Sunteți pe pagina 1din 50

Furnizorul de formare profesional:

SC OMICRON CONSULTING SRL Bucureti

Curs de perfecionare:
EXPERT ACHIZIII PUBLICE (cod COR 214946)

Servicii de audit financiar al contractului de lucrari


C403 privind Executarea Drumului National DN 4 Bucuresti-Oltenita, km 64.5
Cod CPV: 79212100-4

Cursant(i):

2013

CUPRINS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ANUN DE PARTICIPARE
NOT JUSTIFICATIV PRIVIND ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI
FISA DE DATE A ACHIZIIEI
CAIET DE SARCINI
CLAUZE OBLIGATORII DIN CONTRACT
FORMULARE

1. ANUN DE PARTICIPARE
Servicii de audit financiar al contractului de lucrari C403 privind Executarea Drumului National
DN 4 Bucuresti-Oltenita, km 64,5

SECIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANT


I.1) DENUMIRE, ADRES I PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficial: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania
Adres: str. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1
Localitatea: Bucuresti
Cod potal: 010873 ar: Romania
Punct(e) de contact
Telefon: 021.318.66.64
n atenia:
E-mail: licitatii.fn@cnadnr.ro
Fax: 021.318.66.65
Adres Internet: www.cnadnr.ro
Adresa sediului principal al autoritii contractante (URL):
Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Alte informaii pot fi obinute la:

x Punctul de contact menionat anterior


Altele: completai anexa A.I
Caietul de sarcini i documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul
competitiv i sistemul de achiziie dinamic) pot fi obinute la:
x Punctul de contact menionat anterior
Altele: completai anexa A.II
Ofertele sau solicitrile de participare trebuie transmise la:
x Punctul de contact menionat anterior
Altele: completai anexa A.III
I.2) TIPUL AUTORITII CONTRACTANTE I ACTIVITATEA PRINCIPAL
(ACTIVITILE PRINCIPALE)
X Minister sau orice alt autoritate naional sau Servicii publice generale
federal, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale Aprare
ale acestora
Ordine i siguran public
Agenie/birou naional sau federal
Mediu
Colectivitate teritorial
Agenie/birou regional sau local
x Afaceri economice i
financiare
Organism de drept public
Sntate
Instituie/agenie european sau organizaie
x Construcii i amenajri
european
teritoriale
Protecie social
Altele (precizai):
Recreere, cultur i religie
Educaie
Altele (precizai):
Autoritatea contractant acioneaz n numele altor autoriti contractante da nu x
3

SECIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dat contractului de autoritatea contractant
Servicii de audit financiar al contractului de lucrari C403 privind Executarea Drumului National DN 4
Bucuresti-Oltenita, km 64,5

II.1.2) Tipul contractului i locul de executare a lucrrilor, de livrare a produselor sau


de prestare a serviciilor
a) Lucrri

Executare

Proiectare i executare
Executarea, prin orice
mijloace, a unei lucrri,
conform
cerinelor
specificate
de
autoritatea
contractant
Locul
principal
de
executare

B) Produse
Cumprare
Leasing
nchiriere
nchiriere cu opiune
de cumprare
O combinaie ntre
acestea

x c) Servicii
x Categoria serviciilor: nr 9

Locul principal de livrare

Locul principal de prestare

Sediul CNADNR situat in str.


Dinicu Golescu , nr. 38 , sector
1 , Bucuresti

Cod NUTS: RO321


Cod NUTS
Cod NUTS
II.1.3) Anunul implic
Un contract de achiziii publice Punerea n aplicare a unui sistem de achiziie dinamic
X
(SAD)
ncheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informaii privind acordul-cadru (dup caz)
Acord-cadru cu mai muli operatori Acord-cadru cu un singur operator economic
economici

Numrul sau, dup caz, numrul


maxim de participani la acordulcadru preconizat
Durata acordului-cadru: Durata n ani: sau n luni:
Justificarea unui acord-cadru a crui durat depete patru ani:

Estimarea valorii totale a achiziiilor pentru ntreaga durat a acordului-cadru (dup


caz; numai n cifre):
Valoarea estimat fr TVA: _________________
Moned:
sau intervalul: ntre __________ i _______________
Moned:
Frecvena i valoarea contractelor care urmeaz s fie atribuite (dac se cunosc):
4

II.1.5) Descrierea succint a contractului sau a achiziiei/achiziiilor

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziiile)


Vocabular principal
Vocabular suplimentar (dup caz)
Obiect principal 79.21.21.00-4
-
-
-
Obiect(e)
...-
-
-
-
suplimentar(e) ...-
-
-
-

...-
...-

-
-

-
-

-
-

II.1.7) Contractul intr sub incidena acordului privind contractele de achiziii


publice
da nu X
II.1.8) mprire n loturi
da nu X
Dac da, este necesar s se depun oferte pentru
un singur lot
unul sau mai multe toate loturile

loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
da nu X
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea total sau domeniul:
Vezi informatiile cuprinse in Caietul de sarcini.

Valoarea estimat fr TVA:


135840 (O sutatreizecidemiicincimiioptsutepatruzeci)
Moned: RON
30540
(Treizecidemiicincisutepatru,sase)
Moned: EURO
Curs BNR stabilit pentru calculul valorii estimative:
1 euro = 4.4479
II.2.2) Opiuni
da x nu
Prelungirea contractului cu respectarea art. 122 din OUG nr.34/2006 cu modificarile
si complectariile ulterioare.
Dac se cunoate, calendarul prevzut de aplicare a respectivelor opiuni:
n luni: sau n zile: (de la data atribuirii contractului)
Numrul de prelungiri posibile (dup caz): sau interval: ntre i
Dac se cunoate, n cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi
prelungite, calendarul prevzut al contractelor ulterioare: n luni: sau n zile:
(de la data atribuirii contractului)
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata n luni: 24 (de la data atribuirii contractului)

SECIUNEA III: INFORMAII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE I TEHNICE


III.1) CONDIII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice i garanii solicitate
Garantia de buna executie in cuantum de 1% din valoarea contractului fara Tva.
III.1.2) Principalele modaliti de finanare i plat
Proiectul este finantat din fonduri europene
III.1.3) Forma juridic pe care o va lua grupul de operatori economici cruia i se
atribuie contractul
Acordulul de asociere legalizatit in cazul atribuirii contractului.
III.1.4) Executarea contractului este supus altor condiii speciale da nu x
III.2) CONDIII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situaia personal a operatorilor economici, inclusiv cerinele referitoare
la nscrierea n registrul comerului sau al profesiei
Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea respectrii cerinelor menionate
1. Declaratii privind eligibilitatea
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. nr.34/2006
3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura
4. Copie dupa Certificatul de inregistrare fiscala
5. Certificat fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale al unitatii
administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste
ca societatea ofertanta nu se nregistreaza cu debite la bugetul local, n original sau
copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor.
6. Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia fiscala de pe raza careia
societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, n
original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor, din care sa rezulte
ca societatea nu nregistreaza debite la data deschideri.

III.2.2) Capacitatea economic i financiar


Informaii i formaliti necesare pentru Nivel specific minim necesar:
evaluarea
respectrii
cerinelor
menionate:
1. Informatii privind cifra de afaceri
1. Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani
s fie cel puin la nivelul valorii estimate a
contractului

III.2.3) Capacitatea tehnic
Informaii i formaliti necesare pentru Nivel specific minim necesar:
evaluarea
respectrii
cerinelor
menionate:
1. Informatii privind capacitatea tehnica si
profesionala
2. Informatii privind experienta similara
3. Informatii privind subcontractantii
6

4. Declaratie privind echipamentele,


utilajele, instalatiile necesare realizarii
investitiei
5. Informatii privind personalul tehnic de
specialitate si de asigurarea calitatii
6. Informatii referitoare la respectarea
obligatiilor privind conditiile de munca si
protectia
muncii
7. Certificat SR EN ISO 9001,
8. Certificat SR EN ISO 18001,
III.2.4) Contracte rezervate (dup caz)
Contractul este rezervat unor ateliere protejate
Contractul va fi executat numai n cadrul unor programe de
ocuparea forei de munc protejate

da nu x

III.3) CONDIII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


Servici de audit financiar al contractului de lucrari C403 privind Executarea Drumului National
DN 4 Bucuresti-Oltenita, km 64,5

III.3.1) Prestarea serviciilor n cauz este rezervat unei anumite


profesii
III.3.2) Persoanele juridice au obligaia s indice numele i
calificrile profesionale ale membrilor personalului responsabili
pentru prestarea serviciilor respective

da nu x
da x nu

SECIUNEA IV: PROCEDUR


IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitaie deschis

Licitaie restrns

Licitaie
restrns Justificare pentru alegerea licitaiei accelerate:
accelerat
Negociere

Au fost deja selectai candidai

Negociere accelerat

Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:

da nu x

Dialog competitiv

Cerere de ofert
x
IV.1.2) Limitarea numrului de operatori economici invitai s prezinte oferte
sau s participe
Numr de operatori economici preconizat NU
SAU Numr minim preconizat i, dup caz, numr maxim
7

Criterii obiective de limitare a numrului de candidai: NU


IV.1.3) Reducerea numrului de operatori economici n timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitaii care s se deruleze n etape succesive pentru
da nu X
a reduce progresiv numrul soluiilor care trebuie discutate sau al
ofertelor care trebuie negociate
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Cel mai mic pre

Sau
Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic n ceea X
ce privete
X criteriile menionate n continuare
criteriile enunate n caietul de sarcini, n invitaia de a prezenta o ofert sau
de a participa la negociere sau n documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1. Valoare oferta
35%
2. Termen executie max 5 30%
zile / luna
3. Termen de plata lung
25 %
4. Standarde
10 %
IV.2.2) Se va organiza o licitaie electronic
da x nu
IV.3) INFORMAII ADMINISTRATIVE
Servici de audit financiar al contractului de lucrari C403 privind Executarea Drumului National
DN 4 Bucuresti-Oltenita, km 64,5

IV.3.4) Termen limit pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare


Ora: 16.00
Data: 16/11/2013
IV.3.6) Limba n care poate fi redactat oferta sau cererea de participare
ROMANA
IV.3.7) Perioada minim pe parcursul creia ofertantul trebuie s i menin
oferta
Pn la: // (zz/ll/aaaa)
sau Durata n luni: 24 sau n zile: (de la termenul limit de primire a ofertelor)
IV.3.8) Condiii de deschidere a ofertelor
Data: 18/11/2013
Locul: Sediu CNADNR - str. Dinicu Golescu nr 38 sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate s asiste la deschiderea ofertelor

Ora: 10.00
da x nu

Pot sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor reprezentantii imputerniciti de


catre operatorii economici care au depus oferte in cadrul acestui contract.
8

SECIUNEA VI: INFORMAII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
VI.2) CONTRACTUL SE NSCRIE NTR-UN PROIECT FINANAT
DIN FONDURI COMUNITARE

da nu x
da x nu

Servici de audit financiar al contractului de lucrari C403 privind Executarea


Drumului National DN 4 Bucuresti-Oltenita, km 64,5

http://www.fonduricomunitare.ro/
VI.3) ALTE INFORMAII
Oferta trebuie intocmita in moneda: Ron
Data limita pentru solicitare clarificari: 16.11.2013, ora 20.00
VI.4) CI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru cile de atac
Denumire
oficial:
CONSILIUL
NATIONAL
CONTESTATIILOR
Adres: Str.Stavropoleos nr.6, Sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod potal: 030084
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: 021/310.46.41
Adres Internet (URL): Fax: 021/310.46.42
www.cnsc.ro

DE

SOLUTIONARE

ar: Romania

CURTEA DE APEL, SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL


Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, sector 4,
Localitatea: Bucureti, Cod postal: 050081, Romania, Tel. 021/319.16.74, Fax:
031/319.16.74
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficial:
Adres:
Localitate:
Cod potal:
ar:
E-mail:
Telefon:
Adres Internet (URL)
Fax:
VI.4.2) Utilizarea cilor de atac
Contestatiile pot fi depuse in cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre
constator despre actulul autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obine informaii privind utilizarea cilor de
atac
Denumire oficial: Departament juridic al CNADAR
Adres: str. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1
Localitatea: Bucuresti
E-mail:licitatii.fn@cnadnr.ro
Adres Internet:
www.cnadnr.ro
Fax : 021/367.27.83

2. NOT JUSTIFICATIV PRIVIND ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI


i alegerea procedurii de atribuire
Achizitor:
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri
Nationale din Romania
Titlul proiectului
Servici de audit financiar al contractului de
lucrari C403 privind Executarea Drumului
National DN 4 Bucuresti-Oltenita, km 64,5
Linia de finanare:

Fonduri europene de dezvoltare regionala prin


programul national de transport

Denumirea contractului de
achiziie

Servici de audit financiar al contractului de


lucrari C403 privind Executarea Drumului
National DN 4 Bucuresti-Oltenita, km 64,5

Obiectul contractului de achiziie


Cod CPV

Servici de audit financiar


79212100-4

Estimarea valorii contractului de achiziie de produse /servicii/ lucrri se realizeaz n


conformitate cu regulile privind estimarea valorii contractelor de achiziie public prevzute n
OUG nr. 34 / 2006, cu modificrile i completrile ulterioare, dup cum urmeaz:
NR.
CTR.

DENUMIRE

TIMP

U.M

PRET

AUDIT FINANCIAR
Se va efectua lunar, durata va
fi de 5 zile ( valoarea
estimativa pe zi este de 1132
ron ) pe luna timp de 24 luni
cat va dura constructia
Drumului National DN4
Bucuresti-Oltenita, km 64,5

LUNI

24

5660

PRET
TOTAL
Ron
135840

Preturile pentru a stabili valoarea estimativa a contractului au fost importate de pe


siteurile mentionate : http://www.aair.ro/ http://www.cafr.ro/

10

3. FISA DE DATE A ACHIZIIEI


I. a. Autoritatea contractant
Denumire: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania
Adres: str. Dinicu Golescu nr. 38 sector 1
Localitate: Bucuresti
Cod potal:
ara: Romania
010873
Persoana de contact:
Telefon: 021/318.86.64
n atenia:
E-mail: licitatii.fn@cnadnr.ro
Adresa de internet: www.cnadnr.ro

Fax: 021/318.86.65

I.b Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante


x ministere ori alte autoriti publice
servicii publice centrale
centrale inclusiv cele subordonate la nivel aprare
regional sau local
ordine public/siguran naional
agenii naionale
mediu
autoriti locale
x afaceri economico-financiare
alte institutii guvernate de legea public sntate
instituie european/organizaie
x construcii i amenajri teritoriale
internaional
protecie social
altele (specificai)
recreere, cultur i religie
educaie
activiti relevante
energie
ap
pot
transport
altele (specificai)
Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altor autoriti contractante
da
nu x
Alte informaii i/sau clarificri pot fi obinute:
x la adresa mai sus menionat
altele: (adres/fax/interval orar)
Date limit de primire a solicitrilor de clarificri
Data 16.11.2013 /ora limit 16.00/ adresa: http://www.e-licitatie.ro
Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri: 16.11.2013 ora 20.00

11

I c) CI DE ATAC
Eventulalele contestaii se pot depune:
- fie la Consiliul Naional de Soluionarea Contestaiilor
- fie la autoritatea contractant i apoi la instana competent
Denumire: Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor
Adres: str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3
Localitate: Bucureti
Cod potal: 030084
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +4 (021) 3104641
Adres internet: www.cnsc.ro
Fax: +4 (021) 3104642
Denumirea instanei competente: Curtea de Apel Bucureti
Adres: Str. Splaiul Independentei nr. 5, sector 4
Localitate: Bucuresti
Cod potal: 030099
E-mail: infocabuc@just.ro
Telefon: +4 (021) 3195180
Adres internet: www.cabuc.ro
Fax: +4 (021) 3195183

ara:Romnia

ara:Romnia

I.d.Sursa de finanare:
Se specific sursele de finanare ale
contractului ce urmeaz a fi atribuit

Dup caz, proiect finanat din fonduri


comunitare da x nu
Servici de audit financiar al contractului de
lucrari C403 privind Executarea Drumului
National DN 4 Bucuresti-Oltenita, km 64,5
http://www.fonduricomunitare.ro/

II.OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract:
Servici de audit financiar al contractului de lucrari C403 privind Executarea Drumului
National DN 4 Bucuresti-Oltenita, km 64,5

II. 1.2) Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare
Servici de audit financiar al contractului de lucrari C403 privind Executarea
Drumului National DN 4 Bucuresti-Oltenita, km 64,5, ce se va desfasura la sediul
CNADNR situat in str. Dinicu Golescu , nr. 38 , sector 1, Bucuresti
(a) Lucrri

Execuie

Proiectare i execuie
Realizare prin orice mijloace
corespunztoare cerinelor
specificate de autoritatea
contractant
Principala locaie a lucrrii
__________________
Cod CPV

(b) Produse

(c) Servicii

Cumprare

Leasing

nchiriere

Cumprare n rate

Categoria serviciului
2A X
2B

Principalul loc de
livrare
________________

Principalul loc de prestare

12

Sediul CNADNR situat in


str. Dinicu Golescu, nr. 38,

Cod CPV
II.1.3) Procedura se finalizeaz prin:

sector 1 , Bucuresti

Cod CPV: 79212100-4


Contract de achiziie public: x
ncheierea unui accord-cadru:

II.1.4) Durata contractului de achiziie public


- 24 luni de la atribuirea contractului
II.1.5) Informaii privind acordul-cadru (dac este cazul)
Acordul-cadru cu mai muli operatori nr.
Acordul-cadru cu
nr. maxim al participanilor la acordul-cadru
un singur operator
vizat

Durata acordului-cadru:
Durata n ani sau luni
Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului cadru da nu
Dac DA,
____________________________________
(se fac precizri suplimentare referitoare la modul de desfurare a relurii
competiiei ntre semnatarii unui acord-cadru)
II.1.6) Divizare pe loturi

da

Ofertele se depun pe:


un singur lot
unul sau mai multe

nu x
toate loturile

Alte informaii referitoare la loturi:


.................................................................................................................................
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate

da

nu x

II.2) Cantitatea sau scopul contractului


II.2.1) Total prestaii servicii
Conform caietului de sarcini anexat la documantatia de atribuire .
III. Condiii specifice contractului
III.1 Alte condiii particulare referitoare la contract (dup caz)
III.1.1. Contract rezervat (dac DA scurt descriere )
III.1.2. Altele (dac DA, descriei)

13

da
da

nu x
nu x

Legislaia aplicat:
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziie public,
a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei , Partea I, nr.418 din 15.05.2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
Hotrrea Guvernului nr.925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor
de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii, publicat n Oficial al Romniei, Partea I, nr.625 din 20.07.2006, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii,
publicat n publicat n Monitorul Oficial al Romniei , Partea I, nr.681 din 29 iulie 2004.

IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectat
Licitaie deschis

Licitaie restrns

Licitaie restrns accelerat


Dialog competitiv

Negociere cu anun de participare


Negociere fr anun de participare
Cerere de oferte
Concurs de soluii

IV.2) Etapa final de licitaie electronic


da nu x
Dac DA, informaii adiionale despre licitaia electronic
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
IV.3) Legislaia aplicat Ordonana de urgen nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii cu modificrile i completrile ulterioare, H.G.
nr. 925 /2006 cu modificrile i completrile ulerioare i dup caz, alte acte
normative (vezi www.anrmap.ro)
V. CRITERII DE CALIFICARE I/SAU SELECTIE
V.1) Situaia personal a candidatului /ofertantului
Declaraii privind nencadrarea n
prevederile art.180 i 181 din
ordonan
Solicitat x

Nesolicitat

Cerin minim obligatorie:


Prezentare:
1. Formular nr. 1 - Declaraie privind situaia
personal a operatorului
economic, semnat, tampilat
2. Formular nr.2- Certificat de participare la licitaie
cu oferta independenta semnat si stampilat.
3. Formular nr.3- Declaratia de eligibilitate semnat si
stampilat
4. Formular nr.4- Declaraii privind nencadrarea n
prevederile art. 181 din ordonan semnat si stampilat.
Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului orice
ofertant care se afl ntr-una din situaiile prevzute la art.
180 i art. 181 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i
a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i
completrile ulterioare

14

Certificate constatatoare privind


ndeplinirea obligaiilor exigibile de plat
ctre bugetul de stat i ctre bugetul
local

Solicitat x

Nesolicitat

Cerine minime obligatorii:


Prezentare:
1.
Certificat
constatator
privind
ndeplinirea
obligaiilor exigibile de plat ctre bugetul general
consolidat formular tip emis de ANAF (Administraia
Financiar) n termen de valabilitate la data
deschiderii ofertelor.
2.
Certificat
constatator
privind
ndeplinirea
obligaiilor exigibile de plat ctre bugetul local
formular tip emis de Consiliul Local n termen de
valabilitate la data deschiderii ofertelor.
Certificatele se vor prezenta n original sau n copie
legalizat

V.2) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare)


Persoane juridice/fizice romne
Solicitat x

Nesolicitat

Cerine minime obligatorii:


Prezentare:
1. Certificat de nregistrare (C.U.I) emis de Oficiul
Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Teritorial, n
copie certificat conform cu originalul
2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comerului (n termen de valabilitate la date deschiderii
ofertelor), n original sau copie legalizata.
Informaiile minimale ce trebuie cuprinse n certificatul
constatator sunt:
- date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de
nregistrare);
- obiectul principal i secundare de activitate;
- reprezentanii legali;
- existena de meniuni referitoare la declanarea
procedurii de reorganizare judiciar sau faliment, conform
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenei, lichidare
judiciar voluntar conform Legii nr. 31/1990 republicat i
completat sau orice alt procedur.
3. Declaraie pe propria rspundere c firma este/nu
este nscris n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii, n

conformitate cu condiiile art.3 din Legea nr. 346/2004.


Cerin minim obligatorie:
Prezentare:
1. 1. Documente edificatoare care s dovedeasc o
form de nregistrare ca persoan juridic sau de
nregistrare / atestare ori apartenen din punct de
vedere profesional la organisme legal constituite, n
conformitate cu prevederile legale din ara n care
ofertantul este rezident, traduse n limba romn i
legalizate.

Persoane juridice /fizice strine


Solicitat x

Nesolicitat

V. 3) Situaia economico-financiar
Informaii privind situaia
economico-financiar
Solicitat x

Nesolicitat

Cerine minime obligatorii:


Prezentare:
1. Formular nr.5
Informaii generale
cuprinznd informaii privind operatorul economic
i cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani (2010,

15

2011, 2012).
Cifra medie de afaceri globala pentru ultimii trei ani
financiari incheiati sa fie de minim 135840 lei sau
echivalent in euro 30540,
2010: 1 Euro = 4,1285 RON;
2011 : 1 Euro = 4,2379 RON;
2012: 1 Euro = 4.2379 RON (curs mediu stabilit de
BNR).
2. Bilan contabil complet, pentru iunie anul 2013,
nregistrat la ANAF

V.4) Capacitatea tehnic i/sau profesional


Cerine minime obligatorii:
Informaii privind capacitatea
Prezentare:
tecnica

1. Formular nr.6 Declaraie privind lista


principalelor prestri de servicii similare din ultimii 3 ani
i graficele de prestri

Experiena similar

Solicitat x

Nesolicitat

2. De asemenea pentru demonstrarea experienei similare


ofertantul trebuie s fac dovada c a ncheiat i
finalizat, n ultimii 3 ani, cel puin un contract de livrri de
prestare de servicii similare cu obiectul contractului
pentru care va prezenta i recomandare din partea
beneficiarului.
3. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de 1
Expert cheie: Auditor financiar sa fie membru al CAFR
(Camera Auditorilor Financiari din Romnia) sau membru
al unei organizatii similare recunoscute n plan european
(de exemplu ACCA); Pentru expertul cheie propus,
ofertantul va depune copie legalizata sau "conform cu
originalul" dupa atestatul / autorizatia/legitimatia/ carnetul
de membru CAFR/ echivalent- in perioada de valabilitate
la data limita de depunere a ofertei- care sa dovedeasca
competenta acestuia pentru pozitia pe care a fost
nominalizat.

Informaii privind personalul tehnic de


specialitate angajat i de asigurarea
calitii

Solicitat x

Nesolicitat X

Informaii privind subcontractanii


Solicitat X

Nesolicitat

Cerin minim obligatorie:


Prezentare:
Formular nr.7 - Declaraie

privind efectivul
mediu anual al personalului angajat i al
cadrelor de conducere
Cerin minim obligatorie:
Prezentare:
1.Formular nr.8 Declaraie privind subcontractanii
i specializarea acestora
Se solicit prezentarea Formularului nr. 18 i anexei
acestuia
Subcontractanii trebuie s completeze cu propriile
date:
Formularul nr.5 Informaii generale
cuprinznd informaii privind operatorul economic i cifra
medie de afaceri din ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).
n cazul n care nu se va subcontracta parte/pri din
contract se va completa cu Fr subcontractani.

16

V.5) Standarde de asigurare a calitii


Solicitat X
Nesolicitat Cerin minim obligatorie:

Prezentare:
1. Document privind certificarea implementrii sistemului
de management al calitii n conformitate cu standardul
romn SR EN ISO 9001: 2008 ( ISO 9001: 2007 ) sau
echivalent, n copie certificat conform cu originalul .
ISA 230 Documentatia, ISA 500 Probele de audit,
ISA 501 Probe de audit - considerente suplimentare
pentru elemente specifice, ISA 505 Confirmarile
externe, ISA 520 Proceduri analitice, ISA 530
Esantionarea in audit si alte proceduri de testare
selective.
Trebuie de asemenea avute in vedere si Normele
minimale de audit elaborate de CAFR.

V.6) Standarde de protecia mediului


Solicitat

Nesolicitat X

Cerin minim obligatorie:


Prezentare:
1. Document privind certificarea implementrii sistemului
de management de mediu n conformitate cu standardul
romn SR EN ISO 14001: 2005 sau echivalent, n copie
certificat
conform
cu
originalul,
pentru
producator/distribuitor.

VI. PREZENTAREA OFERTEI


Limba romn
VI.1) Limba de redactare a ofertei
60 ZILE
VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei
Solicitat X

Nesolicitat
Cerin obligatorie:
Cuantumul garaniei de participare: 1358 lei

VI.3) Garania de participare


Solicitat

Nesolicitat

Perioada de valabilitate a garaniei de participare:


cel puin egal cu valabilitatea ofertei.
Garania de participare se constituie prin:
1. Formularul nr.9 - Scrisoare de garantare emis
n condiiile legii de o societate bancar sau de o
societate de asigurri care se prezint n original,
n cuantumul i pentru perioada prevzut n D.A.
- garania trebuie s fie irevocabil.
- instrumentul de garantare trebuie s
prevad dac plata garaniei se va executa:
a) condiionat, respectiv dup constatarea
culpei persoanei garantate, n conformitate cu
contractul garantat; sau
b) necondiionat, respectiv la prima cerere a
beneficiarului, pe baza declaraiei acestuia cu privire
la culpa persoanei garantate.
2. ordin de plat, cu condiia confirmrii acestuia de ctre

17

banca
emitent,
n
contul
cod
IBAN
RO67RNCB008200809408001 deschis la Banca BCR
Sucursala UNIREA
Dovada constituirii garaniei de participare
reprezint condiie de participare la licitaie.
Ofertele care nu sunt nsoite de dovada
constituirii garaniei de participare vor fi
respinse i returnate la deschidere.
Modul de restituire a garaniei de participare:
-ofertantului ctigtor n cel mult 3 zile
lucrtoare de la data constituirii garaniei de
bun execuie;
-ofertanilor nectigtori dup semnarea
contractului de achiziie public cu ofertantul a
crui ofert a fost declarat ctigtoare, dar
nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la data
semnrii contractlui cu ofertantul ctigtor.
Ofertantul pierde garania de participare dac:
a) i retrage oferta n perioada de valabilitate a
ofertei;
b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, nu constituie
garania de bun execuie n perioada de valabilitate
a ofertei, dar nu mai trziu de 14 zile de la
semnarea contractului i nregistrarea sa la sediul
CNADNR
c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, refuz s
semneze contractul de achiziie public n perioada
de valabilitate a ofertei.

VI. 4)Modul de prezentare a propunerii


tehnice
VI.5) Modul de prezentare a propunerii
financiare

VI.6) Modul de prezentare a ofertei

Propunerea tehnica va respecta cerintele


din caietul de sarcini
Propunerea financiara se va prezenta
distinct in lei si echivalent in euro.
Formularul nr.11 Formular de oferta
servicii
Formular nr.12 Centralizator de preturi
pentru servicii
Termen limit de depunere a ofertelor: conform
anuntului de participare publicat n SEAP
Adresa la care se depune oferta:
AUTORITATEA CONTRACTANTA: CNADNR Str.
Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Localitatea
Bucuresti, cod potal: 010873, la registratura
unitii.
Ofertele se pot depune personal sau transmise
prin pot la adresa menionat mai sus. n cazul
transmiterii ofertelor prin pot ofertantul se va
asigura c oferta sa a ajuns la autoritatea
contractant nainte de termenul limit de depunere
a ofertelor.
Ofertantul are obligaia de a elabora oferta n
conformitate cu prevederile din Documentaia de
atribuire.
Oferta are caracter obligatoriu din punct de
vedere a coninutului pe toat perioada de

18

valabilitate.
Ofertanii au obligaia de a numerota i a semna
fiecare pagin a ofertei, precum i de a anexa un
opis al documentelor prezentate.
Documentele emise de instituii sau organisme
oficiale pot fi prezentate i n copie xerox, dar
trebuie s fie certificate de ctre ofertant cu
meniunea conform cu originalul.
Documentele de calificare, propunerea tehnic
i propunerea financiar se vor introduce n plicuri
distincte, marcate corespunztor, nchise i sigilate.
Ofertantul va introduce oferta sa n ORIGINAL
i COPIE, separat, n plicuri, nchise i sigilate,
notndu-se corespunztor plicurile cu ORIGINAL i
COPIE.
Plicurile se vor introduce ntr-un plic/colet
exterior, nchis corespunztor i netransparent.
Plicurile interioare, sigilate, inscripionate cu
ORIGINAL i respectiv, COPIE trebuie s fie
marcate cu: DOCUMENTE DE CALIFICARE /
OPERT FINANCIAR.
Plicul exterior, sigilat, trebuie s fie marcat cu:
- adresa autoritii contractante,
- inscripiile:
OFERT pentru LICITAIA DESCHIS/CERERE
DE OFERT privind achiziia:
Servici de audit financiar al contractului de

lucrari C403 privind Executarea Drumului


National DN 4 Bucuresti-Oltenita, km 64.5
i
A NU SE DESCHIDE NAINTE DATA: 18.11.2013,
ORA 10.00
Dac plicul exterior nu este sigilat i marcat
conform prevederilor de mai sus, autoritatea
contractant nu i asum nici o responsabilitate
pentru rtcirea i/sau deschiderea prematur a
ofertei.
1. Formular nr.10 - Scrisoarea de naintare a
ofertei nu va fi introdus n plicurile cu celelate
documente ale ofertei ci se va depune o dat cu
acestea la Registratura autoritii contractante
(ataat coletului coninnd oferta).

16.11.2013, ora 16.00


VI.7) Data limit de depunere a
ofertelor

VI.8) Posibilitatea retragerii sau


modificrii ofertei

Condiiile de modificare i retragere a ofertei:


- Orice modificare a ofertei i/sau retragerea
acesteia, se poate efectua de ctre operatorul
economic pn la data i ora limit de depunere a
ofertelor.
- Ofertele depuse dup data i ora limita nscrise la
pct.V.6) (oferte ntrziate) sau ofertele depuse la alt
adres dect cea menionat la pct. V.6) se

19

returneaz ofertantului fr a fi deschise.


- Ofertele retrase dup data limit de depunere,
atrag de la sine descalificarea acestora si retinerea
garantiei de participare.
Data i ora deschiderii ofertelor: 18.11.2013, ora
10.00
Locul deschiderii ofetelor: AUTORITATEA
CONTRACTANTA CNADNR Str. Dinicu Golescu nr.
38 , sector 1, Localitatea Bucuresti cod potal:
010873, la sala de licitatii.
Condiii pentru participanii la sedina de
deschidere:
- particip obligatoriu toi membrii comisiei de
evaluare a ofertelor
- reprezentanii legali sau mputernicii ai
ofertanilor pe baz de mputernicire emis
de reprezentantul legal al ofertantului,
nregistrat la sediul ofertantului
n cadrul edinei de deschidere nu se va
respinge nicio ofert, cu excepia celor care se
ncadreaz n una din urmtoarele situaii:
- au fost depuse dup data i ora limit de
depunere sau la o alt adres dect cea
stabilit n documentaia de atribuire i
anuntului de participare transmis n SEAP;
- nu sunt nsoite de dovada constituirii garaniei
de participare aa cum a fost solicitat n
documentaia de atribuire.
edina de deschidere a ofertelor se finalizeaz
printr-un proces-verbal semnat de toi membrii
comisiei de evaluare i de reprezentanii ofertanilor
prezeni la edina de deschidere, n care se
consemneaz modul de desfurare a edinei i
verificrile formale ale documentelor solicitate n
documentaia de atribuire.
Autoritatea contractant are obligaia de a
transmite un exemplar din procesul verbal de
deschidere
tuturor
operatorilor
economici
participani la procedura de atribuire, n cel mult o zi
lucrtoare de la deschidere, indiferent dac acetia
au fost sau nu prezeni la edina de deschidere.
Orice decizie cu privire la evaluarea ofertelor se
adopt de ctre comisia de evaluare n cadrul unor
edine de evaluare, ulterioare edinei de
deschidere a ofertelor.
Not: Denumirea anexelor i numerotarea lor, este conform Manualului Operaional privind atribuirea
contractelor de achiziie public elaborate de ANRMAP.

VI.9) Deschiderea ofertelor

EVALUAREA OFERTELOR.
1. Ofertele vor fi analizate i evaluate de ctre comisia de evaluare.
2. Comisia de evaluare va stabili care sunt clarificrile i completrile formale sau de confirmare,
necesare pentru evaluarea fiecrei oferte, precum i perioada de timp acordat pentru transmiterea
clarificrilor.
Pentru rspuns, n funcie de solicitrile comisiei, operatorii economici vor depune documentele i
clarificrile n original, la registratura autoritii contractante, le vor transmite prin pot n termenul
solicitat, sau le vor transmite prin fax.

20

3. n cazul n care ofertanii nu transmit n perioada precizat de comisia de evaluare


clarificrile/rspunsurile solicitate sau n cazul n care explicaiile prezentate de ofertant nu sunt
concludente, oferta se va considera neconform.
4. n cazul n care ofertantul modific prin rspunsurile pe care le prezint coninutul propunerii
tehnice, oferta sa va fi considerat neconform. Modificri ale propunerilor tehnice se accept n
msura n care acestea:
a) pot fi ncadrate n categoria viciilor de form sau erorilor aritmetice; sau
b) reprezint corectri ale unor abateri tehnice minore iar o eventual modificare a preului,
indus de aceste corectri, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanilor participani la
procedura de atribuire.
5. n cazul unei oferte care are un pre aparent neobinuit de sczut (aa cum este definit la art. 36^1
din H.G. 925/2006) n raport cu produsul care urmeaz s fie furnizat, comisia de evaluare are obligaia
de a solicita, n scris i nainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii i precizri pe
care le consider relevante cu privire la ofert, precum i de a verifica rspunsurile care justific preul
respectiv.
n cazul n care ofertantul nu prezint informaiile solicitate sau aceste informaii nu pot justifica preul
aparent neobinuit de sczut, oferta sa va fi considerat inacceptabil.
6. Comisia de evaluare are obligaia de a respinge acele oferte care sunt irelevante n raport cu
obiectul contractului, precum i ofertele inacceptabile i ofertele neconforme.
CORECTAREA ERORILOR
Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de form numai cu
acceptul ofertantului. n cazul n care ofertantul nu accept corecia acestor erori/vicii, atunci oferta sa
va fi considerat neconform i, n consecin, va fi respins de ctre comisia de evaluare.
Erorile aritmetice se corecteaz dup cum urmeaz:
a) dac exist o discrepan ntre preul unitar i preul total, trebuie luat n considerare preul unitar, iar
preul total va fi corectat corespunztor;
b) dac exist o discrepan ntre litere i cifre, trebuie luat n considerare valoarea exprimat n litere,
iar valoarea exprimat n cifre va fi corectat corespunztor.
c) viciile de form reprezint acele erori sau omisiuni din cadrul unui document, a cror
corectare/completare este susinut n mod neechivoc de sensul i de coninutul altor informaii
existente iniial n alte documente prezentate de ofertant sau a cror corectare/compltare are rol de
clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect n raport cu ceilali
participani la procedura de atribuire

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE


VI.1) Preul cel mai sczut

VI.2) Cea mai avantajoas ofert economic x


Factor de evaluare:
1. Valoarea ofertei
2. Termen executie max 5 zile / luna.
3 Termen de plata cel mai lung.
4. Standarde asigurarii calitatii auditului

Pondere
35%
30%
25%
10%

Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul de achizitie publica nu poate fi schimbat pe toata
durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.
o Formula de calcul : nr.puncte cumulate pentru Garantia data lucrarii + nr. puncte cumulate
pentru Pret + nr. puncte cumulate pentru Timpul de executie+ nr. puncte cumulate pentru
Timpul de plata
o Algoritm de calcul pentru Pret: Pof = ( Vmin / Vof ) * 35
o Algoritm de calcul pentru Termen de executie: Pof = (Vmin / Vof ) *30
o Algoritm de calcul pentru Termen de plata: Pof = (Vof / Tl )*25

21

o Algoritm de calcul pentru Standarde asigurarii calitatii auditului: 10

INTERPRETARI:
a) Pof= Punctaj ofertant
b) Vof = Valoarea ofertei
c) Vmin= Valoare minima ofertata
d) Vmax= Valoare maxima ofertata
e) Ptotal = Punctajul total obtinut de ofertant
f) Ts= Termenul cel mai scurt
g) Tl= Termen cel mai lung
h) Sa= Necontificate
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ NCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
VII.1) Ajustarea preului contractului
da un x
VII.2). Garania de bun execuie a
contractului
da x nu

Preul produsului rmne ferm i nemodificabil n lei


pe toat durata de ndeplinire a contractului.
Garania de bun execuie a contractului se constituie
de ctre contractant n scopul asigurrii autoritii
contractante de ndeplinirea cantitativ, calitativ i n
perioada convenit a contractului.
Autoritatea contractant are dreptul de a emite
pretenii asupra garaniei de bun execuie, oricnd pe
parcursul ndeplinirii contractului, n limita prejudiciului
creat, n cazul n care contractantul nu i ndeplinete
obligaiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretenii asupra garaniei de bun execuie,
autoritatea contractant are obligaia de a notifica
pretenia contractantului, preciznd obligaiile care nu
au fost respectate.
a) Cuantumul garaniei de bun execuie a
contractului de furnizare va fi de 5 %( 2,5% pentru
IMM ) din preul contractului de furnizare fr T.V.A.
b) Garania de bun execuie a contractului de
furnizare se constituie, prin (se bifeaz varianta
aleas ):
x instrument de garantare (conform formular nr.
.. emis n condiiile legii de o societate bancar
sau de o societate de asigurri, care devine anex la
contract;
- garania trebuie s fie irevocabil.
instrumentul de garantare trebuie s
prevad dac plata garaniei se va executa:
a)
condiionat,
respectiv
dup
constatarea
culpei
persoanei
garantate,
n
conformitate cu contractul garantat; sau
b) necondiionat, respectiv la prima
cerere a beneficiarului, pe baza declaraiei acestuia cu
privire la culpa persoanei garantate,
n cel mult 14 zile calendaristice de la data semnrii
contractului cu valabilitatea cu cel puin 30 de zile mai
mare decat durata contractului. n cazul neprezentrii
instrumentului de garantare n termen de 14 zile
opereaz rezoluiunea contractului de deplin drept.

22

reineri succesive din plata cuvenit pentru


facturile pariale, pe parcursul derulrii contractului,
pn la acoperirea integral a cuantumului de
5%(2,5% pentru IMM) din preul contractului fr
T.V.A.
O.P. n contul autoritii contractante, vizat de
banc, nainte de semnarea i nregistrarea
contractului.
c) Garania de bun execuie se restituie, la
solicitarea n scris a furnizorului, in termen de 14 zile
de la finalizarea contractului, n funcie de
modul n care a fost constituit.

Intocmit:
Data: 05.11.2013

4. CAIET DE SARCINI
23

1. DENUMIREA INVESTITIEI: Contract de Servici de audit financiar al contractului de


lucrari - C403 privind Executarea Drumului National DN 4 Bucuresti-Oltenita, km 64,5.
2. DURATA SERVICIILOR: este de 24 luni de la data ordinului de incepere
emis de catre Autoritatea Contractanta - CNADNR. Ordinul de incepere a indeplinirii
serviciilor de consultanta va fi emis la 15 zile de la data semnarii contractului de
ambele parti.
3.ORGANIZATORUL PROCEDURII:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI
ROMANIA S.A. (CNADNR)

SI DRUMURI

NATIONALE

DIN

SI DRUMURI

NATIONALE

DIN

4. PROCEDURA DE ACHIZITIE
Cerere de oferte conform O.U.G. nr. 34/2006.
5. ENTITATEA ACHIZITOARE
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI
ROMANIA S.A. (CNADNR)
6. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE
Finantarea din Fonduri europene de dezvoltare regionala prin programul national de
transport.
7. AUTORITATEA CONTRACTANTA
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.
(CNADNR) este Autoritatea Contractanta.
CNADNR este o companie pe actiuni sub autoritatea Ministerului Transporturilor
(MT), fiind responsabila pentru administrarea si dezvoltarea retelei de drumuri
nationale si de autostrazi. Este organizata pe 7 directii regionale. De asemenea,
CNADNR are in subordine un Centru de Cercetare si Inginerie (CESTRIN) cu
activitati in urmatoarele domenii: materiale de constructie, structura si imbracaminte
rutiera, trafic si informatica rutiera.
Persoana de contact din cadrul CNADNR:
Stefan Nadia Nicoleta, 0747.498.793
Drajgu Raluca Mihaela, 0767.824.480
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, etaj 11, camera 2, sector 1
Bucuresti, Romania
Tel/fax: 0040-21-318. 66.64
Email: slcdpc@andnet.ro
8. AMPLASAMENTUL:
24

Obiectivul contractului de servicii care urmeaza sa fie auditat in cadrul


prezentului contract Servici de audit financiar al contractului de lucrari - C403
privind Executarea Drumului National DN 4 Bucuresti-Oltenita, km 64,5
9. DESCRIEREA PROIECTULUI
Contract de Servici de audit financiar al contractului de lucrari - C403 privind Executarea
Drumului National DN 4 Bucuresti-Oltenita, km 64,5.
Principalele activitati desfasurate in cadrul acestui contract de lucrari au fost:
Executarea structurii actuale a drumului
Lucrari de siguranta circulatiei
Amenajare banda a III-a pe 3.9 Km
Largire la 4 benzi pe 3.1 Km
Executie podete noi 13 buc.
Consolidarea acostamentelor
Lucrari de executare Drumului National km: 64,5.
Contractul de lucrari a fost semnat intre CNADNR (Autoritate Contractanta) si
ITALSTRADE SA (Constructor) in data de 01.11.2013.
Contractul de lucrari se afla in curs de executie, conform extensiei de timp acordate,
iar Receptia la Terminarea Lucrarilor va avea loc in data de 30.10.2015.

10. SERVICIILE SOLICITATE:


Scopul serviciilor de audit este de a examina si evalua modul de
implementare a contractului de Servici de audit financiar al contractului de lucrari C403 privind Executarea Drumului National DN 4 Bucuresti-Oltenita, km 64,5.
Echipa care va asigura aceste servicii de audit financiar va fi formata din doi
experti care vor avea urmatoarele obiective specifice:
expertul financiar: va analiza documentele financiare emise in cadrul
acestui contract si va urmari daca s-au respectat conditiile contractuale si legislatia
romaneasca din domeniul financiar. De asemanea, va analiza daca s-au comis
fraude sau nereguli.
10.1. Audit financiar
Auditul financiar trebuie sa prezinte un punct de vedere general privind modul de
implementare a proiectului de catre Autoritatea Contractanta, Consultant si Constructor
si sa ofere sugestii privind modalitatea de finalizare a contractului de lucrari.
Auditul financiar trebuie sa includa urmatoarele (dar la care nu se va limita):
A. sa urmareasca responsabilitatile fiecarei persoane implicate in procesul de
implementare a contractului de lucrari (din cadrul personalului Autoritatii Contractante,
Consultantului si Constructorului) si a actiunilor intreprinse de catre acestea,
precum si ce implicatii financiare au avut aceste actiuni, in vederea finalizarii in bune
conditiuni a implementarii contractului de lucrari;
- sa stabileasca perioada necesara pentru a se finaliza lucrarile ramase de executat.
- sa stabileasca cat s-a executat din totalul lucrarilor.
25

B. sa identifice problemele, intarzierile, schimbarile si obstacolele care au aparut in

timpul implementarii contractului de lucrari la nivelul fiecarei parti contractuale:


Consultant, Constructor, Autoritate Contractanta, precum si sa evidentieze alternativele
asociate cu recomandari pentru a se putea finaliza contractul de lucrari;
- sa identifice punctele critice si lantul de activitati care sunt necesare pentru a
scurta perioada alocata finalizarii lucrarilor de executie.
Firma de audit trebuie sa analizeze toate activitatile intreprinse de catre Constructor,
Consultant si Autoritatea Contractanta in procesul de implementare a contractului de
lucrari. Astfel, se va analiza printre altele: conformitatea executiei lucrarilor cu detaliile
de executie si prevederile contractuale, procesul de achizitie a terenurilor afectate de
catre obiectiv, proiectarea/executia relocarilor de utilitati, mobilizarea personalului
Consultantului si al Constructorului, alocarea de resurse de catre Constructor, impactul
schimbarilor de solutie tehnica, obtinerea aprobarilor necesare, etc. Pentru indeplinirea
acestei activitati va fi necesara organizarea de inspectii tehnice ale lucrarilor
executate.
Activitatile de audit financiar vor include, dar nu se vor limita la:
- examinarea aspectelor financiare din cadrul contractului de servicii si a conformitatii
executiei lucrarilor cu detaliile de executie si prevederile contractuale;
- sa se asigure ca Inginerul si Constructorul au respectat regulile, standardele, planul de
calitate si cerintele specifice din contractului de servicii;
- sa evalueze efectele produse de schimbarile financiare de solutie;
- sa inspecteze drumul national reabilitat in vederea evaluarii calitatii lucrarilor
executate, a durabilitatii lor, precum si respectarea standardelor nationale si
internationale;
- sa verifice cantitatile certificate de catre Consultant comparativ cu conditiile
contractuale (ex. preturile agreate) si documente (facturi, etc).
Firma de audit trebuie sa examineze toate documentele financiare emise, sa verifice
conformitatea lor cu conditiile contractuale si legale, precum si sa identifice eventualele
fraude si/sau nereguli.
Activitatile de audit financiar vor include, dar nu se vor limita la:
- sa verifice legalitatea cheltuielilor (conformitatea cu prevederile contractului,
eligibilitatea, respectarea procedurilor de achizitie, etc);
- sa verifice conturile pentru cheltuieli neobisnuite;
- verificarea aplicarii regulilor U.E. privind originea si nationalitatea.
10.2. Valoarea banilor
Firma de audit trebuie sa stabileasca daca principiile managementului financiar
(economie, eficienta si eficacitate) au fost integrate corespunzator in contract, de
exemplu, privind:
- riscurile implicate de deficientele Proiectului financiar si a solutiilor
tehnice ne- eficiente, lipsa controlului de calitate;
- costurile implicate de intretinerea lucrarilor comparativ cu investitia initiala.
11. ORGANIZAREA AUDITULUI FINANCIAR
26

Firma de audit isi va planifica activitatile in conformitate


internationale si nationale de audit, precum si cu politica firmei.

cu

standardele

Reprezentantii Agentiei ISPA CNADNR vor informa in avans, daca este cazul,
celelalte parti implicate in vederea furnizarii de informatii si documente firmei de
audit si va lua toate masurile pentru a facilita misiunea expertilor acesteia.
Membrii firmei de audit vor avea acces direct la documentele legale,
corespondenta si alte informatii privind Serviciile de audit financiar al contractului de
lucrari C403 privind Executarea Drumului National DN 4 Bucuresti-Oltenita, km 64,5.
Toate aceste documente vor fi furnizate la cerere de catre CNADNR, care, de
asemenea, va sprijini firma de audit in vederea obtinerii de informatii si documente de
la Consultant (Supervizor) si Constructor.
Expertii firmei de audit trebuie sa semnaleze imediat CNADNR orice actiune care
limiteaza scopul misiunii de audit, lipsa de cooperare sau neregula/frauda posibila
identificata.
11.1 Sedinta de deschidere
O sedinta de deschidere va avea loc la inceputul misiunii de audit cu reprezentantii
Autoritatii Contractante. Scopul acestei intalniri va fi acela de a se prezenta pe scurt
scopul misiunii de audit si de a furniza firmei de audit informatiile si documentele
necesare.
11.2 Etica
Expertii trebuie sa tina cont de urmatoarele principii:
- Integritate Expertii trebuie sa isi desfasoare activitatile intr-un mod onest
si responsabil si sa respecte legislatia in vigoare. Nu trebuie sa participe cu
buna stiinta la activitati ilegale, sau sa se angajeze in activitati care ar putea
sa-i discrediteze activitatea sa profesionala sau pe cea a firmei din care provine;
- Obiectivitate Expertii trebuie sa aiba o atitudine impartiala.
- Confidentialitate Expertii trebuie sa fie prudenti in a utiliza si proteja
informatiile la care au acces pe durata misiunii, asigurand confidentialitatea lor. In nici
o circumstanta nu trebuie sa se divulge vreo informatie in vederea obtinerii
de avantaje economice imediate sau potentiale sau sa transmita informatii
persoanelor neautorizate sau altor companii.
- Competenta Expertii trebuie sa aplice experienta si cunostintele dobandite
pentru indeplinirea sarcinilor.
- Independenta Consultantul si expertii sai trebuie sa fie independenti de
toate partile auditate (sau de personalul lor), implicate in implementarea contractului
de Servici de audit financiar al contractului de lucrari C403 privind Executarea Drumului
National DN 4 Bucuresti-Oltenita, km 64,5.

11.3. Sedinta de inchidere


27

Dupa finalizarea activitatilor, expertii isi vor prezenta


Raportului de Audit varianta preliminara in format Draft.

concluziile

in cadrul

La sfarsitul misiunii de audit expertii vor discuta constatarile lor cu reprezentantii


Agentiei ISPA din cadrul CNADNR, care vor semnala observatiile lor pentru fiecare
constatare.
Experienta generala: 7 ani experienta profesionala in domeniul managementului
de contract, lucrari de constructii drumuri, supervizarea lucrarilor de drumuri,
proiectare drumuri.
Experienta specifica:
- expertul financiar trebuie sa fi fost membru intr-o echipa de audit pentru un
proiect de infrastructura de transport;
- 3 ani experienta profesionala in audit financiar;
- cunostinte privind Conditiile de Contract Fidic Cartea Rosie 1987/similare.
Expert Financiar:
Calificari:
- studii universitare in domeniul economic;
- bune cunostinte de limba engleza;
- bune cunostinte de operare computer.
Experienta generala: 7 ani experienta profesionala in domeniul financiar
13. RAPORTARE
Urmatoarele rapoarte vor descrie toate activitatile desfasurate de catre
Consultant si se vor prezenta pe parcursul prezentului contract de prestari servicii
astfel:
1. Raportul de inceput in 1 luna de la data semnarii contractului
2. Raportul de audit varianta preliminara in 12 luni de la inceperea contractului
3. Raportul final de audit in 24 luni de la inceperea contractului
13.1.Continutul rapoartelor
13.1.1 Raportul de Inceput: trebuie prezentat in termen de 1 luna de la data
emiterii ordinului de incepere a contractului. Raportul trebuie sa prezinte un program
de lucru general care sa acopere toate activitatile si, acolo unde este necesar,
propuneri de activitati care trebuie dezvoltate.
13.1.2 Raportul de audit varianta preliminara: trebuie prezentat in termen de 12
luni de la data emiterii ordinului de incepere a contractului. Trebuie sa contina
recomandarile si constatarile expertilor, punandu-se accent pe descoperirea
neregulilor si a eventualelor fraude. O mai mare atentie se va acorda problemelor
majore identificate si recomandarilor privind procedura care necesita a fi aplicata
28

in vederea atingerii obiectivelor din cadrul contractului de lucrari.


13.1.3 Raportul de audit Final: trebuie prezentat in termen de 24 luni de la data
emiterii ordinului de incepere a contractului, dar nu mai tarziu de 7 zile de la primirea
comentariilor sau a aprobarii CNADNR pentru varianta preliminara a Raportului de
audit.
13.2. Inaintarea si aprobarea rapoartelor
Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului vor deveni proprietatea
CNADNR SA. Consultantul va furniza aceste documente atat pe suport de hartie, cat
si in format electronic. Termenul limita pentru aprobarea/formularea comentariilor
din partea CNADNR la versiunea preliminara a Raportului de Audit este de 14
zile calendaristice de la data primirii acestui document.
13.3. Distribuirea rapoartelor
Toate rapoartele mentionate in sectiunea 13 vor fi semnate si datate de catre cei
doi experti si vor fi distribuite dupa cum urmeaza:
CNADNR

2 copii in engleza (inclusiv pe CD)


2 copii in romana (inclusiv pe CD)
Plata serviciilor de audit se va face numai daca rapoartele vor fi aprobate de
catre Autoritatea Contractanta.

29

5. CLAUZE OBLIGATORII DIN CONTRACT

Contract de servicii
nr.______________data_______________

1. Prile contractante
n temeiul Ordonanei de Urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor
de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, s-a ncheiat
prezentul contract de prestare de servicii,
ntre
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania,
adresa: str. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucuresti telefon/fax 021/315.01.26,
numr de nmatriculare J40/552/2004, cod fiscal RO16054368, cont IBAN
RO67RNCB00820094080001, deschis la BCR Sucursala Unirea, reprezentat prin
Drajgu Raluca Mihaela, funcia de Director General, n calitate de achizitor, pe de o
parte,
i
...................................................................denumirea
operatorului
economic adres .........................................telefon/fax
.....................numr
de
nmatriculare
..........................................cod
fiscal
...................................cont
(trezorerie,
banc)..........................................................................reprezentat
prin
.............................................................(denumirea
conductorului),
funcia............................................... n calitate de prestator, pe de alt parte.

2. Definiii
2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a) Contract - prezentul contract i toate anexele sale;
b)achizitor i prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n
prezentul contract;
c) preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza
contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor
asumate prin contract;
d)servicii - activiti a cror prestare face obiect al contractului;
e)produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri
cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de
a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
f)fora major - reprezint o mprejurare de origine extern, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibil i inevitabil, care se afl n afara controlului oricrei pri, care
nu se datoreaz greelii sau vinei acestora, i care face imposibil executarea i,
respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii
30

aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci


enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai
sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaiilor uneia din pri;
g) zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis
de context.
3.2 - Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice
dac nu se specific n mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul i preul contractului
4.1. - Prestatorul se oblig s s presteze serviciile..................................(denumirea
serviciilor), n perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate
prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se oblig s plteasc prestatorului preul convenit pentru
ndeplinirea contractului de servicii................................ . (denumirea)
4.3. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul serviciilor
prestate, pltibil prestatorului de ctre achizitor conform graficului de pli, este
de ........... lei /euro, din care T.V.A. ................ lei.
5. Durata contractului
5.1 Durata prezentului contract este de
la............................................pn la ...............

.......

luni,

adic

de

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel puin):
a) caietul de sarcini;
b) propunerea financiar;
c) graficul de ndeplinire a contractului;
d) graficul de pli;
e) garania de bun execuie, dac este cazul;
f) angajamentul ferm de susinere din partea unui ter, dac este cazul.
(se enumer, dup caz, toate documentele pe care prile neleg s le considere ca fiind parte
intergrant a contractului)

7. Obligaiile principale ale prestatorului


7.1- Prestatorul se oblig s presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract n
perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate.
7.2- Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i/sau performanele
prezentate n propunerea tehnic, anex la contract.
7.3 - Prestatorul se oblig s presteze serviciile n conformitate cu graficul de
prestare prezentat n propunerea tehnic.
7.4 - Prestatorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:
i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de
proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legtur
cu serviciile prestate, i
31

ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia


situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini
ntocmit de ctre achizitor.
8. Obligaiile principale ale achizitorului
8.1 Achizitorul se oblig s plteasc preul convenit n prezentul contract pentru
serviciile prestate.
8.2- Achizitorul se oblig s recepioneze serviciile prestate n termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se oblig s plteasc preul ctre prestator n termenul convenit de
la emiterea facturii de ctre acesta. Plile n valut se vor efectua prin respectarea
prevederilor legale.
(se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii i, dupa caz, graficul de plat)

8.4 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de ...... zile de la expirarea


perioadei prevzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor.
Imediat ce achizitorul onoreaz factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor n
cel mai scurt timp posibil.
(se va indica un termen cert)

9. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor


9.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-i execute
obligaiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul
contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din preul
contractului.
(se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea
efectiv a obligaiilor)

9.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de .........de zile de la


expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o
sum echivalent cu o cot procentual din plata neefectuat.
(se precizeaz aceiai cot procentual, prevazut pentru clauza 9.1, pentru fiecare zi/saptmn de
ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)

9.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre
pri, n mod culpabil, d dreptul prii lezate de a considera contractul reziliat de
drept / de a cere rezilierea contractului i de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, printr-o
notificare scris adresat prestatorului, fr nici o compensaie, dac acesta din
urm d faliment, cu condiia ca aceast denunare s nu prejudicieze sau s
afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru prestator. n acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din
contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului.
Clauze specifice
10. Garania de bun execuie a contractului
10.1 - Prestatorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului
nainte de data de.......,.n cuantum de ., pentru perioada .i oricum nainte
de nceperea execuiei contractului.
(se precizeaz modul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei de bun
execuie)

10.2 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i, dup caz, s


emit ordinul de ncepere a contractului numai dup ce prestatorul a facut dovada
constituirii garaniei de bun execuie.
10.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie,
n limita prejudiciului creat, dac prestatorul nu i execut, execut cu ntrziere sau
execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
32

unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica
acest lucru prestatorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate.
10.4 - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie n termen de .. de
la ndeplinirea obligaiilor asumate.
(se precizeaz modul de restituire i termenul)

11. Alte responsabiliti ale prestatorului


11.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu
profesionalismul i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate
cu propunerea sa tehnic.
(2) Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, s asigure resursele
umane, materialele, instalaiile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natur
provizorie, fie definitiv, cerute de i pentru contract, n msura n care necesitatea
asigurrii acestora este prevazut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil
din contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuia serviciilor n
conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodat, este rspunztor att de
sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de prestare utilizate, ct i de calificarea
personalului folosit pe toat durata contractului.
(se precizeaz anexa ce conine graficul de prestare)

12. Alte responsabiliti ale achizitorului


12.1 - Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau
informaii pe care acesta le-a cerut n propunerea tehnic i pe care le consider
necesare pentru ndeplinirea contractului.
13. Recepie i verificri
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnic i din caietul de
sarcini.
13.2 - Verificrile vor fi efectuate de ctre achizitor prin reprezentanii si
mputernicii, n conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obligaia de a notifica n scris prestatorului, identitatea persoanelor mputernicite
pentru acest scop.
(se precizeaz anexa care conine modul de verificare i recepie a serviciilor)

14. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare


14.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor n timpul cel mai
scurt posibil de la primirea ordinului de ncepere a contractului.
(se precizeaz data maxim de emitere a ordinului de ncepere a contractului)

(2) n cazul n care prestatorul sufer ntrzieri i/sau suport costuri suplimentare,
datorate n exclusivitate achizitorului, prile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; i
b) totalul cheltuielilor aferente, dac este cazul, care se vor aduga la preul
contractului.
14.2 - (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a
acestora prevzut a fi terminat ntr-o perioad stabilit n graficul de prestare,
trebuie finalizate n termenul convenit de pri, termen care se calculeaz de la data
nceperii prestrii serviciilor.
(2) n cazul n care:
i)
orice motive de ntrziere, ce nu se datoreaz prestatorului, sau
ii) alte circumstane neobinuite susceptibile de a surveni, altfel dect prin
nclcarea contractului de ctre prestator,
33

ndreptesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor


sau a oricrei faze a acestora, atunci prile vor revizui, de comun acord, perioada de
prestare i vor semna un act adiional.
14.3 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului prestatorul nu respect graficul de
prestare, acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate n graficul de prestare se face cu
acordul prilor, prin act adiional.
14.4 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului
de execuie, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a
solicita penaliti prestatorului.
15. Ajustarea preului contractului1
15.1 - Pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate n propunerea financiar, anex la contract.
15.2 - Preul contractului se ajusteaz utiliznd formula convenit.
(se precizeaz formula de ajustare)

16. Subcontractani
16.1 - Prestatorul are obligaia, n cazul n care subcontracteaz pri din contract, de
a ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a
semnat contractul cu achizitorul.
16.2 - (1) Prestatorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate
contractele ncheiate cu subcontractanii desemnai.
(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele
ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract.
16.3 - (1) Prestatorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care
ndeplinete contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de prestator de modul n care i
ndeplinete partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac
acetia nu i ndeplinesc partea lor din contract.
16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a
ndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina
schimbarea preului contractului i va fi notificat achizitorului.
17. Fora major
17.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent.
17.2 - Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor
asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
17.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei
majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia
acesteia.
17.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica
celeilalte pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri
care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
17.5 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica
celeilalte pri ncetarea cauzei acesteia n maximum 15 zile de la ncetare.
17.6- Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de
drept a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretind celeilalte
daune-interese.
1

Clauza se utilzeaz numai n cazul n care preul contractului nu este ferm

34

18. Soluionarea litigiilor


18.1 - Achizitorul i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre
ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului.
18.2 - Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i prestatorul
nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita
ca disputa s se soluioneze fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a
Romniei, fie de ctre instanele judectoreti din Romnia.
(se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor)

19. Limba care guverneaz contractul


19.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn.
20. Comunicri
20.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract,
trebuie s fie transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n
momentul primirii.
20.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau email cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.
21. Legea aplicabil contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
Prile au nteles s ncheie azi .......................... prezentul contract n 2 (dou)
exemplare, cte unul pentru fiecare parte.
(se precizeaz data semnrii de ctre pri).

Achizitor,
............................ (semntur autorizat)

LS

Prestator,
.............................. (semntur autorizat)

LS

Formular nr.1

35

DECLARAIE privind situaia personal a operatorului economic

Operator Economic
..........................
(denumirea)
D E C LAR A I E
Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea
operatorului economic) n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al
candidatului/ofertantului, declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din
procedura de achiziie public i sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c nu
m aflu n situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare,
aprobat prin Legea nr. 337/2006, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin
hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei
organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/sau splare de bani.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i
confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul, ................................. reprezentant mputernicit al .............
(denumirea operatorului economic), n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter
susintor al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menioneaz procedura)
pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect ....................... (denumirea
produsului, serviciului sau lucrrii), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an),
organizat de ............ (denumirea autoritii contractante), declar pe propria rspundere c:
a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul
unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele anterioare,
reglementat prin lege;
a) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre
situaiile prevzute la lit. a);
b)......................................................................................
mi-am
ndeplinit
obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele
componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare
n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pana la data solicitat;
c)...................................................................................... n ultimii 2 ani, am
ndeplinit integral obligaiile contractuale i nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane
judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greeli n materie profesional.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i neleg ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i
confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
neleg ca n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt
pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.
Data completrii
.........................................

Operator economic,
.................................
(semntur autorizat)
Formular nr.2
36

OFERTANT
..
Cu sediul n ...
Strada.. .Nr.
TelefonFax.
Cod nregistrare fiscal
Nr. nreg. Reg. Comerului......
Nr..data .........
CONT

CERTIFICAT
de participare la licitaie cu ofert independent
I. Subsemnatul/Subsemnaii, ..................., reprezentant/reprezentani legali al/ai .................,
ntreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziie public organizat de ..........., n
calitate de autoritate contractant, cu nr. ............ din data de .................,
certific/certificm prin prezenta c informaiile coninute sunt adevrate i complete din toate
punctele de vedere.
II. Certific/Certificm prin prezenta, n numele ........................, urmtoarele:
1. am citit i am neles coninutul prezentului certificat;
2. consimt/consimim descalificarea noastr de la procedura de achiziie public n condiiile n
care cele declarate se dovedesc a fi neadevrate i/sau incomplete n orice privin;
3. fiecare semntur prezent pe acest document reprezint persoana desemnat s nainteze oferta
de participare, inclusiv n privina termenilor coninui de ofert;
4. n sensul prezentului certificat, prin concurent se nelege oricare persoan fizic sau juridic,
alta dect ofertantul n numele cruia formulm prezentul certificat, care oferteaz n cadrul
aceleiai proceduri de achiziie public sau ar putea oferta, ntrunind condiiile de participare;
5. oferta prezentat a fost conceput i formulat n mod independent fa de oricare concurent,
fr a exista consultri, comunicri, nelegeri sau aranjamente cu acetia;
6. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce
privete preurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenia de a oferta sau nu la
respectiva procedur sau intenia de a include n respectiva ofert elemente care, prin natura lor,
nu au legtur cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce
privete calitatea, cantitatea, specificaii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate n ofert nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent
nainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunat de contractor.
III. Sub rezerva sanciunilor prevzute de legislaia n vigoare, declar/declarm c cele
consemnate n prezentul certificat sunt adevrate i ntrutotul conforme cu realitatea.
Ofertant,
........................
Reprezentant/Reprezentani legali
(semnturi)

Data
...................................

Formular nr.3
37

OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)
DECLARATIA DE ELIGIBILITATE

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al


,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria
rspundere, sub sanctiunea excluderii din procedur i a sanctiunilor aplicate
faptei de fals n acte publice, c nu ne aflm in situatia prevazut la art. 180 din
Ordonanata de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor
de concesiune de servicii, aprobata si cu modificarile si completarile ulterioare,
respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei
instante judectoreti pentru participarea la activitTi ale unei organizatii criminale,
pentru coruptie, fraud i/ sau splare de bani.
De asemenea, declar c la prezenta procedur nu particip n dou sau mai
multe asocieri de operatori economici, nu depun ofert individual i o alta ofert
comun, nu depun ofert individual fiind nominalizat ca subcontractant n cadrul
unei alte oferte.
Subsemnatul declar c informatiile furnizate sunt complete i corecte n
fiecare detaliu i nTeleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita,
n scopul verificrii i confirmrii declaratiilor orice documente doveditoare de
care dispunem.
Prezenta declaraTie este valabil pn la data de
.
(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completrii ......................

Operator
economic,
(semnatura autorizat)

Formular nr.4

38

Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
1. ....................................................................... (denumirea/numele operator economic) in calitate de
ofertant la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de achizitie publica
, ...... reprezentata prin subsemnatul ..
(nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant imputernicit in calitate
de .................................................., declar pe propria raspundere, in calitate de ofertant la procedura
de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de achizitie publica Titlu, sub sanctiunile aplicate
faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 181 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobata cu
modificarile si completarile ulterioare, respectiv ca:
a) nu suntem in stare de faliment ca urmare a hotarrii pronuntate de judecatorul-sindic;
c) ne-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare
in .(se va specifica Romnia sau tara in care sunt stabiliti) pna la termenul limita de
depunere al ofertei;
c^1) in ultimii 2 ani nu ne-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile
ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor
acestuia;
d) nu am fost condamnati, in ultimii trei ani, prin hotarre definitiva a unei instante judecatoresti, pentru
o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie
profesionala;
e) nu prezentam informatii false sau prezentam informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta,
in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
2. Subsemnatul declar pe proprie raspundere ca in ultimii 5 ani, nu am fost condamnati prin hotarrea
definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale,
pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
3. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea
noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.
4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante Ministerul
Afacerilor Europene, pentru Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, cu privire la
orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
5. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Data: [ZZ.LL.AAAA]
(numele si prenume)____________________,
(semnatura si stampila), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru
si in numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

Formular nr.5

39

Operator economic
..................................
(denumirea/numele)

INFORMAII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de nmatriculare/nregistrare ...................................
(numrul nmatriculare/inregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
(n conformitate cu prevederile din statutul propriu)
6.1. Activiti CAEN pentru care exist autorizare ..................................(se va solicita dup
caz, certificatul constatator conform cruia operatorul economic ndeplinete condiiile de funcionare
specifice pentru activitatea CAEN n care se nscrie obiectul contractului de achiziie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul:


1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
8. Principala pia a afacerilor :
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :
Anul

Cifra de afaceri
anual (la 31 dec.)

Cifra de afaceri
anual (la 31 dec.)

lei

echivalent euro

1..............
2.............
3..............
Media anual :

Operator economic,
..................................
(semntur autorizat)

40

Formular nr.6

Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTRI DE SERVICII N ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul,
reprezentant
mputernicit
al ........................................................... (denumirea/numele i sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile
faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n
fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n
scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc
oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta
declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta
banc, alte persoane juridice s furnizeze
ai .................................................................
contractante) cu privire la orice aspect tehnic
noastr.

orice instituie, societate comercial,


informaii reprezentanilor autorizai
(denumirea i adresa autoritii
i financiar n legtur cu activitatea
Operator economic,
..................................
(semntur autorizat)

41

Formular nr.7

Declaraie privind efectivul mediu anual al personalului angajat i al cadrelor de conducere

Operator economic
_________________
(denumirea/numele)
DECLARAIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT
I AL CADRELOR DE CONDUCERE
Subsemnatul,
reprezentant
mputernicit
al ........................................................... (denumirea/numele i sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile
faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n
fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n
scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc
oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta
declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial,
banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai
ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii
contractante) cu privire la orice aspect financiar n legtur cu activitatea noastr.
Anul 1

Anul 2

Anul 3

Personal angajat
Din care personal de conducere

Data completrii
......................

Operator economic
.................................................
(semntur autorizat)

42

Formular nr.8

Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

LIST
CU SUBCONTRACTANII
I SPECIALIZAREA ACESTORA
Subsemnatul
....................................................
ofertant/candidat/reprezentant
mputernicit
al
........................................
(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele
prezentate n tabelul de mai jos sunt reale.
Nr
crt

Denumire
/nume
subcontractant

Datele de recunoatere
ale subcontractanilor

Specializar
e

Operator economic
(semntur autorizat)

43

Partea/prile din
contract ce
urmeaz a fi
subcontractate

Formular nr.9

BANCA
___________________
(denumirea)
SCRISOARE DE GARANIE BANCAR
pentru participare cu ofert la procedura de atribuire a contractului de achiziie
public
Ctre,
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania,
Adresa: str. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucuresti
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului Servicii de audit financiar al
contractului de lucrari C403 privind Executarea Drumului National DN 4
Bucuresti-Oltenita, km 64.5
noi ____________________, avnd sediul nregistrat la ______________________,
(denumirea bncii)
(adresa bncii)
ne obligm fa de _____________________________________ s pltim suma de
(denumirea autoritii contractante)
__________________________, la prima sa cerere scris i fr ca aceasta s aib
(n litere i n cifre)
obligaia de a-i motiva cererea respectiv, cu condiia ca n cererea sa autoritatea
contractant s specifice c suma cerut de ea i datorat ei este din cauza
existenei uneia sau mai multora dintre situaiile urmtoare:
a) ofertantul _____________________ i-a retras oferta n perioada de valabilitate
(denumirea/numele)
a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul ___________________________
(denumirea/numele)
nu a constituit garania de bun execuie n perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul ___________________________
(denumirea/numele)
a refuzat s semneze contractul de achiziie public n perioada de valabilitate a
ofertei.
Prezenta garanie este valabil pn la data de ______________________.
Parafat de Banca _____________ n ziua ______ luna ________ anul _____

(semntura autorizat)
44

Formular.10

OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu )

nregistrat la sediul autoritii contractante


nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE NAINTARE
Ctre,
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania,
Adresa: str. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucuresti
Ca urmare a anunului participare nr. 1270 din 05.11.2013, privind aplicarea
procedurii de Cerere de Oferta, pentru atribuirea contractului Servicii de audit
financiar al contractului de lucrari C403 privind Executarea Drumului National
DN 4 Bucuresti-Oltenita, km 64.5
noi

________________________________________

(denumirea/numele

operatorului economic) v transmitem alturat urmtoarele:


1. Documentul ______________________(tipul, seria/numrul, emitentul)
privind garania pentru participare, n cuantumul i n forma stabilit de
dumneavoastr prin documentaia de atribuire;
2. Pachetul/plicul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, n original i ntr-un
numr de ________ copii:
a) oferta;
b) documentele care nsoesc oferta.
c) mostre, schie dup caz.
Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i va satisface
cerinele.
Data completrii ___________

Cu stim,
Operator economic,
...................................
(semntura autorizat )

45

Formular nr.11
..............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERT
Ctre
Denumire oficial: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din
Romania
Adres: str. Dinicu Golescu nr. 38 sector 1
Localitatea:Bucuresti
Cod potal:010873 ar: Romania
1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai
ofertantului ...... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n conformitate cu
prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus mentionat, s
prestm ...................... (denumirea serviciului) pentru suma de ..................................
(suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei) platibil dup recepia serviciilor,
la care se adaug TVA n valoare de .............................................. (suma n litere i
n cifre, precum i moneda ofertei)
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s
prestm serviciile din anex, n graficul de timp solicitat de autoritatea contractant.
(se va indica anexa la formular)
3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat
de ................................................................................... zile (durata n litere i cifre)
respectiv pn la data de ....................... (ziua/luna/anul) i ea va rmne obligatorie
pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind
ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile
din documentaia de atribuire.
5. Precizm c: (se bifeaz opiunea corespunztoare)
|_| depunem ofert alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de
ofert separat, marcat n mod clar alternativ/alt ofert.
|_| nu depunem ofert alternativ.
6. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert,
mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr
este acceptat ca fiind ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.
7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice
ofert primit.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume i semntur),
L.S.
n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta pentru i
n numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)
46

Formular nr.12

Centralizator de preuri servicii


..........................................................
(denumirea/numele ofertant)
CENTRALIZATOR DE PREURI
pentru servicii
Anex la ofert

Nr.
crt

Activitatea
(gama/faza)

Cantitate
a

Preul
unitar

Lei

Eur
o
4

Preul
total

Lei

Euro

Taxa pe
valoare
a
adugat

Lei

(col 2x col
3)
5

(col 2 x
col 4)
6

1
2
....
TOTAL

TOTAL

Lei:

........ % asociai
lei:
........ % subcontractani lei:
........ % asociati
euro:
........ % subcontractanti euro:

Euro:

.............................................
(semntura autorizat)
L.S.

47

Formular nr.13

INFORMAII PRIVIND OBLIGAIILE CONTRACTUALE N CURS

(denumire ofertant)

INFORMAII PRIVIND OBLIGAIILE CONTRACTUALE N CURS

Denumirea
obiectivului de
investiii
Contract
ncheiat(nr./lun
a/an)

Valoarea
lucrrii
contractat
e sau n
curs de
contractar
e

Coeficient
ul de
actualizare

Valoarea
actualizat
a
lucrrii

Valoarea
executat,
reactualizat
(pn la
data)

Valoare
a
ramas
de
executa
t

Valoarea
preconizat
a se
executa n
urmatoarel
e 12 luni

Lei

Durata
de
execuie
contractat

Termen punere n
funciune, conform
contractului
Luna/an

Luni
Lei

Lei

Lei

Lei
1

Lei
6

TOTAL

Data completrii: ......................................


........................................................
(denumire ofertant)

48

49

50