Sunteți pe pagina 1din 13

HOTARARE GUVERN 1251/2005

Emitent: Guvern Domenii: Invatamint

Vigoare

M.O. !!/2005

Hotarare privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de invatare, instruire, compensare, recuperare si protectie speciala a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale din cadrul sistemului de invatamant special si special integrat
M.Of. nr. 977 din 3 noiembrie 2005 HOTARARE privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de invatare, instruire, compensare, recuperare si protectie speciala a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale din cadrul sistemului de invatamant special si special integrat In temeiul art. 0! din "onstitutia #omaniei, republicata, $uvernul #omaniei adopta pre%enta &otarare. Art. 1. ' (ermenii si e)presiile specifice referitoare la invatamantul special si special integrat au semnificatiile preva%ute in ane)a nr. . Art. 2. ' *tructura, organi%area, formele si tipurile de institutii, precum si de personal din unitatile de invatamant special si special integrat sunt preva%ute in ane)a nr. 2. Art. 3. ' +olumul activitatilor din invatamantul special si special integrat, normarea si incadrarea personalului didactic, didactic au)iliar, nedidactic, medical si administrativ sunt preva%ute in ane)a nr. 3. Art. 4. ' ,repturile materiale si alocatiile %ilnice de &rana pentru copiii/elevii/tinerii din sistemul de invatamant special si special integrat sunt preva%ute in ane)a nr. -. Art. 5. ' Ministerul .ducatiei si "ercetarii colaborea%a cu /utoritatea 0ationala pentru 1rotectia ,repturilor "opilului, /utoritatea 0ationala pentru 1ersoanele cu 2andicap, Ministerul *anatatii, Ministerul Muncii, *olidaritatii *ociale si 3amiliei, "onsiliul Minoritatilor 0ationale ' ,epartamentul pentru #elatii Interetnice, cu alte ministere si cu institutii abilitate, pentru reali%area politicii educationale in domeniu, privind respectarea dreptului copilului la educatie. Art. 6. ' 3inantarea invatamantului special si special integrat se face din bugetele 4udetelor unde functionea%a unitatea de invatamant special, indiferent de domiciliul copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale, si din bugetele locale ale sectoarelor municipiului 5ucuresti. Art. 7. ' /ne)ele nr. '- fac parte integranta din pre%enta &otarare. Art. 8. ' 1e data intrarii in vigoare a pre%entei &otarari se abroga prevederile art. , 2 si 5, precum si ane)ele nr. , /, 5 si 2 la 2otararea $uvernului nr. 5!6/ 990 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de ocrotire, instruire si recuperare a copiilor si tinerilor &andicapati si a celor orfani, publicata in Monitorul Oficial al #omaniei, 1artea I, nr. !5 din 6 mai 992, cu modificarile ulterioare. 1#IM'MI0I*(#7 "/8I0 1O1.*"7'(/#I"./07 "ontrasemnea%a9 Ministrul educatiei si cercetarii, Mircea Miclea Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, $&eorg&e 5arbu Ministrul finantelor publice, *ebastian (eodor $&eorg&e +ladescu

5ucuresti, 0r. .25 .

3 octombrie 2005.

ANEXA Nr. 1

(.#M.0II *I .:1#.*II8. *1."I3I". referitoare la invatamantul special si special integrat

,eficienta ' absenta, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei functii ;anatomice, fi%iologice sau psi&ice< a individului, re%ultand in urma unei maladii, unui accident sau a unei perturbari, care ii impiedica participarea normala la activitate in societate. Incapacitate ' limitari functionale cau%ate de disfunctionalitati ;deficiente< fi%ice, intelectuale sau sen%oriale, de conditii de sanatate ori de mediu si care reduc posibilitatea individului de a reali%a o activitate ;motrica sau cognitiva< ori un comportament. 2andicap ' de%avanta4 social re%ultat in urma unei deficiente sau incapacitati si care limitea%a ori impiedica indeplinirea de catre individ a unui rol asteptat de societate. ,i%abilitate ' re%ultatul sau efectul unor relatii comple)e dintre starea de sanatate a individului, factorii personali si factorii e)terni care repre%inta circumstantele de viata ale acestui individ. ,atorita acestei relatii, impactul diverselor medii asupra aceluiasi individ, cu o stare de sanatate data, poate fi e)trem de diferit. ,i%abilitate este termenul generic pentru afectari, limitari ale activitatii si restrictii de participare ' conform "I3=<. /fectare ' o pierdere sau o anormalitate a structurii corpului ori a unei functii fi%iologice ;inclusiv functiile mintale<. 1rin notiunea de anormalitate intelegem aici variatiile semnificative de la norma stabilita statistic ;adica o deviatie de la media populatiei stabilita conform normelor standard masurate< si ea trebuie utili%ata e)clusiv in acest sens ' conform "I3=<. 3unctionare ' termen generic pentru functiile organismului, structurile corpului, activitati si participare. .le denota aspectele po%itive ale interactiunii dintre individ ;care are o problema de sanatate< si factorii conte)tuali in care se regaseste ;factori de mediu si personali< ' conform "I3=<. /ctivitate ' e)ecutarea unei sarcini sau actiuni de catre un individ. .a repre%inta functionarea la nivel individual ' conform "I3=<. 1articipare ' implicarea unei persoane intr'o situatie de viata. .a repre%inta functionarea la nivelul societatii ' conform "I3=<. >>>>>>>>>>> =< "I3 repre%inta "lasificarea internationala a functionarii, di%abilitatii si sanatatii ' document elaborat de Organi%atia Mondiala a *anatatii, $eneva, 200 .

"erinte educative speciale ;".*< ' necesitati educationale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educatiei adaptate particularitatilor individuale si celor caracteristice unei anumite deficiente sau tulburari/dificultati de invatare, precum si o asistenta comple)a ;medicala, sociala, educationala etc.<. .ducatie speciala ' forma adaptata de pregatire scolara si asistenta comple)a ;medicala, educationala, sociala, culturala< destinata persoanelor care nu reusesc sa atinga temporar sau pe toata durata scolari%arii nivelurile instructiv'educative corespun%atoare varstei, cerute de invatamantul obisnuit. .ducatia scolara a copiilor cu cerinte educative speciale trebuie sa corespunda nevoilor de de%voltare a copiilor, prin evaluarea adecvata a potentialului de invatare/de%voltare si prin asigurarea reabilitarii'recuperarii si compensarii deficientelor ori tulburarilor, dificultatilor de invatare.

Integrare scolara ' proces de adaptare a copilului la cerintele scolii pe care o urmea%a, de stabilire a unor raporturi afective po%itive cu membrii grupului scolar ;clasa< si de desfasurare cu succes a prestatiilor scolare. /similarea de catre copil a statusului de elev este re%ultatul unor modificari interne in ec&ilibrul dintre anumite dominante de personalitate cu consecinte in planul actiunii sale. /daptare curriculara ' corelarea continuturilor componentelor curriculumului national cu posibilitatile elevului cu cerinte educative speciale, din perspectiva finalitatilor procesului de adaptare si de integrare scolara si sociala a acestuia. /ceasta se reali%ea%a de catre cadrele didactice de spri4in/itinerante impreuna cu cadrul didactic de la clasa prin eliminare, substituire sau adaugare de continuturi in concordanta cu obiectivele si finalitatile propuse prin planul de interventie personali%at. Inclu%iune ' procesul de pregatire a unitatilor de invatamant pentru a cuprinde in procesul de educatie toti membrii comunitatii, indiferent de caracteristicile, de%avanta4ele sau dificultatile acestora. .ducatie inclu%iva ' proces permanent de imbunatatire a institutiei scolare, avand ca scop e)ploatarea resurselor e)istente, mai ales a resurselor umane, pentru a sustine participarea la procesul de invatamant a tuturor persoanelor din cadrul unei comunitati. *coala inclu%iva ' unitate de invatamant in care se asigura o educatie pentru toti copiii si repre%inta mi4locul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare. "opiii din aceste unitati de invatamant beneficia%a de toate drepturile si serviciile sociale si educationale conform principiului ?resursa urmea%a copilul?. "entru scolar pentru educatie inclu%iva ' institutie scolara care, pe langa organi%area, desfasurarea procesului de predare'invatare'evaluare isi construieste si alte directii de de%voltare institutionala9 fomare/informare in domeniul educatiei speciale, documentare/cercetare/e)perimentare, precum si servicii educationale pentru/in comunitate. "entru de educatie, centru de %i, centru de pedagogie curativa etc. ' unitati de invatamant organi%ate de Ministerul .ducatiei si "ercetarii sau de organi%atii neguvernamentale in parteneriat cu Ministerul .ducatiei si "ercetarii si au ca scop si finalitate recuperarea, compensarea, reabilitarea si integrarea scolara si sociala a diferitelor categorii de copii/elevi/tineri cu deficiente. .le sunt considerate alternative educationale al caror continut se fundamentea%a pe anumite pedagogii e)perimentale ;Montessori, 3reinet, *teiner, @aldorf etc.<. "entru 4udetean de resurse si asistenta educationala ' unitate cone)a cu personalitate 4uridica, subordonata Ministerului .ducatiei si "ercetarii, care desfasoara servicii de asistenta psi&opedagogica pentru parinti, copii, cadre didactice si care coordonea%a, monitori%ea%a si evaluea%a, la nivel 4udetean, activitatea si serviciile educationale oferite de centrele scolare pentru educatie inclu%iva, centrele logopedice interscolare si cabinetele logopedice, centrele si cabinetele de asistenta psi&opedagogica, mediatorii scolari.

ANEXA Nr. 2

STRUCTURA, ORGANIZAREA, FORMELE SI TIPURILE de institutii, precum si de personal din unitatile de invatamant special si special integrat

CAPITOLUL I *tructura invatamantului special si special integrat

Art. 1. ' 1! Invatamantul special si special integrat din #omania este parte componenta a sistemului national de invatamant si cuprinde9 "! gradinite specialeA #! grupe de gradinita speciala organi%ate in scolile specialeA $! scoli speciale pentru toate tipurile si gradele de deficientaA %! grupe/clase de copii/elevi autistiA &! scoli de arte si meserii ' invatamant specialA '! licee specialeA (! centre sau grupuri scolare specialeA )! clase/scoli postliceale specialeA *! centre de %iA +! centre de educatie speciala=A ,! centre de pedagogie curativa=A -! grupe/clase de copii/elevi cu deficiente sen%oriale multiple ;surdocecitate<A .! scoli de reeducare pentru elevii cu deficiente comportamentaleA /! scoli/clase organi%ate in spitale, preventorii si penitenciare. 2! 7nitatile de invatamant special mentionate la lit. a< vor avea cantine scolare si, dupa ca%, internate scolare. 3! In invatamantul special integrat pot functiona9 "! grupe de gradinita speciala in gradinitele de masaA #! clase speciale compacte integrate in scolile de masaA $! grupuri de elevi cu cerinte educative speciale integrati in scolile de masaA %! elevi cu cerinte educative speciale integrati individual in scolile de masaA &! clase speciale de arte si meserii integrate in scoli de masa de arte si meserii si in licee si grupuri scolare din invatamantul de masaA '! grupe/clase de copii/elevi infestati cu virusul 2I+A (! centre logopedice interscolare=A )! centre scolare pentru educatie inclu%iva=A *! centre 4udetene/al municipiului 5ucuresti de resurse si de asistenta educationala=. 4! Metodologia de organi%are si functionare a centrelor marcate cu B=C se stabileste prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. 5! 7nii elevi cu cerinte educative speciale pot fi scolari%ati la domiciliu. Art. 2. ' Ministerul .ducatiei si "ercetarii poate aproba organi%area de alte tipuri de unitati si institutii de invatamant special, in functie de necesitatile societatii si de cerintele minoritatilor nationale, in conformitate cu legislatia in vigoare. Art. 3. ' In vederea reali%arii actiunii de integrare a copiilor/elevilor cu cerinte educative speciale in scoala de masa, Ministerul .ducatiei si "ercetarii, prin inspectoratele scolare 4udetene/al municipiului 5ucuresti, poate dispune9 "! infiintarea sau desfiintarea unitatilor scolare specialeA #! reorgani%area si restructurarea unor activitati din invatamantul specialA $! transformarea unor scoli speciale in scoli de masaA %! transformarea unor scoli de masa in scoli integratoareA

&! transformarea unor scoli speciale in centre scolare pentru educatie inclu%ivaA '! infiintarea unor alternative educationale9 centre de educatie, centre de pedagogie curativa, centre de %i etc. Art. 4. ' Infiintarea, desfiintarea sau transformarea unor unitati de invatamant special se va face in conditiile legii, cu respectarea prevederilor stipulate de legislatia internationala in vigoare referitoare la protectia speciala si drepturile copilului cu cerinte educative speciale. Art. 5. ' 8a nivelul scolilor speciale, precum si la cel al scolilor de masa inclu%ive/integratoare functionea%a comisia interna de evaluare continua, potrivit dispo%itiilor art. 2- din 2otararea $uvernului nr. .-37/200- privind organi%area si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului. Metodologia de organi%are si functionare a comisiei interne de evaluare continua se stabileste prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

CAPITOLUL II 3ormele invatamantului special si special integrat

Art. 6. ' Invatamantul special si special integrat cuprinde9 "! invatamant de %iA #! invatamant seralA $! invatamant cu frecventa redusaA %! invatamant cu scutire partiala de frecventaA &! scolari%are la domiciliu. Art. 7. ' "opiii/elevii cu cerinte educationale speciale, scolari%ati prin formele de invatamant special integrat, beneficia%a de toate drepturile stipulate de legislatia in vigoare privind protectia speciala a copilului, precum si de programe de compensare, recuperare, reabilitare, terapie din invatamantul special, care au ca finalitate reabilitarea si integrarea scolara si sociala. CAPITOLUL III Organi%area invatamantului special si special integrat

Art. 8. ' 7nitatile de invatamant special si special integrat sunt coordonate metodologic inspectoratelor scolare 4udetene/al municipiului 5ucuresti. Art. 0. ' "ontinutul invatamantului special si special integrat se reglementea%a prin9 "! curriculum national pentru invatamantul special si special integratA #! curriculum specific pentru invatamantul specialA $! curriculumul scolii de masa adaptat pentru invatamantul special integratA %! metodologii, g&iduri si indrumatoare specifice, elaborate si aprobate de Ministerul .ducatiei si "ercetarii. Art. 11. ' 1entru organi%area, coordonarea, si conducerea intregului proces de instructie si educatie speciala, terapie si compensare, reabilitare si integrare din cadrul invatamantului special si special integrat, inspectoratele scolare 4udetene/al municipiului 5ucuresti normea%a9 "! cel putin un post de inspector scolar de specialitate pentru invatamant special si special integrat cu 4umatate de normaA sau #! un post de inspector scolar de specialitate pentru invatamant special si special integrat ' in 4udetele in care e)ista cel putin 5 unitati de invatamant special si cel putin 00 de copii/elevi cu cerinte educative speciale integrati in invatamantul de masa. Art. 11. ' /bsolventii unei facultati de profil cu una dintre speciali%arile9 psi&opedagogie speciala, pedagogie, psi&ologie, pedagogie sociala sau cu orice speciali%are ec&ivalenta pot ocupa orice functie didactica din invatamantul special. Art. 12. ' 1osturile/functiile didactice si didactice au)iliare din invatamantul special si special integrat, precum si conditiile de ocupare a acestora sunt preva%ute in 8egea nr. 2!/ 997 privind *tatutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare. 1entru functiile didactice

de invatator/profesor de spri4in/itinerant, precum si pentru cele de invatator/profesor'educator9 ' educatorul si cadrul didactic de spri4in/itinerant isi desfasoara activitatea respectand principiul continuitatiiA acestia pot fi incadrati la orice nivel de invatamant si pot trece de la un nivel de invatamant la altul, fiind salari%ati conform studiilorA ' diferentierea ;invatator/profesor'educator, precum si educatoare/invatator/profesor de spri4in/itinerant< se reali%ea%a in functie de nivelul studiilor, nu in functie de nivelul clasei la care este incadrat. Art. 13. ' "adrele didactice care activea%a in invatamantul special integrat beneficia%a de drepturile preva%ute in 8egea nr. 2!/ 997, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru personalul didactic din invatamantul special. Art. 14. ' *tructura, organi%area, normarea si incadrarea personalului didactic au)iliar, administrativ si medical din unitatile din invatamantul special integrat sunt cele preva%ute in cuprinsul pre%entei ane)e de la invatamantul special.

ANEXA Nr. 3

+O87M78 /"(I+I(/(I8O# din invatamantul special si special integrat, normarea si incadrarea personalului didactic, didactic au)iliar, nedidactic, medical si administrativ

I. $radinita speciala cu program prelungit, saptamanal si semestrial si grupe de gradinita speciala A. 1ersonal didactic9 "! de conducere9 ' director ' un post la gradinite care functionea%a ca unitati cu personalitate 4uridica cu cel putin 5 grupeA pentru grupele care functionea%a pe langa alte gradinite sau alte institutii de invatamant, conducerea este asigurata de catre directia acestora, daca numarul grupelor este mai mic de 5A #! de organi%are a activitatilor instructiv'educative cu grupa de copii sau activitati de interventie specifica ;reabilitare, compensare, corectare< reali%ata individual sau pe grupe de 2'3 elevi9 ' profesor de psi&opedagogie speciala ' o catedra la o grupa de gradinita, cu norma didactica de 6 ore pe saptamanaA ' educatoare'educator ' cate un post pe sc&imb/tura la fiecare grupa de gradinita specialaA programul unei ture este de 5 ore %ilnicA ' profesor de Dinetoterapie ' un post la doua grupe in medie pentru grupele de copii cu deficiente fi%ice/neuromotorii si un post la - grupe pentru gradinitele speciale cu copii cu alte deficiente, /2 post pentru doua grupe si /- post pentru o grupa de copii. 2. 1ersonal au)iliar9 "! supraveg&etor de noapte ' un post la doua grupe de copii interni ;in medie<A #! infirmiera ' un post pe tura la 5 copii ;in medie<, in functie de gravitatea problemelor la copiii din gradinitele cu program saptamanal/semestrialA la grupele de copii cu deficiente severe, profunde sau asociate se normea%a un post pentru fiecare grupa de copiiA $! asistenta medicala ' un post pe tura %iua pentru fiecare gradinita. C. 1ersonal functional, operativ si de servire9 "! contabil, administrator ' un post la 70 de copii, doua posturi pentru mai mult de 00 de copiiA #! maga%iner, spalatoreasa, len4ereasa, muncitor bucatarie sau altele asemanatoare ' un post pentru 5 copiiA $! muncitor calificat ;foc&ist<, muncitor intretinere ' un post pe tura la fiecare unitate care are centrala termica proprie, u%ina de apa, inclusiv si pentru lucrari de intretinereA %! ingri4itor ' un post la 250 m 2 suprafata de curatenie. II. *coli speciale ;cu clasele I':< si clase speciale pentru copii cu cerinte educative speciale integrate in scolile de masa A. 1ersonal didactic9 "! de conducere9 ' director ' un post pentru fiecare unitate de invatamant cu personalitate 4uridicaA ' director ad4unct ' se normea%a un post la9 1. scolile speciale cu cel putin 6 clase si internat semestrialA 2. 2- de clase in scolile speciale fara internat sau cu internat saptamanalA 3. unitatile de invatamant care s'au transformat in centre scolare de resurse si de asistenta educationalaA ' al doilea post de director ad4unct se normea%a la9 1. scolile cu internat semestrial si peste 2- de claseA 2. scolile cu internat saptamanal si peste 30 de claseA 3. scolile cu peste 2- de clase si cel putin doua forme de scolari%areA #! pentru activitati de predare'invatare'evaluare cu intreaga clasa si potrivit planului de invatamant9 ' invatator ' un post de 6 ore/saptamana la unitatile de invatamant special care aplica curriculumul scolii de masaA

' profesor ' o catedra, cu norma didactica de 6 ore/saptamana, pentru predarea disciplinei de invatamant care corespunde specialitatii de pe diploma in unitatile de invatamant special care aplica curriculumul scolii de masaA ' profesor de psi&opedagogie speciala ' o catedra de educatie speciala pentru predarea a 6 ore/saptamanaA ' maistru'instructor ' un post cu norma didactica de 20 de ore/saptamana. 8a clasele unde se aplica curriculumul scolii de masa norma didactica este de 2- de ore/saptamanaA $! pentru activitati de terapii specifice9 ' profesor psi&opedagog pentru terapiile specifice desfasurate individual sau in grupe de 2'3 elevi, inclusiv educatie psi&omotrica, stimulare'compensare' integrare, psi&odiagno%a, consiliere, conform planului de invatamant ' o catedra cu norma didactica de 6 ore/saptamanaA ' profesor de Dinetoterapie ' o catedra, in conformitate cu planul de invatamant, cu norma didactica de 6 ore/saptamanaA %! pentru terapia educationala comple)a si integrata9 ' invatator'educator sau profesor'educator ' un post pentru fiecare clasa I' :, cu norma didactica de 20 de ore/saptamanaA ' profesor preparator ;neva%ator< ' un post la fiecare clasa de elevi neva%atori, cu norma didactica de 20 de ore/saptamanaA &! pentru asistenta educationala in centrul scolar pentru educatie inclu%iva9 ' profesor pentru documentare ' un post pentru fiecare centru. 2. 1ersonal au)iliar9 ' te&nician, laborant sau alte posturi cu atributii similare ' un post pentru 200 de elevi cu cerinte educative specialeA /2 post la unitatile de invatamant special cu mai putin de 200 de eleviA ' bibliotecar, conform legislatiei in vigoareA ' supraveg&etor de noapte ' un post la doua clase de elevi interniA ' instructor pentru educatie ;pentru activitati colective organi%ate si desfasurate in timpul liber al minorilor din scoala speciala cu internat saptamanal sau semestrial< ' un post pentru doua clase de elevi, in medie, in functie de gravitatea problemelor specifice elevilor. C. 1ersonal medical9 ' medic de medicina generala ' un post pe unitateA ' medic specialist ' /2 post la unitatile scolare care au cabinete dotateA ' asistenta medicala ' un post pe tura, pentru scolile cu internat saptamanal ori semestrial sau un post pe unitate pentru celelalte scoli specialeA ' infirmiera ' un post pe tura la 50 de eleviA la clasele de elevi cu deficiente severe, profunde sau asociate se normea%a un post la doua clase de elevi. 3. 1ersonal functional, operativ si de servire9 ' contabil'sef ' un post pe unitateA ' secretar'sef ' un post pe unitateA ' administrator ' un post pe unitateA ' maga%iner, ac&i%itor, functionar administrativ sau alte posturi cu atributii similare ' un post la 75 de elevi in scolile cu internat si un post la 00 de elevi in celelalte scoliA ' bucatar, muncitor bucatarie ' un post la 75 de mese servite la scolile cu internat ;e)clu%and gustarile de la orele 0,00 si 7,00< si un post la 00 de mese servite in celelalte unitatiA ' spalatoreasa, len4ereasa, fri%er, ci%mar, muncitor calificat ;inclusiv pentru lucrari de intretinere<, muncitor necalificat un post la 30 de elevi pentru scolile cu internat si un post la 50 de elevi pentru celelalte unitatiA ' foc&ist ;muncitor calificat< ' un post pe tura pentru unitatile care au centrala proprie ;inclusiv pentru lucrari de intretinere<A ' ingri4itor ' un post la 250 m 2 suprafata de curatenie pentru scolile de elevi cu deficiente de vedere si cu deficiente severe, profunde si/sau asociateA un post la -50 m 2 suprafata de curatenie pentru celelalte unitati scolare specialeA ' portar, pa%nic ' un post pe tura la fiecare punct de pa%a stabilit de organele de politie ;acestia pot fi inlocuiti de personal din cadrul 1olitiei "omunitare<A ' sofer, tractorist, vi%itiu ' un post pentru fiecare ve&icul din dotare ;fie masina, fie ve&icul cu tractiune mecanica sau animala<A ' personal pentru gospodariile ane)e9 "! un post pentru 0'-0 de animale ;porcine, bovine, cabaline, ovine etc.<A #! doua posturi pentru - '!0 de animaleA $! trei posturi pentru peste !0 de animaleA %! un post pentru '3 &a suprafata arabilaA

&! doua posturi pentru 3' 0 &a suprafata arabilaA '! trei posturi pentru peste 0 &a suprafata arabila. E. 1entru audiologie educationala in scolile speciale pentru elevi cu deficiente de au%9 ' audiolog scolar ' un post pe unitatea de invatamant. III. *coli de arte si meserii ' invatamant special, clase de scoala de arte si meserii integrate in scolile similare din invatamantul de masa, licee speciale, grupuri scolare speciale, centre scolare speciale si scoli postliceale speciale A. 1ersonal didactic9 "! de conducere9 ' director ' un post pentru fiecare unitate de invatamant special cu personalitate 4uridicaA ' director ad4unct ' se normea%a un post la9 1. unitati de invatamant special cu cel putin 6 clase si cu internatA 2. unitati de invatamant special cu cel putin 2- de clase si fara internatA 3. unitatile de invatamant transformate in centre scolare de resurse si de asistenta educationalaA ' al doilea post de director ad4unct se normea%a la9 1. unitatile de invatamant cu internat care au cel putin 32 de claseA 2. unitatile de invatamant cu internat la care fiintea%a doua sau mai multe forme de invatamantA #! pentru activitati de predare'invatare'evaluare la clasa, in conformitate cu prevederile planului de invatamant in vigoare9 ' profesor de specialitate ' o catedra cu norma didactica de 6 ore/saptamanaA ' maistru'instructor ' un post cu norma didactica de 20 de ore/saptamanaA in situatia in care se aplica curriculumul scolii de masa, norma didactica este de 2- de ore/saptamanaA ' profesor preparator ;neva%ator< ' un post la fiecare clasa de elevi neva%atori, cu norma didactica de 20 de ore/saptamanaA $! pentru activitati de interventie specifica ;reabilitare, compensare, consiliere<, precum si pentru psi&odiagno%a, desfasurate individual sau cu grupuri de 2'- elevi9 ' profesor psi&opedagog ' o catedra cu norma didactica de 6 ore/saptamanaA catedra se formea%a in conformitate cu prevederile planului de invatamant in vigoareA ' profesor de Dinetoterapie, cultura fi%ica medicala ' o catedra cu norma didactica de 6 ore/saptamanaA catedra se formea%a in conformitate cu prevederile planului de invatamant in vigoare. 2. 1ersonal pentru atelierele scolare din cadrul scolilor de arte si meserii ' invatamant special, al claselor de scoala de arte si meserii integrate in scolile similare din invatamantul de masa, al centrelor scolare speciale, al grupurilor scolare speciale9 "! sef de atelier ' un post pe unitateA #! contabil'sef ' un post pe unitateA $! te&nician, merceolog, maga%iner, functionar ' un post pentru 200 de eleviA %! muncitori calificati ' pentru atelierele de instruire practica a elevilor, precum si pentru atelierele prote4ate ' un post pentru fiecare domeniu de profesionali%are pentru care unitatea de invatamant are cel putin 2 ani de instruire. C. 1ersonal au)iliar9 ' te&nician, laborant sau alte posturi cu atributii similare ' un post pentru 250 de eleviA /2 post la unitatile cu mai putin de 250 de eleviA ' bibliotecar, conform legislatiei in vigoareA ' supraveg&etor de noapte ' un post pentru 3 clase de elevi interniA ' pedagog ' un post pentru doua clase de elevi, pentru activitatile de pregatire a elevilor, precum si pentru cele de grup organi%ate in timpul liber ;seara, sambata, duminica si, dupa ca%, in vacantele scolare<. 3. 1ersonal medical9 ' medic de medicina generala ' un post pe unitateA ' medic specialist ' /2 post pentru unitatile scolare care au cabinete dotateA ' asistenta medicala ' un post pe tura pentru scolile cu internat sau un post pe unitate pentru celelalte unitati. E. 1ersonal functional, operativ si de servire9 ' contabil'sef ' un post pe unitateA ' secretar'sef ' un post pe unitateA ' administrator ' un post pe unitateA

' maga%iner, ac&i%itor, merceolog, functionar economic sau alte posturi cu atributii similare ' un post la 75 de elevi in scolile cu internat si un post la 00 de elevi in celelalte unitatiA ' muncitor calificat de intretinere ' un post la 200 de eleviA se poate norma si /2 post in unitatile cu efectiv mai mic de 200 de eleviA ' portar, pa%nic ' un post pe tura la fiecare punct de pa%a stabilit de politie ;acestia pot fi inlocuiti de personal din cadrul 1olitiei "omunitare<A ' sofer, tractorist, vi%itiu ' un post pentru fiecare autove&icul inmatriculat, respectiv ve&icul cu tractiune mecanica sau animala, proprietate a unitatii de invatamantA ' ingri4itor ' un post la 300 m2 suprafata de curatenie pentru scolile cu elevi cu deficiente de vedere sau cu deficiente profunde, severe si/sau asociateA un post la 500 m2 suprafata de curatenie pentru celelalte unitati scolare specialeA ' spalatoreasa, len4ereasa, fri%er, ci%mar, croitor, bucatar, muncitor bucatarie, muncitor calificat, muncitor necalificat sau alte posturi cu atributii similare ' un post la 25 de eleviA ' personal pentru gospodariile ane)e9 "! un post pentru 0'-0 de animale ;porcine, bovine, cabaline, ovine etc.<A #! doua posturi pentru - '!0 de animaleA $! trei posturi pentru peste !0 de animaleA %! un post pentru '3 &a suprafata arabilaA &! doua posturi pentru 3' 0 &a suprafata arabilaA '! trei posturi pentru peste 0 &a suprafata arabila. I4. 7nitati de invatamant cu dubla subordonare ;scoli sanatoriale, preventoriale si din spitale, scoli din penitenciare< *colile sanatoriale, preventoriale si din spitale si scolile din penitenciare sunt considerate structuri de invatamant special. 0ormarea si incadrarea personalului acestora se reali%ea%a conform prevederilor din cuprinsul acestei ane)e. 4. "lase/grupe compacte integrate in invatamantul de masa A. 1ersonal didactic9 "! catedra de educatie speciala, formata din 6 ore/saptamana, pentru o clasa I'+IIIA #! post de invatator/profesor'educator, la clasele I'+III, pentru activitatile de dupa'amia%a, cu norma didactica de 20 de ore/saptamanaA $! catedra de profesor psi&opedagog, pentru terapii specifice, formata din 6 ore/saptamanaA acestea se vor desfasura in cabinete de catre absolventi ai facultatilor sau speciali%arilor psi&opedagogie speciala, pedagogie sau psi&ologie. 8a clasele +'+III se poate aplica si curriculumul scolilor de masa, in functie de evolutia colectivului de elevi si de recomandarea comisiei interne de evaluare continua. 0ormarea si incadrarea personalului didactic se face in functie de curriculumul utili%at. 4I. 3orme/structuri de spri4in al copiilor cu cerinte educative speciale integrati in unitati de invatamant de masa "! centrele logopedice interscolare9 ' profesor de psi&opedagogie speciala ' o catedra pentru 35 de copii cu tulburari de limba4 din gradinite si scoli de masaA #! grupele de integrare ' ca structura de spri4in pentru integrarea intr'o grupa/clasa obisnuita a unui grup de 2'- copii cu cerinte educative specialeA ' o catedra de cadru didactic de spri4in/itinerant pentru !' 2 copii/elevi cu cerinte educative speciale cuprinsi in grupe/clase din invatamantul de masa, cu norma didactica de 6 oreA /2 catedra didactica pentru -'7 eleviA /- catedra didactica pentru 2'3 eleviA $! programele de integrare individuala ' ca forma de sustinere a integrarii individuale a !' 2 copii/elevi cu cerinte educative speciale moderate sau usoare, cuprinsi in invatamantul de masa, ori a -'6 copii/elevi cu deficiente severe, profunde sau asociateA ' o catedra de cadru didactic de spri4in/itinerant pentru o norma de 6 oreA /2 catedra didactica pentru un program de integrare a -'7 copii/elevi cu deficiente moderate sau usoare ori 2'3 elevi cu deficiente severe, profunde sau asociateA /- catedra didactica pentru 2'3 copii/elevi cu deficiente moderate sau usoare ori '2 elevi cu deficiente severe, profunde sau asociate cu program de integrare. 4II. Invatamant cu frecventa redusa "! *colari%area prin invatamant cu frecventa redusa se organi%ea%a pentru elevi cu cerinte educative speciale, cu varste de pana la 6 ani, care nu si'au

finali%at studiile obligatorii si nu au posibilitatea de a frecventa o forma de scolari%are la domiciliu. #! .levul cu cerinte educative speciale, cu varsta de peste 6 ani, poate fi inscris la scoala de arte si meserii'invatamant special, curs de %i, urmand ca, in paralel, sa'si complete%e cele ! clase prin invatamant cu frecventa redusa. $! Organi%area si functionarea invatamantului cu frecventa redusa pentru copii/elevi/tineri cu cerinte educative speciale sunt identice cu cele din invatamantul de masa, forma frecventa redusa. 4III. *colari%area la domiciliu a copiilor/elevilor/tinerilor nedeplasabili A. 1ersonal pentru activitati de predare9 "! invatator ' un post pentru - elevi, cu norma didactica de 6 ore/saptamana pentru disciplinele din trunc&iul comunA orele se normea%a pentru ariile curriculare limba si comunicare, matematica si stiinte, om si societateA impartirea normei se face pe elev, cu alocarea a - ore pentru fiecare elevA aceste ore pot fi reali%ate si in cumul sau plata cu ora. 1entru probele de evaluare se normea%a suplimentar - ore semestrialA #! profesor de specialitate ' o catedra pentru - elevi, cu norma didactica de 6 ore/saptamana, reparti%ate dupa cum urmea%a9 ' limba romana ' - ore ' ora/saptamana/elevA ' matematica ' - ore ' ora/saptamana/elevA ' istorie ' 2 ore ' 4umatate de ora/saptamana/elev ;sau o ora/saptamana, in alternanta cu geografia<A ' geografie ' 2 ore ' 4umatate de ora/saptamana/elev ;sau o ora/saptamana, in alternanta cu istoria<A ' limba moderna ' 2 ore ' 4umatate de ora/saptamana/elevA ' stiintele naturii ' 2 ore ' 4umatate de ora/saptamana/elevA $! profesor psi&opedagog ;pentru copii/elevi/tineri cu deficiente nedeplasabili< ' un post pentru - elevi, cu norma didactica de 6 ore/saptamana. 2. 1entru probele scrise se acorda - ore semestrial, iar pentru probele de evaluare se normea%a suplimentar 6 ore. "! Incadrarea personalului didactic pentru scolari%area la domiciliu se face prin completare de norma, cumul sau plata cu ora. #! .levii scolari%ati la domiciliu vor fi inscrisi intr'o unitate de invatamant de stat sau particulara, unde li se vor completa toate documentele scolare. $! #e%ultatele la invatatura ale elevilor scolari%ati la domiciliu se vor evidentia prin sistemul de evaluare aplicabil in invatamantul preuniversitar. C. *colari%area la domiciliu se acorda copiilor/elevilor cu cerinte educative speciale nedeplasabili, precum si elevilor din scolile de masa care sunt nedeplasabili, din motive medicale, pe o perioada de timp mai mare de 2 de %ile. IX. /lternative educationale "! In conformitate cu prevederile art. - alin. ; < si ;2< si ale art. 5 alin. ; 3< din 8egea invatamantului nr. !-/ 995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot organi%a alternative educationale pentru invatamantul special. #! Organi%area, structura si continutul procesului de predare'invatare' evaluare din cadrul alternativelor educationale se reali%ea%a de catre inspectoratele scolare 4udetene/al municipiului 5ucuresti, in colaborare cu unitatile organi%atoare si cu institutii interesate in domeniul educatiei, in conformitate cu legislatia in vigoare referitoare la invatamantul special. X. /lte categorii de personal9 "! asistent social ;cu studii superioare< ' un post pentru fiecare unitate de invatamant special si special integrat cu personalitate 4uridica. In absenta candidatilor la concursul de ocupare a acestui post, inspectoratul scolar poate solicita directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, serviciului public de asistenta sociala organi%at la nivelul municipiului/orasului sau unui organism privat acreditat si licentiat in conditiile legii detasarea, pe o perioada determinata, a unui asistent social din reteaua de asistenta sociala a 4udetuluiA #! informatician ' un post pentru fiecare unitate de invatamant special care are cel putin un cabinet de informaticaA $! documentarist ' un post pentru unitatile de invatamant reorgani%ate in centre scolare pentru educatie inclu%ivaA %! corepetitor ' un post pe unitate, cu e)ceptia unitatilor de invatamant pentru elevi cu deficiente de au%A &! interpret in limba4ul mimico'gestual ' un post pe unitate pentru unitatile de invatamant special pentru copii/elevi cu deficiente de au%. XI. .fectivele de copii/elevi la grupe/clase, precum si prevederi specifice

1. .fectivele de copii/elevi la clase/grupe9 "! efectivele de copii/elevi din institutiile si din grupele/clasele speciale de invatamant sunt de !' 2 elevi cu deficiente moderate sau usoareA #! grupele/clasele constituite din copii/elevi cu deficiente asociate au efectivele de 6'! copii/eleviA $! clasele de liceu si scoala de arte si meserii din invatamantul special si special integrat au un efectiv de !' 2 eleviA %! clasele scolilor postliceale speciale au un efectiv de cel putin 2 eleviA &! grupele/clasele constituite din copii/elevi cu deficiente severe, profunde si multiple au efectivul de -'6 copii/eleviA '! grupele/clasele speciale constituite din copii/elevi cu deficiente sen%oriale asociate ;surdocecitate< sau cu deficiente sen%oriale asociate cu alte tipuri de deficiente au efectivul de 2'- copii/elevi. 2. 1ersonalul de conducere din unitatile de invatamant special are obligatia de catedra, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. 3. 1ersonalul care asigura supraveg&erea si deservirea copiilor in %ilele de odi&na si nelucratoare in internatele scolare va fi salari%at corespun%ator prevederilor legislatiei in vigoare. 4. In sistemul de invatamant special si special integrat se aplica metodologiile specifice elaborate de Ministerul .ducatiei si "ercetarii. 5. 7nitatile de invatamant special isi pot valorifica produsele reali%ate cu elevii in scoala, iar sumele obtinute vor fi utili%ate pentru dotarea si imbunatatirea activitatii din atelierele de profesionali%are, precum si pentru imbunatatirea conditiilor de viata ale elevilor ;materiale igienico'sanitare, &rana, ec&ipament, materiale de intretinere etc.<.

ANEXA Nr. 4

,#.1(7#I8. M/(.#I/8. *I /8O"/(II8. EI80I". ,. 2#/0/ pentru copiii/elevii/tinerii din sistemul de invatamant special si special integrat

A. ,repturi ale copiilor/elevilor/tinerilor care sunt scolari%ati in sistemul de invatamant special si special integrat "! "opiii/elevii/tinerii cu cerinte educative speciale in invatamantul special si special integrat au dreptul la rec&i%ite scolare, precum si la o alocatie %ilnica de &rana pentru intreaga perioada a programului scolar. #! "opiii/elevii/tinerii cu cerinte educative speciale din invatamantul special si special integrat, care se afla in sistemul de protectie sociala, primesc drepturile mentionate la lit. a< prin unitatea de invatamant la care sunt inscrisi, pe toata durata cursurilor scolare, si prin sistemul de protectie sociala, in vacante, sambata si duminica. &! "opiii/elevii/tinerii cu cerinte educative speciale din invatamantul special si special integrat, care nu se afla in sistemul de protectie sociala, au alocatia %ilnica de &rana in acelasi cuantum si primesc rec&i%ite in aceeasi cantitate cu cei care se afla in sistemul de protectie sociala, iar in internatele scolare beneficia%a de prevederile 8egii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficia%a copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice speciali%ate pentru protectia copilului, mamele prote4ate in centre maternale, precum si copiii incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali profesionisti, modificata prin 8egea nr. /200-, prin unitatea de invatamant la care acestia sunt inscrisi. 2. 3inantarea drepturilor mentionate la lit. / se face pentru toti copiii/elevii/tinerii cu cerinte educative speciale care urmea%a o forma de scolari%are, inclusiv pentru cei care, pe perioada scolari%arii, locuiesc in internatul unitatii de invatamant sau frecventea%a centrul de pedagogie curativa, centrul de educatie, centrul de %i etc. C. "ategoriile de beneficiari ai drepturilor preci%ate la lit. / sunt urmatoarele9 "! copiii din gradinitele specialeA

#! copiii cu cerinte educative speciale integrati individual sau in grup/grupa in gradinitele de masaA $! elevii/tinerii din unitatile de invatamant special, inclusiv cei din clasele speciale compacte integrate in scolile de masaA %! elevii/tinerii cu cerinte educative speciale integrati individual sau in grup/grupa in scolile de masa.