Sunteți pe pagina 1din 3

prima instanţă – M. Anton

dosarul nr. 3rh-80/09

instanţa de recurs: - N. Timofti, V. Clevadî, A. Cobăneanu

28 octombrie 2009

ÎNCHEIERE

mun. Chişinău

Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie

în componenţă:

Preşedintele şedinţei, judecătorul Judecătorii

Anastasia Pascari Ion Corolevschi Ala Cobăneanu

examinând în şedinţa publică cererea de revizuire depusă de către Ion Miron în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui Ion Miron împotriva Baroului Avocaţilor din Republica Moldova cu privire la contestarea actului administrativ împotriva deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 23 ianuarie 2008, prin care a fost respins recursul declarat de Ion Miron şi menţinută hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 23 octombrie 2007, prin care acţiunea a fost respinsă

c o n s t a t ă :

La 02 iulie 2007 Ion Miron a depus cerere de chemare în judecată împotriva Baroului Avocaţilor din Republica Moldova cu privire la contestarea actului administrativ. În motivarea acţiunii a indicat că prin hotărârea Comisiei de etică şi disciplină a Baroului Avocaţilor din RM din 14 decembrie 2006 i-a fost aplicată sancţiune disciplinară, prin retragerea licenţei de avocat. Menţionează că despre hotărârea dată a aflat doar în luna mai 2007, astfel hotărârea a fost primită în absenţa lui, deşi a comunicat despre imposibilitatea prezenţei sale la această şedinţă. A mai invocat că pe parcursul exercitării funcţiei sale de avocat nu a fost tras la răspundere disciplinară. Susţine că în perioada de la 24 mai 2006 – 20 iulie 2006 nu a putut să participe la şedinţele de judecată, pe motiv că trecea un tratament medical , ce se confirmă prin certificatele medicale eliberate de Policlinica nr. 1 mun. Chişinău, mai mult că l-a preîntâmpinat telefonic şi pe S. Pesterov că va fi în imposibilitate de a se prezenta în instanţa de judecată la examinarea cauzei lui. Consideră că Comisia de etică şi disciplină a Baroului Avocaţilor din RM neîntemeiat i-a aplicat o astfel de sancţiune disciplinară, mai mult ca atât că a fost expirat termenul de prescripţie cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare prevăzute de Legea cu privire la avocatură. Solicită anularea hotărârii Comisiei de etică şi disciplină a Baroului Avocaţilor din RM din 14 decembrie 2006, prin care i-a fost aplicată sancţiune disciplinară, prin retragerea licenţei de avocat.

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 23 octombrie 2007 acţiunea a fost respinsă ca neîntemeiată. Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 23 ianuarie 2008 fost respins recursul declarat de Ion Miron şi menţinută hotărârea primei instanţe. Prin încheierea Curţii Supreme de Justiţie din 23 iulie 2008 a fost respinsă cererea de revizuire depusă de către Ion Miron. La 25 mai 2009 Ion Miron a mai depus o cerere de revizuire împotriva deciziei instanţei de recurs, solicitând admiterea acesteia şi casarea deciziei instanţei de recurs şi hotărârii primei instanţe. În motivarea cererii de revizuire a invocat dezacordul cu decizia instanţei de recurs şi hotărârea primei instanţe, drept temei de revizuire a deciziei instanţei de recurs invocând art. 449 lit. b) şi anume că au devenit cunoscute unele circumstanţe sau fapte esenţiale ale pricinii care nu au fost şi nu au putut fi cunoscute petiţionarului anterior. În susţinerea celor invocate a indicat că prin hotărârea Judecătoriei Râşcani mun. Chişinău din 13 aprilie 2009 a fost admisă acţiunea lui împotrivă Baroului Avocaţilor din Republica Moldova cu privire la anularea hotărârii Comisiei de etică şi disciplină a Baroului Avocaţilor din RM din 14 decembrie 2006 şi includerea lui în lista avocaţilor care au dreptul de exercita profesia de avocat. Menţionează că din hotărârea dată rezultă că Curtea de Apel în anul 2007 cu încălcarea competenţei a reţinut spre examinare pricina în cauză, deoarece acest caz era de competenţa Judecătoriei Râşcani mun. Chişinău. Revizuientul Ion Miron, în şedinţa instanţei de judecată, a susţinut cererea de revizuire, solicitând admiterea acesteia, casarea deciziei instanţei de recurs şi hotărârii primei instanţe. Reprezentantul intimatului Baroul de Avocaţi din RM – Gheorghe Amihalachioae, în şedinţa instanţei de judecată, a solicitat respingerea cererii de revizuire ca fiind inadmisibilă. Audiind părţile, studiind materialele dosarului, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră cererea de revizuire neîntemeiată şi care urmează a fi respinsă ca inadmisibilă din considerentele ce urmează. În conformitate cu art. 451 CPC al RM cererea de revizuire se depune în scris de persoanele menţionate la art. 447 CPC, indicându-se în mod obligatoriu temeiurile consemnate la art. 449 CPC şi anexându-se probele ce le confirmă. În conformitate cu art. 449 lit. b) CPC, revizuirea se declară în cazul în care au devenit cunoscute unele circumstanţe sau fapte esenţiale ale pricinii care nu au fost şi nu au putut fi cunoscute petiţionarului anterior. Din prevederile art. 449 lit. b), este de înţeles că circumstanţele sau faptele menţionate, trebuiau să existe obiectiv până la pronunţarea hotărârii, iar revizuientul nu putea şti despre aceste circumstanţe anterior pronunţării hotărârii, revizuirea căreia se cere.

Având ca temei prevederile normei enunţate revizuientul a invocat ca temei de revizuire faptul că prin hotărârea Judecătoriei Râşcani mun. Chişinău din 13 aprilie 2009 a fost admisă acţiunea lui împotrivă Baroului Avocaţilor din Republica Moldova cu privire la anularea hotărârii Comisiei de etică şi disciplină a Baroului Avocaţilor din RM din 14 decembrie 2006 şi includerea lui în lista avocaţilor care au dreptul de exercita profesia de avocat.

Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră că susţinerile expuse nu pot fi considerate ca circumstanţe sau fapte esenţiale ale pricinii, care nu au fost şi nu au putut fi cunoscute petiţionarului anterior, deoarece aceste circumstanţe nu existau anterior pronunţării hotărârii revizuirea a cărei se solicită, mai mult ca atât după cum s-a constatat, hotărârea invocată a fost casată prin decizia irevocabilă a Curţii de Apel Chişinău din 12 august 2009 fiind dispusă încetarea procesului în pricina nominalizată. Prin urmare, circumstanţele date nu constituie drept fapte care ar influenţa în mod direct şi imperativ asupra circumstanţelor de fapt stabilite în cadrul judecării pricinii în cauză.

Nu pot constitui temei de revizuire nici afirmaţiile indicate în revizuire cu privire la faptul că litigiul dat a fost examinat cu încălcarea competenţei, deoarece acest temei nu este prevăzut de art. 449 CPC. De altfel, revizuirea este o cale de atac de retractare şi nu de reformare a hotărârii contestate, iar retractarea neîntemeiată a hotărârii contestate poate duce la încălcarea principiului stabilităţii raporturilor juridice, care înseamnă că soluţia definitivă a oricărui litigiu nu trebuie rediscutată fără motive legale. De aceea, legea admite revizuirea numai în cazuri strict determinate. Din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că temeiurile invocate în cererea de revizuire sunt în contradicţie cu prevederile art. 449 lit. b) CPC, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia de a respinge cererea de revizuire ca fiind inadmisibilă. În conformitate cu art. 269-270, art. 453 alin. (1) lit. a) CPC, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie,

d i s p u n e :

Se respinge ca fiind inadmisibilă cererea de revizuire depusă de Ion Miron împotriva deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 23 ianuarie 2008 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui Ion Miron împotriva Baroului Avocaţilor din Republica Moldova cu privire la contestarea actului administrativ. Încheierea nu se supune nici unei căi de atac.

Preşedintele şedinţei, judecătorul

Judecătorii

Anastasia Pascari

Ion Corolevschi

Ala Cobăneanu