Sunteți pe pagina 1din 37

Universitatea din Pitesti Facultatea de tiinte Economice Specializare: Management An II, grupa I

Proiect Managementul Inovarii ROM E!E"OM

Pro#esor coordonator:

omescu "renguta Ileana

2010

CUPRINS
CAPITOLUL 1. Notiuni introductive privind managementul inovarii ......... ......... ......... ......... ....... ..................................3
CUPRINS................................................................................................................................ 2 CAPITOLUL 2...................................................................................................................... 11 Prezentarea general a organizaiei......................................................................................12 ...................................................................................................................................... 12 2.1.1. Repere istorice ...................................................................................................13 2. .1. Ser!icii "e !oce..................................................................................................1# ..................................................................................................................................... 1$ 2. .2. Ser!icii "e internet................................................................................................1$ 2. .3. Ser!icii "e tele!izi%ne "igital.............................................................................1& CAPITOLUL 3....................................................................................................................... 33 Partic%lariti pri!in".............................................................................................................. 33 co'porta'ent%l organizaional.............................................................................................33 3.1. Analiza S(OT............................................................................................................ 33 3.2. Pro)le'ele c% care se con*r%nt *ir'a+......................................................................3 3.3. Sol%iile *ir'ei+............................................................................................................ 3 ,I,LIO-RA.I/..................................................................................................................... 30

CAPITOLUL 1

Notiuni introductive privind Managementul Inovarii

In anul 1942, in lucrarea Capitalism, socialism si democratie, economistul american Schumpeter propune o definitie a inovarii in domeniul, definitie care are un caracter de mare generalitate. Astfel el defineste inovarea ca fiind procesul al carui rezultat este de a produce altceva sau de a produce altfel. In cadrul inovarii se admite ca intra cinci tipuri de activitatii si anume: Crearea unui nou produs; Introducerea unei noi metode de fabricatie; Intrarea pe o noua piata sau crearea unei noi piete; Apelarea la o noua materie prima; noua organizare a firmei.

Inovarea reprezinta procesul global de creativitate te!nologica si comerciala, transferul


unei noi idei sau a unui nou concept pana la stadiul final al unui nou produs, proces sau activitate de service acceptate de piata.

Creativitatea reprezinta capacitatea de a identifica noi cone"iunii intre elemente #obiecte,


evenimente, legi$, aparent fara legatura intre ele. Creativitatea implica intotdeauna aducerea unui element de noutate si ea este punctul de plecare a inovarii. Atitudinea creatoare presupune ca mai intai sa ai capacitatea de a fi nedumerit in fata noului.

Creativitatea reprezinta producerea sau dezvaluirea unui fapt nou, lege, relatie dispozitiv sau produs, procedeu sau sistem care are la baza cunostiinte accesibile, dare care nu decurge
3

direct, simplu sau prin intermediul unui proces logic din informatiile ce ne stau la indemana si se bazeaza pe procese intuitive. In cadrul creativitatii se urmatoarele trei elemente: 1. %rodusul, fiind rezultatul activitatii de creatie; 2. &ubiectul, persoana care creeaza. '. %rocesul, mecanismul psi!o-intelectual ce duce la creatie;

Creativitatea ca proces, este in esenta o combinatie de elemente cunoscute in cadrul


unui nou aran(ament sau a unei noi structuri imprevizibile si originale.

Creativitatea ca produs, este o noutate cu valoare pentru societate. Conform acestei


definitii in domeniul creativitatii intra descoperirile stiintifice si inventiile alaturi de teorii stiintifice, metode da calcul sau de investigare, programe de calculator, rationalizari ale unor procese.

Creativitatea ca subiect, reprezinta un ansamblu de factori, aptitudini, comportament care


determina un anumit potential creativ. Creativitatea implica trei pasi: 1. &electarea informatiei, 2. )ealizarea de cone"iuni noi; '. Analiza. Creativitatea furnizeaza materia prima, respectiv ideile, conceptiile, perceptiile si descoperirile care, eventual devin noi teorii, instrumente, produse sau servicii ca urmare a inovatiei. idee noua, bine folosita poate constitui punctul de plecare pentru o noua afacere, pentru diferentierea de concurenta si adaugarea de valoare intregii organizatii.

Activitatile de cercetare- dezvoltare sunt locul in care creativitatea se poate manifesta foarte bine, rezultatul constituindu- l descoperirile, inventiile, cunostiintele si inovatiile. *rasaturile definitorii pentru creativitate sunt noutatea si originalitatea raspunsurilor, ideilor, solutiilor, comportamentelor. +outatea se refera la distanta in timp a unui produs fata de cele precedente, in timp ce originalitatea se apreciaza prin raritatea produsului. )ezulta ca un lucru poate sa fie foarte nou, recent, dar poate sa aiba un grad de originalitate redus, comportand doar mici modificari fata de produsele e"istente anterior. serie de alte trasaturi sunt implicate creativitatii, dar necesare pentru caracterizarea ei. ,ste vorba de eficienta, prodctivitatea, utilitatea produselor, ideilor sau solutiilor noi si originale. )ezulta ca nu orice produs al activitatii care este nou si-sau original este intotdeuna si creator. .ulte raspunsuri /noi0 si /originale0 nu prezinta valoare si nu corespund cerintelor obiective sau nu sunt adecvate realitatii, fapt pentru care ele nu intrunesc calitatea de a fi creative.

Inovarea de produs se materiali ea a prin!


1. miscare de transfer vertical # cunoastere - cercetare 1 produs nou- te!nologie noua$; 2. miscare de transfer orizontal #elemente de noutate- noi aplicatii$.

Inovarea de proces, vizeaza aspecte interne ale intreprinderii careia ii imbunatateste performantele # modificari ale proceselor de fabricatie determinate de o noua investitie , de perfectionarea metodelor e"istente, de valorificarea e"perientei dobandite pe parcurs.

In cadrul inovarii de proces, se pot distinge: 1. Inovarea incrementala, este inovarea care amelioreaza rezultatele fara a fi nevoie de elemente noi de cunoastere, # e": legea lui .oore in informatica, reducerea consumului specific de cocs in furnal$;
#

2. Inovarile de procedeu de fabricatie, care sc!imba cu totul modul de fabricatie, # e": procesoarele de tratament de te"t$; '. Inovarile de flu" te!nologic, vizand operatiile de pe flu" si inlantuirea lor; Inovarea a evoluat de la modelul simplu al impunerii pe piata al unui produs la modelel sofisticat al generatiei a cincea, al sistemelor integrate si de retea, un model in care furnizorii, clientii, concurenta si alti parteneri colaboreaza pentru scurtarea duratei procesului de dezvoltare si cresterea calitatii. rganizatiile care adopta modelul din generatia a cincea inoveaza in mod sistematic si se afla intr- o permanenta cautare de surse de idei noi. &trategia de inovare si inbunatatire permanenta nu este singura cale catre adevarata inovare, perfectionarea produselor e"istente constituind de fapt un proces continuu. Astfel inbunattirea proceselor se situeaza la nivelul de baza al inovarii # inovarea te!nologica putand si ea sa contribuie la imbunatatirea proceselor $, urcand pe scara inovarii urmeaza apoi repozitionarea produselor, imbunatatirea acestora si e"tinderea liniei de produse. Inovarea este asadar c!eia cresterii economice, dar nu puteam vorbi de inovare in lipsa creativitatii. companie poate devenii inovatoare prin: strategia dezvolt2rii unei companii printr- un proces de inovare; principii manageriale de organizare a inov2rii; lansarea unui program de inovare; se dezvolta propriul produs sau se cump2ra o licen32; resurse complementare pentru procesul inov2rii; principii ale implement2rii unei strategii de inovare; sarcinile implement2rii unei strategii de inovare;
1

asumarea riscului 4n realizarea unei inov2ri.

Inovarea unei a"aceri se define5te prin crearea unei noi valori substan3iale pentru consumator, firma sc!imb6nd una sau mai multe dimensiuni ale propriului sistem de dezvoltare a afacerii. Aceast2 defini3ie enun32 o inovare real2 care presupune: - crearea unei noi valori nu numai a unui nou obiect; - inovarea se poate produce in orice dimensiune a afacerii; Avem nevoie de formarea unei noi mentalit23i 5i de o cultur2 a inov2rii, care s2 duc2 la un sistem de inovare care s2 func3ioneze la parametri ma"imi 4n folosul societ23ii rom6ne5ti.

7ezvoltarea unei culturi a inov2rii nu depinde 4ns2 numai de e"isten3a unor 4ntreprinz2tori inovatori# Companiile inovatoare pentru a putea s2 dezvolte programe de inovare de succes trebuie ca 4n mediul economic, 4n care evolueaz2, - s2 se fac2 sim3it2 o cerin32 de inovare, - s2 se formeze o pia32 a noilor bunuri 5i servicii inovante.

%rocesul de inovare

este c!eia dezvolt2rii ne4ntrerupte 5i a prosperit23ii unei companii 4n

noua economie a cunoa5terii, care este dominat2 de: apari3ia de noi te!nologii avansate, de demodarea rapid2 a acestora, de sc!imb2ri rapide ale mediului de afaceri.

%entru

un om de afaceri este important s2 4n3eleag2 c implementarea de procese de inovare este o necesitate.

,"ist2 un num2r de factori care influen3eaz2 mediul de afaceri actual 5i care determin2 fie
s2 se adopte inovarea, fie s2 se supun2 degrad2rii. 7intre ace5ti factori sunt de men3ionat: - perfec3ionarea organiz2rii afacerii, - competitivitatea global2, - 4n3elegerea cerin3elor 5i preferin3elor clien3ilor, - amenin3area demod2rii te!nologice 5i a organiz2rii afacerii.

%entru ca un proces de inovare s2 se desf25oare cu succes este necesar s2 e"iste anumite condi3ii prealabile: - e"perien32 anterioar2, - capacitate de percepere a noului, - necesitatea de a crea ceva nou, - un cadru social favorabil.

%rocesul de inovare poate fi generat prin cercetare-dezvoltare proprie sau prin transfer de
te!nologie din alt2 3ar2 sub diverse forme #import licen32, 8no9-!o9, utila(e, constituirea de societ23i mi"te sau de societ23i interna3ionale, cooperare 4n cercetare, mobilitate cercet2tori, transfer gratuit etc.$.

:n realitate procesul de inovare este mult mai comple" dec6t g2sirea unei solu3ii de pia32 5i se distinge de implementarea unei inven3ii 4n produc3ie, ceea ce, de regul2, 4nseamn2 numai crearea unui nou produs-serviciu sau a unui nou procedeu. *rebuie 4n3eles c2 o nou2 idee sau o inven3ie nu va genera 4ntotdeauna o inovare de succes.

inovare de succes 4nseamn2 transformarea noilor cuno5tin3e 4ntr-o cre5tere


economic2 5i aceasta presupune dezvoltarea unui set de activit23i sistemice de punere 4n valoare 5i comercializare a noilor cuno5tin3e 5tiin3ifice, te!nologice, func3ionale, organizatorice, de afaceri.

%entru ca o strategie de inovare s2 fie implementat2 cu succes este necesar ca ec!ipa managerial2 s2 4ndeplineasc2 urm2toarele sarcini:
-&2 se asigure c2 salaria3ii au 4n3eles strategia de inovare; - &2 intensifice implicarea emo3ional2 a salaria3ilor 4n realizarea obiectivelor procesului de inovare; - &2 4mbun2t23easc2 performan3ele la locul de munc2.

&

Principii ale implementrii unei strategii de inovare

- Implementarea cu succes a unei strategii 4ncepe cu implicarea direct2 a ec!ipei manageriale 4n coordonarea sc!imb2rii; - &alaria3ii pot accepta 5i spri(ini numai ceea ce 4n3eleg; - &alaria3ii 45i asum2 sarcini suplimentare numai dac2 devin pasiona3i de ceea ce fac;

- Implementarea strategiei de inovare impune modificarea modului 4n care s-a lucrat anterior; - ;2r2 o evaluare a sc!imb2rilor efectuate implementarea noii strategii nu este efectiv2; Asumarea riscului n realizarea unei inovri %entru ca un proces de inovare s2 se desf25oare cu succes este necesar ca ec!ipa managerial2 s2 ac3ioneze 4n a5a fel 4nc6t personalul anga(at s2 dispun2: - at6t de cadrul organizatoric necesar, - c6t 5i de oportunit23ile 5i stimulentele necesare pentru a realiza ceva mai mult fa32 de sarcinile curente.

12

+evoile inovatoare coincid cu interesele investitorilor prin:

instaurarea unui mediu propice promov2rii 5i sus3inerii inov2rii prin punerea la

dispozi3ie a unei asisten3e corespunz2toare; - limitarea riscurilor inerente prin selectarea obiectivelor de finan3at; - favorizarea cre5terii, 4n caz de succes, a cuantumului capitalului de risc. %romovarea inov2rii prin finan3area riscului vizeaz2 valorificarea poten3ialului de inovare prin rentabilizarea resurselor disponibile completate prin crearea, 4n scop lucrativ, de societ23ilor de capital de risc. %resiunea concuren3ial2 oblig2 4ntreprinderile s2 caute permanent solu3iile care le permit o pozi3ie c6t mai bun2 pe pia32, politic2 ce constituie condi3ia esen3ial2 de e"isten32 a 4ntreprinderii.

CAPITOLUL 2.
11

Prezentarea general a organiza iei

2#1 $radi%ie &i repere istorice %rezent2 de mai mult de <= de ani pe pia3a rom6neasc2, )omtelecom este ast2zi una dintre cele mai bine cotate companii din )om6nia, dep25ind perioada de dificult23i financiare prin care a trecut 4n urm2 cu c63iva ani, cu servicii 5i produse de cea mai 4nalt2 calitate, cu o intrare spectaculoas2 pe pie3ele de Internet 5i televiziune digital2 5i planuri 4ndr2zne3e pentru viitor. Compania a depus eforturi considerabile pentru a a(unge la acest nivel 5i a str2b2tut perioade de tranzi3ie nu tocmai u5oare. )omtelecom este 4ns2 ast2zi un adev2rat operator competitiv de comunica3ii. &c!imbarea vine dup2 implementarea unui plan de transformare ini3iat 4n anul 200' care a coincis cu liberalizarea pie3ei comunica3iilor din )om6nia, iar pentru )omtelecom pierderea monopolului a reprezentat cel mai puternic stimul p6n2 4n acel moment. :n ultimii ani au avut loc investi3ii 4n re3ea, digitalizarea complet2 a >ucure5tiului, 4mbun2t23irea sistemului de facturare pentru a permite lansarea de noi produse, continua 4mbun2t23ire a rela3iei cu clien3ii 5i formarea primei for3e de v6nz2ri din istoria companiei. )omtelecom a dep25it sfera sa tradi3ional2 de activitate, telefonia fi"2, 5i s-a 4ndreptat c2tre pia3a de Internet 5i date 5i a lansat un serviciu de televiziune digital2. %entru perioada imediat urm2toare, )omtelecom are 4n vedere stabilizarea 5i cre5terea bazei de clien3i pentru serviciile de telefonie fi"2, precum 5i 4ncercarea de a dubla num2rul de clien3i pentru serviciile de internet 5i televiziune prin satelit.

12

2#1#1# 'epere istorice 1?'0: se 4nfiin3eaz2 &A)* #@&ocietatea Anonim2 )om6n2 a *elefoanelor@$, cu ?0A capital str2in, din partea I** #&BA$; 1?C?-1?D?: sunt limitate; 7up2 1?D?: se 4nfiin3eaz2 ) .-% &*-*,E,C ., ca operator de stat 4n domeniul telecomunica3iilor, po5tei 5i broadcasting; 1??1: )omtelecom devine operator de stat 4n domeniul telecomunica3iilor, cu monopol 4n domeniul serviciilor de baz2; c6teva repere ale st2rii momentului: penetrarea serviciilor de telefonie atingea ?,=A, te!nologia folosit2 era analogic2, 4n mediul rural se foloseau preponderent centrale manuale, peste '.000 de comunit23i nu erau conectate la re3eaua telefonic2; 1??<: )omtelecom devine societate pe ac3iuni 5i este preg2tit2 pentru privatizare; 1??D: *, ac!izi3ioneaz2 '=A dintre ac3iuni, plus 1FA uzufruct, pl2tind F<= milioane B&7 .inisterul %o5telor 5i *elecomunica3iilor 4ncorporeaz2 compania de

telecomunica3ii na3ionalizat2 5i transformat2 4n departament; investi3iile 4n re3ea 5i te!nologii

5i prelu6nd managementul companiei; 200': a doua etap2 a privatiz2rii are loc, 4n urma c2reia *, devine ac3ionar ma(oritar, pl2tind 2<' milioane B&7; restul ac3iunilor sunt de3inute de statul rom6n, prin .inisterul Comunica3iilor 5i *e!nologiei Informa3iei #.C*I$; 200=: .C*I anun32 ini3ierea procesului de continuare a privatiz2rii )omtelecom pentru ac3iunile de3inute de statul rom6n, cel mai probabil printr-o ofert2 public2 de ac3iuni.

13

2#2 (biect de activitate 7in anul 1?'0, c6nd se 4nfiin3eaz2 &A)*, @&ocietatea Anonim2 )om6n2 a *elefoanelor@ 5i p6n2 4n anul 200', c6nd s-a produs liberalizarea pie3ei comunica3iilor din )om6nia, )omtelecom reprezenta unicul operator de telefonie fi"2 din )om6nia. )omtelecom este 4ns2 ast2zi un adev2rat operator competitiv de comunica3ii. )omtelecom a dep25it sfera sa tradi3ional2 de activitate, telefonia fi"2, 5i s-a 4ndreptat c2tre pia3a de Internet 5i date 5i cea de televiziune digital2. 2#) Misiune, *i iune &i *alori )omtelecom este o companie 4n mi5care pe pia3a comunica3iilor din )om6nia. :n ultimii ani )omtelecom a evoluat inteligent, cu multe eforturi, de la un fost monopol de stat la o companie privat2, conectat2 la te!nologia sofisticat2 a acestui mileniu. )omtelecom ofer2 ast2zi servicii de 4ncredere, inovatoare 5i u5or de folosit, de la tradi3ionala telefonie fi"2, la Internet de cea mai bun2 calitate, televiziune digital2, dar 5i cel mai sigur spa3iu de g2zduire de date din )om6nia, servicii combinate de date 5i voce 5i un program permanent controlat 5i 4mbun2t23it de Customer Care. Misiunea Companiei + s2 furnizeze cu promptitudine servicii de telecomunica3ii 5i divertisment de 4ncredere, care se dezvolt2 permanent. *i iunea Companiei - )omtelecom este compania furnizoare de servicii care stabile5te standardele 4n )om6nia, dep25ind a5tept2rile clien3ilor, anga(a3ilor, ac3ionarilor, 4n domeniul furniz2rii de solu3ii de comunica3ii, divertisment 5i te!nologia informa3iei, de cea mai bun2 calitate. *alorile Companiei + rientare catre client - .isiunea companiei este @Clientul pe locul 1@. %oart2te cu clientul a5a cum 3i-ar pl2cea s2 fii tratat. .isiunea se consider2 4ndeplinit2 atunci c6nd ai vrea s2 fii propriul client. - Anga(ament - A spune 4nseamn2 a face: promisiunea f2cut2 trebuie s2 fie 3inut2. ;2r2 nicio e"cep3ie. - )espect - )espect2-3i clientul, respect2-3i colegii 5i de asemenea, respect2-3i munca. Arat2-3i respectul pentru ceilal3i 5i este foarte probabil s2 fii r2spl2tit 4n acela5i mod.
1

- Integritate - :n orice faci trebuie s2 demonstrezi c2 etica 5i afacerile sunt compatibile. ;ii cinstit 1 cinstea este r2spl2tit2. - Eucrul 4n ec!ip2 - C65tig2 lucr6nd 4n ec!ip2. &2rb2tore5te succesul 4n acela5i fel. Invata sa impartasesti cu ceilalti, invata sa ai incredere. - Con5tientizarea costurilor - C!eltuie5te ca si cum ai face-o din propriul buzunar. %2strarea sub control a costurilor este cea mai simpl2 modalitate pentru a avea un business s2n2tos 5i un loc de munc2 bun. - Abordarea @C65tig - C65tigi@ - >usiness-ul )omtelecom are 2 c65tig2tori: - %artenerii: clien3i, furnizori, ter3i, sindicate 5i orice alt2 organiza3ie care are leg2tur2 cu )omtelecom - Compania 2#4 Serviciile reali ate )omtelecom s-a specializat 4n furnizarea a trei categorii de servicii: a$ b$ c$ &ervicii de voce; &ervicii de internet; &ervicii de televiziune digital2.

2#4#1# Servicii de voce

)omtelecom ofer2 un portofoliu diversificat de abonamente cu-f2r2 minute incluse 5i servicii de voce, op3iuni de voce, servicii de mesagerie vocal2, servicii asistate de Call Center, servicii suplimentare, etc. ,bonamente!
1#

*oce Social reprezint2 abonamentul social adresat pensionarilor cu venituri reduse. *oce Start reprezint2 abonamentul de linie telefonic2 ce ofer2 apeluri nelimitate gratuite 4n re3eaua )omtelecom, zilnic 4ntre 1D:00-22:00 5i o reducere de '0A la convorbirile efectuate 4n re3ea, 4n afara intervalului de gratuitate. *oce Seara - .ee/end reprezint2 abonamentul de linie telefonic2 principal2 cu F0 de minute incluse 4n perioada de v6rf pentru convorbiri na3ionale efectuate 4n re3eaua )omtelecom. 7e asemenea, abonamentul ofer2 5i minute nelimitate 4n toate re3elele na3ionale de telefonie fi"2, 4n afara perioadei de v6rf.

*oce Mobil este abonamentul de linie telefonic2 principal2 ce ofer2 cel mai mic tarif c2tre retele mobile din )omania < ,urocen3i-minut #f2r2 *GA$ 4n afara perioadei de v6rf, F0 de minute incluse lunar pentru convorbiri na3ionale 4n re3eaua )omtelecom 4n perioada de v6rf 5i apeluri nelimitate gratuite c2tre orice orice re3ea fi"2 na3ional2 4n afara orelor de v6rf. *oce Interna%ional este abonamentul de linie telefonic2 ce ofer2 F0 de minute interna3ionale incluse, oric6nd, c2tre toate re3elele fi"e din B, 5i re3elele fi"e 5i mobile din &BA 5i Canada, tarif local pentru apelurile interna3ionale 2,< ,urocen3i-minut #f2r2 *GA$ 4n afara perioadei de v6rf c2tre re3ele fi"e din B, 5i re3ele fi"e 5i mobile din &BA 5i Canada, F0 de minute na3ionale incluse lunar, 4n re3eaua )omtelecom 4n perioada de v6rf 5i apeluri nelimitate gratuite c2tre orice re3ea fi"2 na3ional2 4n afara perioadei de v6rf. *oce Nelimitat este abonamentul de linie telefonic2 care ofer2 minute nelimitate pentru convorbiri na3ionale 4n re3eaua )omtelecom oric6nd 5i minute nelimitate pentru convorbiri 4n celelalte re3ele na3ionale de telefonie fi"2, 4n afara perioadei de v6rf. Abonamentul ofer2 5i un tarif special de numai ? ,urocen3i pe minut f2r2 *GA pentru apelurile c2tre re3elele mobile na3ionale. *oce $otal este abonamentul de linie telefonic2 ce ofer2 F0 de minute interna3ionale incluse lunar, oric6nd, c2tre re3ele fi"e din B, 5i re3ele fi"e 5i mobile din &BA 5i Canada, tarif local pentru apelurile interna3ionale 2,< ,urocen3i-minut #f2r2 *GA$ 4n afara perioadei de v6rf c2tre re3ele fi"e din B, 5i re3ele fi"e 5i mobile din &BA 5i Canada. :n plus, abonamentul 43i ofer2 cel mai mic tarif c2tre re3ele mobile din )omania < ,urocen3i-minut #fara *GA$ 4n afara
11

perioadei de v6rf, apeluri nelimitate gratuite c2tre orice re3ea fi"2 na3ional2 4n afara perioadei de v6rf 5i apeluri nelimitate gratuite oriunde 4n re3eaua )omtelecom, la orice or2, 4n orice zi.

(p%iuni de voce! p3iunile pot fi ad2ugate la abonamentele de linie telefonic2 principal2. Compatibilit23ile dintre abonamente 5i op3iuni sunt eviden3iate mai (os:

Mesagerie vocal0! &erviciile de mesagerie vocal2 oferite de )omtelecom, permit 4nregistrarea, redarea 5i gestionarea mesa(elor vocale #Goces$, precum 5i a mesa(elor fa" 5i fa" cu adnotare vocal2 #Goces %ro$.

10

Call Center! &erviciile Call Center sunt interfa3a dintre clien3i 5i companie. %rin intermediu acestora, pute3i g2si r2spuns la toate 4ntreb2rile dumneavoastr2 legate de serviciile 5i produsele )omtelecom, 2C de ore din 2C.

2#4#2# Servicii de internet

+evoie imediat2 de o cone"iune Internet sau de acces de mare vitez2, cu trafic nelimitat, care s2 ofere posibilitatea navig2rii pe Internet f2r2 limite, este 4nt6mpinat2 de ofertele )omtelecom. ,cces Internet dial+up &erviciile Clic8+et se 4mpart 4n dou2 categorii: 1ial+up!

cea mai u5oar2 modalitate de conectare la Internet; necesit2 doar de o linie telefonic2 5i un computer dotat cu modem; cea mai fle"ibil2 ofert2: se poate alege 4ntre op3iunile cu sau f2r2 abonament; acces dial-up, de p6n2 la = ori mai rapid dec6t unul obi5nuit, prin op3iunea

@Accelerator@. 2roadband!

se poate alege din mai multe variante de abonament: 2 .bps, F .bps, D .bps sau 20

.bps 4n func3ie de nevoile utilizatorului privind traficul 5i viteza;

1$

se navig!eaz2 pe Internet cu o cone"iune A7&E 5i o vitez2 de peste 'F0 de ori mai cone"iunea este 2C de ore din 2C 5i utilizatorul are parte de trafic nelimitat; se poate desc2rca 4n voie filme 5i muzica, se poate (uca online; ,cces Internet ,1S3 )omtelecom ofer2 Internet broadband, trafic nelimitat 5i libertatea de a e"perimenta

mare dec6t cone"iunea dial-up obi5nuit2, c!iar pe linia telefonic2;


orice pe net. Cu Clic8+et 20 .bps, accesul la Internet este cu totul diferitH Clic8+et 20 .bps este un serviciu bazat pe te!nologie A7&E, care ofer2 acces Internet de band2 larg2 pentru ca utilizatorul s2 se bucure de o e"perien32 e"traordinar2 pe Internet.

2#4#)# Servicii de televi iune digital0

Calitatea serviciilor )omtelecom se reflect2 acum 5i 4ntr-un serviciu de televiziune prin satelit. 7olce este alternativa la cablul *G 5i, 4n acela5i timp, op3iunea fireasc2 pentru cei care doresc o calitate superioar2 a imaginii 5i a sunetului *G la un pre3 mai mic. 7olce este primul pac!et de programe *G care prezint2 urm2toarele caracteristici: - un sunet 5i o imagine de o calitate mult mai bun2 dec6t cea oferit2 de transmisia prin cablu, datorit2 te!nologiei de ultim2 or2 folosit2. - acces la televiziune digital2 oriunde 4n 3ar2. - primul pac!et de programe *G ofer2 p6n2 la D2 de canale cu 5tiri, divertisment, filme, sport, documentare, programe pentru adul3i, muzic2 5i desene animate. :n e"clusivitate la 7olce se pot viziona acum ' noi canale de filme: Cine&tar #dedicat filmelor de toate genurile$, ComedI&tar #dedicat filmelor de comedie$ 5i Action&tar #dedicat filmelor de ac3iune$. - se pot urm2ri canale diferite pe C televizoare, pl2tind doar un singur abonament;

1&

- utilizatorul poate afla tot informa3ii despre emisiunile favorite, programul *G, ultimele oferte 5i nout23i, direct de pe ecranul televizorului cu a(utorul canalului 7olce Info, a mesa(elor transmise pe receptor sau a g!idului electronic #,%J$. 2#4 (rgani area structural0 2#4#1# ,c%ionarii )omtelecom sunt: ($5 International Investments 3td#, 6recia 7 44,819 Kellenic *elecommunications telecomunica3ii din Jrecia. rganization # *, &.A.$ este principalul operator de

*,, prin investi3iile sale din ,uropa de &ud-,st deserve5te, de

asemenea, o baz2 poten3ial2 de clien3i de F0 milioane de persoane. Ministerul Comunica%iilor &i $ehnologiei In"orma%iei :MC$I;, 'om<nia 7 44#999 .inisterul Comunica3iilor 5i *e!nologiei Informa3iei este reprezentantul de specialitate al administra3iei publice centrale, cu personalitate (uridic2, 4n subordinea Juvernului, av6nd rolul de a realiza politica Juvernului 4n domeniul comunica3iilor electronice, serviciilor po5tale, te!nologiei informa3iei 5i al serviciilor societ23ii informa3ionale. 2#4#2# (rganigrama Consiliul de administra3ie al )omtelecom este compus din:

%anagis Gourloumis 1 %re5edinte al Consiliului de Administra3ie, %re5edinte 5i Lorgos Ioannidis - 7irector Jeneral )omtelecom Iordanis Aivazis 1 7irector ,"ecutiv pentru pera3iuni, *, .ic!ail *samas - 7irector Ad(unct - .embru ,"ecutiv
22

7irector Jeneral al *,

+i8olaos &tamboulis - +umit de *, International Adrian Ionescu 1 numit de .inisterul Comunica3iilor 5i *e!nologiei Informa3iei ,lemer-Msolt *ot!-Gerestoi - numit de .inisterul Comunica3iilor 5i *e!nologiei

#.C*I$

Informa3iei #.C*I$ ,c!ipa de conducere a )omtelecom este urm2toarea:


=orgos Ioannidis 1 7irector Jeneral ,nastasios $ oulas 1 7irector ,"ecutiv ;inanciar .ol"gang 2reuer - 7irector ,"ecutiv *e!nologie 5i pera3iuni >oerg ?eddies 1 7irector ,"ecutiv Comercial, &egment )eziden3ial 6eorge Ma/o@s/i - 7irector ,"ecutiv Comercial, &egment >usiness Aarm ,ben 1 7irector ,"ecutiv *ransformarea 5i 7ezvoltarea Afacerii Botis Caronis 1 7irector ,"ecutiv I* 5"thDmios Eapapostolou 1 7irector &ervicii pentru Afacere ,nca 6eorgescu ,ladgem 1 7irector ,"ecutiv )esurse Bmane C0t0lin 1ima 1 7irector ,"ecutiv Nuridic 5i de )ela3ii ale Companiei (vidiu 'usu 1 7irector ,"ecutiv Audit Intern

21

Adunarea AdunareaJeneral2 Jeneral2aaAc3ionarilor Ac3ionarilor

Consiliul de Administra3ie

7irectorul Comisiei de Audit

7irectorul Jeneral

7irectorul 7irectorul ,"ecutiv ,"ecutiv ;inanciar ;inanciar

7irectorul 7irectorul ,"ecutiv ,"ecutiv Comercial Comercial 1 1 &egment &egment )eziden3ial )eziden3ial

7irectorul 7irectorul ,"ecutiv ,"ecutiv Comercial Comercial 1 1 &egment &egment >usiness >usiness

7irectorul 7irectorul ,"ecutiv ,"ecutiv pentru pentru 7ezvoltarea 7ezvoltarea 5i 5i *ransformarea *ransformarea Afacerilor Afacerilor

7irectorul 7irectorul ,"ecutiv ,"ecutiv *e!nologie *e!nologie 5i 5i pera3iuni pera3iuni

7irectorul 7irectorul ,"ecutiv ,"ecutiv I* I*

7irectorul 7irectorul ,"ecutiv ,"ecutiv de de Informa3ii Informa3ii

7irectorul 7irectorul ,"ecutiv ,"ecutiv de de )esurse )esurse Bmane Bmane

7irectorul 7irectorul 7epartamentului 7epartamentului Nuridic Nuridic 5i 5i al al Afacerilor Afacerilor Corporative Corporative

7irector 7irector &ervicii &ervicii pentru pentru Afacere Afacere

7irectorul 7irectorul pentru pentru &trategia &trategia 5i 5i %lanificarea %lanificarea Afacerii Afacerii

22

Managerii superiori 1 4ndeplinesc roluri interpersonale #reprezentant oficial, lider, persoan2 de legatur2$ 5i au aptitudini conceptuale 5i anume de a elabora cele mai bune strategii. %ersoana cu cea mai mare influen32 4n )omtelecom este directorul general Lorgos Ioannidis. Acesta 5i-a propus transformarea companiei pe care o conduce dintr-un monopol de mod2 vec!e 4ntr-o 4ntreprindere de telecomunica3ii de secol OOI. ,l a creat 4n (urul s2u o ec!ip2 managerial2 format2 din adev2ra3i profesioni5ti, aceasta fiind cea mai mare realizare a sa. *r2s2turile care 4l desemneaz2 a fi un bun manager sunt, dup2 cum el 4nsu5i afirma, disciplina, devotamentul, perseveren3a, ambi3ia, iar 4n calitate de lider al )omtelecom are 4ntotdeauna o viziune clar2 despre locul unde dore5te s2 a(ung2. Are o serie de principii profesionale de la care nu vrea s2 fac2 rabat iar cel mai important lucru pentru el este lucrul 4n ec!ip2, deoarece c!iar eficientizarea )omtelecom se bazeaz2 pe oamenii din firm2, de la ultimul operator p6n2 la v6rful piramidei manageriale. Managerii miFlocii 1 4ndeplinesc roluri informa3ionale #observator activ, difuzor de informa3ii, purtator de cuv6nt$ 5i au capacitatea de a dezvolta rela3iile umane. Polfgang >reuer, director pentru te!nologii, se ocup2 cu cercetarea pie3ei 5i cu ac!izi3ionarea noilor te!nologii necesare dezvolt2rii companiei din punct de vedere a produselor 5i serviciilor oferite. C2t2lin 7ima, director (uridi, ap2r2 interesele anga(a3ilor c6t 5i ale companiei. Managerii de prim0 linie 1 4ndeplinesc roluri decizionale #4ntreprinz2tor, regulator de perturba3ii, distribuitor de resurse, negociator$ 5i au aptitudini profesionale. Cristina Costchescu, supervizorul departamentului de vnzri, monitorizeaz2 5i supraveg!eaz2 4n permanen32 v6nzarea de produse 5i servicii, iar 4n cazul 4n care acestea nu ating nivelul scontat, ia m2surile necesare 4mbun2t23irii situa3iei. Gabriela Lulea, sef echip de proiect, se ocup2 cu realizarea 5i promovarea ofertelor promo3ionale de s2rb2tori 5i cu diferite ocazii speciale pentru a atrage 5i a men3ine clien3ii. 2#4#)# 'esursele Gmane :n 2010, resursele umane ale companiei s-au modificat ca structur2 5i dimensiuni, datorit2 implement2rii difertelor proiecte de afaceri ini3iate de companie 4n ultimii ani. :n scopul de a reu5i implementarea proiectelor, recrutarea 4n cadrul )omtelecom s-a a"at pe atragerea de personal specialiat 4n domenii te!nice, I* 5i comerciale. :n acest sens compania a recrutat un num2r total de ??= de noi anga(a3i, dintre care ''A 4n posturi de rela3ii
23

cu publicul, CA 4n posturi de I* 5i 11A 4n posturi dedicate activit23ilor de v6nz2ri. :n plus compania utilizeaz2 recrutarea intern2 cu scopul de a crea oportunit23i pentru dezvoltarea profesional2 5i pentru a motiva anga(a3ii s2-5i diversifice op3iunile 4n carier2. :n perioada august 200? s-a efectuat un sonda( pentru m2surarea satisfac3iei anga(a3ilor, pentru a analiza mediul de lucru 5i cultura organiza3ional2. %rin aceast2 ac3iune sa confirmat ideea potrivit c2reia cultura companiei trebuie construit2 4n (urul serviciului de rela3ii cu clien3ii, acord6nd o aten3ie sporit2 cre5terii performa3ei. :n noiembrie 200?, apro"imativ D.000 de anga(a3i au participat la 9or8s!op-uri a"ate pe analiza rezultatelor ce au propus noi ac3iuni cu scopul de a 4mbun2t23i nivelul de satisfac3ie: o cre5tere a comunic2rii prin noi canale 5i recunoa5terea performan3ei individuale 5i de ec!ip2. %este 2.000 de anga(a3i au participat la programe de training finan3ate din resurse interne, a"ate 4n principal pe managementul clien3ilor 5i pe oferta de produse 5i servicii. &istemul de evaluare a performan3elor managementului a fost revizuit 5i reorganizat cu scopul de a crea o leg2tur2 puternic2 4ntre performa3a individual2 5i cea a companiei. %rin alinierea tuturor performan3elor la nivel organiza3ional s-au definit strategiile 5i obiectivele companiei )omtelecom. 2#H 'esponsabilitatea social0 )omtelecom 5i-a c65tigat titlul de partener de 4ncredere al societ23ii rom6ne5ti. Aici g2se5ti detalii despre implicarea companiei 4n diferite proiecte, din domenii cum ar fi: cultur2, sport, educa3ie, s2n2tate 5i nu numai.

2#H#1# Sponsori 0ri )omtelecom a sus3inut de-a lungul timpului realizarea a numeroase proiecte 4n diferite domenii, identificate de companie ca prioritare 4n procesul de dezvoltare a 4ntregii societ23i rom6ne5ti: cultur2, art2, patrimoniu na3ional, sport, educa3ie, s2n2tate, filantropie, etc. Cultur0, ,rt0, Eatrimoniu Na%ional

:ncep6nd din anul 2002, )omtelecom este al2turi de Asociatia %rofesioni5tilor de *eleviziune din )om6nia #A%*)$, particip6nd la organizarea Jalei A%*), 4n cadrul c2reia sunt decernate premiile na3ionale anuale pentru cele mai bune produc3ii de televiziune. 7in 200C compania sus3ine organizarea stagiunilor perei )om6ne. C6teva dintre cele mai importante teatre din >ucure5ti #*eatrul +ational I.E Caragiale, *eatrul +ottara, *eatrul ,vreiesc de &tat, *eatrul +a3ional din Clu(-+apoca$ au beneficiat dea lungul timpului de spri(inul companiei. .uzeul +a3ional Cotroceni a fost spri(init financiar 4n vederea realiz2rii unor evenimente culturale de e"cep3ie. %aro!ia &tavropoleos, inclus2 4n patrimoniul de ar!itectur2 european2, a primit spri(in din partea companiei pentru efectuarea unor lucr2ri de restaurare a ar!itecturii. 5duca%ie Compania a contribuit la realizarea unor proiecte apar3in6nd unor institu3ii importante din sistemul educa3ional din )om6nia: Bniversit23ile %olite!nice din >ucure5ti, Clu(, Ia5i 5i *imi5oara, Bniversitatea @>abe5 >olIai@ din Clu(, Academia de &tudii ,conomice >ucure5ti 5i Qcoala Interna3ional2 American2, Colegiul de %o5t2 5i *elecomunica3ii @J!eorg!e Airinei@. Academia )om6n2 a consemnat, de asemenea, prezen3a )omtelecom printre sponsorii s2i. Compania s-a implicat 5i 4n sus3inerea ;unda3iei +a3ionale @Kenri Coand2@ pentru &pri(inirea *inerilor &upradota3i.

S0n0tate Compania a colaborat la constituirea departamentului de obstretic2-ginecologie a &pitalului ;ilantropia, prin dotarea acestuia cu ec!ipamentele necesare. &pitalul Bniversitar din >ucure5ti a beneficiat, prin spri(inul )omtelecom, de ec!ipamente I* 4n vederea dezvolt2rii unor procese eficiente de asigurare a serviciilor medicale pentru bolnavi. )omtelecom a contribuit 5i la ac!izi3ionarea unui ec!ipament computerizat folosit pentru preg2tirea teoretic2 a viitorilor speciali5ti neuroc!irurgi de la &pitalul Clinic de Brgen32 @>agdasar-Arseni@.
2#

Bilantropie 7in 200', )omtelecom s-a implicat activ 4n %rogramul de %revenire 5i Combatere a Cancerului de &6n derulat de ;unda3ia pentru ,duca3ie, &2n2tate 5i Cultur2 @)ena5terea@. Compania a acordat o important2 sus3inere financiar2 ;unda3iei @Copii &2n2to5i@ pentru spri(inirea viitoarelor mame 5i a copiilor nou-n2scu3i care sufer2 de diferite afec3iuni congenitale, ca 5i ;unda3iei pentru Copii @)onald .c7onald@ pentru spitalizarea copiilor cu probleme ma(ore de s2n2tate 5i Asocia3iei pentru A(utorarea Copiilor cu Autism din )om6nia @Koria .o3oi@. Qcoala de copii Kipoacuzici nr. 1 a beneficiat de spri(inul companiei pentru dotarea unui laborator logopedic si pentru protezarea copiilor cu aparatele necesare. Sport %e l6ng2 parteneriatul cu ;unda3ia limpic2 )om6n2, )omtelecom a fost 5i este un

factor activ 4n lumea sportului rom6nesc, 4n general, prin sus3inerea federa3iilor de tenis, !andbal, caiac-canoe, (udo, polo, atletism, volei, etc. Erotec%ia mediului 7in 200=, )omtelecom spri(in2 ac3iunea de ecologizare a 7eltei 7un2rii derulat2 de Asocia3ia @&alva3i 7un2rea 5i 7elta 1 Academia Ca3avencu@, prin colectarea 5i reciclarea de5eurilor din aceast2 zon2. Acestea sunt numai c6teva dintre cele mai importante proiecte la care )omtelecom a contribuit de-a lungul timpului. :n acest fel )omtelecom dore5te s2 argumenteze cu fapte concrete politica sa, compania dorind a fi, dincolo de un brand puternic, un partener de 4ncredere pentru societatea rom6neasc2. 2#H#2# Earteneriate

21

)omtelecom s-a implicat 4n ultimii ani 4n c6teva parteneriate de anvergur2, consider6nd c2 problemele ma(ore ale societ23ii rom6ne5ti pot fi solu3ionate numai printr-un efort comun, la care compania este datoare s2 se al2ture. Erotec%ia copiilor 7in anul 2001, )omtelecom sus3ine ac3iunile realizate pentru protec3ia drepturilor copilului, ini3ial desf25urate de autoritatea na3ional2 de profil, care au fost ulterior desf25urate de Asocia3ia Einia Gerde pentru protec3ia copilului. Compania pune la dispozi3ie serviciul telefonic gratuit, de informare 5i consiliere, 0D00-D-200-200. :ntre anii 2001 5i 200= au fost 4nregistrate 1,C milioane apeluri la aceast2 linie verde, peste 1'.000 de cazuri fiind rezolvate sau administrate de 7irec3iile Jenerale de Asisten32 &ocial2 5i %rotec3ia Copilului. 7intre persoanele care au beneficiat de serviciile Einiei Gerzi, apro"imativ ?DA au fost adul3i 5i 2A copii, ace5tia din urm2 denun36nd cazuri de molestare fizic2 sau de negli(are. Einia Gerde )omtelecom d2 acces la informare si consiliere pentru familii care solicit2 spri(in material sau financiar, familii care doresc s2 adopte copii, persoane care doresc s2 devin2 asisten3i maternali, persoane care denun32 cazuri de abuz asupra copiilor sau cazuri de violen32 4n familie, persoane care solicit2 asisten32 (uridic2, p2rin3i av6nd copii cu nevoi speciale. )omtelecom s-a implicat, de asemenea, 4n campaniile de informare 5i educare desf25urate de Autoritatea +a3ional2 pentru %rotec3ia 7repturilor Copilului 5i finan3ate de Bniunea ,uropean2, consider6nd c2 4n acest fel poate contribui la identificarea unor solu3ii pentru problemele cu care se confrunt2 familiile aflate 4n dificultate si copiii asupra c2rora sau comis abuzuri. &pre e"emplu, un succes a fost campania pentru prevenirea abandonului 5i institu3ionaliz2rii copiilor din )om6nia @Casa de copii nu e acas2@, conceput2 cu scopul de a sc!imba percep3ii 5i comportamente ale p2rin3ilor-familiilor 4n leg2tur2 cu modul de 4ngri(ire a unui copil, dar 5i de a eviden3ia e"isten3a serviciilor alternative pentru prevenirea abandonului 5i a institu3ionaliz2ri. Aceast2 campanie a fost finan3at2 de Bniunea ,uropean2, prin programul %!are. societate este evaluat2 5i prin capacitatea de a furniza un mediu care 4ncura(eaz2 dezvoltarea 5i asigur2 prote(area copiilor, iar )omtelecom este onorat2 s2 poat2 contribui la consolidarea 4n )om6nia a unui mediu 4n care copiii se bucur2 de toate drepturile lor.

20

Sport )omtelecom 5i-a propus 4n mod programatic spri(inirea valorilor, a fost 5i este un partener permanent al sportului rom6nesc, un domeniu cu care )om6nia a p2truns 4ntotdeauna @f2r2 vize@ 4n ,uropa 5i 4n lumea 4ntreag2, prin seriozitatea 5i performan3ele reprezentan3ilor s2i. :n anul 2000, )omtelecom a fost sponsor principal al ;edera3iei )om6ne de Jimnastic2 pentru limpiada de la &IdneI, iar din 2002 a devenit partener al ;unda3iei limpice )om6ne, sus3in6nd participarea lotului reprezentativ al )om6niei la Nocurile limpice de Iarn2 de la &alt Ea8e CitI, precum 5i participarea loturilor olimpice ale )om6niei la limpiada de la Atena din 200C. Acest parteneriat s-a dovedit a fi unul de succes, cu e"celente performan3e pentru sportul rom6nesc, care a adus )om6niei 1? medalii, dintre care D de aur, = de argint 5i F de bronz. %arteneriatul cu sportul de performan32 a venit firesc, ca urmare a compatibilit23ii de valori 4ntre companie 5i olimpism: progres, competi3ie desc!is2, cura(, perseveren32, performan32, efort sus3inut. Asocierea 4ntre unul dintre cele mai cunoscute branduri ale )om6niei, )omtelecom, 5i cea mai renumit2 marc2 a )om6niei, aceea a sportului olimpic, a adus rezultate benefice nu doar sportului, dar, 4n acela5i timp, a avut un impact deosebit asupra imaginii )om6niei peste !otare. Investind 4n sport, )omtelecom consider2 c2 investe5te 4n 4ntreaga societate rom6neasc2, fiind binecunoscut2 pasiunea rom6nilor pentru sport 5i m6ndria lor cu fiecare succes ob3inut de sportivii )om6niei. )omtelecom s-a num2rat printre primii parteneri ai organismelor olimpice 4n efortul lor c2tre performan3a de la Atena 200C. &ub sloganul @)omtelecom pentru )om6nia@ au fost prezentate glorii ale sportului na3ional, fo5ti campioni olimpici, recordmeni ai lumii care @au vorbit lumii despre )om6nia@ 5i c2rora compania li s-a asociat cu scopul de a spri(ini formarea altor mari sportivi. Cultur0 &i valori :n ultimii ani )omtelecom s-a pozi3ionat ca un partener de 4ncredere pentru cultura 5i valorile rom6ne5ti, cu credin3a c2 numai sus3in6nd aceste domenii se poate conserva 5i promova identitatea na3ional2. 7ou2 evenimente ma(ore au beneficiat de parteneriatul pe termen lung al companiei:

2$

- Jala Bniter, un adev2rat scar rom6nesc al performan3ei teatrale, 4n care r2spl2tirea valorilor consacrate se 4mplete5te cu cea a identific2rii 5i relev2rii tinerelor talente - Jala %remiilor Clubului )om6n de %res2, unde )omtelecom este sponsor principal 4nc2 de la prima edi3ie a Jalei, pe baza valorilor comune identificate, care 3in de consolidarea democra3iei 4n )om6nia 5i reflectarea ei 4ntr-o pres2 liber2 5i puternic2. 2#H#)# ,c%iuni pentru comunitate )omtelecom se implic2 activ 4n bunul mers al comunit23ii rom6ne5ti, aceast2 atitudine fiind parte a politicii de responsabilitate social2 a companiei. +umeroase ac3iuni const6nd 4n dona3ii de ec!ipamente sau cone"iuni Internet au fost realizate 4n ultimii ani, mai ales 4n beneficiul copiilor. Bniverstitatea @ vidius@ Constan3a, Qcoala de copii Kipoacuzici nr. 1, &coala cu clasele I-GIII nr. 1 5i Jr2dini3a de copii nr. C0 din >ucure5ti se afl2 pe lista beneficiarilor recen3i ai unor astfel de dona3ii. 7e asemenea, compania a 4ncercat s2 fie prezent2 ori de c6te ori societatea rom6neasc2 a trecut prin momente de criz2. Bn astfel de e"emplu 4l constituie inunda3iile care au afectat )om6nia 4n anul 200=. )omtelecom a donat anul trecut mai mult de (um2tate de milion de euro la fondul special creat de Juvernul )om6niei pentru a(utorarea victimelor inunda3iilor 5i a permis, pe toat2 durata crizei, convorbiri na3ionale gratuite 4n re3eaua )omtelecom, de la telefoanele publice aflate 4n zonele afectate. *otodat2, compania a distribuit sinistra3ilor !ran2, ap2 5i p2turi. :n colaborare cu mass media, )omtelecom a pus 4n func3iune c6teva linii de tip teledon, care au facilitat colectarea dona3iilor destinate celor afecta3i de inunda3ii. 7e asemenea, anga(a3ii )omtelecom au 3inut s2 fie al2turi de victimele inunda3iilor 5i prin dona3ii personale. 2#H#4# Inovari aduse in cadrul "irmei Inovarea este o succesiune de activit23i pe care le desf25oar2 conducerea unei firme pentru a realiza produse 5i servicii noi, destinate v6nz2rii. :n acela5i timp, tot 4n categoria proceselor de inovare sunt cuprinse 5i activit23ile de e"tindere a pie3elor, de 4mbun2t23ire a func3ion2rii aprovizion2rii, a proceselor de produc3ie, a 4ntre3inerii ec!ipamentelor, a canalelor de distribu3ie, a service-ului 5i, nu 4n ultimul r6nd, perfec3ionarea activit23ilor administrative 5i de conducere a firmei. Altfel spus, orice sc!imbare realizat2 4n firm2 cu scopul de a 4mbun2t23i situa3ia ei economic2, pozi3ia ei pe pia32, condi3iile de munc2 ale personalului sau prote(area mediului 4ncon(ur2tor, constituie parte integrant2 a procesului de inovare.

:n toate domeniile de top, a5a cum este cel al comunica3iilor 5i te!nologiei informa3iei, folosirea ultimelor te!nologii disponibile este capital2 5i influen3eaz2 direct competitivitatea. Inova3ia 5i modernizarea au fost direc3ii prioritare pentru )omtelecom 4n ultimii ani, compania prefer6nd s2 investeasc2 4n te!nologii noi 5i sigure, care s2 ofere clien3ilor s2i cele mai bune servicii.

2&

%entru a imbunatati performantele companiei in relatie cu clientii, 'omtelecom va dezvolta o solutie de monitorizare video ce va fi implementata in cadrul Centrului de (peratiuni 'etea #+ C$. N(C va administra reteaua la nivel central, asigurand activarea si livrarea de servicii de inalta calitate. N(C se va ocupa, in plus, de monitorizarea in timp real a retelei, de identificarea si rezolvarea deran(amentelor la nivelul infrastructurii companiei. &istemul de monitorizare video este menit sa contribuie la o identificare mai rapida a deran(amentelor, precum si la o interventie mai rapida pentru remedierea acestora, in cazul in care este nevoie. +oua aplicatie de monitorizare, dezvoltata in intregime de o ec!ipa 'omtelecom, unifica, de e"emplu, 1C aplicatii diferite folosite anterior independent pentru monitorizarea sistemelor de alarma pentru alimentarea cu energie electrica si functionarea instalatiei de aer conditionat 'omtelecom este acum raportat central, in timp real, generand un timp de raspuns mai bun din partea ec!ipelor responsabile. 'omtelecom detine si opereaza peste ''.000 8ilometri de fibra optica la nivelul intregii tari si peste '2.000 de diverse ec!ipamente #cum ar fi elemente de comutatie, +B, elemente legate de reteaua I%, unitati de electroalimentare etc$. 7e asemenea, numarul de porturi "7&E operate de companie a a(uns la sfarsitul lui 200? la 1,= milioane. 2#I Eia%a de comerciali are Cre5terea economic2 din )om6nia a fost sus3inut2 4n ultimii ani, printre altele, de cre5tere investi3iilor str2ine. Av6nd cea de-a doua popula3ie, dup2 m2rime, din ,uropa Central2 5i de ,st, 5i o for32 de munc2 educat2 5i relativ ieftin2 5i de asemenea o pozi3ionare strategic2, )om6nia a mai beneficiat 5i de aderarea la Bniunea ,uropean2, din ianuarie 200<, reu5ind astfel s2 creasc2 4ncrederea 4n afaceri 5i s2 atrag2 mai multe investi3ii 4n 3ar2.

%ia3a rom6n2 de telecomunica3ii a beneficiat de asemenea de investi3ii intensive 5i o cre5tere economic2 important2. :n 200< valoarea pie3ei de I*RC a a(uns la apro"imativ = miliarde de euro, potrivit rapoartelor prezentate de .inisterul *elecomunica3iilor. %ia3a rom6n2 de telecomunica3ii este caracterizat2 printr-o continu2 inova3ie a produselor 5i o concuren32 intens2.

32

)ata de penetrare a telefoniei fi"e a 4nregistrat o u5oar2 cre5tere 4n 200< fa32 de anul 200F de la 1?,CA la 1?,DA, cu un num2r de linii telefonice de C,2F milioane. Jn 'om<nia sunt peste C.F00.000 de utilizatori de telefonie fi"2. )omtelecom r2m6ne lider de pia32 cu aproape peste ',C milioane de utilizatori, 4n timp ce )C&R)7& sau B%C, lideri pe segmentul operatorilor alternativi, nu 4nsumeaz2 mai pu3in de (um2tate de milion. %ia3a rom6n2 de telecomunica3ii este una dintre cele mai dificile pie3e pentru telefonia fi"2 datorit2 unei activit23i intense a operatorilor de telefonie mobil2 5i de cablu. Cota de pia32 a operatorilor alternativi a crescut p6n2 la 2D,<A 4n 200<, comparativ cu o cot2 de 1?,CA de3inut2 4n anul anterior, potrivit Autorit23ii +a3ionale de )eglementare 4n Comunica3ii 5i *e!nologia Informa3iei #A+)C*I$, 4n timp ce cota de pia32 de3inut2 de )omtelecom a sc2zut la <1,'A. %entru telefonia mobil2 rata de penetrare a crescut cu 10FA, 4nregistr6nd mai mult de 22 de milioane de cartele &I. v6ndute, iar ''A dintre utilizatori fiind clien3i post-paid. Cel mai mare operator de telefonie mobil2 din )om6nia este range )omania - cu 10,1 milioane de clien3i la finele lui iunie, urmat de Godafone )omania - ?,2=F milioane de utilizatori, Cosmote )omania - C,FC2 milioane de clien3i, )C&R)7& #7igi..obil$ - peste 1,1 milioane de clien3i #iulie 200D$ 5i *elemobil #Mapp .obile$ - circa =00.000 de abona3i #iulie 200<$. Cei doi operatori principali de telefonie mobil2 de pe pia3a rom6nesc2, Godafone )omania 5i range )omania, au lansat 4n 200< servicii proprii de telefonie fi"2 5i au crescut atractivitatea serviciilor lor integrate. :n 200<, cei doi c65tig2tori ai ultimelor dou2 licen3e 'J emise de A+)C*I, *elemobil, compania de telefonie mobil2 cu cel mai mic num2r de clien3i din )om6nia, 5i )C&R)7&, principalul concurent )omtelecom, au 4nceput s2-5i dezvolte re3elele 'J. )C&R)7& 5i-a lansat serviciile de telefonie mobil2 la nivel na3ional, dup2 c65tigarea unei licen3e 'J.

%ia3a benzii late este cea mai dinamic2 pia32 4n ceea ce prive5te evolu3ia anual2 5i se a5teapt2 s2 p2streze aceea5i tendin32. +um2rul cone"iunilor la internet a a(uns la =,<? milioane 4n 200<. *endin3a de cre5tere accentuat2 a fost urmat2 de pia3a operatorilor de cablu *G, cu un num2r total de abona3i ce a(unge la =,' milioane, dintre care '2,'FA sunt utilizatori *G prin satelit.
31

&erviciile de televiziune 7*K #7irect *o Kome$ au fost lansate pe pia3a rom6neasc2 4n decembrie 200C. %e parcursul a doi ani au fost dezvoltate patru platforme. )omtelecom 5i-a lansat cu succes 4n 200F serviciile 7*K, prin proiectul 7olce, 4nregistr6nd o cerere ce a dep25it a5tept2rile, aduc6nd )omtelecom de pe locul C pe pia3a televiziunii 7*K, pe locul 2, dup2 doar ' luni. :n )om6nia e"ist2 4nc2 un poten3ial puternic al cererii pentru servicii noi, 4n special 4n segmente de divertisment 5i business. :n plus, 4n zonele rurale e"ist2 cerere nesatisf2cut2 de servicii de baz2. :n 200< A+)C*I 5i-a anun3at inten3ia de a lansa oferte pentru licen3e Pi.AO, o te!nologie potrivit2 pentru clien3ii din mediul rural.

32

CAPITOLUL 3 Particularit i privind comportamentul organiza ional


)#1# ,nali a S.($

Euncte tari! liderul na3ional al telecomunica3iilor; for3a de munc2 4nalt calificat2; infastructur2 5i te!nologie de v6rf; o gam2 variat2 de produse 5i servicii; o mare stabilitate pe pia32; grad de telefonizare ridicat #cca 1?A$; investi3ii mari 4n modernizare; o baz2 important2 de clien3i.

Euncte slabe! birocra3ie ridicat2; spa3ii insuficiente pentru anga(a3i; infrastructura 4nvec!it2 4n zone cu mare poten3ial economic 5i 4nvec!it2 4n zonele f2r2 clien3i; este considerat2 4n continuare un monopol cu toate eforturile conducerii de a demonstra contrariul; tarifele sunt percepute a fi prea mari; suspiciuni 4n ceea ce prive5te legalitatea privatiz2rii. (portunit0%i! serviciile de acces Internet sunt tot mai cerute; pentru moment nu e"ist2 competitori de care s2 se team2; cel pu3in 4nc2 C ani va putea s2 45i fructifice statutul de monopol; sunt multe zone 4n care poten3ialul economic este mare #4n special 4n zonele rurale$; posibilitatea de a-5i face cunoscute produsele prin particip2ri la anumite manifest2ri de gen C,); #Conferin3a Interna3ional2 &pecializat2 de *e!nologia Informatii 5i Comunica3ii$; re3eaua )omtelecom va fi digitalizat2

,menin%0ri! A+)C #Agen3ia +a3ional2 de )eglementare 4n Comunica3ii$ sile5te )omtelecom s2 reduc2 tarifele; rom6nii se reorienteaz2 spre telefonia mobil2; tot mai mul3i abona3i renun32 la serviciile sale; au intrat pe pia32 al3i operatori care practic2 tarife foarte mici comparative cu cele )omtelecom; anc!etele asupra contractului de privatizare au produs efecte negative imaginii 5i credibilit23ii firmei; num2rul mare de reclama3ii ridic2 un semn de 4ntrebare asupra seriozit23ii cu care trateaz2 firma cerin3ele clien3ilor.

33

)#2# Eroblemele cu care se con"runt0 "irma! &uspiciunile care planeaz2 asupra contractului de privatizare a companiei )omtelecom au adus 4n aten3ia opiniei publice anumite aspecte legate de cump2rarea de c2tre *, a celui mai mare operator de telefonie fi"2 din )om6nia. A5adar, se crede ca )omtelecom a fost v6ndut grecilor 4nainte de a avea loc licita3ia oficial2. &e spune c!iar c2 rom6nii au fost /v6ndu3i0 unei companii care nu are nici cele mai mici no3iuni de etic2 deoarece vizeaz2 doar ob3inerea unui profit c6t mai mare #obiectiv pe care c!iar l-au atins$. Cu toate c2 cei de la *, sus3in c2 pia3a de telecomunica3ii a fost liberalizat2 4ncep6nd cu ianuarie 200C monopolul )omtelecom 4nc2 face legea cu prec2dere 4n stabilirea tarifelor. :n acest sens a intervenit A+)C care a obligat compania prin !ot2r6re (udec2toreasc2 s2 efectueze o sc2dere a tarifelor la convorbiri dar mai este drum lung p6n2 la punerea 4n practic2 a acestei !ot2r6ri, mai ales c2 operatorul o contest2 ve!ement. :n acest moment firma este amenin3at2 c!iar de clien3ii s2i care nu sunt mul3umi3i de facturile prea 4nc2rcate. A5adar pre3uri prea mari pentru servicii de nu prea bun2 calitate. )omtelecom trebuie s2 4mpiedice ca rom6nii s2 se orienteze spre telefonia mobil2 sau spre noii operatori abia intra3i pe pia32. Cele mai spinoase probleme cu care se confrunt2 compania sunt nemul3umirile tot mai numeroase ale popula3iei fa32 de politica de pre3uri 5i percep3ia negativ2 a opiniei publice 1 se organizeaz2 campanii de protest la adresa administr2rii proaste a activit23ii )omtelecom, administra3ie sc!imbat2 4n mod regulat dar f2r2 efecte pozitive notabile.

)#)# Solu%iile "irmei! %entru a compensa lunga list2 a nemul3umirilor clien3ilor s2i #legate 4n special de tarifele prea mari$, )omtelecom 45i diversific2 gama de produse 5i servicii oferite, cu toate c2 cea mai bun2 cale de a rezolva aceast2 problem2 este sc2derea pre3urilor la convorbiri. Cu toate c2 )omtelecom este liderul na3ional pe pia3a telecomunica3iilor, compania 4ncearc2 5i reu5e5te s2 3in2 pasul cu noile te!nologii pun6nd la dipozi3ia clien3ilor o gam2 larg2 de servicii de acces Internet 1 strategie de concentrare prin dezvoltarea produsului. Astfel )omtelecom a lansat 4ncep6nd cu 1= noiembrie 200= un produs A7&E, Clic8+et =12.

Cu o vitez2 de do9nload de =12 Sbps 5i de upload de 12D Sbps, Clic8+et =12 este cel de-al III-lea produs bazat pe te!nologia A7&E lansat de )omtelecom 4n ultimele opt luni 5i se adreseaz2 clien3ilor persoane fizice. 7ar acest tip de produse nu se adreseaz2 doar acestei categorii de clien3i ci, s-a lansat tot 4n anul 200= un produs de acces Internet de band2 larg2 destinat companiilor 1 A7&E ,"press cu o vitez2 de desc2rcare de 2 .bps. *ot 4n cadrul strategiei de cre5tere se 4nscrie punerea la dispozi3ia popula3iei a F=.000 de telefoane publice cu cartel2 4n toat2 3ara, trecerea la comercializarea de terminale telefonice, 4ns2 cea mai important2 ac3iune 4nceput2 fiind furnizarea de servicii Internet, cu toate c2 p6n2 acum a furnizat doar servicii voce-diversificare concentric2. )omtelecom urm2re5te cre5terea calit23ii serviciilor prestate prin 4mbun2t23irea continu2 a te!nologiei folosite 4ncerc6nd s2 impun2 un anumit respect pentru produsele TmadeU )omtelecom 1 strategie comercial2 de diferen3iere a produselor 5i servicii prin imagine de marc2. :n acest fel )omtelecom cre5te 4n mod constant tarifele, de cele mai multe ori ne(ustificat, contrar tendin3elor vest-europene, miz6nd pe loialitatea clien3ilor s2i. *otu5i, 4n ultimul timp, aceste ac3iuni nu mai dau acela5i rezultat deoarece cre5terile de pre3uri foarte dese 4i determin2 pe cet23eni s2-5i pun2 4ntreb2ri privind seriozitatea companiei 4n respectarea contractelor. &ocietatea 45i focalizeaz2 de asemenea ac3iunile asupra unui anumit segment de pia32 pe care s2-l deserveasc2 mai bine dec6t competitorii s2i. A5adar )omtelecom are planuri de intrare 4n for32 5i pe pia3a de Internet, 4ndrept6ndu-5i 4n prezent aten3ia c2tre furnizarea de astfel de servicii. %rin modernizarea re3elei 5i instalarea de noi ec!ipamente, )omtelecom 3inte5te pozi3ia de cel mai mare furnizor broadband din )om6nia, cu o cot2 de pia32 de apro"imativ <0A, av6nd inten3ia de a transforma produsele de acces broadband 4n servicii de mas2. Aceste ac3iuni pot fi cuprinse 5i 4n categoria strategiilor ofensive 4ntr-o sfer2 cu caracter de pionerat.

3#

Av6nd 4n vedere publicitatea negativ2 de care s-a TbucuratU de la preluarea sa de c2tre

*,,

compania a 4ncercat s2-5i promoveze calitatea deosebit2 a produselor sale prin ample campanii de publicitate care s2 TspeleU p2catele trecutului. A apelat la o strategie de promovare prin TtragereU, clien3ii s2i fiind 4n5tiin3a3i de noile produse sau de noile pac!ete de servicii odat2 cu primirea facturii telefonice, prin ane"area la aceasta a informa3iilor respective. Cu toate c2 s-au investit sume mari de bani 4n aceste campanii p6n2 4n prezent nu prea au avut rezultatul scontat. A+)C a fost sesizat2 4n leg2tur2 cu politica monopilist2 a )omtelecom, care folose5te ca strategie ofensiv2 ini3ierea unor ofensive de amploare, c!iar de intimidare la care aceste firme au venit pe pia32 cu un pre3 mult mai mic dec6t tarifele )omtelecom, monopolistul i-a c!emat la discu3ii, contrazic6nd 4n acest fel propriile afirma3ii 1 acelea 4n care se spunea c2 pia3a de telefonie fi"2 a fost liberalizat2 4nc2 din ianuarie 200C.

31

BIBLIOGRAFIE
1. @@@#romtelecom#ro 2. Curs managementul inovarii : Prof Tomescu Crenguta 3. Ana L%cia Ristea3 4aleri% Ioan .ranc3 Ion Stegroi%3 5orina Tansesc%6 /"it%ra /7pert8 9ar:eting8 Cresto'atie "e ter'eni ;i concepte . L%cica 9atei < 9anage'ent P%)lic3 /". /cono'ic3 2221

30