Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa 2 Raport lunar de activitate

Raport de Activitate Iulie 2012


Codul proiectului: POSDRU/96/6.2/S/63589
Titlul proiectului: ,,Consolidarea capacitii !ncionale din do"eni!l ser#iciilor sociale inte$rate oerite dependenilor si o%tilor
dependeni de dro$!ri pentr! inte$rare pe piaa "!ncii prin aci!ni de de&#oltarea instr!"entelor si "etode de l!cr! ino#atoare si
reali&area de pro$ra"e de or"are'
Beneficiar / Partener: Universitatea din Bucuresti
Numele i prenumele expertului: Constantin Gheorghe
Poziia n cadrul proiectului: Expert responsabil centru
Nr. i tipul contractului
1
:15!/fs/"5."!.#"1#$ Contract indi%idual de &unca
Cate'orie: Expert ter&en lun' / Expert ter&en scurt
1. Preentare succint! a activit!ii prestate "n perioada de raportare
Nr.
Crt.
Nr. / titlul acti%it(ii
confor& cererii de
finanare
#

)esponsabilit(i i sarcini
confor& contractului / fiei
postului

*cti%itate prestat(
+
)ezultate
obinute /
&ateriale
elaborate /
li%rabile
5
Nr. ore
lucrate
!
1. *1. ,ana'e&ent de
proiect
-( planifice$ coordoneze$
controleze .i pune n
aplicare instructiunile
pri&ite de la &ana'erul de
proiect$ pentru centrul de
incluziune dese&nat
/Bucuresti 0 Tar'sor12
-( or'anizeze$ &onitorizeze
.i ndru&e acti%it(3ile aflate
in desfasurare$ pana la
inc4eierea cursurilor de
for&are si ulterior pana la
)eor'anizarea
&uncii in cadrul
Centrului Tar'sor in
%ederea continuarii
acti%itatii de
consiliere si a
desfasurarii
acti%itatii de for&are
profesionala.
# h
+4
#.
... Participarea la
sedintele de
&ana'e&ent ale
Proiectului si
realizarea proiectiei
#4
1
-e %a &eniona nu&(rul contractului prin care este an'a5at expertul precu& i tipul contractului /contract indi%idual de &unc($
ser%icii externalizate$ contract de colaborare$ dup( caz1.
#
-e %a &eniona nu&(rul i titlul acti%it(ii proiectului la realizarea c(reia expertul contribuie prin execuia sarcinii respecti%e.

Expertul %a prezenta succint rolul s(u n cadrul proiectului$ responsabilit(ile i sarcinile specifice asu&ate prin contract.
+
-e %a &eniona pe scurt acti%itatea prestat( n funcie de sarcina asu&at( prin contract.
5
-e %or &eniona rezultatele obinute / li%rabilele sau &aterialele elaborate n contextul acti%it(ii prestate$ dac( acestea exist(.
6i%rabilele / &aterialele elaborate de expert n perioada de raportare %or fi copiate i or'anizate pe C7$ pe foldere / subfoldere
specifice acti%it(ilor / subacti%it(ilor proiectului. Pentru a putea ur&(ri &ai uor corespondena acestei seciuni cu li%rabilele /
&aterialele elaborate$ n aceast( seciune$ n dreptul fiec(rei acti%it(i prestate %or fi introduse lin80uri c(tre fiierele de pe C7 /clic8
dreapta / insert hyperlink2 n c9&pul address se %a selecta fiierul rele%ant de pe C7$ specific acti%it(ii prestate1. )aportul de
acti%itate co&pletat %a fi ataat pe C7 at9t n for&at electronic$ pentru a putea ur&(ri lin80urile c9t i scanat dup( se&narea acestuia
de c(tre expert i &ana'erul de proiect.
!
-e %or totaliza nu&(rul de ore alocate pentru execuia acti%it(ii n luna de raportare.
1
indeplinirea indicatorilor
Proiectului2
-( respecte re'ula&entul de
ordine interioara al centrului
in care isi desfasoara
acti%itatea2
-( participe la or'anizarea
'rupului 3int( pentru
i&ple&entarea pro'ra&elor
de for&are pentru
dependen3i .i fosti
dependen3i2
-( contribuie cu propuneri
.i solu3ii la opti&izarea
procesului instructi%
educati% pentru asi'urea
sustenabilit(3ii proiectului2
-a asi'ure 'rupul tinta la
cursuri$ confor& listelor
no&inale pri&ite de la
responsabilul de 'rup tinta2
-a or'anizeze si sa
asi'urare lo'istica /sali la
date stabilite$ distribuirea
&aterialelor de curs$
or'anizarea salilor pentru
parte practica$ asi'urarea
ele&entelor de identitate al
centrului$ realizarea de poze
confor& procedurii
existente12
Centralizarea si trans&iterea
docu&entelor necesare
pentru dosarul cursantului2
)ealizarea listelor no&inale
pentru pri&irea produselor
/papetarie$ pro&otionale$
caterin'$ &ateriale de curs
etc1 pentru 'rupul tinta$
pri&ite in baza procesului
%erbal de receptie2
)ealizarea rapoartelor
pentru perioada
ur&atoare in %ederea
indeplinirii
indicatorilor de
rezultat ai
Proiectului.
Centralizarea si
trans&iterea
docu&entelor
necesare pentru
dosarul cursantului.
2
periodice de acti%itate2
Co&unicari periodice si
feed0bac8 pri%ind orice
proble&a sur%enita si
raportare E,2
-( 3in( le'(tura n
per&anen3( cu expertii si
for&atorii i&plicati in
coordonarea acti%itatilor din
centru pentru acti%it(3ile pe
care le desf(.oar( sau
ur&eaz( a le desf(.ura n
cadrul Proiectului2
-( asi'ure &onitorizarea
continua acti%it(3ilor aflate
n responsabilitatea sa$ c9t .i
de 'estiunea adec%at( a
docu&entelor de suport
aferente2
-( &entina un cli&at de
ordine si disciplina in
Centru de incluziune2
-( participe la nt9lnirile
periodice ale ec4ipei de
i&ple&entare$ n cursul
c(rora planul de lucru %a fi
re%izuit .i actualizat$ cu
stabilirea obiecti%elor
pentru etapa ur&(toare2
-( asi'ure$ prin calitatea
&uncii prestate$ crearea
pre&izelor pentru
i&ple&entarea unor ser%icii
de incluziune social( de zi$
ca &i5loc eficient de
trata&ent .i reinser3ie pe
pia3a &uncii a dependen3ilor
de dro'uri2
-( desf(.ure orice alt tip de
3
acti%itate cerut( de
&ana'erul de proiect n
contextul Proiectului .i n
confor&itate cu fi.a
postului .i cu co&peten3ele
sale profesionale.
2. $etalierea activit!ilor realiate i a reultatelor o%inute
)eor'anizarea &uncii in cadrul Centrului Tar'sor in %ederea continuarii acti%itatii de consiliere si a
desfasurarii acti%itatii de for&are profesionala. Participarea la sedintele de &ana'e&ent ale Proiectului si
realizarea proiectiei pentru perioada ur&atoare in %ederea indeplinirii indicatorilor de rezultat ai Proiectului. *u
fost purtate discutii telefonice cu reprezentantii Penitenciarului Tar'sor pentru precizari in le'atura cu &odul
de centralizare si trans&iterea docu&entelor necesare pentru dosarul cursantului. 7e ase&enea$ au fost purtate
discutii in le'atura cu asi'urarea locatiei in interiorul Penitenciarului in %ederea de&ararii cursurilor de
calificare. -ituatia si &odul de or'anizare a lucrului in Penitenciarul tar'sor a fost raportata la sedinta de
&ana'e&nt a Proiectului.
&. 'nt(rieri ) pro%leme "nt(mpinate "n realiarea sarcinilor speci*ice
Pentru perioada ur&atoare /luna au'ust1 se i&pune ree%aluarea situatie din Penitenciarul Tar'sor$ a%and in
%edere faptul ca unele persoane din :T s0ar putea elibera inainte de finalizarea cursurilor de calificare.
Expertul va detalia motivele care au dus la ntrzieri n execuia sarcinilor alocate dac! acestea sunt de natur! a periclita
implementarea activit!ilor proiectului precum i m!surile luate pentru soluionarea acestora i prentmpinarea altor asemenea
situaii"
+. Anexe
Nu au fost &ateriale li%rabile pentru luna iulie #"1#.
#ivra$ilele / materialele ela$orate i prezentate la punctul 1 de mai sus vor %i copiate i or&anizate pe '( pe activit!i care va %i
ataat raportului de activitate" )otodat! acestea vor sta la $aza ela$or!rii rapoartelor tehnico*%inanciare"
-ubse&natul declar pe propria r(spundere$ sub sanc3iunea Codului penal pri%ind falsul n declara3ii$ c( orele
prestate i pl(tite din acest proiect sunt confor&e cu realitatea i nu au fost decontate din alt( surs( de
finanare.
Nu&ele expertului: Constantin :4eor'4e
-e&n(tur(:
7at(: 1.";.#"1# *%izat
;
$
Nu&ele &ana'erului de proiect:
-e&n(tur(:
7at(
;
*cti%itatea &ana'erului de proiect %a fi a%izat( de reprezentantul le'al al Beneficiarului.
4