Sunteți pe pagina 1din 3

FIS

A CU TEORIE PENTRU CLASA a VII-a


DREPTUNGHIUL
prof. Marius Damian, Braila
Denit ie. Paralelogramul cu un unghi drept se numeste dreptunghi.

In gura 1, este desenat dreptunghiul ABCD.


Figura 1
Observat ia 1. Dreptunghiul este un paralelogram particular, deci are toate proprietat ile
paralelogramului:
are laturile opuse paralele dou a c ate doua;
are laturile opuse congruente dou a c ate doua;
are unghiurile opuse congruente dou a cate dou a;
oricare doua unghiuri alaturate sunt suplementare;
diagonalele au acelasi mijloc (se njum at at esc).

In continuare, prezentam condit ii necesare si suciente ca un patrulater convex sa e drep-


tunghi.
Teorema 1. Toate unghiurile dreptunghiului sunt unghiuri drepte.
Demonstrat ie. Fie dreptunghiul ABCD cu mp?Aq 90

. Conform denit iei, ABCD


este si paralelogram, deci
mp?Aq mp?Cq 90

. (1)
Tot datorit a faptului c a ABCD este paralelogram, oricare dou a unghiuri al aturate sunt
suplementare, deci
mp?Aq ` mp?Bq 90

mp?Bq 90

(2)
si
mp?Aq ` mp?Dq 90

mp?Dq 90

. (3)
Relat iile (1), (2) si (3) spun c a toate unghiurile dreptunghiului sunt unghiuri drepte.
1
Teorema 2. (Reciproca teoremei 1.) Dac a un patrulater convex are toate unghiurile
congruente, atunci patrulaterul este dreptunghi.
Demonstrat ie. Consider am patrulaterul convex ABCD cu toate unghiurile congruente.
T in and cont c a suma m asurilor tuturor unghiurilor patrulaterului convex este 360

, avem
mp?Aq mp?Bq mp?Cq mp?Dq
360

4
90

.
Am dedus ca unghiurile opuse sunt congruente doua c ate doua, deci ABCD este paralelo-
gram si cum mp?Aq 90

, rezult a c a ABCD este dreptunghi.


Teorema 3. Dac a un patrulater convex are trei unghiuri drepte, atunci patrulaterul este
dreptunghi.
Demonstrat ie. Dac a trei unghiuri au m asura de 90

, atunci al patrulea unghi are tot 90

,
deoarece suma masurilor tuturor unghiurilor patrulaterului convex este 360

.

In continuare,
demonstrat ia urmeaz a acceasi pasi ca n teorema precedent a.
Teorema 4. Dreptunghiul are diagonalele congruente.
Demonstrat ie. Fie dreptunghiul ABCD (gura 2).
Figura 2
Din denit ia dreptunghiului si teorema 1, deducem ca
rADs rBCs si mp?ADCq mp?BCDq 90

.
Prin urmare, ADC BCD (C.C.), de unde rACs rBDs.
Teorema 5. (Reciproca teoremei 4.) Dac a un paralelogram are diagonalele congruente,
atunci paralelogramul este dreptunghi.
Demonstrat ie. Fie paralelogramul ABCD cu rACs rBDs.
Conform denit iei paralelogramului, avem rADs rBCs. Deducem ca ADC BCD
(L.L.L.), de unde mp?ADCq mp?BCDq . Totodata, din AD BC, avem mp?ADCq `
mp?BCDq 180

si obt inem mp?ADCq 90

In nal, cum ABCD este paralelogram si are un unghi drept, rezult a c a este dreptunghi.
Observat ia 2. Teoremele 4 si 5 pot date ntr-o singur a teorem a:
Un paralelogram este dreptunghi dac a si numai dac a are diagonalele congruente.
2
Observat ia 3. Dreptunghiul are:
un centru de simetrie: punctul de intersect ie a diagonalelor;
dou a axe de simetrie: mediatoarele laturilor opuse. (gura 3)
Figura 3
Observat ia 4. Un patrulater convex este dreptunghi dac a ndeplineste una din condit iile
de mai jos.
Este paralelogram si are un unghi drept.
Are toate unghiurile congruente.
Are trei unghiuri drepte.
Este paralelogram si are diagonalele congruente.
3