Sunteți pe pagina 1din 1

I

I
I
t
I
I
I
I
i
i
i
l
ArJ' 1l eondi{ii fapultative de desf?igurare
a st*giului de pregEtire practictr
Art' 12 Prevederi Iina[: Pr-ezenta convenlie care reglementeazd condisiile desJdsurdrii practicii
de
yefa.lit|te
a studen;ilarFacultdlii
de
$tiinpe
.Economici
tn anul universitar 2at3
-
Zblq.
Incheiat in trei exemplare la data ...............:.....
Am luat la cunogtinli,
Reetor, Universitatea din
pitegti
(Organizator
de praeticfi
)
Facultrtea de
$tiin(e Economice - Decan
Reprezentanl
Societate cornercialtr
Institu{ie centrald ori
local6, p61s6ar$ juridiea
(Plrtenet d praetien)
Studslrtlmaslersnd
(Prrcticsh0
Nume
9i
prenune
Functie
ScmnXtura
Cadru didactic supewizbr
Plnql
.qrlw.dt-,
'Ml
ne n TnAlrrn pn-{e-gay-
,n i. */5hL"r
Tutore
Data