii CRITERII DE REALIZARE $.5.3 Distribuirea meniurilor din punct de vedere cantitativ !i sortimental este corelata cu numarul de bolnavi din fiecare sectie !i tipurile de regimuri în func%ie de afec%iuni 2.4. func%ie de starea pacien%ilor 2.$. Distribuirea meniurilor din blocul alimentar c"tre sec%ii se realizeaz" cu respectarea normelor igienico . Disfunctionalitatile sesizate !i cauzele lor sunt analizate !i înlaturate cu promptitudine 2. Distribuirea mânc"rii în cadrul sec%iilor se realizeaz" la ore fixe 2.4 Distribuirea mânc"rii în cadrul sec%iilor este realizat" cu respectarea normelor igienico . Preluarea mânc"rii se efectueaz" în corela%ie cu necesarul fiec"rei sectii !i tipurile de afectiuni tratate $.2.5.$. Mâncarea este predata !i preluata dupa un program prestabilit ( la ore fixe ). $. Mâncarea predata corespunde din punct de vedere cantitativ !i sortimental tipurilor de regimuri programate $. Împ"r%irea hranei se efectueaz" în locuri diferite.2.sanitare în vigoare $. Disfunctionalitatile sesizate !i cauzele lor sunt analizate !i înlaturate cu promptitudine 2.

sanitare specifice .nutri%ie / dietetic" .norme igienico .capacitatea de urm"rire a opera%iilor de predare . Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . saloane Starea pacien%ilor : deplasabili . în corela%ie cu num"rul de bolnavi repartiza%i !i tipurile de regimuri prescrise în func%ie de afec%iuni. ORD MS 984/$994.capacitatea de supraveghere a distribuirii meselor pe sec%ii.preluare a hranei în corela%ie cu necesarul fiec"rei sec%ii. Locuri de distribuire a hranei : sala de mese. ORD 56/$974 !i “Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” furnizate de Inspectoratul de S"n"tate Public".programul de distribuire a meselor . cu încadrarea într-un program riguros de mas" !i cu respectarea normelor igienico .meniul zilnic repartizat pe sec%ii .sanitare : ORD MS $90/$982.sanitare Evaluarea va urm"ri : .sanitare în vigoare .sistemul de distribuire a meselor preparate în cadrul spitalului .componen%a echipei îns"rcinat" cu distribuirea meselor . conform tipurilor de afec%iuni tratate.Gama de variabile Oficiantele ( persoane care deservesc oficiile alimentare din cadrul sec%iilor ) preiau mâncarea de la personalul blocului alimentar. o transport" !i o distribuie în cadrul fiec"rei sec%ii. cu respectarea normelor igienico . nedeplasabili Norme igienico .

ORD MS 984/$994.sanitare în vigoare 2.$.sanitare specifice Evaluarea va urm"ri : . Fiecare etapa a fluxului tehnologic se desfa!oara într-un timp specific.norme igienico .sanitare în vigoare !i asigurarea corectitudinii operatiilor Gama de variabile 3.sanitare : ORD MS $90/$982.2.3.gastrotehnie .programul de distribuire a meselor !i suplimentelor . Ingredientele preg"tite pentru preparare corespund din punct de vedere cantitativ !i sortimental tuturor tipurilor de meniuri programate 2. Urm"rirea realiz"rii fluxului tehnologic de preparare a meselor !i suplimentelor Supravegherea prepar"rii meniurilor se realizeaz" în blocul alimentar. ORD 56/$974 !i “Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” furnizate de Inspectoratul de S"n"tate Public".$. cu respectarea succesiunii corecte a etapelor. calitativ !i sortimental a tuturor ingredientelor necesare . supravegherea fluxului tehnologic de preparare a hranei si a modului de preg"tire a dietelor în blocul alimentar ELEMENTE DE COMPETEN%& $.3.Supravegherea prepar#rii meniurilor Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste pentru verificarea respect"rii tipurilor de meniuri programate. cantitativ !i sortimental !i igienico sanitare 3. în spa%iile prestabilite !i timpul de execu%ie adecvat fiec"rei diete !i prin aplicarea normelor igienico sanitare specifice .graficul zilnic de regimuri .capacitatea de coordonare a activit"%ii de preparare a meniurilor de c"tre personalul blocului alimentar.2.$. Supravegherea modului de preparare a meniurilor asigur" respectarea tuturor conditiilor de ordin calitativ. Prepararea meniurilor este realizat" cu respectarea normelor igienico . Verificarea respect"rii tipurilor de meniuri programate CRITERII DE REALIZARE $. Toate tipurile de regimuri prescrise sunt incluse în graficul de preparare a meselor $. Etapele fluxului tehnologic sunt executate integral !i în ordinea prestabilit" 3. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .medicin" general" . cu respectarea tehnicilor adecvate fiec"rui tip de regim prescris în func%ie de afec%iunile tratate !i prin asigurarea din punct de vedere cantitativ.fluxul tehnologic de preparare a hranei . conform normelor gastrotehnice 3. Fluxul tehnologic este urm"rit pentru respectarea normelor igienico .2. Supravegherea respect"rii modului de 2.capacitatea de supraveghere a fluxului tehnologic de preparare a hranei.nutri%ie / dietetic" . pe parcursul fiec"rei zile Norme igienico . Meniurile sunt preparate prin utilizarea elementelor de gastrotehnie preparare a meniurilor adecvate tipurilor de afec%iuni tratate 2.

$.sanitare în circuitul alimentelor este realizat" pentru preîntâmpinarea sau eliminarea oric"ror focare de contaminare.2. ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Pregatirea alimentelor !i prepararea hranei se realizeaza în conditii salubre. Gradul de igiena individuala a personalului din blocul alimentar !i comportamentul igienic al acestuia sunt men%inute prin respectarea normelor igienico . 3.$.sanitare generale în spa%iile de lucru.4. 3.sanitare în vigoare.2. Purt"torii / suspec%ii de boli transmisibile sunt identifica%i pe baza unor evaluari corecte !i sco!i temporar din activitate.$.4.3. pentru evitarea raspândirii bolilor transmisibile !i înlaturarea pericolului declan!arii unor epidemii. Activitatile de curatenie. Men%inerea st"rii de s"n"tate a personalului din blocul alimentar este verificat" prin efectuarea controlului medical periodic.5. dezinsectie !i deratizare sunt organizate în conformitate cu normativele igienico .sanitare în vigoare. prin cooperare cu personalul serviciilor specializate din cadrul spitalului. Controlul st"rii de s"n"tate a personalului din blocul alimentar este efectuat zilnic.3. 3. Respectarea normelor igienico . Asigurarea respect"rii normelor igienico . $. dezinfectie.2. pentru eliminarea focarelor de contaminare si evitarea declans"rii de epidemii. 3. 2. din toate meniurile preparate. Urm"rirea realiz"rii igieniz"rii generale !i a cur"%eniei în spa%iile de lucru CRITERII DE REALIZARE $. 3. 2. în circuitul alimentelor. precum !i pentru îndeplinirea condi%iilor privind igiena individual" si starea de s"n"tate a personalului subordonat.sanitare în circuitul alimentelor $. Analizarea cazurilor de toxiinfec%ie alimentar" se realizeaz" pe baza probelor alimentare prelevate zilnic. Realizarea igienizarii generale !i a curateniei în spatiile de lucru este 2. $. Asigurarea îndeplinirii condi%iilor privind igiena individual" !i starea de s"n"tate a personalului subordonat . Realizarea operatiilor de curatire !i dezinfectie este solicitata personalului abilitat pentru toate spatiile din blocul alimentar precum !i pentru accesoriile de lucru.sanitare generale la locul de munc# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste privind asigurarea respect"rii normelor igienico .Asigurarea condi!iilor igienico . Interven%iile pentru între%inerea instala%iilor din blocul alimentar sunt solicitate / realizate ori de câte ori este nevoie.$.

sanitare în vigoare . Alte servicii : tehnic. Circuitul alimentelor : preluare. Normative igienico . Focare de contaminare : de!euri.capacitatea de supraveghere !i coordonare a activit"%ilor de igienizare în conformitate cu normele sanitare în . mese. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . MS 984/$994.medicin" general" ( boli infec%ioase ) Evaluarea va urm"ri : . etc. recipien%i diver!i.normele igienico . etc. administrativ.modul de organizare a blocului alimentar .programul de func%ionare al celorlalte servicii din unitatea sanitar" .capacitatea de evaluare a st"rii de s"n"tate a personalului angajat !i spiritul de discern"mânt în selec%ia !i înl"turarea suspec%ilor pentru anularea pericolului declan!"rii unor epidemii. alimente alterate.circuitul alimentelor !i al hranei în interiorul spitalului . depozitare. Accesorii de lucru din blocul alimentar : ustensile !i aparate de buc"t"rie. etc. anual.Gama de variabile Spa%ii din blocul alimentar : camere de preparare !i depozitare.capacitatea de identificare. . manipulare. evaluare !i înl"turare a posibilelor focare de infec%ie pentru evitarea contamin"rii apei. alimentelor !i hranei !i împiedicarea declan!"rii toxiinfec%iilor alimentare .fluxul tehnologic de preparare a hranei . reziduuri variate în contact cu alimentele sau preparatele diverse.sanitare : “ Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” extrase din ORD. Controlul medical periodic : trimestrial. parazitoze. semestrial. în func%ie de parametrii controla%i. etc. vase. etc. MS $90/$982 !i ORD. preparare. distribu%ie Boli transmisibile : hepatit".

modul de organizare a sec%iilor în cadrul spitalului . Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . $. Dialogul cu bolnavii !i apartinatorii acestora este mentinut permanent sau ori de câte ori este nevoie.cultur" general" . Comunicarea cu pacientii este realizata în scop psihoterapeutic !i de instruire. Gama de variabile Limbaj : accesibil.2. Comunicarea este realizat" printr-un limbaj adaptat nivelului de întelegere al pacientului !i starii în care acesta se afla. specializat Forma de comunicare : oral".programul de mas" Evaluarea va urm"ri : .4.gradul de sociabilitate !i tactul dovedit în rela%iile cu pacien%ii .de specialitate . Informarea bolnavilor asupra problemelor medicale este efectuat" la obiect. $.$.elemente de psihologie . indica%ii scrise.Comunicarea cu pacien!ii Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.capacitatea de persuasiune fa%" de bolnavi pentru acceptarea !i respectarea dietelor ca mijloace terapeutice în cadrul schemelor generale de tratament . concis" !i clar" a problemelor medicale prin adaptarea mesajului la nivelul de în%elegere dovedit de pacient .3. Men%inerea dialogului cu bolnavii !i apar%in"torii acestora CRITERII DE REALIZARE $. $.capacitatea de exprimare corect".

3.gastrotehnie . ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Schimbul de informa%ii cu personalul din cadrul unit"%ii sau cu personalul extraspitalicesc se realizeaz" prin metode corespunz"toare situa%iei concrete 2. în spiritul rezolv"rii prompte a problemelor . medici speciali!ti.nutri%ie / dietetic" . de ap" !i curent. la obiect. Comunicarea la locul de munc" este realizat" în colective de specialitate $. corect !i concis $. aprovizionare.capacitatea de men%inere a rela%iilor cu colective diverse din cadrul unit"%ii sanitare !i din afara acesteia. direct". 2. etc. personalul diverselor institu%ii administrative. Men%inerea dialogului cu alte categorii de personal din cadrul unit"%ii sanitare este realizat" pentru rezolvarea problemelor conexe actului medical 2.$.Comunicarea interactiv# la locul de munc# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste pentru comunicarea eficient" în cadrul colectivelor de specialisti din unitatea sanitar" si cu alte categorii de personal din institutia sanitar" si din exteriorul acesteia.$. securitate.3.2. Men%inerea dialogului cu personal din cadrul unit"%ii sanitare !i din exteriorul acesteia Metode de comunicare : în scris sau verbal Colectivele de specialitate pot fi formate din : asistente. Informatiile transmise sunt corecte !i relevante în raport cu scopul comunic"rii 2. de igien".componen%a serviciilor de specialitate cu care se colaboreaz" Evaluarea va urm"ri : .2. aprovizionarea cu materiale !i consumabile diverse Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .4. personal sanitar Alte categorii de personal intraspitalicesc : angaja%ii serviciului administrativ. Schimbul de informa%ii cu personalul din cadrul unit"%ii se efectueaz" Gama de variabile 2.capacitatea de exprimare !i sus%inere a opiniilor în cadrul unor discu%ii profesionale.organizarea !i func%ionarea altor servicii din cadrul spitalului . clar. etc. cu evitarea conflictelor. Probleme conexe actului medical : repararea instala%iilor sanitare. Personal extraspitalicesc : personal din alte unit"%i sanitare. Comunicarea se realizeaz" într-o manier" politicoas". pentru îndeplinirea operativ" a sarcinilor de serviciu . cu evitarea conflictelor. Participarea la discu%ii pe teme profesionale CRITERII DE REALIZARE $.elemente de statistic" !i contabilitate . Schimbul de informa%ii în cadrul colectivelor de specialitate se efectueaza într-un limbaj specializat.medicin" general" .

Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . redactarea documentelor de eviden%" a hranei. Identificarea lacunelor din preg"tirea profesional" se efectueaz" permanent. Necesit"%ile de perfec%ionare profesional" vizeaz" ansamblul activitatilor desfa!urate la locul de munca. 2.receptivitatea fa%" de nou !i capacitatea de asimilare a noului în raport cu specificul activit"%ii !i diversitatea sarcinilor incluse în fi!a postului . 2.Dezvoltarea profesional# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competen%ele necesare asistentelor medicale nutri%ioniste privind autoevaluarea !i identificarea necesit"tilor de perfectionare profesional". întocmirea dietelor.4. Asimilarea informa%iilor noi se efectueaz" prin apelarea unor surse autorizate. ELEMENTE DE COMPETEN%& $. $. materiale redactate de institu%ii atestate oficial. Modalit"%i de perfec%ionare : studiu individual.posibilit"%ile de perfec%ionare existente în afara unit"%ii sanitare Evaluarea va urm"ri : .modul de organizare a activit"%ii în blocul alimentar .medicin" general" .4. cursuri de preg"tire / perfec%ionare Surse autorizate : tratate de specialitate. asistarea bolnavilor pe probleme de nutri%ie. Stabilirea necesit"%ilor de perfec%ionare profesional" se realizeaz" în corelatie cu sarcinile incluse în fi!a postului.circuitul alimentelor !i al hranei în interiorul spitalului .2. $. Participarea la cursuri de preg"tire / perfec%ionare Activit"%i : coordonarea !i supravegherea personalului din blocul alimentar.structura cursurilor de perfec%ionare organizate în cadrul unit"%ii sanitare .$. $.capacitatea de autoevaluare pentru identificarea necesit"%ilor de preg"tire / perfec%ionare profesional" în corela%ie cu exigen%ele postului. Necesit"%ile de perfec%ionare profesional" sunt identificate pe baza autoevalu"rii. urmate de integrarea proprie în cadrul unor forme de preg"tire / perfectionare pentru cresterea calit"tii rezultatelor muncii. etc. . Gama de variabile 2. 2.3.2.3. 2.elemente de statistic" !i contabilitate . normative în vigoare. Reactualizarea cuno!tintelor se realizeaza permanent sau ori de câte ori este nevoie. în raport cu informa%iile de actualitate din domeniul de activitate. Identificarea necesit"%ilor de perfec%ionare profesional" CRITERII DE REALIZARE $. Informatiile asimilate sunt corelate din punct de vedere cantitativ !i calitativ cu necesit"%ile individuale de perfec%ionare. Cuno!tintele noi dobândite sunt aplicate în activitatea curenta în scopul cre!terii calitatii rezultatelor muncii.$.nutri%ie / dietetic" !i elemente de gastrotehnie .

Echipa : asistente repartizate în ture.4.componen%a echipei . Solicitarea / acordarea de sprijin este facuta în situatii speciale !i în limita competen%ei.2.3. evidentiind criterii privind repartizarea sarcinilor si implicarea individual" în realizarea obiectivului echipei. $. 2.capacitatea individual" de asumare !i rezolvare a unor sarcini într-un interval de timp prestabilit. Gama de variabile 2. 2. Termenele de realizare a sarcinilor individuale sunt identificate în timp util.4. Stabilirea sarcinilor este efectuat" în concordan%" cu preciz"rile unor surse autorizate. Sarcinile individuale sunt îndeplinite conform cu cele stabilite. 2.3.atribu%iile de serviciu La evaluare se va urm"ri : . Stabilirea sarcinilor în cadrul echipei $.raporturile ierarhice !i func%ionale . Lucrul în echipa se realizeaza respectând raporturile ierarhice !i func%ionale. în cadrul colectivelor de specialitate.$. oficiante. 2. în corelare cu obiectivul general al echipei. medici speciali!ti ). ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE $. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . dispozi%ii ale !efilor ierarhici ( asistenta !ef". $.Munca în echip# Descrierea unit"%ii Unitatea include competentele legate de desf"surarea activit"tii asistentelor medicale nutritioniste în ture. .2.$. Implicarea individual" în realizarea sarcinilor echipei Surse autorizate : fi!a postului.capacitatea de integrare într-un colectiv !i de colaborare cu ceilal%i membrii ai echipei . Sarcinile individuale sunt stabilite în corelatie cu obiectivul echipei !i dispozitiile !efului ierarhic. personalul blocului alimentar. Sarcinile comunicate tuturor membrilor echipei sunt clarificate cu promptitudine în scopul evit"rii unor eventuale neîn%elegeri. $. Obiectivul echipei este îndeplinit printr-o manier" de lucru unanim acceptat".

$. Normele de protectie a muncii sunt însu!ite !i aplicate conform specificului locului de munc". Primul ajutor în caz de accident se acord" conform tipului . 2. 2. $. 3. Echipamentul de protectie este folosit !i pastrat în conformitate cu normele de protec%ie a muncii. Aplicarea procedurilor de interven%ie 3.Respectarea NPM "i PSI Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.3. Normele PSI sunt însu!ite conform specificului fiecarui loc de munca.2.2.3. 3. Normele PSI sunt însu!ite în corelatie cu aparatura !i instalatiile 3. 2. 3.4.$.$.2.4. Aplicarea normelor de protec%ie a muncii CRITERII DE REALIZARE $. Procedurile de interven%ie sunt stabilite în corela%ie cu situa%iile create !i prevederile normelor. Aplicarea normelor PSI 2. $. Echipamentul de stingere a incendiilor este men%inut în stare de func%ionare.$. Normele de protectie a muncii sunt însu!ite !i aplicate în corelatie cu tipurile de accidente ce pot surveni. Evacuarea în caz de incendiu se realizeaza conform planurilor afi!ate la loc vizibil.3. Normele de protectie a muncii sunt însu!ite !i aplicate în corelatie cu aparatura !i instalatiile folosite. Interven%iile sunt efectuate cu promptitudine pentru eliminarea situa%iilor de risc.

asfixii. cuptoare electrice sau cu gaz metan. intoxica%ii. bonete. electrocut"ri. etc. etc.capacitatea de organizare a evacu"rii în caz de incendiu pentru eliminarea panicii !i evitarea producerii de noi accidente . echilibrul personal .componen%a echipelor de interven%ie în caz de accidente sau incendii . furtunuri.proceduri de acordare a primului ajutor Evaluarea va urm"ri : . Incendii : de tip electric !i neelectric. etc. autocontrolul.normele de PM !i PSI cu caracter general !i cele specifice locului de munc" . rezervoare de ap". !or%uri. lope%i. hidran%i.planurile de evacuare în caz de incendiu . Echipament de protec%ie : halate. g"le%i. etc. Aparate !i instala%ii : mixere !i fierb"toare electrice. Echipament de stingere a incendiilor : extinctoare.Gama de variabile Accidente : de tip mecanic.capacitatea de întrebuin%are corect" !i operativ" a echipamentelor de PM !i PSI pentru înl"turarea factorilor de risc .capacitatea de reac%ie în situa%ii limit" de stres.modul de utilizare a echipamentelor de PM !i PSI . arsuri. m"nu!i de cauciuc. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . l"zi cu nisip. ma!ini de tocat.

2. Verificarea gradului de asimilare a cuno!tintelor este realizata prin abordarea tuturor problemelor la care s-a referit instruirea 3. Testarea gradului de asimilare a cuno!tintelor este efectuata prin modalit"%i specifice 2. Stabilirea necesit"%ilor de instruire ale personalului se efectueaz" în corelatie cu sarcinile incluse în fi!a postului 2. Stabilirea necesit"%ilor de instruire ale personalului CRITERII DE REALIZARE $. Instruirea este realizat" prin folosirea unor informa%ii din surse autorizate 3.2. sau ori de câte ori este nevoie 3.$.Instruirea personalului din blocul alimentar Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste pentru evaluarea necesit"tilor de instruire ale personalului subordonat !i realizarea instruirii acestuia în corela%ie cu elementele de noutate din domeniul de specialitate ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Modalitatea de instruire este corelat" cu nivelul general al cuno!tintelor de specialitate dovedit de personalul inclus în programul de perfec%ionare 2.4.$.3. Programul de instruire este conceput pentru armonizarea aspectelor teoretice !i practice legate de specialitatea nutritie / dietetica 2. Evaluarea necesit"%ilor de instruire se realizeaz" pentru to%i membrii colectivului în corela%ie cu elementele de noutate din domeniul de specialitate $. Culegerea informa%iilor privind necesit"%ile de instruire ale personalului este realizata prin metode specifice !i se refera la ansamblul activitatilor desfa!urate în blocul alimentar $.2.3. Realizarea instruirii personalului subordonat 3. Verificarea gradului de asimilare a cuno!tin%elor . Instruirea personalului este realizat" dup" un grafic prestabilit sau ori de câte ori este nevoie 2.$. Modul de asimilare a cuno!tintelor este testat periodic.3.

sanitare Evaluarea va urm"ri : .nutri%ie / dietetic" . norme igienico . Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .capacitatea de identificare !i evaluare a necesit"%ilor de instruire a personalului subordonat cu privire la ansamblul activit"%ilor desf"!urate la locul de munc" !i în corela%ie cu sarcinile incluse în fi!a postului . prepararea hranei. etc. preg"tirea alimentelor. rapoarte.gastrotehnie . Cuno!tin%e de specialitate : elemente de gastrotehnie. dialoguri.Gama de variabile Metode de culegere a informa%iilor : prin observare direct". întreb"ri. etc. autoevaluare. etc. puterea persuasiv" în sus%inerea !i aplicarea elementelor de noutate din specialitatea nutri%ie / dietetic" .medicin" general" . distribu%ia meniurilor.normele de PM !i PSI . teste periodice. cur"%enia. diete specifice diferitelor tipuri de afec%iuni. restric%ii în modul de preparare a meniurilor.capacitatea de exprimare a informa%iilor într-un limbaj accesibil !i coerent. Metode de testare : observare direct".sanitare specifice.normele igienico . teste.capacitatea de organizare !i sintetizare a informa%iilor prin îmbinarea aspectelor teoretice cu elementele practice !i de promovare a unor modalit"%i de instruire adaptate nivelului general de cuno!tin%e dovedite de personalul de specialitate subordonat . Activit"%i din blocul alimentar : preluarea alimentelor din spa%iile de depozitare.circuitul alimentelor !i al hranei în interiorul spitalului . etc.

$. Cauzele nerealiz"rii unor activit"%i sunt analizate în scopul elimin"rii disfunc%ionalit"%ilor 3. Etapele graficului zilnic de activit"%i sunt realizate cu operativitate.2.3. etc.Planificarea activit#!ii proprii Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.2. .3. masa de diminea%". Servicii de specialitate : statistic".2.$.$.3.programul fix de distribuire a meselor !i suplimentelor c"tre pacien%i . aprovizionare.$. Replanificarea activit"%ilor Priorit"%i : eliberarea alimentelor. Urm"rirea îndeplinirii graficului zilnic de activit"%i 3. 2. Replanificarea activit"%ilor nerealizate este armonizat" cu structura graficului curent de activit"%i 3.elemente de planificare Evaluarea va urm"ri : . etc. în ordinea stabilit" 2. Stabilirea graficului zilnic de activit"%i CRITERII DE REALIZARE $. tehnic.capacitatea de organizare a propriei activit"%i în corela%ie cu programul celorlalte servicii de specialitate din cadrul unit"%ii sanitare !i de adaptare la situa%iile neprev"zute ce pot interveni pe parcursul zilei. Activit"%ile nerealizate conform graficului prestabilit sunt replanificate cu operativitate Gama de variabile 2. în intervalele de timp planificate 2. Activit"%ile incluse în graficul zilnic sunt programate în intervale de timp riguros delimitate.etapele circuitului alimentelor !i al hranei în spital . Graficul zilnic de activit"%i este stabilit în corela%ie cu modul de organizare a circuitului hranei în interiorul unit"%ii sanitare. Activit"%ile incluse în graficul zilnic sunt îndeplinite succesiv. Planificarea activit"%ilor în cadrul zilei este întocmit" în func%ie de priorit"%i $. alimenta%ia diabeticilor. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .sarcinile de serviciu specificate în fi!a postului . Graficul de activit"%i este îndeplinit în corela%ie cu programul celorlalte servicii de specialitate din cadrul unit"%ii sanitare 3.cuno!tin%e în specialitatea nutri%ie / dietetic" .capacitatea de a discerne !i de a decide în privin%a priorit"%ilor zilei !i de rezolvare a sarcinilor în intervale de timp riguros delimitate . igien".