Sunteți pe pagina 1din 8

Serla2

GBNERALA
TESTGRILTEXAMENSEMIOLOGIE

Nr. 1
intrebiri cu 1 rlspuns corect

1. Mitcerileanormaleaterozicesunt:
aleunuisegmentde
corp
a. migcerirepetate,
stereo!ipe
b. mi$cdricu caractervermicular
c, mioclonii
d. suri dehipotoniepermanent
2. cianoza,casemndominantapareln:
a. malformatiilecongenitalecardiace
b, bronhopneumonie
c, cancerullarigian
d. obstrucfiiale traheei
3. inastmul brontic dispneeaeste:
a. dezordonata
b. accelerat:
inspiratorie
c. cu bradipnee
d. cubradipneeexpiratode
4. in crizade astmbrongicnuapare:
a, cllspneea
b, wheezingul
c tuseacu expectorafiemucoasi
d. junghiultoracic
5. ln tahicardiaparoxisticasupraventricular:ftecvenlacardiaci estei
a. intre 250-350bltli/min.
b. intre 150-230btrttri/min.
c. fntre 100-150batii/min.
d. pesre350 berei/min.
6. Durereaabdominali carerespecteritrnul dup; anotimp- primivaE ti toamnaapareln:

a. colita
b. pancreatitx
c. boalaulceroas:
d. afectiunihepatobiliare
7. infe mecanismele
deprcducere
aleicteruluinuseregtrsette:
a, mecanismulhemolitic
b, mecanismul
mecanic
c mecanismulhepatocelulaa
gastric
d. mecanismul
8. ColicarenaHnu estefnsotieidel
a. paiokiurieSidisurie
b. oligurie
.

hihe*ancn'ne

d. greatd,ldrseturi
permanente
9. Caredin umetoareleenunludnu reprzintipoziliivicioase
determinate
demodificdriosoaser
a, genuvalgum
b, gibozitatea
c scolioza
d. redoareacefei
10. Semnulspecific al anemieieste:
a. astenia
b. paloareategrmentelorgi mucoaselor
c ameteala
d. adenopatia

lDtreb?irl cu 2 raspunsurl corecte


l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Mi$crrilecoreeiceaparin:
a, parkinsonism
b, tetanos
c. $terie
d. coree
Cauzeleicteruluimecanicsunt:
a. talasemia
b. litiazacoledociane
c, canceruldecap de pancreas
d, hepatitacronice
Dup: condiFilede produceredispneeapoatefi:
a. polipnee
b. de efort
c. ortopnee
d. expiratorie
Bronhopneumopatia
cronicdobstructivesecaracterizeaze
prin:
a. tuse cronictr minim 3 luni pe an cel putin 2 anl consecutiv
b. dispneeperststent, cuwheezing
c crizeparcxisticede dispnee
d. junghttoracic
Urmatoarele elementenu caracterizeazedurerea din infactul miocardic:
a. nu esreconditionatide efort
b. cedeazl la medicalia coronaro-dilatatoare
c, nu cedeazlla medicaliacoronaro-dilatatoare
d, dureazi 15-20de sec./min.
Urmatoarele enunturi nu definesctulbureri ale secreFeisalivare:
a. pituitele matinale
b. ptialismul
c. asialia
d. disfagia
Nu reprezinti formealesindromuluiesofagian:
a. Sastrila de reflux
b. acalazia
c stenozelepostcaustice
d. ulcerulpeptic

B, Nusunttulburari
dediureze:
a. poliuria
b. nicturia
c, enurezisul
d. dlsuria
9. Tipurile de dureri lntelniteln patologiaaparatuluilocomotorsunt:
a, rahialgiile
b. durerea padafticuhre
c. redoarea cefel
d. torticolisul
10. Dupamecanisrnulde producereanemiileapar prin:
a. crettereapierderiide eritrocite
b. proliferarealeucocitelor
c. insuficientadeprcducerea hemoglobinei
d. proliferareaeozinofflelor

Nr.2

CENEMLA
TESTGRILAEXAMEN
SEMIOLoGIE

intreberi cu 1 rdspunscorect
1. Scoliozaesteo:
a. curbur; exageratia coloaneidorsaleinplansagital
b. devierea coloaneivertebralein plan frontal
c. cufturi exageratia coloaneilombarein plansagital
d, deformareapicioarelorln X
2. Paniculitareprezintiil
a. crettereanumirului 9i taliei adipocitelor
b. inflamaJia'esutuluiadipos
c. prezenfanodulilorsubcutanalidurerogi
d. mirirea devolum a ganglionilorlimfatici
3. Hemoptizianu apareln:
b, stenozamitral:
c, astmulbronsic
d. la bolnaviitratati cu anticoagulante
4. Sindroamelesupurativebronhopulmonarenu cuprind:
a. brontiectaziile
b. abcesulpulmonar
c chistulhidatic
d. atelectazia
5. Endocarditainfectioasereprezinta:
a o inflamatieaJe'ut"l"i hi^'^'Cic
b. necrozamiocardului
c. leziunifibroaseale pericardului
d. grefareabacterian{ianivelul aparatuluival\,.ular
6, ConFnutulhemoptizieieste:
a. sangero$uaemL din ceilerespiratorii,eliminatdupatuse
b. sangerotu saunegricioscu aspectde,,za!de cafea"eliminatln timpul unei virseturi
c, sangenegruca pacura
d. alimentar
7. Gastritade refluxsedatoregte:
a. rgurgitirii suculuiduodenalinstomac
b. imposibilidtii de evacuarea stomacului
c. prezenleide lichid ln cavitateaperitoneal,
d. tulburarilorde evacuarea bilei
8. Caredin umatoarele enunluri nu reprezinH faiele de evolugieale insuficierlleirenaleacute:

b. fazaanurice
c fazapoliurica
d. fazadisurice
9. Trismusulrcprezinte:
a, cre$terea
tonusuluimuscular
b. conFactura,,invincibiltr"amasticatorilor
c, mi$ciriinvoluntare,ln
accese
d. infiltrareacugresime
a tesutuluimuscular
10, Hemofilia
estedefinit?i
cao:
a. alterarea tesutuluiperivascular
b. alterarea
mecanismelorcoagulerii
c. modificare
vascuhre
d. modifi;area trombocitelor

intieb:iri cr 2 rispunsuri corecte


1. ln paralizia faciaH perifericd nu apar:
a. lagoftalmia
b. epifora
c. lngrotareapliurilor frunlii
d. clipireararl
2. Edemullocalizatseevidentiazr:
a. retromaleolar
b. pretibial
c. abdominal
d. supracla\,'lcular
3. Sputaseroas{nu seintAlne$teln:
a. edemulpulmonaracut
b. tuberculozapulmonartr
c brontiteleacutesercase
d. bron$iectazii
41. Sindroamlemediastinales manifestede obiceiprini
a. disfagie
b. sughit
c. episoadede bronhospasm
d. acumularedeltchidln cavitatapleurale
5. Ateroscleroza
obliterand se caracferizeaze
prin:
a. presiunelnmolet-,,picioarede plumb,,
b. dilatatiivenoasecircumscrise,
cu aspectsinuos
c dlsparitiapulsuluiperiferic
d. cramptrdureroisea moletuluicareaparein cursulmersuluiti disparela oprire
6, Paraorexiareprezinte:
a, foameadegheag
b. foameade ptrmant
c rcvenirea ln gur6, Erd efort a alimentelor
d. ingestiadeaer
7. Colecistitele
acutesemanifesttrprinl
a. meteorism,eructalii,flatulen!:
b. colca biliarl
c, sindromtoxico-septic
d. diareepostpraldiala
8. Manifestdrileclinicedin litiazaaenourinar,suntl
a. durereade tip colicariv
b. edemele
c hematuria
d. hipertensiuneaarterial:
9. Artrita din poliartrita reumatoidi nu este caractedzatl dei
a. afectareasimetricd a articulaliilor mici
b. prezenla tofilor gutogi
c. deviaFicubitalea degetelorsaumainilor
d

arirEm,'l mrrdih.f

10. Reticulozele
sunt:
a. Boala
Hodgkin
b. Reticulosarcomul
c. Leucemia
cronicemieloide
d. Mielomulmultiplu

TESTCRILT EXAMENSEMIOLOGIE
GENERALA

Nr. 1

lrFeb:iri cu l rispuns corect


1. PoziFabolna\,'uluiin
coco$de pusc:' estetipi; in:
a

2.

3.

4,

5.

sindrnm!'l

Seria1

m.ninoarl

rJ, tetanos
c. peritonite
d. lombosciatici
Keratozaesteo leziuneelementaritegumentar:din categoriar
a. deteuri cutanate
b. sechelecutanate
c. leziunicu conlinutlichid
d. leziunicu coninutsolid
prin:
Dispneeanu se caracterizeazd
rirmuluimigdrilorrespiratorii
a. modiilcarea
b. modificareafrecvenleimitdrilorrespiratorii
c. modificarearitmuluicardiac
d. modificareaamplitudiniimitcerilorrespiratorii
prin:
Brontita cronicesimpH se caracterizeaze
a. tusecronid, minim 6luni pe an,timp de 3 ani consecutiv
b. episoadede bronhospasm
c. dispneepersisten6
d. tusecronid, minim 3luni pe an, 2 ani consecutiv,cu expectoraiiemucoas;saumucopurulenti
Sincopanu estecaracteriza6de r

a.
b,
c,
d.

pierderea
cuno$tintei
maxim3-4minute
lipsapulsului
lipsatensiuniiarteriale
pierderea
cunottinleimaxim10minute

6. Paraorexiaeste:
a. diminuareadorinfi de a menca
b. creftereaapetitului
d. pierdereasenzalieidesalietate
a. dilatareaesofagului
b. insuficienJa
relax;rii sfincteruluiesofagianinferior
c dilatalii sacciformeale pereteluiesofagiad
d, stenozareaesolagului
8. Durereadinafe4iunile renoureteralenu esteldcalizatil
a. in regiunealombare
b. pe traiectulureterului
c. veztcular
d. epigastric
9. NodozitaFlenu aparinl
a, reumatismularticularacut
b. periarteritanodoasi
c cifoztr
d. eritemulnodos

10. Caae
dinurmetoarele
elemente
reprezindisimptomele
bolilordesangel
9isemnele
a. anemia
b. mrrireasplinei9i ficatului
c. merireaganglionilor
limfatici
d. deforniirilearticulare

lnbebtrrl cu 2 respunsuri corecte


1. In tetanosnu selntalne$te:
a. torlicollsul
b. opistatonusul
c. poziFaortopneic:
cl. emprostotonusul
2. Urm:toareleleziunitegumentarenu suntsechelecutanate:
a. ctcatricea
b. atrofia
c crusta
d. keratoza
3. Celemai frecventecauzeale durerii toracicesunt:
a. afecliunileparieto-toracice
b. afecliunilepleuropulmonare
c. afecliunilecardiace
d. afectiunilelaringiene
4. Fazade cruditatea bronsiteiacutese caracterizeaziprin:
a. tusecu expectorclie
b. dispnee
c, tuse seac,
d. hemoptizie
5. Dispneeade cauz, cardiac,aparemai frecventin:
a. stenozamitrale stransl
b. bolilecardiaceaflateln stadiulde lnsuffcientiqentriculardst?nge
c. afe4iuni ale aortei
d. endocarditeleinfectioase
6. Caredinurmatoareleenunluri definesctulbur;rile apetituluil
a. bulimia
b. anorexia
c. ptlalismul
d, disguezia
7. Sindromulesofagianinclude:
a. perturberiale apetitului
b. disFagia
c. pirozisui
d. balodri post prandiale
8. Tulburerilede micFunesunt:
a. polakiuda
b. oliguria
c. tenesmelevezicaie
d. anuria
9. Modiffdrile artiorlaFilorsuntl
a, durerilearticulare
b. deffcitul gestualitetii profesionale
c. nodozitltile
d. deform6rilearticulare
10. In sindroamelehemoragipare
aparl
a. petetil Siechimoze
b. epistaxis,gingivoragii
c adenopatii
d. culoareagllbuie,,capaiul"ategumentelor

NT.z

TESTGRII.AEXAMEN
SEMIoLoGIE
GENEMLA

sefia 1
. t:\

l/t't )
intrebiri cu I rispuns corect

" \/-/

1. Faciesul
ln sindromulCushing
estecaracterizat
de:
a. exofl-almiebilaterala
b. cianoza
c. merireamandibuleiin
"galo9"
d. fa!: rotunde,in"lunepline"
2, RinofimareprezinH:
a. accentuarea
secrelieiglandelorsebacee
glandelor
b. hipetrofia
sebaceela nivelulnasului
c. sc;dereasecrefieisudorule
d. reducereapilozitEFi
3. HemoptiziareprezinEl
a. eliminareape gur:a unei cantigli de sangeamestecatcusalive,neaeraLfal; a fi precedatdetuse
b. eliminareape gurea unei canti6'i de sangeinchisIa culoare,digeraLneaerat
c. eliminareape gur: a unei cantitefide singerotu, aerat p(oaspit, de obiceiln cursulefortului detuse
d. eliminareape gurea uneicantitetide secreliemucopunrlenteinurma tusei
4. Pleureziareprezint::
a, petrundereaaeruluiin cavitateapleumli
b. acumulareade lichid tn cavitateapleuralS
d. traumatismulpleurei
5, Faciesulmitral estecaracteristicl
a, insuficienleimitrale
b. insuficienleitricuspidiene
c. stenozeimitrale
d, stenozeiaortice
6. Disfagiaeste:
a. durereaaperuHin timpul deglutitiei
b. dificultateade a inghiti
c. rcvenireaingurea alimentelor
d. senzaliade arsuri retrosternali
7. Icterulmecanicaparein:
a. transtuziileincompatibile
b. hepatitaepidemici
c. cancerulde capde pancreas
d. talasemie
8. EnurezisulreprezinE:
l
a, nevoiade a urina imediatcea aperutsenzafiade mi4iune
b. pierdereainvolunEre de urine
c. dilicultateaactuluimlclonal
d. eliminareatnterzhti de urin: faJede momentulingesdel
9. In artrita acuttr nu aparl
a. anchilozele
b, durereavie
c. tumor, robor,calorti funcFalsa
d. edemul
10. Caredinurmetoarcletipuri nu sunt anemiiprin insuficienFde producerea hematiilorsauhemoglobinei:
a. anemiiprinde6cirdevitamina
81,
b. anemiiprin aplaziamiduvei osoase
c. anemiihemolitice
d. anemiiprin deficitde fier

lntrebiri
f.

cu 2 rtrsputrsuri corecte

in urmetoarele afectiuni nu apare mersul de rati:


a. luxatiacongenital{de told
b. hemiple8iaspasric:
c. sCleroza
ln plici
d, coxartroz:
2. Nu suntmodiffcdriale pilozit?ifii:
a. hipertricoza
b. osmhidroza
c hirsutismul
d. pahiodihia
3. Tuseaproducbva
nu apareinl
a. traheobrongiteleacute
b. brontiecrazii
c. fibroz: pulmonari
d. afecFunipleLrrale
4. Sindromulcavitarnu seinelnegteinr
a. TBC-ulpulmonar
b. chistulhidatic
c. brontiectazii
d. emfizemulpulmonar
5. Diagnosticulde hipertensiunearreriali se poatepunetn urm:toarcle cazuri:
a. TA > 140/90 mmHg
b. TA > 180/110 mmHg
c. TA < 130/85 mmHg
d, TA = 135/89 mmHg
6. Tulburerileconlinutuluigazos din tubul digestivsunt:
a. flalulenla
b. barborismele
c, melena
d, pirozisul
7, Consecinlele
hipertensiuniiportalesunt:
a, icterul
b. va.iceleesofagiene
c, ascita
d. colicabiliarl
L Sindromulglomerularacut se caracteri?eaze
prin:
a, n'dune
b. hematurie
c, edemrenal
d, enurezis
9. Artroza se caracterizeazi prin:
a, prezenlaosteofitelor
b. hiperemiategumentelor
c, dureri accentuatediminealala sculare
d. deformareadegetelorcu deviagiecubitaH
10. Sindroamelehemoragiparenu se datoreaza:
a. lipseifibrinogenului
b. deficituluideacid folic
c. ffombocitelor
d. cretterii pierderii de eritrocite