Sunteți pe pagina 1din 297

ARHIVELE NATIONALE

,
SERVICIUL ARHIVE NAIONALE ISTORICE CENTRALE
Biroul Arhive Administrative i Culturale
Nr. inventar: 642
INVENTAR
CASA COALELOR I A CULTURII POPORULUI
1923-1926- - --~
~----- .~~~
!L{/

= ~ljG J.{.fA...
=:;~ ~~ p.~
1 -= 't) 11 M. .
"
81 r hi v i Ca i Scoal l or i Cul t ur i i Popor ul ui
pe anul 1 9 2 3
----------------------------------------- -- - ---------
-- ---------------------------------------------...-------
r. Nr.
or t . v ohi .
Cont i nut ul
r .
f i l e
.D t
ext r eme
Ob
1 2
3 5
6
==:======:===-===== --===-==-=-= =====-==================--=========:
1. 1/ 1 Cor s p. c r r i i d oi z i i cu pr i vi r 206
l a ncadr r ea r eon l ul ui d- t i v.
i s r vi ci u al Cas i coal l or .
ci z i i d noadr ar e.
2. 1/ 2 Cor s p. i t at d pl at a s al ar i i l or . 219
i nd mni z a i i d uhi r i pen~r u per -
s onal ul ad- t i v i d s r vi oi u al
Caa iSco 1l or .
3. 6/ 1/ 1 Cor s p. r l s t i v l a i mpr i mar e di f - 35
r i l or manuel l ucr r i i n di -
t ur a C s i coa1 l or i Cul t ur i i Po-
por ul ui - ch s t i uni g r al .
4. 6/ 10/ 3 C r er i d cr i di n d poz i t ul C s ei 240
Scoal l or - f r pl at - p nt r u ca-
s 1 d ci t i t s t t i , or f l i nat e
s t uden i .
5. 6/ 4/ 11 C rr i p nt r u ac rr ad j ut oar 99
i ubv n 1i pent r u 1 pr i r ea l u-
cr r i l or l i t er a . " Ex r ci i i 1 t i ne"
(manu 1t i pV i t ) une (!# nu n t r bui s
mt r ns i onal i t i " .
6. 6/ 4/ 14Cor s p. fr i t o r e 1 i nz s t r r 37
bi bl i ot oi l or col r cu cr ~i i
publ i ca i uni i r om n t i s t r -
i ne ( i nt er ven~ cut i r 1 v , act
j us t i f i c t i v , pl at t r ans por t ul ui
te.)
7. 6/4/16 C r 1 pent r u r e t r i 41
cr i s s p f i apr obat
i mpr l mar
8. 6/ 4/ 22 Cor es p.
t i pr i d
copi i l or i
j us t i f i c tv pr i v1nd 15
cr in tt i b110 a
tinr tl ui " .
6/ 4/ 24 p. s nuar u ool i ~ und d 10
Sl t i na . nu r ul 0 ul
si B ot I di n Pom r l - Dor o-
anul col - r 1921- 1922.
- '"
1
2
3
4
5
6
10. 6/ 5/ 38 Cor sp,i act justUica tl.v privind
5
lucrril :"Cart vr dniciil rom-
titt Cobuc,IIIstoria pop.romn" d
lorg ,"1 tor a bi ricii bucov
n
Iii tor.
I nz stra cu cr i bibliot cii
lic ului debi di n Blaj.
11. 6/ 5/ 41 Id mlucrril :n cisorl. bei r i U
1
lorg ~i "Scurt istori a lit r turii
pal on' T deuGlix 1
12. 6/ 6/ 44 26
ib
13. 6/ 6/ 47
1! } . 6/ 6/ 64
15. 6/6/69
16. 6/ 8/ 1
17. 8/3
18. 8%4
19 1/ 2
2 v- 0/3
( ,
/
2' i . 10/ 4
Coresp. j us t i f i cyt i v pr i vi nd
lucrarea u ! 3 de econom! po t i ci t
d Gh.Gi a, tradus d Gh. A xa
a " Pc z i ! A l e' d Gh.
59 19
2
3- 1928
9
1 corda
5
Proi ct d r egul am nt la 1ge s u-
pr a propri t i i l i t r ar t i
tic di n 28 i uni 1923_
Cor sp.i t ju t i f i cat l v d 8U-
m1 ch l t u1t cuprocurar br-
cminii 1 vi ar d 1 coala nor-
l i P fsiona1 Az i l ul ui
"j!.1 ne Doamna";
trisl fri tor 1 a da tr - 58
nului R opri tt Azilului ti le
SmDD pentru grdinrie,(cor spon-
den , c r er i , of r t , publ i cs i i i pbr .
licit i i . roc s verbal, te.)
col i l or C. D. Popo- 25
c , El ftr i C r n t i
nul 1922- 1923.
22 v:rosl
pentr
6
- .3 -
1
2
5
4 6
Corsp,i bug
ah l t ui el al
speei 1& ttD .A
26. 10/ 11 Cor s p. b~ t ul v ni t ur i i ah . t u- 1 5
1 l i , ~ r tpr i vi nd i s t or eul ool i i
Oent r 1 di n BOl gr ad, t at ut ul Epi t r o-
pi 1l i ului d bi i " P. r 1nci p 1
ha"din BOlgrad,oo i d pe hriso u
co i ent r al e
Fon f t Xp' i t r opi 1i c u u bi ii din
Bo r ad'
22,
1/5
2.3.
10/ 6
25. 10/ 9
27. 10/ 2
28. 0/ 14
29. I 9
;,. 10/20
;31. 12/11.
Aot cont bi l e al Ep troP1 1 Fund -
dSyi 1 Epi acopu M l ehi a d k R n
(oa t ul funda~i i 1923-1924, cont
de g. tiune p 1922 i bugt ul p 1923-
1924.) .
S t ua l a bug t ar i oah 1 t 1 30
s pt br i e 1922 oe! t ! ! " I nv-
tura popor ul ui rom.n" di n 1 i.
1 eo t
f ondur i 1 Lt.
Var l p t t i di n
Aat j us ficat v
burai rilor r ci
Frotopo s u, D 1 reu
(Si t i ne
Copi d' pe st mntul rip
bugt ul veni urilo fo ur l 10r
sus mn~io
t i ,
i
11
10
24 .
5
5
1

a i
Bug ul p anul 924
Institutului ie.Sof
vilor ci
e 2
din
?
col 132
nt r u

II
- 4 -
1
2
3
4
5
6
32. 12/2
33 14/ 1/ 1
34 14/1/2
36. 14/ 1/ 4
Proa prin t sta-
und anu
9
68
1?
243
37. 14/1/5
Co apei tat pl f i sa 82
rsone1u1ui di ct o
-s:
ales le paralel pltite
colar a So. s undar ~d
din Pit ti
38. 14/1/6 32
39 14/1/9
o.
rb1 al r
tului olBr comuna
o- 106
i v 1 81
tului sco ar al
ioolee
l

41. 4/ 1/ 12 Cor p moru el


1gr a membrilorc
gimnsziului " P. r i ncl p
Curt de.Arge ~
1/
16
- 5 -
-
1
2
3
4
5
6
42. 14/ 1/ 13 Cor s p i t at d . pl at a s al r i i l or
p r s onal ul ui cl as l or xt r bug t ar
pL t i t di n f ondul Comi t t ul ui co-
l ar 1 Soo 1 is ecundar d f at di n
Cur t a de . Ar g .
Cor s p. 1 t abl our i r ez UI Dat i v d f on-
dur i 1 d au di pu comi t t1 col
r ur al e di n j ud B eu nt r u nt r inere
col i l or
Si t u i e f i nanoi ar a oomi t ul ui oo-
1 r j ud ean Bacu. ( cor s p pr ei ct d
bug t i l uor r i l adunr i i ge r al
pent r u pr oba g s t i uni i , oont d gea-
t i un i act j us t i f eat i d s um 1
chel t ui t cu ntrein r i r pa
i a l ocui n i di n" nt l ui d l a coa-
l a de bi e i t i - Bi s t r 1 . )
46.
48.
49
14/ 2/ 1
44. 14/2/2
I dem oomi t t ul Qol ar cOmunal Bacu.
( cor es ponden . bug t ul gnr a1 d
v ni t ur i i ch 1t ui el i . )
Cor es p. i t at de pl at a s ~l ar i i l or
p r s ons l ul ui di dact i o i ad- t i v. al
cl es l or xt r abuget ar l i ceul ui
F r di nand 1 di n B c u pl t i t dm
f onoul Comi t t ul ui co ar al l i o ul ui
" F r di nand Indi n B eu,
Cor sp, i " ' t at e de p t a s B. l ar i i 1or
per s onal ul ui di dact i c i ed- t i v. d
l a 01 s el ext r abug t ar 1 Scol i i
s cundar e de ft cu pl t i t d n
f ondul Comi t t ul u Scol ar .
Cor s p. cu pr i vi r l a v r i f i car e con-
tului d gestiun "contul d gstiun .
1Comi t t ul ui col ar al ool i i pr e-
fs i onal d ffi din B cu
COI p. pr oc s v r b 1 d conat i t u
comi t et ul ui col er . co d g s t i une
conti t.col r al col : J . i nor mal d
bi i din Bacu
Cor s p. i COP1 de pe pr oc s ul ver b 1
de v r i f i cer g s t i un i . bor d r ou d
chi t an 1 s pent r u i nca ar e a di -
v r s e or s u d ct r comi t et ul co-
lar al gi z i ul ui " O t uz " di n %.0
51. 14/ 2/ 12 Cor s p. i t e d pl at s al ar i i l or
r s onal ul ui di d et i c i ed- t i v. d 1
01 B l e xt r abug tr pl Vt i t e d comi -
t e t ul coa iS oundar . f t e di n
Tg. Ocn . .
1472/ 3
14/2/4
14/ 2/ 5
14/ 2/ 6
14/ 2/ 7
14/ 2/ 11

// .
3
21
117
~
18
~
12
56

75
- 6 -
1 2 6
52. 14/ 2/ 14
53 14/ 3/ 1
54. 14/ 3/ 2
55. 14/3/3
56. 14/3/3
58. 14/4/4
59 14/4/5
60. 14/4/8
61. 14/5/2
3
4
Cor s p i copi i d pr oc 1 ver - 18
bal 1 ger unui m mbz - u n comi -
tt u1 col l' comuna din MOi ne t i j ud.
B cu Cont ul d g t i une 1 @llg t u
comi t t ul u! ool r comunel e
Bug t1 d veni t ur i i chel t ui 5
1 comi t t el or col ar r ur al d
j ude uL Bot o ni .
Si t uat fnanci ar a comi t t ul ui 115
1 r j ud an Bot o eni . ( i nvent s r
col i l or pr i mar e m1Xt di n j ud ot o-
ni , bug tui d v ni t ur i i ch l t ui u i ,
d s chi d r 1 d or edi t e i j ut ar e pt .
nt r e i n , p 1:" ii d l ocal ur i
ool
Cor es ps ' l et i v 1 bug t , l a v r i f i - 9
o r contului d g s t i una i buget u
comi t t ul ui col l' comunal di n Bot o ani .
001' s p. t at e d pl at s a r i ul ui er s o- 36
l l Bl ul ui d1daot i c, ad- t i v. i d s r vi ci u , . . - : :
xt r Ebug t el ' al L i c "L uran" din :;....---
t o ni .
57. 14/3/10 i t ua G f i nanci r o tetul 12
coL ar 1 ool i i L am t aI ' de co r -
di n Bot o ani ( cor s p. cont d ges t i un,
bug t d v ni t ur i i ch l t ui l i t t
d pl at a s l ar i i i o r s o el ul di -
daot i c i admi ni t r at i v. )
5
86
s -
'J..-
1
tt ul QCO iii nf r i oar e d 2
di n Br i l a ( cor s p. co~t de g s t i une,
v ni t u~i i ch i t ui l i . )
14
u,
.. II .
- 7 -
1
2
5
4 6
14/ 5/ 4 Cor s p. i t t d pl at a s l a i i or 157
per s ona ului di d t i c bug t ar i xfira-
bugt d la io,."Al.H d u" Buzu.
t d pl a a s a r i i l or _
r ao ~u u d d ct i c, s d- t i v. i d
~ r vi ci u al ool i i s ecund r d ft
di n Buz u.
Si t ua i firianciar a oomi t t ul ui _
col r 1 coli nor mal d bi ,.
d Buz u. l cor es pond n buget d
v Di t ur i ~i ch l t u 11 cont ur i
g .:)tiu..'le.)
I d m comi t t ul col r ool i i nor -
male de fete di n Buz u ( cor es ponden ,
buget de v ni t ur i i cheltuieli s
cont ul de ~ s t i une. )
Cor s p l et i v l a comi t 1 ool r
oomunal z:l.l i buget ul d v mturi
i chel t ui el i .
67. 14/ 5/ 12 Cor s p cont ur i d g s t i , buget d
v ni t ur i i chel t ui i , t i t d pl t a
s l Gr i ul ui i list d abs ent e al p
s on ul ui di dact i c d- t i v. a cl e-
el or ext r abug t ar e al e gi mnaz i ul U1
di n ! [ i z ! l .
63. 14/5/5
14/5/8
14/5/9
66. 1~/5/1l
68. 4/ 6/ 2
10
10
9
48
Cor es p. pr i vi nd ot i vi t at B comi t tului 20
col ar j ud gean Cons t an . ( des t i i t ui r i
menbr " i de com~t et . )
69. 14/ 6/ 3 t ul i oont ul d g s t i un al omi - 9
t t ul ui col ar comunal Co. ns t nta.
70. 14/ 6/ 4 Or donan~r i d eum i t at d p at
s al ar i i l or p r s onal ul ui di d ct c al
l as l or xt r abug tr e o . . unc i oncoz
1 1ic f i c c 1 Bt r n" . ~ Cons -
t an a. ot i var bs n~el or .
71. 14/ 6/ 5 Cor s p. r Oc s e v r be , con d g s t l - 36
( buge ) i t s t e de p t' s al ar i i l or
r s onal u ui didactio al claselor xtra- ~
b et e d 1 cco~1a s ec d r
V
d fti
r. I I ' R gi na Elisab tIt Constan
72 14/ 6/ 7 Cont ul d g stiun al co 11 norm1 9
d nvtto r di n Cons t an p x r o
1921/ 1922.
73. 14/ 6/ 12 Pr oc s e v r bal d ect i vi t
t t ul ui ool ar comunel Os ov
Cons t s n ioont u " de g s t
Xer c 921/ 1923.
74. 14/ 6/ 19 Cont ur s t i 00 ttul
// .
- - - - ~- - - - - - - - - - - - ~

3?
9
- 8 -
1
,;
5
2 4
79. 14/7/7 Cont ur i de s f i i un p
15
1923el~comi t t ul l i coa
t er din Glaii
80. 14/8/2 Cor s pr i vi nd Bct i v1t at com" t et ul ui 42
ool ar j ud. D mbovi ( n~ 1 r i nt .
di r i g_ n i d co11 i co~t t e)
uget u d v ni t ur 1 .. ch l t ui li
comi t t ul ui .
81. 14/8/4 l.' on -
97
~
\.~l1i J- v
DaC v'
----
i
82. 14/8/5 s l ar i i l or p r s O
-
74
dt i v. 1 01 s l or
4 1 s ecundar "
83. 4/8/8 d
pl .
. J. r i J . 1or
19
di daet c col i i m
di n Ti r govi . . . , t :
84. 14/8/9 67
76. 14/7/3
col ar din or a ul . Wangal i a j ud uJ.
Cons t n pe x r c. 192o/ 1922.
a i ns p c 1 c mi -
j ud. Oovun ui B tul
x rC.1922/1923.
Pr oces v r bal d i ns p c i g s t i -
um, co 1 id bi e i nr 1 i n or -
ul Gal i , buget ul a l ui co t e,
Cor es p i t et e d pl t
p r s onal u ui di dact i o
s l el s l or xt r abuge ~r ~ e f unc-
i on az l a ooal a s cund r de' t e
di n Gal a
75. 14/7/2
77. 14/7/5
78. l4/?/6
.
85. 4/8/ o

22
27
28
39
24
- 9 -
1
2
3 5
4 6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
86. 14/ 9/ 2 Cor es p. f er i t oar 1 bug t ul de v ni -
t i 1 ohel t ui l i al oomi t t ul ui oo-
l ar j ud n Dol j l
ct 1 p nt r u cons t i t ui r comi t t ul ui
col ar di n oom. Roh1t
87. 14/ 9/ 3 Cor s p. r fr i t oar l a 1nt ocmi r bug-
t ul ui de v ni t ur i oh l t ui el i al
Comi t t ul ui ool r comun 1 di n Cr ai ov
( pr oc s e v r ba1 ) .
88. 14/ 9/ 4 Cor es p. 1 t at e d pl at s al ar i i l or
per s onal ul ui di dact i o i edmi ni s t r t i v
di n f ondul oomi t t ul ui ool ar l i c
" Car ol r di n Cr ai ova i bor der ou d
r eoi pi s e1e cu i mpoz i t l e 6% r e -
nut . di n s al ar i i l per s onal ul ui . 6 cun-
dar de l a e l e6 1 ext r abug t ar e.
89. 14/ 9/ 5 Cor s p. i t et e d pl at s l ar i i l or
p r s o l ul ui di dect o d 1 ol es 1
xt r bug t r e i o r r i d mot i ver e
bs en l or .
Buget ul d v ni t ur i ~i oh 1t ui el i , cont
d g s t i un 1 oomi t t ul ui ~co ar 1
1mn z 1ul u1 " Fr a i 1 Buz t i ' di n
Cr ai ov .
90. 14/ 9/ 6 , i i . Cor s p. r f r i t oar l a nt oom1i ' bug - 31
t u ui de veni t ur i i ch l t ui el i p nt r u
1922/ 1923 1 comi t t ul ui ool ar al co-
l i 1 s ecund r e gr . I I mt r nat " El . Do mn "
di n Cr i ov . ( pr oo s v r baL . der d
s am s i t . f i n. p 1921~1922)
76
15
116
91. 14/ 9/ 11 00 s p. r fr i t o r 1 bug t ul d v ni t ur i 20
i ch l t ui l i 1 comi t t ul ui col r 1
col i i n~r mal d nv t or i di n Cr s i ov
1479/ 12 92. 12
93. 14/ 9/ 14 Cor s p. f r i t oar l a bu t ul d v ni 7
t ur i i ah l t ui l i 1 o mi t et ul ui oo-
1 r di n cor n. Bi l t i j ud. Dol j
94. 14/ 9/ 15 Cor es p i t et d pl t s al ar i i l or
p r s onal ul ui di de t i o i t i v. 1
gi 1! l l l Bz i u1ui di n Bi l t i Dol j
Bug t ul d v ni t ur i i ch l t ui l i 1
comi t t ul ui ool ar al Comi t t ul ui co
1 r al gi mnez i u1ui di n Bi l e t i
95. 4/ 9/ 16 f r i t oar
ah l t ui l i
di n C 1.
vni
r
// .

8
8
- 10 -
1
2
3
4
5
6
96. 14/ 9/ 17 Cor p_ i _ t at d. pl at 1 r 1i l o 11
1r s onal ul ui di d et i c i adt i v. d
cl as el e ext bug t er f ondu
comi t t ul ui col ar 1gl mnaz i ul ui
" I ndep nden 11 din C 1ft Rug t
v Di t ur i i ch 1ui 1i , bor d r Ou
r ci p s e 1n oar s e var s i mpoz
)
6% r e i nul 1 r i u, cont
g t i u . d v s i t u i
f nci ar . )
97. 14/ 9/ 18
53
~
v
Cor ap. i t at e d pl at s l ar i i l or 34
r s onal ul ui di deo i i dti
el s 1 xt r bug f i di n f on
du oomi t t ul ui ool ar al ool i i
1 e. nt e d Qom r t C l af s t .
Cor p.1 t d pl s al ar 110r 91
r s on l ul ui di o t i c d t i v dtin
f dul eomi t et ul UL col r a gi mna-
z l ul ul Itprincip 1 Mire an di n
Fl ni DOlj.
100. 14/10/2 Cor p. fr l t o r 1 i nt ocm1r 46
bug t ul ui d v ni t ur i i ch l t u-
l i 1 cOmi t t ul ui col rj ud.
en Dor ohol . ( pr oc s v r bal
t abl ou cu bug t ul i nt oomi t ) _
98. 14/ 9/ 19
99~ 14/9/21
1 1. 14/ 10/ 6 Co p. r fr i t oar e 1 co ui d 25
v ni t ur i ah l t ui l i 1 comi -
tt ul ui oo11 pr of s i on 1 d
fete uDomn1ijtlIl ana" din .
Dor ohol
102. 1I 17
103. 4/11/2
1?
46
II
- 11-
L
2
5
104. 14/11/4
105, 14/11/6
106. 14/12/2
107. 14/12/4
4 6
2 Cor s p. i t at e de pl at s al ar i i l or
per s onal ul ui di daot i o i adt i v. al
11e "CuzaVod"din Rui i bugtul
v n1t ur l i ch lbui 11 1 Co t
t u1ui ool ar al 1i o "Ouas Vod".
( buget bi l an ul d V ni t ur 1 i ohel t u-
i l i , pr ooes ver b 1 . )
Bug t ul d v nituri i i ah l t Ui e1i p
anul 1~23-1924 1 Le,d :f t "El ne
Iba t din Rui.
St tutui i otul d oons t i t ui r
comi t et ul ui col r 1 col i i l ena
Do mn
Cor es p pr vi nd o i t t 1mbunb-
i r i ! oond1yl i l or d t nv mi n
o l a pr i mar d t i p ur b n di n oom,
P t a j ud. Gor j bug bul veni -
t ur i iah l t ui 11 al comi t . col ar
j orj.
108. 14/ 12/ 5 Cor s p, t d - pl at e s al ar i ul ui i
s abs nye 1 personalului
di d c t i c i s dt i v. xt r buget r 1
colii ounda d ft di n ~. J i u
Cor p. r el at 1v 1 par e ii col,
r o! ional d fti di n Jiu.b11an-
uri i bugetul d v mtur i oheltu
i11al s t iooli. _
C p. itbl our i v ni t ur 1 al
comi t tlor col ar urbn i r ur al din
ju I ond
109. 14/12/6
110. 14/13/1
111. 14/13/2 P.r ce v r be1 1 e un
V
comi t tl or col ar -
s ur i l or i nt i mpi nat
copi d
"li
II
10
7
147
~
56
26
13
60
- 12 -
1 2
6

.3
4
5
112 14/ 13/ 4
Oor es p. i t t . de pl at ~al xi i l 122 ~
p r s on l ul ui di dact i o i adt i v ~ 1 ~~
l i o "st i r bei Vo un din C: I r i
35
115. 14/ 13/ 7 Cor s p. r el t i v 1 cont ul g 12
t i un i 1 oons t i t ui oOmi t e-
t ul ui COl i i nOr m 1 d nv t or i
di n C1r a i j ud. I 10 ~ 00 i i
d p bug t i d pr oi at e bu-
g t d veni t ur i i oh 1tUieli al
s e s t 1 s cot
113. 14/ 13/ 5 Cor s p. pr . i vi nd oont ul d ges t i
ne i t at a d pl at s l ar i i l or ,
l i s t de abs en 1 p r s o l u-
u di daot i o d s r vi oi u xt bu-
g t ar . bug t u t i p v Di t ur . i i
ah 1t ui el i el ool i i s eounda d
ft di n C1r a 1 I l omi
114. 14/ 13/ 6 Cor s p. cont ul de g s t i buget ul 15
de v nitur- i ch l r ui al i al COlii
pr af s t onal e f et e di n CI r a 1
j ud ul 1 l om1 a
116r 14/ 14/ 4 St t
bug t er al
s i t ua i i gn
ah tui 1 It
117. 14/ 14/ 5
118 14/ 14/ 6 L ucr r i r 1at 1v l a g s t 1un c-
mi t ul u co ar al gi mnaz i ul ul
ttAlex (Jel Bun' din IB~ (ooresp t
t at de pl at a s l af f I l or per s o-
nal ul ui 9 as l or xt r ab ~ t ar e al
gi mn z i ul ui . Cont ul de g i un i
bug t d ueDituri i c ltuiel"
1 comi t t ul ui COl ar
119 14/14/7
120. 14/ 14/
31
79
51

/1
35
f .
- 13 -
1 2 5 3
121. 14/ 14/ 10 Cor es p. r e1at i v~ 1 ges t i un Comi t 13
t u1ui ool i i oom r ei al s uper i oa
di n I i , cont ul d ges t i un i un
pr Oi ect buget d v ni t ur i i eh l t u-
i el i el aces t i ool i
122. 14/ 14/ 12 Cor p l at i ~ l e 1 r e co" t ului 8
~c01 r el col i i nor me 1nv t oer
IMi ha11 St ur z fi di n I i i pr01 tu1
d b t 1 c s t i co1
123. 14/ 14/ 15 Cor s p bug t ul d v ni t ur 1 i che1t u 19
i el i e col i i s uper oa r
r i 1 di n I i.bug t - t i p nt r u
co 1I e S ounds r e, nor mal i pr af s i o-
1 de t O t fl ur i l , s t at s vol t -
t or p nt r u v n1t ur i
L ucr 8~1 l et i v l a ge t i uDes co~t e- '
ul 011i i nf r i oe: ! ' d ms er l . i "V.
1 cu" di n I a i .
( oor es p. cont ur i d g s t i une, pr oi ot
d b t . )
124. 14/14/16
14/ 15/ 1
126. 14/15/4
127. 14/15/5
128. A-/15/6
129. 14/15/7
1 ct i -
jud
Tab 1 i cor
v1t at a comi t tl or col ar
i comun 1 din jud Ilfov.
- II -
4 6
51
115
111
124
- 14 -
1 2
5
4 6
--
136. 14/ 15/ 5 Cor ; ; ; ) p. eont ul d g s t i un
5
t ul ui eo 1 col i i pr o~ s i on
" Rob s eu" gr I I di n ueur e t i , p
f * n. 1921/ 1922.
Pr oi ct d
b t.
137. 14/ 15/ 16 Cor ap. i bi l an 1 comi t et ul ui col ar 6
a OOl i i pr of s i o 1 gr . I " - i nci p s
E1i s ab t a' di n Buc. anul 192
2
/ 1923_
138. 14/ 15/ 18 i pr 0i eliU d bug a cOl i i
19
i pr of es i onal d l a Az i l ul
,-
Do mna" di n ucur ti.
I
\
139. 14/ 15/ 21 11
130. 14/ 15/ 8 Gor s p r l at i v la ges t i une oomit - -
t ul ui col ar 1 1i o ul ui uSf.S v f
di n Bucur e t i , t ti d pl ta sala-
r i i l or per s onal ul ui di dact i o i dt i v.
ext r abug t ar al ac s t u! l i o u. _
131. 14/ 15/ 9 Cont ul de g t i une i b t u d veni -
t ur i i eh 1t ui el i 1comit tului 0-
r 1 110 "Gh.Sino iti di n Bucu t i .
132. 14/ 5/ 11 Stati d plat s al ar i i 1 pr s ons J . u1ui
di dact i c xt r abug f i er al Q ol i i s cun-
dar e d fti gr II -int rmt dan c,
133 14/ 15/ 12 Cor : p i t at d pl at p r s onal ul ui
di dact i o i adt i v. al el a 10 ext r -
bugtare d la 1i o 'Regilla ar i a" d n
ucur t i
134. 14/ 15/ 13 COr s p cu pr i i r condi i i d
mpr umut 6 C s a d puner i p nt r u
cu pr er unui 1mob- 1 di n s t r I
s t t s e~ nr 6 p nt r u l ooal u oo i i
s cunder d fe "Regina ri li o.
Hot r r a Cons i l i ul ui . d .J:in1tr . it
135. 14/ 15%14 _ ceu1
40
~
4
109
~
8
140. 14/ 15/ 22 Cor s p e nt u1 d g s t i un , bu 1 oor d: " 28
t t ul ui ool ar al ooal ieu r 10 de
r t i m s r i i di n Euou s t i . pr oc s
v r t.
-II
- 15 -
1 2
5
4 6
141. , 14/15/25
142. 14/ 15/ 27
143. 14/ 15/ 31
~
>
144. 4/ 15/ 3
2 COr9SP. i bug t ul oomi t t ul ui col r 4
1 . 001i 1 d j" E i t 1 Bas -
rab' di nBuo t i
145. 14/ 15/ 33

9
146. 14/ 16/ 2
14~. l' / 16/ 3
65
9
148. 14/ 16/ 4 Cor cp. i t t pl t 1ar i i l o
r on l ul ui di et i c i dt i v xt r -
bug t ar 1 11e ul ui It Traian
tl
di n Tr.
S ver i n, bag t de v t ur i i ah 1t u
1 l i , oont ur d g t i 1 comi t -
t u u1 cotar 1 o s t u! l 1e u, copi i . d
p pr oe s v r b 1
149 14/ 16/ 5 Cor p. ! cont ul d g s t i un 1 oomi - . 13
tt ul ui COl i cun r e d ft di n
Tumu S v r i
150. 14/ 16/ 6 C rp
1
151 14/ 16/ 7 Cor p. bug t u1 ! d r
t i t ul ui COl i i com r ei
di n Tr . S v n
152. 14/ 16/ 8
24
n
comi - 7
41
-
16
-
4b
{-
1
2
3
4
5
6
153. 14/ 16/ 11 s 1ar i i 1ar pr s o-
59
---
"
r vi ci u
--
d
154. 14/ 17/ 2 28
r-
o
9
155. 14/17/3 00 sp,bug
i oont ul
omun1
156. 14/17/4 St t dep t sa mil i s d
mot i vr i d abs n 1 per s onal ul ui
d et 1c, B t i v. i d s r vi oi u xtr-
b tral 1ic ul ui "Dinicu Gol s eu"
di n 01mpu1ung, oont ur i d g s t i un al e
comit t ul ui col r 1 l i o u ui . cump-
rar tr enul u! ntru construo ia
noul ui local 1aces t ui l i ceu.
157 14/17/5
158. 14/17/6
t ur ! i o t u! 11
1comi t . coL ar
v nitur i
t u ui o0111 pr a-
C! u1ung
9
15
112
P
133 14/17/8 Co p. bugtu d v n1t ur . l i. chel u- 4
1 11al comit t ul ui co i orml e d
mvtor:t "o r ol r' di n Cmpulung.
ch 1tule
1co ttu1
m .
14/18/4 O~n.tat plat s 1 io pr s O-
lul dact ! dt i v . . .t r buget r
al 110. tip t r u Rar e " dinP.Neam i t a-
blou r z at i . t e js t i f ' i o ti v al
00 tt ul ui ool a_ 1 a stu! 110u
161. 14/18/3
162
.
163. 14118/8
,
v
a-

// .
68
11
17
1
2
5 3
4 6
164 14/18/9
'.
165. 14/18/ 4
166. 14/19/4
167. 14/19/5
1EB. 14/19/7
16) 14/19/8
170. 14/19/9
171. 14/20'12
172. 14/20/4
.) 173, 14/20/5
174. 14/217
te-
di n
1
pl t
/1
38
89
7
7
98
75
~ .
-:::::::..
92
- 18 -
2
3
4
5
6
175.
14/20/9 16
;;:::::
76. 14/20/ ;;
pl ti 27
*
i.,
..
17? 14/20/14 l ui 92
s-:
r-
178. 14/20/10 ontu bu- 13
1923
i1i ....
79. 14/20/ ? co
-
14
180. 14/21/2
181 14/21/8
182. 14/22/2
183" 14/22/4
184. 14/22/5
42
96
->
72
125
2 6
3 5
185. 14/ 22/ 6 Cor ap. i aot j us t i f i a t i ve r f er i t oBr 16
l a bug t ul d v i l i t ur i i ch l t ui 11 al
oOmi t . ool ar al ool i i pr of s i onal e d
f t e " Dr . Di mi t r i e i urrosna Cr i s t seu"
di n . Sr t ( t abl our i o~ s i t ua i a f i -
nanoi ar , bi l an ul o~mi t t ul ui . )
186. 14722/ 7 Cor s p. r e! r i t oar l a Bct ' ui t at a comi t . 30
col ar al ool i 1 nor mal d nv t or i
di n R. Sr (proc s v r bal pent r u al .
gr e d mbr i i n oom1t et , oont d g s -
t i une al comi t t ul ui . bug t d v ni t ur i
1 ch 1t ui el i . t at d avol t t or pent r u
veni t ur i . )
187. 14/ 23/ 2 Frac s v r bal d r apoar t
i a g s t i uni i i act i vi t t comi t -
t u ui col i i d bi e i di n comuna
! l 5euce . . t i , j ud ul Roman.
Oor ap. i pr ec s v r be1e pr i vi nd ct i -
V1 at ea 00 t . co 1 i m s r i i d1n
Roman i ont ul d g s t une pe x r oi i ul
1920/ 1921.
191. 14/ 24/ 2 Fr ac s v r bal e i r apo r t d i ns p O 1
a g s t i uni 1 i act i i t i i comi t t ul ui
s col r j ud. Ro n8~1.
s p. i pr ec s v r bal pr i vi nd ct i -
t a cont . COl ar comunal Oar ec 1i
t ul p xer c. 1923/ 1924.
Cor s p. pr oc s v r bel , oont g at i
i t at d p1 al r i i 10r p r s onal u-
l ui xt r abug t e o f unc i on z 11c.
" r oni s en" di Car cel .
Al g r i d m mbr i i n comi t t .
pl t e s 1er i i l or p r on l ul ui
t aI ' ~ ct i c, adt 1v. i d s r -
vi ci u c f unc i oneaz l a coal a a cun-
d I ' n d f di n C r eal .
195. 14/ 24/ 7 Cor s p. i pr ec a ver bal pr 1vi nd ver i - 44
a cont ul ui de g s t i m al 0111
no bi i di n Oer ac 1
or d r our i de act e j us t ! f cet i v pent r u
" pl i I f cut pe anul f i n ci ar 1920/ 22.
188. 14/ 23/ 3
14/ 23/ 4
190. 14/ 23/ 7
92 14/ 24/ 3
193. 14/ 24/ 4
194. 14/ 24/ 5
Oor es p. bug t cont ur i de gs t l un al e
comi t t ul ui ~col ar comunal al or a ul i i
Roman.
t at e de pl at s aI r i i 10r r s ona1u1ui
di dact i c al cl 5 l or d1vi z i onar e
uno . l l i c. TI Roman Vod' din Roman,

//

13
17
89 2-U -
...
14
80
~
146
~
- 2
1 2
5
19. 14/ 24/ 9 Cont
197. 14/24/1
198. 14/ 25/ 4
199. 14/25/5
20 4/ 25/ 6
201. 14/ 25/ 7
202 14/26/2
203. . 14/26/4
204. 14/ 26/ 5
205. 1+/26/6
206 14/27/
L
ioont ul g t i al oomi - 16
ooal id 1nv di n l t i o ni .
j u- 34
)
1/
4 6
86
~
---
5?
20
72
165
- 21 -
1
2 4
3 5
6
Cor es p. con d gs t i un i bug t ul comi t . 11
..,colar comunaL in.Al xand.ri jud ul
T 1 or ms n p nul f i nanci ar 923- 1924,
pr oc s ver bal .
Cor spcont ul de ges t i une i bu t ul 64
coa- i eunda d ft gr: I din
Al exand i anul f i nanci ar 1923
t at pl t a s 1 i i l or per s ul ui
di cDi c i dt i v. d l a ace s t coal .
oipis a1 8d~i i. financiare.
212. 14/ 27/ 11 Oont ul g s t i un i pr oi ct ul de buget
p 922/ 923 1 comi t t ul u~ col ar . al
olii o 1 d nvtori din Al x-
andria,proc s v r bel i d ci z i cu
pr i vi r a cont act ar unui mpr umut
p . t er mi nBr d ons t r ucyi a oe l u-
lui d co L,
207. 14/21/5
208.
14/27/6
209. 14/ 24/ 7
14/27/8
211. 14/27/10
213. 14/27/14
214. 14/27/15
215. 14/27/17
Coresp.i contul d ges t i un i buget ul 119
comi t t ul ui coL ar al COl i i scunda
e f et dlonT. ~r el , p anul f i DBnc.
922/ 1923. ( t at d pl at a s l ar 1 l or
p r s onal u1ui di dact i c, adt i v. i d S r v1-
ci u el ec s t i col i , ci pi s e al ed- i i
financia. .
Cor s p. cu priv1r a cont ul d ges t i un 32
bug t ul 9~ bi l a ul comi t t ul ui ~col ar
al eoal ipr of s i ons l e d ~ t di n T.
Mgu 1 p x. 1922- l 923.
Cor s cont ul d g stiun i bug t ul 10
comi t t ul ui coa inor ma de ~v- '
anul fnene..
12
55
.e:
16

// .
-
1
5
2 4 6
2 6. 4/28/1 Cor spseu rivir la ctivitat com1- 16
tet l or col a din j u ul cea. Ta l ou
de nr . comi t t el or col ar e b i
gr di ni l e de copi i di n j ud. Tul ce ,
ntr i nut e d oom! col ar cal.
proc s v r bal e d v r i f . g t i uni i .
217. 14/28/2 Co s p bug tul comit t u1ui pco r al 53
j ud Tul a pe 1923'con 1 de ge~t i un
Dare d s am, d d z i ou pr i vi La,
s d r a unui c ell. tpentru rep-
r iun1 d coal ~. pr oc s v rbal 1
adunr i i gnr a1 C oomitetului a l ar
j ud n, v rifioeres ges t i uni i .
218. 14/28/3
219.
220.
221.
14/28/7
14/28/5
14/28/9
2. 1L./29/5
Cor s p. con~ul d gestiune i buget ul
d v nit-uri i eh ituieli nu
1922-1923 al comi t . col ar el 11c ul ui
t l Pr i nui p 1 Carol" di n 'rulc a, tat
d pl at a s al ar i i l or r s onau u1 di-
dact i c i dtiv.d 1 ac s l i ceu, re-
cipis 1 sd' if1nanc r cu
i ner i de 2 o s al ar i ul ui pr of s -
r i l or s upl i n1 tor i , de r e de s am a comi t .
osl i . pr oces v rbal ale consJ.liulu1
d c nz or i .
14/29/6
Pr af ct d buget pe anul 1923~l@li4al
comitetului colar al co iisecundar
ft HPrincip. Ile ns" in Tulc a
t at d pl a t s al ar i i l or p r s ona u Ul.
di daot i o al c as l or xt r buget ar e,
bor d r our i d s um le i neas d 1
1 vii claselor: xtrabuget ,prpc se
v r bal d v rificar 8 gs t i uni i comi t .
a. r c1pi s e al ad i ei f i nc~~r cu
ineri d 49 di n s riu prof s .
Bug tiU l comttului cola comunak _
#con j ud. T a e anul f i nanci ar
1921- l 922. 1921- 1923. pr oc S 1 r bal d
v r i f i oar a g ~t 1uni
Cor s ~ proc e v rbal ~ al grea
m mbr i l or o nz or i l or co "t tului
cola 1i c u ui d ft din Br1od,
r cum i pr oc s ul v bal d . v r f f i -
c r g s t i ~i .
143
10
17
Cor s pond n i bord r au d chit n-
mi d Comi t t ul COl i i pr o-
f' ionai 11RocaCodr snu" di n Bir ade
---
10

II

1
2 4
223. 14/ 29/ 6 Cor eap. i 10
de comi t
Cdr
224. 14/ 29/ 8 Cor es p. r e~er i t oar 1 v r i ~i car ea oo~ 10
t ul ui d g at i un , copi de p pr oces e
v r ba1e d di n , oont ul el gea t i
pe anul f i oi ar 1922- 1923 al omi t
t ul ui ool ar 1 c l 1i nor m l e d 1nv.-
t oar di n B r l ad.
225. 14/ 29/ 10 Cor s p, i oopi i d_ pr-oes v r b
d v r i f i cer cont ur i l or de ges t i une.
oont ul d g s t i p anul 1922/ 19231
bug t u1 d v ni t ur ! i ehe 1t ui li p
anul 1923/ 1924 al comi t t u1ui col ar
d 1 ooa1 1nf r i oar m s er i i
di n Bi r l a11.
Co ap. i t bl ou s um 1 ncas at d
Comi t t 1 ( ' >col ar r ur al e i ur b e,
gr di ni d copi i din j ud. V al ui pe nU
1919- 1920, 1920- 1921, 1921- 1922, 1922- 1923.
Cor s p. i copi du p ci z i a
d r a unui cr di t s upl i ment , pJ : ' oc a
v r b l e d v r i f i aa a cont ur i l or d
ges t i une, b t ul d v ni t ur i i ch l t u-
i el i p n 1 1923 al o t t ul ui col ar
j ud nVas l
Cor es p. 1 pr oc s v r ba a edi n ei
comi t t ul ui col ar comunal d ver i f i o
ges t i uni i comi t . buget ul . veni t ur i
i ch l t ui el i pe anul 1923 al comi t .
col r comuna 1 al or a ul ui V s l ni .
229. 14/ 31/ 2 Cor ap. i opi a d pe deci z i d d s ah1- 63
der unui ar dl t ~t r aor di nar pent r u
00 " t t ul col ar j ud Vl a ca. t ul
de v n1t ur i i oh l t ul el i , oont s t i un ,
bor d r Ou el or donan 1 achi t at p s
oomi t t ul ool ar j ud an, ot at d pl at
s al ar i i l or r s ons l ul ui comi t t ul ui oo-
1 r j ud an V\ a c
r
226. 14/ 30/ 1
227. 1 / 30/ 2
228. 14/ 30/ 3
230 14/ 31/ 4
231. 14/31/5
\ -
- 23 -
3 5
6
24
-
6
35
16
Cor ea . i t at d pl a s al ar i 1l or i 123
j ut r10 per onal ul ui di dact i o i
adt i v. car e f unc i o az l a ol as 1
per eI 1 l e t i c. ul on i o s eu' di n
Gi ur gi u pl t i t d Comi t . co ar al l 1c.
Cor ap. r el at 1v 1 v r i f i car a cont ul ui 14
d g t i un a cond t t ul ~col a pr cum _
i J:j g t ul d v ni t ur i i ch l t u el i al
comtt t ul ui co 1r al ool i i pr of es i onal
d f di n Gi ur gi u. '

// .
- 24 -
1 2 4 . 5
6
3
232. 14/ 31/ 6 Cor sp, i ~t at e de pl at s al ar 111cr 71
p r s ons l ul uL di daot i i adt i v. d 1
cl as el e d1v1z 1on r e al e ool i i e -
m nt ar d oom r Gi ur gi u. s a~ -
r i ul pl t i t de comi t t ul col ar .
4/ 3117 Co es p. cont d g s t i i o j us -
t i f 10at i ve d s umel e ohel t ui di n
t.on ul com tt ul ui col r al o o 1i
mea r i i di n Gi ur gi u.
Cor es p. i pr oc s r bal e d~v r i f 1-
o r et 1vi t i i cOmi t . ool i i nor -
mel di n Gr di bee- Vl 09,p.ro s
ver b de 1 g mbr . t l or oomi b -
t ul ui oo 1 nor m 1, pr ou i oons -
t i t ui r a comi t et ul ui oo ar .
ap. i pr ea s e v r bal d aot i vi t s -
oomi t t ul ui col ar j ude an Vi 10e
t u1 oom1t . p 19~3/ 24~ t at d
pl S8 r i i l or r s onal ul ui bi r oul ui
comi t t ul ui j ud e n.
St t d pl at a s al r i i l or per s onal ul ui
di dact i c, s dt 1v. 1 a r vi oi u 1 01 -
s l or %t r abug t ar c f uno i on z l a
l i c. " . Al . L hovar i
u
di n R . Vi l c a.B t ul
i oont ul d g s t i une pe ex. l 9~3/ 24,
237. 14/ 32/ 5 Cor s p. bug t , cont u1 d ges t i une, aot 151
j u t i f i oabi v i bat e d p t a aal
r 1i l or p r s onal u ui di ot i o, s dt i v. i ~
s r vi oi u al al es l or ext r abuget
o f unc i o az l a ooal s eoundar d
f et e di n R. Vi l e a i ver i f i ear comi -
t e t ul ui col, r .
14/ 31/ 8
14/3V2
14/ 32/ 4
14/ 32/ 10 St at pl aD s l ar i i l or per s on l ul ui
di dact i o ext r bug t er e f o i oDeJ : z
l a g1mnazi ul di n Drgani.
14/ 32/ 13 St t
ext r ab
Vi l o 8.
240. 1'/33/2
241. 14/ 33/ 4
pl at s al r i ul ui p r s onel ul ui
t ar 1 gi mns z i u 1 di n Zt r eni -
55
24
97
153
~..,-
39
9
comi - 20 Bug t ul admi ni s t r a i ei g ner al
tt ul ui ar j ud. C i aer a.
Buget ul i cont ul g s t i una al comi t - 21
t ul ui COl ar al 11c. It i l i p s eu" di n
Baz ar gi e 1922/ 1923.
242. 14/ 33/ 5 Oont u d ges t i une ibug t ul COl i i 29
pr of . d :f t ain Baz ar gi c.
243. 14/ 34/ 2 t ul i cont ul _ d g s t i al comi . - 23
t t ul ui col r j ud an Dur os t or .
Fr OQ ver ba d ct i vi t at comi t e-
t ul ui Cd t i t u1r i d m ~br i i dt n comi t t ) .

// .
- 25 -
1
2
.3
4 6
5
Cont ul d g s t i une t. buget ul comi t -
t ul ui col r comune di n Si l i s t r a
xer c. 1922/ 1923.
245. 14/ 34/ 4 St t d pl at s l ar i i 10r p r ona ul 17--=
di dact i o i dt i v. a1 01 el or xt ~
bug fi ce f unc i o az~ 11c."Dura
t or
U
din Si 1i s t r
244. 14/ 34/ 3 10
246. 14/ 34/ 6 Co t ul d gs t i un i pr oi ot ul d 55
bug t al comi t t ul ui col rcomunal
Tur t u ai j ud. Dur os t or .
Pr ooes e v r bal d aot i vi t at ~omi t t .
247. 14/ 34/ 8 Cor ap. pr oi et d bug ti pr o_ es ver - 25
pal pr i vi nd aot i vi t at a g s t i unea
comi t et ul ui col i i pr of s l ons l di n
Tur t uoai
248. 14/ 35/ 1 Ci r cul r i r l at i ve 1 i nt ocmi r bug - 99
tl or t i p i ges t i uni i . Cor es p. r ef r i -
t oa 1 at r i bu i i l cam t . col ar
249. 14/ 36/ 1 Cor s p. c nt ur i d ges t i une bu t i
pr oc s v r bal pr ' vi nd ac i vi t at a
comi t t10 col ar , v r i i i car ea ges -
t 1un1i , t at d pl at s 1 r i i 10r
per o l ul ui di dact i c al col i l or di n
j ud. Bl 1. r
----
250. 14/ . 36/ 2 Cor es p. bug , pr oc s e ver bal pr i vi nd 57
act i vi t t e comi t t e or col ar e i
v r i f i car a gs t i uni i col i l or di n
j ude ul Cahul .
251. 14/ 36/ 3 Cor es p. ~oc s v r bal i cont ur i d 147
g t i une, bug t , pr oc s v r bal e pr i -
vi nd act i vi t at e comi t t el or col ar
i v r i f i car a ges t i uni i col i l or di n
j ud. C t at a Al b. -
Cor s p, bug t . pr oces ver b a pr i vi nd 184
act i vi t at a comi t et l or col r e
v r i f i c ges t i uni l or comi t et l or
col rdi n j ud. Chi i nu.
252. 14/ 36/ 4
253. 14/ 36/ 6
Cor sp. l a t i v1 apr obr i d bug<t 164
s l comi t et el or col ar di n j ud. I s mai l ,
COl i s ecundar ( a gr i de comi t t
col e x. 1923- 1924 ~i d~v r s al t
p obl m vi nd ctJ. VJ. tt comit.
col a di n Bol ad I s m i l , Reni ) ~ t
d pat a s ar i 110r r s onal u1ui di -
dact i c i dt i v. c. d ft I SmBi l ,
pr oc a v r ba 1 - bug t II

//
..
-
26
-
l
1
2
3
4
5
6
254. 14/36/7
Cor s p. pr i vi nd or gaDi z r e i al eger e 41
00 t . ool ar di n ~ud. Or hel - ool i oun-
( buget .19 3/924, PI ooes v r-
bal al g oomi t et l or col e i
oor e p. pr i v. i nd act i vi t at ea oomi t t l or
col ar r apeot i v . )
255. 14/36/8 Cor s p. pr i vi nd ct i vi t at comi t t l or
331
col ar a col i l or s oundar di n j ud.
Sor oo anu ool ar 1922/192.3( conat -
tu oomi t t l or ool a , apr obr i d
buget , r Eoar t e d aot i vi t at , pr eo'
ver b l e) . ug t e p !X' r e .1923-1924.
2,56.
14/36/9
Cor s p. p vi nd aot i vi t at ea oomi t t ar 148
Qol a di n j ud T1gh1na - 922-1923 c,
s ecundar e ( o a z ar a comi t t ul a.
numi r d pr of es or , apr obr i d bug ~ _
xr o. 1923-1924,apr obr i de ges t une
exer .19
22
-19
2
3,dr i d a am' f oo a
v r bel , al g r i d comi t , t e
257. 14/38/1 57
Cor ea l a 1nf i i n ar fi i
1 g cor oiti tl or ool ar e d pe
U.ng a.s e,
1922-1923,(pr ces v r a
apr obr i d buget e, t o. )
260. 14/38/5 Cor p,pr i vi nd B1Dii'ldt::b:t&a
i f unc i onar a comi t , col
l i ng" 001i 1 s cunda
258. 14/38/3
259. 14/38/4
261. 4/38/6
oomi - 45
s -
25
t
35
61

// .
- 27 -
2 4
5
6
262~ 14/ 38/ 6 orgniz rea.ftmc- 6?
i eot1vit t oomit telor oo-
ling t.10oli 1 s cundar din
1922- 19
2
3, ( pr oeur ar e de
probri d b~ t ,ol'g niz. d
e nzor , te.
263 14/38/10 138
264. 1/ 38/ 11
26 14/ 38/ 12
266. 14/ 3. / 14
r'
jr
267. 14/ 38/ 15
34
)
36
eomi- 28
268. 14/ 38/ 6 Cor ap.
269. 14/ 38/ 17
270. 14/38/18

// .
78
41
38
57
- 28 -
1
2 :;
5
4 6
i .
271. 14/:;8/19 1 al eger i d o nz or 20
272 14/38/20 Cor es p. r fr i t oar . oons t i t ui r 00-
153
mit t l or col a d p l ng col i l
eundar e din j ud. Timis To
r obr i d b t (1- gr
cer r1 ntru mat r1 l e d
ugt
273 14/38/21. 71
274. 14/38/22
275. 6/ 5
276 16/ 8
277. 17/1
278. 17/4
\
279 27/ /2 mu umi r u-
c .Form
23
26
119
35
38
19
-
29
...
:l~
2
3
4
5
280. (!J /1/3 Cor s p, pr i vi nd duo r 1 mul t umi r i pu-
~
bllc per s oa lor o r au fout donat!
i of r end co i l or di n j ud. t ni.
Fo ace pt r do t i i l or .
281 27/ 1/ 4 I d Brila. 18
282. 27/ 1/ 5
ff
Buz u. 36
283. 27/ 1/ 7
n
Covur 1ui . 22
284. 27/1I~
D, t mbovi l i
13
285. 27/ 1/ 9
Dol j 28
286. 27/ 1/ 11
Il
Fl ci u 7
287. 27/ 1/ 14
II
[6~.
20
288. Z//1/15
n
1 ov. 47
289. 27/ 1/ 16
"
din~i 31
290. 27/ 2/ 17
lt
u
1.
25
291.
27/'1./20
"
Pr hov
5
292. 27/ 2/ 24
It
Ro neti. 13
293Il 27/ 2/ 25
"
Suc av 9
294. 27/ 2/ 26 Tecuc11l 27
295. 27/ 2/ 32
It
5:1ca. 12
296. 27/ 2/ 36
"
t r 1t or i i l lipit"
22
. 20/1. 27/
2
/ 37 38
29 27/ 2/ 38
299. 27/ 2/ 39
300. 27/ 2/ 27
301. 27/ 2/ 41 C s p. ! f or m d ce t dona i 1
( 1mobi pt r u l ocal ul col i i ) f cut d
T. Pop o ' Cor ab1 pent r u l i oeul di n
Cor bi a( ot d dan iiot vi nz ar e,
d Qr t. te.)
/1
35
27
27
21
- 31 -
1
2 6
3
4
5
318. 29/ 1/ 37 Cor s p. cu pr i vi r e 1 nf i i n a a 1 139
bi bl i ot eci p dagogi c ,t bl ou ou bi -
bl l ot 011 p dagogi c j ude en , r egu
l am nt mfiruorgall1e r i f unc i o-
na bi bl i ot . l i t d cr ~i p t m
bi bl i ot c11 ~ude of r t d l a di -
fr i t l i br r
C r es p cu pr i vi r e l a bi bl i ot eci l i n
f i i n t, i nz s t r e a l or ou or i
mat r i al di daot i c l a di f er i t ~ool i
s ecunda . L i s t cu cr ~i l e pr i mi t e i n
bi bl i ot ec d 1 Casa oooal l or ,
3 9. 29/ 1/ 3
29/ 1/ 40
29/ 2/ 1
3
2
2 33/ 1
323. 35/ 2
324. . 35/ 3
I d m ~ol i l ' m nt a

167
Cor s p. r ef r i t oar l a s um pu
di s poz i i nor n1za bi b : l ot o 10
popul a n nt r u i nz es t r r a bi bl i o-
toi l or din a~ ( r poar t d aot i -
vi t t 1 organiz bibliot. tb 1 d
bi bl i ot ci 1 i nz s t r at e. )
C r i d aj ut o nt r u cana di i 160
Cor es p. fri t o r 1 ,mel maid nt
n t i mpul s r vi c1ul ui
C r r i i acar vi d s m p nt r u pr o- 183
cur - ar e m t r i al l or i un l t 1 d
l ucr u manual - nt r u col i l e pr i ma
r ur al a u ban Bor der our 1 d ct j us
t i i i e t i v 1 eum 1 eor dat n
ee s t scop,
88
3
2
5. 35/4 Cor s p r feritoare la i ns p et i i l
<.
14
: f cut e a di i r t col i di n. r ,
de ot i ns p ct or i i 1 or E m
nual pr cum i ch l t ui l i e d t r e
s por t i di ur ne acor d te~
3
2
6. 35/3
Cresp i tt 121
matirilor o
i
gr i ole
~ar i pr oces v r ba
rilor col ar i d i ns p
l a o
fi
<?oli.
...
3
2
7 35/7
2
- 3
2
-
2 3
4
.5
6
---
328. 37/ 1/ 1 Cor s p i pr oo s v r bal l at i ve 1 110
ar nda t r enur 11 ar co rar i i e 1' 1-
es t i d_ n j ud Ar g .
329. 37/ 1/ 2 Cor es p. r at i v l a s chi mb i c dr i d 15
t er nur i p r u col i l e di n j ud. Ar g P.
330 37/ 2/ 1 Cor s p. i o s chi d pl an r l at i v 1 15
r ne tr nur i l or col a di n j ude ul
331. 37/ 2/ 2 i s oh1 d pl en oi t a i ! 81
1 xpropr:tri, o dr i i sobim-
tr nur i 6col ar e n j ud. Baou.
332. 3? / 3/ 1 Cor es p. r l ebi v ar nda t nur i l or 45
col ar e di n j ud. Bot o ni . _
333. 37/ 4/ 1 Cor P i tbl our i r l at v l a ar end 26
t nur i l or col e di n j ud. Br ~1l
334, 37/ 4/ 2 Cor s p r l at i v l a upr opr i r i d 11
nur i Qol e di n j ud. Br i l a
335 37/ 5/ 1 C r r i i cor ap r l at v l a a ndar 65
pm nt ur i l or col ar di n j Ud, Buz u.
( pl at t l or d a ndaI ' . r fre , t e. )
336. 37/ 6/ 1 Cor ap. i aot j us t i f i oat 1v
l a r n t nur i l or col e
Cons t en
337. 37/ 6/ 2 Co s p r l et i v 1 s chi mbur i i D nz r i 8
ar dar tr nur i l or ool a~ di n j ud.
Cons t an
. . s t i ve
n j ud.
62
338. 37/ 7/ 2 Cor s p. i chi p n 1 t i v 1 9
ct i z i i o ~ d tr nur i p nt r u col i
di n j ud Covur l ui
339 37/ 8/ 1 Co s p r fr i t oar 1 ar ndr ~i i d dr i 62
dat r nur i col ar ,1 1. pr opr i etrirea
col i l or i adr el or di et i a t a er e-
t ar e~ I s t i uni i Comi t et el or Qcol a di n
j u " mbov: t . a
.....,.
340. 37/ 8/ 2 Cor s p s i. d pl n r el i v 1 51
s chi mbur i te; dr i " ipr opr ~trirl d
t~.nu eo a di n j ud D mbovi a.
nur i l or 103

341. 37/ 9/
~42. 37/9/2 00 s p r e 1 .iv l a o r i d' t nur i .49
P nt r u col " l di n j ud. Dol j
/
t_nur i l or 18
34; . 37/ 10/ 1 , .
- 33 -
1
2 .3
5
6 4
344 37/ 10/ 2 Co p. r ef er 1t o. r e 1 s ohi mbur i i 08- 19
dr i d t er enur i p nt r u s ool i t di n j ud
Dor oh01.
45. 37/12/1
346, 37/ 1. 2. / 2
347. 37/ 13/ 1
Oor ap. r e1 ti la. s r en
01 rdi n j ud. Gor j .
29 tr nur i 10
s hi mbur l .
il .00
11
Co p rfr i t o r 1 s chi mbur i i o -
dr i i nd t rnu11 p ntr
01 1 di n j ud 1 10mi
348. 37/ 14/ 1 Cor s p. r l abi v 1 ar nd r ea tr nur l 10r 19
001 di n j ud 1 i .
349. 37/ 5/ 1
350. 37/ 15/ 2
351, 37/ 16/ 1
352. 37/ 16/ 2
1 tiv 1 70
di n j ud.
Cor e p, i o oh1 d pl an fr i oar 24
1 t nur i ool r (vinzri) di n ju
I l f ov i 1 n n 1geri noomi ttul
01 r di n com. Fi bi n i
Cor s p. , pr oc v r b 1 i oont ct 138
1'ldar pm nt ur i l or col ar d:l.n jud.
h dini
Cor s p. r fr i t o 1 xpr opr i r i de 11
tr nur i eol r e, e dr i , s ohi mbur i d
mntinjud.LIh d:f..tl.i.
353. 37/ 17/ 1 Cor s p r ef r l t o 1 a ndar pm n - 14
r i l or ~ool r e di n j ud. Mu o 1
354. 37/ 17/ 2 Cor s p r fr i t o 1 expr opr l r i 19
ehi mb r es d pVm nt ur i o01 n
j ud ul Mu o 1. .
355. 37/ 18/ 1 53
356. 37/ 18/ 2 Co
357. 37/19/1
358" 37/20/1
32
pmntu- 46
pmntu- 1~3
,(tbl ou d
o d
- 34 -
~- - - - - - - - - - - - - - ~~- - , - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '
4
5
6
1
2
r
Cor s p. r e~er i t o 1 r endar pm nt u- 10
rilor oolare di n j ud Put (tbl ou de
t r nur i 1 ou oer s i nt 1mpropri tr.l.t
ool i l prima .) _
Cor s p fr i t oer 1 r enda pm1nt u- 57
r i l or ool ar e d j ud. Rm. Sr t , ( l i at a
d l i oi t a~i e, p oc s v r bal e, ) _
361. 37/22/2 Oor es p. r f er i t oar e l a xpr opr 1 r i d 1
tr enur ool e din. j ud. Sr at , o-
dri,oumprri de t nur i .
359. 37/21/1
360. 37/22/1
362. 37/ 23/ 1 Cor s p f er i t oar 1 a nd r a pm nt u- 27
r i l or col a di n j ud. Roman. Cof r t .
tbl ou d ool i i c r e eu pf f i mi nt . )
363, 37/23/ 2 Cor es p. i pr oo s v rb d XP~l nr i - 30
r ea di f r i t lor t r enur i ool
j ud Ro n' o dr i , oumpr
v
i nur i ) .
Oor es p. f er i t . la r ndar e pmi nt ur 110r 122
ool r dun j ud. Rom i ( deol r i i ,
pr o s v r b 1 )
Cor ap. ' fr i t . l , r n r pt n1nt ur i - 30
l or col di n j ud. Suo v ( o r t i f i -
o t,d ol a i.) .. -
00 es p. r f er i t oar l a xpr opr i 52
m nt ur i l r ool ar , e dri.oumprri d
pm nt i n j ud. Suc av ( 01 ii d ud-
o t , pr ooes e v r bal . )
Cor e p. r ef er i t o r l a apr obar p nt u- 36
r i l or co1 di n j ud T ouci ( t abl ou cu
t nur i ' l o p s ti ool i l pr i mar
r ur al di n j ud. T cuoi . ) .
368. 37/ 26/ 2 Cor es p. r fr i t oG l a xpr opr i r 1 d 154
t r enur i oo1a p nt r u con t r u1r
d OOl i , o dr i , oumpr r i i s chi m-
buri 1n j ud T OUO(proo s e v rb 1 d
expropri r hot.l'iri. )
364" ;7/24/1
365. 37/
2
5/ 1
: ; 66. 37/ 25/ 2
?;67.. 37/26/1
369.37IZ7/1
370. 371.
28
/1
3,71. 37/ 29/ 1
53
Co s p* r f er i t oar 1
nur " l or co r di n j ud
25
) .
33

1/
- 35
1
4 5
6
372. 37/29/
2
Cor p.
fr i t ar
fr i l or
o i i
373. 37/3
0
/1
Oor eap r fr i t oar
25
m1nturil
01 r.
374. 37/31/
?9
375. 37/31/2
376 37/3
2
/
377. 37/35/1
378. 37/35/
2
379. 38/ 5/ 1
38. 38/6/1
381.38/8/1
382 38/1
2
11
24
26
25
105
99
98
// .
- 36 -
2
4
5
6
,.
383. 38/17/1
Cor p. r :feri t o r 1 pr obr i
27
jutoar i mprumutur.t Bcord t it
construcii co njud.Muoe
384. 38/ 18/ 1 Goresp. frito r . l a apr obr i d 11
jutoe i mprumuturi pntr oons
trucii de ool n jud. am .
( pr oo s ver bal . )
385. 38/19/1
:frtto
35
386. 38/ 20/ 1
387. 38/24/
388. 38/ 26/ 1
fr i t oer 1 apr obr i de 66
j ut o i r umut ur i cor ~a p.
oons t r uo i i de cool i i n j ud Pr ahov
(tbl u d s t adi ul n c ~s e c
cons t r uo i i l ool ar di n ac s t jud t,
bord r ou d s um 1 ch I t ui . f act ur i ,
chi t an , r eci pi s e )
Co s p. r fr i t o r pr obi 27
ajuto i i mpr umut ur i acor d
ntru oons t r uc i d ecoi~n
R oma i
-
389. 38/30/1 C r s p. s u cor de e. pl a i pent r u
oons rucii n jud. V~ui.
390. 38/32/ Corap prec s v r be jutoar cor-
de pent r u cons t ~~o i ~ol ar e dan
j ud V l e a _
391 38/33/1 Cop id P pro s rb e lativ
l a 1DSp c i ! l f out cons t r uc i i l or
col ar di n jud C l i Bor
392.. 38/ 35/ 1
393 38/ 36/
394. 38/ 36/ 2
tive a ons t r u t;ia 100a- 51
col i din r ( 0.1' ap, ,
aj ut oa nt r u cons t r uot i i
01z 11 mi ni s t r i s l , oi r oul ar i )
t i v cons t r uc i i co- 62
n s ar b a. ( oor s pon n , t a-
bl our l . d corn le o r s au o'blJ.gt
soontribui cu bani construcii
ool r , t abl ou a cOmun car ur m az
s co s t r ui loc ur i noi de coal . )
18
11
46
10
85
- 37 -
1
2
3
4
5
6
1 comi t t ul col ar p nt r u cons -
t r uct i i d j ud. ur e - Tur d t c
j us t f i oat i ve. )
395. 39/ 1/ 2 Cor es p. 30
r i al ul ui
ms ur i
cr i
1 nt a
acu
.
396. 39/V5
I mBuzu. 12
397. 39/ 1/ 7
"
Covur l ui .
9
398. 39/ 1/ 8
"
Dt!!lbOv1 2
399. 39/ 1/ 9
tt
Dolj.
22
400. 39/ 1/ 10 Do onoi " 12
401. 39/ 1/ 12
Gor j
c;
12
402. 39/ 1/ 14
"
Ii. 8
4
0
3. 39/ 1/ 15
n
:r i ov; 26
404. 39/ 1/ 16
"
h di n i 10
405. 39/ 1/ 17
ti
1. 19
406. 39/ 1/ 20
"
12
407. 39/ 1/ 21
It
PU ti
9

39/ 1/ 22
It
(
11
408.
Rm. Sr t .
409. 39/ 1/ 24
"
Roman ~ -.
2
410. 39/ 1/ 25
"
Suc av 10
411. 39/ 1/ 30
n
Va lui 6
412. 39/ 1/ 31
It
Vl a ca . . 23
413. 39/ 1/ 32
tt
Vilo s. 11
414. 39/ 1/ 36
"
i nut ur i l l i pi t 128
4 5. 39/ 2/ 1
fi
COl i a cunda 56
416.
39/
2
/
2
ti
Ul l i v r i t ; i 163
417. 39/ 2 / 3
Ul l i v . r ai l j i . 468
"
418. 39/
2
8/ 3
It
Univr t 1. 454
419. 39/ 2b/ 4
11
un1v r i t i . 317
420 39/ 2b/ 5
"
uni v r i t i 22
421~ 39/ 2b/ 6
r s C) :
p r t i cul 38
422 39/ 2b/ 8 37
. //
- 38 -
2 4 6
42; . 39/ 2b/ 9
424. 39/ 2b/ l 1
425. 39/ 2b/ 12
426~ 39/ 2b/ 13
73
17
set j us t i f i c t i v d ah l t u- 18
fctuat ou reparar i oump-
apar t f i z i o. _
427. 39/ 2b/ 14 Oor s p. 1 act j us t i f i c t i v d pr o- 27
cur r d inst r um nt m. uz i oa .
al t b eo n o s ar col i l or oa:
m~~1~ d s cr i s , d cus ut , pi an , vi or i .
428 39/ 2b/ 15 Co s p. i r i d tb1cur i r el i - 33
g10 a p nt r u ool i .
430. 49/ 1/ 35 Do u cupr i nd cor 8 r ef er i t oar 3
2
funo~ion a i act i vi t et o r -
~mrilo.r oul tura1 (decz i )
431. 49/1/36
432 49/ 2/ 3
1 c. umel a o - 66
30
II .
- 39 -
1 5
6
43410
435.
436.
437
438.
439
440.
441.
442.
443.
2
49/ 2/ 7
49/ 2/ 9
49/2/10
49/
2
/ 11
49/ 2/ 12
49/ 2/ 13
49/ 2/ 17
49/ 2/ 22
52/ 3
54/3
58/
444: 58/ 2
445. 58/ 3
3
1 m~cuci ..
tt
Vi slui.
V ace ,
162
58
9
06
10
8
88
41
6,3
495
171
49
446. 58/ 4
14
oe , . . .
amt ul ui
o r, c.)
447. 59/ 1 c~s . oi c r r 1
aj ut n r u 16
,.,.t ud 1 n r
/1

Dosrui cuprind oor ap,i tt
se rii ele invtorilor ambu
nsrcinai cu oul t i var ea gr
pcg Iar din jud. Ar
I d Bihor'
Tighin
"
li - sm .
C rri de sum p ntru nfiinrl. d
te ier pent r u s t or i . A be j u -
t i f i oat i ve 1 chel t ui l i 1 ~out n
o s cop'
cl z i i i 00 s p. 1V~
ma r i l propagandi d lucr
nu l,muzic des n in fi cs.
i ns et ar tr g anal .
Cor s p r ef r i t o r e 1 or gani z r e
Qoloniilor col er din fo~duri
Cas ei coa l or ( r apo r t al comi -
ttl or col oni i or 01 , d
v
d
s ama, cer e i. ct j us t i ! cat i v d
ah l t ui el i )
- o -
1
2
2 5
6
---
4

59/3
Cor s p. o r : i . i aot
tiv penttru
'76
ajutoa" 1 co dat el v110r 'Qolil
S eunda ,J;:rof s i onal ,no""'m i de e
serii din~ar.
449 '7)/4 10
450. 59/5
451 62/1
452. 62/5
453. 62/ 4
455
456. ~/37
45~. 6l;/
458. 65/1
459. 65/2
460. 65/4
de
v f - 0
1.U "v
Cr ri.,,1 cord!'i d bur e
r a ~t u' i i l or i n s t r
V
298
8
37
24
43
nt r u cont 1nua- 212
.~
se
123
35
33
- lI1 -
2
4 6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - ~~~- - - - ~- - - - - - - - - - - - ~= - . ~- - ~.
461. 66/ 1
462. fJl /1
46~ 69/l
464. 70/
14
200
43
18
465. ? /2
acu..
1.2
...
466 70/ 4-
Il
i
16
J
467. 70/ 6
Const n
.--
468 70/7
Covurlu1.
2
J ff).
70/9
"
Doj
3
47 7 / 14
"
J
47 7 115
"
1iov. 19
472. 70/18
n
N
m~.
19
73
70{22
It
Srat. 23
474 70/ 23
"
Roma 18
' 475
7, / 25
It
Sua
16
476. 70/ 36
II
? O
477. 74/ 1
C reri a 1 diferi ti Qol - t a ~ pl' 64
cr s
Qol i ci t 1nur
i p~oiect; pr.
construc~ uni 00 ur i col a

478 78/ 7 9
479. 78/ 1

// .

- 42
1
2
4
6
28
480 78/ 14
481. 79/ Il
79/ 12
~
482.
Fondul
nast si
48
/'
St t d pl t s
di u
3
6
/
483. 79/ 1/ 3
stat "
i at a s al ar i i l or p r eou l ul ui
dt i v. i d s er vi ci u a " c. co ~ci 1
di n Pom r l j ud Dor ohoi - f ond. /J. B ot : i
484. 79/1/4
ondul Anas t as i
Ba ot .
12
St at e
pl at a s i ar i i or d
mo-
/:/
i 11 t
tatorului Anaatsi
ot
485.
d
67
:---
i ga-
486. 79/2/7
18
ent r u
exac -
4f : f l 79/2/8
44
488. 8 1 13
489. 801 /4
29
41
1
- 43
2
5
4 6
29 490~80/1/5
Cor es p i hot r r e oOmi s i ei j ud
de e pr opr i r a mo i idi n Pr i s
i s t i t j ud Pr ahov t pr opr i et t
f ondul ui I on Cr ci unes ou
491. 80/2/3 Fondul Cendi ano Ser gi u.
Cor es p r el at i v 1 xpl oat ar e Ps t r -
veni j ud. Nes m~ pent r u n voi 1 ool i l or
i i ns t t utl or d oul t ur di n Pi s t r
Namy, pr oum Qi cont r s ot ul d V nz B
d 1 mn F br i oi i d ohi br i t ur i di n
Buc t i , pt . anul 1923
492. 80/ 2/ 4 Cor es p r 1at i v l e expr opr i r pdu- ?
r i i Ps t r v n1- Rd ni pr opr i tt e
Cas 1 Scoal l or i de1i ot silvio
di n f ondul Col . S r gi u O noi nOe
Cor s p i t d pl at s 1 r i ul ui
per s onal ul ui i l vi o di n pdur '
P t r v ni - Md ni j ud. N am~t
80/ 2/ 5
494. 80/ 2/ 6 Cor ap. i o r r i d
i aj ut oar el or l s
Ser gi u Cendi o.
495~

~ p ns i i l or
d d f umet u1
26
80/ 2/ 11 Cor s p. pr i n o r e s er adm Caa i 32
Soo 1 l or f ondur i l n ce ,...r e pt r .
i nf i i n r unei ool i d agr i oul t ur
n eom. Ps t r veni j ud. Ne m~ ioar e
s vanumi "Sel:'giui Al . Cand! no",
r
80/ 3/ 2 Fond. Fpl s oop. Ch1 ul e ou I nooen i 17
Cor ap. fr i o r e l a l i ber &r a
s um l or r a1i z t di n pr oo nt j ul
s pl i o t1 veni t ul f o~dul ui Epi s oop
Oh1ulesou p nt r u ur m" t o r el mat-
tuii: " Os pt r i s r o110r
tt
Buour e ti.
" Soc. Ol er ul r o n" " . Aj ut or ul " Buc, Comi t .
ool ar oomunal di n Buz pent r u cump-
r a d or i 1vi l or s r aoi , or s p.
pr i vi nd ncBa oupoa l or x1gi
bi l 1 apr i l l 1922- oot ombr i 1923
d l a fat 1 compun f ond. Epi s oop
O ul eaeu .
80/ 3/ 11 ondu1 Cos t ah I or d eh . 33
Cor s p. p ntru pl a a s ubv n 1110r aor
d t d onor O s Soo 1 1 r p r s nD-
1ul ui 9CO 1 " Cos t oh a a ndi n f ond
I or dch Oons t . ol dur L s u.

498. 80/ 3/ 21 29
t ul l Vs t
//
- 44 -
1 2
~- - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
6
3
4
5
499. 80/ 3/ 21 bi s Fondul Coj s eu I . Si m1on. 163
Cor eap. i pr oc s e v r bal e ou ex
pr opr i er e mo i i Soc t u- Buz o-
i as ca i Cehi ul Boul ui di n co
Bi l oi ur e t j ud. D mbovi a in f o-
l os ul adm C s ei Seoal e10r f os t
pr opr i t t ea . GOj uS S: 1! ni on.
Fondul Coat i n G. ~11 a. 7
Cor es p. r l at i v l a p ns 1a vi a r
8s ovi ei def unct ul ui Ccs t i n G
Vel l 8 - um ce a f os t d pus n
f ondul Cea iSooel l or .
501. 80/ 3/ 26
502 81/6
. 503c 81/7
504. 81/ 10
l
505. 81/ 11
506. 82/2

Cor ape i aot ul d dona i nef ect e 31


8 pr of e or ul ui I oan Cos nes ou ptr.
I ns t i t ut ul f i l ar moni o N i o: oal o
obl i ga i d a nt r in un i nt er -
nat t ol ogi o d bi e i di n I s mai l .
L uor r i l e c mi t et ul ui col ar a 385
gi mn z i ul ui di n Mi z i l r f er i - .
t o r e 1 pr oc s ul d anul a a
t es t am nt ul ui i s oh s t r j u -
ci ar cu aueo s i un T s s Dumi t r es ou
dmi ni s t r ar aver i i numi t iauoo -
s i uni , 8ot e t nt er puB 1923- 1925.
Cor ap. i c* p a tsti m nt ul ui 76
d f unot ei l ene I 11e5 1918 .
rf r i t oer l a dmi ni s t r ar .i-
gat l or l s t or i i s pi t al l or
ci vi l di n Buour e t i i p nt r u
oons t r uc i a uni COl i 1nt er nnt
pent r u f i i i at en110r di n j ud~
D mbovi , ot e i nt er pus e 1923-
1927"
Luorri1 d urmrir a aoo p- 26,
r i i dona~i ei f out d Luoi 1
I . Dr egomi r s eu l i o. de ft El ena
Doamna di n Hu i , n fat . bi bl i o-
t eo i t abl ou~ ( oor es p. c t
r gal , copi a aot ul ui d dona i )
aot e i nt er pus 1923- 1926.
Fondul Tas a Dumi t r ou. 120
Cor s p. pl anur i , pr oc e ver b l e
p nt r u oonat r . gi mnaz i ul ui dt n
Mi z i l 11Tas s e Dumi t r es cu
n

ondul G or g ~nes cu.


Cor es p r l at i v l a acor dar 8 de
pr emi i di n f ondul G o. r g Enes cu
i msnuscrd ae nn pr z en-
t ot l a concur s ul r s pect i v, co-
r s p. r el at i v l a nc s r CUP08-
n l or xi gi b1l 1 m i1922- nov. 1923
1 fat el a oompun f ndul
G or g Enes cu.
36

II
I
- 45
1
2 4
5
6
507. 83/2 t at d pl at s 1 r i i l Dr p r ao l ul ui 7
di d ct i c, edt i v ~ d ~ r vi ci u d 1
ooal de gos podr r ur al Pr eoopi
Fl or eacu di n Tut e t i - I a 1. Aoor dr i d
s um p nt r u p r at a s ul d f unet ul ui do-
nat or copi l or s eu.
Fondul Pr ecopi Fl a s ou. 32
St at d pl at a s al ar i i l r i j ut or ul
fmi l l ar pent r u per onal ul di daet i o 1 ~
d s er vi ci u 1 col i i d os podr 1 r u-
r al " di n oorn Tut e t i , j ud I a i , Pr ooopi
Fl or s eu.
, 508. 83/ 6
, 509. 83/9 Cor s p tbl our l cu 1 ~i i s ~r aoi oer 19
u pr 1 t aj ut oar nt r u mbr ~cmi nt
i cr i fondul D1mi t r l Fr unz eanu.
Fondul l Gr i gor s eu. 6
Cor e p r l at i v 1 t r i mi t r ea bur a i
p nt r u s t udi i i n s t r
v
1nt t di n f ond
I.N Gr e ar seu,
510. 8~/2
ondul Di mi t r i G o ou. 7
Cor p at i v l a achi t aum i cuv -
ni t D- n iAr l s t i D. G or g s eu - dobi nda
1 1 gat ul t t at d d f unot ul iso D.
G or g s eu p nt r u oo 1 di n oom Vor ni ni
j ud. Dor ohoi .
, 512 84/10 Fondul Gr i gor ou 00 t nt i n 16
L uor r i r l at i v 1 donae1 unei bi bl i o-
t oi n f ol ul COl i pr i rde bi i
" Pr i nc1p 1 r di nand" di n 1i,( cor s p
l nv nt rd or i , t s t nt c)
511. 84/6
84/ 11 16 ondul St f en G l i n
Cor s p. ! ot u d dona 1 1
St f G l i n s voc i s ~nat or
p nt r u nf i l n er a un i bur s e
Oodr anu di n Bi r l a8.
514. 84/12 Fondul St f en G or g s u - pr eot 10
. Co ap, J ur nal ul Cons i l i ul ui d i 1i n: i t r i i
i d r t ul ge 1 l e tiv 1 8QO pt r ~R
dona l i Pr eot ul ui St ef an G or g s ou ~f \
f out " Aced mi 1 Romna nt r u s copur i
oul t ur al
l ui .
de Tut ov
l i o ul
515. 84/ 14
, 516. 85/ 6
91

1/

- 46 -
1
2
6 4
5
517 85/19 Deor u g . u pr i vi l a do i un 21
f cut " d d:f!li . s eu .AlUnea C s 1
Sooal l or . dona i e car oons t n uz u-
f r uot ul oaa l or s i t uat e i n com. Al maj -
j ud. Ol t ou oondi i unea ce s r as e
d l oca d coal pr i mar
, 518. 86/1/2 Fondul Fl 001 o 149
Cor es p. ou pr i ire 1 pr oour ar e mat -
r i 1 d ucr u p nt r u tl i r e~mat er i 1
p nt r u o no i er i oumpvr a d l en-
geri din f ondul r ez er v a comi t t ul
ool r al ool i i El . Col . Maoc di n oomuna
Mi r o i j ud. Tel or man. pr oc v r bal d
i ns a i , pr oc s v r bal el 00 s i uni i d
xemi na , t at d r epar i uni b fi-
oi i l or ouv ni t vi l or d at l i r
519. 86/ /3
,520. eE/l/9
521. 86/1/11
nt r - un pos t d pdur r
a eeb anul ui Vl s du Voi ou.
23 86/2/5 522.
86/2/12 Cor s p. tv l e dona i a out 1~. 22
C. Mn s eu Cas i Soo 1 l or L egat ul n- a f os t
oe pt tde adm C s iSeo 1 l or , copi d p
t es t m nt i i nv nt ar ul v r i i

524. 86/2/1
l or pr i vi nd
hu
I oan
cu
525. 86/2;17

41
6
4
77
- 47 -
1 2
3
4
.5
6
,526.
ffl/2
-
8
a o
ti
527. 87/3
ou I os i f . 14
i aor s p. r ef r l t i o
oor da ti p nt i r u s t i udi i
djnf ondul N 1....u
. 528
87/14
. Act
j us t i f i o t i v p nt i r u sum d
1i _
13
10. 000 u l a di s poz i. des Seo
1 10 pnt i r u r i di oa a 3 l ocal ur i d
col i n eom Liteni, um' fa par

di n f ondu Ol moz Z. Cons


529. 87/ 12
1. 59
530. 88/ 6 ondul Pot

36
Mat r i 1 rf er i t o. 1 co.rdri a
-
f i ut oBr n r u or i iti x co-
lar din fondul "Pot o "(or ri, d
-
vrinlj ,o r t l f l c t . . )
, 531. .
88/7 228
.532 88/16

533 88/23
11
15
B f cut
- 48 -
1
5
2
3
4 6
Fondu <.:
Stat pl t s :riului p",rsonalului
ai ot i c i d r vi o1u pe x. 1922- 1923
al ecos], ide :f te St f an . Romaneanu di n
Cr ai ova, ac j us t 1f i oat i v d ah l t U1el i
p cumprare mti riG ulu.i canc i er i
f ondul El . Col Macca.
Fondul T odor Rose t i .
at r i s l r fr i t or 1 dODB~1a T odor
Roas et ! pr i n cer l as un 1gat ( i n
bani i cr i ) Acad mi i ROm ne ( copi e
d p testa nt a d CI' t ga ao-
cept ar ea dona i 1. )
Oer er i i cord r bur - s pent r u t u-
di i ~n ~ r i s t r 1nt at di n f ondul
Si moni d Rduaanu.
Cer r i i aoor-drd d ~ut oar - pur. suu~
di i n r di n :fondul oimoni Rducanu,
~ 539. 90/ 1/ 9 Co SP. 7 c r-ri pJ nt . r apobri d s 415
.... i di n pdu a ab ni - 00-
nB~1a l ui ducanu Si moni d , o r er ea de
ren:lar "Brebni tip nt r u ar ena r p-
durii tI:' bni
534. 89/ 2
89/5
89/ 12
537. 90/ 1/ 3
90/ 1/ 4
540. 9 /1/10
l ul Cons l i ul ui d Mi ni t r 1i , r apor t
g , decr et rgal ' ) _
Cor s p. ou ad- ~i ei S S f an Roman anu
cu pr l . vi r 1 l oi t i pti ar endar e _
'morllor S i Chiroul ase din om.
Dobr t i pr pr i b i al Sc. S .Romaneanu.
pr ec v r bel . cont r act d ar ndar
5418 90/ 1/ 11 ondul Si mon1d Rduoanu
Cor e p. pr l vi nd pl t s aI r i ul ui i ng
s l vi c i tiat d p at personalului
si vie a dur i i bem-Ol t: pr<>prl. -
uat a Cas ei Sooal el or pl an 1923- d a
1923, s ct j us t i f i c t i v r pr ez nt i nd
ehe 1t u! l i :fou t e o cumpr cr e lll-
s t r u nt de s p ci s 1i t at i cheltu-
ili cancelari.
542. 90/ 2/ 19 Co s p. 1 pr o s v bal d
at er nul ui dona C s iSeo
S r:f b.

// .
29
13
8
56
68
35
- 49 -
-2
.5
4 6
- - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
543. 90/2/20
- 544.9 /2/22
545 91/1
546. 91/2
'-
547. 91/5
548. 91/8
549. 91/15
550. 91/13
L
55 ~ 9
2
/ 4
552. 92/18

l or t r u
s r br i ~
, librat
Fondu A ,,~tF-' u, 7
,i ti rOal fritor la donatia de 10.000
ipt . b" b i ot c v z or abu eol er
R.Srali din f'ondu Ttranu Al.
, 1.)~
II

13
12
42
->
15
ti
14
~
13
-
2
3 4
5
6
553. 96/1 vind pona i l 1t at 60
r
tiri .tr
s i t u
ii rxact ..... colilor.perso ul ui
i CO r 11or , ci z i i _
554. ~oo/l
307
r--
555. 101/ 1
5 5 6. 102/1
557. 02 2
558. 03/ 1
56 03/4
561 03/9

29
13
257
39
di t ar
25

II
2 6 1 3
4
562. 1 3/ 1 Cr r i
563. 104/ 1
.564, 10.5/1
565. 110/
566. 111/ 1
567. 111/ 2
,568, 111/4
569 111/6
57. 11
ot1vit t
ou t ur 1
r
E.
, /1
227
1 3
246
2 ?
46
59
13
....
52
-
Nr.
Numrul Anul sau
Crt.
vechi al CUPRINSUL anii Nr. Observaii
unitii UNITII DE PSTRARE extremi filelor
arhivistice
l 2
, .,
4 5 6
-'
1923
571 Acte justificative privind cheltuielile
fcute pentru construirea localului colii 54
InferioaredeMeserii dinBrlad.
572 Referate I coresponden privind
nchirierea unei case din Oradea Mare ce
aparine Fundaiei Gojdu. Contractul de
nchiriere.
573 572 Registru privind ordonanarea unor
( 62) sume.
-

mISTE' UL
TULUI SI CULTURII
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ._-- -----------------
al ar h1v O s iSooa1 l or ~1 Cul t ur i i Popor ul ui p nul
19 24.
t==:= ======- =======- - ==================================== = ======;;=;=
r. lfr,
r t . v ehi .
1
Con i n u u 1
Nr .
f i
Obs .
1. 1/1
2 3
4
5
6
4.
6/5).
23
.
I
5. 6/ 54
r z bo 11 16 192
1
r-1925
.rn
19
6-
19
)
6. 6/1/'
65
i
7. V:;I?
t
64
, ,
/
1\
~

II

!
I
294
-
2
-
--
1 2
3
4
5
6
8. 6/6/14 onei11. fcut
1
fi distr1biut
oilor POpll a

95 6/6/17
78
~~
10. 6/ 6/ 19 ot justific
92
cu tip r
eggic
1141 6/6/20 I d ntrubib ot
. 26
12. 6/7/22 88 1924-1927
13. 6/7/23
14. 6/7/24
15. 6/7/
2
9

6/7/28
2. 6'/7/44
21 1924- 1925
88
31 924- 925
1hot r 1 oldov ti
nt bi b l ot c
3
20
// .
- .3 -
5
- - - - - y t - - - - ~ 2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - 4r . - - - - - ~ 5 - - - - - 6- -
21. 8/1/3
1
I
22. 8/1/6
23, 9/1
,-
I
24.
25.
26.
2?
28.
29.
30
3
3
2

33
34.
35.
36.
3?
38.
39.
40.
41.
42.
;:
44.
9/3
9 % 4-
9/ 5
9/ 7
9/12
9/13
9/14
9/ 1. 5
9/16
9/ 17
9/ 18
9/19
9/ 23
9/ 25
9/ 27
9/ 28
I
9V3
2
9/ 36
0/ 2
10/ 4
I
J
,
10/ 5
Coresp.i aot j us t i f l oat i v ou pr i vi r 81
l a ch l t ui el i l f out e pent r u ~r oour ar ea
d ohi z l t eoolar i i mbr gami nt e el e: ' "
v l or srac dela ti . A~i l u1 El ena Doa 11
Tabel de sti: r am tr i el a t evi l or i,
d oicrora 11 -ai acordat j ut oar
secat normal d nvtori "Frmc!_ 150
p arct" i Orf linarul d vorbi-
ton' Prino! s Elisab ta" n oani
..at r i s 1 r ef r i t or 1 .cordri d sub- 17
v n i ~ i j ut o r ool i l or s eoundar
i pr of . di n j ud. Ar g pent r u cons t r uc~i 1
oo1are, xcur s l i . pr mi t c~( oor s p. ,
pr Po s ver b l e. d v Z t te.)
I m j ud. Bot o ni .
It Brila.
6
4
ti
Buzu.
Covur l ui ~
Gorj.
I s l omi a.
I i
t i o
hedi n i .
u cel
am .
Olt.
Ro n.
4
30
8
10
14
56
3
8
29
.5
9
8
10
7
22
273
! i s oi u. 15
i oi u
It
ff
u
,
u
orman.
'!'ulea.
Vila a.
tr i t or i i l l i pi t .
d P ts t am nt ul l ui Pet r e
s p. r el at i v 1 f unda - a Bt r e
,u
Oop
Cor
44
4 -
1
2
4 6
45. 10/6
46. 10/7
47, 01 o
48. 10/11
49. 10/13
, -
24
6
31
50. 10/14
stitu tu 1 eol ae 11
tiv bug ti
1925.
5
11/1
jutoa 10
110 ,..-
52 1/2
12
53. 11/3
1 '
1/ 4
55. 4/1/2
56. 14/1/4
unui 1
1/
15
77
1.
2 6 4
5
57. 4/1/5
58. 14/1/8 Pr oi ct d bug ti dor d r ou d ch l t u 31
i at i l e coal a nor mal d ft di n
Fi t t i . Pr oc s V r ba1 pr i vi nd aot i vi -
t at ea mbr i l or i n comi t t ul ool ar .
(el g r i d m mbr i 1)
59. 4/ /9
60.
4/1/11
6 14/1/12
62 14/ 1/ 13
14/2/2
14/ 2/ 3
4/2/4
66. 14/2/7
S 3: ' & 1
oomi t t ul ui a.
Cont ul v :lit ur i l or i ch 1 t u! i l or al
comi t et ul ui col ar oomunal di n Cur t a
d Arg
St at d p at a s al ar i i l or p r s onal ul ui
di dact i c adt _ v i de s r v ci u de l a
mnez i ul di n C d Ar ge cl s s el e ex
bugetar
et. cone deges t i une pe ax :ro. Vi ul
19 3- 1924
Cor es p i t et d pl at a s al ar i i l or
p r s oD81ul ~ di dact i c i a tv. a
al es l e xt r bug t a p tit comi t .
Qol r 1 COl i S ounda d ft e d1n
C d .Arg .
t u comi t . ool r al ool i i s . d
di n Cur t a d Ar g .
Cor s p. i pr ec s e v r bel r e r i t oar e
fI u oum oomi t t 1 col r di n
j ud ou n 1g s - i f da or i a
pntru bunu mr a1coli l or
Cor p. i bu
o
ui aomi t t ul ui COl ar
com 1Bacu.
1
21

1/
3
- 6 -
1 2
3 4
5
6
il. 14/2/12 t et d p t e s al a. r J . i l or p r s ona-
42~
, .
l ul ui col i i scunde
_ d
ft
ext r - I
bug fier di n Tg
o
ona
Bug t i l i s t e d eba n
8. 14/2/14 Cont ul d g s t i un ope nii f i Mnoi r.i.
15
1922/23 n ocmit decomit t ul r oel r
ro- comuna 1din 10int
jud.Bacu.
69. 1+/3/2
t . 36
70. 14/3/3
I -
71. 4/ 3/ 4
7
2
14/3/5
I
r
73. 113'/7
74. 14/3/8
75. 14/3/9
76. 14/3/10
Cor p. d l ucr r i r l at i v 1 g st1u-
n a COmi t t u u1 ool ar a l i o. r r L aur i an"
n toani, t et d pl t sa eriilor
i l i s t d bsen al oa lor di dac-
t i c tbug t pent r u ool i l nor ma l e
pr Of es i onal d t oat f1ur.lle,00 t ur
de g s t un i t abl our i d ohel t ui e
l ot . C. 1. oeu1ui flLaurian
ti
t o ani .
r ~r 1 r el at i ve l a ge~t i 00 t e- 114
t ul ui oolii cundaz de et"r II
nC r m n Syl va" di n Bot o ani . ( cor s p.
at e d pl at a s r i i l or i l i s t e d
ahs en al e r s on l ul ui di otio l a
ol as e e par ai 1 bug t i p al - ol i i
de ft e gr dul I di n Bot o ani . } _
C r p. r et t i v 1 g s t i un a comit - 38
tului COl i i normal d nv~ljvt or . ! "M.
~minescu" di n ot o ani i bug t e de
v ni t ur i i ch l t ui el i ou t s t d s -
vo t t oar s p ct i v
L ucr ~i rl at i v 1 t i unes comi t 23
t ul ui ~c. no 1 de ~nv t oar " De pi
Domna' din Botoni. (oor sp.proi ati
d bug tcu t at d vol t Vt oer e i
cont d g t~un elo t tului col ar
al c,Despins Doamndin toani.

/1
31~
39
- 7 -
' 1
2
5
6

r onalului d*dectic c-.1 adtiv.s1 olii


~
1 ntare a 'conr din Botoni .. i118-
fi
a
b~n
al ca lor d1d etio
77. 14/ 3/ 12 Oonesp, Itablour
"' 1. f' tat 35
rilo ca lor d daot e d
pro esional orf linatului
t:
Bur duj ~ni .
78. 14/ 3/ 14 Luorri relativ l 2
79. 14/ 4/ 3 1g rea noilor
15
oolar jud n
vni tur! i ah tu~
tt .
80. 14/ 4/ 4 Sti f i d pl t aler1110r prso Iu
104~
ai eotio ~i t 1V. ~~ list d bsen
al c dr lor did t d la io.
1t
o.
Blc seu" din Brla.

81. 14/ 4/ 5
8L
~
/'
i -.
-.l
82. 14/ 4/ 6 Luorri relativa 1 gestiunea-oomt - 27
t ul ui colar 1~Gol i prof d f
"Pa ti - Zurma. t din Er a.
(er sp ,buget d vnituri i ah t u-
i l i . cont ur i d s t i . )
83. 14/ 4/ 7 LuorI':t.re ativ ag stiun omit:- 26
tu ui coler al 800_1 demeser:l. din
Brila.(cor s p. . g t ul d vDitur
oh ltu! li cu tst davolttoe
oontul d g st~un ;dr d s ama
comi t t ul ui colar.)
84. 14/B/2 co 72

/1

J
8 -
1 2 4
5
6
85e llJ /5/5 cO t
tu-
86. 14/ 5/ 4 L ucr r i r 1 t i ve
78 :P 87. 14/ 5/ 5 COr s p i ti t d l et s l ar i i l ar
p r s onel ul ui di Nect i i adt i v. al
cl es l or xt r abug tr d l a ecool
s cunder ce ft e di n Buz n
.
88. 14/ 5/ 6 L ucr r i r t i v le g s t i a comi t - 40
cu ui col ar al col i i pr af s i onal
d fet di n Buz u ( o , p~, cont ' ~i
g t i un . bug t t i p cu ot et d Bvol t
t o r e, bor d r our i d ncas r i al e comi t
t u1ui co r ~ col ipr af , d ft e di n
uz u,
8) . 14/ 5/ 7 L ucr r i r fr i t o r e 1 g s t comi t t u \ Ii. 18
col ar al s col i i com... r ci al de bi i
di n Buz u. ( cor s p. , bug t d v t ur i
i chel t ui el i cu ti t d vol t t oar t
cont ul de g s t i un . )
90, 14/ 5/ 8 L ucr r i el at i ve" s ges t i un oomi t e- 55
t ul ui col ar el ~c~l i i nor m l e d b- -
e~i di n Buz u ( cor s p. con " ur i d ges
ti bugebe v ni t ur i ch ui l i .
t~t d z vol t t o r )
91. llt/5/9
92. 14/ 5/ 12
93. 14/ 5/ 13
31
lag s t i unea comi t - 89
~
cO . 10
inPt r -
buget
- 9 -
i
4 6
~---- ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - -
94, 14/ 5/ 14
95. 4/5/17
96. 14/6/2
97.14/6/~
98.. 14/6/4
99. 14/ 6/ 5
100. 14/6/7
101. '14/6/9
V ni t ur i i ch l t ui l i i t at e
d z vo1t t oar
Cor s p. r l at i v l a al ct ui r e com~t
t ul ut co ar 1 gimnaz i u1ui di n 0-
goan 1 j ud. Buz u. buget t i p pent r u
col i l s " uni i ar e. nor mal e i pr of e-
s i on l e de t oat fl ur i l e
11
17
/.
?
Oor es p. r el at i v
r
1 ges t i unea comi -
t ul ui col . ar 1 co i i s cund re d
ft e d , t l z i l . t at e de pl at s 1e-
r i i OI . ' per s onal ul ui di dact i c da . ,
l i s t a ebs n 1 c dr el or di c-
t i ce de 1 ac as b
v
oal
Cor es p. r l at i v l a ges t i u e~ comi t e
t ul ui col j ud an Cons . . . . n 8,pJ :X)-
i ect ul c- u d bug i dou~~u_ d
i ns p ii f i i cut . et OI' col -
din jud
Cor s p r e s t i v 1 ges t i unea comi t e- 8
t ul u~ col ar comunal Conet an a, buget ul
d v ni t ur i i ch i t el i i cont ul d
g st1une.
L ucr vr i r fr i t os r 1 6 s t i un co- 111
ffiit t ul u col r al 1i c. ' J dr cea c 1
t r i n
1
di n Cons t an a. ( oor s p r ef er i -
t oa l a pr ot ct ul d buget i buge-
t ul d v t ur i . chel t ui el i , bug t
s p ci al al cl es l or ext r abuget er e
t
t at d pl at a s al ar i al or i i s t e
d abs n e l e r s on l ul ui di dact i c
c y l or xt r abug t s r )
L ucr : - ' i r I tv 79
t ul ui co r a co i
4
s aundar
:f t gr.II "Regin El i s ab tia t ~
Conat s n ~( cor es p. t at e de _ t
s a er i i l or pr s na u u' di dact i o i
dt i v. al cl s ~l or ext r ebuget ar , cont ul
s t i une, buget e i pr oi eot e d
bu~ t el e c a~ l or bug t ar e i cel or
ext r ebug tr"' .
Cor s p r t i v
v
l a ges 37
t u ui s col r el co ii l e nt ~
com r di n Condt n~a, pr oi ect ul d
bug t,te'- de pl a c 1r i i . . or pel.'S
nal ul Ui dt " . i d s er v' oi u i cont ul
ges t i un al ee s t ui comi t et .
Cor s p r l s t i v l a 8 s t i unee com" t e- 19
t ul u col ar 61 co ii o ' maI a de
i nv Vt e di n Cans t n a cont ur i 1
d g st' un i bug ii d v ni t ur i
c t ui l i al c s t ui co i t t.

//

10
2
4
5
6
3
02. 14/ 6/ 10 r es p. , oonuur i d g s t i une i da 51
d s e m omi t t u1ui co ~ 1 gi m.
naz i u u di n damcl i s i j ud. Cons t an s
pr ecum i r por t ul upr a g s t i uni i
ao~tul coul t et oo ar.
Cor es p. , buget ul de v ni t ur i Qi cb ltru- 10
i l i i cont ul de ges ~i une al comi t
t ul ui ool ar comunal C r n voda
L ucr r i r l et ~ve t a s t " un a oomi t - 1 6
tului col r 1g. L . mnaz i ul ui II _ ci-
le r r ' : ' hai
u
di n H r o 5. j ud Con<"t n a.
cor s p. cont ul d g. s t i un . buge ui
vri:. turi i ch 1t ui el t ct a justifi
05. 14/ 6/ 16 Cor es u. i ao t u d s oi al comi - ?
t ul ui col ar comunal di n ' edgi d a
j ud. ons t an a
03. . 14/ 6/ 11
10li. 14/6/15
06, 14/ 7/ 2
107. 14/7/3
08 4/7/5
(
09. 14/ 7/ 6
110, 14/ 7/ 7
11. 4/7/9
112. 14/ 7/ 1
Cor p. , bug t ul comi t t ul ui - 0001 r
j ud an p cond. Cont ul ges t i une
p onul 19
2
3
pr s p. bug t ul i cont ul de ges t i un
1 comi t ~ co ar comun 1 di n Ga a i .
Cor s p. i t at e de p at s al ar i i l or
r s nal ul ui di dac i c i adt i v. 1
as Or ..t~ g t ale col i
s ounds d f' t II "r.. o !"ll'li-
c enu" dinGelJ ji .
( pr oa s v ~bal e de i ns p c i e, oi
pi s el ed- ~" . ~n~noi a~ c r -
nri d 4
/
J i . IJ di n s al ar i ul
prsonaului..
d g sim al oo- o
dA ft t t Neg~' oontts
g stiun bug tul 21
al co ii ei 1
din Ga i.
comi s':' uni' :' de
1

16
77
19
10
- 11 -
1
2
4 5
6
113. 14/ 8/ 2 L uor r i r l et i ve 1 ges t i comi t - 124
t ul ui col ar j ude~ an D mbovi l s ,
( cor p. bug te de veni t ur i ah 1t u-
i l i dr de s em, 1nvent ar d av l'
mob l i l mobl 1 a C01i i , t bl ou d
cons t r uc~i i col -din j udet cu s m
i mat er i al 1 pr i mi t d ei . )
114. 14/ 8/ 4 Cor s . t t de pl ab s al ar i i l or 35
r ao l ul ui di d at i a, dt i v. i d
a r vi oi u d l a ol es 1 ext r bug t r
1 l i o. " Fnohi ~ Vor ea u" di n
T r govi t e.
115. 14/ 8/ 5 L uor r i r l s t i v 1 g s t i oomi t -
t ul ui ool ar 1 ool i i eaunda d1
Ti r govi t . ( oor es p. t at d pl at s
11' 11101'P r s onal ul ui wt r abug tr
bug t t i p d v n1t ur 1 i ohel t ui el
al oomi t et ul ui ool ar , t at e dez vol t -
tOBr .). -
r
116.
4/8/6
14/8/7
118.
14/8/8
19.
14/ 8/ 11
120. 14/ 9/
2
L uor r i r el at i v 1 g s t i unea oomi t -
t ul ui ool ar al oo11i pr of s i onal e_
d fte " I on O. Fu a" di n Ti r go it e.
( cor es p. cont ul d g s t i un , bag t d
v ni t ur i i ch l t ui l i al ac s t
oomi t t.)
L uor ~i r el t i v 1 pr ooe ul i nt nt t
mpot r i va f os t ul ui di I ' et or al col i i
nor mal de nv t or i "Ion El i s d
Rdul es ou" di n T1r govi t e.
Aat e j u t i f i oet i v pent r u unel ner e-
gul i s v r i t n g s t l un a ool i i .
pr ei at ul d bug ou t t des vol t -
t oer t at de pl a s l ar i i l or P r s o-
ns l ul ul di daot i o i dt i v al col i i
au r i o d oomer ~.
L ucr r i 1 i v 1 e t 1une oomi t
t ul ui ool l' al gi z i ul ui di n Gi e t i
j ud. Di mbovi , ( cor s p. t at d pl at
s 11' 1i 101'P r s onal ul ui di dact i o i
adt l v. 1 gi z i ul ui , oont ul d g at i
i bug t ul t i p pent r u oo1i 1 s ounda-
, nor mal r of es 10n 1 d t OB
:f luril .)
L ucr r i 1t i v 1g s t i un a comi t e-
t ul ui volar j u ~ Dolj.
(0
0
1' s p. buget u d v n1t ur i i ohel t u-
i litt bl ou d 1 gt or 1 p nt r u' oomi t -
t ul ool r j ud n bor d r our i de r eoi -
i s cons
l a ~ s t i unea oomi t -
l i o. O r 1r' i n
1r i i l or
221. 14/ 9/ 4
25
85
8
74
48
9 9
- 1.2
2 :;
4/ 9/ 5
ll/9/
24. 4/917
125. 14/ 9/ 8 C
d
26 14/9/9
127
12.
129.
lun 1 Qom1
u r i o r d

II
4 6
5
66
55
8
8
96
. )
26
56
3 -
1
2
4 5
6
Co ap. i bug t u de v nituri i ehel t u- 6
i l i 1 comi t t ul ui ~ool ar comu 1 1
Qo1i l or pr i r di n C 1 f at j ud. l j .
Luorri r l at i v l a g s t i une cOm2t e- 69
t ul ui col ar al Gi mnaz i u1u1 ti I nd p n
n U di n Ca af at . ( ' o p, t a e de
p t a 8al r i i l or p r s on l ul ui di at e
i adt 1v. xt r abug tr i l i ~t d b-
8 n~ l e c dr l or di d et i c. a d
m i cont ur i d s t i un a eomi-
t i ul ui COl gi mns z i ul ui 1
132. 14/9/18 L ucr r i r 1 t i v l a g t i unea omi t - 47
t ul ui col ar omun 1el ool i i s ecun-
d r d f et ItSfnt Mar i a
lt
din Cal a-
fat. ( Cor s p. t at . eplat salariului
pronal ul ui di daot i o, dt i v. 1 d
s r v ci u. l s t d abs n el oa l or
di daot i o . bu t v ni t ur i i oh i bn-
i el i . )
130. 14/9/16
131. 14/9/17
133. 14/ 9/ 19 L uor r i l at i v g s t i une O0m2t e- 42
t ul ui ool ar 1 ool i i omer ei
1 mntar di n O laia ( cor es p. ti te de
pl at a s al ar i i l or P r s on l ul ui di dact i c,
adt i v. 1i s t d abs n al e oa or
di dact o cont id g s t i une aot
j us t i f i oa i v . )
134. 14/ 9/ 21 Cor es p bug t u1 d v ni t ur i i ch l t u- 9
1 l i al oomi t t ul ui col ar al e l i 1
1m t ar e el m s rii dinFi 1i a i j ud.
Do1j.
L uor r i r 1at i v 1 g t i un comi t - 19
t ul Ul . col r el J i z i ul " Fr i ne pe1-
r o a' din Pl a j ud ~u Dol j
( cor p. bug t t i p cu t t d z vo t t oar
d v niturl. ~ch ltuiel1, tt deplat
s 1 r i i l or per s onal ul ui di dact i o i
adt i v. xt r bug t ar . ) -
135. 14/ 9/ 23
16. 14/10/2
Oor s p. 1 t i v 1 aot i vi t at ea oomi t e- 61
t ul ui col ar j ud ~ n Dor ohoi i u t ul
v ni t 1. i ah l t ui 11 al a s t u
comi tt.
137. 14/ 10/ 4 .
31
l at i v
t
uo
/1

- 14 -
1
2
3
1~8.. 14/ 10/ 6
39 14/ 11/ 2 L uer r i
4
14/ 11/ 5 L ucr r i
142. 4/11/6
4
6
14
91
82
24
07
143. 14/ 11/ 7
comit 23
i nv-
r ac>- 65
145. 14/12/5
146. 14/ ~/ 6

n
65
17
.. 15 -
2
3
4
.5
6
l' -
147.
14/ 12/ 7
i t i e finellC ar comi t t u ui
cola 1colii norme d bi i
di n J i u ( oor es p bug tcont
g t 1un i t et d pl a a s a~
r 1i l or P r s . di d ot i c i adtiv d
1 ooal . ) .
r 148.
14/ 12/ 8
28
50. 14/13/4
L ucr r i r l at i s titm a oomi - 60j
tiuluicolar al 10. ttStirbei od t di n f
C1r a i I al om~ . ( cor es p. t at e d
p s t s s al ar i i l or P r s ona ului di d to
i adt l v. ug t ar i ext r abuget ar . l i s t
abs en a c ar l or di daot i oe,
bug t ul v Di t ur i i chel t ui 1. )
151.
14/ 1375
?8
n~
I I
r
15
2

14/ 13/ 6
Oor p. oont ur i d g s t i u ~
bug ti 15
el v ni t ur i i ah l t ui l i a
oomi t -
t ul ui col ar al ool i pr of . d
fet
di n C v
r
i j ud. I l omi
14/ 13/ 9
-
153.
co t i - 46
149. 14/ 1: ; / 2
154. 14/14/4
155. 14/14/5
15

1/

- 16 -
1 2
~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - ~- - , ~- - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - -
6
156. 14/14/6
'37. 14/14/7
158. 14/14/8
4
5
oomi - 97
17
159. 14/ 1 / 9 Luorr" atiiv la gestitme comit- 12
t ul ui oo ar 8 COl i i pr of . g~
ItSf~ntul Seva" dinIai (00 t:>p_.
bag t i ti t d svo1tto d
emtur fi o
l t ui , oont
gestiune. }
160. 14/14/1 bug
9
uni~
itar
161. 4/14/11
...
./
J
/
lf)2. 14/14/12
163. 14/14/14
164. 14/14/ tb
165. 14/ 14/ 1~
166. 4/ 4/ 8
?
28
V
4
20
Iru 7
- 17
1
2
, ;
4
5
6
1

14/15/1
St at d pl at s 1 r ~i l Qr p- e 101
lului Q aelor xtrabug ti r
lic~Gh.L zr
u
din Buour C
i list d bs ne
168. 14/15/2
144
169. 14/15/3
170. 14/15/4
49
~71. 14/15/6
Stat 83
~
1ului
1g
di n
172. 14/ 15/ 7
130
~
73
14/15/8
ti plat l er i " Ol : ' pr
-
2
' i
nalulu di d ot i o i adt i i v. al ol a
s lor xtrebug ti d la 110U
"Si' .Sav 11 din o t i
174. 14/ 15/ 9
62
r
175. 14/15/10

1/
41
- 18
1
2 4
5
6
176. 4/ 15/ 12 St at
UUl .
per s on -
s er vi ci u
177. 14/ 15/ 15 St i t s r i i l or p rSOllB- 26
l ul ui d et i c ~ adt i v c u f unc-
i onat cL as le xt r buget ar d
1 lio.' Cer m n Syl va" dinBucur e t i .
178. 14/ 15/ 16 Cor es p. r ef er i t oar 1 aot vi t ti e 20
comi t t ul ui col er al a. pr of o
nr 3 ' Gh. Chi u" in 6ur t i
i bug t ul d veni t ur i e tiu-
i l i pe anul co1 r 19
2
3/ 924.
179. 14/ 15/ 17 St at d pl at a s 1 arii l Or per SOnB- 89
l ul ui didsat i c i adti v , nul oo-
la 1923/ 1994 d la 1i c. Aur Vlaiou'
din Buour ti .
Cor s p. comi t t ul ui co r 1 Scol i i
s up r i oar d cor n r di n Bucur ti
pr i n oar or aprobe abuget ul ui .
~~ el cont ul ui d g s t p s nul
ol er 1923/ 1924.
oi ot u~ d bug t i cont ul - de ge~-
t ~un C011i ~m nt ar e d oomer
Dr.2 din Buour t i anu Qcol ar
923/ 192~.
Co s p. r ef r t o r l a et i t at
comi t t u ui co1 r al col i i up-
r ar d ar t e i m s ~r i l di n Buc
( pr oa s verbal.)
St t d pl t s l s r i l or per s on -
l ul ui di dact i c i edt i v. al cl es or
ext r ebug t e d l a l i . d f et e
tlRegina [ ar i f1 di n Bucur e ti.Cer er i
p nt r u mot i vr i bs n #, bug t ul
s upl l . m nbar-,
Cor s p. r ef er i t oe a a t i vi t at
c t et ul ui co ar 1 L i o. Gh r g
Si no" ' ! " ain uour e t i i pr oi eot ul
bug t , ont ul d ges t i '
185. 14/ 15/ 27 Cor s p. r ef r i t oar a act i vi ~t ea_
Co tt u1ui s col ar 1 cOmun. Ol t e-
~a j ud. I l f ov pr cum ~ icont ul d
g s t i un p ani i 192 19
2
3.
14/ 15/ 18
1. 14/ 15/ 20
182. 14/ 15/ 21
183.
14/ 15/ 22
184. 14/ 15/ 24
186. 14/ 15/ 28
28
28
43
67
0/
9
4
9 -
1
2 4
5
6
S? 14/ 5/30
188. 14/15/32 9
189. 14/15/33 St t d p afi o l or sup1imnta uve ~p
ni t oor pul ui di d et i c d 1 coal a e
mnt r d comert nr.4 din ucur ti
l t i t i di n f on oomi t ul u . ool er
Cont d ge t i un p 1923/ 1924 buget ul
J
1(
v ni.tur i ch l t ui l i
S Q. ou . M)l/J ~
190. 14/15/~ 1ul ui
59
~
d
r . m- (-
I d g s t i une
191 14/ 16/ 50
192. 14/ 6/ 2 27
~
6%
var
193. 14/ 16/ : ; Co sp, bug fiul d veni t ur i i ah l t u- 8
i l i , col t U d g t i un al omit tului
colar 00 una

T u v inpe
anul 1923
194. 14/ 614 comi t et u- 54
din1' urnu
( ! ! l ar i i l or
195. 14/ 16/ 7
- 20 -
1
2 4
5
6
bord rou d.
196. 14/ 16/ 8 00 p pr oi ot ul de bug t i bor d - 99
reu d acte justf i . oativ cu ohe tu-
i 11 f out d Ef or i a ool ar
COlii nor mal " Domnul dor " din
Turnu )ov rin.
197. 14/16/9 Cor sp, bugetul CO i1normale d l~9
ft cont ul d g s t i un v ni t ur i
i c ~ui l i - 1923- 1924,biianul
p anu 1921-1922 boI ' r our i nca-
s r i oomi t t ul u~ oo ar el OOl i i
nor mal d f et e di n Tr S ver i pr o-
se ver bal e c nz or i l or cu pr i
vi r e l a ver i f i oav a ges t 1uni 1.
198. 14/ 6/ 10 Cor es p bug t ul d veni t ur i _ i oh- l t u~ 7
i e i . pr oc s v r bal el dunr i i ge
r al e ou pr i vi r l a ap obaI' bug-
t u l u .~mn z i u ui di n Sti hai
Pr oo s v rbal . edr s n leg- 64
t ur cu 1 g oomi t t ul u col
oomunal din C. LUllg jud Mu~c l . pr -
cumi bug tu deven1tur1 1ch ltu-
ili.
199. 14/17/2
200. 14/ 17/
201. 14/ 17/ 5 Contu d ge ti Comi t t ul ui 26
ol ar 1 col euno2 def et
di n C. L ung p nul COl ar 1923/2l
i s t at e d pl at a s a ar i i or .
pr-son lui did otic i dt 1v .ee
f uno i on tl a ao oo l p aDU
eOlar 923/1924
Cont ul de ges t i une 9
col ar a co' i1
f et e di n O. L ung j u " u c
1923/ 924
Contu d rtiun i frit x 370
d Qeo l a nor mal d bi e " Or ol
r' din C.L ung jud .~uce pr ecum
bu tul d veni tur! :z. ah t ui l i
aprobat nu col 1923/ 924.
202. 1/17/6
14/ 17/ 18

/1

- 2
-
2
5
1 4 6
14/ 19/ 2 L uo r i r at v g stiunea com - 90
t ul ui col ar j ud ee Ol t .
( cor p, uont ul ges t i une. t
vi nd i ns c i i col ar t at t
l ar i i l or per ons l ul c ne a ~~.
bug t de v ni t i i ch t ui el i . )
205. 14/ 19/ 4 L ucr r i r l et i v e es t i t mea 00 te-
tulu~ Qol ar a c, Radu G ce nu"
din' tina
( oor eop tate d pl a s al ar i i or r -
s enal ul ui di dact i c, dt i v. i d s r v~-
oi u at de abs n pr of s or i or
1i o. ti u r o nu"
206. 14/ 19/ 5 Cor es p i tat d pl at sa r i i l or
personalulu.t di daot i c ci adt i i v xt;t."'a-
buget ar al a l i i s ea ar e d .Lat
di n 1 t 1na j ud, t oont ul o ges -
t i oomi t t u1u i ool ar
207 14/ 19/ 6 Oor es p. t i v le a eg r a comi t -
t ul vi ool r a ool i i pr of es i onal
d f et di n S tn j ud Ol t i b1-
l an ul i noh : 1 td ao st oomi t t?c
208. 14/ 19/ 7
209. 14/ 19/ 9 Cor s p. cont ul d g st~m~
d v mt ur i 1ah l t ui
t ul ui col ar al col i i
t or : ! II da Buz cun
j ud. Ol t
210. 14/19/10 i
r i i
83
12
15
16
211. 14/ 2072 uor I l e comi t t ul ui co- ar j ude 31
a jud ul ui Pr anova( pr o e ver bel
d ci z i i , oor es p. r ef r i t o r e 1 modi f i -
car bug t u ui t d s ch: der i de cr di t )
ips bug t ul .
Rapor t u i n or i gi nal 1 comi t t ul ui
col ar din i pe t i i d dur l' f
r 2t or l a r egUl i l e s v r i t cu 00 -
i a cons t r uc ei l ooa ul ~ de co l ~.
212. 14/ 20/ 3
213. 14/ 20/ 4
11
18
t r u
- 22 -
1
2 4
5
6
2 5 14/ 20/ 7
2 l~. 14/ 20/ 5 St at e d ps t a sonatu
di dact 1c, adt 1v t s r v c u xt r a
bug t r c f uno i o az a co 1
cund r d f et gr I I di n Pl o ti
Buget u i oont ul de ges t i w a
8 s t ui comi t ti
Oor p. r poar t e d i ns pec~ i i t et e 38
d s al r i 1 pnt r u per s onal u di d to
de a el s 1 xt r abug t er 1 1i o.
d bi i din C" mpi n
r-
.
- -
216. 14/ 20/ 8 Bug t ul d veni t ur i 2 ohel t ui el i - 15
~cont ul d g s t i un xr o ul
922- 1923 el comi t . col ar a col i i
nor m 1 de bi i di n Pi o t i
21? 14/ 20/ 9 Bug t ul d v ni t ur i ch 1tut l i -
oont ul d g s t i une 1923- 1924 al
oomi t et ul col ar d le coal a :6
ms r i i din Pio t
2 8 14720/ 10 r es p. pi cont i l l d g s t i un. pent r u 10 . :
veni t ur i i pl i fct us t d comi t e- /'~J
t ul col s r comun 1 al col i 1or di n ~
Vl ni i d unt u 1923
219. 14/ 20/ 11 ct r fr i t o r e ancg t f ect u t 16
a om tt u1 Qol a al di n comune
Bu t eni j ud. ahova ( r poer t d i ns -
o~ l , d c ar a~i i t p t ng r i t t c. )
220. 14/20/12 Mat er i al r fr i t o~ l a aot i vi t t e 44
comi t t ul ui col ar al CO ii o cun-
dar d ft e di n C p na. ( cor s p.
r ri d oonoedii.bug t ul deveni
t ur i i oh l t ui l i p nul 1923 1924,
co t u de g t i P 9
2
3- 19
2
4, j ur -
nai d ah l t u~ 11 i s i t ua~i xoe-
d nt l or 923- 1924)
221. 14/20/13 Mat er i 1 r fritor l s _ g t i unen co- 20
l i 1 COm r c el s u r 1 di n Pl o~
' _t(cont de s t i p 923- 1924.
buget ul p 1923- 1924, pr oo a v r b
d apr o ar bug t ul U2 t at d p t a
r i i l o s o lulul di dact i c ne
1923- 924. -
222. 14/ 20/ 14 18
223. 14/ 20/ 18 C~ s p
g tului i
ttuui col
oom r
1 apr obar e bu 12
d ges t i u el com!
co i i 1m nt

/1

- 2} -
1
2 4
5
6
224. 14/ 21/ 1 Bug t ul el v ni t ur i oh l t ui el i al 73
omi t et ul ui oo1~1' j ud ~e8n Put .t
cont ul d g s t i une 1 d- i i f i ~o.
Put pe 1923, bor d r eu ou or donan e i
m n t e aohi t at ad- i ei f i naDC1
Put p anul 1923, pr oo s ver bal e d
v r i f i oar e g s t i un1i i d ct i vi
t at comi t et ul ui .
225. 14/ 21/ 2 Oor es p. i cont ul d ges t i une pent r u 11
per a i uni l comi t t ul ui ool r p
anul 1923 al oomi t t ul ui ool ar conu-
nal Foc am.
226.' 14/20/3 Cor es p, pr i ct ul d ug t , cont ul de
ges t i une p nt l ' uv Di t ur i i eh l t u-
111 81 comi t t u1ui o01i i com r oi 1_
1 ment al ' di n Foc ni , t t dez vo1 -
t or pent r u v Di t ur i i ch l t ui 11 al
comi t t ul ui .
8
227. 14/ 21/ 4 Cor p. i t a~ pl t a s al ar i i l or
p r s onal ul ui di dact i c dt i v. i de
s r vi oi u 1 l i o. d b i " Un1r u
di n Foo am.
228. 14/ 21/ 5 Cor s p. bug t ul p nt r u v ni t ur i i 13
ohel t ui el i 1 ool i i oundar e d
ft gr . I I Foo an1, t at e de pl at
1 r i i l or per on l ul t t l . di daot i v i ~
dt i v n cl a el e xt r abuget . r eoi pi s ~
1 ed- i e! f i nanoi ar e ou r e i ner e d . /
4% di n s l er i ul p z-son, di d ot i c.
11~
<' Y
229. 14/ 21/ 6 Cor ap, buget ul de veni t ur i i oh l t u- 20
il i al ool 1i pr of s i onal e d ft
di n Foc an1, t t dez vol t t or pent r u
chel e i oont ul d li t i un p
nul 1923 pr oces v r b 1 1 comi s i un11
o nz or cu pr i vi r 1 ver i f i car ea
ges t i uni i ool i i .
23. 14/ 21/ 7 Cor s p. t tdez vol t t or , oont ul d g~ - 24
t i une, pr oi eot de buget al oomi t . ool i i
co r ei al de uo ni oi di n Foo ani p
x r ci ~i ul 1923- 1924.
Cor sp,bug t ul ool i i nor ul l e .i or f -
l i ns t ul ui di n Foc ani , t at dez vol t t or
nt oomi t d ooI Di ul col ar xer c
1923- 1924.
13 231. 14/ 2 / 8
.// .
- 24 -
1
2
5
4 6
~~- - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - . - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - -
232. 14/21/9 Cor ap.bugetul"g~mnaziulu1"G-ral Avre.aou" 79
di n AdjudPutnaa cl s . ext r bug t ar e oont
d ges t i une pe 1923 1924 ols.bug a t
tat de plata a1riilor peraon lului
di dact i o i dt i v. t t d z vol t t or , pr o-
oa vrbale ou privire l a al ege
noi mmbrii n oomi t ttd cbi d r1d no
f ondur i , de verifio r at i UD! oomi -
ttului ool r 1gimnaz. "Gral.Av r seu"
ol a. ext r bugetare.
St at d pl at a s el riilor personalului ' ? ~
didaotic i sdti. 1se lii a oundare /"/-'
d f et Odob t i Put na el. ti bug-
tar ,bug llituri i ah lfiu-
1l i al colii. .
14/ 21/ 1. 2
234; 14/21713" Stat d pl t a di ur nei p rsonalului
didactio i adtiv~1eles lor extra-
bug tare agimnEziului d bi i din
Odob ti Put (coesp,i proc av -
b 1 ou pr i vi r 1 leg r unui nou
mmbr u in comitt.) .
BugtiUl oomit tului colar judean- 55
Sr at , pr oa _ ver bal a d !nsp o i e,
~~_"' 1 nelor oomittlui i ooresp.
pr i vi nd 100r in bug t sumei apr o-
b t mimat r pntru publ10Byiil
ool r di n jud ~.
3?
14/ 22/ 4 s al r l or per a. 10?
4
xt r abuget a ,
t abel e ou m. ot i r abanl or a
-
l or did ot i c . oont ul deg tiune i
bug t ul aomi t et ul ui ~ol ar al Lio.
tt g 1 rdinand
1
d RIn.Sr t.
8. 14/ 2215
28
235. 14/ 22/ 2
J 36" 14/ 22/ 3
239. 14/ 22/ 6
Bug tul aomit tu1ui ool r 1sco11i 18
pr of s i onal e d ft din Srat
tobl u ouprinzin si tuata: ner
comit ului - 1s pt . . 192. 3. - 1sept.
1924 i cor .in 1gt ur cu g s t .
comit tuluL.
// .
- 25 -
1
2
6 4
5
~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - ~~~- - - -
240. 14/ 22/ 7 Cor p. r ef er 1t o r1 g s t i unea comi t - 27
t ul ui col ar 1 . col i i nor mal d nv-
~t "din Bm.Sr ti pe anul col ar 192. 3
1924 huget ul oomi t t ul ui p 192. 3- 1924.
241. 14/ 2. 3/ 2
242. 14/ 2. 3/ . 3
24. 3. 14/ 23/ 4
244. 14/ 23/ 5
18
Oor eap. buget i r f~td ver i f i oar ea 7
cont ul ui d ges t i une al oomi t t ul ui oo
I ar coaune1Roman.
Cor s p. oopi i d pe pr ooes v r bal e d 31
i ns pect i i 1 oper a i uni l or f i noi ar
81 oomi t t ul u1 ool ral l i c. di n Roman.
St de pl at a l ar 1i l or per s onal ul ui
di dact i c i adt i v. d 1 cl as l e xt r a- ~
buget ele 1i c. "Roman VOd" di n Roman.
245. 14/ 23/ 6 Oor es p. r i r at d v r i f i o r oont ul ui 29
d g s t i une al ~omi t et ul ui col ar a
ool i i nor mal d ft e " I o C a~:-,tt t
cont g stiun ,bug t ul oomi t t ul u1~-
col ar .
Cor p. ou pr i vi r l a l ct ui r bug-
t ul ui oomi t et ul ui ~COl ar al col i i
undar d f ' et ' St ur z Cent cuz i no"
din Romn.~
247. 14/23/8 Corep. cont d g t i u , pr oc e v rbal
d ver i f i c cont ul ui d g s t i t m
bug t ul comi t t ul ui col r al col i
s ri1 nRom
246. 14/23/7
8
9
248. 14/24/2 Oor es p. ps 8 condt-
t ul ui ool ar j ud n Romana i f a9~
de oi l e ool i l or di n j u o
ce 1 di n s at ul or ungl v i buge t ul de
v mtur1 iohel t ui el i al 00 t t ul ui
COl r j ud ean Ro ns Qi .
249. 14/24/4
----- .
L ucr r i r e l a tive l a l? s t i un com1 t- 69
t ul ui ool r al l i o. t l oni Y As s an" di n
C r acal . _
oor s p. r l at i v l a l eger i e br . i l or
n comi t bul col ar al 110 ul ui , t t d
pl at s al ar i i l p r s o a ul ui daat o
adt i v. l d s r vi oi u xt r abug tar 1 1 o.
bug t u d v ni t ur i ohel t ui l i i
oont ul d g s t i un

// .
- 26 -
1
2 4
5
6
25. 14/ 24/ 5
251. 14/ 24/ 8 Cor es p. bug t ul d
el ot ul
t ul col ar Qom
14/ 24/ ?
14/2
l
V9
14/ 24/ 10
ooI ni - 180
t ul ui co ar 1 g1 " St . PoP s eu"
din Cor b (00 sp ti ti p ti a -
r 1110r pr on l ul ui di daot i c, adt v. 1_
d sr vi c1u bug tr i xt r bu
o
tr
1st d abs ent 1ca l or di dao i o
1g1 az1ului.bug tul ti tia z
vo ct o d v ni t ur i i o l t ui el i
i conbu ges t i un al oomi t t ul ui
ol ar al g1mnaz i ul ui . )
12?
15
104
12
255. 14/ 25/ 3 Oor es p o pr 1v l a apr oba a buget u- 6
1 oomi t et ul ui oo oomunal di n
El t o Xli
256. 14/ 25/ 5
25? 14/ 25/ 6
bugtu l i 1
ni .
1<11
65
15
pl at

// .
- 27 -
2
5
4 6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '
259. 14/ 25/ 8 Cor p. bug i cont u
comit 500111p of .d
eni.
260 14/25/9
26. 14/25/10
262. 14/ 26/ 3
263 14/26/4
264. 14/26/5
265. 14/27/2
266. 14/27/4
268 14/27/7
vrifioar contu- 21
o t.oolar al
-
16
37
42
37

269. 14/27/8 Cr sp f'ri t1


ool r c.pro

t 19
rt1nu"
233
30
- 28 -
o
1
2 6
270. 14/27/9
271. 14/2?/10
272. 14/ 27/ 11
273. 14/27/14
274. 14/ 27/ 18
4
5
oo1i i le (bug tiu1tip
g stiune.)
275. 14/ 27/ 17 Co s p r r i t os ot i vi t at a
oomi t . ool er el gi mna~i ul u1 ' bi i
di n Zi v a peeum i 00 t ul e g s
t i un col a gi mnaz i ul ui ,
p ul 19
2
3- 1924.
2?6. 14/ 28/ 2
' 277. 14/ 28/ 4
278. 14/28/5
/1
7
59
10
51
6
92
29 -
4 6
5
I
1,
t
t
279. 4/28/7
7
280. 14/ 29/ 2
281. 14/ /3
i
1
282. 14/ 29/ 4
5
20
79
283. 14/ 29/ 5 C s p. cont abi l , bug t ul d v n1~ur
'3i ah ltui ont u d g sti
xe 0. 1923- 9 4 al col i i nor ma e d
bi e 1n B r l ad6
284. 14729/ 6 Cor s . cont abi l ~oont ul de v ni ur 10
l. ohel t ui li al comit tului ar
1 o i n! r i oar u d m r i
285. J A/30/2
.
\
286. 14/30/3
Cor sp, r oc s v r b 1
g t i uni oomit.oo roomunal d
2F ! 7.
14/3/
Co s , p. i t at d pl ta sal i l 101: ' 1: ' s. 19
di d Ot 1C dt i v 1 o as eextr
bug t ar d
la 1io. ti [. Kogl.J 'lio anu" din
v: s l ut .
288. 14/30/5 31
289. 14/3/2

// .
- 77
3
-
4 6
2
2 14-/31/4
~
/'
1
9 3
291 14/3/6
0
2 4/ 31/
293 I 19
2 4/; /2
95 4/32/?J
29 14/ / 4
297 / 32/ 9
29 4/32/10
7
7
.... 31-
r
1
2
4 5
6
~- - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ar 2; ;
30. 14/ 33/ 6 Cor ap. i pr 6
301. 4/;4/2
.
302. 14/ 34/ 3
1
,
I
1
3 3
14/34/4
I '
;04. 4/:;4/2
; 06, 14/ 34/ 8
I d m comi t t ul col ar di n S l i s t r 13
~~~t~o ..,(co sp.bugtt11d v nitur1
i ch t u! 1 , oont ul d ges t i une 1
oom!ttu1ui Qolar p .1923,prooe
v r b 1 c 00 Z al eg r i 1 no
mmbr11inoomitet
15
46
60
co cundam 14
..::..::::~~.w~,~. (eo > S . oont ul
tiun11din

/1
- 32 -
2 4
5
6
308. 14/ 35/ 2
I
309. 14/ 35/ 3
310. 14/ 36/ 1
311. 14/36/2
312. 14/ 36/ 3
313. 14/ 36/ 4
3 14/ 36/ 5
35 14/36/5
207
102
165
117
97
24
94
88
- 33 -
2
5
:; 4
3 6. 14/ 36/ 6
; , 7. 14/ 36/ ?
318. 14/ 36/ 8
319. 14/ 36/ 9
320. 14/36/11
:321. 14/36/12
322. 14/ 36/ 15
323. 14/ 36/ 17
324. 14/36/19
r 1923-1924t
d enzori. tc.
tului 26
t ul d
36
o t 1t ui r omi t t ul 301
rural din oomNe -Suli~ejud
24
11
3
2
5.
14/ 36/ 20 DCs corn!ti tu l.ui soc- B
-nOhi coni n
i v 1acatu!
326. 14/36/21 ug tul comit.

1gi 8
oglnio nu' Lipcni

//

- 34 -
2
4
6
4/ 36/ 24
328. 4/ 36/ 25
329. 14/ 36/ 28
~
.
I
333. 14/36/33
33. 5 . 14/36/35
, .,
I
I
2
16
14
14
20
22
59
1/
- 35 -
1
2
.5
6
:;38. 4/36/B9
339. 14/36/40
340. 4/36/41
34 : 14/ 36/ 42
3~ 14/ , 36/ . 3
. 43 14/36/44
s
345. 14/36/46 i o
ohetui
o.prof.d ~
1 ?
28 ~
49
3?2
55
2 4
L ucr r i i pentru al r ea co t , col ar 26
Vet r a Mol dovl . i ;ij ud. O L Mol dova
( cor s p l i s t al eg~ pr oa s v r
ba . )
B tu supli ent r i t oomi t de oom! 15
ttul 1ic Di mi firi O t mi r di n Oomen1
Bucovi na
Luc ri com t 0010r comuna 1al 25
oraului Rdui ref r1to la II
toomire bug tului . aetiv-ltate
oomi t tl or col r ( cor es p. , p~o s
v : ebal , buget . )
Id moomit.co1 r 1ic deft HReg 14-
ar i au Suceav ( pr oces v bb l e , dar
Se m, buget . )
35 1. ~ t /38/19 Cor s _ i t abl our i privind nf 1i n a~ 40
i org nizarea comit.oo 11d condu-
a~t or 1 t ehni o aut o di n Cl uj , pr oQ S
ar bal d s ot i i t at ea comit tului.
346. 14/37/2
347. 14/37/3
348. 4/37/10
14/37/1
35 14/ 37/ 2;
:; 6
25
14/ 38/ 20 Cor l? i ti t e de pl t a l ar i i or
p r on ul ui dide ti s upl i ni t or
f uno i o ez 1 oal sup rioar d
o. ec i a m gbi r
V
din 01uj . I'O~
o s rb 1 a oomit oo1r ntru
cone di r i d m mbr i i di n oomi t tta 3
b teri pentru susp ndar a unor c as
352
353. 14/ 38/ 23
354. 4/38/24 Oor sp bug tate dz vol r 31
V ni t ur i . i ah l t ui el i . cont ul d g -
t i une 1oomi t , col i i a e ~ t
dil.l. Or avi B
14/36/25 Coresp ~ bugete de v nituri ~)i ah l t u- 19
111sl comit. coli- meaii d tt
1 110 d tt R i

1/
-
3?
-
2
3
4
5
6
--
356. 1l~/38/26
i ah ree- _29
vrin..
Mi ci vi
Or
3. 57.
14/~8/2?
360. 14/38/30 Cor s p ' }i lJ ~~
to d v
->
comit. co
di n L ! . ' T' Oj
361. 14/ 38/ 61 22
~
3
62

14/;8/32 C sp. i ~tu d vnituri h tu 10


i1 ool i~r of an d ft
nI POpOVJ .oi U .aenu" din Lugoj.
363. 14/38/33
ol t - 20
fet
;eJ ..
14/ 38/ 34 Cor es p. bug t cu 25
veni t ur i i ah
f ; ul ul co ar al o s
ov.
365. 14/38/3.5
21
"
3. 58. 14/ 38/ 28
359. 14/3 /29
366. 14/3 /36
. . . . . . . t e d z ' ol t
Qool i i med! d
2
- 38 -
1
2
5
367. 14/38/37
369. 14/38/39
370. 4/38/40 Fr oo s ver bal de ct i v1t at a 00-
ttu1u colsr oomunal 19hi oae
jud Trne :M
371. 14/38/41
372. 14/38/42
373. 14/38/44
374. 16/6
375. 16/7
376. 16/8
377 16/9
37. 26/1
c.
4 6
18
21
95
48
I/
39
42
11
-
~9
-
2
4
5
6
e s vOr r bur
5% -
379.
27/2 tr i 1
r i v: l nd duo r 1
mU~iUmiri
40
p r s o nl or cs r au f ou
oi r nd col i l or di n- j ud. ou ( f o
d 00 pt d0D89111ar )
~80 27/3
~o
381 27/4
1924- 1927
It-
382 27'15
383. 27/6
384. 27/7
385 . 27/8
' "'
1
,86 27/9
COr es p. aot
Co
d

II
41
15
31 1924-1928
16
16 1924- 1926
- 40 -
1 2 4
5
6
3ff1, 27/ 10 t r i 1r ef r i t or 1a uo r d Ul i U 23 1924. . . . 1927
mi r i p s O or cer u f out do w
ool i l or di n j ud. Dor oho1, f or me d 800 p~
o i
388. 27/ 10 I d m j ud. Fl oi u. 18 192 1926
389. 27/ 12 25 1924- 1929
390. 27/ ?> 10
391. 27/ 14 Id j ud I i. 12
392. 27/ 15
tt ti
Ilfov. 45
393
27/ 16
ti tt
h dini 25
394. 27/ 7
u_ u
17
395.
27/ 18 18
396. 27/19 Co
397. 27/ 20
398. 27/ 21
399. 27/22

/1 .'
16 1924 1927
19
37
3 1924-1928
1 2
4
.5
6
4

27/2:; t er 1 1 f r i or ons~i1
35
4-1926
n te nuri i imobilafcut
din jud. oman(form d eep
~iilor).
401. 27/24 Idemjud.Roana i . 40
192 1926
402.
27/
2
5
tt Il
t ni . 23 1924-1926
403. 27/26
It
T cuoi
5 1924-1926
404. 27/27 21 1924-1927
405. 27/28 Corsp. cu pr vire 1 do 9i f'cut
V
d 17
Ilie cu seu (ee roi nt din Tr.S verin)
00 ttu1ui se 1r din com, na, onst1nd
dintr-un teren d 1922mp Q a rvi o
grdin colar p tru coa din oom.PreD8
j ud. . S v r
406. 27/29 Oor p. aot d- d
ns i l 1ul u1 d
407. 27/30
4 27/31
409. 27/32
"29 1924-1928
39 1924-1927
tii ofr nd 76 1924-1926
ct i , bi
n j ud Vi o
o ii10r.)
/1

- 42
1
2 6 4
5
410 27/33
411. 27/34
412. 27/35
4l~. 27/36
414. 27/37
415 27/38 ot ul d On ~i ,
d ar rgal j ur nal t i v 1 dan ~i a
fcut d obt a" Ri di aer a!I'ranuui"
eom. St ol ni ceni J ud. ua v oomi t . c,
cons t nd di nt r di o 010-
s c d l ocal col ar
416. 27/39
417. 27/40
418. 21/41 1 tv 1 dona i ~eut
di n com. t ca
oal ar 800 s t . p. t er
i COl i pr i m

/1
53 1924-1926
- 18 19241926
1? 1924-1928
4 1924-1926
10 1924- 928
17 1924-1926
28 1924-1927
36 1924-1927
12 1924- 928
- 43 -
1 2
5
6 4
419. 29/1 Oor s p. r f er i t oar 1 nz es t r a a cu 28
cr abi bl i ot eci l or Qo1ar e din
j ude~u1 Arg .
420. 29/,U2
421. 29/1/3
422, 29/1/5
423. 29/1/7
424. 29/1/8
425. 29/1/9
J 2641 29/1/12
427. 29/1/1~
428. 29/1/15
429. 29/1/16
430. 29/1/17
431. 29/1/19
432. 29/1/20
433. 29/1/21
434. 29/1/22 fi R. Sr at .
435. 29/1/24 II 'Roman ~1.
436. 29/1/25 It , Fltio ni.
437. 29/1/26 It cuci.
438. 29/1/28 tt Tule8.
439. 29/1/29 fi n Tut' ovs4I
440. 29/1/30 fi It V lu~.
441. 29/ 1/ 3 I t u Vi cs .
442. 29/1/32 ti ti Vle a,
443. 29/ 1/ }4 n ti Dur os t or
444.29/1/35 It t ~s r s .
-
~~~- - - - =- ~~~- ~~- - - - ~~- ~- - - - - - ~- - ~~- - - - I
~
tt itb' ~Cu ' .c it ~c .~ IcvPJ!1fi 4-
/}/ 1, ~ ( J~ / ~~~~
C)-,'/u vAe- c h~ ci C A ~ ./
rN -r ,/.rhvu-f>.- ct<-.hw '-"-' -. w~
h' fC, ~a: r'JtrfU-e / k~ Ct..(
~P' 1.
Id mjud. Bacu.
n., 1t Botoani.
I dem. s t tul pent r u bi bl i ot eca
G o S08 - Buz u.
Id m j ud. Covur ui.
It " Dmbovi.
tt It Do1j . .
di n
it
tt Gor j
u Ialomit.
n Il:f'ov.
h dini.
1
n
fi II
u c 1
Olt.
Pr ehov
" Putna.
n
ft
n
ti
22
10
'37
16
71.
43
35
11
36
56
18
13
45
24
29
7
38
31
14
14
14
19
28
13
181
/
- 44 -
1 2 4
5
6
446. 29/ l / ~
44?~
448.
449
45
451.
29/ 1/ 38
29/ 1/ 39
29/ 1/ 40
29/ 1/ 41
29/ 1/ 42
4;2. 29/ 1/ 43
a de t ab our i , 65
, bul gr e t ) Cas 1
Cor sp,si t ab 1 l at i v 1. dot r a
ou cr i i mat r.l.al daot i c d c
Cas a Sco i el or l i o. d oomer t i t0-
tic di n reg.alipifie ( Ti mi oar " , ,S tu
Ma - Cl uj , t Gt ea A b)_1 di n ar ,
Cons er v. dc muz i c di n C u~. I m' i l l l ~_ ar e
un 1s oci t ~i cul t ur al _ Enohi a
VcEl r es ou
t l
- T r govl t e. Or donan~8r
unor t em pnt r u aj ut or ar ea el vl l or
r aoi amenaj a 8 i par ar a 00
ul ui . 0 r I a i .
Cor es p. r lativ la dof i er acu bib11o-
tci d s peci a i t at , l a col i 1 nd.
i nf . d s r i i i d uoeni ci i r e
Sat u M Tg. Oc , Fgr , Tg. Mur e ,
Tur ds , Buz u, Cons t n, f i
Cor s p d pr i mi r e ac s t or cr i , i n-
nt ar d cr i i pr i mi t e d l a Cas a
SCOal l or - vi z or ool ar L ugoj
or ap. l s t 1v 1 dot ar ea u bi b l o-
t ci d s p c1al i t at e de ct r e Caa
Scoal el or a col i l or nor mal di n aI ' ~
aot d pr 1 r b b11ot eci l o , l i et
cr i pent r u bibl10t o 1 p dag -
gl eju en.
00 s p. fr i t o ot r e ou bi -
bl i ot oi 11t r r p d gogl ce, . nor mal
di n ar , d ct r e C s a Scoal l or r a-
ct i v j ud. V1808t Bot o ani , P1t e ~i .
Ti m1 o r , Or ad N , Si bi u , Cons t an s .
uz u, t c. Conf i r mr i de pr i mi I ' a cr -
~i l or c f or me z ac s t e bi bl i ot eci .
Tabl our i cu cr~i c t i o t al ogul
g ner 1 al cr i l or di n dao i C s
Scos l or .
35
77
74
,
Cor s p. r f er i t r 1 t r mi t er ea d
cr i , mat r i s di dact i o i t ab ouri.
r omi Di l or di n oi s , I ugoal avi s , Bul - _
gs r i a ( V. T1m cul ui , A bani s , S. U
blour1cu ool i l e romneti exi s t n
in se t itv or a a i o. cultu-
r al e "Mac do n n S one,
48
1 2
1tiv 1 nfiin~are demuz 118
leimp1atepelng colil
dinar,
.Proo everbal i cor spondn rel 54-
tiv laplata m strului nsrc1 t ou
predr lucrului nual i agriool n
oolil primar dintar.
455. 37/1/1 Co ap,r eri toar la ar ndar apmntu- 57
~ilor col dinjud.Ars .
453 35/6
454. 35/9
' 3 4
5
6
4,56. 37/2/1 terial r fritor la al.'endre i vin- 34
dre unor tr nuri co1re dinjud.
Beu (corep.p o se'vrbal ,schi).
457. 37/2/2 t risl ritor la expropri ad
t rnuri pntru colile dinjud.B ou
(cor ap.cltal1,schiye.)
59
4,58, 37/3/1 Coreap.r fr1toare 1 arendar pVmntu_16
rl10r colar tiin jud. BotOani
459. 37/6/1 Co.resp. frito r la ar ndar pVmntu_50
rilor coLe dinjud,Bu u, _
460. 37/6/1 Corsp, feritoar 1 rendar p5.mntu 22
rilor co dinjud.Canaan
Corsp.i proe v rba1 r feritosre 168
nda pmnturilor co1a dinjud.
Dmbovi
Mar11r fri t la odri i s bi 25
bri d pmnturi col di n judeul
Dmbovi.(co ap.i prooes v rba1
h~t a(t prit) omisiunii ptr.
r gul i conso1idar drepturilor
CODeal un! ptrolifer di n jud n1
Dmboviy .)
MMateri1 fritor la a ndsre pmntu- r;J 7
rilor olar dinjud. Dolj.(oor sp.dovz i .
e rtifioate.)
464, 37/10/1 Co sp, referi toar la rendareapmntu 2
rilor ola dinjud.Dorohi.
37/11/1 trl
rilor
pro s
466. 37/12/1 Cor p.ref ri toar" la a nar pmntu- 23
rilor COlar dinjud.Gorj.
467. 37/13/1 Cor p. fr.1 ar ndar apmntu- .30
rilor col r d jud.I lomi
468. 37/14/1 Corap. fr.l r pmntu- 27
rilor ool din i .
461. 37/8/1
462. 37/8/2
IV""
1
I

// .
.. 46 -
1 2
5 3
6 4
491.. 37/ 15/ 1 t r i l r ef r i t . l r nd8r a pm nt u- 39
r i i o col redinj ud. I l f ov. ( oo p
oont r act de ar ndar , pr oc s e v r bal . )
Cor s p. r f er i t . l r ndar a pm nt u- 75
r i l or ool ar din jud. h dini.
47. 37/ 17/ 1 Cor s p. r fr i t . l a ar endar a p t u- 40
r i l or Qol ar e din jud.Muoel.
Ifl o. 37/16/1
472. 37/ 18/ 1
473. 37/18/2
474. 37/ 19/ 1
475. 37/20/1
476. 37/ 20/ 2
477. 37/ 22/ 1
478. 37/
2
4/
479. 37/ 25/ 1
480. Y1/25/2
481. 37/26/1
J
I
Cor es p. r ef r i t . l a ar endar s ' pm1nt u-
r i l or ool ar e din jud.Nem~.
Cor s p. r fr i t . 1o dr i , oUmpr r 1.
: xpr opr 1 r 1 aob1m~ur l de pm nt 1
ool er e dinj ud. N a ~~
Cor p. fr i t . l a r ndar pm1ntu-
r i l or ool a di n j ud. Ol t .
Cor sp, i oont r s ot de endar e
pm1nt ur i l or COl di n j ud. Pr ahov
Coresp.ref r.:tt.1 edri.eJ t'Proprieri,
eumprri i s ohi buri de pminturi
oola d1.nj ud. Prabo (hotrrea
nr 41din 13iu1i 1923 n 1gt ur
cu omi iunea p nt oons o li r e
dreptf1rilor el ecno iuni petrolif re
din j ud. D1mbovi t i schia d pl anul
col i i din oom.Ghirdovni.
Oor ap. i o cur i 1 nv t or i l or pt r . 57
pr ob r e a ndr i i pm1nturilar co-
l e d j ud. r at . Rcl ama~i 1. r f
r td annb t 1 raii ale locuito
r i l or di n com. Sgi r oi t s at ul Topl i cen!
j ud. .r - r ei t i v la oontr m.en-
L legii ti ar ndar e pmnturil or
co ar
29
28
51
29
29
Cor ap.,oecuri 1 nv t or i l or i 9 5
d v r s s t r 1 t i v l a arendar a
pmi nt ur i l or col ar din jud.Romanai.
Cor s p. cu pr i vi r l a er emd a pmi nt u- 37
r i l or col re di n j ud. Fl t i oeni .
Cor eap. ~c r er 1 ~ocu1t pr 11ordi n 18
s t ul T 1 t i r 1 t i v l a xpropri r
i dat renurilor col r din
j ud t ul Fl t i ceDi .
Co ap. t d vi nz er , pr oc s v r b 1 33
d dri.cumpr'"i , expr op ler1.aohi -
buri d tr nur i ool di n j ud ul
T ouoi .

/1
- 47 -
1
_ . ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
6 2 4
5
. - - - - - - ~- - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
482. 37/27/1 Cor s p. c r i l e i nv t or i l or , on- 32
t r aot ar nd re pm nt ur 1l or
1are di n jud. Teleorman.
,
483. 37/28/1 Cor ap. i cereri ale nv t or i l or 16
p t r u' r ender ea pm nt ur i l or co-
s:bedin jud. Tul o 8.
484. 37/ 30/ 2 Coreap.i pr ea s e v r bal r el at i v 1 21
h1br1d nuri COl ar din j ud.
Vas l ui .
485. 37/ 31/ 1 Cor es p. ou pr i vi a ar endar ea pm1nt u- 44
r i l or l a di n j ud. Vl a oa. Reo ama~i 1,
N:f~rat de nchet . larafjii pl:.'ivind
ner egu s v r i t e d oomi t t 1 oo-
l ar e t n ar nd pm nt uri l o C01Sl e.
Cor s p. i c r r i al e vt or i l or
nt r u erendar epminfmrl.l x : n
jud. V~1ce
496. 37/ 32/ 1
487. 37/ 35/ 1
488. 37/ 35/ 2
489. 38/ 1/ 1
490.
491.
492.
493.
494.
495.
.!}96.
497
498.
499.
500.
Sol.
502.
503
504.
505.,
r
.~
38/ 2/ 1
38/3/1
38/5/1
38/6/1
3817/1
38/8/1
38/ 10/ 1
38/ 12/ 1
38/ 13/ 1
38/ 17/ 1
38/ 18/ 1
38/ 19/ 1
38/ 2071
38/ 2172
38/ 22/ 1
38/ 24/ 1
Co ap.i ot r e: f er i t oa 1 ren-
dar ea p.m1ntur:Llor oola (sdr se,
ferat.doi z i i de pl i oa pe-
rientelor agricol , ebo. )
36
38
cor es p. l at ! l a eumprri,c d
V
s ohi mbur i de pm nt ur i COlar dt n
t ri torii1 elipit_
Cor sp,cer . i act justificati v 485
privind acordri deajutoare din
fondul Cas i sec 1 l or pentru aonstru-
iri de100 luri colar nj ud. Ar s .
I d jud.
eu,
Bot o ani .
Buzu.
Conaten~_
Ce urlui. #
D OVi~8~
Dor ohol .
Gorj~
1l omi s '
Muo 1~
Ii ~
Olt.
l ?r hova.
n
n
Il Il
n
n
"
Il
ti
"

ti It
n
"
It ti
Pu
.

t
RIn.r t.
Ro ana i .
.// .
n
"
279
128
43
512
132
63
105
21
45
65
49
209
134
174
153
41
8
- 48 -
"
1
4
5
6 2
r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - ~
506. 38/25
524. 39/ 1/ 9
Id m jud. Doj. 68
5.
39/ 1/ 10
tt U
Dorohoi. 25
r
526. 39/ 1/ 12
It
"
Goj. 36
527. 39/ / 3
n
"
le o
t
37
528. 39/ / 4
"
ti
I i . 18
529. 39/1/15
n
I l f ' o v . 156
53 .
39/ 1/ 16
ti II
h ni. 84
531. 39/ / 7
II It
a 1.
.54
53
2

39/ 1/ 18
n Il
14
533.
39/ 1/ 19
:Jl
534. 39/ / 29
n ti
hov 73
535.
39/ / 21
It
25
5
7
6 391
22
" "
38
, .
5 7 .
508.
.5 9.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
510
517.
518.
519.
,520.
521
522
52. 3.
Co sp ~cu1r td c1z i i . t n gt ur
cu ai r co n t r uo i i o o l r
38/ 36/ 1 1 m s ar eb
38/ 36/ 2 I d co v i nB i T . r ns i 1v ani
39/ 1/ 1 Co r p c~r r i e co mi t
1 d plng COl i 1
i ur bane di n j u Ar g
a nz stirarea colilor
u m t r i l didact i c.
38/ 26
38/ 27/ 1
38/ 28/ 1
38/ 30/ 1
38/ 31/ }
38/ 32/ 1
38/ 35/ 1
39/ 1/ 2
39/ 1/ 3
39/ 1/
39/ 1/ 5
39/ 1/ 6
39/ 1/ 7
39/ 1/ 8
Co r es p. c c j us t i f i c t v 194
pr i v i nd d aj u oa din
~andul C s1 co al el o r pt r . co ns t r u1r 1
de l o cal ur i COl ar di n j ud. Fl t i cenl .
I d j ud. T cuci . 58
" t 106
78
100
106
155
56
I t t i
T el eer man
T ul e
V l ui .
n I t
n "
tt It
235
367
45
n
28
18
26
77
40
55
77
v-=:=:--=~~=-r=---=~=-=>I:--- c 1n It/c i . 6 c r m 6 tJ v /( r ;
I m j ud. B cu,
It " t o ni
n
n Br1
zu.
It C banii
t l Co v ur l
n
I
1 2 4
5
6
537.
39/ 1/ 24 t i al e di d c- 4
l o r o ar au a
ti
a-
l o r ger ma i
tr i al ul di d t i c
1916~1918din
538. 39/1/25
o o l ar
43
ur ne
t e-
539. 39/1126 I j u T uo i . 26
5l~o. 39/1/Zl
n
T 1 o r 16
_ .
. 54.
39/ 1/ 28
"
T ul 28 ti
.542.
39/1/29
ti ti
12
543. 39/ 1/ : ; 0
It t
17
544. 39/ ~
n n
Vl ee
64
5. 39/ / 32
t tt
Vi ce 50
,546.
39/ 1/ 33
It n
14
547. 39/1/37
"
o o 141
548. 39/21
fi
8 319
al
549. 39/2/2 1 b bl i o t 1 o r tat u nt ; e t i
3
2
0
550. 39/2/2 316
551. 39/2/3
I d v r ai l . 191
. 552~
39/
2
/4
r
grdini o o pi i . : ; 4o
553. 39/
2
/5
2
uc
554. 39/296 135
555.
/298
i o r - 32
55--
39/ 2
b
/ 2 155
146
558 48/
s er br 11 i s t a- 45
co mi t t1 <1001
fonduri, ultumiri
tru edri d
II
- 50 -
1 2 4
5
6
--
l o eal ur i
i co r d v
f o ndur i .
559.
49/ 1/ 1 Co r s . i tb l uI c
cru.rilor e
t-
10
r di n j ud. r g

560. 49/ 1/ 5 I d m j ud zu. 1
56 49/ 1/ 20
"
tt
12
562. 49/ 1722
.
19
;JQ;}f-?/~/ J Q/-af-
49/1/28
49/ 1/ 34
49/ 1/ 36
56 49/ 1/ ; ; 7
I dem j u T u o ea.
n
li nIrostior.
tr i t o r 2i l l i pi t .
23
175
18
115
567. 49/
2
/ 3 Co r s p. r e~e t o l a pl at a nv ~~- 28
t o r i l o ul an i p nt r u c ltlv a
r di ni l o r co l ar i pr ea v r bal
d 1nSp a~ a r di ni l o r di n j ud ~l
Fl t i o ni .
568. 49/ 2/ 4 Idem jd. ~a . 6
569. 49/ 2/ 5
u
"
Buz
16
570. 49/ 2/ 18 C 66
571 52/1
572. 52/ 2
573. 52/3
ti
oursur d

1/
168
16
190
- 51 -
2 4
5
6
'374. 54/1
575. 54/2
54/ 3
577. 56/
578. 57/
579. 58/1/1
580. 58/1/2
5 81. 5 8/2/"j
29
le.
ehltu- 126
s i s t e i
s ume u - 180
curs
impresiile
levi ts-
,582. 59/1/1 Cr ri i acordri ajut are en 560
o cur ar a 1mbr cmi nt ei i i no al -
mint:l os r 1v i l o r s~~ac i .
o r f ani d r z bo i
583. 59/ 1/ I d m.
s
/1
86
.38
99
500
51?
- 52 -
1 6
2
.3
4
.5
.-
585.
586.
587.
588,
589.
590.
591.
,592.
.593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600
601.
62
603.
62/ 2
62/ 3
62/ 5
62/ 6
62/ 10
62/ 12
~/16
62/17
62/ 19
E2. / 20
62/21
62/24
62/25
62/ 3
62/ 32
62/ 36
62/ 37
63/ 1
64/1
604. 65/1
605. 67/1
606. 69/1
c~s p. cu pr i v i r 1 s um 1 aco r dat
d O s a Sco s 1 10 ~ nt r u par a i a
l o cs l ul u d o o a di n j ud. Ar g
Act j us t 1~i o t i v , d v z d l ucr - ~
r i l e d r epar a i i 8 l o o al ul ui d o .
Id m j ud. Bao u.
n Bo t - o ni.
" n
Buz u
Co ns tan
Dorohoi.-
Go r j .
hdini.
u 1
Olt.
Prahov
Put
Rom 1;i.
l 10ni .
Va l ui
Viloea
tt
u (!
U fl
ti ti
It
I t n
n t i
t i t i
n
" t i
It U
t ri torii le lipi t
17
47
10
42
13
23
30
14
14
15
18
1.2
12
60
15
40
54
3'31
19
1m.
Cer er i i o o r di h" i d jutoa pt r .
co . ns t r uo ~i a l Oo al ur i l o r o o l i i
dec ns ~i o ns l d oul tur. _
Co esp 1 t i v 1 o o r dar d
burse l. ajutoa pent r u s t udi i n
trint a t
Lucrri r t i v 1 arendarea pdur - 51
Al b a GI 9t i (00_ s p. r apo ar t ,
s o hi ~e pl an. ) .
89
L ucr r i r el at i v e l a o r gani ~ r e i : 71
pr ar e o o r ur i l Qr o o a (o o r es p
tb10ur l , ect i j us t i f i o at v e de a bi -
tr aRr ~i l o r , s t tut pentru o r ga -
z r Uni uni i d c nt r 1" a 1nv ~-
t o r i l o r di n j ud. l t i ni .
00 es p l at 1v i nf i i n r ea f o 144
~i nar ea i nz es t r a a gr d el o r
de00ii n j ud. Ro n, C~ , Hi ho t
I a i , tati Al b tab o ur i d t -
r i al di dact i o r Pl , r t i z t~~~.
. ).".
Ij ~~r)
~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- ~53-
1
5
2 4 6
607. 70/ 1/ 2 Co r es p. r ef er 1t o ar e l a nf i i n l r i d
cmi ne cul t ur al i s o ci e ~i n j ud
cu co pi dup pr o c ul v r b 1
1nspeoi , dr - de s m. s t at ut , s ct e
co ns t i t ut i v .
I m j ud. Bo t o ani
tt Constn
.-
608.
609
610
611
612-
61:;.
6 4.
615.
616.
617.
68.
7 0/1/3
70/ 6
7 0n
7 0/8
70/9
70/ 15
70/ 22
70/ 36
7'5/2
78/12
78/ : ;
619; 78/
11 t i
Co v ur l ui .
D mbo v i ~
Do l j .
I l f o v .
S::!' t
ti
t n
t t1
n
11 tr i t o r i i l e l i pi t
Coresp.rei' er i t are la :tltrebuin are .
di cam nt l o r f a aci co l i l o r .
(t abl o u de m di ca nt 1 o e co n i n
dul apur i l e f ar mac. Qo l 1l o r i m dui
de nt bui n ar , i ns t r uc l uni de i n-
t r epl l i n di o a nt el o r ) _ . .
COr es p. i co pi dup t s t ament ul def -
uN. D.Amir II i pr cea verba d l u
i n pr i mi r 8 mo i 1 di n c9m. Fr unz ~ t 1
t1c s e e d1n s t r C men e Dr.4 d1n
Bucur e t i dihcar e fonds vant -
~i n eleval m r i t uo Bs srac d
1Azilul "El n Doamna 1din Du_ .
Co r p. r e i t o a l a do i d 5. 000
lei f o ut d_ df.Cpitan Al .Andoniu
pent r u o o ns t r uc i a 1 o o l i pr i ma
n o r t ar ! d m1j o e o o m. Zpo dur j ud.
Vas l u
COol."e~p. 1tivti o o ept a a don i e!
de ao, 000 1 n :rent d : xpr o pr i r
f cut d Dr . C~Ang l e o u, di n V ni t uI
est iau s v nt nfieoare
an, abs o l v nt al 1i o e 191 v o o n-
t i nua s t udi i l 1 o UDi v r s i t at di n
r bur s s v ao o r da de admi ni s t r a~1
Cas co al e o r cu av i z ul Caa iSco el -
l o r a lio.car v a r eo o manda p 1 i
b i sr oabeol nt . _
620. 78/ 5 Co pi dup ts t am nt ul
A dgi ev pr i n car as &I-'_ O_ LU',",Lf'
or ului Bolgraduntr
do u eaa pent r u nf i i n a
d m s r 1 n o r a 1 Bolgr
,

1/
8
20
22
16
.2:;
30
: ; 6
310
29
80
12
8
- ~ -
10
1
2
6
.3
5
E21. 78/ 19
622. 79/ 1/ 8
623 79/ 1/ 9
624. 79/ / o
..
- -
Ca s p. i ao t ul d do ns ~i e al d f uno -
t ul ui LeonS.Ari , pr i n care l as Ac
dmi 1 Romne. atiuni unga i fo t
angaj at l a B ne g n r al Buo ur ~t i ,
ca din vni t ul l o r , s seacoroo' bur a
s t uden~i l o r m r i t uo 1 i s r aci
21
Co r sp,o u I ns t . Ba o t i br i gad si1 1.34
c pdur i i Po m r l a- Do r 9ho i f er i
t o ar l a pl anul d ng j ument al p-
dur i i Pomr a, xplo t ar a 1, d~s t r i -
bu1r . ea 1mnel o r d f o o i s t o gur i l o
d f i n P r s o nal ul ui di dact i c i s 11. 1. ,
8 nds . v nat uL ui di n pd. m r l a. ebc.
(aer r i pent r u procurarea l emnul ui
consbz-, l. d f o ,proc s e v er ba e de
1ns p c i e B br i gadi er i l o r s i l v l o 1 $
o r gan l o r d p z , t b l e d s t r b.
l e l o r _ s t o gur i o r de f n, co ns t e
tri d dlict silvice i anahet .)
o nd Anas t as 1 B o t . _ 46
Er o s v r bel d 1ns pec~i a cant o anel o
pent r u paz a pdur i l o i del l o t e si1 c
svrite n pdur ea Po m r l a- j ud. Do r o ho 1
pr o pr i tati . Ca ei Scoat lor
625. 79/ 1112 . Act 8~i v e l a s d- i e 110. Anas t a i 37
B o t - Po r ni r l Do r o ho i - r egi s t r u,
ahi t an i er , bo nur i d pl at , r o pi s e
d i no as r i , bug ti pr o o v r b 1
626. 79/ 2/ 4 Cr i aco r r unei ns i i vi - 2
ger pr i n incaB ~cupo an l o r co n-
mnBt p S m f o ndul ui bar o nul ui
Ba bu ~ e/lv ' . .
E2.7. 79/2/7
628. 79/ 2/ 8
C r r i aj ut o r p nt r u cumpr z 14
idi d c t i c di n f o ndul t
Anas t s i i co s nt Cas -
pun ri i Adm-fin.prlvlnd noasa
cupo a l o r exi gi bl 1 l a f ebr . - o o t . 1924,
a compunf o ndul Bar o t z 1 A alias!.
o ndul Br at u S. M i I 4 18
Co r e p. o u o o mi t o o l r rural dj,neom,
Viina jud.Vlaa privind administrarea
pdurii Vlina-v'l.8capropri ti :b G fon
t u S. ar i D. t o o s p. u Cas pun r i
i pr s i fr i t o l a no
oupoenl o r xi gi bi l . . co ~un f o ndul
arin S.B.r t u.

//

I
1 2
5
6
3
4
629. 79/ 10 Fo ndul ar i N. Br ez eanu. 500
Co pi fiup t es t am nt ul . i i nv ent r ul
v r i 1 o bi l i i mo bi l def uno t 1
M r Br z anu di n o ar e s co ns t at
c def uno t 1s - i i C s 1 Sco s -
1 l o r nt r eag s a o o mpus din
2 o bi l n Bucu t i i o v i n
com.Ch1orem j ud .Pr hoa.
630. 7911111 Oo r s p. pr 1v l nd o r do nan ar ea s um i 10
pr v z ut n bug t ul anul ui 1924
dr pt r ent cuv . n1t As o c. d cul t ur
t l Bo l mt 1neenu" in vd l ucr r i l o r
d r per e i i i a naj r i ex cut at
1l o cal ul as o ci a i 1. (pr o o . v er bal . )
631. 79/ 2/ 14 Co r es p. co pi a t s t am nt ul u1 T o dOr 37
!20 ".!cedlU/- u" di n o o , Fi l i pe t i i d Pdur e
di n j ud. Pr ho v pr i n car 1~par t
di n av er ea s a Cas i So o al l o r .
632. 80/ 1/ 3 Fo ndul I a n C o i un s eu. 44
t r i al r l at i v l a t r ns f o r mr i l
ho t l ul " B110r Bobocd," jud. Buz u
pr o pr C s i Sco el l o r . pl n, cai t o u
ct ~us t i f i o at i v i n l egt ur cu pl at
di ~ 1c nt r e ul ui l a bi s er i c
Bo bo ci , co r sp, n1gt ur cu pl at ar enz i i
bi l o r Bo oe,
80/1/4 Fo ndul I . Cr ci un cu.
t at e d pl a s al ar i i l o r br i g. s 1l v i ce
di n f o ndul I . Cr o 1unes cu, pr o 1e t ul d
bug t pe anul 1925, co r s po nden .
Fo ndul I . Cr o i une o u.
Co r ap. 1t i v 1 pr o cur r a 1mne
l o r d f o c di n pdur i l e Fr i s aea, Val ea
Ur s ul ui (f o nd. I . Or i un s o u
9
pr eo um i
ct e j us t i f i c t i d plaJ1 ar enz i l o r
pdur i l o r ao s t uf f o nd.
Fo ndul I . Cr ci unes eu.
Co r s p. r l at i v l a d l i o t s i l v c
(o i t a i 1 de l a t r i bunal ) co mi s n p-
dur a Pr l s aca - pr o r i et a t e f o ndul ui
I . Cr ci unes o u
8oJl/6 11
8011/7
12
636. 80/2/3 o ndul 001. 8 r i u Candi ano . 84
Co r s p. pr i v i nd di s t r i bui r ea l emnel o r
d f o c i d eo ns t r uc~i a l o c a 1 ur i l o r
di n eom.pvshrveni j ud. N am pr cum
i co l l o r pr i ms r er ur al e i agr i -
eul ur UCo l . . n ano " , ao t j t i : f i -
cat i v d ch l t ui l i f cut cu co ns t r uc i a
l o cal ul ui 0111 de agr i cul t ur .
~

II

- 56 -
1
2
5
4 6
637 80/ 2/ 5 Fo ndul Oo l . Oand1ano S r gi u.
Oo r es p. i tiafi ~e pl at s al ar i i l o r
per s o nal ul ui pdur i i ROdaDi , co nt r act
d l no hi r i er i c r er i d o r do ns n~r 1
d s ume i ct e justif'ioative pent r u
pl at chiri110r br1gad1erilor silvic4.
prea sevr bal e el predSr i pr i mi
a av er i i pdur i l o r di n f o ndul Co l o 1
Ser i n CaDd1ano .
638. 80/ 2/ 6 Fo ndul Co l o nel r gi u C di ano . 30
Co r es p. i act j u f i 1f i cat i v d aj f i r 1
i p na1i I o o r d t e di n f Ondul Co l o n 1
S r gi u Candi eno .
Fo ndul Co s t aehe I o ns o h
Co r ps p. cu o o al pr i mar nCo s t ch aaca
n
di n . Hud t i Dorohoi~pnt r u pl at a
s ubv n i iper s o nal ul ui s t e co l i
i cu Si ndl cul Bur s ir f er i t . l s i n-
sara a eupo o r 71gi bi l e o co mpun
f o ndul Co o r h.
Cor s p. nt
ilf unct ul ui Co j acu Si mi o n pent r u pl -
tir e r nt i c is cuv i ne di n f'ondul
fi COj s eu" ,proce v r b 1 dup ei t a-
f i i i l i nut e n o o m. Ct UDi s t ul Oo hi ul
Bo ul ui p nt r u ar nd a unui t r en ar a-
bi l 5 ha. di n mo i a Co j s eu pr o pr . C. So .
641. 80/3/22 Fo ndul Costin Vt1 a. 60
Mat r i s r ef er i t o r l a mO t ni l t
d pr o f . Co s t i n ~ 1 a (proces verbal,
a clsrai1.)
80/3/11
80/3/21 640. 80
6 42. 80/3/'i. 9 Ao t ul d do na i e i acoptarea o ~i e1 22
1ndus t r i a ul ui N d l eu P. Ch r o , pr i n o ar e
1 s Ca i co 1 l o r um de 50. 000 1 i
n t i t l ur i d r nt a 5%al OU i v eni t
enual s 1 s e dea co l 11 1nf er i o ar d
s er 11, p nt r u ajutor 1 v l 10r sraoi.
o r 1u d Or t , pr o es v r b 1, 00 s p.
80/3/30
c :
80/3/31
o r i ul tat et o r ul ui 1 Car ao as d
C r acal p ntru c ar a82bur s e 1 1c.
A - C r o l , eo pi dup ts t a nt ul
d f uno t ul ui , pr o c s v er bal al o o mi t o o -
1r t l l o ni As s n" p nt r u Qo ns t i t ui r
o l o r 2 bur s
. i't7() I'>? Ot
Cor s p. r el at i 1 do n i a f cut d
Dr. ur e din Tit1io a Ao ad-
mi ei Rem na co i nd di n ac i uni al
Ban 1i di n T i m1 o r p nt r u a s f o a
un fondi ns l i nab11 n t" Funda i un
Dr .A 1 Co s ma" i ar di n v nit; SU pr
mi zel ibun luorri i s torie
al l i t er at ur i i i o r ~i di a et i ce.

II
18
12
- 51
l 2
6
3
4
5
Fo ndul T as e Dumi t r acu. 223
t er i al r l at i v 1s ucces i un a T as
. Dum1t r es cu i n Mi z l l t at at gi mna-
z i ul ui di m i z !l . (o o r es p. pr 1v i nd
ncas ar ea o upo anel o r i o p r a~1un1
bne t i as upr a succ s i un11, l i s t a bi j u-
t er i l l o r dat s pr e v nz a 1 l i ci t at i . )
646. 81/8 Fo ndul Al exandr u Dens u anu, 22
Cppl pe t es t ament j ur nal 1 Co ns i -
l i ul ui d Millit r i i dcr trega1d
ceptr ea do na~l el pr o f .Al xandr u n-
u anu pent r u co al a pr i mar d1n Danea
H do r e.
6 45. 81/6
7
647. 82/2 Fo ndul Geo r g Ens eu. 29
Pr o c s ul v r bal ' n o r i gi nal n eb l at
. cu o caz i a t i n rti pr i mul ui concura
muz i o l b a av ut l o c n anul 1913 c nd
s - d demat Pr mi ul Na i o nal d eo mpo -
z i 1 uG.En s cul ! pr cum i di f r l
no t e muz i c 1 d l a co ncur s .
6 48. 82/3 Fo ndul EpllH I anc 18
Act j us t l f i cat i v d cb l t ui el i l e
f cut di n f o ndul I aDOu Epur e.
Fo ndu~ Pr o co p e FI o r s eu.
Co r s p. i t at e de pl t a s l r i i l o r
per s o nal ul ui di dact i c, dt i v . l v i c i
s r v i cl u 1 l a co l a go s po dr i
di n T ut t i j ud. I a i .
652. 83/ 11 Co r s p. co pi p t es t ament ul d f unet u- I l
l ui T eo do r Fo c n anu, d ar t gal j ur -
ns l el Co ns i l i ul ui d Minitrii pr o a
l as po po r ul ui o mi n 1 gat ul 1 120. 000 l ei .
649. 82/5
6 50. 83/5
651. 83/6
6 53. 84/1
Fo ndul J aqu s El i as . 24
Co r eap. cu So c. pent r u nv t ur a po po r ul ui
r o m n, Ac d. Ro mi n, pr cum i j ur nal e 1
Co ns i l i ul ui d Minitrii , decr et al e
g l ui r di nand r ef r l t o ar e l Fo ul
Jaquea El i aa.
Fo ndul Pr o co pi FI o r s eu.
Mat r i s l r f er 1t o r l a ch l t ul el i l de
i nt r i ne a el ev l o r o o l i i go a
pOdr i e r ur al di n o o m. T ut e t i j ud
I a i di n f o ndul Pr o Qo pl e ] l o r es eu
(co r s p. o al et e cu act e j uet 1f 1cat i v
pr o a a v r hal d i napee l ) .
80
Fo ndul Gb r a y I . 25
Or do nan~e d pl at , t ax d 15%. s ubv en i a
d t di n ac s t f and nv . di n c Fund
j ude ul I l f o v .

II
- 58 -
AI
1 2 6 4
5
15
Co r es p. 1 l uo r r pr i v i nd p r a n
pOB s i a Co mi t . co l ar nI c. ' L aur i an
f i
din otoani edo ns ~i el n bani tes-
t at d uz pr o f . U. V. l o s ~nt r u a 1
110 u. l j umal , r s po r t . c t . ) .
659. 85/20 Cors p. i luorri d ooeptare do 91i10
d 240. 000 1 i f o ut d i ngi ner ul
Co ns t nt i n o u pntru f acul t at ea d
St i i n~ di n Bucur e t i n nt d s t at
5% oere f o r m ze f o ndul "G, G.L o ngi nes cu"
di n al crui v ni t s nu 1 s e acorde aj ut o r
un s t ud nt m rituo i s r c. (j ur nal ,
r apo r t , t.)
654. 84/2
85 /6
85/9
85/ 10
658. 85/ 19
660. 86 11/3
Fo ndul ' N. Gr i go r e cu.
Ao o r dr d bur a di n s t fond.pent
s t u n~1i bur s i e~~ f l a~i la s t udi i n
Paris C o t justif.n ao es t s ens . )
Co r es p. r ef er i t o ar 1 ndepl i Di r a
'fo l o r l ega t deVJDZarav le!
I o r anu di n Si nai Mi ni s . de Rz bo i
r r i p nt r u achi t er a d p nsii a-
g r din df o ndul El ena Isvoreanu anul ~
1924, Bo t j us t l f i cat i v e fz ~t o a 1
ah 1tuieli 1 fctuate our eps r a~i uni l
eecutat 1 mormintul E. I s v o aDU.
(o f er t , dev i z f ect ur l ) . C s p, cu Cas a
e pun r ~wi ndi cul s ipr i v i nd
i no as ar e CUPOB lor %i gi bi l a 1920-
no embr . 1924 o o o mpun f o ndul
Co r es p. r ef er i t l a expl o B ar e i paza 61
pdurii "Vale lui Albit jud. ltpar- ? /I/es-at
~i n nd f o nd. Al . - " Ol t . gu ntul
d xpl o at ar . Co r s p. pr 1v l nd vinzarea
~ui pt ul l at 'in o ur t a colii a
s er i i dinDrgoi t i J. a us t nei
1l o r agr i co l pr pr . Al . I o . n s cu. o f er t e,
licita1ji ,pr e vrb 1 to-. _
Act justifioat vapnt r u sumad -
zint venitul fondului TigranHudio
p 1923 ~nt r u aj ut o r ul lev lor srac
d 1 o o al a pr o f s i o l de ~et gr . I
din Rom C resp. o u C sa de Depuner i i
Smdioul bura ipent r u Xlc6sarea cupo -
l o r J dgi bi l C o o mpun fon 1Tigrsn
Hudi c.
ondul ac
Co r s p. frit.l mi c r i p t
p r o nal ul ui ed- t 1v . i d s er v i o i u al
COl i i i nf . r 10a d m s r i i di n cam.
o i - T el o r man f o ndul Co l . 00,
tat d salerii. po r d- s 1rii, ta.

II
95
15
16
44
- 59 -
1 2 4 6
661. 813/1/9 Fo ndul " 51
at er i al f er i t o r l a r endar p
dur i i Mi r o i fondUL Co l o nel eea.
(o o r es p. 1n l egt ur o u pr o cur ar ea
d unlt . cubaj u ~ sti i a t-
r i al ul ui l emno s n es er r ep i i
pOdul ui , v nz ar ea co p o i l o r di n p
dure. )
662. 86/ 2/ 5 Copie d ts t a n t ul Gh. Mi r cea pr i n 100
cere1sa i mo bi l i n V lui p" I'u
e s fc o co al pr o f es i e l
f at . Co pi e dup et ul t r a o 1
pent r u ta s t i mo bi l , s t at ul asoe 91 1
g n I' l e a f o nc i o nar i l o r publ i o i
V Bl ui . l 1o i t a~i i i nut e n l eg t ur
cu imobilul d mai sus.
6 6 3. eh/2/19 Fo ndul u seu ti. 46
Mat r i s l f er i t o r l a 1 gat ul Muat pOU
at 1pr i n o ar e l as l egat ar uni r s 1
C. So o al el o r i ar p s o 1a s a mo t
ni t o ar ea uz uf r uct lui.(coresp.ou s o i a
d t unet ul ui p nt r u puner a f n po s es 1
uz uf r uo t ul ui donsiunil,prooes v er -
b 1 i inv ntare d bunuril. donat
o er t i f i o at e de pl at a tex 1 uo o es i
decretul Consiliului d Mi nl t r l i
eo o ept ar e l egat ul ui , t e. )
L ucr a a l ui P tre Geo r ges . S1ubur ai r
din f o ndul "Nieule o u Io ';o ar atu
. dlaz n s t r i nt fi (Par i s ) 1 o reI'
p nt r u ao o r dar ea unei bur s e.
. -
664. 87/ 2
87/ 2
666. 88' / 7
667. 88/14
668. 88/19
669. 88/ 22
25
~ mo r i i l Cas ei So o al el o r i cul t ur i i
aporului prin oar o r e eolsrarea
1n s t ar de f al i llt BanoaDanubi an
f o t a b c a na i uni i pentru nepl t
sumei de 317. 812 l ei depui de def uno -
t ul I . Negul l a1 1 s ubs o r 1er ea i mpr um
t ul u1 intern di n 1920.
FondUl Ioan Prodesou.
Cor p n l egt ur ouar endar ea mOiei
i a unei mori.prooese v r bal e de 110 -
t a~i e.
Coresp. i ofi justifioetive de s um l e 13
ah l t ui di n f o ndul Pap8z o gl u Cr i s t
c duo e i a o o pi i l o r d o o m r o i i .
67
63
DeCI' t regal o u aco pt ar a do na i 2
Pr o o o p seu l ar i o a, l l egal i z ar a
aces t i do na i i .
Decret reg o u pr viI' l a aco ept ar e 61
do na i e! P t r i o l u pent r u l i o . i nt er nat
din Iai. ie.Codr anu din' B r l ad i
// .
- 60 -
J/~
1 2 4
5
6
670. 89/2
nt r u o ul t i , co pi dup t es t -
ment i ao t j us t i f i cat i v des 1
chltui dinfondu pr o f . Pet r i o i u.
Corsp.proc s v rbal d 1 110t a i a
inut p ntru a ndar,8 terenului din
satul Murtampropri t at a o o Sti.
Romanenu. .
21
671. 90/1/1 Coreap.i ot just fioatlv fer - 22
t o a 1 aj tore adiv rselor insti-
tute d cultur dinfondul SimoDid
Rducanu.
972. 90/1/3 Cerri pent r u acordri d ajutoar d 9
tudii n str~ "tat dinfondul Si
Did Rducanu.
67~. 91>/1/4 Ce ri el stud nilor sraci pentru
primi sjutoar d s t udi i dinfondul
Si mo d Bducanu. .
674.
sumepentru ohi-
675. 90/ 1/ 10 Pr eo bal d l10t silvic
svri t n pdur 8 bni jud
Ol t . f o ndu1 Si mo n! RduC8nu
676. 90/2/9
COnJptm
677.
90/2/11 Fo du1 SturZ8 Th.
Coresp.r fr.l tosre la numiri depaznici
1 pdurJ.lefondului T.Sturza dincoe,
Condrheti judTecuoi - satul Oohni,
1 pl t acestor pazniCl. , pr cum
pret niuni1e unor mOtenitori il!do na
toru,!li asupr hmbard stijar.
90/2/12Ao t d do a unei su pentru i nf i
sr a unui et li r- d jucrii,li tati
pentru propri fi t fund. atco!; et
j us t i f i cat i v d ch ltui iile f acut din
fondul St fn seuGh.
678.
679. 90/2/16 :Eondul Seriff Gh.
o c sevrbaledupl i ei t a 11 trimi
pnt r u sr ndaratr IlUlui din. dul
Gh. S r i f f . .

/1
105
41
48
16
29
114
- 61 '1"
I
1 4
5
2
6
680 .
681
682.
684.
685.
90/2/27 ondu SuciuTrai i Si r l en Pavel. 16
Matrial r ~. it.la donai d 10. 000
le1 ~cutd T r ai an uoiu i Pav1
D: l . r l e pnt r u nfiinarea unui omin
pentru 1vii g1mnaziului tlSara ~an-
oovc" .din!neu. (coresp.copia actu-
l ui dedonaiji .jurnalul Co ns " ul ui
d Minitril .raport arag,deo t
r egal d acoeptarea do na 1un1i . )
90/2/28 Copi dup t es t am nt ul de~uno t ul ui 9
arhiteot I SocoleseudinFloeti,
precum i decretul i n original
aoepta a do na~i ide 50. 000 lei
rent ~mprumutulunirii i una
proprietate d ctre AoademiaRomin.
91/2 Stat d plata sal riulu1 per s a lului 9~
a - coala pr o f es i o l d i"et ~
dinFiti ti dinfondul Teiuleenu Maria. II'
91/5 Actereferitoare la coala primardin 40
com.Gl benu jud.Rm. Srat 1nt inut
dinfondul TimpeanuToma,tte plata
rsonalului coLii i CL achitarea gra....
daie! m11dta. a unui nvtor d 1
aoast coal
92/18 Fo ndul Zaharia _ 95
Mat r i s l ref ritor la do na ; 1a ~cut
Casei Sco al el o r d N.Zahari ,constind
di n bi bl i o t eo sa compusdin circs
1800 v o l um . (e ~esp. opia te t ntu-
lui ,:tnvnt ar ul b1bliot oii ,copia aotu-
lui d~ pun~r e n posesi . j ur nal ul
Consiliului d Mini?triitdeor ti gal
d accept ar ea dona1unii.)
92/21 Fondul Zott Sofi 10
~teriel ref r1 or la legatUl de2o~ooo
1ilsat HAsoeia!ei pntrU nv~tura
~oporulul ro~ntt d Sofia D.Zott
(co r es p coP a t st ment ul ui , j ur DBl ul
Co ns i l i ul ui de ~a~ t r i 1. )
Coresp.refer1toare la divers pr o bl 141
lega ti deedm.inistrsl'ea fonduri1ar:-
Casei Sco el el ar (di s po z 1~1uni cu privir
l a ntoomirea buget lor pe1924,tab
desumelepentru care sev o r emi t or- f
dine d plat,t te d plata per s o na-
l ul ui didactic i deserviciu dindii' -
rit f o ndur i , divers oper iWli :Ll.nan-
cier ,procurarea deei cti ,ordo ta a
sum lor rVm.s din eoonomii,tab l de
sumeleordonanete d ctre inspeotorii
COlari dt n fondul CssiSco al el o r et c. )
686. 93/1

// .
- 62 -
II
1 2 4
5
6
. ~
,
6ffl. 95/1
6BS. 96/1
689. 100/1
690. 101/ 1
102/ 1
692.
l o 2/ 1bi s
693.
102/ 2
C r er i al comit t e o o 1a pent r u 76
pr o aur r ea d po mi r o di t o r i . s e~
pentrugrdini1 C01a f
Ci r aul r i al Cas iSo o l o r i 1- 96
t ur t i po po r ul ui x r O. 1923- 1924 r f
r toarela r par e 1uni l e i o o nt
co l ar pl at ann1t i l o r la o o nt
lul ca t et lor ao l a ,arendereali-
r enur i l o r d ou tur,verifiori de
ges t i uni al o o mi t lilor Colsre,aot1-
v i t al i a c rour~lor cul t ur al e, et c.
Co r s p. r fr i t o l a v r i f i car ea 1 er 190
rilor li t er ar d ctr oco mi s i l i t-
r ar 1n: f i i nl j 8~l p li iiCas s ece-
l el r . (decr et de nUmi r ea memb i l o r 00-
mi s i 1 l i tr a , r egul a nt p nt r u i m-
primareaoperelor tit r a , t c. ) _
Co r s p. f er i t o a l a nf i i n r 1 d 104
c s d ci t i t i n di f er i t OI ' di n
~ r . (Act e d f o ndar e, co nat 1t ui r
s t at ut el caB l o r d s f at i ci t i . )
Car ap. frit. t i v i t at e~ t ~a 61
l ar l a di f er i t e co l i di n ar ~ pr es e
er bal de i ns pec i a cmi nel o r cul t ur al ,
ns emnr i r ef er i t o ar e l a act i v i t at ea
ext r a co l ar .
Co r as p. r ef r i t . l a numi r i d i ns pect o r i 17
i act i v i t i ext r a co l ar . T abl o u d
di f er en e l a s po r ul cuv eni t i ns pect a-
r i 10r act i v . ext r a co l ar e.
Co r es p. r ef er i t o ar e l a act i v i t at ea
ext r a co l ar a i ns pect o r ul ui I . Begu,
ac " t ar ea s al ar i ul ui - di ur n, bo r der o u
de chel t ui el i de t r ans po r t i depl as ar e
n i ns pec i e, pr o ces e v er bal e de i ns pec i e.
694. 102/ 3 I dem act i v i t at a xt r co l ar a 1nB- 40
pect o r ul ui I . Bdes cu.
695. 102/ 4 I dem act i v i t at ea ext r a co l ar a 1o s - 85
pect o r ul ui D. Co r av u.
696. 102/ 5 I demact i v i t at ea ext r aco l ar a 292
i ns pect o r ul ui I . I o r dache.
697. 102/ 6 I dem act i v i t at ea ext r a co l ar a 126
i ns pect o r ul ui N. dur eanu.

698. 102/ 7 : , ;
699. 102/ 8
I dem act i v i t at ea ext r a co l ar a
i ns pect o r ul u1 . Sndul es cu.
I dem act i v i t at e ext r a co l ar a
i ns pect o r ul ui . T ebei ca.
103
110

II

-
- - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
1 2
4
5
6
701.
7qo. 102/ 9 Co r es . p. r ef er i t o ar e l a act i v i t at ea
ext r a co l ar a i napect o r ul ui l
abo i a. A hi t ea s al ar i ul ui i ur n,
bo r der o u de chel t ui el i de t r ans po r t
.! dep as ar ea i n . s pec i e, pr o ces e
v er bal a de i ns pec i e.
102/ 10 I dem act i v i t at ea ext r a co 1ar a 50
i ns pect o r ul ui I . At anas i u ca i ns pec-
t eaz co ns t r uc i i l e l o cal ur 11o r de
co l i di n Bas ar abi a.
103
I '
. .
7o';.. 102/ 11 I dem act i v i t at ea ext r a co l ar
v
a ~04
i ns p et o ul ui i ept u ce i ns pect eaz
co ns t c i i l e co l ar e di n Bas ar abi a.
703. 103/1 Co r es p. r ef r i t . l a ch l t ui el i l e mat 20?
r i al e al e act i v i t i i ext r a co l ar e
di n Bas ar abi a. bo r der o u de act j us -
t i f i cat i v e pent ~u aj ut o r ar ea r af u
gi a i l o r , nt r e 1ner ea pens i o nu1ui ,
chel t ui el i f cut e cu pr o cur ar ea at e-
r i al ul ui neces ar co nf ec i o nr i i de
co s t um na i o nal e pent r u el ev el e co l i i ,
bo r d o u de chel t Qi el i r edac i o nal e
cu c. Bas ar abi ei .
704. 104/ 1 Co r es p. r ef e t o ar e l a t r i mi t er ea de 68
cr i i t abl o ur i l a t r gul i nt o r na-
i o nal al cr i i di n Fl o r en a, t abl o u
de mat er i al di dact i c, anuar e i dr '
de s eam t r i mi epent r u t r g" di n
l o r n a. L i s t a cr i l o r edi t at e n
1921- 1924 ce s t r i mi t l a t r g i n
t er na i o nal di n Fl o r en a, et c .
705. 105/ 2 Co r es p. r ef er i t o ar e l a i ns pec i i l e 12
f cut e co l i l o r di n Buco v i na ce pr e-
dau cus ns i l e na i o nal e, pr o ces e v er -
bal e de i ns pec i e, dar e de s e as upr a
act i v i t i i . bo r der o u d~ s umel e Cuv e-
ni t mae t r i l o r ambul an i pent r u pr e-
dar ea cus t ur i l o r , et c.
?06. 110/ ] , Co r es p. r ef er i t o ar e l a cumpr r i d 106
cas e i l o cur i pent r u co ns t r uc i i
de ~c l " , s chi e de pl an.
707. 111/ 3 Co r es . r ef er i t o ar e l a co ns t r uc i a 55
co l i i no r mal e de f et e di n Pi t t i ,
o f er t e, r o ces v er bal e.
?08. 111/ 1/ 5 Co r enp. r er i t o ar e l a co ns t r uc , i a 36
gi mnaz i ul ui " Pr i nci pel e i co l ae"
di n Cur t ea de Ar ge , pr o ces v er bal ,
o f er t e, bo r der o u de act e j us t i f i cat i v
de chel t ui el l e neces ar e.

//

- 64 -
1 2
4
5
6
709~ 111/ 312 Co r es p. r ef er i t l a r o ns t r uc i a 67
l i c. " L aur 1 It di n Bo t o ani , pr o -
c s v er bal d r ecep i a l u r J -
r i l o r ext r ac d co nt , s i t ua i 1
da t i v e, e
710. 111/ 3/ 3 Pr o ces v er bal e i o r i u s ar 90
r ef er i t o ar e l a s i t ua i a c
e gs es c l ucr i l d co ns t r uc i e
a el di i p nt r u co l i I no 1
de bi e i i ~ t di n Bo t o ani .
71. 111/ 4/ 3 Co r es p. r ef er i t o ar l a co ns t r uc i a . 20
co l i i no al de f di n Br i l a,
o f er t e, pr o ces e v er bal e.
712. 111/ 5/ 3 Co r es par ef r i t o ar e l a co 67
co l i i cundar de ft e di n
(s i t ua i i pr o v i z o r i i pe t u 1
r i I e de H. Kkt . ~ unda i al
co l i i , pl anur i d co ns t r . )
713. 111/ 5/ 4 Co r es p. p+ ur i , s i t ua i i d l ucr r i , 500
co nt r act e de ant r pr i z u, d v i z pr i v '
co mpl et ar ea cl di r i i l o cal ul ui
co l i i no r mal e d bi i " Spi r u
Har et " di n Buz i i ns t al a i i d
ap, anal , bi , cl o s t e.
714. 111/ 5/ 5 Co r s p. r ef er i t o ar e l a co ns t r uc i 64
co l i i de ft e di n Buz u, s i t ua i .
as r a 1cr r i l o r x ut at 1 c
no alv, ms ur l . t o i d v i z p nt r u
r per e " i l e neces ar l a l o cal ul
di r ect o r ul ui .
715. 111/ 5/ 9 Co r es p. r ef r i o e l a hel t ui l i l e 75
eces ar e pent r u r epar a co l i i
el amnt e de me er i i di i z i l -
j Ud. Buz au, pr o c v er b 1 de r ce_ i e
de i ni t i v a l ucr r i l o r ,s i t ua i
def i ni t i v ' , s t a i 1r r i l o r
neces ar e e t r t a c. de-
v i e pent r u !f er i t co ns t r uc i i
n jurul co l i.
716. 111/ 5/ 10 Co r es p. r ef er i o ar 1 r p a i i i 9
co ns t r uc i a o r d p ndi n 1
de mas er i i di n co o nt eo r jd.
Buz u, dev i z p1i ent ar , pr o ces
v r b 1.
717. 111/ 6/ 10 Car es . r r i . l apr o bar ea unei 10
s e p nt r u r i r ea o ns t r uc 1ei
gi mnaz ' ul ui " Pr i nci pel e . !hai t di n
H r v a j ud. Co ns t a, pl nul de
deviz.

//.
1 2
3
4
5
6
718. 111/8/2
Oo r es p. i aC
j us t ~i cat i
x cu ar a 1 cr
v
i l o r d
l a l o cal 11c . di n
l. go i t
v er bal a.
719.
111/ 8/ ~
Act e j us t i f i cat i v e d
s umel aco r dat 53
pent r u co nt i nuar a l ucr r i l o r de co ns -
t r uc i ' a l o cal ul co l i i o r mal e
. " El i ade. iiul es eu' di n i r i e.
720.
111/ 8/ 6
Co r es p. r e er l t o ar e l a l ucr r U de
45
r epar a i uni , co ns t r uc i i i enaj r i
execut at e i n r egi e de co mi t et ul l o -
cal ul ui gi az i u1ui di G' i e t 1-
Di mb v 1 a. (pr o c s v er b d r ece
i e, s chi d l an, o f rt , dev i z , et c. )
721. 111/ 9/ 4
252
722. 111/ 9/ 6 at r i al r fr i t o r l a l ucr r i l e d 57
z i d
V
i c t r b" s c x c t t l a
co al s uper i o ar d ar i mes ar i i
n ci pel Fer d. i nand" di n Cr ai o v a
(co ns t r u i t jII), p. pl an ,
d v i z e t i mat i , o f r t 1 er u, pl an. )
723. 111/ 10/ 6
65
724. 111/ 10/ 8 Co r es p. i act e j us t i f i cat i e r ef er 1- 39
t o ar l a chel t ui el i l e f ect at a eu
co ns t r uc i a l o cal ul ui 110 ul ui uA
a o t " di n po mi r l j . Do r o o i .
725. 111/ 3 Co r es . 1 act e j us t 1 i cat i e r ef r 1- 45
t o o r la exec t ar ea l ucr r i l o r d
co ns t r uc i i i r per e i i l a l o cal ul
co l i i no r ma1e de bi e i di n T g. i u
i nz t r ar ea cu bi l i r , " t ua i i
pr o v i z o r i i co nt r ct , t c.
726. 111/ 4/ 9 Co r es p. r ef e ' t o ar e l a 1 cr r i l e d 177
co ns o l i dar e a unei ar i i a Uni v . di n
I a i i di f er i t e al t r epar i uni
~i amenj r i xe ut t la n l e uni -
di n c dr 1 iv.1.n ania anu-
l ui 1924, s hi de pl an, d v i z t co n~
t r uc i i s pl i ment ar

1/

1 2 4
5
6
7 Z7 . 111/ 14/ f Co r es p. r e~ r i t o ar
5~
cut at i t.i
l a co ns t r uc i a a-
ul pdao i
v i z o r i i , o rt .)
728. 111/ 14/ 7 153
.. execut t
den i 10r '
l ui 192
729. 111/ 14/ 8 141
- 66 -
730. 111/ 14/ 9 86
731.
56
co ndact o ar
ch 1 el i
732. 111/ 14/ 17
80
7. ; 4. 111/ 14/ 2 Co r e~. r r i t o ar r l l e d 4
ea tr c' 1d1 r p i
execut at l a i mo bi ul co l i i s qp -
r i o ar ecou. a i - anul
1924. av i z , r t , s i t ua i i -
BXlII:Drpr o v i z o r 1i . etc.)
735. 111/ 15/ 1 r e er i t o r l a v ar 1
cu at l a adi r a eu
v
e r s i t i i di n cur t
coresp.d t ur 1, d v i z , i t u i i
d 1 cr i , et c. ) pl i

2
5
4 6
1/1/ 7

7 ? 111/15/7
73. 111/15/15
739. 111/15/16
740. ll1/15/20
741. 111/15/29
?42. llt/15/ 7
7 3. 111/1Il
744. 111/ 1;
t o
c
do
ea
d

//

84
125
..
92
75
?
71
1 2
4
5
6
7

11 / 1 17 Lur' i(cor ap. v t i at i . 1-
tuaia lucrlril ~ dogir
amenaj r i 1 al ul ui CCl i i el am nt -
d co mer di n T r . S v ar

746. 11/11, 59
747. 111/18/4
74. 111/117
749. 111/19/2
7 5 . 111/19/,
200 ac
co ns -
~..-t::TE!~aa.~ f1
q
-ka ! lea! '! ? " ;
(
, d iz sti a- ' 3 1921 24
im.naziulu1
L uc r i (co r ea . pl an
t )pr i v i nd c di r
din angujd, am.
Oo r es p. aC t l us t i f i cat i l a 47
sumelepus l a dispoziia 1i c ul ui
Radu Gr ec an di n 1 t jd. 01t
p u co ns r uc a unui et aj .
Luc cr sp.planllI" ,deiz st - 261
ti ,c ju tific ti ~rivind conti-
uar co ns t r uct l i i stela ei
al' I i can1la coalanormalv d 1 i
nr . l di n Sl t i n j . Ol t .
751. 111/ 21/ 2 93
753. 11/2'13 00
754~111/24/2

42
. //

- 69 -
155. 111/24/ 95
?5.. II / 4/4
.-
?57. 111/25/3
75. 11/2;;/7
759. 111/26/
7 ~l / 7/ 5
761. 111/28/2
762. 111/29/4
?63. 111/30/2

II

24
6
47
32
10
36
- 70 -
2
7 11l/~2/2

?6~h 111/ 32/ 5


7 111/ 32/ 8

761. 111/ 32/ 11


168. 111/ 33/ 2
769. 11/35/
770. 111/ 35/ 2
at er i al r e r i t o l a co ns t r uc i a
l o cal ul ui co l i i no r mal de b " a i
din ilc .(coreap. , f act ur ,dGvi
es1:iimtiv.)
ater2al r ef er i t o ~ l a l ucr
v
i l e d
co s t uc i e execut at a l a eo -
i nf e i o ar demes rii di n Vi l cea.
co es p. , dev i z , p )
ate'l'l2a1r ef er i t o r l a ca ~tru.cti
s i mnaz 1ul u. i d1 Zat r icea.
(co r es p. , s chi ,ant ms ur ~t o i
d dzl.;;.)
L ucr
v
1 (pr o ces e v er bal e, co r as
situa~ii. defl.Ilitive)pr1\'ind
cp o nar al ucr r i l o r det
fo~ar -i ad. o gi r 1 co ns t aci
L i c. t f Al . L aho arii'" t l c ti
per i o ada 1921- 192
Cox-s .planuri ~situaii prov-
z o r i i de co mpl ect a execut t a
Lucr-ilo d co ns t r uc i e la [,ic.
"Nicu ilipeiOJcu" dinBaz ar gi c.
Ce r i . de po s t ur i 9i ajuta ,
d .si alepesoalului dindire
Cas ei Sco al el o r - s er v . ehni
t at e de pl at a er s o n ului di ur
nisb sezv,te cal- admi ni s -
trc. 1";\ Ca. s ei 8co a1e10
21
26
49
12
54
93
,
6p.~o f e te de trenur2 e
SBI pent u cl di r ea l o cal ur i l o r
c Iar (planurile terenurilO.t'.)
772~111/35/8 Co r es p. i o e t e d m ar i al pent t ' u 55
co ns t uc i i d co l i (pl ci d e a-
i"upi t r e, cr ami d ,i l) P an i
co ns t ucii pnt r u co l ~ di s --
din ar.
771. 111/35/4 25
773. 11/~5/13Lucr~ co r epp. pr o esev er bal a, 78
dec~z i i jurnalel o ns i l i 1l o
de ii t ii) , r ef r i t o ar l a i n
: v u: X a co mi s i ' l o r deve i f 1c
geGtiunii finan iare ale co mi t e G r
calare de co s t uc ~i . d1V r s r ecl a-
ma i " ~ef er ' t o ar e l a co ns t r uc i l
co l ar e r u 1.

/1

\ .
- 71 -
1 2
1
....
??4~ 111/ 36/ 2
?75. 111/ 36/ 4
??6. 1111 /5
7?7. 111/ 36/
778. 111/ 36/ 11
.
??9~ 111/ 36/ 12
?8. 111/ 36/ 14
7 1. 111/ 36/ 1
?8. 111/ 37/ 1
? 3. 11/37/9
Co r s p~ ef er i t o
i pa.raii
ii 97
354
9
99
ei 1
1
2
. cu n p. . Chi pr i - 23
e l a co ns t r uc ' i ir epar a i i
~c l i , t at e s al ar i i .

II

- 7
- A ;
1 2
4 5 6
i.
784. 11,U3?/1
11l/:?7/8
21
Co r es p. ef er i t o e l a f o r mar a u1
co mi t et o l ar s peci al de co ns t r ~c 1
o r cl ama i cut ~ Cas ei Sco al el o .
unui et ea i n 1 gUt ur cu o ns t r .
10c01- i l o r de ~o l i pr i ma , co r e
di v er s
v
di j ud. So r o ca.
Coresp. c pl.'i ia l a r epar a i i l na- 88
r al e i l a mr : r ea l i o . t X eno po l di a
So r o . (anexe, d v i ~, e aces s ' c
t r uc i i ci t i a t ur d pi e i -
r at e de di r . 1i c. X eno p) 1, no - e l a. t "
e 1ber at e de Di r . co nt a i l i t i i a
m ut er u1ui , co n i n t abl o c c-
t el eesar 1nt rnatului -'cultli.)
76. 111/ 37/
Cores .cup i v i r a l a ro parai ~e -
18
rale aMuz eul ui . a10nal dinChi.1il

ex
V
un dev i z i o no t " d p1 t
.
787. 111/ 37/ 6
Co r ea . cu pr i v i r e l a co n t r uc i a i 19
r epar a i i l e- neces ar
co l i i de mes r i i
di n
o _ gr ad. Anex : 2 pl anur i . 1 de i z .
788. 1111~, 7/ 4
Co r es , p. c r 1v 1r l a co ns t c i i i 1
apar at i i n c s ar e l a c. no r mal
d
bi Or h - de i z .
789. 111/,7/3 e er 1t o ar e la 1. ?9
...... "".... nat u1...o r m pr ec
a t j l s t i f i o at i v e o u ch 1t ui
ef ect uat a pent r u ar anj ar i p -
r ar ea- i n er nat ul u' co l i i n r mal e
- , xer c. l 2; - 924.
111/37/7 Co sp.cu rivir l a co ns t ucy i i
r epar at i i a l i o . da f et e " Reg1 a
ar i n n v " i , anex dev i z o , f !- '
t ur !, c t an . '1{ '/J,'.r /IJC t t/
I
111/ 37/ 11 Co r e p. cu pr i v i r l ~ epar a i
co ns t r uc i i l a co a a o r mal
v
d
bi i-din Ohi i nu, anex 2 d ~' i z ,
o f er t
791~
792. 111/37/12
110
20
?93. 111./86/2 Corsp.proc verbal d chtr la 18
t i v a a co ns t r c i a COl i i o 1
da f et a di n uzo. pr . ipl ul
cl
v
di r i 1 aces ei eo l i .
1/86/4

129
73
NI'. Numrul Anul sau
Cit. vechi al CUPRINSUL anii Nr. Observaii
unitii UNITII DE PSTRARE extremi ftlelor
arhivistice
I 2 3 4 5 6
1924
795 Coresponden, procese-verbale,
decret regal privind acceptarea donaiei de
bani fcut de Marin Nicolescu pentru
construirea unei coli comerciale nCorabia.
796 Registru - jurnal nominal privind
(63)
ordonanele deplat.
I
I
I
I
I
I
I
,
I J
MINIST"SRUL INVATAMINTULUI SI CULTURII
v
=- =~=~=- =~=- =- =~ -=-=-=
al ar hi v ei Ca i Sco el el o r i Cul t ur i i Po po r ul ui
pe anul 1 9 2 5.
r ~- ; =======- ==========================================- ============- ==========
,
Nr .
cr t .
Nr .
v echi
Co n i n u t u 1
Nr .
f i l
Dat e
ext r em
Obs er v .
, "~
~
1
2 3
4 5
6
1. 1/ 1 Co r e po nden i d eci z 111n l e t u: r cu 319
numi r e i d et a ar per s o n 1ul ui ad-
t i v i d eer v i c i u al co l i i .
2.
1/ 2 Co r es p. i t at e de pl at s al i i l o r 219
gr eda i i l o r i a t ut ur o r 1ndemni z a i i -
l o r de chi r i e i s cumpet e pent r u per -
o nal ul adt i v i de s er v 10 i u, d l a
C So o l el o r .
3/ 2 Co r es po nden i o er er i d j ut ~r 150
p " nt r u cut ea s amt i i pr cum i
co r dar de s ubv n i i p t r u r i di o ar ea
mo nu. nt ul ui l ui " M. mi nes cu" n Bu-
cur e t i i co ns t r ui r e unui s nat o r i u
di n f o ndul Ca. i So o 1el o r .
[ ..
6/ 1/ 1
t i pr i r de
Sco al e10r .
d cr ~, ao t
77
t i a1 r !r i t o r 1
c~r i i n edi t ur a Cae
(o o r e po nd n
t
11t
j us t 1f i cat i v ) .
5. 6/6/11 t r i l aj ut o el co r - 119
dat e d a Sco al l o r , t r u di v er s e
t i pr i r i d t z , o r i , di c i o n
br o u. r i , po eme.
6/ 6/ 12 Co r J es po n n i ct e j us t i f i cat i Vi
r ef er i t o l e expedi r ea bul et i nul ui
o f i o i al 1 mi ni s t er ul ui o 1i l o r di n
ar , i l a do n i d o r i a l i o eu-
l ui di n T i mi o r p u At neul Ro mi n
205
.1.
- 2 -
1
=====c================================= =-==========c-========== = = = = = = =
2 3
6
4 5
7. 6/ 6/ 14 Co r es po nden r ef er i t o ar e l a d1a- 10
t r 1bui r ea de cr i , al bum , t bl o ur i ,
di f er i t el o r bi bl i o t eo i , o o l i de me-
s er i i .
8. 6/ 6/ 17 'M t er i al r ef r i t l a di f er i t e o r i , 81
o f e i t . s pr publ i o ar e - l uo r r i o r i -
gi nal e u t r aduo er i .
9. 7/ 1/ 14 Un t abl o u d emi ne l e di n j ude el e 15
I a i , o ar e au nev o e de o ant i ne co -
I ar e.
Aco r dar ea unei u en i i d t o ant i -
nei o o l ar e di n I a i , o o i et t ea n-
f i i n at de Spi r u Har e~ i n anul 1897
i o ar e pi n l a dat de 1925 a f o s t
s ubv en i o nat de 1ni s t . MunCi 1 i
Ocr o t i r 1l o r So ci al e o a d l a 1925 s
t r ac l a C a So o l o r .
10. 7/ 2
11. 8/ 1
12. 8/ 2
13. 8/ 6
14. 8/ 9
15. 9/ 1
16. 9/ 2
Ao t e j us t : t f ' i o at i v e p nt t ' u co al pr 1- 120
mar di n Sale , t abl o u de co mune l e
ce aunevoe de cant i n, j u o r i n
bani , ao o r dat de Cas Sco al el o r p
t r u cant i na co l i i mar di n Z
bo r d r o u o u ao t el e j us t i f i o at i v
mel e dat 08 aj ut o r .
Co r e po nden inl egt ur o u. ut i l i - 7
z ar l o t ur . t l o r C01 e l a co al
no nmi . ab l e d v eni t ur i i ch 1-
t ui l i n l egt ur cuao te t r enur i .
Co r s po nden i at e J us t 1f i c t i v . 39
d eu e o h l t ui t cu cr i l i
t mbr o mi n el ev i l o r bur i r i d. l
Az i l ul al ena Do amna :au;: ur t i

I d m - Sco al a d Sur do ut Fo c ani . 125


)
at er i al r ef er i t o r la co n t i t ui r a 26
unei t aber e d v ar l a T eki r ghi o l
pent r . u el ev i i co l i i no r mal e di n C
r
1e-
ur ul Secui e Cf t abel cu cr i l e o -
r ut e d ac t i i o o
Co r e po nden i act j us t j f 1cat i Vi 23
r ef er i t o ar e l a mi o i r p a i i de i mo -
bi l i mo bi l i er qo l ar 1 co l 1l e pr i -
mar e di n j ud. Ar ge pr cum 1 1s ub-
v i i l e aco r d t e i n ao es t co p.
I dan - Sco al a i nf er i o ar e de 8r i i i n 44
:a u, )o al a pr i mar nr . l bi e i din
g. Ocna i co al a di n co ma c - c ui
: a l u.
..//..
- 3-
/' 1 tf ~
-===== =====~- ==:
1
= = =;===- =~- ========== c===================- ====~======
2 3
5
6
qo r p_ a ju t 1f i o at vere-
f er i t o ar e l a mi ei r par i i d
i mo bi l e i . r o o l ar l a c.
pr i m d~
: Bo t o 1.
18. 9/1/4 I d pent r u co al, 1ment ar de
me er i 1 Dr . Ang 1es au - Sut e t i -
Br i l a.
17 9/
1
/3
1: 6
19. 9/ 1/ 5 I d pent r u co l i l e pr i l J Br e r ur al a 34
di n j ud. Buz u
20. 9/ 1/ 6 I d m pent r u co al a de er i i co m. 8
01t i na- Co ns t an a 1 di nI l O una H r v -
D z .
9/ 1/ 7 I dem - co al nr . 2 d f et e Gal a i i 24
co 1 no r mal C.Ne z i - Ga1a ~. .r
. ~ . , ( ) : IakCjPv I-" l/
9/ 1/ 8 I d m 11c. o hi Vc n" ""mii. ' 81
di n B~i 1 t i - Do l j .
23. 9/ 1/ 9 I dem pent r u o mi nul o t o o l i i 52
1nf er i o de me r i i di n B11e t i -
Do l j .
21.
- 22.
24. 9/ 10 I d m pent r u co l i pr i m r di n j ud. 38
1>o r o ho i i o o al a de DESer i 1 di n M -
r n a.
25. 9/ 1/ 11 I d m pent r u co al a de m r 11 di n 10
o o m. Ot et el e anu i co al a de co m r
Ru i .
26.
27.
28.
29.
!
30.
9/ 1/ 12 I d P u co a1 pr o f es i o nal de 26
T g. J t
u
i l a c. l ement ar d mes er i 1
Cr b t - Go r j .
9/ 113 I d co l a di n co m. Ceg 1-
1
a10 1 a 17
' co l a no r mal de bi e i C1r e 1.
9/ 1/ 14 I d co al a pr o f i o nal z , av 62
I i .
9/ 1/ 15 I dan eo al pr i m di n C pi t a1 116
o l i z u nr 27) o . d r i 1 9
i
Se.
pr i m r di n co m. M11i t i-I l f o v
9/ 2/ 16 I d m co l i pr i mar di n j ud. hed i 57
31. 9/ 1/ 17 I d m c. 1 nt r de meaer i i - C- 26
l i ne t 1 - Mu ce1.
32. 9/ 2/ 18 I dem co l i l e di n o o m. i o r a el e 39
T g. Oena i e
./.
- 4 -
ur>
) llif
======--=-:- ================
1 3 4 6
2 5
33. 9/ 2/ 19 Co es po nden i a o t e ju.sti:f' l cat i v 23
r ef r 1t o a l a mi ci r p at i i d -
mo bi l i o bi l i er co l ar 1 .d
en ji lnt atu1 01i 1 o r mal
Sl at i na.
34. 9/ 2/ 2
35. 9/ 2/ 25
Ide co 1
Id co l i l e el e
ao m. Gal b 11 j u
el j Ud. Fr aho v 30
d mes r i 1 - 9
36. 9/ 2/ 25 Ide co 111
ltioni.
37. 9/ 2/ 26
38.
39.
40.
9/ 2/ 27
9/ 2/ 28
9/ 2/ 29
9/ 2/ 20
9/ 2/ 32
9/ 2/ 36
44. 9/ 2/ 37
e dt n co m. j ude ul ui 23
di n 00 ne1e 21 I d m l a o o 1 1 pr i m
ju.d. T eo uo i .
Co r es po den i ao t us t ioatiV1
r ef r 1t o r e 1 mi o i rp i de i mo -
bi l e i mo bi l i er co l ar l a c. no r ma-
di n Alea dr 1 1di n co m j ud.
4e1eo r man, p o um i l a ubv en i 1.
aco r dat i n ao e t a o o p ,
Anex, d iz, f ur , r o i pi .
23
T ul o ea .
i m s r i 1
Id 1 co 1 no r ma
I d 1 co al d r t
Bi r l ad.
I d co l l eno r mal e di n V
/10
6
I dem co 111e d
a j ud. i o a aI
Id co l i
e r i i din ~. ~~'I"I
Id m co 111 d
e u i ) .
~
.)
50
80
(
t-
79
45. 9/ 2/ 38 I d co l i l e d er i i pr o f es i o n l e, 500
ner m 1 i l i o d i n o r a l e di n
T r anai l v i
Co r po nden r ef er i o 1 t mp - 115
mut ul aco r d tde C co al o r , co -
mitertelor co l 1 colilor no r m -
l e ide ma r i i pent r u pr o o ur ar
ma i ni l o r i ter i al e l o r nece s ar e at 11 r -
l o r c t o co l i , pr c i
v e b le, ad se i r ef e t e d
t ui r inr l l mut u. l ui .
46. 14/ 3/ o
41./1/2 L ucr r i l e o o mi t et ul ui co l j ude ean 92
Ar a .
(co r s po nd n , t at d pl t , buget )
r ef r i t o ar 1 o t 1v i t t e co ' t et l o r
co l ar e di n j ud , co mpo r t r a el e-
v i l o r i f r eo v e nt ea cur s ur i l o r co -
l ar "
./.
-
5 -
===~- ====- =- ===- = = - =====-= = = ===~===- =====- =- - ====================~a.
5
1 2
4 6
48 . 14/ 1/ 4 Co r es po nd i t t 67 .0
p o nal ul ul d l dact i o , t ~
de s er Vi o i u al 01 s e10r xt r abuge r
pe per i o ada f ebr ar i e - d o embr i e 1925
de l a l i o . I . C. t i anu di n r i t t i .
Oo n t de ges t i u. m pe d p br i - d o rp-
br i 1924.
,-
49. 14/1/5 Co r e s po I l dn ~ te pent r u p1 a 98
per s o nal ul ui di d o t i o i admi nj s tra-
t i v xt r abuget ar d 1 o o l a s o un-
d d ft e di n Pit e t i .
Co r es po nden pr i v i nd ct 1v i t at e 00-
mi t t u1u1 o o l
'50. 14/ 1/ 7 Co r es po nden i pr o o es e v er bal e r f- 34
r i t o ar e l a 1nt o o mi r e co nt ul ui d g -
t i i bet ul co l i i no r mal de b-
i et i Al ex. Odo bes Qu" di n i t e t i p.
x.1923-1925.
51. 14/1/9 Co r es po nden , pr o o es e v bal e, pr o - 111
i ect d bug t , t at de l at !nt o : ; ; : . . . cm~1~- _ _
t de co mi t et ul co l ar pent r u pe 8.
o ur aul ui r al xt r bu et d l a. o .
el ment a. ~ de co mer di n Pi t e t i .
52. 14/ 1/ 10 Co nt ul de gs t i uni al co l i i in! i - 25
o ar e de mes er i i di n Pi t e t i pl ana
ri - d o emb ia 1925.
53. 14/1/12 l uni I sept- 27
924. co nt ur i ' d
ges t i uni i bo r der o u d o hel t t 1i el i
p 1924 d l a cl as el e xt r abuget ar e
nt o cmi t pent r u o r do nan ar ea cuv eni -
tp r s . gi mnaz i ul ui Pr i nci pel Ni o o -
1 e di n Car t e d Ar ge .
54. 14/ 1/ 13 Co r o nden 1 t at e i nt o cmi t pen- 42
t r u o r do nan ar ea s al ar i i l o r cuv eni t
p r" di d et i o o o l i i a cundar e
de ft e di n Cur t e de Ar g pe p i-
oda i uni -a gus t 1925.
Co nt d ge t i uni .
55. 14/ 2/ 4 81
./.
- 6
2
;===== =='-======= =_S==== =_===1:-=:===== = = = = = = = = = _ _ = = = = = = = = = = = = = = ===--=:
4
5
6
56. 14/2/5 OI' pond t ord.o- 60
,nan re ala il10r per onalulu1 di-
dactio i dese 'lei pr cum per-
sonalu.l com!t tulll eoler al o1
10 e ' r d 1o . e d
.defete gr,. II din aoupepr10ad
brllar1 iun! 1925 . '
Buget ul pe i anuar - d o mbrie1925.
58. 14/ 3/ 2
59. 14/ 3/
60" 1 /31
61. 14/3/5
6 2. 14/4/C
pr i d v
aettvitat
ormal d
11122
147
.1
- 7
1 2
-== =- = = = = = _ = = = ==========~==============~~====c_ = ====~==~=====
5
2
63. 14/3/7
Bugtul C omittului colii no r mal 48
.debi i " ~1h ai 1 m 1m o u " Br-:0::...;t;...;0:.:r---
pe anul financiar 1925 ou. e
ajuttoare, co nt d(3 ges t i um pe anul
financi r1922- 1923 i 1923- 1924 i
cor apondenreferitoare 11ntocmi-
re i aprvuaroa bagetu.1ul.
Contul d t1un al mi t . o o l i i 27
no r mal d ata UD sp1na.Doa din
p s pt mbr l 1923. s ap
mbr i 1924, - 31 d ombr i e 1924ou.
o t l e juste, b Etu.l 1anu. rl - 1925-
d o embr i e 1925 i 00 po nden r e-
ferito re 1 intocmi ea i apr o bar ea
l o r .
14/ 3/ 8
65. 14/ 3/ 9 B tul supl! n al comit tulu 57
co l ieu.p ioere d o o m 11 B_ o.:::;..t.......-...-..~
1 oot - 31 d cembr 1e 1924, ba ul
ianuarie 1925 - gust 1925 i t at e-
le d pl at a p r o nal ul ul i dao t o i
administrativ ianu.arie - 1Wlie 1925
i core pondenr fer1.toar la or-
do nan ar ea umel o r r es pect i v e.
14/ 3/ 10 t ul ~p1 ment pt embr l - 31 S~
d o embr i e 1924, betul pe 1925,
t at e d plata pr s o nal u1ui did et i o
i admi ni t i v al colii e1emen=
t ar e d oomer din B~o an! i oor s-
po nden r ef er i o a o r do nan a-
r ea s ume~o r e peet i v
66.
67. 14/ 3/ 11 Oo r es po nden 1 bugt 1 i co nt ul 170
al e oom! tul ioolii
inf rio d es ri1 dinBoto~ani
pe ex. l 923- 1924, buget ul pe-~2 o u
t at el d z v o l t t o ar r e peo v i v
Borderour1 ouao justifioativ
pentru o hel tui IiI foute din: f o n-
dul co mi t et ul ui co l ar ex r o . 1923-
1924.
69 14/13/3
3 6
34
52
- 8 -
1 2
-
===========~==c=====~= ==- ===_===2-: === = = =====-========:===_==
5
70. 14/4/2 Core ondni1 r feri ore la 0- 89
t i v i t at o o m! et ul ui o o l ar j u' de-
ean Br i l , o o nt ul g t i une p
ex.1922-1923 i buget ul pe ex. 1925
( l ege~1 d co mi t et o o l ar , -
peo ~i i o he n j ul o nf l o
t ~l ui d nul cam' 1ui o al a
Br i l a. do s ar ul de ~, p ooe
11 al et o ) .
St at e pent r u pl at a ar l i o r per s
di dao t i c, ad i v 1 d s r v i o i
xt r bug 19 de l a l i o Bl es aU
di n i l a pe l un 1 eept embr i -
d o mbr i e 1924 i i anuar e 1925 -
dea mbr i e 925 o apodni1
1:n vederea ordonanrii umelor r -
p at i v
Co nt ul de gs t 1une 1 co mi t et a1ui
oo1 r jud. l1 p anii 1923-1924.
71. 14/ 4/ 4
1
J
72. 14/ 4/ 5
73. 14/4/7
74. 14/ 5/ 2
14/ 5/ 3
Co nt ul d ges i u e
bri 1923- 1s pt
o l ae lor b t ar
de la ao al
di n r i i .
Betul de eni t ur !
pe1925, tat
did at i o B
1924. i anuar i 1925-s pt e br i e 1925
i o reepond n pr i v i nd o r do nan
umel o r p et i v
al j.
o.
l a gr ea
Buge al oomitetalui ool r o o mun
di n o r a ul uz pe anul f i ne r
1925
Cor an en r ef i t o t c
m1reabuget lui oomi t ul ui ool r
o o m Buz u.
Co nt ul de g st1
r o o v er 1 o u P
d bug tpent r u
. r ,
4 6
43
19
- 8 - jJ~-'iA
1
2
==: ==s ==~================_ - - - ==: =====~- : ===- - =========_ - =-
3 5
76. 14/5/4 Bugetul co mi t et ul ui . colar al1io 253
. "Al.Hajdeu' di n uau pe ex. 1924.
tat el e de plata pe sonelulni. di d o t i o
admi ni s t r at v i de serviciu, al
cl as el o r extrebuget r -pe anul co l ar
1924-1925.
(r eo i pi s e o u r e i ner i de 4% i 8 di n
s al ar i i l e personalulu.i, o e ndn.
ontul d geeti pen' v eni t ur i 90
chel t ui l i al co l i i ~o f . de f et
din Buz u pe .al 1924.
tt l e de pl at p r . s o nal ' ui di d c-
1e i dm1ni s rativ al c1.extrabu.-
et r p anul 1925al. colii s o de-
a deft Dr.c~gel cii zu, pro-
ce v rbal devrif iaar g iun'
p anu fin. al comitatu.l co l i i .
Baga ll.i tatul desvo1ttor 1Sa. 10
pr o f es i o nal a d f t g. d Buz u
pe x.1925.
BU' et ul t i p, co nt ul d ges t i une p 13
ex.-mana 1924-1925
t
al co mi t t ul a!
co l i i norm afat din Buz
St t d volttor pent r u eni u.r
82. 14/ 5/ 12 Bugetul pe .1925 al co mi t . co l 91
al gi mnez i ul ui di n z i l j . Bu. z u.
t t e d pl at a s al ar i ul iper s . di -
dactic ia mi ni trat1v p ex. 1924-
1925.
Proce verbal d erifica
f i nan a co mi t . o o 1i i , 00
83. 14/5/13 tat d plata p s o nal ul ui 23
~ a m1n1strativ d l a 1
di n 1z i l jd. uz u.
Co r s po nd rr i o i p' s al d181
f1nanc1 ou e1ner1 d.,l i 8~
o s er v 1plat p r xtr ugt r.
77. 14/ 5/
78. 14/5 /6
81. 14/ 5/ 9
, 9
%
,.1~('"
=====_============_=====e==========
1 2
=====-g-==c=-= =============-===aa=
4
;
84. 14/ 5/ 15
85. 14/6/2
et u. 1\ 11 ~x.1924 1925
.
37

a it. 106
CanstanI ' proi
e gea un.
86. 14/ /3 Lucrri la g e 'co!ni 22
colar eom al in Co ns ' t an" a.
Co r apo nden , buget - - eni t ul i
i ehet u1el i , conturi d stiune,
ard rou.r d v ni turi, iehel tui 11
87. 14/6/5 oit. 23
egi -
88. 14/6/9
comi. 29
'din
1-
89. 1 / 6/ 10 L ue r l -37
90. 14/6/15
1
' i un comit. 16
1ncipel
. . /1. .
====-======= = = = = = = = =-============ = = = -===============================;
, - 10 -
1
2
3 5 6
9l~ 14/7/2
Co r sponden r l at i 1o t i v i stea 83
oomitetulu.i oolar jttd Co v ur l u"
i bug t ul de v ni t ur 1 i ah 1 t ui ei i
le cestu co mi t et $
92. 14/ 7/ 3 Oo r s po nd n , bu et a
ah 1 ui l i i co nt ul d
o o mi t t , co l ar co mun 1 din
c m i tab 011 venitu i
o o l a u ban
- cr r i r el at i v la gsi unea o mi . 17
o o l er al 1 o . Vas i l e Al ecs andr i di n
ala"'~l
(o o r e s po nden , b et d venituri J.
cheltui 11, c t ur j . de 'eetiune, o r -
der o ur i d act e j u t i f i cat i v e) .
95 14/ 7/ ' L uc r i r el at i v e l a s t i une co mi t e 106,
co l ~i pr ef 10ne1e de ~et e egr o po nt e n
din 1i.
(co r s po nden , co nt ul de ge t i ur t e,
o r o ur 1 d h osri i d v eni t ur i ,
o t a j us tit'1c : t i v e d chel tu.' 11,
b t t at e dez o l t t o ar d v eni -
t ur i chel t ui e11) .
L ucr r i r el at i v l a ge tiun comit. 16
colii oo m ~i al e el em t ar d Ga-
li.
(cor pond , bo r d r o ur i deo r do nan-
e d pl at ~ a chel t ui el i l o r , co nt ul de
g t i un, bug ~ i t aL e d z v o l t t o
de v eni r i i ch 1 ii.
14- / 7/
94. 14/ 7/ 5
96, 14/ 7/ 8
19
r e-

L uo r r i r 1 li.v 1 estiulBa co mi t . 69
oolU s undare q.e fete gr. II !hail
o g~l n~cean\ l din ala".
a co mi t
di n
33

l at i v l a a ' i v i t t a co mi t . 56
en bov1.
98. 14/8/2 Cr
co l j
. il
1
- 11 -
= = = ===-=--===- ===0 = = = = = _ = =============a== =========_===============_
2
3 4 5 6
99II 14/ 8/ 4 L ucr r i r 1 t i v l a ge t i uni l e co mi t . 122
~. 1 l 1c ul ui " ch1 ~ V cr e o u"
. di n T r go v i t e. - ; : : : : : : -
(co r eapo nden ~, t at e d pl t al a- ~
r i i l o r pe o nal ul u ar dao t i o i d-
mi ni r t i v de l a 01 s el e bug t er e i
xt r bu. gt r e, buget i t at e d z -
v o l t t o ar d v ni t ur i i o h l t ul l i )
14/ 8/ 5 L ucr r i r el at i 1 ges t i une o o mi t . 51
o o l i i o undar e de f et di n T 1r go -
v i t e.
(o o r es po nden , buget i t at e dez v o l -
t at o ar e d v ni t ur 1 i ahe t u1 l i ,
t at de pl at a eal ar i i l o r p r s o anl ul ui
ext r buget ar al co 11i , bo r d8t " o ur i d
1no as i f o ut i de r eo i p1s emi s e) .
14/ 8/ 6 Co r e po nd nl , b t e de v eni t ur i i ,40
chl t ui el i co nt ul d a i una 8l. 00-
mi t et ul ui o o l i i pr o f es i o nal e de f et e
I o n C. Fus e di n T 1r go v i t e.
- ----
100.
101.
102.
103.
104.
106 .
14/ 8/ 7 L uo r l l r i r el at i v e 1ge t i une 00mi t .
o o l i i no r ma de 1nv t o r i di n T r -
go v 1 t
Co r es po nden , b. t d v eni t ur i i .
o hel t ui el i , o o nt ur i d e t i une, an-
li de r ev i z ui r ea ge t 1uni i f i nan-
o i ar d1r ect o r ul ui co l i 1 no r mal e d
1n~ t o r i di n Tir o v i !!.
14/ 8/ 8 Co ~ ap. i t t ~ d pl at a, s al ar i i l o r 56 ~
per s o nal ul ui ext r abuget r 1 o, s upe- /
r i o r e d o o mex- di n T r go v i t e. .
- --~
' 14/ 8/ 11 L uo r r i r l at i v e 1 ges t i une o o mi t .
o o 1 1 gi mnaz i ul ui di n Ge t i .
(co r p. , t d pl at a s al ar i i l o r
per di d o i o i d s er v i cL u 1 o l a-
s el o r xt r bug t ar e, bug t i t at e
d z v o l t t d v eni t ur i i chel t ui 11. )
22
81
14/9/2 L ucr r i r el at i v l a g s t i un 79
co l ar j ude an Do l j . ~ /O
(o o r es p. i une, t
bug t de v eni t ur i i chel t ui l i , 1n-
v nt ar e de av er e o bi l i i o bi l al e
co l i l o r pr i m r di n jd. Do l j .
L ucr i r e1 t i v l a t i un a co mi t . i07/~-7
o o l ar 110. " 01 I di n Cr ai o v a / ~
(co r po nd n , d pl t -
r i i 10r p r s . di d ct i o , dt i v i de
s r v i o i u l i o eul ui , o o nt ur i de gea-
t i un , buget e i t at e d z v o l t at o ar e
d v eni t ur i i ch l t u1 l i )
14/ 9/ 4
./ .
I ~ 12
1 2
- - = = = = = = = =============~=================== ===-===========- =======:
6
107, 14/ 9/ 5 L ucr r i r el at i v 1. ges t i un 115
co mi t . o o l ar al l i o eul ui r a i i
: Suz e idin Cr i o v a. . /
(o o r es po nd n , o o n d gstiun , ~
t t d pl t 1ar i i l o r p r : : , . . . . . . . .
di dact i c, adm1ni s t t i v i d s r v .
i buget e de v eni t ur i i chel t ui el i
p 192C)
168. 14/ 9/ 6 L ucr r i r e1at i v e 1 g tiun co al i t . 76
co l i i o undar d ft e gr.II i n-
er nat 1. Cuz a di n el' i o v ~
(co r e po nden , t at e d plat e l a-
r 1i l o r p r . admi ni s t r t i co l i i
bu et ar e i t at e d z v o l t at o ar d
v i t ur i i chel t ui el i , co nt de ges t i une)
109. 14/ 9/ 7 cr r i rl at i v l a gs t i une i O i t . 83
co l i i o u. ndr de ft e gr . I eg1na
11s ab t di n Cr ai o v a.
(co r e o nd , o nt ge t 1u. n , bug t
i pr o eet de buget t at dez v o l -
t at o ar d v eni t ur i i chel t ui el i ,
t at e d pl at a1ar i i 1o r per s i nal u!u1
di d e i o 1 d i v d 1 cl as el e ex
t r abuge
L ucr r i r 1 t i v e 1 ge t 1unea co i t . 23
o o l i i pr o f a 1 e d f et e M do na
Dudu di n Cr ai o v a
(o o r es po nd n . o nt ur i d ges t i un. ,
dev i de chel t ui el i pen u di v er s
1uo r ~r i de 1nt r e i ner l o cal ul 1,
t d pl at s al ar i ul ui per o nal u-
1u. 1di s o t i e al co 111)
110. 14/ 9/ 8
,
.
I
3
4
5
111. 14/ 9/ 11 L ucr r i
112. 14/ 9/ 12
113. 14/ 9/ 15 L ucr r i r 1 t i v l a g s t i une o o mi t . 81
co l al gi az 1ul ui di n Bi l t i
j ud. Do 1j .
(co r es po nden , co nt d ges t i une pe
1924, buget o u anex p ul 1925,
t t d z v o 1t t o ar de v eni r i i
o hel t ui l i , t t de pl at a ar i i l o r
per s o nal ul ui di d ct i o d 1 cI . xt r -
et )
ffi
~ ~ - . /m /
= ====: a- ======_ ========================_ =c============~====================
1 2 3 4 5 6
114. 14/ 9/ 17 t ao r r i 1 i v e l a ge t i une co m!t . 74
co l al 11c. " I nd. p nd a" di n
ala! t.
(co r es p. tt d 'p t el ar l 110
p r . d dac i o i dt i v i 11 t de
ab en e al e cadr l o r (i d Q i c d 1
cl as el e ext r abuget , co nt de ge t .
1924- 1925)
-
115. 14/ 9/ 18 l ucr r i
1 t i v ge t 1une co mi t .
29
co l i 1 eo undar d f et Si'.Mana
di n C l af at
(co r po nd n d, co nt ur 1 d g s t i une
p 1922- 1924, buget d v ni t ur 1 1
chel t ui e11 1925 o u an x t t t e d
pl at a
l ar i 1l o r pe s . di et i c, dt 1v
i d r v 1 i u de 1 cl . ext ab er e)
116.
14/ 9/ 23 i at e 1ar i 110r 40
r e
l l 7~ 14/ 10/ 2 Co r ap.
o o mi t . 40
t ul d
t ui
119.
118. 14/ 10/ 4 Co r es p. co nt ul de gs t i
t ul ui de v
00 i t . o o l
Do r o ho 1.
Lua ri r el 1 e
co 111 cund e
cer ap. co nt d
pr o t ct d bag ,
tat d s v o l t at o
o hel t ai el i )
-
9
al
di n
14/ 10/ 5 l a ge t i co mi t .
d et din Do mho i .
t i une p 192,
1924- 1925, bu t i
d v ni ~ur i i
17
120. 14/ 10/ 6 Co r : 1 aget u t t e d s v o l t
t o ar d v 1t l . 1r i ch 1t ui 11
co mi t . co l t i pr o f i o nal e d ft
" Do i I l ana" dm Do r o h01.
121. 14/ 10/ 7 L ucr r 1 r eI t i v 00 i t . 16
eo l i i i nf i o r di n
Do r o ho 1;-----
{co r es po nd , o o nt gr I d v 1-
t ur i i ch l t u1el i , 1924, b et i
t t e dez v o l t at o ar d v i t ur i i
chel t ui l i , co nt de ges t i une pe 1925.
122. 14/ 11/ 2 c o l ar j ude an
i v i r 1 b~g t ul
chel i el i pe
45
co m.
- 14
= = = - = = = - = - - ==='=-==== =.=:===-============-=== =======8'==============_==:1
1 2 3 4 5 6
123. 14/ 4/ 4 Buget ul p t r u v i t ur i chel t ui el 60
a co i t . co 1 al 11 l ui Cuz
Vo d. " Hu 1.
- co nt ul d gs t i
- t at e d pl at a per . di d ct i c. i dt i v
al elaal o r er l bug t r d l 110.
pCuz a Vo d Hu ip u1 1925.
- co r eapo nd
124. 14/5/5
i l o . 65
I
D. o o i t t aI
per o nal ul l l i di d et i c
l o r xt r abuget
er i f 'i aar g
al eger a no i l o r i
co 1ar .
125. 14/11/9 Co r e o nd i
- bug t ul d v 91i t u- i
co ml t . uo l ar al 01 s e
d l a Gi mnaz i 1 co . V
co nt ul d ge t l ,
- t at d pr ez en i chi t a
s o r i l o
54
pro~-
126. 14/12/2 Co r es po nd n i co nt ul d gestiUl'B pt . 25
v eni t ur i i ch l t ui i ao mi t t ul ui
ao l j ud e di n Go r jp ul f i . nan-
01 1923-1924.
- Bag t ul 00 i t u] . .i e j ade .
- t abl o u de v i t ur l 1 o o mi t . co l
r ar 1 di n j ud. o r j p x. 1925.
- t abl o d o i l e pr mi p t r i l i -
b1i o t eci l o I i , i n n 1 b 1i o -
t cl i .
127. 14/12/4 Co r e o nd .n i g t ul 00 i t ul u1- 92
o o l I l i e. udo r 1 di i r i n
T g. J i u.
- t at d s o l t at o ar pent r u v i t . i ~
o h 1t ui l i . ~
- t at d pl at per s o nal ul u o t i c
i adt i el a l o r xt r ab
- pr o c 1 v r i t car t.
128. 14/ 12/ 5 Co r e po nden i et ul v eni t . i
che1t . a co mi t . co 1 r 1 co l i i
cund r d ~et gr . I ! di n T . J i u.
- t at d pl at a r o l l ui d1 t i o
al al l o r xt r bug t ar
- s i t u i f o d. co mi t . co l ar e. l c.
p s ept - d 0.1924
101
~
/
- 15 -
./
I
1 2
==========---- -=========--============-========= ===-== = ====- ===_::=
5
3 .
4
6
Bug t ul 0011i pr O 8"0 al d f
din ~.Ja peex. 1923- 1924.
- o o nt 1 d g t i . p x. 1924,
desvo1t r.
- pr o c e v er bal d v i f car
co nt co l ar .
- c r e po s nt .
130. 14/1/!J/7 Bageml 1 conta1 de get i une al com1t.30
col r 1 011 noem 1 d b ii din
T . J i u.
- t at dez v o l t to
i ah 1 \ 1i l i .
- t at o o ns t nd pr ez en 1 chi t ar ea
per s co mi t . co l , ca pand n. .
129. 14/ . . t . 6
30
131. 14/ 13/ 2 D e z i 1 cu pr i v i 1. d 73
cr edi t e pent r u o per l r e
chel t ui 1 1 c mi t . co 1
I om1
abl o u d v eni t u i 1e ca i t . co l ar
.ru. al
Prooe ve bal d v i f i car e t i i i ,
co r es po nden ,
132. 14/ 13/ 4
133. 14/ 1~/ 5
134. 14)13/7
135. 14/ 13/ 8
Co nt ul d g s t i pent v i t i 182
o hel t ui el i pe ul 1923- 1924 cu anexe.
St at d pl at p s o nal ul ui di d ct i o ,
. adml ni s t ativ i 8 rviciu. d 1
cl as eI xt aba o t ~ al 11c. ~ t i b Y
VOd" di n Cl r a
t at e d pl t e p di
d
19
al 46
. . 1/.
~
I - 16- ./ ;fr i .-/
- - ======================~=- ===- =- ~~================================::===:=
3 4
1 2 5 6
136~14/13/10
137. . 14/ 14/ 4
138. 14/14/5
139. 14/ 14/ 6
140. 14/ 14/ 7
141. 14/14/9
142. 14/ 14/ 10
143. 14/ 14, . 43
144. 14/ 14/ 15
145. 14/ 15/ 2
146. 14/ 15/ 3
Buget (1925[ o o nt de ges t i une 1920- 33
1924 1 JI' o ceae .verbal e al e co mi t .
col r al oo1ii 1nf i o ar de e-
s er i i i n Cl r a i .
Coresponc n i pr . o i eo t e d ugat pe 49
ex. 1924- 1925 i oont de ges t i p
ani i 1919- 1921 nt o o mi t e da o o mi t .
o o l ar al 1i c. i nt r n d l a i . Bar ' "
d rou de o hi t an e!e emi s pent r u n-
a s r i ei ct uet e pe 1923- 1924.
.::
66 --;:::::::
/
State d pl at a pe s anel ul ui cl as el o r
ext r ab l"' t ar e d l e l i o . na i o nal di n
I i pe l uni i uar i - dea mbr i
1925, t abl o u cu num ul orelor d pr e-
dar e o o nf o r m c1un11or, cr ap.
i mo t i v r 1 de abs n . .
s t at e p t r u pl a a per s o nal ul ui d 1 19
o l as 1 r i r bag t ar e pe l uni l i - ~
dec. l 925 d l a gi mnaz i ul " Al ex. o el ~
Bun di n I a i .
Stat pent r u plata per s o nal ul ui di dao - 4
ti ., dtiv i deserviciu I o l as l o r
ext r buget ar d l a Gi mnaz i ul St ef an
o el e di n a p l uni I f anu i e-
d oembrie 1925.
Pr o t o t d bug t ~924- l 925.
Co nt ul d gesti pe anul co l ar 1923-40
1924 ntoomit d oomi"'t.oolar p: ' o f e-
1
al
I
"f ""
S on r. av a IA- SI'
Co r eepo nd n i t at pant pl at 18
per s o n l ul ui xt r abu t a cur s er aI ~
d 1 o o al a co m ci al pe ioar ~
di n Iai p l t mi l e s pt mbrie-s o . -
1925.
Co nt d ges t i i bugetul o o mi t . 22
co l i i s ap r i o r de ar t me r i 1
din I i.
St te dez v o l t at o ar e p i 34
i chel t ui el i bet ul i co nt ul d
ges t i u al ~ao l i i normale
St ur z " di n l a i .
Co r s po nd , bu et ul co mi t . co l ar 46
jude an I l f o v , o ces v er i n
l egt ur o u v jfi o ar e co nt ul 1 d
ges t i une o nt ul de ge t i une al o
t ui oom! et l' anul 1923.
Co r es po nden 1 d act i v i t at 68
co mi t . co l ar comau u t i .
(al eger e o o mi t' l o r co l er , a juto-
r ul nea r , ut i l ar ea at l . eo i ,
pr.vfWbal n1gtur oupr d
1
,
- 1. 7 -
;3
146.
-
4
5
6
147. 14/15/
148. 14/ 15/ 5
149. 14/15 /1;
150. 14/ 15/ 7
151. 14/ 15/ 8
scriptelor i .mtaIor justif'icativ
le o, d ete r . 18.
Cor odeni . tul d s iu1
p 1un~1 ianuarie-d mbr i 1925,
cvenit pers. didactic .1 adtiv 1
11c. CSl.-t r Vod uour ti, un
bo r d r o u d r cipls proces ar 1
~n legatur cu. v if1carea gst1un1.1,
pr c m .i bi al v l i t ur i l o r i
o hel t ui e1i l o r peex. 1923- l 925.
Cor spom eni tatel desalariul
pelun 1e: 1 11 r -d cmbri 1925
ouv i t pers. didaotic al 110 1i
"Gh.L zr" din uouz ' t i .
orespondn i tate d salariul
pe1. 11 fb . rie, decembr i 1925~
cuv i p re. did etic, d i v . de
serv~ciual 110. , tei as ar ab- din
Bucur t i .
1 de s I ar al cuvenit p rs.dld c-
i, dtiv 1.d s ciu. P luni 1
anu. ar i c bie 1925al l1c. iha!
Viteazll a Bucureti, act justifi-
ostive i situaia financ. a eori i
110ului Mihai Vit ez; 1 'tncheiat 1
31 g.1924, ~oces vrbale pr cum
i bugetul t pPntro. clasele bugtar
ie b t r al lic u.Lu,
rific aget.
110. Sf . Sev di n
tu1d "g st p u1

152. 14/15/10 Contu


11c.ti pir
get i
. r ,
72
-
143
~
~
104
~
78
~
94
~
= ..... =======-===
1 2
tu1com!t tu.lui col 134
.l.c1el 1h :8110ur
Co nt ul d gesti i t t e de pla-
t a personalului di dact i c, admi ni t r a-
t i v i d s v i ci p s ept . d 0. 1924
i . d 0. 1925 o u ' ce r i i l 1
o dan n r umlor n os
154. 14/ 15/ 13 54
153. 14/ 15/ 11
165. 14/ 15/ 11 S
156. 14/ 15/ 15
- 18 -
-
====-=-==========-=======================-===================
3
6 4
i-
36
157. 14/ 15/ 16 Co nt ul de
1 00 ii
158. 14/ 15/ 17
159. 14/ 15/ 18
160. 14/ 15/ 19
tu1ai c.35
00 r r.1
1923- 1924
,
e
e, 68
135 ~
29
- 19 -
,
===-=======-====-======-:== =-== =====================-===-======-=== =-
2 3
4 6
164. 14/ 15/ 29
161. . 14/ 15/ 21 Co r e po nden i }l ' o ae v b l e pr i - 23
v i nd at i v 1t t e Ca i t t u1ui co l al
co l i i d ft "r. o beacu" Bu. o ur t i f
pr o i eat de b et i aat e j t 1f i aat 1
pent r ah 1 t ui el i d o o ns t r uc i i p
1924.
162. 14/ 15/ 24 St at e d s v o l t at o e de v eni t ur i i 40
chel t ui . l i 1e co i t . s o o l ar al z i 1ul ui
" l ena Do ama" di n Buo ur e t i (a o i
pri rl i pr o f eai o na1 ) .
163. 14/ 15/ 25 Pr o eo t d buget i 01 t o ar 19
de oh 1 t ui el i i pr o o e p nt r u i nt o c i - ~
r e l uo r r i l o r co l i i no al e d co n-
duct o e d gr di ni de co pi i nr . 557
di n Bucur t i .
, : pr o c a v r b 1 refe- 20
~t o c i r o o nt ul ui d ges-
o o m t t u1u1 00111 d naj
ab" di n Bwur t i .
165. 14/ 15/ 34 Co r s p. pr i v i nd act 1v 1t at a co mi t . 1 51
o o t i z i i l pl t i t s ub pr i uni de
1i mi ner e de el ev i i 1i a. " l i mni t
nu" di n Ol t eni , j ud. I l f o v , o o pi
b et ul ui .
166. 14/ 15/ 35 Co r s po nd n t pr o ces e v er b l e, b et
pr i v i nd i nt o o mi r ge t i uni i 00 i t .
o . 1nf r i o de s er i i d i n Ol t ni
j ud. I l f o v .
65
,
167. 14/15/36
168. 14/15/38 1'1-1
170. 14/ 16/ 2 t 1 r f 105
j ud
br i i n 00 1t ,
r i i ch l t ui 11 p
de 1 v !nui r 1
1 v i end i , c
./.
~ 2
- 20 -
3 4 5 6
171~14/16/3 Contul degsti. i bet ul d ev ittlri 9
1 ah ltuieli al 'oomit tului col 00-
unal 1 Ur bei T r . Sev r i n.
172. 14/ 16/ 4
173. 14/16/5
38
31
175. 14/ 16/ 7 13
'1so
17 14/ 16/ Froi ,
33
cont 23-
4 , .
1 24 i-
tol
177. 1/ 1 f
1
, -
17
17. 1 / 17/ 2
1 1/
50
24g
11 c -:
2
i
c
0-
..
- 21 -
1 2
===-=================-= ~======- = -=======================:==============
4 5 6
3
L uo r ~i co nt bi l e al e co mi t . co l ar l i c.
d bi e i " Di n1c' uGo Leao u" di n C1mpul ung
(buget ul pe 192 1924, dez v o l at o ar
pent m v eni t ur i , co nt de g i une i t at e
d s al ar i i al e p r . di d et i c, i adt i pe
i anuar 1 - dec mbr i !1925) .
l.u:lr r i co nt abi l e a l e o o mi t.c cundar e
d f ' et ed i n C1: mpul ung t e dez v o l t at o ar e
p t r u pl at per s o n I ul ui , o o nt de ges t i un
i t at e de s al i i al e per s . di dao t i o i
adt i v di n i anu r i e, pr i l i e, s ept embr i "
de . 1925. )
183. 14/ 17/ 8 Co r e o nden i l t 1o r ~r 1c t abi l al e
00 i t 4 co l i i no r m l e d t nv " ' t o r i Cr o I
I dinCimpul ung.
(o o nt de ge t i t pr o ce e v er b
t o o mi r e buget l o r t r a , b
v eni t ur i i chel t ui el i i t et
t t o ar e d nat ur a v e i t ur i l o r ) .
181. 14/ 17/ 4
14/ 17/ 5
87
108
~
,,--
31
184. 14/ 17/ 9 Co r es po nd i i . i buge ul d ni t ur i i I l
chel t ui el i l e co mi t . co l i i no r mal e de
1nv . C1: ul g.
185. 14/ 18/ 2 C r o nden i buget ul de v eni t ur i i 17
ch I t ai l i al oo mi t . co l ar j ud. Pi at r
e m .
186. 14/ 18/ 3 Co r e o nd , pr o o es v er bel e de edi n e 10
n l egt ur cu apr o bar buget ul ui i
buget ul d v eni t ur i i chel t ui el i al o o mi t .
o o l co m al al j ud. Ne m .
14/ 18/ 4
Co r es po nden , t at de al r i 1 l e per
di dact i c i ad i V, i nt r e ani i 1923- 1926
i co nt ul d ge i une a100mi t et ul ui o.
1i o . et ar " di n P1at r . N .
46
~
188. 14/ 18/ 5 Co r eponderrt co nt abi l , pr o ect u1 d bu- 81
get , t at e dez v o l t t o ar e de chel t ui el i
di f r i t , r eo i pi s e d di v er s i no a i ~
, i oo m de g s t i une al co t . co l : : . - -
o undar de f ' t gr . I I di n m .
I. 189. 14/ 18/ 7 CC?r s po nden co nt abi l , buget a1 d ni 25
t ar i i ch 1 t ui el i i co nt ul d ges t i une
al co mi t et ul ui co l i i co m ci l e 1 n-
t ar e di n j ud. l at r a e m .
14/ 18/ 8 ~t at e dez v o ~t at o ar e de v eni t ur i i che1-
t ui e11 i o o nt ul d ges t 1 e al o o mi t
. co l i i no r mal de bi i " Gh. s chi di n
i at a eem.
14/ 18/ 9 St at z v o l t t o ar ni t ur i 1 bu t 11
pr o eo t e d bug i co nt gen r aI de ge- ~
s t i e al co i t . c. no 1 de f et e di n
Pi e m . . -
190.
191.
14
= = = = ====:=================== ================:============-=====-=-====- -
- 22 -
1 2
3
4-
5 6
192. , 14/ 18/ 11
et ul dev eni turi 1 cheltui li p 1924-
19
1926, contul d g 1 P 1923- 1924
pr o a 8 bal e dei nSB oii ont l e
d 1 comit.ool r al i z i u. 1
i a" din g. jad.N .
193. 1/ 18/ 12 26
1924- 2925,
ver 1 d
oo~ 1 s o
"tld. m.
194. 14/ 18/ 13 Pr o ect e d p 17
comit. co l
"
l e cu" di n
195. 14/ 19/ 2 i - 51
,
ju-
1
1
196. 14/ 19
Co r es po nd n i tat d al 98
corpului di dao t i o d 1 01 s e1
~
t ar e pe u1 1924- 1925 l epr o
:,..,.--
1 comit. 001 1 l i
ulai
d 1t 1n
,-
197. 14/ 19/ 5
39~
~
,-
198. 14/ 19/ 7 _ 34
~
....--

199. 14/ 19/ 9


i bug t u1 28
com 4 c0111
200. 14/ 20/ 2 89

-
201. 14/20/3
202. 14/ 20/ 4
i uga ve tur!i 16
comit tu1ui co1 r 1
49
~
0-
. .23
= - = = = = = = = - = = = = = = = = - ====-- =
==
5
1
2
3
203. 14/ 20/ 5
- )
2>4.
14/ 20/ 6
18
ontlll
pr cum
i i
-
205
14/ 20/ 7
colii
sap 49
~
~
.J
206.
14/ 20/ 8
- 64
~

?o7
14/ 20/ 9
etul comit.colar
al o l i i d
8 27
i
9 r i d
oe i.
contul d
ge
i une, pr o ce e
rb
di n
le comt. cor
p. di v r
208.
lJ/ ~o/l
1 14
)
209.
14/ 20/ 1l B
e nl i p 1 co mi
14
o al d fet
1925, pr o ce
1924-
co mi t . , aont
1925, cor
ond
210.
14/ 20, 14
it. 73
in

211.
al co l i i 28
11~923-
er -
, 00-
- 24 -
1 2
====~=================== _ = ========== = -== =_===_-======s================
4 3
6
1/20/17
213. 14/20/18
Bugete1 de venituri
comit. colar). din 1 i d
unt e p ani i 1924-1925cu t t e dez-
voitatoare Contd g~atian , al
per idectio 1diiv dela claseI
extrab' "etare, core pondn
Cgntul degesti al comit.cola
colii ele nt ede s ii din
l ii d t , betul pr oumi
00 spond relativ 1 b 'et.
41
10
21414/20/19
Bllgetle 1conturile dega tiu ale 19
comit.oo receur 1din Urlai jud.
F ahov, p ani 1923-1925.
215. 14/20/20
ugetul comt tulu col oomunal 13
lnic-Prahov
T blouri devniturile comit.oo1 re
urb ei rurale din jud"Prahov e
ex.financi 1925
216.
14,.:>/23
Bu etul comit.col 00una1S 6
jud.ilrahov dar de6 ama. aaupr
m raului g luni , preoe ev r b
deedin.
217. 14/21/2
218. 14/21/4
219 14/21/5
220. 14/21/6
Contul d ge 1 1comit. 001
jUd.Putnai oor spondenS.rferi-
o ela activit t e oomitet lor
coler i n cadr~1jUdeului.
tul oomit.col r al 110. Uni" alt
fucani, contul d gest e ouprooe-
a vrbale 1ncopiaprivim vrjfio -
r e iunii i "te d plat pr
didactic i admi i a rativ d 1 el.
extrabug t eir-oot.1925 cUcor p.
referi oar 1ordonan sumele
re ectJ.
31
Bag oundar 51
d ft gr.I! dez-
voI tear i d.
diClactio i miniatrativ d 101s-
1extrabuge r p lunile ienuarie-
doembr:ie1925,C or spod r fe1-
tO re la ordonn r aeumlor re peo-
tiv i r olpise d pl t impozit lor
asupr 1 iilor.
ontul e iu loomit.col 14
1colii profesionala defete Focani,
baetul outate dzvo1tatoar i
ooreepondn r fri toar la verjf i-
car i q,r br lor
. /1
25 -
,
:===~=_======- ~~===- : ================_ =====- = ~==- =====e=: _ _ = = = = _ _ ~=
1 2
3 4 5
221. 14/ 21/ 8 Buget ul oomi t . ool i i nor mal de nv. 17
di n oo ni ou t dez vol t t oa e,
cor e pondena r spect i v i It'00 . -
var al pr i vi nd al eger d no
br i i d 00rait t.
222. 14/ 21/ 9 Cont ul ag at i une d 1 1 s pt . - 3l 10
dece 924 comi t . ool i i com r o' al
pr act ce d i n Foc a."'l.i i ug t ul
223. 14/ 21/ 10 Bug ul comi t et aI u' Qol i i 1nfr i - 17
oar d er i i L ce iou "t -
t d z vol t e oar i si t u iafiti
de l a 25 a t . l 923 - 21 de . 192 ,
e v ba dar d a .
225. 14/ 21/ 15 t ul comi t t.
l ui i col i i
II
131
22
l una
.-
14/ 21/ 16
I
226. B <;;) t ul c omi t et ul u' - 22
cundar e d f et di n dobe t i - ut n
oor espond enii f er i t o
area i
r ob ea b t ul u! i t a-
t e de l at per s. di dao ied l a 01.
ext r abug tr p 1 pt . 1925.
227. 14/ 2/ 2
Co~e p. r f er i o ct i vi t at 58
228. 1t t / 22/ 4
vol t t o

= = =
1
- 26 -
=_=-=c=== ==c:======= ========= = = = = = = =:::=:!'=--- - ==- :
2
3 4 5 6
229, 14/ 22/ 5 Buget ul ' col i i S80 der de f et e di n 97
. s a i mmori l eu tate dez vo1t at oa-
~ , t at e de pl at e p r . di d et i c d 1
coal a sec. defete r at ien - dece ....--
1925, oor esp r ef er i t oar e 1 or don '
r e sumel or r espect i " , r ecl pi s r-
pr ez t i nd pl at a l mpoz i al or asupr a s-
1il or .
230. 14/ 22/ 7 ugetul comi t . col i i no al d 1nv. 16
din R Srat, cont ul d oe t i une, pr o-
cesevar bel e i cor . pr i vi nd ver i -
f i c r ea i apr obar ea buget ul ui i con-
t ul ui .
231. 14/ 23/ 2 Cont ul d gestium al o omi t . ool ar al 9
j ud om n buget ul i t ab d veni t u-
r i l e comi i . col ar r 1 p ex. 1925.
t -
/'"1)/3 Buget ul o omi t comunal Ro n , oont d
ge i i oor esponden r ef er i t oa
l a ver i f i c r i ap ber ea l or .
233, 14/ 23/ Buget ul oomi t . col ar l i c. " Roman 69
Vod' din or nan, cont d ge tiune de ~
l a 1 s pt 1919 - a "U t 1921, }) r oce e ~ , ; : : : : : ;
ver l e l e conz or i l or .
St at e d pl t p r. di daot i o I anuar i -
dec mbr i 1925.
or e r ef er i t oa 1 o donan~ r e
sumele r e pective,
235. 14/ 23/ 7 i 1 comi t . oo1 1 38
ool i i de er i i o p per 20 d
1 ept . 1923 - 31 august 1924~ pr ooe-
ul ver bal al oomi si i~o- nz or i ,
bord r o~ de aot e j u t i f i cat i , buge-
t ul ou t a t dEE vo L t at o ar , p:'oc a
v r b 1 pr i Yi nd di f r 1t e pr obl e l e-
g t d act i vi t ta 00 i t . col ar .
B t ul pe ex. 1924- 1925 1 comi t . o.
al o. a c dar e de t di n Roman i
pr oeot de buget 1 pt . 1925 - 31 au
1926, cor esponden n 1 gt ur cu
ver i f i car a i pr ob ea l or
232.
234.
2
1)
14/ 23/ 6 Cont ul d ge t i une d l a 1 sept ~1923-
3Ld 0.1924 1oomi t . col i i nor mal a d
! nv. om cu ' t at l e d z vo t at oar
pr oces ver b 1 al e comi si ei de c
z or i , cor esponden pr i vi nd or don a-
r r o 10 neoesa pl t i i per . di -
d ct i c d l a i -d 0. 1925 i r eo - ,
pi s l e d pl t i mpoz i t ul ui r esp ct i v.

14/ 23/ 8
./.
- 27 -
1 2
,
= =====-===== = = . =. ==_ . =====================- ===========- =- ===~=- ; =
5
3 4 6
237. 14/ 24/ 2 Co ponden r l at i v 1 v r i f i oar e 74
aot i vi t i i oomi t t l or col e, t abl ou
ou veni t ur i l e co 1t et ul u1 col r j ud -
ean Romana i .
238. 14/ 24/ 3 Cor e ond l at i v 1 p ob bu- 11
t ul u1, cont gst i 1o omi t .
col ar oomunal din \ , 1 r oal . jdRoman i .
239. 14/ 24/ 4 Cor pond i t t e d pl at s 1r i 1- 118
l or per sonal ul ui d 1 c1 s. l xt r abu- ~
gt , cont de gst i un al com t . col r ~
al 110. " I oni A an di n C r acal , j ud
Roman i .
240. 14/24/5
l ar i i - 108
xt r -
s1
de
241. 14/ 24/ 6 Cor ponden cu pr i vi r l a l nt oom1r a 13
bu t ul ut , b1l al comi t t ul u1 oo1i i
pr of si onal d f t e di n Car o 1 P
1924. ~r o ct ul d bu t p 1923- 1924.
2 2. 14/ 24/ 7 pond n , p c ver 1 d al e- 23
mbr i l or oomi t t ul ui col i i nor -
d 1nv t or i inC cal . .
243. 14/ 24/ 8
244. 14/ 24/ 9
245. 14/ 24/ 11
l
246.
247.
36
11
165
,
71
- 28 - .
1 2
= _ = ===c = = _ = x-= = = = ======-==_===== =-===-======-= ==-=--=-== --
3 4 5
6
50. 14/ 25/ 5
t t d 1 t p r d dat i 26
lor extr bug ar ~ luni1
d o mbr i 1925 d ooa1
--
fe din 1t10 i.
Co eponden i bugtP 1925 t nt oomi t
d 00 i t . 001 r .
251. 14/ 25/ 6
Cont d est i 77
1ti e1
su.m 1
001i 1 pr o i on al
252. 14/ 25/ 7
oo- 14
1-
1925.
80-
253. 14/ 25/ 9
17
o.
254. 14/ 25/ 11
1 1ep 31 d o. -39
o i o, dt i v
"/
tr b t ar
255.
14/ 25/ 12 Bu. t ul
ioont u. 1 d st 1un al 1

12
di n Li t 1jud. l 1e 1.
256. 14/ 26/ 2
65

)
e
e-
248 14/ 25/ 2
249. 14/ 25/ 4
257. 14/ 26/ 4
258. 14/ 26/ ;
1t o i. 22
=
22
privind 42
u.gtar
oomi t .
ou. oi , p
.r.
- 29-
======-==========-: ,
3
5
259. .14/26/6 iprooe v b 1 p tru v -
ge 1un11 pe 1923-1924
00 i t lui colar al o 1 or
tnv~tori " r i noi pe1 i h i i n
oue ,
260. 1/26/8
261. 14/W7/3
262. 14/27/4
263. 14/27/5
v r b 1 r f e- 13
t i uni 1 1 -
it t ul ool 0
ioo t i jud. ~
0-
l u-
r el at i v 1 1nf 1i n
col di n or ul T.
o
135
264. 14/ 27/ 6
com!t. 13
I . C. Br I 1-
d veni t ur i 1
st i ). -
265. 1 4 / 2 7 / 7
Luar r 1 r 1 t i v l a sti comit. 27
oolii normal d nv t or i di n T.
ur
( oor eapond n l 1, t d z vol -
-
t t o r d vn t ui 11, cont
d 1) .
266. 14/27/
1g
inAl
o t.
, ju
22
)
1
~ -------------~------------------
========- = = = ==
- , 3
0
-
6
.3
4
5
270. 1 / 27/ 16
o i t o. 39
i or i i d
d z vol -
1, oon-
271. 14/ 27/ i 7
1 g oom t. o. 19
in 00 io jud.
272. l 4/ 28/ 2
l a ge t 1un 00 1t. e, 57
267. 1/21/10
268" 14/ 27/ 13
269. 14/ 27/ 14
tun oomit. 0011; 85
lex dri , jd,
-;::::::-
1110r ..--
o mit. 00- 77
Ro o11
o .co- 69
.10 ior1i
273. 14/ 2 /4
1 t
26
1
271. 14/ 28/ 5
00 1t. o. 12W
I 1e a"
....0
;,/
, - 31-
l.
- =~= - - ====-===-=:=-:-==-=- = = = =
3
-
--== ~===- - ==- - - =====
275~ 36
276. 14/ 28/ 8
277. 1/29/?
278. 29/4
279. 14/ 5
280. 14/29/6
281. 1 /29/8
282. 14/29/9
283. 14/29/10
10 1
110.
1924-
490
284. 1/30/2 11v l a i no r i l
-
52
t d co 1t ul ool al j ud.
Vcsl ul t n ul 1923. pr cum ipro ctul d
ugt d v ni t ur i i ah 1t il i p 1
f i n ci ar 1925 .
285. 14/ 30/ 3
il .
h 1- 16
gest i un al
co-
iV el

(
73
~
69
18
16
32 -
1
2
=====-========= =c==== = _ _ = _ = === = = = =-===-= =--====-=====;====;==J
5
286. 14/30/
287. 14/30/
288. 14/30/7
289. 14/31/2
290. 1. /31/
291. i4/31/
3
t at de pl at a per
di d et i o d l e . 01 l e xt r ab
1 l Oc. Mi hai Kogl ni oe u di n
pe anul col ar 1925 di n f on~ 1
col al 110e l ui .
tur:!.
a.
, p
4 6
4
20
. 17
172
70
~
z-:
292. 14/ 31/ 7 u 1 d v
i t u. r 1 li. o
31
1923- 1924- 1925 i
al omi .ool a.
11Gi ur gi u.
293. 14/ 31/ 8 26
294. 14/32/2 97
cu.
1
295. 14/32/4 d1- 266
~
;;---
- 33 -
1
2
I
=- ===========- ==- - =~= ==- =- =- - =- ~ =- ========c=~===~- =====-
4
296. 14/ 32/ 5
297. 1 / 32/
298. 14/32/7
299~14/3 8
300. 1. /32/11
301. 14/32/1
30. 14/33/2
ar al 30
gi e
303. 14/ 33/ 4 Cont ul
l i ceul ui
J 3 t.
3o~. 14/ 33/ 5
erb1 1 u cuvar 1- 23
t i uni i co it. col ar al c.
d ftg . I I di E z i o
./.
57
37
9
72
84
32
-
--
- 34 -
1 2
. - . D===~~=_ = = = = = =-=== =======- =======================~=====c===c = = = = =
3
4
6
5
305. 14/ 33/ 6 216
're
306. 14/ 34/ 2 00
ou. i n c~ i l e f ' cu. t 192
to t oomi t t el e ool ar din jud.Duro -
tor n noi 1925. ,........
307. 14/ 3 / 3
bug tu.ld
13
comi t . c01
308. 14/34/4
td pl t er s.
31h
t r t i v de l a l c.
-:
309
14/ 34/ 6 o er 68
i col ar
t o ui
310. 14/ 35/ 1 23
311. 14/ 35/ 1 r s
f ' i car
312. 14/36/2
n-
t i u. ne
col ar al j ud Bl i
1ntire i xp pi
81-
i 10r
313. 14/ 36/ 3 Buget ul co
ibag 1
~bloud
Jurnal d
31 4 . 1 4 / 36/
c 1 r 00 al Bl i
r in anul 1924.
comi t l l ui co1 r .
i n 10, oor p.
.ar
ugtP anii 1923-1925 39
110 I on Cr eang di n
ni 1923-1924,
rsonalu ui i
e t r
.
t

./.
----
---
- 35 -
~
2
==-====:::=- :::
5
========-= = ======~=
3
4
che1-
-
31dc.
317. 14/ 36/ 8
14 r-
I
du-
218. 14/ 36/ 9
i un al comit. I ar al
l 6
bi i din
om. t11i
.,...
~
lunil s:p i-d o.

mi a d co
di n al
1 edi n .
1
(
319.
r al colii
9J
~ nso t d
~
I
315 14/ 36/ 5
316. 14/ / 7
320 14/ 37/ 1
30
xr ug-
cit C o Bpon-
94
gt 47
ct1v1ti
P"lun .li'.1CO-
321. 14/ 37/ 2 or spond
r l v1nd
st i uni i co i t
1
J.
29
- 36 -
2
=======-==========-===-==-=-====-==-=======--==================- ======~=~!
4
3
ti
Lucr r i l e 00 1t et el or ool er di n j ud.
Cernui.
(coresponden, procese verbale i bu+
get e) ~r 1vt nd act i vi t at ea i gest i
oomitetelol.', a1e: ; e' ide m mbr i , m o o-
rar at r i bu i i l or comi t t el or r f er i -
t oar a 1amenz i l col ar .
323 14/ 37/ 4 Cor esponden i pr oc se ver bal ' p nt ~ 27
al eger i de m mbr i i ver i f i oar ea gest i -
uni i comi t col ar al 11c. I on Vo vod i n
ahul pe ex. 1924- l 925.
322. 14/ 37/ 3
I ~
120
324. 14/ 37/ 5 Cor esponden , pr ooe Ve bal e ibu- 41
get el co i t . col ar e di n j ud. du i.
325. 14/ 37/ 6 Cor esponden , pr oce ver bal e i bu- 43
g t e pr i vi nd act i vi t e ~i ve i f i oar
est 1uni i oomi t et el or co a di n j ud.
" , i r et .
( pl i ng r ~ i mpot r i va al ger i i me~br 10
~n comi t t)
326. 14/ 37/ 7 Cor e onde ~ pr ocese v r bal e pen r u 12
act i vi t t es i ve i f i csr ea get i un i
comi t t ul ui c~l ar de l a co l a medi di n
~eova, j ud C hul , t.
327 14/ 37/ 8 Lucr r i I comi t . ool a j ud ean torojne 32
( cor e ponde , pr oc se ver ~sl ei buget )
r i vi nd veni t ur i l at r i bu i i e comi -
t et l or di n j ud .
328. 14/ 37/ 10 Cor esponden i bug t e
col ar di n V j ni
329. 14/38/2
330. 14/38/3
331. 14/ 38/ 4
00 i t at el or
53
Buget ul o omi t . col j Ude e n 81 j ad. 5
Cet at ea Al b, cont 1 de gest i une i 00-
r esponden r ef er i t o e ve i f i car e
i IJ lro ar ea l or i di ver se al t e pr obl e
1 g t e d act j y1t at comi t t ul ui , pr o-
o s v rbel et c.
Bu
o
et ui o omi t t ul ui co r co u 25
Al , ferm, co sa v bal t
veni t ur i l e comi t . ~col e ur bane
comun f cor esp. r ef er i t p r e l a
l ucr r i or d maa s u i d.ivera pr ved r1
buget ar ( pen r u r p i uni execut at e 1
unel e l oc uri de c l i , pt . nf i i ea
ifl - c de cr oi " ' br ' : ' pe l ng co al a
d feu )
Cont ul de gest i ~
l i o. d bi t i di n
.L sept . 1924
t
proe
f i car e cont ul ui .
Buget ul pe S pt - d 0. 1924. cu
vol t t oar , b g ~ul
r ef r i t o 1 ar i i
col ar al 25
~ ian-
i vi nd ve i-
z -
10
1 2
332. 14/ / 5
333. 14/ ) 8/ 6
337. 14/ 8/11
338. 14/38/12
339. 14/38/13
- 37 -
3
4
=- =a _ = ===== =- ===_ ===_ = ===- - == ==_ ==- == _ ==- =========~
5
6
18
334. 14/38/7
111eemit. 00 . 36
l3 ir81ce jud.
1Pl" o s Var al n1-
e lor.
335. 14/3,/8 e
comi 74 .
i ba jd.
336. 14/33/10
d r 20
pr o-
17
j ud. C1uo
389
-
25
. /1
- 38 -
_========= _====_ze_==_=====_==================================-================
1 2 3 5 6
340. 14/ 38/ 14 B et u1 110. de f et e di n Al ba I ul i a 24
pe per l oad 1 l anuar i e - 31 dea m-
br l e 1925.
Pr ooes vEr bal al 00ml t ul ul ool ar
de l a oel l i oeu.
341. 14/ 38/ 15 Bug t ul d ni t ur . l . 1 oh l t ul l i 1 10
oomi t . ool r di n oom. ur ban Abr ud.
Com! t eDl i 1 P mar e ur bane di n Abr ud
sol i oi t de 1pr i mAr i or ul ul 10%
di n ni t ul or di nar 1 oomum 1
342. 14/ 38/ 16 Cont de gest i une, buget , deoont ar e 150
t axel or de nsor i r e noasat de
el vi i ool i i oomer oi al e d bl e 1
1 tt di n Ar ad ( 922- 1923 )
343. 14/ 38/ 17 Cont d e gest i une, bag t t i p, pr e1i - 104
mi nr l da apese, p' t ' oos ver l e al e
oomi t . col 1 col i l e m di 1 nr . 2,
de bi l i f et di n Al Sd.
344. 14/ 38/ 18 Cor sponden ~ r el at i v l a 10at ar 21
t er nul ui d oul t ur col i i , oon-
voc r p nt r u adunar e gener al a
m mbr l 10r oomi t . ool r 1pr ooe v -
bal 1 comi t . ool ar d 1 o. nor mal
d bi i di n Ar ad.
Bug t t i p, oont d gst i un , pr oo
v r b 1 1 oomi t . ool i i nor mal e da fe-
t e Ar d.
345. 14/ 38/ 19 r ooese ver bal a, con t i t u: l ri de comi - 90
t et ool ar e i t i ! oor sponden
di n j ud. Ar d, bug t a oomi t . ool
oomun 1 Ar ad.
346
14/ 38/ 20 St t d pl at a per s. di daot i o 1 01. 28
III i I~ xt r bu et r
Bu t supl i aent r . i r o. v r bal e
a adunr i l or gener al e t i nut e d
oomi t t ul ool ar d 1 . l i o. r 1 de
st at di n D a.
347f. 14/38/21
119
ani i 1924-
or l or ex+
8.
- 39 -
==============================-============
1 2
- ==. ==- =============~=- ====- =
3
5 6
348. 14/ 38/ 22 Fr t d buget .
Pr ooese v bal e al adun4r 11 g ner l e 37
oomi t et ul ui col ar d l a o. su. pe-
r 10ar ar t i es l i Ti m1
349. 14/ 38/ 23 r oeot de buget i pr o ot d cont de 52
t i un al oomi t . col ar al c. nor -
mal de ! nv. Ti mi oar a, pr e apr obar
Cas'e Sooalelor.
350. 14/ 38/ 24 Cont d gst i W' l 8, bug t i dosar ou 103
oh1t an e i pi ese j uet 1! i cat i ve d apr
oper a i uni I , p1l 1l ef ot u t de
oomi t t, p i mpu 1 pt . - 31 d c.
~4 l a 110. "C.Diaoonov1oi 19 Laq.C(.
Ti mi oer (j
351. 1/ 38/ 25 Bug tt i p. D oont r i f cut i n i nt 14
r 1 col i i .
j or ar t xel or ne e r f ondur l or
pent r a r ep i i l a o. super i oar d
comer di n Ti mi oar a.
Cont d g st i une, at d pl t P r e. 74
di daot i o sdmi n1a r tiv i s rv10Lu
al ool i i p 'p r i oada 1925 i pr o ct
d bug pr probar e, ooz pond 0
i nt r a ooal e10 i C as d d u- ~
n r i n 1egt u ou f ondur i l e oomi -
t et el or 001 eoundar d 1 11c.
d f et e " Cer men y1v Ti mi oar a.
352. 14/36/26
353. 14/ 38/ 27
354. 14/38/38
355" 14/ 38/ 28
r eeot de bu at , proo v r b 1 oon- 16
t i t ui r com1t . col d 1 ooal
1 m n d oomr di n Ti i o r
Ang1 sou) numi r e de oenz or i n
oadr u1 ao t ui comi t t.
Bet ul , t a l ou ou t axel i oh l t ai e- 6
l i l d nut r i ment p t r u p r d l a
1 apr i l i - 31 d . 1925 d 1 c. d
r o njdi n Ti mi o
356. 14/ 38/ 29 rOGat d b
n aomit.ool
i i 1923-1924
Gi mn z i ul d st at i n Ci aoov
Ti mi o ont al . ot j u ti'ia
nz or i 302
p
l a
. / .
, - 40 -
c;=======================-=====_=====================--=====-==-===========
357 14/38/30 Bel . cont d g a1i i u. ne~i copi i dup 14
prooeeleverb 1 dunr1gener al e
comi t . ool ar de l a ooal m di " d s-
t p nt r u ft di n I i pov ~~d. i
or ont

358. 14/38/31 1 15
...
363. 14/)8/36 get 1une al . oo11 i nf er i oar e 13
f} idin p ohalmp 1922-923,
11 u11' 1924 1 ~oe v al d
l a Gt az l ul d t di n Rupe
d la oomi t _ ool er Rupe
St t d pl at p l uni I noi mbr i de-
oembr 1 Tabl ou nom 1 d pr of sor i i
o pr d l a ol . t I I ;
Bu at ul oomi t ul ui l i oeul ui " A. ur -
anu" di n Dej .
364. 14/38/37
20
365. 14/38/38 Aet jutif1o iva pentru ohel tuieli
fct uat di n v ni t ur i l oomi t . col ar
d plng ooal m di d bi i din
Tg.. 11 o.
99
366. 14/3/39 54
~
367 14/38/40 Cor sp. i ot e j uat i f i oat i ve pr i vi nd 195
oont ul d stium al oomi t . i 1nt
nat ul ai gi . di n S t ul g- So 1
(f eturi, ohi ).
I - 41_
1 2
D~. ~==- - ========- ====== = = = = = = = ==* = ==~~=: =======- - _ = =-_= _ ======- e
5
3
368. 1/38/41 oo1ar' 1ra,. 13 0--
anul 1926 o .....-
100

369. 14/ 38/ 42
B et el e col i i seoundar e madi 1 d 104
fet d ' " ' ul p i
1924- 925.
Do r cu act e j u t i f i c t 1 d ch l -
ui 11 pe ul 1923- 1924.
370. 14/ 38/ 43 o. de r i 1 36'
toar
pe anul 124.
1v al
371. 14/ 38/ 44 15
372. 14/ 38/ 45
373. 14/ 38/ 4
t t ul ui ' c. 20
di n B1-
u", t.
1J
48
374. 14/ 9/3
D de 8 am r I t 1aot i v tt e 4
comi t . col ar comunal centr 1 di n or -
al Chi i nu ( t i i t ) .
375. 14/39/4
~
'>:
376. 14/ 39/ 5 59
37. 39/
145 Corespond n r fr i t o
tr inrnt ul ut Al .
Chiinu, plat tx10
cont d e i
tt pentru. p1
xtr u t
in
1vi,
or pu 1u1 i d c 10
. / .
- 42 -
2
a==== ================. =======- =======- =~============ ==-==-============-
4
; 6
78. 1/ 9/8
)79.
~4/40/2
380. tul
381. l4/40/4
382. 14/ 4 / 6
383. 14/4/7
384. 14/40/9
385. 14/ 40/ 10
) 86. 14/41/2
387. 14/41/3
a 10i. -
abug t r
aria" di n
:1.-ma1, coresp

al colii r o di 1 d
:1 d-

bl ou
e di n
i1al -
144
~
---
44
.20
41
-e-
26
~
O 11i nor mal a 9
1 al gr
cor esponden .
m1si onr i
d 1
./.
17
13
~
44
3 -
~ = = = = = = ========- ==============~=============- ===~====- ==: : ====- =======::=:==
1 2
3
4
5
6
388. 14/ 41/ 5 Cor ponden , pr oa v r bal e, pr o ot 33
de bugt, comde gesti un 1nt o cmi t i
ver i f i oat e d comi t . ool ar al l i ceul ui
d f at di n I s ei l .
389. 14/ 41/ 6 Con t i t ui r a oomi t . ao1ar nu r ea de 13
noi oenz or i . pr oo 9 v rb ,bug t
v i t ur i chel t ui l i ~. t at d pl at a
per s. di d c i a d l a ooal,a SUl' r oar
d com r - I smai l
.
390.' 14/ 41/ 7 Buget ioont 1 d titme de l a o. 19
nor a1 di n I ama! i .
14/ 41/ 8
r
391.
Oor esponden , pr oo ~er ba1e, oont de 16
ge t i e i t~t cmi t " d oomi t
OOl al e ,
di i di n Imai l re ax.
924- 1925.
392. 14/ 41/ 9
oeot de b
i-
xt r aor d1nar 17
sol i e1i ; e unor or di pt .
const r ui r e co ar , r ocesa v rb 1 1
comi t . ~ol apar i n nd comi t . col r 00-
m al 19r a - I am i l .
393. 1 4 / 4 1 / 1 0
B
00111 de at a greI 5
i
"
d.
39-
14/ 41/ 13 S t
/'
/~-
ro t t i v
39 14/ 41/ 14 St t e p nt r u flat d-
r n 1oor pu1u di -
4~
dac i o i adm ni t r at i pe par i o da
p - d
.1924 ipe p r oed f anu
i -
Y
d0. 1925 nt oo i t d mi t . ool i i d
ft din ni .
39
14/ 42. / 29
397. 14/ 42/ 3 spond r 1t i l e nt ocmi r e bu- 13
1comit.oo1 comun
hi.
1co i col t apr o ar e
398. 1/2/ 7
23~/
. , .44 -
1 2
. =~=~==========- =========~=====================- =- ==============; ======e====~
5 3
6 4
399. 14/ 42/ 8 Oor eapond n , pr ooe ver b l e, buge 30
tat d ohel t ui el i i nt oomi t . d
comi . ool l m 110 ul ui d bi
di n zina j ud. O he pri d l eger 11e
d membr i tn comi t iVeI' i car
g stiunii.
4 00. 14/ 42/ 9 O r sponden , pr oce v r
d gsti ,r fer! oer e : l
m b i l or 1 v r i f i c
co1 al li o, de ft
R z i na j ud. r h 1.
401. 14/ 43/ 2
4 02 . 1 4 / 4 3/ 3
14/ 43/ 4
14/ 43/ 5
405. 14/ 43/
cont 18
comi t .
di n
col ar oomunal al
. pe-
1 probrea
16
t at e d pl at a per s. i dact i , admi ni e- 81
trativ i de ser vi c' u d 1 ol a el e ext r
buget ar e al e 11c. nopol di n Sor oca
p l uni l e no mbr i e- d cembr 1 1924 an.
d c ~br i e 192 cu co spond n ~ pr i vi I d
or do an ar e sumel or r sp ot i v
J3 etul cutat dz oltatoar contul d.
gest i une 1922-1925 cor-esponden e1. -
r 1t oar l a v r i f 1c , apr obar 8 i pr ev -
d i buget ar pe e . 19 5.
et ul comi t . col ar l i c. t hni c agr i - 72
col di n , conal d tiu
proeet de bUaJ t pe x.1926, pr oa s v r l e
i cor ea ond r ef r i t oar 1 apr ob e
buget ul ui l a r eved ibu t ar e pent r u di -
ver s ch l t ui 1i
1
subven i i et c.
de 155
al
sept -
'O rf-
espect i v ,
.1
-
- 45
.
=============== =======-===========-===================-====================
J 2 3 5
406. 14/ 43/ 1 Buget ul comi t . 01 r al o. ed imi xt ] 1
di n com. Ol i u , j ud. 008, pr ooe
ver bal , 'oorep. eferitoare la 0-
bar e bu t ul u1, al eger ea comi t e et a.
407. 14/ 43/ 11 Buget ul comit.coli md1:l mi xt din 29
com. Cot i ngeni i - M r j ud. or oc , oon-
t ul de ge t 1une, pr ooe bal i
cor esponden p i vi nd r obar a l or
t
d B-
chi der i d cr edi t , numi r i Ci cenz or i et c.
408. 14/ 43/ 12 Bat ul comi col i medi i di n com. Fl o- 1
e t i j ud. Sor ooa, cont d ge t i un ex r o .
1922-1923 1 sept . - d c01924, pr o ot de
b et t at e d z vol t at oar i co e pon-
den ref itoar la aI%" ober i ver i -
f i car ea l or .
409. 14/ 43/ 13 Cor esponden i ~t at e de pl at i 1- 66
l or pe s. d1~act 1c, admi ni st r at ! i d
s vi ci u d l a cl asel e ext r abu et a
i mn. CF di n ar a Oon1 j ud. S r oca pl -
t i t e a comi t t ul col r .
Cor eep. i t at d. p1 t 1 i i l or
par . di dact i c, adm1ni st r t i v i de s v.
del a cl sel e ext bu" ' et ar e al c. m di i
din com.Nduita, .. , jud.
or oca bl ou d . P rtii or el or pr o-
f esor 1i o c. m di i , con r aot d i nohi -
r i r e 1 a1uI ul acel ei ool i
Mat er i a 1 r af er i t or l a si ua" 1 finm. 01r
a comi t . eol er al ool i i d11 di n oom.
Vscu i . j ud. Sor oc
( buget ul p ex. 1925, cont de gest ! e p
1924/.
St at d pl at a per s. ad i ni st f at l v 1 co-
mi t t ul ut col ar pe l 11e pt . - d o.
1924 i i en - d c. 1925.
412. 14/ 44/ 2 ces v r bal de edi n a . dosmu1 cu 1u- 55
cr r i l e ef r i t oar e l a ger ea p t r u
membr ' 1 comi t . col ar al j ud t u+u T1-
ghin
10. 14/ 43/ 14
Buget ul comi . co r al l 1c de bi e i
tf an o 1 li el di n mi hi ne, pe ul
1925. Co esp. r ef r t oar e l a al ge de
me br i ap obere bug t l ui .
ea de seam supr a ge t 1uni i comi t
a. al 11c. de f et e 1.1nc1pe a I l . . a"
din Tigh pe anul fmanoi 1924.
: Bu, ~et ul comi t . ne anu L 1925, tat e pt .
pl at a per s. di dact i c ci ~dt i v de l a cl a-
sel e ext r ~buget ~ r eci pi se, cor esp.
II
81
~
411. 14/ 43/ 16
413. 14/ 44/ 4
414. 14/ 44/ 5
- 46 -
============-====== =========: ====~===============- =~===- =======~=====
2
3
6 5
415. 14_ 44/ 6
B 1 com1t " ool r al oo 11 pr of e- 20
10 le d f at din' 19hinaP B' l ul
1925. t nso i t d t. d z vo1t at o
Con de e t 1une p anul 1924.
v r I d edi n , cor e ond
Bug t ul comi t . col ar al ool i i medi i 16
di n r."\1ghma pe anul 1nanc1er 1925, i n-
so i t d t at dez vol t a oar
ont ul d g t i un p ~l 1924
r ac v r bal d edi n al oomi t et l ui .
B gat ul comi t . col ar 1 col i i medi i 45
d" COI D. l bo c j ud. Ti i na pe ani
192 i 1925.
Cont de ti p anul 1924, :rrooe e
ver b l e d ed~ . St at d pl at a pr o-
f esor ul ui d t i i n i pr act i c agr i -
ooL, pl t i t di n :f'ondul comi t . eoL ,
cor epond n .
o ct de bge
ul 1925,
r e.
416. 14/ 44/ 7
417 14/ 44/ 9
418. 14/ 44/ 10
419. 14/ 44/ 11
i t . ool ar
i azuli 63 ~
ul 1924. / '/
420. 14/ 44/ 13 Co t ul
al oom t. col ar
l i c. r eal d
bi i di n 00
j ud. Ti -
pe anul 1924.
Buget ul d
v
t t ur l i oh I t ui l i pe
anul 1925.
i ' r ocee ver bal
de edi n , co~ ap.
421.
14/ 4/13
20
e el e, co-
422. 16/ 2/ 8
195
~
i e
et c.
- 47 -
1 2
===================== _===============_=====_ _ ====e~_ =======- =============~
5
3
6
423. 16/2/9 Coresponl' r ef er i t oar e l a aoondar-a 78
i i de conf er i n asei Scoal el or
di v i l or nf er en i ar i p ecum i r ef -
rat pent uplata l or . '
Corespondeni aote' justifioativ re- 93
f er i t oar e l a f u. r ni z ar e d ori p t r u. '
~nz est r ar bi bl i ot eci i el evi l or da our
s cundar a Caa i coa1el or .
( of e~t t f act ur i , l i st e d cr i co-
mandat )
424. 16/ 2/ 10
425. 16/ 2/ 12 C r 1" i i cor esponden tru or donan r i 42
de sume nec r e emenaj r i i i t r ansf or -
m' iibi bl i ot eci i popul ar a a At eneul ui
Rom n, conar ui r i i sl i i de c1nemat ogr f ,
i nz eet ar ea bi bl i ot cii cu. cr i di d_ etice,
oomenz i i n strirultat pentrudifer t
or i d l i t er at ur
V
i didaotica.
Act e j ust : t f 1oat i v
..
16/ 13
Cor esponden r ef r i t os e
r di of on1ei n nv m~n
i nst r uc i une t i i n i f i c
pr opagand cul t ur al i
l e ma i al e popor ul ui .
( memor i u, al ct u. i r acomi si ei pent or g.
rdi of oni ei pr oi eot d l eg F, cer 1"1
d l a di f er t e col i pent r u i nst al ar a d
posturi der cepie tc).
41 l a nt r odu. o re
ca mi j l oc de
el evi l or i d
t i st 1c n ma e-
428. 37/1
429. 27/9
430 27/14
431. 27/15
M er i el r ef er i t or l a dona 1uni l i or f an- 25
del f cut e col i l or di n jd. Ar ga de di -
v r sa per soane.
( oor esponden , act e de dona 1 , j ur . n~ul
Consi l i ul ui d [ i ni t r i , r apor t l a Rage,
d cret r egal )
Cor esponden r ef er i t o e l a mul - 21
miri l e aduse per soanel or car e au. fcut
dona 1uni col i l or di n j ud. ~l j .
Cor sponden r ef e i t o r e 1 mul umi r i l e 14
adu. s ~ r ~oaP- 10 car e u f cut dona i uni
col i l or di n j ud. I i .
at er i al r ef er i t or l e l eg t u. l l s t B1- 42
~l i ot ci l or unda ~uni i n1ver i t e
C 01 I . d, pr of esor ul I . Bogdan, de donj
iunea fcut i b110t eci i Ped og10
d liza Mi hai l Fo escu. . pr ecu i l a al t e
dona i u. ni fcut unor col i di n jud. I l f ov.
(core.... ju.rnalul Cons. d ~i ni t r i , deor et
r ~alt t abl ou de ~ume i p r e. r u. f out
dona i uni , i nvent ar ul bi b rr hai 1 Pop seu. .
48-
=====c=====================================================:=================
2
3
4
6 5
432. 27/ 18 Cor esponden r ef er i t oar e 1 mul umi r i l e 13
aduse per oanel or oar au f cut dona i uni
ool i l or di n j ud. Neam .
433.
434.
435.
.
436.
437.
,27/27
37/31
27/ 36
27/1
27/2
438. a7/3
439. 27/4
440. 27/5
tarial r eri or 1don i ea : f o ti! 40
d Comi i . ~" or ul u, 1 o i or i 1
d V d don i ce non t di nt r - un t er en
i d sum d 100. 000 pent r u oonst ~u1r ea
ei col i secund e d f et e pr ecum i 1
1 dona i uni f cut e ol i 1or di n j ud.
~l eor man. .
(c'orespond nEl. proo ev .rb 1 , j ur nal ul
onsi l i u1ui d Mi ni t ' dec. tr egal .
aot d donai). 1925- 1926
[ at r i sl er i t or 1 dona i unea f out 10
d . e t er i na 1 x. Teodor cu. dona l e o
c nst di nt r - un teren i n com. Vi da j ud
VI ca pent r u onst r ui e unui gi mnaz i u,
( cor espol d n , j l ul Cona. d 1ni t r 1
t
dcret t: g 1). 1925- 1926
Cor espond~~ r ef er i t oar e l a mu1 umi r i l 84
adu pe o el 0 cer e u f cut dona-
i uni col i l or d nt eor i t or i i 1e al i pi t .
pr cum i undosar u act cr i s ~n
l i mba r u di n 914 ( net r adus ) p i d
dr ept ul d pr opr i et at e asupr a anul ui '
col i i di n o o un amal ' aud. Cahu1. 1925- 1928
corespond icopi etului d do ie 21
pr i mr i ei oomun i i t e t 1, pent r u t e-
enul dest i nat const r ui iii nt er nat u1ui 11-
o ul ui I . C. Br t 1anu di n ~i t t i 1925- 1926. 1925- 1933
Cor sponden i copi a act ul ui dedona 1 16
Fr i mr i ei or a ul ui i i t e t i const i nd di n-
t r - un teren nec sar oonst r uc i ei at e1i e-
r el o col i i i nf er i oar d r i 1 di n ~i -
t e t i . 1925- 1926
Cor esponden , copi a act ul ui d dona i e 18
i d ar tr egal pal t r u accept ax: ea acc~p-
tare dona i e1 frailor Vege cu cOBst l . nd
di nt r - un t r en pent r u const r ua i e. d co l
i n oom. Bl ei ci
t
j ud. Ar g " ' . 1925- 1926
Cor e ond n , aot d ona 1 i deor t 27
r ega~, pr i vi nd dona i nv t or ul ui
Gh. 1rie1oiu, const nd di nt r - un imobil 1n
f ol osul col i i di n com. Lunel e. j ud. Ar ge . 1925- 1927
Cor espond n r ef er i t oar e 1 ibunt
v
i r i 1e 32
oe t r ebui esc f cut e l ocal l ui col i i 1e-
ment r e de comer di n Bot o ani ced t d
o0r ! 11si I nt er i mar - a o wui Bot o i. 1925- 1926
. \IL:
- 49 -
_ _ ==== =======_ == s_ ==================== ==========- ===a================
1 2 3
4 5
6
4 4 l~ 27/ 7
Lucr i ( cor sponden , act d dona i e 14
i dear t r gal ) r ef er i t oar e 1 cep-
t ar ea don i ei St ef an ' Dono e di n c om.
Fr t n t i , j ud. Covui ui , con t 1nd di n
t er en i oonaoul mo i ei pent r u. a r vi
oa l ooal de coak, 1925- 1928
442. 27/ 8 Lucr r i r ef er i t oar e l a oo pt ar e do - 25
i ei ar e ~ai t i I on andu, const t od
di nt r - un t er en pent r u const r uo i l ooa-
l ul ui d coal 1n com. St r at oD t i j ud.
Di mbovi a. . 1925- 1929
443. 27/ 10 Lucr r i r f er i t oar e l a c pt ar a dona i ei 14
col onel Topl i oe ou pr opr i et ar i di n oom.
Br e t i , j ud. Dor ohoi , oonst 1nd di nt r ~un
t er en, o i mpor t ant sum de vani pent r u
const r uc i unei col i i o subv n 1e
enual i i p nt r u pr mi i i nt r i ner l o-
cal ul ui . 1925- 1927
444. 27/ 11 Luor r i l e co i e1 I nt er i r e or a ul ui 61
Hu 1 r ef r i t oar e l a dona i e unui t r en
de p t r u heot ar e pent r u con t r uc i a c.
nor m di n l ocal i t e.
( cor sponden , pr ooe ver b al e, pl anur i ) 1925- 1926
445. 27/ 12 Luor r i l e pent r u aocept ar dona i i 29
Const t i n Al exandr u Andr ei , o onst ~nd di n-
t r - un i mobi l nec s col i i d s r i i
di n oom. Somn t i j ud. Gor j ( cor esp nden ,
copi a act ul ui d dona i i aooept ar ) .
446. 27/ 15 Luo r i r ef er i t oar 1 coept er ea don - 15
i ei f out de ob t a Sur l ar i j ud. l 1f ov,
con t 1nd di nt r - un t er en vi r pent r u
const r uc i a aol i i pr i mar di n l ocal i -
t at e. ( oor e pcnd n , aot d dona i , _
deor et r e l ) .
447. 27/ 16 Luor r i r ef r i t o e l a dona i C. I . B1- 29
coi anu pr opr i et ar ul mo i ei T1nobe t i ,
oonst i nd di nt r - un t er en p oar e a const r ui t
pe ch l t ui a1
a
a o ooal pr i mar d -
t or i i r ogoj 1nr i e.
( oor e ond n , act de dom i e, decr et
r egal )
1925- 1927
448. 27/ 20 Luor r i r f er i t oar e 1 ocept r do- 23
ne i i en Teodor i ni , const I nd d1nt r -
un t r en neoesar i nt mat al ui Si . 1>t r u.
i Pavel di n P10~ t i ( cor esponden ,
ot de dona i e, aoo pttre, decr et r gal ) 1921- 1931
./.
- 50 -
/
= =_ca====-======= ====: == ==- ====- ===- ===============- =- ==============~
1 2 3
4 5
6
449. 27/ 21 Lucr r i r ef er i t oar e 1 don i Gh. Du- 27
mi t r e oU I smanl , oon t t nd di nt r - un
t er en mo neneso ! n com. B~t r ! ni , j ud.
r ahav ~nf ol o ul col i i pr i m di n
oomun.
( oar e pond . o ont r act dev! nm r ,
d or et r egal , aot d dona 1)
450. 27/ 22 Cor e pond n , oop1a aot ul ui d dona i e 19
d czat r ag 1 r ef i t or 1dona i N.
Pl su di n Vl eni i de Munt j ud. Pr aho ,
oonst i nd di nt r - un t er en n ceser ool i i
l am t ~ de ues r i i di n l ocal i t at 1925- 1927
451. 27/ 25 Cor e dona i e, dea
r g ! nt ocmi t a pent r u acoept ar ea da-
n~i i Ob t 1de oumpr at ' de mo i i
Fr oonst nd di nt r - un t el " n i o
d bani pent r u nt r e i ner e co-
l i i pr i mar di n com. t i o j ud. Fl t
o ni .
28
1925- 1927
452. 27/ 26 Luor r i r ef r i t o e l a ept ar e dona i ei 28
f out de o t e de cumpr ar e " Ol ge i
comandor O. Foc aM di n 00 l e e t i j ud.
Fl t i o i const ~nd di nt r - un t r en pt .
coal a p ar N.Gane di n 1oca1i t at
I nt er ven i a ob t ei p t numi unor
~nv t or i dest o1nl ci l a numi t a Q) el .
( oor esponden , decr t r gal ) . 1925- 1926
453. 27/ 29 Cor e ponden , d ar t r eg" l , oop1 c- 27
t ul u d dona i e i aoo pt e pent r u
dan so i I rI . Munt eanu di n or ul
B1r l ed, oon t ~nd di nt r - un t er en pent r u.
co 1pr 1m r d1n ot unul l >ol i i,
j ud. Tu ov ( ex 1906)
1925- 1927
454. 27/ 36
Cor esponden , decr et r egal , j ur n l ul . 20
comi 1ei t i m a Zem t v ij ud. T1-
hi na, r ef r i t oar e 1 oed r e l ocal u-
l ui f o t ei vol o t e Cu an1 pent r u 10-
o 1d g1mn z i a di n oom. Cu an1. 1925- 1928
Co e ponden i j ur nal ul co 1s1 i 10- 12
t 1m Zemet v i j ud. Ti ghma pr i n
ar e cede z cu i t i u de dona i e, 10-
oal ul f ost ei vol o t e C1mi l i a pent r u
i Ost al l i ceul ui di n l ooal i t at e. 1925- 1926
455. 27/ 37
456. 27/ 38 Lucr r i r f er 1t oa dona i a f cut
de com! i t nt er i m or a ul ui 1 -
1, oonst 1nd dmt r - t el " n nec
p t r u oonst r uo 1 ool i i nor mal de
1 v. di n l oc l i t t
( oor esp. ext r se di n pr . ver bal e, de-
or et r egal ) .
22
1925- 1926
./.
1
I
===- =- - ==_ ==c: =~=- - -=_- ~- == = ====_======= ~==_ ==============_ =_ ~======
- 51-
2 3 4 5 6
27/39 Lu r1 privind .ee i V il i asi r- 19llltu1of/q .-
Nedovdin Ohiin u, co tind dintr-un imo-
bil! or s a ihsta19ze co p:- iarS,
. cuou upli nt ar cu seci d 01 mrie
i cr oi t or ! ~
1925-1929
458. 27/40 Luari ;privind ocpt' e onl1e1fs'cutS. 29
decomis1 iDt rim S, or ulu O tat.
Alb, contind dintr-un i bil i unt r en
pec se !net lezl coala no al
denv. din o Iora
(cozeap, ct d donai, d o t r g1) .
459 2 7 / 4 1 Luors,rl f rito e 1 redarea terenului 14
oe d 1nist rul de omnU 1108111u1
"D o Vod"din oraul igh tul Ms:-ma-
iei pentru nfiinarea in ma 111ui de
elevi.
1925-1928
1925-1935
4 60. 2 9/ 1 / 1 6 Oorepondns, ref r1toarl la dotar bi- 55
blio oilor din jud.M ehedini cumaterial
didactic, ori, brour cu oonferine.
461. 29/1/17 Idem
462. 29/1/20
463. 29/1/21
464. 29/1/22
465. 29/1/23
466. 29/1/24
467. 29/1/25
468. 29/1/26 "
469. 29/1/27 "
470 29/1/28 "
471. 29/1/29
72. 29/1/31 t
47.3. 29/1/32' "
474. 29/1/33
475. 29/1/34 "
476. 29/1/35 Proo 8 i iei 1b1i t
oilor 1iz 1m milor e1asupr
uno luc ri.
Not 1 Oasei Sooa1e10r pentru formar
d biblioteci four 1(6 rte rom~ aao)
Reoi t biblio oi uliste deor1.
ld m Bucovina
I d m Tr si l v i
477. 29/1/37
478. 29/1/38
479. 29/1/39
jud. uoel
31
"
ahova
46
"
utn
33
"
R. S
21
" 17
26

29
ToouOi
16
"
1orm
23
"
Tu10e
19
"
Tutova
22
"
Vla-oa
42
It
V110e
49
"
22
"
Duostor
13
280
105
500
Core ond8n IX' ivind 1nzestrar bi-
bliot oilor oolar seoundar cuori
pru.te la O Sooalelor. Li te cucril
i publioaiil donat bibli.O taLogul
gener 1 1crilor din dit.C.Scoal i oult.pop.
20
~ 52 -
..
1
2
,
======-= = = = ========-== ====-=========== ==--========- -==-=-===---=--=
4
3
5 6
480. ~9/ 1/ 40 Cor espond n ou ~i vi r e 1 t nz ~ t r ar 175
b1bl i ot oi l or ool a cu cr i edi t t
de C sa coal el or 1 aot e j u t:l.f cat i ve
cu u 1 oh l t u t cu l eg r ea cr i l or
i n bi bl i o ci l e col ar di n Bes bi a.
481~ 29/ 1 / 41 Cor esponden cu p" i vi r a 1 i nz e tr r e 44
b1 1i ot oi l or col e ool i l s oun-
dar di n Buoovi na, ou cr ed1t t
as aSoo l el or .
Tabel e ou or i l e r i mi s
Cor e p. cu Il'1vi l a i nz est r ar e bi -
bl i ot eai l or ool ar e d 1 ool i l e e-
cundar d i l v i.
Act e ii tlfiC, t i v i l i st e cu cr i l
pr oour at , .
483.
29/ 1 /4
29/le/ 44
Cor e ponden r l at i v~ 1 i nz est r ar
bi bl i ot eoi l o nf i i n a t e l a Un1v. di n
Ol uj . I a i Aoad mi di n Cr ad t i bi u.
Li st e ou or i l e r i mi se i donat e d.
Ca a coal l or .
69
Cor esp. r el at i 11n~ st r ar ou cr i
a bi bl i ot eci l o i nf i i n a. pe 11 di -
f er i t i nst i t ut i i d tt ipar t i oul ar
Li st e cu c~r i l pr u i n di t ur Casei
Soo 110 i t 1Eni s bi bl i ot eci l or .
485. 29/18/45 Cor esponden r el at i v 1 tnz t r ar 33
bi b1i ot eoi l or pedagogi c
486. 29/ 2/ 1
487. 35/1
488. 35/2
489. 35/ 3
430
t
Mat er i 1 r ef ed. t or l a ii aoor dat 22
de Casa aoal el or pent r u or gani z ar ea
bi bl i ot eoi l or popul ar e - dot ar e cu m -
t er l al di d ct i o col i l or s oun ar e de
f et e gr I I Baou - ohi t an .
[ at r i al r ef i or l ar ef r i n e pr e~ 186 1925- 1926
mi er i p t r u i nv. evi d n i a 1 l a l ucr u
aanu : oh1z 1 11 d inst r u, ment ene _
e at el ! r el or de l ucr u ual - f aot ur i .
pr oa s v bal d i n. p o i i f out d1-
f er 1t el o 0011.
202
. / .
- 53 -
= ==== ~ =- ==- ===- =~== - =- ~- ======================== ==- =- =- ==~====- =- -
. \

1
5
6
2
4
-- - - - - - - - - - - - - - - ~~- - - - - - - - - - - - - - - - ~
490. 35/ 4 M trial referitor la activitate .1n- 48
speotot'i10r d t anp tru o l e del ucr u
manual , uz i c, d ~ i d. f l z 1c~ ( r -
po r t J. An x ct a j ust oat 1v pen. . . .
t r u di el e ce t or sp ct or i .
491. 35/ 1 Act e j u tf 1oat 1v p 264
pr oour r i 1 demat r i neo
l or de p 1 ng ool i .
(oui , br o t , so ndur i , f o eci et c) .
Aot j u t:if' 1C tiv
49- 2 ' 37/ 1/ Co & ond nl1 ipr oce ver bal r ef er i - 52
t o r 1 e end~r i , oedr i , expr op1er i t
chi r ob i pm nt u 001 i n jd.
Ar g .
493. 37/ 2/ 1 I d r oj ud. Bacu
494. 37/ 3/ 1 " " Bot o ani
495. 37/ 5/ 1 " " Buz au
49. 37/ ~ " Con t an
497. 37/ 8/ 1 " " D1mbovi
498 3 / 9/ 1 " " Dolj
499. 37/ 10/ 1' " Dor ohoi
500 37/ 12/ 1" " Gor j
501. 37/ 13/ 1" " I 10mi
502. 37/ 14/ 1 " a i
503. 37/ 1 / 1" 1 liov
504. / 16/ 1 " h di n i
!
505. 37/ 17/ 1' Mu c 1
506. 37/ 18/ 1" m ~
507. 37/ 19/ 1 Ol t / .
508. 37/ 20/ 1" ahov
509. 37/ 22/ 1 " . Sr
510. 37/ 23/ 1 oman
511. 37/ 24/ 1' Rom i
512. 37/ 27/ 1 t 1 or m
513. 37/ 28/ 1 n " Tul c a
514. 37/ 29/ 1" " Tutova
515. 37/ 30/ 1" " V l ui
516. 37/ 31/ 1 n V1 ca
517. 37/ 36/ 1 re ro ter
Basa abi
43
73
27
24
82
105
' 18
21
26
16
54
51
20
41
60
22
10.
23
43
56
71
i col ar di n
76
Bucovi n 19
Transi l vani 171
Oorespondenl1 ef er i t oar l a aoor d ea 262
de ajutoar i 1prum\lw. peD.tru. t r-
i r par i i i const r uc i i c.
n jud.Arge , act 1 p ct i v j Us i f i c.
518. 37/ 36/ 2 '
519. 37/ 36/ 3
520. 38/ 1/ 1
1925-1928
54 -
1
= = = = = = _ = ===-======= = _ = ====_ =- c==_ ====c===~~==================- ========
4 5
2 3
521.
32 1925-926
(
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537,
538.
539.
540.
541.
542.
543
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
38/2/1
Coresp. referite r l a aoor d ea d aj u-
oar e i i mpr umut p t tr mi ~ i i
. r ep a i i d const r u<? i ooLer a ju.d.
, o el e ju. t i f 10at i ve r e peot i ve.
I d m j u . Buz ~
I d r o j ud. onstana
38/5/1
38/6/1
38/ 7/ 1
38/8/1
38/9/1
" Covu.rlui
Dtmbevta
Dol j
38/ 1 0/ 1 Dor oho1
38/ 16/ hed1n i
38/11/1 " F1ciu
38/12/1 n n Gor j
38/13/1 'I lom1a
38/14/1 le
38/15/~ " I l f ov
38/ 16/ " e di n i
38/ 1 7 t" u oel
38/10/1 " It Neam
38/ 1 / 1 n Ol t
38/20/1" ahova
38/ 21/ 1 " " ut na
38/22/1 " . 5 at
38/ 23/ 1 1 Rom
38/24/1 " Romena 1
38/25/1 "1t1ceni
38/ 26/ 1 Tecuoi
38/ 27/ " el eor man
38/ 30/ 1 "Vaslui
38/ 31/ 1 " VI oa
38/ 32/ 1" tt 1:10e
38/36/1 B abia
38/ 37/ 1 - ' Bucovi na
38/ 38/ 1" Tren 11v i
39/ 1/ 1 Cor esp. r ef ito l a aoor dr i d ma-
t ia.. did etic ool i 1or di n jud.Arge.
ot el j ust i f i oat i v r sp ct i v
553. 39/1/2 I d m j ud. cu
554. 39/1/3 Bot O 1
38 1925
17 1925-1929
39 1925-1929
66 1925-1928
14:7 1926-1926
66 1925-192rT
37
149 1925-1928
106 -1925-1928
107 1925-1929
40 1925-1928
24 1925-1929
120 1925-1929
101 1925-1929
17
75 1925-1928
60 1925-1928
38 1925-1928
28 1925-1928
27 1925-1927
28 1925-1929
71 1925-1928
70 1925-J.g28
41 1925-1928
204 1925-1929
168 1925-1929
266 1925-1928
59 1925-1929
55 1925-1926
203 1925-1928
51
67
2G
- 55 -
1
~ =====:c:========~==::!==============================~================='=======
4
6
2
555. , 39/ 1/ 4 Coresponden r ef er i t oar e l a aoor dr i de
material didactiC, colilor din jud.Brila,
act el e jus'tj!'10ative respeoti'V'e.
556., 39/1/5' Idem jud.Buzu
557.. 39/1/6 Constana
;;8. 39/1/7 R Oo- yur l ui
559. 39/ 1/ 8 Dmbov1a
560. 39/1/9 It Dolj
561. 39/1/12" Gorj
562. 39/ 1/ 13 ~ " ! al omi a
56). 39/1/15" fl Ilfov
564. . 39/1/16" t i Mehedi n i
565 .39/1a/17 tt "M u 1
.391f/19" 01t
39/1r/20 ". "Frahova
39/1tV21" tt Putna
569. 39/1r122 tt R.Se. r at
570.. 39/1a/24 I I Romanai
571.
572,
573.
574.
575.
576,
577
578.
579.
~580.
581.
39/1~25n
39/1 a/26It
39/13./27 ti
39/1/28 "
39/1/31. "
39/1/32' R
39/1/33 "
39/1b/36
39/1b/37
39/
l
b/ 38
39/2/1
39/2/2
39/2/3
39/2/4
29
Fltioan1
" Tecuci
48
37
39
109
84
~3
67
138
107
4
35
76
22
39
58
26
26
29
18
82
33
27
372
48
"
Tel eot"m an
" Tul cea
" Vl a ca
Vtlcea
t1 Cal iaera
f oat e col i l e di n Basa" abia
"Coreaponderr referi toara la acorda-
rea de ajutoare i 1:mp:t'umttturi p tru:
terminf1ri i reparatii de oonstruoii
coIare 1:nBucovina, actele ju9tifioa-
tive.
I dem co111e di n Tr ansi l vani a 500
Cor eaI ' . r ef er i t oar e l a dot ar ea ool i - 406
l or secundar din ~ohiul r egat ouma-
t er i aj di dact i c (hri, tablouri, m-
t er i al \ I ' ent r ~ l abor at or , et c
Idemcolile din Basarabia 97

Idem colile din Bu ins 18


Idemcolile di n Tr ansi l vani a 235
.r.
- 56 -
.i
2
= = = = = = = ==============-==============-= ===& ===- ======================- ~====
4 6
58. 39/2a /5 Coresponden relativ la solicitri i 216
acordr L: de fonduri pentru procurarea
de ct r e Casa Sooal p~or amater i ului
di daot i c necesar col i l or pr i mar e i
grdinielor de oopi i ( mi or oscoapet
ct nt ar , hri inrel~ef, tablouri),
of er t et f aot ur i - sor i sor i d trsur)
I dan ool i l ~ aeoundar-e, 197
.
586 39/2a/6
587. 39/ 2/ 9
3
at er i al af ar i _ la pr o l ema eduoat i v 446
cinematografie inoolii filme eduoa-
t i ve pentru. tineret i oc ar ( of er t ,
or di ne de plat l i st e cerut cu f i l mel e
ce "te de0a a ooal el or pen t r u oo1i )
588. 39/2/11 Corespond '~ i ac ~justificat1ve l!' - 138
l at i ve 1 pr oour ar a cuaparat d gi m-
n etio i r epar a i i ef eot uat l a sli ---
gi mn st i c.
otur1,Ofe e (ooarde, bar d fier,
trapeze)
589.
39/ 2 a/.l2
590. 39/2 /13
591. 39/2a/16
592. 39/ 3/ 2
593. 49/1/2
594. 49/1/4
Ooresp. r el at i v la rroourar adin fad.
Oas coal.aloz ' a mat er i al ul ui di daot i o
eoeaae Labor atioar el or de ohi mi e i fi-
ic col i l or seoundar ,f. cturit r e-
oi pi se, ( epr ubet et r et or t , t ubud de
t i ol ou cauci uc) .
79
Coresponden i aote juat:if i oat i v e- 213
l at i ve l a pr ocur ar e d otre Casaso,
a diver e obi nt oerute de ool i 2 ma i ni
cusut, i nst r ument e muz fcale pent r u.
f anf ar .
st ar i al r ef er i t or l a ro oolare : 35
lista pr ep& r at el or di n at el i r ul Muz eul ui
Na i onal hiinu. deiz pentru oon-
strucia unei KsYl gx cl di r i aocesor i u pt.
pr epa at or - numi r e unu.i:tr opagarr..d1st
pentru organizarea muzeelor.
Coresponden ef er i t oar e l a dot ar a cu
cr i a bi b1i ot eci l or l ar 4 Un1v. di n
a~" cuoper eI scriitorilor laa1oi.
Liste decri, cor esp. culibrriile din
1'a1'19, jurnalul Cons. d , i ni 1r i.
oresp. i-:rroces vebal e (in oopie)
privind ct t r 1tatea ce -ourilor oul tur l e
din vechi ul r gat i t abel e d cer c~ il
cul t ur al di n di f er i t e judee
or e onden r ef er i t oar e l a pl at a oon-
f er en i ar i l or t . conf er i n el e i nut a n
oadrul oercuri ar culturalecr ganiz te pe
ltng. al le din a ~ ( pr . ver bal e) .
498
107
109
==: : : = ==
1 2
- 57 -
-=============================================================
I
3
5
6 4
49/ 2/ 1 Cor om n 1 aot e j ust : t fi cat i i- 219
t oar e l a ! nz est r ar e col i l o p i mer r ur al e
ou unel t i col e, . mpr umut ur cor d t pt
. pr ocur ar ea l or i p t r u cul t i var e tr enur i -
l or ag i co1e al e col i l or . Tabel cur Vi z or a-
t el e oz-or-a l i - acor dat trop:'umu. t u. hl
ace tscop.
596. 9/3/1 Cor esponden act j ust : i fi oat i ve pr i vi nd 88
JJlzet r ar a col i l or pr i r ro al e cu unel t
i ool i pa. ooLe d CaaScoal "1 o
pr i n r e i z col er n veder l ucr r i i t er e-
nurilor >:,.oolii.
=
597. 49/ 3/ 2
598. 52/ 1
599
52/ 2
600. 52/ 3
601. 54/1
602. 4/3
603. 56/
604. 58/ 1
605. 58/ 2
Cor e
l a ohe. l
z ~ i i
rt i
i ai t jue it'i oat i ereferitoare
1el i l e ef ec u t e ocaz i a or ganl -
oz i l ei di n C uj a ()ol i l or de
ser i i di n r d al di n anul 92'
59
I at er i al ei i t or l a acor dr i d S mi n e 203
pent r u col i l e car al c i i de ser i e i cul tur
Aoor dr i de i j ut o n b ipt .
pr ocur ar e d mat r 1nec sar at el i er ul ui
api cul t i i n at pe l ng col i .
36
Subven i i acor dat a d Casa Soo l eI pen u 332
pl OOu. r ar ea de mat r i 1 neces at el i er l or
d pe l ng~ col i ( gher ghez , r z bo i de
t e ut , ma i ni de ouut). Aot j u t 1f i oat i v
Lucr r i ~ l at i ve l a popul ar i z ar e educ ~1 i 79
f 1z ~c n r ndur i l t i ner t ul ui col ar .
ct e j ust i f i cat i ve pent r u at er i al por t i v
p ocu at col i l or .
Lucr r i r l at i v l a ct ' vi t t a mae t r ul u 309
pr opagandi st de muz i o pent r u rgl un c.
O u.i.,
Cer er i de asi st en medi al a st uden ~l or 237
cer if eat e an i eal e ( act e j us it'i cat !
d suro l e acor dat ca aj u. t oar ) .
Cor espond n 1 gt ur ou or gani z ar e co 59
l on . or col ar , excur a i l o col ar , di n
f ondul al ocat d Casa opal el or pent r u ool i l e
pr i m e isecund r di n ar ~.
Cor esponden , cer er i iaot e j u tlf .cat i v 500
pr i vi nd or gani z ar e ce oni i l l or de var , ! n-
treil el ' ea i transportul elavilo ncolo-
ni i , or g i z r ea d ~cul ' si i , t r 1 r i n
S' at or i i ! near a.
( bo der e. : de aoi pi s, f act ur i, chi t e,
et c)
1
- 58 -
,
=================-============== =================== ======~~===========r ==:
2
3
606. 58
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
15.
616.
617.
618.
619.
58/3
58/4
58/ 4
59/2
62/ 2
62/ 3
62/ 5
2/ 10
62/ 14
62/15
2/ 16
62/ 25
62/ 32
62/ 37
621. 64/ 1
Cor ond n i oer e 1 r f r i t oa 1
dri desubvsn ii pentru organizarea
~or el evi l or ool i l or p~i mar e r u al
din ar.Acte justificativ .
Cor eap. aot e j ue :it'1 cat i v de um l e pu 90
l a di poz i ~i a colilor s . undar e, nor mal e i
ale ool s ecial din ntreaga ar, d ot r e
Casa Scoal el or cu lI'Vi e la xcursi11earga-
nizate cu el evi i mar' t o i .
r ooes v rbal i dr i d s an~d axou i-
f cut e pe anul col 1924-1925.
acor-
xc r ei i -
i urbane
ju t:ifica1liv ioo: r eepond i! ou pr i - 500
v l a sumele chel t ui t cu ocez f excu si1-
10 organizate cu el evi i i: pr of e orii co-
l i l or ' secundar , or mel e i al t ool i spe-
iale"ain ntreaga ar .
Cor e pondn _ '1 cer er i ac e j ust i f 'i cat i v 465
ef er i t oar 1 aj ut oar e ( cr i , r echi z i t e,
col ar , mbr cmi nt e et c) acordate el vi l or
sraci di n col i l scund di n Basar 1>1 ,
act e j ust i f 1oat i ve.
I d oo 'le S oundar e di n arnui, aoe ~a. 339
C 1'ulung ov ne c i du .
Oor e ond ~ ef er i t Q ~ l a aj u oor - 30
dat e de Casa Scoal el or pen1ru di ers r p - .
raii e xeout at l 1obi l el col e di n j ud.
Bacu..Act e just .. o t i v
I de~ ud. Bot o ani
" uau
" Dor ohoi
1i
l

f
l f ov
" hedi n i
l t i c ni
!
" n V l cea
. or ond ". ce e ii aote j ust i f i cet v
ef er i 8 e a luo r i de mici r par a 1un1
e aout at e ~ col i l e pr i mar e ur bane i col i l e
m dii d t i - t or i 11 al i pi t s. pr ocur ar e de
obi l i er t c ( devi z , p oceso ver bal f ct e
ju.stificati re)
C r e a pr e e i nt el iComi c. pr i e di n
lU cel , ur da, r 1e i n a s vd condi i u-
nil rel incar e si n li sili l oopjj. s n-
v e,001'i1 mooan11or d Nun i i Apuseni .
"
Acordri i r el u. ngi r i de bur e di n fondur i l 76
Ca ooel l or pentru. t ud i i l a 1 1
~t udi 1 n st r i nt at
Anex : l ucr r i edi t . i n st r 1n, t at a st uden-
i l or r om ni , ot j u t i r i a t i ve.
4 6
22
41
66
41
27
22
67
55
2
- 59-
1
_ ======: =_ ~=e_ =_ ===~- ========== ========== ===_==_=_=== _ = = =============
5
2 3
= = = = = =
4 6
622. 65/1
623. 65/4
624. 67/ 1
625. 67/ 2
626. 69/1
627. 7/ 3
628.
629,
630.
631.
632.
633.
6.34.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
70/5
70/ 6
70/ 7
70/ 8
70/9
70/12
70/ 14
70/ 15
70/20
70/ 22
70/25
70/ 36
77/1
641. 78/ 12
M ate1al refe itor 1 exploat8zoe parohetu- 25
15- 16 di n pdur ea Al be ac a - G ti po-
pri tat aC eei . coal el or ( pr oces verbal d
. verificare oon. eneral , reoipis ,ohi-
t an e, pl anul par ohet ul ui , stabilir a pr e-
tulu. d vl1Zsrea vagonul ui d l m )
Mat er i al r ef ritor 1 pl t aper s. adtiv i 21
de ser vi ci u al pdur i i lbeaeoa GI ti-
Ar ge .
Co e ou pr i vi r e a umel e o date de 120
ct r Casa So. pent r u nt a i ner e co u-
r i I o! ' colare i srioa ti (ct a j u t1-
f cat i v pr oc s v r bal ed i nspeo ~ cu
dezi sr to ilor)
Cor a i acte justif ioat1v d sumele 6,3
chel t ui t a cuexpoz i i a col i l or p t r u l u-
cr r i manual de l a c , d 1 ar"ti i m ser i i .
Cor es~. r ef r i t oar e l a dot ar a ool i l or 168
ti r l i en" cu mat er al di dact i
Cor esp r ef r i t oar e l a or gani z ar ea 1
f unc i onar
p
cmi n l or ouLturale di n j ud.
Botoani. (prooese ver bal tatut ,
act e de f ondar e. dr i de seam)
I dem j ud. \ l
II Constana
" Covurlui
"
It
D mbon
Dol j
Gor j '
I a i
I l f ov'
CI
"
" "l?" ,.. ova
11 " R. Sr at
tt Fl t i cen1
I dem t r i t or i i l e al i pi t e
Dare de S8 asu r
cer cet r i l or di n
CobOr t ei , ~. i
aot " vi t i i Coh t i
120-1924 aComand.
tt Bot o ani .
Cores r ef ioar e 1 ar ~ aj ar a p r s. de
bazal oaii Pdur i i dinFrunz ne t t -
Fund nl , pr opr . f und. Ami r a, ar dar e mo i ei
Fr nzaneti , l eg: a pen t u d13 chi d r
unui cr di t pe s am Cae" Soosl lor n
xre. 924.
(procese verbala] not i f i car e , dosaru.l
adunr i i d put a 1l or )
26
30
28
61
al
33
31
16
243
47
48
18
500
89
1925-927
6 -
1 2
3
2. 78/1
43. 7/16
6 4. 7/17
45. 7/1/
4. 79/ 1/
o
11. 1925 2
23
29
1924- 28
1
4
7 / 1/ 9 65
1 r l -
bl-
192 - 9 7

/ 1/ 1 71
1-
49. 172

50. 79/ 2/ 1
,
./ .

195-1 6
- 61 -
1
====_======-====-= =======~===============_ ==========c=======================
2 3 5
6
651. 1/ 2/ 12 15 at r 1a1 r ef er i t or l a donat 1 f cut
de Dr . V. Bi anu pent 110 \ 11H deu di n
Buz u pent r u. oons. t i t u1r e unu pr 1u
or d t oel ui mai bun el ev 1exam nul
de oap oi t at
Anexe I oopi d pe ot u1 de don i
i d cr et r egal ax d aooept ar e.
652. 79/ 2/ 15 t er i 1 ~ef er 1t or l a aocept ar e 1 gat e- 26
l or l sat d cat . Bol i nt 1neanu, f or ~nd
f ondul o t. Bol i n 1neanu.
'L g t pent r u. coal pr ot . r 1nc1p sa 11. .
bet a t n val . d 1000 l ei anual pent 9l e- .
vi l e i 11t oer i l i psi t de mi j l oaoe
L gt pent r u Unl v. di n Buou t i umei
d 40. 000 1 1pent r u t ud n 1i sr oi .
Ane copi e d pe st mer I t , j ur nal al
Con de n1 t r i , d or r eg 1. 1925- 1926
1925- 1926
653. . 79/ 2/ 16 Mat er i al r fr i t or 1 ne pr op1 r unei 16
pr i di n o i B~r z e t i c r f ace p t
ai n f ondul Gh. B! de 011 - n o a pdur a-
r 110r p dur i i ou ac l a n e.
Cont d ge t i t . m al f ond .Gh.Bdesou pe
anii 192 - 1924.
654. 79/ 2/ 17
655. 80/1/3
656. 80/ 1/ 4
657. 80/ 1/ 7
. 658. 80/2/3
at r i al r f i t or 100 pt ar e 12
f out d Luoi a i I on oe o
din um d 10. 000 p t r u el evi i mar 1t uo i
1 sr aci d l a l i o. na i onal I i .
Anex I m mor 1u, j ur nal 1Con de -
ni t r 1, decr et r gal d ooept ar e. . 1925- 1926
Cor eap. r 1t o e l a ~nt r e 1ner e 1 r e- 55
par i i i nt r e er e bi r i oi i d 1
Bi l e Boboci (d v1z ) , i nvent a d ver
mobi l a i l or BOboo1, r apor t i i n i f i c
i at i st i o a upr a r ul ui st a i uni 1
bal near e Boboo i p 1898. , 1925- 1926
Cor p. ~ef er 1t oar e 1 j ar ea i pl at 34
s l ar i 110r br i gadi r i 1 i l v: 1oid. 1
pdur i l e f ondul ui I . Cr aoi sou.
( t t de p1 t ~ pe 1925 i t abl ou de chel -
t u1el i l n c s r e pe 1926) .
Cor esponden r f er 1t oar e 1 del i ot si 1- 18
vi oe oomi se i n pdur i l e pr opr . f ond. l on
Cr oi um ou, pr oo 8V 1 d d l i ot i l -
vi o 1925- 1927
Cor esp. 1 aot e j u t r i o. pr i vi nd xpl oa- 60
t ar e pdur i i Pst r veni Rd ni N m
pr opr i et at ea f ond. col onel Ser gi u C di ano
{vi nz r 8l emnel or d const r uc i i ) .
Reoi pi s , ohi t an e, pr v r bal e, l ucr ~i ,
bor der ou d l e el e vt ndut e) .
, - 62 -
1
= = = = = =======- =_ : : ============- = == = =====-====================-===-======
3 4 5
2
6
659. 80/ 2/ 5 Cor e ~. r l at i v . 1 mi o r i pl at a per s.
si l vi a d l a br i g da i l vi a di n pd ea
Rd ni di n f ondul Candi ano S r gi u.
Anex s t at e de pl at
660. 80/ 3/ 21 Cor esponden pur t C sa Seo l el or 1n 63
cal i t at d nud ~ pr i e ti aav 11de-
f unct ul ui J2~ B% Si i on Coj e c ou mo -
t ni t or i i uz uf r uct i f er i i p'r son l ul u1
d paz pent u pl at a l eg t l l or i a B er . . . .
vt d. i l or d pu p mo i a di n 00 . Bi l oi u- .
r e t 1.
661. 80/ 3/ 23 Aot ul d dona i , d cr t r egal i eor p. 36
rf r i t oar e 1admi ni t r ar e i oapi t
l i z ar a f ondul ui I . Cost e ou cu oar e a f o t
i nz st r t i n t i t ut ul f i l r moni o na i onal
di n I smai l , v d c scop subven i onar
dou gr di ni d copi i i l nf i i n ar
unui semi nar t eol ogi o i n 100 i t at e. 1925- 926
662 . 80/ 3/ 2 7 Copi a t e t ament ul ui , d o t r egal , oor 32
ponden pr i n oer e st aut or i z at Casa
Sooal el or a :p1" i mi 1gat ul i n bani l s t
d d t unot ul Con t and oh Const ant i ne ou. 1925- 927
663. 80/ 3/ 30 Cor e ond , o d dona i , aacept ar 10
i d cr t r gal i nt oomi t e pent r u dona i
l en G. Coet i n ou di n Br i l a, oon t i nd
di n ef ot e publ i c
Cor esp. r f i t o 1 j udecar ao i uni - 151
l or i nt ent at de gi mnaz i ul Mi z 11 1ga-
t or al d f . T. Dumi t r e ou p n t r u ' }i at aunor
sume ou c g f l .
(o i d j ud o ti oombi l ) 1925- 927
664. 81/ 6
665. 82/ 2
666. 82/ 4
667. 83/ 4
8
Mat r i sl r ef er i t or l a umel e ohel t ui t ou 15
pr mi re unor el v i aoor d e de bur
at u. dn e t : f di n f ondul l en r aol i d.
Bor d r ou, pr oa ver bal , f aot i . 1925- 928
Mat er i al r ef er i t or l a oonst r uo i l ooui n- 61
ei pdur r ul ui d 1 pdu. r a Mor z e t i
~r opr i et at e f ondul ui Pr oco 1e Fl or e ou.
{pl an, devi z ) . Dos ou o el e r f r i o e
l a anohet e oont r veni en el or di n pdur e
Mt r z e t i - Taut e t 1. 1925- 928
. ' ./.
- 63 -
1
3
==========- =c=======-=====-== --==-===-=======================;-========
5
6
2
4
668. 83/ 5 M t er i fr i t l a oor d~r i d aj u-
t o edi n f omur le Cae1 Sooal l or pt .
1mbr omi nt el evi l o sr aoi .
Tabl ou de r ohi z 1t 1 cr i dat e el e-
v1l or oi . coat er e di n i nVf J l 1
0011i or obi eo e uz at V1nz r i d
ani ma1pent u pr : ' oour ar e d mobi l i er
c. d gospodr i " r ooopi Fl o-
di n t t l I a i .
669. 86/ 6 Mat r r ef r ! t or 1 mi cr i d per on
d ! v, si l vi c idi dsa i o de 1pdur e
i ao de go pod i e " Pr ooopi Fl or ea-
ou" I a i .
St ted pl tt or di n de 1t, nt ,
viz depl t.
67 0. 85/ 4 f er i t o r e l a acor dr i d 00-
j u oer e el v l or oe di n c
pr i mar d f et Ur l a i i IX' oour ad
mat r i 1di ot i o 80el el ool i di n f on-
dul I on C~u .
671. 85/ 6 Co e
i ct e .
1.
,
5/ 8 Cor i o ~er i de aj ut o pent r u l e-
vi i sr 01, di n f ondul l or D. Hagl I on.
673. 85/ 2/ 9 Cor p. p vi bi d r e in expl o t ar a 138
pdur i i V 1l u Al b, j ud. Ol i aua-
t 11l or 1001, pr pr . f ondul ui
I l i eacu 01
674. 85/ 13
vJ,
Ce er i pent r u di n
f ondul " Luohi
l evi l or d ool i l e a eo
} xt cer t i f o t d s di
t ). Cor esp. r f er 1t oar
ohi r 1ul i i mo i 1ul ui d Bucur t i ,
tr Si r b y Vod 58, pr opr . f ondul ui Lu-
oh1ad . 0 r i n p t r u npl . a hi r ! el .
675. 86/ 1/ 9
pdu i
pr e. oum
676. 86/ 2/ 12
226
14
103
33
18
68
1
93
1925- 1926
1925-192l
I - 64
1 2
==============-== -- =========- ===-=======================================
3
4 6
677. 87/ 12
678. 88/ 1
679. 88/ 4
680. 88/ 6
681. 88/ 24
682. 89/2
683. 90/1/3
90/ 1/ 4
5
Fondul Negul l ci I . l on
Mat r i 81 r ef . l a j ust 1f l car a 1nt r e- 177
bui n r l i aj ut oar el or roor dat el -
ve10r sr ace di n f ondul Negul : l d.I on
i a pensi i l or vl a
o
er
i >r . ver bal i bor d r our l cu act joo-
t i f l c t i ve.
Fondul 1eni ceanu i
Mat r l al r ef er i t or 1chel t ui el i l e f- 41
cut ou i nmo~m nt ar i par st asul pt .
donat o r 1'1 r i a Pl en cu. pr eou
i 1 f i xar e unei pen i or ei sI .
( cor e p. copi de pe aot ul d dona i t
bor der our i cu act e j u t : f : f ' l cat i ve . a. )
Fondul ar i a Pl eni ceanu
Cor e p. pr . ver bal cont r act e r ef ' er i - 19
t oar e 1ar dar ea dr ept ul ui d v nat
i p un t i n pdur e Vd ni , pr opr
'M r l Pl enl CB anu
Fondul i>ot oa,
Cer er i de aj ut oar ool ar e sol i oi t at e d 13
st uden i i i el evi i sr aci i aaor d t
d f ondul Pot o
Cor e ponden r ef er i oar aoc pt ar 10
l egat ul ui di n t est am nt ul Mari ei P t r i -
ceanu pr i n car e l as o par t e di n aver ea
a Soc. p t r u I nv. Fopor ul i omi n di n
I.:ei. .
( anexe , copi e d pe t est ament ul di n
1920, r ec ii o n 1922 i J ur nal ul Con
d 1nl t ) "
Fondul St . Romen anu
Cor e pom en r f r i t oar 1
r ai i nc ar sumel or d
mor i l or i mo i i l a: ' S r ba i
p opr . col i i de ft t ef an
Cr ai ova.
36 adml ni at r a-
expr opi r ea
Chi r cui e s ,
omane~u. di n
Fondul Si moni d ducanu.
Cer 1. i cor eap. r ef er l t oar l a acor -
dr i de bur e pent r u t udi i n st r i n-
t at di n f ondul S1mon1de ducanu ,
18
Fondul
Cer r i
aj ut o
f ondul
i moni d Rduc u
i cor e r ef r i t o l a cor d
el or bne t i pent r u st udi i di n
Si moni d Rduoanu.
106
685. 90/ 1/ 8 Fondul Sl moni de Rduc u
Cor eap. r ef er i t oar e l a ar endar ea dr pt . 32
d v n t mo i a Br beni - Ol t , pr opr
f ond l u i moni d Rducanu i l a vi nz a-
r a de p oel di n ac t mo i e.
, - 65 -
1
3
=: ~~====: ==l ~_ ; C========= = =-- = _=====-========== =_========:c=====
4 5
6
Fondal Toma t el i an
at er i al r ferito l a si t ua l une euoce-- 449
i uni i Tom t e~i
nt . . . , sa ooal e10 if -
oi ou o i un d' av e sat
Tom t el i , i nvent r u1 <averii
bi l e i1 obi l , l i st e o t i t l ur i
1un
i
d pase l a di ! ri t e 001 rt i ;
j ust i f i oa i v d l e Banc omRne' sc~
2
686. 0/ 1/ 9 ondu1 Si oni de Rd~o u
. Cor eap. rfr i t oa l a exp10et ar e p- 262
dur i i Br b ni , pr opr . f ondul ui i moni de
- duoenu.
( oer r i p t r u apr obar ea semi n l or de
sal ot , or der o ou aot j ust t f i cat i v.
pt . v~nz e l e l or , a f 1n l ui , o r ar i
d apr ob
v
ieI mnel a di f e1'1 a.
i n a1i z i , o f di n j ud. Ol t ) .
687. 90/ 1/ 10 ond 1 Si moni de duo u
Cor e p. proa ver ba d d l 1ct
i 1vi oe v! r 1n pdur ea B eben!
pr opr . ondul i Si moni de Rducanu.
688. 90/ 1/ 11 01' 8p. f i t e l a ini t r ar e
p dur i l or Br b j ud. Ol t l pl at pl ' .
si l vi o di n f ondul 1 ond.d duo u ,
Ureri pt . aut or i z e i i d apur t a arm
adur i i .
689 90/ 2/ 11 Cor e p. l v l a i t ua i per s. sl 1-
i c di n ieom~Condr oh t i -
Ton
( sol i ci t r i d B l er i i , d 11ct 11-
vi o.f r epo t ul pdu ari l or ) .
690. 90/ 2/ 14 Fondul Gh. - r i t
or esp. e tiv l e ar e d t er enu1111 di n
oom. l eni - TI mbovi e, p pr i et at e
f ondl l l ai h. S r i t ' i l a u r i r ea l o-
cal ul ui eol ar di n ace co un.
(Dgl..
90/ 2/ 17
i t or 1 pr e1u r d o-
t r CaS ooe1el o a nt r ul ui p t r i -
~oni u al ooi ti1ii oal . J Gur al ete terua" .
~cor e ond ~ , OOese verbal t d or et
egal ) . .
Stat d S 1rii i impozit l e
per e. d1dac 10 1 ut . de
la 001 primar dinoom.Glb u-
e ij u . . r at .
692. 91/ 5
693. 91
./
32
11
30
65
24
,1
- 66 -
l.
2
__ c=a ac -=============== === = = = = -======= ===- =- ================~=
3
5
6
694. 91/ 10 ondui Tl u
t e i al r l at i v 1 dona i a 1n b 1 f cut 12
d Tr anu D odat pnt r u 00. ul t ur al
' ~. A. U c iW d a1a i PEnt r u const r uo-
~a unei b l i ot eoi . j ur nal al Consi l i ul ui
d : it r i , d c r egal d 00 pt ar e.
695. 92/ 11 Cor e p eferi oar e l a di ver se oper a i uni 21
financi r i d burs efectuate_ prin
i ndi ou1 u s~i supr a f ondul ui V si l escu
vastllc
00 e p' r el t i v l a p1a ar end i o i i
r e t l
l e at i , pu 1 cQ i it cont ot d
vi z - cu i1r r ).
et ul p rop ia ez m nt u1ui d f i 11 50
" i t r op01i t ul si.t ei " i l i t i " 1pr i l i e-
1924 - 1 pr i 1! 1925. .
I et or i cu1 a ez mt nt u1ui 1827- 1910, dar e d
z m nt u1ui 1910- 1925.
Cor esp. n 1 gt ur u e pr op er e un 1
r i di n pr opr i t at a a ez mi nt ul u1 di n com.
1e u j ud. D mbovi a.
696, 93/3
697. 93/4
r
698. 93/7
699. 93/ 18
/<v .
1925- 927
499
fon-
ave i i
col r
493
mar da (
20 1
c e tin ie
28
93/ 19 t i1 r fr t o
fcuti1d.
deor t
par .
- 67
= = =====_=c== a-_====-======_=== __=====================================
1
4
701. 96/ 1
Oi r oul r i r el at i va 1 dispozii 31
de . sa Sooa1el o pe~t or g~i z
! nv. pr ac i e i a o nei p acum !pen-
' t r udez v01 tar e sim l u pat i ot i o
el evi l or .
r.v rbal de dina ale comisi i1i- 254
t er er , car er i d t i p~i r al au ar i l o ,
comenz f cut e de 0aa coa1e10r , ' t i po- .
af i i l or , facturi . a.
703. 101/ 1 t1' 1 r ef er i t o l a ~nz e r ar e ou' ~ 1 84
o sel o na i on l e p ce i t i con-
t ' t ui r i d noi s i t l t .
( cor e onden , copi d pe t t at e i
acte d f ond , pr ooe verbal de -
din.) f
702., 100/1
704., 102/2
705. 102/3
28
e
blou
a 0:1. - l
ou or 0-
706. 102/4 Lucr in paoii1 f cut 104
co1110r p 1'1nt ~t e d agr onor oi .
cor espond d foi d ohel t Ui e1i , t at e
al ii).
7 07 . 1 02 / 5 Cor esponden ~ r el at i v a aot i vi t at ea 41
oonf er n r ul a pr opag di s cul t ul ' 1
Gh. Lungul e cu" .
7 08. 1 02 / 6 conf . 121
709. 105/ 1
Lucrri r 1 i v l a aotivitatea 89
d t i d lucru
(cor S' oi d ah 1
ec i i l or , t abl u
u xpu obieo
n)
710. l oS/ ?
it t str i 59
.Ionet act
ai! fouted a
l uc
: . . 68 -
1 2 3
- ======- ======- - ==- =- ============= =~
, 6
===e===========--
== =- -
711. 110/ 1 Cor eepond n i so. hi e de pl an r el a- 39
t i ve . l a eumpr r i de t er i i d
1 obi l p n r u.const r uc i i oo! re.
110/ 2 Cor . pond , pl anur i , t abl our i r ef - 221
r 1t oar e 1of r t el d' ~obi 1e t e-
r enur i spr e cum r ar e pent r u col i l e
i at i t ut el d cul t ur pent a ft
u i l i z at e oa 1bor at oe , sl i d oul -
t u '.
l.
713.
I d m
714. I dem 268
-,
115. 111/2/9 00 sp cu pr i vi r e l a cona r uo i i l 114
ir epar a i uni l execut at l a o
er i r d mes r i i d Tg. Ocna j ud.
aou.
, ( d vi z p nt r u const ~c 1 , of er t ,
pr o e ver bal de r ec p 1a l ucr -
riI .
Lucr r i r el at i v 1 e onet r uo a l ' c. 19
"Laurf "din o an'
(oore ondn , su t oar e i sv ua
i i , aot j uat i f 10at i v de oh I t ui 1 ) .
717. 111/ 3/ 3 4at er l al r ef er i t or l a 1 o r 11e d oon- 44
st r uo i d l a col i l e nor mel e d bi 1
~1fete din orasu.LBet o ani .
cor s s1 'at d lucr it contr e
pent r u ar ea n ant r epr i z 1uo r 110r .
si t ua . . d pl at " a.)"
716. 111/3/2
718. 111/5/2
dou 34
0-
719. 111/1/3 ef er i t oar la exaou 2
de 00 , r uo id 1
1i o. d et a i coa1 nor ale d f et e
din Buz u ! n oamp i a anul 1924,
(lac rl pl'" inddarea ~nant r pr1zl1,
of r t e, l i ci t a i, pr oce a ver b 1 d
l i ci t a i a, 1 or pr 1v d r o p 10-
n a, p1 ur i v)
720. l l 1/ 5} at er pr i vi nd i i 1 ' ut 72
p nt m d l' El 1 t r nr z a l ucr -
r i l or d const r uc i 1i o Tasa
Du.mi tre ou di n ! i z i 1.
{cor e p pl anur i , devi z t i met
./.
.69. -
a= = = _D = =========c==== =-=== _=======================_========_=_=-
1 2 3
4
5
6
721. 111/ 6/ 2 Cor esp. i ot e j ust i f i o t 1ve r ef er i - 181
t oar e l a ohel t ui el i l f out ou exe-
out ar e l uor r or de OOIS t r uot i 8 8
l ooal ul ui l i o. ool i i oomer oi al e di n
Const an a.
( ohi t an f aot ur i , pr ooe ver bal d
r eoep i e, pl anur i et c) .
724.
722. 111/ 9/ 3 M t er i al r el 8t i v 1 l uor r i de i net al - 51
i i , oonst r uo i i n i r epar i i exeout t e
l a l i o. tlFr i i Buz t i " di n Cr ai ov. .
( oor eap. pl anur i i schi t e d pl an, d -
vi z e)
723. 111/ 9/ 9 Luor r i r el at i ve l a oompl et ar ea oon t r uo- 22
i ei i r epar a i i execut bt pent r u a.
pr i m i ooal a de er i i " Dr . Ange-
18sou" di n 11i a - Dol j .
( oor esponden , ei t ua i d f i ni t 1v a
l ucr r i l or , d vi z e t i m t i ) .
111/ 14/ 9 Luor t 1r i r l at 1ve 1 oonet r uo 1 l ooal u- 29
l ui col i i s oundar d :f' t gr . I .
xt mat nR gi n 11s b t di n Or ai ov
( oor esponden , not e d. a l oul , m sur t oa-
r , d vi z , pl 81ur i , oh1 e d pl ) .
..
725. 111/ 9/ 2 at r i al r ef er i t or l a oonst r uo i i , m - 76
=-- n j r i l a ooal nor mal Madona Dudu
di n Cr ai ova.
( oor espond n , oont r aot , d vi z e, pl -
nur i , j ur n ul Con. d Mi ni t r i , of r )
726. 111/ 10/ 6 Mat er i al r ef er i t or l a oont i n' uer a l u- 101
or r i l or xeout at l a ooal a nor m l
depx 1nv. " Al . Vl ahu " di n Sendr i ceni -
Dor ohoi .
( oor espond n , of er t e, bor d r our i ou
ot e j ust f ' i o t i ve, p;" oce e v r b i l e,
1t ua 11 d l uor r i ) .
727. 111/ 11/ 2. Luor r i r eI t i ve l oone r uo i a ool i i 497
nor mal e d bi e i M. Kogl ni o u di n
Hu i .
( oor esponden , bor der our i de act j us-
t i f i oat i v8, t at e d i t ua i i d pl t a
. l uor t or i l or , d vi z e e st i mat i v de l u-
or r i , i nvent a , pl anur i d si t ua i e)
./.
70 -
= = = = = = = = --=-=================;============--=====
1 2
3
4
5 6
728. 111/ 13/ 3 t er i el r fr i OI" 1 l uor r i l de oon- 62
st r uo i ool i i nor al de bi i di n
Cl r e i .
( oor espond

d vi z t pr00 s ver bal t


publ i oa i e t O) .
729. 111/ 13/ 2 t r i 1 r ef er i t or l a oon t r ui r unui 34
p vi l i on ou 4 l i d ol a , i n cur t
l i c. " St i r b y Vod" di n C i .
( cor espond n . do r ou opi i l ot el or
de con i e, pr oi ot p t r u oonst r uo-
i a l ocal ul ui ) . .
730. 111/ 14/ 10 Lucr r i r ef r i t o e l a oonst r uo i a o i - 173
nul ui d pl i ng l i o. na i on 1 di n I a i .
( oor e p, pl anur i , pr o e ~ bal pt .
r ecep i pr ovi or i e i d f i n1t i v, oon-
er aot e de ant r pr i z ) .
er r i l r p t at e al di r ect or ul ui pr i n
oar r eI t e z 1i ps de l ooui n i soum-
pet e t r ai ul ui l a or , gr eut i ce au
f ~ut d n pt r un bi ne! oer i l oul t ur i i
l a s t An x 10 1922- 1923.
111/ 14/ 17 f 1o 1 l uor r i l d oon- 121
ol i d a 100 1 ui col i i pr of e i onal e
gr . I " Sf . Sava" di n I i .
( cor e ondn , publ i oa i e pent r u l i oi t a-
i , devi z pl anu i , i t u i i de l ucr -
r i , pr oo e ver bal e de r eoep i e)
111/ 14/ 24 Co eap. r ef er i t o 1" l a on r ui r e gi mn. 20
di n Tg. Fr umo di n j ud. I i .
731.
732.
733. 111/ 14/ 3 at r i 1 : auc 1" 11 de r mi - 39
ner sl i i de i 10 i oi n mat ogr af
d p l i ng G1mnaz i ul " St ef an oel Mar "
di n I ai .
( oor e ponden , publ i o i e pent r u
i n r a l i oi t i ei , devi z e, pr oo v-
bal ) .
734. 111/ 15/ 15 Lucr r i r eI t i v l a r ap i i i con -
t r uc i i ex cu t e l a gr di na Bot i o
di n Bucu. r e t i .
Cor espond , d vi z e e i mat i ve, 8ohi e
de pl , pl anul gr di ni i bot ani o d
Bucur t i , publ i oa i i pr i a pr es.
40
r
735. 111/ 15/ 28 Mat er i 1 r ef i t or l a Luo r i I e d 1r ! r - 24
mi nar e a oonst r uo i ei l ooal ul ui col i i
sup r i oar d Ar hi t ect ur di n Bucur e t i .
( cor e ponden , si t u~i pr ovi z or i e a
l ucr r i l or , pl an )
.r,
71 -
1 2 3
===- - ===- ===- =====~====~=======
5
736. 111/ 15/ 29 r ef er i t r 1 uo 11ed oon 230
st o i e i nt ~nat ul ui 110. " Sf . ~av " di n
Bu u r ti.
( cor esponden , of er t , j ur n l aI on. d
'Mini t r i , d vi z m ur t or i , chi d
pl an, oont ct ant r epr 1z , f act ur i .
s1t ua i d l uc 1, pr o v r bal d
r c p i ) .
737. 111/ 15/ 31 14 t r r ef 1 01' 1 oon t r ui r 255
et j1 or pul oent r al . al l 1c. " 0
Vod " di n Buour e t i .
( oor e ponden , j ur nal ul Con de 1ni t r i ,
d z , sot ur i , pl mur i , oont r at a da
t I ' pr zi!, s1t ua i i d l ucr r i , pt : ' ooe
ver b l e de r eo p i ) .
li r i a1 r s 1t or 1 1uOl ' " r i d con-
st c 1 ( oompl eot r ) l a 110. " at 1 Ba-
b) di n Bucur ti.
(00 ap. t m ur t oar a 1 d vi z )
738. l l l ) 15/ 33
739
111/ 15/ 34
740. 111/ 15/ 51
741. 111/ 1t j / 4
742. 111/ 19/ 3
743. 111/ 19/ 6
at r i al r f er 1t or l a l uo 11e de oon-
t r uo i e t j u1u1 II1 ooal aoent r al
d f et e di n Buour i .
( cor espond n , fr t e. d vi z e, o i t
d sar oi ni , pr ov e v r ba1 , publ 10 i e
pent r u i ner e 1101 t a i 1 t bor d r ou cu
at a j us :1f 1c t i va, or 1u d pr ot st
al o r ul ui d ar hi t a i "IonMi ncu" SU-
pr upr et j r i 1 l ooal ul ui ) .
ti! pt : ' i v1ndr eoep i onar e d-
f 1n1t 1v l uor ~r 110r d oonst r ui r ea a
t r 1 t i e e l a aoal p fe 10nel 0-
be u Bucur t i i ot el j t i r i c t 1v
r e p ct i v
( pr o e ver bal da r eoep 1 , f aot ur i , pl an,
d vi z t o) ~
Luo r 1 ( oor espond , p1anur 1, dev1z e - 279
t i m t i v, aot e j u ~ i oat i Vi ) i nt ocmi t a pt .
con t r uo 1 l oca11. l l ui col i i no mal d
i nv t o e di n i r a lII..
------ - -- --
---------
4
6
23
62
51
oonst o i col i i 236
8ur t or i , pr o-
or d r our l ou aot
at r i f i t or 1 00 t r uo i l oca-
l ul Ui i t el i er or co1i 1 1nf r 10ar
de m e9 i i d Sl at i na.
(001' ap , dev a , dosar ul d l i ci t a i e a
l ucr i l o i,
.1
59
- 72 - .
====-=-= ============================
1 2
3
4
6
5
744. 111/ 20/ 15 Lucr r i r fr t oar e l e conat r uc i 100 a- 44
l a at el i r l or d fi r r i e, ot e i
t mpl r i l a coa~a el ~ment ar d e er i i
din Vl eni i d unt
( oar e pond n , d vi z st i mat i v, pr ooe
v bal , of er t d t r pr i z ) .
oons uo i
poour r i i d
Fl t i o 1.
An xe : pl snur 1, o t , pr ooes
al e oOmi t . co1 , msur t o e, d
aot).
747. 111/ 27/ 2 Cor esp. i act j ust i oat 1v r eI ~l ve 109
r ep i i i compl ct ar e cana uc i 1 o.
nor mal d f et din T. ' ur el , pr eo
v r bal de pr e uz e e i ncendi ul ui de1
aoe st coal , of r t , devi z , pl an.
nexe din 1922.
745.
111/ 23/ 2
746. 111/ 25. z ' 4
Oor p. i o
oonst r uo i u
Vod din om
j uat i f l oat i v r el t i ve 1
1 ar i pi de 1 11c. Roman
, m' ur t o r, devi z .
14
r el at 1v 1 57
s cundar
ver b 1
i z . con-
748. 111/ 27/ 3 Cor sponden i ct e r 1at i v l a conat r uo- 53
i e d l ooal de coal l a coal a nor m l
de bi e i di n A xandr i .
Anexet - f ct ur , of er t e.
749. 111/ 28/ 5 Cor espond n i o
v a edea t er enul ui d
dona i p nt r u oo st o i
ul i n t P . ver b 1 , oh
750. 111/ 29/ 4 et er i al r f er 1t or l a l ucr r i l e d co l ec- 192
er e 1 ol di r e 8col i 1 d f t oo a Co-
dr eanu di n B1r l ad.
( cor esponden , msu t or i devi z , sohi e
de pl an. of r t ai i del uor 1, b r -
d r our i ou t j u t : l f 1 t i v)
751. 111/ 30/ 2
752. 111/ 30/ 3
i ve r el at i - 46
din
Cor esponden ou pt ' 1vi r el a con t o i 247
i r epar a i e col i i nor mal d b1e
di n Vas1u1. ~
( msur t or i , d Yi z e, act j u t i f i o e,
pr ooes ver bal d con t i t ui 8 comi t . c. )
Cor esp. aot j u :if i o. r el at i ve l a oon 15
at r uc i a unei uz i n e1ect i 08 d l a c.
nor mal de bi Vasl ui .
( devi z e, pr ooes v r ba1e) .
Cor e p. cu Caea Soo 1el or i Soc. di 11t t e
pent r u i noasar e eupo nel o exi i bi l e
umel or 1nt r ebui n at e l a l ucr r i l e exeou-
t at e 1 cesat soc. 1 di f er i t e col i
./.
- 73 -
================-============-=-============-;==-=
1'2 3 5 6
_ _ _ _ _ _ ~ - - ~4 - - - - -
753, l l l / 33/ 2
o i pr - 183
oonst r l . 0-
754.
111/ 36/ $2 at er 1al ef r 1 or 1 oonst r ~o 1 42
110 u. 1id t at Al ba I ul 1a.
( cor sponden ~, of e t e, de z , ont r aot
pent r u. ar e 2n t r pr i z a 1ucr nr i 1or , ~
si t ua i de l uor r . . , pr oce ve bal de r e
oep 1e, j ur nal ul Con d ni t r i , or -
donan e d pJat )
111/ 36/ 2/ 9 at er i a1 r ef r i t or l a par a i 1l e t r an- 23
sf or mr i 1 i compl ct ar ea l i o ~ul 1
col i i oivile din ~tl [ur 1
co 1ct are mai 1i er ul ineo sar .
(00 esponden.
t
sur ar i d i z ,
sohi e de pl ) .
756. 111/ 36/ 3/ 6
con t r uc i 25
x-te :1 e :1
p1anur . 1.
757. 11l / 3
r
/ 5/ ) 47
~; ,
758. 111/ 36/ / 2 Mat : 1 r ef e t o l a con r uo i i , 291
repar i i i amenaj ar i l a Uni v. di n
Cl uj (f cu1t 1, omUE)
Bor d ou, ohi t an , fo ~r 1, pr oce
ver bal . de ze).
759. 111/ 36/ 8/ 9
r i 1r ef er i t or con uo i 85
men j r i l e I nat . d i z i ol ogi gener -
1 dinCluj.
(p oee ever 1, r ef r t asu r ex-
per t _ z it p1 , soh1 v pent r u f i-
zare e1bat rii d acumu.atori)
760. 111/ 36/ 1c/ 6
8
sur t a pr .
761. 111/ 36/ 10/ 11
46
v b1de
74
"
-
l o D
Anul sau
anii
Nr.
Observaii
extrerni filelor
4 5 6
1925
21
Nr.
Cii.
Numrul
vechi al
unitii
arhivistice
CWPRI NSUL
UNI TI I DE PSTRARE
2 3
762
763
764
765
766
767
768
769
( 64)
Proces-verbal, acte justificative, cont
de gestiune privind construirea unei coli n
Banatul de Cmpie - Trgu - Mure.
Coresponden I acte justificative
privind renovarea colii Normale de Biei
din Zalu.
Acte justificative privind reparaiile
efectuate localului colii medii i liceului de
fete din Sfntul Gheorghe. Bugetul
comitetului colar al acestui liceu.
Coresponden i acte justificative
privind construirea unui internat pentru elevii
Liceului "Ferdinand" din Turda.
Acte justificative privind cheltuielile
fcute pentru construirea internatului
Liceului .Ferdinand" din Turda.
Coresponden, plan i deviz privind
renovarea localului colii Medii Mixte .din
comuna Climui, judeul Soroca.
Coresponden, planuri, deviz, proces-
verbal privind construirea unui internat
pentru elevii liceului de biei din Bolgrad.
Registru pentru ordinele de plat.
, L- ~ ~ L_ L_ _
I
. ,
r.
v ehi .
1 S r. HUL1
VI' r. .
al ar hi vei Ca ei
~eoal el o,. . i C t ii opo ul L
e snu 1926.

--
D
C o n
t
in extr
--
-----
3
4
5
--
-
1 2
------------------------------------
2.
4.

1/
6
Cor espondent ,e el st i ve
Lc r El er-s CI : as i
le iaCt u iiPopor '1 ' i.
d t ri etc.).
i,
1/ 2
2/
2/ 4
2 3
d 1. l or , a Lnde i-
d
cc e verb e
co ar a vii
xt~
r-L,
1927 8
179
ul ,
or ond n 1" f sehl -
der v de cr edi t e u t e pt .
ce ietruc Lt i. pt.nz etrer a labe- '
d ... coJ1Jor li')
onsi l Lul ui de i ni ~t " " i .
le t ~i de cre-
5. 6/1 bie
6. 6/11
o
- 2 -
--'--
----------" ------------------
1 2 5
6
u 222
13. 8/ 3
31

8/ 6 pt
1vi-
o -
7.
6/16
8. 6/ 17
6/ 19
10. 6/ 33
;6/' r/c
1. /6/40
12. 7/ 2
n ,al bum, pt . XCUl" i i c ar c t r-
t i i n l f i ,pt ~ont i nuar a t d" i l er
i n st r i nt at e et c. 155
Co espond n l'"ef ito 1 e ibe-
8 a cr i l or d n d poz t ul 85 i
coal J or I d var i n t l t u i i , 0-
ci 1 ul t u~al tP so n pa t " cu-
I ar e, l i b a dr ept u i l c d 8 tOl"
te.
400
C es pond nli i el'"
c t r iaV~Z81" a co.n~
ci al di n c d ul Casei Se a
l ucr r i ) pr zcnt at i n v d
mr i i seu eu~! r r i i l cr d
8 coal ar.
( oezii,luct' 1 Lstor-Lc ,g ogl"afl.
nLa tOl" i e hi e egl if ie" 1 iCant
ir t. )
l e pt .
T'ea ip i-
c t r- C8-
,
ponden eu a t e i Lt n v d r ea
i r i l i v~ i f i er i i l ~er i101"
pt, i t ar l er d Ca 8... ccal e Ol".
Cor esponden i act e j u t i f i cat i v
e e mel ah t i c pr-cc l'a a
r i o pt . bi bl i o i pvdagogi c. 69
l e
Co justif Le tiv
dlv .,.
19
-
- 3 -
1 2
----------------------------------------------------------
5
6
4
15. 9/1/
1
f~
I
16. 9/1/5
17. 9/
1
/?
18. 9/1/8
19. 9/ /9
20. 91 Ilo
1. 9/
1
/
1
3
22. 9/
1
/
14
23. 9/1/15
24. 9/
1
/
16
25. 9/ 1/
18
6. 9/1/19
27. 9/2/20
9/2/22
9. 9/
2
/
2
3
30. 9/2125
31. 9/2/26
~2. 9/ 2/ 2?
33. 9/ 2/ 3
34. 9/2/32
35. 9/2/36
36. 9/2/3?
37. 9/ 2/ 3
6
38.1013
39. 10/9
~o s v 1"ba1 pt.rece i on ~a
rial 10 i secat et' a unor obi o
t
din s , 101
Co e pcnd nt i cte'juatificativ de
sume oord te de Caa C08 lor din
jud.
kr
e pt.rcpera1'" a localul"ilo1" c -
la1"e,p OCU1" ar a de mobilier i a~eneja-
rea i intr t i n rea 1ecal u i l o1" .
I d
jud. E zu .
I t ovur l ui l
"
tt o j
,
11 " Dor-choL
I a10:ni~4
n f i I ei
I lfov,
"
I t
"
Il Olt
f1 " l"ab..ov
n lt . Sr a
I t
" Roman
li ltioeni
II cuci
tt e1eo : nan
ti f' V C
"
" V!lc a
"
col i di n B a r abi n
tt
Bucov Lna
rs.nsilv nia
r ond n ,buget i it- gen -
r e e de v nl t u ii che ui ~l i 1 ~-
zlimntul ic ltu el d fa:nilie
n
Utropc-
l i t ul Do i t i i l i t i ' .
Cor espond~nt i proces v~be p vl . d
v 'l'lficarea ti ni comi i dministr -
te r a fC!l ul L cc ar cent 1 i n N -
sud i. at i t udl n unor b idin citet
55
20
25
15
76
2?
2
63
179
47
193
85
321
40
91
32
15
33
39
48
19
50
16
-4 -
1 3
4
5
6
-----------------------------------------------------------------------
t t de i nt r el e f ondur i l or .
Tabl our i d r et r i bu i e f unc on i 10r
i ser v i t or i 01' f cndur-L or , 5
40. 13/ 7/ 73 Bi l ant ur i i n dubl u ex mpl ar de um
Pl ' OVni t e di n veni t ul ' i l r acul t l l i
d ' l I edi ci n!Vet et ' i naT' ~-Uni ver i t at ea
Eu ur t i pe per i oada 1925-1926. 22
41. 3/ 7/ 75 at l ' i al r ef i t or 1 i nt er zi c ea
v~nzt ' i i de hi r t i i " pr oveni t e di n do-
sa i. r egi st r e. a campani ei d ea-
nomi si r e a hi r t i ei de pr i n bi r our i
ot i n pena Tr i b. Vas1ui - mi cal '
i vei i r ec u r a do al " o v ht, 17
42. 4/1/2 at i]l ' el at v a gest l unea comi t tu-
1ico! r j ud. Ar g .
Buget u comi t t u ui ool ar j t d. Ar g
i 1 dmi ni st r a i ei g n r el e a j ud.
Fr oc s v r b 1 ,cont de g st i une pe
1925. 54
43. 4/1/3 I d: n comi t t u1 co Pi t et i ( -co~
dent ,buget i cont de ge t ne pe 8
I d licomi t t l r l co1ar al l i c. I . C. Br l 1-
t i anu Fi t 1; . i ( coespond n ,eont de
g t i un p 1925,bug t cu ~t at e,d zvo1-
t ! t oar i t at d p t a sal a i i l ar p r-
son luI idi dact i c i a mi ni t r t i v d
l a c t 11c eu)
45. 4/ 1/ 5 I de: noomi t et ul col ar al co i i cun-
d r de f et . di n Fi t t i .
t d pl at r i i l or p 80n 1u-
1u di dact i c. Cont d g st i un p 1925.
Pr " i ot de buget i t t d zvc1t t o 85
44. 14/ 1/ 4
46. 14/ 1/ 6
47. 14/ 1/ 7
48. 14/1/8
49. 4/ /~
I d m comi t t u1 co! r
si ona1 d f et Pl t e~
cnt ul d g st i un p
ou st t d t vo t t oar
1ch1t u il i .
1 ool 1. i pr of -
i.
925. Buget t i p
pt . v ni t u i
9
Ldem comi t et u co ar 1 co ii. nor a-
l de bi idin Fi t t i .
Co sponden . Bug t ul dev ni t ur l i
chel t ui l i pe 1926. Fr oc ver ba de
v r i f car gest i n 1.
pe, 92
I d m comi t t ul
Pi t t i . or pond
i con u de g
d comi t et '
r i oa comer Pi t t i . r oi
t at e d pl et a 5 ar i i o per son
di d ct i c i ed " ni st at i v. Pl ' oc e r -
b 1 de p obal ' a bugs d chi de d
i t
e d f t
6
~
5
- 5 -
1 2 3
----------
5 6
50. 14/ 1/ 10
51. 4/1/1
5 14/ 2/ 2
53. 4/2/3
5 14/ 2/ 4
55. 14/ 2/ 5
56. 14/2/6
57. 14/ 2/ 7
58. 14/2/9
)
59. 14/2/10
o. 14/ 2/ 1'
61. 14/ 2i l ~
CO 1 ide I d mcO:Dit . . .t
i t ti. t at
sonalul idi
d nli.
I d eal Co:nl t_t ul
d ge{C01" e pc nd
ni t u ich l t ~l
t ul 1927}
I d m comi t t u] col
b t ul
pe 192
Ldem e ca tt
.1 Ba
le' i 1
9251926
co
01' pood nt
bit idin B c u, b
cu st t dezv I t
00 m 1~d
t'l p 1926
Cor
di
tiune
co 1 inf.
~i cont 1
L
~/
9
5
-
50
5

5
1
6
8
15
20
25
--- - .
1 2
3
4
5
-- --
62. 14/ 2/ 13 aterl ui
n
:.
9
6~.
14/ 2/ 14 COl" ponde n i bu t u d v i
h 1tui li al o Ltetu ui co a
a1
oi . net

8
64. 14/ 3/ 2 c o al" j det an Bo
~
ni
c dlt
J
an de
66. 14/ 3/ 4
67. 14/ 3/ 5
66. 1/3/6
69. 14/ 3/ ?
?o. 14/3/
71. 14/ 3/ 9
2. 14/ 3/ 10
nt c ce~i t t u C 1" o u-
ul Li Bot ani ( cont 1 d
1925 ib_g u pe 1926) .
pr o
ii no1""-
L di n t ni . Ccn-
1924-1925. g t
1n LI.
t u col l "
ce Bot o
1924 i. b
ala ii 01'"
col i .
6
42
85
4
4
o
42
1 2
74.14/1/12
75. 14/1/13
7 14/3/14
77. 1/4/2
? 1/4/'+
79. 4/ /
o. 14/4/
- I -
'+
1.
->:
---
12

--%
,. ,-
5
7
-
--
i
9
1
ul
t
5
133
1
-------- -------------------- ------
:3
4 6
5
1. 14/4/7
----------------------------------
? ?1
9. 1/5/6
co
tu1u1.
?
90. 14/5/7
0
-
I
34
91. 1/5/
",
83. 14/ 4 9
16
15
39
1 2
3
4
5
6
92. 14/5L9
93. 14/5/
10
94. 14/5/11
95. 14/ 5/ 12
96. 14/5/13
97. 115/15
99. 14/ 6/ 3
100. 14/Eit'
g 1 co~i t e ul ui co ei ner de
t nv! ! t o r e di n Buz u,e' st at e dez 1-
tii oa nt d g t i un p an' 1925.
Fr ec s . ver bal d di n al e co Lt -
t uI ui .
Cor pond n i bu t ul omlte ' l ui
co 1 ii nt er i oar de m e ii d n
Z ' 1926.
ar spond n ! r t er i t oar 1 pat a
chi r i L 10oa1u1ui coal ei d b! t i
nr . 2 di n i ~i 1J ovi zi on r ea cu 1~n
col i i . 1 ger i mbr i I n oc~i t -
t ul eol er co un al O~ul ui ~i zi 1
j ud. Buz u, t e.
ug t ul co~i t t ul ui ool ar al l i e -
l ui ff ase mi t r cuvd t n i zi " ,g tLu-
n 8co~i t t ul ul p n 1 1925. St at e
d pl at a sal r i i l or p onalulloli did
t i c iadmi n' s r i v d la el l e ext r a-
b get ar p 1925 i 1926.Co e ponden
ipr o ve bal al comi t ul ui .
o espondent i tat de pr zen
L p' at p l"sonalu ui did et i c i
ni s r e i v d l a c 88 1
J coalei cundar d et
i00-
d m comi t et ul col ar
o 1 ~t r n di o
r bu tul sp ciI
DUg t i con 1de
al lLc 1u1
a. Bu et g n -
c a el or xt.,.-
tLune pe 1925.
21
5
13
123
31
23
- 10 -
1 2
:5
Copi e d p pr cc sul
1
. d ni ! p i vi t oar e l a
unui al mb
u i n eceLt
101.
14/ 6/ 5
l d m ce i t et ul col ar a cc 1 ino -
1nvt.d in CaDS anta, bU anul
x ci i u1 1925- 926 cupr i nzi nd v -
nl t ur i l ich t i ~i coal 1. nI .
oc s ve 1 ' co i t t ul ul col ar cu
p i v r e la b t ul co i i ,co' r pcn
i.r r r t i buget de veni t ur i i
h1t ui el i .
104. 14/ 6/ 9 l d m om t t u co
m l e d i nvi ~t 08
t 1 d ge t i un p' anu 19 5. St t de
chel t ui l i l e de nut r i m nt
ch_l t ui l i pt . m t e i al e-r
spcnden ~ i bu et .
102. 14/6/7
l o~. 14/ 6/ 8
I
1
(
4
5
6
i c o
32
cun-
t ant
dld t1.
45
5
8
16
105. 14/ I l o Bug t ul d v ni t ur l i cheltui l i a
gLan zi ul ui n reieD din Ad : ncl i i
co st an a i co pondent

t n g~t u-
rit cu pr ob r e bu t l ui . 19
10 14/ 6/ 12 d m co i t et ul col ar gi mnazi u i
uPrincipesa 1:.1 n ndin C r-n voda,jud.
COD5tana.Contu de v hit i ch ttlie-
l i r cut de c mi t t, nil 1921-1922.
B g t pe 1925. t ju t f c iv d
cn tui II r';cut e el d' ea oc e-
ul ui co i i l n anu) 1925.
F
r ace ver -
b d v r i f i ca ee st L ni i i co-
aponde nj ,
lo? 14/ 6/ 13
Bug~t u1 comi t t ui
r e d eseril di n C
gest i un p anul 19
pt . v ni i ch t ui
coal iel m nt a-
r-n evod . Cont ul d
5. ~t a d z cl t t a
l i i co pcnde nt , 15
1 2
-------------. ----------
5
6
108. 14/ 6/ ~5
109. 14/ 6/ 17
110. 14/ 6/ 20
. L -
----------. ----------------------
B get ul co~i t et ul ui co a al gi mn -
zi ul ul uPr i . cci pel i hai ' d n Ht ov ,
j ud. Con t n a. Cont u de g stI une pe
anul 1925. -t at d zvol t ~t or pt . v ni t i
ch l t ui l i . ~oces v r bal de v r i f i c ~e
ge t i uni i i nanci ar ,oor e nd n
r r r t i bug t.
ont ul d e st i un pe 1925. Cor
d n d c p l vi ~ l a d r ea de se
comi t tu ui c o Lt i. ,
i d oomi t t ul co ar co ~
uzg n di n j ud. Const n a. B co
v r bal o pr-Lv Lr- 1 v r i f i c r i
pr b r ea bug tul uit cel " pcnd nt ! .
111. 14/ 6/ 22 I dem comi t ul
d t nhegina
oc ver bal
112. 14/ 6/ 23
11,3. 14/ 6/ 24
114. 14/ 7/ 2
115. 14/ 7/ ,3
116. 14/ 7
117. 14/ 7/ 6
d m co~i et ul col ar
per l o r de comer t Con t nt {p ol e
de b et ,cont d est l un p 1925, 0-
r espondent ! r l vi nd v i f cal"
Cor eEpond n i pr oce ver ba d
r ea ou1u p co i t t u1u . 17
tuiell 1
r-b ne
den ,
Co es
1925 ib' g t ul
ule i 1 comi t
o eul G ti.
de ge t i un p
veni t r i i ch l -
ui cela co~un 1,
4
16
4
5
17
5
31
16
~21t ;
1 2 3
118. 14/ 7/ 9
119. 14/ 7/ 12
120. 14/ 7/ 13
121. 14/ 7/ 14
2. 14/ 8/ 2
123. 14/ 8/ 3
124. 14/ 8/ 4
125. 14/ 8/ 5
12 14/ 8/ 6
-----'----------------
pe 1925,bug t 1 co i l , t
t o~pt . v ni t ur 1 ~i pt . Ch
pond n' !. ).
oce v ~bal de ve i r i ca t i u-
ni 1,p o ot d bug t ,cont d g ti-
n 1925. bo d our-t. d p1 tiI ef c-
t u t d comi t u) coJ ar 1 coa
nor mel e d inv!t t or 1 d La Gelat L,
Bu~t ,s a d zvo t t oar i cor e -
pond nt ~cu eo~i t t u ool er 0-
I i i ~t e ~i ~ r i i di n Gel i.
tul ce'
l'"u "din
t ul
L-d o
bovl ~8
d ~co~l t ul co ar co~nal o~-
ul ul 1i r ovi t er 1 t r ul i nv nt e
e col i i p i mar n" . 3 i xt di n
r govi t pe ni i 1926-1 2? ,pr o
v r b 1 ~1 cor ponden ) .
J.d
6
-
29
7
10
5
6
53
~
59
41
... 3-
1 2 3
----------
5
4 6
--------
127. 4/ / 7
. 128. 14/8/8
129. 14/8/11
r t i a1 r at g
l ui o1a~1 col i i no~
t or i di n Ti r ov t ( co
t i v nunl. r-L d. m mb
coI ar.bu t d v ni tUl'1 che
ont u d t Lune al col i i
1925
did c-
rei 1
just I >
tat e e s I ar' Lu
t i c xt r b g t a al co]
supe~i oar di n Ti
f. c t1ve i (3 01"
130. 14/8/1.2 t
oomLtet
biti ti
it
1:;1.. 14/ / 13
132. 14/8/14
133. 14/9/1
134. 14/9/2
135. 14/9/4
li 1
v ntu L
co t-
fete d Le
tOl" P v ni-
i h 1 L... ll
s
or esponden c idi n ar t
co~t t l ul ool i ' di n j ud. Do j
pt . t r i l l i . t l l ' e" R ul nt u1ui pt .
plicar a decr- t lui -reI at v 1
i nf i i n al " ea i f unc i onar comi t t -
10 col re l" 1 It.
66
73
2
. 1
7
16
71
~
57
1 2 3
------------
5
140. 14/ 9/ 9 ont
de b
upe
141 14/9/10 Cont d.
d bu
c. d
Craiov
~r.. 14/9/5
137. 14/9/6
136. 14/9/7
139. 14/ 9/
---~------ -------
1
ir . c-
925 i.

t T' -
ta-
94
t.
( ) -
' 8
iP tect
co 1
4
,
"\
19 5, p: r oi ect
l\1e 1 Co .1t.
1'" ne. h Ct iu"
7
4 6
-------...._~-
----. :
c- _
6'
56
142. 14/ 9/ 11 Comi t et u~col : r 1 co l ei no~ 1
d b id n C:rlliov "Cont de g t u-
n nul 1925.Co-ee pondn el-
t 1v l a i nt T' b i n ! r l d f ond T' i pt .
r i r e l oc t i ide h n 1 vi l -
ce ve b 1 _ 8
143. 14/9/12
144. 14/9/13
145- 14/9/14 oc: ni t
ont d
t ul p
11
5
?
5 -
1
2
-----------------. --------------------------------- ----------------------
4 5
6
3
-------------- ,------------------ -- ---- ---------------------------- ----
1b.6. 14/9/15 r lat v 1 .Lune c omt>
col .,. a o din c o un
B i~. . ti olj. t te d 8a ar L j-
l or p rs.did ct i ~-adm o zt r at i v i
de eerv LeLu pe nul 1925. 67
47. 14/9/17
148. 14/9J;18
149. 14/9/19
r-
150. ,14/9/2'
I
.
151. 14/9/25
152. 14/9/26
153. 14/ 9/ ?
Ld m lio ul II . nd nd nta
uC
o j (cor sf,onden,co t de
e nu 1925. stat do p at
10'" el' onalul t di dact i o li
ni s r et i v,p oceea ver b l e d
d~noi ~~br L i n co~Lt t ) .
la1: t
. stLune
1car i.i-
adml>
pri L'!"i
d m . oal e ecund r l de f ~t ~" f ~nt a
. }r-L ti alef t o"j{cor spond n, pr c-
c se v ~bal a. cont d~g t Luow an 1
.925, bu t~t 1 pe anul 1926, tete d
p~ta alariuluL p~. son l ul u' ci da -
t . L. t pr oc e ver b 1 ) .
g1.lnnaziu111
ni~a Do lj .eo
si-:Lun pe anul l( 24, bug tP an ,1
1926, ate de plata eal rtilor per-
on ~t..luL dLd etio dmi. ni. r. tr t'-
d la c I ..el extrr abu 'etare i a c c-
i. etului ccl r.
~coala co reial~ el
era iov a.
e
01"-3
tiu. p an' 1
li 1926.
ul
Jl,jntar d
iDo j.
ccae
pc n .0-
1 iL101"
.tar
154. 14/ 9/ 28 de co a d_
Do j.Buget
1eg~rrid
155. 14/9/29 t _co ii in1: r ar-e d
C J af l l t .
156.14/ 0/2
ee. L'
62
52
82
40
27
9
9
1 2 3
4 6
5
'D. coai eCUnd61'E1da f et aun gLn
r I I di nor oh. oi . Cor spcnden , prcc e-
s~ver bal r c' at i v 1-al ge ea ccmi t -
~l u ,buget 1 i cont 1 de ge t i une
1925 ~i bu~et ul pe 1926.
59. 14/10/7 Ldem coa.l s infe Loar-de ser i i t t Dr .
C. ghelesc ud in Dcr-cho Ls Bugef. u I p
x cL i 1 1926 i cont ul de v ni t ur i
L ch.el t ui el l 1925. ?
15? 14/10/6
r
15 14/10/5
p~nt r u veni t ur i i cODt u
pc llnu1 1924.
Ld m Le uJ "Cr.Ghlca ~odI f i ) or choi . Co-
r-eapo ndazr , pr-cc se ver ba: o, b u etu' p
li. l " ci i u1 1925 i 1926,co.ntu de g
t una pe 1925,st at d zvr l t t oar pent l " ~
chel t ui el i .
53
17
13
160. 14/ 10/ 10 Bc t ul de v n t r i ~i ch~l t ui l i e
1925 aJ col i i ~nt er d co~er
din Iio ah ci. 8
6 _4/"'..1/
16 14/11/3
~
I
-
I 163. 14/11/4
14. 14/11/5
r
165. 14/ 11/ 6
166. 11lr/11/7
dat r i s ~~at i v l a g st unea comi t -
t u ui ; 001a1' j ude een Fl 1ci u. a pon-
dent l ' J l at i v& l a lvg r e ~br i l cr
co~i t t u1ui ,cont ul d g st i un 1925.
act j1.1 tif Leat i ve dw s: ne a & ~L d
Buget u' d v ni t ur i i ah ltui li al
011101" l ~~~nt a1" da bi e i i f et
13r f t di ni ~e1or copi i , recu si bu-
ge 1 comi t tulul col ar comun 1.
1atar-iel l " e1l ! ' t i vl a gest un a comi t e-
t lui coJ ar al 11c ului."Cuza yod u
di n Hu~i . Cor espond nt , get d veni -
t ur i i cf.e' t u e " stat' de p at a a-
r11.101" p~ scnal ul u
i
di dact i c.
26
6
62
J.d .n 110 ul d t: t "lene Dcamn dLn
Hu i. 01" s pond n', p oe se verbal , ~
buz t d venLt ur L i ch ltu ~ i, 8- :
t ul d pl at al r i 130 p sonal u1ui
di dact i c xt r abug tar,contul de g t i u-
ne pe x re iiul 1925. 36
~ont u_ d. g~st i un al coni t t u~ui
c o Ll L p o siona1 de !'et di n Hu I
anul 1925. ibuget -l d v~nLt ur i
1 eha t 2 . l i e nul 1926.
?
~t r i n r gf ~r l t o 1 g st ' u~ea co-
mi t et ul ui co1ar 1 oo i l no al
d b L ,,". og 1n c anundi n H i.
Cor ~epondent ,bug t d~vdni t l . l i
ch l t uL i ,pr . v r b l e,cont ul de
x~r ci i ul 1925,i n o i t d
j '"lficativ 181
- 17 -
1 2
----------------------------------
3
--------- -------
1 7. 14/ 11/ 10.
168. 14/12/2
169. 1'+/12/4
170. 14/12/5
171. 14/12/6
l72. 14/12/7
173. 14/ 3/2
174. 14/13/;
175. 14/13/4
r
176. 14/13/5
177. 14/1;/6
Co ea pcnden i s t te de pl&ta al-
ar i i . 01' cadreler dLdac tLc ax ,-abu
tli de 1 r imnele. ' u1 din Vute an. t jud.
&10 tu.
,at 181 relativ a ge tiune
ul i eo1er j ud. Gor j . ~o~
proces ver-b a'le in le t
t at ce i t et u ui ,bug t u~ anu'
i ont ' de s ,i . a 1924.
de~co~i+etu1 co_ar al l i c ul ui
der adi mi r scundi n Tg. J i u. Cor as-
c d n, s t te d Lat e ~e'Y'il or P .. -.
ul ui di dact i c i. d: Ai r . i t,.. ti ,
verb le i ct . . .j u tificatlve.
.L C A e "" fet~ dLn ':g.Jiu.co es-
pond n ,pr o e e v rbele,bu t de v -
ni t ur i 1 h t ui el i ,Ei t u t i st i u-
n" i f ondur i 16~ col i i pe 1925. t t CM
pl t!. l sal a 'iilo!' p rsonelu!ul d Ldac
t o i dI I I Laistro 8 tv
I oe c~ pr of si ona de f ~t e di
1. J i u. Co' ! ' s pcnd.... nliref i t o la
- unor' cenzor-Ljbu tul da vent>
L h l t uL l i .
dem ~c i t t u1 col r co~un8] di n
ll' i.Co espondenli,b et ," p
19:;:6 i t tLun pe 1925.
den
plat
Le euLu L
1' " i.Ccre pon-
i t e d
on l ul u Ld Ldae
d 1 c as l e
4
5 6
d~. c c a cun l' d fat> din
l r ~ c spondent ~,buget
192 ,cont ~e ge t i un pc 1925 ~i
E:ltate d pata al!.l'iilor per cna-
l ul u di dact i c i dml nLot Y' tiv de
el s~le xt bug t r e.
68
29
17
34
5
271
110
5
- 1
1
2
----------_ . . . . . . ._----------~-- ------- ---- -
4 5
----------------------
175. 14/13/7
179-. 14/13/
10
180. 14/13/
11
161. 14/14/2
182. 14/14/4
183. 14/14/5
14. 14/14/6
85. 14/14/7
166. 14/34/9
87. 14/14/10
: t l a . . ,at Lv l a g t Lune col ! . i
nor ~al ~de 1nv Qt o~i di n l ~~~i . Du-
g t u de v ni t ur i i c~~l t ui l i p~enu
1926,contul d. . .g. est t un: >pe 1925 i co .
r esponden i ( opl i dup p~oce var -
bal e de ~di n
Buget '1 comitetului co a'" al c cmune t
b obozia,jud.le. omia i ct pr i vi t o-
r e 1 nchat f cut l a coal a pr i ma-
~a de b~i e i di n ' sl omi k ~n 1 g~t ,. .
cu ridicarea unei su~ de b ~i di n f on-
dul conL tului.
GOl'. Jonden i bu etul cc:nitetului
01 r 8- cosiun L Urzic nl,judaul
lalomi a.
Cor sp nd n i pr-ot, ctul de bt:g t
cel tet u1u t c o1a jud I ~b nso it
r.ve bal d aver obili,.. a oolt>
Ol" ". t m T' e d Ln j ud. 1 . . . . 1I
roiectul d bug t al l i ceul ui i nt e n t
di a1. pr ecu~ i un I ceeS ver b 1r e-
t 1v l a gest i uneb comi t t u1 ico* r
1925.
18
5
9
te ie! r 3ativ le s stLcnea co it tu- .---:::;
1.1scc al' al l Lceuhl i ' ticr. 1 di n ~
~~i . Ccr esp nden pr i vi nd si t u t i a
f i n nei el ' ce i t et ul ipe 1923-192
stat d plflta c. 1 riilo't' pe 'sonalllci
de 1 cl es l e ext r eb Get e. 70
dc~gi nazi ul n l exand~u cel unndi n
. i.Coy'e"'pond .nt, buae t. . . re anii
"19 5 ,i 926.b~ant J de gefct.iun~P
pe" ) ' i oad 924-1926 i E8 e pl at
181'Li ar P ~sonal u' ui di dact i c.
Ldem g iC:m8Z i ul
lt
.;) ef n cel ",:arenI ai
Cc~,~pona n . buget du venLt ul ' i i
chel " l e i ,st t e de 1 t e sale'iLlol'
c ~ l o~di dset , cnt 1 d iu-
n 25 i . .lstlficative.
t i une coli.i.
~, S
l'.1.~' ..
n hf tur cu
ver i t-
u1 de
926 i. ccn-
40 .
4
60
13
T' 11-
de~ ooele co~wrGial supe
I ai.Coresponden ,at t C
loT' P T" orie I l ui di dact i c i
t i v xt r abu t l'.b t dc v r . u i
che tu':' ' ii 60i j14 t i f Le ttvo ,
L
1 9. 14/ 14/ 1 d
de
i-
III
6
1 o. 14/ 14/ 14 la no
tarz8"
l . ,b
u-
ui 11,<: 0
r-b1. p ul
19
. 191. 14/ 14/ 15 d
9
192. 14/ 14/ 16 d C08 d
ug ul d v
1926,st d zvo
1l. 1
i contul
21
19~.
14/ 14/ 1?
Il
19lf 14/ 1 / 1
-::::::=-

,
( ) Cv. ;
"'
1''-

7
195.
14/ 14/ 19
univ r Lt l'"
P
pro-
Lunii.
196. 14/ / 20
1 2
18
. 197. 14/ 14/ 2l
19. 14/ 4/ 22
15
35
1
2
. ,
3
---------
4
199. 14/15/2
200.
1" [ tei Ba
pondent " . bu
ucu-
v n tu 1
Lun '* 1-
01. 14/15/4
o 14/15/5
20~. 14/ 15/ 6
20~. 14/ 15/ 7
205. 14/ 15/ 8
206. 14/ 15/ 9
207. 14/l5/10
208. 14/ 15/ 1
cu-
i
1
cu t
t1un ,b -
li.
2 9. 14/15/ 3 1.e
nu' 1i
d pl t
-
37
56
o
88
11
171
,//
103
81
213. 14/ 5/17 ~
l t
- 21 -
-----------------------------------------------
--------
1
2
4
6 5
-----------~~------~--------
---------~-------------
dmLn t
li.
i v,bug t de v ni ' ~1
210.
66
tiun a ll.c U ul
ueur- ~ti_Co~
8181'"i110
d ini t t1
t.
211. 14/15/15
12
212. 14/15/16 4
214. 14/15/16 . .
t iun el
d co
rt
4
o it
Dl " . 2
n
t bu-
t
86
15. 4/15/19
c::: .
2
-----------------------------------------------------------
3
------------------------_._-~---------
221. 14/ 15/ 27
222. 14/ 15/ 8
224. 1 /15/30
225. 14/ 15/ ' . 3
2 s, 14/ 15/ 35
227. 14/15/36
228. 14/ 15/ 7
229. 14/15/38
de veni t ur i iah 1t ul 11 i ccnt u
g st I une ,
I dem co l a no~mal d con ue t oe e
d g-r!d1. ni d copii di n Bu ur- ti.Co-
r spond . ot .bug t. t te dezv01 t r
de v ni t ur i i ch l t ui l i 9i c nt d
t Lune ,
I d ~eco~l sup o8r ~d rt
1 din Bucur -ti.Cor sp nd
pr ol ct d b t i con d g
d 11 coal d
ouvdLn B cur
Get d v n t u 1 i ch
d g st l un
r 1 c o un 1. 01t -
ponde. ot J cont u~i d
veni tu ich
I d m ~co 1 i nf ~i o : r
Ol t eni a. Cor spond n t~t~~~~_~
sal a i ul ui pe~one ul ui dl de
d g st lun
d In gimnaziulllBarbu
jud. t ov. spond n
t a sal 1" 11101" pe~on 1 1
dlll' ni tI' tL
e
22
s
5
8
. 5
7
-
---
7
28
f t "L.Ot t el -
ud. I l f ov. e 0-
t ne 1. bu' t
11.
55
?
9
1 2
---------------------
232. 14/ 15/ 4
33. 14/ 15/
4
2
23 14/ 15/ ' +3
235. 14/16/2
3 14/ 16/ 5
----------
4
5
6
1
d
o i ul u co r
tu1 com t
27
53
15
72
8
17
15
239. 14/16/6
c n ul
1i 1"0-
52
240. 14/16/7
~:;. . . . -
44
41. 14/16/ omi t co-
tor-L 'I d l""
"in.Co. d i
,..

8
on u
c e un
1 2 3
4
5 6
242. 14 16/9
coa1 1nor d t nv
to .,..
- din
-r.S v rin,cu t d zvc t to r
ontul de gea iune.E rd o rL d toca
-
L
.
i ioh 1tu i1i,co-r spood nt

15
243. 4/16/11
pondenl1, bu atu comit tu1u 1. col
1 imnaziu ui din com. j ud.
h dint L 1 contul d
244. 14_16/12 1
il din B i

1925. 5
45. 14/16/ 14 r -
r
a
co tr . ai
oomit t 1i 13
246. 14/16/15
IIDr.
inti
9
24? 14/17/2
o pond n eoat u ui
001 T' j ud t u cel. 17
248. 14/17l3
Co po d n~,bu t ul -i co-
1r comunal 1ore u1
I

contul de g tiun 8
49. 14/17/4
-
77
I
-
I
- 251. 14/17/7
~
5
252. 14/17/
8 1 d
cu
t -
copii
00 i-
30
253. 14/17/9
1. bu
t 1 c i t
t ov toar di
5
250. 4/17/5
bu-
1926.
56
~
-
1 2
4
5
6
254. 14/17/10
255. 14/18/2
256. 14/18/3
257. 1 /18/4
[.
58. 14/18/5
259. 14/18/6
-
. .
260. 1 /18/7
I -
261. 14/18/
i t t ul ul co
din Cimp lung.
pond nt l i un pr oce
de e l n pr i vi n el g 1 d noi
t n oo: ni t t.
uget u1 pt . v nl t i ch t ui 1l al
t t l ui 00 ar j ude an al j ud. N
Pr oc s v r bal de v rit o r ea t uni l .
01 ~pond n l r f r i t oar e l a pr ob r
b tul i. . 18
col ii pr of
o
8
32
71
27
22
1 2
4
.5
6
262. 14/ l B/ 9.
63. 14/ 8/10
264. 14/ 18/ 13
L
- 26 -
st
ver b
l'i
r t t
zvel ~t or . cont d t i un ,pr oo
de v r i f l ear ee g t uni i o Lt et u-
xe ci i ul 1925. co nden f -
Pr oi ect 1 g n r 1 d bu et al comi t -
t ul icol ar al coal i 1 d tn
di n Pi t r -N e ~. cont u1 t i u, t a
zvel t t or pt . veni t ur i cha t UL l i .
p~oce v r b 1d ve i f i ca e t ~uni i ,
co ponden ! r f r -i t oa1'
u et uJ d v ni t 1' 1 ich t ui
mi t t l ui comunal i n com.Tg.N
ponden ! r t 1'i or e al e
I vi c : ni t col ar comune ,l i t e me b ' .
l or di n comi t t . pr ooes v r bal cu pr i vi -
r 1 1 g r e noi ebr i t n co i t t.
.1
265. 14/ 18/ 14 r ol
266. 14/ 19/
2 7. 24/ 19/ 4
I~
268. 14/ 19/ 5
t ul l i
n O t ,cont ul
d n 1"11
co-
2
6
15
9
63
16
90
e-
l 2 4
5 6
ni t~ativ i
extrab tar
cctomb,..i
b

Ol : '
j re no 36
269. 14/19/6
v ni t r1
,
ch ltui 11
1 colii p'rof
270. 14/19/7
271. 14/19/8
272. 14/19/9
273. 14/19/10
74. 14/20/2
275. 14/20/3
15
92
~
Bug ul ~coa1ei ne m 1
c xtrabug al'"e di:9 SI
d zvol t ~t or . cont ul d f i 1
1919 1 sept . 1919-1 pr l e 192p,cont u)
de g st i une p anul 1920-192,pr oc
v r b 1 de v ~l f i cat ' a g s+t unLi mi t .
col r,cor spond n ~r ef ,..l~ea~
34
1ooa
tina J t,st t
g t~une, pr-oc
ges lunii,cor
tu) d
, 1926 1 Com tulu
~l at l na. cont ul d e
ba d v r-LrLcet-ea
ond n! r ,'to ~e.
pr o-
ni i
9
B-e tl;1
Pr ahova
de
1-
v -
143
1 al
i t t u-
co:nun
7
--------------. ~------~----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------
276. 14/20/4
277. 14/20/5
L
278. 14/ 20/ 6
219. 14/20/7
280. 14/20/5
l
281. 14/201!J
282. 14/ 20/ 10
t at t a ~o al l u1 di dact i c
i ad~i ni t ~at i v 1 a ~on l u1ul ~
xt r abuget r p p r i oada 1nuar i e - ' ~
oct o~br i 1926. b
1
t ul p anl l f i n n-
ci r i 1925,192~. C 1"1d ot t v id
ba n pr of sor i l or d l a l i ceul
f . Pet r u i Pav 1 Pl oi ti. 9
g, t une, st t e d pl -
ului di dee tLe
b~g te p
i
co -
141
,.numiri de mb.,..i i. pr-oc e
comi t . a. d 1 ooa1 pr o-
g'1 de r t Pl oi et i . 11
t i ne, t at e d l at
l i l or p r on l ul ul ad~i nl tr t i v
i d s vi i u pe anul 1 26,bor de~ eu
80 e j ust i f i aat i v iproces. v . . . : r bal
de v r-LrLc a Il t i. un Ce it t u u1
c o1ar d ela o a1A oOlP'!' ciI A 1 u l" 1. -
r d b iai. din Floi ti. 21
r in iel 4 pt.sal'" t-
xt r abug~t ar ,bu et u1 co-
ol ar , cont de g st une, t -
P r onsl ul ui di dac o, d-
i de r vi ci u r i oad
e~br l e 1926,co1' "Gr On ni
a ca l e ar ~Ca d ~pu-
la iva 1 fcndul Ce t . ~c. e-
pr-oc ee v 1'bale 8. carni t,e
c s c om Toia) ment 'li"Spi u
l o' e ti.
i anu
I ntr
n .1. l'
cund . ,.
d 1
H r et " 7
Bu t ul
mie
col ar
t ar e i
pe anul co. l' 1925-19 u-
no cenzor i i n c t t ul
1 col i i cm r ci e. e 1 m ~
eup.d fe iti. 6
de t tu e co:nit. cola. p
1924,1925,bu et ul com t ul ui
r pe an 1926 d 1 1 no""-
t nv t tori t~. 16
1 2 3
4
5
285. 14/20/13
Buget ul i cont de ge ttun p anll 1925
1926 1co it.colar c una
,
co une
Ct pina. P ahe 8. 8
286. 14/20/14 ge tlun p nu
~
287. 11+/20/15
86. 11+/20/16
289. 14/20/17
290. 11+/20/19
298. 14/20/21
293. 11+/20/23
294. 14/20/14
295. 14/21/15
296. 14/23/2
t.
58
de g...st i. unpr
.J e coml t. o.d la co
din Ct pina. 17
20
tul, ta d ~
tul i olar p... pe"'" o da nu 1"1 - ~
de mbri a 1926. se pternb 1. -dec mb 1
1925,p oe sverba1 d oonst i t ul ~e
oo~i t tului col r d gi~naziul dln
V 1 nt ida :.unt r-ahova , 18
ug tu pe fln ncL ~.cont de Il :, s lu-
ne 1 co~i t . eool r comunal dln com.ur-
b n U 1a~1. 12
pe anul r i n . cl ar ,cont er i d
g stiun P~ ii 1924,1925 al ci.
comun 1 din om.S1nio- ah v 8
v LturL i. he tu L i,oon
an 1 921/22,1922/23-
d loc uio i i o -"9 au _U
ncu I u L local de ecal
d Ti r g-t ahov .
1925 1-
1o on itu i~
naziul di
26
13
unor
10'"de
n 1 d
1925-1926,
cu l a t r i mi t e e
ti f i c t i v e C a . . . . 0o l -
c o i t ee , ecc Lt. L PT'O
r Ci pin 12
ue t u
1?
o d n
comit tul
i cont d
- ~o -
1 2
--------------------------------------------------------
~
4
5
6
--
t 1
19
CCl 1.
nt ul
10
----------------------~------------_. ~--------------------------
297. 14/ 2' / 3
298. 14/23/4
299. 14/23/6
300. 14/23/6
301. 4/23/7
302. 14/23/8
1926 d l e. o . . r e ti jd.P.c n,
coml t a~ul ij ~d. o~.
~or spond nt ' d 1 comi t t ul col a
al j ud. Roman,p~eou~ ibu t ul
t ~un de 1 aCe oo~i t et .
ondent ~i act j ust l f l c t i v
o it t ul col a I lo ul11f o an- od I t
oman,st at e cen t t i nd pr az n a l
t ar p r cnal ul u del a el . I -I V p inu -
r i -ma~t i 1926,p oc verb 1 de v r i -
gest LunLt,bil an de t 1. . L
li, bugetul ist t o t toa-
r 8
on -
d f t 6
~
C01" pond I l i act " , j u-t i f l c t i v de 1
ca la nOl'l1lal~de inv t tcr-Lv Lcn Crean .
in Roman "s
1.- zvol t ta e.
t' n
25
ou ccnt l . i l d
d f " St Ul " Z
bugetul d v ni-
t d zvol t t08r9
i pr.v r-b 1
'1' ii din
7
303. 14/24/2 ct . . . 1
~
comi t et u
"'1
al 48n
co o
(
si d 1-
69
'04. 14/24/3 u et u i con ul d a t i un al co i t et u-
l ui oo I o un 1 d Ln Cr ac 1.
6
25
305. 14/24/4 Cos onden
3 6. 14/24/5
de 1
r caJ ,bug
de et p
in':"e 1926.proc
ceozori de 1-,
id v ...rific8
es ponde n
it tuI col
o 1. Bug t u
de e-st un. a
------------------ --------------------------------
1 2
--------- _.
4
5
6
didactic i d inistrativ p 1926, pl" -
v rbale 1 comit.colar pvnt~~ d enL-
de oredit 66
307. 14/ 24/ 6 ~or ondent i proiec u1 d bu t Cu
t at d zvol t ~t car dc l a oomi et u c 1&~
al colii pr of . ai onal e d f tIJ di n Ca cal. 13
308. 14/ 24/ 7 Ccre pcnd nt l 1 iacte just if Le
c. orm l de r nv~t or i d' n
e v r-beLe de v rit care g tiunii i
schi bil interven te ~n ccnLte t '1 o e:
C01 ponden rer ritoar la c '''tiv 8 t -
r nul ui col ar , t axel e ~col a i r~par t'i-
1 loc 11. ;1u1.
309. 14/ 24/ 8 or e~ondant de l a 00& a no ma
t ,t o r dl n C6r aa 1, u an x~. bu
st at el d zvol t t o ~e 1926 i
con 1 d G8 t t un
29
L
14
310. 14/ 4/ 9 Bug u1, cn~ul d g et Lun .proce~ verb 1
d ve ifioar g st i uni i de admLt
unu' nou m :nb u i n comi t et . 8
311. 14/2.'+/10 Cor.spoad ni! d l a e~mit t 1 c c r c -
munal o~bi Ro~an i C buget ul . 5
313.14/24/12 Cot ' w ponden
l" itOB. la v
i mpoz t u ipt.profe
cr e r ea unui pos suprav gh toa~
ce 01 s ee indar l1 de f t. . " r di n Co
loman i.Cont tiun ,bug t i t
state d pl t e la.riilo1 per- ona1u 1,;1
dmi i~t t i v ir . uar i -d c_mb~i a 1926.
314.14/24/ . 3
315. 14/ 24/ 14 o un
odL-
194
145
? ?
. . .
t. 20
- .,;1'- -
1 2
------_. ~--------------------------------
3
~
----------- . . . . . . . . . . . . ---
4
5
6
-----------------
-------------------
316. 14/25/2 Cor sponden
1". 1tu Il. al
. . 1tic ni.
317. 14/25/3.
316. 14/25/5
319. 1/25/6
320. 14/25/7
321. 14/25/6
tu 1. i
jud.
Buge tul de
t u: : : d
m'ne1 din
on-
e -
t ii
li cooi t c-
fe e din
t u-
r n

di-
322. 14/25/12
l ui C" 01
jud.f in
tun b et
nLtur-L L ch
323. 14/2.6/4
324. 14/26/5
xt
lui
-------
29
6
21
29
5
3
15
88
32
-
1
6
---- ---
3
9
14/27/10
1
~
~

7
3 !i!i. 14/27/1
f ii
~6
334. 4/27/13
3 7. 14/27/2
32 14/27/4
3 9. 1'+/7/5
330. 1'+/27/7
'31. 1/27/9
p.
37
1' +
115
ii
0-
1 2
, ?J? 14/27/17
- }4 -
3
------_. ._------- ------_.-
6
1
d.
d
59
53
,

4/ 27/ 1
--
-----
. --

34
9.
/ 2 / 2
34-0. 14/ 2 / 4
341. 14/26/5
4. 4/29/
3 3. 14/ " : ) 9/ 5
3
49
9
5
--- --
----
-
1 2 3
4
' 4
14/ 29/ 6
un eo
t.t.
col ti
I rI
(
r p. t con
d 15
: 545.
14/ 29/ 8
35 1. 14/3l/
4
89
352. 14/ 31/ 5
""
17
3
14/31/
~
. -'"
71
: 554.
4/ ; ; 2/
76
346. 14/29/9
34 14/30/
349 14/ 30/ 6
50. 14/:;1/
15
14
62
1 2
--q:--
355. 14/ 2/ 4
356. 14/ 32/ 5
41
35? 14/32/

4
355. 1/32/ o
-
i).26
359. 14/32/1
~
62
3 o. 14/ ,2/ 13
i-
t
44
361. 14/33/2
362. 14/33/3
363. 14/ 33/ 4
' 64. 14/ 34/ 2
t. 33
4
1
d.
1 2
38
3 2. 14/3 I

1
P. 1
373.
14/36/1
x.
57
365. 14/'4/3
3
4/34/4

367. 14/ 34/ 6


36 14/34/
3 14/36/
370. 4/3 /3
371. 14/ 36/ 5
- 3 . .
Ol" p.c
.to. e it
67
u-
h -
45
2
3
259
2
-
--------------------
1 2
5
6
,
374. 14/37/3
cr r i 1 co_i t . col co una]
ul i ah l ( bu t ,cont ul d
nul 1925. 0 r oodent ) .
13
~75. 14/37/
4
- 3 9 . .
( / /
1 2
,
4
5 6
3 6. 14/39/4 nt 1 d
11 ul ui
oomi t . o
. v
dln
13
' 87.
4/39/5
Ol : " . , 1 i
tul c -
t . col 1 r
"
H
-
"din jud.
15
8 4/3 / Co
t l un
9
;589. 4/40/2
~
5
'90.
14/40/'+
( -
19
391. 1 / t s
0-
'9~. 14/40/
7
f
,.-
).
ri
n

26
39

l f ./f i. 111
9
394. 1I 0/13
395. /40/14
. 396. 14/40/1
1tn
5
u comit.
n 1. j
1
i,
1 2
4
5
6
19
397.
14/40/18
u
e
19
3 9 14/4l/2
43
399. 14/
4
1/4
t e d voI t -
b l e pt . v -
lui 'co'
in u
52
.00. 14/41/5
d

/
L,

33
401. 14/41/6
~
t
118
402. 14/41/7
P . v 1"-
comt t .
28
403. 14/41/ d
#,
r. 40
40 14/4l/15
405. 4/41/19
1.
25
n 5
-
1 2
5
406. 4/ 2/2
e
6
114/ 43/ 7
c
15
413. 14/ 3/9
C -
43
414. 14/ij.~/lo
d
25
14/ 43/
t

4: 7. 14/ 4 / 2
14/ 43/ 3
409. 14/43/4
1.1/3/

1
-
67
18
-
2
----~--~----------------------------------------------------------
4
5
6
16. 14/43/ 2
417. 14/4~/13
41 14/43/15
419. 1/44/
421. 14/ 4/10
422. 1/44/11
423. 4/ /13
424. 14/44/1
425. 14/44/16
li
1n
nit 1'1i
o. 1 e .
cr-cc a,
. v rb1
t i un
i l di n Bul
prilL -i
i ~
1925.
d
1

tiu
din Ce
omi t . r-l cont d
1 le.de_

63
?6
24
43
36
24
20
3~
1?
1
- 4~ -
3
5
6
1.
0-
46
433. 14/46/5
t t
de a
38
4~4.
4/
4
6/6

27
435.
14/46/7
u1
I
to
".
12
436. 14/47/
4 6. 14/ /4
42'1. 1/4 /5
428. 14/45/7
429. 14/45/
430. 14/45/9
431. 14/46/2
432. 14/46/
4
13
venit
12
Le ,
t, 9
11
Buge u1 de nituri t, ch<!ltuiel1.
comit.c.unic al c.com ci'1
1 ment ar i medi o Ti ghi na.
i. cheltui L P
1 omt.co a jud.
n ui se compun din 94 oomitet
. r ~r al . con ul d > g t i une p an 1
finrulcl r.Col' oond n~a.
22
12
26
--
1 2 3
4
5
6
---
~
437.
14/ 47/ 6
b l e eo it.
R d uL d
noi m rob iin
18
3 .: 14/48/2
439. 14/ 4 / 4
40. 14/48/5
441. 14/49/2
442. 14/49/5
4 4. 1/49/8
45. 14/50/2
446. 14/50/4
447. 14/50/5
44 14/50/
V'-,
ti-
lUCl"
t 1i
ijnl
1 g tit n li 'Comi t -
gi mnazi u ui i n eo
Oj in .
1tlv 18
col ar. jud
de v ni t u . . i
ice it t.
c i vi e mi -
n suee i
i chel t ui l i al
1 g
110. de
. (
g
t
ol" p. ibUG tuJ de v nltul'i t
ieli 1 oolt. se0.9 j'd t
o sp. ,cont u de g t l un l bug
c t d zvo t t e r-e d vani u 1
22
. .
?
9
18
59
12
13
10
- 45 -
1 2 5 3
4
------------------------. _. ~-----------------------------------,-----
00111 nor ale
ud jud. I ba.
zvel t t e -
1 o!Jll.
1o!". I t
1
16
450. '14/50/11 lucrri 1 t i l a Lun a t.
up. de comer t d n lud,oore p. ,bu e
t at d zvol t t o r d nl t ur L
ah 1t ui li,cont de ge t 1une.
?
45 14/51/9 .1925/26 i
,
intoomi t d O
(o v ) d
1 d,
25
459. 4/51/12 t
.231
"51. 14/50/1"
452. 14/50/15
453. 14/51/2
454. 14/51/3
5 1/51/
456. 14/5J/5
457. 14/51/7

1
1 oont ul d t i u
1 imn zi ul ui de b i
ului jud. l ba,pr
tiv e tLun
i L n~tu. 28
25
18
t te
ch l t ui
rt "din
2
r-
e
d
19
-
--- ------
--
1 2 3
4
5
6
460. 14/53/3
1conturi tiune
1925/26
t
co un
a. ,.
5
1. 14/5
4
/
2.
4/5 /4
~
5
463. 14/54/5
-
,. .
16
14/54/6
l ua
r
eo
co
v n 1
65. 14/54/7
co co
d1n C04l1.
u de v
t ico:nl 6
.
466. 14/54/8 l at v tiun8a ce 1t
r
110.do ci a,jud.
,core p. bu t t dezvo1-
o . ,. 8 d
V ni u tu! 11. 24
467. 14/5
4
/9
24
468. 14/55/4
e
11
469. 14/56/ (3 i t co it.
~i a di n
14
470. 4/ 57/ 2
44
471. 14/ 57/
4
19
- 47 -
---
1 2
3 4
5
72. 14/57/5
ce it.
.(Cot-.sP.
t te de -
l t ui 1 ) . "15
473. 14/57/10 bu
1-
ne

11
474. 14/ / 2 g t
31
475. 14/
58
/
4
cu
36
476. 14/58/5
comi t .
ci
t
,bu-
v oi u-
16
77. 14/58/6
tiull
13
47 14/ 58/ 9 o 1'1
col i i
ci
jud. Hun
11.
d zvol t
cont tj
14
l f . 79.
14/58/11
I -
l o
14- o.
-
c
14
481. 14/ 5 / 16
r
9
4 2. 14/ 58/ 18
9
-
-
--
2 5
I t ,.
1/5 / 19
l uo

15
'+84.
14/5 /20
-
--
,. .
10
. '
5. 14/58/22
e

'14
4 6. 14/ 5 / 4
e
487. 14/58/26
9. 1'+/62/12
90. 14/6'+/1;
491. 14/ 5/2
92. 14/ 65/ 5
4 3. 1/ 5/6
1
1
vo t o-
11,0 ntu 1
2
2
2
17
-

14
1 2
----------------,-----------------------
5 _ ~,
94. /65/7
496. 14/ 4/10
497. 14/ /2
9 14/66/
9 14/66/10
500. 14/66/13
501. 14/66/14
5 2. 14/ /15
3. 14/ 6/ 7
04. 14/ /2
5

c .nor 1 d
v r i n, ont ul
ctiv
21
11
18
19
21
14
19
1 2
5
o 14/69/6
507. 14/70/2
50 14/70/5
509. 14/70/6
510. 14/70/8
d
le
di n Ti mi o
1 d un.
co~i t . t u1u
16
33
l a 110.
p l un! l
embri 1925.
1ditren i
8at i une. r ci pi ae ad
i mpozi t ul ui ~p a
V r
ccmi -
511. 14/70/9 ont 1d geet i un P per i o d 1 p~i -
1 - 31 d c b 1 192/ i an 11 25
1 comi t . o. nor l e d b! i i di Ti i-
O pr oi ctd bu et p 196. 24
51 14/70/10 ugetul comitetului co 1c, L
ro:n!n deb l e i imi ar. proc e v r-
bal P t i v, cont ul de g t i n , bor -
d r-eu d ac e j u t 1 c tive. o
r s ona1u ui d. id
1926- uSu t1926. 39
e, up.d
, cont d
513. 14/70/11
514. 14/70/17
516. 4/7(J/~?J
24
21
1
1
- 51-
1 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~
4
5
6
517. 14/71/
51 14/72/2
519. 14/72/4
520. 14/71/6
521. 16/1/3
522. 6/l/5
523. 16/2/7
524. 16/ 2/ 8
525. 16/2/9
Con ur i 1 de g s t i une pe i i f i n. 1924
i1925 a e comi t t u1ui co1a a j ud.
Tr i Scaune eu bor d our i l d s u el
t ncas t icor es pondent pr i vi nd d
chi der i d. oredit s p1i ment ar
ug t ul comi t t u1ui co ar j ud. Tur da
p anu 1926 cu pr oces ~l ver bal a
ad.gen.i cot-osp.ref ritoar l a j u -
t i f i car s um i pr i mi t d 1 comun
pt . r epar ar aa. coal i din Scl 1r i oa a
c,
Bug t u comi t t ul ui co ar al i c. de
b t e i di n Tur da p exer oi i u1 1926,
.p 00 e ver ba' noh t a f cut t n 1 -
gdt ur cu d' t " ept ul l a a 00ati a d. h a-
n acordat di r ct or u1ui int r nat u1ui .
Buget ul anul 1925 cu s t at al e d z-
v t t oar al omi t . t u1ui co1 r al
c. de r t e i e er i i d nTur de.
orespond n i act e j us t i f i cat i ve
de ch l t ui e1i l e f cut e l a 1 bor t o-
u de f i ~i ~ i ch Lm al -C~i e ,
( m in a s er i ,materl e pt . ~ i-
r l e cani ce, di v r s per at , s t a
de p1 t a dr umul ui pr of e or i or ce
partio p 1 congr au pr af . cund r i
def i zi c- chi mi ce di n mal 9 6) .
s ponden i t e j u t t f i cat i v
rhet ui el i l f cut e cu pr ocur -
r ~ apa at e pent r u l abor at or ul d
bi ol ogi al Cas a1 Scoa
00 s pond n tact e justifioativ
d s ume cheltuit ou pr ocur a a
de mat La1 , apar at e. neces ar at
r ul ui ecaoi o, pt . oons t r uot i a ~~~
01' de f'izl.o
or s ponden r f i t oar 1 e
~vi numi r i de per s onal
r el Ca iseo 1 lor, s t at
pe-on l ul ui p 1926.
Cor es pond n r ef
i ot i nut e de
s al e. de o onr , C
i P at
iSco
r i t os oonf -
di v. pr of e or i t n
1 Se oa+- OT", P'" eeum
1i at a ir el or C -
926.
526. 16/2/10 Cor es ponden r ef ar i t oa
m nt ar e bl bl i ot ci1 d cur s s e nd r
aO s iSec elo i leg t ul c~ i-
l or . abel s t t i tic 1 bi b l ot oei
pe 1925- 1926. 2
16
18
22
10
52
324
~
130
78
531. 7/1

7/ 5
-
-
1
17
21
13
4
, ..
1
-

,
- - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - -
2? / 7

l e
24
10
5 'i!7/9
21
53. 7/1
1
5 o.
1~
5 1. 27/1

1
27/
- ,
, - .
54-
1 2 3
4
543. 27/15'
544. -;n/19
546. 27/2
547. 7/ 27
27/2.,
4. 7/ 3
1ti.
-t -
-
01"8 -
1" -
16
10
14
8
12
14
7
9
5
6
- -
,1
555. 29/1/2-
e d.
5
556. 29/1/3
"
o
1.
7
57.
/1/
1
Dt o ita
29
55
9/1/9
t
"
lj
,
59. /1/1' '
"
10
1 .
120

9/1/15 '
It
t
1. 29/1/ 6"
n
1nt i
4
2.
9/1/17 II
1
31
56'.
29/1/
45
564. 29/3/21"
"
24
5. 9/
2 l'
"

t
21
9/1/ 4 "
"
o
:5
57.
/1/2
"
".
551. 1}2
5. 7/ 3
554. Il
5
6
11
22
1 2 4
5
6
5 29/ 1/ 3
-
165
3
34
l~~.
1
50
497
74
24
1
. . .o -
102
29
569. 29/ 1/ ' 1 d j d.Vl 00
570. 29/l/~2
ti
"
1:le
571. 29/1/35
n
o t
t

' 72.
/ 2/ 1
"
rb1
73.
~/ ~?
"
ucovl J l a
574. 29/2/3
"
r n 11v ni
575. 2/ 3/ 1
b1bl l ot ci n1v t
ti
576. 29/ 3/ 2
tt
v h 1 t.
577.29/ 3/ 3
578. /3/
4
579. 29/3/5
5o. /3/
51. /'/7
d uecv Ln
165
4 2
8
5 2. 9/2/ f l'"ito l' 1
do .
1:'
d p t n 011 u dl-
94
5
, .
33/ 1 ti ni
ic11"-
l 1i u-
ns l 11u-
r1
27
..
584. 35/1
1
- 57 -
---
1
,
5
6
5 5. 35/
-
27
586. 35/
.-
42
5 ? 35/5

54
591. '5/ /1
I .
,
5
59 37/3/
-
13
5 , . 3? / 5/ 1
o
19
r
5 35/
6
9. 55/ 7
5.0. 35/
1
.
in -
07. 37/bis/
: ;/ 3
4
9 -
-:f/
- - .---_--
--
1 2 3
4
5 6
I
38/1/1
ju o ,. 1
i
lor c,
1
at i v
3
609.
, /2/1 d :li. j 14d. B c 2
10. : ; 8/ 5/ 1
11 11
Buzi1u 4
611". 3/6/1
"
n
Con tn~a 25
6
3 /8/
u It
D . ubovi t a 67
61~.
, /9/1
tt
01j 231
1 38/10/1
ft It
Do ohoi
55
615.
, /11/1
fi rt
03
616. 38/12/1
It
o j 146
617. ,S/1,/1
,.
fi
10mi a
27
6
3/15/1
"
1 ov 15
619. 38/16/1
li
"
6
20. 3 /17/1
n
"
u ce 84
621.
., /18/1 n ft

t
16
622. / 19/ 1
"
n
Ol t . 84
62' .
38/2/1
"
l ahov
624. 38/21/1
n
ut na 67
625.
38/22/1
"
"
S ' at
27
26. 38/24/1
"
II
R
crI r'
44
62' 1. 38/25/1
n
"
/-qlj~'
4
"-
62 38/ /1
It
"
.cuci
3
629. 36/27/1
ti It
el Ol an
38
630. ?;S/30/1
tf n
Vas l ui
5
6, 1. 3S/3l/1
tf
"
V" ca 130
,
6338/32/1
, II
V!lc
38
633. 38/36/1
'lI
s bi
} 145
8/3?/1
"
634.
"
Bucovi na
53
635. 3/38/1
fi
r-anailv811ia
321
o -
-
1 2 3
4
5
6
36. 39/1/1 nt
i
88
'7.
39/1/2
I d
;J ee.,s
1
.,
63 39/1/3
"
tt
ot o ani
36
6'9. 39/1/
l e 51
640. 39/1/5
It ti
Z u
2.7
1. 39/1/6
n It
Con tn~ 4
6 2 39/1/7
.l
It
Covurlui
37
6 3. 39/1/
"
It
Dtmbovit.a 148
39/1/9
It
Dolj 110

64 39/1/10
"
It
Do ohol 24
646. 39/1/11
ti
"
l l ei
34
61+7.
., /1/12 l
"
Gorj
67
39/1/ .,
fi It
Ia10 it 5
49. 39/1/14
11
1 i
72
r:
5 .
9/1/15
ti
"
r l f ov 204
51. 39/1/ 6
II
"
eh dini
129
62. 39/1/17
"
It
U8 1 4
,.
39/1/
II
"
N
t 27
654. 39/1/19
"
l t
58
55. '9/1/20
fi
"
ah va
85
56. 39/1/21
It It
t n 66
657. 39/1/
"
"
Il" t
78
5 39/1/23
"
Il
21
659.
39/1/24
"
tt
Roman i
45
39/1/25
ti fi
1ieni 44
1. 39/1/26
"
n
T ClUC i
39
6 39/1/27
"
1o n
52
663. 39/1/2
ft n
ula
30
664. 39/3/29
It n
1
665. 39/1/3 1
2
- 6
-
2
3
666. 39/1/31
t tfi ti
!Il .dre,
l"

i1 i )
inj d.V1
661 39/1/3
I d j
11
6 39/1/31+
"
Du tor
21
69. 39/1/35
n
31
610.
39/ 1/ . , 6
"
,
6?1. 39/1/37 1
r'
5
"
,
672. 'Il 3
n
r n 1I v
1"';
463
73 . , / 1 / 3
"
5
6?4. 39/ 2/ 1 h1u
00
67'
39/ / d r B 1
93
6 6. 3 / 2/ 3 1
3?
?? 39/2/
"
i i
? 39/ 2/ 5
619. 39/2/
o. 39/ / 7
2. 39/2/10
,. 39/2/1
6 1+. 59/2/1'
265
2
22
o
3
65
1
7.
'3/ {16
L
15
:5/3/
..
37
9. 43/1
i
-
7
90. 7/1
,
15
r..
I
692.
/ 1/ 2
1
93.
/1/3
1
1 1
75
~ I
\- ....
4/ / 1
-
6. 9/ I 5
9 4/ 1
9 1+ / 3/
2/1
3
4

213
..
1 2 6
3
4
5
97. 52/2
6

69 5 / 1
700. 54/'
701. 56/1
702. 58/1
73. 5/2
70 58/ 7
-
1.-
a
. '-
j t
'il o
n u
in al" z
310
247
4
4
o

1 2
.,
4
i t u
d ah
77
r
.
,
706. 59/ 1
707. 59/2
7 59/7
70 62/

2
c dii..
497
2

90
710.
62/ 6 j 01' hoi 16
7 1.
2/ 3
"
Il 1
712. 62/ 3
v ehi 1 t
713. 2/37
1
33
71 64/
715. Il
7 6. 65/ 4

3
s
~1""-
1
5 6
717.
1
,
f'
1-
7

9/1
~
I
2 8
719. 70/ '
2
7 o.
7t5 ju
27
721. 7{7
ul
4
722. 70/9
o j
3
7,
7tI
"
hoi
14
7 70/13
I a o
i t
8
7
70/ 15
"
n
to
10
72 7 / 25
"
t i n
727. 1t
it ,.
T u
7 701 7
It
15
7 9. 70/36
"
hl 1
1b1
27
730.
7- , / 1
I b
-
2
731. 73/ 2
jud.
s
73 7313
92
733. 73/ 4 n
"
U
36
73 73/5
It
't I t i
1
735. 73/6
ar
Biho.
32
736. 73/ 7
"
Bo o ni
8
737. 73/
v
73
7 73/13
fi
r
17
-
-
6 -
.-
---
-------
1
3
4
5
739. 73/ ?
b n
co
9
159
l#
740. 73/ 22 243
7 1. 73/ 23
"
"
Do ohoi 80
r
I
742.
73/ 24
"
"
Dur o t Ol ' "
25
743. 73/ 25
n
I lr
32
744. 73/27
"
ti
nl . 15
7 5. 73/ 3
22
746. 73/ 33
n
L1tov
57
747. 73/ 3
4
"
i l 46
748. 73/ 35
tt tt
P
n
35
749. 73/ 37
n n
h di nt i 03
75 73/ 38
It
,..
-
u da
52
751. 73/ 39
u cel
30
75 73/
n ti
Odo h 1
30
753. 73/ 43
n
Ol t
45
754. 73/ 44
" "
Gr h 1
39
755. 73/
ti
"
rahov
7
756. 7, / 46
It
Put n
30
757. 73/ 47
It n Rl 1d ~i.
6
75
13/
4
"

'r t 14
759. 73/ 5
.
t u
25
J f
76
7315'
"
"
i bi
21
761. 73/ 54
" "
C r -....v i n
51
762. 13/56
"
ti
or c 46
.
7 3. 73/ 57
"
t o oj in
23
764. 73/ 5
fi
"
uc
10
765. 13/60 f r Da ie
31
766. 73/ 61
"
cuci
r
767. 73/ 62
n
1 o n
19
I
- 67
1 2
.,
5 6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
769. 73/ 69
77 73/70
771. 7'/71
772. 75/ 2
773. 7 / 5
774. 7 112
775. 78/ 13
776. 7/17
777. ? /19
jud. 1i
it Vl1
1
t.
d1
di n
1 dan-
Ant onov1 1
i n
1
25
99
2 8
1
1
1)
.,
26
23
1,
--
1
5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
77 7 120 .
77 79/ 1/ 1
7 79/1/2
71. 79/1/3
7 79/1/
73. 79/1/5
7 4. 79/1/
75. 7/1/9
ct
vilo
ci .
IrI
11-
di n
29 192-192
-
19 -1928
79 19 -19?
9
3'
? 27
9 -
1 2 5
6
35 192 27
791. 7/2/10 at t . ap o
-
t i , cont ul
1925,
-
29
79 79/2/12

1
32 19 - 1 2
79'. 79/2/16
'l 6.' 79/1/10
7 7. 79/1/11
7S8. 79/1/12
7 9. 79/ 2/ 2
7 o. 79/2/3
n-
,
i ,
2 1926- 1927
!
1-197 150
or a-
179
26 .
15 1 - 19?
- 7
1
2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - -
141 16- 1 2
795. 79/3/3
..

796. 7/3
. 7 ~
32
797. 79/3/6 u
t 1 1
21
? 79/3/
,
~
164 19 - 1927
o
0/1/3
~
- -
-
-
75
801. 0/1/4
; ( 9
~
02. t1/7
79 ., '19/3/1
79. 0111
o.. 12/2
49
45 19 19 7
1 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3
4
5
6
D-
33
192 - 19 7
S05. So/21
17 19 1928
806. 0/2/5
0
66
07. 0/2/
1.
...-
08. 0/ 2/ 9
l'
h lut
no s . 21 1926-1927
09.
(2/10
-
r
49 14-
10. o/lI 1
~
t r ~
di n ni
77
1. 0/3/2
66 926- 1
S It 0/3/1
1
. e

7 1926- 1928
1, .
{3/12
o 60/2/3
- 7 -
1 6- 1
-
- 7
4
14. 0/ I 7
15. 0/ /

131
17. 013/22
1. /3/
I
19. Se/3/

,'
1 i l o
2
1.-
u
0-
00 -
13
7
7
1 - 92'1
196-1927
-
~ 9-
73 -
1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . - - - - - - - - - - - - - - - - -
5
2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
821. 0/3/'1
822. 60/3/36
623. 61/1
824. 61
25. l/6
2. 1/11
a7. 81/ 12
82 82/ 2
29. 2/ 4
ond

de
care {
Il ~i ,d
D rtraI. opi
ctului de
bani 1 a
1 naDoa din Hu 1d d t une
.ehi C ott.l: nex IU't,,8 dl 194.
C2Y;J">bn S
badu1Dionl i ~vore p.d _
v rs pl lil1'i110r dec tr chl-
r i a il i~obl1elor don t deC. D1oni 18,
v 10r i 1bur , aj ut o r eo~d t co-
pi 11e s r oi .
oadul Dimitrl
di oul bureir 1at l v
po a 1 ex ~l bl 1
pun t ondul Dl ~l t r l u
i t. j us t i f i ca 1
1 vl 10r raci.
m-
a
bu
., bor-
-
~7 1 6-1927
27
68
30
31
9
14
1926-1927
1 - 1 26
51 1926- 1926
41 1926- 1 2
- ?
1 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - -
.,
. '/4
32. 3/
833. 3/11
-
6 1926-2?
4
1~3 1926-27
c.
23 19 6- ?
13
- i : ! ]
( I
1 26-27
2 1 - 27
36.
4/
1
57.
/ 1

It
:5
-----
1
2
3
5 6
- --
,.
4/
r ghi u. Co p
.-
. Li
4
1926- 27
839. 84/ 12
4( r.
1
12 1926- 27
40. 55/
41.5/
1
0
42. 85/12
3. 5/ 13
84. 5/14
845. 85/16
29
44
p. el
u
-
133
p.
i
23 26- 27
15
- 7 -
1
- - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2
1+7. 5/19
48. 6/1/1
84. 6/1/
3. 6/ 1/ 10
854. 6/ 2/ 1
5
1
- 50
Ol'tod

1927.
i
9
2
38 12-27
:5 192 - 7
25
656. 86/2/13
57. 86/ 2/ 14
5 51/ 3
860. 7/12
861. /5
"",
133 1926. . . . 27
oodul i h . cu I OA 1 D- t r u f l c
Bord. rCON8p.ffl.la f ncaear e u-
poe-ne ,... xlgibl1e dela er atele CEl
oomp f ondul E l na Cumi t r u l o i t
lhtl cu 1 1 aj ut or r acuc!l'l
di n v$Ilitul tondului eluv i l o. , . . s.-
ac1ai ~col l 1 din C e, m~rl t11de
jo j'd.Romanai.
t i nes cu I OD r ot . Mat er i al
aTon tune tet d
pr ot . l on ar t i nes u ianume un L~o-
bil ituat tacom. E i l neas a Ilfov 1
u a d 50. 000 1 ipent r u pr ocu~ -
r e i n t l " ument el or neCes ar unui
ateli.1" d micl1 lnduetri casnio
19
11 1926-28
15
ondul Ni col u Spi r ea. Cor e p. ~et -
i t oar e a nOA a upc nel or
xi gi bi 1e de f act . l ce compun
f ondul Spl ~ a Ni col au i l a aj ut o-
r ar di n veni t ul f ondul ui al el -
vi l s r cl iI l o. t . P t r 1 ev 1
in "'loi t i .
Lon.
C
r e p. p~ v nd
d iv er=- ":=- - - :o~p- er~a""""""'utl~1f i n. e t$et u .t
p. , . . l n s 1udi oul B r ei s upr f ondu-
lui N~gulic1. 10 1ordonanare
s umel or pr v! zut In bu . f ond l ui
. ~.jutorerea 1 ilo'l' s!l-ac 1. de1
00 1 din Domnti,.!u ce1i acO~-
d pr mii tl b ni i j t i -
ich l t ui t e cu of i c!
ul ui de f ond t o . et . 68 1926- 27
- 78 -
1 2
3 4
5
l
62. 88/ 6
n
j
16
63. / 7
-
~
I
I
1
.

33 19 6-
66. 9/ 11
-
(toc
te.)
29 1
6- 28
7. 9/1
64. /10
865. 89/9
9{lI ?;
869. 9o/a/
77 1926-7

29
1
di n
46 19 - 7
19
335 12:6-27
- '79 -
1 2 3
4-
5
870. 90/1/11 s pl' lvlcd i n
en jud. 01ttond

g jI1ri.de
l ul ul ilvic

143 1926-~7
71. 90/2/9
~
r
35
872. 9{2/11
56 19 6-?!l
7'.
/2/14
74. 90/2/22
95. 90/2/
76. 91/2
877. 91/5
d.
47
p.
70
-
1
5
7 91/15
79. l/16
91/17
1. 92/
2. 92/
,. 9 I

2/
6. Il
-
-
0-

5
14

35
1
8 7. 1 0/ 1
e 11/ 1
89. 12/1
90. ,102/2
91. 12/3
92. 102/ 4
893. 102/ 5
94. 102/6
85. 02/ 7
96. 102/
97. 102/9
9 104/
57
38

93
e
148
&

35
1
u
1
46
oh 1
ul -
4
ct.d tr n
t t i l or t -
ti i
t
l e 1101"'.
143
n,- -
7
~ -
pr i -
-
1 2 3 5
99. 1/ 1
5
90
15/2
-
95
91. 15/3
1'"1. '11
92. 11Vl
el
31
9 ' .
110/2 1
25
o
11(2 I d

~o
5.
111/1/

9 111/1/
97. 11/2/7
908. 11/3/2
99 111/3/
910. 11/3/5

1~
67
1
15
13
12
- 3-
- - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...._ - - - - - - - -
3 5
4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--
1 2
911. 1/3/1
p ou 1
11
di n ani i
din &nu
1"
l uc
9
11/3/10
913. 111/ /5
14J lll/6/10
915. 111/ /2
91 1 / /1+
917. 111/10/4
918. / 0/5
99. 1/10/6
920. 11/10/12
o~la con 1nuar a
elulu1 c.1nf.d
ead r 8 (or
ofer e. cent.r-ec t
r c pi 1c
i on
p.
ar
loc -
i
-
31

31
45
10
74
61
143
35
1 2
65 126-28
925. 11/15/9
a-
e
-
22
926. 111/15/30
-
84
927. 111/18/
928. 111/18/2
929. 11/1/27
930. 111/1/34

1. 97
p.i
de 1
d te Cluj
repe." ti
an-

51
6
31
1 2
6 3 4
5
at ri f.la oonstructi
Fraii z ti din Craiov
tifi tiv ,pr.v rbal al
dviz , lanu 1, itu tli d
940. 111/22/4 Cor sp.eitue ii, not e d oal 1 1 ,
pl u~i pt.aon tr cti cc 1 1
cundar- d t t "El na Cuzaltdin
C1"8iova.
931. 111/19/2
932. 111/20/6
9;3. 111/2t7
934. 111/21/2
935. 111/2l/5
936. 111/12/5
937. 111/21/6
938. 111/22/2
939. 111/22/3
941. 111/22/5
COl' p.r r.lacon tl" ci 11c." 11"-
a aCel Bl!tl"inltdin CQn tant
ar p.,d vize i planuri privind
enstrucia'loc lului a.Dor al e
d f te din Cal ~1.
5
21
ativ i act j s-
1"1 f cut pt.
1obilu-
din qa-
77
Cor p planul'i, pr.v rb 1 i ate
j stificative d luet" riIe d tImpI ...
r- L xecutat 1 int rnatul lic.l.n!
hi Vor se din Tll"gov t. t...
1'i 1anexe:aote ju tirio tiv, ef.la
construire unui tj l a ripa 8~tn-
afo tului 1" . int. nii 1923-
925. 97
or p.. t jt: tiric tive L pr.v r-
b 1 del " C ptie,continuarea lucrlri-
lor decon tl"U ie p r ului i
ttj ului" .n r enal deb!ieti Hli ...
d fli1\dul seu din Ttr ovi te., terial
anex4din 1924-25. 212
Cor p., t juatit teative. planur t,
deviz ipr.v rba1e der epi p i-
vi d 1 r!rl d dr n re 1con o i-'
dar e t e l i ei l ocal l ui o. nor ale
d biti din Ttrgov i te. 1924-
1925. 56
o pr.v b l ,contract d lici-
t ii,deviz sti atlv pt.dare tn
ant priz aluc~4rilo detran fo~-
pit ului or a c din Ttr-
i ~, ~c. or enal ! d f t 42
i c t ju tif Leativ t~
P l at . i n t 1. c~l dur A)
p r ted gUlo t !
1io.Carol 1Cralo" .Materi 1l' t,
1 o nt nar u1ui ac ul 1i o. 97
189
76 1926- 27
o um tatia
o. cund
v (planuri, d
ti tiv).
l
134
944. 111/22/11
945. 111/ 2/13
946. 11/23/7
. ,.
947. 11l/23/10
4-8. 111/24/5
949. 11/25/4
9o. l'1/25/5
951. 111/2/10
luer~ri d c
d ii11el
nl:'.l Craio p .~uno
1 ar 01!'Iur"ucai
cit. eo1ar 1 1z,
l a Lv 1
i
1 c,prim r
~ 118Zi ul ui R
{Pl". arbal .1
pl uri).
rba1 d
t. l a
t n . d! . n
u L t o-
135
95
24
64
23
45
2
20
i } 35
1
952. 1 1/ 25/ 2
1. P el' s1
pt.con tr c-
iti
953. 111/ 25/ 3
COT' p.d viz iplanuri d
d c n ruc i11ie.d r
, 1.
954. 111/26/4
tr.prin
8 -
11c -
hei l
4
5
30
1
14
955. 111/ 25/ 8 or ap. i o u' r i rn 1
cu con tuc i l nul ul pt.!
r a copi Ll or d ca 1 el f u t i na-
i or f i nanci di n jud. lei' C ,..
f o t en t , . ui tp i cont i bu l e
f unct t on r i l 0 tinneL i. 2
956. 1/ 27/ 2 Cor e
re. d !%lobili
tic ni, pl' Cun
z r i di i l
Li.ce i.
rnz tr-
din F I-
n ant r pr l -
o a l p
957. 11/27/6 Co
t c
500
pl
i-
9 111/27/10 ipr.v
pt, on
ui di n
95 11/ 28/ 2 Ca e p. p i vi nd contine
l or d cons t r . i n r ns t
bi t i di n g. J i u, pl
zid ,.1 ,perdo li.t ncut
d viz, 1or- r 1d in
tc.
r i -
9 o. 111/ 29/ 3
961. 11/29/5
22
5
26
22
29
25

1
4
2
962. 111/ 29/ 9
C oresp.l" f. l a apr ob4r i de o r ad it
pt;r p.c aptt1i pl"Odut'e. $ demo-
bi l i er neees re loc ' l ul uia. i nt .
demes ri1pt.fG'e din Tg. Noue Suli'fl
Hot i n~t encul el 1. bet on. zt d 1"10,1" p. t -
van, par dos ala sObe,luol"!ri tncul li
( devi z- pl anul " l ) . 47
COl ' p. r et . l a cont i n~ar aa l uc r i l o~
deconstrucia localului o.'normele
de bi e i di n Cl l ~~a i , zi d ia et a-
j ul ui i' plan
1
eul , devl z. Act e j us t t -
f i cet i v' , t " epr eze. ct 1ndcos t ul 'l" p.
~e tt! l a i nt er nat ul a. i n 1925. ~3
COl ' es p. l act e j us t i f i C: E 1t i ve pr i vi nd
eons t r uct l , ~ pa~a~i aJ l ns t al at i i mo-
bil-1er l a univereltatea din Ial(d e
vize, of r t e. cont ' l " act l . , r at 4nexii. din
1920722 i 1925. 3? ?
964. 111/ 32/ 2
965. 111/ 32/ 3 Cor ~s p. i act juatifloative t oaf . l e
l uor ~r l 1e d cons t ~' c i , l " p. , con 0-
1i d~r i 1 Fac. de mei ci n! di n Lai
(rr.verb 1,ofal"te,planurl) .Mat. nex
1923- 25. 67
9~6. 111/3214 Co ep.i acte justlflcative,raf.l
conet ~uet i i reparaii ex cut at a
l a emi nar u1 pedagogi c uni var s l t ~
din Lai'.U v1z I antemd ur~toar , cont l aet,
of er t e, pr . v r bal de recepie, 110 l t -
i e, mat e~i al nex! di n 1923. 126
96? 111/ 32/ 13 Qor es p. i ac e j us t i f i eat l ve, r s f . l a
cons t ~uet i a cant i nei s t uden e t i
d in, l a i( t l " anef pr mAt r i , repal"l': i i ,
adugi r i . 1 o1&di r ea e ant t ne L] devi -
ze, cai et de s ar ci n1, of er t e. pl anu~i
i pr.verbal d r c p i e, mat er i 1
'. anexl1 1925. i2t?!$
96 111/'2/14 oresp.!n leg!turli o eo t r uct i a-
ci i nul ul 10na ~e l a ~i c. di n
l a i , t ns t a 8.'- u eni t ar e, \ l act r i c ~
tablou demob-illerul n ce81" c~-
~l nul ui ( 8ohl ~e d pl an. ot el " e, de-
vi ze ' i al t at i i }. Anexe di n 1925. 91
969. 111/32/15 Co sp scu pr- Lv Lr- e la ccns c li dar e
f Unda i i l or l a 1Lc. i nt er nat di n
11. 221
970. 111/32/20 Co~e p.tn leg!tu !cufond. cerea-
t e pt . oont i nuar ea oons t r uct i ei e.
o1"'lUalo d f t e
n
Ml hai l Sturza
n
d1n
I a t , devl s t i mot l v pt . l ucr , . i l .
de ~epar a~ ~( du umel , ecoper l ~ i
vo f : 3i t or i ) . 39
971. t 11, 32/ 25 Cct oes p. i o r ar i d f ondu ipent r
con t r uo i a l nt r nat ul ui o. come, . -
ci l e el :nentare di n 1 i
(dv z t l mat i v del ~c" ~r Ll n-
2
3
5
975. 111/ 33/ 20 t i
cor- p d
di c i
972. 11/ 33/ 1
97'. 11/33/12
71+. 111/33/15
976. 1/3'/38
977. 111/"/39
-
97 J 11/33/4
979. 111/33/42
c pt . con t uc l a t ot r nat u ui ) .
avi z (lntt 1 ~i d ap! can 11z r )
chit d 1o. a
01" ap.i ol cit ,..1d f'ondu id
ci et ! l L n t i ut di n
pt . 10f i l n ~ de c mi ne, nu-
pt.c 1c z. 1In l'"!zbo 1. 1.c -
odlhn~ pt . o 1dl c.
t i mat l v pt.ti e-
' i ci t i i or de dar tnan , . -
a UCl " 1"1101" de con uct i
l onul ui t . m! i i oi cl 1
le 1 i ede 1-
o t i.
1 con t r c i l , " p.
o. i l nt r o t u1 t.
t 1. . Pr . v l"b d
i aiad f.
jus i f i cat i v ,
4
20
1
32
14
-
72
127
168
). 186
- .
1
--------------------..;..-_._--- ---------- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - -
al. 111/33/ 1
9 1111'33/69
9 ,. 111/'3/70
9 7. 111/37/15
3
--
147
-
7

109
1 2
5
4
177
992. 11/4I O e juat141' cat
i nd
iet j 1
77
9}. 11/ / 3
4
94. 111/45/11
vi.z
t.1ucr 1" il
11.debll i di n
30
95. 111/ 45/ 17
-

99 111/413 c
tn
1
d
1t ! . L
8
997 J, 1.. 1/46/3
1
co
96. 111/38/2
89. 111/4/6
990. 11l/43/2
91. 111/43/4
13
c-
32
e-
1 7
_____ 2 3 5__ ~ql
1001. 111/ 48/ 1 o de
tonduri laC
o t r uc ~1 UD
l 1e el r
din 00 .G
9 111/ 47/ 6
99. 111/ 8/
1000. 111/ 48/ 6
100 111/ 049/ 2
10 : 5. 3/49/3
104. 11/49/5

1005. 111/50/2
100 111/ 0/4
lOD? 111/50/5
P.j urn
1
1: P
iY P
X.O 8 e1
. devi z)
190
Leea-
-
i
,
2'1
-
29
-
ID 11
18
14
j u t i r i cat i ve de
pt.1 c i!r11e
80
17
j us t 1f l cat l v cu p i vi t " l a
nur lu r~rilor dCon r c-
1 noul 10 1 1 110 1idi n
1. it ti 1cr 1101' ax o -
In nul 1925.
S8
36
44
1 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3
10 111/50/7
1009. 1 / 5 / 10
1010. 1/ 2/11
11. 11/ 53/ 11
101 .11/ /
101,_ 11 / 54/ 10
10 1 / 5/
1015. 111/ 56/ 3
10 11 /
117. 1 / /4
101 111/ 1/ 4
119. 1/ 2/
6
t.
1,
17
5
15
1
-
o
-
2
1
- - - - - - - ~- - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1
2
3
5
4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1020. 111/ 3/ 2
97
116
1021. 11/ 63/ 4
78
10 2. 111/ 63/ 9 Cor P. id vi z
unui
1
11
1023. 111/ 63/ 14 Co~ s p. , d v1z , pl nur i tn 1 gat ur
con t r u
c
t 4 }ooel ul 1 g zi ul
biti din C. n1j Ud. TLghl n Ba
abi 2
10 4. 11/ 64/ 15
1025. 11 /65/
6
dL-
i n
37
10
1 1/ 66/ 2
.1utiric
tiVd pt.che
anoului Io-
r a
di n
'I leaa.
397
1027. 111/ 67/ 5
COl" p.,planuri
licit ~i11
prind
!.ne ont l n
di n
la d
57
026. 111/ 6 /4
1
t
j tit' Le
t i v
ivind
t i 1 c
ui d
t
din
192
1029. 111/ 68/
j
C
a
129
1030. 111/ 69/
p~ 1c
nt i nu
tori din
viz, it.d
de
1
504
95
~t
i'
..- -
Anul sau
anii Nr. Observaii
extremi filelor
4 5 6
1926
Nr. Numrul
CIi. vechi al
unitii
arhivistice
CUPRINSUL
UNITII DE PSTRARE
2 3
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
( 65)
1039
( 66)
1040
( 67)
1041
( 68)
Coresponden I acte justificative
privind construirea imobilului colii
Normale deFetedinRmnicu - Vlcea.
Coresponden I acte justificative
privind construirea unei coli gimnaziale n
Ztreni, judeul Vlcea.
Coresponden privind renovarea
cldirii colii Profesionale de Fete din
Giurgiu.
Coresponden privind stadiul
lucrrilor deconstruire, renovare, reparare -
pentru cldirile denvmnt din Bucureti
i altejudee.
Coresponden
Serviciului Tehnic
coalelor.
privind personalul
din cadrul Casei
Statedeplat asalariilor i diurnelor
cuvenite personalului Serviciului tehnic din
cadrul Casei coalelor (lunileiuliei august).
Circulare aleMinisterului Cultelor i
Instruciunii Publice privind construciile de
imobilecoIare.
Registru dearendri alepmnturilor
care aparin fondurilor I fundaiilor
particulare.
Registru privind cheltuielile
fondurilor particulare; repertoriul acestora.
Registru privind ordonanarea unor
sumedebani pentru diverse persoane fizice
i juridice.
Registru privind cheltuielile Casei
coalelor.