Sunteți pe pagina 1din 4

.

Orice material este compus din O Chimistul englez


John Dalton a creat
particule mici numite atomi. pentru prima data
o teorie bazata pe
Acestea sunt atiit de mici inciit
argumente
incap cu milioanele pe viirful ~tiin,ifice despre
structura atomica a
unui ac. Gruparea mai mu1tor materiei. ~i-a luat
atomi formeazii molecule,' cele noti,e zilnic asupra
vremii locale -
mai mari grupiiri de acest gen aceasta l-a condus
spre cercetarea
contin mai mu1temii de atomi. atmosferei ~i a
gazelor, de unde a
I dea c~ orice material se compune din ajuns la elaborarea
particule mici a ap~rut inc~ din vremea teoriei atomice.
Greciei Antice. in jurul anului 420 i.e.n.
filozoful Democrit a ajuns la. concluzia c~
materia se compune din particule mici
indivizibile. Aceste particule se numesc ~i
astazi atomif dup~ cuvantul grecesc atomosf Hidrogen
adic~ indivizibil.
Alti fliozofi aveau teorii diferite. in secolul IV. Oxigen 1:-
~
i.e.n. Aristotel era de p~rere al fiecare material ::J
se compune din patru elemente de baza - f!
"
'5
p~mantf aerf focf ap~ -f riumai c~ in cantitati 0;:
~
diferite. Aceasta a fost o teorie acceptatape larg
~
pan~ la inceputul secolului XVII. Obiectivul Carbon 1:-
.t tft;j.;t
))I
b.r J $t,Phensoll .~7~ ~
~

O Glucoza este
zaharul care indul- O Daca aplicam o
ce~te fructele. tensiune inalta pe
Compozi1ia mole- bornele electrozilor
culei de glucoza GLUCOZA ce sunt introdu~i in
este C6H 1 206. 9azul rarefiat, atunci
Aceasta inseamna 9azul va incepe sa
ca ea con1ine 6 conduca electricita-
atomi de carbon, tea ~i va emite
1 2 atomi de lumina. Caracteris-
hidrogen ~i 6 atomi ticile ob,inute astfel
de oxigen. Pe grafic depind de materia
este ilustrat modul electrozilor. Cerceta-
de legare ~i : torii examineaza
a~ezarea lor i aceste caracteristici
J spre a elucida
spatiala. CH2OH
I structura atomilor~i
! a moleculelor.
H ~ OH
alchimiei a fost crearea "elixirului vietil", o 1/ H "' I
bautura care ar da viat:l etema omuJui. Un alt f", OH H /~
obiectiv a fost imbogatirea prin ~fornlarea OH"' I I/OH
metalelor ob~nuite 1n aur. Multi alchimi~ti s-au ~~-~
laudat cl au rezolvat aceste probleme, dar 1n H OH
realitate nici unul nu a avut succes.

T eoria revolu\ionara a lui Dalton materiile sunt compuse din atomi ~i al atomii
cativa oameni de ~tiint:l au ramas 1n continuare unei substanteprimare au toti aceea,5i greutate.
de parere cl materia se compune din atomi, insa Daal doua substanteprimare se combina intre
paru1la 1nceputul anilor 1800 nu a existat nici o ele atunci atomii se unescIntotdeaunain ace1a,5i
dovada ~tiintificl care sa sustiru1 aceasta teorie. raport cantitativ. Teoria de atom daltonian:l a
Un chimist ~i sCriitor englez, Johi1 Dalton, a explicat cauza din care atomii se combina
realizat experiente cu gaze, mai precis a cercetat intotdeaunain ace1a,5i rapo~ ca{ltitativ ~i a creat
modul de combinare 1ntre ele. A determinat de un punct de plecare pentru alti cercet:ltorispre
exemplu, cl hidrogenul ~i oxigenul se combiru1 examinareain detaliu a materiei.
1ntotdeauna 1n acel~i raport de greutate spre a Materia se compune deci din atomi, dar
forma apa. La rezultate similare au ajuns ~i alti oare atomii din ce se compun? Primele indicii
cercetatori, 1nsa Dalton a fost primul care a In acest sens au aparut spre sfar~itul anilor
1nteles implicatii1e acestora. El a concluzionat cl 1800. cand cercet:ltorii au examinat trecerea

1'5'5
atomului. Ipoteza lui Thomson era ca atomii O Acizii nucleici
seamanai:ntr-un fel cu o budinca cu stafide: sunt substan,e
mai multe particule cu sarcina negativa - macromoleculare:
electronii, sunt i:ncorporate Intr-o materie ace~tia poarta
voluminoasa dar u~oara, de forma sferica. informa,ia sau
Experientele ela~rate ~i realizate ulterior codul genetic prin
pentru clarifi'Carea .structurii .interne a care vieta,ile
atomului au infirmat teoria lui Thomson. mo~tenesc
caracteristicile.
Modelul Rutherford Aceste spirale
in 1911, un coleg al lui Thomson, Ernest reprezinta lan,uri
Rutherford, nascut In Noua Zeelanda, dar care de nucleotide.
a lucrat In Marea Britanie, a schitat o noua Forta de legatura
structura atomica, care a dat raspuns la intre ele este
fenomenele observate In experimente. in legatura dintre
conformitate cu aceasta, mijlocul atomului, Adenina (A) ~i
sau altfel spus nucleul, are sarcina pozitiva ~i Timina (T)
este relativ greu. in jurul lui se Invirt respectiv Guanina
electronii: particule foarte mici ~i u~oare, (G) ~i Sitozina (C).
purtatoare de sarcina negativa.
Rutherford nu a realizat Insa ca nucleul O Acest contur a
atomic se compune de regula din mai multe fost format de elec-
tipuri de particule: unele cu sarcina pozitiva ~i tronii ceda,i de cat-
altele fara sarcina. Existenta particulelor cu re o placa de plastic
sarcina pozitiva -a protonilor -s-a dovedit incarcata electric.
In jurul anului 1920. Particulele fara sarcina
electrica, amintite mai sus, au fost descoperite
In 1932 de Sir James Chadwick, care le-a
denumit electroni. Prin aceastas-a completat
modelul de atom prin care putem Intelege
comportamentul materiei.

Elemente
Elementelesunt acele substante,In care fiecare
atom are acela~inumar de protoni. Acestnumar
comun de protoni indica numarul atomic al
elementului. Exist:lln totalitate un numar de 92
O Sir Ernest Rutherford, fondatorul fizicii elemente In natura: In atomii lor, num:lrul
nucleare. El a concluzionat pentru prima protonilor poate varia Intre 1 ~i 92. Prin
data ca atomul se compune dintr-un intermediul unor echipamentespeciale,numite
nucleu cu sarcina pozitiva ~i electroni care acceleratoarede particule se pot produce alte
se invart in jurul lui. citeva elemente care sa contina mai multi
protoni. Printre elementele naturale amintim
electricitalii prin aerul rarefiat dintr-un tub de fierul, mercurul ~i hidrogenul.
sticl~. Tubul a ernis din cand In cand lumin~ In multe substante,atomii formeazagrupari
verde, In momentele In care s-a aplicat o numite moleCule.Gazul de hidrogen esteformat
tensiune malta pe cele dou~ pl~cute de metal, tot din molecule, fiecare molecula fiind
i~troduse In gaz, sau altfel spus electrozi. compusadin doi atomi de hidrogen. .5iapa este
Aceasta lurninozitate era produs~ de radialia o compozitie: molecula de apa contine doi
invizibil~ care pornea de pe electrodul nega- atomi de hidrogen ~i un atom de oxigen. Exist:l
tiv $i se lovea de perete\e tubului de sticl~. numeroasemolecule care contin un numar mult
in anti 1890fizicianul britanicJ.J. Thomson mai mare de atomi: proteinele din organismele
a aratat c~ acesteraze catodice, dup~ cum se vii sunt compuse din molecule sof1Sticate,
numeau In acea vreme, sunt de fapt curenli numarul atomilor ajung:1ndde ordinul miilor.
de particule pu~toare de sarcini negative. in Unele elemente se gasescIn natura numai O Atomul de hidrogen (stanga) con,ine un
acea vreme s-a presupus c~ electronti sunt compuse. Spre exemplu, sodiul este un metal, proton; nucleul de heliu (mijloc) are doi pro-
smul$iintr-un mod oarecaredin atomi, dar nu numai ca intra In legatura cu alte elemente toni ~i doi neutroni. Nucleul izotopului litiu- 7
era de loc clar~ organizarea lor din interiorul atat de repede Incit niciodata nu se poate~ (dreapta) are trei protoni ~i patru neutroni.
Straturi de ~Iect!oni K, L, ~i M Moleculi de cloruri de sodiu
~
O Fizicianul danez
,\ I Niels Bohr, distins
cu premiul Nobel, a
, cercetat structura
/ -' atomilor ~i a ener-
.
I giei inmagazinate
de ace~tia. in tim-
.atom de clor atom de sodiu
pul celui de al doi-
Electron schimbat rea r3zboi mondial
in stratul M ~ a participat la crea-
~ rea bombei nucle-
Stratul K con,ine ~ are in calitate de
doi electroni c5 consultant ~tiintific.

intalni in naturn in fonna purn, primarn.


'otoni ~i Fonna cea mai rnspandita este compozitia cu
!utroni in clorul, ~i anume clorura de sodiu, adica sarea
lcleu Stratul L con,ine de bucatarie. Sodiul ca metal, se extrage din
Stratul M con- opt elect~oni aceasta compozitie, ~i adesea se utilizeaza
tine 18 electroni pentru producerea altor substante.

Legaturi chimice
Atomii din molecule pot fi legati sau conectati in
mai multe moduri, dar de fiecare data implica
un schimb de electroni sau punerea lor in
comun. Cele doua tipuri simple de legaturi
chimice sunt legatura cova1enta ~i ionica.
in legatura covalenta atomii pun in comun
electronii. in molecula de hidrogen, cei doi
atomi de hidrogen sunt legati printr-o legaturn
cova1enta. Cei doi electroni apartin3.nd celor doi
atomi de hidrogen se invart in jurul ambelor
nuc1ee, ~i astfel stau impreun:I.
La legatura ionica un atom cedeaza unul
sau mai multi electroni la atomul pereche, iar
legatura intre ele se datoreaza fortei de atrac-
tie electrostatice. in mod nonnal numarul
protonilor pozitivi dintr-un atom coincide cu
nurn:Irul electronilor negativi. Aceste sarcini
de rn:Irimi egale dar de sens contrar se anu-
O Sarea de buc3t3- tica dintre ei ii va leaza reciproc, astfel global atomul nu are
rie (clorura de sodiu) ~ine impreuna. sarcina electrica. Daca insa atomul pierde
se compune din Cristalele din sarea electroni, atunci sarcina pozitiva va fi prepon-
atomi de sodiu ~i de bucatarie formea- derenta, iar atomul care a primit electroni va fi
clor. Fiecare atom de za o re~ea cristalina de sarcina negativa. Ace~ti atomi, care prezinta
sodiu cedeaz3 cate cubica, in care atomii o sarcina g!obala pozitiva sau negativa, se
un electron unui de sodiu ~i clor sunt numesc ioni. Ionii cu sarcini de sens opus se
atom de clor. Din a~eza~i regulat ~i atrag, ~i tocmai aceasta forta de atractie
aceast3 cauz3 ato- alternativ, la distan~e mentine legatura intre atomi. Molecula din i
mul de sodiu va de- egale in toate cele sarea de bucatarie se formeaza printr-o 1.
veni pozitiv, jar ato- trei direqii (diagra- asemenea legaturn ionica: un atom de sodiu
mul de clor va deve- ma de mai sus): cedeaza un electron unui atom de clor. O La explozia unei bombe atomice, prin
ni negativ (diagrama bila albastra -ion de Atomii unui element oarecare au intotdea- dezintegrarea nucleului de uraniu-235 sau
de mai sus). Fo$ de sodiu, bila alba -ion una acela~i nurn:Ir de protoni. Nurn:Irul neutro- plutoniu-239, se degaja o cantitate
atra~ie electrosta:J de clor. nilor insa poate sa fie djferit. De exemplu, in enorma de energie.

O in molecula de
apa doi atomi de
hidrogen (pe desen
bila alba) se leaga
la un atom de
oxigen (bila ro~ie).
Atomii de hidrogen
partajeaza singurul
lor electron cu
atomul de oxigen.
in acest fel se
formeaza o
legatura covalenta
intre ei.

157
.

. .

Neutron .

Neutroni
Nucleul de
uraniu-23S Nucleul
DEZINTEGRAREA devine Nucleul se
instabil dezintegreaza
NUCLEULU

carbonul natural nurru1rul neutronilor din nuc- O Dezintegrarea O Acest reactor


leu este in general ~ase, dar intr-un procentaj nucleului este rupe- nuclear de fiziune in
de aproximativ unu la suta: acest num;lr este rea centrului atomic statui Alabama din
~apte. Ace~ti atorni diferiti ai aceluia~i element in buca,i. in reactorul SUA s-a avariat in
se numesc izotopi. Ace~tia nu difer~ In nuclear nucleele ura- 1975 intr-un incen-
caracterullor chirnic: fiecare formeaza acele~i niului devin instabile diu. Mul,i oameni se
compozitii cu diferitele materiale, dar difern in datorita bombardarii tern de posibilitatea
caracteristicile lor fizice, de exemplu inghea1;a lor cu neutroni. intre ca intr-un accident
sau incep fierberea la temperaturi diferite. timp se degajeaza similar sa ajunga
cand cerceta:torii vorbesc despre un anurnit cantita,i imense de radia,ii daunatoare s
i.
izotop a1 unui element, atunci 11definesc prin energie termica. in atmosfera. "-

nulmrul atornic, adica prin nurnarul tota1 al


protonilor ~i al neutronilor. De exemplu, ~aseprotoni ~i ~aseneutroni. Daca in izotopul este media maselor izotopilor ce se intalnesc
izotopul cel mai r~spandit In natur~ al mai rar exista cu un neutron mai mult, atunci in naturn, unitatea fiind 1/12 din masa ato-
carbonului este atomul carbon-12, in care exista: acestaeste izotopul carbon-13. rnic;! a izotopului de carbon-12. Masa mole-
cularn relativ;! a unei substante este suma
Masa atomica maselor atornice ale tuturor atomilor din
ULTRAMICROSCOP
Masa protonului ~i a neutronului este aproape molecula respectiv;!.
DE BALEIAJ aceea~i; de circa 1800 ori masa electronu1ui.
Astfel, daca vrem sa ne referim 13; masa Complexitatea atomului
atomului, de obicei este suficient sa indicam De indata ce James Chadwick a descoperit
Aici sunt rnasa atomica a elementului respectiv, care neutronul in 1932, s-a crezut c;! se cunoa~te
emi~i este egala cu numarul total al protonilor ~i perfect structura atomului. De atunci ins;!,
electronii neutronilor, deci este intotdeauna un numar cercetatorii care au realizat experimente cu
ajutorul acceleratoarelor de particule, au
intreg.
Masa atomica relativa a unui element (mai descoperit inc;! peste o suta de particule
de mult se numea greutatea atornica relativa) diferite in atom, iar fiecare descoperire nom
Flux nefo- a ridicat ~i mai multe intreb;!ri. Din fericire,
calizat de pentru explicarea comportamentului materiei,
electroni in marea majoritate a cazurilor, este de ajuns
~i acest model mai simplu.

O in ultramicrosco-
Lentile pul de baleiaj,
lentilele electro-
magnetice regleaza
raza finala de
electroni. Electronii
baleiaza rapid
mostra de verificat
~i microscopul
poate furniza o
imagine marita de
100 milioane de ori.

I 0 Un ultramicros-
cop cu factorul de
miJrire de 3500, a
detectat ace~ti doi
macrofagi in 1esutul
luat ca mostriJ din
Lentile pliJmanul unui om.
"
~" finale Ace~tia de obicei
~ inclinate sunt sferici; probabil
-!! cu45°
i au atacat particule
~ Suport de poten1ial diJuniJ-
E mostr3 toare, de exemplu
bacterii, ceea ce
~
..
"' Camera de este indicat de
"0
"
.0 stocare forma lor prelungitiJ
E
,"! mostre in imagine.

158 $tiinta ~i tehnologie 49- BAZELE CHIMIEI $tlinta ~i tehnologie 142- LEGAnJRA CHIMlcA

S-ar putea să vă placă și