Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA Nr.

l
la metodologie
FIŞA DE AUTOEVALUARE

I.Date de identificare a furnizorului de formare


1.1. Denumirea furnizorului de formare: S.C. „MANMEDIA”
1.2. Forma de organizare: Societate cu răspundere limitată- SRL
1.3. Adresa: ALEŞD, str. 1 Decembrie nr.3, jud. Bihor
1.4. Obiectul principal de activitate: SELECŢIA ŞI PLASAREA FORŢEI DE MUNCĂ-7450
ALTE FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT- 8559
1.5.Cod unic de înregistrare/ cod fiscal: J05/1481/2005 RO17750686
1.6 Reprezentantul legal al furnizorului de formare profesională: BLAGA PETRU
1.7. Funcţia: ADMINISTRATOR
1.8. Programul de formare profesională
2.1. Datele de identificare:
2.1.1. Tipul programului: PERFECTIONARE
2.1.2. Denumirea ocupaţiei sau specificaţia „competenţe comune ocupaţiilor" :
MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE

2.1.3. Codul COR al ocupaţiei/ cod Nomenclatorul calificărilor: 5220.1.1


2.1.4. Domeniul ocupaţional: CONSTRUCTII
2.1.5. Nivelul de calificare(obligatoriu pentru programul de calificare): 1
2.1.6. Tipul de certificat obţinut: ABSOLVIRE
2.2.Condiţii de acces:
- pregătirea generală minimă plus scoala profesionala
-
- fisa de analize medicale efectuate cu maxim 10 zile inainte de depunere
- aviz psihologic cu mentiunea „apt pentru lucru cu utilaj terasier”
2.2.1.Competenţe/ abilităţi specifice: înscrierea la curs se face în urma administrării unor
teste de aptitudini şi dacă rezultatele acestora corespund profilului ocupaţional.
2.2.3. Aviz medical: obligatorie adeverinţă medicală de la medicul de familie care să ateste
că persoana care solicită înscrierea la curs este clinic sănătoasă.
2.2.4. Alte condiţii (dacă este cazul):
2.3. Obiectivele exprimate în competenţe profesionale(conform cu standardele ocupaţionale acolo unde este
cazul): conform competenţelor din standardul de pregătire profesională - Unitatea de Implementare a
Proiectelor PHARE TVET RO – 010801 şi 010803
2.4.Durata de pregătire:
a) pentru pregătirea teoretică: 120 ore
b) pentru pregătirea practică: 240 ore
2.5.Locul de desfăşurare:
a) pentru pregătirea teoretică: sală de curs la Grupul Şcolar „Alexandru Roman”, loc. ALEŞD, str.
Ciocîrliei nr. 4, parter
b) pentru pregătirea practică:
SC „DACRISMA” SRL ALESD - PIATA UNIRII, NR.6, JUDETUL BIHOR – CONFORM PROTOCOL
SC „BICADIA” SRL ALESD – CARTIER SOIMUL , JUDETUL BIHOR – CONFORM PROTOCOL
SC „CONSTELATIA COM” SRL ALESD - PIATA UNIRII, NR 3, JUDETUL BIHOR – CONFORM
PROTOCOL
2.6. Formele de organizare a programului de formare: CURS PLUS STAGIU DE PRACTICA
2.7. Planul de pregătire ( se va prezenta desfăşurarea cronologică a programului de formare:
repartizarea orelor pe săptămână, durata săptămânală, alternanţa teorie/practică, etc):
Conform Planului de pregătire alăturat Fişei de autoevaluare
2.8. Numărul de participanţi pe grupe de pregătire:
a) teoretică: clasă formată din max. 28 cursanţi
b) practică: grupă formată din max. 7 cursanţi
2.9. Formele şi modalităţile de evaluare a programului de formare:
2.9.1. Forma de evaluare: pe parcurs şi finală
2.9.2. Ce se evaluează: conţinut
2.9.3. Cine face evaluarea?: participanţii la program
2.9.4. Instrumente de evaluare: chestionare şi teste grilă
2.10. Programa de pregătire:
Conform Anexei 2 la Metodologia de autorizare-prezentată separat.
2.11. Modalităţi de evaluare a participanţilor la programul de formare profesională:
Conform Anexei 3 la Metodologia de autorizare, alăturată Fişei de autoevaluare
3.1.Resursele necesare desfăşurării programului de formare
3.1.1. Spaţii adecvate
a) pentru pregătirea teoretică: sală de curs cu capacitatea de 32 locuri
b) pentru pregătirea practică: spatii comerciale - SC „DACRISMA” SRL, SC „BICADIA” SRL, SC
„CONSTELATIA COM” SRL.
3.1.2. Dotările prevăzute în programa de pregătire:
a)pentru pregătirea teoretică: conform Listei Anexa I la PROTOCOLUL încheiat între
SC”MANMEDIA” SRL şi GRUPUL ŞCOLAR „ALEXANDRU ROMAN” ALEŞD din
prezentul dosar.
b)pentru pregătirea practică: conform Listei Anexa II la PROTOCOLUL încheiat între
SC”MANMEDIA” SRL şi SC SC „DACRISMA” SRL, SC „BICADIA” SRL, SC „CONSTELATIA
COM” SRL.
Dotările sunt în stare de funcţionare.
Se vor asigura materialele consumabile necesare procesului de pregătire
3.1.3. Suportul de curs/ manualul cursantului: se asigură suportul de curs pentru fiecare
participant la programul de formare profesională
a) provenienţa:
Autori: I. Schileru – Merceologie. Grupe de mărfuri, Editura Qlassrom, Bucureşti, 2004;
Schileru – Merceologie. Fundamente, Editura Qlassrom, Bucureşti, 2004;
I. Diaconescu – Merceologie alimentară, Editura Uranus, Bucureşti, 2004;
C. Stanciu – Protectia consumatorilor, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2003
V. Dinu – Merceologia produselor nealimentare, Editura A.S.E., Bucureşti, 2002;
V. Dinu – A vinde cu succes în comerţul cu amănuntul, Editura Alpha, Buzău, 2002;
b) accesul la suportul de curs: Se asigură suportul de curs pentru fiecare participant
3.1.4.Alte materiale: Se asigură rechizitele necesare fiecărui cursant
Se asigură materialele documentare
3.1.5. Modul de asigurare a respectării normelor de protecţia muncii: la începerea cursului
se va face instruirea participanţilor, consemnată în fişa individuală
de instructaj privind protecţia muncii. Supravegherea şi urmărirea
respectării normelor de protecţia muncii revin formatorilor.
3.2. Resurse umane:
3.2.1. Formatori:
a) pentru pregătirea teoretică:
ec. CONDROVICI IOAN-VIOREL – Tehnologia comerciala a marfurilor
psih. IACOB GABRIELA-COSMINA – Dezvoltare personala in vederea obtinerii performantei
prof. LAZAR ANDREIA CLAUDIA – Limba engleza
sing. BLAGA PETRU – NTSM
b) pentru pregătirea practică:
ec. IACOB CRISTIAN FLORIN – Instruire practica

3.2.2. Modul de asigurare a supravegherii şi îndrumării participanţilor la programul de formare în


cazul activităţii practice desfăşurate la agenţii economici: Supravegherea este asigurată de
formatorii responsabili cu pregătirea practică. Se va face repartizarea fiecărui cursant
la personalul responsabil, pe grupe de max. 3 cursanţi,
ceea ce facilitează aprofundarea cunoştinţelor practice şi uşurează supravegherea
cursanţilor
3.3. Resurse financiare:conform documentelor anexate, prevăzute la pct.B4 din "Lista
documentelor din dosarul de autorizare" a Metodologiei de autorizare.
4. Experienţa furnizorului de formare şi rezultatele activităţii lui anterioare. Nu este cazul.

5 Informaţii suplimentare( alte informaţii despre activitatea de formare desfăşurată de


furnizorul de formare): Nu este cazul.

ADMINISTRATOR

BLAGA PETRU