Sunteți pe pagina 1din 15

Capitolul I

Analiza companiei Hewlett-Packard


Compania Hewlett-Packard (HP) este un furnizor de produse, tehnologii, software,
solu ii i servicii pentru clientii sai din intreaga lume. Ofertele sale principale includ
computere personale (PC) si dispozitive conee! imagistica si imprimare, solutii de
infrastructur" #$ pentru firme si o serie de servicii, inclusiv suport tehnologic si de %ntretinere,
servicii de outsourcing, si de integrare si servicii de consultanta, printre altele. &ceasta
opereaza in peste '() de tari din %ntreaga lume si are sediul in Palo &lto, California, *+&.
1.1. Povestea care defineste brandul
#storia Hewlett-Packard Co. se %mplete te cu istoria *ilicon ,alle- -o intindere fertila
de teren din *an .ose, California. &stazi, zona este cunoscuta in intreaga lume ca un centru
pentru inovatie, unde companiile au schim/at lumea prin progresele tehnologice,iar afacerea
pornita intr-un gara0 reprezinta unul dintre miturile antreprenoriatului american.
1illiam (2ill) Hewlett 3i 4avid (4ave) Packard 2ill i 4ave au devenit prieteni atunci
cand am/ii au fost studentii 5acultatii de inginerie de la +niversitatea *tanford. 4upa ce a
a/solvit universitatea, 4ave a %nceput s" lucreze la 6eneral 7lectric si s-a mutat in
*chenectad-, 8ew 9ork. Cei doi au ramas prieteni, iar atunci cand fostul lor profesor,
5rederick $erman, le-a sugerat sa inceapa o afacere proprie, ei au decis sa puna /azele HP.
Hewlett 3i Packard au aruncat o moned" petru a decide cum va fi numit" compania,
Hewlett-Packard sau Packard-Hewlett. Cu toate ca Packard a c:3tigat la aruncarea monedei, el
a numit %ntreprinderea lor de fa/rica;ie electronic" <Hewlett-Packard Compan-=.
Compania a %nceput %ntr-un gara0. Hewlett locuia intr-un sopron de langa casa, iar
Packard si sotia sa, >ucile, locuiau la eta0ul intai al casei. >ucile Packward tinea pe atunci
conta/ilitatea firmei la masa din sufragerie, in timp ce 4ave si 2ill foloseau cuptorul
1edgewood pentru a pregati vopseaua pentru oscilatoare. Parteneriatul a fost oficiat la '
ianuarie '?@? cu o investi ie de A@B dolari.
HP a devenit corpora;ie la data de B august '?C(, 3i companie pu/lic" pe data de D
noiem/rie '?A(.
+nul dintre primii clien;i a companiei a fost 1alt 4isne-, care, impresionat de
eforturile celor doi, a procurat opt oscilatoare de modelul E))2 la pre;ul de (',A) +*4
fiecare, pentru a le utiliza la certificarea sistemului surround <5antasound= instalate %n teatre
pentru filmul 5antasia.
6ara0ul din *ilicon ,alle-, locul in care gigantul american Hewlett-Packard a luat
nastere, a fost transformat intr-un sit istoric national. 5ostul atelier din '?@B a fost inclus in
Fegistrul 8ational al >ocatiilor #storice al *erviciului Parcului 8ational.
#mportanta gara0ului si a casei este asociata, mai degra/a, spiritului antreprenorial in
care a fost dezvoltata afacerea=, a spus Paul >usignan, istoric al Fegistrului 8ational al
>ocatiilor #storice din 1ashington, citat de Gercur- 8ews. <4aca privim istoria HP,
o/servam ca eista si alte cladiri mult mai reprezentative pentru evolutia tehnologica a
companiei. #n mod concret, aceast gara0 sim/olizeaza ideea de antreprenoriat=, a completat
>usignan.
HP a cumparat proprietatea in E))) pentru ',( milioane de dolari. 4irectorul eecutiv
de atunci, Carl- 5iorina, a folosit imaginea gara0ului intr-o campanie pu/licitara si de
marketing care sugera intoarcerea companiei catre momentul inventatorului.
#n '?C), afacerea s-a dezvoltat si s-a mutat intr-un /irou de pe Page Gill Foad
&nii HC) aduc un aer proaspat pentru nou -%nfiin;ata companie Hewlett-Packard.
Packard dezvolt" un nou model de management corporatist deschis c"tre interac;iunea dintre
cele '') persoane nou- anga0ate i conducere, ceea ce duce la cre terea produc;iei, a
v:nz"rilor i a profita/ilit";ii companiei. 4up" c:;iva ani de cre tere continu", HP a0unge
astfel s" penetreze pia;a asiatic" %n '?D@, fiind recunoscut" i de c"tre departamentele de stat
pentru produsele pe /az" de unde magnetice i pentru echipamentele tiin;ifice de teren. & a
apare, %n anul '?DD, primul calculator personal, cu o memorie de CI i un cost de A).)))J.
Kn '?(' a fost introdus primul calculator tiin;ific, %ndea0uns de mic pentru a fi
introdus %ntr-un /uzunar, acesta a fost recunoscut de c"tre ingineri la nivel mondial ca fiind un
foarte /un suport al calculelor matematice, iar %n anul '?(( ace tia au lansat un model de ceas
de m:n",care nu era doar un sistem de referin;" temporal, ci putea fi folosit de asemenea ca un
calendar personal i un calculator matematic.
&nii HB) vin cu preocup"ri pentru dezvoltarea desktop-urilor i cu introducerea noii
tehnologii de printare cu laser 0et. &nga0a;ii din &nglia au dezvoltat %n acea vreme un sistem
de comunicare %ntre diferite calculatoare din departament, ceea ce avea mai tarziu s" fie numit
e-mailing.
#n '?B', produsele HP a devenit oficial disponi/ile %n China %n momentul %n care
China Hewlett-Packard Fepresentative Office se deschide %n 2ei0ing.
#n '?B@, HP permite utilizatorilor s" activeze func;ii de pe PC-urile lor prin simpla
atingere a ecranului atunci c:nd introduce primul s"u calculator personal cu touchscreen, HP-
'A).
#n cadrul unei ceremonii la Casa &l/", pe E( fe/ruarie '?BA, pre3edintele Feagan ii
decerneaza lui 2ill Hewlett Gedalia 8ationala de *tiinta, <pentru realizarile sale de pionierat
%n crearea 3i fa/ricarea de electronice si dispozitive semi-conductoare 3i instrumente
electronice de testare.=
Compania HP urmeaz" %n urm"toarea decad" o line ascendent" plin" de update-uri pe
plan tehnologic, %n ciuda dispar;iei marilor ei fondatori.
Kn istoria companiei, cel mai important eveniment a fost achizi;ia i integrarea
CompaL (E))E) care la vremea respectiv" era un principal competitor pe pia;a calculatoarelor
personale. &nul E))B aduce achizi;ia i viitoarea integrare a 74*-ocupantul locului doi pe
pia;a de servicii deoutsourcing #$ i de asemenea fost competitor HP. 4e i nu a avut a a
mare succes cu #-PaL, HP a pl"nuit continuarea penetr"rii pie;ei de *martphone, achizi;ion:nd
%n E)') Palm#nc - noua platform" tehnologic" *mart, %n valoare de ',E miliarde de dolari.
&zi HP se promoveaza ca fiind o companie multinationala care se ocupa nu numai de
furnizarea de hardware si software, dar si de o gama completa de servicii pentru proiectarea,
implementarea si suportul pentru infrastructura informationala.
1.2. Misiunea si obiectivele HP
Gisiunea HP este de a inventa tehnologii si servicii care sa aduca valoare firmelor, sa
creeze /eneficii sociale si sa im/unatateasca viata clientilor.
2
Gisiunea HP nu este declarata oficial, dar este eprimata prin <HP 1&9=, care afirma
valorile si o/iectivele companiei. &cestea au ramas, in esenta, neschim/ate de aproape A) de
aniM
>oialitatea clien ilor.=C: tigam respectul i loialitatea clien ilor furnizand %n mod
constant cea mai %nalt" calitate i valoare.=
Profitul. ,om realiza profit suficient pentru a finan a cre terea economic", a crea
valoare pentru ac ionarii no tri i pentru a atinge o/iectivele companiei noastre.
Cre tere. 8oi recunoa tem i profitam de oportunit" ile de cre tere care se /azeaz"
pe punctele forte i competen ele noastre.
*uprematia pe pia ".*untem lideri pe pia " prin dezvoltarea i livrarea de produse,
servicii i solu ii utile i inovatoare.
&nga0amentul fa " de anga0a i. 8e demonstram anga0amentul nostru fata de anga0a i,
prin promovare i recompense /azate pe performan " i prin crearea unui mediu de lucru care
s" reflecte valorile noastre.
Capacitatea de conducere. 5ormam lideri, la orice nivel, ce vor fi responsa/ili de
o/tinerea rezultatelor in afaceri, de reprezentarea valorilor companiei si care ne conduc la
crestere si castig.
Cet" enie glo/al". 8e %ndeplinim responsa/ilitatea fa " de societate, fiind o valoare
economica, intelectuala i sociala pentru fiecare ar" i comunitate %n care ne desf" ur"m
activitatea.
$oate aceste o/iective cauta sa pozitioneze compania HP ca numarul ' mondial in
domeniul de activitate #$ si dupa cum sustine 4ave PackardM N7ste necesar ca oamenii sa
lucreze impreuna pentru atinge o/iective comune si pentru a evita sa lucreze in directii
diferite, daca se doreste atingerea celui mai inalt nivel de eficienta si succes.=
1.. Consiliul de administra!ie "i ec#ipa e$ecutiv%
a) Consiliul de administra;ie num"r" '' mem/ri, ace3tia de;in:nd pozitii %n trecut at:t
%n interiorul HP c:t 3i %n divese companii cu specific diferit de activitate fa;" de cel al
Hewlett-Packard. O scurt" descriere a celor mai importan;i dintre ace3tia poate fi reg"sit" mai
0os.
Gargaret C. 1hitman - Pre3endinte al HP 3i C7O %ncep:nd cu *eptem/rie E)''.
&ceasta a de;inut pozi;ia de C7O 3i Pre3endinte al e2a-, #nc p:n" %n E))B, director al PO6 3i
a candidat pentru postul de 6uvernator al statului California.
&nn G. >ivermore P 4irector %n Consiliul de administra;ie %ncep:nd cu anul E)''.
5ost ,ice Pre3edinte al diviziei de servicii a HP, a de;inut diverse pozi;ii %n HP %nc" din '?BE.
7ste director 3i %n consiliul de administra;ie al +P*.
Fa-mond .. >ane P 4irector al Consiliului de administra;ie %ncep:nd cu anul E)''.
5ost pre3edinte 3i COO al Oracle Corporation 3i vicepre3edinte de divizie al 7lectronic
4ata *-stems, companie care a fost achizi;ionat" de Hewlett Packard %n anul E))B 3i
%ncorporat" %n divizia de 7nterprise *ervices.
/) 7chipa eecutiv". Organigrama de mai 0os indic" echipa eecutiva cu
vicepre3edin;ii fiec"rei divizii de produc;ie 3i a departamentelor administrative, toate
su/ordonate C7O-ului.
1.&. 'trate(ia si obiectivele strate(ice ale companiei
3
*trategia glo/ala HP este aceea de a ad"uga mai mult" valoare produselor, %nglo/:nd
tehnologii inovatoare %n produsele noi, %n schim/ul sc"derii pre;ului.
&zi HP se promoveaz" ca fiind o companie care se ocup" nu numai furnizarea de
hardware i software, dar i o gam" complet" de servicii pentru proiectarea, implementarea i
suportul pentru infrastructura informa ional".
Cele trei segmente de afaceriM Kntreprinderi de stocare i servere (**7), HP
*ervices(F) (HP*), i HP *oftware(F) sunt structurate pe l:ng" $echnolog- *olutions 6roup
($*6).
)rupul de ima(istic% i imprimare *Ima(in( and Printin( )roup+
#P6 este lider mondial in materie de imprimante, accesorii, media, scanare si solutii de
imagistica. Printre acestea se numara solutii #nk.et, >aser.et, solutii we/,solutii grafice de
mari dimensiuni (4esign.et, *cite)
)rupul de sisteme personale *Personal ',stems )roup+
P*6 este furnizorul numarul ' mondial in materie de computere personale in /aza
unitatilor vandute si a profitului anual. &cest grup ofera computere pe piata comerciala si
retail, statii de lucru, calculatoare, #paLs, smart phones, note/ooks,accesorii, software si
servicii. &cest grup se concentreaza pe piata consumatorilor si adistri/uitorilor, datorita
volumului mare de vanzari de computere distri/uit prin aceste canale.
)rupul Afaceri de Intreprindere - ./
72 ofera servere, solutii stocare date, software, tehnologie informationalavenind in
intampinarea afacerilor clientilor cu solutiile de care acestia au nevoie. 72 activeaza cu
prioritate in segmentul marilor intreprinderi si sectorul pu/lic.
*egmentul de operare HP este alcatuit dinM
Q*tatele +nite
Q&merica de *ud
Q7uropa
Q.aponia
Q#ndia
QChina
*uccesul companiei Hewlett Packard se datoreaza faptului ca politica sa este
indreptata catre client, oferindu-i o calitate superioara. *pecializarea in crearea clientelei si
spri0inirea acesteia reprezinta puncte esentiale in succesul o/tinut. Clientul si consumatorul
ocupa un loc foarte important printre o/iectivele si deciziile ce urmeaza a fi luate, firma
asigurand servicii si asistenta de specialitate.
Cunoasterea concurentei 0oaca un rol hotarator in planificarea de marketing. Compania
HP analizeaza periodic strategiile concurentilor sai si aceasta pentru ca acesti concurenti dau
dovada de multa imaginatie si fonduri financiar ene/anuite si isi revizuiesc strategiile
periodic. &stfel ea poate identifica avanta0ele si dezavanta0ele pe care le are in lupta cu
aceasta, lansand atacuri mai precise asupra concurentei si aparandu-se mai /ine de atacurile
acesteia. HP se detaseaza de concurenta prin diferentiere, un element important in a/ordarea
unei strategii de marketing a firmei. &ceasta diferentiere se concretizeaza prinM produse si
servicii superioare, calitatea serviciilor, dezvoltarea relatiilor pe termen lung cu clientii,
campanii promotionale /ine gandite si realizate, calitatea si eficienta procesului tehnologic,
increderea pe care a creat-o in mintea consumatorilor, actiunile promotionale care implica
tinerii.
Hewlett Packard ofera infrastructura tehnologica, procese de afaceri eternalizate,
suport si intretinere tehnologica, retele securizate, dezvoltare si suportpentru aplicatii, servicii
de integrare si consultanta, infrastructura tehnologicainformationala de intreprindere,
software, calculatoare personale si accesorii, printeresi tehnologie grafica impreuna cu
4
serviciile aferente. Produsele pot fi standardizate sau configurate special dupa dorintele
clientilor si in functie de specificatiile tehnice si de compati/ilitate.
Pretul practicat de compania HP este cunoscut ca fiind peste medie in industrie.
Compania utilizeaza o strategie de diferentiere si se concentreaza mai mult pe inovatie
precum si pe calitate. &cesta strategie 0ustifica preturile lor.
#n E))@ HP a lansat pentru prima oara utilitatea pa--per-use (plata in functie de
consum), avand la /aza o tehnologie automatizata, care masoara utilizarea procentuala a
fiecarui micro-procesor din serverele HP *uperdome, oferind astfel avanta0e semnificative
clientilor, care nu vor plati in cazul neutilizarii serviciilor in perioadele fara activitate.
Hewlett Packard duce o politica de distri/utie selectiva, sustinuta de o adevarata forta
de vanzari si operatiuni, care au ca scop dezvoltarea canalului de distri/utie, acoperirea
eficienta a pietei, achizitionarea unei cote de piata cat mai mare fata de competitori. &ditional,
compania pune la dispozitia partenerilor sai directi un portal in care se regasesc sisteme
electronice cu informatii despre produse si disponi/ilitatea lor, preturi, oferte speciale,
promotii, fonduri pentru dezvoltare, status comenzi, documentatia necesara pentru o
cola/orare cat mai stransa.
Hewlett Packard investeste miliarde in campanii de pu/licitate, relatii pu/lice,vanzari
directe si nu in ultimul rand in promotii, avand discounturi semnificative. Cele mai
avanta0oase reduceri de preturi sunt oferite la achizitionarea unei cantitati mari de produse,
aceasta tehnica motivand distri/uitorii sa impinga produsele pe piata.
4intre cele mai de succes campanii HP amintim N>etRs do amazing=, campanie lansata
in E)') cu o investitie de C) de milioane de dolari, pentru a crea o si mai mare vizi/ilitate a
produselor HP in randul consumatorilor.
Kn momentul %n care CompaL i HP au fuzionat %n E))E, %ntreaga industrie tehnologic"
a tepta distrugerea celor doi mari gigan;i.
4up" aceast" achizi ie, num"rul total de anga0a i a a0uns la 'CA.))), prezen " %n
aproimativ 'D) "ri la nivel mondial, %ns" veniturile com/inate ale celor dou" companii %nc"
erau su/ cele ale #2G, cea mai mare companie de #$ din lume la vremea respectiv".
&c ionarii HP aveau s" de in" DCS din ac iunile noii companii iar ac ionarii CompaL, @CS.
Pre ul de v:nzare al ac iunilor am/elor companii a sc"zut imediat dupa anun ul achizi iei iar
ma0oritatea anali3tilor de pe 1all *treet aveau p"reri critice asupra deciziei HP, determin:nd
reorientarea clien ilor spre achizi ia de produse #2G, %n defavoarea produselor noii companii.
7lectronic 4ata *-stems a fost achizi ionat" %n anul E))B contra sumei de '@.?
miliarde de dolari iar scopul achizi iei a fost transformarea 3i %ncorporarea companiei de
outsourcing %n divizia de 7nterprise *ervices a HP. 74*-ul era considerat" cea mai mare
companie de eternalizare de servicii, av:nd '@?.))) de anga0a i %n D@ ari la nivel glo/al,
num"r:nd peste E))) de clien i-companii printre care Iraft, 2ank of &merica, Fo-al 4utch
*hell sau 6eneral Gotors. *erviciile com/inate ale celor dou" companii generau, la nivelul
anului E))?, venituri de @B miliarde de dolari dep"3ind #2G.
&utonom- este o companie /ritanica de software achizi ionat" de HP %n anul E)''
contra sumei de '' miliarde de dolari. >a 0um"tate de an dup" anun ul achizi iei, C7O-ul HP
acuz" conducerea &utonom- ca a falsificat rapoartele financiare ale companiei 3i anunt" o
pierdere de B.B miliarde de dolari %n urma unei afaceri nereu3ite. 4e3i achizi ia a fost auditat"
de 4eloitte 3i supra-auditat" de IPG6, acestea nu au reu3it s" descopere neregularit" i %n
raport"rile veniturilor 3i %n situa iile financiare de ansam/lu. HP a sesizat *7C +*&, 52# 3i
Oficiul de 5raud" al Garii 2ritanii 3i a cerut deschiderea de anchete.
Compania a realizat, de asemenea, achizi ionarea de companii de #$ mici spre
mi0locii, cum ar fi Opsware pentru '.D miliarde dolari i Peregrine de J CEA milioane. Kn
aprilie E)'), HP a achizitionat @Com Corporation pentru @.@ miliarde dolari, iar %n iulie E)'),
a achizitionat Palm, #nc, un furnizor de smartphone-uri alimentate de sistemul de operare
5
mo/il Palm we/O*, pentru '.E miliarde dolari. &chizitia ofera companiei posi/ilitatea de a
participa pe piata dispozitivelor mo/ile cu crestere rapida si eprem de profita/ila.
Kn octom/rie E)'), compania a achizi ionat &rc*ight #nc pentru un pre total de
achizi ie de ',( miliarde de dolari. &chizi ionarea a a0utat compania sa ofere clientilor o
platforma integrata de securitate i i-au a0utat %n securizarea re elelor lor, aplica ii i date .
Kn E)'', compania a achizitionat patru companii, i anume, ,ertica, Printelligent,
&utonomie Corporation plc, i Hifle *oftware 6m/H. Printre ei, &utonomie Corporation plc
a fost cea mai mare achizi ie din anul fiscal E)''. Kn decem/rie E)'', compania a achizi ionat
Hifle *oftware 6m/H, un furnizor de solutii software la nivel mondial specializata in
sisteme de informare we/-to-print si solutii pentru servicii de imprimare. $ehnologiile
H#5>7T includ HP %n domeniul inov"rii %n imagistica i oferte de imprimare i contri/uie la
etinderea portofoliului de tehnologii i solu ii.
Portofoliul de clien i Hewlett Packard este foarte diversificat, compania oferind
servicii 3i produse consumatorilor individuali, firmelor mici 3i mi0locii dar 3i marilor
companii incluz:nd clien;i guvernamentali, din sectorul de s"n"tate sau educa;ie. Kn strategia
referitoare la clienti, HP include noi concepte %n vederea cre"rii 3i sus;inerii unor rela;ii de
lung" durat" /azate pe %ncredere reciproc". &scultarea, analizarea nevoilor clien;ilor 3i
interactiunea cu ace3tia prin diverse canale pot determina dezvoltarea unor rela;ii profita/ile
pentru HP. #nteractiunea cu ace3tia 3i satisfacerea lor este un proces din ce %n ce mai
complicat %ntrucat clien;ii se schim/" 3i automat 3i nevoile lor se diversific". O tendin;" care
devine foarte popular" %n ziua de ast"zi, pe care 3i HP o urmeaz" este interac;iunea cu clien;ii
individuali prin folosirea re;elelor de socializare (5ace/ook, $witter). &cest comportament
face parte din a3a zisul curent de CFG *ocial (Customer Felationship Ganagement) av:nd la
/az" ideea c" astazi, clien;ii sunt din ce %n ce mai sofisticati 3i destepti 3i dedic" foarte mult
timp f"cand cercetari 3i afl:nd lucruri noi cu privire la tehnologii utiliz:nd internetul. Kn /aza
acestor noi instrumente, clien;ii pot comunica %ntre ei 3i deci se pot influen;a reciproc, cre:nd
%mpreun" cu compania rela;ii complee 3i foarte productive. Kn ceea ce prive3te clienti
institutionali, at:t privati c:t 3i cei din mediul pu/lic (6uverne), ca orice companie
american", 3i HP denota eisten;a unui adevarat cult al clientului, uneori dus pana la o/sesie.
*atisfacerea clien;ilor este o component" nelipsit" din orice strategie a companiei, fie c" este
vor/a de 7uropa, #ndia sau *tate +nite, clien;i interni sau clien;i eterni. *e organizeaz" zeci,
poate chiar sute de workshop-uri anuale, sus;inute fie de anga0a;i care au demonstrat a/ilit";i
deose/ite %n crearea de rela;ii etraordinare de lucru cu clien;ii, fie de traineri specializa;i,
toate %n scopul suprem de con3tientizare a importan;ei clientului. *e %ntreprind %n mod
curent, sonda0e de opinie asupra serviciilor 3i produselor oferite c"tre clien;i pentru aflarea
gradului de satisfactie al acestora, ceea ce poate fi %m/un"t";it 3i ceea ce poate fi oferit ca
eemplu de /une practici %n rela;ia cu ei.
Cea mai noua strategie de marketing HP include vanzarea de PC-uri cu a0utorul
1indows (. Producatorul american propune PC-uri la un pret mai mic cu 1indows (, sistem
de operare revenit Ula cererea pu/liculuiU. 8emultumirea multor clienti cu privire la interfata
1indows B, alaturi de pretul cu 'A) de dolari mai mic al PC-urilor cu sistemul de operare mai
vechi ar putea duce la cresterea vanzarilor HP, cel putin pe termen scurt.
#n prezent, vanzarile de PC-uri au continuat sa scada pentru o perioada mai
indelungata fata de asteptarile HP, iar cererea pentru produse si servicii destinate companiilor
ramane sla/a, in timp ce 4ell si competitorii asiatici au adoptat o politica agresiva de preturi
pentru a atrage clienti.
7ficacitatea strategiei de reducere a costurilor se apropie de asemenea de limite, dupa
E?.))) de disponi/ilizari in ultimii ani.
6
Capitolul II.
Cultura or(anizationala a companiei
HP Way - un exemplu de cultur corporativ pentru o intreaga industrie
4e la %nceput cei doi fondatori au dezvoltat un stil de management ce nu eistase pana
atunci %ntr-o companie mare. 7i au inventat un nou tip de cultur" corporativ", numit U$he HP
1a-U, UCalea HP.U
HP a renegat intotdeauna mentalitatea Uanga0eaza si concediazaU, ceea ce %nsemna s"
anga0ezi mul i lucr"tori pentru o munca dificila i ulterior sa-i concediezi. Kn schim/,
compania a oferit anga0a ilor s"i U siguran a locului de munc" aproape perfect.U Chiar i %n
'?(C, c:nd economia *+& a fost %ntr-o criz" profund" i mai multe persoane au devenit
omeri, HP a evitat disponi/iliz"rile, introducand saptamana de lucru de patru zile, care a fost
o m"sur" unic" %n sistemul corporatist american.
Cei doi fondatori aveau %ncredere %n Umotiva ia proprie a individului de a munciU i si-
au tratat anga0a ii ca mem/ri ai familiei! astfel a aparut o/iceiul de a se adresa reciproc
folosind doar prenumele - chiar si cei doi efi au fost cunoscuti doar ca 2ill si 4ave.
2.1. 'istemul de valori ale or(anizatiei
Kn '?AD, 2ill Hewlett, 4ave Packard, i alti directori HP s-au adunat la Gission #nn %n
*onoma, California, pentru a crea un set de valori i principii care sa ghideze compania.
*tilul de management al celor doi fondatori, 4ave Packard si 2ill (1illiam) Hewlett,
reprezinta, in opinia celui de-al doilea, Uo ideologie de /az", care include un profund respect
pentru individ, o dedicatie pentru calitate i fia/ilitate la pre uri accesi/ile, un anga0ament de
responsa/ilitate pentru comunitate si o conceptie conform careia compania eista pentru a
aduce contri/utii tehnice pentru dezvoltarea si /unastarea omenirii=.
<HP 1&9= a functionat dupa urmatoarele valoriM
- #ncredere si respect pentru oameni
Ganagementul consider" c" oamenii doresc s" fac" o trea/" /un" 3i vor face acest
lucru, dac" li se ofera instrumentele adecvate mediului 3i suport. #nformalitatea %n rela iile
interpersonale este sta/ilita prin utilizarea prenumelui care implic" o organiza ie informal" %n
cadrul organiza iei formale. Ganagerii erau prietenosi cu su/ordonatii si anga0atii lor. +neori
luau masa impreuna cu ei si discutau despre ceea ce se intampla in organizatie. Prin aceasta,
%n cazul %n care anga0a ii se confrunt" cu dificult" i, ele vor fi cunoscute de catre manageri i
vor fi rezolvate %n cele din urm".
- Concentrare pe un nivel inalt de realizari si contri/utii
Clien ii a teapt" ca produsele i serviciile HP sa fie de cea mai %nalt" calitate si sa
ofere o valoare de durata. Pentru a realiza acest lucru, to i anga0atii HP, in special managerii,
tre/uie s" fie lideri care genereaz" entuziasm i r"spund cu un efort suplimentar pentru a
satisface nevoile clien ilor. $ehnicile i practicile de management care sunt eficiente %n
prezent pot fi dep" ite %n viitor. Pentru ca managementul sa ramana in top in toate activitatile
sale, oamenii tre/uie intotdeauna sa gaseasca metode mai /une si mai noi de a-si face munca.
- 4esfasuram activitatea cu integritate, fara compromisuri
7ste de asteptat ca oamenii HP sa fie deschisi i sinceri %n rela iile lor pentru a c: tiga
%ncrederea i loialitatea celorlalti. &nga0atii de la fiecare nivel tre/uie s" adere la cele mai
%nalte standarde de etic" %n afaceri i tre/uie s" %n eleag" c" mai pu in este inaccepta/il.
Conduita etic" nu poate fi asigurat" de c"tre politicile i codurile HP scrise! aceasta tre/uie s"
7
fie o parte integrant" a organiza iei, o tradi ie profund sta/ilita, transmisa de la o genera ie de
anga0a i la alta.
- &tingem o/iectivele prin munca in echipa
&nga0amentul lor este de a lucra ca o echip" la nivel mondial pentru a %ndeplini
a tept"rile clien ilor, shareholder-ilor si ale altora care depind de ei. 2eneficiile i o/liga iile
sunt %mp"r ite %ntre to i oamenii HP.
- #ncura0am flei/ilitatea si inovatia
Crearea unui mediu de lucru cuprinz"tor care sus ine diversitatea oamenilor nostri i
stimuleaz" inovarea este importanta. 7i se str"duiesc pentru o/iectivele generale, care sunt
sta/ilite i convenite %n mod clar si permit anga0atilor flei/ilitate in determinarea celor mai
/une modalitati de indeplinire a sarcinilor. &nga0atii HP ar tre/ui s" accepte personal
responsa/ilitatea i s" fie %ncura0a i s" % i dezvolte aptitudinile i capacit" ile lor prin formare
continu" i dezvoltare. &cest lucru este deose/it de important %ntr-o afacere %n care rata de
progres este rapid" i %n care se a teapt" ca oamenii s" se adapteze la schim/are.
- 4emonstram responsa/ilitatea sociala, a0utand comunitatile.
,alorile companiei servesc ca /usola pentru actiunile sale si ofera o imagine clara
asupra comportamentului acesteia, asupra modului in care interactioneaza cu mediul
incon0urator.
2.2. 0orme din cadrul or(anizatiei
#n '?A(, 4ave Packard a prezentat la o intalnire o lista de reguli de urmat care arata
filozofia lui de munca si de viata.
'' F76+># *#GP>7M
'. 6:ndi i-v" %n primul r:nd la ceilalti. &cesta este fundamentul - prima cerinta -
pentru a te intelege cu ceilalti, dar este cu adev"rat dificil de realizat.5acand aceasta, restul va
fi Ufloare la urecheU.
E. Construieste sentimentul de importan;" al celeilalte persoane. C:nd facem ca alte
persoane sa para mai pu;in importante, am %mpiedica impulsurile lor cele mai profunde.
Permitandu-i s" se simt" egal sau superior, ne putem intelege usor cu el.
@. Fespectarea drepturilor de personalitate ale celuilalt. Fespecta ca pe ceva sacru
dreptul celeilalte persoane de a fi diferit de tine. 8u eist" dou" personalit" i modelate de
eact acelea i for e.
C. 5" aprecieri sincere. 4ac" ne g:ndim cineva a f"cut un lucru /ine, nu ar tre/ui s"
ezitam ii spunem.
A. 7limina i negativismul. Critica provoac" invaria/il resentimente. Cel mai mic semn
de dezapro/are poate provoca, uneori, un resentiment care va dura - %n dezavanta0ul
dumneavoastr" - ani de zile.
D. 8u incercati s" reformati, sa perfectionati deschis oamenii. 5iecare om stie ca este
imperfect, dar el nu vrea ca altcineva s"-i corecteze gre elile. 4ac" dori i sa %m/un"t" iti o
persoan", a0utati-l s" %m/r" i eze un o/iectiv mai mare de lucru - un standard, un ideal - i el
se va schim/a mult mai eficient dec:t o po i face pentru el.
(. Kncerca i s" %n elege i alte persoane. Cum ati reac iona la situa ii similareV
B. ,erificati primele impresii. *untem deose/it de predispusi sa displacem unii oameni
de la prima vedere din cauza unor asem"n"ri vagi (de care nu suntem con tien i, de o/icei) cu
altcineva de care am avut motiv sa nu ne placa. +rma i cele/ra autoinstruire lui &/raham
>incolnM U8u-mi place acel om, de aceea voi a0unge s"-l cunosc mai /ine.U
?. &ve i gri0" de cele mai mici detalii. +ita-te la z:m/etul t"u, tonul vocii, modul %n
care utiliza i ochii, modul %n care saluta oamenii, folosirea de porecle i amintirea fe elor,
8
nume i date. 4etaliile va cizeleaza a/ilitatile de relationare cu oamenii. Kn mod constant,
ganditi-va la ele p:n" c:nd acestea devin o parte naturala a personalitatii voastre.
'). 4ezvoltati interes pentru oameni. 8u se pot aplica cu succes sugestiile de mai sus,
dac" nu ave i o dorin " sincer" de a place, respecta i a fi de a0utor altora. Kn schim/, nu se
poate construi un interes autentic pentru oameni p:n" c:nd nu a i avut pl"cerea de a lucra cu
ei %ntr-o atmosfer" caracterizat" de simpatie i respect reciproc.
''. $ineti-o tot asa. &sta e tot- doar tineti-o asa.
#n '???, 4irectorul general eecutiv al HP, Carl- 5iorina, a incercat sa eprime
spiritul <HP 1a-=, ela/orand <Fegulile gara0ului=M
'. Crede ca po i schim/a lumea.
E. >ucreaza mai rapid, tine instrumentele de/locate, lucreaza oricand.
@. *a sti cand sa lucrezi singur si cand sa lucrezi in echipa.
C. #mparte instrumente, idei. &i incredere in colegi.
A. 5ara politica. 5ara /irocratie.
D. Clientul defineste o munca /ine facuta.
(. #deile radicale nu sunt idei proaste.
B. #nventeaza diferite moduri de lucru.
?. Contri/uie in fiecare zi.
'). Crede ca impreuna putem face orice
''. #nventeaza
2.. Prezentarea elementelor vizibile ale culturii or(anizationale *lo(o1 si(la1
emblema1 slo(an+
>ogo-ul HP a suferit putine transformari de-a lungul anilor, legate mai mult de culori
si cercul sau patratul care incon0oara initialele.
5luctuatia usoara a valorii /rand-ului HP reflecta schim/area de identitate a
companiei, de la sloganul <#nvent= la <>etHs do &mazing= si pana la actualul <Gake it
Gatter=.
Hewlett Packard investeste miliarde in campanii de pu/licitate, relatii pu/lice,vanzari
directe si nu in ultimul rand in promotii, avand discounturi semnificative.
4intre cele mai de succes campanii HP amintim N>etRs do amazing=, campanie lansata
in E)') cu o investitie de C) de milioane de dolari, pentru a crea o si mai mare vizi/ilitate a
produselor HP in randul consumatorilor.
#n E)'' HP lanseaza o nouacampanie N7ver-/od- On=, in special pentru a promova
noile produse si nouatehnologie (sistemul de operare we/O*) preluate odata cu achizitionarea
companiei Palm.
#n E)'E, HP a demarat o campanie pu/licitara de amploare <Gake it matter=. *poturile
pu/licitare au fost difuzate pe canalele de televiziune, 9ou$u/e, platforme HP etc si
contineau informatii despre milioanele de modalitati in care HP a0uta clientii, impreuna cu
mesa0ul M= >a HP, nu credem doar %n puterea tehnologiei. 8oi credem %n puterea oamenilor
atunci c:nd tehnologia lucreaza pentru tine. =. 4irectorul de marketing, Gart- Homlish, spune
ca <Gake it matter= este strigatul de lupta al unei companii determinate sa ramana un agent de
schim/are in *ilicon ,alle-. 8imeni, grup sau individ, din aceasta companie nu are toate
ideile si toate raspunsurile. #ncercam sa valorificam creativitatea si eperienta tuturor,
punandu-i sa lucreze pentru clientii nostri. &sta credem noi=.
9
2.&. 2itualuri in cadrul companiei
Kn conformitate cu regulile interne ale HP, directorii sunt ale i de c"tre ac ionari in
cadrul unei sedin;e anuale. Consiliul propune o serie de nominaliz"ri pentru analizare %n
fiecare an. 4irectorii sunt ale i prin vot cu ma0oritate. Kn cazul unor alegeri contestate,
directorii sunt ale i prin utilizarea unui standard de pluralitate, ceea ce %nseamn" c" acei
candida ii care primesc cele mai multe voturi pozitive sunt ale i pentru a servi ca directori.
4irectorii sunt ale i pentru un mandat de ' an sau p:n" cand succesorii lor sunt desemna;i.
8u eista o limit" impus" in ceea ce prive te num"rul de mandate pe care un director le poate
avea.
HP ofer" un curs de etic" online (standarde de conduit" %n afaceri), un curs de formare
anuala pentru to i anga0a ii, iar participarea lor este urm"rit".
#n incercarea de a reaprinde spiritul antreprenorial, HP a lansat recent <5ondul A@B=,
numit astfel dupa investitia originala de fondare a companiei, de A@B de dolari. 7ste un /uget
folosit pentru cei care au idei mari, ce pot fi fructificate. Oricine poate veni cu idei, iar daca
acestea sunt acceptate, anga0atul sau echipa primeste fondurile pentru a le aplica.
*e organizeaz" zeci, poate chiar sute de workshop-uri anuale, sus;inute fie de anga0a;i
care au demonstrat a/ilit";i deose/ite %n crearea de rela;ii etraordinare de lucru cu clien;ii, fie
de traineri specializa;i, toate %n scopul suprem de con3tientizare a importan;ei clientului. *e
%ntreprind %n mod curent, sonda0e de opinie asupra serviciilor 3i produselor oferite c"tre
clien;i pentru aflarea gradului de satisfactie al acestora, ceea ce poate fi %m/un"t";it 3i ceea ce
poate fi oferit ca eemplu de /une practici %n rela;ia cu ei.
HP a dezvoltat, in @D de tari, initiativa <*a aducem copiii la locul de munca=, prin
care, mai mult de 'E))) de copii cu varsta intre B si 'A ani viziteaza locurile de munca
impreuna cu parintii lor.
HP a0uta anga0atii sa influenteze pozitiv comnunitatile in care traiesc prin acordarea a
C ore pe luna din timpul de munca pentru voluntariat.
Compania Hewlett-Packard folose3te urm"toarele tehnici interesante pentru anga0a;ii
s"iM %n ziua c%nd este semnat un contract important pentru companie, se sta/ile te o afacere
important" sau se g"sesc solu;ii pentru pro/lemele %nt%mpinate, %ntr-o sal" unde se adun"
ma0oritatea anga0a;ilor, unul dintre directorii companiei vine i spune tuturor despre rezultatul
o/ inut i men ioneaz" persoanele care au influen;at o/ inerea rezultatului %n cauz". &nga0a;ii
strig", in cor, de trei ori N+raW= pentru fiecare dintre cei men;iona;i.
2.3. 4isparitia 5HP 6a,7 si provocarile leaders#ip-ului
Pana in '??B, deciziile luate de leaderhip au semnalat un puternic respect pentru
anga0atii companiei. Gai eact, anga0atilor le-a fost acordata li/ertatea de a decise cum sa-si
conduca munca, ceea ce a sugerat respect fata de a/ilitatile si integritatea lor. 4irectorul de
resurse umane din acea vreme spuneaM=8u eista semntimentul de ierarhizare! o/iectivele le
sunt aduse la cunostinta, dar anga0atii sunt lasati sa decida modalitatea cea mai /una de a le
atinge.8oi oferim resursele si mediul, fara regului fie=.
HP a crezut in a/ilitatea anga0atilor de a-si gestiona timpul de lucru, de aceea acestia
au avut posi/ilitatea de a lucra de acasa sau in alte locatii. >a acea vreme, compania era
considerata o <a doua casa=, <o familie unita=.
10
#n '???, HP a anuntat inlocuirea directorului eecutiv. Giscarea ce a surprins analistii
a fost numirea unui director din afara firmei, mai mult, o femeie, Carl- 5iorina, ceea ce nu se
mai intamplase anterior, mai ales intr-o pozitie de tot management.
4ecizia a fost luata de catre >ewis Platt, Presedinte al Consiliului de &dministratie,
care a crezut ca era nevoie de cineva din afara, cu o perspectiva noua, pentru a aduce o
schim/are necesara. Cultura companiei, /azata pe consens, mult tip o sursa de mandrie pentru
ca incura0a cola/orarea in randul muncitorilor, era acum vazuta ca un impediment pentru
dezvoltarea afacerii.
5iorina era recunoscuta mai ales pentru competitivitatea sa si orientarea doar spre
rezultate, ceea ce era in contradictie cu valorile HP. Comentariile ei si deciziile referitoare la
organizatie au aratat ca nu este satisfacuta de actualii anga0ati. 4e asemenea, a sugerat ca <HP
1a-= nu va rezista si ca modalitatea actuala de a face afacerile este inadmisi/ila. Campania
pu/licitara pe care ea a demara-o , cu sloganul <#8,78$=, a fost criticata de anga0ati, care
considerau ca HP functiona destul de /ine, iar nevoia de reinventare nu era evidenta.
+nul dintre directori a eplicat =Carl- nu intelege afacerea noastra si HP 1a-, nu
intelege punctele noastre forte in afaceri =, iar un altul a declarat simpluM= HP asa cum o
cunoastem noi a disparut=.
Cea mai distructiva miscare a fost fuziunea cu CompaL Computer, al doilea mare
producator de PC-uri, dupa 4ell si un mare furnizor de servere. Com/inatia dintre cele doua
companii sa pozitioneze HP ca lider de piata. Cu toate acestea, afacerea a iscat numai
controverse. #n primul rand, analistii erau convinsi ca strategia nu avea sens si ca <din doi
invinsi nu poti face un castigator=. Ca rezultat, actiunile HP au scazut cu @)S doar in
momentul prezentarii strategiei. #n al doilea rand, afacerea nu a fost privita cu ochi /uni de
1alter Hewlett, fiul unia dintre fondatori si mem/ru al Consiliului de &dministratie si nici de
4avid Packard .r. <Pentru mult timp am fost sceptic cu privire la increderea managementului
ca ar putea reinventa cultura HP peste noaopte, o cultura dezvoltata in multi ani si testata in
diferite conditii. *chim/area este necesara si inevita/ila, dar asta nu inseamna ca orice
inovatie este o im/unatatire=. Opozitia acestora era destul de semnificativa deoarece, pe
langa faptul ca cei doi erau fii fondatorilor, cele doua fundatii pe care ei le conduceau,
5undatia 1illiam si 5lora Hewlett si 5undatia 4avid si >ucille Packard, detineu 'AS din
actiunile HP.
4up" aceast" achizi ie, num"rul total de anga0a i a a0uns la 'CA.))), prezen " %n
aproimativ 'D) "ri la nivel mondial, %ns" veniturile com/inate ale celor dou" companii %nc"
erau su/ cele ale #2G, cea mai mare companie de #$ din lume la vremea respectiv".
&c ionarii HP aveau s" de in" DCS din ac iunile noii companii iar ac ionarii CompaL, @CS.
Pre ul de v:nzare al ac iunilor am/elor companii a sc"zut imediat dupa anun ul achizi iei iar
ma0oritatea anali3tilor de pe 1all *treet aveau p"reri critice asupra deciziei HP, determin:nd
reorientarea clien ilor spre achizi ia de produse #2G, %n defavoarea produselor noii companii.
HP a raportat scaderi uriase ale vanzarilor, si in concluzie, pentru prima data, s-a luat decizia
reducerii numarului de salariati si eliminarea /onusurilor pentru cei ramasi.
5iul unuia dintre fondatori, 4avid 1. Packard, a criticat-o pe 5iorina pentru stilul ei de
managementM=$atal meu si 2ill Hewlett au condus compania intr-un mod in care nu era
niciodata nevoie sa le spuna anga0atilor XX8e pare rau. &facerea nu merge /ine acum. >a
revedereYY.=
5iorina avea un stil autocratic si un mod de conducere derutant. ,iziunea strategica a
sa era foarte vaga si nimeni nu stia daca ea eecuta acea strategie sau nu. 4eciziile si
strategiile ei au produs pre0udicii firmei si, mai mult, anga0atii au avut de suferit din cauza
crearii multor confuzii intr-un mediu de afaceri serios.
#n E))A, 5iorina a fost concediata, iar urmatorul C7O al companiei, Gark Hurd, a
incercat transformarea strategiei 5iorinei intr-una mai concreta.
11
Hurd era cunoscut pentru strategia de reducere stricta a costurilor si pentru reputatia sa
de puternic manager operational. *i-a descris stilul de management intr-un interviuM =Cred
intr-un management foarte anga0atZ Gie personal imi place sa inteleg cum functioneaza
afacereaZ. Consiliile de administratie si managerii marilor companii au toti acelasi
scenariuZ$raiesc conform unui cod pe care l-am gandit la inceputul carierei meleM compania
pe primul loc, anha0atii pe al doilea si eu pe ultimul.=
*trategia lui la HP a fost agresiva, pentru a mentine /ugetul companiei, a concediat
'CA)) de anga0ati si a redus nivelurile de management.
#n urma unor scandaluri aparute in cadrul companiei, Hurd si-a dat demisia., fiind
inlocuit temporar de catre directorul financiar, Cathie >es0ak.
4emisia lui Hurd a generat o disputa intre mem/rii Consiliului de &dministratie si,
conform unuia dintre directorii de atunci, <erau atat de multe resentimente, incat devenise
dificila conducerea afacerii intr-o maniera civilizata=. Consiliul de &dministratie nu putea
decide daca era de preferat ca urmatorul candidat sa fie din eterior sau nu. &tunci cand
compania l-a numit C7O pe >[o &potheker, in octom/rie E)'), anuntul a fost privit cu
scepticism. Originar din 6ermania, fost C7O al *&P, acesta nu avusese rezultate remarca/ile
si, mai mult, uimitor era faptul ca, pana in momentul numirii, nu toti mem/rii Consiliului de
&dministratie il cunoscusera. +nul dintre directori a eplicatM=&dmit ca a fost foarte
neo/isnuit, dar eram toti foarte epuizati din cauza neintelegerilor si disputelor..oricum, dintre
finalisti, el era cel mai /un dintr-un grup etrem de neatractiv=. Fezultatul a fost ca, in scurt
timp, C mem/rii ai Consiliului de &dministratie au dmisionat.
&ctivitatea lui >[o &potheker a fost scurta si dezamagitoare. >a inceput el a continuat
strategia lui Hurd. &poi a anuntat schim/ari dramaticeM vinderea sau modificarea industriei de
pc-uri, oprirea productiei ta/letelor si cumpararea companiei &utonom- pentru '),EA miliarde
de dolari, de ') ori mai mult decat pretul pietei.
Fecunoscand nemultumirea marilor investitor, mai ales din cauza scaderii actiunilor
cu E)S, Consiliul de &dministratie l-a concediat pe &potheker, si a numit-o C7O pe Geg
1hitman.
*teve .o/s spuneaM= Putine companii au fost create sa dureze, nu doar sa faca /aniM
4isne-, #ntel si HP se numara printre ele=. 7l a considerat ca declinul HP a fost o adevarata
tragedie. UHewlett si Packard au construit o companie etraordinara, si au crezut ca au lasat-o
in maini /une. 4in pacate, astazi este HP dezmem/rata si distrusa. 7 tragic ce s-a inamplatU,
spunea .o/s in fata mem/rilor /oardului la ultima sa vizita la &pple. Felatia sa cu Hewlett
Packard a inceput din copilarie, cand pustiul *teve .o/s, crescut in *illicon ,alle-, si-a
incercat norocul la una dintre cele mai mari companii tehnologice de atunci. Gai eact, la
doar 'C ani, .o/s l-a sunat pe fondatorul HP, 2ill Hewlett si l-a rugat sa il lase sa faca parte
din echipa care construia un contor de frecventa, dispozitiv la care HP lucra de mult timp.
#mpresionat de cura0ul si inteligenta copilului .o/s, Hewlett i-a oferit un 0o/ de vara in
compania sa, moment decisiv pentru geniul care urma sa revolutioneze intreaga lume.
>egaturile &pple si HP au influentat si dezvoltarea companiei din Cupertino, California. *teve
1osniac era inca anga0at la Hewlett Packard cand a creat primul computer &pple cu *teve
.o/s si, mai departe, o multime de ingineri HP s-au alaturat &pple de-a lungul timpului.
4ecizia Consiliului HP de a-l inlocui pe >eo &potheker cu Geg 1hitman in fruntea
companiei a starnit controverse, multi spunand ca nu are destula eperienta pentru a conduce
o companie atat de mare. 1hitman a candidat la functia de guvernator al Californiei, a ocupat
in trecut functii importante la companii precum 1alt 4isne-, ProcterO6am/le si 6oldman
*achs, dar e cunoscuta pentru ca a facut din e2a- un gigant al licitatiilor online.
Cand Geg 1hitman a preluat conducerea HP la sfarsitul anului E)'', una dintre
primele ei miscari a fost, literalmente, sa darame zidurile dintre /irouri, intr-un efort de a-i
aduce pe toti impreuna. <$re/uie sa fim conectati cu oamenii=, spunea ea.
12
Pentru o companie cu (A de ani de traditie in afaceri, care a trecut prin @ schim/ari
ma0ore de conducere, in @ ani, foarte mediatizate, mizele erau mari. Cand a a0uns la
conducerea HP, anga0atii erau demoralizati, iar afacerea avea de suferit. <8u eista indoiala
ca aceasta companie a trecut prin multe. &m a0utat la construirea lumii #$ asa cum este astazi
si vom a0uta la construirea lumii #$ de maine=.
#n anul fiscal E)'@, incheiat la @' octom/rie, compania a inregistrat venituri de ''E,@
miliarde de dolari, in scadere cu D,(S de la 'E),@A miliarde de dolari.
Hewlett-Packard (HP) a ma0orat cu inca A.))) de posturi programul de disponi/ilizari
anuntat in E)'E, fiind vizate in prezent @C.))) de locuri de munca, reprezentand peste ')S
din numarul total de anga0ati, potrivit 2usiness #nsider. Compania a anuntat in luna mai a
anului trecut E(.))) de concedieri, numar ma0orat in acest an la E?.))), relateaza Gediafa.
#n raportul anual transmis luni Comisiei pentru valori mo/iliare din *+& (*7C), HP anunta ca
progamul de disponi/ilizari a fost ma0orat cu inca 'AS, la @C.))) de posturi, si va costa C,'
miliarde de dolari, cheltuieli care vor fi conta/ilizate in cursul anului viitor. Programul de
disponi/ilizari ar urma sa se incheie in octom/rie E)'C, iar directorul general al companiei,
Geg 1hitman, a promis ca nu vor urma alte masuri de acest fel.
#n pofida concedierilor, restructurarilor si schim/arilor de management din ultimii
ani, HP nu a reusit sa se redreseze.
Odata cu rezultatele dezamagitoare, HP a anuntat noi schim/ari in conducerea
eecutiva, inlocuind seful diviziei de produse si servicii pentru companii si directorul de
marketing. #n luna iulie, HP a anga0at alti trei directori, inclusiv fosti eecutivi de la
Gicrosoft, Gc4onald\s, 1algreen si >i/ert- Gedia.
Capitolul III
C80C9:;II 'I P28P:0.2I P2I<I04
IM/:0A=A=I2.A C:9=:2II 82)A0I;A=I80A9.
<Reorganizrile corporative ar trebui s fie fcut din motive culturale, mai mult
dect din cele financiare.= ] 2ill Hewlett and 4ave Packard
Hewlett Packard a fost odat" o companie mare, creata astfel de c"tre fondatorii s"i,
2ill Hewlett si 4ave Packard, care au creat o firm" cu o puternic" cultur" egalitara, adaptata
la schim/"rile de mediu.
&facerea, pornita dintr-un gara0, a reprezentat unul din miturile antreprenoriatului
american. #nca de la inceput, cei doi fondatori au pus /azele unui nou stil de management si
au dezvoltat o cultura organizationala numita =HP 1a-= (Calea HP). #n opinia lui 2ill
Hewlett, stilul lor managerial reprezenta o ideologie de /aza, care include un profund respect
pentru individ, o dedicatie pentru calitate si fia/ilitate la preturi accesi/ile, un anga0ament de
responsa/ilitate pentru comunitate si o conceptie conform careia compania eista pentru a
aduce contri/utii tehnice la dezvoltarea si /unastarea omenirii=. Prin urmare, compania a avut
un foarte mare succes timp de mai multe decenii. C:nd fondatorii s-au retras, <Calea HP= a
fost reinterpretata i, din neaten ie, corupta de c"tre succesorii lor. 4ezechili/rul cultural a
condus la esecul organizatoric.
*teve .o/s spuneaM= Putine companii au fost create sa dureze, nu doar sa faca /aniM
4isne-, #ntel si HP se numara printre ele. Hewlett si Packard au construit o companie
etraordinara, si au crezut ca au lasat-o in maini /une. 4in pacate, astazi este HP
dezmem/rata si distrusa. 7 tragic ce s-a inamplatU,
5aptul c" 2ill Hewlett i 4ave Packard au de/utat ca antreprenori %ntr-un gara0,
investind A@B dolari %ntr-un start-up, care a inregistrat anul trecut 'E) de miliarde dolari %n
13
venituri - este %ntr-adev"r un su/iect de legenda. 2ill si 4ave au insuflat o filozofie de lucru,
o cultura /azata pe inova ie, plin" de satisfac ii. Capacitatea creativ" nu este ceva ce se poate
inventa pur i simplu peste noapte. 7ste %ncorporat %n &48-ul HP, i este avanta0ul nostru
competitiv in timp ce ne str"duim s" fie o companie mai /una, mai receptiva.= spune Gart-
Homlish, 4irector de Garketing HP.
Gisiunea companiei este aceea de a inventa tehnologii si servicii care sa aduca valoare
firmelor, sa creeze /eneficii sociale si sa im/unatateasca viata clirntilor, iar o/iectivele, in
esenta neschim/ate de aproimativ A) de ani, se refera la loialitatea fata de clienti, profit,
crestere, suprematie pe piata, anga0ament fata de anga0ati, leadership, cetatenie glo/ala.
,aloriile si principiile create de fondatori si pastrate de companie suntM increderea si
respectul pentru oameni, concentrare pe un nivel inalt de realizari si contri/utii, integritate
fara compromisuri, atingerea o/iectivelor prin munca in echipa, flei/ilitate si inovatie,
responsa/ilitate sociala.
Hewlett-Packard este una dintre cele mai populare /randuri de tehnologie din lume,
insa are nevoie de o schim/are. 4esi compania are incheiate contracte cu guvernele si ofera
sisteme complete de calcul pentru marile corporatii, /randul a pierdut din vizi/ilitate. #n plus,
disponi/ilizarile in lant anuntate de companie sunt un alt semnal de alarma ca ceva tre/uie
schim/at.
#n '?(), Hewlett-Packard a popularizat strategia G21& <Ganagement /- 1alking
around=, sau, in traducere li/era, managementul prin <plim/ari=, secretul succesului la acea
vreme. &ceasta se aeaza pe interactiunea efectiva a liderilor cu anga0atii din compania pe
care o conduc si cu toate activitatile din companie. HP si-a incura0at directorii sa treaca
dincolo de granitele departamentelor lor si sa petreaca mai mult timp cu anga0atii. 4e-a lungul
anilor, atasamentul pentru G21& s-a stins. 4irectorii s-au inchis in /irouri spatioase, in timp
ce anga0atii munceau in /irouri mici, cu/ice. 4e asemenea, multi manageri considera ca nu au
timp sa-si intalneasca personal su/ordonatii. #deal este, pentru HP si pentru toate companiile,
ca orice lider sa se asigure ca intelege ce se intampla in compania sa, la toate nivelurile ei.
Pentru aceasta este nevoie de o intoarcere in timp si reintroducerea notiunii G21&. Parasirea
/iroului managerial si petrecerea timpului in alte departamente ii a0uta pe manageri sa afle
cum se simt anga0atii indeplininda anumite functii, sa inteleaga provocarile cu care se
confrunta acestia, sa adune idei de im/unatatire a activitatilor si sa sta/ileasca o coneiune
umana cu personalul.
Compania tre/uie sa salveze cultura <HP 1&9= implementata de fondatorii sai.
Primul pas pentru im/unatatirea culturii organizationale este recastigarea increderii
anga0atilor, cresterea satisfactiei si moralului acestora. Pe de alta parte, compania tre/uie sa
inteleaga ca, pentru mentinerea afacerii pe linia de plutire pe plan intern, cheia este
intotdeauna integrarea conceptelor sale de /aza, a valorilor si credintelor in orice proiect pe
care il va desfasura.
7ste important de amintit ca, indiferent de tipul organizatiei sau industriei, anga0atii
tind sa aprecieze dorinta companiilor de a evita disponi/ilizarile.
HP ar tre/ui sa dezvolte o a/ordare diferita care sa su/linieze o/iectivele corporative
referitoare la oameni, valori si misiune. 4e asemenea, tre/uie sa se aeze pe o politica de
im/unatatire a securitatii pentru anga0ati, incluzand pachete compensatorii, plan de pensii,
oportunitati de relocare. 7ste, de asemenea, recomandat sa se readuca in companie munca in
echipa deoarece anga0atii considera ca acest concept a fost a/andonat.
Garea pro/lema a HP este aceea ca a pierdut legatura cu anga0atii, iar rezultatul a fost
scaderea moralului acestora. Odata cu strategia de crestere, compania si-a pierdut scopul si
familiaritatea initiala.
Compania are posi/ilitatea de a regandi structura manageriala, de a stimula demnitatea
salariatilor, de a resta/ili un sentiment de mandrie.
14
&nga0atii au nevoie de <HP wa-= si, chiar daca au avut loc schim/ari organizationale
ma0ore, Hewlett-Packad poate redeveni o firma strans unita.
15