Consiliul pentru Standarde Ocupa!

ionale "i Atestare
Unitatea de Cercetare "i Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupa!ia: Asistent medical dietetic# - nutri!ie

Domeniul: S#n#tate "i asisten!# social#

Bucure"ti $999

Unitatea pilot: Spitalul Universitar Bucure!ti Coordonator proiect standard ocupa!ional: Cristina Niculescu Mizil Membrii echipei de redactare a standardului ocupa!ional: Aurica S"veanu, asistent medical, Spitalul Universitar Bucure!ti Cristina #andor, asistent medical, Spitalul Universitar Bucure!ti Referen!i de specialitate: Georgeta Nicola, asistent medical principal, Institutul N. Paulescu Felicia Boter, asistent medical principal, Institutul N. Paulescu Standard aprobat COSA la data de 07-01-1999

Cod COSA: V - 8$ © copyright $999 , COSA - U.C.S.T. Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate. Acesta nu poate fi reprodus par%ial sau integral, nu poate fi folosit sau citat în alte lucr"ri fara acordul COSA.

Asistent medical dietetic! .nutri"ie Descrierea ocupa!iei Ocupa%ia se referã la activitatea de asisten%ã medicalã pe probleme de nutri%ie / dieteticã. presupunând competen%e legate de întocmirea dietelor ca mijloace terapeutice în cadrul schemelor generale de tratament medical. supravegherea circuitului hranei în unitatea sanitarã !i asistarea pacien%ilor pe probleme de specialitate. .

sanitare generale la locul de munc" Comunicarea cu pacien%ii Comunicarea interactiv" la locul de munc" Dezvoltarea profesional" Munca în echip" Respectarea NPM !i PSI Instruirea personalului din blocul alimentar Planificarea activit"%ii proprii Competen%e generale la locul de munc" Instruire Planificare .Asistent medical dietetic! .nutri"ie UNIT&'ILE DE COMPETEN'& Domeniile de competen"! Acordarea asisten%ei de specialitate Administra%ie Unit!"ile de competen"! Asistarea pacien%ilor cu probleme de nutri%ie !i dietetic" Rezolvarea sesiz"rilor !i reclama%iilor legate de meniuri Aprovizionarea cu alimente Întocmirea meniurilor !i suplimentelor Întocmirea necesarului de alimente Supravegherea distribuirii meselor preparate Supravegherea prepar"rii meniurilor Asigurarea condi%iilor igienico .

în func%ie de afec%iune !i de caracteristicile individuale ale pacientului . gastrice.Asistarea pacien!ilor cu probleme de nutri!ie "i dietetic# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competen%ele necesare asistentelor medicale nutri%ioniste pentru asigurarea tratamentului dietetic în cadrul schemelor generale de tratament prescrise de medicul specialist si verificarea respect"rii dietelor de c"tre ELEMENTE DE COMPETEN%& $.3 Aplicarea tratamentului dietetic se realizeaz" în func%ie de caracteristicile individuale ale pacientului 2. Tipuri de afec%iuni : hepatice. vârst".elemente de psihologie Evaluarea va urm"ri : .$. natura activit"%ii. Tratamentul dietetic este strict corelat cu tratamentul medicamentos în cadrul schemei generale de tratament ce se aplic" pacien%ilor $. Caracteristici individuale : sex.nutri%ie / dietetic" . Tratamentul dietetic este stabilit în func%ie de afec%iune $.2. starea de nutri%ie Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .capacitatea de corelare a tratamentului dietetic cu cel medicamentos.$. Respectarea dietei se realizeaz" pe întreaga durat" a spitaliz"rii 2.medicin" general" . renale. etc. Asigurarea tratamentului dietetic în cadrul schemelor generale de tratament prescrise de medic CRITERII DE REALIZARE $. diabet. cardiace. Dieta este respectat" integral în conformitate cu indica%iile medicului 2.capacitatea de implicare în urm"rirea !i verificarea respect"rii tratamentului dietetic de c"tre pacient pe durata spitaliz"rii. în cadrul schemei generale de tratament prescris" de medicul specialist. Verificarea respect"rii dietelor de c"tre bolnavi Gama de variabile Tratamentul dietetic se aplic" în timpul intern"rii !i se continu" de c"tre bolnav la domiciliu pe perioada stabilit" de medicul specialist. gradul de persuasiune pentru aplicarea integral" a dietei de c"tre pacient în conformitate cu indica%iile medicului !i specificul afec%iunii tratate .2.

Veridicitatea informatiilor provenite din sesizari !i reclamatii este verificat" direct sau prin apelarea unor surse diferite $.$.modul de func%ionare a blocului alimentar Evaluarea va urm"ri : .3. calitate. Identificarea nemultumirilor !i preluarea sesizarilor este prompta $. personal medical. preparare !i distribuire a meniurilor în unitatea . structur". Înregistrarea sesizarilor este completa !i nesubiectiva 2. aspect.Rezolvarea sesiz#rilor "i reclama!iilor legate de meniuri Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Caracteristicile meniurilor : cantitate.$. prezentare Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . Identificarea nemul%umirilor legate de meniuri CRITERII DE REALIZARE $. diversitate. etc. Înl"turarea nemul%umirilor pacien%ilor este realizat" operativ Gama de variabile 2. Rezolvarea sesiz"rilor !i reclama%iilor legate de meniuri Surse de verificare a informa%iilor : pacien%i diferi%i.2.capacitatea de identificare !i evaluare operativ" a nemul%umirilor pacien%ilor !i de urm"rire a rezolv"rii acestora prin interven%ie în cadrul oric"rei etape a procesului de concepere. Modificarea meniurilor !i a modului de servire este corelata cu nemul%umirile sesizate pentru ameliorarea caracteristicilor deficitare 2.circuitul alimentelor !i al hranei în spital .nutri%ie / dietetic" .elemente de psihologie .medicin" general" .2. personal auxiliar.

compararea caracteristicilor organoleptice reale cu parametrii atesta%i scriptic în certificatele de calitate !i sanitar veterinare. depozitare !i eliberare a alimentelor pe traseul magazie central" .3.programul de func%ionare al magaziei centrale .componen%a echipei de recep%ionare a alimentelor . la prima or" a dimine%ii.norme igienico .5. . pe tipuri de produse 2.parametrii organoleptici normali ai produselor .$.$. Eliberarea alimentelor este realizat" în condi%ii de siguran%" pentru evitarea contamin"rii lor 2. etc. Participarea la recep%ionarea alimentelor primite de la furnizori CRITERII DE REALIZARE $. verde%uri. Recep%ionarea alimentelor se realizeaz" prin compararea caracteristicilor produselor cu parametrii certifica%i în documentele de 2. Evaluarea alimentelor este realizat" din punct de vedere organoleptic $.sanitare în vigoare.2.sanitare : “Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” extrase din ORD MS $90/$982 !i ORD MS 984/$994 Tipuri de alimente : produse lactate.3. de identificare.capacitatea de monitorizare a procesului de preluare.sanitare specifice Evaluarea va urm"ri : . Eliberarea alimentelor se realizeaz" zilnic.sanitare 2.bloc alimentar. selec%ie !i excludere a produselor necorespunz"toare din punct de vedere calitativ.Aprovizionarea cu alimente Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competen%ele necesare asistentelor medicale nutri%ioniste pentru participarea la recep%ionarea alimentelor primite de la furnizori. f"inoase. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .capacitatea de evaluare a alimentelor. pentru evitarea contamin"rii produselor. ou". supravegherea eliber"rii acestora din magazia central" si asigurarea depozit"rii corecte în blocul alimentar ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Manipularea alimentelor este efectuat" cu respectarea normelor igienico .4. Asistarea la eliberarea alimentelor din magazia central" !i depozitarea în blocul alimentar Norme igienico .2. Selec%ia alimentelor este efectuat" dup" verificarea termenelor de valabilitate $. Depozitarea alimentelor se realizeaz" în func%ie de temperatur" Gama de variabile 2. carne !i produse din carne. pentru întreaga zi de lucru 2. cu respectarea normelor igienico . Depozitarea alimentelor în blocul alimentar este efectuat" în spa%ii separate.condi%ii de depozitare !i manipulare .nutri%ie / dietetic" . prin verificarea termenelor de valabilitate. . legume. conserve.

glucide. gastrice. pe tipuri de afec%iuni 3. Evaluarea stocurilor de alimente existente CRITERII DE REALIZARE $. Structura dietelor !i suplimentelor este corelata cu factorii nutritivi din componen%a alimentelor aflate pe stoc 2.5. vitamine. Meniurile întocmite sunt adecvate caracteristicilor individuale ale pacientului 3. Selec%ia alimentelor este efectuat" dup" verificarea termenelor de valabilitate. Verificarea structurii !i num"rului dietelor !i suplimentelor prescrise 3.2. cardiace.elemente de contabilitate . Echilibrarea nutri%ional" a organismului bolnav este ob%inut" prin asigurarea necesarului de factori nutritivi !i calorii 3.elemente de gastrotehnie Evaluarea va urm"ri : . baremul financiar prestabilit. Conceperea meniurilor este realizat" cu respectarea legilor alimenta%iei ra%ionale 3. Structura dietelor !i suplimentelor este corelata cu tipurile de afec%iuni existente 2. minerale Caracteristici individuale ale pacientului : sex.modul în care se identific".$. Identificarea !i evaluarea alimentelor se realizeaza din punct de vedere cantitativ. diversitatea meselor în cadrul aceleia!i zile !i pe durata s"pt"mânii. etc. Meniurile sunt întocmite în conformitate cu prescrip%iile medicului specialist.4. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . rafinamentul gustativ. calitativ ( organoleptic ) !i sortimental $. diabet.$.3 Necesarul zilnic de diete prescrise este acoperit prin num"rul total de regimuri întocmite 3. lipide.nutri%ie / dietetic" .2. sezonul. Întocmirea meniurilor Tipuri de afec%iuni : hepatice.$.3. natura activit"%ii Parametrii extramedicali : stocul de alimente.Întocmirea meniurilor "i suplimentelor Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. organoleptic !i sortimental. %inându-se seama de gradul de perisabilitate al acestora !i încadrarea în termenele de valabilitate . Factori nutritivi : proteine.2.medicin" general" . Conceperea meniurilor este realizat" corelând to%i parametrii extramedicali Gama de variabile 2. evalueaz" !i selec%ioneaz" alimentele din stoc din punct de vedere cantitativ. %inând cont de gradul de perisabilitate 2.capacitatea de a concepe meniuri prin adaptarea principiilor alimenta%iei ra%ionale la caracteristicile individuale ale pacien%ilor în strâns" leg"tur" cu tipul de afec%iune !i prin armonizarea tuturor factorilor extramedicali . etc. vârst". renale.

4. Necesarul de alimente este stabilit global.$. Redactarea documentelor intermediare 3. Întocmirea documentelor de aprovizionare se realizeaz" pe baza documentelor intermediare.2. Preparatele programate în corela%ie cu necesarul de alimente corespund din punct de vedere cantitativ !i calitativ cu necesitatile unitatii 2. la nivelul întregii unit"%i sanitare.2. Suportul scriptic asigurat prin întocmirea documentelor intermediare ofer" o imagine riguroas" a necesarului de hran" din unitatea sanitar" 3. Necesarul de alimente este asigurat pentru corelarea structurii meniurilor cu diversitatea afec%iunilor existente $.$. Documentele de aprovizionare sunt întocmite ritmic. pentru includerea tuturor pacientilor în programul de masa !i de suplimente $.$.Întocmirea necesarului de alimente Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. în timp util. Culegerea !i prelucrarea informa%iilor utile pentru întocmirea necesarului de alimente CRITERII DE REALIZARE $.2.3. Întocmirea documentelor de aprovizionare . Prelucrarea informa%iilor furnizeaz" toate elementele statistice utile întocmirii necesarului de alimente $. Întocmirea documentelor intermediare se realizeaz" corelând toate elementele statistice necesare pentru circuitul hranei în spital 2. pentru asigurarea constant" a hranei în cadrul spitalului 2. în concordan%" cu necesarul de alimente din întreaga unitate sanitar" 3.

medicin" general" Evaluarea va urm"ri : . documentele intermediare !i “Lista de alimente” se întocmesc zilnic !i cuprind date globale. renale. hepatice. “Nota de comand"“. Suport scriptic : documente cumulative.cuno!tin%e teoretice de nutri%ie !i dietetic" .Gama de variabile Necesarul de alimente. Tipuri de afec%iuni : cardiace.capacitatea de întocmire riguroas" !i corect" a tuturor documentelor de eviden%" utile procesului de asigurare a hranei în unitatea sanitar". repartizarea meniurilor în cadrul meselor principale. prepararea meniurilor. “Lista de meniuri”. etc. “Centralizatorul de suplimente”. liste.matematic" elementar" . num"rul total de suplimente repartizate pe sec%ii. gastrice. sintetizare. distribuirea Documente intermediare : “Centralizatorul de bolnavi”. “Desf"!ur"torul de alimente”. alimentele aflate în componen%a tuturor meniurilor.capacitatea de armonizare a parametrilor medicali !i extra medicali în întocmirea necesarului zilnic de alimente util prepar"rii hranei . prin luarea în considerare a ansamblului elementelor statistice necesare pentru circuitul alimentelor !i distribuirea preparatelor c"tre bolnavi . formulare Documente de aprovizionare : “Lista zilnic" de alimente”. “Nota de comand"“ se întocme!te s"pt"mânal.elemente de statistic" !i contabilitate . Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . Circuitul hranei : preg"tirea alimentelor. Necesarul de alimente : zilnic !i s"pt"mânal Prelucrarea informa%iilor : preluare.capacitatea de analiz" !i sintez" a informa%iilor globale centralizate la nivelul unit"%ii sanitare pentru întocmirea necesarului zilnic de alimente prin corelarea structurii meniurilor cu diversitatea afec%iunilor înregistrate . la nivelul întregii unit"%i sanitare. centralizare Elemente statistice utile : num"rul total de bolnavi interna%i în spital !i repartizarea lor pe regimuri. analizare.

Distribuirea meniurilor din blocul alimentar c"tre sec%ii se realizeaz" cu respectarea normelor igienico . Asistarea la distribuirea meselor din blocul alimentar c"tre sec%ii CRITERII DE REALIZARE $. Disfunctionalitatile sesizate !i cauzele lor sunt analizate !i înlaturate cu promptitudine 2.2. Disfunctionalitatile sesizate !i cauzele lor sunt analizate !i înlaturate cu promptitudine 2. Mâncarea predata corespunde din punct de vedere cantitativ !i sortimental tipurilor de regimuri programate $.$. func%ie de starea pacien%ilor 2. Preluarea mânc"rii se efectueaz" în corela%ie cu necesarul fiec"rei sectii !i tipurile de afectiuni tratate $. $. Mâncarea este predata !i preluata dupa un program prestabilit ( la ore fixe ). Împ"r%irea hranei se efectueaz" în locuri diferite.$.3 Distribuirea meniurilor din punct de vedere cantitativ !i sortimental este corelata cu numarul de bolnavi din fiecare sectie !i tipurile de regimuri în func%ie de afec%iuni 2.3.4. Verificarea distribuirii meselor pe sec%ii .sanitare în vigoare 2.sanitare în vigoare $.5.5. Distribuirea mânc"rii în cadrul sec%iilor se realizeaz" la ore fixe 2.Supravegherea distribuirii meselor preparate Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.4 Distribuirea mânc"rii în cadrul sec%iilor este realizat" cu respectarea normelor igienico .2.

cu respectarea normelor igienico . saloane Starea pacien%ilor : deplasabili . Locuri de distribuire a hranei : sala de mese.sistemul de distribuire a meselor preparate în cadrul spitalului .sanitare : ORD MS $90/$982.sanitare Evaluarea va urm"ri : .nutri%ie / dietetic" .capacitatea de urm"rire a opera%iilor de predare . ORD MS 984/$994. cu încadrarea într-un program riguros de mas" !i cu respectarea normelor igienico . nedeplasabili Norme igienico .meniul zilnic repartizat pe sec%ii . în corela%ie cu num"rul de bolnavi repartiza%i !i tipurile de regimuri prescrise în func%ie de afec%iuni.sanitare în vigoare .sanitare specifice .preluare a hranei în corela%ie cu necesarul fiec"rei sec%ii. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .capacitatea de supraveghere a distribuirii meselor pe sec%ii.norme igienico . conform tipurilor de afec%iuni tratate.Gama de variabile Oficiantele ( persoane care deservesc oficiile alimentare din cadrul sec%iilor ) preiau mâncarea de la personalul blocului alimentar.programul de distribuire a meselor .componen%a echipei îns"rcinat" cu distribuirea meselor . o transport" !i o distribuie în cadrul fiec"rei sec%ii. ORD 56/$974 !i “Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” furnizate de Inspectoratul de S"n"tate Public".

nutri%ie / dietetic" . cu respectarea tehnicilor adecvate fiec"rui tip de regim prescris în func%ie de afec%iunile tratate !i prin asigurarea din punct de vedere cantitativ. Supravegherea respect"rii modului de 2.3. ORD 56/$974 !i “Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” furnizate de Inspectoratul de S"n"tate Public".$. Fluxul tehnologic este urm"rit pentru respectarea normelor igienico . Meniurile sunt preparate prin utilizarea elementelor de gastrotehnie preparare a meniurilor adecvate tipurilor de afec%iuni tratate 2.3.sanitare : ORD MS $90/$982.2.sanitare în vigoare !i asigurarea corectitudinii operatiilor Gama de variabile 3.sanitare în vigoare 2. Prepararea meniurilor este realizat" cu respectarea normelor igienico . Fiecare etapa a fluxului tehnologic se desfa!oara într-un timp specific.2. cu respectarea succesiunii corecte a etapelor.gastrotehnie . Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .medicin" general" .norme igienico . Etapele fluxului tehnologic sunt executate integral !i în ordinea prestabilit" 3.capacitatea de coordonare a activit"%ii de preparare a meniurilor de c"tre personalul blocului alimentar. supravegherea fluxului tehnologic de preparare a hranei si a modului de preg"tire a dietelor în blocul alimentar ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Supravegherea modului de preparare a meniurilor asigur" respectarea tuturor conditiilor de ordin calitativ. Verificarea respect"rii tipurilor de meniuri programate CRITERII DE REALIZARE $.capacitatea de supraveghere a fluxului tehnologic de preparare a hranei. cantitativ !i sortimental !i igienico sanitare 3. Toate tipurile de regimuri prescrise sunt incluse în graficul de preparare a meselor $.2. pe parcursul fiec"rei zile Norme igienico .sanitare specifice Evaluarea va urm"ri : . Urm"rirea realiz"rii fluxului tehnologic de preparare a meselor !i suplimentelor Supravegherea prepar"rii meniurilor se realizeaz" în blocul alimentar. ORD MS 984/$994.programul de distribuire a meselor !i suplimentelor .graficul zilnic de regimuri . Ingredientele preg"tite pentru preparare corespund din punct de vedere cantitativ !i sortimental tuturor tipurilor de meniuri programate 2.Supravegherea prepar#rii meniurilor Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste pentru verificarea respect"rii tipurilor de meniuri programate.fluxul tehnologic de preparare a hranei . conform normelor gastrotehnice 3.$. calitativ !i sortimental a tuturor ingredientelor necesare .$. în spa%iile prestabilite !i timpul de execu%ie adecvat fiec"rei diete !i prin aplicarea normelor igienico sanitare specifice .

Activitatile de curatenie. 3. Asigurarea respect"rii normelor igienico . din toate meniurile preparate. Gradul de igiena individuala a personalului din blocul alimentar !i comportamentul igienic al acestuia sunt men%inute prin respectarea normelor igienico . Asigurarea îndeplinirii condi%iilor privind igiena individual" !i starea de s"n"tate a personalului subordonat .2.3.Asigurarea condi!iilor igienico . $. 3. $. Analizarea cazurilor de toxiinfec%ie alimentar" se realizeaz" pe baza probelor alimentare prelevate zilnic. pentru eliminarea focarelor de contaminare si evitarea declans"rii de epidemii. Purt"torii / suspec%ii de boli transmisibile sunt identifica%i pe baza unor evaluari corecte !i sco!i temporar din activitate. Realizarea operatiilor de curatire !i dezinfectie este solicitata personalului abilitat pentru toate spatiile din blocul alimentar precum !i pentru accesoriile de lucru. Interven%iile pentru între%inerea instala%iilor din blocul alimentar sunt solicitate / realizate ori de câte ori este nevoie. 3. 2. ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Men%inerea st"rii de s"n"tate a personalului din blocul alimentar este verificat" prin efectuarea controlului medical periodic.5.$.sanitare în vigoare.sanitare în circuitul alimentelor $. Urm"rirea realiz"rii igieniz"rii generale !i a cur"%eniei în spa%iile de lucru CRITERII DE REALIZARE $. Respectarea normelor igienico .sanitare generale la locul de munc# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste privind asigurarea respect"rii normelor igienico . 2.2.2. 3. $. precum !i pentru îndeplinirea condi%iilor privind igiena individual" si starea de s"n"tate a personalului subordonat.sanitare în circuitul alimentelor este realizat" pentru preîntâmpinarea sau eliminarea oric"ror focare de contaminare. prin cooperare cu personalul serviciilor specializate din cadrul spitalului. în circuitul alimentelor. dezinsectie !i deratizare sunt organizate în conformitate cu normativele igienico .3. Pregatirea alimentelor !i prepararea hranei se realizeaza în conditii salubre.sanitare generale în spa%iile de lucru.4. 3.sanitare în vigoare. Realizarea igienizarii generale !i a curateniei în spatiile de lucru este 2.$. dezinfectie.4. pentru evitarea raspândirii bolilor transmisibile !i înlaturarea pericolului declan!arii unor epidemii.$. Controlul st"rii de s"n"tate a personalului din blocul alimentar este efectuat zilnic.

MS 984/$994. evaluare !i înl"turare a posibilelor focare de infec%ie pentru evitarea contamin"rii apei.medicin" general" ( boli infec%ioase ) Evaluarea va urm"ri : . Focare de contaminare : de!euri. . administrativ. etc. vase. mese. în func%ie de parametrii controla%i.sanitare : “ Regulile generale de cur"%enie !i dezinfec%ie în spitale” extrase din ORD. etc.capacitatea de supraveghere !i coordonare a activit"%ilor de igienizare în conformitate cu normele sanitare în . semestrial.circuitul alimentelor !i al hranei în interiorul spitalului . Normative igienico . Accesorii de lucru din blocul alimentar : ustensile !i aparate de buc"t"rie.modul de organizare a blocului alimentar . manipulare.normele igienico . Circuitul alimentelor : preluare. MS $90/$982 !i ORD.capacitatea de evaluare a st"rii de s"n"tate a personalului angajat !i spiritul de discern"mânt în selec%ia !i înl"turarea suspec%ilor pentru anularea pericolului declan!"rii unor epidemii. Alte servicii : tehnic.Gama de variabile Spa%ii din blocul alimentar : camere de preparare !i depozitare. distribu%ie Boli transmisibile : hepatit".sanitare în vigoare . reziduuri variate în contact cu alimentele sau preparatele diverse.fluxul tehnologic de preparare a hranei .capacitatea de identificare. etc. recipien%i diver!i. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . etc. parazitoze. alimente alterate. preparare. anual. etc. alimentelor !i hranei !i împiedicarea declan!"rii toxiinfec%iilor alimentare . Controlul medical periodic : trimestrial.programul de func%ionare al celorlalte servicii din unitatea sanitar" . depozitare.

Comunicarea cu pacientii este realizata în scop psihoterapeutic !i de instruire.3. Informarea bolnavilor asupra problemelor medicale este efectuat" la obiect.de specialitate .modul de organizare a sec%iilor în cadrul spitalului . $. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . specializat Forma de comunicare : oral". Comunicarea este realizat" printr-un limbaj adaptat nivelului de întelegere al pacientului !i starii în care acesta se afla.gradul de sociabilitate !i tactul dovedit în rela%iile cu pacien%ii .capacitatea de persuasiune fa%" de bolnavi pentru acceptarea !i respectarea dietelor ca mijloace terapeutice în cadrul schemelor generale de tratament . Dialogul cu bolnavii !i apartinatorii acestora este mentinut permanent sau ori de câte ori este nevoie.programul de mas" Evaluarea va urm"ri : .elemente de psihologie . Men%inerea dialogului cu bolnavii !i apar%in"torii acestora CRITERII DE REALIZARE $. $. Gama de variabile Limbaj : accesibil.2.cultur" general" .capacitatea de exprimare corect".$.Comunicarea cu pacien!ii Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. indica%ii scrise. $.4. concis" !i clar" a problemelor medicale prin adaptarea mesajului la nivelul de în%elegere dovedit de pacient .

$.elemente de statistic" !i contabilitate . Comunicarea la locul de munc" este realizat" în colective de specialitate $.4. ELEMENTE DE COMPETEN%& $. Men%inerea dialogului cu personal din cadrul unit"%ii sanitare !i din exteriorul acesteia Metode de comunicare : în scris sau verbal Colectivele de specialitate pot fi formate din : asistente. Personal extraspitalicesc : personal din alte unit"%i sanitare. cu evitarea conflictelor. personal sanitar Alte categorii de personal intraspitalicesc : angaja%ii serviciului administrativ. pentru îndeplinirea operativ" a sarcinilor de serviciu . corect !i concis $. Schimbul de informa%ii cu personalul din cadrul unit"%ii sau cu personalul extraspitalicesc se realizeaz" prin metode corespunz"toare situa%iei concrete 2.$.3. Probleme conexe actului medical : repararea instala%iilor sanitare. etc.nutri%ie / dietetic" .2.organizarea !i func%ionarea altor servicii din cadrul spitalului . Comunicarea se realizeaz" într-o manier" politicoas". Informatiile transmise sunt corecte !i relevante în raport cu scopul comunic"rii 2. cu evitarea conflictelor. 2. Schimbul de informa%ii cu personalul din cadrul unit"%ii se efectueaz" Gama de variabile 2. etc. direct". Men%inerea dialogului cu alte categorii de personal din cadrul unit"%ii sanitare este realizat" pentru rezolvarea problemelor conexe actului medical 2. Participarea la discu%ii pe teme profesionale CRITERII DE REALIZARE $. Schimbul de informa%ii în cadrul colectivelor de specialitate se efectueaza într-un limbaj specializat.2.gastrotehnie . de igien". aprovizionare. clar. în spiritul rezolv"rii prompte a problemelor .capacitatea de men%inere a rela%iilor cu colective diverse din cadrul unit"%ii sanitare !i din afara acesteia. personalul diverselor institu%ii administrative.3. de ap" !i curent.componen%a serviciilor de specialitate cu care se colaboreaz" Evaluarea va urm"ri : .medicin" general" .capacitatea de exprimare !i sus%inere a opiniilor în cadrul unor discu%ii profesionale. aprovizionarea cu materiale !i consumabile diverse Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .Comunicarea interactiv# la locul de munc# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste pentru comunicarea eficient" în cadrul colectivelor de specialisti din unitatea sanitar" si cu alte categorii de personal din institutia sanitar" si din exteriorul acesteia. la obiect. securitate. medici speciali!ti.

posibilit"%ile de perfec%ionare existente în afara unit"%ii sanitare Evaluarea va urm"ri : . Participarea la cursuri de preg"tire / perfec%ionare Activit"%i : coordonarea !i supravegherea personalului din blocul alimentar.modul de organizare a activit"%ii în blocul alimentar . Reactualizarea cuno!tintelor se realizeaza permanent sau ori de câte ori este nevoie. $.4. $.2.structura cursurilor de perfec%ionare organizate în cadrul unit"%ii sanitare . Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . urmate de integrarea proprie în cadrul unor forme de preg"tire / perfectionare pentru cresterea calit"tii rezultatelor muncii. etc. 2.elemente de statistic" !i contabilitate . cursuri de preg"tire / perfec%ionare Surse autorizate : tratate de specialitate.$. redactarea documentelor de eviden%" a hranei.3.Dezvoltarea profesional# Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competen%ele necesare asistentelor medicale nutri%ioniste privind autoevaluarea !i identificarea necesit"tilor de perfectionare profesional". Necesit"%ile de perfec%ionare profesional" vizeaz" ansamblul activitatilor desfa!urate la locul de munca. Modalit"%i de perfec%ionare : studiu individual.medicin" general" . Informatiile asimilate sunt corelate din punct de vedere cantitativ !i calitativ cu necesit"%ile individuale de perfec%ionare. Asimilarea informa%iilor noi se efectueaz" prin apelarea unor surse autorizate.receptivitatea fa%" de nou !i capacitatea de asimilare a noului în raport cu specificul activit"%ii !i diversitatea sarcinilor incluse în fi!a postului . Necesit"%ile de perfec%ionare profesional" sunt identificate pe baza autoevalu"rii. Gama de variabile 2. ELEMENTE DE COMPETEN%& $. 2. întocmirea dietelor.$.3. 2. .4.capacitatea de autoevaluare pentru identificarea necesit"%ilor de preg"tire / perfec%ionare profesional" în corela%ie cu exigen%ele postului. Stabilirea necesit"%ilor de perfec%ionare profesional" se realizeaz" în corelatie cu sarcinile incluse în fi!a postului. Cuno!tintele noi dobândite sunt aplicate în activitatea curenta în scopul cre!terii calitatii rezultatelor muncii.circuitul alimentelor !i al hranei în interiorul spitalului . Identificarea lacunelor din preg"tirea profesional" se efectueaz" permanent. materiale redactate de institu%ii atestate oficial. în raport cu informa%iile de actualitate din domeniul de activitate. 2. Identificarea necesit"%ilor de perfec%ionare profesional" CRITERII DE REALIZARE $. normative în vigoare. asistarea bolnavilor pe probleme de nutri%ie.2. $.nutri%ie / dietetic" !i elemente de gastrotehnie .

3. personalul blocului alimentar. 2. Solicitarea / acordarea de sprijin este facuta în situatii speciale !i în limita competen%ei.atribu%iile de serviciu La evaluare se va urm"ri : . 2. 2. $.capacitatea de integrare într-un colectiv !i de colaborare cu ceilal%i membrii ai echipei . . $. Stabilirea sarcinilor este efectuat" în concordan%" cu preciz"rile unor surse autorizate. Gama de variabile 2.Munca în echip# Descrierea unit"%ii Unitatea include competentele legate de desf"surarea activit"tii asistentelor medicale nutritioniste în ture.raporturile ierarhice !i func%ionale . Sarcinile individuale sunt îndeplinite conform cu cele stabilite. Sarcinile comunicate tuturor membrilor echipei sunt clarificate cu promptitudine în scopul evit"rii unor eventuale neîn%elegeri.4. Implicarea individual" în realizarea sarcinilor echipei Surse autorizate : fi!a postului. medici speciali!ti ).componen%a echipei .2. în cadrul colectivelor de specialitate.$. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . evidentiind criterii privind repartizarea sarcinilor si implicarea individual" în realizarea obiectivului echipei.4. Termenele de realizare a sarcinilor individuale sunt identificate în timp util. Sarcinile individuale sunt stabilite în corelatie cu obiectivul echipei !i dispozitiile !efului ierarhic.$. în corelare cu obiectivul general al echipei. ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE $.capacitatea individual" de asumare !i rezolvare a unor sarcini într-un interval de timp prestabilit. Echipa : asistente repartizate în ture. dispozi%ii ale !efilor ierarhici ( asistenta !ef". Stabilirea sarcinilor în cadrul echipei $. oficiante. 2. $.2. Obiectivul echipei este îndeplinit printr-o manier" de lucru unanim acceptat".3. Lucrul în echipa se realizeaza respectând raporturile ierarhice !i func%ionale.

3. Echipamentul de protectie este folosit !i pastrat în conformitate cu normele de protec%ie a muncii. 2. 2.2. Procedurile de interven%ie sunt stabilite în corela%ie cu situa%iile create !i prevederile normelor. Normele de protectie a muncii sunt însu!ite !i aplicate în corelatie cu aparatura !i instalatiile folosite.2. Interven%iile sunt efectuate cu promptitudine pentru eliminarea situa%iilor de risc. Normele PSI sunt însu!ite în corelatie cu aparatura !i instalatiile 3.4.2. Echipamentul de stingere a incendiilor este men%inut în stare de func%ionare. Aplicarea normelor de protec%ie a muncii CRITERII DE REALIZARE $.$. Aplicarea normelor PSI 2.$. Primul ajutor în caz de accident se acord" conform tipului . Normele PSI sunt însu!ite conform specificului fiecarui loc de munca. Normele de protectie a muncii sunt însu!ite !i aplicate conform specificului locului de munc". 3.3.Respectarea NPM "i PSI Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $. $. $. Normele de protectie a muncii sunt însu!ite !i aplicate în corelatie cu tipurile de accidente ce pot surveni.$. Aplicarea procedurilor de interven%ie 3.4. 2. $. Evacuarea în caz de incendiu se realizeaza conform planurilor afi!ate la loc vizibil.3.3. 3.

rezervoare de ap". Echipament de protec%ie : halate. furtunuri. !or%uri. Aparate !i instala%ii : mixere !i fierb"toare electrice.proceduri de acordare a primului ajutor Evaluarea va urm"ri : . intoxica%ii. m"nu!i de cauciuc. arsuri. cuptoare electrice sau cu gaz metan. echilibrul personal . ma!ini de tocat. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : . Echipament de stingere a incendiilor : extinctoare.capacitatea de întrebuin%are corect" !i operativ" a echipamentelor de PM !i PSI pentru înl"turarea factorilor de risc . lope%i. Incendii : de tip electric !i neelectric.normele de PM !i PSI cu caracter general !i cele specifice locului de munc" . g"le%i. hidran%i.componen%a echipelor de interven%ie în caz de accidente sau incendii . asfixii.capacitatea de reac%ie în situa%ii limit" de stres.modul de utilizare a echipamentelor de PM !i PSI . etc. etc. electrocut"ri.planurile de evacuare în caz de incendiu . l"zi cu nisip. bonete. etc.capacitatea de organizare a evacu"rii în caz de incendiu pentru eliminarea panicii !i evitarea producerii de noi accidente .Gama de variabile Accidente : de tip mecanic. etc. autocontrolul.

Realizarea instruirii personalului subordonat 3.$.3. Culegerea informa%iilor privind necesit"%ile de instruire ale personalului este realizata prin metode specifice !i se refera la ansamblul activitatilor desfa!urate în blocul alimentar $. Testarea gradului de asimilare a cuno!tintelor este efectuata prin modalit"%i specifice 2. Verificarea gradului de asimilare a cuno!tin%elor .2.$.$. Instruirea este realizat" prin folosirea unor informa%ii din surse autorizate 3.4. sau ori de câte ori este nevoie 3. Verificarea gradului de asimilare a cuno!tintelor este realizata prin abordarea tuturor problemelor la care s-a referit instruirea 3. Modalitatea de instruire este corelat" cu nivelul general al cuno!tintelor de specialitate dovedit de personalul inclus în programul de perfec%ionare 2.3. Evaluarea necesit"%ilor de instruire se realizeaz" pentru to%i membrii colectivului în corela%ie cu elementele de noutate din domeniul de specialitate $. Stabilirea necesit"%ilor de instruire ale personalului se efectueaz" în corelatie cu sarcinile incluse în fi!a postului 2. Programul de instruire este conceput pentru armonizarea aspectelor teoretice !i practice legate de specialitatea nutritie / dietetica 2.2.3. Stabilirea necesit"%ilor de instruire ale personalului CRITERII DE REALIZARE $.2. Modul de asimilare a cuno!tintelor este testat periodic. Instruirea personalului este realizat" dup" un grafic prestabilit sau ori de câte ori este nevoie 2.Instruirea personalului din blocul alimentar Descrierea unit"%ii Unitatea cuprinde competentele necesare asistentelor medicale nutritioniste pentru evaluarea necesit"tilor de instruire ale personalului subordonat !i realizarea instruirii acestuia în corela%ie cu elementele de noutate din domeniul de specialitate ELEMENTE DE COMPETEN%& $.

nutri%ie / dietetic" .medicin" general" .gastrotehnie . distribu%ia meniurilor. prepararea hranei.capacitatea de organizare !i sintetizare a informa%iilor prin îmbinarea aspectelor teoretice cu elementele practice !i de promovare a unor modalit"%i de instruire adaptate nivelului general de cuno!tin%e dovedite de personalul de specialitate subordonat .circuitul alimentelor !i al hranei în interiorul spitalului . diete specifice diferitelor tipuri de afec%iuni. cur"%enia. preg"tirea alimentelor.sanitare specifice. etc. puterea persuasiv" în sus%inerea !i aplicarea elementelor de noutate din specialitatea nutri%ie / dietetic" . teste periodice. Cuno!tin%e de specialitate : elemente de gastrotehnie. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .normele igienico . Metode de testare : observare direct". restric%ii în modul de preparare a meniurilor. Activit"%i din blocul alimentar : preluarea alimentelor din spa%iile de depozitare.capacitatea de exprimare a informa%iilor într-un limbaj accesibil !i coerent. norme igienico . etc.Gama de variabile Metode de culegere a informa%iilor : prin observare direct". etc. etc.capacitatea de identificare !i evaluare a necesit"%ilor de instruire a personalului subordonat cu privire la ansamblul activit"%ilor desf"!urate la locul de munc" !i în corela%ie cu sarcinile incluse în fi!a postului . dialoguri. rapoarte. teste.normele de PM !i PSI . autoevaluare.sanitare Evaluarea va urm"ri : . întreb"ri.

Activit"%ile incluse în graficul zilnic sunt programate în intervale de timp riguros delimitate.3. masa de diminea%".programul fix de distribuire a meselor !i suplimentelor c"tre pacien%i .capacitatea de a discerne !i de a decide în privin%a priorit"%ilor zilei !i de rezolvare a sarcinilor în intervale de timp riguros delimitate . în ordinea stabilit" 2.sarcinile de serviciu specificate în fi!a postului . Cauzele nerealiz"rii unor activit"%i sunt analizate în scopul elimin"rii disfunc%ionalit"%ilor 3.capacitatea de organizare a propriei activit"%i în corela%ie cu programul celorlalte servicii de specialitate din cadrul unit"%ii sanitare !i de adaptare la situa%iile neprev"zute ce pot interveni pe parcursul zilei. etc. igien". în intervalele de timp planificate 2. Graficul zilnic de activit"%i este stabilit în corela%ie cu modul de organizare a circuitului hranei în interiorul unit"%ii sanitare. Ghid pentru evaluare Cuno!tin%e : .3.3. .2.2.etapele circuitului alimentelor !i al hranei în spital .2. $. etc. Etapele graficului zilnic de activit"%i sunt realizate cu operativitate. 2.$.$. tehnic.elemente de planificare Evaluarea va urm"ri : . Urm"rirea îndeplinirii graficului zilnic de activit"%i 3. Graficul de activit"%i este îndeplinit în corela%ie cu programul celorlalte servicii de specialitate din cadrul unit"%ii sanitare 3. Replanificarea activit"%ilor nerealizate este armonizat" cu structura graficului curent de activit"%i 3. Replanificarea activit"%ilor Priorit"%i : eliberarea alimentelor. alimenta%ia diabeticilor. aprovizionare.Planificarea activit#!ii proprii Descrierea unit"%ii ELEMENTE DE COMPETEN%& $.$. Activit"%ile nerealizate conform graficului prestabilit sunt replanificate cu operativitate Gama de variabile 2. Activit"%ile incluse în graficul zilnic sunt îndeplinite succesiv. Stabilirea graficului zilnic de activit"%i CRITERII DE REALIZARE $. Planificarea activit"%ilor în cadrul zilei este întocmit" în func%ie de priorit"%i $. Servicii de specialitate : statistic".cuno!tin%e în specialitatea nutri%ie / dietetic" .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful