Sunteți pe pagina 1din 16

MINISTERUL SNTII PUBLICE AUTORITATEA DE SNTATE PUBLIC INSPECIA SANITAR DE STAT

AVIZAT, SECRETAR DE STAT MIRCEA MANUC

APROBAT, MINISTRU EUGEN NICOLAESCU

REFERAT DE APROBARE n conformitate cu art. 9 din Legea nr. 123/2008 pentru o alimentaie sntoas n unitile de nvmnt preuniversitar, publicata in Monitorul Oficial, Partea I in data de 2 iunie 2008, Ministerul Snt ii Publice !ntocme"te "i actuali#ea# lista alimentelor nerecomandate pre"colarilor "i "colarilor, conform recomandrilor speciali"tilor !n nutri ie$. n %ederea ducerii la indeplinire a pre%ederii susmentionate, au a%ut loc in cursul lunii iunie a.c., intalniri de lucru ale membrilor &omitetului 'ational pentru (limentatie si 'utritie. )a aceste intalniri au fost in%itati si alti specialisti in nutritie, care au stabilit, pe ba#a recomandarilor internationale e*istente, criteriile esentiale care se recomanda a fi respectate pentru asi+urarea unei alimentatii corecte si adec%ate %arstei copiilor si tinerilor. Pornind de la e%identele stiintifice actuale s,au e*emplificat alimente care nu se incadrea#a in criteriile uni%ersal recunoscute ca esentiale pentru o nutritie sanatoasa, alimente ce au fost incluse in lista de alimente nerecomandate prescolarilor si scolarilor. )uand in considerare faptul ca ma-oritatea institutiilor de in%atamant nu ofera .rana copiilor, cu e*ceptia pro+ramului &ornul si laptele$, s,a pornit de la premi#a ca pe parcursul pro+ramului scolar /0 1 2 ore pe #i3, necesitatile copilului sunt repre#entate de ec.i%alentul unei +ustari, respecti% ma*im 405 din %aloarea caloric6
4

#ilnic6, repre#entand 270,800 calorii3. 9e asemenea, tinand seama de faptul ca se urmareste !n primul rand rolul educati% asupra copilului si crearea de deprinderi nutritionale sano+ene, s,au inclus pe lista alimentelor nerecomandate anumite +rupe de alimente care au efect ne+ati% asupra starii de sanatate daca sunt consumate !n e*ces, in mod repetiti% sau necorelat cu consumul ener+etic /acti%itatea fi#ica3. :otodata mentionam faptul ca proiectul de act normati% contine niste e*emple de alimente nerecomandate$, si nu o lista e*.austi%a a acestora. O asemenea lista este imposibil de reali#at si lipsita de durabilitate deoarece in orice moment pot apare produse noi, care sa corespunda criteriilor de aliment nerecomandat. )ista urmea#a a fi actuali#ata periodic, in func ie de e%olu ia comportamentelor alimentare in randul copiilor si de politica +enerala in domeniul nutritiei. Procesul de implementare a unui sistem de alimentatie s6n6toas6 nu poate fi reali#at e*clusi% prin inter#icerea comerciali#arii anumitor alimente in scoli si necesita o %i#iune inte+rati%a, !n timp, prin efortul sus inut al tuturor celor care; , educ6 /sumati% "i formati%3, , informea#6 /despre standarde3, , moti%ea#6 /pentru respectarea indica iilor < +.idurilor etc3, , a-ut6 / dimensiunea psi.olo+ic63, , induc comportamente po#iti%e. In acest proces, familia -oaca un rol esential, drept pentru care scoala si societatea ar trebui sa moti%e#e si s6 educe si p6rin ii !n %ederea promo%6rii unui stil de %ia 6 s6n6tos, care sa asi+ure cresterea si de#%oltarea armonioasa a tinerei +enera ii. In acelasi timp, pentru ducerea la indeplinire a pre%ederilor art. 40 se %a tine cont de pre%ederile le+islati%e de-a e*istente, si anume, Ordinul M ! nr. 1"##/1""# pentru apro$area %ormelor de igien privind unitile pentru o&rotirea, edu&area 'i instruirea &opiilor 'i tinerilor. Pre#entul proiect de act normati% s,a elaborat cu respectarea dispo#itiilor )e+ii nr. 72<2008 pri%ind transparenta deci#ionala in administratia publica.

(%and in %edere cele pre#entate, %a ru+am sa aprobati proie&tul de ordin pentru apro$area listei alimentelor nere&omandate pre'&olarilor 'i '&olarilor 'i a prin&ipilor &are stau la $a(a unei alimentaii sntoase pentru &opii 'i adoles&eni.

D I R E C T O R GENERAL DR. FLORENTINA FURTUNESCU

INSPECTOR GENERAL DR. ANTOANETA DRGOESCU

MINISTERUL SNTII PUBLICE ORDIN pentru aprobarea listei alimentelor nerecomandate pre"colarilor "i "colarilor "i a principiilor care stau la ba#a unei alimenta ii sntoase pentru copii "i adolescen i Ministrul Snt ii Publice, (%=nd !n %edere pre%ederile art. 9 din )e+ea nr. 428<2008 pentru o alimenta ie sntoas !n unit ile de !n% m=nt preuni%ersitar, >#=nd ?eferatul de aprobare al (utorit ii de Sntate Public "i al Inspec iei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Snt ii Publice nr.......................... n temeiul @otr=rii Au%ernului nr. 822<2002 pri%ind or+ani#area "i func ionarea Ministerului Snt ii Publice, cu modificrile "i completrile ulterioare, emite urmtorul; ORDIN Art. 1. /43 Se aprob lista alimentelor nerecomandate pre"colarilor "i "colarilor pre%#ut !n ane*a nr. 4. /23 n incinta unit ilor de !n% m=nt este inter#is comerciali#area produselor care se !ncadrea# in criteriile cuprinse !n ane*a nr. 4. Art. 2. Se aprob principiile care stau la ba#a unei alimenta ii sntoase la copil "i adolescent, pre%#ute !n ane*a nr. 2. Art. 3. Se aprob necesarul #ilnic de calorii, substan e nutriti%e "i elemente minerale pentru copii "i adolescen i, pre%#ute !n ane*a nr. 8. Art. 4. Se aprob ec.i%alen ele alimentare, datele orientati%e pri%ind %aloarea caloric "i caracteristicile nutri ionale ale principalelor +rupe alimentare utili#ate pentru alctuirea meniurilor la copii "i adolescen i "i pre%#ute !n ane*a nr. 0. Art. 5. Se aprob piramida alimentara pentru nutri ia copiilor "i adolescen ilor, pre%#ut !n ane*a nr. 7. Art. . Pentru ducerea la !ndeplinire a art. 40 din )e+ea nr. 428<2008 pentru o alimenta ie sntoas !n unit ile de !n% m=nt preuni%ersitar, se %or respecta pre%ederile din Ordinul Ministrului Snt ii nr. 4977<4997 pentru aprobarea 'ormelor de i+ien pri%ind unit ile pentru ocrotirea, educarea "i instruirea copiilor "i tinerilor, precum "i dispo#i iile pre#entului ordin.

Art. !. (+en ii economici care distribuie "i<sau comerciali#ea# alimente !n incinta unit ilor de in% mant trebuie s fac do%ada compo#i iei alimentelor prin etic.et, declara ie de conformitate de la producator sau buletine de anali#. Art. ". Structurile din Ministerul Snt ii Publice, autorit ile de sntate public -ude ene "i a municipiului Bucure"ti "i inspec iile sanitare de stat -ude ene "i a municipiului Bucure"ti, %or duce la !ndeplinire pre%ederile pre#entului ordin. Art. #. Pre#entul ordin se public !n Monitorul Oficial al ?om=niei, Partea I.

MINISTRU, EUGEN NICOLESCU

ANE$A NR. 1 LISTA ALIMENTELOR NERECOMANDATE PRE%COLARILOR %I %COLARILOR Nr. &rt. A'()*+t* L()(t- .* '- &-r* E0*)1'* .* &-t*2,r(( .* +*r*&,)-+.-t* -'()*+t*'* .*/(+ -'()*+t* &-r* 1r(+ &,+t(+3t 4-3 +*r*&,)-+.-t* 5,r)- .* 1r*6*+t-r* 1,t 5( +*r*&,)-+.-t* 1 A'()*+t* &3 peste 47 + #a.ar<400+ , pr6-ituri, &,+7(+3t )-r* .* produs , bomboane, 6-89r: , acadele, , alte produse similare 2 A'()*+t* &3 peste 20 +<400 + produs, , .ambur+eri, &,+7(+3t )-r* .* din care, cumulati%; , pi##a, 2r94()( , +rsimi saturate , produse tip patiserie, peste 7 +< 400 + , cartofi pr-i i produs ; , alte alimente preparate , aci#i +ra"i trans prin pr6-ire, peste 4+<400+ , maione#e, produs , me#eluri +rase , alte produse similare 3 A'()*+t* &3 peste 4,7 + sare<400 + , c.ips,uri, &,+7(+3t )-r* .* produs /sau peste 0,2+ , biscui i sra i 4-r* sodiu<400+ produs3 , co%ri+ei , sticCs,uri s6rate, , snacCs,uri, , alune s6rate , semin e s6rate, , alte produse similare 4 B;3t3r( , , Orice tip de bauturi r-&,r(t,-r*:: racoritoare, cu e*ceptia apei potabile !mbuteliate sau a apei minerale imbuteliate 5 A'()*+t* &3 Peste 270,800 Ccal pe , orice tip de aliment care, &,+7(+3t r(.(&-t .* unitatea de %=n#are prin con inut, aduce un &-',r(( 1* 3+(t-t*aport de calorii de peste .* /<+6-r* 800 Ccal pe unitate de %an#are A'()*+t* , , (limente %rac +*-)=-'-t*::: , Sand%i"uri neambalate ! A'()*+t* , , (limente care nu respect +**t(&8*t-t*:::: pre%ederile @A nr. 402<2002 pri%ind etic.etarea alimentelor, cu modificrile "i completrile ulterioare D Eac e*cep ie fructele "i le+umele proaspete DD In incinta scolilor se %a %inde numai apa potabila sau minerala imbuteliata pentru a crea copiilor deprinderea de a o bea. DDD Se e*ceptea# bananele "i citricele. DDDD Pentru crearea unor deprinderi nutri ionale sano+ene 4* r*&,)-+.9 *t(&8*t-r*+3tr(7(,+-'9.
2

ANE$A NR. 2 PRINCIPIILE DE BAZ ALE ALIMENTAIEI SNTOASE LA COPIL %I ADOLESCENT 1. C-r-&t*r(4t(&( >+ -'()*+t-7(- &,1('3'3( a. 'e%oile nutri ionale ale copiilor difer !n func ie de %=rst. b. Fn copil cre"te !n salturi, ceea ce se reflect prin ne%oi ener+etice diferite. c. (portul alimentar este adec%at dac asi+ur o cre"tere statural "i ponderal normal, e%iden iat prin compararea parametrilor cre"terii cu curbele standard. 2. Pr(+&(1(( >+ -'()*+t-7(- &,1('3'3( (limenta ia sntoas pentru copilul mai mare de 20 de luni implic respectarea unor principii de ba#a "i anume; a. (si+urarea unei %ariet i alimentare, ceea ce !nseamn consumul pe parcursul unei #ile, de alimente din toate +rupele "i sub+rupele alimentare. b. (si+urarea unei propor ionalit i !ntre +rupele "i sub+rupele alimentare, adic un aport mai mare de fructe, le+ume, cereale inte+rale, lapte "i produse lactate, comparati% cu alimentele cu un con inut crescut de +rsimi "i adaos de #a.r. c. &onsumul moderat al unor produse alimentare, adic ale+erea unor alimente cu un aport sc#ut de +rsimi saturate /unt, untur, carne +ras3 "i de #a.r adu+at. 3. R*23'( 2*+*r-'* 1r(/(+. -'()*+t-7(- &,1((',r (+ &r*?*, 3+(t97( .* >+/979)<+t 4-3 -'t* t(13r( .* &,'*&t(/(t97( /43 &onducerile cre"elor, unit ilor de !n% m=nt sau ale oricror alte tipuri de colecti%it i de copii "i tineri %or asi+ura o alimenta ie colecti% adaptat %=rstei "i strii de sntate, specificului acti%it ii "i anotimpului. /23 Meniurile %or asi+ura un aport caloric "i nutriti% !n conformitate cu recomandrile cuprinse !n ane*ele nr. 8 "i nr. 0, propor ional cu timpul petrecut de copil !n colecti%itate. /83 n alctuirea meniului unui copil peste 2 ani se %a utili#a piramida alimentar, cuprins !n ane*a nr. 7 a. Piramida alimentara este alctuit din +rupe de alimente cu o reparti ie a cantit ii recomandate a fi consumate sub denumirea de por ie nutriti%. b. O por ie nutriti% este recomandarea cantitati% a unui aliment e*primat !n +rame sau folosind ca unitate de msur cea"ca.
G

c. n cadrul piramidei alimentare, numrul de por ii nutriti%e dintr,o anumit +rup se stabile"te !n func ie de necesarul de calorii al copilului, care la r=ndul sau depinde de %=rst, se*, de#%oltarea corporal "i +radul de acti%itate. /03 Se %a e%ita asocierea alimentelor din aceea"i +rup la felurile de m=ncare ser%ite. /e*. )a micul de-un nu se %a ser%i ceai cu p=ine cu +em, ci cu preparate din carne sau cu deri%ate lactateH !n sc.imb se poate folosi lapte cu p=ine cu +em sau cu biscui iH la masa de pr=n# nu se %or ser%i felul 4 "i felul 2 preponderente cu +lucide 1 cereale, ca de e*emplu, sup cu +lu"te "i friptur cu +arnitur din paste finoase, ci din le+ume3. /73 Se %or e%ita la cin m=ncrurile care solicit un efort di+esti% puternic sau care au efect e*citant ori a cror combina ie produce efecte di+esti%e nefa%orabile /e*. Ia.nie de fasole cu iaurt sau cu compot3. /23 M=ncrurile +en tocturi sunt acceptate numai dac sunt prelucrate termic prin fierbere sau la cuptor. Oule se recomand a fi ser%ite ca omlet la cuptor "i nu ca oc.iuri rom=ne"ti sau pr-ite. /G3 Meniul %a fi !mbo+ it cu %itamine "i sruri minerale prin folosire de salate din crudit i "i adu+are de le+ume,frun#e !n supe "i ciorbeH /83 Se inter#ice folosirea cremelor cu ou "i fri"c, a maione#elor, indiferent de anotimp, c=t "i a oulor fierte /nesec ionate dup fierbere3. @4A A'()*+t-7(- &,1('3'3( 1r*?&,'-r tr*=3(* 49 r*41*&t* 3r)9t,-r*'* r*23'(B a. (limenta ia trebuie s cuprind o %arietate lar+ de alimente din +rupele de ba#; p=ine, cereale, ore# "i paste finoase, %e+etale, fructe, lapte, br=n# "i iaurt, carne, pui, pe"te "i ou. b. Masa trebuie s se ser%easc !nainte de a,i fi foarte foame copilului, de a fi obosit sau iritat. c. :rebuie s se ofere c=te%a %ariante de alimente la ale+ere "i cel pu in un aliment fa%orit. d. Pentru asi+urarea ra iei #ilnice de nutrien i, mesele principale %or fi completate cu +ustri formate din cereale cu lapte, sand%i"uri, fructe, sucuri de fructe, iaurt simplu sau iaurt cu fructe, br=n#. e. (limentele din meniu pot s aib consisten "i culori diferite, !n %ederea stimulrii poftei de m=ncare. f. &antitate de m=ncare trebuie s fie adec%at %=rstei copiluluiH o modalitate practic de stabilire a cantit ii de m=ncare la copilul mic, !n lipsa tabelelor "i a +raficelor, este de a,i ser%i o lin+ur din fiecare +rup alimentar pentru fiecare an de %=rst al copilului. +. Masa trebuie s se !nc.eie c=nd copilul s,a sturat, de%ine nelini"tit sau nu manifest interes. @5A A'()*+t-7(- &,1('3'3( ?&,'-r tr*=3(* 49 r*41*&t* 3r)9t,-r*'* r*23'(B a. Meniul s aib un con inut sc#ut de +rsimi "i +lucide.
8

b. Austarea sa fie format din fructe, lapte "i produse lactate cu un con inut sc#ut de +rsime, br=n# slab. c. S asi+ure o .idratare corespun#atoare %!rstei. @ A A'()*+t-7(- -.,'*4&*+t3'3( tr*=3(* 49 r*41*&t* 3r)9t,-r*'* r*23'(B a. s asi+ure un necesar de calorii situat !n -urul de 2200 Ical la fete "i respecti% de 2700,2800 Ical la bie i, datorit accenturii ritmului cre"terii !n adolescen . b. s asi+ure un aport suplimentar de proteine de 07,70 + de proteine <#i, prin consum de carne, ou, produse lactate, dar "i din surse %e+etale inclu#=nd fasolea, lintea, produse din soia. c. s asi+ure un aport suplimentar de fier de 42 1 47 + de fier <#i, prin consum de carne de %ac, pasre "i porc, le+umele 1 inclusi% fasole "i alune 1 cerealele inte+rale sau fortifiate, %e+etale cu frun#e %er#i precum ur#ici, spanac, "te%ie.

ANE$A NR. 3
9

NECESARUL ZILNIC DE CALORII, SUBSTANE NUTRITIVE %I ELEMENTE MINERALE PENTRU COPII %I ADOLESCENI A. N*&*4-r3' 6('+(& .* &-',r(( ?( 43=4t-+7* +3tr(t(/* 1*+tr3 &,1(( ?( -.,'*4&*+7(
________________________________________________________________________________ Adolesceni _______________________________ Copii Biei Fete _______________________ ________________ ________________ 1 - 3 4 - 6 7 - 10 11 - 14 15 - 19 11 - 14 15 - 19 ani ani ani ani ani ani ani ________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 ________________________________________________________________________________ Calorii - necesar medi 1!300 1!"00 2!400 3!100 3!500 2!600 2!"00 - #ariaii posi$ile 900 - 1!300 - 1!700 - 2!200 - 3!000 - 1!"00 - 2!000 %n & ncie de 1!"00 2!300 3!300 3!700 3!900 3!000 3!000 caracteristicile 'r p l i (roteine totale - necesar medi 44 61 "2 106 120 "9 96 51 ' 70 ' 94 ' 121 ' 137 ' 101 ' 109 ' - #ariaii posi$ile 31 44 5" 75 102 61 6" %n & ncie de 70 ' 90 ' 129 ' 144 ' 152 ' 117 ' 117 ' ni#el l caloric - ) din #aloarea 14 14 14 14 14 14 14 caloric 16) 16) 16) 16) 16) 16) 16) (roteine animale - necesar medi 31 40 49 52 60 49 4" 36 ' 46 ' 56 ' 55 ' 69 ' 55 ' 54 ' - #ariaii posi$ile 22 29 35 41 51 34 34 %n & ncie de 49 ' 59 ' 77 ' 79 ' 76 ' 64 ' 59 ' ni#el l caloric - ) din cantitatea 70) 65) 60) 55) 50) 55) 50) proteinelor totale (roteine #e'etale - necesar medi 13 21 33 54 60 40 4" 15 ' 24 ' 3" ' 66 ' 69 ' 46 ' 55 ' - #ariaii posi$ile 9 15 23 34 51 25 34 %n & ncie de 21 ' 31 ' 52 ' 65 ' 76 ' 55 ' 5" ' ni#el l caloric - ) din cantitatea 30) 35) 40) 45) 50) 45) 50) proteinelor totale *ipide totale - necesar medi 49 5" 65 "3 94 70 75 60 ' 6" ' 77 ' 100 ' 113 ' "4 ' 90 ' - #ariaii posi$ile 34 42 46 71 "1 49 54 %n & ncie de 77 ' "7 ' 106 ' 119 ' 126 ' "7 ' 97 ' ni#el l caloric - ) din #aloarea 35 30 25 25 25 25 25 caloric 40) 35) 30) 30) 30) 30) 30) *ipide animale - necesar medi 37 44 49 5" 60 50 53 45 ' 51 ' 5" ' 70 ' 79 ' 59 ' 63 ' - #ariaii posi$ile 26 32 35 50 57 37 3" %n & ncie de 5" ' 65 ' "0 ' "3 ' "" ' 6" ' 6" ' ni#el l caloric - ) din cantitatea 75) 75) 75) 70) 70) 70) 70) lipidelor totale 40

*ipide #e'etale - necesar medi - #ariaii posi$ile %n & ncie de ni#el l caloric - ) din cantitatea lipidelor totale +l cide - necesar medi

12 15 ' " 19 ' 25) 143 16" 100 222 ' '

14 17 10 22 25) 220 240 174 309

' '

16 19 11 26 25) ' ' 322 351 22" 4"3

' '

25 30 21 36 30) ' ' 416 454 295 541

' '

2" 47 24 3" 30) ' ' 470 521 402 571

' '

20 25 11 29 30) ' ' 349 3"0 241 439

' '

22 27 16 29 30) ' ' 376 410 26" 439

' '

- #ariaii posi$ile %n & ncie de ni#el l caloric - ) din #aloarea 45 50 55 55 55 55 55 caloric 53) 55) 60) 60) 60) 60) 60) ________________________________________________________________________________

' '

B. N*&*4-r3' 6('+(& .* *'*)*+t* )(+*r-'* 1*+tr3 &,1(( ?( -.,'*4&*+7( Gr31- .* /<r4t9 &alciu m+ C,1(( 0 1 42 luni 4 , 8 ani 0 1 2 ani G 1 9 ani 40 1 42 ani B9(*7( 48 1 47 ani 42 1 49 ani F*t* 48 1 47 ani 42 1 49 ani 800 900 900 4400 4200 4200 4800 4400 4200 Eosfor m+ 000 000 700 G00 800 4000 4400 900 4000 E'*)*+t* )(+*r-'* Ma+ne#iu Eier m+ m+ G0 427 480 220 2G0 880 820 840 840 G 8 9 40 42 48 42 47 48

Jinc m+ 0 G 9 40 42 40 47 40 40

Iod m+ 00 20 80 400 420 400 470 480 400

ANE$A NR. 4
44

ECCIVALENELE ALIMENTARE PENTRU ALCTUIREA MENIURILOR LA COPII %I ADOLESCENI @CANTITI COMERCIALE BRUTOA Art. 1. Pentru aprecierea cantit ilor de alimente, consumate !n medie pe #i de un copil, se %a reali#a un calcul pe ba#a foilor de alimente scoase din ma+a#ie #ilnic, pe o perioad de 40 #ile lucrtoare /!n dou sptm=ni consecuti%e3 !n lunile februarie, mai "i octombrie. &antit ile din +rupele de alimente cumulate pe cele 40 #ile se %or !mpr i la numrul total de consumatori din cele 40 #ile, ob in=ndu,se ra ia medie pe copil, care se %a compara cu ra iile recomandate din tabelul nr. 4, 'ecesarul estimati% #ilnic al diferitelor +rupe de alimente pentru alctuirea dietei la copii "i adolescen i$. Art. 2. &on inutul alimentelor !n calorii "i !n anumite substan e nutriti%e /protide, lipide "i +lucide3 se %a stabili prin calcul, folosind tabele de compo#i ia alimentelor, re#ultatele ob inute compar=ndu, se cu necesarul #ilnic consemnat !n ane*a nr. 8 'ecesarul #ilnic de calorii "i substan e nutriti%e pentru copii "i adolescen i$. Art. 3. Se permite dep"irea ra iilor recomandate cu p=n la 205 la lapte "i produse lactate, carne "i preparate din carne, pe"te, le+ume "i fructe. )a copiii antepre"colari "i pre"colari nu se recomand untura, ca +rsime animal, ci numai unt sau sm=nt=n. Art. 4. n cre"ele cu orar de #i "i !n +rdini ele cu orar prelun+it ra iile reali#ate trebuie s repre#inte G7 , 805 din ra iile recomandate !n tabelul nr. 4, 'ecesarul estimati% #ilnic al diferitelor +rupe de alimente pentru alctuirea dietei la copii "i adolescen i$. Art. 5. Pentru calcularea meniurilor se %or folosi urmtoarele ec.i%alen e alimentare; a. 400 ml lapte concentrat /condensat3 K 270 ml lapte proaspt b. 400 + lapte praf inte+ral K 800 ml lapte proaspt c. 400 + ca"ca%al K G00 ml lapte proaspt d. 400 + br=n# topit K G00 ml lapte proaspt e. 400 + br=n# telemea de %ac K 770 ml lapte proaspt f. 400 + br=n# telemea de oi K 070 ml lapte proaspt +. 400 + br=n# proaspt de %ac K 000 ml lapte proaspt .. 400 + ca" K la fel ca la br=n#a telemea i. 400 + me#eluri K 427 + carne -. 400 + specialit i din carne /"unc de Pra+a, mu"c.i file, mu"c.i i+nesc, ceaf, pastram etc.3 K 487 + carne C. 400 + sm=nt=n K 00 + unt l. 400 + p=ine nea+r K G4 + fin m. 400 + p=ine semialb /intermediar3 K G8 + fin
42

n. 400 + p=ine alb K G2 + fin o. 400 + paste finoase /inclusi% biscui i fr crem3 K 400 + fin p. 400 + mlai, ore#, +ri" K 400 + fin L. 400 + compot K 47 + #a.r r. 400 + dulcea K G0 + #a.r s. 400 + +em, peltea, marmelad K 00 + #a.r t. 400 + nectar de fructe K 80 + #a.r u. 400 + sirop de fructe concentrat K 20 + #a.r %. 400 + bomboane K 90 + #a.r M. 400 + miere K 80 + #a.r *. 400 + ciocolat K 70 + #a.r "i 80 + +rsime %e+etal N. 400 + bulion sau past de ro"ii K 200 + ptl+ele ro"ii /tomate3 #. 400 + suc de ro"ii K 487 + tomate aa. 400 + %ar# acr K 480 + %ar# crud bb. 400 + murturi K 427 + le+ume crude cc. 400 + fructe des.idratate, afumate, uscate K 000 + fructe crude dd. 400 + morco%i des.idrata i K 4.G00 + morco%i cru#i ee. 400 + conser%e de le+ume K 400 + le+ume crude

T-=*'3' +r. 1 N*&*4-r3' *4t()-t(/ 6('+(& -' .(5*r(t*',r 2r31* .* -'()*+t* 1*+tr3 -'&9t3(r*- .(*t*( '- &,1(( ?( -.,'*4&*+7(
________________________________________________________________________________ +r pa de Copii Adolesceni alimente ,'____________________ __________________________________ 1 - 3 4 - 6 7 - 10 Biei Fete ani ani ani ________________ ________________ 11 - 14 15 - 19 11 - 14 15 - 19 ani ani ani ani ________________________________________________________________________________ 1 2 3 4 5 6 7 ________________________________________________________________________________ *apte .i prod se lactate ,%n ec/i#alent lapte700 700 "00 750 700 700 700 Carne .i preparate din carne ,%n ec/i#alent carne60 "5 110 190 230 170 190 (e.te .i preparate din pe.te ,%n ec/i#alent pe.te0 15 25 35 35 30 30 0 ,'30 35 40 50 50 50 50 +rsimi comerciale 48

- total 25 32 40 50 55 35 40 - animale 15 20 25 30 30 20 20 - #e'etale 10 12 15 20 25 15 20 (rod se cerealiere ,%n ec/i#alent &in90 160 230 3"0 460 330 360 Carto&i 110 150 1"0 200 230 1"0 200 Alte le' me 210 220 230 350 3"0 290 310 *e' minoase scate 0 5 5 10 15 7 7 Fr cte 100 130 150 1"0 200 1"0 1"0 1a/r .i prod se 2a/aroase 35 45 50 70 "0 55 55 ________________________________________________________________________________

T-=*'3' +r. 2 V-',-r*- &-',r(&9 - -'()*+t*',r V-',-r* &-',r(&Minim Sc#ut DCALE 1FF 2 Sub 7 7 , 20 A'()*+t* (p, ap mineral, ceai, suc de lm=ie, supe clare Eructe; mere, cp"uni, caise, piersici, prune, cire"e, %i"ine, pepene, portocale, mandarine, +rapefruit, man+o, ananas. )e+ume; fasole, %ar#, conopid, morco%i, ptrun-el, castra%e i, usturoi, ceap, salat, ciuperci, spanac, sparan+.el, brocoli. )apte de+resat, br=n# de cas Eructe; pere, stru+uri, banane, fructe uscate, fructe +lasate )e+ume; porumb, ma#re, cartofi cu ulei, mar+arina, boabe de soia &arne slab, pui Ou, br=n#, pe"te &ereale ne!ndulcite, p=ine )apte inte+ral, iaurt inte+ral, n+.e at, iaurt !ndulcit, sm=nt=n, ca"ca%al, carne +ras, salam, c=rna i, paste cu sos, .ambur+er, biscui i, pr-ituri, cereale !ndulcite, musli, sosuri "i maione#e. Plcint cu carne, pe"te pr-it cu cartofi pr-i i, pui pr-it, pi##a, dulciuri, pr-ituri cu crem, ciocolat. T-=*'3' +r. 3 C-r-&t*r(4t(&( +3tr(7(,+-'* -'* 2r31*',r -'()*+t-r* Gr31-'()*+t-r9 P<(+*, &*r*-'*, ,r*6, 1-4t* Pr(+&(1-'(( &arbo.idra i +3tr(*+7( Eier >itamina B4 >itamina O A't* Eibre &,)1,+*+t* Proteine +3tr(t(/* Ma+ne#iu L*23)* ?( Fr3&t* /*2*t-'* >itamine "i minerale Eibre L-1t* .*r(/-t* ?( O39 Proteine cu %aloare biolo+ic !nalt &olesterol Eier >itaminele C-r+*, 1*?t* Proteine Eier (ci#i +ra"i ome+a 8 Arsimi 'iacina >itamina B42
40

Moderat

20 , 420

&rescut Eoarte crescut

420 , 800 800 , 4000

>itamine "i &alciu minerale Proteine &arbo.idra i Arsimi Eibre &arbo.idra i Ma+ne#iu

Jinc >itamina B2 >itamina B8 Eola i Sodiu

Jinc >itamina B2 >itamina B42 Sodiu Potasiu

B4, B2, B42, (, 9

ANE$A NR. 5 PIRAMIDA ALIMENTAR PENTRU NUTRIIA COPIILOR, GN FUNCIE DE NECESARUL CALORIC, GRUPELE DE ALIMENTE %I GRUPA DE VHRST A COPIILOR A. P(r-)(.- -'()*+t-r9 1*+tr3 +3tr(7(- &,1((',r >+ 53+&7(* .* +*&*4-r3' &-',r(& A'()*+t 4200 C-',r(( cereale 470 + le+ume 2 ce"ti fructe lapte carne "i fasole V<r4t9 @-+(A 4P ce"ti 8 ce"ti 470 + 0,2 4800 480 + 2P ce"ti 4P ce"ti 8 ce"ti 470 + 0,2 2000 480 + 2P ce"ti 2 ce"ti 8 ce"ti 427 + G,40 2200 240 + 8ce"ti 2 ce"ti 8 ce"ti 480 + 44,48 2000 200 + 8 ce"ti 2 ce"ti 8 ce"ti 497 + 44,48 2200 2800 8200

2G0 + 800 + 800 + 8 P ce"ti 8 P 0 ce"ti ce"ti 2 ce"ti 2 P ce"ti 2 P ce"ti 8 ce"ti 8 ce"ti 8 ce"ti 497 + 240 + 240 + 44,48 44,48 40,48

B. P(r-)(.- -'()*+t-r- 1*+tr3 +3tr(7(- &,1((',r r-1,rt-t9 '- -'()*+t ?( '- 2r31- .* /<r4t9 'umr ma*im de por ii<#i la 2,2 ani 8 'umr 'umr ma*im de ma*im de por ii<#i por ii<#i la la G,40 44,48 ani ani 017 712

Arupa alimentar

Mrimea por iei

le+ume

fructe citrice citrice

"i

suc

le+ume cu frun#e %er#i K4 cea"c le+ume crude tiate K P de cea"c le+ume fierte K4<2 cea"c 40 felii cartofi pr-i i suc de le+ume K P cea"c mr, banan, portocal, o felie K 4 de fruct mediu fructe crud tiat !n buc i K P cea"c

210

810

47

suc de fructe ne!ndulcit K o cea"c fructe uscate K P cea"c p=ine, cereale, ore# p=ine K 4 felie "i paste cereale uscate K 4<8 de cea"c cereale fierte, ore# sau paste K P cea"c cerale fierte pentru micul de-un K 80 + 4 croissant mare K 2 por ii pr-ituri K 2 buc i lapte, iaurt, br=n# lapte de+resat par ial de+resat K 4 cea"c iaurt par ial de+resat K 4 cea"c iaurt de fructe cu con inut sc#ut !n +rsimi K 4 cea"c ca"ca%al K 80 1 07 + br=n# topit K 07,20 + br=n# de %aci par ial de+resat K P de cea"c !n+.e at K P de cea"c budinc K P de cea"c carne, pui, pe"te, carne slab fiart, pui sau pe"te K fasole uscat ma#re, 90+ ou, nuci 4ou

712

21G

218

42