Sunteți pe pagina 1din 52

MIC GRAMATIC

A LIMBII FRANCEZE
Verbele
Negaia
Articole
Substantivele
Pronumele
Adjectivele
Adverbele
Prepoziiile
Conjunciile
Expresii
Ora i Calendarul
Abrevieri uzuale
losar
S!"S#AN#$V!%
enul
&ormarea pluralului
Substantive compuse
P'ON!(E%E
Pronumele personale
Pronumele posesive
Pronumele demonstrative
Pronumele relative
Pronumele interogative
Pronumele re)lexive
Pronumele nede)inite
A'#$CO%!%
Articolul *ot+r,t
Articolul ne*ot+r,t
Articolul partitiv
A-.EC#$V!%
enul adjectivelor
Plural Adjectivelor
&orma comparativ+
&orma superlativ+
Adjectivele -emonstrative
Adjectivele posesive
A-VE'"!%
Adverbele de mod
Adverbele de timp
Adverbele de loc
Adverbele de intensitate i cantitate
Poziia Adverbelor
Comparativul i superlativul adverbelor
NEA/$A
VE'"!%
Sumarul timpurilor
0tre i Avoir1 Conjugarea
Present $ndicativ
$mper)ect $ndicativ
Per)ectul simplu
Per)ectul compus
Viitorul
Viitorul Per)ect
(ai mult ca per)ectul
(odul Condiional
Subjonctivul
Participiul
Auxiliare de mod
Verbe re)lexive
&orma $mperativ+
-iateza pasiv+
P'EPO2$/$A
CON.!NC#/$A
O'A 3$ -A#A
N!(E'A%!% CA'-$NA% 3$ O'-$NA%
%OSA'
SUBSTANTIVUL
GENUL SUBSTANTIVELOR
%imba )rancez+ are dou+ genuri4 masculin i )eminin5 Substantivele inanimate sau abstracte
pot avea gen masculin sau )eminin bazate pe etimologia lor5 Substantivele animate care descriu
)iine masculine sau animale sunt 6n general de genul masculin5 Substantivele )eminine animate se
)ormeaz+ de obicei ad+ug,nd un 7e la )orma de masculin4 dar mai sunt i alte reguli5
un ami une amie
un prieten o prieten+
Excepii8
95 Substantivele terminate 6n 7el i 7eau )ormeaz+ )emininul 6n 7elle8
un colonel une colonelle
un c*ameau une c*amelle
:5 Substantivele terminate 6n 7en sau 7on )ormeaz+ )emininul dubl,nd consoana )inal+ 6nainte
de marca de )eminin8
un gardien une gardienne
un c*ampion une c*ampionne
;5 #otui substantivele terminate 6n 7an4 76n i 7ian nu dubleaz+ consoana la )orma )eminin+8
un orp*elin une orp*eline
un gitan une gitane
<5 Substantive terminate 6n 7t8
Substantivele terminate 6n 7et dubleaz+ consoana8
un cadet une cadette
Substantivele terminate 6n 7at sau 7ot nu dubleaz+ consoana8
un idiot une idiote
un avocat une avocate
=Excepii8 c*at > c*atte1 linot > linotte1 sot > sotte?
@5 Substantivele terminate 6n 7er )ormeaz+ )emininul 6n 7Are8
un jardinier une jardiniAre
B5 Substantivele terminate 6n 7s sau 7x )ormeaz+ de obicei )emininul 6n 7se8
un Cpoux une Cpouse
un )ranDais une )ranDaise
E5 Substantivele terminate 6n 7) )ormeaz+ )emininul 6n 7ve8
un veu) une veuve
F5 Substantivele terminate 6n 7eur )ormeaz+ )emininul 6n 7euse8
un joueur une joueuse
Substantivele terminate 6n 7teur sau 7deur )ormeaz+ )emininul 6n 7trice4 cu excepia substantivelor
care provin din verbe8
un acteur une actrice un actor > o actri+
un ambassadeur une ambassadrice un ambasador > o ambasadoare
-ar8
un c*anteur une c*anteuse o c,nt+rea+
un vendeur une vendeuse un v,nz+tor > o v,nz+toare
G5 Anumite substantive terminate 6n 7e )ormeaz+ )emininul 6n 7esse8
un tra6tre une tra6tresse
9H5 Alte substantive nu au )orme de )eminin8
masculine sau )eminine8
un auteur > un Ccrivain
PLURALUL SUBSTANTIVELOR
In general4 pluralul substantivelor se )ormeaz+ 6n limba )rancez+ ad+ug,nd un s la )orma de
singular4 cu destule excepii8
EJE(P%E8
une pomme des pommes
un )ruit des )ruits
Excepii8
95 Substantivele terminate 6n 7s4 7x sau 7z nu se sc*imb+ la plural8
une souris des souris
une voix des voix
un nez des nez
:5 Substantivele terminate 6n 7al )ormeaz+ pluralul de obicei 6n 7aux8
un c*eval des c*evaux
Anumite substantivel terminate 6n 7al )ormeaz+ pluralul 6n 7s8
un bal des bals
;5 Substantivele terminate 6n 7au4 7eu sau 7eau )ormeaz+ de obicei pluralul 6n 7x8
un tuKau des tuKaux
un )eu des )eux
un cadeau des cadeaux
Anumite substantive terminate 6n 7au4 7eu sau 7eau )ormeaz+ pluralul 6n 7s8
un pneu des pneus
<5 Substantivele terminate 6n 7ail )ormeaz+ pluralul 6n 7s8
un c*andail des c*andails
@5 Substantivele terminate 6n 7ou )ormeaz+ pluralul ad+ug,nd un 7s8
un )ou des )ous
Excepii =cu )orma de plural 6n 7x?8
bijou bijoux
caillou cailloux
c*ou c*oux
genou genoux
*ibou *iboux
joujou joujoux
pou poux
B5 C,teva substantive au plurale neregulate8
lLoeil les Keux
le ciel les cieux
N!(E%E P'OP'$$
Numele proprii se scriu cu majuscul+5
les Espagnols les Suisses
'egulile de )ormare a pluralului substantivelor proprii8
95 Substantivele proprii ce se re)er+ la )amilii renumite sau regale 6n general sunt la plural5
%es "ourbons M =)amilia? "ourbon=ilor?4 "ourbonii5
:5 Numele proprii re)eritoare la )amilii comune r+m,n la singular8
%es -upont
;5 Numele proprii ce desemneaz+ opere ale unui artist se pun la plural c,nd acesta este cerut de
context8
$l possAde Nuatre (onets5
El posed+ patru =tablouri pictate de? (onet5
S!"S#AN#$VE%E CO(P!SE
%imba )rancez+ )olosete diverse moduri pentru a )orma cuvinte compuse5
95 -ou+ cuvinte lipite8
bon O jour bonjour
Pluralul acestora se )ace de obicei dup+ regula general+4 alipind la )inal un 7s5
Excepii8
bon*omme bons*ommes
monsieur messieurs
madame mesdames
:5 C,nd dou+ substantive )ormeaz+ un cuv,nt compus scris cu liniu+4 ambele primesc semnul
pluralului8
un c*e)7lieu des c*e)s7lieux
;5 %a )el c,nd cuv,ntul compus este )ormat din substantiv i adjectiv8
un co))re7)ort des co))res7)orts
<5 -ac+ avem verb O complement4 numai al doilea element primete semnul de plural8
un couvre7)eu des couvre7)eux
@5 Expresiile legate r+m,n invariabile la plural8
le NuLen7dira7t7on
PRONUMELE
P'ON!(E%E PE'SONA%E
%imba )rancez+ )olosete pronumele de politee pentru adresarea c+tre aduli4 str+ini4
superiori i pentru multe alte categorii de persoane =)rancezii sunt )oarte politicoi 6n exprimare?1
aceste pronume se )olosesc cu persoana a $$7a singular =dv domnule? i plural =dvs domnilor?4
indi)erent de gen5 Pronumele personale obinuite sunt8
P'ON!(E%E S!"$EC#8
Singular Plural
persoana $ je nous
persoana a $$7a tu vous
persoana a $$$7a il4 elle ils4 elles
EJE(P%E8
$l parle5
El vorbete5
P'ON!(E%E CO(P%E(EN# -$'EC#8
Singular Plural
persoana $ me nous
persoana a $$7a te vous
persoana a $$$7a le4 la les
EJE(P%E8
$l le prend5
El 6l ia5
P'ON!(E AS $N-$'EC# O".EC#8
Singular Plural
persoana $ me nous
persoana a$$7a te vous
persoana a $$$7a lui leur
EJE(P%E8
.e lui ai donnC le livre5
$7am dat cartea5
P'ON!(E%E CO(P%E(EN# P'ECE-A# -E P'EPO2$/$E8
Singular Plural
persoana $ moi nous
persoana a $$7a toi vous
persoana a $$$7a lui4 elle eux4 elles
EJE(P%E8
Ce livre est P toi5
Cartea aceasta este a ta5
P'ON!(E%E POSES$VE
Pronumele posessive di)er+ dup+ gen i num+rul obiectelor posedate5
NO#Q8 Pronumele posessive pot include articolul *ot+r,t =le4 la4 les? contractat cu prepoziiile P i
de8
$l me parle de son travail et je lui parle du mien5
El 6mi vorbete despre munca sa i eu 6i vorbesc de a mea5
C,nd sunt )olosite ca pronume4 nRtre i vRtre poart+ accent circum)lex5
!n obiect (ai multe obiecte
(asculin &eminin (asculin &eminin
le mien la mienne les miens les miennes
le tien la tienne les tiens les tiennes
le sien la sienne les siens les siennes
le nRtre la nRtre les nRtres
le vRtre la vRtre les vRtres
le leur la leur les leurs
EJE(P%E8
.e conduis ma voiture et il conduit la sienne5
Conduc maina mea i el o conduce pe7a sa5
Nous prendrons nos boissons et vous prendrez les vRtres5
%u+m b+uturile noastre i voi le luai pe7ale voastre5
PRONUMELE DEMONSTRATIVE
%imba )rancez+ are dou+ tipuri de pronume demonstrative8
95 Sunt variabile i se acord+ 6n gen i num+r cu substantivul 6nlocuit5
EJE(P%!8
.Lai aimC tes p*otos et celles de (arc5
(i7au pl+cut )otogra)iile tale i cele ale lui (arc5
:5 Exist+ i pronumele neutru =ceci4 cela4 Da4 ce? care nu are gen sau num+r5
EJE(P%!8
Ceci est vrai5
Asta7i adev+rat5
Pronumele demonstrative pot )i 6mp+rite 6n dou+ grupuri8
95 Pronume demonstrative simple5 Acestea trebuie s+ )ie 6nsoite de o expresie relativ+ pentru a
clari)ica aciunea5
EJE(P%!8
-onnez7moi celui Nui est sur la table =un livre?5
-+7mi7o pe cea care se a)l+ pe mas+ =o carte?5
:5 Pronumele demonstrative compuse4 care se )ormeaz+ prin combinarea di)eritelor pronume
demonstrative variabile cu 7ce sau lP5 Acestea sunt )olosite pentru a indica persoanele sau obiectele
care sunt mai aproape sau mai departe =spaial? de vorbitor5
Singular Plural
(asculin &eminin Neutru (asculin &eminin
&orma simpl+ celui celle ce ceux celles
&orme compuse celui7ci celle7ci ceci ceux7ci celles7ci
celui7lP celle7lP cela ceux7lP celles7lP
EJE(P%!8
Suel g,teau prenez7vous4 celui7ci ou celui7lPT
Care pr+jitur+ o luai4 pe aceasta sau pe aceeaT
P'ON!(E%E 'E%A#$VE
Pronumele relative se )olosesc pentru a lega un obiect sau o persoan+ de o propoziie relativ+
care prezint+ in)ormaii despre ace=a?sta5 &ormele simple de pronume relative sunt8
Nui4 Nue )olosit pentru masculin i )eminin4 singular sau plural
Nuoi neutru 6n general
dont4 oU )olosit pentru masculin i )eminin4 singular sau plural
&ormele compuse sunt8
Singular Plural
(asculin &eminin (asculin &eminin
leNuel laNuelle lesNuels lesNuelles
duNuel de laNuelle desNuels desNuelles
auNuel P laNuelle auxNuels auxNuelles
NO#Q8 Alte )orme de pronume relative compuse8
NuiconNue oricare
NuelconNue oricare
Nui Nue ce soit Nui oricare
Nuoi Nue ce soit oricine
EJE(P%!8
%a personne Nui est partie5
Persoana care a plecat5
P'ON!(E%E $N#E'OA#$VE
Adjectivul interogativ S!E%555T =Care555T4 Ce555T? se acord+ 6n gen i num+r cu substantivul
la care se re)er+5 Exist+ patru )orme8
Suel555T Cu substantiv masculin singular5
Suelle555T Cu substantiv )eminin singular5
Suels555T Cu substantiv masculin plural5
Suelles555T Cu substantiv )eminin plural5
Este )olosit 6n 6ntreb+rile directe8
Suel est votre passe7temps )avoriT Cu ce te ocupi 6n timpul liberT
Suelle *eure est7ilT C,t este ceasulT
Suels jours as7tu de libresT Ce zile ai libereT
Suelles a))aires comptes7tu prendre avec toiT Ce lucruri vrei s+ iei cu tineT
3i 6n 6ntreb+rile indirecte8
.e ne sais pas Nuel disNue c*oisir5 Nu tiu ce disc s+ aleg5
$l se demande Nuelle veste lui va le mieux5 El se 6ntreab+ care vest+ 6i vine cel mai bine5
Adjectivul exclamativ SuelV are aceleai )orme ca cel interogativ8
Suel dommageV Ce p+catV
Suels imbCcilesV Ce t,mpiiV
Suelle belle maisonV Ce cas+ )rumoas+V
Pronumele interogative 6n limba )rancez+ sunt8
%eNuel555T > laNuelle555T Care555T
%esNuel=le?s555T Care555T
%eNuel se acord+ 6n gen i num+r cu substantivul c+ruia 6i ine locul8
%eNuel555T Care555T Cu un substantiv masculin singular5
%aNuelle555T Care555T Cu un substantiv )eminin singular5
%esNuels555T Care555T Cu un substantiv masculin plural5
%esNuelles555T Care555T Cu un substantiv )eminin plural5
NO#Q8 Se contract+ cu prepoziiile P i de8
P O leNuel M auNuel
P O lesNuels M auxNuels
P O lesNuelles M auxNuelles
de O leNuel M duNuel
de O lesNuels M desNuels
de O lesNuelles M desNuelles
P > de O laNuelle 77 nu se sc*imb+
Intreb+rile directe )olosesc pe leNuel8
.e c*erc*e un *Rtel1 leNuel recommandez7vousT
Caut un *otel5 Pe care mi7l recomandaiT
Nous avons plusieurs couleurs1 vous prC)Crez laNuelleT
Avem mai multe culori1 pe care o pre)eraiT
%esNuels de ces livres sont P toiT
Care dintre c+rile acestea sunt ale taleT
.e voudrais essaKer ces c*aussures5 %esNuellesT
A vrea s+ probez aceti panto)i5 Pe careT
In 6ntreb+rile indirecte leNuel se )olosete ast)el8
-emande7lui leNuel de ces ordinateurs est le moins c*er5
Intreab+7l care dintre aceste calculatoare este cel mai ie)tin5
CLest dans une de ces rues4 mais je ne sais plus laNuelle5
Este pe una din aceste str+zi4 dar nu mai tiu care5
P'ON!(E%E 'E&%EJ$VE
Pronumele re)lexiv este8
Singular Plural
persoana $8 me nous
persoana a $$7a8 te vous
persoana a $$$7a8 se se
NO#Q8 (e4 te i se devin mL4 tL4 sL c,nd urmeaz+ un verb care 6ncepe cu o vocal+5
EJE(P%E8
.e me tais5
Eu tac5
Nous nous dCpWc*ons5
Noi ne gr+bim5
-ar8
$l sLapaise5
El se linitete5
P'ON!(E%E NEXO#Q'Y#E
Pronumele ne*ot+r,te sunt )olosite pentru a indica o persoan+ sau un obiect 6n termenii cei
mai generali5 Acestea sunt8
aucun > aucune nici un > nici o
autre alt
autrui altuia
certains c,iva4 anumii
c*acun>une )iecare
c*aNue )iecare
divers di)erii
lLun unul
lLautre altul
mainte mai mult
mWme acelai
nLimporte Nuel indi)erent care
nLimporte Nui indi)erent care
nul nici =un?
on nu are ec*ivalent 6n rom,nete
pas un nici unul4 nimeni
peu de c*ose puin
personne nimeni
plus dLun tel nici m+car unul
plusieurs mai muli
NuelconNue oarecare
NuelNuLun unul =oarecare?4 cineva
tout toi
NO#Q8 Insoite de articole ne*ot+r,te sunt adjective4 singure sunt pronume5
EJE(P%E8
Plusieurs Ctudiants lisent CicCron5
(ai muli studeni citesc din Cicero5
-ar8
Plusieurs Ccoutent les Cmissions de 'adio &rance5
(uli ascult+ emisiunile de la 'adio &rance5
3i8
Nul nLest prop*Ate en son paKs5
Nimeni nu este pro)et 6n ara sa5
ARTICOLUL
A'#$CO%!% XO#Q'Y#
Articolul *ot+r,t precede substantivele5 %a singular are )orme di)erite dup+ gen4 cele de
plural sunt identice8
Singular
le garDon b+iatul
la )ille )ata
Plural
les garDons b+ieii
les )illes )etele
%e i la devin lL 6n )aa unui substantiv care 6ncepe cu o vocal+ sau cu * mut5 Pluralul nu se
elideaz+5
Singular Plural 'om,n+
lLen)ant les en)ants copilul copiii
lL*eure les *eures ora orele
CON#'AC#Q'$
Articolul *ot+r,t le i les se contract+ cu prepoziiile de i P4 rezult,nd8
P O le M au P O les M aux
de O le M du de O les M des
%a Nueue du singe555
Coada maimuei555
Vous aimez aller au cinCma5
V+ place s+ mergei la cinema5
%e journaliste a adressC la parole aux Ccrivains5
azetarul s7a adresat scriitorilor5
&O%OS$'E8
Articolul *ot+r,t se )olosete8
95 Pentru a de)ini )iecare substantiv dintr7o serie8
Nous Ctudions lL*istoire4 la gCograp*ie et lLCconomie des provinces5
Studiem istoria4 geogra)ia i economia provinciilor5
:5 Se )olosete c,t este vorba de p+ri ale corpului8
.e me lave les mains et la )igure5
(+ sp+l pe m,ini i pe )a+5
;5 Pentru a denumi o limb+8
.ean comprend le russe5
$on 6nelege rusa5
Nous apprenons lLallemand5
Noi 6nv++m germana5
<5 C,nd se )ace re)erire la un titlu de pro)esie4 6n vorbirea indirect+8
%e pro)esseur (ersenne arrive5
Pro)esorul (ersenne sosete5
-ar8 Au revoir4 Pro)esseur (ersenne5
@5 Se )olosete cu numele zilelor s+pt+m,nii i pentru a exprima data8
Nous ne travaillons pas le samedi5
Nu lucr+m s,mb+ta5
%es Ccoles sont )ermCes le samedi et le dimanc*e5
3colile sunt 6nc*ise s,mb+ta i duminica5
3i8
CLest aujourdL*ui le @ mai 9GG:5
Azi este @ mai 9GG:5
B5 Este )olosit i pentru exprimarea lui ZperZ8
%es abricots co[tent cinN )rancs la douzaine5
Caisele cost+ cinci )ranci =per? duzina5
E5 Cu numele anotimpurilor8
%L*iver est trAs long en Suisse5
$arna este )oarte lung+ 6n Elveia5
Au Canada le printemps est doux5
In Canada4 prim+vara este bl,nd+5
A'#$CO%!% NEXO#Q'Y#
Articolul ne*ot+r,t precede substantivul8
Singular
un *omme =masc5? un b+rbat
une )emme =)em5? o )emeie
Plural
des *ommes et des )emmes =masc5 i )em5? b+rbai i )emei
A'#$CO%!% PA'#$#$V
Articolul partitiv se )olosete pentru a exprima o parte sau o pori=un?e dintr7un substantiv5
Articolul partitiv este8
du =de O le?1 =de lL 6nainte de vocal+? masculin singular
de la1 =de lL 6nainte de vocal+? )eminin singular
des =de Oles? masculin i )eminin plural
EJE(P%E8
du sel =nite? sare
de la )arine =nite? )+in+
de lLeau =nite? ap+
des Cpinards =nite? spanac
(onsieur Comte mange du pain5
-omnul Comte m+n,nc+ =nite? p,ine5
\ a7t7il encore de lLeauT
(ai este ap+ =ceva ap+4 nite ap+?T
NO#Q8 Articolul partitiv este omis 6naintea substantivelor plural modi)icate de un adjectiv
precedent5
Cette rue a de beaux arbres4
Aceast+ str+d+ are arbori )rumoi5
(adame -upont porte de jolies c*aussures5
-oamna -upont poart+ =nite? panto)i dr+gui5
NO#Q8 Articolul partitiv devine ZdeZ dup+ expresii speci)ice de cantitate ca8
assez destul
beaucoup destul =de mult?
peu puin
trop prea =mult?
tant at,t de
autant at,t de
moins mai puin
3i8
une tranc*e o trana
une bo6te o cutie
une bouteille o sticl+
un verre un pa*ar
un ]ilo un ]ilogram
un litre un litru
une livre o livr+
une douzaine o duzin+
Excepii la aceast+ regul+8
bien de=s? destul de
la plupart de=s? cea mai mare parte din
la majoritC de=s? majoritatea din
NO#Q8 -up+ Zne NueZ =dec,t?4 se )olosete articolul partitiv5
$l ne mange Nue de la salade5
El nu m+n,nc+ dec,t salat+5
ADJECTIVUL
EN!% A-.EC#$VE%O'
Adjectivele se acord+ 6n num+r i gen cu substantivele pe care le modi)ic+5
95 Ca regul+ general+4 )emininul adjectivelor se )ormeaz+ ad+ug,nd un 7e la )orma de
masculin8
!n petit garDon5 !n b+iat mic5
!ne petite )ille5 O )at+ mic+5
:5 Adjectivele terminate 6n 7e la )orma masculin+ nu se sc*imb+ la )eminin8
!n travail )acile5 O munc+ uoar+5
!ne Nuestion )acile5 O 6ntrebare uoar+5
;5 Adjectivele terminate 6n 7el i 7eil dubleaz+ pe 7l 6nainte de a ad+uga 7e pentru )eminin8
!n problAme Cventuel5 O posibil+ problem+5
!ne solution Cventuelle5 O soluie eventual+5
<5 Adjectivele terminate 6n 7en sau 7on dubleeaz+ pe 7n 6nainte de a ad+uga pe 7e pentru
)eminin8
!n ancien ClAve5 !n )ost elev5
!ne ancienne ClAve5 O )ost+ elev+5
@5 Adjectivele terminate 6n 7et dubleaz+ pe 7t 6nainte de a ad+uga pe 7e8
!n *omme muet5 !n om mut5
!ne )emme muette5 O )emeie mut+5
Excepii8
!rm+toarele adjective )ormeaz+ )emininul sc*imb,nd pe 7et 6n 7Ate8
complet complAte
incomplet incomplAte
concret concrAte
dCsuet dCsuAte
discret discrAte
indiscret indiscrAte
inNuiet inNuiAte
replet replAte
secret secrAte
EJE(P%E8
un plan secret un plan secret
une pensCe secrAte o idee secret+
B5 Adjectivele terminate 6n 7x de obicei )ormeaz+ )emininul 6n 7se =pronuat z?8
!n *omme gCnCreux5 !n om generos5
!ne personne gCnCreuse5 O )emeie generoas+5
Excepii8
doux douce
)aux )ausse
roux rousse
vieux vieille
E5 Adjectivele terminate 6n 7s )ormeaz+ )emininul dup+ regula general+ =7e?5
Excepii8
!rm+toarele adjective dubleaz+ pe 7s 6nainte de a ad+uga 7e8
bas basse scund
gras grasse gras
las lasse slab
Cpais Cpaisse des
gros grosse gros4 mare
mCtis mCtisse metis
!n c*eval gras5 !n cal mare5
!ne vac*e grasse5 O vac+ gras+5
F5 Adjectivele terminate 6n 7er )ormeaz+ )emininul cu 7Are8
!n premier pas5 !n prim pas5
!ne premiAre )ois5 O prim+ dat+5
G5 Adjectivele terminate 6n 7) )ormeaz+ )emininul cu 7ve8
!n garDon acti)5 !n b+iat activ5
!ne )ille active5 O )at+ activ+5
9H5 Adjectivele terminate 6n 7c )ormeaz+ )emininul 6n 7Nue8
%e jardin public5 r+dina public+5
!ne Ccole publiNue5 O coal+ public+5
Excepii8
grec grecNue grec
blanc blanc*e alb
)ranc )ranc*e )ranc4 sincer
sec sAc*e sec
#ot aa8
long longue lung
995 Adjectivele terminate 6n 7eur )ormeaz+ )eminine 6n 7euse5
!n *omme trompeur5 !n om 6nel+tor5
!ne action trompeuse5 O aciune 6nel+toare5
Excepii8
!rm+toarele adjective terminate 6n 7eur )ormeaz+ )emininul dup+ regula general+4 ad+ug,nd 7e8
antCrieur antCrieure anterior
postCrieur postCrieure posterior
ultCrieur ultCrieure ulterior
extCrieur extCrieure exterior
intCrieur intCrieure interior
majeur majeure major
mineur mineure minor
supCrieur supCrieure superior
in)Crieur in)Crieure in)erior
meilleur meilleure mai bun
9:5 Adjectivele terminates ending 6n 7teur )orm t*e )eminine ^it* 7trice8
!n mot modi)icateur5 !n cuv,nt modi)icator5
!ne condition modi)icatrice5 O condiie modi)icatoare5
Excepie8
enc*anteur enc*anteresse 6nc,nt+tor 6nc,nt+toare
NO#Q8 !rm+toarele adjective neregulate au o a doua )orm+ pentru masculin )olosit+ 6nainte de o
vocal+ sau de un * mut5
(asculin &eminin (asculin 'om,nete
=Inainte de vocal+?
beau belle bel )rumos
nouveau nouvelle nouvel nou
vieux vieille vieil vec*i4 b+tr,n
)ou )olle )ol nebun
mou molle mol moale
P%!'A%!% A-.EC#$VE%O'
Pluralul adjectiveelor se )ormeaz+ 6n general ad+ug,nd un 7s la )orma de singular8
un travail important des travaux importants
une situation importante des situations importantes
Excepii8
Adjectivele masculine terminate 6n 7s sau 7x nu se sc*imb+ la plural8
lL*omme *eureux les *ommes *eureux
Adjectivele masculine terminate 6n 7al )ormeaz+ plural cu 7aux8
un conte original des contes originaux
!rm+toarele adjective primesc un 7s la plural8
banal )atal )inal natal naval
Adjectivele terminate 6n 7eau primesc un 7x la plural8
beau beaux
nouveau nouveaux
jumeau jumeaux
CO(PA'A#$V!%
%imba )rancez+ utilizeaz+ aceleai )orme de comparativ ca rom,na8
95 -e egalitate8 aussi precede adjectivul i este urmat de Nue5
Elle est aussi grande Nue son )rAre5
Ea este tot at,t de 6nalt+ c,t )ratele s+u5
:5 Superioritate8 plus precede adjectivul i este urmat de Nue5
Elle est plus grande Nue son )rAre5
Ea este mai 6nalt+ dec,t )ratele s+u5
;5 $n)erioritate8 moins precede adjectivul i este urmat de Nue5
Elle est moins grande Nue son )rAre5
Ea este mai scund+ dec,t )ratele s+u5
S!PE'%A#$V!%
&ranceza )olosete plus sau moins pentru a indica )orma de superlativ a adjectivelor5
Superlativul poate )i precedat de de8
95 !n articol *ot+r,t8
la plus grande des )emmes cea mai 6nalt+ dintre )emei
la moins grande des )emmes cea mai puin 6nalt+ dintre )emei
:5 !n adjectiv posessiv8
votre plus grande s_ur sora dvs cea mai mare
;5 Prepoziia de8
$l K en a de plus grands5 Exist+ =din acetia? =unii? i mai mari5
A-.EC#$V!% -E(ONS#'A#$V
Adjectivele demonstrative sunt )olosite pentru a speci)ica exact la care substantiv se )ace
re)erire5 Acestea sunt8
(asculin &eminin
Singular ce4 cet cette
Plural ces
Cet se )olosete 6naintea unui substantiv care 6ncepe cu o vocal+5
Cet ami5 Acest prieten5
Adjectivul demonstrativ poate )i 6nt+rit prin ad+ugarea adverbelor ci sau lP la substantiv8
Cet ami7lP5 Acest prieten =de acolo?5
Cet ami7ci5 Acest prieten =de aici?5
A-.EC#$V!% POSES$V
Adjectivul posesiv indic+ posesia5 Acestea sunt8
Singular
!n obiect (ai multe obiecte
(asculin &eminin Plural
Persoana $8 mon ma mes
Persoana a $$7a8 ton ta tes
Persoana a $$$7a8 son sa ses
Plural
!n obiect (ai multe obiecte
=(asculine i &eminine?
Persoana $8 notre nos
Persoana a $$7a8 votre vos
Persoana a $$$7a8 leur leurs
EJE(P%E8
CLest sa voiture5 Aceasta este maina lui5
ADVERBUL
A-VE'"E -E (O-
Adverbele de mod se )ormeaz+ 6n mod obinuit ad+ug,nd Z7mentZ la adjectiv5
95 -ac+ adjectivul se termin+ 6n consoan+4 7ment se adaug+ la )orma )eminin+8
Adjectiv Adverb
doux4 douce =dulce? doucement =dulce?
)ranc4 )ranc*e =sincer? )ranc*ement =sincer?
)inal4 )inale =)inal? )inalement =)inalmente?
:5 -ac+ adjectivul se termin+ 6n vocal+4 7ment se adaug+ la )orma masculin+8
Adjectiv Adverb
absolu =absolut? absolument =absolut?
dCsespCrC =disperat? dCsespCrCment =disperat?
vrai =adev+rat? vraiment =6ntr7adev+r?
simple =simplu? simplement =simplu?
-ar8
gai =vesel? gaiement =vesel?
nouveau =nou? nouvellement =din nou?
)ou =nebun? )ollement =nebunete?
;5 (ulte adverbe au )orme neregulate8
a? !nele sc*imb+ pe e de la )orma )eminin+ a adjectivului 6n C 6nainte de a ad+uga 7ment8
Adjectiv Adverb
commun =comun? communCment =comun?
prCcis =precis? prCcisCment =precis?
pro)ond =pro)und? pro)ondCment =pro)und?
Cnorme =enorm? CnormCment =enorm?
aveugle =orb? aveuglCment =orbete?
b? Adjectivele terminate 6n 7ent i 7ant sc*imb+ 6n 7emment i 7amment5
=Not+8 Aceste terminaii se pronun+ 7amant5?
Adjectiv Adverb
prudent =prudent? prudemment =prudent?
Cvident =evident? Cvidemment =evident?
brillant =str+lucitor? brillamment =str+lucitor?
-ar8
lent =6ncet? lentement =6ncet?
<5 Anumite adverbe sunt complet neregulate8
Adjectiv Adverb
bon =bun? bien =bine?
bre) =scurt? briAvement =scurt?
gentil =gentil? gentiment =gentil?
mauvais =r+u? mal =r+u?
meilleur =mai bun? mieux =mai bine?
@5 Anumite adjective sunt )olosite ca adverbe 6n anumite expresii8
parler bas > *aut sau )ort a vorbi 6ncet > tare
co[ter> paKer c*er a costa > a pl+ti scump
sLarrWter court a se opri brusc
couper court a o t+ia scurt
voir clair a vedea clar
marc*er droit a merge drept
travailler dur a munci din greu
c*anter )aux > juste a c,nta )als > corect
sentir mauvais > bon a mirosi ur,t > bine
re)user net a re)uza categoric
B5 In )rancez+4 dup+ verbele care exprim+ )aptul de a spune sau a privi4 o )raz+ adverbial+ este
pre)erat+ unui adverb8
EJE(P%E8
Z#u mLCcrirasTZ dit7il dLune seule voix5
ZImi vei scrieTZ zise el dintr7o su)lare5
Elle nous a regardC dLun air dCdaigneux5
Ea ne7a privit cu un aer ne6ncrez+tor5
E5 Adverbele se mai pot exprima i cu ajutorul unei prepoziii urmate de un substantiv8
sans soin )+r+ grij+
avec )iertC cu m,ndrei
avec amour cu dragoste
A-VE'"E -E #$(P
Cele mai uzuale sunt8
alors atunci aprAs dup+
aujourdL*ui ast+zi aussitRt c,t de cur,nd
bientRt cur,nd dLabord mai 6nt,i
dCjP deja demain m,ine
encore 6nc+4 mai pas encore 6nc+ nu
en)in 6n s),rit *ier ieri
par)ois c,teodat+ rarement rareori
souvent adesea tard t,rziu
tRt devreme toujours 6ntotdeauna
tout de suite imediat
EJE(P%E8
#u as dCjP essaKCT Ai 6ncercat dejaT
$l mange encoreV El 6nc+ m+n,nc+V
Elle nLest pas encore arrivCe5 Ea 6nc+ n7a sosit5
A-VE'"E -E %OC
Adverbele cele mai uzuale 6n limba )rancez+ sunt8
ailleurs aiurea ici aici
lP acolo loin departe
dessus sus4 deasupra au7dessus deasupra
dessous sub au7dessous sub4 dedesubt
dedans 6n+untru de*ors a)ar+
devant 6n )aa=+? derriAre 6n spate=le?4 dup+
oU unde partout peste tot
EJE(P%E8
Ne restez pas de*orsV Nu stai a)ar+V
(on nom est marNuC dessus5 Numele meu este 6nscris sus5
SuLest7ce NuLil K a dedansT Ce e 6n+untruT
Passez devantV #recei 6n )a+V
A-VE'"E -E $N#ENS$#A#E 3$ CAN#$#A#E
Adverbele de intensitate i cantitate pot )i )olosite cu un verb4 un adjectiv sau cu un alt
adverb5 Cele mai uzuale sunt8
P peine de7abia assez de ajuns
autant tot at,t de beaucoup mult
combien c,t comme cum
moins mai puin plus mai =mult?
presNue aproape4 circa peu puin
seulement doar si dac+
tant at,t tellement ast)el4 aa de
trAs )oarte trop prea =mult?
un peu un pic
EJE(P%E8
Vous avez assez buV Ai b+ut destulV
$$ ne )ait pas assez c*audV Nu este destul de caldV
Nous avons beaucoup ri5 Am r,s mult5
Comme cLest amusantV Ce amuzant esteV
.e vais un peu mieux5 (+ simt un pic mai bine5
Elle parle trop5 Ea vorbete prea mult5
$l est trAs timide5 El este )oarte timid5
NO#Q8 #oate aceste adverbe pot )i urmate de de O substantiv pentru a exprima o cantitate5
Excepii8
P peine comme presNue si
trAs seulement
%OC!% A-VE'"!%!$
In )rancez+4 adverbele urmeaz+ 6n mod obinuit verbele8
EJE(P%E8
.e vais rarement au t*C,tre5
Eu merg rar la teatru5
Comme vous conduisez prudemmentV
Ce prudent conduceiV
95 Cu timpurile compuse4 adverbele se pun 6ntre auxiliar i participiul trecut8
.Lai en)in terminC5 Am terminat 6n s),rit5
Nous K sommes souvent allCs5 Noi am mers adesea acolo5
$l me lLa dCjP dit5 El mi7a spus7o deja5
Elle avait beaucoup sou))ert5 Ea su)erise destul5
:5 -ar adverbele de loc i multe adverbe de timp urmeaz+ dup+ participiul trecut8
.e lLai rencontrC *ier5 %7am 6nt,lnit ieri5
Elle avait c*erc*C partout5 Ea c+utase peste tot5
(ettez7le de*ors5 Punei7l a)ar+5
#u tLes couc*C tardT #u te7ai culcat t,rziuT
;5 Adverbele4 6n mod uzual4 se pun 6naintea adjectivelos sau a altor adverbe8
trAs rarement )oarte rar
trop vite )oarte repede
Elle est vraiment belle5 Ea este cu adev+rat )rumoas+5
CO(PA'A#$V!% 3$ S!PE'%A#$V!% A-VE'"E%O'
Comparativul i superlativul adverbelor se )ormeaz+ ca la adjective5
Adverb Comparative Superlative
souvent plus souvent =Nue? le plus souvent
adesea mai adesea =ca? cel mai des
souvent moins souvent =Nue? le moins souvent
adesea mai puin des =ca? cel mai puin des
souvent aussi souvent =Nue? 777777777777
la )el de des =ca?
NO#Q8 &orma superlativ+ a adverbului )olosete 6ntotdeauna )orma masculin+ singular a
articolului *ot+r,t le8
EJE(P%E8
.e le vois plus souvent NuLavant5
Il v+d mai des dec,t 6nainte5
$l conduit moins prudemment Nue moi5
El conduce mai puin prudent dec,t mine5
CLest lui Nui conduit le moins prudemment5
El este cel care conduce cel mai puin prudent5
.e sais cuisiner aussi bien Nue toiV
3tiu s+ g+tesc tot at,t de bine ca tineV
NO#Q8 Tot att de...ca poate )i tradus cu aussi 555 Nue possible sau le plus 555 possible5
cel mai departe posibil aussi loin Nue possible
le plus loin possible
NO#Q8 -up+ o negaie4 aussi se 6nlocuiete cu si8
Pas si viteV Nu at,t de repedeV
NO#Q8 In )rancez+4 ideea de nu att de este exprimat+ prin moins =mai puin?8
Parle moins )ortV Vorbete mai puin tare =mai 6ncet?V
CO(PA'A#$VE 3$ S!PE'%A#$VE NE'E!%A#E A%E A-VE'"E%O'
Adverb Comparative Superlative
beaucoup plus le plus
mult mai =mult? cel mai =mult?
bien mieux le mieux
bine mai bine cel mai bine
mal pis sau plus mal le pis sau le plus mal
r+u mai r+u cel mai r+u
peu moins le moins
puin mai puin cel mai puin
NO#Q8 (ieux > le mieux nu trebuie con)undate cu meilleur > le meilleur4 care sunt adjective
)olosite pentru a modi)ica substantive5
NO#Q8 Pis > le pis sunt reg+site numai 6n anumite expresii8
EJE(P%E8
tant pis
cu at,t mai r+u
de mal en pis
din r+u 6n mai r+u
NEA/$A
Exist+ mai multe c+i pentru a exprima o negaie5 &iecare din ele indic+ o varietate de tip i
de grad5 Cele mai )recvente sunt8
ne 555 pas nu ne 555 jamais niciodat+
ne 555 point nici4 nu ne 555 rien nu
ne 555 plus nu4 nici ne 555 guAre nici4 deloc
3i8
ne 555 personne nimeni ne 555 ni nici555 nici
ne 555 Nue doar ne 555 aucun=e? nici =un?
ne 555 nulle part nic+ieri
NO#Q8 ne devine nL 6nainte de vocal+ sau de * mut5
PO2$/$A EJP'ES$$%O' NEA#$VE
95 Cu timpurile simple i cu imperativul4 ne se pune 6naintea verbului i a doua parte a
expresiei negative 6l urmeaz+ pe acesta8
.e e la connais p!s5 Eu nu 6l cunosc5
N"insistez p!sV Nu insistaiV
.e "ai pl#s dLargent5 Nu mai am baniV
#u e le sauras $!%!isV #u n7ai so tii niciodat+5
Ne dis rienV Nu spune nimicV
$l "K a pe&s'eV Nu7i nimeni aiciV
.e "avais (#e dix )rancs5 Nu aveam dec,t zece )ranci5
$l "est #lle part5 Nu e nic+ieri5
#u "as !#c# sens de lL*umourV #u n7ai nici un sim al umorului5
Ce "est i noir i bleuV Asta nu e nici negru nici albastru5
:5 Cu timpurile compuse4 ordinea cu ne 555 pas i celelalte expresii prezentate mai sus este8
ne O auxiliarul O pas O participiul trecut8
$l "est p!s revenu5 El nu a revenit5
.e "ai pl#s essaKC5 Nu am mai 6ncercat5
.e "ai $!%!is vu Paris5 Nu am v+zut niciodat+ Parisul5
On "a &ie )ait5 Nu s7a )+cut nimic5
;5 Cu ne 555 personne i celelalte expresii negative =ne 555 personne4 ne 555 Nue4 etc5?4 ordinea
cuvintelor este8 ne O auxiliarK O past participle O personne > Nue > ne8
$l e lLa dit P pe&s'e5 N7a spus7o nim+nui5
#u "en as ac*etC (#"unT #u n7ai cump+rat dec,t unulT
.e "en ai aimC !#c#5 Nu mi7a pl+cut nici unul5
$l "est allC #lle part5 El nu s7a dus nic+ieri5
<5 Cu in)initivul4 ne 555 pas i celelalte expresii =ne 555 pas4 ne 555 point4 etc5? se plaseaz+
6mpreun+ 6naintea verbului8
.e prC)Are e p!s manger5 Pre)er s+ nu m+n,nc5
Essaie de e &ie perdre5 Incearc+ s+ nu pierzi nimic5
-A'8 $n)initivul este 6ncadrat 6ntre ne 555 personne i alte expresii8
$l a CtC surpris de e voir pe&s'e5 El a )ost surprins s+ nu vad+ pe nimeni5
.Lai dCcidC de "en prCparer !#c#5 Am decis s+ nu preg+tesc nici unul5
@5 C,nd personne4 rien4 aucun sau ni 555 ni 6ncep )raza4 sunt urmate de ne8
Pe&s'e e le sait5 Nimeni nu o tie5
Rie "a c*angC5 Nimic nu s7a sc*imbat5
Ni %idia i "ertrande e sont venues5 Nici %idia nici "ertrande nu au venit5
A#c# secours "est arrivC5 Nici un ajutor n7a sosit5
Anumite combinaii de expresii negative sunt )recvent )olosite 6mpreun+8
ne 555 plus jamais ne 555 plus rien ne 555 plus personne
ne 555 plus ni 555 ni ne 555 plus Nue
ne 555 jamais rien ne555 jamais personne ne 555 jamais
ni 555 ni ne 555 jamais Nue
On e lLa pl#s $!%!is revu5 Nu a mai )ost v+zut niciodat+5
$l "K a pl#s &ie5 Nu mai este nimic5
Pl#s pe&s'e e dansera5 Nimeni nu va mai dansa5
#u e )ais $!%!is &ie5 #u nu )aci niciodat+ nimic5
.e e bois $!%!is (#e de lLeau5 Eu nu beau niciodat+ dec,t ap+5
.e e vois $!%!is pe&s'e5 Nu v+d niciodat+ pe nimeni5
EJP'ES$$ NEA#$VE &Q'Q VE'"
Pas =nu? este cea mai comun+ dintre toate negaiile5 El este )olosit 6n mod )recvent )+r+ un verb8
#u lLaimes T 77 P!s beaucoup5 Ii placeT Nu prea =mult?5
A* nonV P!s luiV O* nuV Nu elV
Non merci4 p!s pour moi5 Nu4 mulumesc4 nu pentru mine5
!n roman p!s trAs long5 !n roman nu )oarte lung5
%ui4 il viendra4 mais p!s moi5 El va veni4 dar eu nu5
.Laime Da1 p!s toiT Imi place asta4 ie nuT
Ne este )olosit c,nd r+spunsul ateptat conine un verb8
Sui a criCT 77 Personne5 Cine a strigatT Nimeni5
.amais de la vieV In ruptul capuluiV
'ienV .e ne veux rienV NimicV Nu vreau nimicV
'ien du tout5 Nimic4 nimic5
Non =nu? este 6ntotdeauna )olosit c,nd r+spunsul ar trebui s+ nu conin+ un verb8
#u aimes la natationT Ii place 6notulT
Non4 pas du tout5 Nu4 deloc5
#u viens4 oui ou nonT Vii4 da sau nuT
.e crois Nue non5 Cred c+ nu5
NO#EQ non plus =nici? este )olosit adesea 6n r+spunsuri scurte5
.e ne le crois pas5 (oi non plus5 Nu cred5 Nici eu5
.e nLai rien mangC5 Nous non plus5 N7am m,ncat nimic5 Nici eu5
VERBUL
S!(A'!% #$(P!'$%O'
Prezent+m tabloul timpurilor )ranceze i ec*ivalentele lor rom,neti5 &iecare dintre aceste
timpuri va )i discutat mai departe5 Sunt incluse exemple cu cele trei grupe de verbe =er4 ir4 re? i
conjug+rile auxiliarelor Wtre i avoir5
Francez Romn
P&)se* +!i%e&,8 P&ese*8
.Laime Eu iubesc
I%p!&-!i*. I%pe&-ec*.
.Laimais Eu iubeam
P!ss) si%ple. Pe&-ec*#l si%pl#.
.Laimai Eu iubii
P!ss) c'%p's). Pe&-ec*#l c'%p#s.
.Lai aimC Eu am iubit
F#*#& si%ple. Vii*'&.
.Laimerai Voi iubi
F#*#& p&'c/e +c# aller,. Vii*'& +!p&'pi!*,.
.e vais aimer Voi iubi
F#*#& !*)&ie#&. Vii*'& !*e&i'&.
.Laurai aimC Voi )i iubit
P!ss) !*)&ie#&. Pe&-ec* c'%p#s.
.Leus aimC Am iubit
Pl#s0(#e0p!&-!i*. M!i %#l* c! pe&-ec*.
.Lavais aimC $ubisem
C'1i*i'el p&)se*. C'1ii'!l p&e2e*.
.Laimerais A iubi
P!ss) 1# c'1i*i'el. C'1ii'!l *&ec#*.
.Laurais aimC A )i iubit
P&)se* 1# s#3$'c*i-. C'$#c*i4 p&e2e*.
Nue jLaime s+ iubesc
I%p!&-!i* 1# s#3$'c*i-. C'$#c*i4 i%pe&-ec*.
Nue jLaimasse s+ )i iubit
P!ss) 1# s#3$'c*i-. C'$#c*i4 *&ec#*.
Nue jLaie aimC dac+ a )i iubit
Pl#s0(#e0p!&-!i* 1# s#3$'c*i-. C'$#c*i4 *&ec#*.
Nue jLeusse aimC dac+ a )i iubit
Observaie8 C,teva din timpurile verbelor )ranuzeti nu au corespondente 6n limba rom,n+ i se
traduc cu timpuri existente4 6n )uncie de context5
5TRE 6I AVOIR
Verbele Wtre =a )i? i avoir =a avea? sunt neregulate5 Conjugarea lor este urm+toarea8
0tre8
$ndicati)
PrCsent8 $mpar)ait8
.e suis .LCtais
#u es #u Ctais
$l est $l Ctait
Nous sommes Nous Ctions
Vous Wtes Vous Ctiez
$ls sont $ls Ctaient
PassC simple8 &uture8
.e )us .e serai
#u )us #u seras
$l )ut $l sera
Nous )[mes Nous serons
Vous )[tes Vous serez
$ls )urent $ls seront
PassC composC8 Plus7Nue7par)ait8
.Lai CtC .Lavais CtC
#u as CtC #u avais CtC
$l a CtC $l avait CtC
Nous avons CtC Nous avions CtC
Vous avez CtC Vous aviez CtC
$ls ont CtC $ls avaient CtC
%iterarK Past Per)ect8 &uture par)ait8
.Leus CtC .Laurai CtC
#u eus CtC #u auras CtC
$l eut CtC $l aura CtC
Nous e[mes CtC Nous aurons CtC
Vous e[tes CtC Vous aurez CtC
$ls eurent CtC $ls auront CtC
Conditionnel
PrCsent8 PassC8
.e serais .Laurais CtC
#u serais #u aurais CtC
$l serait $l aurait CtC
Nous serions Nous aurions CtC
Vous seriez Vous auriez CtC
$ls seraient $ls auraient CtC
Subjoncti)
PrCsent8 $mper)ect8
Sue je sois Sue je )usse
Sue tu sois Sue tu )usses
SuLil soit SuLil )[t
Sue nous soKons Sue nous )ussions
Sue vous soKez Sue vous )ussiez
SuLils soient SuLils )ussent
Subjoncti) par)ait8 Subjoncti) par)ait passC8
Sue jLaie CtC Sue jLeusse CtC
Sue tu aies CtC Sue tu eusses CtC
SuLil ait CtC SuLil e[t CtC
Sue nous aKons CtC Sue nous eussions CtC
Sue vous aKez CtC Sue vous eussiez CtC
SuLils aient CtC SuLils eussent CtC
$mpCrati)
Sois singular4 persoana a $$7a
SoKons persoana $ plural
SoKez persoana a $$7a plural
&O%OS$'E8
Ca auxiliar4 Wtre =a )i? este )olosit cu8
95 !rm+toarele aisprezece verbe8
aller a merge partir a pleca
arriver a ajunge passer a trece
descendre a cobor6 rentrer a se 6ntoarce acas+
devenir a deveni rester a r+m,ne
entrer a intra retourner a se 6ntoarce
monter a a urca sortir a iei
mourir a muri tomber a c+dea
na6tre a se nate venir a veni
EJE(P%E8
Elle est arrivCe ce matin5
Ea a sosit azi diminea+5
Elle est nCe *ier5
Ea s7a n+scut ieri5
:5 Cu toate verbele re)lexive8
$ls se sont lavCs5 Ei s7au sp+lat5
;5 Cu verbe la diateza pasiv+8
$ls ont CtC reDus5 Ei au )ost primii5
NO#E8 Anumite verbe pot )olosi ca auxiliar )ie Wtre )ie avoir5 Ca regul+ general+4 auxiliarul avoir
este )olosit pentru exprimarea unei aciuni4 6n timp ce Wtre este )olosit pentru a exprima starea sau
condiia5
.Lai Ccrit un livre5 Am scris o carte5
CLest Ccrit dans ce livre5 Este scris 6n cartea aceasta5
Passer poate )i conjugat i cu avoir8
$l a passC trois jours P Paris5 El a petrecut trei zile la Paris5
-escendre4 monter4 rentrer4 retourner i sortir se conjug+ cu avoir 6n loc de Wtre c,nd sunt urmate de
un complement direct5
%es ClAves sont sortis de la salle5 Elevii au ieit din sal+5
%es ClAves ont sorti leurs ca*iers5 Elevii au scos caietele lor5
Avoir8
PrCsent8 $mper)ect8
.Lai .Lavais
#u as #u avais
$l a $l avait
Nous avons Nous avions
Vous avez Vous aviez
$ls ont $ls avaient
PassC simple8 &uture8
.Leus .Laurai
#u eus #u auras
$l eut $l aura
Nous e[mes Nous aurons
Vous e[tes Vous aurez
$ls eurent $ls auront
PassC composC8 Plus7Nue7par)ait8
.Lai eu .Lavais eu
#u as eu #u avais eu
$l a eu $l avait eu
Nous avons eu Nous avions eu
Vous avez eu Vous aviez eu
$ls ont eu $ls avaient eu
%iterarK Past Per)ect8 &uture Per)ect8
.Leus eu .Laurai eu
#u eus eu #u auras eu
$l eut eu $l aura eu
Nous e[mes eu Nous aurons eu
Vous e[tes eu Vous aurez eu
$ls eurent eu $ls auront eu
Present Conditional8 Past Conditional8
.Laurais .Laurais eu
#u aurais #u aurais eu
$l aurait $l aurait eu
Nous aurions Nous aurions eu
Vous auriez Vous auriez eu
$ls auraient $ls auraient eu
PrCsent Subjunctive8 $mper)ect Subjunctive8
Sue jLaie Sue jLeusse
Sue tu aies Sue tu eusses
SuLil ait SuLil e[t
Sue nous aKons Sue nous eussions
Sue vous aKez Sue vous eussiez
SuLils aient SuLils eussent
Present Per)ect Subjunctive8 Past Per)ect Subjunctive8
Sue jLaie eu Sue jLeusse eu
Sue tu aies eu Sue tu eusses eu
SuLil ait eu SuLil e[t eu
Sue nous aKons eu Sue nous eussions eu
Sue vous aKez eu Sue vous eussiez eu
SuLils aient eu SuLils eussent eu
$mpCrati)
Aie persoana a $$7a singular
AKons persoana $ plural
AKez persoana a $$7a plural
&O%OS$'E8
Ca auxiliar4 avoir este )olosit8
95 Cu toate verbele tranzitive8
Elle a appris sa leDon5 Ea a 6nv+at lecia5
:5 Cu multe verbe intranzitive8
Elle a d6nC5 Ea a servit masa5
Elle avait d6nC5 Ea servise masa5
;5 Cu toate verbele impersonale8
$l a neigC5 A nins5
$l avait neigC5 Ninsese5
<5 In )ormarea per)ectului compus al verbelor Wtre i avoir8
jLai eu555 Am avut555
jLai CtC555 Am )ost555
P'E2EN# $N-$CA#$V
Prezentul indicativ =PrCsent de lL$ndicati)? se )ormeaz+ ad+ug,nd la tema verbului
urm+toarele terminaii8
7er 7ir 7re
7e 7is 7s
7es 7is 7s
7e 7it 777
7ons 7issons 7ons
7ez 7issez 7ez
7ont 7issent 7ent
EJE(P%E8
aimer ` a iubi )inir ` a termina rendre ` a 6napoia
.Laime .e )inis .e rends
#u aimes #u )inis #u rends
$l aime $l )init $l rend
Nous aimons Nous )inissons Nous rendons
Vous aimez Vous )inissez Vous rendez
$ls aiment $ls )inissent $ls rendent
&O%OS$'E8
Prezentul indicativ se )olosete pentru a exprima8
95 O aciune sau o stare prezent+8
%Len)ant joue dans le jardin5
Copilul se joac+ 6n gr+din+5
:5 !n )apt general sau un adev+r permanent8
%a terre est ronde5
P+m,ntul este rotund5
;5 O aciune obinuit+8
#ous les matins4 je me lAve P sept *eures5
In )iecare diminea+ eu m+ scol la ora apte5
<5 O aciune progresiv+8
.e lis le journal5
Citesc ziarul5
NO#Q8 Este )olosit i ca Zprezent universal4Z a c+rui semni)icaie este extins+ nede)init i asupra
trecutului4 i asupra viitorului8
Pierre Nui roule nLamasse pas mousse5
Piatra care se rostogolete nu las+ urme ad,nci5
$(PE'&EC# $N-$CA#$V
$mper)ectul indicativului =$mpar)ait? se )ormeaz+ ad+ug,nd la tema verbului urm+toarele
terminaii8
grupa 98 7er grupa a :7a8 7ir grupa a ;7a8 7re
7ais 7issais 7ais
7ais 7issais 7ais
7ait 7issait 7ait
7ions 7issions 7ions
7iez 7issiez 7iez
7aient 7issaient 7aient
EJE(P%E8
aimer ` a iubi )inir ` a termina rendre ` a 6napoia
.Laimais .e )inissais .e rendais
#u aimais #u )inissais #u rendais
$l aimait $l )inissait $l rendait
Nous aimions Nous )inissions Nous rendions
Vous aimiez Vous )inissiez Vous rendiez
$ls aimaient $ls )inissaient $ls rendaient
&O%OS$'E8
$mper)ectul indicativ =$mpar)ait? este )olosit pentru a exprima8
95 O aciune care se petrece 6n trecut8
%e soleil se couc*ait5 Soarele apunea5
:5 -ou+ aciuni care au loc 6n acelai timp 6n trecut8
Pendant Nue vous Ctiez en &rance4 jLCtais en Angleterre5
In timp ce voi erai 6n &rana4 eu eram 6n Anglia5
;5 O aciune care s7a repetat 6n trecut8
C*aNue annCe4 je passais lLCtC P la plage5
In )iecare an 6mi petreceam vara la plaj+5
PASSa S$(P%E =#'EC!#!% $S#O'$C?
Per)ectul simplu =PassC simple? se )ormeaz+ ad+ug,nd la tema verbului terminaiile speci)ice8
grupa 98 7er grupa a :7a8 7ir grupa a ;7a8 7re
7ai 7is 7is
7as 7is 7is
7a 7it 7it
7,mes 76mes 76mes
7,tes 76tes 76tes
7Arent 7irent 7irent
EJE(P%E8
aimer ` a iubi )inir ` a termina rendre ` a 6napoia
.Laimai .e )inis .e rendis
#u aimas #u )inis #u rendis
$l aima $l )init $l rendit
Nous aim,mes Nous )in6mes Nous rend6mes
Vous aim,tes Vous )in6tes Vous rend6tes
$ls aimArent $ls )inirent $ls rendirent
&O%OS$'E8
Per)ectul simplu =PassC simple? se )olosete pentru a exprima o aciune care s7a )+cut 6ntr7un
moment precis al trecutului5 Este )olosit ca timpul naraiunii i este 6nlocuit 6n vorbirea obinuit+ de
per)ectul compus =PassC composC?5
EJE(P%!8
Soudain4 NuelNuLun )rappa P la porte5
-eodat+4 cineva a b+tut la u+5
NO#Q8 Spre deosebire de timpul corespondent din limba rom,n+4 nu este )olosit pentru aciuni
6nt,mplate cu puin timp 6n urm+5 In rom,nete4 6n )uncie de context4 se traduce prin per)ectul
compus sau cu per)ectul simplu =acesta4 mai ales 6n povestiri4 romane4 unde i 6n rom,nete se
)olosete acest timp al naraiunii?5
PASSa CO(POSa =PE'&EC#!% CO(P!S?
Per)ectul compus =PassC composC? se )ormeaz+ cu verbul auxiliar =Wtre sau avoir? conjugat
la prezent indicativ O participiul trecut al verbului de conjugat8
.Lai donnC Nous avons donnC
#u as donnC Vous avez donnC
$l a donnC $ls ont donnC
EJE(P%E8
$l est allC P -ijon5 El s7a dus la -ijon5
Elle a visitC sa s_ur P Cologne5
Ea a vizitat7o pe sora sa la bcln5
NO#Q8 Verbele intranzitive )ormeaz+ per)ectul compus cu Wtre5
EJE(P%E8
.e suis allC=e? Nous sommes allC=e?s
#u es allC=e? Vous Wtes allC=e?s
$l est allC > Elle est allCe $ls sont allCs > Elles sont allCes
&O%OS$'E8
Per)ectul compus =PassC composC? exprim+ o aciune trecut+4 des)+urat+ 6ntr7un moment
precis8
Xier je suis allC en ville5
$eri m7am dus 6n ora5
&!#!'E S$(P%E =V$$#O' $N-$CA#$V?
Viitorul =&uture simple? se )ormeaz+ cu desinenele speci)ice8
grupa 98 7er grupa a :7a8 7ir grupa a ;7a8 7re
7er7ai 7ir7ai 7r7ai
7er7as 7ir7as 7r7as
7er7a 7ir7a 7r7a
7er7ons 7ir7ons 7r7ons
7er7ez 7ir7ez 7r7ez
7er7ont 7ir7ont 7r7ont
NO#Q8 de )apt4 terminaiile sunt )+r+ er4 ir4 r4 ele ad+ug,ndu7se direct la )orma 6ntreag+ de in)initiv5
Pentru uurina reinerii s7au )olosit terminaiile de mai sus4 care se adaug+ la r+d+cina verbului4 aa
cum v7am obinuit cu toate celelalte timpuri5
EJE(P%E8
aimer ` a iubi )inir ` a termina rendre ` a 6napoia
.Laimerai .e )inirai .e rendrai
#u aimeras #u )iniras #u rendras
$l aimera $l )inira $l rendra
Nous aimerons Nous )inirons Nous rendrons
Vous aimerez Vous )inirez Vous rendrez
$ls aimeront $ls )iniront $ls rendront
&O%OS$'E8
Viitorul este )olosit pentru a exprima8
95 O aciune care se va petrece 6n viitor8
$ls arriveront P trois *eures5
Ei vor sosi la ora trei5
:5 O aciune care va 6ncepe 6n viitor8
%a con)Crence commencera lundi matin5
Con)erina va 6ncepe luni dimineaa5
;5 O intenie prezent+ care va )i realizat+ 6n viitor8
.Lirai au marc*C samedi matin5
Voi merge la pia+ s,mb+t+ dimineaa5
NO#Q8 %imba )rancez+ )olosete i un viitor )ormat cu aller =a merge? O in)initivul5
EJE(P%E8
.e vais visiter mon oncle P Paris5
Voi vizita pe unc*iul meu 6n Paris5
Nous allons voKager P "ordeaux par bateau5
Vom c+l+tori la "ordeaux cu vaporul5
&!#!'E AN#a'$E!' =V$$#O' PE'&EC#?
Viitorul anterior =&utur antCrieur? se )ormeaz+ cu viitorul auxiliarului =Wtre sau avoir? O
participiul trecut5
Numai auxiliarul este conjugat5
Pentru verbele conjugate cu avoir4 modelul este8
.L!#&!i !i%) Nous !#&'s !i%)
#u !#&!s !i%) Vous !#&e2 !i%)
$l !#&! !i%) $ls !#&'* !i%)
Pentru verbele intranzitive la care se )olosete auxiliarul Wtre4 modelul este8
.e se&!i !ll)+e, Nous se&'s !ll)+e,s
#u se&!s !ll)+e, Vous se&e2 !ll)+e,s
$l se&! !ll) $ls se&'* !ll)s
Elle se&! !ll)e Elles se&'* !ll)es
EJE(P%E8
Elle !#&! -!i* ses ac*ats5
Ea 6i va fi fcut cump+r+turile5
.L!#&!i &e7# lLabonnement avant septembre5
Voi fi primit abonamentul 6nainte de septembrie5
&O%OS$'E8
Viitorul anterior este )olosit pentru a exprima8
95 O aciune care are loc 6naintea unei alteia care trebuie terminat+8
-As Nue jL!#&!i *e&%i) mon travail4 je viendrai te voir5
Indat+ ce voi fi terminat munca mea4 voi veni s+ te v+d5
:5 O ipotez+ sau o prezumie8
$l !#&! sans doute -ii bientRt5
El o fi terminat )+r+ 6ndoial+ cur,nd5
Vous !#&e2 sans doute mal e*e1#5
Oi fi neles )+r+ 6ndoial+ greit5
;5 O aciune care se va termina la o dat+ precis+ 6n viitor8
-As le mois proc*ain4 nous !#&'s *e&%i) ce projet5
Incep,nd cu luna viitoare4 vom fi terminat acest proiect5
EJE(P%E8
Elle !#&! &e%3'#&s) les clients5
Ea o )i rambursat clienii5
.L!#&!i *&'#4) du travail avant septembre5
Oi )i g+sit de munc+ 6nainte de septembrie5
PASSa AN#a'$E!'
Per)ectul trecut =PassC antCrieur? este )ormat cu verbul auxiliar conjugat la per)ect simplu
=PassC simple? O participiul trecut5
Pentru verbele conjugate cu avoir4 sc*ema este8
.Le#s !i%) Nous e8%es !i%)
#u e#s !i%) Vous e8*es !i%)
$l e#* !i%) $ls e#&e* !i%)
Pentru verbele intranzitive care cer conjugare cu Wtre4 sc*ema este8
.e -#s !ll)+e, Nous -8%es !ll)+e,s
#u -#s !ll)+e, Vous -8*es !ll)+e,s
$l -#* !ll) $ls -#&e* !ll)s
Elle -#* !ll)e Elles -#&e* !ll)es
EJE(P%E8
Au bruit Nui eut lieu4 la multitude )ut con)ondue5
%a zgomotul care a )ost4 mulimea a )ost surprins+5
Vous e[tes Ccrit des lettres5
Ai scris scrisori5
$ls eurent appris des langues CtrangAres5
Ei au 6nv+at limbi str+ine5
&O%OS$'E8
Este )olosit pentru a exprima8
95 O aciune trecut+ urmat+ imediat de alta8
-As NuLil eut mangC4 il nous Nuitta5
-e 6ndat+ ce m,ncase4 el ne7a p+r+sit5
:5 O aciune care se petrece rapid8
$ls )urent vite arrivCs5
Ei au sosit repede5
P%!S7S!E7PA'&A$#
(ai mult ca per)ectul =Plus7Nue7par)ait? se )ormeaz+ cu auxiliarul =Wtre sau avoir? la
imper)ect O participiul trecut5 -oar auxiliarul este conjugat5
Pentru verbele conjugate cu avoir4 modelul este8
.L!4!is !i%) Nous !4i's !i%)
#u !4!is !i%) Vous !4ie2 !i%)
$l !4!i* !i%) $ls !4!ie* !i%)
Pentru verbele intranzitive conjugate cu Wtre4 modelul este8
.L)*!is !ll)+e, Nous )*i's !ll)+e,s
#u )*!is !ll)+e, Vous )*ie2 !ll)+e,s
$l )*!i* !ll) $ls )*!ie* !ll)s
Elle )*!i* !ll)e Elles )*!ie* !ll)es
EJE(P%E8
$ls !4!ie* *&!4!ill) pendant longtemps5
Ei munciser mult timp5
Elles )*!ie* &e4e#es5
Ele se ntorseser5
&O%OS$'E8
(ai mult ca per)ectul se )olosete8
95 Pentru a exprima o aciune trecut+ =destul de recent+? sau pentru a istorisi o naraiune5
%es diplomates !4!ie* 4'9!:) en 'ussie5
-iplomaii cltoriser 6n 'usia5
:5 Pentru a exprima o aciune 6n trecut 6ntrerupt+ de o alt+ aciune5
Nous )*i's P peine p!&*is Nuand il commenDa P pleuvoir5
Abia plecaserm4 c,nd a 6nceput s+ plou+5
LE CONDITIONNEL
Are dou+ timpuri8
%e prCsent du conditionnel4 care se )ormeaz+ ad+ug,nd la tema verbului urm+toarele terminaii8
grupa 98 7er grupa a :7a8 7ir grupa a ;7a8 7re
7er7ais 7ir7ais 7r7ais
7er7ais 7ir7ais 7r7ais
7er7ait 7ir7ait 7r7ait
7er7ions 7ir7ions 7r7ions
7er7iez 7ir7iez 7r7iez
7er7aient 7ir7aient 7r7aient
NO#Q8 -e )apt4 terminaiile sunt aceleai pentru toate trei grupele de verbe i4 ca i la viitor4 ele se
adaug+ la )ormele de in)initiv5
EJE(P%E8
aimer ` a iubi )inir ` a termina rendre ` a 6napoia
.L!i%e&!is .e -ii&!is .e &e1&!is
#u !i%e&!is #u -ii&!is #u &e1&!is
$l !i%e&!i* $l -ii&!i* $l &e1&!i*
Nous !i%e&i's Nous -ii&i's Nous &e1&i's
Vous !i%e&ie2Vous -ii&ie2 Vous &e1&ie2
$ls !i%e&!ie* $ls -ii&!ie* $ls &e1&!ie*
%e par)ait du conditionnel4 care se )ormeaz+ cu auxiliarul =Wtre sau avoir? conjugat la
conditionnel prCsent O le participe passC5
aimer > a iubi aller > a merge
.L!#&!is !i%) .e se&!is !ll)
#u !#&!is !i%) #u se&!is !ll)
$l !#&!i* !i%) $l se&!i* !ll)
Nous !#&i's !i%) Nous se&i's !ll)s
Vous !#&ie2 !i%) Vous se&ie2 !ll)s
$ls !#&!ie* !i%) $ls se&!ie* !ll)s
&O%OS$'E8
Condiionalul este )olosit pentru a introduce o ipotez+ sau o supoziie5 El poate exprima8
95 O aciune viitoare care poate interveni numai 6n anumite condiii8
SLil Ctait )orcC de partir4 nous le suivrions5
-ac+ ar )i obligat s+ plece4 noi l7am urma5
:5 O aciune prezent+ sau trecut+ al c+rei rezultat depinde de o condiie nerealizat+8
Si jLavais de lLargent4 jLac*Aterais une nouvelle voiture5
-ac+ a avea bani4 a cump+ra o main+ nou+5
Si jLavais su4 je serais venu plus tRt5
-ac+ a )i tiut4 a )i venit mai repede5
;5 In )raze independente sau principale4 poate exprima8
O ipotez+ despre o aciune trecut+8
!ne )Wte aurait eu lieu au c*,teau5
O s+rb+toare ar )i avut loc la castel5
O dorin+8
Pourriez7vous vous dCplacerT
Ai putea s+ v+ deplasaiT
SUBJONCTIF
Spre deosebire de limba rom,n+4 conjunctivul este )olosit de obicei 6n )razele subordonate4
dar poate )i reg+sit i 6n cele principale5 Conjunctivul are mai multe timpuri4 dar cele mai uzuale
sunt dou+8
%e prCsent du subjoncti) care se )ormeaz+ ad+ug,nd la tema verbului terminaiile speci)ice8
grupa 98 7er grupa a :7a8 7ir grupa a ;7a8 7re
7e 7isse 7e
7es 7isses 7es
7e 7isse 7e
7ions 7issions 7ions
7iez 7issiez 7iez
7ent 7issent 7ent
EJE(P%E8
aimer ` a iubi )inir ` a termina rendre ` a 6napoia
Nue jL!i%e Nue je -iisse Nue je &e1e
Nue tu !i%es Nue tu -iisses Nue tu &e1es
NuLil !i%e NuLil -iisse NuLil &e1e
Nue nous !i%i's Nue nous -iissi's Nue nous &e1i's
Nue vous !i%ie2 Nue vous -iissie2 Nue vous &e1ie2
NuLils !i%e* NuLils -iisse* NuLils &e1e*
%e par)ait du subjoncti) se )ormeaz+ cu auxiliarul conjugat la prezent conjunctiv O participiul trecut5
Numai auxiliarul este conjugat5
aimer > a iubi aller > a merge
Nue jL!ie !i%) Nue je s'is !ll)
Nue tu !ies !i%) Nue tu s'is !ll)
NuLil !i* !i%) NuLil s'i* !ll)
Nue nous !9's !i%) Nue nous s'9's !ll)s
Nue vous !9e2 !i%) Nue vous s'9e2 !ll)s
NuLils !ie* !i%) NuLils s'ie* !ll)s
In a)ara acestor timpuri )recvent )olosite4 mai sunt alte dou+8
%Limpar)ait du subjoncti)4 care se )ormeaz+ prin ad+ugarea la tema verbului a terminaiilor speci)ice8
grupa 98 7er grupa a :7a8 7ir grupa a ;7a8 7re
7asse 7isse 7isse
7asses 7isses 7isses
7,t 76t 76t
7assions 7issions 7issions
7assiez 7issiez 7issiez
7assent 7issent 7issent
NO#Q8 -e reinut accentul circum)lex pe vocala terminaiei la persoana a $$$7a singular5
%e plus7Nue7par)ait du subjoncti) se )ormeaz+ cu auxiliarul =la impar)ait subjoncti)? O participiul
trecut al verbului de conjugat5
aimer ` a iubi aller ` a merge
Nue jLe#sse !i%) Nue je -#sse !ll)
Nue tu e#sses !i%) Nue tu -#sses !ll)
NuLil e8* !i%) NuLil -8* !ll)
Nue nous e#ssi's !i%) Nue nous -#ssi's !ll)s
Nue vous e#ssie2 !i%) Nue vous -#ssie2 !ll)s
NuLils e#sse* !i%) NuLils -#sse* !ll)s
&O%OS$'E8
(odul subjonctiv este )olosit 6n propoziiile subordonate pentru a exprima o eventualitate4 o
ipotez+4 o dorin+4 o 6ndoial+ sau o urare5
EJE(P%E8
Nous K allons4 NuLil le veuille ou non5
Noi mergem acolo4 )ie c+ el vrea sau nu5
.e veux Nue vous )assiez cela5
Eu vreau ca voi s+ )acei asta5
NO#E8 Subjonctivul poate )i )olosit i 6n propoziii principale sau 6n declaraii4 a)irmaii5
EJE(P%!8
Sue -ieu vous bCnisse5
S+ v+ binecuv,nteze -umnezeu5
PA'#$C$P$!%
Participiul trecut se )ormeaz+ ast)el8
95 Verbele 6n 7er adaug+ C la tema verbului =sau 6n locul terminaiei de in)initiv?8
$n)initiv8 parler =a vorbi?
Participiu trecut8 parlC =vorbit?
$n)initiv8 manger =a m,nca?
Participiu trecut8 mangC =m,ncat?
NO#Q8 Verbele neregulate Wtre i na6tre au i ele participiul 6n ZCZ8
$n)initive8 Wtre =a )i?
Participiu trecut8 CtC =)ost?
$n)initive8 na6tre =a se nate?
Participiu trecut8 nC =n+scut?
:5 Verbele 6n 7ir )ormeaz+ participiul trecut 6n ZiZ8
$n)initiv8 c*oisir =a alege?
Participiu trecut8 c*oisi =ales?
$n)initiv8 grandir=a crete?
Participiu trecut8 grandi =crescut?
;5 Verbele 6n 7re pot )orma participiul trecut 6n mai multe moduri5 $at+ c,teva exemple8
$n)initiv8 rendre =a 6napoia?
Participiu trecut8 rendu =6napoiat?
$n)initiv8 prendre =a lua?
Participiu trecut8 pris =luat?
$n)initiv8 Cteindre =a stinge?
Participiu trecut8 Cteint =stins?
$n)initiv8 nuire =a *r+ni?
Participiu trecut8 nui =*r+nit?
Participiul trecut este )olosit 6n timpurile compuse i la diateza pasiv+1 se mai pot )olosi de
asemenea ca adjective5 In acest ultim caz se acord+ 6n gen i num+r cu substantivul pe care 6l
determin+5
EJE(P%E8 $ls ont Ccrit des lettres5
Ei au scris scrisori5
On lit trop rarement les mots Ccrits5
Se citesc rareori cuvintele scrise5
P!&*icipi#l p&e2e* =cu excepia verbelor Wtre4 avoir i savoir? se )ormeaz+ prin 6ndep+rtarea
terminaiei 7ons de la persoana $ plural a prezentului indicativ i ad+ug,nd Z7ant5Z
EJE(P%E8
$n)initiv8 regarder =a privi?
Persoana $ plural8 regardons =noi privim?
Participiu prezent8 regardant =privind?
$n)initiv8 vouloir =a vrea?
Persoana $ plural8 voulons =noi vrem?
Participiu prezent8 voulant =voind?
Participiile prezente ale verbelor Wtre4 avoir i savoir sunt8
$n)initiv8 Wtre
Participiu prezent8 Ctant =)iind?
$n)initiv8 avoir
Participiu prezent8 aKant =av,nd?
$n)initiv8 savoir
Participiu prezent8 sac*ant =tiind?
&O%OS$'E8
Participiul prezent are mai multe )olosiri 6n )rancez+5 Acesta poate servi ca8
95 Adjective4 6n care caz se acord+ 6n gen i num+r cu substantivul5
un poAme Cmouvant un poem emoionant
une conversation stimulante o conversaie stimulatoare
des jardins )lorissants gr+dini 6n)loritoare
des nouvelles surprenantes nout+i surprinz+toare
:5 Verbe care descriu o aciune peri)eric+ sau secundar+5 Aceast+ construcie cere ca participiul
s+ r+m,n+ invariabil5
en courant vers le marc*C alerg,nd c+tre pia+
en )aisant ceci et cela )+c,nd asta i aia
$ls le reconduisirent en c*antant5
Ei l7au condus c,nt,nd5
!n *omme tenant une lampe P la main sLavanDa vers moi5
!n om in,nd o lamp+ 6n m,n+ avans+ spre mine5
NO#Q8 Participiul prezent poate )i introdus de prepoziia ZenZ i )olost 6n mod adverbial8
Elle se sentait mal en voKageant par avion5
Ea se simea r+u c+l+torind cu avionul5
Nous avons )ait le tour de %ondres en assistant P la con)Crence5
Noi am )+cut turul %ondrei asist,nd la con)erin+5
En dCgustant le vin4 ils ont CtC surpris5
-egust,nd vinul4 au r+mas surprini5
NO#Q8 In )razele participiale cu ZenZ4 aciunea descris+ de participiu )ace re)erire 6ntotdeauna la
subiectul expresiei5
A!J$%$A'E (O-A%E
Verbele auxiliare modale sunt combinate cu in)initive pentru a exprima concepte ca
posibilitate4 necesitate sau obligaie8
pouvoir a putea
devoir a trebui
vouloir a vrea
)alloir a trebui
savoir a ti
Aceste verbe sunt neregulate i au prezentul indicativ prezentat mai jos8
$n)initiv8 pouvoir
Participiu prezent8 pouvant
Participiu trecut8 pu
.e peux > puis =ca 6n puis7je? Nous pouvons
#u peux Vous pouvez
$l peut $ls peuvent
$n)initiv8 devoir
Participiu prezent8 devant
Participiu trecut8 d[
.e dois Nous devons
#u dois Vous devez
$l doit $ls doivent
$n)initiv8 vouloir
Participiu prezent8 voulant
participiu trecut8 voulu
.e veux Nous voulons
#u veux Vous voulez
$l veut $ls veulent
$n)initiv8 savoir
Participiu prezent8 sac*ant
Participiu trecut8 su
.e sais Nous savons
#u sais Vous savez
$l sait $ls savent
NO#Q8 Se include 6n lista verbelor modale i impersonalul Z)alloirZ =a trebui4 a )i necesar?5 Acesta
este )olosit numai la persoana a treia5
$n)initiv8 )alloir
Participiu prezent8 777777777
Participiu trecut8 )allu
$mpersonal8 il )aut
EJE(P%E8
$l )aut Nue555 Este necesar ca555
$l lui )aut de lLargent555 El are nevoie de bani555
VE'"E 'E&%EJ$VE
%a VE'"E%E 'E&%EJ$VE4 subiectul este 6n acelai timp obiectul aciunii exprimate5
EJE(P%E8 $l sLest assis5
El s7a aezat5
.e me lave les mains5
Eu 6mi sp+l m,inile5
Verbele re)lexive pot exprima aciunea care se re)lect+ asupra subiectului 6nsui5
EJE(P%E8
.e mLamuse (+ distrez
#u tLamuses #e distrezi
$l>Elle sLamuse Se distreaz+
Nous nous amusons Ne distr+m
Vous vous amusez V+ distrai
$ls>Elles sLamusent Se distreaz+
NO#Q8 Pronumele obiect este inclus la imperativul verbelor re)lexive8
Amuse7toiV -istreaz+7teV
Amusez7vousV -istrai7v+V
Amusons7nousV S+ ne distr+mV
NO#Q8 Verbele re)lexive se traduc ca atare 6n rom,nete5
Vous vous trompez5 Voi v+ 6nelai5
Comment tLappelles7tuT Cum te numeti tuT
-CpWc*e7toiV r+bete7teV
Cele mai comune verbe re)lexive sunt8
sLamuser a se distra4 a se amuza
sLappeler a se numi
sLarrWter a se opri
sLasseoir a se aeza
se battre a se bate
se blesser a se r+ni
se brosser a se peria
se couc*er a se culca1 a apune
se dCpWc*er a se gr+bi
se dCs*abiller a se dezbr+ca
sLen aller a se duce
sLendormir a adormi
sLennuKer a se plictisi
se ),c*er a se sup+ra
sL*abiller a se 6mbr+ca
se laver a se sp+la
se lever a se trezi1 a r+s+ri =soarele?
se marier a se c+s+tori
se passer a se 6nt,mpla4 a se petrece
se plaindre a se pl,nge
se porter a se purta
se promener a se plimba
se rappeler a7i aminti
se raser a se rade
se reposer a se odi*ni
se rCveiller a se trezi
se sentir a se simi
se souvenir de a7i aminti de
se taire a t+cea
se tromper a se 6nela
se trouver a se g+si
$(Pa'A#$&
$mperativul se )olosete pentru a exprima o comand+4 un ordin4 o cerere5 &ormele de imperativ
deriv+ din prezentul indicativului5 Persoane8 a $$7a singular =tu?4 prima plural =nous?4 i a $$7a plural
=vous>vous?5
Viens viteV Vino repedeV
Allons danserV S+ mergem s+ dans+mV
Prenez gardeV &ii ateniV
-$A#E2A PAS$VQ
-$A#E2A PAS$VQ )ace di)erena 6ntre sensurile anonime i obiective5 Se )olosete i subiectul
personal ZonZ pentru diateza pasiv+5
EJE(P%E8 Activ8 $l a terminC le contrat5 El a terminat contractul5
Pasiv8 %e contrat est terminC5 Contractul s7a terminat5
Pasiv8 On a terminC le contrat5 S7a terminat contractul5
-iateza pasiv+ nu se )olosete )oarte mult 6n )rancez+5 -e obicei se sc*imb+ ordinea 6ntre subiect i
complement sau subiectul este omis5 Aceasta se )ormeaz+ cu Wtre O participiul trecut5 Numai Wtre
este conjugat5
&ormaii 6n diverse timpuri8
Prezent8
Activ8
$ls nous invitent5 Ei ne invit+5
Pasiv8
Nous sommes invitCs5 Noi suntem invitai5
Viitor8
Activ8
$ls nous inviteront5 Ei ne vor invita5
Pasiv8
Nous serons invitCs5 Noi vom )i invitai5
$mper)ect8
Activ8
$ls nous invitaient5 Ei ne invitau5
Pasiv8
Nous Ctions invitCs5 Eram invitai5
Per)ect compus8
Activ8
$ls nous ont invitCs5 #*eK invited us5
Pasiv8
Nous avons CtC invitCs5 de *ave been invited5
(ai mult ca per)ectul8
Activ8
$ls nous avaient invitC5 Ei ne invitaser+5
Pasiv8
Nous avions CtC invitCs5 &useser+m invitai5
Viitor per)ect8
Activ8
$ls nous auront invitC5 Ei ne vor )i invitat5
Pasiv8
Nous aurons CtC invitCs5 Vom )i )ost invitai5
P'EPO2$/$A
Prepoziia introduce un complement5 Prepoziiile sunt cuvinte care indic+ relaia =timp4 spaiu4 mod4
cauz+4 posesie etc5? care exist+ 6ntre persoane i lucruri5 Exist+ prepoziii simple i compuse5
Cele mai uzuale prepoziii simple sunt8
P la4 6n4 c+tre *ors a)ar+4 )+r+
aprAs dup+ jusNue p,n+ la
avant 6ninte malgrC 6n ciuda
avec cu outre cu excepia4 6n a)ara
c*ez la par prin
compris incluz,nd parmi printre
contre contra4 6n opoziie plein plin
dans 6n pour pentru
de de la prAs aproape
depuis de la =temporal? sans )+r+
dAs de la sau) cu excepia4 )+r+
devant 6n )aa selon dup+4 con)orm
durant 6n timpul sous sub
en 6n sur pe
entre 6ntre vers c+tre
Cele mai uzuale prepoziii compuse sunt8
P cause de din cauza
P dC)aut de 6n absena a ceva
P )orce de datorit+
P lLaide de cu ajutorul
P lLCgard de cu privire la
P lLexception de cu excepia
P lLinsu de 6n necunotin+
P moins de cu mai puin4 m+car s+
a)in de 6n scopul de a
au7dessus de deasupra de
au lieu de 6n loc de
au moKen de ca m+car s+
au pCril de cu riscul de a
autour de 6n jurul
aux dCpens de pe c*eltuiala
dans le but de 6n scopul de a
de )aDon P ast)el 6nc,t
de maniAre P ast)el 6nc,t
de peur de numai s+
en dCpit de 6n ciuda
en plus de 6n plus de asta
en raison de 6n ideea de a
en vue de 6n ideea de
Ctant donnC dat )iind
)aute de 6n lipsa
gr,ce P mulumit+
Nuant P c,t despre
CON.!NC/$A
Conjunciile coordonatoare sunt )olosite pentru a lega cuvinte sau )raze5 Conjunciile subordonate
sunt )olosite pentru legarea )razelor subordonate5
Conjunciile coordonatoare cele mai )olosite sunt8
P savoir de tiut4 adic+ or ori
ainsi ast)el ou sau
au contraire din contr+ ou bien sau
aussi la )el ou 555 ou sau555 sau
car c+ci pourtant totui
cependant totui puis apoi
comme ca Nuand c,nd
donc deci NuoiNue cu toate =c+?
ensuite apoi si dac+
et i sinon dac+ nu
lorsNue atunci =c,nd? soit 555 ou )ie555 sau
mais dar4 6ns+ soit 555 soit )ie555 )ie
nCanmoins niciodat+ toujours totdeauna
ni555ni nici555 nici
Conjunciile subordonative cele mai )olosite sunt8
P mesure Nue pe m+sur+ ce
a)in Nue ast)el 6nc,t
ainsi Nue ast)el 6nc,t
alors Nue atunci c,nd
aprAs Nue dup+ =care?
aussitRt Nue de 6ndat+ ce
autant Nue tot at,t =de?
avant Nue 6nainte =ca?
bien Nue cu toate c+
cependant Nue cu toate c+
comme si ca i =c,nd?
dLautant plus Nue tot at,t de mult ca
de )aDon Nue ast)el ca
de maniAre Nue ast)el ca
de mWme Nue ca
de peur Nue ca =m+car?
de sorte Nue ca
depuis Nue dup+ care
dAs Nue de 6ndat+ ce
en attendant Nue atept,nd ca
en mWme temps Nue 6n acelai timp
jusNuLP ce Nue p,n+ c,nd
non moins Nue nu mai puin de=c,t?
parce Nue deoarece
pendant Nue 6n timp ce
plus Nue mai
plutRt Nue mai degrab+
pour Nue pentru ca
NuoiNue cu toate c+
sans Nue )+r+ ca
sitRt Nue de 6ndat+ ce
tandis Nue pe c,nd
tant Nue c,t
EJP'ES$$
C! ZavoirZ
avoir besoin de a avea nevoie de
avoir c*aud a7i )i cald
avoir douze ans a avea doisprezece ani
avoir envie de a avea c*e) de
avoir )aim a7i )i )oame
avoir )roid a7i )i )rig
avoir *onte =de? a7i )i ruine de
avoir lieu a avea loc
avoir mal P a7l durea
avoir peur =de? a7i )i team+ de
avoir NuelNue c*ose a avea ceva
avoir de Nuoi =O in)5? a avea din ce
avoir lLair de =Oin)5? a avea aerul c+
avoir la parole a avea cuv,ntul
avoir raison a avea dreptate
avoir soi) a7i )i sete
avoir tort a se 6nela
C! Z)aireZ
)aire P sa tWte a )ace dup+ capul s+u
)aire de la peine P a )ace cu greutate ceva
)aire des ac*ats > emplettes a )ace cump+r+turi
)aire exprAs a )ace 6nadins
)aire la Nueue a )ace =a sta la? coad+
)aire savoir =P NuelNuLun? a )ace cunoscut =cuiva?
)aire une partie de a )ace o partid+ de
)aire venir a )ace s+ vin+4 a c*ema
EJP'ES$$ C! Z$%Z
$l )ait beau5 E =timp? )rumos5
$l )ait beau temps5 E timp )rumos5
$l )ait bon5 E )rumos5
$l )ait brumeux5 E timp ploios5
$l )ait c*aud5 E cald5
$l )ait clair5 E limpede5
$l )ait )rais5 E r+coare5
$l )ait )roid5 E )rig5
$l )ait jour5 E ziu+5
$l )ait mauvais5 E ur,t5
$l )ait nuit5 E noapte5
$l )ait un temps calme5 E un timp calm5
$l )ait un temps couvert5 E un timp noros5
$l )ait un temps lourd5 E ur,t5
$l gAle5 E 6ng*e5
$l grWle5 Cade grindin+5
$l neige5 Ninge5
$l pleut5 Plou+5
$l K a du soleil5 E soare5
$l K a du vent5 E v,nt5
3i8
Suelle est la prCvision mCtCorologiNue du tempsT
Care sunt previziunile meteorologiceT
C! VE'"E 'E&%EJ$VE8
sLagir de a )i vorba de=spre? =se )olosete cu ZilZ?
se c*arger de a7i lua sarcina de a
sLen aller a se duce4 a pleca
se ),c*er contre a se sup+ra pe
se )aire mal a7i )ace r+u
se )ier P a se m,ndri cu
se marier avec a se c+s+tori cu
se mettre P a 6ncepe s+
se mettre en route a porni la drum
se moNuer de a7i bate joc de
sLoccuper de a se ocupa de
se passer de a )ace ceva )+r+
se rendre P a se preda1 a se adresa cuiva
se rendre compte de =sau Nue? a7i da seama de
se servir de a se )olosi de
se souvenir>rappeler de a7i aminti de
se tirer dLa))aire a se retrage
A%#E EJP'ES$$ VE'"A%E8
adresser la parole P a da cuv,ntul
aller a )i =i ca s+n+tate? =ca 6n .e vais bien4 &ac bine?
aller P a ajunge s+
aller P la rencontre de > a veni 6n 6nt,mpinarea cuiva
aller au7devant de
c*anger de a sc*imba ceva cu altceva
donner sur a da =c+tre?
entendre dire Nue a auzi ce se spune
entendre parler de a auzi ce se vorbete despre
en vouloir P a ur6 =pe cineva?4 a7i purta s,mbetele
Wtre P a )i pe punctul de a
Wtre bien aisC de a )i la largul s+u
Wtre dLaccord =avec? a )i de acord =cu?
Wtre de retour a se 6ntoarce
Wtre en train de a )i 6n aciune4 a )ace ceva
Wtre sur le point de a )i pe punctul de a
)inir par =O in)5? a s),ri prin a
jouer P a juca =un joc?
jouer de a c,nta =la un instrument?
jouir de a se bucura de
manNuer de a nu avea
=O substantiv? > )aillir =Oin)5?
nLen pouvoir plus a nu mai putea s+
penser P a se g,ndi s+4 a considera s+
penser de a avea o opinie despre
prendre garde de a )i atent
prendre le parti de a lua partea
remercier de a mulumi pentru
sauter aux Keux a )i evident =a s+ri 6n oc*i?
tarder P a 6nt,rzia s+
tenir P a ine la4 a insista s+
valoir mieux a )i mai bine s+
venir P a se 6nt,mpla s+
venir P bout de a conduce la
venir de a ajunge =tocmai?
vouloir bien a iubi
vouloir dire a vrea s+ spun+4 a 6nsemna c+
K Wtre a )i pe )az+
EJP'ES$$ $N#'O-!SE P'$N ZeZ8
P cause de din cauz+ c+
P )orce de doar s+
P partir de 6ncep,nd din =ca 6n P partir dLaujourdL*ui4 de azi 6nainte?
P propos de apropo de
P demi > P moitiC pe jum+tate
P part =de? cu excepia
P peine de7abia
P travers prin
P *aute voix cu voce tare
P peu prAs aproape4 aproximativ
P Nuoi bon =O in)5? la ce bun
P son grC pe placul s+u
P temps la timp
P tout prix cu orice pre
P vrai dire la drept vorbind
P la bonne *eure "ravoV "ineV
P lLCtranger 6n str+in+tate
P la )in )inalmente
P la )ois 6n acelai timp
P lL*eure la timp
P la main 6n posesia sa
P la mode la mod+
au contraire dimpotriv+
au bout de cu scopul de a
au courant de in)ormat despre
au7dessous de dedesubt de
au7dessus de deasupra de
au )ond de 6n )undul
au lieu de 6n loc de
au loin la distan+
au milieu de 6n mijlocul
au moins cel puin
au pied de la piciorul
EJP'ES$$ $N#'O-!SE C! Z-EZ8
dLabord mai 6nt,i
dLaccord ade acord
dLailleurs de alt)el
dLavance dinainte
de bon coeur cu drag
de bonne *eure devreme
de lLautre cRtC =de? 6n partea cealalt+ a
de la part de de partea
de mon cRtC de partea mea
de nouveau > encore une )ois iar+i4 6nc+ o dat+
dLordinaire de obicei
de parti pris deliberat
de plus en plus din ce 6n ce mai555
de rien > $l nLK a pas de Nuoi pentru puin > n7avei pentru ce
de rigueur obligatoriu
de temps en temps > din timp 6n timp4 din c,nd 6n c,nd
de temps P autre
du cRtC de al+turi de
du matin au soir de dimineaa p,n+ seara
du moins cel puin
EJP'ES$$ $N#'O-!SE C! A%#E P'EPO2$/$$8
autour de circa4 aproximativ4 6n jur de
c*ez =O persoan+? la
en arriAre 6n spate
en bas 6n jos
en e))et 6ntr7adev+r
en )ace de 6n )aa
en )amille 6n )amilie
en *aut 6n sus
en *aut de deasupra de
en retard 6n 6nt,rziere
par consCNuent prin urmare4 6n consecin+
par *asard din 6nt,mplare
par ici pe aici4 6n aceast+ direcie
par jour > semaine > mois4 etc5 pe zi > s+pt+m,n+ > lun+ etc5
par lP pe acolo
sans doute )+r+ indoial+
-$VE'SE EJP'ES$$8
bien entendu desigur
bon grC mal grC vr,nd nevr,nd
bon marc*C > meilleur marc*C ie)tin
Cela mLest Cgal5 (i7e indi)erent
Cela ne )ait rien5 Nu )ace nimic5
cLest7P7dire adic+
CLest entendu5 "ine5 Ne7am 6neles5
et ainsi de suite i aa mai departe
)aute de doar s+ nu
gr,ce P mulumit+ =cuiva?
$l K a =six ans? In urm+ =cu ase ani?4 Acum =ase ani?5
$l K avait une )ois Era odat+
.amais de la vie Nici nu poate )i vorbaV
le long de de7a lungul
nLimporte Nuand oric,nd
peu P peu puin c,te puin
Nuant P c,t despre
tant bien Nue mal cu at,t mai bine
tant mieux cu at,t mai bine
tant pis cu at,t mai r+u
tous =les? deux am,ndoi
tout P coup deodat+
tout P )ait 6ntreg
tout P lL*eure imediat
tout de mWme > Nuand mWme totui
tout de suite > P lLinstant imediat4 pe moment
O'A 3$ CA%EN-A'!%
Numele zilelor i lunilor se scriu cu iniial+ minuscul+8
2$%E%E SQP#Q(YN$$
lundi vendredi
mardi samedi
mercredi dimanc*e
jeudi
NO#Q8 Articolul se )olosete 6n )aa Kilelor numai dac+ ceva se 6nt,mpl+ de regul+ 6n zilele
respective8 le mardi M marea sau 6n )iecare mari5 -ac+ vrem s+ spunem ZmariZ =adic+ 6ntr7o
anumit+ zi de mari?4 spunem simplu mardi5
6n aprilie en avril
6n 9GG@ en 9GG@
:B iunie le :B juin
luni lundi
duminica le dimanc*e
%!N$%E AN!%!$
janvier juillet
)Cvrier ao[t
mars septembre
avril octobre
mai novembre
juin dCcembre
IN#'E"Q'$4 'QSP!NS!'$ 3$ EJP'ES$$ CO(!NE8
Suel jour sommes7nousT Ce zi e aziT
AujourdL*ui4 nous sommes le 9:5 Azi suntem 6n 9:5
le premier>deux juillet555 Int,i > dou+ iulie555
aux environs du < juillet555 In preajma lui < iulie555
du 9< au 9F555 -in 9< p,n+ pe 9F555
dans les annCes Nuatre7vingts > Nuatre7vingt7dix 6n anii LFH > LGH555
SuandT C,ndT
.usNuLP > depuis NuandT P,n+ la > de c,ndT
-epuis combien de temps travaillez7vous iciT -e c,t timp lucrai aiciT
*ier555 ieri555
aujourdL*ui555 azi555
demain555 m,ine555
aprAs7demain555 poim,ine555
la semaine derniAre > proc*aine555 s+pt+m,na trecut+ > viitoare555
le mois > lLan dernier > proc*ain555 lluna > anul trecut > viitor555
tous les jours > tous les vendredis555 6n )iecare zi > 6n )iecare vineri555
un jeudi en octobre555 o zi de joi 6n octombrie555
dans : jours555 6n dou+ zile555
Cela va prendre ; jours5 Asta o s+7mi ia trei zile5
.e travaille ici depuis : ans5 %ucrez aici de : ani5
.e suis en Suisse pour : jours5 Sunt 6n Elveia pentru : zile5
$ls lLont terminC en : jours > semaines > mois5
Ei au terminat7o 6n : zile > s+pt+m,ni > luni5
ANO#$(P!'$%E AN!%!$
le printemps prim+vara
lLCtC vara
lLautomne toamna
lL*iver iarna
#$(P!%
Ora este aceeai 6n Europa4 dar )rancezii spun sept > *uit > neu) > dix > onze *eures4 c*iar dac+ este
vorba de orele post meridian5
SC'$E'E
C,nd scriu ora4 )rancezii )olosesc i litera Z*Z =mic+ sau mare?1 de ex58 G8HH M G*4 9H8;H M 9H*;H5
9;* M treize *eures 9G* M dix7neu) *eures
9<* M Nuatorze *eures :H* M vingt *eures
9@* M Nuinze *eures :9* M vingt et une *eures
9B* M seize *eures ::* M vingt7deux *eures
9E* M dix7sept *eures :;* M vingt7trois *eures
9F* M dix7*uit *eures
la 9H a5m5 M P 9H*
la < p5m5 M P 9B*
la 99 p5m5 M P :;*
AN!($#E IN#'E"Q'$ 3$ 'QSP!NS!'$ &'ECVEN#E -ESP'E #$(P 3$ 2$%E
Suelle *eure est7ilT C,t e ceasulT
Suelle *eure avez7vousT C,t arat+ ceasul dvsT
$l est une *eure5 E ora unu5
$l est deux *eures5 E ora dou+5
$l est Nuatre *eures *uit5 E ora patru i F minute5
$l est six *eures moins dix5 E ase )+r+ zece5
$l est neu) *eures et Nuart5 E nou+ i un s)ert5
$l est deux *eures moins le Nuart5 E dou+ )+r+ un s)ert5
$l est *uit *eures et demie5 E opt i jum+tate5
-LaprAs ma montre il est :*:H5 -up+ ceasul meu e :8:H5
$l est ;*;G P ma montre5 Ceasul meu arat+ ;8;G5
$l est trois *eures passCes5 E trecut de ora trei5
$l est presNue onze *eures5 E aproape unsprezece5
Aux environs de *uit *eures5 E 6n jur de opt5
e Nuelle *eure est7ce Nue cela commence > se termineT
%a ce or+ 6ncepe > se termin+T
e Nuelle *eure ouvrez7vous> )ermez7vousT
%a ce or+ desc*idei > 6nc*ideiT
e trois *eures exactement4 P trois *eures prCcises5
%a trei punct5
e midi5 %a amiaz+5
e minuit5 %a miezul nopii5
.usNuLP neu) *eures5 p,n+ la ora nou+5
&ermC de une *eure et demie P Nuatre *eures et demie5
Inc*is de la ora unu i jum+tate p,n+ la ora patru i jum+tate5
Combien de temps est7ce Nue cela va prendreT
C,t timp o s+ durezeT
Combien de temps est7ce Nue la rCunion va durerT
C,t timp o s+ dureze edinaT
une demi7*eure555 o jum+tate de or+555
un Nuart dL*eure555 un s)ert de or+555
trois Nuarts dL*eure555 trei s)erturi de or+555
Suand en avez7vous besoinT C,nd avei nevoie de astaT
.Len ai besoin pour dix *eures demain matin5
Am nevoie m,ine la ora zece dimineaa5
mercredi P seize *eures555 miercuri la ora aisprezece555
P six *eures au plus tard555 la ora ase sau dup+555
-A#A
-ata se scrie ca 6n rom,nete4 doar c+ 6nainte se adaug+ articolul le8
;9 mai le ;9 mai :@ decembrie le :@ dCcembre
Nu uitai8 9 mai M le premier mai5 Anii sunt ci)re ca atare8 9GG@ M mille neu) cent Nuatre7vingt7
Nuinze5 C,nd e vorba despre perioade4 se spune8 LG@ sau LGB4 etc5 =Nuatre7vingt7Nuinze4 Nuatre7vingt7
seize?5
N!(E'A%!%
N!(E'A%E%E CA'-$NA%E
H M zCro
9 M un=e?
: M deux
; M trois
< M Nuatre
@ M cinN
B M six
E M sept
F M *uit
G M neu)
9H M dix
99 M onze
9: M douze
9; M treize
9< M Nuatorze
9@ M Nuinze
9B M seize
9E M dix7sept
9F M dix7*uit
9G M dix7neu)
:H M vingt
:9 M vingt et un
:: M vingt7deux
:; M vingt7trois
;H M trente
;9 M trente et un
;: M trente7deux
<H M Nuarante
<9 M Nuarante et un
<: M Nuarante7deux
<; M Nuarante7trois
@H M cinNuante
@9 M cinNuante et un
BH M soixante
B9 M soixante et un
B: M soixante7deux
EH M soixante7dix
E9 M soixante et onze
E: M soixante7douze
E; M soixante7treize
FH M Nuatre7vingts
F9 M Nuatre7vingt7un
F: M Nuatre7vingt7deux
F; M Nuatre7vingt7trois
GH M Nuatre7vingt7dix
G9 M Nuatre7vingt7onze
G: M Nuatre7vingt7douze
G; M Nuatre7vingt7treize
GG M Nuatre7vingt7dix7neu)
9HH M cent
9H9 M cent un
9H: M cent deux
99H M cent dix
9@H M cent cinNuante
:HH M deux cent=s?
;HH M trois cent=s?
<HH M Nuatre cent=s?
@HH M cinN cent=s?
BHH M six cent=s?
EHH M sept cent=s?
FHH M *uit cent=s?
GHH M neu) cent=s?
95HHH M mille
95HH9 M mille un
95@HH M mille cinN cents
:5HHH M deux mille
9H5HHH M dix mille
9HH5HHH M cent mille
:HH5HHH M deux cent mille
un milion M un million
dou+ milioane M deux millions
un miliard M un milliard
un milion de unit+i M un
million dLunitCs
: miliarde de )ranci M :
milliards de )rancs
;; M trente7trois 9F: M cent Nuatre7vingt7deux
NO#Q8 "elgienii i elveienii )olosesc septante =6n loc de soixante7dix? i nonante =6n loc de Nuatre7
vingt7dix?5 (ai exist+ i octante > *uitante =Nuatre7vingts?5
-eux cents4 trois cents4 etc5 pierd pe ZsZ )inal c,nd sunt urmate de alte numere8
EJE(P%!8 deux cent cinNuante555
N!(E'A%E O'-$NA%E
primul M premier=7iAre?
al doilea M deuxiAme
al treilea M troisiAme
al patrulea M NuatriAme
al cincilea M cinNuiAme
al aselea M sixiAme
al aptelea M septiAme
al optulea M *uitiAme
al nou+lea M neuviAme
al zecelea M dixiAme
al unsprezecelea M onziAme
al 9:7lea M douziAme
al 9;7lea M treiziAme
al 9<7lea M NuatorziAme
al 9@7lea M NuinziAme
al 9B7lea M seiziAme
al 9E7lea M dix7septiAme
al 9F7lea M dix7*uitiAme
al 9G7lea M dix7neuviAme
al :H7lea M vingtiAme
NO#Q8 Numeralele ordinale nu se )olosesc 6n exprimarea datei4 cu excepia lui premier5
2EC$(A%E
In )rancez+ zecimalele se scriu ca 6n rom,nete4 dup+ virgul+8
;4@E =trois virgule cinNuante7sept?
4HF =virgule zCro *uit?
&'AC/$$
9>: M un=e? demi=e?
9>; M un tiers
9>< M un Nuart
;>< M trois Nuarts
9>: l M un demi7litre
9>: lb5 M une demi7livre
9 9>: l M un litre et demi
9 9>: lbs5 M une livre et demie
: 9>: ]g5 M deux ]ilos et demi
P'OCEN#E
:4@f M doi virgul+ cinci la sut+555
deux et demi pour cent555
:Hf din oamenii de aici au peste B@ de ani555
:Hf =vingt pour cent? des gens ici ont plus de soixante7cinN ans555
Producia a crescut > sc+zut cu Ff5
%a production a augmentC > diminuC de Ff =*uit pour cent?5
NO#A'EA N!(E'E%O'
Pentru grupe de mii se )olosete punctul4 ca 6n rom,n+8
9 HHH sau 95HHH
: ;H< EEH sau :5;H<5EEH
NO#Q8 Aceasta nu aplic+ la date5
APE%A#$VE
Apelativele de politee sunt (onsieur4 (adame4 (ademoiselle4 i abrevierile acestora5
&O'(E NON7'A(A#$CA%E
&ormele non7gramaticale sunt8 oui4 non4 i merci5
A"'EV$E'$ !2!A%E
a5b5s5 aux bons soins =c>o?
A5C5&5 Automobile7Club de &rance
adj5 adjecti)
adv5 adverbe
A&NO' Association )ranDaise de normalisation
all5 ou allem5 allemand
amCr5 amCricain
angl5 anglais
antiN5 antiNuitC
A5P5 Assistance publiNue
appel5 appellation
apr5 .57C5 aprAs .Csus7C*rist
av5 .57C5 avant .Csus7C*rist
arg5 argot
art5 article
A5S5 Assurances sociales
auxil5 auxiliaire
av5 avenue
bd boulevard
"5E5P5C5 "revet dLCtudes du premier cKcle
"5$5#5 "ureau $nternational du #ravail
"5N5 "ibliot*ANue Nationale
"5N5C5$5 "anNue Nationale pour le Commerce et lL$ndustrie
"5O5 "ulletin O))iciel
"5P5 "o6te postale
bret5 breton =langue?
"ull5 "ulletin
"5!5S5 "ureau !niversitaire de StatistiNue
bx7arts ou "x5A5 beaux7arts
c57P7d5 cLest7P7dire
C5C5 cours complCmentaire
C5C5P5 compte de c*ANues postaux
C-7'O( C-7'O(
C5E5E5 CommunautC aconomiNue EuropCenne
C5E5$5 CommunautC des atats $ndCpendants
C&A CommunautC )inanciAre a)ricaine
C5&5&5 C*emins de &er &CdCraux
C)5 ou c)5 con)Crez4 comparez
C5&5#5C5 Con)CdCration )ranDaise de travailleurs c*rCtiens
C55A5 Con)CdCration CnCrale de lLAgriculture
C55A5&5 Con)CdCration CnCrale de lLArtisanat &ranDais
C55C5 Con)CdCration CnCrale des Cadres
C55#5 9? Con)CdCration CnCrale du #ravail4 ou
:? Compagnie CnCrale #ransatlantiNue
C55#57&5O5 Con)CdCration CnCrale du #ravail 7 &orce OuvriAre
c*ir5 c*irurgie
c*5V5 c*eval vapeur =X5P5?
Cie1 C=o? Compagnie
civ5 civil =droit civil?
C5N5P5&5 Conseil National du Patronat &ranDais
C5N5'5 Conseil National de 'Csistance
C5N5'5S5 Centre National de la 'ec*erc*e Scienti)iNue
C5S5&5-5 ce NuLil )allait dCmontrer =S5E5-5?
C5'5S5 Compagnies rCpublicaines de sCcuritC
cond5 ou condit5 conditionnel
conj5 conjonction
Cte4 Ctesse Comte4 Comtesse
C5!5 C*arge utile
cv curriculum vitae
-5"5 -ivision blindCe
-5C5A5 -C)ense contre avions =A5A5?
dens5 densitC
d5i5 date inconnue
div5 divers
dr5 droit
ead eadem
E5A5O5 Enseignement assistCe par ordinateur
Cd5 Cdition
Clec5 ClectroniNue
a5(5 atat7major
a5N5 acole normale
a5N5S5 acole Normale SupCrieure
a5N5S5$5 acole Nationale SupCrieure dL$ngCnieurs
env5 environ
a5O5'5 alAve7o))icier de rCserve
a57!5 atats7!nis =!5S5A5?
E5V5 En ville =local?
exp5 expCditeur
)5 ou )Cm5 )Cminin
&5&5$5 &orces &ranDaises de lL$ntCrieur
&5&5%5 &orces &ranDaises %ibres
)lam5 )lamand
&5%5N5 &ront de %ibCration Nationale
)r5 ou )ranD5 )ranDais
5V5 rande vitesse =#rain?

* *eure
*ab5 *abitants
X5C5 Xors concours
X5E5C5 Xautes atudes Commerciales
*ist5 *istoire ou *istoriNue
X5%5(5 Xabitation P loKer modCrC
$5A5 $ntelligence arti)icielle
ib5 ibidem4 au mWme endroit4 dans la mWme oeuvre
ibid ibidem =dans le mWme livre?
id idem
id5 la mWme c*ose
imp5 impar)ait
imprim5 dLimprimerie
ind5 ou indir5 indirect
$5N5a5-5 $nstitut National des atudes -Cmograp*iNues
in)orm5 dLin)ormatiNue
$5P5E5S5$nstitut de prCparation aux enseignements du second degrC
it5 ou ital5 italien
.57C5 .Csus7C*rist
.5O5 .ournal O))iciel
.5O5C5 .eunesse ouvriAre c*rCtienne
jurid5 juridiNue
bo ]ilo7octet =b"?
langued5 languedocien
lat5 latin
l5c5 loco citato4 P lLendroit citC
%5en -5 %icenciC en droit
%5 As %ettres %icenciC As lettres
%5 As Sciences %icenciC As sciences
(5 (onsieur
m5 ou masc5 masculin
mar5 marine
mat*5 mat*CmatiNue
(e (a6tre =Avocat4 Notar4 .udec+tor?
mCc5 ou mCcan5 mCcaniNue
mCd5 mCdecine
mCrid5 mCridional
(gr (onseigneur
mil5 milieu
(lle (ademoiselle
(5(5 (essieurs
(me (adame
(o mCga7octet =("?
(5P5C5 Certi)icat de (at*CmatiNues4 P*KsiNue et C*imie
(5'5P5 (ouvement 'Cpublicain Populaire
ms5 manuscrit
(tl (ontrCal
n5 nom
N57"5 Nouveau7"runs^ic]
N5"5 nota bene
N5-5 Notre7-ame
N57E5 Nouvelle7Ecosse
NCerl5 nCerlandais
n5)5 nom )Cminin
N5&5 Nouveau )ranc
no NumCro
n=o? at5numCro atomiNue
nom deposC nom appartenant P une )irme commerciale4 mais utilisC
comme nom commun
norm5 normand
nucl5 nuclCaire
num5 numCriNue
O5A5S5 Organisation de lLArmCe SecrAte
O5C5-5a5 Organisation de coopCration de dCveloppement CconomiNue
=O5E5C5-5?
o5i5 origine inconnue ou trAs incertaine
O5N5(5 O))ice National (CtCorologiNue
O5N5!5Organisation des Nations !nies =!5N5O5?
op5 cit5 opus citatum4 ouvrage citC
O5P5 Ordre des prWc*eurs =-ominicains?
opt5 optiNue
O5#5A5N5 Organisation du #raitC de lLAtlantiNue Nord =N5A5#5O5?
P5 Paris =dans les rC)Crences biogr5?
P5A5O5 Publication assistCe par ordinateur =-#P?
par anal5 par analogie
par ext5 par extension
PC ordinateur personnel
P5C5 Parti communiste1 Poste du Commandement
P5C5"5 Certi)icat de P*KsiNue4 C*imie4 "iologie
p5c5c5 pour copie con)orme
P5C5N5 Certi)icat de P*KsiNue4 C*imie4 Sciences Naturelles
P5C5V5 appel tClCp*oniNue aux )rais du rCcepteur
P5-55 prCsident7directeur gCnCral
p57W5 peut7Wtre
pCj5 pCjorati)
pers5 personne
p5ex5 par exemple
P55 Prisonnier de guerre =P5O5d5?
P5.5 Police judiciaire =C5$5-5?
p*Ks5 p*KsiNue
P5(5!5 Pari mutuel urbain
port5 portugais
pp5 pages
p5p5 participe passC > port paKC
P5P5C5 Pour prendre congC ='g'?
P5S5 Province du SuCbec
pr5 propre
prov5 proverbe ou provenDal =langue?
P5S5 Post7scriptum
P5#5#5 Poste4 #ClCgrap*es et #ClCp*ones
P5V5 Petite vitesse =#rain?
SC SuCbec
Nc*5 ou NNc*5 NuelNue c*ose
S55 Suartier gCnCral
NN)5 NuelNue)ois
NNn5 NuelNuLun
'5A5#5P5 'Cgie Autonome des #ransports Parisiens
'5C5 'egistre du Commerce
'CA 'CpubliNue centra)ricaine
rem5 remarNue
'5&5 'CpubliNue &ranDaise
'55 'CpubliNue gabonaise
'5$5 'Cgiment dLin)anterie
'5N5 route nationale
rom5 romain =antiN5 rom57antiNuitC romaine?
'5P5&5 'assemblement du Peuple &ranDais
'5S5V5P5 'Cpondez sLil vous pla6t
'57!5 'oKaume7!ni
s> sur
s5 siAcle ou saint
S5A5 SociCtC AnonKme
S5A5'5 Son Altesse 'oKale =X5'5X5?
S5A5'5%5 SociCtC AnonKme P 'esponsabilitC limitCe =S'%?
sc5 scienti)iNue
scol5 scolaire
s5d5 sans date
S5-5N5 SociCtC des Nations
S5am5 Son aminence
s57ent5 sous7entendu
S5E=xc?5 Son Excellence
sCc5 soc5 SCcuritC sociale
seult seulement
S5&5O5 Section &ranDaise de lL$nternationale OuvriAre
S55-55 Sans garantie du gouvernement
S5r5 Sa randeur
S5$5 SKndicat dL$nitiative
S$-A SKndrome $mmuno7-C)icitaire AcNuis =A$-S?
S5(5 Sa (ajestC =X5(5?
S5N5C5"5 SociCtC Nationale des C*emins de &er "elges
S5N5C5&5 SociCtC Nationale des C*emins de &er &ranDais
S5P5 9? Sapeurs7pompiers
:? Service de presse
S5P5A5 SociCtC protectrice des animaux
S5S5 9? Sa Seigneurie
:? Sa SaintetC
;? SCcuritC sociale
StC SociCtC
subj5 subjoncti)
suiv5 suivant
S5V5P5 SLil vous pla6t
#5 terme
t5 tome
#5A5O5 #raduction assistCe par ordinateur
#5C5&5 #ouring Club de &rance
tCl5 tClCcommunications
#55V5 #rain P grande vitesse
#5N5P5 #*C,tre National Populaire
tr5 pub5 travaux publics
trad5 traduction
#5S5V5P5 #ournez sLil vous pla6t
#5#5C5 #outes taxes comprises
#5V5A5 #axe sur la valeur ajoutCe =#VA?
!5'5S5S5 !nion des 'CpubliNues Socialistes SoviCtiNues
V5 voir
V5X5S5 VXS
v5i5 verbe intransiti)
V5$5P5 V$P
v5t5 verbe transiti)
^5c5 ^ater closet
%OSA'
A-.EC#$VE%E descriu sau cali)ic+ substantive5 Ii sc*imb+ genul i num+rul dup+ substantive5 -e
regul+4 6n )rancez+ adjectivele stau 6n )aa substantivelor5 Excepii la aceast+ regul+ )ac8
bon bonne
mauvais mauvaise
beau belle
joli jolie
grand grande
petit petite
gentil gentille
long longue
vieux vieille
jeune jeune
nouveau nouvelle
mWme
autre
premier premiAre
dernier derniAre
A-VE'"E%E descriu sau cali)ic+ un verb4 un adjectiv4 sau alt adverb i r+spund la 6ntreb+rile
ZCum555TZ4 ZC,nd555TZ4 Z!nde555TZ4 sau ZIn ce mod555TZ5 In )rancez+4 majoritatea adverbelor care
r+spund la ZcumZ se )ormeaz+ ad+ug,nd 7ment la )orma )eminin+ singular a adjectivului5
VE'"E%E A!J$%$A'E sunt cele care ajut+ la conjugarea altor verbe5 Verbe auxiliare 6n )rancez+
sunt Wtre =a )i? i avoir =a avea?5
EJE(P%E8 .Lai parlC avec lui5
Am vorbit cu el5
Elle est arrivCe
Ea a sosit5
Condiia este exprimat+ un pic alt)el dec,t 6n rom,n+ =vezi alte gramatici?5
EJE(P%!8 SLil avait une voiture4 il pourrait se rendre en "elgiNue5
-ac+ ar avea o main+4 ar putea merge 6n "elgia5
CON#'AC/$A articolelor P O le M au1 P O les M aux1 de O le M du1 i de O les M des5
A-.EC#$VE -E(ONS#'A#$VE8 ce4 cet4 cette4 i ces5