Sunteți pe pagina 1din 6

ÎNAINTE CUVÂNTARE

Alături de Liturghier, Molitfelnicul este cartea cea mai des întrebuinţată


în slujirea preoţească, slujire chemată la a trece, din ce în ce mai des, dincolo
de pragul Bisericii şi de a potoli setea unei lumi lipsite de Hristos.
Căderea în păcat după primirea Sfântului Botez este la fel de profund
ontologică, ca şi căderea lui Adam, iar ridicarea din păcat nu se poate face
decât cu harul lui Dumnezeu, primit în chip liturgic-sacramental prin Sfintele
Taine. Iar primirea harului Sfintelor Taine este condiţionată de prezenţa
credinciosului, cu toată fiinţa, la momentul şi locul săvârşirii acestora, nu
pentru a rămâne ce este, ci pentru a deveni ceea ce este în adevăr, dinainte de a
fi fost dezumanizat şi biruit de păcat.
Cuprinzând cinci din cele şapte Taine, dimpreună cu ierurgiile şi
mulţimea de rugăciuni trebuincioase feluritelor împrejurări, Molitfelnicul ne
arată chemarea Bisericii, ca una împreună-mergătoare în viaţa omului,
binecuvântând marile momente sau trebuinţele cele de folos, dar şi împreună-
pătimitoare şi ajutătoare la vremuri de restrişte sau ispite ale sufletului, «spre
iconomia plinirii vremilor, ca toate să fie iarăşi unite în Hristos, cele din
ceruri şi cele de pe pământ – toate întru El» (Efeseni 1.10)
Spre deosebire de ediţiile anterioare, cea de faţă apare într-o alcătuire
nouă, adunând în paginile ei şi rânduieli ale unor slujbe care n-au mai fost
cuprinse în ediţiile din ultimele decenii. Amintim aici Rânduiala botezului
celor de alte credinţe, Nomocanonul - acum într-o formă îmbogăţită,
Înmormântarea monahilor sau vrednica mărturisire a Sinodiconului din
Duminica Ortodoxiei şi nu numai.
Iubitorii dreptei credinţe, a dulcelui grai bisericesc şi cei care ştiu să
preţuiască frumuseţea şi bogăţia semantică a rostirilor Sfinţilor Părinţi din
vechime, vor avea prilej de bucurie duhovniceasca, căci vor regăsi aici păstrate
întocmai slujbele, rânduielile şi rugăciunile din Molitfelnicele tipărite la anii
1888, 1896 cât si din Evhologhionul bogat, cel tipărit la anul 1920, toate cu
binecuvântarea Sfântului Sinod al BOR.
Şi pentru că adevărul credinţei nu va suferi nicicând învechire sau
trecere, după spusele Scripturii, «dacă este cineva întru Hristos, este făptură
nouă; cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi» (II Corinteni 5.17), se
cuvenea aşadar să căutăm, să folosim, să retipărim şi să păstrăm astfel
neschimbată moştenirea cea duhovnicească a Sfinţilor Părinţi, înaintaşii
noştri întru Hristos.
Facem cuvenita însemnare mărturisind că apariţia prezentei ediţii, cât şi
păstrarea întocmai a formei, a textului şi conţinutul slujbelor cuprinse, după
Molitfelnicele consultate, aparţin îndemnului stăruitor al cuviosului părinte
Justin Pârvu, stareţul Mănăstirii Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil – judeţul
Neamţ, noi nevrednicii neintervenind.
Bunul Dumnezeu să binecuvinteze această lucrare şi să-Şi reverse
harurile Sale, pururea înnoite, peste cei care o vor folosi sau se vor folosi de ea.

Ostenitorii prezentei lucrări

Ieromonahul Visarion
Monahul Teodosie
Monahul Mihail
Sora Cornelia
CUPRINS

Botezul
Rânduiala în ziua întâi la femeia lăuză
Rugăciune la însemnarea pruncului
Rugăciune când pierde femeia pruncul
Canoanele pentru Botez
Rugăciune la facerea catehumenului
Rânduiala Sfântului Botez
Rânduiala Sfântului Botez pe scurt
Rugăciunea după 40 de zile femeii care a născut

Botezul celor de alte credinţe


Rânduiala evreilor ce vin a fi botezaţi
Rânduiala musulmanilor ce vin a fi botezaţi
Rânduiala (neo)protestanţilor ce vin a fi botezaţi
Rânduiala catolicilor ce vin a fi botezaţi
Rânduiala Mirungerii ereticilor botezaţi
Rânduiala lui Metodie Patriarhul Constantinopolului pentru cei care se
reîntorc la ortodoxie
Mărturisirea scrisă a celor veniţi din eres

Spovedania
Învăţătură pentru spovedanie
Învăţătură pentru preotul ce voieşte a fi duhovnic
Rânduiala Spovedaniei
Nomocanonul sau adunarea pravilelor

Cununia
Rânduiala ce se face la logodnă
Rânduiala cununiei
Rugăciune în a opta zi după cununie
Învăţăminte pentru a doua nuntă
Rânduiala la a doua nuntă
Învăţătură pentru cei cununaţi a doua oară

Maslul
Rânduiala tainei sfântului maslu

Agheasma
Rânduiala sfinţirii agheasmei mici
Rânduiala pentru aghiasma cea mică, cum se face în săptămâna luminată
Împărtăşirea
Rânduiala împărtăşirii grabnice a celui bolnav
Rânduiala rugăciunii la ieşirea cu greu a sufletului
Altă rugăciune la ieşirea cu greu a sufletului

Înmormântarea
Rânduiala înmormântării mirenilor
Rânduiala înmormântării pruncilor
Rânduiala înmormântării preoţilor şi diaconilor
mireni
Rânduiala înmormântării monahilor
Învăţătura pentru înmormântarea Arhiereilor
Rânduiala înmormântării la Sfintele Paşti şi în toată Săptămâna Luminată
Evangheliile Învierii care se citesc la stâlpi
Rânduiala parastasului
Litia mică pentru morţi
Binecuvântarea si sfinţirea crucii ce se aşează la mormânt
Rugăciunea la împărţirea hainelor pentru cei
adormiţi

Molitfe şi rugăciuni la neputinţe şi boli


Molitfele Sfântului Vasile cel Mare
Molitfele Sfântului Ioan Gură de Aur
Rugăciunea ce se citeşte de arhiereu sau duhovnic pentru
iertarea tuturor păcatelor
Rugăciune pentru cei ce sânt sub blestem
Rugăciune la dezlegare de blestem
Rugăciune la împăcarea celor învrăjbiţi
Rugăciune la toată neputinţa
Rugăciune pentru chemarea milei lui Dumnezeu
Rugăciune pentru durerea de cap
Rugăciune pentru junghi
Rugăciune la bolnavul care nu poate dormi
Rugăciunea care se face cruce cu sfânta copie

Rânduieli şi rugăciuni la felurite trebuinţe


Rugăciune la temelia casei
Rânduiala binecuvântării casei celei noi
Rugăciune la casa ce este bântuită de duhuri rele
Rugăciunile pentru cei ce se tulbură de
duhuri necurate
Rugăciunile care se fac la casa supărată
de farmece
Rugăciuni pentru sfinţirea fântânii
Rugăciuni la îmbolnăvirea animalelor
Rugăciune când se spurcă ceva dintre
cele spre hrană
Rugăciune când se va întâmpla să cadă ceva spurcat sau necurat în vasul cu
vin, cu untdelemn sau altceva
Rugăciune la vasul spurcat
Rânduiala binecuvântării la începerea
semănatului
Rugăciune la arie
Rugăciune la sădirea viei
Rugăciune la culesul viei
Rugăciunea la binecuvântarea vinului nou
Rugăciune la aducerea darurilor de pârgă
Rugăciunea când se strică semănăturile de insecte, lăcuste, gândaci şi alte
vietăţi
Rânduiala slujbei la vreme de secetă
Rânduiala slujbei la vreme de necontenire a ploilor
Rugăciune la îngrozirea de tunete şi de fulgere
Rugăciuni la izbăvirea de cutremur
Rânduiala slujbei care se face în vreme de boli molipsitoare şi molime
Rugăciuni la moartea năprasnică de
boli molipsitoare
Rânduiala rugăciunii binecuvântării corabiei
celei noi
Rugăciune la binecuvântarea mrejelor
Rugăciune pentru cei ce vor să călătorească în cale
Rânduiala rugăciunii preotului ce se ispiteşte
în vis
Tedeum la începerea anului şcolar
Rugăciuni pentru copii ce nu pot lesne învăţa
Tedeum la anul nou
Tedeum de mulţumire
Rânduiala binecuvântării ostaşilor şi a armelor la vreme de apărare a patriei
Rânduiala sfinţirii steagului ostăşesc
Rânduiala la înfierea de copii

Rânduielile tunderii în monahism


Rânduiala slujbei la facerea rasoforului
Rânduiala slujbei la primirea schimei mici
Rânduiala slujbei la primirea schimei celei mari

Rânduieli şi rugăciuni la sfinţirea obiectelor de cult


Rugăciunea care se face la punerea temeliei bisericii şi la înfingerea crucii
Rânduiala rugăciunii la aşezarea Sfintei Cruci pe acoperişul bisericii nou
zidite
Rugăciunea la deschiderea bisericii pângărite
Rugăciunea la deschiderea bisericii în care din întâmplare a murit vreun om
sau vreo vită
Rugăciunea care se citeşte când s-a făcut vreo reparaţie înăuntrul bisericii
Rânduiala rugăciunii binecuvântării noului chivot
Rânduiala binecuvântării îmbrăcămintelor şi acoperămintelor
dumnezeiescului prestol
Rânduiala sfinţirii vaselor de slujbă
Rânduiala sfinţirii altor obiecte de cult, precum cădelniţa, căţuia, vasul de
anaforă, copia, vasele pentru vin şi apă
Rânduiala sfinţirii noilor veşminte
Rânduiala sfinţirii icoanelor Domnului nostru Iisus Hristos şi ale
praznicelor împărăteşti
Rânduiala sfinţirii icoanelor Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu
Rânduiala sfinţirii icoanei unuia sau a mai
multor sfinţi
Rânduiala sfinţirii catapetesmei
Rânduiala binecuvântării şi sfinţirii clopotului
Rânduiala sfinţirii crucii şi a troiţei celei noi

Rânduieli de slujbe şi de rugăciuni la posturi şi praznice


împărăteşti
Rugăciunea care se citeşte la Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos pentru
fii duhovniceşti
Rânduiala rugăciunii sfinţirii Aghiasmei celei Mari
Rânduiala slujbei din Duminica Ortodoxiei
Rugăciune ce se citeşte după Sfânta Liturghie, la începutul Postului Mare şi
începutul fiecărui post
Binecuvântarea salciei în Duminica Floriilor
Cuvânt de sfătuire în Sfânta şi marea Joi, a Sfântului Ioan Hrisostom
Cuvânt catehetic a Sfântului Ioan Hrisostom, în Sfânta şi marea Duminică a
Paştilor
Rugăciune la binecuvântarea în Sfânta Duminică a Paştilor a pâinii care se
numeşte de popor Paşti
Rugăciune la binecuvântarea brânzei şi a ouălor, în Sfânta şi Marea
Duminică a Paştilor
Rugăciune la binecuvântarea mielului de paşte
Rugăciunea în luminata zi a învierii lui Hristos, pentru fiii cei duhovniceşti
Vecernia din Duminica Pogorârii Duhului Sfânt
Sinaxar
Index alfabetic

Acest fişier are rolul de prezentare

ACEASTĂ CARTE POATE FI COMANDATĂ


LA NUMĂRUL DE TELEFON
0744.915069

www.mirem.ro