Sunteți pe pagina 1din 16

Anul I, nr.

6
iulie 2007
Publicaþie editatã de Protopopiatul Ortodox Fãgãraº cu sprijinul

Românii plecaþi la muncã


Din cuprins
„Oferta“ Hristos
lasã în urmã copii rãstigniþi
Pentru mulþi dintre oameni,
creºtinismul e doar o concepþie
despre lume ºi viaþã. Mai poate
Hristos în aceastã situaþie sã
prezinte interes pentru tânãrul
contemporan? (pag.10)

Rãzboiul
icoanelor
În prezent România este
supusã unui proces de descreº-
tinare tot mai accelerat. Se fac
simþite tendinþe de îndepãrtare
a simbolurilor creºtine din spa-
þiile publice, de modificare a
denumirilor sãrbãtorilor creºti-
ne etc. Un exemplu îl reprezin-
tã ºi iniþiativa CNCD de elim-
inare a simbolurilor religioase
din ºcoli. (pag.6)
pag. 8
Editorial de Pr. Cãtãlin Teulea Unul dintre cele mai frumoase momen- copiii noºtri?
te petrecute cu copiii este acela al rugãciu- Pretindem copiilor noºtri note bune,
Surâs de copil nii. Într-o searã, îngenuncheat fiind, alãturi rezultate deosebite la examene, momente
O copilã se întoarse din de copii mei, la un moment dat fiul cel în care pânã ºi cel mai ocupat pãrinte îºi
casa unei vecine cãreia îi mu- mare mã întreabã: "Tatã, de ce Dumnezeu face timp pentru a fi alãturi de copilul sãu.
rise fetiþa de opt ani. "De ce nu vorbeºte cu mine, dacã are gurã?" (El Dacã ar putea copilul împlini tot ceea ce
te-ai dus?" o întrebã tatãl. studiase foarte atent icoana Mân.tuitoru- nouã nu ne-a reuºit, am fi pe deplin satis-
"Pentru a o consola pe lui.) "Eu îi spun în fiecare searã rugãciuni, fãcuþi. A devenit un lux în a oferi timp ºi
mama ei." "ªi ce ai putut sã El de ce nu-mi spune ceva?" Dumnezeu atenþie copiilor noºtri. Copiii sunt ca niºte
faci, aºa de micã cum eºti?" "M-am aºezat m-a luminat ºi îndatã i-am rãspuns: îngeri cu o singurã aripã. Noi, pãrinþii,
pe braþele ei ºi am plâns împreunã cu ea." "Dumnezeu ne ascultã tot timpul. Îþi vor- suntem cealaltã aripã, noi suntem respon-
Chiar dacã am depãºit vârsta beºte prin tata, prin mama, prin pãrintele sabili de zborul ºi de visele lor. Sã ne per-
copilãriei, chiar dacã suntem pãrinþi sau de la bisericã, atunci când te împãrtãºeºti. mitem ,,luxul" de a zbura cât mai adesea
bunici, mai suntem noi copii, fii ai lui Pe mãsurã ce creºti în inima ta va locui tot alãturi de idealurile copiilor noºtri, pentru
Dumnezeu? Avem de cele mai multe ori mai mult Dumnezeu, aºa încât când vei fi ca acestea sã devinã realitate. Sã împãrþim
senzaþia cã experienþa vieþii gãseºte mare ºi El κi va gãsi locul cel mai impor- cu ei bucuria ,,împãrtãºirii" din aceeaºi
rãspunsuri diverselor probleme zilnice, tant în inima ta, îl vei auzi. Atunci va fi pâine. Felul în care i le oferim vor face din
mai grele sau mai uºoare. Uitãm cã fru- vremea sã-L asculþi tu pe El." pâine cozonac ºi din paharul cu apã cea
museþea gestului de copil ºi iubirea sa Veþi spune: bine, aceasta se întâmplã mai reconfortantã limonadã.
necondiþionatã pot oferi rãspunsuri în familia unui preot. Lucrurile nu stau Cu siguranþã, Cineva ne surâde în
mature, în ciuda limbajului folosit: gângu- chiar aºa. Toþi suntem pãrinþi. Dar câþi fiecare zi. Intrând în bisericã, porþile sufle-
ritul, zâmbetul, plânsul, îmbrãþiºarea de dintre noi ne amintim sã-l ascultãm pe tului de copil se vor deschide, liniºtit ºi ne
dor, iertarea imediatã. Dumnezeu atunci când ne vorbeºte prin vom împãrtãºi tot mai des de surâsul Lui.
2 Trecut ºi prezent

Catedrala "Sf. Ioan Botezãtorul",


În perioada dintre cele douã rãzboaie mondiale fãgãrãºenii ºi-au dorit sã
înalþe o catedralã în parcul din centrul oraºului Fãgãraº. Venind însã rãzboiul
ºi apoi perioada comunistã, aceastã dorinþã nu s-a mai putut realiza, dar ea a
rãmas vie în sufletul oamenilor ºi a încolþit imediat dupã revoluþia din 1989.
Prin colaborarea dintre preoþii fãgãrãºeni, în frunte cu pãrintele Romul
Zaharie, protopopul de atunci, Primãria Fãgãraºului ºi Consiliul local, se
pun bazele noii catedrale.
Iniþiatorul: Pãrintele un mic sector de parohie, pentru a se
putea înainta cereri de sprijin finan-
Protopop Romul Zaharie ciar atât autoritãþilor de stat cât ºi celor
Istoricul catedralei începe aºadar în bisericeºti.
timpul ºi sub auspiciile protopopului
Romul Zaharie. Într-un document
înaintat Protopopiatului Ortodox din
Fãgãraº, cu numai douã luni înainte de
trecerea sa la cele veºnice, Protopopul
Romul scria: "Poate cã întâmplãtor Proiectul este acelaºi cu
sau cu voia lui Dumnezeu, în timpul cel al catedralei din Oradea
pãstoririi mele ca protopop a început
construirea catedralei Sf. Ioan Dupã incendiu, pentru oficierea
Botezãtorul din Fãgãraº." Dupã ce slujbelor religioase s-a amenajat o
specificã dorinþa mai veche a credin- altã capelã, în faþa catedralei, unde
cioºilor fãgãrãºeni de a avea o bisericã s-a slujit pânã în 2002, când s-a
monumentalã în centrul oraºului, docu- inaugurat demisolul catedralei. O
mentul menþioneazã: "Toþi preoþii au mare contribuþie în aceastã perioadã a
hotãrât sã dea curs acestei dorinþe unanime venit din partea pãrintelui Lavrentie de
a preoþilor ºi credincioºilor din Fãgãraº ºi la mãnãstirea Frãsinei, care a impulsio-
sã întocmeascã actele necesare pentru nat jertfa credincioºilor pentru ridicarea
aceastã construcþie, de la autoritãþile bi- catedralei lor, el însuºi devenind ctitor al
sericeºti ºi de la cele de Stat." locaºului.
Înalt Prea Sfinþitul Antonie Plãmãdealã Pentru cã orice construcþie trainicã
a dat cu bucurie aprobarea acestei iniþia- Jertfa bisericuþei de lemn, cere sacrificiu, dispariþia bisericuþei a fost
tive, iar autoritãþile locale, prin primarul privitã de cãtre pãrintele Ciocan ºi de cãtre
din vremea aceea, Dan Vasile, au propus temelia catedralei de azi credincioºi ca o jertfã, pentru cã de la
trei poziþii pentru ridicarea noului lãcaº de Lângã troiþã pãrintele Ioan Ciocan a incendiul mistuitor din miez de noapte, ale
cult. S-a ales poziþia aºezatã între Casa de construit o bisericuþã de lemn în stil mara- cãrui cauze nu au fost elucidate nici pânã
Culturã ºi intrarea în piaþa cea nouã, locul mureºan, o adevãratã bijuterie, unde se acum, lucrurile au mers parcã altfel, deºi
unde Mihai Viteazu construise o bisericuþã oficiau zilnic slujbe. nimic nu a fost uºor.
Construcþia a fost ridicatã în iunie-iulie
din lemn. Pe acest loc s-a aºezat o troiþã de
1994, de cãtre de meºteri din Bilbor, mate- Catedralã ca în Oradea
stejar, la temelia ei zidindu-se sfinte moaº- Încã din anul 1994 s-a fãcut concurs
rialul lemnos fiind primit cu sprijinul
te. Acolo urma sã fie ridicat altarul cate- inginerului Gheorghe Comºiþ, pe atunci pentru proiectul catedralei. În cele din
dralei. Ceremonia de consacrare a locului ºef al Ocolului Silvic Fãgãraº. Bisericuþa a urmã a fost ales proiectul donat de
desemnat pentru construcþia catedralei a primit hramul Sfântului Mare Mucenic Institutul de proiectãri Oradea, prin inter-
fost oficiatã de Mitropolitul Antonie Gheorghe ºi a fost sfinþitã de cãtre Mitropo- mediul domnului ªtefan Panaitescu, fiind
Plãmãdealã la data de 8 octombrie 1991. litul Antonie Plãmãdealã în 6 august 1994. acelaºi proiect dupã care se ridicã ºi cate-
Protopopul Romul Zaharie mai Micuþul locaº de cult nu a apucat sã drala ortodoxã din Oradea. Dimensiunile
relateazã, în document, cã s-au înscris pen- trãiascã nici 4 ani, pentru cã în 1998, în fac trimitere la vârsta Mântuitorului:
tru misiunea ridicãrii catedralei doi preoþi: noaptea de 22-23 iulie, la ora 1, biserica a lãþimea de 30 m ºi lungimea de 33 m
pãrintele Ioan Lungoci de la parohia din fost incendiatã, mistuindu-se în flãcãri. (vârsta la care Mântuitorul ºi-a început
Cimitir ºi pãrintele Ioan Ciocan, de la În mod miraculos, deºi în urma incen- propovãduirea ºi cea la care a S-a jertfit pe
parohia Dejani. Mitropolitul Antonie diului nu a rãmas decât scrum, câteva obiec- Cruce). Proiectul mai cuprinde o cupolã ºi
Plãmãdealã l-a numit pe pãrintele Ciocan te de cult au fost gãsite intacte: Sfânta un turn mare în centru, cu patru turnuri în
cu misiunea de a ridica catedrala, la Evanghelie, Discul, Steluþa, Sfântul Anti- cele patru colþuri. Hramul a fost ales Sf.
început fãrã parohie. Mai târziu a primit ºi mis, Sfintele Moaºte, dar ºi câteva icoane. Prooroc Ioan Botezãtorul.
Trecut ºi prezent 3
de la începuturi pânã în prezent
Istoria a 12 ani de nevoinþã începute lucrãrile la balconul de la cor ºi nicul preot Ioan Bica, care a slujit vreme
În toamna anului 1995 au început ºi s-a pus acoperiº de plãci ondulate din plas- îndelungatã parohia de la Voivodeni. Un
lucrãrile. Când s-au fãcut primele sãpãturi tic. Tot în acest an autoritãþile centrale ºi preot smerit, rugãtor, discret, pe care pãri-
pentru fundaþie s-au ivit multe greutãþi din cele judeþene, prin intervenþia domnilor tele Ioan Ciocan s-a bucurat sã-l aibã
cauza nivelului ridicat al apei infiltrate din Adrian Lemeni, Aristotel Cãncescu, aproape. A mai fost ºi pãrintele
lacul Cetãþii. Din cauza apei, cheltuielile Gheorghe Gabor, Aurelian Danu ºi a altor Constantin Prescure, care a slujit pânã la
pentru fundaþie ºi demisol s-au triplat. persoane, au contribuit cu ajutoare finan- pensionare în Berivoi. Ambii au trecut la
În anul 1998 s-au terminat lucrãrile la ciare consistente, care au fost deja inves- cele veºnice.
fundaþii, iar în anul 1999 au fost demarate tite în cãrãmidã, fier beton ºi betoane. Pãrintele profesor Alexandru Buºilã
lucrãrile de construcþie a demisolului cu Anul acesta, începând cu luna ianua- este alãturi de pãrintele Ioan Ciocan încã
instalaþiile aferente. Subsolul a fost pregã- rie, s-au început lucrãrile de amenajare a de la pornirea proiectului de ridicare a cat-
tit dupã modelul locaºurilor de cult din unei capele în memoria bisericuþei de edralei. Pãrintele Buºilã a fost ridicat la
America: cu o bucãtãrie ºi salã de mese lemn care a ars ºi a unui spaþiu pentru rangul de iconom stavrofor de cãtre Înalt
pentru agapele creºtine, cuptoare pentru aprins lumânãri, sub scãrile catedralei. Iar Prea Sfinþitul Laurenþiu Streza în 7 ianua-
prescuri, o capelã mortuarã ºi o capelã zidurile catedralei se înalþã la cer tot mai rie 2007.
pentru slujirea din zilele de peste sãp- mult de la o zi la alta, pentru cã sume sub- Epitropi ai catedralei s-au remarcat
tãmânã. stanþiale primite de la Consiliul Judeþean dintru început Gheorghe Dragoº ºi
În anul 2004 s-a început ridicarea au fost investite în cãrãmidã. Gheorghe Pascu, coordonatori ai unui
zidurilor care au ajuns pânã la cota de 4m, Consiliu Parohial de excepþie care îl spri-
iar în anul 2005 pânã la 7m. S-au turnat cei Slujitori ai catedralei jinã ºi îl ajutã mult pe pãrintele paroh.
patru stâlpi mari, cele trei balcoane cu La slujirea altarului pãrintele paroh Cu ajutorul lui Dumnezeu, bazându-se
stâlpi ºi grinzi de rezistenþã, patru scãri Ioan Ciocan, actualul protopop al pe fondurile pe care mai trebuie sã le
interioare ºi un acoperiº de protecþie. Fãgãraºului, a adunat în jurul sãu de-a lun- primeascã, pãrintele Ioan Ciocan sperã ca
Lucrãrile au fost continuate în anul gul timpului mai mulþi preoþi pensionari anul acesta catedrala sã ajungã la cupolã.
2006: s-a ridicat zidul din faþã, au fost din protopopiat. Amintim astfel pe vred- Pr. Cãtãlin Teulea
noi nu îi cunoaºtem. Dar nici

Tu cu cine eºti prieten? mãcar numele celor ce au trãit


înaintea noastrã nu le ºtim.
ªtim cã în masa sfântului altar
la târnosirea bisericii ºi în
Orice catehism ortodox am cumpãtatã. Existã însã, cu Sângele Domnului? Iatã o
Antimis se gãsesc sfinte
deschide, aflãm cã sfinþii sunt durere în suflet o spunem, ºi temã de reflectat…
moaºte - rãmãºiþele sfinþilor.
prietenii, apropiaþii lui oameni care se despart atât de De subliniat dorinþa
În biserica din Voievodenii
Dumnezeu. Ei trebuie sã se fi uºor de poruncile Domnului creºtinilor din Biserica primarã
Mari (secolul XV), în urma
împrietenit cu Dumnezeu încã jignindu-L prin faptele de (din primele secole ale creºtin-
sãpãturilor arheologice efectu-
de aici, din aceasta viaþã, sã-ºi ocarã ce le sãvârºesc. Sã nu ismului) de a primi Grijania,
ate în 1995 datoritã unei ciu-
fi câºtigat haina de nuntã ºi mai pomenim de indiferenþii merindea cea mai de preþ ºi
perci ce deteriora lemnul
mirul din candele, ca cele cinci religioºi care se leapãdã ºi ultima poate, gândind din pris-
urcând pe sub picturã spre
fecioare înþelepte. Biserica acum, când nu e vreme de ma persecuþiilor acelor vremi.
acoperiº, s-a descoperit o fun-
noastrã fãrã sfinþi ar fi ca o fân- prigoanã. Cred cã pentru toþi ar Dacã odinioarã mai bine daþie mai veche de altar, mai
tânã fãrã apã, ca o grãdinã fãrã fi de reamintit îndemnul mureau decât sã se lepede de multe morminte ale ctitorilor
flori. Ei împodobesc cupola Sfântului Arhanghel Mihail în credinþã, astãzi observãm triºti bisericii (credem noi) cu inele
Bisericii dovedind ºi în acest faþa cãderii lui Lucifer prin cã unii creºtini nu numai cã nu cu vultur bicefal, respectiv
fel cã este vie, cã are prezenþa mândrie: " Sã luãm aminte! " ºtiu cum se face sfânta cruce, crin, cu moneda în palmã, din
ºi asistenþa Duhului Sfânt fãgã- La Sfânta Liturghie dar trec nepãsãtori pe lângã timpul lui Matei Corvin (anul
duit de Mântuitorul Aposto- ascultãm mereu îndemnul: "Sã troiþã ori sfânta bisericã, acolo 1470). La un metru de altar se
lilor pânã la sfârºitul lumii. luãm aminte, SFINTELE unde se aflã Hristos jertfit pe
aflã un mormânt de copil, iar
Observãm în viaþa de zi cu SFINÞILOR!". Ce spune oare masa Sfântului Altar în Sfânta
sub una din cele douã intrãri în
zi cã existã oameni prieteni ai aceastã formulã? Cã sfintele Împãrtãºanie (scoasã în Joia
Sfântul Altar (la o adâncime de
lui Dumnezeu, care se sunt pentru sfinþi. Îndemnul Mare). Cum o sã-i priveascã
0,5 m), o niºã relicvar cu o
spovedesc sincer, postesc, sunt este pentru noi toþi, pregãtiþi cu oare Constantin Brâncoveanu
coastã umanã … Ce exemplu
nelipsiþi de la sfintele slujbe ºi post, spãlaþi de pãcate prin pe cei ce astãzi cu atâta liber-
mai bun pentru noi? Ne rugãm
Taine ale Bisericii, sãritori în a Spovedanie. Oare nu se doreºte tate religioasã se leapãdã aºa
împreunã cu sfinþii!
ajuta aproapele, vieþuind în sfinþenia, sau ne socotim uºor de cele sfinte?
Pr. Mihail Fogoroº,
evlavie ºi viaþã cinstitã ºi nevrednici de a primi Trupul ºi Pe sfinþii care trãiesc astãzi
Parohia Voievodenii Mari
4 Chipuri pentru veºnicie
Pãrintele Romul Zaharie a plecat la Domnul
Pãrintele Romul Zaharie a trecut la cele veºnice în data de
11 iunie, la doar câteva luni dupã pensionare. Cel care a slujit
timp de 16 ani la Boholþ, satul sãu natal, apoi 26 ani ca pro-
topop al Fãgãraºului ºi paroh al bisericii „Sf. Treime" a fost
condus pe ultimul drum de câteva zeci de preoþi în frunte cu
Înalt Prea Sfinþitul Laurenþiu Streza. Slujba înmormântãrii a
avut loc la catedrala "Sf. Ioan Botezãtorul".

Medalion de mulþumire
Sã vorbeºti sau sã scrii despre tru minte ºi inimã.
Pãrintele Protopop Romul Zaharie Mi-aduc aminte cu nostal-
este o sarcinã care te onoreazã ºi gie de anii pe care i-am petrecut
provoacã în acelaºi timp. Onoarea în biserica închinatã Sfintei
vine de la un om venerabil ºi onest
care n-a dãruit ani vieþii ci viaþã
Treimi, pe care Prea Cucernicia sa a
pãstorit-o ºi slujit-o atâta amar de
„Mulþumesc, Pãrinte!“
anilor, trãind la intensitate majorã vreme cu dãruire ºi sacrificiu ºi, mai Sunt momente în viaþã, în care cuvintele nu mai au nici o
comuniunea pastoralã ºi sufleteascã ales, de cuvintele de învãþãturã care, forþã pentru a exprima însemnãtatea unui om, sau fericirea pe
cu credincioºii sãi. Iar provocarea se realmente, purtau vocaþia educaþiei care a semãnat-o acel om de-a lungul timpului asupra a zeci
leagã de ce ai putea sã spui despre duhovniceºti în sfera cãreia eram de mii de oameni… Sunt momente în viaþã în care nici un
un asemenea om ºi preot pe care îl cuprinºi toþi. Nu era predicã în care cuvânt nu mai poate înlocui golul lãsat de un om pe Pãmânt.
cunoaºte toatã lumea din Þara sã nu mã simt vizat într-un fel sau Am vrea sã-i spunem azi pãrintelui „Bunã ziua, Pãrinte",
Fãgãraºului ºi nu numai. altul. ªi cred cã nimeni nu putea aºa cum toþi cei de aici o fãceam zi de zi când îl întâlneam pe
L-au cunoscut ºi iubit mulþi rãmâne în afara sferei de influenþã a strãzile oraºului, pe care le cutreiera singur, agale, zi de zi,
oameni pentru cã a trãit ca un om cuvântului dumnealui. Vorbea pen- spre bisericã, ºi dinspre bisericã. Am avut senzaþia deseori cã
între oameni ºi a ºtiut întotdeauna sã tru toþi ºi pentru fiecare în parte. Era, Pãrintele a venit pe lumea asta cu o misiune, cã drumul aces-
dezbrace haina oficialã datoratã dacã pot sã mã exprim astfel, ca o ta între casã ºi Bisericã este un fel de Golgota al sãu ºi cã nu
funcþiei ºi sã coboare pãrinteºte ºi livadã cu diferiþi pomi din care vrea a face altceva, zi de zi, decât sã-i slujeascã lui Dumnezeu
familiar la nevoia celui pe care îl fiecare putea sã-ºi potoleascã ºi sã-i povãþuiascã pe oameni sã-i urmeze calea.
sfãtuia. Echilibrat ºi plin de tact, foamea spiritualã. ªi toate acestea Am vrea sã-i spunem azi Pãrintelui „Mulþumesc,
vorbindu-þi, simþeai cã-þi vorbeºte veneau din dragostea ºi buna Pãrinte", pentru învãþãtura pe care ne-ai dat-o în viaþa aceas-
un pãrinte binevoitor dar pe care intenþie pe care le dãruia cu atâta ta… din faþa Altarului Sfânt, sau printr-o simplã vorbã înþe-
nu-l puteai despãrþi de statura generozitate prin cuvintele sale ºi nu leaptã, spusã pe stradã. Am vrea sã spunem astãzi, cum
funcþiei protopopeºti. De aici numai. obiºnuiesc fãgãrãºenii, „Sãnãtate, Pãrinte", ori „Doamne
respectul admirativ ºi încrederea de Dragostea de om ºi înþelegerea ajutã". Cuvintele însã pãlesc în faþa realitãþii crude. Pãrintele
fiu faþã de Prea Cucernicia sa. pe care a avut-o faþã de neputinþa nu mai este printre noi cu trupul. Am fi putut sã i-o spunem
A cunoscut ºi iubit mulþi omeneascã, onestitatea ºi sinceri- de sute de ori, de mii de ori în aceastã viaþã. ªi ne-ar fi
oameni ºi lucrul acesta se vedea din tatea cuvântului ºi vieþii sale, hãrni- rãspuns mereu cu vorba-i blândã ºi încãrcatã de modestie
fiecare întâlnire cu ei, pe care o cia ºi pãtrunderea cu care se apleca „Ziua bunã, dragã. Sã te ajute Dumnezeu!".
transforma într-o ocazie agreabilã ºi asupra problemelor, sunt lucruri Am întâlnit o femeie din Boholþ care mi-a spus cã , odatã
folositoare de discuþie indiferent de inevitabile într-o schiþã de portret a cu Pãrintele Zaharie, a murit cu adevãrat ºi copilãria sa.
loc ºi timp. Pe stradã, în bisericã, pãrintelui Romul Zaharia. ªi, aº Copilãria din amintirile fiecãruia dintre noi. Copilãria celor
înainte sau dupã slujbã, la o masã cu îndrãzni sã cred, în "decalogul vieþii din Boholþ, copilãria celor din Fãgãraº, copilãria sutelor de
colegii sau credincioºii, cuvântul sale" au fost ºi "porunci" ca acestea: fiinþe ale acestui tãrâm al Fãgãraºului, cufundate în cristelniþa
dumnealui era aºteptat… Era aºtep- Sã iubeºti mai mult decât sã pedep- de botez de mâinile Pãrintelui Zaharie. Copilãria tinerilor pe
tat pentru cã ºtia sã se potriveascã în seºti, sã taci vorbind ºi sã vorbeºti capul cãrora pãrintele a aºezat coroana cununiei, pentru a le
orice situaþie ºi, mai ales, pentru cã tãcând, sã strãluceºti smerit cãutând uni destinele, pentru a întemeia familii.
era un cuvânt mai mult vertical ºi-n la faþa lui Dumnezeu mai mult decât Astãzi ne vedem obligaþi sã îl conducem pe Pãrintele
adâncime, scurt ºi la obiect, core- la faþa omului, sã pui deasupra lite- Zaharie pe ultimul drum din Fãgãraº. Pe acolo pe unde
spunzãtor credincioºilor de azi, atât rei duhul, deasupra judecãþii dra- cutreiera dânsul, zi de zi, singur. Astãzi nu va mai fi singur,
de solicitaþi... gostea, deasupra replicii rãbdarea… ci cu noi toþi. Într-un anume fel, parcã, tot Pãrintele e cel
Spirit critic ºi fin, a ºtiut întot- N-am înmormântat un om, ci care ne spune pe unde sã îl conducem. Pentru cã se îndreap-
deauna sã îmbine fericit ironia cu am îngropat o comoarã de viaþã, o tã… TOT SPRE BISERICÃ, pentru somnul sãu de veci. Aco-
pedagogia. Echilibrul de care a dat experienþã de viaþã cu toate simþã- lo, la Biserica „Sfânta Treime“, de pe strada Codru Drãguºa-
dovadã toatã viaþa nu-l pãrãsea nicio- mintele ºi trãirile ei, un preot ºi un nu, cu numele cãreia s-a contopit ºi numele Pãrintelui
datã ºi, de aceea, nimeni nu rãmânea om, un român ardelean integru sin- Protopop Zaharie. Dacã nu cerem prea mult, i-am spune
nemulþumit ºi nefolosit de pe urma tetizând sufletul þãrii pe care a iubit- Pãrintelui ca, pe drumurile Cerului pe care le va cutreiera de
cuvintelor sale. Avea un fler o ºi pãstorit-o cu atâta rafinament ºi acum înainte, sã se roage ºi pentru iubiþii credincioºi ai
deosebit pentru cuvânt. Întotdeauna spirit de sacrificiu, Þara Fãgãra- Fãgãraºului, aºa cum îi numea chiar dânsul în vorbele rostite
penetra, ºtia sã spunã lucrurilor pe ºului. duminica. Constantin Sorin Mãnduc,
nume ºi vorbea în egalã mãsurã pen- Pr. Ciprian Bîlbã viceprimarul municipiului Fãgãraº
Noi apostoli 5
„Din fiecare eºec trebuie sã rãmâi cu o lecþie
În multe cazuri religiozi-
tatea este sãditã în inima
omului din fragedã pruncie.
de viaþã“
mã refer la unii dintre colegii
mei care ,din punctul meu de
vedere, nu ar fi trebuit sã fie
mim pe oameni, sã ne rugãm
pentru credincioºii noºtri, sã le
fim de folos. În final aceasta
De aceea, pãrinte Ion, pentru elevi ai Seminarului Teologic. este menirea preotului în paro-
început aº vrea sã ne spuneþi La un moment dat am fost hie, sã serveascã mântuirii cre-
câteva lucruri despre dezamãgit ºi am vrut sã renunþ dincioºilor lui.
copilãria sfinþiei voastre. la a mã mai face preot, dar am Cât de mult vã foloseºte
Am avut o copilãrie fru- avut un bun îndrumãtor, pe experienþa acumulatã acolo?
moasã în sensul cã vacanþele le pãrintele meu duhovnic, care Consider cã în parohia
petreceam la bunicii mei în m-a sfãtuit bine ºi m-a þinut Borlova am învãþat sã lucrez cu
Moldova, în judeþul Galaþi, ºi aproape de Bisericã ºi poate omul. Am învãþat sã ascult pe
acolo împreunã cu bunicii mei datoritã lui astãzi sunt preot. fiecare ºi am învãþat sã vorbesc
obiºnuiam în fiecare Duminicã Cred cã ar merita sã ne fiecãruia pe limbajul lui. Am
ºi de sãrbãtori sã mergem la bi- spuneþi ºi numele acestui fost mai idealist la început ºi pe
sericã. Am început sã îndrãgesc pãrinte duhovnic. parcurs m-am lovit de anumite
ºi slujbele ºi biserica. Îmi era Este vorba de pãrintele probleme ºi din fiecare încer-
drag ºi de pãrintele de acolo. Petru Pantiº, care a venit la care am învãþat câte ceva. Din
Era un pãrinte în vârstã, cu Caransebeº în 1993. L-am ales fiecare eºec trebuie sã rãmâi
barbã albã, cãrunt, ºi vroiam sã ca povãþuitor, ca îndrumãtor, ºi cu o lecþie de viaþã ºi cred cã
merg la bisericã ºi pentru pãrin- am simþit cã pãrintele mi se am învãþat multe în fosta
tele. Apoi am început cu timpul potriveºte sufleteºte ºi am þinut parohie ºi aici vin doar sã Numele: Pr. Ion Tãrcuþã
,între jocurile copilãriei, sã am legãtura cu el tot timpul, în tim- continui lucrarea preoþiei. Data ºi locul naºterii: 10 mai
un joc tare interesant. Mã jucam pul Seminarului ºi apoi în tim- Cu atât mai mult cu cât vin 1979, Oneºti, Bacãu.
de-a pãrintele acasã la bunica, pul Facultãþii ºi iatã ºi acum, într-o parohie deja formatã, Studii: Seminarul Teologic Ioan
în staul, unde ea îºi þinea vitele. cãsãtorit fiind ºi preot, þinem cu o anumitã rânduialã de Popasu, Caransebeº (1993-1998);
Am improvizat acolo o toacã, legãtura ºi simt puterea harului viaþã duhovniceascã stator- Facultatea de Teologie Andrei
niºte clopote ºi mã jucam de-a lui Dumnezeu ,pe care trebuie nicitã de pãrintele profesor ªaguna, Sibiu (1998-2002), Studii
pãrintele cu diferite veºminte sã o simtã fiecare om faþã de Glãjar ºi de aceea lucrurile aprofundate: Teologie Moralã
de-ale bunicii. ªi la noi în casã a duhovnicul lui. au o continuitate.
fost întotdeauna o atmosferã de La sfârºitul Facultãþii În încheiere aº vrea (2002-2003).
bisericã în sensul cã pãrinþii mei s-au succedat în viaþa sfinþiei sã adresaþi un cuvânt Familia: cãsãtorit cu Simona, au
ºtiau de post, ºtiau de rugãciune voastre destul de repede mai credincioºilor pe care îi douã fete, Teodora (4 ani) ºi
ºi nu mi-a fost greu când am multe evenimente ºi anume aveþi acum. Iuliana (1an ºi jumãtate).
fost pus în situaþia de a alege dupã licenþã v-aþi cãsãtorit ºi O laturã a pastoraþiei Parohia în care slujeºte: Ucea de Jos.
spre ce liceu sã mã îndrept, aþi ºi primit parohie lângã pe care am accentuat-o în guriþã. Prin împãrtãºanie eºti
mi-a fost foarte uºor sã aleg Caransebeº. Cu ce gânduri parohia Borlova ºi pe care mai responsabil faþã de cel de
teologia. Aºa am ajuns la Semi- aþi mers în parohie? intenþionez sã o pun în evidenþã lângã tine, simþi cã Hristos
narul Teologic din Caransebeº, Am fost foarte doritor de ºi în aceastã nouã parohie þine trãieºte prin tine ºi simþi cã poþi
cel mai apropiat de Lupeni. taina preoþiei ºi în anul IV am de deasa spovedanie ºi împãr- sã fi de folos þie ,familiei tale ºi
Cum aþi petrecut la hotãrât împreunã cu soþia sã ne tãºanie, însã o împãrtãºanie celui de lângã tine. Acestea sunt
Seminarul din Caransebeº? cãsãtorim. Ne cunoºteam conºtientizatã ºi pregãtitã. Pe sfaturile pe care le dau credin-
Cu ce gânduri aþi început? dinainte. Am fost colegi de an. credincioºii mei îi îndemn sã se cioºilor mei din noua parohie:
Eu am fost un pic mai sen- Eu fiind îngrijitorul capelei spovedeascã mai des ºi sã-ºi sã se spovedeascã ºi în afara
sibil la înjurãturi, la vorbe urâte Facultãþii, ocupându-mã împre- doreascã sã se împãrtãºeascã posturilor în aºa fel încât sã nu
pentru cã am fost crescut în unã cu alþi colegi de curãþenia în mai des, conºtienþi fiind cã se rãmânã nici mãcar o Sfântã
bisericã ºi îmi era foarte greu sã sfântul altar, soþia mea, Simona, împãrtãºesc cu Trupul ºi Liturghie fãrã sã împãrtãºesc
accept ideea cã aº putea vorbi fãcea parte din grupul studen- Sângele Domnului Hristos ºi în pe cineva.
urât sau cã aº putea sã stau telor care se îngrijeau de curãþe- acelaºi timp sã fie cu gândul cã Pãrinte Ion, vã mulþumim
lângã cineva care sã vorbeascã nia în bisericã. O simpatizam aceste Sfinte Taine sunt darurile cã ne-aþi primit cu bucurie ºi
urât. Din cauza acestei sensibi- duhovniceºte pe viitoarea mea pe care Dumnezeu ni le oferã aþi dat curs invitaþiei noastre
litãþi ºi la Seminar am triat din soþie ºi la sfârºitul anului III a pentru a ne mântui. Aºa cum ne de a vã face cunoscut prin
mulþimea de colegi ºi am avut început între noi o relaþie de pri- învaþã ºi Înalt Prea Sfinþitul paginile acestei publicaþii. Vã
un grup de colegi ,care ne etenie în vederea cãsãtoriei. La Laurenþiu în diverse cuvântãri, dorim ca bunul Dumnezeu sã
potriveam în gândire, în sensul sfârºitul lunii iulie ne-am cãsã- Împãrtãºania este ºansa mân- vã dãruiascã ani mulþi în
cã am avut preocupãri de a torit ºi în septembrie am fost tuirii noastre. Prin Sfânta aceastã parohie ºi activitate
învãþa, de rugãciune. chemat pentru hirotonie pe Împãrtãºanie avem acces la rodnicã din punct de vedere
Am intrat le Seminar cu seama parohiei Borlova. mântuire, se realizeazã comuni- duhovnicesc.
gândul de a mã face preot dar la În parohie ne-am dus ide- unea, ne simþim fraþi cu cei cu Sã dea Dumnezeu!
un moment dat, din cauza unor aliºti, cu gânduri mãreþe, sã slu- care ne-am împãrtãºit din Interviu realizat de
împrejurãri, mai puþin plãcute, jim lui Dumnezeu, sã-i mulþu- acelaºi potir, cu aceeaºi lin- Pr. Ovidiu Bostan
6 Viaþa în Hristos
Rãzboiul icoanelor Icoana nu agreseazã,
În prezent România, strãduindu-se sã se alinieze la
standardele europene, este supusã unui proces de
ci lumineazã
Tema este nãucitoare cu atât mai mult cu cât
descreºtinare tot mai accelerat. Se fac simþite tendinþe pare o prelungire a frãmântãrilor legate de icoane
de îndepãrtare a simbolurilor creºtine din spaþiile pub- din primele secole de creºtinism. Atunci lucrurile
lice, de modificare a denumirilor sãrbãtorilor creºtine s-au tranºat dupã ºiruri întregi de martiri, dupã
ºi a formulelor de felicitare pentru acestea, de scoatere agresiuni fizice asupra icoanelor, dupã decapitãri
a numelui lui Dumnezeu din jurãmintele militare etc. de apãrãtori ai icoanelor ºi incendieri de biserici ºi
Un exemplu îl reprezintã ºi decizia Colegiului Director mãnãstiri. Astãzi, diavolul a învãþat cã mult mai
al Consiliului Naþional pentru Combaterea Discrimi- Sf. Stelian, câºtigat va ieºi dacã va lupta pe planul mânuirii
nãrii (CNCD), de emitere a unei recomandãri obliga- ocrotitorul copiilor subtile a ideilor, a argumentelor inteligente ºi care
torii cãtre Ministerul Educaþiei prin care cere imple- nu sunt rapid pãtrunse în intenþia lor de cãtre
mentarea unei norme interne care sã reglementeze marea masã a românilor de astãzi, din pãcate cam
prezenþa simbolurilor religioase în instituþiile de învãþãmânt public, astfel ca ne-ancoraþi suficient de temeinic în credinþa lor.
acestea ,,sã afiºeze simbolurile religioase doar în cursul orelor de religie sau Dacã în comunism religia a fost interzisã în
în spaþiile destinate exclusiv învãþãmântului religios". Decizia din noiembrie spaþiul public, astãzi intenþiile atee sunt similare, dar
2006 a CNCD este rezultatul petiþiilor profesorului de filozofie Emil Moise se fac pe o cale subtilã. ªi astãzi, ca ºi atunci, se
din Buzãu, membru al Asociaþiei ,,Solidaritatea pentru Libertatea de Conºtiin- speculeazã dorinþa de a-l îndepãrta pe om de
þã". Acesta afirmã cã icoanele ,,pericliteazã dezvoltarea mentalã, spiritualã, Dumnezeu, pentru a face din el o marionetã mai uºor
moralã ºi socialã atât a fetiþei mele, cât ºi a colegelor/colegilor de clasã", de manevrat. Doar cã astãzi lucrurile se fac în
vorbind despre ,,atmosfera ostilã, ofensatoare ºi degradantã pentru copiii numele drepturilor omului ºi libertãþii conºtiinþei,
aparþinând altei confesiuni decât celei cãreia îi aparþin simbolurile religioase". creându-se sofisme care încurcã mintea omului sim-
plu, neobiºnuit cu speculaþiile ºi argumentãrile
ICOANA, parte din identitatea noastrã filosofice. Astãzi, în numele libertãþii valorilor
etc. se încearcã nu pãstrarea ºi întãrirea identitãþii
Au trecut peste 2000 de ani de la apariþia icoanei ºi nu numai cã ea nu a îngrãdit naþionale, ci din contrã, anularea ei ºi alinierea la
libertatea cuiva, ba mai mult, a lãrgit graniþele acestei libertãþi. Câte cãrþi nu s-au standarde lipsite de sãnãtatea prezenþei lui Dum-
scris pe marginea ei? Câte opere de artã n-au fost inspirate din ea? Câte suflete nu nezeu în viaþa oamenilor. Însã nu abandonarea a
ºi-au aflat liniºtea la umbra ei? Câte speranþe n-au fost aprinse de ea? Prezenþa ceea ce ne-a definit pe noi ca popor de timp de
icoanei a îmblânzit întotdeauna caracterele cele mai aprinse, a dat putere ostaºului douã mii de ani ne transformã (acum, când iatã
sã lupte pe front ºi nãdejde cã se va întoarce acasã. Spre ea privesc cu speranþã bol- am aderat la aceastã mult râvnitã UE) în naþiune
navii din spitale, pentru cã ºtiu cã de la Dumnezeu vine vindecarea. Ea stã ºi astãzi evoluatã, cu principii avansate ºi înalt grad de
liniºtitã în portofelul românului plecat în þãrile Europei sau peste ocean ca sã-ºi civilizaþie, ci din contrã, redescoperirea valorilor
câºtige existenþa. Icoana a stat pe pieptul bunicilor noºtri când ei au plecat în creºtine ºi punerea lor în practicã va da nobleþea
lumea de dincolo. noastrã ca popor. Pentru cã de la revoluþie încoa-
De ce sã o scoatem din ºcoalã? A fost aºezatã de mamele noastre deasupra pa- ce, de când chipurile ne-am emancipat, am fost
tului când noi ne-am nãscut. Adeseori, icoana a fost singura care ne-a ascultat gân- în fruntea Europei la multe capitole negative:
guritul. În faþa ei am împreunat pentru prima datã mâinile ºi niciodatã nu am înju- alcoolism, rata avorturilor, consumul de TV etc.
rat în prezenþa ei, pentru cã ºtiam cã cineva ne vede. Când am ajuns la ºcoalã pro- Dacã efectele acestei aºa zise emancipãri au fost
fesorii ne-au spus sã nu copiem pentru cã cineva ne priveºte de pe peretele dinspre acestea, este logicã concluzia cã prin abando-
rãsãrit. ªi atunci, cum sã o scuipãm când mama ne-a învãþat sã o sãrutãm? Cum narea valorilor creºtine am devenit mai buni?
sã o scoatem din ºcoalã, când armonia pe care o degajã creeazã tocmai mediul Iatã, se pare cã nu. Mai nou creºte violenþa în
propice pentru studiu? Nu s-a dat lege ca icoana sã fie introdusã cu forþa în ºcoalã, ºcoli, consumul de droguri, tot mai mulþi tineri
aºa cã nu poate fi scoasã prin lege. A stat afarã pânã în 1989. ªi-a cucerit singurã au probleme de comportament ºi caractere deviante.
locul pe care îl ocupã astãzi cu farmecul ºi cu armonia ei. Nu s-a reuºit ca icoana Deci sã zicem în continuare ,înainte români,
sã fie înlocuitã. Ea a dãinuit mereu în suflet, de unde a putut fi proiectatã pe pereþii la distrus tot ce mai avem bun ºi frumos în viaþa
instituþiilor româneºti. noastrã? Ce ar fi dacã ne-am solidariza ºi am
Poporul român trebuie sã îmbogãþeascã Europa la care tocmai a aderat cu va- zice NU pornografiei, publicitãþii perverse cu
lorile sale culturale ºi spirituale printre care se înscrie ºi icoana. Amintirile pe care
tentã sexualã, programelor devastatoare de
le duc cu ei europenii dupã ce viziteazã þara noastrã sunt tocmai icoanele sau ima-
suflete ºi furnizoare de subculturã ºi subcompor-
ginile vestitelor mãnãstiri româneºti. Dacã ei sunt impresionaþi de frumuseþea
icoanelor româneºti, noi de ce sã renunþãm la ele? Fac parte din noi, sunt cartea tamente, ºi am zice DA, vrem icoane în faþa
noastrã de vizitã, exprimã identitatea noastrã. Ele ne sunt dragi la fel ca ºi pozele ochilor noºtri, pentru cã nu vrem ca ai noºtri
pãrinþilor noºtri, dacã nu mai dragi. De ce sã le înlãturãm din viaþa copiilor noºtri? copii ,sã se ucidã între ei, sã-ºi împuºte profesorii
Sã încetãm a ne mai lupta cu noi înºine, cu valorile noastre. Icoanele fac parte din ºi colegii cum se întâmplã deja la alþii, sã se sin-
identitatea noastrã. ªi chiar dacã vom scoate icoanele din ºcoli, ele vor continua sã ucidã, sã consume droguri, sã fie þinta profito-
existe pe stema tricolorului prin crucea din ciocul vulturului. Vom renunþa la tri- rilor sub orice formã? Vrem copii frumoºi ca ºi
color, la stemã? Atunci nu vom mai fi noi înºine... Va fi sfârºitul nostru. icoanele noastre, care sã fie buni ºi sã ºtie în
primul rând sã iubeascã. Pr. Marius Corlean
Pr. Laurenþiu Urian, Parohia Pãrãu
Actual 7
cã numãrul oamenilor care îºi doresc

„A fi sau a nu fi“
La gala premiilor UNITER dintr-un an cã „într-atât a iubit Dumnezeu lumea încât
moartea, chiar bãtrâni, bolnavi ºi
neputincioºi fiind, este foarte mic. De
asemenea, foarte puþini, în raport cu total-
itatea oamenilor de pe pãmânt, sunt cei
recent, un om de teatru bucureºtean, pre- pe Fiul Sãu Cel Unul Nãscut L-a dat pen- care îºi curmã voluntar viaþa. Nici Emil
miat, a folosit în alocuþiunea sa, în sens tru ca tot cel ce crede într-Însul sã nu piarã, Cioran n-a fãcut acest lucru, deºi a fost
afirmativ, expresia: „absurditatea de a ne ci sã aibã viaþã veºnicã“ (Ioan 3,16). bântuit de acest gând. Aceasta înseamnã
fi nãscut“. Dacã naºterea este o absurdi- Desigur cã la aceste convingeri ale þãranu- nu atât cã n-a avut un asemenea curaj, cât
tate, înseamnã cã ºi viaþa în sine este o lui român s-a gândit, în primul rând, ºi cã nu era îndeajuns de convins de adevãrul
absurditate, este ceva absurd. Dicþionarul filosoful Petre Þuþea, când a formulat gândirii ºi afirmaþiilor sale despre realitate,
limbii române explicã termenul „absurd“ aforismul: „Þãranul este omul absolut“ ºi, naºtere, viaþã ºi moarte.
ca fiind ceva „care contrazice gândirea de ce nu, Lucian Blaga, când a lansat sin- Oricum, realitatea e minunatã, univer-
logicã; care nesocoteºte legile naturii ºi ale tagma: „Veºnicia s-a nãscut la sat“. sul e frumos, iar viaþa îºi are satisfacþiile,
societãþii; contrar bunului simþ, „prostie“. bucuriile ºi farmecul ei, pentru care omul
E adevãrat cã în viaþa omului ºi a soci-
O asemenea concepþie despre naºtere ºi etãþii se ivesc ºi persistã ºi multe gânduri, o preþuieºte ºi þine cu tot dinadinsul sã
viaþã nu e creaþia omului de teatru la care elemente, fapte, situaþii ºi evenimente trãiascã ºi încã deplin ºi cât mai mult timp.
ne-am referit, ci se întâlneºte în cursul absurde, dar creºtinul ºtie cã „Dumnezeu În lumina credinþei creºtine în Dumnezeu
istoriei la unii filosofi mai vechi sau mai este iubire“ (I Ioan 4,15), trãieºte cu ºi în nemurire, întreaga existenþã, viaþa în
noi. Aici ne mãrginim sã amintim, dintre aceastã convingere ºi este încredinþat cã îi general ºi viaþa omului în special îºi au o
aceºtia, doar pe românul nostru Emil ascultã rugãciunea ºi îl ajutã sã valoare, un sens ºi o finalitate: sunt creaþii
Cioran. Iatã ce spune acesta în cartea sa depãºeascã, sã biruiascã absurditãþile ivite ale lui Dumnezeu menite ca omul sã se
intitulatã: „Despre neajunsul de a te fi nãs- în viaþa sa, mai ales cã aproape toate aces- bucure de Harul Sãu, de cunoaºterea Lui,
cut“ (Editura Humanitas, 2003): tea vin din partea oamenilor sau a de iubirea Sa, de viaþa în comuniune spi -
„Realitatea þine de absurd“ (p.5). „ªtiu cã duhurilor malefice. ªi viaþa dovedeºte cã ritualã cu El, toate aceste pogorãminte ºi
naºterea mea e o întâmplare, un accident acest optimism al creºtinismului nu e daruri divine fiind eterne pentru omul lui
ridicol“ (p.8). „Nu-mi iert faptul cã m-am absurd, nu e o rãtãcire de la adevãr, nu e o Dumnezeu. Pr. Prof. Ioan Glãjar,
nãscut“ (p.19). „Sã nu te fi nãscut, numai naivitate. Aºa se explicã între altele faptul Parohia Ucea de Jos
sã te gândeºti la asta, ce fericire,
Domnitorul ªtefan cel Mare ºi Sfânt
ce libertate, ce spaþiu!“ (p.28). „Sã
nu te naºti este, fãrã doar ºi poate,
cea mai bunã formulã care existã.
Ea nu e, din nefericire la îndemâ-
2 iulie 2007, 550 de ani de la
na nimãnui“ (p.222). „Sã fi comis urcarea pe tronul Moldovei
toate crimele, în afara celei de a fi
tatã“ (p.9). Oricum a tãlmãcit sau ªtefan cel Mare a fost uns ca domnitor în Ureche consemneazã
ar mai fi tãlmãcit Emil Cioran 1457, pe locul numit "Direptate", de cãtre mi- un numãr de 44 de
aceste afirmaþii, ele rãmân incri- tropolitul Teoctist. Deºi contextul politic mãnãstiri ºi biserici),
minãri ale realitãþii, ale naºterii ºi sud-est european nu era chiar favorabil adevãrate capodopere
vieþii ºi, raportate la credinþa noas- Moldovei, slãbitã economic, istoria a arãtat cã de arhitecturã în stilul
trã creºtinã, denigrãri ºi acuze domnia lui ªtefan cel Mare (1457-1502) a tradiþional moldove-
aduse lui Dumnezeu, Creatorul marcat nu numai sfârºitul crizei politice ci ºi nesc, dau mãrturie mai
lumii ºi al vieþii. apogeul Moldovei medievale. presus de orice cã
ªtefan cel Mare ºi Sfânt a fost mare nu nu- domnitorul avea o mare evlavie faþã de
Dar tot filozoful Emil Cioran
mai prin victoriile sale pe câmpul de luptã sau Dumnezeu, iar idealul sãu de a nu vedea
afirma altãdatã: „Þãranul român e
prin politica sa externã, ci a rãmas în conºtiinþa creºtinãtatea europeanã stãpânitã ºi umilitã de
mai mare filosof decât filosofii“. românilor mai ales prin ctitoriile sale. Nici unul puterea semilunei mahomedane a cãutat sã-l
Dacã e aºa, înseamnã cã el ar fi din domnitorii þãrilor româneºti n-a ridicat atingã nu numai prin luptã, ci ºi prin mãrtur-
trebuit sã ia aminte ºi sã-ºi însu- atâtea locaºuri de închinare. Tradiþia a consem- isirea credinþei în Dumnezeu, prin ajutorul
ºeascã concepþia despre realitate, nat cã dupã fiecare luptã el ridica o bisericã sau cãruia a repurtat atâtea biruinþe.
naºtere ºi viaþã a acestui filosof mãnãstire, ºi sunt consemnate peste 40 de vic- Vestit de la Rãsãrit (la Sfântul Munte
mai mare decât el, adicã a þãranu- torii... Cea mai importantã ctitorie ºtefanianã, Athos a contribuit cu nenumãrate danii) pânã
lui român. Or, þãranul român cre- unde se aflã ºi mormântul marelui domnitor, la Apus (papa l-a numit "altletul lui Hristos"),
dea în Dumnezeu ºi pentru el viaþa este mãnãstirea Putna, construitã între anii personalitatea sa a devenit legendarã încã din
e un dar de la Dumnezeu. El prea- 1466-1469. Numãrul bisericilor de mir ctitorite timpul vieþii, poporul numindu-l încã de atunci
mãreºte pe Dumnezeu ºi Îi de ªtefan cel Mare este mult mai mare decât al "Sfetî ªtefan Vodã". Canonizarea domitorului
mulþumeºte zilnic pentru acest mãnãstirilor, ele fiind rãspândite pe tot cuprin- s-a bazat ºi pe temeiul unei lungi tradiþii de
dar. El se roagã lui Dumnezeu ºi Îi sul Moldovei. În general au fost ridicate dupã evlavie popularã. Fiu duhovnicesc al
implorã Harul dãtãtor de viaþã. marile bãtãlii cu turcii, multe amintind de vic- Cuviosului Daniil Sihastrul, cei doi au intrat
Þãranul român, din trecut ºi de toriile lui în cei 47 de ani de domnie. împreunã în calendar, fiind canonizaþi în 1992.
astãzi, este creºtin ºi mãrturiseºte Mulþimea ctitoriilor ºtefaniene (Grigorie Pr. Rãzvan Timofte
8 Ne vorbeºte pãrintele Arsenie Papacioc
„Recomand fiilor mei duhovniceºti
o nesfârºitã veselie sufleteascã..."
smerenie", în orice chip sã ne-o dea pentru Noi avem putinþa de a ne ridica pânã la
ca sã putem primi harul, cãci fãrã harul lui Dumnezeu. Un înger nu se poate ridica nicio-
Dumnezeu nu putem face nimic... datã la nivel de arhanghel, pe când omul
Aici e fie greºeala, fie nepãsarea poate ajunge ca Dumnezeu. De aceea tre-
lumii... Deoarece considerã cã fãcând o buie sã ne cunoaºtem valoarea noastrã.
faptã bunã a fãcut-o el ºi asta e o enorm de Care este cel mai mare pãcat?
mare greºealã. Existã cuvântul Scripturii A venit cineva la pãrintele Antonie ºi
"Fãrã de Mine nu puteþi face nimic"... l-a întrebat acest lucru, iar pãrintele i-a rãs-
Deci trebuie sã cerem de la Dumnezeu tot puns cã nu e nici mândria, nici mânia, nici
ceea ce facem. Oamenii în cerbicia lor lenea... ci pãcatul cel mai aproape de om
considerã cã ei fac totul prin puterea lor. este ºi cel mai mare. Cel mai periculos este
Starea de veselie e o stare de pãcatul de lângã noi, de el trebuie sã te fereºti.
Ce ne puteþi zice despre smerenie?
Pãrintele Arsenie Papacioc, numit
mers înainte, de îndrãznealã! Harul lui Dumnezeu se sãlãºluieºte
ºi „pustnicul de la malul mãrii", s-a ªi numai în felul ãsta poþi sã mai ales în cei simpli ºi nebãgaþi în seamã.
nãscut la 15 august 1914. A fost fii un erou al lui Hristos. Nu se poate face nimic fãrã harul lui
cãlugãrit în 1949 ºi a petrecut mulþi Dumnezeu, cãci se spune în Scripturã
Nu cãderea în pãcat este o mare operã, "Fãrã de Mine nu puteþi face nimic". Noi
ani în închisorile comuniste. Din 1976
o faptã reuºitã a satanei, ci lipsa poziþiei suntem doar mlãdiþe altoite pe viþã ºi dacã
este duhovnicul Mãnãstirii "Sf. noastre de a ne ridica din pãcat. Faptul cã ne rupem de aceasta nu mai aducem roade.
Maria" din Techirghiol. te ridici este pierderea lui ºi salvarea noas-
Datoritã înþelepciunii ºi blândeþii trã. Dar asta nu se poate face fãrã harul lui Dacã spui despre tine cã ai
sale, este cãutat de credincioºi, Dumnezeu ºi harul nu vine dacã nu e smerenie,
cãlugãri, preoþi ºi chiar ierarhi, care
vin din toatã þara pentru a primi
smerenie. Chiar m-a întrebat pãrintele înseamnã cã nu eºti smerit.
Teofil Pãrãianu (cu care mã cunosc de 60
povãþuire. de ani ºi suntem prieteni) dacã eu mã mân- De câte feluri sunt ispitele?
Asta este fotografia cea mai reuºitã... tuiesc. Eu i-am rãspuns de-a dreptul: nu Ispitele sunt de ºase feluri: din sus, de
Pânã ºi fotografii zic: "Zâmbiþi, vã rog!" pãrinte! Nu mã pot mântui uºor. Condiþia jos, din faþã, din spate, din stânga ºi din
Aº vrea sã nu vã vadã sfântul Ioan Gurã de mântuirii mele este sã vinã harul lui dreapta. De sus fiindcã vrei sã ºtii mai mult
Aur cã sunteþi întristaþi, pentru cã veselia Dumnezeu ºi el nu vine decât dacã eºti decât trebuie sã ºtii ºi decât s-a descoperit.
este cliºeul nostru natural. Puteþi sã vã smerit. Sunt eu smerit? Pot eu sã zic sunt De jos: nu ºtii nici cât trebuie sã ºtii, nu
închipuiþi un înger întristat, posac, care sã un om smerit? Dacã spui despre tine cã ai faci nimic. Ispitele din spate sunt amintirea
refuze poruncile lui Dumnezeu? smerenie, înseamnã cã nu eºti smerit. E celor trecute, retrospectiva celor trecute pe
Starea de veselie e cea potrivitã pentru posibil sã te mântuieºti dacã eºti în aceas- care le reînvii. Ispitele din spate nu sunt la
ca sã creãm... Altfel nu se poate ºi noi sun- ta binecuvântatã simþire continuã a fel de periculoase ca cele din faþã, pe care
tem creaþi sã creãm... Ce sã creãm? Sã ne nevredniciei tale. Canonul 124 al sinodu- le vezi, sunt vii ºi poþi sã îþi confunzi iden-
creãm pe noi, sã ne desãvârºim, ºi asta e lui de la Cartagina spune: "Dacã zici cã tu titatea cu ele. Ispitele din stânga sunt erezi-
tot de la Dumnezeu. Nu putem noi crea, ai fãcut, anatema sã fii". Vedeþi, asta este ile, lucruri împotriva rânduielii bisericeºti.
dar rãscolim în noi creaþia lui Dumnezeu, ceea ce trebuie sã facem noi: sã fim într-o Am lãsat la urmã ispitirea din dreapta care
asta înseamnã deja descoperirea lui stare continuã cu Dumnezeu. este cea mai primejdioasã pentru cã s-ar
Dumnezeu în noi. Starea de veselie e o Care este rostul nostru, pãrinte? putea sã crezi cã duci o viaþã duhovni-
stare de mers înainte, de îndrãznealã! ªi Ne iubeºte prea mult Dumnezeu, ne-a ceascã ºi de fapt sã nu fie aºa. Adicã faci
numai în felul ãsta poþi sã fii un erou al lui creat numai pentru El ºi toatã atenþia Lui e cele duhovniceºti refuzând îndeplinirea
Hristos ºi numai al lui Hristos. ca noi sã ne mântuim. Marea durere a lui obligaþiilor fireºti faþã de mediul în care
Dumnezeu este iadul. Nu suntem creaþi trãieºti, ai o viaþã egoistã, exclusivistã.
Oamenii în cerbicia lor numai pentru noi înºine, ci suntem fãcuþi Reþeta vieþii duhovniceºti este starea
considerã cã ei fac totul pentru întreaga creaþie, faþã de care avem de continuã simþire a lui Dumnezeu, starea
prin puterea lor. responsabilitãþi. Nu ne mântuim singuri, ci de veselie continuã ºi starea de ridicare
împreunã cu creaþia. continuã. Acesta este de fapt mersul tãu
Ce ar trebui sã cerem de la Dumnezeu? Cum de ne putem mântui, pãrinte? spre viaþa veºnicã. Nu sã luptãm sã ne
Desigur, ar trebui sã cerem toate ºi mai Pentru cã avem o mare simþire în noi. mântuim, ci sã luptãm sã Îl cucerim pe
întâi sã ne dea o viaþã controlatã, smeritã. Nu suntem orice. Am fost creaþi dupã chi- Dumnezeu ºi El ne va da darul Sãu.
E prea puþin spus "smeritã", sã ne dea prã- pul ºi asemãnarea lui Dumnezeu. Vedeþi A consemnat
pastie de smerenie. Eu i-am spus "smeritã ce diferenþã este între noi ºi restul creaþiei? Pr. Laurenþiu Broscãþeanu
Actual 9
Românii plecaþi la muncã
lasã în urmã copii rãstigniþi
Pãrintele Constantin Necula, lector la Facultatea de Teologie din Sibiu, a susþinut în
luna iunie o conferinþã la invitaþia a doi foºti elevi ai Seminarului Teologic din Fãgãraº,
Alexandru Dãdârlat ºi Mircea Laza. Vã prezentãm în continuare rãspunsurile pãrin-
telui, care a cãlãtorit mult mai ales în Italia, la câteva întrebãri legate de situaþia tiner-
ilor plecaþi la muncã în strãinãtate ºi mai ales a copiilor rãmaºi acasã.
Eroismul copiilor noºtri nevoie de el.
Societatea modernã a creat dãdaca elec-
Ce poate face un profesor pentru tronicã, extrem de periculoasã, care este
copiii ai cãror pãrinþi sunt plecaþi în televizorul. Îl iei pe copil, îl pui în faþa tele-
strãinãtate? Am observat cã aceºtia vizorului: „Gicã, centrat pe desene! Nu
sunt mult mai agitaþi decât ceilalþi copii, miºti, cã am treabã!“ ªi Gicã sãracu nu de largã, încât îi poate cuprinde liniºtitã pe
mai neînþelegãtori… miºcã, pentru cã lui îi place. Am auzit la toþi, indiferent de colþul în care se duc. Ce
Cred cã mai degrabã neînþeleºi. În ºcoalã la fiul meu doi copii povestindu-ºi poate face Biserica? Sã le arate cimitirul.
România cel mai nenorocit sistem e desene animate: „L-ai vãzut pe dracu’ ãla Sã le arate cã au un loc de aterizare… Cã
divorþul prin muncã. Aþi remarcat cum pot roºu cum i-a bãgat cornu’ lu dracu’ ãla ºi „tâmpiþeala“ asta cu plecatul peste
ºi locuind împreunã sã divorþeze pãrinþii, negru ºi cum…“ Deci copiii au luat-o razna! hotare þine 5-6-7 ani. Cam atâta merge,
pentru cã se mai vãd seara la 10, pentru cã ªi revin, nu numai copiii celor plecaþi, ci ºi dupã aceea þi se cam „agurideºte gura“…
în rest sunt preocupaþi de ale lor… Nu mai ai celor rãmaºi care sunt plecaþi tot timpul. E fain, domnule, ai bani, ai maºini… Dar
apucã sã comunice nimic despre creºterea Una dintre soluþiile reechilibrãrii câþi bani credeþi cã puteþi câºtiga? Vine o
propriilor copii... Eu cred cã în primul rând României este întoarcerea pãrinþilor la vreme când toate astea se astupã ºi efectiv
profesorii ar trebui sã creeze o plasã de copiii lor. De exemplu femeia sã fie plãtitã îþi astupã izvoarele din suflet. ªi începi sã
rezistenþã, de siguranþã. Ca la un circar pentru 8 ore, dar sã nu munceascã decât 4, te sufoci. Cam asta se întâmplã când pleci
care se dã peste cap la înãlþime. Copii iar celelalte 4 sã fie obligatoriu cu copiii. dincolo cu vise mãreþe. Jumãtate din cei
aceºtia practicã de fapt unul dintre cele Copiii nu au nevoie de proiecte sociale, ei care ajung acolo constatã cã occidentul
mai periculoase salturi la trapez. Multiplu au nevoie de mame, de taþi, de bunic, de este o pãdure plinã de þepe. Þepele sunt
salt mortal (nu mai e vorba de triplu salt), bunicã… N-au nevoie de ºcoalã, unde de foarte bine parfumate: „A, bunã ziua, bine
pentru cã ei fac asta în fiecare zi... Gândi- multe ori se oligofreneazã… Noi ne aþi venit, ne bucurãm cã avem un prost
þi-vã cã într-o casã unde amândoi pãrinþii retardãm copiii în sisteme educaþionale. care sã lucreze pentru noi… Ce aþi fost în
sunt prezenþi când un copil face febrã, per- Noi sistematic ne batem joc de darul nat- þarã? Medic? A, interesant, avem nevoie
cuteazã amândoi sau mãcar pe rând fac cu ural dat de Dumnezeu neamului acestuia: de o femeie de servici!“ ªi în momentul
schimbul la priveghere. Dar într-o casã creierul românului, care a ajuns varzã de acela toatã demnitatea se duce… Sigur, ca
unde cea mai mare persoanã are 12 ani ºi Bruxelles, în cel mai bun sens al cuvântu- femeie de servici în Italia poþi câºtiga mai
creºte copilul de 7 ºi pe frati-su de 5 ani lui. În batjocorirea aceasta de sensuri mult decât câºtigi ca medic în România.
cine sã privegheze? Deci copiii sunt efec- copilul nu poate sã-ºi recapete demnitatea Dar în acelaºi timp acolo consumi mult
tiv daþi morþii, inclusiv fizice. decât prin ieºirea din starea de varzã. Ori mai mult ca sã supravieþuieºti. Aveam un
Ce este dramatic este cã pãrinþii la asta nu poate lucra numai Biserica, sau prieten intelectual, care câºtiga foarte
conºtientizeazã lucrurile acestea, dar aduc profesorii. La asta poate lucra numai mult, 10 mii de euro pe lunã, unul dintre
urmãtorul argument: „Da, pãrinte, dar noi treimea familie, Bisericã ºi ºcoalã. Cã de cele mai fericite cazuri. „Bun, zic, ºi cât
mergem sã muncim, sã ne întoarcem ºi sã societate ºi stradã… vedem unde ne duce dai pe chiria aia în buricul Parisului?“
ne facem casã!“ Dar dacã facem o casã în marea educaþie de bãuturã… „7 000 de euro.“ ªi eu zic: „Bãi Gicã, hai
care nu mai are cine locui? Pentru cã în Ce recomand profesorilor este sã caute mã acasã, cã de banii ãia ne facem casã!“
acea casã nu vor mai sta copiii noºtri, ci sã identifice cine sunt copiii, în ce direcþie Familiile nu se rup în esenþã. Sã nu vã
rãposaþii noºtri copii, avortaþii societãþii, se îndreaptã ºi sã vadã cât pot oferi acesto- închipuiþi cã copilul unor pãrinþi plecaþi nu
ra pentru a echilibra disconfortul din casele lor. mai este copilul pãrinþilor lui. Dimpotrivã,
rãstigniþii noºtri copii. ªi atunci nu mai e o
aºteptarea sporind, parcã spo-reºte ºi cali-
casã, ci un templu al propriilor noastre ªi ajutaþi-i sã scoatã televizorul din prizã… tatea de tatã ºi de mamã. Din nefericire
orgolii, absolut devalorizate.
Occidentul, avem suficienþi pe care îi adu-cem în
pachet acasã ºi asta mã întristeazã cel mai
Nevoia unui zâmbet… pãdure plinã de þepe tare. Acum un an, în apropierea Paºtilor, a
Ce are de fãcut un profesor este sã aibã Foarte mulþi dintre tinerii din murit copilul unor vecini de-ai mei la care
o listã foarte fermã cu copiii pe care îi are Fãgãraº au pãrãsit þara ºi foarte mulþi þin foarte mult. Pe mine m-a im-presionat
în dirigenþie sau în consilierat. ªi sã dintre elevi vor sã plece în Italia, Spania foarte mult cã în aºteptarea lui nu mai
încerce sã stea în fiecare zi o secundã faþã sau Statele Unite. Cum ar putea inter- conta nici un fel de sãrbãtoare. Când þi se
în faþã cu ei ºi sã le zâmbeascã. Copii se veni Biserica pentru readucerea lor? întoarce copilul la pachet acasã chiar nu
pot hrãni cu zâmbetul acesta, au mare Biserica nu readuce pe nimeni. E atât mai conteazã nici un fel de sãrbãtoare…
10 Fii tânãr cu Hristos

„O f e r t a " H r i s t o s ea, dacã îºi rupe de la gurã ca sã-i dea


copilului ei hrana de care are nevoie
sã nu moarã, îºi manifestã dragostea
atât cât o poate duce. Însã ceea ce e trist
e cã noi trãim dragostea pentru pãrinþii ºi
Hristos e rãstignit pe noi. Am scris o poezie,
Avem un "produs" pe care vrem sã fraþii noºtri ca pe o dragoste egoistã: îmi
cã Hristos κi duce crucea ºi crucea pe care
Îl propunem tinerilor: Hristos. Pentru iubesc mama pentru cã mama îmi va lãsa
o poartã în spate suntem noi, ºi cuiele sunt,
a-L face "vandabil" tinerilor cãrora ne moºtenirea cutare, îmi iubesc copilul pen-
de fapt, pãcatele noastre. Trebuie sã înþe-
adresãm, am sã te rog sã ne spui Ce sau tru cã el va fi premiant ºi mã voi lãuda cu
legem cã El ne-a iubit ºi ne iubeºte atât de
Cine este Hristosul Acesta pe Care Îl el. Poimâine va fi student, va termina facul-
mult... Uneori nici nu pot sã mã rog, stau
ofertãm în cele ce urmeazã? tatea ºi va fi medic, ei, ce tare voi fi eu c-o
în faþa icoanei lui Hristos sau în faþa crucii
Ce? Sau Cine este Hristosul Acesta? sã fiu tatã de doctor, sau tatã de preot... E
ºi mã gândesc cã parcã aº fi venit la întâl-
Pentru cã, dacã propunem un ce tinerilor, extraordinar! Unii pãrinþi creºtini sunt obse-
nire cu persoana pe care o iubesc. Uneori
or sã-l arunce la gunoi. Tinerii sunt sãtui daþi sã-ºi facã copiii preoþi, fiicele preote-
nici nu simt nevoia sã mã rog în cuvinte.
de ce-uri, care le umplu orizontul, ca niºte se, ca ºi cum toþi ar avea chemarea asta ºi,
Într-o anumitã perioadã a studenþiei
rebuturi, ca niºte deºeuri. Cred cã tinerii impunându-le sã dea la Facultatea de Teolo-
mele mã duceam la o mãnãstire, la Lainici.
sunt tineri în mãsura în care Îl cautã pe gie, nu-i iubesc, nici nu-L iubesc pe Dumne-
Biserica mare de acolo are la subsol un
Cine, în care simt nevoia sã comunice, sã zeu. Pentru cã nu toþi copiii au acest talant.
paraclis, ºi mã duceam acolo când era
împãrtãºeascã ceva. ªi dacã tu, ca pãrinte, îl forþezi sã dev-
searã sau noapte ºi nu era nimeni, ºi
Pentru mulþi dintre oameni, creºtin- inã un mic idol la care te închini - Vai, ce
stãteam singur, pe întuneric, ºi mã gân-
ismul e doar o concepþie despre lume ºi copil credincios am! -, mâine-poimâine el
deam cã am venit la Hristos. Lucrul acesta
viaþã... sau nici mãcar. Crezi cã, în situ- va deveni apostat, se va lepãda de credinþã.
poate pãrea pueril, oricine intrã într-o bise-
aþia aceasta, Hristos mai poate suscita ªi experienþa de lângã noi ne dovedeºte cã
ricã ar trebui sã se întâlneascã cu Hristos,
interes pentru tânãrul contemporan? aºa stau lucrurile, pentru cã tineri fãrã chema-
dar, dacã ne uitãm la feþele multora,
Nu poþi explica unui om cum sã danse- re ajung în seminare sau în facultãþile de
vedem cum vin plictisiþi la bisericã ºi
ze pe o muzicã, dacã nu cunoaºte ritmul res- teologie ºi apoi ajung pe calea pãcatului.
pleacã plictisiþi de la bisericã. Vin plictisiþi
pectiv. Nu poþi învãþa un tânãr sã danseze Oferta aceasta, "Hristos", are ºi
la meci, dar dacã echipa lor a bãtut, pleacã
hip-hop, sau nu poþi învãþa o persoanã sã câteva, sã le zicem, puncte de greutate
de la meci în culmea bucuriei. La bisericã,
danseze blues, dacã nu a auzit niciodatã o de fiecare datã bate echipa ta, în sensul cã foarte concrete. În primul rând este
melodie din genul respectiv. Nu poþi pre- la bisericã întrevezi rãzboiul duhovnicesc mântuirea. Ce e, de fapt, mântuirea?
zenta un Hristos doar în cuvinte. Trebuie dintre puterile întunericului ºi puterile Sau cum îi explicãm tânãrului cã
ca persoana respectivã sã înþeleagã cã binelui, puterile adevãrului, puterile Hristos vrea sã-l mântuiascã? Ce vrea
Hristos vrea sã fie cunoscut, iubit, înþeles. luminii, puterea cea dumnezeiascã. Putere sã-i ofere, concret, Hristos?
Pe mine m-a mirat când, cu ani în urmã, care biruie de fiecare datã, dacã ai ochi s-o Îi dã mântuirea. La kilogram!
am auzit un preot spunând într-o predicã vezi. ªi asta îþi dã putere, asta îþi dã un Asta-i treaba, cã noi nu înþelegem cã
cã sfinþii sunt prietenii noºtri. Termenul de ghiont, un bobârnac: „Luptã în continuare, mântuirea o avem în buzunare; suntem
prieten mi se pãrea prea apropiat, prea pune-te pe picioare, ridicã-te. Ai cãzut? niºte belferi din ãºtia care dãm mântuire în
intim, prea... Dar am ajuns sã înþeleg cã Nu-i nimic! Trece!" stânga ºi în dreapta, la propriu, nu la figu-
sfinþii sunt prietenii noºtri ºi cã Hristos e Sfântul Ioan Evanghelistul vorbeºte rat. În sensul cã mântuirea nu e altceva
cel mai bun prieten al nostru. Or, toþi tine- despre iubirea aceasta a lui Dumnezeu decât trãirea Împãrãþiei lui Dumnezeu,
rii au nevoie de prieteni. ªi e aºa de bine sã care iartã totul, uitã totul, acoperã totul... care e iubire. Dacã noi îl iubim cu adevãrat
ºtii cã-L ai pe Hristos lângã tine!… Fiecare dintre noi iubim pe câte cineva... pe cel de lângã noi, noi îi dãm o fãrâmã de
Care este cartea de identitate a lui Oare!? Mi-e teamã cã uitãm sau ne ºi rai. El vede, sau, mai bine zis, poate vedea
Hristos? Sau, prin ce Se caracterizeazã dezvãþãm sã iubim. Cred cã explozia de în inima noastrã, în palma noastrã întinsã
El, în principal? sexualitate ne învaþã sã nu ne mai iubim. cãtre el, o fãrâmã de rai. Nu ºtiu câþi ar fi
Prin faptul cã îl iubeºte pe cel mai Hristos se defineºte, cel mai bine, prin în stare sã respingã o iubire adevãratã.
mare pãcãtos mai mult decât îºi iubeºte cel iubire, ºi de aceea El covârºeºte orice altã Eu am constatat cã, de obicei, tinerii
mai tare îndrãgostit prietena pentru care iubire a noastrã. În acest context, iubirea resping învãþãturile moraliste goale, serbe-
sare în prãpastie, pentru care sare în fân- faþã de ceilalþi, fãrã a fi altoitã sau izvorâ- de, sterpe, ºi n-am prea cunoscut tineri
tânã, pentru care face balet pe zãpadã, ºi tã din Hristos, poate fi iubire autenticã? care sã refuze iubirea; nu ºtiu cine ar putea
toate giumbuºlucurile cu putinþã pe care le Acum m-ai întrebat oarecum dacã e refuza iubirea cea adevãratã, iubirea care
poate face un îndrãgostit. Hristos a murit autenticã iubirea pe care o au, de exemplu, nu stã doar în cuvinte sau în acte din astea
pentru noi. Pe mine m-a marcat foarte pu- pãgânii faþã de copiii lor, nu? Da, cred cã e filantropice, ci iubirea care constã în a te
ternic lucrul ãsta, cã Hristos a murit pe o formã de iubire, nedesãvârºitã, dar pune pe pâine ºi a te da celuilalt sã te
cruce pentru toþi, deci ºi pentru mine! iubirea cea adevãratã tot de la Dumnezeu mãnânce.
Crucea lui Hristos a avut milioane de vine. Cred cã mama care moare de foame (Danion Vasile, UNDERGROUND.
kilometri lungime ºi o bucatã din ea era ºi în China, fiind ori închinãtoare la Budha, Rebelii generaþiei NU -Convorbiri
pentru pãcatele mele. Vorbind metaforic, sau la alte zeitãþi ºi idoli, ori atee, cred cã realizate de Romeo Petraºciuc)
Pas în doi 11
un bãrbat se simte
Învaþã sã iubeºti prins în cursa unei cãs-
nicii plictisitoare, obosi-
Partea I: Dragostea, viaþa femeii toare, el ar putea privi
spre sine. Exprimându-
Dragostea este necesarã pentru supravieþuire. Fãrã ea ºi în constant ºi afectu-
omul îºi pierde dorinþa de a trãi, dar în ea creºtem într-o os dragostea în diferite
strãlucire care ne influenþeazã pe toate planurile. Din cauza moduri, mulþi bãrbaþi ar
lipsei de iubire mii de oameni se sinucid anual, alþii ajung în dobândi o cãsnicie mult
spitalele de nebuni, copiii loviþi sau neglijaþi suferã de nevrozã, iar bãtrânii mai fericitã.
locuiesc în azile tânjind dupã o vorbã bunã. Dumnezeu fiind iubire, ne-a lãsat Mulþi bãrbaþi sunt total inconºtienþi de
dragostea ca lege a supravieþuirii. De aceea dacã avem dragoste putem înain- nevoia femeii de o dragoste "romanticã",
ta prin cele mai grele momente ale vieþii ºi putem face faþã oricãrei încercãri. pentru cã societatea priveºte de multe ori
Societatea contemporanã însã încurajeazã principii false despre modul de femeia ca prestatoare de servicii. Cãsnicia
a iubi. De aceea de multe ori noi aºteptãm de la ceilalþi dragoste infinitã fãrã este o afacere bunã atâta timp cât include
ca noi înºine sã oferim aceastã dragoste. Studiile au arãtat cã existã multe mesele, grija de casã, îndeplinirea datori-
diferenþe între felul de a iubi al femeii ºi cel al bãrbatului, diferenþe care, odatã ilor sexuale, toate satisfãcute la momentul
cunoscute, ne pot ajuta sã ieºim în întâmpinarea celuilalt, sã lucrãm împre- oportun. Un asemenea comportament dis-
unã la rodirea binecuvântãrii pe care am primit-o prin Taina Cununiei. truge femeia, pentru cã ea se ofileºte de
dorul de a fi o persoanã deosebitã pentru
Trãiesc pentru a iubi pentru a-ºi manifesta aceastã dragoste. Dar soþul ei, de a fi preþuitã, respectatã, apreci-
Se pare cã femeile au o mare capaci- femeile au ºi o mare nevoie sã fie iubite, atã ºi iubitã.
tate de a iubi. Femeia trãieºte pentru a iubi. iar dragostea faþã de ele sã fie manifestatã
Dragostea unei femei poate scoate tot ce în mod constant. Datoritã capacitãþii ei de O avertizare: aºteptãrile
este mai bun într-un bãrbat. afecþiune, exprimãrile zilnice ale dragostei ucigãtoare
Lumea are nevoie de atingerea blândã, sunt vitale pentru existenþa unei femei. Ele Uneori o femeie se aºteaptã ca soþul ei
iubitoare ºi plinã de afecþiune a femeii, iar sunt cheia împlinirii ei, a respectului de si- sã facã ceea ce doreºte ea fãrã a fi rugat,
dragostea din ea aºteaptã omul potrivit ne ºi a satisfacþiei vieþii de cãsãtorie. Dacã vãzând aceasta ca o dovadã a marii
cãsniciei are un suflet al lui, care iubiri pe care acesta i-o poartã. De
Impasul monotoniei trebuie sã fie hrãnit cu o iubire aceea este posibil ca ea sã nu îi spunã
Sunt cãsãtorit de 5 ani. Ne-am iubit mereu nouã, aºa cum de altfel este întotdeauna ce doreºte. Pentru a evita
mult ºi ne iubim ºi acum, dar cãsnicia o iubire adevãratã. frustrãrile care provin de aici femeile ar
noastrã parcã a ajuns într-un impas. Mi Dacã în fiecare LUNI spãlãm rufele, trebui sã înveþe sã dea glas nevoilor lor
se pare cã soþia mea se comportã mai rece MARÞI mergem la film, MIERCURI într-un mod deschis ºi sincer, iar bãr-
cu mine, deºi nu am greºit niciodatã mergem la "mama", JOI la cealaltã "mama" baþii trebuie sã cunoascã nevoia perma-
major... De ce? ªi ce pot face? ºi tot aºa, atunci oricât de calm ºi de jovial ar nentã a femeii de a se simþi iubitã.
fi soþul, soþia ajunge sã se plictiseascã. Dacã Unele femei aºteaptã însã o atenþie
Într-o cãsnicie sunt întotdeauna douã el nu observã niciodatã când ea vine de la prea mare din partea soþilor lor. Mijloa-
persoane ºi ca atare tot ce se întâmplã, mai coafor, sau când are sandale noi, o fustã cele de informare în masã (romanele,
bun sau mai rãu, are legãturã cu ambii nouã etc, înseamnã cã el "n-o mai vede". Ea filmele, revistele ºi siropoasele telenov-
parteneri. Pentru a rãspunde cât mai la obiect nu se mai simte iubitã sau un punct de ele) dau adesea o imagine falsã a real-
la întrebare, vã voi spune cã "Stãpânul îºi interes pentru el. Relaþia dintre soþi nu se itãþilor unei cãsnicii. Dacã soþia îºi com-
învaþã sluga hoaþã!" Vreau sã spun cu alte rãceºte brusc, dar dacã el "nu mai vede", ea parã mereu soþul cu eroul bun, frumos,
cuvinte cã dacã soþia este "mai rece", singurã nu mai poate face mare lucru. El este bogat ºi realizat profesional de pe micul
înseamnã cã soþul ei s-a purtat în aºa fel încât un soþ model, dar "mort", fãrã imaginaþie, iar ecran, este foarte posibil ca acesta sã se
"a lãsat loc" pentru ca ea sã instaleze un nou ea se plictiseºte pe bunã dreptate. Când se descurajeze ºi sã acumuleze sentimente
mod de a-ºi aborda soþul, adicã mai rece. de frustrare, nefericire ºi amãrãciune.
mai ceartã uneori furtunos ºi tot aºa se ºi Sã nu uitãm cã realitatea nu este cea
Adesea acest lucru se întâmplã soþiilor împacã, este mult mai bine decât atunci când
pe care o vedem în filme, iar dragostea
care au fost la început mai originale în fiecare tace ca sã nu strice "liniºtea din
este un foc care trebuie întreþinut
modul de a-ºi manifesta afecþiunea, iar el a casã". Liniºtea se stricã oricum, dar insidios mereu, de ambele pãrþi. Dragostea
rãspuns mereu la fel, monoton, fãrã surprize, ºi pe nebãgate în seamã... femeii poate fi nemãrginitã, dar ea tre-
fãrã "schimbãri de direcþie" neaºteptate, fãrã Fiþi deci originali, nu neapãrat "cum ºade buie în acelaºi timp alimentatã cu
noutãþi, prea "cuminte". Asta pentru ea era bine". Fiecare cãsnicie e altfel, e originalã, dovezi de dragoste din partea soþului.
sau a devenit ca ºi cum ar citi în fiecare zi nouã! Ajutaþi-o sã rãmânã aºa! VORBIÞI Iar o floare, o privire drãgãstoasã sau o
aceeaºi carte, sau aceeaºi paginã a aceleiaºi unul cu altul despre ce vã deranjeazã, dar cu vorbã dulce sunt la îndemâna oricui.
cãrþi. Cãsnicia este un organism viu, mereu iubire ºi încredere, NU cu reproº, ºi totul se Despre lemnele pe care trebuie sã le
în miºcare ºi schimbare, aºa cum se întâm- va schimba în bine. Asta dacã existã iubire, punã soþia pentru a întreþine focul dragos-
plã ºi pe dinãuntrul fiecãrui partener, fie cã e pentru cã acolo unde iubire nu e, nimic nu e! tei, numãrul viitor... A consemnat
conºtient sau nu de asta. Organismul viu al Psiholog Dana Preda Natalia Corlean
Aºteptãm întrebãrile dvs. la adresa redacþiei sau pe email la adresa: apostolat_in_tara_fagarasului@yahoo.com
12 O poveste pentru tine
gând, sã-i chemãm pe
îngeraºi lângã noi.
Poate vin!
xistã! am vrea sã-L vedem. Dar Cei trei copii se
- Ba nu existã! dacã nu-L vedem înseam- întinserã pe iarba
-Tu nu înþelegi cã mama mi-a nã cã nu existã! ªi atunci moale ºi pufoasã ca un
spus cã existã? misionarul a profitat de un covor de caºmir, cu
- Eu nu cred pentru cã nu am vãzut nici lucru foarte simplu. Erau faþa îndreptatã spre
unul vreodatã! ªi dacã nu am vãzut nu acolo în faþa lor pe nisip cerul senin dar cu ochii
cred cã existã! niºte urme de cãmile. ªi închiºi, strânºi parcã ºi
Maria se aºezã pe iarbã, cu spatele la misionarul i-a întrebat: "Ce mai tare datoritã
prietenul ei Andrei. Era supãratã. κi puse sunt acestea?" Oamenii i-au emoþiei, în aºteptarea
coatele pe genunchi ºi îºi sprijini cãpºorul rãspuns: "Urme de cãmile". venirii îngerilor. Doar
în podul palmelor fãcute cãuº. Privea pier- "Bine, dar eu nu vãd nici o susurul apei se auzea
dutã apa cristalinã care susura abia simþit cãmilã aici. Înseamnã oare încet, iar adierea vân-
în pârâiaºul din faþa ei. Un suspin profund cã ele nu existã? Dacã au tului în acea frumoasã
izvorî din pieptul ei. De ce Andrei nu lãsat aceste urme înseamnã zi de varã parcã
crede cã îngerii existã cu adevãrat? Gândi cã pe aici au trecut niºte pregãtea coborârea de
ea aproape cu voce tare... ªi apoi o liniºte cãmile. Deci ele existã sus a micilor bulgãri
profundã se lãsã in jurul celor doi. chiar dacã nu le vedem albi cu aripioare, cu
- Hei! Se auzi glasul lui Matei care fugea acum. Urmele lãsate de ele feþiºoare de copil ºi cu
grãbit cãtre cei doi, abia þinându-ºi rãsu- ne aratã cã existã." râs cristalin: îngeraºii. Cât au stat cei trei
flarea. Cine vine sã alergãm dupã fluturi? Matei privi triumfãtor spre Andrei. "Ai copilaºi în aºteptare? Nici ei nu mai ºtiu.
Dar nu primi nici un rãspuns. înþeles acum?" Sã fi trecut un minut, sau douã, sau poate
- Cred cã cineva e supãrat! Cine ºi de - N-am înþeles nimic, rãspunse acesta, o orã... Cert este cã la un moment dat
ce? zise Matei, privind nedumerit când la pentru cã nu am vãzut niciodatã vreo urmã Andrei simþi cã razele soarelui ,care îi
unul când la celãlalt. de înger. mângâiaserã pânã atunci gingaº faþa sa, se
Maria îºi întoarse privirea spre el, apoi - ªtii de ce nu ai vãzut? Pentru cã transformaserã în niºte aripi. Aripi albe.
cu reproº privind spre Andrei spuse abia fiecare dintre noi vede ºi gãseºte doar ceea Iar adierea vântului nu era altceva decât
ºoptind : ce cautã. Dacã nu cauþi nu gãseºti. Uite, tot efectul bãtãilor acelor aripi. Susurul apei
- Andrei nu crede ca îngerii existã cu bunica îmi povestea cã dupã 20 de ani acel deveni râsul unui copilaº inocent. ªi deo-
adevãrat. Tu crezi, Matei, cã îngerii exis- misionar s-a întors din Africa acasã. Pe datã în faþa sa apãru în toatã splendoarea
tã? Îl întrebã Maria pe Matei, privindu-l în vapor a intrat în discuþie cu un vânãtor care un chip luminos care-l cuprinse între arip-
ochi ºi aproape cerºindu-i un rãspuns. ºi el stãtuse prin Africa vreo câþiva ani. ªi ile sale de un alb imaculat, zâmbindu-i ºi
Matei se aºezã lângã Maria, abordând la un moment dat vânãtorul i-a spus: "Nu ºoptindu-i dulce: "Sunt aici pentru tine!
atitudinea unui bãtrân înþelept care le ºtie prea înþeleg ce rosturi aveþi voi, misionarii, Am venit pentru cã m-ai cãutat!" Andrei
pe toate, apoi bãtu cu palma locul de lângã în Africa. Am stat câþiva ani aici ºi nu am simþi apoi o mângâiere pe obraz. Deschise
el, sugerându-i lui Andrei sã se aºeze ºi el vãzut nici un creºtin. Cred cã pierdeþi vre- ochii ºi vãzu un fluturaº alb care îºi odih-
pe iarbã. mea de pomanã." Misionarul îl întrebã: " nea aripioarele ostenite poate de zborul
- Nici eu nu am crezut cã îngerii Dumneavoastrã ce aþi fãcut în Africa?" - prea lung tocmai pe obrazul sãu. Nu ºtia ce
existã..., îºi începu Matei povestea, plin de "Am fost la vânãtoare de tigrii", a rãspuns se întâmplase cu el, dar sufletul sãu era
sine, convins de ceea ce spunea ºi având vânãtorul. -"ªi aþi vãzut mulþi tigrii?" - plin de emoþie, plin de bucurie.
aerul unui om foarte serios. Aceastã atitu- "Foarte mulþi" , a rãspuns acesta. -"Ce ciu- Îl prinse pe Matei de mânã ºi îi spuse:
dine atrase atenþia lui Andrei. dat - zise misionarul - eu am stat 20 de ani "Îngerii existã!"
- Cândva ºi eu credeam cã nu existã în Africa fãcând misiune creºtinã ºi am Matei îl privi jucãuº, imitându-l:
decât ceea ce se vede. ªi atunci bunica mi- lãsat mulþi creºtini în urma mea acolo, dar "Aratã-mi o urmã de-a lor!"
a povestit o micã întâmplare pe care a trãit- în 20 de ani nu am vãzut acolo nici mãcar "Urmele lor sunt în mine!" rãspunse
o un misionar creºtin în Africa. ªtiþi? un tigru". Andrei. "Uite: râd ca ºi ei, zâmbesc la fel
Misionarul creºtin este acel om care crede - Vezi Andrei! Fiecare a gãsit în Africa ca ei, simt pacea ºi liniºtea lor... ºi mai pot
cu adevãrat în Dumnezeu ºi în Iisus ceea ce a cãutat. Asta nu înseamnã cã, dacã sã fac ceva, pot sã zbor împreunã cu ei..."
Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, ºi care con- nu a cãutat ºi altceva, acel ceva nu existã. ªi în clipa aceea se ridicã din iarbã ºi
vins de credinþa sa pleacã în lumea largã Vânãtorul a cãutat doar tigri, nu ºi creºtini, imitã fãrã sã-ºi dea seama zborul unui
pentru a descoperi credinþa sa ºi altora, iar misionarul a cãutat creºtini, nu tigri. înger adevãrat. Matei ºi Maria îl priveau
care nu au ajuns sã-L descopere pe - ªi vrei sã spui cã dacã acum voi mulþumiþi. De acum Andrei nu se va mai
Dumnezeu. Acest misionar a ajuns depar- încerca sã caut un îngeraº îl voi gãsi? între- îndoi niciodatã. Îngerul i se arãtase ºi lui.
te, departe, tocmai în Africa, într-un trib în bã mirat Andrei. Tu þi-ai gãsit îngerul? Dacã nu, e vre-
mijlocul junglei. Aici încerca sã-i con- - Eu cred cã orice cãutãm bun, ni se des- mea sã-l cauþi. El te aºteaptã... ªi þine
vingã pe membrii tribului cã Dumnezeu, coperã, rãspunse Matei. Hai sã încercãm. minte : "Nu poþi gãsi decât ceea ce cauþi!"
chiar dacã nu-L vedem, existã. Aceia spu- Hai sã ne întindem pe spate în iarbã, sã
neau: "Am crede noi, dar nu-L vedem. Noi închidem ochii ºi sã încercãm în liniºte, în Pr. Iosif Ciolan
13

Îþi place sã colorezi? Alte douã planºe pentru tine!

În a treia zi, Dumnezeu a fãcut În a patra zi, Dumnezeu a fãcut


pãmântul ºi plantele soarele, luna ºi stelele
Ghici
ghicitoarea mea!
Te mustrã dar Te iubeºte,
Ce mã înveþi tu...
Îl pierzi dar Te gãseºte ,
ªi de- ajungi ca sã-L iubeºti Ce mã înveþi tu, soare, Ce mã înveþi tu, umbrã,
Tatãl tãu Îl tot numeºti . Când încãlzeºti la fel Când dai rãcoarea ta
( Dumnezeu) Pe cei ce cred în Domnul, ªi cui se-nvredniceºte
Sau nici nu cred în el? ªi cui n-ar merita?
Încaseazã lovituri
Rãzbunarea nu gândeºte , Ce mã înveþi tu, ploaie, Ce mã înveþi, fântânã,
Îl lasã pe Dumnezeu Vãrsându-þi stropii tãi, Când dai al apei har
Judecãtor ce plãteºte.
(Rãbdarea) Cu binecuvântare, ªi nu-ntrebi de-nsetatul
La fel spre buni ºi rãi? E frate, sau tâlhar?
Tot mãnânc, dar mai puþin,
De la rele mã abþin Ce mã înveþi tu, floare, Ce mã înveþi tu, pâine, Ce mã-nvãþaþi voi toate?
În ãst timp mã spovedesc Înmiresmând tãcut, Când dai acelaºi saþ Ce vreþi sã-mi spuneþi voi?
ªi cu Domnul mã unesc. La fel în locul veºted, ªi celor fãrã vinã - "De vrei OM BUN sã fii,
(Postul)
Ca-n locul cel plãcut? ªi celor vinovaþi? Sã faci ºi tu ca noi!"
14 Trup ºi suflet
Homosexualitatea: rosexuale sunt atraºi de bãrbaþi, s-a presu-

Alegere sau destin? pus cã mãrimea nucleului hipotalamic este


legatã de orientarea sexualã.. A rãmas
totuºi întrebarea: mãrimea redusã a nucle-
ului este cauza sau consecinþa homosexua-
Adevãrat sau fals? tat ajutor pentru înþelegerea homosexua-
litãþii? Pentru cã, de exemplu, s-a constatat
litãþii sau pentru depãºirea structurilor
Dacã pânã nu demult homosexualitatea cã la nevãzãtorii care citesc texte scrise în
emoþionale homosexuale, ci a început sã
era consideratã o deviere, un conflict de alfabetul Braille, zona de proiecþie corticalã
pretindã recunoaºtere ca „stil alternativ de
identitate nerezolvat, astãzi asistãm la apli- a sensibilitãþii tactile a degetelor îºi sporeºte
viaþã". În acelaºi timp, ei au pretins cã stilul
carea unei alte strategii: suntem bombardaþi semnificativ suprafaþa.
de viatã homosexual ar constitui rãspunsul
pe toate canalele media cu informaþii care Studiul efectuat de Allen ºi Gorski în 1992
la aºa-numita problemã demograficã.
ne spun cã homosexualitatea este doar o Au urmat demonstraþii ºi agitaþii, a fost a raportat cã la bãrbaþii heterosexuali comi-
orientare diferitã fireascã, cã existã de când întreruptã o ºedinþã a Asociaþiei Americane sura albã anterioarã (un mãnunchi de fibre ner-
lumea ºi pãmântul, cã este ceva înnãscut ºi de Psihiatrie, iar o expoziþie care prezenta voase care leagã cele douã emisfere cere-
asta este: dacã o ai nu poþi scãpa de ea, iar detalii privind terapia pentru homosexuali- brale) este mai micã decât la bãrbaþii homo-
cei care o practicã au nevoie de acceptarea tate a fost ameninþatã cu distrugerea, dacã sexuali ºi la femei. Concluzia a fost cã aces-
ºi aprobarea societãþii pentru a se cãsãtori ºi nu se închide imediat. Psihiatrii care gân- te modificãri se aflã sub controlul unor gene
chiar a adopta copii... Cercetãrile ºtiinþifice deau diferit au început sã facã obiectul in- ai cãror produºi intervin ºi în determinismul
însã nu au gãsit nici un factor genetic care timidãrii publice. Acestea au fost metodele comportamentului sexual. În 2001, studiile
sã determine aceastã orientare. Cauzele nu prin care, în 1973, a fost posibilã eliminarea privitoare în aceastã direcþie ale lui Bill
au fost stabilite cu exactitate, însã cel mai homosexualitãþii din lista tulburãrilor psi- Byne, un neuroanatomist american, au fost
probabil originea se aflã în conflicte ºi hologice. Nu s-a efectuat nici un sondaj calificate chiar de cãtre autorul lor ca fiind
abuzuri de la începutul vieþii, care nu au printre psihiatrii americani. Când, în cele neconcludente, fapt de naturã sã genereze
fost rezolvate în timp. din urmã, s-a realizat un asemenea sondaj dubii privitoare la postulata relaþie dintre
Scopul acestei strategii care ne prezintã în 1978, 68% încã considerau cã homosexua- orientarea sexualã ºi aspectele morfologice
homosexualitatea ca o orientare normalã, litatea este o tulburare psihosexualã. ale unor formaþiuni nervoase.
sãnãtoasã, care este "doar" diferitã este unul
clar: obiºnuirea societãþii cu aceastã "diver- „Bunã ºi normalã" Nu este înnãscutã
sitate". Pentru cã repetarea unui stimul duce Pânã în prezent nu s-a reuºit identificarea
treptat la lipsa unei reacþii (indiferenþã), iar Consecinþele deciziei din 1973 au fost pe
termen lung. Orice terapeut care continua nici uneia dintre genele prezumate a guver-
în timp la tolerare ºi apoi acceptare, ba na procesul sexualizãrii psihice. Dovezile
chiar practicare. În plus, un astfel de model sã priveascã homosexualitatea ca pe un
conflict de identitate nerezolvat era existenþei unor astfel de gene sunt doar cir-
impus la nivel social este foarte periculos la cumstanþiale, iar rezultatele investigaþiilor
vârsta adolescenþei, când identitatea sexu- ponegrit în public. În 1995, psihanalistul de
renume internaþional Otto Kernberg a fost întreprinse de echipe diferite se plaseazã
alã nu este încã clarã. Avem deci nevoie de sub semnul neconcordanþei.
o explicaþie: este homosexualitatea geneticã, acuzat de "atitudine nedemocraticã" pentru
cã aduna date psihanalitice privind cauzele Existã un singur subiect asupra cãruia cerce-
un destin cu care nu putem lupta ºi nu avem tãtorii de astãzi sunt de acord: homosexua-
de ales decât acceptarea lui? Sau este o homosexualitãþii. Sub pretextul eliminãrii
unei discriminãri, un alt grup fãcea acum litatea nu este pur ºi simplu înnãscutã. Este
alegere pe care o facem cu sau fãrã voia adevãrat cã cercetãtorii care sunt apropiaþi
noastrã, o consecinþã a unor fapte care nu obiectul discriminãrii: cei cu orientare
homosexualã care doreau sã obþinã ajutor de miºcarea homosexualã au încercat din
au depins de noi, dar împotriva cãreia greu sã identifice o genã specialã, anumite
putem alege sã luptãm? pentru a se schimba, au început sã constate
cã e tot mai greu sã gãseascã acest ajutor. structuri cerebrale ºi un echilibru hormonal
Orice studiu psihanalitic care nu se alinia modificat ca posibile cauze ale homosexu-
De la "conflict de identitate" sloganului "homosexualitatea este bunã ºi alitãþii, aºa cum am amintit ºi noi mai sus,
la "stil de viaþã" normalã" era eliminat din manuale ºi scos însã nici una dintre aceste încercãri nu a
din biblioteci. Aceste studii au devenit avut succes. Pretenþia cã homosexualitatea
Atât terapeuþii cât ºi psihiatrii au afirmat
peste noapte "incorecte politic". este înnãscutã nu are temei ºtiinþific.
cã, din punct de vedere psihologic, homosexu-
Numai pe baza acestui fundament istoric Studiul lui Robert Spitzer de la Columbia
alitatea este un conflict de identitate nerezol-
putem înþelege azi viziunea libertinã asupra University din New York, prezentat la con-
vat. Astfel, pânã în 1973, homosexualitatea era
homosexualitãþii care este diametral opusã ferinþa anualã a Asociaþiei Americane de
catalogatã ca tulburare, în rând cu alte posi-
conceptului creºtin. Psihiatrie în 2001, a confirmat cã orientarea
bile diagnostice stabilite de Asociaþia Ame-
homosexualã chiar se poate schimba. Acest
ricanã de Psihiatrie. Modificarea acestei înca-
drãri s-a fãcut nu pe baza unor cercetãri noi, Încercãri de justificare model face uz de deceniile de cercetãri ºi
experienþe ale terapeuþilor din diferite ºcoli
ci datoritã schimbãrii climatului social. Re- În 1991, neurobiologul Simon Le Vay a
de gândire, care au însoþit ºi au furnizat
voluþia sexualã din anii 1960 ceruse abolirea descoperit cã un mic grup de neuroni din
suport pentru cei care doresc sã se schimbe
familiei ºi o sexualitate liberã pentru toatã hipotalamusul creierului bãrbaþilor homo-
de la homosexualitate la heterosexualitate.
lumea. Aceasta a constituit temeiul pentru sexuali este doar a treia parte, dintr- o jumã-
Pentru orice om care suferã de o homosex-
miºcarea homosexualilor care, împreunã cu tate din mãrimea celui întâlnit la bãrbaþii
ualitate nedoritã ºi doreºte sã scape de ea,
alþii, au început sã propage sloganul: "Dacã heterosexuali ºi aproape de aceeaºi mãrime
acest model constituie cheia pentru calea
îþi place, înseamnã cã e bun". cu cel al femeilor heterosexuale. Întrucât
cãtre schimbare.
Miºcarea homosexualilor nu a mai solici- atât bãrbaþii homosexuali cât ºi femeile hete- Pr. Alexandru Stanciu
Viaþa în Hristos 15
Sfânta Împãrtãºanie este cel mai când putem, cã citim destule
minunat dar lãsat de Dumnezeu oa-
menilor pe pãmânt, pânã la întâlnirea
Sfânta Împãrtãºanie rugãciuni, cã mergem duminica ºi
în sãrbãtori la bisericã?
minunat ºi semnificativ. A luat o bucatã de
cu El în viaþa viitoare. Ea înseamnã sfinþirea Mântuitorul Hristos avea cu ucenicii Sãi
pâine ºi binecuvântând-o a împãrþit din ea
pâinii ºi vinului, la Sfânta Liturghie, când, o legãturã plinã de iubire; ucenicii Îl ascultau
prin rugãciunea preotului ºi coborârea tuturor, spunând cã acela este Trupul Sãu. ªi cu iubire ºi cu încredinþarea cã învãþãturile
toþi au gustat. Apoi a luat ºi un pahar cu vin,
Duhului Sfânt, aceste daruri se transformã în Lui sunt bune ºi mântuitoare. El i-a învãþat sã
Trupul ºi Sângele Mântuitorului Hristos, ºi binecuvântându-l a dat tuturor sã bea, se împãrtãºeascã cu Trupul ºi Sângele Sãu, ºi
dupã care preotul ºi toþi cei credincioºi sespunând cã acela este Sângele Sãu. ªi fiecare tot El le-a mai spus cã cine nu face aceasta
împãrtãºesc. Actul împãrtãºirii mijloceºte a gustat. Pe lângã aceastã hranã dum- nu poate sã moºteneascã viaþa cea veºnicã.
întâlnirea cu Domnul Hristos ºi sfinþirea nezeiascã, Mântuitorul le-a dat o poruncã, Înþelegem de aici cã împãrtãºirea cu Trupul
scurtã dar de mare preþ: ca ucenicii Sãi sã îºi
întregii noastre fiinþe, fiind pentru cel credin- ºi Sângele Domnului reprezintã o condiþie
poarte iubire unul altuia precum El Însuºi,
cios o bucurie ºi o binecuvântare, neexistând indispensabilã mântuirii.
una mai mare în viaþa pãmânteascã. Iisus, îi iubise pe ei. Pe vremea Sfinþilor Apostoli ºi dupã aceea,
De ce sãvârºeºte Biserica aceastã Tainã? La acea cinã, Mântuitorul i-a învãþat pe creºtinii aveau multã dragoste pentru Hristos
ucenici cum sã se împãrtãºeascã cu Trupul ºi
Pentru cã este darul cel mai de preþ primit de ºi se împãrtãºeau la fiecare Sfântã Liturghie.
Sângele Sãu. Dupã Înãlþarea Sa la cer, prin
la Mântuitorul Hristos. Înainte de patima Sa, Ei înþelegeau foarte bine cã Sfânta Liturghie
El a þinut în mod deosebit sã cineze cu trimiterea Duhului Sfânt, ucenicii lui Iisus înseamnã în principal: împãrtãºirea cu
ucenicii Sãi. Domnul i-a adunat în jurul Sãuprimesc ei înºiºi puterea de a sãvârºi ceea ce Hristos, prin care primeau darul Duhului
îi învãþase Mântuitorul mai înainte, ºi de a
ca pe niºte prieteni iubiþi ºi a sãvârºit un gest Sfânt ºi putere dumnezeiascã de a se iubi
împãrþi acest Dar tuturor celor credin- unii pe alþii ºi de a trãi ca adevãraþi ucenici ai
cioºi, pentru ca toþi sã-l poatã primi pe iubitului lor Învãþãtor ºi Domn.
Hristos ºi sã se mântuiascã. Noi, creºtinii de astãzi, câtã dragoste
Astfel, fiecare Sfântã Liturghie este avem faþã de Mântuitorul Iisus Hristos?
chipul acelei întâlniri dintre Mântuitorul Cum ne ducem la Sfânta Liturghie ºi cum ne
Iisus ºi ucenicii Sãi. El vine la ei prin întoarcem de acolo? Ne ducem pregãtiþi
darul Trupului ºi Sângelui Sãu, iar ei, sã-L întâlnim pe Fiul lui Dumnezeu ºi sã ne
credincioºii, adunaþi în jurul Sãu, sfinþim viaþa prin Împãrtãºanie? ªi ne
primesc cu credinþã ºi dragoste, ca din întoarcem noi purtându-L în noi, cu smere-
mâna Lui, Sfânta Împãrtãºanie. Este un nie si dragoste, cum au fãcut dintotdeauna
Muntele gest de apropiere ºi dragoste, exact ca la
acea Cinã de Tainã, ºi nici unul dintre
adevãraþii Sãi ucenici? Sau rãmânem încã o
datã goi de darul cel mai de preþ, pentru cã,

jertfei ucenicii Sãi nu s-ar gândi sã refuze darul


sau sã stea deoparte. Toþi se împãrtãºesc
ºi parcã altfel nici nu se poate...
din cine ºtie ce cauzã, nu am înþeles ce se
sãvârºeºte acolo, Cine vine la noi ºi ni Se
dãruieºte, Cine ne iubeºte ºi ne mântuieºte, ºi
De când privesc Fereastra larg deschisã, Cum, se poate sã fim creºtini ºi aºa am rãmas deoparte, ca ºi cum nici mãcar
Bolta albastrã mi se pare scrisã ucenici ai Domnului, dacã la Liturghie n-am fi intrat în cãmãruþa de tainã unde
Cu vârful crestei parcã tremurat. noi de cele mai multe ori nu ne Mântuitorul se împãrtãºeºte ucenicilor Sãi.
Vãd soarele, coboarã cu un cat împãrtãºim? Nu e de ajuns cã postim Amalia Rãibuleþ
ªi se deschide sus pe firmament
O paginã din Vechiul Testament.
Sunt ºi eu sus, pe Moria, departe
Ce înseamnã numele meu?
ªi þin o jertfã-n mânã: a mea carte! Emilian - vine din limba latinã ºi ºi înþelegere, nu doar cu vorbe, ci mai
M-aplec sã caut lemne pentru foc, înseamnã concurent. Acest nume ne ales prin fapte. Cu acest nume îl
Dar mã opreºte cineva pe loc. aminteºte cã viaþa este o competiþie, însã cunoaºtem pe un mare apãrãtor al cre-
………………………………… nu cu alþii, ci cu noi înºine, cãutând în dinþei, Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul,
Nu sunt pe Moria, sunt la Fereastrã - fiecare zi sã fim mai buni, mai credin- sãrbãtorit pe 20 iulie.
Mã þintuieºte o privire-albastrã. cioºi, mai iubitori de Dumnezeu. Sfân- Ana - vine din ebraicã ºi înseamnã
C-un vârf de nori, pe boltã-o mânã scrie tul care ne foloseºte ca model este tânã- Domnul a avut milã, Domnul S-a
Sã plec ºi sã las cartea la chilie. rul mucenic Emilian, sãrbãtorit în data îndurat. Acest nume ne încredinþeazã de
Maria Gabor de 18 iulie, care a pecetluit cu martirajul purtarea de grijã a lui Dumnezeu faþã de
Poezie din volumul "Fereastra Sâmbetei", credinþa ºi dragostea faþã de Dumnezeu. noi în orice moment din viaþã ºi ne
apãrut recent la Ilie - vine din ebraicã ºi înseamnã trimite cu gândul la Sfânta Ana, mama
Editura Agaton, Fãgãraº 2007 Domnul este adevãratul Dumnezeu, Sfintei Fecioare Maria, Nãscãtoarea de
acest nume amintindu-ne cât de Dumnezeu. Împreunã cu soþul ei,
Dicþionarul creºtinului ortodox important este sã ne pãstrãm dreapta Sfântul Ioachim, Sfânta Ana a dus o
credinþã. Sfânta Bisericã ne învaþã cã viaþã curatã ºi binecuvântatã de
Abstinenþã - puterea de a renunþa la plãce- Dumnezeul nostru, Sfânta Treime, Dumnezeu, rãmânând pentru noi toþi un
rile, poftele, îndemnurile instinctuale. este singurul Dumnezeu adevãrat, exemplu de smerenie ºi viaþã creºtinã.
Aliluia - provine din ebraicã, înseamnã Atotþiitor, Atotputernic, Atotiubitor, Ziua ei de pomenire este 25 iulie.
"Lãudaþi pe Domnul" de aceea noi, creºtinii, suntem datori prelucrare de pr. Ion Tãrcuþã dupã
Amin - tot din ebraicã, înseamnã "Aºa sã fie". sã arãtãm cã avem dragoste, rãbdare Leon Magdan
16 Actualitatea religioasã
Fapte eroice la Valea Plopului
În luna iunie a fost inauguratã o nouã uneori dupã doi-trei ani, când
casã pentru copii defavorizaþi în satul situaþia lor socialã le permite acest
Valea Plopului, din judeþul Prahova. lucru.
Construcþia casei, începutã în urmã cu mai Asociaþia Provita numãrã la
mulþi ani, a fost preluatã de Asociaþia "Pro- ora actualã mai multe case pentru
vita pentru nãscuþi ºi nenãscuþi", filiala copii. Pãrintele Nicolae i-a pus la
Bucureºti, care a iniþiat în luna octombrie contribuþie ºi pe enoriaºii sãi. În
2006 o campanie de atragere de fonduri faþa numãrului mare de copii pe
pentru definitivarea ºi darea în folosinþã a care îi gãseºte uneori la uºa sa,
acestei locuinþe. În noua casã de tip fami- pãrintele i-a încredinþat pe mulþi
lial vor locui 6 copii aflaþi în grija familiilor din parohia sa. Acestea
Asociaþiei Provita Vãlenii de Munte, con- de multe ori au deja mai mulþi copii, pânã multe ori în stradã ºi pãrintele s-a gândit
dusã de pãrintele Nicolae Tãnase, fonda- la ºase; dar mai gãsesc încã dragostea pen- astfel ºi la ei.
torul centrelor pentru copii defavorizaþi de tru a creºte pânã la încã alþi patru copii, Numãrul celor care beneficiazã de ser-
la Valea Plopului ºi Valea Screzii. faptã cu adevãrat eroicã în zilele noastre. viciile Asociaþiei "Provita pentru nãscuþi ºi
Pãrintele Nicolae Tãnase, cãsãtorit ºi La Valea Screzii, Pãrintele Nicolae a nenãscuþi" în centrele sale de la Valea
tatã a 6 copii, este preot în Valea Plopului. construit un aºezãmânt care, pe lângã Plopului ºi Valea Screzii este de peste 200
În 1990 a început lupta împotriva avor- locuinþã, cuprinde un dispensar medical ºi de persoane defavorizate, în majoritate
turilor prin predicare. Unele tinere renunþã o bisericã, o brutãrie ºi un staul. În acest copii, constituind un model unic în
sã avorteze, dar nu-ºi pot permite un copil centru locuiesc deja copii, adolescenþi ºi România de rezolvare a problemelor
din motive social-economice. Pentru tineri; la vârsta de 18 ani, tinerii trebuie sã sociale.
aceasta, pãrintele Nicolae înfiinþeazã în pãrãseascã orfelinatele de stat ºi ajung de A consemnat Natalia Corlean
1994, asociaþia Provita, care îi primeºte în
grija ei pe aceºti copii, pentru un timp sau
definitiv, dar ea primeºte de asemenea ºi
România se aflã într-un declin demografic continuu
copii orfani sau copii ai strãzii. România se aflã într-o crizã gistreazã încã valori ridicate în România,
Mamele care îºi lasã copilul aici pot demograficã, în ultimii 18 ani populaþia deºi s-a stabilizat dupã 2000 în jurul va-
sã-l ia din nou acasã, ceea ce se întâmplã þãrii scãzând cu 1,5 milioane de locuitori. lorii de 12 decedaþi la 1000 de locuitori.
Se impun astfel mãsuri imediate Rezultatele acestor factori sunt o po-
Interdicþie de a purta pentru ca sistemul de asigurãri pulaþie îmbãtrânitã - puþini copii ºi tineri ºi
sociale, cel medical ºi sistemul de o populaþie de peste 60 de ani numeroasã
inelul castitãþii în ºcoalã educaþie sã poatã face faþã acestor - ºi un raport de dependenþã de 34 de
O adolescentã britanicã va merge în tribunal schimbãri. vârstnici la 100 de persoane adulte. În
pentru a ataca o regulã a ºcolii care îi interzice sã Mecanismele care au condus opinia specialiºtilor, pericolul cel mare nu
poarte un inel care simbolizeazã angajamentul ei la la scãderea populaþiei dupã este depopularizarea României, adevãra-
castitate. Lydia Playfoot, în vârstã de 16 ani, ºi-a dat Revoluþie ºi la deteriorarea struc- tul pericol fiind deromânizarea þãrii, pe
jos inelul de argint pe care îl poartã de obicei, acest turii pe vârste sunt reprezentate de locul rãmas liber venind cetãþeni din alte
lucru fiindu-i impus de administraþia ªcolii Millais fertilitate, de migraþia externã ºi pãrþi, din Asia, din Africa. O altã con-
din West Sussex. Dar, deºi s-a supus politicii ºcolii, de mortalitatea generalã. Aceasta cluzie a studiului vizeazã ºi mentalitatea
ea atacã regula fãrã-bijuterii. este concluzia ultimului studiu românilor. Înainte, o femeie avea 5-6
Adolescenta spune cã inelul ei nu este o biju- "Declinul demografic ºi viitorul copii, acum are 1,3. În acelaºi context, sis-
terie, ci un semn al angajamentului ei religios. Ea populaþiei României". Potrivit temul de sãnãtate ar trebui reformat pentru
aratã cã elevelor musulmane din aceeaºi ºcoalã li se studiului, fertilitatea a scãzut pânã a face faþã problemelor complexe pe care
permite sã poarte vãluri ºi brãþãri. Inelul, inscripþio- la o valoare de 1,3 copii la o le implicã fenomenul de îmbãtrânire a
nat cu un verset biblic, este purtat de tinerii care ºi- femeie, de la 2,2 înainte de anul populaþiei ºi pentru a se orienta spre acti-
au asumat angajamentul de a-ºi pãstra fecioria pânã 1989, iar pentru înlocuirea gene- vitãþi de prevenire care pun accent pe
la cãsãtorie, ca rãspuns de solidaritate la presiunea raþiilor aceasta ar trebui sã fie de întãrirea schimbãrii comportamentelor în
grupului, care îi exclude pe cei care nu îºi încep viaþa 2,1 copii la o femeie. Pe de altã rândul populaþiei.
sexualã cât mai devreme. www.catholica.ro parte, mortalitatea generalã înre- www.provita.ro

Str. Ion Codru Colectivul de redacþie: Pr. Ciprian Bîlbã (Toderiþa), Pr. Ovidiu Bostan
Drãguºanu nr. 6. (Olteþ), Pr. Laurenþiu Broscãþeanu (Veneþia de Sus), Pr. Iosif Ciolan (ªinca
Tel. 211790 Veche), Pr. Marius Corlean (Bucium), Pr. Ionuþ Ilea (Ohaba), Pr. Adrian
Magda (Victoria), Pr. Alexandru Stanciu (Ucea de Sus), Pr. Ion Tãrcuþã (Ucea
Preºedinte fondator: Pr. Protopop Ioan Ciocan de Jos), Pr. Cãtãlin Teulea (Recea), Pr. Rãzvan Timofte (Hârseni)
Redactor ºef: Natalia Corlean Tehnoredactor: Natalia Corlean
Responsabil de ediþie: Pr. Cãtãlin Teulea Aºteptãm întrebãrile sau sugestiile dvs. la adresa redacþiei sau pe e-mail la
Tiparul: SC GRAMM SRL apostolat_in_tara_fagarasului@yahoo.com

S-ar putea să vă placă și