Sunteți pe pagina 1din 15

Anexa nr.

2
PROGRAMA DE PREGĂTIRE

OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR IN UNITĂŢI DE ALIMENTAŢIE

COD N.C. 5123.2.1

MODULUL 1: ORGANIZAREA SI CONDUITA PROFESIONALA

DURATA (în ore de pregătire): 72 ORE


Total, din care: - instruire practică 48 ORE
- teorie: 24 ORE

COMPETENTE SPECIFICE:

 Etica si comunicare profesionala.


 Asigurarea calitatii in turism si alimentative.
 Organizarea activitatii in unitatile de primire turistica.

MIJLOACE DE
METODE/
Nr. OBIECTIVE DE INSTRUIRE, CRITERII DE
CONŢINUT TEMATIC FORME DE
crt. REFERINŢĂ MATERIALE DE EVALUARE
ACTIVITATE
ÎNVĂŢARE
1 2 3 4 5 6
Elementele procesului comunicarii. - Explicația; - Suport de curs; Manifestarea interesului
Conversația - Fișe de instructaj cu privire la nevoile
Etica si interlocutorului.
Obiectivele si functiile comunicarii. euristică; - Mijloace audio-
comunicare
1. - Joc de rol; video;
profesionala Nivelurile comunicarii. - Exercițiul; - Documente Adoptarea unui ton
discret si politicos
- Aplicații specifice activitatii constientizand impactul
Formele de comunicare: verbala, practice; economice; vorbirii asupra altora.
Pozitionarea nonverbala, scrisa. - Dezbatere de - Norme si normative
interlocutorului intr-o grup; etice; Constientizarea nevoii de
schema de comunicare. Principalele tipuri de interactiune - Filme didactice; a intelege si utiliza
verbala. - Studii de caz; limbajul intr-un mod
Evaluarea obiectivelor si responsabil si pozitiv
- Exemple de bune
functiilor comunicarii. social.
Regulile comunicarii scrise. practici;
Analizarea nivelurilor Manifestarea capacitatii
comunicarii. Elementele comunicarii de concentrare intr-o
nonverbale. situatie de comunicare
Aplicarea diferitelor data.
forme de comunicare in Metodele de detensionare a unei
diferite contexte. situatii conflictuale. Manifestarea unei
atitudini deschise si de
Monitorizarea si Principiile legale si etice implicate respect pentru
adaptarea propriei in folosirea interactiva a tehnologiei diversitatea expresiilor
comunicari la cerintele culturale.
societatii informationale.
situationale.
Argumentarea clara si
Cautarea, colectarea, Regulile de monitorizare a concisa a propriilor
prelucrarea de informatii corespondentei. puncte de vedere
din surse diferite. manifestdnd dispozitia
Principiile de etica profesionala. spre un dialog critic si
Realizarea comunicarii constructiv.
in contexte diferite. Normele etice, necesitatea
respectarii lor si a codului de Manifestarea unei
Transmiterea mesajelor conduita si maniere la locul de atitudini conciliante in
oral si cu ajutorul munca si in societate. procesul de comunicare
mijloacelor de si in primirea feedback-
comunicare. ului.

Redactarea unui mesaj Manifestarea capacitatii


scris cu respectarea de autoevaluare,
regulilor si folosirea asimilare, analiza, si
diferitelor tipuri de texte. sinteza a informatiilor si
documentelor in situatia
Formularea si data.
exprimarea propriilor
pareri oral sau in scris. Manifestarea capacitatii
Aplicarea diferitelor de a derula o comunicare
forme ale comunicarii eficienta cu partenerii de
nonverbale. afaceri in situatia data.

Ameliorarea calitatii Manifestarea capacitatii


comunicarii. de a rezolva situatii
conflictuale in situatia
Indepartarea barierelor data.
comunicarii.
Asumarea responsabila a
Solutionarea situatiilor utilizarii mijloacelor media
conflictuale. interactive.

Organizarea unei Constientizarea


agende electronice. conceptelor de baza cu
privire la indivizi,
Utilizarea unei agende organizatii de munca,
electronice. egalitate de gen si
nediscriminare.
Colectarea, prelucrarea
si folosirea sistematica a Implicarea activa in
informatiilor. monitorizarea
corespondentei conform
Folosirea tehnologiei regulilor prestabilite.
societatii informationale
pentru a sprijini Asumarea de
creativitatea si inovatia. responsabilitati si
incadrarea in normele
Aplicarea procedurilor etice la locul de munca.
specifice receptiei Manifestarea disciplinei in
corespondentei. munca si pastrarea
secretului de serviciu.
Inregistrarea datelor cu
privire la corespondenta Respectarea principiilor
primita. etice de comportament in
relatiile de munca.
Expedierea
corespondentei firmei Manifestarea unei
prin prosta sau fax. atitudini proactive in viata
sociala, personala ca si in
Realizarea comunicarii timpul orelor de lucru.
prin prosta electronica.

Aplicarea principiilor de
etica profesionala la
locul de munca.

Aplicarea normelor etice


la locul de munca.

Participarea la viata
comunitatii si la
activitatile in comun ale
grupului de lucru.
2. Asigurarea Conceptul de calitate si - Explicația; - Cataloage de - Asumarea
ipostazele calitatii. - Conversația specialitatea responsabilitatii in
calitatii in turism
Factori care determina si influenteaza euristică; - Suport de curs; utilizarea conceptului de
si alimentatie. calitate si a ipostazelor
calitatea produselor si serviciilor. - Joc de rol; - Norme de protecția
- Exercițiul muncii; calitatii;
- Interpretarea corecta a - Asumarea
Clasificarea caracteristicilor de calitate - Aplicații - Fișe de instructaj
conceptului de calitate si responsabilitatii in
a produselor si serviciilor. practice; - Mijloace audio-
ipostazelor calitatii; prevenirea modificarilor
video;
- Identificarea factorilor calitatii produselor si
care determina si Componentele valorii nutritive - Dotari specifice;
- Legislatie specifica; serviciilor;
influenteaza calitatea a produselor alimentare - Implicarea 4pecif si
produselor si serviciilor; pentru dezvoltarea unui stil de - Ambalaje si mostre
responsabila in
viata sanatos de produse
identificarea
- Diferentierea alimentare;
caracteristicilor de Caracteristicile organoleptice a caracteristicilor de
- Instrumente și calitate a produselor si
calitate a produselor si grupelor de marfuri aparatura specifice. serviciilor;
serviciilor; alimentare.
- Calcularea valorii - Stabilirea responsabila
Elementele de marcare si
calorice a alimentelor, a valorii calorice a
utilizand principii si etichetare a produselor. produselor alimentare;
procese matematice de Notiunile legate de ambalare a - Asumarea
baza; produselor. responsabilitatii in
- Aplicarea normelor Caracteristicile calitative pe aplicarea normelor de
igienice la pastrarea tipuri de servicii in unitatile de pastrare su prelucrare a
prelucrarea si cazare si alimentative. produselor alimentare,
desfacerea produselor; folosind documentatie de
Drepturile consumatorilor conform
- Verificarea specialitate;
organoleptica a legislatiei in vigoare. - Implicare 5pecif si
produselor alimentare in Elemente legislative privind calitatea responsabila in
conformitate cu produselor si serviciilor. verificarea marcarii,
documentatia de etichetarii si ambalarii
specialitate; produselor;
- Verificarea marcarii, - Asumarea
etichetarii si ambalarii responsabilitatii in
produselor; efectuarea/prestarea
- Aplicarea standardelor serviciilor 5pecific
de calitate pentru unitatilor de cazare in
serviciile specifice conditii de calitate,
unitatilor de cazare si protejand drepturile
alimentatie; consumatorilor;
- Respectarea - Asumarea
drepturilor responsabilitatii in
consumatorilor conform studirea standardelor de
legislatiei in vigoare; calitate a produselor si
serviciilor din unitatile de
- Identificarea
cazare si alimentati,
stadardelor in
utilizand echipamentele
aprecierea calitatii
produselor si serviciilor multimedia.
in unitati de cazare si
alimentatie.
3. Organizarea Clasificarea tipurilor de unitati de - Explicația; - Cataloage de Respectarea principiilor
cazare. - Conversația specialitatea dezvoltarii durabile in
activitatii in
- Caracteristicile unitatilor de euristică; - Suport de curs; planificarea lucrarilor de
unitatile de curatenie si intretinere a
cazare. - Joc de rol; - Norme de protecția
primire turistica. - Exercițiul muncii; bazei tehnico-materiale
Elementele bazei tehnico- din unitatile de cazare si
- Aplicații - Fișe de instructaj
Verificarea existentei in materiale a unitatilor de alimentatie;
practice; - Mijloace audio-
unitatile de cazare a cazare. video; Colaborarea cu colegii in
echipamentelor Clasificarea tipurilor de unitati - Materiale cu scopul indeplinirii
specifice nivelului de de alimentative. specific turistic si de sarcinilor de lucru;
clasificare; Caracteristicile unitatilor de Implicarea activa in
alimentatie;
Planificarea operatiilot organizarea activitatilor
alimentatie; - Dotari specifice;
de intretinrere a bazei specifice unitatilor de
Elementele bazei tehnico- - Legislatie specifica;
tehnico-materiale a primire turistica, pe baza
materiale a unitatilor de - Fise de lucru si de informatiilor selectate;
unitatilor de cazare;
Verificarea existentei in alimentatie. evaluare. Asumarea
unitatile de alimentatie a Compartimentele existente in responsabilitatii in
echipamentelor unitatile de hotelarie. prelucrarea si
specifice nivelului de Compartimentele existente in gestionarea surselor
clasificare; electronice de informatii
unitatile de alimentative.
Planificarea operatiilor pentru activitatea din
de intretinere a bazei
Relatiile existente intre structurile de primire
tehnico-materiale a compartimentele structurilor turistica;
unitatilor de alimentatie; de primire turistica. Manifestarea proactiva in
Participarea la Sursele de informare specifice aplicarea principiilor
activitatile echipelor de industriei turismului, inclusv ergonomice specifice
lucru; cele oferite de internet. locului de munca, in
vederea reducerii
- Activitatile si principiile
Participarea la solicitarilor fizice;
organizarea activitatilor ergonomice specifice
specifice unitatilor de unitatilor de turism si Asumarea masurilor de
alimentatie si unitatilor alimentative. reducere a efortului
de cazare; Masurile de reducere a ortostatic si de mentinere
Selectarea informatiilor
specifice activitatii din efortului ortostatic. a microclimatului optim;
unitatile de primire Sursele de zgomot in Colaborarea cu membrii
turistica pentru activitatile din unitatile de echipei pentru asigurarea
integrarea lor in unui climat optim de
cazare si alimentatie. munca.
activitatea proprie;
Utilizarea
echipamentelor
multimedia si a softurilor
specifice documentarii
turistice;
Aplicarea principiilor
ergonomice in timpul
activitatilor specifice
locului de munca;
Aplicarea masurilor de
prevenire a oboselii
fizice individuale si de
reducere a efortului
ortostatic;
Concentrarea atentiei in
conditii de zgomot;
Mentinerea
microclimaticului optim
pentru desfasurarea
activitatilor.

MODULUL 2: NOTIUNI DE CONTABILITATE

DURATA (în ore de pregătire): 96 ORE


Total, din care: - instruire practică 64 ORE
- teorie: 32 ORE

COMPETENTE SPECIFICE:
 Aplicarea conceptelor de baza ale contabilitatii.
 Utilizarea metodelor, procedeelor si principiilor contabilitatii.

MIJLOACE DE
Nr. METODE/ FORME INSTRUIRE, CRITERII DE
COMPETENTE CONŢINUT TEMATIC
crt. DE ACTIVITATE MATERIALE DE PERFORMANTA
SPECIFICE
ÎNVĂŢARE
1 2 3 4 5 6
1. Aplicarea Sistemul contabil, parte a - Explicația; - Suport de curs; Manifestarea
sistemului informational Conversația - Fișe de instructaj receptivitatii in asimilarea
conceptelor de baza conceptelor si
economic. euristică; - Mijloace audio-
ale contabilitatii trasaturilor specifice
- Joc de rol; video;
sistemului contabil din
Conceptul si elementele - Exercițiul; - Documente
Interpretarea conceptelor si Romania.
definitorii ale evidentei - Aplicații practice; specifice activitatii
caracteristicilor specifice
sistemului contabil din
economice. - Dezbatere de economice; Argumentarea in mod
Romania. grup; - Legislatie in concis si veridic a
Conceptul si elementele contabilitate; informatiilor cu privire la
Utilizarea corecta a definitorii ale obiectului si - Studii de caz; formele evidentei
vocabularului comun si a metodei contabilitatii. - Exemple de bune economice.
celui de specialitate. practici;
Folosirea vocabularul Echipamentele, softurile si -Formularistica de Implicarea independenta
specific contabilitiuii. documentelor de evidenta specialitate; si responsabila in
contabila. - Planul de conturi delimitarea activelor,
Utilizarea formelor capitalurilor proprii,
general;
evidentei economice pentru datoriilor, a veniturilor si
culegerea/ prelucrarea/ cheltuielilor.
inregistrare a informatiilor
economice. Asumarea
responsabilitatii in
Aplicarea reglementarilor gruparea si clasificarea
cantabile de grupare si cheltuielilor si veniturilor
clasificare a activelor, agentului economic.
capitalurilor proprii,
datoriilor, a veniturilor si Asumarea
cheltuielilor. responsabilitatii in
utilizarea echipamentelor
Calcularea activelor, fiscale, softurilor si
capitalurilor proprii, documentelor de
datoriilor, a veniturilor si evidenta contabila.
cheltuielilor.

Rezolvarea unui sir de


probleme aparute in situatii
cotidiene bazate pe
rationamente, structuri
logico - matematice si
abstractizare.

Identificarea diferitelor tipuri


de echipamente, softuri si
documente specifice
activitatii contabile.

Selectarea, colectarea si
prelucrarea informatiilor din
documente.

2. Utilizarea metodelor, Elementele definitorii ale - Explicația; - Suport de curs; Manifestarea


procedeelor comune - Explicația; - Fișe de instructaj; receptivitatii in
procedeelor si asimilarea conceptelor
disciplinelor economice: Conversația - Mijloace audio-
principiilor si trasaturilor specifice
evaluarea, circulatia, euristică; video;
contabilitatii inventarierea. - Joc de rol; - Documente procedeelor comune
disciplinelor
- Exercițiul; specifice activitatii economice:evaluarea,
Interpretarea conceptelor Principiile si procedeele - Aplicații practice; economice;
si trasaturilor specifice calculatia,inventarierea.
specifice metodei - Dezbatere de - Legislatie in
procedeelor cornune Asumarea
contabilitatii: bilantul contabil, grup; contabilitate;
disciplinelor economice. responsabilitatii in
contul, balanta de verificare. - Studii de caz;
inregistrarea corecta a
Aplicarea reglernentarilor - Exemple de bune
operatiilor economice
cantabile privind Caracteristicile preturilor, practici; in contabilitate, aplicand
inregistrarea operatiilor in tarifelor si reducerilor de pret, principiile si procedeele
contabilitate cu ajutorul a documentelor specifice contabilitatii.
procedeelor cantabile operatiilor economice. Asumarea
specifice metodei
responsabilitatii in
contabilitatii.
calcularea
corecta a preturilor,
Stabilirea regulilor de
tarifelor, precum si a
functionarea a conturilor pe
reducerilor de pret
baza rationamentelor
oferite clientilor.
matematice.

Calcularea preturilor si
tarifelor precum si a
reducerilor de pref oferite
clientilor.

Aplicarea principiilor
matematice de baza in
calculatie si evaluare.

Utilizarea softurilor
cantabile pentru eviderua
documentelor.

MODULUL 3: PROCESE DE BAZA IN ALIMENTATIE, SORTIMENTE DE PREPARATE SI BAUTURI

DURATA (în ore de pregătire): 144 ORE


Total, din care: - instruire practică 96 ORE
- teorie: 48 ORE

COMPETENTE SPECIFICE:

 Realizarea proceselor de baza in alimentatie.


 Pregătirea sortimentului de preparate si bauturi.
MIJLOACE DE
Nr. COMPETENTE METODE/ FORME INSTRUIRE, CRITERII DE
CONŢINUT TEMATIC
crt. SPECIFICE DE ACTIVITATE MATERIALE DE PERFORMANTA
ÎNVĂŢARE
1 2 3 4 5 6
1. Realizarea proceselor Clasificarea dotarilor specifice - Explicația; - Cataloage de Manifestarea interesului
de baza in alimentatie spatiilor de productie. - Conversația specialitatea in indentificarea si
Echipamente, utilaje, aparate, euristică; - Suport de curs; prezentarea corecta a
- Joc de rol; - Norme de protecția dotariloe din spatiile de
Verificarea echipamentelor, vase si ustensile.
productie din
utilajelor, aparatelor, Dotarile specifice - Exercițiul muncii;
alimentatie, cautand
vaselor si ustensilelor spatiilor de servire. - Aplicații practice; - Fișe de instructaj oportunitati de
necesare in productia - Mijloace audio- imbunatatire a
culinara si de patiserie- Mobilierul, echipamentele si video; propriiloe cunostinte.
cofetarie. obiectivele de inventar - Retetare, fise de
Impartasirea in grupul de necesare servirii documentare;
lucru a informatiilor consumatorilor. - Mobilier, Manifestarea interesului
referitoare la dotarile din echipamente si in identificarea si
spatiile de productie. Operatiile necesare crearii obiecte de inventar prezentarea corecta a
ambientului in vederea primirii specifice spatiilor de dotarilor din spatiile de
consumatorilor. servire; servire, cautand
Verificarea pieselor de Materiile prime si auxiliare oportunitati de
mobilier, a echipamentelor - Materii prime;
imbunatatire a propriilor
utilizate in alimentative. - Dotari specifice.
si obiectelor de inventar cunostinte.
necesare servirii Documentele necesare pentru
consumatorilor. preluarea materiilor prime din
Asumarea responsabila
Folosirea diferitelor surse gestiunea magaziei.
a operatiilor pentru
de informare pentru
ambietarea salii de
identificare noutatilor Operatiile de prelucrare servire cu respectarea
privind dotarea spatiilor de primara a materiilor prime din normelor de igiena,
servire.
alimentatie, a ustensilelor si printr-o implicare activa
echipamentelor necesare. in echipele de lucru din
Efectuarea operatiilor de Operatiile tehnologice de unitatile de
curatenie curente, de prelucrare primara a materiilor alimentative.
aranjare a mobilierului din prime vegetale si animale.
dotare si de completare a
Ustensilele, aparatele, Implicarea activa si
consolei cu obiecte de
responsabila in
inventar necesare utilajele si echipamentele
gestionarea corecta a
procesului de servire a necesare in prelucrarea stocurilor de materii
consumatorilor. primara. prime necesare in
Participarea la activitatile procesele de productie
echipelor de lucru din Operatiile de prelucrare din alimentatie si in
unitatile de alimentative. termica a materiilor prime din completarea
alimentatie. documentelor
MODULUL 4: TEHNOLOGIA MESERIEI

DURATA (în ore de pregătire): 408 ORE


Total, din care: - instruire practică 272 ORE
- teorie: 136 ORE

COMPETENTE SPECIFICE:

 Utilizarea sistemelor de servire in restauratie.


 Servirea in restauratie.
 Organizarea meselor speciale.
MIJLOACE DE
Nr. COMPETENTE METODE/ FORME INSTRUIRE, CRITERII DE
CONŢINUT TEMATIC
crt. SPECIFICE DE ACTIVITATE MATERIALE DE PERFORMANTA
ÎNVĂŢARE
1 2 3 4 5 6
1. Utilizarea sistemelor Rolul obiectelor de inventar in - Explicația; - Cataloage de Implicarea activa in
structura mise-en-place-ului. - Conversația specialitatea echipele de lucru
de servire in
euristică; - Suport de curs; pentru efectuarea
restauratie succesiunii operatiilor
Sistemele de servire si a - Joc de rol; - Norme de protecția
criteriilor de alegere a - Exercițiul muncii; necesare realizarii
Realizarea mise-en-place- mise-en-place-ului,
acestora. - Aplicații practice; - Fișe de instructaj
ului de intampinare. pentru diferite situatii.
Sistemul de servire direct - Mijloace audio-
Realizarea mise-en-place-
(englezesc), cu variantele video;
ului pe baza unei structuri Manifestarea atitudinii
de meniu comandat. sale. Literatura de
proactive si a spiritului
Sistemul de servire indirect specialitate si
de echipa in efectuarea
Completarea mise-en- (francez). documente specifice;
place-ului conform operatiilor specifice de
- Retetare, fise de
meniului. servire la conditii si
Sistemele de servire speciale: documentare;
situatii particulare din
autoservire, servire la - Materii prime;
Efectuarea operatiilor unitatile de alimentatie,
domiciliu, roomservice, la - Instrumente și
specifice sistemului de cu respectarea regulilor
automate, in unitati de servire dotari specifice; de igiena, siguranta si
servire direct sau din mijloace de transport. - Fise de lucru si fise securitate in munca.
englezesc: cu clestele de
de evaluare.
pe platou etc. Principiile de debarasare Respectarea principiilor
Realizarea operatiilor
specifice sistemului de
pentru fiecare categorie de dezvoltarii durabile si a
servire indirect (francez). obiecte de inventar. regulilor lucrului in
Alegerea tehnicilor de echipa pentru
Etapele de transport la oficiu efectuarea corecta a
servire adaptate sistemelor
a obiectelor de inventar operatiilor de
de servire special.
debarasate. debarasare a meselor
Participarea la activitatile si de transport la oficiu
echipelor de lucru din a obiectelor
unitatile de alimentatie. debarasate, in conditii
de igiena, siguranta si
Efectuarea operatiilor securitate in munca.
specifice de debarasare a
meselor din salonul de
servire, a obiectelor de
inventar utilizate, conform
regulilor de protocol.
Realizarea transportului la
oficiu, a obiectelor de
inventar debarasate, cu