Sunteți pe pagina 1din 47

NSSM 45

Norme de securitate a muncii pentru turism, alimentatie publica si transport


persoane cu instalatii pe cablu
Preambul
Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala care cuprind prevederi
minimale obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala, conditii de securitate a
muncii.
Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspunderea pentru prevederea si
asigurarea oricaror altor masuri de securitate a muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii
respective prin instructiuni proprii.
Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea sanatatii
si securitatii in munca, sistem compus din:
- Normele generale de protectie a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii si medicina a muncii,
general valabile pentru orice activitate;
- Normele specifice de securitate a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii, specifice unor anumite
activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplica cumulativ si au valabilitate nationala indiferent de forma de
organizare sau proprietate in care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.
Structura sistemului national de norme specifice de securitate a muncii urmareste corelarea prevederilor normative,
cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de securitate a muncii
pentru activitati caracterizate prin pericole comune.
Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a
muncii, practicata in cadrul Normelor generale de protectie a muncii. Conform acestei abordari,procesul de munca
este tratat ca un sistem complex structurat,compus din urmatoarele elemente care interactioneaza :
- Executantul : omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca;
- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite
conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;
- Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.)
si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul muncii;
- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care unul sau mai multi
executanti isi realizeaza sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul Normelor specifice de securitate a muncii, vizand global
desfasurarea uneia sau mai multor activitati in conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor
aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element al sistemului executant - sarcina de munca -

mijloace de productie - mediu de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de
reglementare.
Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea securitatii muncii, constituie alaturi de
celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea in munca, baza pentru:
- activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si tehnologice;
- autorizarea functionarii unitatilor;
- instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;
- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si responsabilitatilor;
- controlul realizarii masurilor de securitate a muncii;
- fundamentarea programului de protectie a muncii.
Normele specifice de securitate a muncii pentru turism, alimentatie publica si transportul de persoane cu instalatii
pe cablu au fost elaborate tinand seama de reglementarile existente in domeniul securitatii muncii pentru aceste
activitati, precum si pe baza studierii proceselor de munca si stabilirea riscurilor specifice, astfel incat, pentru
fiecare risc, normele sa cuprinda cel putin o masura de prevenire la nivelul fiecarui element component al
procesului de munca.
Structura acestor prevederi este facuta pe domenii de activitati, astfel:
- industria hoteliera si de cazare;
- alimentatia publica;
- agrement;
- transport pe cablu
pentru fiecare domeniu, prevederile privind o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al
executantului in procesul de lucru.
Pe langa prevederile specifice de securitate a muncii, norma cuprinde si un capitol cu prevederi de proiectare
privind echipamentele de munca utilizate in industria hoteliera, alimentatia publica, agrement si transportul pe
cablu.
Capitolul cuprinde prevederi de securitate a muncii care trebuie respectate la proiectarea mijloacelor de productie
(cladiri, masini, utilaje, dispozitive etc.), prevederi care raman valabile pana la acoperirea problematicii tratate prin
standarde in domeniu.
In elaborarea normelor s-au utilizat terminologii de specialitate prevazute in standardele si actele legislative in
vigoare.
In acest sens, in continutul normei se folosesc notiunile de "structuri de primire turistice si structuri de servire a
mesei " conform HG 114/27.02.1996.

In acelasi timp, pentru terminologia specifica domeniului securitatii muncii, norma prezinta o anexa in care sunt
explicati o serie de termeni uzuali.
Pentru ca normele specifice sa raspunda cerintelor actuale, nu numai in ceea ce priveste continutul, dar si forma de
prezentare, sa fie conform altor acte legislative si normative, s-a procedat la utilizarea unor subtitluri care
precizeaza continutul articolelor care se refera la aceasta problematica, facilitand astfel, pentru utilizator, intelegerea
si gasirea rapida a textelor necesare.

1. Prevederi generale
Continut
Art. 1. - Normele specifice de securitate a muncii pentru turism, alimentatie publica si transport de persoane cu
instalatii pe cablu, cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale specifice activitatii
industriei hoteliere, alimentatiei publice, agrementului si transportului de persoane cu instalatii pe cablu.

Scop
Art. 2. - Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare existente In cadrul
acestor activitati, proprii celor patru componente ale sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloace de
productie, mediu de munca).

Domeniu de aplicare
Art. 3. - Normele se aplica persoanelor juridice, precum si persoanelor fizice care desfasoara activitati in structurile
de primire cu functiuni de cazare turistica (hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, vile, cabane, bungalouri, sate de
vacanta, campinguri, pensiuni turistice, ferme agroturistice, camere de inchiriat in locuinte familiale, nave fluviale
si maritime), in unitati de alimentatie destinate serviciilor turistilor (restaurante, baruri, unitati de fast food,
cofetarii, patiserii, placintarii etc.), de agrement (jocuri mecanice, actionate de curentul electric, carusel,
electroscutere si miniscutere, minicar, bowling, utilaje zburatoare, tir cu plumb si tir cu egreta) de transport de
persoane cu instalatii pe cablu (telecabina, telegondola, telebena, telescaune si teleschiuri).

Legatura cu alte normative


Art. 4. - Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
Art. 5. - Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca urmare a
schimbarilor de natura legislativa, tehnica si de standardizare etc., survenite la nivel national.
Art. 6. - Pentru procesele tehnologice noi sau pentru utilajele - din tara sau import - pentru care prezentele norme
nu contin prevederi, persoanele juridice sau fizice vor intocmi instructiuni proprii.

2. Prevederi comune pentru activitatile desfasurate in structurile de


primire turistice si transport persoane cu instalatii pe cablu
2.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Art. 7. - Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform Normelor generale de
protectie a muncii.
Art. 8. - Exploatarea, intretinerea si repararea utilajelor si instalatiilor din dotarea structurilor de primire turistice
precum si a celor pentru transportul persoanelor cu instalatii pe cablu se vor executa de personal specializat numit
prin decizie de conducerea persoanei juridice.
Art. 9. - Manevrarea instalatiilor pentru intretinerea fatadelor se va face numai de catre persoane autorizate ISCIR.
Art. 10. - Lifturile prevazute cu insotitor vor fi manevrate de persoane specializate, conform Prescriptiilor ISCIR.

2.2. Instruirea personalului


Art. 11. - Instruirea personalului care desfasoara activitati in structurile de primire turistice precum si a celor pentru
transportul persoanelor cu instalatii pe cablu se va face conform prevederilor Normelor generale de protectie a
muncii.
Art. 12. - Personalul care manipuleaza si utilizeaza in activitate substante insecticide va fi instruit asupra modului
de folosire si a pericolului ce il prezinta pentru organismul uman.
Art. 13. - Persoanele care manevreaza sau efectueaza revizii si reparatii la dispozitivele pentru intretinerea fatadelor
vor fi instruite de catre persoane competente in domeniu, numite de conducerea persoanei juridice sau de persoana
fizica.

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie


Art. 14. - Acordarea echipamentului individual de protectie se va face conform prevederilor Normativului-cadru de
acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie aprobat prin Ordinul M.M.P.S. nr. 225 din 27 iulie
1995.
Art. 15. - Personalul care efectueaza derularea si intinderea cablului pe traseu, in cazul instalatiilor de transport pe
cablu, va purta casca de protectie, palmare din piele si salopete speciale.
Art. 16. - Personalul care supravegheaza miscarea cablului purtator in saboti sau pe role, va fi asigurat cu centuri de
siguranta si va purta obligatoriu casti de protectie.
Art. 17. - Personalul care executa schimbarea bateriilor pe piloni, ungerea, verificarea si strangerea buloanelor va fi
asigurat prin centura de siguranta si va purta casca de protectie.

2.4. Repartizarea sarcinii de munca


Art. 18. - Repartizarea sarcinii de munca se va face conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.
Art. 19. - La repartizarea sarcinii de munca, conducatorul locului de munca (sef de echipa, maistru etc.) va indica
procedeul corect de lucru (nepericulos) si masurile de securitate a muncii ce trebuie respectate. De asemenea, va
verifica starea echipamentului de protectie si a echipamentului de lucru care va fi folosit de muncitori la lucrarea
respectiva.
Art. 20. - Deservirea aparatelor si dispozitivelor se va face de catre personal specializat.

2.5. Masuri organizatorice


Art. 21. - Se interzice aplicarea unui proces tehnologic sau introducerea In lucru a unor utilaje pentru care nu exista
norme sau instructiuni proprii de protectie a muncii.
Art. 22. - In cazul prestarilor de servicii (constructii, montaj instalatii etc.) de catre diferiti agenti economici, in
contract se pot stabili clauze referitoare la obligatiile si raspunderile privind protectia muncii.
Art. 23. - Pe caile de acces unde se circula cu mijloace auto sau alte mijloace, precum si la locurile periculoase se
vor pune panouri cu semne de interzicere si avertizare potrivit reglementarilor in vigoare.
Art. 24. - Pe usile de intrare in incaperile in care sunt montate instalatii prin a caror manevrare sau atingere se pot
produce accidente, se vor fixa tablite cu inscriptia "INTRAREA INTERZISA PERSOANELOR STRAINE".
Art. 25. - La locurile unde exista pericol de incendiu, explozii, intoxicatii si surse de zgomot sau vibratii se vor
efectua masuratori pentru determinarea nivelului noxelor in comparatie cu CMA si in scopul anihilarii surselor
acestora.
Art. 26. - Lucratorii cu atributii de intretinere a utilajelor si instalatiilor din dotare sunt obligati ca inainte de
inceperea lucrului sa verifice daca uneltele pe care le folosesc sunt in stare buna si corespund din punctul de vedere
al securitatii muncii. Se interzice folosirea de unelte si utilaje care nu corespund acestor verificari.
Art. 27. - In atelierele de intretinere nu se admite aglomerarea locurilor de munca cu materiale sau diferite piese, iar
sculele vor fi pastrate astfel incat sa nu produca accidente.
Art. 28. - Este interzisa modificarea sculelor utilizate.
Art. 29. - Zilnic, Inainte de Inceperea lucrului, conducatorul locului de munca (sef de echipa, maistru etc.) va
verifica starea de sanatate si oboseala a muncitorilor. Persoanele care au consumat bauturi alcoolice nu vor fi
admise la lucru.
Art. 30. - Persoanele cu atributii de serviciu vor urmari si vor interzice introducerea si consumul bauturilor
alcoolice in unitate si la locul de munca, cunoscand ca raspund personal de starea si capacitatea de munca a
personalului din subordine pe tot timpul lucrului.
Art. 31. - Inainte de inceperea lucrului, persoanele cu atributii de serviciu vor verifica functionarea tuturor
instalatiilor, utilajelor si dispozitivelor de protectie. De asemenea, vor verifica legatura la centura de impamantare a
tuturor utilajelor actionate electric. In cazul in care se constata defectiuni, se vor lua masuri pentru remedierea
acestora.
Art. 32. - Utilajele din atelierele de intretinere (polizoare, masini de gaurit etc.) vor fi bine fixate, legate la centura
de impamantare, dotate cu dispozitive de protectie in stare de functionare. De asemenea, utilajele vor avea afisate
instructiunile tehnice de exploatare si de protectie a muncii, elaborate pe baza normelor specifice si a cartilor
tehnice respective.
Art. 33. - In atelierele de intretinere in care se executa si lucrari de sudura la diferite obiecte se va stabili locul de
amplasare a tuburilor de oxigen, a generatorului de sudura oxiacetilena, a transformatorului de sudura electrica,
precum si a paravanelor de protectie folosite in timpul sudurii electrice. Transformatoarele de sudura electrica vor fi
conectate la instalatia de legare la pamant.

Art. 34. - Carpele, caltii si alte materiale textile folosite la curatarea si stergerea pieselor sau a mainilor vor fi
pastrate in cutii metalice cu capac de inchidere si evacuate la locuri stabilite in acest scop pentru a fi arse sau
ingropate.
Art. 35. - In atelierele de intretinere se vor monta indicatoare de securitate conform standardelor in vigoare.
Art. 36. - Iluminatul locurilor de munca si curatarea corpurilor de iluminat se vor realiza conform prevederilor
Normelor generale de protectie a muncii.

2.6. Protectia impotriva incendiilor si exploziilor


Art. 37. - In incaperile cu pericol de incendiu si explozii sunt interzise: fumatul, intrarea cu foc deschis. In acest
scop pe usa de la intrare se vor monta placute avertizoare.
Art. 38. - Este interzisa pastrarea vaselor, a bidoanelor cu combustibili lichizi, cu ulei, acizi, vopsele, diluanti,
carbit, in interiorul atelierelor, cu exceptia locurilor special amenajate.

3. Structuri de primire turistice


3.1. Operatii si activitati desfasurate zilnic
Art. 39. - Personalul de administratie si salariatii cu atributii de control vor efectua zilnic:
- verificarea prizelor electrice la care sunt conectate televizoare, frigidere, veioze, aparate pentru barbierit, fnul
pentru uscarea parului;
- verificarea sistemului de conditionare a aerului,
- verificarea functionarii ascensoarelor,
- verificarea starii ferestrelor si a geamurilor,
- verificarea starii mobilierului,
- verificarea instalatiilor sanitare,
- verificarea sobelor de incalzit, in special cele ce utilizeaza gazele naturale.
Art. 40. - Remedierea eventualelor defectiuni depistate in urma verificarilor prevazute la Art. 39. vor fi executate
de persoane corespunzator calificate (electricieni, mecanici).
Art. 41. - Curatenia si aranjamentul spatiilor de cazare, a salilor comune, culoare si anexe, schimbarea lenjeriei,
prosoapelor, halatelor de baie si aprovizionarea zilnica cu materiale consumabile (sapun, hartie igienica, becuri,
pahare etc.) se va efectua de personal instruit in acest scop (cameriste).
Art. 42. - Activitatea de curatenie se va desfasura conform instructiunilor proprii, dupa tehnologii specifice gradului
de amenajare si dotare a fiecarui hotel.

Art. 43. - Substantele folosite la curatarea si dezinfectarea obiectelor sanitare se vor utiliza conform reglementarilor
organelor sanitare si instructiunilor emise de furnizori.
Art. 44. - Este interzisa curatarea si dezinfectarea obiectelor sanitare fara utilizarea echipamentului de protectie si
lucru din dotare (manusi din cauciuc, halate etc.).
Art. 45. - Este interzisa spalarea cu lichide inflamabile a covoarelor, carpetelor, parchetului etc., precum si uscarea
lor in interiorul spatiilor ce nu sunt destinate acestui scop.
Art. 46. - In timpul spalarii pardoselilor cu petrosin sau alte lichide inflamabile, focul in camere va fi stins, nu se va
fuma si nu se va utiliza focul deschis, iar geamurile vor fi deschise.
Art. 47. - Substantele inflamabile si combustibile se pastreza in bidoane inchise sau cisterne, indicandu-se prin
etichete continutul acestora, asigurand respectarea normelor PSI.
Art. 48. - Materialele inflamabile de intretinere si curatenie (neofalina, benzina, ceara de parchet) vor fi pastrate in
boxe separate cu respectarea normelor PSI.
Art. 49. - Utilizarea substantelor insecticide se va face de catre personal de la firme specializate sau de personal
propriu specializat in acest scop.
Art. 50. - Este interzisa folosirea substantelor insecticide necunoscute.
Art. 51. - Substantele insecticide se vor pastra in spatiu, special amenajat, ventilat natural, in recipiente sau cutii cu
etichete care sa semnalizeze pericolul pe care il prezinta.
Art. 52. - Camerele si locurile de odihna vor fi dotate cu scrumiere, iar holurile, coridoarele si scarile vor fi dotate
cu scrumiere si vase cu picior pentru aruncarea resturilor de tigari si chibrituri aprinse.
Art. 53. - Este interzisa amplasarea ghivecelor de flori pe pervazul ferestrelor, langa balustradele scarilor sau pe
caile de evacuare.
Art. 54. - Aprinderea si stingerea focului in camerele cu sobe incalzite cu gaze naturale se vor efectua de catre
personalul de serviciu, instruit in acest scop, care va controla la intervale relativ scurte daca focul arde.
Art. 55. - Cheile de inchidere si deschidere a gazului metan se vor pastra de catre persoanele de serviciu, fiind
interzis chiriasilor sa manevreze robinetele de gaze de la sobele de incalzit din camere.
Art. 56. - Este interzisa functionarea lifturilor fara verificarile tehnice periodice, prevazute de cartea tehnica a
instalatiei si a Prescriptiilor tehnice ISCIR.
Art. 57. - Intretinerea si reviziile tehnice ale lifturilor se fac numai de catre persoane specializate si autorizate in
acest scop.
Art. 58. - Covoarele care acopera scarile vor fi bine fixate pe trepte pentru a se evita alunecarea accidentala a
personalului si a chiriasilor.
Art. 59. - Este interzisa utilizarea aparatelor care prezinta pericol de incendiu (resouri, spirtiere, lampi cu gaze etc.)
in camerele destinate cazarii din vile, cabane si popasuri turistice construite din lemn.

Art. 60. - Activitatile cu privire la spalatorie, croitorie, lustruit incaltaminte etc. se vor desfasura pe baza normelor
specifice pentru prestari de servicii.
Art. 61. - Centralele termice proprii structurilor de primire turistice vor fi exploatate de personal calificat si
autorizat, conform normelor specifice si a Prescriptiilor tehnice ISCIR.
Art. 62. - Este interzisa curatarea geamurilor din exteriorul constructiilor, fara schele, platforme, nacele special
amenajate si fara asigurarea cu centuri de siguranta a executantilor.

3.2. Folosirea aparatelor si dispozitivelor


Aspiratorul de praf
Art. 63. - Aspiratorul de praf, indiferent de tip si capacitate, trebuie sa fie dotat cu cordon electric care sa aiba
conductor de nul.
Art. 64. - Este interzisa folosirea aspiratorului cu defectiuni de functionare a motorului sau cordonul de alimentare
cu izolatia deteriorata.
Art. 65. - Utilizarea aspiratorului se va face dupa o verificare a functionarii motorului, starea furtunului, a anexelor
si a cordonului de alimentare cu energie electrica. Daca se constata defectiuni in functionare, se va solicita
interventia persoanelor cu calificare (electrician, mecanic).
Art. 66. - Folosirea aspiratoarelor care efectueaza si alte operatii pentru care sunt prevazute o serie de dispozitive,
se va face cu respectarea prevederilor de exploatare, elaborate de catre firma producatoare.
Art. 67. - Este interzisa utilizarea aspiratoarelor pentru pulverizarea substantelor insecticide sau a substantelor
explozive.

Masina de curatat podele


Art. 68. - Masina de curatat podele se va utiliza conform prevederilor instructiunilor elaborate de firma
constructoare.
Art. 69. - Inainte de conectarea masinii la reteaua de curent electric se va verifica daca toate dispozitivele sunt bine
fixate.
Art. 70. - Este interzisa exploatarea masinii de curatat podele fara a fi legata la nulul de protectie.
Art. 71. - Persoanele numite pentru manevrarea masinii de spalat podele vor fi instruite in acest scop si dotate cu
echipament de protectie electroizolant.
Art. 72. - La terminarea lucrului, la masina de spalat podele, se vor demonta toate dispozitivele folosite si se vor
curata, inlaturindu-se toate impuritatile colectate in timpul spalarii.

Dispozitive nacela pentru intretinerea fatadelor constructiilor inalte ( curatarea geamurilor )


Art. 73. - Dispozitivele de tip nacela utilizate la curatarea geamurilor in exteriorul constructiilor inalte vor fi puse in
functiune dupa autorizarea ISCIR.

Art. 74. - Este interzis accesul persoanelor straine in nacela si pe instalatii.


Art. 75. - Urcarea in nacela si coborarea din aceasta trebuie sa se faca numai in timpul stationarii si numai prin
locurile special amenajate in acest scop. Urcarea sau coborarea de pe nacela a persoanelor autorizate trebuie sa se
faca cu mainile libere.
Art. 76. - (1) Este interzisa utilizarea dispozitivelor pentru intretinerea fatadelor daca temperatura aerului este sub
minus 20oC.
(2) Se vor respecta prevederile prevazute in cartea tehnica a dispozitivelor privind conditiile de exploatare.
Art. 77. - Este interzisa depasirea sarcinii maxime inscrisa pe nacela dispozitivelor.
Art. 78. - Este interzisa punerea in functiune a instalatiilor de intretinere a fatadelor daca dispozitivele lor de
siguranta prevazute in cartea tehnica nu sunt in perfecta stare de functionare.
Art. 79. - Este interzisa pastrarea in nacela a imbracamintei, materialelor de sters, sculelor, pieselor de schimb.
Art. 80. - Toate miscarile nacelelor precum si franarea acestora trebuie sa se execute foarte lin, fara smucituri.
Art. 81. - Verificarile, reviziile si reparatiile se vor efectua, conform instructiunilor prevazute in cartea tehnica a
instalatiei, periodic, in functie de orele de utilizare si vor fi evidentiate in registrul de bord.
Art. 82. - La toate punctele unde se actioneaza pentru manevrarea nacelei, trebuie afisate indicatii privind modul
corect de utilizare in conditii de securitate.
Art. 83. - Pe fiecare instalatie se vor afisa instructiuni cu masurile ce trebuie asigurate la utilizarea acestora fara
pericole, precum si verificarile ce se impun a fi efectuate inainte de punerea in functiune, prevazute de cartea
tehnica.
Art. 84. - Reviziile si reparatiile vor fi efectuate de persoane autorizate, conform prevederilor din Prescriptiie
tehnice ISCIR.
Art. 85. - Personalul de exploatare are urmatoarele obligatii:
- sa consemneze in registrul de supraveghere a instalatiei pe care o deserveste, starea acesteia, atat la primirea cat si
la predarea serviciului;
- sa cunoasca instalatia pe care o deserveste si sa asigure continuu buna ei functionare;
- sa interzica accesul persoanelor straine in nacela;
- sa intretina curatenie in instalatie si in nacela;
- sa urce si sa coboare de pe nacela numai prin locurile special amenajate in acest scop si sa aiba mainile libere;
- sa cunoasca miscarile ce se efectueaza cu nacela;
- sa aduca nacela in parcare la terminarea operatiei de curatare a geamurilor, conform instructiunilor prevazute in
cartea tehnica.

4. Structuri de servire a mesei


Art. 86. - Structurile de servire a mesei sunt obligate sa respecte prevederile Normelor sanitare si ale Normelor
generale de protectie a muncii.
Art. 87. - (1) Activitatile ce se desfasoara in structurile de servire a mesei sunt legate de aprovizionarea cu marfa,
depozitarea acesteia, prepararea alimentelor in bucatarii si laboratoare de cofetarie-patiserie, precum si servirea
acestora in saloane sau in alte locuri destinate acestui scop.
(2) Prevederile de norma privind structurile de servire a mesei se refera la activitatile de pregatire a alimentelor prin
tratare termica si la rece.
Art. 88. - Pentru desfasurarea activitatii in conditii de igiena si de securitate a muncii, spatiile de productie pentru
prepararea alimentelor trebuie organizate in functie de volumul activitatii si in functie de tehnologiile din productia
culinara.
Art. 89. - In structurile de servire a mesei cu un numar sub 150 locuri la mese prelucrarile primare - transare,
pregatirea carnii, pestelui si a legumelor se pot efectua in cadrul bucatariei propriu-zise, in locuri special repartizate
sau in nise dotate cu utilaje si mobilier adecvat acestor operatii. Fiecare loc de munca va fi marcat prin indicatoare
si va fi dotat cu mese si ustensile separate pentru carne cruda si carne fiarta, pentru peste, zarzavat etc.
Art. 90. - Este obligatorie evacuarea resturilor de la prelucrarea carnii, pestelui, zarzavatului si legumelor, la fiecare
preparare de meniuri sau ori de cate ori este nevoie.
Art. 91. - Resturile menajere nerecuperabile sau nefolositoare rezultate din procesul de productie si din operatia de
servire a clientilor se vor colecta in saci din material plastic, in recipiente etanse, confectionate din materiale
rezistente, evacuarea facandu-se inainte ca acestea sa depaseasca capacitatea de depozitare sau sa intre in
descompunere.
Art. 92. - Unitatile de alimentatie publica care au sectii de productie trebuie sa-si stabileasca o zona pentru
depozitarea gunoiului menajer care sa fie la distanta mare de locul alimentar si amenajat conform normelor sanitare.
Art. 93. - La instalarea, exploatarea, intretinerea si repararea utilajelor, aparatelor, precum si a altor echipamente
tehnice folosite in alimentatia publica (restaurante, cantine, bufete, baruri etc.) se vor respecta urmatoarele:
- tehnologia stabilita prin documentatia elaborata de proiectant sau cea indicata prin cartea tehnica, privind
exploaterea utilajelor, instalatiilor, aparatelor etc.;
- prevederile documentatiei tehnice emise de furnizor referitoare la cunoasterea componentei, a caracteristicilor
tehnice si functionale precum si a conditiilor tehnice de executie, montaj si receptie, a mijloacelor tehnice din
dotare;
- prevederile documentatiei tehnice referitoare la periodicitatea si conditiile tehnice de efectuare a verificarilor si
reparatiilor;
- instructiunile tehnice specifice fiecarui mijloc de productie, privind exploatarea acestuia;
- exploatarea mijloacelor din dotare numai cu aparatura de masura, control si automatizare prevazuta.

Art. 94. - Personalul din bucatarii (bucatari, ajutori de bucatari si bucatari auxiliari) este obligat sa poarte
echipamentul de protectie si de lucru prevazut de normative.
Art. 95. - In bucatarii sau alte spatii de pregatire la cald este interzis lucrul fara asigurarea ventilarii incaperilor.
Art. 96. - Curatarea locului de munca se va efectua ori de cate ori este necesar pentru prevenirea alunecarii
persoanelor in zona de lucru.
Art. 97. - Lucratorii din bucatarie trebuie sa fie instruiti asupra modului de utilizare a agregatelor la care lucreaza
(masini de gatit, roboti, marmite cu aburi, tigai basculante, friteuza, cuptoare de diferite tipuri etc.) pentru
prevenirea accidentelor.
Art. 98. - Este interzisa aprinderea focului la masinile de gatit la care se utilizeaza combustibil gazos sau injectoare
cu combustibil lichid, de catre persoane neinstruite.
Art. 99. - Eventualele defectiuni ce apar in functionarea unor agregate, roboti de bucatarie etc. vor fi remediate
numai de catre persoane calificate de specialitate (mecanici, electricieni etc.).
Art. 100. - Personalul din bucatarie va purta incaltaminte bine fixata pe picior. Este interzisa folosirea incaltamintei
tip papuc (neasigurata la calcai).
Art. 101. - Este interzisa asezarea pe pardoseli a vaselor cu lichide fierbinti, pentru prevenirea accidentelor prin
oparire.
Art. 102. - Vasele ce se folosesc la prepararea meniurilor si ustensilele se vor pastra in mod ordonat pe rafturi.

Laboratorul de cofetarie-patiserie
Art. 103. - Exploatarea utilajelor si instalatiilor cu care este dotata cofetaria-patiseria (malaxoare, mixere, roboti
universali, cuptoare electrice si cu gaze etc.) se va face numai de catre persoane instruite, conform prevederilor
cartilor tehnice respective.
Art. 104. - Persoanele care manevreaza semipreparatele si preparatele in camerele sau dulapurile frigorifice vor
evita trecerea brusca de la cald la rece, pentru prevenirea imbolnavirilor.

Carmangerie
Art. 105. - Activitatea se va desfasura in succesiunea operatiilor, in flux fara incrucisari (transat, tocat carne,
malaxor, tras mici si carnati, afumat etc.).
Art. 106. - Este interzisa folosirea utilajelor actionate electric din carmangerie fara asigurarile masurilor de
electrosecuritate prevazute de Normele generale de protectie a muncii, Normele specifice din Anexa 1 -poz.11 si
standardele in vigoare, precum si fara aparatori la organele de miscare.
Art. 107. - Afumatorul va fi prevazut cu sistem de evacuare a fumului. Este interzisa functionarea afumatorului in
situatia in care emana fum in interiorul incaperii de lucru.
Art. 108. - Ferastraiele actionate electric pentru taiatul oaselor se vor utiliza conform prevederilor din cartea
tehnica, referitor la masurile de securitate ce trebuie respectate, iar personalul va fi instruit in acest scop.

Art. 109. - Cutitele utilizate la transarea carnii se vor purta in suporturi speciale (teci). Este interzis purtarea
cutitelor in buzunare.
Art. 110. - Resturile rezultate din prelucrarea carnii si oasele nefolositoare vor fi colectate in recipiente speciale cu
care se vor transporta zilnic la punctul de depozitare a deseurilor menajere.
Art. 111. - Pentru prevenirea riscurilor de alunecare cat si a unui focar de infectie, pardoseala se va spala zilnic,
dupa terminarea operatiilor respective.

Pregatirea pestelui
Art. 112. - Bazinele de apa vor fi prevazute cu gratare de lemn amplasate pe pardoseala, pentru prevenirea
riscurilor de alunecare.
Art. 113. - Transarea pestelui se va efectua cu atentie, folosind cutite speciale.
Art. 114. - Operatiile legate de prepararea pestelui crud se efectueaza in conditiile prevazute de Normele de igiena a
alimentelor si protectia sanitara a acestora.

Pregatirea preparatelor reci


Art. 115. - Utilizarea instalatiilor din dotare (instalatii frigorifice, vitrine frigorifice, dispozitive pentru stors fructe,
masina de taiat mezeluri) se va face cu respectarea prevederilor din cartile tehnice respective, cu privire la masurile
de prevenire a accidentelor.
Art. 116. - La fiecare utilaj, instalatie, aparat din dotare se vor afisa, in mod obligatoriu, instructiuni de utilizare in
conditii sigure, iar personalul care le exploateaza va fi instruit in acest scop.

5. Exploatarea utilajelor din structurile de servire a mesei


5.1. Utilaje si instalatii pentru pregatirea alimentelor prin tratare termica
Utilaje si aparate care functioneaza cu abur
Art. 117. - Este interzisa prepararea unor compozitii fara fluiditate pentru prevenirea incalzirilor excesive si
neuniforme a peretilor, utilajelor, agregatelor.
Art. 118. - Utilajul nu se pune in functiune, decat atunci cand este incarcat complet.
Art. 119. - Alimentarea cu abur se va face in limitele de presiune joasa (0,4-0,7) bari, cu exceptia autoclavelor sau a
altor aparate speciale, la care se indica presiunea maxima de regim .
Art. 120. - Introducerea aburului In mantaua de Incalzire se controleaza pana la evacuarea aerului din acestea,
respectiv pana la iesirea aburului.

Utilaje alimentate cu energie electrica


Art. 121. - Utilajele actionate electric se vor exploata si respectiv instala in conditiile prevazute de Normele
specifice pentru utilizarea energiei electrice si in conformitate cu standardele pentru aparatele electrice de gatit.

Art. 122. - Este interzisa folosirea utilajelor fara echipamentul electric de comanda-control in stare de functionare,
prevazut de proiectant.
Art. 123. - Manevrarea tuturor intrerupatoarelor sau comutatoarelor se va face cu mainile uscate.
Art. 124. - In situatii de exces de umiditate, manevrarea se va efectua cu manusi electroizolante si de pe platforme
electroizolante sau de pe covoare din cauciuc.
Art. 125. - Este interzisa racirea plitelor cu apa pentru a se evita fisurarea acestora si producerea de scurtcircuite la
instalatia electrica.

Utilaje actionate cu combustibil gazos si lichid


Art. 126. - Utilajele alimentate cu gaze naturale se vor instala si exploata in conformitate cu normele specifice
pentru utilizarea, distribuirea gazelor naturale, Normativului 16-67.
Art. 127. - Instalatiile trebuie sa fie prevazute cu un sistem de opturare (clapeta) care sa retina gazul cand acesta
revine pe conducta dupa o eventuala intrerupere de la retea.
Art. 128. - Pentru spatiile inchise (cuptor, masini de gatit cu plita cu cuptor etc.) instalatiile vor fi prevazute cu
sistem automat de ardere a gazului, cu flacara de veghe.
Art. 129. - In lipsa aparaturii de automatizare, instalatiile cu arzatoare in spatii inchise cat si masinile de gatit cu
mai multe arzatoare, pentru siguranta, vor fi prevazute cu o teava de fuga a flacarii, care are controlul de
reaprindere a arzatorului stins din cauza manevrarii gresite sau peste care s-a varsat mAncare.
Art. 130. - Evacuarea gazelor se va face prin canale dimensionate conform normelor In vigoare.
Art. 131. - Este interzisa evacuarea gazelor arse prin hota de absortie cu exceptia resourilor sau flacarii deschise si
numai in conditiile prevazute de Normativul 16-76 .

Tipuri de utilaje pentru tratarea termica a alimentelor. Marmita actionata cu abur


Art. 132. - Este interzisa utilizarea marmitei fara manometru de presiune in stare de functionare, verificat conform
normativelor in vigoare.
Art. 133. - Este interzisa folosirea robinetelor cu garnituri defecte si fara o etansare perfecta.
Art. 134. - La deschiderea capacului, lucratorul care utilizeaza marmita trebuie sa stea la o distanta care sa-i
permita evitarea oparirii cu abur sau cu lichid fierbinte.
Art. 135. - Scoaterea continutului din marmita se va efectua cu multa atentie, folosindu-se in acest scop polonice cu
coada lunga si vase de capacitate redusa care sa permita o manevrare usoara.
Art. 136. - Defectiunile ce se constata in functionarea marmitei vor fi remediate de persoane cu calificare in
domeniul respectiv.

Oale sub presiune


Art. 137. - Inainte de punerea in functiune se verifica daca robinetul de golire este inchis.

Art. 138. - Dupa introducerea alimentelor in oala se verifica daca usa este bine inchisa.
Art. 139. - Este interzisa folosirea oalei sub presiune fara dispozitivele de semalizare si siguranta in stare de
functionare.
Art. 140. - In timpul procesul de fierbere becurile de semnalizare trebuie sa fie aprinse.
Art. 141. - Este interzisa deschiderea usii pana cand nu se aude semnalul sonor, becurile de semnalizare se sting, iar
cel verde se aprinde.
Art. 142. - Daca manometrul de presiune indica in zona de avertizare (rosie) se opreste imediat functionarea
aparatului si se apeleaza la persoane cu calificare de specialitate pentru remedierea defectiunii.

Masini de gatit cu plita


Art. 143. - Instalarea masinilor de gatit cu plita se va efectua de catre persoane cu calificare de specialitate si dupa
caz autorizate.
Art. 144. - Inainte de punerea in functiune a masinilor de gatit se va verifica starea sistemului de alimentare
(electric, cu arzator cu gaze, injector pentru combustibil lichid).
Art. 145. - Punerea in functiune a masinilor de gatit cu plita incalzite electric, se va face conform prevederilor din
Cartea tehnica a instalatiei respective.
Art. 146. - Manevrarea comutatorului din tabloul electric se va efectua cu respectarea masurilor de electrosecuritate
pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare.
Art. 147. - Actionarea butoanelor de la masina de gatit cu plita electrica se va face numai cu mana uscata, stand pe
un covor de cauciuc.
Art. 148. - La masinile de gatit incalzite cu gaze naturale, inainte de aprinderea focului, obligat se va verifica daca
nu sunt scapari de gaze, daca toate robinetele sunt bine inchise si etanse.
Art. 149. - In cazul in care se constata scapari de gaze se iau masuri de ventilare a incaperii, nu se actioneaza
intrerupatoarele de la lumina, nu se utilizeaza foc deschis si se evita orice posibilitate de initiere a unui eventual
amestec aer-gaz exploziv.
Art. 150. - Remedierea scaparilor de gaze se va efectua de catre o persoana autorizata in instalatii de gaze.
Art. 151. - La masinile incalzite cu combustibil lichid este interzisa utilizarea injectoarelor care au scapari de
combustibil pe la imbinari.
Art. 152. - Aprinderea combustibilului (lichid sau gazos) se va face utilizandu-se o vergea metalica prevazuta la
capat cu un tampon de azbest ce se va inmuia In petrol.
Art. 153. - Tamponul astfel inmuiat se aprinde cu chibritul, dupa care vergeaua se va introduce in masina pana in
dreptul arzatorului de gaze sau injectorului dupa care se da drumul progresiv la combustibil prin robinetul de la
conducta de gaz metan sau motorina.

Art. 154. - Oprirea functionarii arzatorului si a injectorului (stingerea flacarii) se face prin inchiderea robinetelor de
alimentare cu combustibil.
Art. 155. - Pentru prevenirea incendiilor la masinile ce utilizeaza combustibil solid (lemn, carbune etc.), acesta va
fi, de dimensiuni care sa permita introducerea completa in spatiul de ardere, in asa fel ca in timpul procesului de
combustie sa nu cada in exterior parti aprinse.
Art. 156. - Este interzisa arderea combustibilului solid cu usa deschisa de la spatiul unde are loc combustia.
Art. 157. - Este interzisa amorsarea aprinderii combustibilului solid cu substante inflamabile cu viteza de reactie
violenta (benzina si altele similare).
Art. 158. - Capacele si ochiurile plitelor masinii de gatit, trebuie sa fie pe timpul functionarii inchise (la locul lor)
pentru a se evita emanatia gazelor si fumului in exterior.
Art. 159. - Este interzisa utilizarea masinilor de gatit cu plita fisurata sau sparta.

Masini de gatit tip aragaz cu cuptor sau resou


Art. 160. - Masinile de gatit tip aragaz cu cuptor sau resou se vor utiliza numai daca au complete toate capaceleciuperca la arzatoare.
Art. 161. - Este interzisa largirea orificiilor de ardere.
Art. 162. - Inainte de folosire se va verifica cu apa si sapun daca sunt scapari de gaze la partile care se imbina. Este
interzis ca aceasta (verificarea) sa se faca cu flacara.
Art. 163. - Este interzisa folosirea buteliilor de aragaz fara regulator de presiune.
Art. 164. - Montarea regulatorului la butelie se face dupa ce in prealabil s-a verificat daca robinetul este inchis,
dupa care se va desuruba busonul de siguranta.
Art. 165. - Este interzis transportul buteliei de aragaz fara busonul de siguranta (piulita) si capacul de protectie al
robinetului (corpul de bronz) montate.
Art. 166. - Manevrarea buteliei de aragaz se va efectua fara lovirea brusca a acesteia.
Art. 167. - Amplasarea buteliei se va face in pozitie verticala, la distanta de cel putin 1m fata de sursa de incalzire.
Art. 168. - Este interzisa folosirea unor furtunuri de alte tipuri in locul celor special realizate, pentru racordarea
buteliei la arzator.
Art. 169. - Furtunul de racordare trebuie sa fie in perfecta stare, sa nu aiba crapaturi si scapari de gaze.
Art. 170. - Prinderea furtunului de cele doua capete, butelie si respectiv resou, se va efectua prin colier metalic.
Art. 171. - Este interzisa incalzirea buteliei cu apa calda sau cu alte mijloace, pentru marirea presiunii.
Art. 172. - Este interzisa utilizarea altor tipuri de butelii decat cele de constructie standardizata si verificate periodic
de organizatiile abilitate.

Art. 173. - Aprinderea aragazului se va face de la o sursa de foc (chibrit, aparat electric de produs scantei etc.) care
se va apropria de arzator, deschizand treptat robinetul (busonul) masinii ce urmeaza a fi pusa in functiune.
Art. 174. - Pe timpul cat arzatoarele sunt aprinse se va supraveghea ca lichidele ce fierb sa nu curga din vase si sa
stinga flacara, producand acumulari de gaze ce pot determina explozii.
Art. 175. - Este interzisa aprinderea focului in incaperile in care se simte miros caracteristic de gaze odorizate. In
aceste situatii, imediat se va ventila incaperea prin deschiderea ferestrelor sau alte sisteme de ventilare.
Art. 176. - Remedierea defectiunilor (neetanseitatilor) se va efectua de o persoana special calificata.

Cuptoare pentru copt si fiert


Art. 177. - Cuptoarele incalzite cu gaze vor fi exploatate conform prevederilor instructiunilor elaborate de fabrica
producatoare si a Normelor specifice de securitate a muncii (Anexa 1 poz.4).
Art. 178. - Cuptoarele electrice se vor exploata respectand prevederile din cartea tehnica (in functie de tipul
acestora) si Normele specifice pentru utilizarea energiei electrice.
Art. 179. - Daca la utilizare temperatura manerelor de manevrare a diferitelor usi o depaseste pe cea din mediile
normale, acestea vor fi confectionate din materiale izolante.
Art. 180. - Burlanele pentru evacuarea emanatiilor rezultate in timpul procesului de copt vor fi racordate la cosurile
de fum care trebuie sa fie curatate periodic.
Art. 181. - Manevrarea tavilor si a produselor supuse procesului de coacere la temperaturi ridicate, se va efectua cu
ajutorul materialelor izolante (manusi cu palma de azbest, bucati de panza).
Art. 182. - Incaperile in care sunt amplasate cuptoarele vor fi dotate cu instalatii de ventilare locala si generala,
pentru asigurarea unui climat conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Cuptor cu microunde
Art. 183. - Este interzisa introducerea obiectelor din metal in cuptor.
Art. 184. - Este interzisa pornirea cuptorului cu microunde cu usa deschisa.
Art. 185. - Este interzisa scurtcircuitarea sau demontarea dispozitivelor de siguranta.
Art. 186. - Este interzisa acoperirea cu diferite obiecte a usii precum si acumularea de murdarie pe suprafata de
protectie a acestuia.
Art. 187. - Defectiunile tehnice ce apar in functionarea cuptorului cu microunde vor fi remediate numai de catre
personal specializat.

Tigaie basculanta
Art. 188. - Pentru prevenirea accidentelor la folosirea tigaii basculante, se vor respecta urmatoarele reguli :

- in momentul deschiderii capacului, bucatarul trebuie sa stea la o distanta care sa-i permita evitarea oparirii cu
abur;
- alimentele ce se prajesc in grasimi nu trebuie sa fie umede, iar introducerea si scoaterea din tigaie se va face cu
spumator plat sau cu furcheta de bucatarie;
- grasimea folosita la procesul de prajire se va scoate din tigaie dupa ce aceasta s-a racit, prin aplecarea tigaii cu
partea din fata in jos, colectarea efectuandu-se in vase de capacitate mare evitandu-se deversarea pe picioarele
lucratorului.
Art. 189. - Tigaia basculanta va fi prevazuta cu hota pentru captarea emanatiilor rezultate din procesul de prajire.
Art. 190. - Dupa terminarea operatiei, tigaia se spala cu apa calda si detergent. De asemenea se va spala si
pavimentul in zona tigaii pentru inlaturarea petelor de grasime ce au cazut din tigaie.

Gratar pentru prepararea fripturilor


Art. 191. - Gratarele pentru preparat fripturi si alte specialitati din carne, indiferent de sursa de incalzire folosita
(mangal, gaze sau energie electrica) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa fie dotata cu hota pentru evacuarea emanatiilor rezultate din procesul de frigere;
- la gratarele cu gaze, fripturile nu vor veni in contact cu flacara, difuzarea caldurii se va realiza prin intermediul
unei placi de fonta asezata deasupra arzatorului;
- placile (plitele) din fonta vor fi prevazute cu nervuri si cu sistem de colectare a grasimilor ce rezulta din procesul
de frigere a preparatelor din carne.
Art. 192. - Gratarele cu rezistenta electrica sau raze infrarosii se vor utiliza in conformitate cu instructiunile
prevazute de cartile tehnice si Normele specifice de utilizare a energiei electrice.
Art. 193. - Manipularea fripturilor se va face cu ajutorul unei furci lungi din metal cu manere izolate si cu cleste
special confectionat.
Art. 194. - Este interzisa utilizarea gratarelor cu crapaturi in placile incalzite electric.

Friteuza
Art. 195. - Instalarea acestui utilaj se va face de catre personal calificat, cu respectarea Normelor specifice de
utilizare a energiei electrice.
Art. 196. - Se va respecta nivelul uleiului din cada (bazin) prevazut de cartea instalatiei, in limitele de nivel marcat
pe bazin.
Art. 197. - Preparatele ce urmeaza a fi prajite in bazin trebuie sa fie bine scurse de apa.
Art. 198. - Preparatele vor fi asezate in cosuri metalice, din sarma, si nu direct in bazinul friteuzei.
Art. 199. - Curatarea bazinului friteuzei se va face cand uleiul are o temperatura nepericuloasa producerii de
accidente prin arsuri.

Art. 200. - Este interzisa incalzirea bazinului gol (fara ulei).

5.2. Masini pentru mecanizarea muncii in bucatarii


Robotul universal pentru bucatarii si cofetarii
Art. 201. - Este interzisa montarea dispozitivelor anexe pentru efectuarea operatiilor dorite, fara ca masina sa fie
decuplata, in prealabil, de la reteaua de alimentare cu energie electrica (tablou de comanda).
Art. 202. - Dupa fixarea dispozitivului-anexa, masina se pune in functiune in gol pentru a se verifica daca aceasta a
fost montata corect.
Art. 203. - Pe timpul lucrului masina va fi supravegheata in permanenta de catre un lucrator instruit pentru folosirea
acesteia, iar la aparitia unei functionari anormale va actiona butonul de oprire.
Art. 204. - La introducerea in sistemul de alimentare a produselor ce se prelucreaza (carne, legume, fructe etc.) se
vor utiliza sistemele din dotarea masinii pentru operatia specifica.
Art. 205. - Este interzisa apasarea produselor cu mana spre sistemele active ale dispozitivelor.
Art. 206. - La terminarea operatiilor la robot, acesta se deconecteaza de la butonul de oprire si de la automatul de
pornire.
Art. 207. - Este interzis a se demonta dispozitivul (anexa) inainte de deconctarea mecanica si electrica a masinii.
Art. 208. - Dispozitivele anexe ce au fost folosite se vor spala, usca si depozita in dulapul masinii.

Malaxorul pentru framantat si amestecat


Art. 209. - Amplasarea malaxorului se va face respectand distantele care sa permita alimentarea si golirea acestuia
cu usurinta.
Art. 210. - Alimentarea sau golirea cuvei malaxorului se va face cu masina oprita.
Art. 211. - Este interzis sa se introduca mainile sau alte ustensile in cuva malaxorului, in timpul functionarii.
Art. 212. - Este interzisa utilizarea malaxorului fara aparatoare de protectie la cuva.
Art. 213. - Inainte de introducere in cuva malaxorului compozitia ce urmeaza a fi prelucrata (carne, aluat etc.) va fi
controlata pentru inlaturarea eventualelor unelte, corpuri tari, case ce ar putea ramane in continutul acesteia.
Art. 214. - Este interzisa curatarea masinii fara a fi deconectata de la reteaua de alimentare.

Masina electrica de tocat carne


Art. 215. - (1) Instalarea masinilor electrice de tocat carne, se va face conform prevederilor din cartea tehnica, de
catre persoane calificate.
(2) Exploatarea si intretinerea acestora se va face conform instructiunilor proprii.

Art. 216. - Interventia la masina, in cazul blocarii se va face numai dupa oprirea ei.
Art. 217. - Este interzis a se utiliza masina fara palnie de alimentare si fara dispozitivul maner din lemn sau
material plastic, pentru presat carnea, legumele etc.
Art. 218. - Este interzis presarea carnii, legumelor, fructelor etc. cu mana in palnia de alimentare a masinii de tocat
carne actionata electric.
Art. 219. - Masina de tocat carne, antrenata prin curele de transmisie, va fi prevazuta cu aparatori de protectie la
partile in miscare.
Art. 220. - Fixarea accesoriilor la masina de tocat carne, se va face dupa ce masina a fost decuplata de la tabloul de
alimentare cu energie electrica. Curatarea si spalarea masinii se va efectua conform instructiunilor proprii.
Art. 221. - Masinile de tocat carne vor fi conectate la nulul de protectie. Este interzisa utilizarea de cordoane
electrice improvizate, cu izolatia defecta.

Masina de spalat si curatat cartofii


Art. 222. - Masina va fi instalata de catre persoane calificate corespunzator, respectandu-se prevederile standardelor
si normelor de electrosecuritate, tinand seama de conditiile de exces, de umiditate in care lucreaza masina.
Art. 223. - La punerea in functiune a masinii se vor verifica urmatoarele:
- daca discul pietrei abrazive este deteriorat sau prezinta fisuri, iar in cazul masinii cu tambur se va verifica starea
acestuia;
- starea fizica si intinderea curelelor de transmisie; in cazul in care se constata ca acestea sunt deteriorate (rupte sau
lejere) se va apela la persoane de specialitate pentru remedierea defectiunii.
Art. 224. - Inainte de introducerea cartofilor in masina pentru a fi curatati, se vor controla pentru a nu fi amestecate
cu acestia alte corpuri straine si tari ce pot deteriora discul.
Art. 225. - Este interzisa introducerea mainilor, paletelor sau a oricaror altor obiecte in timpul functionarii, prin
gura de alimentare a masinii.
Art. 226. - In cazul in care masina se blocheaza, aceasta va fi deconectata prin butonul de oprire si de la reteaua
electrica prin automatul de protectie ( intrerupator ) si se va apela la o persoana calificata pentru deblocare (mecanic
de intretinere).
Art. 227. - In dreptul masinii se va asigura un gratar de protectie din lemn, pe care va sta lucratorul care o
utilizeaza.
Art. 228. - La terminarea operatiei de spalare si curatare a cartofilor, se va opri masina de la butonul de oprire si se
va deconecta de la reteaua de alimentare cu energie electrica, prin intrerupatorul de protectie.
Art. 229. - Masinile dotate cu sisteme automate de programare a timpului de spalare-curatare a cartofilor si
microintrerupatoare la capacul de alimentare, se vor exploata conform instructiunilor din cartea tehnica.

Masina de taiat mezeluri sau paine

Art. 230. - Amplasarea masinilor de taiat mezeluri si a celor de taiat paine se va face in asa fel ca accesul la ele sa
se faca cu usurinta.
Art. 231. - Fixarea mezelurilor pe masa mobila se face cu dispozitivul din dotarea masinii prevazut cu manere de
presare a produselor si manevrare a masei mobile.
Art. 232. - Este interzisa tinerea mezelurilor si a painii cu mana in timpul taierii acestora de cutitul masinii.
Art. 233. - Feliile de mezeluri sau de paine vor fi luate cu o paleta destinata in acest scop.
Art. 234. - Este interzisa manevrarea masinilor de taiat mezeluri si paine de persoane neinstruite.
Art. 235. - Curatarea masinilor se va face dupa ce acestea au fost deconectate de la sursa de curent prin scoaterea
stecherului .

Mixer fix pentru maioneze si creme


Art. 236. - Masina se instaleaza de catre un specialist care trebuie sa respecte prevederile standardelor de
electrosecuritate si ale Normelor specifice de utilizare a energiei electrice precum si prevederile privind distanta fata
de alte utilaje etc.
Art. 237. - Este interzisa interventia la masina pentru inlaturarea unor defectiuni precum si pentru curatarea acesteia
in timpul functionarii.
Art. 238. - Pentru remedierea unor defectiuni precum si pentru montarea si demontarea sculelor la axul de
actionare, masina se va deconecta, in prealabil, de la reteaua de alimentare, prin actionarea intrerupatorului.
Art. 239. - Cuva malaxorului va fi prevazuta cu manere pentru manevrare si va fi bine fixata pe batiul masinii cu
cleme basculante pentru impanare.
Art. 240. - Sistemul de antrenare (motor - axul sculei) va fi protejat cu o aparatoare fixata prin suruburi care nu se
va
indeparta decat in situatia interventiilor pentru remedierea unor defectiuni.
Art. 241. - Este interzisa functionarea mixerului fara aparatoare in zona activa a sculelor (batatoare).

Masina de preparat inghetata


Art. 242. - La punerea in functiune a masinii de preparat inghetata se va verifica daca toate dispozitivele sunt corect
montate.
Art. 243. - Este interzisa utilizarea masinii de preparat inghetata fara aparatoare de protectie deasupra cazanului
unde se prepara amestecul respectiv pentru inghetata.
Art. 244. - Montarea si folosirea masinii se va face, in functie de tip, conform instructiunilor emise de firma
constructoare (cartea tehnica).
Art. 245. - Este interzisa functionarea masinii, in timpul alimentarii cu compozitia de inghetata.

Art. 246. - Este interzisa introducerea in masina a compozitiei de inghetata in stare fierbinte. Racirea compozitiei se
va face intr-un loc care sa previna accidentarea prin oparire a persoanelor.
Art. 247. - Amestecarea compozitiei in timpul fierberii se va face in asa fel incat sa nu se produca stropiri sau
deversari.
Art. 248. - Remedierea eventualelor defectiuni ce apar in functionarea masinii se face numai de catre persoane
calificate, de specialitate.
Art. 249. - Demontarea diferitelor dispozitive si spalarea masinii, se va face dupa ce acesta a fost deconectata da la
reteaua de alimentare cu energie electrica.

Aparate de bucatarie actionate electric


Art. 250. - Aparatele de bucatarie actionate electric se vor instala si exploata in conditiile prevazute de cartile
tehnice.
Art. 251. - Este interzisa folosirea aparatelor de bucatarie conectate la prize electrice fara nulul de protectie si
dispozitive de deconectare automata la aparitia eventualelor defecte.
Art. 252. - Este interzisa folosirea aparatelor fara aparatura de masura si control in stare de functionare.
Art. 253. - Este interzisa folosirea aparatelor cand partile care nu sunt, in mod normal, sub tensiune curenteaza.
Art. 254. - Repararea, curatarea si spalarea aparatelor de bucatarie se va face dupa ce au fost deconectate de la
reteaua de alimentare cu energie electrica (scoaterea stecherului din priza).

Unelte si scule pentru bucatarie


Art. 255. - Uneltele si sculele pentru bucatarie vor fi intretinute corespunzator si se vor pastra pe sortimente, in
locuri destinate acestui scop.
Art. 256. - Este interzisa folosirea uneltelor fara manere, cu margini agatatoare, reparate improvizat, cu fisuri,
ruginite etc.

5.3. Masina de spalat vase si pahare


Art. 257. - Masina de spalat vase va fi amplasata intr-un spatiu complet separat de bucatarie.
Art. 258. - Instalarea masinii de spalat vase se va face de catre persoane calificate (mecanici, electricieni) care vor
respecta masurile de electrosecuritate prevazute de standardele si normele specifice, tinand seama de mediul umed
in care lucreaza.
Art. 259. - Respectarea modului de exploatare si intretinere se va face potrivit instructiunilor furnizorului.
Art. 260. - Instalatia electrica si echipamentul aferent se vor verifica periodic de catre personal autorizat dupa
deconectarea masinii de la retea.
Art. 261. - Este interzisa functionarea masinii cu partile laterale ale masinii neinchise complet.

Art. 262. - Personalul care deserveste masina va purta echipamentul de protectie necesar (cizme, sort si manusi din
cauciuc).
Art. 263. - Curatarea masinii se va face dupa ce a fost deconectata de la reteaua electrica, urmata de golirea
acesteia, prin manevrarea vanei de golire.

5.4. Utilaje pentru distribuit in salile de consumatie


Linii si utilaje pentru prepararea si desfacerea prin autoservire
Utilaje frigorifice
Art. 264. - Utilajele frigorifice (dulapuri, tejghele, vitrine, mese reci si agregate) se vor instala si exploata, potrivit
prevederilor din Normele specifice de securitate a muncii pentru instalatii frigorifice.
Art. 265. - Amplasarea instalatiilor frigorifice se va face cu respectarea distantelor prevazute de Normele generale
de protectie a muncii, asigurand conditiile normale de lucru, evitand incomodarea vanzatorilor si cumparatorilor.
Art. 266. - Se va asigura racirea condensatoarelor cu aer, prin curatarea periodica de praf si neacoperirea canalelor
de aerisire si a aripioarelor de racire cu prosoape, materiale etc.
Art. 267. - Este interzisa depozitarea diferitelor materiale pe instalatiile frigorifice si echipamentele aferente.
Art. 268. - Evaporatoarele se vor dezgheta prin oprirea utilajului, deschiderea usilor sau a geamurilor glisante si
indepartarea ghetii cu apa calda.
Art. 269. - Pentru prevenirea alunecarii si protectia lucratorilor se vor folosi gratare din lemn depuse pe pardoseala
in zona de lucru.
Art. 270. - Personalul de deservire va fi instruit cu privire la modul de folosire a instalatiilor frigorofice in conditii
de securitate, conform prevederilor cartilor tehnice.
Art. 271. - Defectiunile ce apar in functionarea instalatiilor frigorifice vor fi remediate numai de catre persoane de
specialitate calificate.

Utilaje calde
Art. 272. - Exploatarea utilajelor calde prevazute cu rezistente electrice libere (in aer) (mesele calde, spatiile calde
de sub gratar) vor fi dotate cu aparatori care sa asigure atat circulatia aerului cat si prevenirea atingerii directe a
rezistentei de catre lucratori.
Art. 273. - La utilajele cu rezistente electrice imersionate in lichide de tip termoplonjor se va controla in mod
sistematic daca nivelul lichidului este in limitele de nivel, marcate pe cuve (bain-marie-urilor).
Art. 274. - La utilajele cu completare automata a apei calde din bazinele inchise, se va controla periodic starea de
functionare a ventilului de alimentare cu flotor.
Art. 275. - Aparatura de automatizare si control se va verifica inainte de a se pune in exploatare, conform
instructiunilor prevazute in cartile tehnice, in functie de tipul instalatiei.

Art. 276. - Este interzisa folosirea utilajelor calde de orice tip cu aparatura de automatizare defecta sau efectuarea
unor modificari de scurtcircuitare a acesteia.
Art. 277. - Este interzisa folosirea utilajelor calde fara izolatia termica a peretilor.
Art. 278. - Manevrarea usilor, capacelor, ce se incalzesc se va face numai de la manerele termoizolante de protectie.
Art. 279. - Este interzisa functionarea utilajelor calde cu usile deschise, iar in cazul bain-marie-urilor fara a respecta
nivelul apei prevazut in cuva.
Art. 280. - La instalarea utilajelor calde electrice se vor respecta prevederile Normelor de utilizare a energiei
electrice.

Instalatii de distribuire a berii neimbuteliate


Instalatii de distribuire a berii din butoi
Art. 281. - Inainte de montare, butoaiele cu bere vor fi controlate si in cazul in care se constata ca prezinta crapaturi
prin care musteste berea, acestea se vor respinge.
Art. 282. - Butoiul din care se distribuie berea se aseaza in pozitie verticala in incapere separata sau in boxa si va fi
protejat cu aparatoare metalica special confectionata pentru prevenirea accidentelor, respectiv a unei eventuale
explozii.
Art. 283. - Dispozotivul de tras bere din butoi (sonda) va fi montat de catre o persoana bine instruita, fixand
furtunul corect la aparatul de distribuire si respectiv la compresor sau butelia de CO2.
Art. 284. - Este interzisa utilizarea compresorului de aer fara AMC in stare de functionare (regulator de presiune,
supapa de siguranta si manometru de presiune).
Art. 285. - Regulatorul de presiune va fi reglat ca la depasirea presiunii de 1,5 bar sa decupleze functionarea
motorului electric al compresorului.
Art. 286. - Manometrul si supapa de presiune se vor verifica periodic conform cartii tehnice a instalatiei si a
normativelor in vigoare.
Art. 287. - Priza de aer se va monta in zona in care aerul nu este viciat (praf sau alte substante).
Art. 288. - Compresorul se pune in functiune dupa ce s-a constatat ca reglajele si racordarea furtunurilor la sistemul
de distribuire sunt corect executate.
Art. 289. - Daca in timpul functionarii compresorului se constata fisuri la butoi prin care se scurge berea, se va opri
functionarea compresorului, iar butoiul se va goli de continut.
Art. 290. - Recipientele de bioxid de carbon vor fi controlate la primire, refuzandu-se cele care prezinta defectiuni.
Art. 291. - Recipientele de CO2 se vor depozita si folosi numai in pozitie verticala si asigurate impotriva
rasturnarii.

Art. 292. - Este interzisa folosirea recipientelor de CO2 la distribuirea berii din butoi, fara manometru si reductor
de presiune reglat la presiunea de lucru 1,5 bar in stare de functionare.
Art. 293. - Este interzisa amplasarea recipientelor de CO2 in apropierea surselor ce radiaza caldura (radiatoare,
calorifere, sobe).
Art. 294. - Este interzisa incalzirea recipientelor de CO2 cu diferite surse (foc, apa calda etc.) pentru realizarea unei
goliri intr-o proportie mai mare.
Art. 295. - Atat compresoarele cat si recipientele de CO2 vor fi verificate conform Prescriptiilor tehnice ISCIR.

Instalatii pentru racit si distribuit bere din tancuri (rezervoare)


Art. 296. - Este interzisa utilizarea compresorului de aer fara aparatura de siguranta si control in stare de
functionare (regulator de presiune, supapa de siguranta, manometru de presiune).
Art. 297. - Tancul de bere va fi prevazut cu manometru si supapa reglata sa actioneze cand se depaseste presiunea
de lucru.
Art. 298. - Instalatia de racire se va exploata cu respectarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru
instalatii frigorifice.
Art. 299. - Instalatia de distribuire a berii din tanc va fi data in exploatare dupa ce a fost autorizata din punct de
vedere ISCIR.
Art. 300. - Remedierea eventualelor defectiuni ce apar in functionarea instalatiei se vor face numai de catre
persoane calificate.

6. Salile de servire
Art. 301. - Este interzisa folosirea vaselor din ceramica, portelan sau sticla, care prezinta crapaturi.
Art. 302. - Pentru prevenirea exploziilor, in timpul verii, daca sifoanele sunt prea calde, introducerea lor in gheata
se va face dupa o racire prealabila in apa rece.

7. Instalatii si utilaje frigorifice


Art. 303. - Amplasarea agregatelor frigorifice se va face tinand seama de gabaritul acestora, de deschiderea usilor,
de destinatia fiecaruia in asa fel incat sa se asigure distantele prevazute de Normele generale de protectie a muncii
pentru desfasurarea activitatii in conditii normale.
Art. 304. - Instalatiile frigorifice cu compresoare la care agentii de racire sunt amoniacul, freonul si clorura de
metil, se vor exploata conform Normelor specifice de securitate a muncii pentru instalatii frigorifice.
Art. 305. - Instalatiile de alarmare se vor verifica zilnic de catre responsabilul locului de munca.
Art. 306. - Reteaua electrica de iluminat va fi realizata conform Normelor de utilizare a energiei electrice in
conditii de temperatura si umiditate ridicate.

Art. 307. - Comutatoarele de lumina de la camerele frigorifice vor fi montate in exterior, langa usa de la intrare.

8. Masinile electrice si mecanice folosite in agrement


Art. 308. - Locurile unde se amplaseaza electromasinile trebuie sa corespunda: normelor de igiena a muncii, sa fie
plane si rezistente, sa fie ferite de scurgeri de apa, iar in jurul masinilor sa nu fie pericol de scapari de gaze sau alte
surse de materiale inflamabile.
Art. 309. - Este interzisa folosirea electromasinilor fara a fi dotate cu toate dispozitivele de protectie si fara
instructiuni de exploatare in conditii de securitate, afisate la loc vizibil.
Art. 310. - Instructiunile de exploatare ale masinilor aduse din import vor fi traduse in limba romana si afisate la
loc vizibil.
Art. 311. - Elementele de comanda manuala (parghii, butoane, manete, pedale etc.) vor fi astfel amplasate in asa fel
incat sa fie, in mod vizibil, accesibile, iar manevrarea lor sa fie comoda din pozitie normala.
Art. 312. - Toate elementele de comanda manuala vor fi prevazute cu indicatii clare, care sa indice felul comenzii.
Art. 313. - Locurile si partile periculoase ale electromasinilor vor fi semnalizate prin indicatoare sau avertizoare
vizibile.
Art. 314. - Montarea-demontarea, intretinerea si repararea electromasinilor de orice tip se va efectua numai de catre
personal calificat in specialitatea respectiva.
Art. 315. - Verificarea si reparatia oricarei masini se va face numai dupa scoaterea din functiune prin deconectarea
de la reteaua electrica.
Art. 316. - Masina nou instalata va fi verificata din punct de vedere mecanic si al electrosecuritatii, dupa care i se
face proba de functionare consemnata intr-un proces verbal ca aceasta corespunde pentru punere in exploatare.
Art. 317. - Este interzisa punerea in functiune a electromasinilor de orice tip fara a fi legate la nulul de protectie si
centura de impamantare.
Art. 318. - Este interzisa utilizarea conductorilor de alimentare ce prezinta deteriorari ale izolatiei, care ar putea
produce scurtcircuite in timpul functionarii masinilor .
Art. 319. - Este interzisa functionarea electromasinilor cu partile aflate normal sub tensiune fara protectie impotriva
atingerilor directe.
Art. 320. - Este interzisa folosirea de prelungitoare care elimina protectia prin nulul de protectie.

9.Transport de persoane pe cablu


9.1. Generalitati
Art. 321. - Prezentele norme specifice de securitate a muncii cuprind prevederi necesare pentru prevenirea
accidentelor de munca la montarea, exploatarea, repararea si verificarea instalatiilor de transport persoane pe cablu,
cum sunt: telecabinele, telegondolele, telebenele, telescaunele, teleschiurile si telesaniutele.

Art. 322. - Proiectarea construirea, montarea si repararea instalatiilor de transport persoane pe cablu (teleferice) se
vor executa de unitati specializate si autorizate conform prevederilor legale in vigoare.
Art. 323. - Construirea, montarea si repararea telefericelor se efectueaza numai de catre unitati specializate, care
dispun de mijloace tehnice corespunzatoare de executie si verificare si care sunt autorizate ISCIR.
Art. 324. - Este interzisa punerea in functiune precum si exploatarea telefericelor fara autorizatie de functionare,
eliberata conform prevederilor Prescriptiilor tehnice ISCIR.
Art. 325. - Pe baza prezentelor Norme specifice de securitate a muncii si a Prescriptiilor tehnice ISCIR,
beneficiarul va intocmi Regulamentul de exploatare care trebuie sa contina instructiuni detaliate privind
functionarea, exploatarea si intretinerea telefericelor. Regulamentul de exploatare trebuie sa fie avizat conform
prevederilor din Prescriptiile tehnice ISCIR.
Art. 326. - Regulamentul de exploatare va fi elaborat pe tipuri de teleferice (telecabine, telegondole bicabluri,
telegondole monocabluri, telescaune cu cuplare automata sau fixa, teleschiuri si telesaniute) si va contine toate
datele privind siguranta in functionare a instalatiei de teleferic si a Normelor de securitate a muncii, conform
instructiunilor de exploatare prevazute in proiect si prescriptiile tehnice ISCIR.

9.2. Executie si montaj


Traseul (gabarite)
Art. 327. - Intre constructiile telefericelor, instalatii, piloni si obstacolele fixe care nu apartin instalatiei (cladiri)
trebuie sa existe un spatiu liber care sa asigure conditii de securitate a muncii in timpul functionarii.
Art. 328. - In tot timpul functionarii instalatiilor va trebui asigurata trecerea libera a vehiculelor pe toata lungimea
traseului, tinandu-se seama de grosimea maxima a stratului de zapada, de gabaritul necesar al instalatiei si de
inclinarile transversale si longitudinale ale vehiculelor.
Art. 329. - Daca traseul de teleferic se desfasoara pe terenuri impadurite, mentinerea in perfecta stare a culoarului
defrisat este obligatorie .Este de asemenea obligatoriu ca, periodic, conform instructiunilor de exploatare, sa se
efectueze controale amanuntite asupra stabilitatii tuturor arborilor din preajma lizierei culoarului defrisat, care in
cadere ar pune in pericol instalatia. Arborii fara stabilitate, uscati sau cu un stadiu avansat de putregai vor fi
inlaturati.
Art. 330. - In cazul in care traseul telefericului se afla in apropierea aeroporturilor, helioporturilor sau in zonele
unde avioanele sau elicopterele zboara la mica inaltime in mod frecvent, traseul se va semnaliza corespunzator.

Salvarea pasagerilor
Art. 331. - Fiecare teleferic, in functie de tipul instalatiei, va trebui sa dispuna de mijloace adecvate pentru salvarea
pasagerilor in cazul in care readucerea lor in statie cu vehicolul instalatiei nu este posibila.Trebuie sa existe
posibilitatea salvarii fara concursul pasagerilor.
Art. 332. - Toate instalatiile de teleferice avand cabine fara insotitor trebuie sa fie dotate cu mijloace care sa
permita accesul unei persoane din echipa de salvare la oricare din vehicule, care sa conduca de acolo salvarea
pasagerilor.
Metodologia de salvare si echipamentul folosit trebuie sa fie prevazute in regulamentul de exploatare.

Art. 333. - La traseele lungi de teleferic (peste 4km) fara posibilitati de salvare cu cabina, va exista posibilitatea
adapostirii temporare a pasagerilor coborati intr-o incapere (canton de refugiu) avand posibilitatea de incalzire.
Art. 334. - Toate instalatiile de teleferice vor fi prevazute cu o trusa de prim ajutor, iar la una din statii va trebui sa
existe cel putin o targa.

Viteza vehiculelor
Art. 335. - Atat viteza maxima cat si viteza de revizie nu vor depasi valorile stabilite prin proiect.
Art. 336. - Intervalul minim (in metri) intre doua vehicule succesive la teleferice va fi cel indicat de proiectant.
Art. 337. - Montarea agatatorilor la teleschiuri nu va fi niciodata inferioara lungimii dispozitivului de tractare cu
cablul complet desfasurat.

Cabluri
Art. 338. - Cablurile care se folosesc la teleferice trebuie sa corespunda ca forma si dimensiuni si sa satisfaca
conditiile prevazute in prescriptiile tehnice ISCIR si de standardele in vigoare.
Art. 339. - Pentru evitarea deraierii cabinei nu se admite trecerea cabinelor peste imbinari cu mansoane, sau
trecerea mansoanelor peste saboti sau saibe de orice fel.
Art. 340. - La telefericul la care se admit mai multe matisari, distanta dintre doua matisari consecutive nu trebuie sa
depaseasca valorile stabilite prin proiect si admise de prescriptiile tehnice ISCIR.
Art. 341. - Toate cablurile telefericelor care trebuie sa fie intinse prin contragreutati sau alte sisteme prevazute prin
proiect trebuie sa asigure o tensiune constanta a cablului.
Art. 342. - Cand intinderea cablului de teleferic se face prin contragreutate plasata in fosa, se vor lua masuri de
protejare contra patrunderii zapezii sau apelor fluviale in fosa; in eventualitatea patrunderii apei prin infiltratii
subterane, se vor prevedea mijloace corespunzatoare de evacuare rapida a apei.
Art. 343. - Montarea cablurilor se va face in asa fel incat sa fie evitata strivirea sau degradarea prin lovire, indoiri,
contactul cu solul sau depuneri de impuritati, care ar duce la scurtarea vietii cablului.
Art. 344. - Pentru a se evita aceasta degradare, la operatia de intindere a cablului se folosesc role speciale de
protectie, asezate pe sol sau pe suporturi improvizate, bine consolidate si care inlatura contactul cablului cu solul.
Art. 345. - La traversarea potecilor, drumurilor sau a locurilor circulate se vor planta esafodaje speciale de lemn,
pentru protejarea cablului.
Art. 346. - Depozitarea cablurilor pentru un timp mai indelungat se va face in incaperi inchise, la loc uscat, ferite de
soare, ploaie, zapada sau substante corozive si prevazute cu un strat protector de unsoare speciala.
Art. 347. - Tamburul pe care se afla cablul ce urmeaza a fi intins, va trebui sa fie asezat cu ajutorul unui ax pe doua
reazeme, bine consolidate in fundatie.

Art. 348. - Axul pe care ruleaza tamburul va fi bine consolidat pe cele doua reazeme, astfel ca derularea cablului sa
se faca fara smucituri. Se interzice stationarea persoanelor in jurul tamburului pe o raza de zece metri in timpul
intinderii cablului.
Art. 349. - Cablul se va derula cu atentie, pentru a se evita formarea de bucle sau ochiuri. Nu se vor folosi rangi sau
alte instrumente metalice.
Art. 350. - Tensionarea cablurilor se va face cu atentie in asa fel incat lucrul sa se faca progresiv si uniform, fara
smucituri si fortari. In prealabil este necesara asigurarea miscarii tuturor elementelor rotative, curatarea si ungerea
canalelor, sabotilor pentru alunecare.
Art. 351. - Toate utilajele si dispozitivele de montaj trebuie sa fie in stare de functionare si manipulate de catre
personal instruit.
Art. 352. - Inainte de inceperea operatiei de intindere a cablurilor se va controla ca acestea sa nu fie agatate pe
traseu.
Art. 353. - La executarea operatiei de intindere se vor organiza posturi mobile de observatie in functie de lungimea
pe care se face intinderea.
Art. 354. - Se interzice lucrul la operatia de intindere a cablului, daca nu s-a asigurat derularea tamburului printr-un
sistem de derulare eficace.
Art. 355. - La schimbarea cablului purtator, tractor sau purtator-tractor, la instalatiile existente se vor respecta
instructiunile specifice procesului tehnologic respectiv, precum si masurile de securitate a muncii.
Art. 356. - La operatia de derulare a cablurilor pe traseu si la intinderea lor, este interzis sa se lucreze inainte de
asigurarea legaturii telefonice sau radio intre posturile de observatie pe intreg sectorul de lucru.
Art. 357. - Este interzis a se incepe operatia de derulare sau intindere inainte de instruirea personalului. Instructajul
va fi consemnat intr-un proces verbal.
Art. 358. - Cablul purtator, purtator-tractor si cablurile tractoare vor fi obligatoriu legate la priza de pamant.
Art. 359. - Urcarea pe piloni a personalului de serviciu se va face folosindu-se centura de siguranta si casca si
numai dupa ce s-a verificat starea scarilor.
Art. 360. - Nu se va urca pe piloni, pe cabine sau pe platforme decat personalul pregatit si antrenat in acest sens, cu
vizita medicala la zi si apt pentru lucrul la inaltime.
Art. 361. - Este interzisa asigurarea stabilitatii pilonilor de orice tip, prin ancorarea cu cabluri sau elemente de
sprijinire.
Art. 362. - Scarile de acces pe piloni vor fi prevazute cu placarde pentru interzicerea accesului persoanelor straine
pe instalatii.
Art. 363. - Pilonii echipati cu saboti ficsi vor fi prevazuti cu platforme de acces in trepte si balustrade de protectie
pentru a se putea circula In lungul sabotului.
Art. 364. - Toti pilonii vor avea asigurat accesul sigur la toate punctele de ungere.

Art. 365. - Se vor verifica buloanele de ancorare care vor fi in permanenta prevazute cu piulita dubla, contra piulita
si alte dispozitive de blocare.
Art. 366. - Scarile de acces pe piloni, verticale sau cele cu inclinare fata de verticala de peste 750 vor fi prevazute
cu cercuri de protectie.
Art. 367. - In cazul telefericelor de persoane monocable cu scaune sau cabine mici, cuplate fix pe cablu, cercurile
de protectie pot fi inlocuite cu ghidaje de-a lungul scarii, pentru prinderea centurii de siguranta. Personalului de
revizie ii este interzis a se urca pe piloni.
Art. 368. - Personalul care prin atributiile de serviciu trebuie sa se urce pe piloni este obligat sa foloseasca
platformele de odihna.
Art. 369. - Tot personalul care urca pe pilonii de teleferice va folosi in mod obligatoriu centurile de siguranta,
castile de protectie, salopete de lucru si trusa speciala de scule.
Art. 370. - Centurile de siguranta vor fi verificate, periodic, cu minutiozitate.
Art. 371. - Personalul care lucreaza cu centuri de siguranta va fi instruit, in mod special, cu privire la lucrul la
inaltime, la urcarea la locul de lucru, utilizarea centurilor de siguranta si coborarea de la locul de lucru.
Art. 372. - Inainte de urcarea pe piloni este obligatorie verificarea soliditatii pilonului, suporturilor si esafodajelor
(schele) pe care urmeaza sa se urce. Se interzice urcarea pe suporturi care nu sunt bine fixate.
Art. 373. - Este strict interzisa dezlegarea centurii de siguranta. Acest lucru este permis doar in situatii exceptionale
cu luarea unor masuri suplimentare de siguranta. Acest lucru va fi supravegheat de personal special desemnat.
Art. 374. - In punctul de lucru de pe piloni sculele marunte vor fi pastrate in buzunarele speciale ale salopetei, in
genti sau truse de scule.
Art. 375. - Este interzis lucrul la sabotii de sprijin ai cablurilor purtatori si la rolele de pe piloni, cand instalatia este
in functiune.
Art. 376. - Nu se admite ridicarea cablului purtator din canalul sabotului sau de pe bateriile de role, cu mijloace
improvizate, neverificate, ci numai cu dispozitivele speciale pentru aceste operatii.
Art. 377. - Este interzis a se lucra pe pilonii telefericelor daca vantul actioneaza cu o intensitate de peste 80km/h.
Art. 378. - Toti muncitorii care executa lucrari de control, verificare si intretinere la saboti vor folosi obligatoriu
centura de siguranta chiar daca lucreaza pe platforme sigure.
Art. 379. - Este interzis lucrul pe piloni pe timp de furtuna, depuneri de polei si alunecus.
Art. 380. - Pe tot timpul lucrului pe traseu, seful de echipa va purta in mod obligatoriu aparatul de radio-emisie,
racordat pe canalul statiilor telefericului.

Conditii de exploatare
Art. 381. - In mod obligatoriu, personalul autorizat sa exploateze instalatia, va participa (daca nu a fost posibil si la
montajul instalatiei) la efectuarea tuturor probelor si a rodajului.

Art. 382. - Este interzis transportul de persoane pe timpul rodajului telefericului, cu exceptia lucratorilor din
echipele de montaj, admisi de constructorul instalatiei.
Art. 383. - Fiecare teleferic trebuie sa fie condus si supravegheat de o persoana calificata (atestata) - seful
telefericului - a carui obligatii principale sunt cuprinse In regulamentul de exploatare.
Art. 384. - Fiecare instalatie de teleferic va fi manevrata de o persoana autorizata ISCIR pentru tipul de instalatie
respectiv.
Art. 385. - In fiecare cabina se vor afisa la loc vizibil instructiunile cu privire la comportarea pasagerilor in timpul
transportului si interdictia privind deschiderea usilor.
Art. 386. - Pe traseul telefericului, pe pilonii din apropierea cailor de acces public sau in locurile de circulatie se
vor afisa, vizibil, interdictiile privind stationarea sub linia telefericului si a urcarii pe pilonii telefericului.
Art. 387. - La instalatiile de teleferice se vor afisa:
- in statiile unde circula si stationeaza publicul: instructiuni cu privire la comportarea pasagerilor in timpul
transportului si in statii;
- in spatiile de lucru ale personalului statiei: instructiuni privind acordarea primului ajutor, instructiuni de prevenire
si inlaturare a incendiilor.
Art. 388. - Dupa oprirea motorului de actionare, pornirea instalatiei se va efectua numai cu demarorul in pozitia
zero.
Art. 389. - Antrenarea de rezerva trebuie sa fie in permanenta in stare de functionare. Aducerea vehiculelor in statii
utilizand grupul de rezerva trebuie facuta in cel mult o ora de la oprirea grupului principal.
Art. 390. - Daca se constata necesara intreruperea exploatarii, persoanele din vehicule vor trebui aduse cat mai
urgent in statii.
Art. 391. - Daca s-a depus chiciura pe organele metalice si pe cabluri, in timpul cat instalatia nu a functionat,
exploatarea nu poate fi reluata decat dupa :
- indepartarea chiciurei de pe organele metalice ale instalatiilor si ale carucioarelor vehiculelor;
- indepartarea chiciurei de pe cabluri, prin executarea de curse fara pasageri si daca securitatea o necesita, chiar fara
insotitori, la viteza corespunzatoare.
Art. 392. - In functie de tipul instalatiei si caracteristicile ei, daca insuficienta vizibilitatii compromite siguranta,
transportul trebuie intrerupt.
Art. 393. - In cazul in care, din diferite motive, circuitele de siguranta nu sunt in stare de functionare, seful
instalatiei va putea admite functionarea instalatiei insa numai pentru a aduce in statii pasagerii aflati pe traseu.
Art. 394. - In vederea operatiei de salvare a pasagerului fiecare instalatie trebuie sa dispuna de materiale speciale,
necesare, prevazute de Prescriptiile tehnice ISCIR, iar personalul folosit sa cunoasca regulile de salvare elaborate
de proiectant.

Art. 395. - Intretinerea si revizia periodica a telefericelor, trebuie sa fie executata de catre personal calificat si
instruit in acest scop sub directa indrumare a sefului de teleferic sau a mecanicului trolist.
Art. 396. - Intretinerea se va face potrivit instructiunilor aflate din cartea tehnica a instalatiei si din regulamentul de
exploatare.
Art. 397. - Cablurile vor fi mentinute in stare curata si vor fi unse numai cu produse corespunzatoare, care sa nu
modifice coeficientii de frecare a cablului pe saiba de antrenare.
Art. 398. - Statiile si intreaga instalatie trebuie mentinute in perfecta stare de curatenie.
Art. 399. - La telefericele accesibile turistilor cu schiurile in picioare, suprafetele pistelor de plecare si sosire vor fi
intretinute corespunzator , cu zapada suficienta (batuta), iar pantele de acces vor fi mentinute in valori optime.

Revizii si verificari
Art. 400. - Programul si frecventa reviziilor si verificarilor instalatiei de teleferic trebuie sa fie cuprinse in
Regulamentul de exploatare, dupa cum urmeaza:
a) la punerea in functiune;
b) in timpul exploatarii :
- zilnic, inainte de punerea in functiune cu public;
- saptamanal, lunar, trimestrial;
- anual (revizia generala).
Art. 401. - Prin instructiunile de exploatare, cuprinse in Regulamentul de exploatare trebuie sa se prevada lucrarile
si operatiile care se efectueaza cu ocazia reviziilor si verificarilor periodice prevazute la Art. 400. Art. 402. Cu
ocazia reviziilor si verificarilor, o atentie deosebita se va acorda dispozitivelor de siguranta, protectie si
semnalizare, grupului de antrenare, vehiculelor, cablurilor purtatoare, purtatoare-tractoare, tractoare si de
compensatie, precum si celorlalte subansambluri si echipamente de care depinde siguranta privind functionarea
telefericului.
Art. 403. - Asupra starii tehnice a instalatiei teleferice, dupa revizia generala anuala, seful telefericului este obligat
sa intocmeasca un raport tehnic din care sa rezulte constatarile facute, propunerile privind mentinerea sigurantei in
functionarea telefericului, raport pe care-l prezinta detinatorului instalatiei de teleferic.
Art. 404. - Daca exploatarea instalatiei este sezoniera, reviziile si verificarile periodice pot fi intrerupte in timpul
perioadelor de nefunctionare. In perioada de nefunctionare se vor lua masuri de conservare a echipamentului
mecanic. Reinceperea exploatarii va fi precedata de o revizie si verificare corespunzatoare celei anuale.
Art. 405. - Dupa o intrerupere a exploatarii, datorita unei defectiuni tehnice sau dupa inlocuirea unor parti ale
instalatiei, se vor executa toate incercarile si verificarile legate de organele de defectiuni sau inlocuire, precum si
toate reviziile si verificarile periodice necesare. Exploatarea nu va putea fi reluata decat dupa verificarea sigurantei
generale.

Art. 406. - Lucrarile de reparatii vor fi executate numai de intreprinderi autorizate, care dispun de personal tehnic
de specialitate si de mijloace tehnice corespunzatoare.
Art. 407. - Reparatiile se vor executa cu respectarea proiectului de reparatie intocmit de organizatii de proiectare
specializate si autorizate conform prevederilor legale pentru efectuarea acestor lucrari.
Art. 408. - Beneficiarul instalatiilor de transport de persoane pe cablu (telecabine, telegondole, telescaune si
teleschiuri) este obligat, ca pe baza Prescriptiilor tehnice ISCIR, sa elaboreze instructiunile specifice de verificare si
control distructiv si nedistructiv si criterile de scoatere din uz a unor elemente de rezistenta ale instalatiilor
respective.
Art. 409. - Ansamblurile, subansamblurile mecanice si electrice care trebuie sa asigure siguranta in functionarea
instalatiilor de transport pe cablu trebuie urmarite cu ocazia reviziilor si verificarilor, conform Regulamentului de
exploatare.
Art. 410. - Metodele de verificare si control pentru scoaterea din uz a subansamblurilor, ansamblurilor sau a
elementelor de instalatie, in functie de tipul telefericului, trebuie cuprinse in instructiunile specifice, elaborate de
beneficiarul si proiectantul instalatiei pentru fiecare reper in parte.
Art. 411. - Dintre principalele metode de verificare ce trebuie avute in vedere, se mentioneaza:
- controlul nedestructiv,
- probele destructive.
Art. 412. - Controlul vizual si prin masurare directa se efectueaza la toate subansamblurile in faza de montaj si pe
parcursul exploatarii cu ajutorul instrumentelor necesare (subler, micrometru, metru, lupa etc.) si urmareste:
- examinarea aspectului exterior,
- uzura generala si coroziunea,
- deformarile locale,
- constatarea punctelor unde incep sa apara fisuri.
Art. 413. - La efectuarea controlului nedistructiv se foloseste aparatura speciala (cu radiatii penetrante "X",
ultrasunete, lichide penetrante, pulberi magnetice) si urmareste depistarea defectelor de suprafata, nesesizabile
vizual.
Art. 414. - Probele distructive se efectueaza la piesele unde se constata defecte si uzuri nepermise, pentru a se
cerceta natura si cauza acestora (structura materialului, probe fizico-mecanice).
Art. 415. - Personalul care efectueaza controlul pentru scoaterea din uz a unor elemente de rezistenta trebuie sa fie
specializat si autorizat in conformitate cu prevederile legale In vigoare.

10. Prevederi de proiectare privind mijloacele de productie utilizate in


structurile de primire turistice si structurile de servire a mesei

10.1. Cladiri si alte constructii


Art. 416. - Stabilirea lucrarilor de amplasare a hotelurilor, cabanelor si popasurilor turistice in ceea ce priveste
salubritatea acestora, se va efectua cu avizul organelor sanitare, avandu-se in vedere posibilitatea de racordare la
reteaua electrica, de alimentare cu apa si cu amenajare de scurgeri pentru evacuarea apelor reziduale (canalizare).
Art. 417. - Hotelurile si hanurile trebuie astfel realizate, incat sa raspunda cerintelor turismului international si
comercial, de buna servire prin destinatia spatiilor si dotarilor cu utilaje specifice, mobilier si inventar de camera.
Art. 418. - La proiectarea spatiilor de cazare trebuie sa se tina seama de prevederile Normelor pentru paza si
stingerea incendiilor.
Art. 419. - Sistemele de intretinere a fatadelor (instalatii pentru curatarea geamurilor) trebuie realizate cu
dispozitive si sistemele de siguranta, prevazute de Normele generale de protectie a muncii si ISCIR pentru
instalatiile de ridicat.
Art. 420. - La realizarea cladirilor pentru complexe turistice (cazare, alimentatie publica), stabilirea suprafetelor
salilor de consumatie, a spatiilor de productie si a anexelor se va face pe baza normativelor in vigoare pentru
asemenea constructii si a Normelor de igiena a alimentelor si de protectie sanitara a acestora.
Art. 421. - Spatiul pentru lucratori trebuie astfel repartizat si dotat incat sa respecte fluxul tehnologic si conditiile
ergonomice de lucru ale personalului.
Art. 422. - Instalatiile si conductele cu temperaturi ridicate vor fi izolate termic sau protejate, pentru prevenirea
riscului de accidentare prin arsuri.
Art. 423. - Conductele care traverseaza sali sau saloane de servire, sectii de productie, magazii, depozite sau
culoare de acces vor fi amplasate in canale speciale, protejate cu placi din acelasi material din care este realizata si
pardoseala sau cu capace metalice.
Art. 424. - Este interzisa instalarea conductelor sau a tronsoanelor de conducte, in pozitii orizontale si in zone de
manevra si sali de servire, pe culoare sau sectii de productii, intrucat exista pericolul de lovire si rupere a acestora.
Art. 425. - Pentru desfasurarea procesului de productie in conditii de securitate si igiena sanitara, din proiectare se
vor asigura urmatoarele spatii distincte:
a) pentru bucatarie, care va fi dotata cu instalatii si utilaje pentru pregatirea produselor prin tratare termica;
b) pentru transat carne, dotata cu mese pentru lucru, butuc de lemn pentru taiat oase, masina de tocat carne, masina
de tras mici si carnati, cuiere inoxidabile sau zincate pentru agatat carne, malaxor, afumatoare etc.;
c) incapere sau o nisa pentru eviscerarea pestelui, dotata cu mese pentru transat, bazine izoterme pentru pastrarea
pestelui etc.;
d) pentru spalatorul de vase si tacamuri, prevazut cu o masina de spalat vase si bazine pentru degresarea acestora;
e) pentru agregate frigorifice-vitrine, dulapuri sau camere frigorifice;
f) pentru pastrarea elementelor coloniale;

g) pentru grup social dotat corespunzator cu vestiare, dusuri, toalete separate pentru barbati si femei, destinate
personalului unitatii;
h) pentru depozitat ambalaje;
i) dupa caz, spatiu amenajat sau instalatie exterioara pentru pastrarea si depozitarea motorinei, necesara centralei
termice.
Aceasta zona va fi imprejmuita si semnalizata conform normelor specifice, iar incaperile respective vor avea peretii
si pardoselile executate potrivit prevederilor Normelor de igiena a alimentelor si protectie sanitara a acestora.

10.2. Amplasarea utilajelor


Art. 426. - Amplasarea utilajelor specifice structurilor de servire a mesei trebuie sa asigure desfasurarea activitatii
in ordinea cronologica a operatiunilor prevazute de procesul de preparare, fara incrucisari si cu eliminarea
distantelor mari sau a aglomerarilor.
Art. 427. - Distantele de amplasare a agregatelor sunt cele prevazute in Normele generale de protectie a muncii.
Art. 428. - Spatiile destinate carmangeriilor trebuie sa fie amenajate si dotate astfel incat sa asigure transarea si
executarea semipreparatelor din carne, in conditiile respectarii prevederilor Normelor de igiena a alimentelor si
protectie sanitara a acestora. In acest sens ele trebuie sa asigure:
- primirea si cantarirea volumului de marfa;
- spatiile frigorifice atat pentru depozitarea cantitatilor de carne aprovizionata cat si pentru produsele destinate
expedierii (semipreparate etc.);
- amenajarea peretilor si pardoselii de lucru, butuci din lemn pentru spart oase, cuiere metalice pentru agatarea
carnii transate, tavi (carcase) pentru transportul carnii.
Art. 429. - Este interzisa amplasarea spatiilor frigorifice in imediata vecinatate a surselor de caldura.

10.3. Ventilatie
Art. 430. - In spatiile de pregatire la cald a preparatelor (bucatarii sau alte spatii) se va asigura improspatarea
aerului prin exhaustare cat si prin introducerea de aer proaspat.
Art. 431. - Instalatiile de gatit (masinile cu plita, tigaile basculante, friteuzele, gratarele de fript de toate tipurile,
cuptoarele de copt etc.) vor fi prevazute cu hote pentru absorbtia vaporilor, fumului, gazelor nearse precum si a
diferitelor mirosuri ce se degaja din procesul de preparare a alimentelor.
Art. 432. - Hotele trebuie sa fie fixate deasupra instalatiei de incalzit la o inaltime de 1,20 m si sa depaseasca cu
10-15 cm usile masinii de gatit, pentru asigurarea eficientei necesare pentru absorbtie, precum si pentru a permite
efectuarea miscarilor comode sub aceasta.
Art. 433. - Tirajul masinilor de gatit incalzite cu combustibil gazos, lichid sau solid, trebuie realizat prin cosuri de
fum corespunzator dimensionate pentru a se asigura o evacuare completa a fumului si a gazelor nearse, rezultate din
procesul de ardere.

Art. 434. - Spatiile destinate servirii alimentelor trebuie sa aiba aerisire naturala sau mecanica atat pentru
mentinerea unui climat proaspat cat si pentru evacuarea aerului viciat.
Art. 435. - La unitatile de categorii superioare, vor trebui sa existe instalatii de conditionare a aerului in saloanele
de consumatie si spatiile de cazare.

10.4. Caracteristicile constructive ale masinilor si echipamentelor pentru procesele tehnologice


de preparare a alimentelor prin tratare termica
Art. 436. - Utilajele si instalatiile electrice folosite pentru gatit trebuie proiectate sa corespunda din punct de vedere
calitativ, conform standardelor in vigoare, privind: securitatea, pornirea, incalzirea, suprasarcina, scurgerea de
curent, comportarea la umiditate, protectia impotriva patrunderii apei, rezistenta la izolatie in stare umeda,
rigiditatea electrica, protectia cordonului, legarea la pamant si comportarea in functionare.
Art. 437. - Utilaje alimentate cu energie electrica ( masini de gatit, friteuze, tigai basculante, gratare, placi de fript,
rotisoare, bain-marie, boilere etc.) se vor instala in conditiile prevazute de standardele in vigoare. Aceste tipuri de
utilaje vor fi prevazute cu echipamente de comanda si control cum sunt : intrerupatorul de curent sau dupa caz
comutatorul volumetric, lampa de semnalizare care indica pornirea sub tensiune a utilajului, automatul de protectie
termica, sistemele automate de programare si siguranta etc.
Art. 438. - La utilajele si aparatele care functioneaza cu abur (marmite, aparate mici pentru preparat ceai, cafea,
cazane si aparate pentru siropuri etc.), alimentarea cu abur se va face in limitele de presiune joasa 0,4-0,7 bari, cu
exceptia autoclavelor sau a altor aparate speciale, la care se indica presiuni maxime de regim si de proba. De
asemenea, instalatiile respective vor fi prevazute cu aparate de masura si siguranta (manometre, supape de presiune,
semnalizare etc.).
Art. 439. - Instalatiile si utilajele care utilizeaza ca agent de incalzire gazele naturale, vor fi proiectate si realizate
conform standardelor in vigoare.
Art. 440. - Utilajele alimentate cu combustibil gazos sau lichid (masini de gatit, cuptoare, gratare, resouri etc.) se
vor proiecta si realiza tinand seama de urmatoarele :
- pentru prevenirea pericolului de explozii in cazul in care alimentarea cu gaze de la retea s-a intrerupt pentru un
timp si apoi este din nou pornita, instalatiile trebuie sa fie prevazute cu o clapeta de opturare, care nu se va deschide
decat prin interventia omului;
- pentru a se evita astfel de situatii la instalatiile cu spatii de ardere incluse ( cuptoare, masini de gatit cu plita etc.),
trebuie prevazute instalatii automate, cu flacara de veghe.

10.5. Caracteristicile constructive ale masinilor pentru mecanizarea muncii in bucatarie


Art. 441. - La transmisiile mecanice ale masinilor se vor prevedea aparatori fixe de protectie.
Art. 442. - Pentru prevenirea introducerii mainilor la organele taietoare, abrazive sau de strivire, mobile (ca la
masinile de taiat legume, paine, de tocat carne, de stors fructe etc.) se vor prevedea tampoane impingatoare cu
microintrerupatoare, care prin indepartarea lor au rolul de a decupla motorul electric de actionare.
Art. 443. - Masinile de gatit tip plita vor fi prevazute cu o bara metalica de protectie pe toate laturile, la o distanta
de 10-12 cm de marginea plitei.

Art. 444. - Masinile cu elemente in miscare (de tipul malaxorului, mixerului, masinii de curatat cartofi etc.) vor fi
prevazute cu aparatori de protectie, dotate cu microintrerupatoare pentru oprirea functionarii motorului cand aceasta
se ridica pentru diferite cerinte impuse de tehnologia de lucru.
Art. 445. - Elementele de comanda ale masinilor de bucatarie vor fi amplasate in zone de observatie a executantului
pentru interventia operativa si comoda.
Art. 446. - Destinatia elementelor de comanda trebuie sa se indice prin simboluri sau inscriptii executate clar si
vizibil.
Art. 447. - Elementele de comanda trebuie sa fie marcate in culori distincte pentru a elimina confuziile in timpul
manevrarii. Constructia si amplasarea elementelor de comanda trebuie sa excluda posibilitatea de accidentare a
executantului care le actioneaza.
Art. 448. - Masinile si robotii de bucatarie vor fi prevazuti cu un dispozitiv de deconectare de la reteaua electrica,
atunci cand se fac interventii pentru schimbarea sculelor, curatat etc.
Art. 449. - Dispozitivul de deconectare va fi amplasat pe reteaua de alimentare cu energie electrica, intre tabloul
electric si masina, aproape de pozitia de lucru a executantului.
Art. 450. - Exceptie de la aceasta prevedere fac masinile si robotii alimentati direct de la priza, prin stecher.
Art. 451. - Aparatoarea de protectie de la cuva malaxorului va fi dotata cu microintrerupator care, la indepartarea
acesteia, va deconecta motorul electric de actionare a dispozitivului de framantat.
Art. 452. - Cutitele masinilor vor fi protejate cu aparatori pentru prevenirea introducerii mainilor in zona activa a
cutitelor.
Art. 453. - Masina de taiat paine va fi prevazuta cu dispozitiv de impingere a painii in zona activa a cutitului.

10.6. Caracteristicile masinilor si utilajelor pentru spalarea vaselor


Art. 454. - La proiectarea masinilor pentru spalarea vaselor se vor respecta masurile de electrosecuritate prevazute
de Normele specifice de utilizare a energiei electrice si standardelor in vigoare.
Art. 455. - Motoarele electrice care actioneaza pompele masinii de spalat vase vor fi de tip etans pentru prevenirea
patrunderii apei la sistemele electrice.
Art. 456. - Partile laterale (aparatorile) ale masinii vor fi prevazute cu microintrerupatoare pentru intreruperea
functionarii motoarelor cand acestea se ridica.
Art. 457. - La masinile cu functionare continua, deschiderea prin care se introduc vasele pentru spalat va fi
prevazuta cu o perdea elastica de protectie pentru prevenirea stropirii executantului.
Art. 458. - Sistemele de comanda vor fi amplasate in carcase etanse, din material izolant si cu indicarea, pe fiecare
buton, a comenzilor.
Art. 459. - Conductele de alimentare cu agent termic vor fi izolate si protejate pentru prevenirea arsurilor.

Art. 460. - Carucioarele cu care se transporta vasele, vor avea rotile cu miscari in toate directiile in plan orizontal si
vor fi prevazute cu sistem de blocare atunci cand stationeaza.
Art. 461. - Rotile carucioarelor, pentru a avea o miscare usoara, la axe vor fi prevazute cu rulmenti, iar bandajul va
fi din material elastic ( cauciuc, masa plastica ).

10.7. Caracteristicle utilajelor din liniile de desfacere a produselor prin autoservire


Utilaje frigorifice
Art. 462. - Utilajele frigorifice se vor proiecta conform prevederilor Normelor specifice de securitate a muncii
pentru instalatii frigorifice.
Art. 463. - Marginile geamurilor glisante de la vitrinele frigorifice trebuie sa fie bine slefuite, fara parti taioase sau
zgrunturoase.

Utilaje calde
Art. 464. - Utilajele cu rezistente electrice libere (in aer) (mese calde, spatiile calde de sub gratare) vor fi prevazute
cu sistem de protectie (aparatori) care sa previna atingerea accidentala a rezistentei.
Art. 465. - La utilajele cu rezistente electrice imersate in lichide, de tip termoplonjon, se va prevedea asigurarea
nivelului normal al lichidelor, prin completare in mod automat.
Art. 466. - Peretii utilajelor calde vor fi bine izolati pentru prevenirea accidentelor cauzate de arsuri si transmiterea
caldurii in exterior.
Art. 467. - Usile, capacele vaselor, ce se manevreaza in mod sistematic vor fi prevazute cu sisteme de prindere
(manere) din material izolant.
Art. 468. - In toate cazurile utilajele calde din liniile de autoservire vor fi dotate cu aparatura de control si
semnalizare (lampi de semnalizare, termometre, valmetre etc.).
Art. 469. - Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, utilajele incalzite cu energie electrica vor fi proiectate
tinand seama de masurile de electrosecuritate prevazute de Normele specifice de securitate a muncii pentru
utilizarea energiei electrice.

10.8. Caracteristicile constructive ale instalatiilor de transportat persoane cu instalatii pe cablu


Art. 470. - La conceptia/proiectarea intalatiilor de transportat persoane pe cablu, se vor respecta prevederile
Prescriptiilor tehnice R3 si R5 din colectia ISCIR.
Art. 471. - Unitatile de proiectare a instalatiilor de transportat persoane pe cablu vor fi autorizate conform
Prescriptiilor tehnice CR2- colectia ISCIR.
Art. 472. - Unitatea de proiectare raspunde de conceptia corecta a solutiilor constructive, de alegerea materialelor,
de calculul de rezistenta al tuturor elementelor telefericelor, potrivit conditiilor de functionare date, precum si de
stabilirea metodelor si volumului de verificare, potrivit prevederilor Prescriptiilor tehnice ISCIR si standardelor de
stat.

Art. 473. - Este interzisa amplasarea teleschiurilor si telefericelor in zonele vadit periculoase, expuse producerii de
avalanse, torenti, alunecari masive de teren, surpari de stanci, inundatii.
Art. 474. - Este interzisa incrucisarea traseului telefericului cu liniile electrice aeriene.
Art. 475. - Prin proiect se vor elabora instructiuni specifice de utilizare, intretinere, revizie, reparatie si verificare,
precum si criteriile de scoatere din uz a mijloacelor (sistemelor) de salvare a persoanelor din vehiculele
telefericelor.
Art. 476. - Toti pilonii telefericelor, indiferent de tipul lor, vor fi prevazuti cu scari de acces conform standardelor
in vigoare si Prescriptiilor tehnice ISCIR.

Prevederi de proiectare privind gabaritele vehiculelor


Art. 477. - Toate scaunele si gondolele telefericelor in care pasagerii sunt transportati stand pe un scaun vor avea o
latime de minimum 0,5 m / pasager.
Art. 478. - Toate vehiculele semiinchise trebuie sa fie inchise pana la 1,10m deasupra podelei, la transportul in
picioare si 0,35m deasupra scaunelor la transportul sezand pe scaune.
Art. 479. - Toate vehiculele telefericelor vor fi amenajate in asa fel incat nici un pasager cu o comportare normala
sa nu poata sa cada. Elementele de pardoseala trebuie sa fie, usor de controlat, iar evacuarea umiditatii trebuie sa fie
asigurata.
Art. 480. - La transportul pasagerilor in picioare, trebuie prevazute manere, maini curente sau bare transversale.
Art. 481. - Scaunele vor fi prevazute cu spatare, bare de inchidere si rezematoare de brat, in ambele parti. Locurile
de sezut trebuie sa fie usor inclinate spre spate.
Art. 482. - Vehiculele deschise sunt admise numai la teleferice monocable.
Art. 483. - Geamurile ferestrelor la cabine vor fi din sticla securit sau plexiglas.
Art. 484. - Usile cabinelor mari cu insotitor trebuie sa aiba astfel de incuietoare si sigurante, incat manevrarea lor sa
nu fie posibila decat de catre insotitor.
Art. 485. - Cabinele fara insotitor vor avea usile cu sistem de inchidere si deschidere in mod normal din exterior.
Ele vor fi prevazute cu un geam mobil care sa permita pasagerilor, in caz de nevoie, sa ajunga la inchizatorul usii.
Art. 486. - Toate cabinele vor avea afisat numarul maxim de persoane si sarcina utila in kg.
Art. 487. - Toate cabinele mari (cu insotitor) vor fi echipate cu:
- aparat telefonic si un clinometru care sa indice prin simpla citire inclinarea cabinei fata de verticala;
- o trusa sau un dulap sanitar.
Art. 488. - La cabinele prevazute cu sistem de franare pe cablul purtator, gabaritul trebuie sa asigure trecerea
normala a caruciorului peste sabotii pilonilor, cand frana este blocata si vehiculul inclinat transversal datorita
vantului maxim admis pentru instalatia in functiune.

Art. 489. - La dispozitivele cu cuplare fixa pe cablu, distanta intre marginile falcilor dispozitivului trebuie sa fie
astfel stabilita ca strangerea pe cablu sa fie asigurata, chiar daca diametrul cablului se reduce cu 10%. In acest caz,
distanta dintre marginea falcilor va fi de minimum 1mm.
Art. 490. - Toate dispozitivele vor fi marcate prin doua numere despartite printr-o linie; numarul lotului si respectiv
numarul dispozitivului.
Art. 491. - Toate dispozitivele de cuplare fixa vor fi astfel intretinute ca in orice moment sa se poata monta si
demonta cu usurinta.
Art. 492. - La dispozitivele de cuplare-decuplare automata in statii pentru controlul cuplarii-decuplarii vehiculelor,
se va urmari :
- prin fereastra de control (clape), controlul contorului elementului care indica pozitia sa daca dispozitivul s-a cuplat
sau decuplat corect;
- ghidarea corecta a vehiculului in aceste zone si controlul continuu la intrarea si iesirea lor din statie;
- ca vehiculele care nu decupleaza corect, sa fie retinute fara ca in acest fel sa rezulte vreun pericol pentru pasageri
sau instalatie.
Art. 493. - Suporturile pentru schiori la teleschiuri vor fi astfel executate, incat sa ofere un sprijin comod, sigur si o
pozitie corecta in timpul tractarii cat si o desprindere usoara si rapida nu numai in statia superioara dar si pe traseu,
in cazul in care schiorul s-a dezechilibrat, a cazut sau si-a agatat schiul.
Art. 494. - La teleschiurile fixe sunt interzise dispozitivele de tractare fara actiune progresiva.

Antrenarea
Art. 495. - Cu exceptia teleschiurilor, toate instalatiile de teleferice trebuie prevazute cu grup de antrenare de
rezerva sau numai motor de rezerva cuplabil cu grupul principal. Sursa de energie a motorului de rezerva este
independenta de sursa motorului principal.
Art. 496. - Instalatiile de salvare vor fi dotate cu grup de antrenare propriu.
Art. 497. - Grupurile de antrenare principala si de rezerva, inclusiv motoarele si franele trebuie sa poata functiona
si in conditiile cele mai nefavorabile de incarcare a liniei, in mers de regim.
Art. 498. - Indiferent de incarcarea liniei, viteza motorului principal trebuie sa se mentina aproximativ constanta,
nefiind admise variatii mai mari de + 5%.
Art. 499. - Nu se admite legatura intre grupul motor si saiba de antrenare prin curele late, lanturi sau mai putin de 4
(patru) curele trapezoidale.
Art. 500. - La instalatiile cu mers continuu este obligatoriu prezenta unui dispozitiv care va impiedica instalatia sa
porneasca contra sensului normal de miscare.
Art. 501. - In cazul instalatiilor automotoare, motorul de actionare principal va asigura si franarea instalatiei.
Art. 502. - Se interzice mersul instalatiei fara motor de antrenare.

Art. 503. - Pentru revizie, Intretinere si salvare, toate instalatiile cu mers unidirectional trebuie sa aiba posibilitatea
de a merge si inapoi.
Art. 504. - Cu exceptia teleschiurilor nu se admite captusirea cu lemn sau piele a saibelor de antrenare.
Art. 505. - Antrenarea instalatiei va fi deconectata automat la semnalizarea de alarma si intrarea in functiune a
franelor.
Art. 506. - Motoarele electrice de actionare vor fi prevazute cu intrerupatoare automate de comanda si protectie
contra suprasarcinilor (relee termice), contra curentilor de scurtcircuit (relee electromagnetice) si cu sisteme de
siguranta in cazul lipsei de tensiune sau tensiune scazuta.
Art. 507. - In cazul lipsei releelor electromagnetice, protectia la scurtcircuit se va realiza cu sigurante fuzibile
prevazute pe toate fazele.
Art. 508. - Reglajul releelor termice va fi cuprins intre 1,05 si 1,2 ori intensitatea la sarcina nominala.
Art. 509. - Reglajul maximal al releelor electromagnetice se va face la o intensitate de curent egala cu cel mult 4,5
ori curentul maxim admis in regim permanent pe conductorii de alimentare.
Art. 510. - In afara de intrerupatorul automat de comanda si protectie, toate instalatiile vor fi prevazute cu un
intrerupator manual de interventie necesar in cazul in care intrerupatorul automat ramane blocat. Acest intrerupator
va fi montat in aproprierea pupitrului de comanda.
Art. 511. - Grupul de antrenare al instalatiilor va fi prevazut cu cel putin doua frane comandate independent: frana
de serviciu si frana de siguranta. Se excepteaza instalatiile de teleschiuri, care pot fi prevazute numai cu frana de
serviciu.
Art. 512. - Franele utilizate vor fi cu saboti, disc sau discuri multiple, toate avand posibilitatea de reglare:
- in momentul franarii;
- in cazul jocului sabot-tambur, respectiv disc-placa;
- In timpul de Inchidere a frAnei.
Art. 513. - Cand instalatiile poseda mai multe frane, intrarea lor in functiune nu se va face simultan pentru a evita
suprasolicitarea instalatiei.
Art. 514. - Frana de serviciu trebuie sa functioneze automat cAnd:
- se intrerupe alimentarea cu curent a motorului principal, indiferent din ce cauza;
- viteza admisa este depasita cu 10%;
- intervine un deranjament in circuitele de siguranta control sau blocare;
- la instalatiile de mers dute-vino, intra in functiune limitatoarele de "fine cursa" din statii, sau daca viteza de trecere
peste piloni nu a fost redusa conform programului prestabilit;

- se declanseaza frana caruciorului cabinei;


- cablul tractor intra in contact cu cablul purtator sau pamantul, sau deraiaza;
- cablul purtator-tractor este deraiat de pe bateria de role;
- cablul auxiliar, cablurile de telefoane, sau cablul purtator-tractor al caii opuse intra in contact cu un vehicul;
- contragreutatea sau caruciorul de intindere ajung la sfarsitul cursei admise;
- la instalatiile cu vehicule decuplabile, daca un vehicul nu s-a cuplat corect la plecare sau daca nu s-a decuplat la
sosirea in statie;
- se actioneaza butoanele de blocaj din statii, cabine cantoane de supraveghere sau piloni.
Art. 515. - Telefericele cu mers pendular vor avea grupul de antrenare prevazut cu cel putin 3 (trei) frane, din care
una de siguranta:
- frana de serviciu comandata automat;
- frana de serviciu cu dubla comanda (automat si manual);
- frana de siguranta cu dubla comanda.
In toate cazurile frana de siguranta va actiona direct asupra saibei de antrenare. Celelalte frane vor actiona pe
arborele de intrare in reductor sau pe arbori intermediari-intre ultimul cuplaj elastic si saiba motoare.
Art. 516. - Teleschiurile vor fi prevazute cu o singura frana care intra in functiune la disparitia tensiunii la bornele
motorului, respectiv debraierea motorului in cazul actionarii cu motor termic.

Instalatii electrice de siguranta, semnalizare si telecomunicatie


Generalitati
Art. 517. - Toate instalatiile de transport pe cablu vor fi echipate cu dispozitive de siguranta destinate opririi
automate in caz de manevrare gresita sau in orice situatie care ar prezenta riscul unor deranjamente ale exploatarii
in conditii periculoase.Aceste instalatii vor fi echipate cu dispozitive de semnalizare a comenzilor (pornire, oprire,
pericol etc.).
Art. 518. - Postul de comanda trebuie amplasat in asa fel incat sa permita observarea pe cat posibil, a intregului
traseu. In orice caz, trebuie asigurata posibilitatea de a asigura intrarea si plecarea vehiculelor din statii, imbarcarea
si debarcarea pasagerilor, zona dispozitivelor de cuplare si decuplare automata a vehiculelor precum si aparatele de
masura si de manevra a instalatiei.
Art. 519. - Cantoanele de paza, amplasate de-a lungul traseului, vor fi echipate cu mijloace de oprire automata a
instalatiei in caz de nevoie si de comunicatie cu postul de comanda din statia de antrenare.
Art. 520. - Toate statiile, platformele de imbarcare-debarcare de pe piloni, cantoane de paza, precum si vehicule
prevazute cu insotitor vor fi in permanenta legatura telefonica de exploatare; la instalatiile importate se recomanda

sa existe aparate portative de radio-telefon, pentru cazuri de salvare a pasagerilor, lucrari de revizie a liniei si
controlul cablurilor.
Art. 521. - Toate instalatiile vor avea cel putin una din statii legate la reteaua telefonica publica. Teleschiurile pot fi
exceptate de la aceasta obligativitate.

Instalatii electrice de siguranta


Art. 522. - Toate instalatiile, cu exceptia teleschiurilor, vor fi prevazute cu un dispozitiv de control automat al
vitezei de deplasare care va semnaliza o depasire a vitezei nominale cu peste 5% si va comanda automat oprirea
instalatiei in cazul in care viteza depaseste 10% din viteza nominala.
Art. 523. - Instalatiile cu mers pendular vor fi prevazute cu un dispozitiv de reglare automata a vitezei care sa
asigure in mod automat decelerarile necesare inaintea trecerii peste sabotii pilonilor sau intrarii in statii.
Art. 524. - Circuitele de siguranta vor trebui sa asigure:
- acolo unde sunt doua motoare de actionare (principal si de rezerva), ca acestea sa nu fie puse in functiune in mod
simultan;
- existenta presiunii nominale la ulei sau a functionarii pompelor de ungere la dispozitivele de antrenare prevazute
cu ungere sub presiune;
- existenta presiunii nominale de aer comprimat;
- eventual, controlul uzurii falcilor franelor.
Art. 525. - Instalatiile prevazute cu un program prestabilit pentru deplasarea vehiculelor vor avea un dispozitiv de
control de executie corecta a acestui program.
Art. 526. - In zonele unde programul impune decelerari, urmarirea trebuie efectuata si de catre operatorul, de la
postul de comanda prin apasarea butonului de control al programului.
Art. 527. - Pe circuitul de comanda se va controla:
- circuitul de siguranta;
- circuitul de control al executiei corectate a programului;
- circuitul de control al franei de pe caruciorul vehiculului;
- contactul dispozitivului de control al depasirii vitezei cu peste 10%;
- contactele dispozitivelor de control al asezarii corecte tractor pe bateriile de role;
- contactele de "fine cursa" ale cabinelor;
- contactele butoanelor de oprire a instalatiei.
Art. 528. - Toate butoanele de oprire a instalatiei vor fi semnalizate prin culoarea lor si o inscriptie.

Instalatii electrice de semnalizare


Art. 529. - Se vor monta dispozitive acustice (sonerii, claxoane, difuzoare etc.) la toate peroanele de imbarcare din
statii, precum si la cantoanele de paza de pe traseu.
Art. 530. - La postul sau pupitrul de comanda vor fi plasate toate aparatele de masura, semnalizare optica si
acustica, necesare In exploatare.
Art. 531. - Aparatele si lampile de semnalizare vor fi prevazute cu etichete.Ecranul lampilor de semnalizare va fi:
- verde pentru functionare normala;
- galben pentru semnalizare si avertizare;
- rosu pentru semnalizare de avarie.
Art. 532. - Depasirea vitezei vantului admisa in exploatare, trebuie anuntata la postul de comanda printr-un semnal
optic si acustic de avertizare.
Art. 533. - Telefonul de exploatare va trebui sa functioneze atat in caz de pana de curent, cat si in cazul functionarii
de siguranta de pe piloni.
Art. 534. - Daca nu exista nici o legatura telefonica permanenta intre vehicule si statii se vor instala difuzoare (sau
alte mijloce) care sa permita transmiterea informatiilor de la una din statii catre pasageri in situatii deosebite.

Instalatii electrice de iluminat


Art. 535. - Pentru ca instalatiile sa functioneze si noaptea, cabina postului de comanda si sala masinilor de
antrenare vor fi dotate cu un iluminat de siguranta. Alimentarea se va face de la o sursa de energie independenta de
alimentarea de baza a instalatiei.
Art. 536. - Vehiculele cu o capacitate mai mare de patru persoane vor fi echipate cu iluminare interioara.
In cazul functionarii si noaptea vor trebui dotate si cu proiectoare orientabile.
Art. 537. - Afara de masurile de protectie in instalatiile electrice de iluminat, forta si automatizari, toate partile
metalice ale instalatiilor din statii vor fi legate direct la priza de pamant.
Art. 538. - Statia, linia si pilonii liniei vor fi prevazuti cu instalatii de paratrasnet. Toate cablurile liniei neinglobate
in circuitele de siguranta, control sau blocare, precum si toate piesele metalice ale liniei, inclusiv pilonii vor fi
contactati la instalarea de legare la priza de pamant.
ANEXA 1

Norme de protectie a muncii complementare prezentei norme


Normele specifice de securitate a muncii pentru turism, alimentatie publica si transportul persoanelor cu instalatii
pe cablu, vor fi completate cu alte norme, dupa cum urmeaza:
1. Norme generale de protectie a muncii.

2. Norme de igiena a alimentelor si protectia sanitara a acestora.


3. Normativ-cadru de acordare a echipamentului individual de protectie.
4. Norme specifice de securitate a muncii pentru distributia si utilizarea gazelor naturale.
5. N.S.S.M. pentru instalatiile frigorifice.
6. N.S.S.M. la fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si a azotului.
7. N.S.S.M. pentru fabricarea, transportul si utilizarea acetilenei.
8. N.S.S.M. pentru sudarea si taierea metalelor.
9. N.S.S.M. pentru transportul intern.
10. N.S.S.M. pentru manipularea, transportul prin purtare cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor.
11. N.S.S.M. pentru utilizarea energiei electrice In medii normale.
12. N.S.S.M. pentru gospodarie comunala si salubritate publica.
ANEXA 2

Notiuni de baza. Terminologie de securitate a muncii


1. Accident de munca: vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in
timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului
in baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile,
invaliditate ori deces.
2. Defectare: Incetarea capacitatii unei masini, instalatii, utilaj etc. de a-si indeplini functia specificata.
3. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau in asociere cu un protector.
4. Echipament individual de lucru: totalitatea obiectelor de imbracaminte, incaltaminte si de accesorii cu care este
dotat salariatul in procesul de munca, in scopul prevenirii uzurii premature sau murdaririi excesive a obiectelor
personale.
5. Echipament tehnic: masinile, utilajele, instalatiile,aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare
necesare procesului muncii.
6. Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor individuale de protectie cu care este dotat executantul
in timpul indeplinirii sarcinii de munca, in vederea asigurarii protectiei sale impotriva pericolelor la care este expus.
7. Factori de risc: factori (insusiri, stari, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor componente ale
sistemului executant-sarcina de munca-mijloace de productie-mediu de munca, ce caracterizeaza riscurile proprii
acestor elemente si care, conducand la o disfunctie a sistemului, pot provoca accidente de munca sau boli
profesionale.

8. Instructajul de securitate a muncii: modalitatea de instruire in domeniul securitatii muncii, care se desfasoara la
nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilorimpuse de
securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.
9. Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii
muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati;
- elaborarea lor, de catre unitati (prin efort propriu sau colaborare cu institute specializate), este obligatorie, atunci
cand normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate
sau, facultativa, atunci cand patronul considera necesar, pentru imbunatatirea securitatii muncii, detalierea si
completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.
10. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte
integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care, producatorul, trebuie sa prezinte toate
informatiile necesare utilizarii produsului, in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si pentru asigurarea
securitatii muncii.
11. Mijloc individual de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat protectiei unui singur executant si care se
aplica asupra acestuia.
12. Noxa (sinonim: factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in
mediul luat in considerare.
13. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea
pericolelor sau reducerea riscurilor.
14. Protectie: ansamblul de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de
protectie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin
prevenirea intrinseca.
15. Proces de munca: succesiunea in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului, mijloacelor de productie
in sistemul de munca.
16. Protectori: mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectia, prin interpunere, ca obstacol
(fizic) intre pericol si persoana expusa.
17. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie
periculoasa.
18. Risc profesional: risc In procesul de munca sau in indeplinirea sarcinii de munca.
19. Securitatea muncii
a) Situatie, stare caracterizata prin nivel de risc mai mic sau egal cu riscul acceptabil, in sistemele de munca.
b) Situatie, stare caracterizata prin absenta riscului inacceptabil, in sistemele de munca.
Nota : - Activitatea de realizare a securitatii muncii este activitatea de reducere a riscului la nivel acceptabil, tinand
cont de experienta generala in materie de securitate a muncii, a stiintei si a tehnicii, precum si de valorile admise in
comun de societate (conventiile sociale).

20. Situatia periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.
21. Substanta periculoasa: o substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau fizico-chimice, poate constitui
un pericol.
22. Zona periculoasa: orice zona in care exista sau poate aparea un pericol.
23. Zona periculoasa a unui echipament de munca: orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului de
munca in care o persoana este expusa riscului de leziune sau afectare a sanatatii.
Nota : Pericolul care genereaza riscul infatisat in aceasta definitie:
- poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamentului de munca (deplasarea elementelor
mobile periculoase, degajarea de substante periculoase, arc electric in timpul fazei de sudura etc.) sau
- poate aparea neasteptat (pornire neintentionata/ neprevazuta etc.).
ANEXA 3

Lista standardelor conexe


1. STAS 297/1-88 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.
2. STAS 297/2-92 Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari.
3. STAS 6646/2-88 Iluminatul artificial. Conditii speciale pentru iluminatul in industrie.
4. STAS 12994:1993 Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranta in industrie.
5. STAS 8114/2-4-91 Corpuri de iluminat portabile de uz general. Conditii tehnice speciale.
6. STAS 2612-87 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise.
7. STAS 12217-88 Protectia impotriva electrocutarii la echipamentele electrice mobile. Prescriptii.
8. STAS 12604/4-89 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii.
9. STAS 12604/5-90 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie
si verificare.
10. STAS 12604-87 Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale.
11. STAS 9064/1-82 Instalatii de ridicat. Tipuri. Terminologie.
12. STAS 6177/1-87 Corpuri abrazive. Reguli pentru asigurarea securitatii la utilizare.
13. STAS 8589-70 Culori conventionale pentru identificarea conductelor care transporta fluide in instalatii terestre
si navale.
ANEXA 4

Lista prescriptiilor tehnice iscir


1. R1-87-P.T.- pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea macaralelor, mecanismelor de
ridicat si dispozitivelor auxiliare.
2. R2-88-P.T.- pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea ascensoarelor.
3. R10-84-P.T.- pentru verificarea in exploatare a cablurilor, lanturilor, funiilor si benzilor din material metalic,
textil sau plastic utilizate la instalatiile de ridicat.
4. CR1-85-P.T.- pentru verificarea si autorizarea instalatiilor mecanice sub presiune si instalatii de ridicat.
5. CR2-86-P.T.- privind autorizarea de a executa lucrari de proiectare, construire, montare, reparare si verificare la
instalatiile mecanice sub presiune, instalatii de ridicat, dispozitivele de siguranta ale acestora, precum si aparate
consumatoare de combustibil de uz neindustrial si arzatoare cu functionare independenta.
6. CR3-82-P.T.- pentru verificarea reparatiilor la instalatiile mecanice sub presiune si instalatiile de ridicat si pentru
aplicarea placilor de timbru la instalatiile mecanice sub presiune si instalatiile de ridicat.
7. CR5-P.T.- pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de
ridicat.
8. CR6-82-P.T.- pentru examinarea cu lichide penetrante a imbinarilor sudate ale elementelor instalatiilor mecanice
sub presiune.
9. CR8-83-P.T.- privind examinarea cu pulberi magnetice a imbinarilor sudate ale elementelor instalatiilor mecanice
sub presiune si de ridicat.
10. CR9-84-P.T.- pentru autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudura in construirea, montarea si repararea
instalatiilor mecanice sub presiune si a instalatiilor de ridicat.
11. CR11-82.P.T.- pentru autorizarea personalului care executa examinarea nedestructiva la instalatiile sub presiune
si instalatiile de ridicat.
12. R3-90-P.T.- pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea telefericelor destinate
transportului de persoane.
13. R5-86-P.T.- pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea teleschiurilor si telesaniilor.